Center Børn og Unge. B. Tilsynsførende, navn og adresse: C. Pædagogisk-psykologisk rådgivning:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center Børn og Unge. B. Tilsynsførende, navn og adresse: C. Pædagogisk-psykologisk rådgivning:"

Transkript

1 Afsnit 1: Anmeldt tilsyn den 13. juni 2014 og opfølgende møde den 17. juni 2014 Oplysning om institutionen A. Navn på opholdssted/institution og overenskomstpart (kommune/amt) Specialskolen Institutionen i Rold Skov B. Tilsynsførende, navn og adresse: C. Pædagogisk-psykologisk rådgivning: Revas Aps, Fyensgade 36 A, 9000 Aalborg D. Institutionsbeskrivelse (antal børn, undervisningssted, antal lærere, leder): Skolen er beliggende ved kanten af Rold Skov/Gravlev, samme sted, som ved det foregående tilsyn 21. marts Tilbuddet er pt godkendt som et dagbehandlingstilbud med intern skole på samme matrikel. Målgruppe Her er plads til 10 elever. I øjeblikket er der indskrevet 7 drenge i alderen fra 9 til 14 år. Flere har gået på skolen i 3 til 4 år. Årsagerne til de særlige behov tilskrives blandt andet autismespektrumforstyrrelser, ADHD, sociale vanskeligheder mv.. Eleverne kommer fra 3 forskellige kommuner. 6 ud af 7 børn bor hos deres forældre. Et barn bor i plejefamilie. Én elev er fortsat underlagt særlige vilkår. Årsagerne hertil har man fået mundtligt, og elevens forældre ønsker, ifølge lederen, ingen udredning. Eleven, som kommer omkring tre timer hver dag, opholder sig ganske lidt på skolen. Eleven er ude til diverse aktiviteter og har meget lidt med de andre elever at gøre. Ved det foregående tilsyn fik vi oplyst, at eleven også kom hjem til medarbejdere og deres familier. Det er ikke tilfældet længere. Der er også denne dag arrangeret en tur, som går til Løkken. Et af børnene er på ferie, og 3 andre skal til svømning. Dog når de at få lidt fælles undervisning af den nyansatte lærer, inden de skal afsted. Medarbejderforhold Der er siden sidst blevet ansat endnu en lærer. Der er en leder for skoledelen, (uddannet lærer), og en pædagogisk leder, (uddannet pædagog). Begge arbejder på fuld tid. Der er 5 medarbejdere. En læreruddannet medarbejder har desuden en praktisk uddannelse (tømrer) og arbejder på fuld tid. En medarbejder er pædagog og har et linjefag i specialpædagogik. Vedkommende har planer om at fortsætte med yderligere et linjefag mhp. uddannelse som meritlærer. Pågældende er også på fuld tid. To pædagoger på henholdsvis 37 og 20 timer/ugtl. En pædagogisk medarbejder på 30 timer /ugtl. Vi har ikke set dokumentation for uddannelse og efteruddannelse og har ikke bedt om at få forevist børne- og straffeattester.

