Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Troldehuset, Kongerslev Dus.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Troldehuset, Kongerslev Dus."

Transkript

1 Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Troldehuset, Kongerslev Dus. Praktikstedsbeskrivelse: Troldehuset, Kongerslev Dus Kongensgade Kongerslev Tlf Mail adresse: Hjemmeside: Kongerslev skole Aalborg kommunes hjemmeside: Aalborg Kommune. DUS er Aalborg Kommunes skolefritidsordning og er som sådan organiseret i henhold til folkeskolelovens 3, stk. 4. DUS- tilbuddet i Aalborg kommune er dels et selvstændigt fungerende fritidstilbud og dels en integreret del af skolens samlede virksomhed. Det vil sige, at det er DUS ens opgave at arbejde for opfyldelse af hele folkeskolelovens formål. For yderligere information, se Aalborg Kommunes hjemmeside. Kongerslev DUS. Kongerslev Dus er en selvstændig institution under Kongerslev skole. Vi har til huse i en tilbygning til skolen. Her var oprindelig tandklinik og klasselokaler. Kongerslev Dus er oprettet i oprettet i 1988 i andre lokaler. DUS en har været i de nuværende lokaler siden sommeren DUS Troldehuset er normeret til ca.100 børn. I DUS modtager vi børn fra børnehaveklassen til og med 3. kl. Desuden modtager vi førskolebørn hvert år fra 1. marts til 31. juli. Denne gruppe kalder vi Mini-Dus. Hver klasse har en fast kontaktperson, som følger klassen og deltager i skole-hjem samtaler. Huset er funktionsopdelt, der er træ/malerværksted, rollespilsværksted, legerum med div. Konstruktionslegetøj, perle- og tegnerum, dukkerum og café. Desuden har vi et stort uderum med masser af plads og mulighed for fysisk udfoldelse. I dagligdagen kan børnene være med til forskellige aktiviteter, eller de kan lege ude eller inde. Vi har også mulighed for at benytte skolens faglokaler. De voksne flytter rundt og er 14 dage i hver stue/værksted. Åbningstiderne er følgende: Daglig mandag til torsdag og igen Fredag og igen Fra 1. marts til 31. juli er der åbent for førskolebørn mandag til torsdag og fredag. Vi holder lukket uge 29 og 30 i skolernes sommerferie, dagen efter Kr. Himmelfartsdag og Grundlovsdag.

2 På Kongerslev skoles hjemmeside under DUS finder du vores DUS indholdsplan, medarbejderhåndbog og velkomstfolder Kongerslev DUS ligger ca. 25. syd for Aalborg. Der er rimelige busforbindelser til og fra Kongerslev - Nr. 55. Personalet i Kongerslev DUS. Vi har ansat 8 pædagoger: leder 37 timer, To har 34 t, to har 30 t, 1 har 26t, 1 har 25. Vi har desuden 1 pædagog i flexjob i 12½., og en rengøringsassistent som vi deler med skolen. Vi modtager pædagogstuderende i alle tre praktikperioder. Den studerendes kontaktperson/praktikvejleder er skiftende mellem pædagogerne for ½ år ad gangen og kan kontaktes på institutionens tlf. nr Tværprofessionelt samarbejde. DUS Troldehuset har et godt samarbejde med børnehaveklasseleder og øvrige lærere i indskolingen. Vi samarbejder med Kongerslev Børnehave omkring overgangen fra børnehave til DUS/Mini-DUS. Vi samarbejder med indskolingen i Rend og Hop timer hvor en pædagog, alene eller sammen med en lærer planlægger og gennemfører bevægelsesrelaterede skoletimer. Derudover har vi mulighed for at kontakte ergo/fysioterapeut, talepædagog, sundhedsplejerske og skolepsykolog, hvis der viser sig behov for det. DUS ens formål og opgave. Dus ens social- og fritidspædagogiske formål er i et samarbejde at støtte barnets alsidige og hele udvikling i et trygt og udviklende miljø med stabile voksenkontakter. DUS ordningen tilbyder udviklende samvær og aktiviteter og supplerer hjemmets opdragelse og skolens undervisning. Se også Troldehusets DUS indholdsplan og velkomstfolder på skolens/dus ens hjemmeside, og Aalborg Kommunes Fælles Skolebeskrivelse.

3 Uddannelsesplan for pædagogstuderende i DUS Troldehuset. Den studerendes forbesøg. Vi forventer, At den studerende tager initiativ til at aftale mødetid for de to besøgsdage. At den studerende er her i DUS en de to dage. At den studerende fortæller om sig selv, er opsøgende i sin kontakt til målgruppen og tager initiativ til at komme rundt i huset for at få et indtryk af husets atmosfære. Øvrige forventninger til den studerende i første praktikperiode. Den studerende laver en præsentationsseddel med billede af sig selv og hænger det op i DUS en i starten af praktikforløbet. Den studerende informerer hele personalegruppen om sin praktik, opgaver og aktiviteter på det førstkommende personalemøde. Den studerende deltager i relevante, planlagte møder og arrangementer for personalet, f.eks. personalemøder, pædagogisk rådsmøder, forældremøder. Den studerende deltager aktivt i det daglige pædagogiske og praktiske arbejde som en del af en personalegruppe. Den studerende deltager aktivt i vejledningstimerne og skriver referat fra disse. I anden og tredje praktikperiode bygges ovenpå kravene fra foregående periode. Vejledning: Den studerende får 2 timers vejledning om ugen. Timerne er skemalagt. Den studerende laver dagsorden i samarbejde med sin vejleder, og laver referat af vejledningen, med kopi til vejleder.

4 Første praktikperiode: Tema: Den pædagogiske relation. Den studerende skal arbejde med følgende (CKF er) i den første praktikperiode iflg. Praktikhåndbogen: Samspil og relationer mellem deltagerne i den pædagogiske praksis. Samspilsprocessers betydning for den enkeltes livskvalitet og udvikling, herunder egen indflydelse på og betydning for relationen Kommunikation, samspil og konflikter i relationer Magt og etik i relationer. Målet er, at den studerende efter gennemført praktik kan: (faglige kompetencemål iflg. Praktikhåndbogen) Indgå i praktikstedets daglige pædagogiske praksis Indgå i og udvikle betydende relationer og støtte andres evne til etablering af relationer Deltage i planlægning, gennemførelse og evaluering af pædagogiske processer. Opsamle og reflektere over erfaringer fra praksis. Begrunde og forholde sig etisk og kritisk reflekterende til egen praksis. Demonstrere personlig indsigt om egne relationsmæssige forudsætninger og sociale færdigheder. I Kongerslev DUS kan den studerende arbejde med at nå disse mål gennem følgende: Den studerende skal skabe relationer til børn og voksne gennem det daglige pædagogiske arbejde, ved at indgå i dialog, leg og aktiviteter med dem. Gennem refleksioner over egen praksis skal den studerende prøve at skabe sammenhæng mellem teori og praksis. På vejledningstimer skal den studerende gå i dialog med vejleder om egne observationer og refleksioner og den studerende er også altid velkommen til at drøfte sin undren med det øvrige pædagogiske personale. Den studerende skal være nysgerrig og opsøgende i sin kontakt til børn og kolleger og deltage aktivt i samarbejdet. Den studerende skal øve sig i at hjælpe børnene med at løse konflikter og uoverensstemmelser. Den studerende skal vælge en eller flere aktiviteter for børnene og gennemføre det med børnene.

5 Den studerende har mulighed for at stifte bekendtskab med arbejdet med Mini-Dus gruppen i tidsrummet 1.januar til 31. juli og med arbejdet med Rend og hop timerne i indskolingen i hele skoleåret. Anden praktikperiode: Tema: Den pædagogiske institution Den studerende skal arbejde med følgende (CKF er) ifølge Praktikhåndbogen: Pædagogisk praksis som samfundsmæssig institution og offentligt anliggende. Institutionel omsorg, opdragelse og udvikling. Institutionaliseringens betydning for brugere og udøvere af pædagogisk praksis i lyset af den kulturelle og samfundsmæssige vilkår Praktikstedets organisation, kultur og ledelse Internt og eksternt samarbejde Magt og etik i den institutionelle ramme Målet er, at den studerende efter gennemført praktik kan: (faglige kompetencemål ifølge praktikhåndbogen) Indgå i og bidrage til tilrettelæggelse og organisering af det daglige pædagogiske arbejde Deltage i udviklings- og forandringsprocesser Planlægge, gennemføre, dokumentere og evaluere pædagogiske processer Dokumentere og formidle pædagogisk praksis. Begrunde og forholde sig etisk og kritisk reflekterende til egen og praktikstedets praksis. I Kongerslev DUS forventer vi, at den studerende arbejder med disse mål ved at: Den studerende indgår i det daglige arbejde, sammen med det øvrige personale. DUS en er en pædagogisk arbejdsplads, og en del af skolen. Rammerne for det pædagogiske arbejde sættes af love, regler, værdier, overenskomster m.v. For at kunne agere indenfor disse rammer, er det nødvendigt at sætte sig ind i gældende regler m.v., og vi forventer, at den studerende sætter sig ind i disse. Vi forventer desuden, at den studerende sætter sig ind i målgruppens fysiske og psykiske udvikling. I DUS en kommer den studerende rundt i hele huset og får ansvar for en stue/værksted i 14 dage ad gangen. Det giver god mulighed for at afprøve sin egen viden og kunnen, for at lære børnene godt at kende og møde dem i forskellige situationer. I det daglige arbejde skal den studerende Iagttage og beskrive børnenes indbyrdes relationer og øve sig i at få overblik over børnegruppen, lytte til børnene og deres

6 ønsker og tage selvstændigt stilling hertil. Den studerende skal igangsætte aktiviteter på de forskellige stuer, hvor den hun/han skal være. Den studerende skal planlægge, gennemføre, dokumentere og evaluere en pædagogisk aktivitet med en gruppe børn, i samarbejde med sin vejleder eller en anden pædagog i DUS en. Den studerende skal undre sig over og spørge ind til pædagogisk praksis hos kollegerne, og begynde at se tingene fra flere synsvinkler. Den studerende skal reflektere over og blive bevidst om egen andel i samspil og samvær med andre. Hun/han skal øve sig i at formulere sine refleksioner skriftligt, og bruge disse til diskussion med sin vejleder på vejledningstimerne. Når den studerende nedskriver sine tanker om f. eks. egen rolle i en konflikt med et barn, styrkes muligheden for at reflektere over egen medvirken i situationen og dermed mulighed for læring af situationen. Den studerende skal, når det er muligt at skemalægge, deltage i samarbejdet med indskolingen i projektet rend og hop timerne, hvor en pædagog fra DUS en, alene eller i samarbejde med en lærer fra indskolingen, planlægger og gennemfører bevægelses- relaterede aktiviteter i x antal skoletimer om dagen. Temaer, der tages op på vejledningstimerne.: Tavshedspligt, indberetning og underretning, fastholdelse. Undervejs i praktikken skal den studerende forholde sig praktisk og etisk til disse emner. Emnerne kan også tages op på personalemøderne. Litteratur: aftales i forhold til den studerendes mål. Tredje praktikperiode: Tema: Den pædagogiske opgave i lyset af samfundsmæssige forandringsprocesser. Den studerende skal arbejde med følgende (CKF er) ifølge praktikhåndbogen: Professionens arbejdsområder og opgavefelt Pædagogiske handleformer og pædagogiske metoder Professionens vidensformer, faglige kernebegreber og terminologi, herunder det videnskabelige grundlag og videnskabelige metoder Sammenhængen mellem den samfundsmæssige moderniseringsproces og professionens historiske og kulturelle udvikling. Målet er, at den studerende efter gennemført praktik kan flg: ( faglige kompetencemål ifølge praktikhåndbogen) Beherske den pædagogiske praksis og bidrage til udvikling og fornyelse af den pædagogiske profession Yde en målrettet indsats i forhold til en valgt målgruppe

7 Redegøre for, hvordan teoretisk og praktisk viden om en målgruppe kan kvalificere grundlaget for pædagogisk virksomhed generelt. Skabe viden gennem deltagelse i, analyse og refleksion over praksis på baggrund af (videnskabs)teoretiske forudsætninger og metodiske færdigheder. Redegøre for egen professionsidentitet og forholde sig til professionens handlegrundlag og udvikling. I Kongerslev DUS kan den studerende arbejde med disse mål ved at: Pædagogerne i DUS en skal, i samarbejde med lærerne i indskolingen, opfylde de samfundsmæssige opgaver, som er fastsat i folkeskoleloven og i serviceloven. Vi har en samfundsmæssig opdragelses-, udviklings- og dannelsesopgave. Vi skal lære børnene i DUS en at begå sig i livet. Det skal gøres ud fra de værdier og normer, der er i samfundet og i samarbejde med forældrene. Vi forventer, at den studerende deltager i det daglige forældresamarbejdet, i forældremøder og samtaler. Den studerende skal nu indgå i og deltage i det pædagogiske arbejde på lige fod med det øvrige personale, og skal selv tage ansvar for sine opgaver i det daglige, og ansvar for, at de bliver løst. Hun/han skal kende DUS ens mål og indholdsplan og arbejde ud fra den. Hun/han skal have en baggrundsviden om målgruppens fysiske og psykiske udvikling. Vi forventer, at den studerende er ansvarlig, aktiv, iagttagende, analyserende, dokumenterende og skriftlig. Vi forventer, at den studerende tager ansvar for eventuelle opgaver som hun/han er pålagt fra seminariets side og informerer herom på p-møder eller vejledningstimer. Den studerende skal forholde sig til sine egne værdier og holdninger, og på personalemøder, pædagogisk rådsmøder, andre møder og i vejledningstimerne bidrage aktivt til diskussion. Hun/han skal reflektere skriftligt over egen praksis og skal ved slutningen af praktikken kunne gennemskue, om hun/han faktisk gør det, som hun/han mener at gøre. Den studerende skal give børnene tryghed og en klar fornemmelse af, hvem hun/han er, og hvor de har hende/ham. Den studerende skal fremstå som en tydelig voksen og være bevidst om egen identitet som pædagog. Også i personalesamarbejdet skal den studerende indgå på lige fod med kollegerne og bidrage til udvikling af samarbejdet, og til løsning af eventuelle konflikter eller uoverensstemmelser på en saglig og faglig måde. Til tredje praktikperiode skal kravene vedrørende linjefag, specialisering og det tværprofessionelle element være indbygget i den studerendes læringsmål. I Bekendtgørelsen er det beskrevet således: Specialiseringen tilrettelægges således, at den indgår som en del af faget pædagogik, af linjefaget og af praktikuddannelsen i 6 semester. Den studerende vælger specialisering inden for de specialiseringsmuligheder, som det tildelte praktiksted giver i overensstemmelse med praktikstedsbeskrivelsen

8 Specialiseringsmuligheder i DUS Troldehuset,Kongerslev inden for Børn og Unge: Beskrivelsen er på tegnebrættet

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik.

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik. Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. Forventninger til 1. praktik: 1. Praktik. Det forventes, at du agerer respektfuldt og ordentligt over for værkstedets

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Kommunal: Privat: Regional:

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, 14, skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden København, april 2009 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden Vejledning til skabelonen Skabelonen er opdelt i tre hovedafsnit: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan Særlige

Læs mere

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden SÆRLIGE FORHOLD DEN STUDERENDES PLACERING PÅ PRAKTIKSTEDET Tilknytning til gruppe/stue/afdeling Afhængigt af praktikperioden, hvem der har nyansættelser og andre forhold,

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse DAGTILBDUD SØNDERBRO Praktikstedsbeskrivelse Daginstitutionen Thomas Boss 15-07-2011 Praktikstedsbeskrivelsen og uddannelsesplanen for pædagogstuderende i dagtilbud Sønderbro BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, 14, skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

Ungdomspensionen Jens Jessens Vej Jens Jessens Vej 12 2000 Frederiksberg +4538715213 upjj@frederiksberg.dk www.jensjessensvej.dk

Ungdomspensionen Jens Jessens Vej Jens Jessens Vej 12 2000 Frederiksberg +4538715213 upjj@frederiksberg.dk www.jensjessensvej.dk PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. Ungdomspensionen Jens

Læs mere

SKEMA TIL Arbejdssteds beskrivelse (for partnerskabsinstitutioner erstatter denne beskrivelse praktikstedsbeskrivelsen) www.bucvf.

SKEMA TIL Arbejdssteds beskrivelse (for partnerskabsinstitutioner erstatter denne beskrivelse praktikstedsbeskrivelsen) www.bucvf. SKEMA TIL Arbejdssteds beskrivelse (for partnerskabsinstitutioner erstatter denne beskrivelse praktikstedsbeskrivelsen) jf. ny Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN For Fridusen - Stolpedalsskolen (Vi modtager studerende fra 1-2 og 3. praktikperiode)

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN For Fridusen - Stolpedalsskolen (Vi modtager studerende fra 1-2 og 3. praktikperiode) PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN For Fridusen - Stolpedalsskolen (Vi modtager studerende fra 1-2 og 3. praktikperiode) Oktober 2010 BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET FOR 2. PRAKTIKPERIODE PRAKTIKSTEDETS

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden København, april 2009 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver opgaver

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, 14, skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Udfyldt af praktikstedet den: Dato: 10. juli 2014 Revideret den: Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN Dussen Gl. Hasseris Skole ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Mester Eriks vej 57 9000 Aalborg 99824000 glhasserisskole@aalborg.dk www.gammelhasserisskole.dk

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, 14, skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til

Læs mere

1.PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1.PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1.PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden København, april 2009 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver opgaver

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, 14, skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til

Læs mere