Forældrefolder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forældrefolder 2013-14"

Transkript

1 Forældrefolder Bording Skole 1

2 Folderen beskriver en række praktiske forhold, som har betydning for dit barns skolegang på Bording Skole. Indhold Kontakt... 3 Fakta om Bording Skole... 3 Ferieplaner... 3 Frihed for elever... 3 Fællessamlinger... 3 Overtrædelse af skolens regler for orden og samvær... 4 Linjefagsundervisningen... 4 Mælkeordning... 4 Oprydning... 4 Ordensregler... 5 Projektopgaven i 9. klasse... 6 Prøver... 6 Pædagogisk læringscenter... 7 Rygning... 7 Samarbejdet med kirken... 7 Sidste almindelige skoledag for elever i 9. årgang... 7 Sidste skoledag før juleferien Sidste skoledag før sommerferien Skoledagens og årets inddeling... 8 Skolefritidsordning... 8 Skole/hjemsamarbejdet... 9 Skolestart august Skolevejen Tandpleje og sundhedsplejerske Udadvendte aktiviteter Uddannelsesvejledning

3 Kontakt Adresse: Website: adresse: Bording Skole, Solsortevej 10, 7441 Bording Telefonnume: Funktion Navn Telefon Mobil Skoleleder Thomas Henten Viceskoleder Pia Weile Konst. SFO leder Stefan Kristensen Administrativ medarb. Marianna Amlund Serviceleder Jimmy Utoft Sundhedsplejerske Majbritt Sangild Uddannelsesvejleder Elisabeth Graungaard Tandplejen Fakta om Bording Skole Klasser og elever Antal klasser: 20 heraf 1 specialklasse Samlet elevtal pr elever Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe: Indskolingen (0.-3. klasse): Mellemtrinnet (4.-6. klasse): Udskolingen (7.-9. klasse): Ferieplaner 23,9 elever pr. klasse 22,8 elever pr. klasse 24,0 elever pr. klasse Feriekalenderen findes på Skoleporten (Forældreinformation ->Feriekalender) Frihed for elever Forældrene kan efter eget valg tage elever fri fra skole i særlige anledninger. Det er helt og holdent forældrenes ansvar, at deres børn modtager undervisning, mens de er fraværende. Klasselæreren skal orienteres, hvis friheden omfatter en enkelt dag. Hvis friheden omfatter flere dage, skal forældrene benytte blanketten Skolefri, der findes på Skoleporten (Forældreinformation ->Skolefri) Der påhviler ikke lærerne nogen forpligtelse til at give opgaver med. Fællessamlinger I skoleåret bliver 6 fællessamlinger af en lektions varighed for henholdsvis indskolingen, mellemtrinnet og overbygningen. Årgangene står for sangvalg og øvrigt indhold på skift. 3

4 Overtrædelse af skolens regler for orden og samvær Alle skal kunne færdes i et trygt miljø Når en elev ikke overholder skolens regler for orden og samvær: 1. Ved mindre overtrædelser: a. Medarbejderen/teamet skal først forsøge at klare problemet gennem irettesættelse og dialog med eleven. b. Samtaler med elev og hjem. c. Ved gentagne irettesættelser og dialog med eleven orienteres klasselæreren/ teamet altid, idet der jo kan være tale om et generelt mønster og ikke blot et enkeltstående tilfælde. 2. Ved grovere overtrædelser: 3. Ved vold: 4. Ved hærværk: a. Medarbejderen/teamet søger at klare problemet gennem irettesættelse og dialog med eleven. b. Ledelsen kan inddrages til løsning af konflikten. Ledelsen har følgende handlemuligheder - gerne i samarbejde med klasselæreren/teamet: c. irettesættelse og dialog d. henvendelse til forældre e. bortvisning resten af dagen f. bortvisning flere dage g. flyttes til en anden skole. h. Ved alle grove overtrædelser skal klasselæreren/teamet og ledelsen efterfølgende underrettes. i. Klasselæreren/teamet og ledelsen kan rette henvendelse til forældrene, enten pr. telefon eller pr.brev. a. Medarbejderen må anvende magt i fornødent omfang, dvs. fastholdelse, hvis elevens adfærd skønnes at kunne skade eleven selv eller andre. I øvrigt gælder samme procedure som ved pkt. 2. Sådanne sager kan give anledning til efterfølgende klager, hvorfor læreren skal udarbejde et notat, som afleveres til ledelsen. b. SSP kan kontaktes. a. Samme procedure som ved punkt 2. b. Eleven skal erstatte det ødelagte, og hjemmet tilsendes en regning fra kontoret. Linjefagsundervisningen 7.-9 årgang har linjefag i 2 perioder nemlig uge og uge Alle elever i overbygningen vælger sig ind på en linje for et halvt år ad gangen. Valget foregå i henholdsvis august og december. Der er undervisning i 3 ugentlige lektioner om ugen. Mælkeordning Skolen er tilmeldt Mejeriernes Skolemælksordning. Forældre kan tilmelde deres barn på Oprydning Årgangene sørger på skift for oprydning omkring skolen. Dels så trænger det jævnligt til en kærlig hånd, dels er det med til at skærpe elevernes opmærksomhed og ansvarsbevidsthed omkring, hvordan man opfører sig i naturen og på skolen. 4

5 Hver årgang har en måned om året ansvaret for at holde orden rundt om skolen. Vi forventer, at klasserne tager en runde ca. 1 gang om ugen. Ordensregler For at sikre så gode og trygge forhold som muligt for alle på skolen, for at skabe de bedst mulige vilkår for undervisningen og for at sikre skolen og dens inventar mod unødig overlast, fastsættes følgende ordensregler: Vis hensyn! Brug tingene til det, de er beregnet til! Alle har ansvar for hinanden! Underordnet disse 3 hovedregler gælder følgende retningslinjer: Mødetid: Elevernes mødetid Alle elever skal møde i så god tid, at undervisningen kan begynde til fastsat tid. Skolens tilsynsforpligtelse gælder fra 10 min. før mødetid. Ingen elever bør møde tidligere end dette tidspunkt. Alle elever forlader skolen efter deres sidste time, med mindre de har lavet en anden aftale med en lærer. Skolegårdene: Grønnegården Store skolegård Stengården Sportspladsen Fodboldbanerne Snekastning Er beregnet for alle. Der er gårdvagt i alle relevante frikvarterer. Er beregnet for alle. Der er gårdvagt i alle relevante frikvarterer. Gårdvagten i dette område bærer en let genkendelig vest. Kan benyttes af kl. Adgang gennem mediateket. Der er ikke fast gårdvagt. Er forbeholdt kl. Der er gårdvagt i alle relevante frikvarterer. Elevrådet laver en plan for fordelingen af fodboldbanerne i de forskellige frikvarterer. Der må kun kastes med sne på sportspladsen. Den overordnede regel om at vise hensyn gælder også, når der kastes med sne. Tilsynet varetages af gårdvagten og suppleanten. I tilfælde af sne må alle årgange være på sportspladsen. Overtrædelser: Gårdvagten orienterer klasselæreren, som følger op og vurderer, hvilke sanktioner der skal iværksættes jævnfør skolens normale procedurer i disciplinærsager vedr. elever. Brug af cykelhjelm: Cykelture er en aktivitet, som bruges i forbindelse med undervisningen og i SFO en. På cykelture er det obligatorisk for både medarbejdere og børn at bære cykelhjelm. Rygning: Eleverne må ikke ryge på skolens område eller i forbindelse med ekskursioner og lejrskoler. Skolen kan efter skriftlig anmodning fra forældrene anvise rygerne et sted uden for skolens område, hvor enkelte elever kan ryge. De elever, der har fået rygetilladelse, forsynes med et rygekort. Mobiltelefoner: Elevens mobiltelefon skal være slukket i undervisningstiden, med mindre læreren giver lov til at anvende den i undervisningen. Overtrædelse kan medføre konfiskation. Afhentning af telefonen sker på skolens kontor ved skoledagens afslutning. 5

6 Alle elever orienteres af skolens SSP kontaktlærer om lovlig anvendelse af mobiltelefoner. Dette sker i overenstemmelse med SSP læseplanen. Frikvarterer og mellemtimer: Der er normalt frit valg mellem at være inde eller ude i frikvartererne. Der må ikke løbes på gangene (heller ikke på rulleskøjter eller løbehjul). Der må ikke spilles bordtennis i undervisningstiden. Skolens forskellige faciliteter (bibliotek, edb rum m.v.) kan benyttes efter de givne anvisninger. Da skolen har tilsynsforpligtelse i skoletiden, skal alle som udgangspunkt opholde sig inden for skolens område. I alle andre tilfælde skal tilladelse indhentes hos en af årgangens lærere. Ventetid pga. bussen: 4 dage om ugen kører bussen ikke hjem efter 5. lektion. Busbørn, der har fri på dette tidspunkt, aftaler med klasselæreren, hvor han/hun opholder sig til bussen kører efter 6. lektion. Der er følgende muligheder for opholdssteder: Skolegården Eget klasselokale Skolens lærere og ledelse har i fællesskab opsyn med de ventende elever. Erstatningsansvar: Hvis eleven forsætligt eller ved uagtsomhed beskadiger kammeraters eller skolens ejendele, har forældrene erstatningspligt. Øvrige forhold: Klasserne og årgangene kan lave deres egne regler, som er underlagt skolens overordnede regler og lever op til kravet om tilsyn. Der kan godt være forskellige retningslinjer i skoletid og SFO; men de tre grundregler gælder altid. Projektopgaven i 9. klasse Til projektopgaven afsættes 7 skoledage. Inden projektopgavens afvikling skal eleverne skriftligt tilkendegive, om de ønsker projektopgaven bedømt med en karakter. Tilkendegivelsen afleveres til kontoret. Lærerne aftaler med eleverne, om de ønsker karakter og udtalelse for projektopgaven påført afgangsbeviset. Klasselæreren er koordinator af alle forhold vedr. projektopgaven. Prøver Følg med løbende på Undervisningsministeriets hjemmeside Det er et område, der løbende undergår forandringer. 9.årgang. Alle elever går som udgangspunkt op i alle prøver. Ledelsen kan fritage enkelte elever. Og ledelsen kan også give den enkelte elev ændrede betingelse for at gå til eksamen. Der skal senest den 1. december tages stilling til ændringerne. Skriftlige prøver: Dansk : Skriftlig fremstilling og læsning og retskrivningsprøve Matematik : Færdigheds- og problemregning Mundtlige prøver: 6

7 Dansk Engelsk Fysik/kemi Udtræksfag: Der udtrækkes ét fag i den humanistiske gruppe: Tysk, kristendom, historie samfundsfag og skriftlig engelsk. Der udtrækkes ét fag i den naturvidenskabelige gruppe: Mundtlig matematik, skriftlig geografi og skriftlig biologi. Nationale tests: Læsning: 2., 4., 6. og 8. årgang Matematik: 3. og 6. årgang Engelsk: 7. årgang Geografi, biologi og fysik: 8. årgang Alle tests er netbaserede og kan gennemføres af den enkelte elev 3 gange. Pædagogisk læringscenter Skolebiblioteket, EDB/mediateksfunktionen samt den eksterne information ses samlet som skolens pædagogiske læringscenter. Skolebiblioteket Skolebiblioteket har åbent alle skoleuger - dog ikke sidste skoledag før henholdsvis efterårsferie, juleferie og sommerferie. Daglig åbningstid: Der er 3-4 daglige åbningstimer med bibliotekarbetjening. I lektioner udenfor åbningstiden fører læreren tilsyn. I en mindre del af skolebibliotekets åbningstid er der også adgang for folkebibliotekets lånere. Rygning Det er ikke tilladt for elever at ryge på skolens ejendom. I specielle tilfælde kan der på forældrenes anmodning gives tilladelse til, at enkelte elever på 8. og 9. årgang kan forlade skolens område for at ryge. Samarbejdet med kirken Skolen har et løbende samarbejde med den lokale kirke. I planlægningen tages der hensyn til minikonfirmation på 3. årgang og konfirmation på 7. årgang. Alle 3. klasser har fri kl eller kl den dag, der er minikonformationsundervisning, og 7. klasserne gives mulighed for 2 lektioners konfirmationsundervisning i deres skema. Hvert år på den sidste skoledag inden juleferien afholdes der juleafslutning for alle elever i Bording Kirke. 5. årgang opfører krybbespil i samarbejde med sognets præst. Sidste almindelige skoledag for elever i 9. årgang Onsdag den 28. maj er sidste skoledag for 9. klasserne Sidste skoledag før juleferien Der er hygge på årgangene og 5. årgang opfører i 2 runder krybbespil i kirken for alle skolens elever. Sidste skoledag før sommerferien 2014 Dagen er en klasselærer-/teamdag. Mødetid: Fællessang/hattesang kl

8 Skoledagens og årets inddeling Alternative dage/teamuger Uge 32 torsdag : 1. skoledag Torsdag d. 29. aug. : Åbent Hus Onsdag d. 2. okt. : Elevsamtaledag Uge 41 : Teamuge - sundhedsuge 29. november : Juleklippedag Fredag d. 20. dec. : Juleafslutning Uge 6 : Teamuge - faglighed på tværs i uge 6 el. 21 Onsdag d. 23. april : Elevsamtaledag Uge 21 : Teamuge faglighed på tværs i uge 6 el. 21 Uge 26 fredag : Sidste skoledag Andre arrangementer Fredag d. 13. dec. Onsdag d. 28. maj : Luciaoptog : Sidste skoledag for 9. årgang Læsebånd fra efterårsferien til vinterferien. Alle elever læser hver dag fra kl Der tages 5 min. fra hver lektion i de 4 første lektioner. Skoledagens forløb: Kl. Modul Bemærkninger modul á 90 min. (1. og 2. lektion) uden pause Formiddagspause Lærerne har tilsynsforpligtelsen fra kl Der ringes ind kl modul á 90 min. (3. og 4. lektion) uden pause Frokostpause Man spiser med klasse de første 10 minutter. Der er gård- og gangvagtstilsyn modul á 90 min. + 5 minutters fleksibel pause (5. og 6. lektion) Pausen lægges efter behov. Lærerne har tilsynsforpligtelsen Pause Der er ikke gård- og gangvagtstilsyn. Kollektiv tilsynsforpligtelse lektion Der ringes ikke. Skolefritidsordning Bording Skole består af en undervisningsdel for elever på årgang og en fritidsdel for elever på årgang. Skolefritidsordningen også kaldet SFO-en er opdelt i SFO1 ( årgang), SFO2 ( årgang) og SFO3 (5. årgang). SFO en drives i et tæt samarbejde med indskolingen på Bording Skole. SFO-ens ledelse varetages af følgende: Funktion Navn Telefon Mobil Konst. SFO-leder Stefan Kristensen

9 Skole/hjemsamarbejdet Principper for skole-hjemsamarbejdet Formål: Formålet med skole-hjem samarbejdet er at skabe den bredeste, mest positive og bedst mulige kontakt mellem skolen og forældrene vedr. børnenes skolegang og til gavn for børnene. Samarbejdet skal åbne dialogen, styrke trygheden og konkretisere det fælles ansvar for børnenes positive udvikling. Samarbejdets elementer er: forældremøder klasseforældreråd forældrerådsarrangementer for forældre og børn skole-hjem samtaler med udgangspunkt i elevplaner skolefester m.v. skriftlige informationer Forældreintra via Skoleporten Organisering: Forældrene vælger ved skoleårets start et klasseforældreråd med 2 eller flere forældrerepræsentanter. Fra 0. til og med 6. årg. gives der lærerressourcer til deltagelse i forældrerådsarbejdet. Tilrettelæggelsen af skole-hjemsamarbejdet sker i samarbejde med forældrene. Det konkrete skole-hjem samarbejde omkring klasser og årgange besluttes af klasse- og årgangsteamene under ansvar overfor skolens principper. Teamet har rådighed over den samlede resurse til skole- hjemsamarbejdet. Forældrenes mulighed for at tale sammen om fælles holdninger i div. holdnings-, opdragelses- og samværsspørgsmål skal prioriteres højt. Flg. aktiviteter skal indgå i samarbejdet: Mindst et forældremøde hvert år. Mindst en skole- hjemsamtale pr. år. Mindst et forældrerådsarrangement pr. år i årg. med lærerdeltagelse. Jævnlig information til forældrene vedr. undervisningen, projekter mv. Flg. aktiviteter kan indgå i samarbejdet: Tilbud om hjemmebesøg i indskolingen Skolens bestyrelse orienteres mindst én gang om året om praksis vedr. skole-hjemsamarbejdet. Forældreråd: Formål: Forældrerådet skal medvirke til: At styrke og planlægge skole-hjemsamarbejdet. At børn, forældre og lærere får god kontakt til hinanden. At der skabes et socialt liv i klassen, så børnene trives. 9

10 Forældrerådet er forpligtet på: At planlægge og forberede møder f.eks. forældremøder i samarbejde med klassens lærere. (Klassens lærere indkalder). At yde en hjælpende hånd i forbindelse med praktiske opgaver til diverse arrangementer. At give klassens lærere besked, hvis der sker noget i klassen, der kan påvirke børnenes og/eller klassens sociale liv. At tage initiativ til at planlægge sociale arrangementer for klassen uden for undervisningstiden (Forældrerådet er ansvarlig for planlægning. Lærerne deltager nødvendigvis ikke). Forældresamtaler og standpunktskarakterer: årgang Efterår Samtale med alle hjem. Skal være afsluttet inden jul. Forår Tilbud om samtale (ca. 25% planlægges der med). 8. årgang Efterår Samtale med alle hjem. Standpunktskarakterer udleveres til eleverne medio december. Forår Tilbud om samtale (ca. 25% planlægges der med). Standpunktskarakterer udleveres til eleverne d. medio juni. 9. årgang Efterår Samtale med alle hjem. Standpunktskarakterer udleveres til eleverne medio december. Forår Tilbud om samtale (ca. 25% planlægges der med). Standpunktskarakterer udleveres til eleverne medio maj. Forældremøder og arrangementer med forældre: Første forældremøde i skoleåret bør afvikles inden medio september. Elevplaner: Der udarbejdes elevplaner på alle årgange. Elevplanen præsenteres for forældrene ved skole/hjemsamtalen. Skolestart august 2013 Torsdag d. 8. august 2013 (1. 9. kl.) Kl Fælles velkomst i hallen kl Bemanding planlægges af teamet 10

11 Fredag d. 9. august 2013 Kl (Børnehaveklasserne) Særlig velkomst Eleverne medbringer sten til Visdommens Kilde Skolevejen Skolebusser: Af- og påsætning: Skolepatrulje: Tandpleje og sundhedsplejerske Tandplejen Alle elever, der har brug for det, kan benytte skolebus. Køreplan kan fås på skolens kontor. Af hensyn til trafiksikkerheden omkring skolen beder vi forældre, der kører deres børn i skole, om at sætte dem af på P-pladserne ved skolens boldhal. Elever, som cykler eller går i skole, vil ved krydset imellem Søndergade, Roskildevej og Solsortevej blive ledt over krydset af vores skolepatrulje. Der er tandklinik på skolen. Oplysninger om klinikken kan findes på denne hjemmeside: Skolesundhedstjenesten Skolebørn fra 0. til og med 9. klasse på Ikast-Brande Kommunes skoler og friskoler tilses af den sundhedsplejerske, der er knyttet til den enkelte skole. I skolen vil sundhedsplejersken som minimum tilbyde børn i 0., 1., 3., 6. og 8. klasse samtale/undersøgelse. Herudover taler sundhedsplejerskerne med børn, der har særlige behov. Til Bording Skole er tilknyttet Inge Henriksen. Udadvendte aktiviteter Udadvendte aktiviteter dvs. overnatninger og ekskursioner afvikles på skoledage fortrinsvis i teamugerne. Kun i særlige tilfælde og efter aftale med ledelsen i weekender. Ekskursioner og øvrige udadvendte aktiviteter planlægges med udgangspunkt i de af skolebestyrelsen vedtagne principper. I overbygningen er der en skolerejse. Den har tidligere været placeret i slutningen af 8. årgang. Fra og med skoleåret rejses der i begyndelsen af 9. årgang. Uddannelsesvejledning Du er som forælder den vigtigste part i dit barns valg af uddannelse. Dit barn skal vælge uddannelse efter grundskolen. Et valg, der har stor betydning for fremtiden. Der er mange uddannelser at vælge imellem, og det er svært at overskue dem alle. Det er vigtigt at kende til forskellige muligheder. Du kan få både information og praktisk hjælp hos UU-vejlederen. Vi prøver på denne hjemmeside at præsentere jer for uddannelsesmulighederne. Link til Alle elever og forældre opfordres til at deltage i ungdomsuddannelsernes åbent hus arrangementer. Hvad kan du mere gøre? Læs mere om de forskellige job og uddannelser samt tal med dit barn herom Støt barnet i valget og gennemførelsen af uddannelse Deltag i vejledningssamtaler og møder sammen med klasselæreren og UU-vejlederen Undervisningsministeret har lavet en hjemmeside Uddannelsesguiden, som kan hjælpe dit barn med at finde ud af, hvad han/hun vil være Derudover får dit barn udleveret forskelligt vejledningsmateriale, hvor den elektroniske udgave kan downloades på 11

Principper og retningslinjer for alt muligt

Principper og retningslinjer for alt muligt Principper og retningslinjer for alt muligt Nordre Skole Indholdsfortegnelse Nordre Skoles værdigrundlag... 4 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning... 5 Samværsregler på Nordre skole... 6 Principper

Læs mere

Indhold: Praktiske oplysninger... 3

Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Informationshæfte 2013-2014 Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Ansvar og bøger... 6 Arbejdstelefon... 6 Blå mandag... 7 Cykelparkering... 7 Elevfotografering... 7 Elevråd... 7 Ferieplan... 8 Forsikring

Læs mere

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013 Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på Østervangskolen Hammelvej 9, 8370 Hadsten www.oestervangskolen.dk Mailadresse: oestervangskolen@hadsten.dk Skolens kontor: Direkte mailadresser

Læs mere

Velkommen til Nordvangskolen

Velkommen til Nordvangskolen 2010 Nordvangskolen Velkommen til Nordvangskolen Ring eller mail Kontoret, 43 96 43 90, nordvangskolen@glostrup.dk SFO Broholm, 43 90 45 12, sfo.broholm@glostrup.dk SFO Søholm, 43 96 06 33, sfo.soholm@glostrup.dk

Læs mere

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk Dreslette Skole Snavevej 27, 5683 Haarby 64771447 skolen, 64771389 SFO email: dreslette-skole@assens.dk Orienteringshefte om fællesinstitutionen Indholdsfortegnelse Forord 2 Lidt om Dreslette Skole 2 Børnehave

Læs mere

Friskolens forældrehåndbog

Friskolens forældrehåndbog Friskolens forældrehåndbog Adresseændring m.v. Det er vigtigt, både for skolens administration og medarbejderne, at elevernes adressekartotek er opdateret. Husk derfor altid at meddele eventuel adresseændring,

Læs mere

Information om 7.-9. Klasse. Hadbjerg Skole

Information om 7.-9. Klasse. Hadbjerg Skole Information om 7.-9. Klasse Hadbjerg Skole Indholdsfortegnelse side 7. 9- klasse på Hadbjerg skole 3 Eleverne i Udskolingen 3 Lærerne i Udskolingen 4 Undervisningen 4 8. klasse 5 Forældresamarbejdet 6

Læs mere

Skolehåndbog for Munkekærskolen Tjørnholmvej 10, 2680 Solrød Strand www.munkekaer.dk - munkekaerskolen@solrod.dk - 56 18 26 00

Skolehåndbog for Munkekærskolen Tjørnholmvej 10, 2680 Solrød Strand www.munkekaer.dk - munkekaerskolen@solrod.dk - 56 18 26 00 Indholdsfortegnelse 10. klassen Solrød... 35 Afhentning af mælk... 24 Aflysning af timer - vikar... 18 Billedpolitik... 13 Børnehaveklasserne sammensættes... 14 Cykler og knallerter... 23 Dimission...

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 Rugvængets Skole Rugvænget 10 2750 Ballerup Kommune tlf.nr.: 4477-3277 E-mail.: rugvaengetsskole@balk.dk www.rugvaengetsskole.dk Skolens kontor og telefon

Læs mere

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15 Vadum Skole Skoleåret 2014-15 Indhold Målsætning for Vadum Skole... 3 Adresser & tlf.nr.... 3 Aalborg Kulturskole... 4 Buskort... 4 Bustransporten til og fra Vadum Skole... 4 Dagligdagen på... 5 Vadum

Læs mere

FORÆLDREINFORMATION. Forældreinformation for skoleåret 2014/2015. Indholdsoversigt

FORÆLDREINFORMATION. Forældreinformation for skoleåret 2014/2015. Indholdsoversigt FORÆLDREINFORMATION Dronninggårdskolen Forældreinformation for skoleåret 2014/2015 Med dette informationshæfte om Dronninggårdskolen håber vi at have fremstillet et værktøj, der vil gøre det muligt for

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2013/2014 Med dette hæfte er det hensigten at orientere elever og forældre om en række praktiske forhold vedrørende skoleåret 2013/2014 på Vonsild Skole. Gem hæftet og I har svar

Læs mere

Kontaktinformation. Bestyrelsesformand, Steen Hahn Andersen, tlf.: 22 69 79 66, e-mail: sha@post11.tele.dk

Kontaktinformation. Bestyrelsesformand, Steen Hahn Andersen, tlf.: 22 69 79 66, e-mail: sha@post11.tele.dk 2 af 32 Kontaktinformation Skole: Sorø Privatskole, Frederiksvej 8, 4180 Sorø Tlf.: 57 83 01 88 E-mail: info@sprs.dk Kontortid: mandag-fredag kl. 08:00-15:00 SFO: Frederiksvej 5, Frederiksvej 8, 4180 Sorø

Læs mere

Værd at vide om dit barns skole

Værd at vide om dit barns skole Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

Sdr. Vium Friskole 12. april 2012 Side 1

Sdr. Vium Friskole 12. april 2012 Side 1 12. april 2012 Side 1 indhold Velkommen til Sønder Vium Friskole v/ bestyrelsens formand...side 2 Vigtigt at komme godt fra start v/ skolens leder...side 3 Sdr. Vium her er der liv...side 4 Friskolens

Læs mere

SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013

SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013 SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013 Indholdsfortegnelse Velkomst Side 1 Kort fortalt Side 2 Telefonliste Side 3 Telefon og adresseliste på skolens lærere Side 4 Telefon og adresseliste på SFO og Klub

Læs mere

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Bregninge-Bjergsted Friskole, Bregningevej 25, 4450 Jyderup Telefon skolens kontor: 59 29 13 42, tryk 1. Kontortid: 8.30-14.00 (fredag til kl. 13.00) E-mail: info@bbfs.dk.

Læs mere

Søndervangskolen. Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.

Søndervangskolen. Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen. Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd Tryghed Faglig kompetence Engagement Ansvarlighed Ærlighed Ligeværd CHARLOTTESKOLEN Charlottegårdsvej 1 2640 Hedehusene Tlf.: 43 35 23 40 Fax: 43 35 23 46 E-mail: charlotteskolen@htk.dk www.charlotte-skolen.skoleintra.dk

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2014/2015 Indholdsfortegnelse Liste over alle lærere og pædagoger... 5 Liste over klasselærere og... 6 kontaktpædagoger... 6 Skolen i tal... 7 Fritagelse... 7 Ferier og fridage

Læs mere

Principper for Kastrupgårdsskolen

Principper for Kastrupgårdsskolen Kastrupgårdsskolen 1 Principper for Kastrupgårdsskolen Indholdsfortegnelse Side 1. Værdiregelsæt for Kastrupgårdsskolen og Kastrupgårdsskolens SFO/klub... 2 2. Forretningsorden for SkB v/ KAG... 4 Mødeafvikling...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skolens telefontavle... 3 Kørsel med specialklasseelever... 3 Personale... 4

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skolens telefontavle... 3 Kørsel med specialklasseelever... 3 Personale... 4 Forældremappe 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Skolens telefontavle... 3 Kørsel med specialklasseelever... 3 Personale... 4 Alfabetisk oversigt: Aflevering/afhentning af elever... 7 Ansvarlighed... 7 Arbejdstelefonnumre...

Læs mere

Hobrovejens Skol e. Informationshæfte 2014-2015

Hobrovejens Skol e. Informationshæfte 2014-2015 Hobrovejens Skol e Informationshæfte 2014-2015 Indhold Velkommen til skoleåret 2013 2014 6 Værdigrundlag og målsætning for Hobrovejens skole 7 Skolens struktur 9 Principper for ekskursioner og Lejrskoler

Læs mere

Velkommen til Hunderupskolen

Velkommen til Hunderupskolen Velkommen til Hunderupskolen Forårs-SFO starter mandag den 3. marts 2014 kl. 8.00 Børnehaveklasserne starter torsdag den 14. august 2014 kl. 8.00 Skolestarten er en lille milepæl i de fleste børns liv.

Læs mere

Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole

Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole Indhold Skolens værdigrundlag... 2 Principper:... 3 Skole/hjemsamarbejdet... 3 Skolens struktur... 3 Undervisningens organisering... 5 Arbejdets fordeling...

Læs mere

PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER

PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER Det tilstræbes, at klasserne bliver så velfungerende som muligt til gavn for det enkelte barn og klassen. Der er indgået samarbejdsaftale mellem dagsinstitutioner

Læs mere

EN GOD SKOLE. Elevernes bud på en god skole:

EN GOD SKOLE. Elevernes bud på en god skole: INFO HÆFTE 2013 / 2014 SJØRSLEV SKOLE I dette informationshæfte kan du finde oplysninger om mange forskellige emner fra skolens hverdag. Du kan finde endnu flere emner på skolens hjemmeside www.sjorslevskole.dk.

Læs mere

Egebakkeskolen A-Å 2013-2014

Egebakkeskolen A-Å 2013-2014 Egebakkeskolen A-Å 2013-2014 AKT-lærere - Egebakkeskolen har to AKT-lærere, (Adfærd, Kontakt, Trivsel) Annette Sperlig og Margit Foldager. Disse arbejder sammen med ledelsen og klassens lærere om elevernes

Læs mere

Nyrupskolens institutionsplan

Nyrupskolens institutionsplan Side 1 af 66 Nyrupskolens institutionsplan Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Nyrupskolens historie... 3 2.0 Bygningsoversigt... 5 3.0 Nyrupskolens mission... 6 3.1 Nyrupskolens visioner...

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere