BIH FOREBYGGELSE AF REVNER. Notat. Vejledningen omfatter: Konstruktive forhold...side 3-6. Svind i letbeton og beton...side 7. Udtørring...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BIH FOREBYGGELSE AF REVNER. Notat. Vejledningen omfatter: Konstruktive forhold...side 3-6. Svind i letbeton og beton...side 7. Udtørring..."

Transkript

1 Nott FOREBYGGELSE AF REVNER Vejledningen omftter: Konstruktive forhold...side 3-6 Svind i letbeton og beton...side 7 Udtørring...side 8-9 Fugtmåling...side 10 Mlerbehndling...side 11 Fliseopsætning...side 12 Udbedring f revner...side 13 Dnsk Beton Letbetonelementgruppen

2 Revner i byggeri kn ikke undgås, men der kn gøres meget for t forebygge, t de opstår og for t begrænse omfnget. Revner i nybyggeri er et generende problem for byggeriets prter. I lngt de fleste tilfælde skyldes revnerne, t der ikke er tget tilstrækkelig hensyn til de bygningsfysiske egenskber i de nvendte mteriler, til de konstruktive løsninger og til korrekt udførelse. Andre årsger er, t tidsplnerne er pressede og ikke tillder en fglig korrekt projektering og udførelse. Endvidere kn økonomien spille ind og virke hæmmende for vlg f de rigtige løsninger. En lng række f disse forhold ligger uden for elementleverndørens nsvrsområde, og elementleverndøren kn derfor ikke drges til nsvr for revner i elementer og smlinger, hvis der er leveret de ftlte ydelser. Det er derfor vigtigt, t der llerede i projekteringsfsen hos rkitekt og ingeniør vælges de rigtige konstruktive løsninger, og fsættes den fornødne tid og økonomi til t udføre byggeriet under hensyn til mterilernes egenskber. For de udførende er det nødvendigt t følge projektmterilet og dermed sikre, t udførelsen lever op til krvene. Dette vil medvirke til et lettere smrbejdet på byggepldsen, når det ene fg fleverer konditionsmæssigt og fejlfrit rbejde til det næste. I denne vejledning hr vi indrbejdet den erfring om revner, som hr opsmlet gennem en årrække. Vejledningen gør det nemmere t begrænse omfnget f revner og dermed opnå et mere tilfredsstillende resultt. Yderligere vejledning kn findes gennem Byggeteknisk Erfringsformidling, BYG-ERFA se Vejledningen fritger ikke den projekterende eller udførende for juridisk nsvr i forbindelse med nvendelse f elementerne. Dnsk Beton Letbetonelementgruppen

3 Konstruktive forhold Der kn være mnge årsger til, t der opstår revner i en bygning, fx tempertur- og fugtbevægelser, rystelser fr trfik, svind i mteriler og sætninger. Alle disse årsger er krkteriseret ved t forårsge små bevægelser i konstruktionen. Dette kn delvis forebygges, hvis der tges hensyn hertil ved bygningens konstruktion. Lnge huse I lnge huse længere end 20 m ses til tider skder som følge f temperturbevægelser og svind. Skderne ses som revner i vægge og fsklninger ved dækvederlg. Skderne indtræder på steder, hvor der er mindre længdesmmenhæng i huset. De skyldes blndt ndet, t hele huset er smmenbygget som en stiv enhed uden bevægelsesfuger, der tillder små bevægelser uden t give skder. Skderne kn forbygges ved opdeling f bygningen i fsnit med en længde på m ved hjælp f konstruktive løsninger, fx: Adskille bygningen med dobbelte lejlighedsskel og fbrudt dækskive (Detlje 1). Indlæggelse f glidelg i dækvederlg (Detlje 2). Detlje 1 Detlje 2 : Trykfst minerluld : Glidelg Dnsk Beton Letbetonelementgruppen

4 Lnge vægge I lnge vægge korridorer i skoler og institutioner ses til tider skder som følge f temperturbevægelser og svind. Skderne ses som revner i smlinger og vægge. De skyldes blndt ndet, t hele væggen er smmenbygget som en stiv enhed uden bevægelsesfuger, der tillder små bevægelser uden t give skder. Skderne kn forbygges ved opdeling f væggen i fsnit svrende til elementlængden ved hjælp f konstruktive løsninger, fx: Affsning f elementenderne og indlæggelse f elstiske fuger i smlingerne (Detlje 3). Opskæring f fugen (etblering f revnenviser) og indlæggelse f elstisk fuge (Detlje 4). Afdækning med liste (Detlje 5). Afdækning med T-profil i lu (Detlje 6). Detlje 3 Detlje 4 b : Affsning b: Elstisk fuge : Elstisk fuge De elstiske fuger skl være så brede, t den nvendte fugemsse kn optge den forventede bevægelse i fugerne. Fugningen bør ske så sent som muligt for t reducere den bevægelse, som fugemssen udsættes for. Detlje 5 Detlje 6 : Afdækningsliste, meknisk fstgjort : T-profil, lu, monteret i crylfu-gemsse Dnsk Beton Letbetonelementgruppen

5 Sætning i underlget I vægge opstillet på eftergiveligt underlg terrændæk med isolering under betonplde, etgedæk uden understøtning, mngelfulde fundmenter ses til tider skder som følge f sætninger i underlget. Skderne ses som revner i smlinger og i vægge. Skderne kn forebygges ved konstruktive løsninger, fx: Anvendelse f tilstrækkelig stiv isolering i terrændæk i form f stiv polystyren. Forhindring f differenssætninger fx mellem terrændæk og fundment. Sikring f tilstrækkelig stivhed i fritbærende dæk, der bærer skillevægge. Sikring f tilstrækkelig bæreevne og begrænset sætning f fundmenter ved korrekt dimensionering og udførelse. Utilsigtet lstgng Ved mngelfuld projektering og udførelse ses til tider skder som følge f utilsigtet lstgng. Skderne ses som revner og fsklninger på væggene. De skyldes blndt ndet, t lsterne fordeler sig nderledes i bygningen end forudst. Dette kn give større påvirkninger på enkeltelementer, end de er dimensioneret til. Skderne kn forbygges ved: Omhyggelig projektering og stbillitetsberegning. Omhyggelig udførelse og tilsyn, der sikrer t lle beslg, fornkringer og lignende udføres korrekt. Pldeflse I huse med pldeflse ved vinduer og døre ses til tider revner mellem pldefls og væg. De skyldes, t pldeflsene opfugtes f nedbør under byggeperioden, og t svindforholdene for element og pldefls er forskellige. Opfugtningen er normlt størst ved den vndrette overknt og ved den øverste del f de lodrette flse. Revner udgør ikke nogen sikkerhedsmæssig risiko, idet pldeflsen er fstholdt meknisk. Skderne kn forebygges ved: Montge f pldeflse sent i byggefsen, så de kun udsættes for begrænset nedbør. Måling f fugtindhold i overliggeren umiddelbrt over pldeflsen. Omhyggelig udtørring. Udførelse f regntæt murværk med vndfledning. (Detlje 7 - se side 6). Vinduer og døre fstgøres permnent i sklmuren og understøtninger etbleres i henhold til vinduesproducentens nvisninger. Udførelse f regntætte fuger udvendigt mellem vindue og murværk. Hvis vægflden skl tpetseres, og flsen skl mles dækkes smlingen mellem fls og vægelement f en indftningsliste. Hvis flsen skl hve smme overfldebehndling som væggen, rmeres hjørnet med et hjørneprofil med væv, opst i klæber (Rockidn 5520 hjørneprofil med væv, Rockidn Disbomulti 209 klæber). Væven monteres med overlæg i hjørnerne. (Se side 6). Dnsk Beton Letbetonelementgruppen

6 Detlje 7 b : TB rende b: Elstisk fuge Fls med hjørneprofil Rockidn hjørneprofil 5520 med væv Dnsk Beton Letbetonelementgruppen

7 Svind i letbeton og beton Letbeton Det er et kendt forhold, t de fleste byggemteriler svinder ved udtørring. Dette gælder også elementer f letbeton (letklinkerbeton), der fr fugtindhold ved levering til ligevægt ved boligtør tilstnd svinder op til 0,8. Undersøgelser i lbortoriet hr vist, t svindet i vægge er i smme størrelsesorden for de forskellige typer f letbeton. Cementens egenskber og de nvendte tilsætningsstoffer hr kun ringe indflydelse på svindets størrelse. Tre forhold gør sig gældende for svind i letbeton: Svind i cementpsten jo mere porøs cementpsten er, jo større svind vil der opstå. Denne porøsitet pstporøsitet skyldes hovedsgeligt vndindholdet i cementpsten. Letbeton proportioneres og komprimeres således, t der er hulrum mellem de enkelte tilslgskorn. Letklinker hr et reltivt lille elsticitetsmodul i smmenligning med tilslg f sten og hr derved begrænset fstivende virkning på mtricen. Disse tre forhold tilsmmen: pststrukturen, hulrummene og tilslgets begrænsede fstivende virkning medfører et lidt større svind i letbeton end i norml beton. Til gengæld indtræder svindet meget hurtigere i letbeton, fordi hulrummene tillder hurtig trnsport f fugten. Efter letbetonens hærdning sker der en kemisk rektion forårsget f, t luftens kuldioxid regerer med cementpstens clciumhydroxid og dnner clciumkrbont. Rektionen kldes krbontisering og medfører et vist svind som følge f volumenforndringer. I letbeton indtræder krbontiseringssvindet hurtigere end i beton som følge f den mere porøse struktur, der tillder en hurtigere fugttrnsport. Svindet i letbeton, såvel udtørringssvind som krbontiseringssvind, sker hovedsgelig smtidig med udtørringen og udgør op til 0,8 ved udtørring til boligtør tilstnd. Når denne tilstnd er nået, er letbetonen i prksis fri for bevægelser, idet de minimle svingninger i luftfugtigheden i boliger ikke påvirker letbetonen nævneværdigt med hensyn til svind og svelning. Svindet kn medføre revner i smlinger og vægge. Revnerne kn optræde i forbindelse med krftige smlinger, der begrænser elementets bevægelsesmuligheder. Revnerne forløber normlt lodret på en væg, fx ved el-rør, brystninger og bjælker. Kun i sjældne tilfælde hr lodrette revner indflydelse på elementernes bæreevne. Generne fr svindet kn forbygges ved styret og kontrolleret udtørring, således t fugtindholdet er nedbrgt inden mler- og fliserbejdet påbegyndes. Beton Svind i elementer f beton udgør fr leveringstilstnd til boligtør tilstnd 0,3 0,5. Årsgerne til svindet er de smme som beskrevet ovenfor. Når svindet i beton er lvere end i letbeton skyldes det, t stentilslget i beton er væsentlig stivere end tilslget i letbeton. Endvidere spiller den tættere struktur en rolle. Svindet i beton udvikler sig lngsommere end i letbeton, og slutsvindet vil først være indtruffet efter 1 5 år. Dnsk Beton Letbetonelementgruppen

8 Udtørring Udtørring f elementerne inden mlerbehndling og fliseopsætning er en nødvendighed for t opnå et tilfredsstillende resultt. Efterfølgende vejledning er ingen grnti mod revner og skder, men er fornuftige forholdsregler, der kn medvirke til t begrænse revner og dermed sikrer et mere tilfredsstillende resultt. Erfringer hr vist, t c. hlvdelen f svindet skl være udviklet, før mlerrbejde og fliseopsætning påbegyndes. På bggrund f lng erfringsopsmling er der fstlgt følgende vejledende værdier for fugtindholdet i elementer f letbeton ved mler- og fliserbejdets påbegyndelse: Densitet, kg/m³ Fugtindhold, vægt-% , , , ,0 Betonvægge udtørres til hvidtør overflde. Fugtindholdet i væggene i boligtør tilstnd udgør 2 3 vægt-%. Fugtindholdet ved levering f elementerne og ved udtørringens begyndelse er meget svingende, idet det i høj grd er påvirket f vejrliget. Det nbefles derfor t måle fugtindholdet ved udtørringens begyndelse. På bggrund herf kn udtørringstiden vurderes, og kpciteten f udtørringsnlægget fstlægges. Udtørringsmetoder Den hstighed, hvormed udtørringen f et vægelement sker, fhænger f vægtykkelse, betontype, rumtempertur smt f luftfugtigheden. Tynde vægge udtørrer hurtigere end tykke vægge. Er udtørring på én side f væggen forhindret, fx i en bgmur eller i dobbelte lejlighedsskel, vil udtørringen her være lngsommere end i en fritstående skillevæg. Letbetontypen spiller også ind de lette densiteter hr en mere åben struktur og tørrer hurtigere ud end de tunge. Rumtemperturen i bygningen bør ligge på C for t sikre en jævn fugtfgivelse fr væggene. Plcering f udtørringsnlægget i huset er vigtig for t sikre udtørring i lle rum. Det kn derfor være nødvendigt t flytte udtørringsnlægget med visse mellemrum for t få en ensrtet udtørring. Dnsk Beton Letbetonelementgruppen

9 Udtørringsmetoden bestemmer luftfugtigheden i huset og dermed udtørringstiden: Udtørringsmetode Opvrmning og ventiltion Beskrivelse Ved opvrmning og ventiltion (vrme på rditorer og vinduer på klem) vil den reltive luftfugtighed i bygningen ligge på op til 90 %, hvis der ventileres krftigt. Kondenstørrer Kondenstørreren fungerer som et omvendt køleskb, hvor luften suges gennem en køleflde, og vndindholdet derved kondenserer. Kondenstørreren skl hve fløb til klok. Der kn opnås en reltiv luftfugtighed på 40 % i bygningen. Adsorptionstørrer Adsorptionstørreren fungerer ved, t luften suges gennem en dsorbent, der optger vndindholdet. Adsorbtionstørreren hr flere kmre, der regenereres efter tur. Adsorptionstørreren skl hve en lille ventiltionsslnge til det fri for fledning f fugten fr regenereringsprocessen. Der kn opnås en reltiv luftfugtighed på % i bygningen. Udtørringsforløb Det vejledende fugtindhold vil normlt kunne opnås efter 4 6 ugers udtørring, hvis den reltive luftfugtighed holdes på mks. 30 % og rumtemperturen på C. For tykke vægge kn udtørringstiden være længere. Det er vigtigt, t rumklimet holdes konstnt i perioden. Mn skl derfor være opmærksom på, t vinduer og døre holdes lukkede, smt t udtørringsnlægget holdes i konstnt drift og er dimensioneret til den vndmængde, der skl fjernes. Dnsk Beton Letbetonelementgruppen

10 Fugtmåling Ved måling f fugtindholdet i elementer er veje-tørre-metoden referencemetode. Det vil sige, t det er den metode der skl nvendes for præcist t fstslå fugtindholdet i elementerne; øvrige metoder kn kun bruges ved vejledende målinger. Referencemetode: Veje-tørre-metoden På et repræsenttivt sted udbores en prøve ( mm i dimeter) ved tørboring. Prøven emblleres umiddelbrt herefter i en tæt plstpose og trnsporteres til lbortoriet, hvor prøven vejes og tørres i et vrmeskb ved 105 C til konstnt vægt. Prøven vejes igen, og fugtindholdet bestemmes. Vejledende måling: Fugtindiktor (Gnn måling) Fugtindiktoren er et lille, elektrisk instrument, forsynet med en kugleformet målesonde (kuglehoved). Kuglehovedet holdes mod elementet, og instrumentets disply viser et reltivt tl. Med kendskb til betonens middeldensitet kn fugtindholdet bestemmes ved tbelopslg. Vejledende måling: RF-måling Princippet i RF-måling er, t den reltive luftfugtighed måles i et boret hul i elementet. Fugtmåling i bygning Under udtørringen udføres jævnligt vejledende målinger. Der måles på både skillevægge, lejlighedsskel og bgvægge også på overliggere og flse ved vinduer, hvor der typisk sker en stor fugtophobning ved nedbør. Når det vurderes, t elementernes fugtindhold er nedbrgt tilstrækkeligt, findes de mest fugtige steder på elementerne til udtgning f prøver til veje-tørre-metoden. Ved meget ensrtede vejledende målinger udtges én boreprøve pr. 250 m² element ved uensrtede vejledende målinger øges ntllet f boreprøver. Dnsk Beton Letbetonelementgruppen

11 Mlerbehndling Før mlerrbejdet kn påbegyndes, skl væggenes fugtindhold være nedbrgt til de vejledende værdier. Dette er ingen grnti mod efterfølgende revner og skder, men er fornuftige forholdsregler, der kn medvirke til t begrænse revner og dermed sikrer et mere tilfredsstillende resultt. Ved udtørringen kn der opstå revner i elementsmlingerne, ligesom der kn optræde hårfine revner i elementoverflden. Disse svindrevner hr normlt ingen betydning for elementernes bæreevne, men det er vigtigt, t mlerbehndlingen kn optge restsvindet indtil boligtør tilstnd. Svindrevner i element- og hjørnesmlinger forbygges ved t rmere smlingen med 100 mm brede strimler f glssilkevæv i kvlitet som Drgon Glssilkevæv (Flügger) opst i vævklæber i kvlitet som Flügger 480 rmeringsklæber direkte på elementoverflden. Eventuelt synlige svindrevner i elementerne rmeres tilsvrende inden den videre mlerbehndling. Glssilkevæv nvendes også til rmering f fuger mellem væg og vinduesflse. Det er vigtigt, t der vælges den rigtige type glssilkevæv og ikke en lmindelig glsvæv, idet trækstyrken for glssilkevæv er flere gnge større end trækstyrken for lmindelig glsvæv. Glssilkevæv i hjørnesmlinger kn undldes, såfremt beklædningen stødes i hjørnet, og t der her indlægges en krylfuge inden slutstrygning. I lle mlerbehndlinger f letbetonvægge bør indgå en beklædning i form f tpet, strukturppir, rmeringsfilt eller glsvæv. Hermed forebygges hårfine revner i den færdige overflde. Ved længere vægfelter med flere lige stødsmlinger er der ingen mulighed for fordeling f udtørringssvindet. Her nbefles det, t smlinger udføres som vist i fsnittet Lnge vægge se side 4. Dnsk Beton Letbetonelementgruppen

12 Fliseopsætning Fliseopsætning påbegyndes tidligst, når væggenes fugtindhold er nedbrgt til de vejledende fugtprocenter. Dette er ingen grnti mod efterfølgende revner og skder, men er fornuftige forholdsregler, der kn medvirke til t begrænse revner og dermed sikrer et mere tilfredsstillende resultt. Vndtæt lg i vådzoner udføres efter entreprisebeskrivelse og tegninger. Anvisning nr. 200 Vådrum fr SBi viser eksempler på projektering, udførelse og mterilevlg for vådrum. Som fliseklæb bør nvendes elstisk klæb, som kn modstå mindre differensbevægelser. Fliseklæben nvendes efter leverndørens nvisninger. Temperturen i mteriler og vægge skl være over 6 C i c. en uge før og efter fliseopsætning og fugning. Fliser og vægge skl være fri for støv. Det kn være nødvendigt t forvnde meget vndsugende fliser for t opnå tilstrækkelig vedhæftning. 1. Mørtlen påføres underlget med den gltte side f tndsprtlen. 2. Der ftrækkes med tndsiden. Tndsprtlen holdes i en vinkel på Fliserne trykkes og vrides på plds i den fugtige mørtel. 4. Kontrollér mørteldækningen. Flisernes bgside skl være dækket. Elstisk fugemsse nvendes omkring rørgennemføringer, snitære instlltioner, smlinger i underlget smt i hjørner og overgnge mellem væg og gulv. Den elstiske fugemsse skl føres helt i bund til vægelementet. Fliser opsættes således, t hele flisebgsiden er dækket med fliseklæb. Der må ikke påføres klæb på større reler, end der kn sættes fliser på, før klæben dnner hud. : Elstisk fugemsse Dnsk Beton Letbetonelementgruppen

13 Udbedring f revner Der er miniml risiko for, t der opstår revner eller skder i den færdigbehndlede overflde, hvis vores vejledninger er fulgt. Skulle der lligevel opstå revner, kn nedenstående udbedringsforslg nvendes. Det nbefles t vente 1 2 år med udbedringen for t sikre, t forholdene er stbile. Stbiliteten kn undersøges ved hjælp f en gipsplombe i revnen. Opstår der revner i gipsplomben, er der stdig bevægelser i konstruktionen, og årsgen findes inden udbedringen igngsættes. Små revner Ved små revner, 1 2 mm, kn det normlt være tilstrækkeligt t udfylde med en krylfugemsse, som udglttes. Overfldebehndlingen med mling eller tpet repreres eller udskiftes. Større revner Ved større revner, 2 3 mm, udfyldes først med en sndsprtelmsse, der slibes. Over revnen påklæbes en min. 100 mm bred strimmel f glssilkevæv i kvlitet som Drgon Glssilkevæv (Flügger) der opsættes i en vævklæber i kvlitet som Flügger 480 rmeringsklæber direkte på elementoverflden. Reprtionen kn eventuelt fsluttes med en udjævnende sprtling og slibning. Overfldebehndlingen med mling eller tpet repreres eller udskiftes. Grovere revner : Gipsplombe Grovere revner, 3 5 mm, skyldes ofte sætninger i fundment eller svigt som følge f utilsigtet påvirkning f væggene. Ved grovere revner nbefles ltid t søge sgkyndig bistnd for t få fstlgt årsgen. Når årsgen er kendt og udbedret, kn reprtionen udføres således: Revner udfræses med eksempelvis en vinkelsliber i c. 10 mm bredde og i c. 30 mm dybde. Reprtionsstedet rengøres og forvndes med eksempelvis en våd svmp. Som reprtionsmørtel kn nvendes en cementbseret flisemørtel eller fliselim. Reprtionsmørtlen rbejdes godt ind i udfræsningen med en fugeske og udjævnes med et pudsebræt. Reprtionsstedet holdes fugtigt det første døgn efter udførelsen. Når reprtionen er udtørret, opsættes en min. 100 mm glssilkevævstrimmel med rmeringsklæber over reprtionsstedet. Overfldebehndlingen med mling eller tpet repreres eller udskiftes. Løse eller nedfldne fliser Forud for udbedring undersøges årsgen og det sikres, t væggen er udtørret og fri for tvngsspændinger. Herefter frenses løstsiddende fliseklæb og vådrumsbehndling. Til slut genetbleres vådrumsbehndlingen og fliserne opsættes forskriftsmæssigt og elstiske de fuger genetbleres. Dnsk Beton Letbetonelementgruppen

