Denne synopsis er en bearbejdet udgave af en ægte synopsis, anvendt ved AT-eksamen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne synopsis er en bearbejdet udgave af en ægte synopsis, anvendt ved AT-eksamen"

Transkript

1 Eksempel på en eksamensopgave og synopsis om Rejser opdagelser, forandringer og ny viden i naturgeografi og erhvervsøkonomi Denne synopsis er en bearbejdet udgave af en ægte synopsis, anvendt ved AT-eksamen Opgaven 1. Emne og overordnede problemstillinger for den afsluttende prøve i almen studieforberedelse 2009 Rejser - opdagelser, forandringer og ny viden Rejser er mere end turen frem og tilbage. De begynder, længe før toget kører, eller flyet letter, og de slutter, længe efter skibet er kommet i havn. Nogle rejser har baggrund i politiske beslutninger eller sociale konflikter. Andre rejser er drevet af videnskabelig nysgerrighed, kunstnerisk søgen eller oplevelsestrang. Alle rejser har nogle teknologiske forudsætninger i kultur og samfund. Undervejs og efter rejsen kan virkningerne og resultaterne vise sig mere omfattende, end nogen på forhånd kunne forestille sig. Traditioner og tilværelsestolkninger udfordres, erkendelse og ny viden opstår, og teknisk kunnen udvikles. I vor tid bliver den gensidige afhængighed på tværs af kloden stadig mere udtalt. Rejser kan være anledning til nye konflikter, men rejser kan også give et bedre grundlag for samarbejde og sameksistens. 2. Opgave Du skal ud fra de overordnede problemstillinger for emnet Rejser - opdagelser, forandringer og ny viden udforme en problemformulering og skrive en synopsis, der kan danne udgangspunkt for den mundtlige prøve. Du skal vælge et eller flere eksempler på rejser, rejseformer eller det at rejse, der har ført til eller er muliggjort af opdagelser, forandringer og ny viden. I dit arbejde kan du fokusere på baggrund, forudsætninger, tilrettelæggelse, gennemførelse eller konsekvenser. Du skal anvende viden og metoder fra to forskellige fag, hvoraf det ene skal være på mindst B-niveau. De to fag skal være fra hvert sit faglige hovedområde. Historie og samfundsfag kan ikke kombineres. 3. Uddybning af emnet: Rejser - opdagelser, forandringer og ny viden Rejser giver anledning til teknologisk udvikling og ny viden på mange forskellige områder. Transportmidler som skibe, tog, biler, fly og rumfartøjer har undergået en stadig udvikling. Fornyelserne har krævet fantasi, teknisk kunnen, videnskabelig indsigt og opbyggelsen af en infrastruktur. For at kunne orientere sig i nye omgivelser har mennesker udviklet nye principper for navigation og kortlægning, fra antikkens landmåling til moderne GPS. Praktiske og videnskabelige fremskridt inden for navigation og kortlægning gør ikke kun rejser lettere og mere sikre, men har også betydning for menneskers verdensbillede. Rejser til ubeboede egne på kloden og ud i rummet forudsætter menneskets evne til at overleve ekstreme livsbetingelser, og her spiller kendskab til konservering af mad og forebyggelse af sygdomme en stor rolle. Øget rejseaktivitet har spredt sygdomme til andre dele af verden, og plante- og dyrearter er blevet introduceret i nye økosystemer med store forandringer til følge. Ny indsigt i den naturlige omverden og ny viden om menneskets krop og psykologi har været nogle af resultaterne.

