BIH FOREBYGGELSE AF REVNER. Notat. Vejledningen omfatter: Konstruktive forhold...side 3-6. Svind i letbeton og beton...side 7. Udtørring...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BIH FOREBYGGELSE AF REVNER. Notat. Vejledningen omfatter: Konstruktive forhold...side 3-6. Svind i letbeton og beton...side 7. Udtørring..."

Transkript

1 Nott FOREBYGGELSE AF REVNER Vejledningen omftter: Konstruktive forhold...side 3-6 Svind i letbeton og beton...side 7 Udtørring...side 8-9 Fugtmåling...side 10 Mlerbehndling...side 11 Fliseopsætning...side 12 Udbedring f revner...side 13 Dnsk Beton Letbetonelementgruppen

2 Revner i byggeri kn ikke undgås, men der kn gøres meget for t forebygge, t de opstår og for t begrænse omfnget. Revner i nybyggeri er et generende problem for byggeriets prter. I lngt de fleste tilfælde skyldes revnerne, t der ikke er tget tilstrækkelig hensyn til de bygningsfysiske egenskber i de nvendte mteriler, til de konstruktive løsninger og til korrekt udførelse. Andre årsger er, t tidsplnerne er pressede og ikke tillder en fglig korrekt projektering og udførelse. Endvidere kn økonomien spille ind og virke hæmmende for vlg f de rigtige løsninger. En lng række f disse forhold ligger uden for elementleverndørens nsvrsområde, og elementleverndøren kn derfor ikke drges til nsvr for revner i elementer og smlinger, hvis der er leveret de ftlte ydelser. Det er derfor vigtigt, t der llerede i projekteringsfsen hos rkitekt og ingeniør vælges de rigtige konstruktive løsninger, og fsættes den fornødne tid og økonomi til t udføre byggeriet under hensyn til mterilernes egenskber. For de udførende er det nødvendigt t følge projektmterilet og dermed sikre, t udførelsen lever op til krvene. Dette vil medvirke til et lettere smrbejdet på byggepldsen, når det ene fg fleverer konditionsmæssigt og fejlfrit rbejde til det næste. I denne vejledning hr vi indrbejdet den erfring om revner, som hr opsmlet gennem en årrække. Vejledningen gør det nemmere t begrænse omfnget f revner og dermed opnå et mere tilfredsstillende resultt. Yderligere vejledning kn findes gennem Byggeteknisk Erfringsformidling, BYG-ERFA se Vejledningen fritger ikke den projekterende eller udførende for juridisk nsvr i forbindelse med nvendelse f elementerne. Dnsk Beton Letbetonelementgruppen

3 Konstruktive forhold Der kn være mnge årsger til, t der opstår revner i en bygning, fx tempertur- og fugtbevægelser, rystelser fr trfik, svind i mteriler og sætninger. Alle disse årsger er krkteriseret ved t forårsge små bevægelser i konstruktionen. Dette kn delvis forebygges, hvis der tges hensyn hertil ved bygningens konstruktion. Lnge huse I lnge huse længere end 20 m ses til tider skder som følge f temperturbevægelser og svind. Skderne ses som revner i vægge og fsklninger ved dækvederlg. Skderne indtræder på steder, hvor der er mindre længdesmmenhæng i huset. De skyldes blndt ndet, t hele huset er smmenbygget som en stiv enhed uden bevægelsesfuger, der tillder små bevægelser uden t give skder. Skderne kn forbygges ved opdeling f bygningen i fsnit med en længde på m ved hjælp f konstruktive løsninger, fx: Adskille bygningen med dobbelte lejlighedsskel og fbrudt dækskive (Detlje 1). Indlæggelse f glidelg i dækvederlg (Detlje 2). Detlje 1 Detlje 2 : Trykfst minerluld : Glidelg Dnsk Beton Letbetonelementgruppen

4 Lnge vægge I lnge vægge korridorer i skoler og institutioner ses til tider skder som følge f temperturbevægelser og svind. Skderne ses som revner i smlinger og vægge. De skyldes blndt ndet, t hele væggen er smmenbygget som en stiv enhed uden bevægelsesfuger, der tillder små bevægelser uden t give skder. Skderne kn forbygges ved opdeling f væggen i fsnit svrende til elementlængden ved hjælp f konstruktive løsninger, fx: Affsning f elementenderne og indlæggelse f elstiske fuger i smlingerne (Detlje 3). Opskæring f fugen (etblering f revnenviser) og indlæggelse f elstisk fuge (Detlje 4). Afdækning med liste (Detlje 5). Afdækning med T-profil i lu (Detlje 6). Detlje 3 Detlje 4 b : Affsning b: Elstisk fuge : Elstisk fuge De elstiske fuger skl være så brede, t den nvendte fugemsse kn optge den forventede bevægelse i fugerne. Fugningen bør ske så sent som muligt for t reducere den bevægelse, som fugemssen udsættes for. Detlje 5 Detlje 6 : Afdækningsliste, meknisk fstgjort : T-profil, lu, monteret i crylfu-gemsse Dnsk Beton Letbetonelementgruppen

5 Sætning i underlget I vægge opstillet på eftergiveligt underlg terrændæk med isolering under betonplde, etgedæk uden understøtning, mngelfulde fundmenter ses til tider skder som følge f sætninger i underlget. Skderne ses som revner i smlinger og i vægge. Skderne kn forebygges ved konstruktive løsninger, fx: Anvendelse f tilstrækkelig stiv isolering i terrændæk i form f stiv polystyren. Forhindring f differenssætninger fx mellem terrændæk og fundment. Sikring f tilstrækkelig stivhed i fritbærende dæk, der bærer skillevægge. Sikring f tilstrækkelig bæreevne og begrænset sætning f fundmenter ved korrekt dimensionering og udførelse. Utilsigtet lstgng Ved mngelfuld projektering og udførelse ses til tider skder som følge f utilsigtet lstgng. Skderne ses som revner og fsklninger på væggene. De skyldes blndt ndet, t lsterne fordeler sig nderledes i bygningen end forudst. Dette kn give større påvirkninger på enkeltelementer, end de er dimensioneret til. Skderne kn forbygges ved: Omhyggelig projektering og stbillitetsberegning. Omhyggelig udførelse og tilsyn, der sikrer t lle beslg, fornkringer og lignende udføres korrekt. Pldeflse I huse med pldeflse ved vinduer og døre ses til tider revner mellem pldefls og væg. De skyldes, t pldeflsene opfugtes f nedbør under byggeperioden, og t svindforholdene for element og pldefls er forskellige. Opfugtningen er normlt størst ved den vndrette overknt og ved den øverste del f de lodrette flse. Revner udgør ikke nogen sikkerhedsmæssig risiko, idet pldeflsen er fstholdt meknisk. Skderne kn forebygges ved: Montge f pldeflse sent i byggefsen, så de kun udsættes for begrænset nedbør. Måling f fugtindhold i overliggeren umiddelbrt over pldeflsen. Omhyggelig udtørring. Udførelse f regntæt murværk med vndfledning. (Detlje 7 - se side 6). Vinduer og døre fstgøres permnent i sklmuren og understøtninger etbleres i henhold til vinduesproducentens nvisninger. Udførelse f regntætte fuger udvendigt mellem vindue og murværk. Hvis vægflden skl tpetseres, og flsen skl mles dækkes smlingen mellem fls og vægelement f en indftningsliste. Hvis flsen skl hve smme overfldebehndling som væggen, rmeres hjørnet med et hjørneprofil med væv, opst i klæber (Rockidn 5520 hjørneprofil med væv, Rockidn Disbomulti 209 klæber). Væven monteres med overlæg i hjørnerne. (Se side 6). Dnsk Beton Letbetonelementgruppen

6 Detlje 7 b : TB rende b: Elstisk fuge Fls med hjørneprofil Rockidn hjørneprofil 5520 med væv Dnsk Beton Letbetonelementgruppen

7 Svind i letbeton og beton Letbeton Det er et kendt forhold, t de fleste byggemteriler svinder ved udtørring. Dette gælder også elementer f letbeton (letklinkerbeton), der fr fugtindhold ved levering til ligevægt ved boligtør tilstnd svinder op til 0,8. Undersøgelser i lbortoriet hr vist, t svindet i vægge er i smme størrelsesorden for de forskellige typer f letbeton. Cementens egenskber og de nvendte tilsætningsstoffer hr kun ringe indflydelse på svindets størrelse. Tre forhold gør sig gældende for svind i letbeton: Svind i cementpsten jo mere porøs cementpsten er, jo større svind vil der opstå. Denne porøsitet pstporøsitet skyldes hovedsgeligt vndindholdet i cementpsten. Letbeton proportioneres og komprimeres således, t der er hulrum mellem de enkelte tilslgskorn. Letklinker hr et reltivt lille elsticitetsmodul i smmenligning med tilslg f sten og hr derved begrænset fstivende virkning på mtricen. Disse tre forhold tilsmmen: pststrukturen, hulrummene og tilslgets begrænsede fstivende virkning medfører et lidt større svind i letbeton end i norml beton. Til gengæld indtræder svindet meget hurtigere i letbeton, fordi hulrummene tillder hurtig trnsport f fugten. Efter letbetonens hærdning sker der en kemisk rektion forårsget f, t luftens kuldioxid regerer med cementpstens clciumhydroxid og dnner clciumkrbont. Rektionen kldes krbontisering og medfører et vist svind som følge f volumenforndringer. I letbeton indtræder krbontiseringssvindet hurtigere end i beton som følge f den mere porøse struktur, der tillder en hurtigere fugttrnsport. Svindet i letbeton, såvel udtørringssvind som krbontiseringssvind, sker hovedsgelig smtidig med udtørringen og udgør op til 0,8 ved udtørring til boligtør tilstnd. Når denne tilstnd er nået, er letbetonen i prksis fri for bevægelser, idet de minimle svingninger i luftfugtigheden i boliger ikke påvirker letbetonen nævneværdigt med hensyn til svind og svelning. Svindet kn medføre revner i smlinger og vægge. Revnerne kn optræde i forbindelse med krftige smlinger, der begrænser elementets bevægelsesmuligheder. Revnerne forløber normlt lodret på en væg, fx ved el-rør, brystninger og bjælker. Kun i sjældne tilfælde hr lodrette revner indflydelse på elementernes bæreevne. Generne fr svindet kn forbygges ved styret og kontrolleret udtørring, således t fugtindholdet er nedbrgt inden mler- og fliserbejdet påbegyndes. Beton Svind i elementer f beton udgør fr leveringstilstnd til boligtør tilstnd 0,3 0,5. Årsgerne til svindet er de smme som beskrevet ovenfor. Når svindet i beton er lvere end i letbeton skyldes det, t stentilslget i beton er væsentlig stivere end tilslget i letbeton. Endvidere spiller den tættere struktur en rolle. Svindet i beton udvikler sig lngsommere end i letbeton, og slutsvindet vil først være indtruffet efter 1 5 år. Dnsk Beton Letbetonelementgruppen

8 Udtørring Udtørring f elementerne inden mlerbehndling og fliseopsætning er en nødvendighed for t opnå et tilfredsstillende resultt. Efterfølgende vejledning er ingen grnti mod revner og skder, men er fornuftige forholdsregler, der kn medvirke til t begrænse revner og dermed sikrer et mere tilfredsstillende resultt. Erfringer hr vist, t c. hlvdelen f svindet skl være udviklet, før mlerrbejde og fliseopsætning påbegyndes. På bggrund f lng erfringsopsmling er der fstlgt følgende vejledende værdier for fugtindholdet i elementer f letbeton ved mler- og fliserbejdets påbegyndelse: Densitet, kg/m³ Fugtindhold, vægt-% , , , ,0 Betonvægge udtørres til hvidtør overflde. Fugtindholdet i væggene i boligtør tilstnd udgør 2 3 vægt-%. Fugtindholdet ved levering f elementerne og ved udtørringens begyndelse er meget svingende, idet det i høj grd er påvirket f vejrliget. Det nbefles derfor t måle fugtindholdet ved udtørringens begyndelse. På bggrund herf kn udtørringstiden vurderes, og kpciteten f udtørringsnlægget fstlægges. Udtørringsmetoder Den hstighed, hvormed udtørringen f et vægelement sker, fhænger f vægtykkelse, betontype, rumtempertur smt f luftfugtigheden. Tynde vægge udtørrer hurtigere end tykke vægge. Er udtørring på én side f væggen forhindret, fx i en bgmur eller i dobbelte lejlighedsskel, vil udtørringen her være lngsommere end i en fritstående skillevæg. Letbetontypen spiller også ind de lette densiteter hr en mere åben struktur og tørrer hurtigere ud end de tunge. Rumtemperturen i bygningen bør ligge på C for t sikre en jævn fugtfgivelse fr væggene. Plcering f udtørringsnlægget i huset er vigtig for t sikre udtørring i lle rum. Det kn derfor være nødvendigt t flytte udtørringsnlægget med visse mellemrum for t få en ensrtet udtørring. Dnsk Beton Letbetonelementgruppen

9 Udtørringsmetoden bestemmer luftfugtigheden i huset og dermed udtørringstiden: Udtørringsmetode Opvrmning og ventiltion Beskrivelse Ved opvrmning og ventiltion (vrme på rditorer og vinduer på klem) vil den reltive luftfugtighed i bygningen ligge på op til 90 %, hvis der ventileres krftigt. Kondenstørrer Kondenstørreren fungerer som et omvendt køleskb, hvor luften suges gennem en køleflde, og vndindholdet derved kondenserer. Kondenstørreren skl hve fløb til klok. Der kn opnås en reltiv luftfugtighed på 40 % i bygningen. Adsorptionstørrer Adsorptionstørreren fungerer ved, t luften suges gennem en dsorbent, der optger vndindholdet. Adsorbtionstørreren hr flere kmre, der regenereres efter tur. Adsorptionstørreren skl hve en lille ventiltionsslnge til det fri for fledning f fugten fr regenereringsprocessen. Der kn opnås en reltiv luftfugtighed på % i bygningen. Udtørringsforløb Det vejledende fugtindhold vil normlt kunne opnås efter 4 6 ugers udtørring, hvis den reltive luftfugtighed holdes på mks. 30 % og rumtemperturen på C. For tykke vægge kn udtørringstiden være længere. Det er vigtigt, t rumklimet holdes konstnt i perioden. Mn skl derfor være opmærksom på, t vinduer og døre holdes lukkede, smt t udtørringsnlægget holdes i konstnt drift og er dimensioneret til den vndmængde, der skl fjernes. Dnsk Beton Letbetonelementgruppen

10 Fugtmåling Ved måling f fugtindholdet i elementer er veje-tørre-metoden referencemetode. Det vil sige, t det er den metode der skl nvendes for præcist t fstslå fugtindholdet i elementerne; øvrige metoder kn kun bruges ved vejledende målinger. Referencemetode: Veje-tørre-metoden På et repræsenttivt sted udbores en prøve ( mm i dimeter) ved tørboring. Prøven emblleres umiddelbrt herefter i en tæt plstpose og trnsporteres til lbortoriet, hvor prøven vejes og tørres i et vrmeskb ved 105 C til konstnt vægt. Prøven vejes igen, og fugtindholdet bestemmes. Vejledende måling: Fugtindiktor (Gnn måling) Fugtindiktoren er et lille, elektrisk instrument, forsynet med en kugleformet målesonde (kuglehoved). Kuglehovedet holdes mod elementet, og instrumentets disply viser et reltivt tl. Med kendskb til betonens middeldensitet kn fugtindholdet bestemmes ved tbelopslg. Vejledende måling: RF-måling Princippet i RF-måling er, t den reltive luftfugtighed måles i et boret hul i elementet. Fugtmåling i bygning Under udtørringen udføres jævnligt vejledende målinger. Der måles på både skillevægge, lejlighedsskel og bgvægge også på overliggere og flse ved vinduer, hvor der typisk sker en stor fugtophobning ved nedbør. Når det vurderes, t elementernes fugtindhold er nedbrgt tilstrækkeligt, findes de mest fugtige steder på elementerne til udtgning f prøver til veje-tørre-metoden. Ved meget ensrtede vejledende målinger udtges én boreprøve pr. 250 m² element ved uensrtede vejledende målinger øges ntllet f boreprøver. Dnsk Beton Letbetonelementgruppen

11 Mlerbehndling Før mlerrbejdet kn påbegyndes, skl væggenes fugtindhold være nedbrgt til de vejledende værdier. Dette er ingen grnti mod efterfølgende revner og skder, men er fornuftige forholdsregler, der kn medvirke til t begrænse revner og dermed sikrer et mere tilfredsstillende resultt. Ved udtørringen kn der opstå revner i elementsmlingerne, ligesom der kn optræde hårfine revner i elementoverflden. Disse svindrevner hr normlt ingen betydning for elementernes bæreevne, men det er vigtigt, t mlerbehndlingen kn optge restsvindet indtil boligtør tilstnd. Svindrevner i element- og hjørnesmlinger forbygges ved t rmere smlingen med 100 mm brede strimler f glssilkevæv i kvlitet som Drgon Glssilkevæv (Flügger) opst i vævklæber i kvlitet som Flügger 480 rmeringsklæber direkte på elementoverflden. Eventuelt synlige svindrevner i elementerne rmeres tilsvrende inden den videre mlerbehndling. Glssilkevæv nvendes også til rmering f fuger mellem væg og vinduesflse. Det er vigtigt, t der vælges den rigtige type glssilkevæv og ikke en lmindelig glsvæv, idet trækstyrken for glssilkevæv er flere gnge større end trækstyrken for lmindelig glsvæv. Glssilkevæv i hjørnesmlinger kn undldes, såfremt beklædningen stødes i hjørnet, og t der her indlægges en krylfuge inden slutstrygning. I lle mlerbehndlinger f letbetonvægge bør indgå en beklædning i form f tpet, strukturppir, rmeringsfilt eller glsvæv. Hermed forebygges hårfine revner i den færdige overflde. Ved længere vægfelter med flere lige stødsmlinger er der ingen mulighed for fordeling f udtørringssvindet. Her nbefles det, t smlinger udføres som vist i fsnittet Lnge vægge se side 4. Dnsk Beton Letbetonelementgruppen

12 Fliseopsætning Fliseopsætning påbegyndes tidligst, når væggenes fugtindhold er nedbrgt til de vejledende fugtprocenter. Dette er ingen grnti mod efterfølgende revner og skder, men er fornuftige forholdsregler, der kn medvirke til t begrænse revner og dermed sikrer et mere tilfredsstillende resultt. Vndtæt lg i vådzoner udføres efter entreprisebeskrivelse og tegninger. Anvisning nr. 200 Vådrum fr SBi viser eksempler på projektering, udførelse og mterilevlg for vådrum. Som fliseklæb bør nvendes elstisk klæb, som kn modstå mindre differensbevægelser. Fliseklæben nvendes efter leverndørens nvisninger. Temperturen i mteriler og vægge skl være over 6 C i c. en uge før og efter fliseopsætning og fugning. Fliser og vægge skl være fri for støv. Det kn være nødvendigt t forvnde meget vndsugende fliser for t opnå tilstrækkelig vedhæftning. 1. Mørtlen påføres underlget med den gltte side f tndsprtlen. 2. Der ftrækkes med tndsiden. Tndsprtlen holdes i en vinkel på Fliserne trykkes og vrides på plds i den fugtige mørtel. 4. Kontrollér mørteldækningen. Flisernes bgside skl være dækket. Elstisk fugemsse nvendes omkring rørgennemføringer, snitære instlltioner, smlinger i underlget smt i hjørner og overgnge mellem væg og gulv. Den elstiske fugemsse skl føres helt i bund til vægelementet. Fliser opsættes således, t hele flisebgsiden er dækket med fliseklæb. Der må ikke påføres klæb på større reler, end der kn sættes fliser på, før klæben dnner hud. : Elstisk fugemsse Dnsk Beton Letbetonelementgruppen

13 Udbedring f revner Der er miniml risiko for, t der opstår revner eller skder i den færdigbehndlede overflde, hvis vores vejledninger er fulgt. Skulle der lligevel opstå revner, kn nedenstående udbedringsforslg nvendes. Det nbefles t vente 1 2 år med udbedringen for t sikre, t forholdene er stbile. Stbiliteten kn undersøges ved hjælp f en gipsplombe i revnen. Opstår der revner i gipsplomben, er der stdig bevægelser i konstruktionen, og årsgen findes inden udbedringen igngsættes. Små revner Ved små revner, 1 2 mm, kn det normlt være tilstrækkeligt t udfylde med en krylfugemsse, som udglttes. Overfldebehndlingen med mling eller tpet repreres eller udskiftes. Større revner Ved større revner, 2 3 mm, udfyldes først med en sndsprtelmsse, der slibes. Over revnen påklæbes en min. 100 mm bred strimmel f glssilkevæv i kvlitet som Drgon Glssilkevæv (Flügger) der opsættes i en vævklæber i kvlitet som Flügger 480 rmeringsklæber direkte på elementoverflden. Reprtionen kn eventuelt fsluttes med en udjævnende sprtling og slibning. Overfldebehndlingen med mling eller tpet repreres eller udskiftes. Grovere revner : Gipsplombe Grovere revner, 3 5 mm, skyldes ofte sætninger i fundment eller svigt som følge f utilsigtet påvirkning f væggene. Ved grovere revner nbefles ltid t søge sgkyndig bistnd for t få fstlgt årsgen. Når årsgen er kendt og udbedret, kn reprtionen udføres således: Revner udfræses med eksempelvis en vinkelsliber i c. 10 mm bredde og i c. 30 mm dybde. Reprtionsstedet rengøres og forvndes med eksempelvis en våd svmp. Som reprtionsmørtel kn nvendes en cementbseret flisemørtel eller fliselim. Reprtionsmørtlen rbejdes godt ind i udfræsningen med en fugeske og udjævnes med et pudsebræt. Reprtionsstedet holdes fugtigt det første døgn efter udførelsen. Når reprtionen er udtørret, opsættes en min. 100 mm glssilkevævstrimmel med rmeringsklæber over reprtionsstedet. Overfldebehndlingen med mling eller tpet repreres eller udskiftes. Løse eller nedfldne fliser Forud for udbedring undersøges årsgen og det sikres, t væggen er udtørret og fri for tvngsspændinger. Herefter frenses løstsiddende fliseklæb og vådrumsbehndling. Til slut genetbleres vådrumsbehndlingen og fliserne opsættes forskriftsmæssigt og elstiske de fuger genetbleres. Dnsk Beton Letbetonelementgruppen

Bæredygtige bygge- og anlægsprojekter i Næstved Kommune

Bæredygtige bygge- og anlægsprojekter i Næstved Kommune Bæredygtige bygge- og nlægsprojekter i Næstved Kommune Her finder du E Forord 3 Indledning og læsevejledning 5 Generelt om bæredygtig projektering 6-7 Påvirkning f kulturmiljøer 8-9 Mteriler 10-12 l 13

Læs mere

Drift og vedligeholdelse

Drift og vedligeholdelse Drift og vedligeholdelse Sandwichelementer Vedligehold Vedligeholdelse af facadeelementers overflader kan mange gange begrænses til simpel rengøring i tilfælde af utilsigtet tilsmudsning eller med nogle

Læs mere

http://expan.dk/page2425.aspx

http://expan.dk/page2425.aspx Drift og vedligehold - EXPAN A/S http://expan.dk/page2425.aspx Side 1 af 1 Forside Efterbehandling Drift og vedligehold Drift og vedligehold Vejledningen omkring drift og vedligeholdelse af EXPAN Vægge

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton

Helvægge og dæk af letbeton Helvægge og dæk af letbeton Præsentation, anvendelse og egenskaber HÆFTE NR. 1 JAN. 2008 LetbetonELEMENTgruppen - BIH Om BIH Letbetonelementgruppen BIH er en produktgruppe under Dansk Beton, hvor elementproducenter

Læs mere

UFS Katalog 2010/2011. Gulvkanalsystemer

UFS Katalog 2010/2011. Gulvkanalsystemer FS Ktlog 2010/2011 Gulvknlsystemer Velkoen hos kundeservice Servicetelefon: +45 70 20 25 23 Telefx til spørgsmål: +45 70 20 25 43 Telefx til ordrer: +45 70 20 25 43 E-mil: info@obo.dk Internet: www.obo.dk

Læs mere

Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton. Tolerancer og overfladespecifikationer

Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton. Tolerancer og overfladespecifikationer Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer

Læs mere

Induktive, fotoceller, kapacitive og ultralydssensorer

Induktive, fotoceller, kapacitive og ultralydssensorer Induktive, fotoceller, kpcitive og ultrlydssensorer HOVEDKATALOG NEW Op til 500 br induktive følere med lng tstefstnd til højtryksinstlltioner (series 500P) Op til 500 br induktive følere i miniture byggeform

Læs mere

standsning af grundfugt i ældre ejendomme

standsning af grundfugt i ældre ejendomme GI forsøg & udvikling standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til tekniske rådgivere og udførende byggevirksomheder Illustration: COWI A/S Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning

Læs mere

Standsning af grundfugt i ældre ejendomme

Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Kom godt fra start Mange kældre i ældre ejendomme opfattes generelt som fugtige i relation til en nutidig anvendelse. Årsagerne hertil kan være meget forskellige,

Læs mere

Det murede hus. Anvisning i god byggeskik. 24. december 2014 F 1

Det murede hus. Anvisning i god byggeskik. 24. december 2014 F 1 Det murede hus Anvisning i god byggeskik 24. december 2014 F 1 Titel: Det murede hus Udført for: Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 Nørre Voldgade 46 1456 København K Udarbejdet af: Teknologisk Institut,

Læs mere

Det murede hus. Anvisning i god byggeskik. 24. december 2014 F 1

Det murede hus. Anvisning i god byggeskik. 24. december 2014 F 1 Det murede hus Anvisning i god byggeskik 24. december 2014 F 1 Titel: Det murede hus Udført for: Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 Nørre Voldgade 46 1456 København K Udarbejdet af: Teknologisk Institut,

Læs mere

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler:

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler: Dato: September 2009 Blad: 06-22 Gruppe: Vægge blokmure blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende Denne brochure omhandler: styrker U-værdier udførelse brandegenskaber

Læs mere

abc Resultat af foranalysen vedrørende en reduktion af den danske stats aktiepost i Post Danmark A/S

abc Resultat af foranalysen vedrørende en reduktion af den danske stats aktiepost i Post Danmark A/S bc Resultt f fornlysen vedrørende en reduktion f den dnske stts ktiepost i Post Dnmrk A/S Mj 2003 Vigtigt Oplysningerne i dette dokument er uddrg fr eller bseret på oplysninger, som NM Rothschild & Sons

Læs mere

Vejledning. Før lægning

Vejledning. Før lægning Vejledning Før lægning April 2014 Et Dinesen gulv er et unikt stykke af naturen. Det er et levende materiale, som skal behandles med omhu. Vores vejledninger fortæller i detaljer, hvordan man får det bedste

Læs mere

ICF - DEN DANSKE VEJLEDNING OG EKSEMPLER FRA PRAKSIS

ICF - DEN DANSKE VEJLEDNING OG EKSEMPLER FRA PRAKSIS ICF - DEN DANSKE VEJLEDNING OG EKSEMPLER FRA PRAKSIS INTERNATIONAL KLASSIFIKATION AF FUNKTIONSEVNE, FUNKTIONSEVNENEDSÆTTELSE OG HELBREDSTILSTAND Udrbejdet f MrselisborgCentret, 2005 En spørgeskemundersøgelse

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

4. Bygningsfysik. 4.1 Fugtlære

4. Bygningsfysik. 4.1 Fugtlære 4. 4.1 Fugtlære Der vil altid være en vis mængde fugt til stede i materialerne i en bygningskonstruktion og i den omgivende luft. Hvis fugtniveauet bliver for højt, giver det risiko for alvorlige skader

Læs mere

Ståbi. Fundamenter / Sokler. Kældre / Krybeklædre / Terrændæk. Yder- og indervægge. Vinduer og døre. Lofter / Etageadskillelser

Ståbi. Fundamenter / Sokler. Kældre / Krybeklædre / Terrændæk. Yder- og indervægge. Vinduer og døre. Lofter / Etageadskillelser Kap. 5 Ståbi Ny udgave Fundamenter / Sokler Side 1-2 1 Kældre / Krybeklædre / Terrændæk Side 1-11 2 Yder- og indervægge Side 1-8 3 Vinduer og døre Side 1-3 4 Lofter / Etageadskillelser Side 1-7 5 Gulvkonstruktion

Læs mere

Matematikkens mysterier - på et højt niveau. 3. Differentialligninger

Matematikkens mysterier - på et højt niveau. 3. Differentialligninger Mtemtikkens msterier - på et højt niveu f Kenneth Hnsen 3. Differentilligninger N N N 3 A A k k Indholdsfortegnelse 3. Introduktion 3. Dnmiske sstemer 3 3.3 Seprtion f de vrible 8 3.4 Vækstmodeller 8 3.5

Læs mere

[SKIMMELSVAMP] Ricko Berthin Olsen

[SKIMMELSVAMP] Ricko Berthin Olsen 2011 Ricko Berthin Olsen [SKIMMELSVAMP] Hvad er årsagen til, at der forekommer skimmelsvamp i nye enfamiliehuse, og hvad kan man dernæst gøre ved problemet? Indhold Indledning:...3 Hvad er skimmelsvamp?...4

Læs mere

Bygningers fugtisolering SBI-ANVISNING 178. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1993 ... ~..., ...,...,..., ... ...

Bygningers fugtisolering SBI-ANVISNING 178. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1993 ... ~..., ...,...,..., ... ... Bygningers fugtisolering SBI-ANVISNING 178. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1993 -.........,...........,...,..., -............... - 6 6 6666 66 666 Bygningers fugtisolering BYGNINGERS FUGTISOLERING NILS

Læs mere

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003 Speciale Dampspærre i Byggeriet INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 DAMPSPÆRRENS HISTORIE...3 GENERELLE LOVKRAV...4 DAMPSPÆRRENS EGENSKABER, FUNKTION OG PÅVIRKNINGER...5 FUGTLÆRE...5

Læs mere

RAPPORT FOR OPFYLDELSE AF MÅL I FORSVARSMINISTERIETS KLIMA- OG ENERGI-STRATEGI SAMT MILJØ- OG NATURSTRATEGI

RAPPORT FOR OPFYLDELSE AF MÅL I FORSVARSMINISTERIETS KLIMA- OG ENERGI-STRATEGI SAMT MILJØ- OG NATURSTRATEGI 2013 RAPPORT FOR OPFYLDELSE AF MÅL I FORSVARSMINISTERIETS KLIMA- OG ENERGI-STRATEGI SAMT MILJØ- OG NATURSTRATEGI INDHOLDSFORTEGNELSE 02 Indholdsfortegnelse 03 Indledning 04 Resumé 04 Oversigt over målopfyldelse

Læs mere

BLIV KLOG PÅ NATURSTEN

BLIV KLOG PÅ NATURSTEN BLIV KLOG PÅ NATURSTEN - OG UNDGÅ MISFARVNINGER ARDEX NATURSTENS SYSTEM Et hurtigt og komplet system, der sikrer farveægte naturstensbelægninger www.ardex.dk Produktoversigt Fugtfølsomme natursten Fugtbestandige

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. Bæreevne og stabilitet

Helvægge og dæk af letbeton. Bæreevne og stabilitet Helvægge og dæk af letbeton Bæreevne og stabilitet HÆFTE NR. OKT. 009 LetbetonELEMENTgruppen - BIH Indholdsfortegnelse / Forord Indholdsfortegnelse. Generelle oplysninger... 3-7. Forudsætninger... 3. Varedeklaration...

Læs mere

Regneregler. 1. Simple regler for regning med tal.

Regneregler. 1. Simple regler for regning med tal. Regneregler. Simple regler for regning med tl. Vi rejder l.. med følgende fire regningsrter: plus (), minus ( ), gnge () og dividere (: eller røkstreg, se senere), eller med fremmedord : ddition, sutrktion,

Læs mere

Vejledning til bygningsejere

Vejledning til bygningsejere GI forsøg & udvikling få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Illustration: COWI A/S Få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Udarbejdet for GI

Læs mere

UDFØRELSE AF BLANKT FORLAGET TEGL MURO L 37 G E T

UDFØRELSE AF BLANKT FORLAGET TEGL MURO L 37 G E T Murstens egenskaber Murværksbjælker og overliggere Mørtel Murbindere samt øvrig armering Ståldele Saltsyre CE-mærkning Projektering Konstruktiv beskyttelse Store, ikke-sugende partier Konstruktive forhold

Læs mere

Brandsikring af ventilationskanaler

Brandsikring af ventilationskanaler Brndsikring f ventiltionsknler Klsse EI 30/E 60 A2-s1, d0 November 2 010 Monteringsvejledning for brndisolering iht. DS428, 3. udgve, 2009 - og lukninger med Conlit Brndskotplde, EI60 [BS60] Runde knler

Læs mere

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Eva B. Møller (Red.) Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, Aalborg Universitet December 2010 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 1

Læs mere