Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen:"

Transkript

1 Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: at give eleverne oplevelser og muligheder for at udvikle deres mange intelligenser at der arbejdes for at forældre og skole respekterer elevernes særlige forudsætninger, og påtager sig et gensidigt ansvar for en alsidig udvikling. at eleverne opnår en viden om deres fremtidige erhvervsmuligheder. Der går cirka 70 elever i A afdelingen i Klasse, som er en afdeling for elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Eleverne følger deres klasse gennem hele skoleforløbet. A afdelingen er opdelt i tre grupper, nemlig yngste-, mellemste- og ældstegruppe. Yngste gruppe og mellemgruppen har til huse i bygningen til venstre for hovedindgangen. Yngste afdeling består af 1. til 4. klasse og mellemste afdeling består af 5. til 8. klasse. Ældste afdeling, som rummer klasse, holder til i Udskolingshuset sammen med de ældste klasser fra C afdelingen. I de tre yngste klasser tilstræber vi, at der maksimalt går op til 6 elever i hver klasse, og i resten af skoleforløbet tilstræber vi, at der maksimalt er 10 elever i klasserne. Så man oplever ofte at få flere klassekammerater midt i et skoleforløb. Fysisk er grupperne placeret så samlet som muligt. Yngste- og mellemgruppens klasseværelser ligger på hver deres etage, hvor klasserne er placeret ved siden af hinanden ud til samme gang. Dette giver stor mulighed for at samarbejde klasserne imellem, og de fleste klasser har et tæt samarbejde med klassen på trinnet over eller under. Omkring hver klasse er et fast team af lærere, som typisk følger klassen gennem årene. Klassen har en eller to klasselærere, og efterhånden som de bliver ældre, også et par løsere tilknyttede lærere. Derudover er der fra første til femte klasse tilknyttet en pædagog fra Fritidshuset 7-8 timer om ugen. I sjette og syvende klasse er en pædagog fra klubben med i skolen 4 timer om ugen.

2 Foruden lærere og pædagoger har vi socialrådgivere, psykologer, talepædagog, sundhedsplejerske og fysioterapeut tilknyttet den enkelte afdeling. Tilsammen udgør disse personer et tværfagligt team omkring den enkelte klasse og den enkelte elev. Det tværfaglige team holder løbende konferencer om den enkelte klasse. Her tales om klassens liv og læring og om de enkelte elever. På konferencerne deltager det tværfaglige team og en fra skolens lederteam. Som tidligere nævnt har eleverne i A afdelingen generelle indlæringsvanskeligheder, men de kan også have specifikke vanskeligheder. Det betyder, at de typisk har koncentrationsbesvær, forsinket social udvikling, sen sprogudvikling og kommunikationsvanskeligheder. De har svært ved at tilegne sig nyt stof, og de lærer langsomt. De kan have svært ved at huske det indlærte. Motorisk kan de have vanskeligheder både med fin og grovmotorikken. Det er børn, der ofte føler sig trykket i store børnegrupper og ikke rigtig trives der. Det er elever, der har brug for at blive mødt på det udviklingstrin, de er på, med en pædagogik, der er præget af struktur og forudsigelighed, og som har til formål at stimulere deres udvikling på alle områder. Det er formålet at styrke elvernes lyst til at lære, deres selvværd og tro på sig selv, så de er i stand til at udnytte alle deres resurser og styrkesider i deres videre liv, når de forlader skolen efter 9. eller 10. klasse Hverdagen Vi følger den kommunale timefordelingsplan, det vil sige, at vi tilbyder de samme fag, som de andre skoler i Herlev. Der arbejdes ud fra et fast skema, som sikrer eleverne en overskuelig hverdag. Hver morgen begynder med, at klassen taler om, hvad der skal arbejdes med i løbet af dagen. Dagen er delt op i moduler, som strækker sig over to lektioner For det meste arbejdes der med flere aktiviteter i løbet af et modul.

3 Den daglige undervisning veksler mellem samtaler, lege, spil og faglig undervisning. Man vil opleve, at leg og legelignende aktiviteter fylder meget i de første skoleår, hvor eleverne skal lære nogle basale færdigheder og vænne sig til at gå i skole. Efterhånden som eleverne er modne til det, kommer den faglige undervisning til at fylde mere og mere. Der lægges både vægt på fælles klasseundervisning og individuel undervisning. Eleverne arbejder også sammen i forskellige grupper eller som makkerpar. Klasseværelset er indrettet med henblik på dette. Hver elev har sit eget arbejdsbord, og der er også et stort bord, som hele klassen kan samles om. Undervisningen planlægges ud fra den enkelte elevs behov, interesser og muligheder. Vi lægger vægt på, at man lærer på mange måder, og vi er meget bevidste om, hvilke bøger eleverne får. Den enkelte elev skal arbejde med netop den bog, der svarer til den enkeltes kunnen. Det betyder, at de kan arbejde i bøger, der ligger væsentligt under deres alderstrin. For nogle elever kan det være svært at acceptere, og her er det meget vigtigt, at der er opbakning omkring materialet hjemmefra. Efterhånden som eleverne bliver ældre, får de lektier for. Lektierne er træning af allerede indlært stof, så lektierne er aldrig sværere, end læreren skønner, at eleven kan klare dem på egen hånd. En gang om ugen står der temadag på skemaet hele dagen. Lektionerne til temadagen er oftest hentet fra orienteringsfagene, natur/teknik eller kristendom. Derfor vil det først og fremmest være emner fra netop de fag, vi tager op på temadagen, hvor vi arbejder med et enkelt emne hele dagen, sommetider flere gange i træk. Vi er ofte på tur, hvor vi undersøger emner udenfor skolen og får nogle gode oplevelser, som styrker klassens sociale liv. Som regel arbejder vi sammen med vores samarbejdsklasse på temadagen. Seks uger om året vil skemaet blive brudt op, så vi kan arbejde i andre rammer end de sædvanlige. Det kalder vi fleksuger. Her kan vi fordybe os i et særligt forløb eller emne uden at skulle afbryde undervisningen med de andre fag. Det er vigtigt, at man er glad for at gå i skole, hvis man skal lære noget. En rar stemning og et godt miljø i klassen er basis for al indlæring. Derfor laver vi mange sjove ting sammen i klassen, tager på ture, spiser

4 mad sammen og meget mere. Vi bruger også meget tid på at snakke med eleverne om deres liv udenfor skolen. Det er vigtigt, at man lærer at løse konflikter på egen hånd, og at man opnår de sociale færdigheder, der skal til for at klare sig sammen med andre. På de yngste klassetrin arbejder vi med materiale, som lægger op til træning af sociale færdigheder. På skolen har vi frikvarter mellem hvert modul. I de fleste frikvarterer er der mulighed for at deltage i skolens frikvartersaktiviteter. Det kan være indendørs eller udendørs boldspil eller lege af forskellig slags, som en lærer sætter i gang. Biblioteket er også åbent. Vi gør dette for at gøre elevernes pauser sjove, aktive og overskuelige. Eleverne spiser deres madpakke i egen klasse. To gange i hele skoleforløbet kommer klassen på lejrskole. I mellemgruppen går turen til et eller andet sted i Danmark, og i ældste gruppe er der tradition for at tage en tur til udlandet. I Udskolingshuset arbejder vi målbevidst på elevernes udskoling, så vi sikrer, at alle kommer videre på en god måde. Eleverne kommer i praktik indenfor de fag eller skoleområder, de interesserer sig for. De kan også komme på forskellige kurser, blandt andet arrangeres der hvert år præsentationskurser på de tekniske skoler. Her er der mulighed for at orientere sig om mange forskellige fag og opleve en anden måde at gå i skole på. Mange elever i de ældste klasser ønsker et eftermiddagsjob. Disse er vi ofte behjælpelige med at søge, da de giver eleverne vigtige erfaringer med at være på en arbejdsplads. 10. klasse går kun i skole 3 dage om ugen. De 2 andre dage har eleverne et job, eller de er i praktik. Både arbejde og praktik kan være en vej til enten uddannelse eller en mere varig plads på arbejdsmarkedet. Forældresamarbejde En åben og positiv kontakt mellem skole og hjem er vigtig, så vi lægger stor vægt på et godt forældresamarbejde. Vi forventer, at alle deltager, og at alle parter bliver hørt og lyttet til for at gøre mulighederne så gode for eleverne som muligt. Forældre er til enhver tid velkomne til at kontakte skolen eller klasselæreren, hvis de oplever problemer med deres barns skolegang. Man må hellere reagere hurtigt på et lille

5 problem end at vente og så risikere, at problemet har vokset sig større og er vanskeligere at løse. Forældrene orienteres jævnligt om de aktiviteter og tiltag, som klassen og deres eget barn deltager i. Der afholdes cirka 2 forældremøder i løbet af et skoleår. Det første ligger i august/september måned, hvor der fremlægges en årsplan for det kommende års aktiviteter. Vi taler sammen om klassens sociale liv og de udfordringer, der er i forbindelse med undervisningen. I efteråret og igen i foråret afholdes skole hjem samtaler. Den handleplan/elevplan, der er udarbejdet for den enkelte elev, danner baggrund for samtalen. Sammen med forældrene drøftes elevens sociale og faglige udvikling. I ældste gruppe tager samtalen udgangspunkt i standpunktsmeddelelserne, og som regel deltager eleverne i samtalen. I 1. og 6. klasse arrangeres efterårets samtale som et hjemmebesøg, lige som vi bestræber os på at besøge nytilkomne elever. Det er vores erfaring, at det er en god indledning på samarbejdet. Det foregår i trygge rammer, og det giver et godt grundlag for at tale med eleverne om deres hverdag. Vi oplever, at eleverne glæder sig til besøget. Når eleverne når op til klasse, begynder de at blive opmærksomme på, at Gamle Hjortespringskole ikke er som en almindelig skole, men er en specialskole. Mange elever synes, det er svært at skulle fortælle familie og kammerater, hvilken skole de går på. Det er meget vigtigt, at forældrene bakker op om deres barns skolegang og hjælper barnet med at acceptere, at der er brug for et specialpædagogisk tilbud. Skolen har tradition for at afholde julefest i begyndelsen af december, en kulturaften i løbet af skoleåret og en sommerfest, der altid finder sted den sidste torsdag i maj måned. Det er vigtigt at vise sit barn, at man er interesseret i dets liv, og vi regner det som en selvfølge, at man deltager i arrangementer gennem hele barnets skolegang.

6 Fritidshuset Fritidshuset er SFO for A afdelingens yngste elever. De kan benytte sig af Fritidshuset fra 1. til og med 5. klasse. Fritidshuset er normeret til 29 børn. Udover Fritidshusets faste personale, der består af en leder og 6 pædagoger, vil man også møde pædagogstuderende, der arbejder i huset længere tid ad gangen. Fritidshuset har egne lokaler i et hjørne af skolens grund og deler legeog sportsplads med skolen. Fritidshuset benytter også gymnastiksal og andre lokaler på skolen. Vi tager udgangspunkt i, at det er børnenes fritid og i det enkelte barn med det formål, at barnet hele tiden er i udvikling. Vi arbejder med relationer mellem barn/barn og barn/voksen, og vi arbejder bevidst med konflikthåndtering. Ligeledes har vi fokus på, at børnene får mange nye oplevelser og sejre, hvilket er med til at styrke deres selvværd. Vi ønsker, at det skal være trygt og overskueligt for børnene at komme i Fritidshuset. Vi tilstræber at stille krav, som passer til det enkelte barns niveau, og som bidrager til den fortsatte udvikling. Vi lytter til børnene og hjælper dem til at sætte ord på de vanskeligheder, oplevelser og ønsker, de måtte have. Der er pædagoger fast knyttet til de forskellige klasser. Det ser vi som en forudsætning for et målrettet og konstruktivt arbejde med det enkelte barn. Disse voksne fungerer som kontaktpædagoger. Nogle af kontaktpædagogernes arbejdsopgaver er at virke som bindeled mellem hjemmet og de øvrige faggrupper, der er omkring barnet. Kontaktpædagogen skal kende det enkelte barns behov og person så godt, at pædagogen i samarbejde med det øvrige personale kan yde den omsorg og støtte, som barnet har brug for. Kontaktpædagogen har timer i skolen og deltager i de tværfaglige konferencer. Yderligere information: beskrivelse%20for%20sfo%20-%20aafd/mål%20og%20indholdsbeskrivelse% pdf

7 Hverdagen Huset er på hverdage åbent fra kl Huset lukker dog klokken om fredagen. Der er lukket onsdag før påske, fredag efter Kristi himmelfart og 2 uger i skolernes sommerferie. Dagligdagen er præget af genkendelighed og forudsigelighed, og vi bruger i høj grad visualisering til at opnå dette. Vi tilrettelægger eftermiddagen, så vi så vidt muligt tilgodeser det enkelte barns behov og ressourcer. Vi tager udgangspunkt i børnenes stærke sider og hjælper dem til at tro mere på sig selv og egen kunnen. Hver dag har sin faste rytme med udendørs leg, aktiviteter og eftermiddagsmåltid. Aktiviteterne er planlagt ud fra børnenes niveau, og ugens program har de samme overskrifter hele året igennem. Ugeplanen bliver kun fraveget i forbindelse med skolens fleksuger. Ugeprogrammet ser i skoleåret 2006/7 således ud: Mandag: Kreativt arbejde og rollespil. Tirsdag: Pigedag på computerne. Aktiviteter i hal Onsdag: Turdag Torsdag: Svømmehal Fredag: Aktiviteter i hal Film Cirka 6 aftner om året er der juniorklub for de ældste børn. Her laver vi aktiviteter, som især henvender sig til de store børn. Vi starter altid med et måltid mad for derefter at gå i gang med aktiviteterne. Forældresamarbejde Mange af børnene bliver hentet af deres forældre hver eftermiddag. Det vil sige, at vi ser hinanden næsten dagligt, så vi kan holde hinanden

8 orienterede om dagligdagens begivenheder. På denne måde kan vi tage mange problemer eller misforståelser i opløbet. Vi gør meget ud af at møde forældrene positivt og respektfuldt. Kontaktpædagogerne deltager i alle skole hjem samtaler, og derudover har vi samtaler med de enkelte familier efter behov. I Fritidshuset har vi et forældreråd, som består af 3 forældre, en pædagog og Fritidshusets leder. En af forældrene bliver valgt som formand for forældrerådet, og lederen fungerer som sekretær. Man bliver valgt for et år ad gangen. Forældrene bliver informeret om husets budget og dagligdag, ligesom vi orienterer om den pædagogik, dagligdagen bygger på. Forældrene kan stille forslag og gøre indsigelser, så vi kan få nogle frugtbare diskussioner og nye ideer. For eksempel efterlyste forældrerådet et arrangement i Fritidshuset for forældre og børn, og det førte til at forældrerådet gennemførte et julearrangement i december måned. Se i øvrigt Fritidshusets mål- og indholdsbeskrivelse i hovedmenuen eller klik på

9

10

Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter

Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter Gamle Hjortespringskole Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter Specialpædagogisk Udviklingscenter Gl. Klausdalsbrovej 460 2730 Herlev Telefon:

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Kolding Kommune. > Undervisningstilbud til børn og unge med særlige behov

Kolding Kommune. > Undervisningstilbud til børn og unge med særlige behov Kolding Kommune > Undervisningstilbud til børn og unge med særlige behov 5 2 > En blød landing i Taps En god dag på Specialcenter Taps begynder med en blød landing. Eleverne ankommer til skolen mellem

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: Kære forældre...3 Jeksendalskolens elever...3 Elever på skolen...4 Personalegruppen...4 Skolens fysiske rammer...4 Skolens fysiske miljø...5 Jeksendalskolen fælles og gruppeopdeling...6

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

Udviklingsplan for TK`s fritidshjem 2011-2014

Udviklingsplan for TK`s fritidshjem 2011-2014 Udviklingsplan for TK`s fritidshjem 2011-2014 Udviklingsplanen for fritidshjemmets tager udgangspunkt i Københavns kommunes målsætninger for fritidshjem og KKFOèr 2009. http://www.bufnet.kk.dk/fritid Fritidshjemmets

Læs mere

Botilbuddet Lounsgaarden

Botilbuddet Lounsgaarden Virksomhedsplan Botilbuddet Lounsgaarden Velkommen til Lounsgaarden Lounsgaarden er et privat, midlertidig botilbud efter servicelovens 107 uden tidsbegrænsning. Dette betyder, at de unge kan bo her så

Læs mere

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk Dreslette Skole Snavevej 27, 5683 Haarby 64771447 skolen, 64771389 SFO email: dreslette-skole@assens.dk Orienteringshefte om fællesinstitutionen Indholdsfortegnelse Forord 2 Lidt om Dreslette Skole 2 Børnehave

Læs mere

Velkommen til Hunderupskolen

Velkommen til Hunderupskolen Velkommen til Hunderupskolen Forårs-SFO starter mandag den 3. marts 2014 kl. 8.00 Børnehaveklasserne starter torsdag den 14. august 2014 kl. 8.00 Skolestarten er en lille milepæl i de fleste børns liv.

Læs mere

Kære forældre. Mange venlige hilsner. Solveig Kjærgaard Leder

Kære forældre. Mange venlige hilsner. Solveig Kjærgaard Leder Kære forældre Når børn og forældre kommer i Børnehuset er det vigtigt for os, at vi voksne er nærværende, og at der bliver taget godt imod det enkelte barn, så det føler sig velkommen. Derfor vil vi gerne

Læs mere

Velkommen i Smilehullet

Velkommen i Smilehullet Velkommen i Smilehullet Vi ønsker kommende børn og deres forældre velkommen til Den Integrerede Institution Smilehullet Denne pjece vil give et lille indblik i Smilehullets hverdag, værdier, traditioner,

Læs mere

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Børnelys værdigrundlag side 3 Den pædagogiske målsætning for arbejdet med børnene side 9 Det pædagogiske

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE I Børnehaveklassehuset på Gl. Hasseris Skole, er den anerkendende tilgang af stor værdi for os i det daglige arbejde med, og omkring børnene 1 Det er

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

Indledning... 3. Del 1. Lovgrundlag... 4. Del 2. Generelle oplysninger... 5. Del 3. Dokumentation via hverdagslivstemaer... 13

Indledning... 3. Del 1. Lovgrundlag... 4. Del 2. Generelle oplysninger... 5. Del 3. Dokumentation via hverdagslivstemaer... 13 Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Indhold Indledning... 3 Del 1. Lovgrundlag... 4 Del 2. Generelle oplysninger... 5 Del 3. Dokumentation via hverdagslivstemaer... 13 3.1 Vokseninitieret aktivitet...

Læs mere

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole Principper og visioner for Bjedstrup Skole Bjedstrup Skole Bjedstrupvej 1 8660 Skanderborg tlf. 86 57 71 27 mail: skolens kontor: inr@ry.dk Skoleleder: kpt@ry.dk Kirstin Pinstrup Thomsen Skoleleder Bjedstrup

Læs mere

Velkommen til et nyt skoleår

Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til et nyt skoleår Med modtagelsen af de nye elever i børnehaveklassen er alle ombord på det gode skib Matthæus, og kursen er sat mod nye mål. Et nyt skoleår på Matthæusgades Skole er som et

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Velkommen til Mølleskolens SFO

Velkommen til Mølleskolens SFO Årsplan 2010/11 Velkommen til Mølleskolens SFO Hermed foreligger årsplanen for 2010/2011. I årsplanen beskrives kort de tanker, der ligger bag dagligdagen. Dette er forhåbentlig med til, at I som forældre

Læs mere

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk INSPIRATIONSHÆFTE skole/hjem-samarbejde Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk Inspirationshæfte om Skole/hjem-samarbejde Redaktion: Ulla Fog, pædagogisk konsulent Ida Kampmann,

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for Indhold Beskrivelse af dagtilbuddet... 3 Siden sidst... 4 Effekt... 5 FORÆLDRESAMARBEJDE... 5 Forældrenes tilfredshed med samarbejdet... 6 LÆRING

Læs mere

VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk

VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk Hadsten Børnehave, er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Favrskov Kommune 1 ne ha K

Læs mere

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog 4. november 2013 1. udgave Forældrehåndbog Kontaktinformationer Interskolen Engtoften 22 8260 Viby J Telefon: 21 48 92 18 Email: adm@interskolen.dk Kontorets åbningstider 8.00-14.00 Telefontid er fra kl.

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Indholdsfortegnelse Forvaltningens forord Side 3 Årsberetning Side 4 Data Side 8 Status på egne indsatsområder Side 9 Temaer 2012-2015 Side 11 Indsatsområder

Læs mere