2 Rejser bringer kulturer sammen, ændrer magtstrukturer ude og hjemme og kan resultere i voldelige sammenstød. De erobringstogter, som kolonimagter i alle verdensdele har iværksat gennem årtusinder, har udslettet kulturer og grundlagt nye. Handelsruter har gjort byer og lande velhavende og bragt fremmede produkter og vaner hjem til først den samfundsmæssige elite og siden til bredere dele af befolkningen. Rejser har gjort det nødvendigt at forstå fremmede sprog, og sprogene har udviklet sig i kulturmøder på mange planer. Rejser er en vigtig baggrund for menneskers skiftende verdensopfattelser og religioner samt et velkendt tema i litteratur og kunst. Med industrialiseringen og siden globaliseringen er rejsemulighederne vokset dramatisk. Rejsen som fritidsoplevelse i den rige del af verden er blevet til global masseturisme, som har langtidsvirkninger på godt og ondt i lokalsamfund andre steder. Rejser som videnskabelige ekspeditioner på jorden er blevet udvidet til videnskabelige ekspeditioner ud i rummet og har været en drivkraft for udvikling af nye former for viden og teknologi. Som følge af naturkatastrofer, fattigdom, undertrykkelse, krige og globalisering opgiver mennesker deres hidtidige bopæl og eksistens og rejser af sted ad usikre veje. For nogle går rejsen til et midlertidigt eksil fra det hjemland, de længes tilbage til; for andre bliver mødet med det fremmede en mulighed for en helt ny tilværelse. Synopsis i emnet Rejser - opdagelser, forandringer og ny viden Forside: Navn: Klasse: Gymnasium: Emne: Rejser - opdagelser, forandringer og ny viden Titel: Kan turisme være miljøvenlig? Fagkombination: Naturgeografi B og Erhvervsøkonomi C Vejledere: Afleveret d. Underskrift Problemformulering: Kan miljøvenlig turisme bidrage til at modvirke den globale opvarmning? Har turisme et sådant omfang, at det selvstændigt bidrager til den globale opvarmning? Kan en sammenkædning af miljøvenlig turisme og global opvarmning gøres på en meningsfuld måde?

3 Problemstillinger / underspørgsmål: 1. Hvor meget og hvordan forurener turisme? 2. Hvad er miljøvenlig turisme? 3. Hvorfor er miljøvenlig turisme opstået? 4. Hvor udbredt/kendt er miljøvenlig turisme? 5. Hvilke firmaer praktiserer miljøvenlig turisme? Hvordan er konkurrencen i branchen? Materialer, teorier og metoder I naturgeografi er de materialer/den empiri, jeg vil anvende: diverse klimatiske observationer og forudsigelser i temperatur, solindstråling, ændringer i jordens bane og drivhusgasser. Også forskellige målinger og forudsigelser om turisme og dens indflydelse på klimaet. Som teorier vil jeg bruge: teorierne om global opvarmning, hhv. Milankovitch-cyklerrne og drivhuseffekten til at belyse årsagen til miljøvenlig turismes opståen og dens berettigelse. Metode: kvantitativ metode (bl.a. statistik) til at vurdere turismens indflydelse på klimasituationen. Jeg vil bruge deduktiv metode til at vurdere, om drivhuseffekten er en reel trussel, og om der er grundlag for CO2 kompensation. (præciseres nedenfor). I erhvervsøkonomi er det grundlæggende materiale/empirien en spørgeskemaundersøgelse, som jeg selv har opstillet og gennemført på vores gymnasium. Endvidere information om CO2- kompensation fra forskellige udbyderes hjemmesider. Som teori bruger jeg Porters teori om de 5 kræfter model om konkurrencens drivkræfter, der belyser konkurrencen på et marked, til at vurdere konkurrencen på CO2-kompensationsmarkedet. Metode: en kvalitativ metode til at aflæse trends og udviklinger i markedet for CO2-kompensation, altså en form for indholdsanalyse. Jeg vil bruge en kvantitativ metode til at bearbejde og sammenfatte resultatet af min spørgeskemaundersøgelse. Konklusion på arbejdet med de enkelte problemstillinger: 1. Skyldes mange års tiltagende debat om klimaforandringer og global opvarmning. Hertil er der mange videnskabelige teorier, bl.a. Milankovitch-cyklerne (Siwertsen 2007) og drivhuseffekten

