FREMGANG GENNEM UDDANNELSE OG KOMPETENCEUDVIKLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FREMGANG GENNEM UDDANNELSE OG KOMPETENCEUDVIKLING"

Transkript

1 Endelig udgave tiltrådt EM/04 FREMGANG GENNEM UDDANNELSE OG KOMPETENCEUDVIKLING VISIONER, MÅL OG INITIATIVER UNGDOMSUDDANNELSER STUDIEFORBEREDENDE UDDANNELSER ERHVERVSFAGLIGE GRUNDUDDANNELSER OG ARBEJDSMARKEDET Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Direktoratet for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked Økonomidirektoratet

2 Forord Der er mange opfattelser af de udfordringer, som det fremtidige Grønland står over for og hvordan de bedst imødekommes. Uanset politisk opfattelse og teoretiske tilgange er der enighed om, at en helt afgørende forudsætning for at skabe vækst og velfærd er en satsning på uddannelse og kompetenceudvikling samt en bedre effekt heraf. Dette er påpeget i flere redegørelser og analyser om samfundsudviklingen i de seneste år, og en del tiltag er allerede igangsat - ikke mindst for folkeskolen. Indsatsen må imidlertid også omfatte ungdoms- og erhvervsuddannelserne, de mellemlange og videregående uddannelser samt selve arbejdsmarkedet, hvis det nødvendige niveau af kompetenceudvikling skal opnås. I forlængelse af Selvstyrekommissionens betænkning og fællesudvalget for erhvervsudvikling i Grønlands rapport er der i bloktilskudsforhandlingerne med den danske stat indgået en aftale om et 3-årigt sektorprogram for uddannelse og erhvervsudvikling i perioden Sektorprogrammet er baggrund for denne gennemgang af behovene for uddannelse og kompetenceudvikling i Grønland sammen med anbefalinger fra det nationale kompetenceudviklingsråd nedsat af landsstyret i april Selvstyrekommissionen peger på, at uddannelse og kompetenceudvikling af arbejdsstyrken er nødvendigt for bl.a. at nå det mål, at flere borgere opnår egen indkomst og bidrager til samfundshusholdningen, så færre bliver afhængige af offentlige overførsler. Uddannelse og kompetenceudvikling af arbejdsstyrken giver bedre muligheder for erhvervslivet og dermed bedre muligheder for at skabe og fastholde konkurrencedygtige arbejdspladser. Kompetenceudviklingsindsatsen gælder ikke blot medarbejdere, men skal også rettes mod mellemledere og ledere, idet samfundet står over for gennemførelsen af store og gennemgribende reformer i bestræbelserne på at opnå en mere selvbærende økonomi og øget selvstyre. For det enkelte individ vil uddannelse og kompetenceudvikling have betydning for det personlige selvværd og for øgede valgmuligheder på arbejdsmarkedet. Samfundsøkonomisk vil det betyde, at offentlige midler kanaliseres over i nye aktiverende uddannelsestiltag i stedet for at blive udbetalt som passive offentlige forsørgelsesydelser. I det kommende år vil presset på uddannelsesområdet derfor være stigende. På den baggrund er det nødvendigt, at Landstinget og landsstyret opstiller nogle målbare mål og initiativer inden for uddannelsesområdet og arbejdsmarkedet, der tager højder for disse udfordringer. Dette fordrer, at der anlægges et helhedssyn på uddannelses- og kompetenceudviklingsindsatsen. I det aktuelle oplæg beskrives nogle af de vigtigste eksisterende udfordringer med henblik på at få flere i gang med en kompetencegivende uddannelse og ud på arbejdsmarkedet, og der opstilles forslag til relevante mål samt initiativer til uddannelse - og kompetenceudvikling. Desuden opstilles forslag til, hvordan processen hensigtsmæssigt kan føres videre for at opnå den nødvendige forøgelse af kompetenceniveauet i vort samfund. 2

3 Indsatsen for at fremme uddannelse og kompetenceudvikling kommer til at strække sig over flere år. Nærværende oplæg er landsstyrets første skridt i denne indsats og skal som sådan ses som første led i en længere proces. Landsstyret vil arbejde videre med at strukturere indsatsen og igangsætte de nødvendige initiativer i tiden fremover. De initiativer, som foreslås igangsat først i dette oplæg, er alle karakteriseret ved at kunne forøge volumen på de enkelte uddannelsessteder ved hurtige og forholdsvis enkle tiltag. Initiativer, som kræver større forandringer og længere planlægning vil blive præsenteret løbende, når projekterne tager endelig form. Henriette Rasmussen Landsstyremedlem for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Johan Lund Olsen Landsstyremedlem for Erhverv, Arbejdsmarked og Landbrug 3