Helvægge og dæk af letbeton

Helvægge og dæk af letbeton Helvægge og dæk f letbeton Forebyggelse f revner HÆFTE NR. 11 MAR. 2010 LetbetonELEMENTgruppen - BIH Indholdsfortegnelse / Indledning Indholdsfortegnelse Konstruktive forhold... side 4 Svind i letbeton

Læs mere

Lofter monteret direkte på underlag

Lofter monteret direkte på underlag Lofter / Direkte montge på underlg Lofter monteret direkte på underlg Underlg for gipsbeklædning Underlget for gipsplderne kn være bjælkelg, trælægter, forsklling, stålprofiler S25/85, S45/85 eller Gyproc

Læs mere

Lamina. stærk, farverig facadeplade med format. Facader. Altanbrystninger. Trappegelænder. Brystninger. Væg- og dørbeklædning. Sandwichelementer 1:1

Lamina. stærk, farverig facadeplade med format. Facader. Altanbrystninger. Trappegelænder. Brystninger. Væg- og dørbeklædning. Sandwichelementer 1:1 Juni 2008 2.312 DK Lmin stærk, frverig fcdeplde med formt Fcder Altnbrystninger Trppegelænder Brystninger Væg- og dørbeklædning Sndwichelementer Lmin er en højtrykslmintplde. Specielt velegnet til områder

Læs mere

Brandsikring af ventilationskanaler

Brandsikring af ventilationskanaler Brndsikring f ventiltionsknler Klsse EI 30/E 60 A2-s1, d0 November 2 010 Monteringsvejledning for brndisolering iht. DS428, 3. udgve, 2009 - og lukninger med Conlit Brndskotplde, EI60 [BS60] Runde knler

Læs mere

Drift og vedligeholdelse

Drift og vedligeholdelse Drift og vedligeholdelse Sandwichelementer Vedligehold Vedligeholdelse af facadeelementers overflader kan mange gange begrænses til simpel rengøring i tilfælde af utilsigtet tilsmudsning eller med nogle

Læs mere

http://expan.dk/page2425.aspx

http://expan.dk/page2425.aspx Drift og vedligehold - EXPAN A/S http://expan.dk/page2425.aspx Side 1 af 1 Forside Efterbehandling Drift og vedligehold Drift og vedligehold Vejledningen omkring drift og vedligeholdelse af EXPAN Vægge

Læs mere

CONLIT BRANDSIKRING AF VENTILATIONSKANALER

CONLIT BRANDSIKRING AF VENTILATIONSKANALER CONLIT BRANDSIKRING AF VENTILATIONSKANALER Monteringsvejledning for brndisolering iht. DS428, 4. udgve, 2011 - og lukninger med Conlit Brndskotplde, EI60 [BS60] Klsse EI 30/E 60 A2-s1, d0 1 2013 Runde

Læs mere

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul Potens- smmenhænge inkl. proportionle og omvendt proportionle vrible 010 Krsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse f hæftet "Eksponentielle smmenhænge, udgve ". Indhold 1. Hvd er en potenssmmenhæng?...1.

Læs mere

CONLIT. Brandsikring af ventilationskanaler

CONLIT. Brandsikring af ventilationskanaler MARTS 01 ROCKWOOL DANMARK CONLIT Brndsikring f ventiltionsknler Monteringsvejledning for brndsikring iht. DS8,. udgve, 011 - smt lukninger med CONLIT Brndskot, EI0 (BS0) Runde knler - brndsikret med CONLIT

Læs mere

VVS-entreprisen Kapitel : 4.1 Bygningsdelsbeskrivelse - Kølevand Side : 1/6 Indholdsfortegnelse Dato : 10.10.2013 Rev. :

VVS-entreprisen Kapitel : 4.1 Bygningsdelsbeskrivelse - Kølevand Side : 1/6 Indholdsfortegnelse Dato : 10.10.2013 Rev. : Bygningsdelsbeskrivelse - Kølevnd Side : 1/6 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse (55)1 Bygningsdelsbeskrivelse for kølevnd... 2 Omfng og loklisering... 2 Tegningshenvisning... 2 Tilstødende bygningsdele...

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

Kort om Potenssammenhænge

Kort om Potenssammenhænge Øvelser til hæftet Kort om Potenssmmenhænge 2011 Krsten Juul Dette hæfte indeholder bl.. mnge småspørgsmål der gør det nemmere for elever t rbejde effektivt på t få kendskb til emnet. Indhold 1. Ligning

Læs mere

Trigonometri. Trigonometri. Sinus og cosinus... 2 Tangens... 6 Opgaver... 9. Side 1

Trigonometri. Trigonometri. Sinus og cosinus... 2 Tangens... 6 Opgaver... 9. Side 1 Trigonometri Sinus og osinus... 2 Tngens... 6 Opgver... 9 Side Sinus og osinus Til lle vinkler hører der to tl, som kldes osinus og sinus. Mn finder sinus og osinus til en vinkel ved t tegne vinklen midt

Læs mere

gudmandsen.net y = b x a Illustration 1: potensfunktioner i 5 forskellige grupper

gudmandsen.net y = b x a Illustration 1: potensfunktioner i 5 forskellige grupper gudmndsen.net Dette dokument er publiceret på http://www.gudmndsen.net/res/mt_vejl/. Ophvsret: Indholdet stilles til rådighed under Open Content License[http://opencontent.org/openpub/]. Kopiering, distribution

Læs mere

Arbejds- og montagevejledning

Arbejds- og montagevejledning BRANDSIKRING Arbejds- og montgevejledning ROCKWOOL CONLIT Brndsikringssystem Tk fordi du vlgte ROCKWOOL CONLIT Brndsikringssystem. For t opnå det bedste resultt skl du følge retningslinierne i denne vejledning.

Læs mere

Blowerdoor test med Termograferingsrapport

Blowerdoor test med Termograferingsrapport Blowerdoor test med Termogrferingsrpport For Skætterivej 53 4300 Holbæk. Udført d. 6.2 & 12.2.12008 Af Ole Lentz Hnsen Sknsehgevej 5, 4581 Rørvig. Tlf.: 59 91 94 80 & 61 60 43 86 www.olelentz.dk mil@olelentz.dk

Læs mere

Matematikkens sprog INTRO

Matematikkens sprog INTRO Mtemtikkens sprog Mtemtik hr sit eget sprog, der består f tl og symboler fx regnetegn, brøkstreger bogstver og prenteser På mnge måder er det ret prktisk - det giver fx korte måder t skrive formler på.

Læs mere

ØLANDSVEJ 4, HORNE, 9850 HIRTSHALS. Hesteejendom med nyere hestestald og 20 ha jord!

ØLANDSVEJ 4, HORNE, 9850 HIRTSHALS. Hesteejendom med nyere hestestald og 20 ha jord! LYSTEJENDOM ØLANDSVEJ 4, HORNE, 9850 HIRTSHALS Hesteejendom med nyere hestestld og 20 h jord! For sælger Hos Thoms Risger A/S ved vi godt, t boliger er mere end blot mursten og kvdrtmeter. Vi ved, t boliger

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning ver. 1.1 5 x 6 meter flytr hytte Stykliste til flytr hytte 5 x 6 m [0500-000] 2 stk sideundrmmer 590 m [0500-110] 2 stk gvlundrmmer 500 m [0500-100] 4 stk hjørnevinkler [0500-150] 4 stk lsker til smling

Læs mere

Skitseforslag. Nyt toilet og bad på 1. sal. Rendevænget 1, Smørumnedre, 2760 Måløv. Nørre Boulevard 37, 2, 4600 Køge Mail: dennis@lykkefenger.

Skitseforslag. Nyt toilet og bad på 1. sal. Rendevænget 1, Smørumnedre, 2760 Måløv. Nørre Boulevard 37, 2, 4600 Køge Mail: dennis@lykkefenger. Nørre Bulevrd 37, 2, 4600 Køge Mil: dennis@lykkefenger.dk Nyt tilet g bd på 1. sl,, 2760 Måløv NO. Nyt tilet g bd. Skitsefrslg Nørre Bulevrd 37, 2, 4600 Køge Mil: dennis@lykkefenger.dk PROJEKTET Nyt bd

Læs mere

SAMLEANVISNINGER. Multi Line 6 x10 315x193x203cm / 124 x76 x80. Danish - 68463. web site: www.jemfix.com e-mail: info@jemfix.com

SAMLEANVISNINGER. Multi Line 6 x10 315x193x203cm / 124 x76 x80. Danish - 68463. web site: www.jemfix.com e-mail: info@jemfix.com SAMLEANVISNINGER Multi Line 6 x10 315x193x203cm / 124 x76 x80 Dnish - 68463 we site: www.jemfix.com e-mil: info@jemfix.com VIGTIGT Læs instruktionerne omhyggeligt, inden du egynder t smle dette drivhus.

Læs mere

Den grønne kontakt til dine kunder. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til dine kunder. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontkt til dine kunder Kontkt med omtnke for miljø og økonomi 2 En fbryder der slukker lt, og en stikkontkt der reducerer stndby forbruget Energy Efficiency Energieffektivitet hndler ikke kun

Læs mere

Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum

Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum DK Monteringsinfo 09-2014 Vandtætning Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum Produkter Valg af produkter foretages bl.a. ud

Læs mere

Retningslinjer for bedømmelsen Georg Mohr-Konkurrencen runde

Retningslinjer for bedømmelsen Georg Mohr-Konkurrencen runde Retningslinjer for bedømmelsen Georg Mohr-Konkurrencen 016. runde Besvrelser som flder uden for de løsninger som ligger til grund for pointskemerne, bedømmes ved nlogi så skridt med tilsvrende vægt i den

Læs mere

Dæmonen. Efterbehandlingsark C. Spørgsmål til grafen over højden.

Dæmonen. Efterbehandlingsark C. Spørgsmål til grafen over højden. Efterbehndlingsrk C Dæmonen Nedenfor er vist to grfer for bevægelsen i Dæmonen. Den første grf viser hvor mnge gnge du vejer mere eller mindre end din normle vægt. Den nden grf viser højden. Spørgsmål

Læs mere

VIESMANN. VITOPLEX 100-LS Lavtryksdampkedel Dampydelse 0,26 til 2,2 t/h Nominel varmeydelse 170 til 1450 kw. Datablad. VITOPLEX 100-LS Type SXD

VIESMANN. VITOPLEX 100-LS Lavtryksdampkedel Dampydelse 0,26 til 2,2 t/h Nominel varmeydelse 170 til 1450 kw. Datablad. VITOPLEX 100-LS Type SXD VIESMANN VITOPLEX 100-LS Lvtryksdmpkedel Dmpydelse 0,26 til 2,2 t/h Nominel vrmeydelse 170 til 1450 kw Dtbld Best.nr.: se prislisten, priser oplyses på forespørgsel VITOPLEX 100-LS Type SXD Olie-/gs-tretrækskedel

Læs mere

Montage Brugsanvisning

Montage Brugsanvisning Montge Brugsnvisning Mythos 6'0' - TwinWll Glzing 3108509cm / 122"x72¾"x82¼" Dnish_72394 We site: www.jemogclix.dk E-mil: kundeservice@jemfix.com www.plrmpplictions.com DA VIGTIGT Læs disse instruktioner

Læs mere

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 17

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 17 Mtemtisk modellering og numeriske metoder Lektion 1 Morten Grud Rsmussen 8. november, 1 1 Numerisk integrtion og differentition [Bogens fsnit 19. side 84] 1.1 Grundlæggende om numerisk integrtion Vi vil

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 200-HW Kedel til tilladte fremløbstemperaturer over 120 C Tretrækskedel Indfyringsydelse 0,52 til 2,84 MW.

VIESMANN. VITOMAX 200-HW Kedel til tilladte fremløbstemperaturer over 120 C Tretrækskedel Indfyringsydelse 0,52 til 2,84 MW. VIESMANN VITOMAX 200-HW Kedel til tilldte fremløbstemperturer over 120 C Tretrækskedel Indfyringsydelse 0,52 til 2,84 MW Dtbld Best.-nr. og priser på forespørgsel Gælder ikke ved dimensionering f kedlen.

Læs mere

... ... ... ... ... ... ... b > 0 og x > 0, vil vi kalde en potensfunktion. 492 10. Potensfunktioner

... ... ... ... ... ... ... b > 0 og x > 0, vil vi kalde en potensfunktion. 492 10. Potensfunktioner POTENSFUNKTIONER 0 49 0. Potensfunktioner POTENSFUNKTIONER DEFINITION En funktion med forskriften f( )= b hvor b > 0 og > 0 vil vi klde en potensfunktion. I MAT C kpitel så vi t hvis skl være et vilkårligt

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Vådrumssystem. LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER

Vådrumssystem. LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER Vådrumssystem LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER Love og regler Bygningsreglementet: Bygningsreglementet skelner mellem den vandbelastede del og andre dele af vådrummet. På baggrund af BR-95 er indført

Læs mere

Michel Mandix (2017) Derfor er der behov for en række værktøjer, som kan bruges også til de vilkårlige trekanter. a b c A B C

Michel Mandix (2017) Derfor er der behov for en række værktøjer, som kan bruges også til de vilkårlige trekanter. a b c A B C Mihel Mndix (07) Sinusreltionen Nott Side f 9 Sinusreltionen Indtil videre, er der kun eskrevet, hvordn mn eregner på retvinklede treknter. Men desværre er det lngtfr lle treknter, som er retvinklede.

Læs mere

Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler

Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler Oversigt over forskellige tper f funktioner Omvendt proportionlitet og hperler.grdsfunktioner og prler Eksponentilfunktioner Potensfunktioner Lektion 7s Side

Læs mere

Lektion 6 Bogstavregning

Lektion 6 Bogstavregning Lektion Bogstvregning Formler... Reduktion... Ligninger... Lektion Side 1 Formler En formel er en slgs regne-opskrift, hvor mn med bogstver viser, hvorledes noget skl regnes ud. F.eks. formler til beregning

Læs mere

1,0. sin(60º) 1,0 cos(60º) I stedet for cosinus til 60º og sinus til 60º skriver man cos(60º) og sin(60º).

1,0. sin(60º) 1,0 cos(60º) I stedet for cosinus til 60º og sinus til 60º skriver man cos(60º) og sin(60º). Mtemtik på VU Eksempler til niveu F, E og D Til lle vinkler hører der to tl, som kldes osinus og sinus. Mn finder sinus og osinus ved først t tegne vinklen i et koordint-system som vist til venstre. Derefter

Læs mere

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK FORORD Murværk kræver kun lidt vedligeholdelse, når arbejdet er udført korrekt. Alligevel er det nødvendigt at foretage regelmæssige eftersyn, så opståede skader kan

Læs mere

Alternative metoder til køling af løg

Alternative metoder til køling af løg inspire demoprojekt Alterntive metoder til køling f løg Af Merete Edelenbos, Arhus Universitet Anne Drre-Østergrd og Bstin Junker, AgroTech November 2013 1 Energiforbruget ved lngtidslgring f løg er højt,

Læs mere

VEJLEDNING BULLETIN. Olieudslip ved luftkompressorens endedæksel. Berørte modeller: Bekendtgørelse til ejer. Påhængsmotorer på lager hos forhandlere

VEJLEDNING BULLETIN. Olieudslip ved luftkompressorens endedæksel. Berørte modeller: Bekendtgørelse til ejer. Påhængsmotorer på lager hos forhandlere VEJLEDNING BULLETIN Nr. 2000-07 Rundsendes til: Slgschef Regnskbsfd. Servicechef Tekniker Reservedelschef Olieudslip ved luftkompressorens endedæksel Berørte modeller: Bekendtgørelse til ejer MERCURY/MARINER

Læs mere

Vådrumsvægge. Knauf Danogips letbygningsteknik, med flere forskellige pladeprodukter, muliggør sikre og gode løsninger til vådrum.

Vådrumsvægge. Knauf Danogips letbygningsteknik, med flere forskellige pladeprodukter, muliggør sikre og gode løsninger til vådrum. Inervægge / Funktionsvægge Vårumsvægge Knuf Dnogips letygningsteknik, me flere forskellige pleproukter, muliggør sikre og goe løsninger til vårum. Gulve og vægge skl uføres, så e kn mostå især e fugtmæssige,

Læs mere

114 Matematiske Horisonter

114 Matematiske Horisonter 114 Mtemtiske Horisonter Mtemtik i medicinudvikling Af Ph.d-studerende Ann Helg Jónsdóttir, Ph.d-studerende Søren Klim, Ph.d-studerende Stig Mortensen og Professor Henrik Mdsen, DTU Informtik Hovedpinen

Læs mere

K9-K10 projekter i strukturel mekanik

K9-K10 projekter i strukturel mekanik April 2006 K8 Studerende K9-K10 projekter i strukturel meknik K8-studerende med interesse i t lve K9 eller K10 projekter inden for områderne Strukturel dynmik og erodynmik f store konstruktioner Aeroelsticitet,

Læs mere

Spil- og beslutningsteori

Spil- og beslutningsteori Spil- og eslutningsteori Peter Hrremoës Niels Brock 26. novemer 2 Beslutningsteori De økonomiske optimeringssitutioner, vi hr set på hidtil, hr været helt deterministiske. Det vil sige t vores gevinst

Læs mere

Den grønne kontakt til dine kunder Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til dine kunder Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontkt til dine kunder Kontkt med omtnke for miljø og økonomi Stort energi- og stndby forbrug? En fbryder der slukker lt, og en stikkontkt der reducerer stndby forbruget Sluk for det hele......

Læs mere

Lokalplan 22-2 Feriehusbebyggelse ved Tamdrup Strand. November 2011 FORSLAG TIL POLITISK BEHANDLING

Lokalplan 22-2 Feriehusbebyggelse ved Tamdrup Strand. November 2011 FORSLAG TIL POLITISK BEHANDLING Loklpln 22-2 Feriehusbebyggelse ved Tmdrup Strnd November 2011 FORSLAG TIL POLITISK BEHANDLING Forslg til Loklpln 22-2 feriehusbebyggelse ved Tmdrup Strnd. Udrbejdet f Hderslev Kommune, Erhvervs- og Borgerservice.

Læs mere

Udtalelse om æglæggende høner

Udtalelse om æglæggende høner Det Dyreetiske Råd Udtlelse om æglæggende høner ustitsministeriet Civilkontoret Slotsholmsgde 10 1216 Københvn K uni 2001 Udtlelse om æglæggende høner 2001 Det Dyreetiske Råd Københvn Grfisk tilrettelægning:

Læs mere

Plantehoteller 1 Resultater og konklusioner

Plantehoteller 1 Resultater og konklusioner Plntehoteller 1 Resultter og konklusioner Hvid mrguerit 1. Umiddelrt efter kølelgring i op til 14 dge vr den ydre kvlitet ikke redueret 2. Mistede holdrhed llerede efter 7 dges kølelgring ved 4ºC og lv

Læs mere

Construction Metodebeskrivelse

Construction Metodebeskrivelse Construction Metodebeskrivelse Standsning af opstigende fugt med SikaMur -InjectoCream A5 folder Ny.indd 1 19-02-2008 11:16:58 Indhold 1. Forbehandling...3 2. Boring af huller...3 3. Murtype...4 4. Klargøring

Læs mere

3. Vilkårlige trekanter

3. Vilkårlige trekanter 3. Vilkårlige treknter 3. Vilkårlige treknter I dette fsnit vil vi beskæftige os med treknter, der ikke nødvendigvis er retvinklede. De formler, der er omtlt i fsnittet om retvinklede treknter, kn ikke

Læs mere

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk. Erik Vestergaard, 2009.

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk. Erik Vestergaard, 2009. Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk Erik Vestergrd, 009. Billeder: Forside: Collge f billeder: istock.com/titoslck istock.com/yuri Desuden egne fotos og illustrtioner Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Dikin Altherm lvtempertur monolok ekstrvrmer EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm lvtempertur monolok ekstrvrmer Dnsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Om dokumenttionen. Om dette dokument... Om kssen.

Læs mere

Pointen med Integration

Pointen med Integration Pointen med Integrtion Frnk Nsser 20. pril 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun nvendes til undervisning i klsser som bonnerer på MtBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk: Dette er en

Læs mere

C12. SfB ( ) Fh 2 Februar Side 1

C12. SfB ( ) Fh 2 Februar Side 1 C12 SfB ( ) Fh 2 Februar 2006 Side 1 Nyt navn BRICTEC-murværksarmering (bistål 37R) hedder nu MURTEC rustfrit bistål 37R, men stadig samme suveræne styrke. Indledning På disse sider gennemgås en række

Læs mere

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum.

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum. SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 Referat fra møde 17.7.2015 med murermester, konsulent Mikkel Storgaard, Nordisk NHL, Deltagere i øvrigt: Henning Nielsen og N-HL. 17.7.

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

Krumningsradius & superellipsen

Krumningsradius & superellipsen Krumningsrdius & suerellisen Side /5 Steen Toft Jørgensen Krumningsrdius & suerellisen Formålet med dette mini-rojekt er t erhverve mtemtisk viden om krumningsrdius f en kurve og nvende denne viden å det

Læs mere

1 1 t 10 1. ( ) x 2 4. + k ================= sin( x) + 4 og har graf gennem (0,2), dvs F(0) = 2. + 4x + k

1 1 t 10 1. ( ) x 2 4. + k ================= sin( x) + 4 og har graf gennem (0,2), dvs F(0) = 2. + 4x + k 0x-MA (0.0.08) _ opg (3:07) Integrtion ved substitution ( x + 7) 9 t x + 7 > t 9 t 0 + k 0 0 ( x + 7)0 + k b) x x + 4 t x + 4 > 3 x t t t x 3 t x x + k 3 t t + k ( ) x 4 3 x + 4 + + k c) cos( x)

Læs mere

Hjørnesamlinger på køkkenbordplader. 60 cm. Nr A Beskrivelse. B Bordpladearrangement

Hjørnesamlinger på køkkenbordplader. 60 cm. Nr A Beskrivelse. B Bordpladearrangement Nr. 529 Hjørnesmlinger på køkkenordplder med en redde på 60 cm A Beskrivelse 90 grders hjørnesmlinger på køkkenordplder fremstilles hurtigt og nemt med fræseskelonen APS 900 og en Festool overfræser, f.

Læs mere

Betjeningsvejledning for Easy Interactive Tools Ver.2

Betjeningsvejledning for Easy Interactive Tools Ver.2 Betjeningsvejledning for Esy Interctive Tools Ver.2 Betjeningsvejledning for Esy Interctive Tools Ver.2 Esy Interctive Tools Oversigt 3 Funktioner Tegnefunktion Du kn bruge Esy Interctive Tools til t tegne

Læs mere

FUGTTEKNISK INSPEKTION

FUGTTEKNISK INSPEKTION FUGTTEKNISK INSPEKTION Adresse, 5000 Odense Rekvirent: Kundenavn Besigtiget dato: 12-05-2016 Rapport dato: 16-08-2016 Konsulent: Steffen Clausen Mobil: 29821261 info@cbgroup.dk Havnegade 100 Indgang i

Læs mere

ELEVER underviser elever En motiverende metode Drejebog med eksempler

ELEVER underviser elever En motiverende metode Drejebog med eksempler ELEVER underviser elever En motiverende metode Drejeog med eksempler Lyngy Tekniske Gymnsium Introduktion Lyngy Tekniske Gymnsium, HTX, hr i smrejde med Udviklingslortoriet for pædgogisk og didktisk prksis

Læs mere

lindab vi forenkler byggeriet LindabUltraLink Teknisk information

lindab vi forenkler byggeriet LindabUltraLink Teknisk information lindb vi forenkler byggeriet LindbUltrLink Teknisk informtion Indhold Indledning... 2 1. Monitor FTMU Oversigt... 3 Beskrivelse... 3 Montering... 4 Tilslutning... 4 Strømforsyning... 5 Disply FTD... 6

Læs mere

Matematikkens mysterier - på et højt niveau. 3. Differentialligninger

Matematikkens mysterier - på et højt niveau. 3. Differentialligninger Mtemtikkens msterier - på et højt niveu f Kenneth Hnsen 3. Differentilligninger N N N 3 A A k k Indholdsfortegnelse 3. Introduktion 3. Dnmiske sstemer 3 3.3 Seprtion f de vrible 8 3.4 Vækstmodeller 8 3.5

Læs mere

Anvisning: Udvidelse af badeværelse.

Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Maj 2015 Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Generelt Inden arbejdet udføres, skal der skriftligt indhentes byggetilladelse hos AB Solbjergs bestyrelse og eventuelt andre relevante myndigheder. (Kun Solbjerg)

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N43-S1 (751-S556) Dato: 18-07-2013 Bygningsejer: Boligforeningen Ringgården Dybedalen 1 A 8210 Aarhus V Afdeling: 36-1, Havnen I Grete Løchtes Gade 1 8000 Aarhus

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

Projekteringsprincipper for Betonelementer

Projekteringsprincipper for Betonelementer CRH Concrete Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland T. + 45 7010 3510 F. +45 7637 7001 info@crhconcrete.dk www.crhconcrete.dk Projekteringsprincipper for Betonelementer Dato: 08.09.2014 Udarbejdet af: TMA

Læs mere

MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX)

MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX) Silkeborg 09-0-0 MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX) Udrbejdet f mtemtiklærere fr HF, HHX, HTX & STX. PS: Hvis du opdger fejl i

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Mattip om. Vinkler 2. Tilhørende kopier: Vinkler 2-3. Du skal lære om: Polygoner. Ligesidede trekanter. Gradtal og vinkelsum

Mattip om. Vinkler 2. Tilhørende kopier: Vinkler 2-3. Du skal lære om: Polygoner. Ligesidede trekanter. Gradtal og vinkelsum Mttip om Vinkler 2 Du skl lære om: Polygoner Kn ikke Kn næsten Kn Ligesidede treknter Grdtl og vinkelsum Ligeenede og retvinklede treknter At forlænge en linje i en treknt Tilhørende kopier: Vinkler 2-3

Læs mere

Dilatationsfuger En nødvendighed

Dilatationsfuger En nødvendighed Dilatationsfuger En nødvendighed En bekymrende stor del af Teknologisk instituts besigtigelser handler om revner i formuren, der opstår, fordi muren ikke har tilstrækkelig mulighed for at arbejde (dilatationsrevner).

Læs mere

Leca systemvæg. Arbejdsanvisning

Leca systemvæg. Arbejdsanvisning Leca systemvæg Arbejdsanvisning Denne brochure omhandler arbejdsteknik i forbindelse med udførelse af skillevægge og bagmure med Leca systemblokke. For mere generelle oplysninger i forbindelse med Leca

Læs mere

Diverse. Ib Michelsen

Diverse. Ib Michelsen Diverse Ib Michelsen Ikst 2008 Forsidebilledet http://www.smtid.dk/visen/billede.php?billedenr69 Version: 0.02 (2-1-2009) Diverse (Denne side er A-2 f 32 sider) Indholdsfortegnelse Regning med procent

Læs mere

BAGSTOP-FUGE-METODEN. Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Vejen, 20 maj rev.

BAGSTOP-FUGE-METODEN. Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Vejen, 20 maj rev. BAGSTOP-FUGE-METODEN Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Metodehæftet har afsæt i PTM-anvisninger. De beskrevne produkter, dampspærre, under-

Læs mere

hvor A er de ydre kræfters arbejde på systemet og Q er varmen tilført fra omgivelserne til systemet.

hvor A er de ydre kræfters arbejde på systemet og Q er varmen tilført fra omgivelserne til systemet. !#" $ "&% (')"&*,+.-&/102%435"&6,+879$ *1')*&: or et system, hvor kun den termiske energi ændres, vil tilvæksten E term i den termiske energi være: E term A + Q hvor A er de ydre kræfters rbejde på systemet

Læs mere

Micro-USB-kabel SD-hukommelseskort Hurtig installationsvejledning Dvd-rom

Micro-USB-kabel SD-hukommelseskort Hurtig installationsvejledning Dvd-rom Hurtig instlltionsvejledning DSmoile 820W Strt her DSmoile 820W DSmoile 920DW Tk, fordi du hr vlgt t køe et Brother-produkt. Inden du ruger din mskine, skl du læse denne Hurtig instlltionsvejledning for

Læs mere

fermacell Overfladebehandling Juni 2015

fermacell Overfladebehandling Juni 2015 fermacell Juni 2015 106 Information VIA universitet, Randers, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Underentreprenører Ingeniør VIA University College Friis & Moltke 5E Byg A/S, WO Raasted COWI 107 5.

Læs mere

1,35 kg/l (komp. A+B blandet) Hærdning. +10 o C 210 min. 3 dage * +20 o C 90 min. 2 dage * +30 o C 45 min. 1 dage *

1,35 kg/l (komp. A+B blandet) Hærdning. +10 o C 210 min. 3 dage * +20 o C 90 min. 2 dage * +30 o C 45 min. 1 dage * Produkt datablad Version: 06.11.2013 Sikadur -33 Sikadur -33 2-komponent thixotropisk epoxy klæber Produktbeskrivelse Anvendelse Sikadur-33 er en thixotropisk 2-komponent klæber baseret på epoxy, leveret

Læs mere

Temperatur og hærdning

Temperatur og hærdning Vedr.: Til: Vinterstøbning og styrkeudvikling i terrændæk EXPAN Betons styrkeudvikling ved lave temperaturer I vintermånederne med lave temperaturer udvikles betonens styrke meget langsommere end resten

Læs mere

Regneregler for brøker og potenser

Regneregler for brøker og potenser Regneregler for røker og potenser Roert Josen 4. ugust 009 Indhold Brøker. Eksempler......................................... Potenser 7. Eksempler......................................... 8 I de to fsnit

Læs mere

Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum

Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum Denne anvisning gælder Gulvexperten Teak Marine Skibsplank i 9 mm tykkelse lagt fuldklæbet til vandtæt underlag, fuget med gummifugemasse. Anvendelse

Læs mere

ICF - DEN DANSKE VEJLEDNING OG EKSEMPLER FRA PRAKSIS

ICF - DEN DANSKE VEJLEDNING OG EKSEMPLER FRA PRAKSIS ICF - DEN DANSKE VEJLEDNING OG EKSEMPLER FRA PRAKSIS INTERNATIONAL KLASSIFIKATION AF FUNKTIONSEVNE, FUNKTIONSEVNENEDSÆTTELSE OG HELBREDSTILSTAND Udrbejdet f MrselisborgCentret, 2005 En spørgeskemundersøgelse

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Vejledning... 2 Tung ydervæg/hulmur... 3 Let ydervæg... 18 Tungt erhverv... 22 Dør/vindue... 27 Kældervægge... 30 1 Vejledning Forudsætninger linjetab

Læs mere

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 12

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 12 Mtemtisk modellering numeriske metoder Lektion 12 Morten Grud Rsmussen 21. oktober, 213 1 Prtielle differentilligninger 1.1 Løsning f vrmeligningen vh. Fourierrækker [Bens sektion 12.6 på side 558] Vi

Læs mere

TAL OG BOGSTAVREGNING

TAL OG BOGSTAVREGNING TAL OG BOGSTAVREGNING De elementære regnerter I mtemtik kn vi regne med tl, men vi kn også regne med bogstver, som gør det hele en smugle mere bstrkt. Først skl vi se lidt på de fire elementære regnerter,

Læs mere

Porebeton [mm] Hvor der anvendes listelofter mod tagrum. Begge vægge og isolering føres tætsluttende til tagflader.

Porebeton [mm] Hvor der anvendes listelofter mod tagrum. Begge vægge og isolering føres tætsluttende til tagflader. Side 1 Lejlighedsskel med Multipladen 535, Murblokken 535 og Vægelementet 575 Når det drejer sig om reduktionstal for en dobbelt væg, så er det vigtigt, at de to vægdele er fuldstændig adskilte med adskilt

Læs mere

AIRCONDITIONANLÆG Til almindelig brug

AIRCONDITIONANLÆG Til almindelig brug OWNER S MANUAL BRUGERVEJLEDNING AIRCONDITIONANLÆG Til lmindelig brug (SPLIT TYPE) DANSK DN Indendørs enhed RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND

Læs mere

Induktive, fotoceller, kapacitive og ultralydssensorer

Induktive, fotoceller, kapacitive og ultralydssensorer Induktive, fotoceller, kpcitive og ultrlydssensorer HOVEDKATALOG NEW Op til 500 br induktive følere med lng tstefstnd til højtryksinstlltioner (series 500P) Op til 500 br induktive følere i miniture byggeform

Læs mere

SCHÖNOX MAX FORMAT. System MAX FORMAT. www.schonox.dk

SCHÖNOX MAX FORMAT. System MAX FORMAT. www.schonox.dk SCHÖNOX MAX FORMAT Foto: RAK Ceramics GmbH SCHÖNOX MAX FORMAT System MAX FORMAT Et program med optimalt tilpassede produkter til montering af meget store fliser samt meget tynde fliser Sikkert og effektivt

Læs mere

LASER- AFSTANDSMÅLER

LASER- AFSTANDSMÅLER LASER AFSTANDSMÅLER DET PROFESSIONELLE JOB STARTER VED STANLEY SORTIMENT Stnley s sortiment f lserfstndsmålere indeholder forskellige funktioner og er designet med brugerens øje. Vælg mellem simple modeller

Læs mere

PROGRAMKATALOG. RULL-PROJEKT I OMRÅDE Skanderborgvej. Ny institution på Vestermarken. Sommer 2013 13.06.2013

PROGRAMKATALOG. RULL-PROJEKT I OMRÅDE Skanderborgvej. Ny institution på Vestermarken. Sommer 2013 13.06.2013 PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT I OMRÅDE Sknderborgvej Ny institution på Vestermrken Sommer 2013 136.2013 PROGRAMKATALOG Indhold Byrådsbeslutning...3 Arhus Kommunes Pædgogiske Rmmesætning...4 De 6 tænketnksprincipper...

Læs mere

UFS Katalog 2010/2011. Gulvkanalsystemer

UFS Katalog 2010/2011. Gulvkanalsystemer FS Ktlog 2010/2011 Gulvknlsystemer Velkoen hos kundeservice Servicetelefon: +45 70 20 25 23 Telefx til spørgsmål: +45 70 20 25 43 Telefx til ordrer: +45 70 20 25 43 E-mil: info@obo.dk Internet: www.obo.dk

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål Odense LAVPRIS Tømmerhandel A/S Lumbyvej 75 DK-5000 Odense C Telf.: +45 66 18 27 93 Fax +45 66 18 06 30 SE nr.: 17 91 90 32 Bil-tlf.: +45 20 45 13 60 E-mail: info@olt.dk www.olt.dk Byggematerialer i topkvalitet

Læs mere

Kortfattet vejledning FB 5100

Kortfattet vejledning FB 5100 Kortfttet vejledning FB 00 Vndniveu! Kortfttet vejledning til displymeddelelser Meddelelse Mulig årsg Mulig hndling Hvis fejlen ikke kunne fhjælpes Vndtnken fyldes ikke inden for min. Sluk for utomten,

Læs mere

Analyse 30. januar 2015

Analyse 30. januar 2015 30. jnur 2015 Større dnsk indkomstulighed skyldes i høj grd stigende kpitlindkomster Af Kristin Thor Jkosen Udgivelsen f Thoms Pikettys Kpitlen i det 21. århundrede hr fstedkommet en del diskussion f de

Læs mere

Udviklet til porebeton Ytong Pudssystemet

Udviklet til porebeton Ytong Pudssystemet Udviklet til porebeton Ytong Pudssystemet Ytong Pudssystem YTONG PUDSSYSTEM - UDVIKLET TIL OVER- FLADEBEHANDLING AF POREBETON Ytong Pudssystem tilfører facader og indvendige overflader den flotteste finish

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke.

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke. pdc/jnk/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for Plastindustrien i Danmark udført dette projekt vedrørende bestemmelse af bæreevne for tunge

Læs mere