4 (Agergaard (2006) s. 150). Milankovitch argumenterede for, at klimavariationer er naturlige og skyldes variationer i Jordens bevægelse omkring Solen. Tre faktorer: excentricitet, inklination og præcession spiller ind: Excentricitet: Jordens bane om Solen går fra at være cirkulær til moderat elliptisk over år. Elliptisk bane: Forskel på juni- og decemberindstråling på op til 30%. Cirkulær bane: Identisk indstråling. Inklination: Jorden rotation har en hældning, der svinger cyklisk fra 21,39 grader på ellipseplanet over år. Jo mindre vinklen er, jo mindre forskel på sommer og vinter. Præcession: Retningen af Jordens rotation ændrer sig cyklisk i en snurretopbevægelse over år. Årstiden, hvor Jorden er tættest på Solen, varierer over år. Kombinationen af de tre faktorer giver en kompleks variation i solindstrålingen, og det ses i bilag 2 (som vedlægges synopsis), at der er en stor sammenhæng mellem solindstrålingen og temperaturen. Fortalere for drivhuseffekten mener, at klimaændringerne til dels er menneskeskabte. De argumenterer for, at der er en sammenhæng mellem drivhusgasserne, hvoraf CO2 er den vigtigste, og Jordens temperatur. Jorden opvarmes ved, at Solen sender kortbælget stråling til Jorden. 31% bliver kastet tilbage på grund af den planetære albedo, men resten bliver absorberet i atmosfæren på Jorden. Den stråling, Jorden absorberer, udstråles senere, men ikke direkte ud i verdensrummet. Drivhusgasserne og skyerne absorberer en del af den stråling, Jorden sender ud mod verdensrummet, og sender noget tilbage som modstråling. Uden denne effekt ville Jordens gennemsnitlige temperatur iflg. fysikkens love være -19 grader, men der ca. +15 grader. Drivhusgasserne holder på varmen. Som det fremgår af bilag 3 (vedlægges) er der en klar sammenhæng mellem temperatur og CO2 og CH4 indhold i atmosfæren. De seneste år er indholdet af CO2 i atmosfæren voldsomt, og det bliver ved, hvilket skaber et problem, hvis temperaturen bliver ved med at stige tilsvarende. Derfor opstår der mange nye CO2 venlige initiativer som fx CO2 kompensation. 2. To slags miljøvenlig turisme: Den, man benytter sig af i løbet af rejsen, og den, man benytter sig af efter rejsen. Den første kaldes bæredygtig turisme og defineres således af FN: En udvikling af turisme, der opfylder nuværende turisters og værtsregioners behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare (Sørensen (2007) s. 255), hvilket

5 ligner definitionen på bæredygtig udvikling i Brundtland-rapporten fra Den anden mulighed er CO2 kompensation. Det består i, at man, efter endt flyveferie, donerer et beløb svarende til den mængde drivhusgasser, man har udledt på sin flyvetur. Pengene bliver brugt til at mindske udledningen af drivhusgasser et andet sted i verden. Dette har den mest håndgribelige indflydelse på det globale miljø, og jeg vil derfor fokusere herpå i min synopsis. 3. Turisme står for 5% af al CO2 udledning, men for 14%, hvis man måler den opvarmning, den står for, forårsaget af CO2 såvel som af andre drivhusgasser. Hvis turisme var et land, ville det således være den 5. største forurener. (se I 2005 var der 750 mio. internationale turistankomster. Heraf var 340 mio. flyankomster, 287 mio var med bil, mens 123 mio var med tog eller færge. Selvom flytrafik kun stod for 45% af ankomsterne, stod det for 86% af turismens CO2 udledning. Flytrafikken er altså den klart største synder, og det er her, der primært skal sættes ind med klimavenlige foranstaltninger som CO2-kompensation. 4. Meget begrænset datagrundlag, så jeg opstillede mit eget spørgeskema til besvarelse på Nærum Gymnasium. 299 ud af 908 har meldt tilbage. Mht. kendskabet er det ikke overvældende. Kun 24% af stikprøven ved, hvad bæredygtig turisme er, mens 37% kender til CO2 kvoter inden for turisme. Mht. udbredelsen sker et skift. Hver 3. person, som kender til bæredygtig turisme, har rejst bæredygtigt, mens kun 5% af dem, der kender til CO2 kompensation, har benyttet sig af det. I fremtiden kunne 38% forestille sig at rejse bæredygtigt, mens 30% kunne forestille sig at købe CO2 kompensation. Ud fra spørgeskemaresultaterne ses det, at bæredygtig turisme er lidt mere populært, om end ikke særlig udbredt, idet kun 8% af stikprøven har prøvet at rejse bæredygtigt. En søgning efter bæredygtig turisme hois nogle af de største rejseselskaber (Apollo, Star Tour og Tjæreborg) giver heller ingen resultater hverken i artikler eller i konkrete rejsetilbud. 5. Indledningsvis skal det siges, at firmaer, der sælger CO2 kompensation ikke har et reelt produkt, men snarere sælger ren samvittighed. Alligevel er der utrolig mange firmaer i branchen, bl.a.

6 Climate Care (British Airways), Climate Friendly (WWF) og Mitt Klima (norsk interesseorganistaion). Ekstra forvirrende er det, at firmaerne bruger forskellige beregningsmetoder, så prisen for en flyrejse varierer. Kompensationen for København New York t/r koster 124 kr. hos Climate Care, 358 kr. hos Climate Friendly og 494 kr. hos Mitt Klima. Porters markedsanalyse model: Leverandørernes magt: Ingen leverandører, men samarbejdspartnere i projektlande. Disse er dog afhængige af CO2 kompensationsvirksomhederne og har derfor ingen magt i denne sammenhæng. Trussel fra nye udbydere: Stor, da alle kan oprette firma og sælge COI2 kompensation. Et vigtigt kvalitetetstempel, Gold Standard, tildeles dog kun værdige projekter. Uden Gold Standard har man et væsentligt ringere produkt og troværdighed, hvilket skaber højere indgansgbarrierer. Kundernes magt: meget stor, da der er rigtig mange firmaer branchen. Trussel fra substituerende produkter: Bæredygtig turisme er det eneste alternativ for folk, der både ønsker ferie og ren klima-samvittighed, men som sagt ikke udbredt i DK. Nuværende konkurrencesituation: Hård. Mange firmaer, ikke specielt mange kunder. Positionering er mulig på pris og på projekter. Det er dog ikke sikkert, at prisnedsættelser vil være positive, da folks samvittighed ikke bliver ren nok, hvis det er for billigt. Sammenfattende konklusion: I sin nuværende form lader det ikke til, at miljøvenlig turisme kan give et nævneværdigt bidrag til at mindske klimaproblemerne. Turisme udgør kun ca. 5% af problemet, og med stigninger i CO2 koncentrationen på et sted mellem 50% og 180% ville CO2 koncentrationen i atmosfæren stige meget, selv hvis al turisme ophørte eller med ét blev CO2 neutral, hvilket er meget urealistisk. Dertil kommer, at turistbranchen næppe bliver CO2 neutral foreløbig. Kendskabet og opbakningen til CO2 kompensation er simpelthen for lille. Dermed ikke sagt, at det er dumt at købe CO2 kvoter, da selv de mindste bidrag hjælper. For at sætte skub i håbet om CO2 neutralitet er det sandsynligt, at der må lovgives. Hvis der blev lagt en CO2 afgift på alle flyrejser svarende til den udledte mængde CO2, ville alle komme til at betale. Med den voldsomme forestående stigning i turismen in

7 mente kunne en løsning som denne måske godt give et bidrag til klimaforbedringer, der var værd at nævne. Desuden ville forbrugerne ikke skulle tage stilling til, hvilke projekter der skulle støttes, da staten eller måske et overstatsligt organ ville administrere afgiftspengene. Spørgsmål til videre undersøgelse: - Kan bæredygtig turisme blive påtvunget lokalt? - Ville spørgeskemaet kunne bære at blive anvendt i stor målestok (er gyldigheden/validiteten i spørgsmålene OK?), så repræsentativitet kunne sikres? - Spiller naturgeografi og erhvervsøkonomi fornuftigt sammen på andre områder inden for sikringen af klimaet, indholdsmæssigt og metodisk? - Hvordan kunne det tredje hovedområde humaniora bidrage til belysning af problemformuleringen? Litteraturliste: Agergaard, Jytte m.fl.: Naturgeografi jorden og mennesket, Geografiforlaget, 2006 Andersen, Michael: Erhvervsøkonomi i videnssamfundet. Forlaget Columbus, 2008 Føge, Peter og Hegner, Bonnie: primus, Systime, 2009 Hedegaard, Connie: Da klimaet blev hot, Gyldendal, 2008 Leinsdorff, Torben: Erhvervsøkonomi i grundtræk, Handelshøjskolens forlag, 2003 Siewertsen, Bjarne: Tre cykler, sommer og en istid, Aktuel Naturvidenskab, 2007 Sørensen, Anders: Grundbog i turisme, Frydenlund, 2007 Artikler fra internettet (1 + 2 vedlagt som bilag i uddrag) Perspektivering til studierapporten: I AT-emneforløb Europa var jeg med til at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse, der belyste unges opfattelse af udviklingen i Europa. Her gik vi i dybden med dels generelle begreber som

8 validitet og reliabilitet, dels med konkrete forhold om at opstille gode spørgsmål. Også om forskelle fordele og ulemper ved henholdsvis kvalitative og kvantitative undersøgelser. Repræsentativitet blev behandlet. Vi har i flere emneforløb diskuteret forholdet mellem materialer, empiri og teorier i de tre hovedområder.

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling Indhold Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 4 Afgrænsning... 4 Metode... 4 Videnskabsteoretiske overvejelser... 4 De tre domæner... 5 Metodologi... 5 Den kvalitative forskningsmetode...