4 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. UDFORDRINGER UDFORDRINGERNES KARAKTER Samfundets krav om øgede kompetencer hos arbejdsstyrken For få går i gang med en uddannelse For få gennemfører et uddannelsesforløb Sammenhænge Krav om øget effektivitet og højnet kvalitet i uddannelserne NØDVENDIGHEDEN AF EN MERE FREMADRETTET INDSATS UDFORDRINGENS ØKONOMISKE PERSPEKTIVER: SCENARIEBESKRIVELSER Bemærkninger til scenariebeskrivelserne VISION, OVERORDNET MÅL, DELMÅL OG KONKRETE INITIATIVER VISION OG OVERORDNET MÅL FOR KOMPETENCEUDVIKLING OPSTILLING AF DELMÅL OG INITIATIVER FOR AT NÅ MÅLENE Forøgelse af efteruddannelsesindsatsen på arbejdsmarkedet Flere i gang med en uddannelse Forøgelse af gennemførselsprocenten Øget effektivitet og kvalitet i uddannelserne Strategiske indsatsområder ØKONOMISK RAMME FOR ØGEDE INVESTERINGER OMKRING UDDANNELSE ANLÆGSUDGIFTER OG BEHOV PLANLÆGNING, STYRING OG OPFØLGNING DATABEHOV HANDLINGSPLAN BESKRIVELSER AF FORESLÅEDE INITIATIVER...30 Initiativ 1: Holdningsbearbejdende informationskampagne...30 Initiativ 2: Etablering af et realkompetencesystem...31 Initiativ 3: Bedre incitamenter til kompetenceudvikling for aktørerne...32 Initiativ 4: Flere i gang med en kompetencegivende uddannelse...33 Initiativ 5: Håndtering af uddannelsesindsatsen omkring dobbeltårgang i Initiativ 6: Flere lærepladser til grundlæggende erhvervsuddannelser...35 Initiativ 7: Behov for øget kapacitet...36 Initiativ 8: Bedre vejledning på institutionerne for at mindske frafald...37 Initiativ 9: Individuelle handlingsplaner i arbejdsmarkedsindsatsen...38 Initiativ 10: Effektivisering af uddannelserne - uddannelsesstruktur...39 Initiativ 11: Effektmåling og evaluering...40 Initiativ 12: Kapacitetsoptimering af små enheder...41 Initiativ 13: Tættere kobling mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner...42 Initiativ 14: Strategi for uddannelser omkring fiskeriet og dele af fiskeindustrien...43 Initiativ 15: Specialarbejderuddannelse inden for fiskeindustrien...44 Initiativ 16: Kompetenceudvikling inden for fødevare- og serviceerhverv...45 Initiativ 17: Bygge- & Anlægssektoren...46 Initiativ 18: Center for Arktisk Teknologi - ARTEK...47 Initiativ 19: Mine- og entreprenøruddannelse til råstofsektoren...48 Initiativ 20: Arctic Tourism Guide & Adventure Academy...49 Initiativ 21: Uddannelse indenfor husflid og kunsthåndværk

5 Initiativ 22: Uddannelse indenfor social- og sundhedssektoren...51 Initiativ 23: Udbredelse af IKT og e-læring...52 Initiativ 24: Etablering af et ledelsesakademi...53 Initiativ 25: Juridisk sagsbehandler-uddannelse...54 Scenarium Scenarium

6 1. Udfordringer Den stigende verdenshandel og ændrede arbejdsdeling imellem landene, hvori flere jobs flyttes til lavtlønslande eller til udenlandske arbejdsmarkeder, hvor arbejdskraftens nødvendige kvalifikationer er til stede, udgør også en betydelig udfordring for Grønland. Dette er et muligt scenarium for store dele af det bærende erhverv i Grønland: fiskeriet men gælder også for andre områder. I forhold til de lande Grønland typisk konkurrerer med på verdensmarkedet har Grønland et højt omkostningsniveau og et lavt produktivitets- og uddannelsesniveau. Denne kombination er meget uheldig for den grønlandske konkurrenceevne og kræver politisk handling samt klare politiske prioriteringer. Der er, groft sagt, to måder at ændre ovennævnte forhold på. Den første måde tager afsæt i optimal og hård lønkonkurrence i forhold til produktionen i andre lande, hvor virksomhederne har fordele af et langt lavere omkostningsniveau. Prisen for denne strategi er tab af velfærd og stigende sociale problemer, eftersom det ikke er sikkert, at de lavere produktionsomkostninger vil slå tilsvarende igennem til forbrugerne. Det er desuden langt fra sikkert, at Grønland reelt kan komme så langt ned i omkostningsniveau, at det muliggør en reel konkurrere på lave lønninger. Den anden måde er en strategisk satsning på opkvalificering af arbejdsstyrken for derved at sikre et højt teknologiindhold i produktionen. Den strategi sikrer ikke alene en chance for at undgå lavprismarkeder, hvor Grønland skal konkurrere med lande med betydeligt lavere lønomkostninger. Det forudsætter også, at produkterne markedsføres på en måde, så den højere kvalitet afspejles i tilsvarende højere priser. Dette fritager naturligvis ikke virksomhederne for at være ude i en hård konkurrence, hvor omkostningsniveauet er en væsentlig parameter, hvilket naturligvis stiller krav til virksomhedernes rammebetingelser. Teknologi forstås traditionelt som teknologiinput i produktion, men i bredere økonomisk forstand er teknologi også investering i arbejdsstyrkens kompetencer. Nærværende rapport følger disse aspekter med det formål at anvise, hvordan Grønland med fordel kan satse på at uddanne og kompetenceudvikle arbejdsstyrken. Alle erfaringer viser, at jo mere og højere uddannelse en region eller et land har, desto større er chancen for en høj beskæftigelsesprocent og desto højere er chancen for at kunne konkurrere på internationale erhvervs- og arbejdsmarkedsvilkår. Derfor hviler der et tungt ansvar på alle beslutningstagere i Grønland i retning af målrettet at søge at ændre det lave produktivitets- og uddannelsesniveau via uddannelse og kompetenceudvikling samt strukturpolitiske reformer, der kan give et bedre investeringsklima for virksomhederne. Et lavt samfundsmæssigt uddannelsesniveau, en stor ufaglært del af arbejdsstyrken, relativt få hjemmehørende topledere inden for erhvervslivet og for få af de nye årgange på arbejdsmarkedet med en kompetencegivende uddannelse er en direkte trussel mod velfærden og bestræbelserne på at opnå en mere selvbærende økonomi og øget selvstyre i Grønland. Landsstyret finder det på den baggrund helt afgørende, at uddannelse og kompetenceudvikling opprioriteres på alle niveauer i samfundet, og at der sættes en systematisk og målrettet indsats ind for at forbedre tingenes tilstand i denne henseende. 6

7 1.1 Udfordringernes karakter En række af de vigtigste udfordringer er i kommende afsnit opstillet punktvis med afsæt i udfordringernes karakter. Uddannelses-, kompetenceudviklings- og arbejdsmarkedsindsatsen må dog ikke ses isoleret fra andre sektorer, hvorunder bl.a. sociale forhold, sundhedsforhold og boligforhold m.fl. spiller en væsentlig rolle for mulighederne for at tage en uddannelse og for mobiliteten på arbejdsmarkedet Samfundets krav om øgede kompetencer hos arbejdsstyrken Udfordringerne på dette område kan summarisk opgøres som følger: Der importeres uforholdsmæssigt megen arbejdskraft til Grønland. Der er behov for en generel kompetenceudvikling af arbejdsstyrken i Grønland, således at importeret arbejdskraft minimeres. Der er ofte mangel på arbejdskraft i visse sektorer i højsæsonen med deraf følgende strukturelle problemer resulterende i øgede lønomkostninger, produktionsstop mv. Der er et usammenhængende arbejdsmarked på grund af en manglende faglig - og geografisk mobilitet. Der er risiko for, at eksisterende virksomheder i Grønland flytter funktioner til udlandet. Der er nødvendigt, at arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitikken målrettes således, at kommende generationer af arbejdsstyrken uddannes indenfor væksterhvervene. Der er relativt få hjemmehørende ledere i virksomhederne og en uforholdsmæssig lille søgning fra det private erhvervsliv til lederudviklingskurser. Indikatorer på dette er følgende: I 2002 var beskæftigelsesprocenten 73,8 % ( Beskæftigelsen i Grønland fra Grønlands Statistik 2002: 10). Ud af disse er omkring 33 % af arbejdsstyrken født uden for Grønland (GS: Beskæftigelsen i Grønland ) Omkring 81 % af ledighedsgruppen er ufaglærte (GS: Ledighed 2003 ). Dette viser, at der er stor sammenhæng mellem manglende uddannelse og ledighed. I 2002 var i gennemsnit 1782 personer medio ledige, hvoraf 76,2 % af disse var ufaglært arbejdskraft (GS: Ledigheden i 2002 ). Dette understreger efterspørgslen samt betydningen af en faglært arbejdsstyrke. En fremskrivning af arbejdsstyrkens udvikling fra 2002 til kendetegnes ved et fald i andelen af den formodede mest aktive del af arbejdsstyrken (personer mellem år) fra at udgøre ½ af arbejdsstyrken til at udgøre 1/3 af arbejdsstyrken på landsplan. Antallet af personer mellem år stiger i perioden , mens gruppen af årige har langt den største procentuelle stigning. Dermed vil forsørgerbyrden vokse for den arbejdsaktive del af befolkningen. Efterspørgslen på faglært arbejdskraft indenfor alle brancher vil stige pga. automatisering af manuelle arbejdsformer; højere krav om kvalitetssikring i diverse produktioner og højere krav til produktivitet ifht. konkurrencedygtighed. Udbud af diplomlederuddannelser fra Handelsskolen, Nuuk i samarbejde med Århus Købmandsskole, har siden 1999 haft 118 studerende. 81 kommer fra den offentlige 1 Jf. rapporten Fremskrivning af den del af arbejdsstyrken, der er defineret som grønlandsk arbejdskraft , fordelt på by, bygd og regioner fra Suliaq-projektet 2002 (Direktoratet for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked). 7

8 sektor og kun 37 kommer fra den private. Fordelingen viser en lille overvægt i hjemmehørende på uddannelserne, mens der er en ligelig fordeling mellem kvinder og mænd. For at kunne konkurrere på såvel produktivitet og kvalitet på verdensmarkedet er det afgørende, at arbejdskraften er i stand til at leve op til den teknologiske udvikling samt udvidelserne af markederne på verdensplan. Dette kræver nye kompetencer og et højere uddannelsesniveau og medfører, at rekruttering til uddannelserne må forstærkes og volumen af uddannelses- og kompetenceudviklingsindsatsen skal højnes og øges ved forskellige initiativer For få går i gang med en uddannelse Udfordringen kan opgøres som følger: Ud af en årgang fra folkeskolen kommer for få i gang med en uddannelse. Mange fravælger at uddanne sig med det samme og/eller overhovedet, og mange kommer ikke i gang pga. strukturelle problemer som eksempelvis mangel på lærepladser. Ud af en årgang fra de studieforberedende uddannelser GU, HHX, HTX kommer for få i gang med en mellemlang eller videregående uddannelse. Andelen af ufaglærte ledige i den grønlandske arbejdsstyrke er på 81 % (GS: Ledighed 2003). Disse skal vejledes og motiveres til at tage en uddannelse eller på anden måde kompetenceudvikle sig. Værdigrundlaget i befolkningen for at uddanne sig skal ændres hen mod større forståelse for uddannelsers værdi. Dette er påkrævet for det enkelte individ, for familien, lokalsamfundet og for hele landet. Indikatorer på dette er følgende: Etableres der ikke flere uddannelsespladser i fremtiden, og sluser der ikke flere fra folkeskolen ind i uddannelsessystemet, vil mere end afgangselever ende i arbejdsløshed eller indsluses på arbejdsmarkedet som uuddannet arbejdskraft i sommeren SULIAQ-projektet har fulgt årgang Fra folkeskolen har 65 % påbegyndt en uddannelse inden , dvs. før de blev 24 år. 35 % - cirka 1/3 - har ikke påbegyndt en uddannelse 3. Af de 65 % i gang med en uddannelse falder ca. halvdelen (32 procentpoint) fra, mens den anden halvdel (33 procentpoint) enten er færdiguddannet (18 procentpoint) eller stadig i gang (15 procentpoint). Mange kommer ikke i gang med en kompetencegivende uddannelse pga. manglende lærepladser. Dette er ikke en ny problematik, men problemets omfang forekommer i 2004 ekstra markant. Kapacitetsproblemer/pladsmangel: nogle skoler udøver i dag aktiviteter med det antal uddannelseshold, der er plads til i de eksisterende klasselokaler. Aktiviteterne udfoldes visse steder i et trangt miljø. Enkelte skoler har måttet udskille dele af undervisningen til andre steder f.eks. Handelsskolen Nuuk og Ilisimatusarfik, hvilket vanskeliggør undervisning, IKT-mæssig og administrativ back-up med tab af stordriftsfordele. I enkelte situationer på f.eks. SPS, Handelsskolen Nuuk har man oplevet at undlade at oprette 2 Suliaq-projektet har påvist, at ca. 1/3 af en ungdomsårgang ikke kommer i med uddannelse. Af en folkeskoleårgang på ca. 800 kommer kun ca. 500 i uddannelse. I år 2008 udklækkes ml elever fra folkeskolen, og hvis der i 2008 kun indsluses ca. 500 fra folkeskolen vil resten, dvs. mere end 1000, ikke komme i uddannelse. 3 I Danmark kommer ca. 1/6 ikke i gang med en uddannelse. Det skal dog nævnes, at man generelt betragtet er ældre i Grønland, når man hhv. starter og afslutter en uddannelse. 8