2 De fysiske rammer Der er ikke sket særlige ændringer af de fysiske rammer. Der er således fællesrum, stue, køkken og værelser til børnene, hvor de kan trække sig tilbage. Indretningen af værelserne er forbedret. Vi får oplyst, at børnene i vid udstrækning selv indretter deres værelser. Vi vil anbefale fokus på et inspirerende og motiverende læringsmiljø, både i fælleslokaler og på værelserne. Det skal forstås på den måde, at medarbejderne påtager sig ansvar for indretningen i det, der vedrører undervisningsdelen. Det er også stadig et udviklingspunkt, fx hvad angår borde/stole. Man bør sikre, at møblementet i det hele tager de rette hensyn til børnenes forskellige alder og fysik, idet den rette indretning kan øge motivationen og dermed læringen selvfølgelig under skyldig hensyn til individuelle behov for begrænsede stimuli. Vi iagttager igen, at børnene sidder sammen ved spisebordet i et fællesrum, som også er gennemgangsrum/ køkken. Her modtager de undervisning af to medarbejdere. Det stemmer umiddelbart ikke overens med behovet for begrænsede stimuli Vi konstaterer, at der er tre trampoliner i haven. Vi vil anbefale, at det sikres, at de lever op til krav og anbefalinger om sikkerhed fra bl.a. Sikkerheds- og Sundhedsstyrelsen. Et forfaldent drivhus bliver fjernet nu. Så er der en sandkasse, et par forfaldne fodboldmål, der nu bliver repareret og så selvfølgelig naturgrunden og skoven til rådighed Forældresamarbejdet. Der samarbejdes gennem kontaktbøger og telefon og ugentlig mail. Der er forældresamtaler minimum 3 gange om året. Der er som sådan ingen fællesarrangementer udover forældrekaffe en gang i mellem. Lederen oplyser, at der er udfordringer i forhold til en tilstrækkelig og måske forventelig forældreinvolvering i undervisningsdelen. Vi vil anbefale at arbejde målrettet med forældreinddragelse, både hvad angår faglighed og adfærd med det formål at sikre, at der arbejdes mod samme mål Vi har talt med flere forældre hver for sig. De oplever hver i sær, at deres barn får en god og relevant støtte, og at de tilegner sig viden og andre kompetencer. Det gælder både i forhold til undervisningsdelen og den pædagogiske indsats. De oplever, at deres børn er trygge i miljøet og glade for at komme her. De oplever, at kommunikationen med og fra ledelsen er orden. Elevantallet giver dog begrænsede muligheder for eleverne med hensyn til at skabe venskaber og muligheden for at udvikle sociale kompetencer er begrænsede. E. Samarbejdsrelationer (tilknyttet skole, lærersamarbejde, skolebibliotek, adgang til faglokaler m.v.) Siden seneste tilsyn er der vedrørende to børn indledt et samarbejde med Karensmindeskolen. For børnene betyder det, at de skal deltage i ét eller flere fag på folkeskolen. Det må også anses for et vigtigt element mht. til inklusion, blandt andet fordi institutionen ligger ret isoleret. Man samarbejder også med Skørping Skoles AKT-klasser. Samarbejdet er som sådan ikke formaliseret. Der har været et samarbejde med et par private opholdssteder med interne skole. Der er af og til nu sparring med en af skolelederne. Det foregår ikke systematisk F. Særlig undervisningsmæssig service (amtscentral, efteruddannelses-muligheder, deltagelse i skoleledermøder m.v.) Der samarbejdes med Center for undervisningsmidler mht. til sparring og inspiration til undervisningsmaterialer. Skolelederen er ikke formelt tilknyttet andre relevante undervisningsmæssige miljøer.. Vi anser det for vigtigt af hensyn til både kvalitet i og udvikling, at indsatsen, såvel konkret som generelt, at man

3 prioriterer at få etableret samarbejdsrelationer henset også til tilbuddets størrelse (7 medarbejdere). Vi vil anbefale, at der udarbejdes en efteruddannelsesplan for den samlede medarbejdergruppe, også så det løbende sikres, at elevernes behov fuldt ud modsvares af de rette medarbejderkompetencer. Der er taget kontakt til en ny supervisor (Hansi Pedersen), og der bliver etableret et kontinuerligt forløb. Os bekendt er pågældende medejer af det Firma, som de to ledere af Specialskolen Institutionen i Rold Skov også er medejere af. Det forekommer ikke fagligt velovervejet og professionelt. G. Overenskomst vedrørende undervisning (hvis ja vedhæftes overenskomsten dokumentet): Vi får oplyst, at en ny overenskomst er under udarbejdelse. H. Budget til skoledelen: Løn: Vi har efter aftale med Rebild Kommune ikke gennemgået regnskabet for 2013 eller budget 2014 Materialer: Ikke aktuelt Afsnit 2: Personale og undervisning Beskrivelse af undervisningens ordning A. Beskrivelse af lærere og ledelse Lærernes navne og uddannelse, herunder en beskrivelse af personalets eventuelle særlige kursusvirksomhed eller relevante erfaringer: Bjørn Wesselhøft (lærer) Uddannelse: Folkeskolelærer og Tømrer Ansættelsestidspunkt: 1. juni 2014 Rikke Bach (pædagog/lærer) Uddannelse: pædagog og linjefag i specialpædagogik Ansættelsestidspunkt: 1. marts 2011 Peter Dige Reikjær (pædagog) Uddannelse: pædagog Ansættelsestidspunkt: 1. august 2013 Joan Rask (pædagogmedhjælper) Uddannelse: coach Ansættelsestidspunkt: 1. december 2011

4 Christian (pædagog) Uddannelse: pædagog Ansættelsestidspunkt: 1. april 2014 Lederens navn og funktion samt uddannelse og kvalifikationer: Daniel Edlefsen (skoleleder) Uddannelse: skolelærer og PD i ledelse Ansættelsestidspunkt: 1. marts 2003 Thomas Rønnau (pædagogisk leder) Uddannelse: Pædagog og certificeret coach Ansættelsestidspunkt: 1. februar 2003 B. Beskrivelse af undervisning generelt Forefindes individuelle undervisningsplaner indeholdende undervisningstid og forløb: Ja: Nej: Der forefindes individuelle undervisningsplaner/ugeplaner, og vi finder behov for en større detaljeringsgrad og en klar og tydelig sammenhæng mellem de individuelle elevplaner, årsplanerne for fagene, som indeholder de relevante fællesmål og ugeplanerne. Hvilke fag undervises der i? Der undervises i dansk, matematik, natur/teknik, kristendom, engelsk og idræt (herunder svømning) og p.t. ganske lidt i musik. Der er umiddelbart efter tilsynet taget kontakt til en musiklærer. Det er aftalt, at pågældende kommer hver uge på skolen som ekstern underviser. Den pædagogiske medarbejder forestår primært de kreative fag. Læseplaner: Dispensationer eller fravigelser?: Det arbejdes på at eve op til Fælles mål for Folkeskolen. Der er ifølge skolelederen ingen dispensationer og fravigelser Evt. undervisning gennemført på lokalskolen: Ikke aktuelt ved dette besøg

5 Beskrivelse af under visningsmidler og materialer, herunder IT-udstyr: Her anvendes Tablets og nye og relevante materialer til de nævnte fag. Der anvendes ikke som sådan særlige visuelle støttesystemer. Afsnit 3: Beskrivelse af undervisning for det enkelte barn A. PPR s udtalelser vedr. barnet/den unge Udtalelser vedrørende den enkelte elev fra pædagogisk-psykologisk rådgivning, herunder stillingtagen til den enkelte elevs behov for specialundervisning og muligheder for at blive undervist i en folkeskole: Lederen oplyser, at der ikke foreligger udtalelser fra PPR for nogen af eleverne som grundlag for undervisningen. B. Undervisningsstedets notater vedrørende den enkelte Bemærkninger om den enkelte elevs undervisningsbehov: Den enkelte elev har en elevplan, som er lavet forud for skoleåret. Undervisningens forløb og fremgang: Undervisningens omfang: er beskrevet på ugeplanen Undervisningens indhold: beskrevet i ugeplanen og årsplanen Evaluering af elevens undervisning i de enkelte fag og undervisningssituationer: Er udarbejdet i den enkelte elevs elevplan Hjælpemidler og/eller metoder: Som tidligere nævnt anvendes der Tablets til en del af undervisningen C. Handleplan for undervisningen: (Handleplanen bør indeholde mål og midler for undervisningen, herunder hvordan undervisningen i fremtiden kan foregå på den lokale folkeskole) Der er udarbejdet elevplaner, som sammen med den pædagogiske handleplan og de mundtlige årsplaner, der er funderet i Fælles mål, sætter målene for den enkelte. Der er et initiativ på vej for 2 af eleverne til udslusning i Folkeskolen, men forløbet er endnu ikke beskrevet.

6 Afsnit 4: Tilsynet A. Hvem har foretaget tilsynet Navn: Karen Bastrup og Aase Møller Stilling: Kontaktoplysninger: Tilsynsperioden: Fra dato til dato: 13. juni 2014 fra kl og opfølgning den 17. juni fra kl B. Helhedsindtryk Vurderinger: Overordnet er det vores vurdering, at man har arbejdet målrettet med at øge kvaliteten af undervisningen og undervisningstiden, også set i relation til, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen og i de enkelte fagrækker. Der er en del mere undervisning end tidligere i løbet af dagen Musik kører p.t. på meget lavt blus. Man afventer, at der indskrives en elev mere. Efterfølgende får vi oplyst, at man nu inddrager en ekstern underviser i musik. Det er vigtigt at prioritere, at medarbejdernes kvalifikationer fuldt ud modsvarer de krav, som der stilles til undervisningen. Børnenes mapper er blevet opdateret, så alle elevplaner og handleplaner er på plads. Der er nu en dagsplan for undervisningen, som er udarbejdet for en uge ad gangen. Hvert barn har en kasse med undervisningsmaterialer og dagsplaner. Vi vil stærkt anbefale, at sidstnævnte bliver mere detaljerede, især hvad angår undervisningsdelen, så det er klart for alle, uge for uge, hvad der skal ske for den enkelte. Vi har gennemgået materialekasser for flere af børnene og kan konstatere, at der forefindes og anvendes nye materialer. Dokumentationen i børnemapper er blevet systematiseret. Der er som ovenfor nævnt udarbejdet beskrivelser af undervisningsdelen. Vi anser det for en forudsætning for et vellykket behandlingsarbejde, at man beskriver, hvordan målene i handleplanen udmøntes, og hvordan sammenhængen er mellem undervisning og behandling. Det kan øge kontinuiteten og gøre det lettere at evaluere indsatsen. Der er udarbejdet sanseprofiler for to af børnene. Vi har anbefalet, at der udarbejdes individuelle børnemapper, fordi de systematisk vil øge overblik over den individuelle indsats. Vi har også anbefalet, at man noterer alle forhold, der vedrører undervisning og behandling deri, også for at sikre, at man ikke blander oplysninger om et barn sammen med oplysninger om et andet barn. Endelig vil vi anbefale, at man anvender en IT-løsning som arbejds- og dokumentationsredskab. Som det foregår nu, er det blandt andet ringbind og en fælles meddelelsesbog. Erfaringsmæssigt er IT løsningen med til at sikre, at alle medarbejdere er opdaterede i forhold til de opgaver, de skal løse. Det gør evalueringsmulighederne bedre og sikrer en hurtigere kommunikation. Vi har også erfaring for, at fagligheden øges, og at tiden, der bruges til at

7 dokumentere, minimeres. Det har vi også tidligere anbefalet. Efterfølgende får vi oplyst, at man nu har købt et ITsystem. Det er vores indtryk, at de undervisningsmæssige ressourcer er øget, og der arbejdes på at skabe et nyt samarbejde om udslusning med en folkeskole, der har børn med behov, der udspringer af de tilsvarende årsager. Et formaliseret samarbejde med andre undervisningsmæssige miljøer øger erfaringsmæssigt kvaliteten. Rammerne, særligt de rum, som børnene også kan være i alene, (det er en af forudsætningerne for deres trivsel) er blevet mere egnede, dvs. der er som minimum er lys, bord og stol i hvert rum.. Det er fortsat et udviklingspunkt. Magtanvendelse har været på dagsordenen siden seneste tilsyn, og der er udarbejdet en procedure for, hvordan medarbejderne skal agere. Vi har gennemgået indberetninger. Vi har også gennemgået meddelelsesbogen og kan konstatere, at der er behov for at sikre, at alle magtanvendelser indberettes, og i det hele taget få diskuteret begrebets mange aspekter. Vi har anbefalet, at man gennemgår bogen og indberetningerne for ad den vej at få belyst, om de kan afsløre mønstre, som man kan gribe ind overfor i det forebyggende arbejde. Dele af hjemmesiden er opdateret, mens andre fortsat er meget forældede, fx er nyhedsbrevet fra Der er mange oplysninger om aktiviteter, som reelt ikke udbydes nu. Der er således ikke overensstemmelse mellem det, der beskrives på hjemmesiden og det, der reelt tilbydes. Lederen oplyser efterfølgende, at der er taget kontakt til en web-master. Med hensyn til medicinhåndteringen har vi anbefalet at Sundhedsstyrelsens skrivelse af den 25. oktober 2010 Skrivelse om medicingivning til børn i dagtilbud, skoler og skolefritidsordninger danner grundlag for tilbuddets egen instruks, evt. suppleret med Sundhedsstyrelsens Vejledning om praktisk medicinhåndtering Forslag til ændringer for opholdsstedet: C. Stillede krav til opholdsstedet: D. Rådgivning og vejledning: Vi har anbefalet, at der udarbejdes en tids- og handlingsplan for alle de initiativer, der skal tages. E. Aftaler mellem tilsynsmyndighed og institution Dato:

8 25. juni 2014 Tilsynsførendes underskrift:

Tilsynserklæring BØRN OG UNGE. Sagsnr.: 2011120027B. Fonden Sparta Afdelingen Nørregade 5, 7540 Haderup. Vejledning. Skemaet er inddelt i 4 afsnit:

Tilsynserklæring BØRN OG UNGE. Sagsnr.: 2011120027B. Fonden Sparta Afdelingen Nørregade 5, 7540 Haderup. Vejledning. Skemaet er inddelt i 4 afsnit: Tilsynserklæring Fonden Sparta Afdelingen Nørregade 5, 7540 Haderup 2011 Vejledning Skemaet er inddelt i 4 afsnit: 1. Oplysninger om institutionen, hvor undervisningen foregår 2. Oplysninger om personale

Læs mere

TILSYNSNOTAT. Anmeldt tilsyn på den interne skole på Holmstrupgård den 23. april 2015. Behandlingshjem for børn og unge med intern skole

TILSYNSNOTAT. Anmeldt tilsyn på den interne skole på Holmstrupgård den 23. april 2015. Behandlingshjem for børn og unge med intern skole TILSYNSNOTAT Anmeldt tilsyn på den interne skole på Holmstrupgård den 23. april 2015 Tilbudstype Navn på den interne skole Adresse Behandlingshjem for børn og unge med intern skole Den interne skole på

Læs mere

Tilsynsrapport. Hjortholm Kostskole

Tilsynsrapport. Hjortholm Kostskole Tilsynsrapport Hjortholm Kostskole 2013/2014 Afsnit 1: Oplysning om institutionen A. Navn på opholdssted/institution og overenskomstpart (kommune/amt) Hjortholm Kostskole er placeret under Gentofte Komme.

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilsynsførende overværede korte undervisningssekvenser i skolens 3 forskellige undervisningsgrupper.

Tilsynsrapport. Tilsynsførende overværede korte undervisningssekvenser i skolens 3 forskellige undervisningsgrupper. Tilsynsrapport Navn på institution: Frederik d. VII`s Stiftelse, Danners Børn, Slotsskolen Tilsynsførende (navn og adresse): Susanne Patij, skoleleder Jægerspris skole, Møllevej 100, Jægerspris Dato for

Læs mere

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008.

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008. 16 Der henvises til rapport Integrationsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune siden 1999 hvordan kommer vi videre?. Handleplanen for 2007-2011 vil blive evalueret 1 gang årligt, såvel skriftligt som mundtligt

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Broen Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle driftsorienterede tilsynsbesøg

Læs mere

TILSYNSNOTAT. Anmeldt tilsyn på den interne skole på Dalgaarden den 20. februar 2014. Behandlingshjem for børn og unge med intern skole

TILSYNSNOTAT. Anmeldt tilsyn på den interne skole på Dalgaarden den 20. februar 2014. Behandlingshjem for børn og unge med intern skole TILSYNSNOTAT Anmeldt tilsyn på den interne skole på Dalgaarden den 20. februar 2014 Tilbudstype Navn på den interne skole Adresse Behandlingshjem for børn og unge med intern skole Behandlingshjemmet Dalgaarden

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Josephine Schneiders Ungdomsboliger

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Josephine Schneiders Ungdomsboliger Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Josephine Schneiders Ungdomsboliger Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle

Læs mere

Allerød Kommune Kvalitetsrapport 2007-2008

Allerød Kommune Kvalitetsrapport 2007-2008 Allerød Kommune Kvalitetsrapport 2007-2008 Afsnit 1: Indledning... 5 1.1 Baggrund og ramme for udarbejdelsen af kvalitetsrapporten... 5 1.2 Rapportens opbygning... 6 Afsnit 2: Samlet vurdering og anbefalinger...

Læs mere

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Rapport Pre-test og Anmeldt tilsyn 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Nordstjernen. Bispevej 19. 4500 Nykøbing Sj. Dato for tilsyn: 2. maj, 7. maj og 14.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Nordstjernen. Bispevej 19. 4500 Nykøbing Sj. Dato for tilsyn: 2. maj, 7. maj og 14. Tilsynsrapport 2013 Nordstjernen Bispevej 19 4500 Nykøbing Sj. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 2. maj, 7. maj og 14. maj 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af:

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Tilsyn på Jyderup Private Heldagsskole fredag den 25. oktober 2013

Tilsyn på Jyderup Private Heldagsskole fredag den 25. oktober 2013 Jyderup Private Heldagsskole Dato: 25.10.13 Sagsb.: Marianne Jeppesen Sagsnr.: Dir.tlf.: 7236 6392 E-mail: mar@holb.dk Tilsyn på Jyderup Private Heldagsskole fredag den 25. oktober 2013 Tilsynets formål

Læs mere

Opholdsstedet Sørningevej

Opholdsstedet Sørningevej Opholdsstedet Sørningevej Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Herlev Kommune 2012

Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Herlev Kommune 2012 Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Herlev Kommune 2012 2 Indhold Indhold... 3 Afsnit 1.1 Indledning... 4 Afsnit 1.2 Overordnet vurdering af det samlede skolevæsen i Herlev Kommune... 6 Kvalitetsrapport

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop ud Behandling - Unge Anmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Hjortholm Kostskole

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Hjortholm Kostskole Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Hjortholm Kostskole Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle driftsorienterede

Læs mere

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 1. november, 2011 Acadre: 11/27834 Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Tilbuddets navn Opholdsstedet Nygård Esrumvej 269 3000

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Margarethagården. Nørrevej 97, Snekkersten. Onsdag den 6.marts 2013

Uanmeldt tilsyn. Margarethagården. Nørrevej 97, Snekkersten. Onsdag den 6.marts 2013 Uanmeldt tilsyn Margarethagården Nørrevej 97, Snekkersten Onsdag den 6.marts 2013 Tilsynet er udført af: Tina Knop Lone Sørensen FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende fond) Kongevejen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Solvognen. Grønstræde 12, 4573 Højby Sj.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Solvognen. Grønstræde 12, 4573 Højby Sj. Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Solvognen Grønstræde 12, 4573 Højby Sj. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 20. marts 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008

Kvalitetsrapport 2008 Kapitel 1: Indledning...2 Baggrund og formål...2 Proces og dokumentation...2 Rapportens overordnede vurdering og anbefalinger...2 Kapitel 2: Status på handlingsplanen for kvalitetsrapport 2007...5 Vurdering

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Visioner og indsatser for specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almene undervisningsmiljø 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere