Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune"

Transkript

1 Initialer: frf Sag: Dok.: Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i Odsherred Kommune fra skoleåret 2015/2016 Baggrund Rammerne for lærernes arbejdstid skal understøtte målene og intentionerne i folkeskolereformen. Rammerne for lærernes arbejdstid må udformes, så de bidrager til arbejdet med at øge elevernes læring og skaber gode forhold for den samarbejdskultur og lærerfaglige udvikling, som folkeskolereformen hviler på. I Odsherred Kommune er der særligt fokus på at skabe forandring på to felter: Elevernes faglige niveau skal øges Der skal fokus på den pædagogiske ledelse og tilliden til lærernes faglighed skal styrkes Arbejdstid Arbejdstiden i Odsherred Kommune tilrettelægges i overensstemmelse med de beslutninger, der er truffet om personalepolitik og arbejdsmiljø i kommunen, samt i overensstemmelse med de almindelige principper om ledelsesret. Odsherred Kommune tilslutter sig formuleringen fra Personalestyrelsens publikation: God adfærd i det offentlige, hvoraf det fremgår at: Det daglige arbejde på offentlige arbejdspladser er normalt præget af åben dialog og et uformelt samarbejdsklima, og opgaverne løses typisk af ledere og ansatte i fællesskab efter gensidig udveksling af synspunkter. Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Anvendelsen af lærernes arbejdstid skal i overensstemmelse med ovenstående fastlægges inden for de mål og rammer, der er gældende i Odsherred Kommune.

2 Arbejde på skolen Skolens kerneopgave er børn og unges læring, udvikling og trivsel. Et samarbejde med gode relationer og hyppig kommunikation om denne kerneopgave har de bedste forudsætninger, når de professionelle medarbejdere er til stede sammen på skolen. For at styrke sammenhængen i skolens opgaveløsning, og rammerne for samarbejde, er det nødvendigt at de professionelle er på arbejde, både når børnene er i skole, og derudover - i forbindelse med samarbejde og forberedelse - er tilgængelige for hinanden. Der er i kommunen lagt en fælles ramme for tilstedeværelse på arbejdspladsen. Læreren møder senest 10 minutter før dennes første undervisningslektion, såfremt dette er 1. lektion, og har fri efter eget valg mandag, tirsdag og fredag. Det forudsættes, at læreren er til stede onsdage til klokken 16 og torsdage til klokken 17, ligesom teammøder i forbindelse med skemalægningen kan placeres i forlængelse af undervisningen. Den ikke disponerede tid (flekspuljen), som vil kunne variere fra lærer til lærer, udregnes på afdelingerne i forbindelse med skemalægning og udarbejdelse af opgaveoversigt. Denne tid giver således den enkelte lærer en fleksibilitet i planlægningen af arbejdstiden. Arbejde på skolen i forbindelse med forældresamarbejde, sociale arrangementer, pædagogiske arrangementer, kurser og lign. aftales med afdelingslederen. Tiden til dette tages fra flekspuljen, hvis omfang er kendt fra årets start. Skemalægningen tilstræbes at tilgodese muligheden for sammenhængende forberedelses- og mødetid. Det tilstræbes endvidere, at faste teammøder skemalægges i tidsrummet og med mulighed for en varighed af min. 90 min. Arbejde uden for skolen Arbejdstiden kan, efter aftale, præsteres andre steder som f.eks. på lejrskole, ekskursion, kursusdeltagelse og eksterne møder/opgaver. Tiden til dette tages fra flekspuljen. Arbejde i hjemmet Tillid, dialog og samarbejde mellem ledelse og lærere, mellem lærerteams og mellem lærerne og andre kolleger er fundamentet i skolen som arbejdsplads, hvilket forudsætter at man kan mødes i fællesskaber på skolen. Som udgangspunkt er alt arbejde med tilstedeværelse på arbejdspladsen, men i lighed med den praksis der er på andre arbejdspladser i Odsherred Kommune, kan der i særlige tilfælde indgås aftale mellem leder og den enkelte medarbejder om, at nogle opgaver kan udføres hjemmefra i det omfang, det ikke strider mod ledelsens ønske og behov for medarbejderens tilstedeværelse. 2/6

3 At give ansatte mulighed for at løse arbejdsopgaver hjemmefra er således en almindelig del af ledelsesretten i folkeskolen, i lighed med hvad man aftaler på mange andre arbejdspladser. Ledelsen kan dog ikke beordre medarbejdere til at arbejde hjemme. Opgørelse af arbejdstiden 2015/2016 Arbejdstiden beregnes for en periode på 1 år (normperioden) med 7,4 timer gange antallet af kalenderdage fraregnet lørdag/søndage, helligdage og feriedage Kalenderdage Antal dage Arbejdstimer Dage i alt ,4 Lørdag/søndag 106 (aug aug) -784,4 Helligdage 8 (skoleåret 15/16) -59,20 Ordinære feriedage Arbejdsdage (1679,8 timer ) Kommunale rammer for tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid Administrationen i Odsherred Kommune har i samarbejde med skolelederne rammesat, at lærernes arbejdstid fordeles på 210 arbejdsdage, i stedet for de normale 226 arbejdsdage, idet det giver lærerne de bedste muligheder for tilrettelæggelse af deres arbejde med eleverne, der er i skole 200 dage om året. De 1680 arbejdstimer i skoleåret 2015/2016 skal således for lærere fordeles på 210 arbejdsdage. 200 skoledage svarer til 40 uger. I disse 40 uger planlægges en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 40 timer og 30 minutter. De øvrige 10 arbejdsdage svarende til 2 uger - planlægges med 30 timer/uge. Det er fastlagt, at de første 5 dage inden skoleårets start er arbejdsdage med 30 arbejdstimer i alt. Hertil kommer 4 arbejdsdage, der kan lægges i den første uge i elevernes sommerferie og en arbejdsdag a 6 timer, der kan bruges til fx pædagogisk dag (evt. en lørdag). Anvendelsen af disse dage aftales inden skoleårets start på den enkelte afdeling. Hver enkelt lærer får en maksimal ugentlig undervisningstid på 26 lektioner. Dette kan afviges efter aftale med den enkelte og i forhold til de øvrige arbejdsopgaver, som den enkelte lærer varetager. Gennemsnitlig arbejdstid Arbejdstid pr. år 200 skoledage = 40 uger 40 timer og 30 min/uge 1620 timer *10 arbejdsdage på ikke skoledage= 2 uger Fleks-pulje 30 timer/uge 60 timer Individuel: 1620 timer minus det tidsfastsatte 3/6

4 arbejde (undervisning og mødetid onsdag og torsdag) I alt 1680 timer De 40,5 timer er gennemsnitlige. Den enkelte lærer kan ud fra de ovenstående rammer således arbejde flere timer i nogle uger og færre i andre. Ud fra denne ramme udarbejder afdelingsleder, forud for hver normperiode, en opgaveoversigt til læreren på baggrund af elevernes mødeskema, samarbejdets tilrettelæggelse på skolen og lærerens øvrige arbejdsopgaver. Lejrskole, nedsat arbejdstid og afspadsering indregnes i opgørelsen af arbejdstiden efter gældende regler. Ferie Lærernes 25 feriedage er placeret med tre sammenhængende uger i skolernes sommerferie plus en uge i skolernes efterårsferie og en uge i skolernes vinterferie. Vilkårene omkring den 6. ferieuge aftales i skolens MED-udvalg. Seniordage og omsorgsdage Eventuelle seniordage og omsorgsdage aftales individuelt mellem afdelingsleder og medarbejder. Udgangspunktet er, at det enkelte team planlægger med, at fraværet dækkes internt i teamet. Seniordage og omsorgsdage gælder med det antal timer, man skulle have været på arbejde den pågældende dag. De 10 arbejdsdage uden for skoledagene Dagene er målrettet både individuel og fælles forberedelse af det kommende skoleår, samt til fælles kursusforløb. AMR og TR Det er vigtigt, at der mellem medarbejdere og mellem medarbejdere og ledere er et udbytterigt samarbejde om kerneopgaven. Samarbejdet skal være præget af gode relationer og hyppig problemløsende kommunikation. Den enkelte skole sikrer den fornødne tid til at tillidsvalgte i dagligdagen kan varetage deres hverv, herunder deltage i faste møder i de respektive faglige organisationer. Det er en forventning, at der regelmæssigt afholdes samarbejdsmøder mellem afdelingsledere og tillidsvalgte. 4/6

5 Følgende rammer er gældende: AMR: reduktion i lektionsantal på 1 ugentlig lektion. På helt små afdelinger kan AMR tildeles en anden mindre opgave inden for den samme tid, så AMR-tiden reelt er lidt mindre. TR: Afdelinger på under 100 elever: Reduktion i lektionsantal på 1 ugentlig lektion. Afdelinger på mellem 100 og 200 elever: Reduktion i lektionsantal på 2 ugentlige lektioner. Afdelinger på mellem 200 og 400 elever: Reduktion i lektionsantal på 3 ugentlige lektioner. Afdelinger på over 400 elever: Reduktion i lektionsantal på 4 ugentlige lektioner. (Afdelingerne i Nykøbing regnes for 1 afdeling og de to TR ere kan evt. skævvride fordelingen) I denne reduktion er indtænkt: Tid til møder i kredsregi á ca. 3 timers varighed, 1 gang månedligt i 12 måneder. Tid til møder med afdelingens ledelse (Trio-møder) i et samlet omfang á ca. 20 timer årligt. Den øvrige tid anvendes til forefaldende møder, kontakt til ansatte og ledelse, faglig-klub møder osv. (altså alt det øvrige TR-arbejde). Alle TR skal friholdes fra undervisning og mødevirksomhed tirsdage fra klokken 12. I øvrigt henvises til MED-aftalens bestemmelser om TR-arbejde Lejrskoler, hytteture, studietur m.v. (arrangementer med overnatning) Dette medregnes i arbejdstiden dog højst 14 timer pr. døgn jf. lov stk. 7. Differencen mellem pågældende dags normale arbejdstid op til 14 timer tages fra flekspuljen. Nedsat tid, aldersreduktion, nyuddannede lærere og frikøb Placeringen af arbejdstiden for medarbejdere med nedsat tid og aldersreduktion aftales med afdelingslederen. Aftalen skal sikre, at eleverne kan modtage den fornødne undervisning og at skolens øvrige personale har mulighed for at kunne samarbejde med den eller de medarbejdere, der har nedsat tid. Den nedsatte tid skal afspejle sig i mængden af den planlagte undervisningstid og konkrete arbejdsopgave. Den nedsatte tid kan lægges som kortere dage eller hele dage, dog aldrig onsdag eller torsdag eftermiddag. Nyuddannede lærere skal tildeles en undervisningsopgave, der tilgodeser, at der er behov for ekstra tid til forberedelse og indkøring i en skoles hverdag. De nyuddannede følger i øvrigt denne aftales bestemmelser. 5/6

6 Overtid Overtid kan udbetales ved skoleårets afslutning med et tillæg på 50 % eller denne kan overføres med et tidstillæg på 50 % jf. lov Overført overtid kan fratrækkes flekspuljen eller afvikles som nedsat tid. Der laves i hvert enkelt tilfælde en aftale mellem medarbejder og afdelingsleder. Der henvises i øvrigt til lov 409. Prøveafvikling og censorater Prøver og censorater afholdes indenfor den daglige arbejdstid. Den administrative tid, der medgår til afviklingen af prøverne, tages fra aflyst undervisning og evt. flekspuljen. Såfremt de mundtlige/praktiske udtræksprøver resulterer i merarbejde udbetales dette med en særlig timetakst jf. lov stk. 2b. Tidsregistrering Der udarbejdes centralt et tidsregistreringsskema/regneark for registrering af timerne i flekspuljen. Den enkelte medarbejder er ansvarlig for at udfylde dette og skal kunne fremvise det på forlangende. Skemaet afleveres ved skoleårets afslutning. Det påhviler den enkelte i god tid at gøre opmærksom på, hvis flekspuljen ikke kan dække den nødvendige arbejdsopgave. Nærværende aftale om rammer for lærernes arbejdstid indeholder en række forandringer i forhold til især flekspuljen, individuel fleksibilitet og undervisningstimetal. Det må derfor indgå som en del af aftalen, at effekterne af den i forhold til opfyldelsen af de mål og intentioner der er udtrykt i indledningen, må evalueres og såfremt uhensigtsmæssigheder konstateres må Odsherred Kommune og lærerkredsen indgå i en forhandling om justeringer. Dato: For Odsherred Kommune: Thomas Adelskov Borgmester: For DLF Kreds 51: Grethe Funch Formand: 6/6

Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 22. april 2015 Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Indledning Baggrunden Rammerne for lærernes arbejdstid skal understøtte målene og intentionerne i

Læs mere

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014 Forståelsespapir Den 10. marts 2014 Samarbejdsgrundlag mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening - den fælles forståelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstidsregler i skoleåret 2014-2015 Indledning

Læs mere

Forståelsespapir om udmøntning af Lov 409 tilrettelæggelse af lærere og børnehaveklasselederes arbejdstid.

Forståelsespapir om udmøntning af Lov 409 tilrettelæggelse af lærere og børnehaveklasselederes arbejdstid. 1 Forståelsespapir om udmøntning af Lov 409 tilrettelæggelse af lærere og børnehaveklasselederes arbejdstid. 1. Baggrund Folkeskolereformen og lov 409 om arbejdstidsregler for lærere i folkeskolen m.v.

Læs mere

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid - Udmøntning af lov om lærernes arbejdstid,, L 409 Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

FAQ. - om de nye arbejdstidsregler. Friskolernes Hus Middelfartvej 77, Båring 5466 Asperup 62 61 30 13 df@friskoler.dk www.friskoler.

FAQ. - om de nye arbejdstidsregler. Friskolernes Hus Middelfartvej 77, Båring 5466 Asperup 62 61 30 13 df@friskoler.dk www.friskoler. FAQ - om de nye arbejdstidsregler Friskolernes Hus Middelfartvej 77, Båring 5466 Asperup 62 61 30 13 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Aftenmøder Som kompensationen for arbejde på hverdage i tidsrummet

Læs mere

FAQ OM DE NYE ARBEJDSTIDSTIDER

FAQ OM DE NYE ARBEJDSTIDSTIDER FAQ OM DE NYE ARBEJDSTIDSTIDER Aftenmøder Som kompensationen for arbejde på hverdage i tidsrummet fra kl. 17.00 til 06.00 gives et tillæg svarende til 25 % af nettotimelønnen, inkl. faste tillæg, dog undtaget

Læs mere

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013 Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Århus Skolelederforening samt Børn og Unge

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler

Læs mere

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden 17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere i de kommunale folkeskoler i Favrskov Kommune 1. Grundlag Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2. udgave, december 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie

Læs mere

Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005. 50.32A O.11 35/2011 Side 1

Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005. 50.32A O.11 35/2011 Side 1 Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005 KL Lærernes Centralorganisation 50.32A Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.32A Side 2 Indledende bemærkninger...

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære af 9. august 2011 Perst.nr. 035-11 PKAT 0223, 0230, 0237, 0241 J.nr. 10-330-90 Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger Januar-februar 2014 Dagens program Informationsmøde om nye 1) Gennemgang af de nye 2) Videoklip fra skoler i Randers og Vejle Kommune 3) Øvrige emner - Overenskomstens

Læs mere

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING Hermed oversigt over forhold, som du anbefales at være opmærksom på i forhold til afslutning af dette skoleår og planlægning af kommende skoleår. Arbejdstiden i forhold

Læs mere

Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013)

Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013) Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013) Nedenfor er der opstillet en række spørgsmål, der er blevet rejst i forhold til Arbejdstidsaftale 2008,

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

OK 13 - Beskrivelse af lovindgrebet vedr. lærerne m. fl. på Danmarks Lærerforenings/Lærernes

OK 13 - Beskrivelse af lovindgrebet vedr. lærerne m. fl. på Danmarks Lærerforenings/Lærernes OK 13 - Beskrivelse af lovindgrebet vedr. lærerne m. fl. på Danmarks Lærerforenings/Lærernes Centralorganisations forhandlingsområder. Indhold: 1. Indledning 2. Lærere m.fl. i folkeskolen og specialundervisning

Læs mere

Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden

Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden I AU Viden er der fokus på brugere og opgavevaretagelse. Det er lederens ansvar, at mængden af arbejdsopgaver matcher den tid, der er til rådighed.

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere

Nye regler for gymnasielærere Vejledning om Nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) Juli 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) Udgivet juli 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen Publikationen

Læs mere

Lokalaftale om arbejdstid og løn på almenskoler

Lokalaftale om arbejdstid og løn på almenskoler Lokalaftale om arbejdstid og løn på almenskoler Lærere, børnehaveklasseledere og skolekonsulenter uden ledelsesbeføjelser Ballerup Kommune & Ballerup Lærerforening 2013/2014 1 Indledning Målet med aftalen

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

KOMMUNEAFTALE OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE INDGÅET MELLEM HVIDOVRE KOMMUNE OG HVIDOVRE LÆRERFORENING

KOMMUNEAFTALE OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE INDGÅET MELLEM HVIDOVRE KOMMUNE OG HVIDOVRE LÆRERFORENING KOMMUNEAFTALE OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE INDGÅET MELLEM HVIDOVRE KOMMUNE OG HVIDOVRE LÆRERFORENING FOR SKOLEÅRENE 2011/12 OG 2012/13 1 1. Indledning Denne kommuneaftale er indgået

Læs mere

HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY.

HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY. Januar 2011 HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY. Heldagsskolen Vejlbys personalepolitik. 1 Velkommen til Her hos os Det er besluttet, at alle arbejdspladser i Middelfart Kommune skal udarbejde deres egen personalehåndbog

Læs mere

Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling

Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling FSL/28.11.2013 Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling 1. august 2014 træder der nye arbejdstidsregler i kraft som følge af lovindgrebet. Reglerne

Læs mere