9 undervisnings-hold pga. fysiske begrænsninger. Kvalificerede ansøgere er af den grund blevet afvist. En særlig udfordring udgøres af grunduddannelserne inden for, handelsskoleområdet samt social- og sundhedsområdet, hvor kapacitetsbegrænsningerne på centralskolerne har medført, at dele af uddannelserne afvikles på regionale erhvervsskoler. For disse uddannelser er centralisering et mål både af hensyn til det faglige miljø for elever og undervisere samt af hensyn til effektivisering af ressourceanvendelsen. En samlet løsning skal og må også inddrage aspekter om udvidelse af det nuværende antal kollegiepladser. Kortlægning af det øgede kollegiebehov skal gøres parallelt med de øvrige tiltag til forøgelse af uddannelsesvolumen og retter sig primært mod byer med forventet større uddannelsesaktivitet. Det er herudover nødvendigt at inddrage effekterne på studiestøtten i de videre beregninger For få gennemfører et uddannelsesforløb Den overordnede udfordring er, at for få, der starter en uddannelse, gennemfører forløbet. Indikationer på dette er: Omtrent 40 % af de studieforberedende elever afbryder deres uddannelse 4. Omtrent 40 % af elever/studerende på de mellemlange- og længere videregående uddannelser afbryder deres uddannelsesforløb. Tabel 1: antal af påbegyndte, fuldførte og afbrudte kompetencegivende uddannelser i 1998/ /03 Antal personer Påbegyndt Fuldført Afbrudt Kilde: Grønlands Statistik: Kompetencegivende uddannelser i Grønland og Danmark 1998/ /03 Højdepunktet af fuldførte uddannelser blev opnået i skoleåret 2002/03 med 381 personer, og antallet af fuldførte uddannelser er stigende. Det er dog stadig alarmerende, at frafaldsprocenten på ca. 40 % er så høj jf. tabel 1 og tabel 2, om end det ikke er et særligt grønlandsk problem. Tabel 2: Antal af påbegyndte, fuldførte og afbrudte kompetencegivende uddannelser i 1998/ /03 fordelt på uddannelsesniveauer og opgjort i indeks-tal (procenter af hele mængden). Faglig grunduddannelser i alt Kortere videregående uddannelser i alt Videregående uddannelser i alt Påbegyndt Fuldført Afbrudt Kilde: Grønlands Statistik: Kompetencegivende uddannelser i Grønland og Danmark 1998/ /03 4 Jf. interne beregninger i KIIIP i samarbejde med de studieforberedende uddannelser. Til sammenligning kan det nævnes, at på Færøerne går ca % fra folkeskole til gymnasiale uddannelser eller anden kompetencegivende uddannelse, hvoraf frafald er på ca. 5 % (jf. referat fra Udenrigsdirektoratet fra tur til Færøerne august 2004). 9

10 Forholdet mellem tallene på de tre uddannelsesniveauer er nogenlunde ens, uanset om der iagttages påbegyndte, fuldførte eller afbrudt forløb. Det betyder, at afbrydelsesfrekvensen er nogenlunde lige stor på tværs af uddannelsesniveauer. Der skal altså generelt set gøres noget ved frafaldet blandt de, der starter en uddannelse. Det er derfor, indlysende, at der iværksættes en indsats i forhold til frafaldsproblematikken på alle uddannelsesniveauer. På denne måde sættes en primær indsats ind over for det overordnede frafald, men med forventede subsidiære påvirkninger på volumen og kvaliteten af uddannede. Frafald synes at afhænge af: - Manglende socialt og personligt netværk. - Unuancerede forventninger til uddannelsesforløb, fremtidsudsigter, personlige evner, faglige kvalifikationer, motivationer og lign. - Utilstrækkelig studierelevant viden - herunder viden om indlæring - Faglige problemer af forskellig art. - Personlige og sociale problemer af forskellig art. - Utilstrækkelig og upræcis studierelevant vejledning - Utilstrækkelige boligforhold under uddannelsen Sammenhænge Princip-diagrammet over uddannelsessammenhænge viser hvilke veje i uddannelsessystemet unge, der forlader folkeskolen, kan bevæge sig i. Ca. 700 elever går årligt til folkeskolens afgangsprøve (FSA) eller udvidet afgangsprøve (FSUA) i mindst ét fag, med en lille overvægt af FSA-elever. Hvor mange der overhovedet ikke går til afgangsprøve, vides ikke, men det anslås at være et beskedent antal, og handler mest om unge der dropper ud før afgangsprøveperioden. 10