Læs mere

Bæredygtig udvikling. Sussanne Blegaa Niels Hartling Henry Nørgaard

Bæredygtig udvikling. Sussanne Blegaa Niels Hartling Henry Nørgaard Bæredygtig udvikling af Sussanne Blegaa Niels Hartling Henry Nørgaard 1 Bæredygtig udvikling Indholdsfortegnelse Forord BÆREDYGTIG UDVIKLING Agenda 21 Indikatorer FODSPOR Det økologiske fodspor Dit eget

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

GRØNSPÆTTEBOGEN 2013-2014

GRØNSPÆTTEBOGEN 2013-2014 GRØNSPÆTTEBOGEN 2013-2014 En vejledning for elever og kursister på Brønderslev Gymnasium og Hfkursus med en oversigt, råd og regler til: 1. del De større skriftlige projekter HF: Den større skriftlige

Læs mere

Maja Riise-Jensen Z070219 Bachelor 12.04.2013 Børns tanker om klimaforandringer læringsmæssige udfordringer

Maja Riise-Jensen Z070219 Bachelor 12.04.2013 Børns tanker om klimaforandringer læringsmæssige udfordringer 1 Contents Indledende del Indledning... 4 Problemformulering... 5 Uddybning af problemformulering... 5 Begrebsafklaring... 5 Argumentation for valg af emne... 6 Metode... 8 Opgavens undersøgelsesmetode...

Læs mere

Klima, energi & miljø CO2 forbrug i boligen

Klima, energi & miljø CO2 forbrug i boligen 2009 Klima, energi & miljø CO2 forbrug i boligen Vejledere: Jørn Bendtsen, Karl G Bjarnason, Bartek Warszawski og Arne Wamsler Niclas Larsen, Benjamin Christiansen, Helene Baadsgaard og Jens Nielsen Klasse

Læs mere

KLIMAJOURNALISTIK I DANMARK EN ANALYSE AF KLIMADÆKNINGEN I FIRE DANSKE DAGBLADE

KLIMAJOURNALISTIK I DANMARK EN ANALYSE AF KLIMADÆKNINGEN I FIRE DANSKE DAGBLADE Efterårssemesteret 2008 - Journalistik - Roskilde Universitet KLIMAJOURNALISTIK I DANMARK EN ANALYSE AF KLIMADÆKNINGEN I FIRE DANSKE DAGBLADE OG EN RESEARCHTUNG RADIOPRODUKTION OM MANGLENDE KLIMATILPASNING

Læs mere

I DE OG OP BYGN I NG 1 LÆRERVEJLEDNING

I DE OG OP BYGN I NG 1 LÆRERVEJLEDNING I DE OG OP BYGN I NG 1 LÆRERVEJLEDNING Undersøg: Energi, Klimaforandringer, Transport, Bæredygtigt forbrug, Hverdagens kemi 7. 9. klasse Friluftsrådet, Grønt Flag Grøn Skole 2013 Forfattere: Nina Troelsgaard

Læs mere

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere

Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors

Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors Af Ole Zielke og Jon Urskov Pedersen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Forord...3 2. Problemformulering...4 2.1. Indledning...4

Læs mere

Klimaløsninger bachelorprojekt i geografi 2014 af Andreas Bastias Bech

Klimaløsninger bachelorprojekt i geografi 2014 af Andreas Bastias Bech Klimaløsninger bachelorprojekt i geografi 2014 af Andreas Bastias Bech Atlas. Ukendt kunstner og årstal. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering... 4 Baggrund for læremidlet... 4 En visuel

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Multiple-choice-test vs. motivation

Multiple-choice-test vs. motivation Multiple-choice-test vs. motivation En vurdering af hvilken påvirkning afgangsprøven i geografi har på henholdsvis elever, lærere og faget. VIA University College - Studienummer 280010 Afleveret d. 7.

Læs mere

Århus Havn. Et casestudie om afvikling af tung trafik i Århus midtby. By-, Energi- og Miljøplanlægning 5. semester, Gruppe BEM5-2 Aalborg Universitet

Århus Havn. Et casestudie om afvikling af tung trafik i Århus midtby. By-, Energi- og Miljøplanlægning 5. semester, Gruppe BEM5-2 Aalborg Universitet Århus Havn Et casestudie om afvikling af tung trafik i Århus midtby By-, Energi- og Miljøplanlægning 5. semester, Gruppe BEM5-2 Aalborg Universitet Titel: Århus Havn Undertitel: Et casestudie om afvikling

Læs mere

Cloud computing i danske virksomheder

Cloud computing i danske virksomheder Cloud computing i danske virksomheder (Cloud Computing in Danish Companies) Copenhagen Business School, maj 2010 Speciale: HD 2. del, Økonomistyring og procesledelse Udarbejdet af: Casper Thomsen Peter

Læs mere

INDLEDNING. Problemfelt Drømmen om et langt og lykkeligt designerliv

INDLEDNING. Problemfelt Drømmen om et langt og lykkeligt designerliv PBA Professionsbacheloropgave Pernille Rask Grønfeldt 7. semester Furniture design Klasse Thbfd7a Aflevering 1. december 2011 PBA eksamen 12. december 2011 Vejleder Morten Kokkendoff Censor Susanne Grønlund

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.1 Kvalitativ metode... 9 2.2 Kvantitativ metode... 10 2.3

Læs mere

NYT TIDSSKRIFT KAN DANMARK GÅ FORREST? DE 10 VIGTIGSTE REFORMER FOR EN ØKONOMI I LIGEVÆGT ROSKILDE FESTIVALEN I DELTAGERDREVEN TRANSFORMATION

NYT TIDSSKRIFT KAN DANMARK GÅ FORREST? DE 10 VIGTIGSTE REFORMER FOR EN ØKONOMI I LIGEVÆGT ROSKILDE FESTIVALEN I DELTAGERDREVEN TRANSFORMATION MAJ 2014 FRA ØKONOMISK VÆKST TIL BÆREDYGTIG UDVIKLING NYT TIDSSKRIFT KAN DANMARK GÅ FORREST? DE 10 VIGTIGSTE REFORMER FOR EN ØKONOMI I LIGEVÆGT ROSKILDE FESTIVALEN I DELTAGERDREVEN TRANSFORMATION Find

Læs mere

et bud på en ny og klimavenlig livsstil

et bud på en ny og klimavenlig livsstil Af Jørgen Dahl Madsen et bud på en ny og klimavenlig livsstil KLIMA-REVOLUTION? COLOFON RYVANG LOKALRÅD KLIMA-REVOLUTION? - et bud på en ny og klimavenlig livsstil Af Jørgen Dahl Madsen dahlmadsen@gmail.com

Læs mere

Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse Roskilde Universitetscenter 4. semester projekt Forår 2004, Hus 14.1

Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse Roskilde Universitetscenter 4. semester projekt Forår 2004, Hus 14.1 Som smurt i olie? Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse Roskilde Universitetscenter 4. semester projekt Forår 2004, Hus 14.1 Udarbejdet af: Kim Rasmussen Phillip Sune Dam Morten Mommsen Nikolaj Hänselt

Læs mere

Multimediedesigner 2 semester dec. 2001 Anders Jessen, Jess Hansen, Rasmus Pedersen og Torsten Fix

Multimediedesigner 2 semester dec. 2001 Anders Jessen, Jess Hansen, Rasmus Pedersen og Torsten Fix Multimediedesigner 2 semester dec. 2001 Anders Jessen, Jess Hansen, Rasmus Pedersen og Torsten Fix Indholdsfortegnelse 1 FORMÅL 4 2 PROBLEMFORMULERING 4 3 RISIKOANALYSE 5 3.1 Samarbejdsaftale 5 4 ANALYSE

Læs mere

TEORI OG ANALYSE...46

TEORI OG ANALYSE...46 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMFELT OG -STILLING...2 Problemformulering...6 Afgrænsning...6 Arbejdsspørgsmål...8 VIDENSKABSTEORETISKE OVERVEJELSER...10 PROJEKTETS VIDENSKABELIGE KONTEKST...15

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Rejseportalen. Informatik Gruppe B333 Aalborg Universitet 29-05-2007

Rejseportalen. Informatik Gruppe B333 Aalborg Universitet 29-05-2007 2007 Rejseportalen Informatik Gruppe B333 Aalborg Universitet 29-05-2007 Side 2 Det Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Basisår Informatik Titel: Rejseportalen Tema: Udvikling af et IT-system Projektperiode:

Læs mere

Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål

Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål Side 1 af 6 Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål Det tværfaglige undervisningsforløb Klima og Klode bidrager i særlig grad til opfyldelse af trinmålene for fagene natur/teknik, biologi, geografi,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

Læreruddannelsen Zahle

Læreruddannelsen Zahle Læreruddannelsen Zahle Side 1 af 45 Bacheloropgave 2013: At gøre historiefaget vedkommende Af: Læreruddannelsen Zahle Studienummer: Dato: 12/04-2013 Indhold Indledning...3 - Problemstilling...5 - Problemformulering...5

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere