SKOLEN I ET SANSELIGT SAMFUND EN UDDANNELSE TRANSFORMERET GENNEM EN KUNSTNERISK PROCES

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKOLEN I ET SANSELIGT SAMFUND EN UDDANNELSE TRANSFORMERET GENNEM EN KUNSTNERISK PROCES"

Transkript

1 SKOLEN I ET SANSELIGT SAMFUND EN UDDANNELSE TRANSFORMERET GENNEM EN KUNSTNERISK PROCES Søstrene Coco og Coca Pebber. Forstanderinder på. Foto: Julie Johansen I læringsuniverset overtager de to unheimliche tvillingesøstre fra Sisters Hope med et mindre cast af performere ledelsen af en række skoler i norden. Formålet er at eksperimentere med hvordan en skole ville se ud i et samfund der er styret af æstetiske præmisser den sanselige og poetiske erkendelse af verden (Baumgarten: 1774)- fremfor af økonomiens præmisser der har domineret samfundets institutioner, herunder uddannelsessystemet, siden industrialiseringen (Marcuse: 1977, Robinson: 2012). Projektets relevans og værdi er bl.a. at pege på de kreative fags betydning i uddannelsessystemet. betydningen af de kreative fag, hvilket er paradoksalt når der samtidig aldrig har været mere tale om kreativitetens betydning (Florida: 2002, Robinson: 2009). Med dette projekt peger vi endvidere ikke bare på hvad de kreative fag kan i sig selv men i lige så høj grad på hvordan de kreative fag kan inspirere andre fagligheder. Uddannelsesforsker Ken Robinson har allerede peget på, at den måde skolen er organiseret og foretager indlæring på er ude af trit med sin tid fordi den er baseret på oplysningstidens idealer om intellekt som rationel erkendelse borgere (1998, 2001, 2009). Den æstetiske erkendelse har ikke en plads i dette system, men det til trods er det en af de vigtigste ressourcer for samtidens mennesker. Sisters Academy kan ses som en fysisk realiseringen af denne slags tanker. Som et eksperiment i kød og blod der afprøver et radikalt anderledes uddannelsessystem end det nuværende med udgangspunkt i den æstetiske læringsdimensions potentiale. Hvert manifesteret leverer empiri til et sideløbende forskningsprojekt, som vil blive indsamlet gennem nyudviklede art-based research metoder, hvor skellet mellem praktiker og forsker ophæves og hvor den æstetiske erkendelse accepteres som gyldig forskningsparameter (Lehmann: 2013, Bogh og Tygstryp: 2011). Projektet er teoretisk funderet i neo-marxisme og æstetik/kunst-pædagogisk dannelsesteori. Dette teoretiske udgangspunkt vil også afspejle sig i det overordnede metodiske design. 1/12

2 Projektets forventede resultat er at illustrere værdien af det æstetiske, sanselige og poetiske som udgangspunkt for læring, ikke som en sjov sidegevinst eller endnu mere ekskluderet totalt unyttigt. Endvidere vil der blive arbejdet intenst med forankringen af projektet, således at dette ikke bliver en fornøjelig event (i et mættet oplevelsesøkonomisk samfund) eller en nålestiksøvelse (konsulentens skyggeside) men en reel inspiration, som potentielt undervisning. Hvert akademi vil foregå i et tæt samarbejde med hhv. en forsknings-, uddannelses- og kunstinstitution i de respektive lande (jf. udkast til tidsplan nedenfor). Således vil projektet også bryde barrierer ned mellem disse forskellige tilgange og derudover illustrere værdien af samarbejdet mellem dem. Fx tilbydes eleverne fra de samarbejdende kunstinstitutioner at blive vikarer på Sisters Academy. Dermed oplever de i praksis hvordan de kan bruge deres kunstneriske faglighed entreprenørielt udenfor kunstinstitutionens rammer og skabe reel samfundsmæssig værdi uden at gå kunstnerisk på kompromis. Dette er en dagsorden der ligger kulturministeriet meget på sinde og bl.a. er udgangspunktet for fx CAKIs eksistens (se caki.dk (Center for anvendt kunstnerisk innovation)), som også er en af projektets samarbejdspartnere. Til hvert akademi vil der være en showcase-dag hvor fx over akademiets muligheder og udfordringer. stiller sig således også til rådighed som 1:1 eksperiment og showcase for et nyt uddannelsessystem denne dag Skolen som den ville se ud i et samfund hvor æstetikken er udgangspunkt for vores oplevelse og erkendelse af verden. der dokumenterer forløbet. Ambitionen er at denne kan tjene iværksat at andre skoler uafhængigt af søstrene. Derudover vil overvejer vi muligheden for live broad-casting, som vi gerne vil i dialog med mediefagene om. Her vil de øvrige nordiske lande hvor akademiet kommer til efterfølgende også kunne følge med. Dette kunne også skabe værdifuld empiri til projektets forskningsdel. har et advisory board bestående af forskere fra forskellige nationale og internationale forskningsinstitutioner (jf. oversigt over projektets samarbejdspartnere nedenfor), som også vil blive inviteret til at stille forskningsspørgsmål der supplerer den særlige dagsorden som dette projekt forfølger. Anna Lawaetz og Gry Worre Hallberg, der har grundlagt Si- teori og praksis, og har både en uddannelse som cand.mag. i Teater- og performance studier med specialisering i Dramapædagogik og som performere (udover med Sisters Hope bl.a. ved Theatre de Soleil, SIGNA, Club de la Faye og Fiction Pimps). Projektet forankres forskningsmæssigt i programmet Cultural Transformations under Arts, Aarhus Universitet og evt. i kollektivt forskningsprojekt med Ida Krøgholt som forskningsleder. Der er indgået partnerskab med bl.a. HUMlab ved Umeå Universitet (se oversigt over projektets samarbejdspartnere) og som nævnt er medlemmerne af Sister s Academy advisory board også inviteret til at stille forskningsspørgsmål. Panellet omfatter bl.a. Lotte Darsø, DPU, Ole Fogh Kirkeby, CBS, Erika Fischer-Lichte, Freie Universität, Berlin og Helen Carr, Goldsmiths, London. Man skal være opmærksom på at den såkaldt sanselige skole ikke nødvendigvis medfører en ny og perfekt utopi. Når den æstetiske præmis bliver udgangspunktet for læring vil denne præmis begrænsninger også fremstå så meget tydeligere. Da udgangspunktet er en begejstring for æstetikpædagogisk indlæring, der sætter den sanselige erkendelse og den kreative skabelses i centrum, bliver det så meget vigtigere at være yderst registrerende ift. hvad den æstetikpædagogiskes begrænsninger er. Men gennem dette projekt afprøves de kreative fags værdi reelt ved at sættes i centrum for al indlæring i alle skolens fag fra matematik, til historie til biologi, frem for at blive ved en tese om de kreative fags værdi. Derudover skaber projektet dialog på tværs af de nordiske lande og giver således grobund for bogstavelig alt at tale om en ny nordisk skole. 2/12

3 HF & VUC, FLOW, ODENSE Den første skole manifesteres på er HF & VUC, FLOW i Odense. FLOW har tidligere haft besøg af Sisters Hope sidste gang samlede eleverne på eget initiativ sammen til at vi kunne inviteres. Det er på baggrund af disse møder, at vi ønsker at samarbejde om et længere, mere dybdegående- og vidtrækkende forløb. Vi vil prøve at se hvilket læringspotentiale der opstår og hvad der sker med uddannelsen og eleverne når vi nedsynker dem i en kunstnerisk proces nonstop i to uger. Et centralt greb i Sisters Hopes metode er, at intet er som om. Sammen med eleverne og denne gang også underviserne, transformeres skolen til deres absurde performa- og moodboard). Alle der deltager i universet udsættes også for både en symbolsk og konkret transformation idet alle får muligheden for at undersøge og agere ud fra det Sisters Hope kalder deres poetiske og sanselige selv. Samtidig foregår al tale på engelsk krydret med andre fremmedsproglige indfald. Søstrenes sære på en gang poetiske og autoritære logik styrer universet. Formålet med den dobbelthed, der konstant aktiveres i værket, er dels at appellere til det legende og kreative i deltagerne såvel som det kritisk tænkende. Lærer ved FLOW Marie Lind beskriver det endvidere således: Jeg har af to omgange fået Sisters Hope til at afholde en to dages workshop på Flow med en udvalgt skare af Flows kursister. I løbet af disse to workshops har jeg fulgt kursisterne på sidelinien og oplevet, hvordan de blot over to dage engageret hengiver sig til Coco og Coca Peppers intense univers - ikke blot i spillet som en anden end dem selv, Det gav sig bl.a. til udtryk gennem hengivenhed til projektet, engagement og overgivelse hos kursister med modstand, forglemmelse af sig selv hos selvbevidste og generte kur- Få en smagsprøve på Sisters Hope-universet her: https://vimeo.com/ sister og - i kølvandet på projektet - en undren over hvad deltagelsen i denne intensive workshop havde gjort ved dem. De kunne selv mærke nye sider hos sig selv og fortalte om det som berigende. Ved at udvide Sisters Hope til Sisters Academy gives potentialet i Sisters Hopes univers større forankring hos den enkelte kursist. Undren kan blive til erkendelse. Igennem deltagelse i ligger der også det store potentiale for læring gennem æstetiske proces- ler tværæstetisk kunstværk, men også som en kunstværk med og dermed bliver kunstværket et sted eller en tilstand, hvorigennem læring kan opstå. Fagene bliver en naturlig del af kunstværkets hverdag og omvendt. Se mere på sistersacademy.dk 3/12

4 PROCESPLAN klasser, på gange og toiletter) blive omdannet til performanceinstallationen. Marts 2013: Sisters Hope første præsentation for lærerkollegiet ved pædagogisk dag ved HF & VUC, FLOW September 2013: Sisters Hope iscenesætter i samarbejde med HF & VUC, FLOW en performance dinner hvor lærerne ved FLOW for første gang mærker universet performativt. Derudover Oktober 2013: Et dokument med mulige ansvarsområder ifht. manifestationen af udarbejdes af Sisters Hope. Formålet er, at lærerne på FLOW får mulighed for at melde sig på forskellige opgaver der kan styrke den samlede manifestation. kan risikere at blive gennemført på mindst mulige budget og det kræver aktiv deltagelse i lærerkollegiet for at sikre den, af alle parter, ønskede kvalitet. Den ansvarshavende for et særligt område er i dialog med den repsektive ansvarshavende fra Sisters Hopes hold af hhv. scenografer, lys- og lyddesignere. Derudover om logistiske anliggende som: mad, transport, logi. natter på skolen mandag fredag i begge de uger Sisters til dem alle, samt undersøges om det er lovligt og muligt. Derudover får dette hold 3 måltider om dagen, som gerne skulle serveres på skolen. Kursister og lærerkollegium kan have madpakker med, men det skal fx også kommunikeres hvordan disse kan se ud (blodpølse, roulade, røde pølser, sylte og hyldebærsuppe fx). Ifht. transport har FLOW fx en vogn område udvikles og udfoldes i øvrigt med den ansvarshavende fra Sisters Hopes side. 10. oktober 2013: Sisters Hope præsenterer performance- og læringsuniverset for kursisterne og folkeoplyserne på FLOW. Derudover afholdes individuelle interviews med lærere der i tvivl om deres deltagelse eller som ønsker afklaring om- Oktober eller november: Et kompendium overleveres til de deltagende lærere i universet. Der er tale om en brune kuverter med et værk, der på den ene eller anden vis, styrker forståelsen af den forestående manifestation af december 2013: Individuel interviewrække med alle til det unikke læringspotentiale for hver enkelt, samt have en gensidig inspirationsdialog omkring hvordan undervisningen kan afvikles under. Derudover indeholder ugen performertræning. Intentionen er at lærerne bliver så stærke i denne metode, at de kan videregive den til kursisterne. Tidligere har vi arbejdet med kursisterne og ikke med lærerne. Årsagen til, at vi nu arbejde med lære- bestræber os på efterfølgende forankring af de eventuelle metodiske greb der fungerer særligt godt, der er uafhængig af eksterne, som os februar 2014: udfoldes i samarbejde mellem Sisters Hopes team og de ansvarshavende fra FLOW. Derudover inviteres hele lærerkol- Det kan overvejes om kursisterne også skal have tilbuddet. Det afhænger af hvorvidt vi ønsker at dette skal udfolde 4/12

5 sig som en overraskelse for dem og pædagogiske fordele og ulemper ifht dette. At opbygge universet fungerer også som performertræning. Det er en måde at tage universet til sig på, føle medejerskab og dermed bliver det også lettere at lade sig nedsynke i det og være naturligt tilstede inden- non-acting, så netop denne evne til at hengive sig en anden logik i højere grad end at præstere er meget essentiel. Vi opbygger ikke helt færdigt denne uge. Dette mm. udfoldes yderligere i nedenstående bemærkninger om selve manifestationen af. 24.februar 7.marts: - Eleverne modtages på skolen og transformeres til elever på. Her vil en gruppe af lærere være aktivt med til transformationen. Lyd, lys og æstetik etableres gradvist i den første uge. En del er allerede opsat (soundscape og krævende tekniske løsninger som radiosender mm er installeret) men det er en pointe for performerne at lærere og elever også selv skal kunne transformere deres virkelighed, og på den måde komme ind under huden på den kunstneriske skabelsesproces. Der laves mad til deltagerne dagligt der stemmer overens med det stilistiske greb i universet: fx kålragout eller efter en farvekode. Dette henviser til det performance-installatoriske greb hvor den parallelvirkelige fornemmelse er central for oplevelse og ageren i universet. Performance-teknisk og dramapædagogisk er det også en metode til at få lærere og elever, som jo på værk-niveau indgår som performere i universet, til ikke at have fokus på deres kunstneriske præstation men på at være naturligt til stede i overensstemmelse med universets logik. Dette er noget man som professionelt udøvende performer i høj grad har fokus på At fremstå naturlig på scenen den pa- en gavmild ramme for en naturlig kropslig tilstedeværelse og performativ levering i universet. Ideelt set forpligter eleverne sig efter indtræden i performanceuniverset på aktivt at være medskabende i processen med opbakning fra lærerkollegiet. Søstrene vil observere dele af undervisningen, give feedback og i øvrigt udføre andre individuelle og kollektive ritualer efter behov. Formålet med aktiveringen af lærerkollegiet på FLOW er at skabe en dybere erfaring, der ikke stopper, når søstrene rejser videre ud i verden. Dvs. at mødet med kunsten ikke stopper, når eventen er overstået. Der føres dagbog af alle deltagere og der er mulighed for Formålet er henholdsvis at have øje for de konkrete udfordringer på, at skærpe en kritisk bevidsthed hos elever og lærere og levere empiri til forskningssporet. Dette materiale kan måske også fungere som afsæt for nytænkning og inspiration i forhold til det videre arbejde med implementering erfaringer fra performancen i hverdagen, når Sisters Hope er rejst. Som nævnt er vores håb, at sikre at kan midlingsplatforme der kan sikre universet et efterliv på fra processen, der evt. kan laves til store billeder der designer sikre et liv på web-pagen sistersacademy.dk før under og efter forløbet. Skolen har åbent fra 9-15, men universet opretholdes af søstrene og performere alle døgnets 24 timer. d. 28. februar: Showcase. er åbent for offentligheden og der kan inviteres særlige gæster. Sisters Academy stiller sig således også til rådighed som 1:1 eksperiment og showcase for et nyt uddannelsessystem denne dag Skolen som den ville se ud i et samfund hvor æstetikken er udgangspunkt for vores oplevelse og erkendelse af verden. Input til hvem der skal inviteres fra HF & VUC, FLOW, herunder lærerkollegiet, er meget velkomment. d maj: Opfølgende samtaler med henblik på forankring af de elementer og pædagogiske greb der fungerede særligt godt i performance og lærinsguniverset. Håbet fra Sisters Hopes side er at dette kan være udgangspunktet for en længere dialog, der også involverer de øvrige nordiske part- 5/12 nere.

6 PROCESPLAN September Oktober November December Januar Feruar Marts 10 Præsentation af performance- og læringsuniverset Individuel interviewrække samt performertræning med 17 bygges op 18 alle de deltagende 19 lærere i universet Eleverne modtages 25 på skolen og transformeres til elever på Sisters Hope iscenesætter i samarbejde med HF & VUC, FLOW Et dokument med mulige ansvarsområder ifht. manifestationen kompendium overleveres til de deltagende lærere i universet Showcase maj Opfølgende samtaler 6/12

7 TIDSPLAN OVERSIGT 2013 MARTS MAJ Marts: Sisters Hope første præsentation for lærerkollegiet ved pædagogisk dag ved HF & VUC, FLOW September 2013: Performance dinner Oktober: Et dokument med mulige ansvarsområder ifht. manifestationen af udarbejdes af Sisters Hope 10. oktober: Sisters Hope præsenterer performance- og læringsuniverset for kursisterne og folkeoplyserne på FLOW december: Individuel interviewrække med alle de deltagende lærere i universet Oktober eller november: Et kompendium februar: 28. februar: Showcase. og der kan inviteres særlige gæster. 24.februar 7.marts: - Eleverne modtages på skolen og transformeres til elever på Sisters Academy maj: Opfølgende samtaler med henblik på forankring af de elementer og pædagogiske greb der fungerede særligt godt i performance og lærinsguniverset 7/12

8 PERFORMER STAFF BESIDES THE SISTERS The Shadow: In a way he functions as the secretary of the sisters. He is obsessed with time and space and studies time loops, space expansion and travels through both. His research on this dominates the installation of this front The Gardener: He nurtures an actual physical garden. This is a potential oasis to the students within the parallel universe. They will all be granted their own plant that they can cultivate and nurture. Close to the garden there is a little shed where the students and teachers and sisters or who ever feel the need can sit and have a cup of tea, a break, a chat with the gardener or the people around. The School Nurse: Will be performed in a symbiosis of darkness and light by two performers - All their clothes will be sewn together by the uterus. She will be a creature with two heads, four arms and four legs. She will guide the students in all matters of health and the body. The Caretaker: Leads and guide the everyday life caretaker at the school. She likes the sound of her name as it brings to her mind gentle strokes, caresses and safety. As a young child the Caretaker wrote short poems of women and owls. The Music: The sounds from the piano of this Japanese classical musician are always present in the halls and corners of the Academy. The Portier: She sees to the protection of. Yndlingen: This beauty has his chamber right next to the of- - visitors to project in and from. The Silence: What beauty is hidden behind the words. Also school of a Sensuous society. The School Physiologist: Will be performed by an equally trained psychologist and performer. With her experimental and mysterious approach to psychology she will be guiding the students in all matters related to the psyche whilst carrying out observations and experiments with particular interesting cases. The School Photographer In her gaze you are invited to play. In her dark chamber located right next to her studio at the school she will bring forth the invisible and make it visible. 8/12

9 ANSVARSOMRÅDER Den mulige realisering af s kræver en aktiv deltagelse fra lærerkollegiet på FLOW. Den ansvarshavende for et særligt område er i dialog med den respektive ansvarshavende fra Sisters Hopes hold af hhv. scenografer, lys- og lyddesignere. Derudover om logistiske anliggende som: mad, transport, logi. Den ansvarshavende fra FLOW kan vælge at samsætte et større hold til at løfte opbygningen sammen med sig. Ansvarsområderne er også vores mulighed for at styrke samarbejdet mellem Sisters Hope og FLOW, for at sikre medejerskab og dybere udvikling af projektets potentiale. taktperson ifht. muligheder i rummene, herunder eventuelle ler, kostumer, kommunikere æstetikken til resten af lærerkollegiet (som så kommunikere videre til kursisterne) etc. Kunne vi få en kostumesponsor? Opgaver opstår undervejs der det gælder om at være kreativ indenfor de muligheder der være i dialog. Lyd: Lyddesigneren har brug for at være i dialog med en fra FLOW ifht. hvad der er af tekniske muligheder i de forskel- steds eller evt. gennem sponsorat. Er der centralt taleanlæg, hvis ikke hvad er mulighederne for et sådant. Være i dialog med lyddesigneren om stemningen i de forskellige rum. Opgaver opstår undervejs der vil skulle løses. Vi har pt. ikke budget til at indkøbe ekstra teknisk udstyr, så det gælder om at være kreativ indenfor de muligheder der være i dialog. Lys: Lysdesigneren har brug for at være i dialog med en fra FLOW ifht. hvad der er af lyskilder, belysningsmuligheder af om ekstra udstyr kan lånes andetsteds eller evt. gennem sponsorat. Være i dialog med lysdesigneren om stemningen i de forskellige rum. Opgaver opstår undervejs der vil skulle løses. Vi har pt. ikke budget til at indkøbe ekstra teknisk udstyr, så det gælder om at være kreativ indenfor de mulig- lys vil være i dialog. Mad: Performercastet (max 12) skal hver dag have tre måltider i skolens til formålet oprettede madkantine. Madholdet skal tænke i muligheder for mad, der også ligger udenfor mor der laver og serverer måltiderne. Madholdet vil også er absurd, kristestemningsagtig og ekstravagant på en og også tænkes i madrituaeler og andre performative indslag. Søstrene skal altid have kirsebærvin, roulade og kogte røde pølser på deres kontor. Der skal også laves en madpakkestrategi til kursisterne. Hvad kan man have med på madpak- Er det muligt ville det være bedst hvis madordningen også rummede det faste FLOW lærerkollegium, hvis ikke hvad spiser de? Hvilken mad skal der bruges til madritualerne? Hvilken mad skal der være på skolepsykologens kontor og hvordan er det praktisk muligt? Etc. Logi: gerne overnatte på mandag til fredag for at opretholde universets særlige stimmung. Er det muligt? og puder og evt. sengetæpper, som også er vigtige scenogra- 9/12

10 det en himmelseng? Hvad med The Shadows? Denne ansvar- det. Alt det vi har glemt: Nye ansvarsområder kan komme til som projektet udfolder sig Transport: Flere performere samt materialer fragtes fra Kbh og det øvrige land. Kunne vi få et sponsorat hos DSB? Har FLOW en bil vi kan låne til at fragte personer og ting? Kan denne bil også lånes hvis vi får stillet udstyr til rådighed der skal hentes rundt omkring i Danmark? Kunne det være en sponsorbil, hvor sponsor også dækker benzinforbrug? Formidling: Der skal bygges en confession booth, alle skal leder. Hvad er retningslinjerne for formidling og hvordan bejdes et dokument som alle skal underskrive ifht. formidlingen? Hvordan ser dagbøgerne fx ud? Denne person vil også - Stine Skøtt Olesen (web). Strategi for efterfølgende forankring og dialog med øvrige nordiske partner-uddannelsesinstitutioner: Det er et stort ønske fra Sisters Hopes og Statens kunstråd, der økonomisk har muliggjort projektet, side, at dette ikke er en sjov event eller en nålestiksøvelse, men at de eventuelt stærke trukket største muligt pædagogisk værdi ud af? Og hvordan sikrer vi efterfølgende forankring her af? Og hvordan får vi skabt et fundament for den bedst mulige dialog med de øvrige nordiske lande hvor manifesteres? Denne ansvarsperson vil være i tæt i dialog med Gry og Anna, Sisters Hope. Sponsorat og funding: Gode ideer til hvordan vi får rejst demy. Denne person kommunikerer tæt med Birgit Løkken. 10/12

11 GOD REJSE! The Sisters in search of their poetic selves: https://vimeo.com/ Manifesting a big dream: Film in-spe: Meeto Worre Kronborg Grevsen, We Make Colours, Graphics Stine Skøtt Olesen, nxt 11/12

12 MOODBOARD 12/12

Skolen. i et sanseligt samfund

Skolen. i et sanseligt samfund Skolen i et sanseligt samfund Et klasselokale på Sisters Academy Foto: Diana Lindhart En uddannelse transformeret gennem en kunstnerisk proces. En introduktion til læringsuniverset Sisters Academy med

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Af Tatiana Chemi, PhD, Post Doc. Forsker, Universe Research Lab/Universe Fonden i og Danmarks Pædagogiske

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITALISERING ER IKKE ET VALG MEN ET VILKÅR PÅ VEJ MOD EN DIGITAL KULTUR

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Diplomuddannelse er ikke en privat sag

Diplomuddannelse er ikke en privat sag Transfer fra diplomuddannelse - en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Rohwedder. Pædagogisk leder på Randers Social - og Sundhedsskole. Master I pædagogisk udviklingsarbejde fra DPU, Aarhus Universitet,

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

KREATIVE SKOLE SFO I HELSINGØR FÆLLESSKABER KORNMAALER GRAPHIC DESIGN. Psykologisk praksis

KREATIVE SKOLE SFO I HELSINGØR FÆLLESSKABER KORNMAALER GRAPHIC DESIGN. Psykologisk praksis KREATIVE FÆLLESSKABER I HELSINGØR SKOLE SFO Psykologisk praksis KORNMAALER GRAPHIC DESIGN VELKOMMEN TIL FAGLIG FOLDER D. 01.08.12 blev Helsingør Skole SFO søsat. Søsat til at være én SFO beliggende på

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference.

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference. MÅLET. 2+2=7 EN HIGH PERFORMANCE VIRKSOMHED ER EN VIRKSOMHED, DER KAN OVERSKUE OG MESTRE EN KOMPLEKS VIRKSOMHEDSKONTEKST OG SKABE UNIKKE RESULTATER GENNEM ANDRE, FOR ANDRE OG SAMMEN MED ANDRE. LEGO SERIOUS

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

ANNE ELLEKJÆR. leder i Dome of Visions og står for at skabe den kuratoriske ramme i bygningen på Søren Kierke-

ANNE ELLEKJÆR. leder i Dome of Visions og står for at skabe den kuratoriske ramme i bygningen på Søren Kierke- 76 ET TREDJE STED 77 ANNE ELLEKJÆR Dome of Visions er mange ting: Et opdateret forsamlingshus, et byudviklingsprojekt, et arkitektonisk og et bæredygtigt projekt klimatisk såvel leder i Dome of Visions

Læs mere

Eksamensopgave i Intermedial analyse af Fransiska Sejten

Eksamensopgave i Intermedial analyse af Fransiska Sejten Bacheloruddannelsen i Æstetik og Kultur, Aarhus Universitet, sommeren 2014 mellem affektive ruminstallationer og interaktive performances Eksamensopgave i Intermedial analyse af Fransiska Sejten Indholdsfortegnelse

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer

Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer Med speciale i nyudvikling af 3D hologram scenografi sætter Lars Egegaard Sørensen et helt særligt præg på enhver forestilling, han er tilknyttet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST?

KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST? Scenekunstens Udviklingscenter KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST? Diplomuddannelsen i Kunst- og Kulturformidling Scenekunstens Udviklingscenter Kompetencegivende aktiviteter OSLO Kunst og Kulturformidling

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Få mere ud af din lederuddannelse. KL ledertræf den 11. september 2012 Workshop 11.15 12.00 Ledelseskonsulent Poula Helth

Få mere ud af din lederuddannelse. KL ledertræf den 11. september 2012 Workshop 11.15 12.00 Ledelseskonsulent Poula Helth Få mere ud af din lederuddannelse KL ledertræf den 11. september 2012 Workshop 11.15 12.00 Ledelseskonsulent Poula Helth 1 2 Poula Helth: Ledelseskonsulent Coacher ledere Underviser i lederskab Skriver

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

TEGNING KUNST DESIGN SOMMERCAMPUS KREATIV SOMMERFERIE

TEGNING KUNST DESIGN SOMMERCAMPUS KREATIV SOMMERFERIE TEGNING KUNST DESIGN SOMMERCAMPUS KREATIV SOMMERFERIE KØBENHAVN FOR BØRN OG UNGE AKADEMIET FOR WWW.VlSUEL-lNNOVATlON.DK børnenes design INSPIRERENDE SOMMER SommerCampus på AVI er det mest kreative og inspirerende

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Den kreative skole! Lene Tanggaard, Ph.d., Professor

Den kreative skole! Lene Tanggaard, Ph.d., Professor Den kreative skole! Lene Tanggaard, Ph.d., Professor Hovedpointer 1) Fællesgør ansvar 2) Du behøver ikke at kunne forme det i ler! 3) Bevæg jer på kanten I et forskningsmæssigt perspektiv At beskrive og

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE Vi SPRINGER over sukkeret 1 STRATEGI FOR MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE 0-18 år vi SP RINGER over sukkeret 2 Vi SPRINGER over sukkeret Vi SPRINGER over sukkeret 3 Børn og unges sundhed ET FÆLLES ANSVAR Børn

Læs mere

Store præstationer. High Performance Talent. Mikael Trolle. Bryd den mentale model !!! Akademiet!!! for!! Talen:ulde!!! Unge! 23$24.!januar!2013!

Store præstationer. High Performance Talent. Mikael Trolle. Bryd den mentale model !!! Akademiet!!! for!! Talen:ulde!!! Unge! 23$24.!januar!2013! High Performance Talent Akademiet for Talen:ulde Unge 23$24.januar2013 MikaelTrolle Mikael Trolle Cand. Scient. i Idræt & Biologi High Performance Director, Top Volley Danmark Chefkonsulent & parter i

Læs mere

VL89 Executives Changing the Game

VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game Opgradér til Leadership 2.0, den nye virkelighed "What got you here, won t get you there" Hvad er din virksomheds eksistensberettigelse

Læs mere

GET INSPIRED BY FRISØRLAND. Kursusprogram 2015

GET INSPIRED BY FRISØRLAND. Kursusprogram 2015 Kursusprogram 2015 GET INSPIRED BY FRISØRLAND 1 Den, der tror han er færdiguddannet, er ikke uddannet - men færdig! Uddannelse er det vigtigste, for til stadighed at kunne levere den bedste ydelse overfor

Læs mere

Hvis incidents er dyre og besværlige...

Hvis incidents er dyre og besværlige... Hvis incidents er dyre og besværlige... 2013-03 DKKNS Page 1 Transition Management Agenda Hvem er Coloplast? Hvem er jeg? Transition management basics Transition i Coloplast Ifølge Gartner er årsagen til

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

Succesfuld implementering - forandring der forankres

Succesfuld implementering - forandring der forankres Succesfuld implementering - forandring der forankres Præsentationens indhold: Indledning Hvad er succesfuld implementering? Forandringscirklen Redskabskassen Fundament Hvordan kommer vi i gang? Uddrag

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013

Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningen mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Titel på projektet PRINT YOUR LIFE - 3D-printer festival 2013 Beløb, der ansøges om i Ud-over-KANten-puljen

Læs mere

Læring i teori og praksis

Læring i teori og praksis Læring i teori og praksis Modul 2 Ph.d. i psykologi Email: rstelter@ifi.ku.dk 1 Program for dagen (Formiddag med eftermiddag med Helle Winther) kl. 09.15 Kl. 09.30 Kl. 10.45 Kl. 11.00 Kaffe og morgenbrød

Læs mere

Innovationsledelse baselinestudie - på vej mod implementeringsmodel

Innovationsledelse baselinestudie - på vej mod implementeringsmodel UddX - Uddannelseslaboratoriet eksperiment program 3 Titel Innovationsledelse baselinestudie - på vej mod implementeringsmodel FORANDRINGSBEHOV Problemstillingen/udfordringen omkring implementering af

Læs mere

PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING

PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING PROGRAM 09.00-15.00 09.00-09.30 Velkomst, program og indflyvning til dagen 10.15-10.30 PAUSE 11.45 FROKOST En indføring i grundlæggende

Læs mere

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne?

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Professor Lone Kørnøv Aalborg Universitet Dansk Center for Miljøvurdering Hvorfor, hvorfor ikke og hvordan a. Holdningsladet emne b. Rationaler bag

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Formidling der brænder igennem

Formidling der brænder igennem Formidling der brænder igennem 1. møde, den relationelle formidling Gentofte Hovedbibliotek Den 3. april 2012 Amalie Jeanne Formål med Udviklingsforummet Er at sætte fokus på formidling i biblioteket både

Læs mere

KREATIVITET SOM DRIVER I UDDANNELSESSYSTEMET

KREATIVITET SOM DRIVER I UDDANNELSESSYSTEMET KREATIVITET SOM DRIVER I UDDANNELSESSYSTEMET Vi går imod strømmen og leder efter skæve og anderledes tiltag i uddannelsessystemet, der kan styrke unges motivation og læring NETVÆRKS KONFERENCE DEN 25.

Læs mere

Vil du arbejde videre med dit brand?

Vil du arbejde videre med dit brand? Vil du arbejde videre med dit brand? Inspirationsforedrag Det stærke brand Den gode vision Inspiration til din kommunes vision Inspiration til realisering af dit brand Foredrag med forfatter og branding-ekspert

Læs mere

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne Birgitte Hoffmann DTU Management De gode spørgsmål Hvorfor inddrage borgerne i håndteringen af regnvand? Hvilke forskellige roller kan borgerne spille?

Læs mere

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30.

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30. Hold 1 Instruktion Christian Eiming Hold 2 DANS brug kroppens intelligens Lars Bjørn Hold 3 Skuespilteknik, mimik Ole Sørensen Hold 4 Teater/musical workshop Kristian Studsgaard Fredag d. 12. PROGRAM Søndag

Læs mere

THE ARTIST 1-ÅRIG EFTERUDDANNELSE FOR MUSIKALSKE, KUNSTNERISKE OG KREATIVT UDØVENDE

THE ARTIST 1-ÅRIG EFTERUDDANNELSE FOR MUSIKALSKE, KUNSTNERISKE OG KREATIVT UDØVENDE THE ARTIST 1-ÅRIG EFTERUDDANNELSE FOR MUSIKALSKE, KUNSTNERISKE OG KREATIVT UDØVENDE 1-årig etterutdannelse THE ARTIST FOR MUSIKALSKE, KUNSTNERISKE OG KREATIVT UDØVENDE THE ARTIST HANDLER OM DIG SOM KUNSTNER.

Læs mere

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk SCENARIE 1 Det Politiske Operation Dagsværk Projektet - Befri Grønland! Operation Dagsværk vil ikke bare hjælpe undertrykte mennesker - vi vil også ændre på de årsager, der er selve grunden til, at mennesker

Læs mere

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram Principprogram Målet for Lærerstuderendes Landskreds er at være medskaber af den bedste uddannelse af lærere til folkeskolen. Vi ønsker gennem læreruddannelsen at skabe professionelle folkeskolelærere

Læs mere

Unges sociale fællesskaber og deres betydning for uddannelsesdeltagelse

Unges sociale fællesskaber og deres betydning for uddannelsesdeltagelse PROJEKTBESKRIVELSE NOV. 2013 Unges sociale fællesskaber og deres betydning for uddannelsesdeltagelse Forskningsprogram Satsning Kontakt Diversitet og Social Innovation Unges sociale fællesskaber (Inklusions-

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet Kreativitet løfter elevernes faglighed Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som kreative processer.

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Lær at spille livets spil Workshop lørdag d. 09.06. kl. 10.00-17.00 mindfulness og de spirituelle love - om energier og at leve livet i nærvær,

Lær at spille livets spil Workshop lørdag d. 09.06. kl. 10.00-17.00 mindfulness og de spirituelle love - om energier og at leve livet i nærvær, Lær at spille livets spil Workshop lørdag d. 09.06. kl. 10.00-17.00 mindfulness og de spirituelle love - om energier og at leve livet i nærvær, glæde, harmoni og flow På denne Workshop har vi det ene ben

Læs mere

TRUE NORTH S LÆRINGSSYSTEM

TRUE NORTH S LÆRINGSSYSTEM Kompetenceudvikling indenfor klasserumsledelse, relationsopbygning og levering af faglighed, så alle lærer med engagement og glæde. Dette kursus kobler al den vigtigste og bedste viden vi har om læring,

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

fiction pimps The power they contain move things larger than the obvious in a manner you would not expect within the traditional business norms.

fiction pimps The power they contain move things larger than the obvious in a manner you would not expect within the traditional business norms. fiction pimps Fiction Pimps are in it for more than a moment of entertainment. They aim at changing our view on the poetry and potential of everyday life. And that change is indeed called for. -Sascha

Læs mere

At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår

At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Artiklen viser med udgangspunkt

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Valg af TV program og begrundelse: Vi har valgt at lave en strategi for brugerinvolvering for Robinson Ekspeditionen (RE). Programmet er stadig kongen

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

OM SKOLEN KUNSTLINJEN

OM SKOLEN KUNSTLINJEN OM SKOLEN Københavns Kunstskole er et uddannelsesalternativ og et væksthus for de kunstneriske. Skolen er en platform for uddannelse, kunstnerisk udvikling, værkproduktion, debat og formidling. Skolen

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Praktisk lederuddannelse Uddannelsen er: Tæt på din hverdag Tilpasset dit behov som leder Tilrettelagt, så teori og praksis kan forenes erfaringsudveksling med andre

Læs mere

Tips til Model og Fotograf

Tips til Model og Fotograf Tips til Model og Fotograf af Signe Mørkeberg Sjøstrøm Tips til modeller MÅL For at kunne leve som fashion model i Danmark, er der desværre nogle kropsmål man skal kunne leve op til. Det betyder IKKE,

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Modul 2 - "Usability at work" Usability i organisationer. Vær tålmodig. Ledelsens opbakning. Synliggørelse. Effektive arbejdsrutiner

Modul 2 - Usability at work Usability i organisationer. Vær tålmodig. Ledelsens opbakning. Synliggørelse. Effektive arbejdsrutiner World Usability Day 2006 14. november, Århus Modul 2 - "Usability at work" Af Kristian Krämer I dette modul var overskriften Usability at work og det dækkede bl.a. over usability-folkets arbejdsvilkår

Læs mere

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være.

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være. FØRTIDERNE FORM Nutid (præsens) og datid (imperfektum) er simple tider, men førnutid (perfektum) og førdatid (pluskvamperfektum) er sammensatte tider. Det vil sige at de dannes ved hjælp af et hjælpeudsagnsord

Læs mere

Innovationspædagogik og kreativitet

Innovationspædagogik og kreativitet Innovationspædagogik og kreativitet Lotte Darsø Lektor, PhDi innovation og leder af LAICS Master uddannelse (www.laics.net) Aarhus Universitet, Campus Emdrup (DPU) Email: LDA@dpu.dk Indhold 1. Hvad er

Læs mere

DIGITAL MARKEDSFØRING

DIGITAL MARKEDSFØRING DIGITAL MARKEDSFØRING DAGSORDEN NorthSides historie NorthSides gæster NorthSide på sociale medier NorthSide på Facebook Den flygtige forbruger Den gode digitale kampagne Case: Tuborg / NorthSide Music

Læs mere

Kreativitet og innovation for dannelsens eller nyttens skyld?

Kreativitet og innovation for dannelsens eller nyttens skyld? Kreativitet og innovation for dannelsens eller nyttens skyld? Lars Geer Hammershøj Fremme af kreativitet i form af leg er med henblik på barnets menneskelige og sociale dannelse, hvorimod fremme af kreative

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Innovation i et Samfundsog Helseperspektiv

Innovation i et Samfundsog Helseperspektiv Innovation i et Samfundsog Helseperspektiv Lotte Darsø Lektor, PhD i innovation og leder af LAICS Master uddannelse (www.laics.net) Aarhus Universitet, Campus Emdrup (DPU) Email: LDA@edu.au.dk Indhold

Læs mere