11 Nogle optages på gymnasiale uddannelser (pil nr.1) andre på erhvervsmæssige grunduddannelser (pil nr. 2). Andre igen går ud i ledighed (pil nr. 4). Det er netop mange af de sidstnævnte, der i fremtiden ønskes visiteret til forløb i vejlednings- og introduktionscentre (pil nr. 3). Samtidigt er det ønskeligt, at en større del går direkte i gang med uddannelse (pil nr. 1 eller pil nr.2). I dag går et ukendt antal fra folkeskolen ud i job som uuddannet/ufaglært arbejdskraft. Denne gruppe ønskes også ind i et uddannelsesforløb. I 2003 startede 308 på en gymnasial uddannelse og 402 på en erhvervsmæssig grunduddannelse 5. Hvor mange af disse, der kom direkte fra folkeskolen, og hvor mange, der kom udefra, er der ikke tal på. Optaget på gymnasiet er i 2004 steget til 363, hvoraf 105 er optaget direkte fra folkeskolen, 86 er optaget fra efterskoleophold og 172 er optaget udefra. Fra den ikke nøjere definerede ledighedsgruppe ønskes indsluset så mange som muligt (pil nr. 5) over de kommende år gennem vejlednings- og introduktionscentrene (Piareersarfiit m.v.) til uddannelse (pil nr. 6) eller kursusforløb (pil nr. 7). Nogle af disse har sikkert også kvalifikationer til at kunne gå i gang med en gymnasial uddannelse, selvom modellen ikke lige indeholder denne pil. Fra kursusforløbene ønskes så mange som muligt enten i job eller at anvende det indlærte som afsæt til en grunduddannelse (pil nr. 8). I virkelighedens verden kan det sagtens være, at en del fra ledighedsgruppen sluses direkte ind på andre uddannelsesforløb end de som det forsimplede diagram på modelplan viser. Mængden af gennemførte erhvervsgrunduddannelser ønskes øget enten med henblik på at gå i job eller som afsæt til en overbygningsuddannelse (pil nr. 9). Det samme er gældende for de gymnasiale forløb til enten overbygningsuddannelser (pil nr. 10) eller egentlige videreuddannelser (pil nr. 11). Visse af GU-dimittenderne går i dag i job alene på grundlag af en studieforberedende uddannelse og dermed uden en erhvervskompetencegivende uddannelse som ballast. I 2004 påbegyndte 193 elever en mellemuddannelse og 208 en videregående uddannelse i Grønland eller i udlandet 6. Pil nr. 12 markerer frafald hvor som helst i forløbet. Det er logisk, at netop mængden heraf reduceres kraftigt. For god ordens skyld skal nævnes, at i den virkelige verden er det ikke er alle, som falder fra, der havner i ledighedsgruppen. En del går i midlertidige job, andre dele søger sig igen ind på eller i nærheden af det niveau i diagrammet, de er faldet fra. Diagrammet skal derfor blot forstås som en simplificeret udgave af virkeligheden Krav om øget effektivitet og højnet kvalitet i uddannelserne Reformen af folkeskolen indebærer, at der i år 2008 er dobbelt så mange elever, der afslutter en formel afgangsprøve fra folkeskolen. I overordnede og tilnærmelsesvise tal skal uddannelsessystemet i eftersommeren 2008 i udgangspunktet evne at optage mellem Jf. interne beregninger foretaget i KIIIP Jf. interne beregninger foretaget i KIIIP

12 1600 elever fra folkeskolen i stedet for de nuværende elever. Dette vil skabe et behov for øget kapacitet i uddannelsessystemet i årene umiddelbart efter Udfordringerne er som følger: At få skabt præcis viden om uddannelsesbehovet med henblik på at kunne øge den fremtidige kapacitet i uddannelsessystemet i forhold til At gøre uddannelsessystemet i stand til at optage den dobbelte årgang fra og i nogen grad at få en del af denne folkeskoleårgang fordelt over flere år i forhold til indtaget til det grønlandske uddannelsessystem gennem blandt andet ophold i udlandet. At sikre det tilstrækkelige antal lære- og kollegiepladser. De økonomiske - og erhvervsmæssige udfordringer Grønland står overfor stiller krav om en tættere kobling mellem uddannelsernes udbud og arbejdsmarkedets efterspørgsel efter stærke kompetencer. Der er således behov for en mere efterspørgselsorienteret uddannelsespolitik. Udfordringerne på dette område kan summarisk opgøres som følger: Der er uhensigtsmæssige mange, der optages på en uddannelse, uden at møde op ved uddannelsesstart. Der er et uhensigtsmæssigt stort frafald på de kompetencegivende uddannelser. Mange uddannelsesinstitutioner benytter ikke informationsteknologien i tilstrækkelig omfang og kvalitet. Mange grønlandske uddannelsesinstitutioner er for små og for dyre i forhold til at sikre en konkurrencedygtig - og sund uddannelsesøkonomi. Det vanskeliggør muligheden for stordriftsfordele. Endvidere vanskeliggør det muligheden for et tilstrækkeligt stærkt fagligt miljø. Endelig bliver kapacitetsudnyttelsen ringere som følge af store frafaldsproblemer. Konsekvenserne er dyre uddannelsessteder, uhensigtsmæssig høje omkostninger pr. færdiguddannet og lav kvalitet i uddannelse pga. mangel på kritisk masse 7 til opnåelsen af den ønskede kvalitet og økonomi. Mangel på kritisk masse og svage faglige miljøer vanskeliggør rekruttering og fastholdelse af kompetente undervisere på uddannelsesinstitutionerne. Der mangler en samlet plan for hvilke uddannelser, der er mest hensigtsmæssige at tage i Grønland, og hvilke uddannelser, der er mest hensigtsmæssige at tage uden for Grønland samt hvilke uddannelser der i integrerede forløb hensigtsmæssigt kan tages både i og uden for Grønland. Indikatorer på dette er følgende: Der er en dårlig udnyttelse af den eksisterende uddannelseskapacitet. Mange uddannelser er for omkostningstunge i forhold til antallet af færdiguddannede. Der er for mange uddannelsesinstitutioner uden kritisk masse for så vidt angår elever/ studerende, rekruttering og fastholdelse af undervisere, fagligt miljø mv. Der er en manglende fokusering og prioritering på efterspørgselsorienterede uddannelser. Der er manglende fokus på og prioritering af, hvor det kan betale sig at tage en uddannelse fagligt såvel som økonomisk. 7 Kritisk masse i en uddannelsesmæssig sammenhæng skal forstås som et tilstrækkeligt antal studerende til skabelsen af det nødvendige faglige miljø for den enkelte, for institutionen og for samfundet som helhed 12

13 At uddannelseskapaciteten ikke udnyttes, er et samfundsøkonomisk tab. En stor del af den forøgede uddannelsesindsats bør derfor bestræbe sig på at fylde de tomme pladser op, hvilket dels giver en øget volumen, dels forbedrer uddannelsesøkonomien på de enkelte uddannelser, og samtidig styrker de studiefaglige miljøer. Det er et samfundsøkonomisk tab at uddanne folk til arbejdsløshed. I kølvandet på dette følger personlige og sociale nederlag. Det er derfor nødvendigt med en stærk koordination af uddannelses- og arbejdsmarkedspolitikken, ligesom der skal fokuseres mere på samarbejde med arbejdsmarkedets parter i udformningen af - især - erhvervsuddannelserne. 1.2 Nødvendigheden af en mere fremadrettet indsats De i afsnit beskrevne udfordringer giver behov for en fremadrettet indsats på en række områder. Indsatsen skal medvirke til at sikre resultater i selve uddannelsessystemet og i arbejdsmarkedsindsatsen centreret om følgende fokusområder: Bevidstgørelse og holdningsændring i befolkningen om nødvendigheden af uddannelse og kompetenceudvikling for det enkelte individ. En bedre udnyttelse af eksisterende uddannelseskapacitet. Opnåelse af større volumen i uddannelsessektoren. Markant nedbringelse af problemet omkring frafald og afbrudte uddannelsesforløb. Større fokus på arbejdsmarkedets - og erhvervslivets efterspørgsel af uddannet arbejdskraft gennem overordnet strukturovervågning. Strukturovervågning via effektmåling på samtlige uddannelsesforløb og arbejdsmarkedstiltag samt kontinuerlig evaluering af de enkelte uddannelser og uddannelsesinstitutioners kvalitet og faglighed. Etablering af en central opsamling i databaser med den relevante statistik på uddannelses-, arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet. Fokusområderne vil blive hæftet op på visionen og de overordnede mål omkring uddannelse og kompetenceudvikling. Dernæst vil fokusområderne udmøntes i konkrete initiativer ud fra hvert sektorområde, hvor disse fokusområder befinder sig. Der vil endvidere for hvor af disse initiativer udpeges en hovedansvarlig for gennemførslen heraf i det videre forløb. 1.3 Udfordringens økonomiske perspektiver: scenariebeskrivelser Der eksisterer to fundamentale udfordringer: for det første vil der i årene fremover være behov for en fordobling af antallet af færdiguddannede med en kompetencegivende uddannelse fra 660 til personer årligt. For det andet, at uddannelsessystemet i 2008 vil være gearet til at kunne indsluse den dobbelte folkeskoleårgang i uddannelsessystemet. Det er ikke muligt med baggrund i de foreliggende forhold på nuværende tidspunkt at give et fyldestgørende overslag over de samlede økonomiske konsekvenser af en så omfattende uddannelsesindsats med så vidtrækkende konsekvenser for samfundet på sigt. For at kunne belyse problemstillingens omfang kan følgende forhold dog oplyses: 8 De nugældende 660 personer dækker alle færdiguddannede og på alle niveauer for et konkret år. Det overordnede mål er at 2/3 af arbejdsstyrken ønskes at have gennemført kompetencegivende uddannelse(r). Tallet 1320 fremkommer derfor i 2008 ved det dobbelte antal afgangselever, mens det for de efterfølgende år baseres på kompetenceudvikling af den eksisterende arbejdsstyrke så målet om 2/3 opnås effektivt og i hvert fald hurtigere end en generation. 13

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Vores velstand og velfærd kræver handling nu

Vores velstand og velfærd kræver handling nu Vores velstand og velfærd kræver handling nu Uddannelse en nødvendig investering Skatte- og Velfærdskommissionen Marts 2011 Perspektiver omkring uddannelse Den enkelte: Højere indkomster Mere sikre beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse

Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse til alle. Alle unge skal have mulighed for at påbegynde og gennemføre en kompetencegivende

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed 20. maj 2009 LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed Udviklingen i ungdomsarbejdsløsheden 2008-2009 Sammenlignet med andre europæiske lande har Danmark gennem en lang periode haft en historisk

Læs mere

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel De fleste unge er enten i uddannelse eller beskæftigelse. Men der er også et stort antal unge, som ikke er. Næsten 1 pct. i alderen 16-29 år har hverken været i

Læs mere

Politisk-økonomisk beretning 2007

Politisk-økonomisk beretning 2007 10. april 2007 FM 2007/36 Politisk-økonomisk beretning 2007 (Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender) Forelæggelsesnotat 1. Behandling Verdensøkonomien er inde i en rivende udvikling med

Læs mere

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne 08-1230 - 20.11.2009 Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne Danmark står over for en periode med stigende ledighed. Der vil imidlertid fortsat være mangel på arbejdskraft i nogle sektorer. Der er dokumentation

Læs mere

MANGEL PÅ UDDANNET ARBEJDSKRAFT I FREMTIDEN

MANGEL PÅ UDDANNET ARBEJDSKRAFT I FREMTIDEN af Frederik I. Pedersen direkte tlf. 33557712 1. september 2008 Resumé: MANGEL PÅ UDDANNET ARBEJDSKRAFT I FREMTIDEN Med en fortsættelse af de historiske tendenser i virksomhedernes efterspørgsel efter

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland

UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland Vækstforum UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland Dato 16. november 2012 Sag Anledning Forretningsudvalget for

Læs mere

Hvor bliver de unge af, som forlader folkeskolen og ikke går videre?

Hvor bliver de unge af, som forlader folkeskolen og ikke går videre? Hvor bliver de unge af, som forlader folkeskolen og ikke går videre? Karl Kristian Olsen/Carsten Petersen Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Forordningen 17, stk. 4. Eleven udarbejder

Læs mere

Økonomisk Råd. Fremskrivning af uddannelsesniveauet

Økonomisk Råd. Fremskrivning af uddannelsesniveauet Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Fremskrivning af uddannelsesniveauet Teknisk baggrundsnotat 2016-2 1. Indledning Der er i de sidste ti år sket en beskeden fremgang i befolkningens

Læs mere

Evaluering af uddannelsesindsatsen

Evaluering af uddannelsesindsatsen Evaluering af uddannelsesindsatsen Merete Watt Boolsen Merete Watt Boolsen 1 Hvordan er det foregået? og Hvad peger evalueringen på i dag? Merete Watt Boolsen 2 HVIS jeg var minister, så ville jeg helst

Læs mere

Uddannelse er vejen til vækst

Uddannelse er vejen til vækst Uddannelsespolitisk oplæg fra Dansk Metal - juni 2010 Uddannelse er vejen til vækst Industrien er en afgørende forudsætning for vækst i Danmark. Forestillingen om, at dansk produktionsindustri er døende

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Uddannelse the Greenlandic view. Daniel Gottrup Departementet for Uddannelse og Forskning

Uddannelse the Greenlandic view. Daniel Gottrup Departementet for Uddannelse og Forskning Uddannelse the Greenlandic view Daniel Gottrup Departementet for Uddannelse og Forskning Geografi og infrastruktur 18 byer - 60 bygder Svært at tiltrække og fastholde uddannet personale til førskole og

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Med den ventede private beskæftigelsesudvikling frem mod 2020 og de historiske strukturelle tendenser vil efterspørgslen efter ufaglærte

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Baggrund Arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer går på tværs af kommunegrænserne. Formændene for Arbejdsmarkeds-/Beskæftigelsesudvalgene

Læs mere

DA s bemærkninger til dagsorden for mødet den 29. juni 2015

DA s bemærkninger til dagsorden for mødet den 29. juni 2015 Rådet for Ungdomsuddannelser - unge, der ikke tager den lige vej til uddannelse DA s bemærkninger til dagsorden for mødet den 29. juni 2015 18. juni 2015 BTF Dok ID: 61587 Dagsorden 1. Velkomst ved formanden

Læs mere

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om?

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? - Hvad sker der? Uddannelsesplanen hedder den plan, som Landstinget vedtog i 2005. Planen viser en masse konkrete initiativer, der skal styrke uddannelse.

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD 1 i 2030 23. januar 2014 Indledning Nærværende

Læs mere

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne 08-1230 - 23.2.2009 Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne Danmark står over for en periode med stigende ledighed. Der vil imidlertid fortsat være mangel på arbejdskraft i nogle sektorer. Der er dokumentation

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Sigtelinjer økonomisk holdbarhed og vækst i den private sektor kan vi sammen skabe fremgang

Sigtelinjer økonomisk holdbarhed og vækst i den private sektor kan vi sammen skabe fremgang Sigtelinjer økonomisk holdbarhed og vækst i den private sektor kan vi sammen skabe fremgang Peter Hansen, Finansdepartementet Tværoffentligt seminar, den 2. marts 2016 Transparent landsplanlægning og sektorplanlægning

Læs mere

NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008

NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008 NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008 Baggrund I projektbeskrivelserne bag Kompetenceplatform Midtjylland, KOMPETENCEmidt

Læs mere

Stor gevinst ved at hindre nedslidning

Stor gevinst ved at hindre nedslidning 21 217 219 221 223 22 227 229 231 233 23 237 239 241 243 24 247 249 21 23 2 27 29 Flere gode år på arbejdsmarkedet 23. december 216 Stor gevinst ved at hindre nedslidning Den kommende stigning i pensionsalderen

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådet har i 2013 fået svar fra mere end 3.000 små og mellemstore virksomheder på spørgsmål om

Læs mere

FTF-indspil til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud

FTF-indspil til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud 01.10.2008 FTF-indspil til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud En holdbar løsning på arbejdskraftudfordringen kræver langsigtede investeringer i arbejdsmiljø, forebyggelse og uddannelse. Der er imidlertid

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d 2 0 2 0 RAR Hovedstaden og RAR Sjælland Dato: 23. maj 2017 COWI A/S har udarbejdet en analyse af den private servicesektor

Læs mere

Resumée. Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e. Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011

Resumée. Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e. Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011 Resumée é Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011 2 RESUMÉ af Uddannelsesparathed og de unges overgang til ungdomsuddannelse

Læs mere

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015 Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Uddannelsesprofil for arbejdsstyrken i Grønland 2013 (seneste tal) Antal Procent af arbejdsstyrke

Læs mere

Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats.

Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats. Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats. Halsnæs kommunes fokus for den helhedsorienterede ungeindsats er unge i alderen 15-24 år. Målgruppen er unge, der er udfordrede, der ikke er i skole, - uddannelse

Læs mere

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel De fleste mellem 18 og 29 år er enten under uddannelse eller i arbejde, men 14 pct. er offentligt forsørgede. Der er særlige udfordringer knyttet til det

Læs mere

Overordnede udfordringer og sigtelinjer

Overordnede udfordringer og sigtelinjer Overordnede udfordringer og sigtelinjer Anda Uldum, Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Konference om udvikling af den offentlige sektor 4. juni 2015 Temaer De økonomiske rammer Bag om de økonomiske

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle i København. Forslag til Handleplan

Ungdomsuddannelse til alle i København. Forslag til Handleplan Børne- og Ungdomsforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT 17. januar 2008 Ungdomsuddannelse til alle i København Forslag til Handleplan Indledning Københavns Kommune er en af de

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Ambitiøst løft i VEU-aktivitet øger beskæftigelsen

Ambitiøst løft i VEU-aktivitet øger beskæftigelsen Ambitiøst løft i VEU-aktivitet øger beskæftigelsen En af de helt store udfordringer, som dansk økonomi står overfor, er, at den teknologiske udvikling stiller stadig større krav til medarbejdernes kompetencer.

Læs mere

Ufaglærtes fravær fra arbejdsmarkedet koster millioner

Ufaglærtes fravær fra arbejdsmarkedet koster millioner Ufaglærtes fravær fra arbejdsmarkedet koster millioner Ufaglærte mister en stor del af deres livsindkomst på grund af fravær fra arbejdsmarkedet. I gennemsnit er ufaglærte fraværende i en tredjedel af

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008 Parterne er enige om, at landsstyret i Forslag til Landstingsfinanslov for 2008 foreslår en bevilling til bloktilskud til kommuner i 2008 på 761.509.000

Læs mere

Økonomien i fremgang. Fiskeriet - Øget rejefangst - Gunstig prisudvikling. Bygge- og anlægsaktivitet. Ikke en afgørende vending i erhvervsudviklingen

Økonomien i fremgang. Fiskeriet - Øget rejefangst - Gunstig prisudvikling. Bygge- og anlægsaktivitet. Ikke en afgørende vending i erhvervsudviklingen Økonomien i fremgang Fiskeriet - Øget rejefangst - Gunstig prisudvikling 2010=100 108 106 104 102 Økonomisk aktivitet Bygge- og anlægsaktivitet 100 98 96 94 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ikke

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

KL s ni punkter om ungdomsarbejdsløshed

KL s ni punkter om ungdomsarbejdsløshed KL s ni punkter om ungdomsarbejdsløshed Arbejdsløsheden blandt de unge står højt på den politiske dagsorden. Ungdomsarbejdsløsheden ligger nu på det højeste niveau siden midten af 90 erne. Aktuelt var

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle i Herning Kommune. Politisk handleplan for øget gennemførelse af ungdomsuddannelser

Ungdomsuddannelse til alle i Herning Kommune. Politisk handleplan for øget gennemførelse af ungdomsuddannelser Ungdomsuddannelse til alle i Herning Kommune Politisk handleplan for øget gennemførelse af ungdomsuddannelser 2008-2015 Indhold: 1. Indledning... 2 2. Hernings udfordringer... 2 3. Målene for indsatsen

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Stx

Viborg Gymnasium og HF Stx HF Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Uddannelse kan sikre en øget integration af indvandrere

Uddannelse kan sikre en øget integration af indvandrere Uddannelse kan sikre en øget integration af indvandrere Tal fra Undervisningsministeriet viser, at udsigterne for indvandrernes uddannelsesniveau er knap så positive, som de har været tidligere. Markant

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Oplæg til drøftelse: Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Indledning Kommunalbestyrelsen har den 25. februar 2016 vedtaget, at Vordingborg Kommunes politikker skal

Læs mere

BILAG 11 PROJEKTBESKRIVELSE

BILAG 11 PROJEKTBESKRIVELSE PROJEKTBESKRIVELSE 1. Indledning Med åben handel af varer og arbejdskraft over grænserne, skabes fremvækst af globale tendenser/globale konkurrencestrategier på de nationale og internationale arbejdsmarkeder.

Læs mere

Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011

Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011 UDKAST Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011 Syddansk uddannelsesaftales handlingsplan 2012-13 Aftalens parter Region Syddanmark Kommunerne i Syddanmark Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskolerne

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient. Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.er frem mod 2020 August 2011 2 Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Resume Ingeniørforeningen

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner 1. Indledning

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft

Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft Oplæg på Kompetencerådets møde den 25.1.2017 v./ Merete Giehm-Reese, Regional Udvikling, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hovedpointer

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

af Forskningschef Mikkel Baadsgaard 6.september 2011

af Forskningschef Mikkel Baadsgaard 6.september 2011 Mangel på kvalificeret arbejdskraft og målsætninger for uddannelse Fremskrivninger til 22 viser, at der bliver stor mangel på personer med erhvervsfaglige og videregående uddannelser. En realisering af

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Dok. nr. 340-2014-138447 PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde med fokus

Læs mere

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE 20. september 2004 Af Søren Jakobsen REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE Regeringen har ved flere lejligheder givet udtryk for, at uddannelse skal have høj prioritet. I forslaget til finansloven for 2005 gav

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Viden og uddannelse i EU 2020 strategien

Viden og uddannelse i EU 2020 strategien 09-1411 - ersc - 21.04.2010 Kontakt: - ersc@ftf.dk@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Viden og uddannelse i EU 2020 strategien Uddannelse, videnudvikling og innovation spiller en afgørende rolle i Kommissionens

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse

Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse Unge uden uddannelse ender uden for arbejdsmarkedet Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse De unge, som forlader folkeskolen uden at få en ungdomsuddannelse, har markant større risiko

Læs mere

Uddannelse. Beskedne forbedringer på uddannelsesområdet. Mange begynder på en uddannelse, men stort frafald

Uddannelse. Beskedne forbedringer på uddannelsesområdet. Mange begynder på en uddannelse, men stort frafald Uddannelse Beskedne forbedringer på uddannelsesområdet Mange begynder på en uddannelse, men stort frafald De officielle tal overvurderer fremgangen i uddannelsesniveauet Ca. halvdelen af de 25 til 34 årige

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Profilmodel 2015 Højeste fuldførte uddannelse

Profilmodel 2015 Højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 15 Højeste fuldførte uddannelse En fremskrivning af en ungdomsårgangs højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 15 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang vil uddanne sig i løbet af

Læs mere

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER Det er Socialdemokratiets vision, at alle skal kunne klare sig selv og være en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet. Den globaliserede

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Folkeskolen skaber mønsterbrydere

Folkeskolen skaber mønsterbrydere Unge, der klarer sig godt i dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøver, har nemmere ved at bryde den sociale arv og få en ungdomsuddannelse. 7 pct. af de unge, der havde ufaglærte forældre og fik

Læs mere

Pligt til uddannelse?

Pligt til uddannelse? Pligt til uddannelse? - en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Rapporten er udarbejdet af DAMVAD A/S for DEA af seniorkonsulent Maria Lindhos, Konsulent Magnus Balslev Jensen og

Læs mere

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel Bilag: Arbejdsstyrken i I dette bilag opsummeres de væsentligste resultater fra arbejdsstyrkeanalysen for arbejdskraftområde. 1. Udvikling i arbejdsstyrken i har 93.800 personer i arbejdsstyrken i 2011,

Læs mere