VELFAC Ribo/Classic 01 Sidehung window VELFAC Ribo/Classic 01 Sidehængt vindue VELFAC Ribo/Classic 01 Sidohängt fönster

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VELFAC Ribo/Classic 01 Sidehung window VELFAC Ribo/Classic 01 Sidehængt vindue VELFAC Ribo/Classic 01 Sidohängt fönster"

Transkript

1 VELFAC Ribo/Classic 01 Sidehung window VELFAC Ribo/Classic 01 Sidehængt vindue VELFAC Ribo/Classic 01 Sidohängt fönster Dismounting: Open the window (90 ). Use a screwdriver to unclick the brake arm from the frame. Afmontering: Åbn vinduet til 90º. Frigør beslagarmen fra karmen ved at stikke en ligekærvet skruetrækker ind på oversiden af beslaget og presse det nedad. Avmontering: Öppna fönstret till 90. Frigör friktionsbromsen genom att sticka in en skruvmejsel på ovansidan av beslaget och pressa nedåt. Now lift the sash out. Rammen kan nu løftes af hængslerne. Bågen kan nu lyftas av gångjärnen. 5mm Height adjusting: Turn the screw in the bottom hinge to adjust the sash up and down as required. Højdejustering: Flyt rammen op/ned ved at dreje skruen på undersiden af det nederste hængsel. Höjdjustering: Flytta bågen upp/ned genom att vrida skruven på undersidan av det nedre gångjärnet. 5mm Adjust sideways: Turn both screws per hinge to adjust the sash left and right as required. N.B. Adjust the screws equally in order not to twist the ironmongery. Turn each screw imum ¼ turn at a time. Justering sideværts: Drej begge skruer i hængslerne mod højre eller mod venstre efter behov. OBS: Drej skruerne lige meget, så beslagene ikke vrides skævt. Drej hver skrue. ¼ omgang ad gangen. Sidledsjustering: Vrid båda skruvarna i gångjärnen mot höger eller mot vänster efter behov. OBS: Vrid skruvarna lika mycket, så beslagen inte vrids snett. Vrid var skruv ¼ varv åt gången. 1.5mm Adjusting the brake: Open the window completely. Insert the key through the hole in the cover rail, then turn clockwise to tighten the friction brake. Justering af bremse: Åben vinduet. Sæt nøglen i pinolskruen gennem hullet i dækskinnen. Drej med uret for at stramme bremsen. Justering av broms: Öppna fönstret till. Sätt nyckeln i skruven genom hålet i däckskenan. Vrid medurs för att dra åt bromsen. 49

2 VELFAC Ribo/Classic 07 Sideguided window VELFAC Ribo/Classic 07 Sidestyret vindue VELFAC Ribo/Classic 07 sidostyrt fönster 1 2 Dismounting: Open the window to imum position. Release the locking plates by holding down the lock button (1) while pushing the locking plate outwards (2) - top and bottom. Detach the guidearms from the rotating point at the sash and place the guidearms parallel to the frame pointing away from the guiderails (3). Afmontering: Åbn vinduet 90 o, så det er drejet helt ud i enden af glideskinnerne. Udløs balancearmenes låseplader ved at holde knappen inde (1), mens låsepladen skubbes udad (2) - foroven og forneden. Frigør nu balancearmene fra opdrejningspunktet på rammen og drej dem væk, så de ligger parallelt med sidekarmen og peger væk fra glideskinnerne (3). Avmontering: Öppna fönstret/dörren till 90, så att det är helt vridit helt till öppning. Öppna balansarmens låsplattor genom att hålla inne knappen (1), medans låsplattan trycks utåt (2) upptill och nedtill. Frigör nu balansarmen från vridpunkten på bågen och vrid bort den, så de ligger parallellt med sidokarmen och pekar bort från glidskenorna (3) Press the knobs at the end stops into the consoles (4) using a screwdriver and slide the hinges out of the rail (5). Slide the sash vertically out of the frame (6). N.B. Both top and bottom hinge must be detached at the same time. Tryk låseknapperne i glideskinnernes stopklodser (4) ind i konsollen vha. en skruetrækker og kør rammen forbi stopklodserne (5). Rammen trækkes vinkelret ud af karmen (6). OBS: Hængslerne i over- og bundkarm skal køres ud samtidig. Tryck låsknapparna i glidskenornas stoppklossar (4) in i konsolen med en skruvmejsel och dra bågen förbi stoppklossarna (5). Bågen dras vinkelrätt ur karmen (6). OBS: Gångjärnen i över- och bottenkarm skall dras ut samtidigt. N.B. Remounting: Make sure both locking plates are in the correct position, which is when only the locking signs are visible. If required the gliding rails should be lubricated with teflon-based lubricating oil (Never all-round lubricating oil!) OBS Genmontering: Tjek at begge låseplader er i korrekt indgreb. Det er de, når kun låsesymbolet er synligt. Glideskinnerne smøres om nødvendigt med teflonbaseret smøreolie, fx Fin Lube eller tilsvarende (aldrig alm. smøreolie!) OBS Återmontering: Kontrollera att båda låsplattorna är i korrekt position. Det är de när endast låssymbolen är synlig. Smörj in glidskenorna om det är nödvändigt med teflon-baserad smörjolja (aldrig vanlig smörjolja!) 50

3 VELFAC Ribo/Classic 07 Sideguided window VELFAC Ribo/Classic 07 Sidestyret vindue VELFAC Ribo/Classic 07 sidostyrt fönster 2.5mm Height adjusting in the bottom hinge. Open the window to imum position. First loosen the set screw placed horizontally at the hinge. Højdejustering foretages i bundhængslet. Åbn vinduet helt (90 o ). Løsn først skruen på siden af hængslet, før justering kan foretages. Höjdjustering: Detta görs i bottengångjärnet. Öppna fönstret helt till 90. Lossna skruven på sidan av gångjärnet, innan justeringen kan göras. 4mm Adjust the sash up or down by turning the set screw placed vertical at the bottom of the hinge. Juster så højden ved hjælp af justeringsskruen på undersiden af hængslet. Justera nu höjden med hjälp av justeringsskruven på undersidan av gångjärnet. 2.5mm After adjusting tighten the set screw placed horizontally at the hinge. Efter endt højdejustering strammes på siden af hængslet igen. Efter avslutad höjdjustering dras skruven på sidan av gångjärnet återigen. Adjust sideways: Turn the adjustment screw in the sash mounting at the top and / or at the bottom of the frame. Justering sideværts foretages ved at dreje på skruen i rammebeslaget foroven og/eller forneden på vinduet. Sidledsjustering: Vrid skruven i bågbeslaget upptill och/eller nedtill på fönstret. 4mm 51

4 VELFAC Ribo/Classic 09 Sidehung fully reversible window VELFAC Ribo/Classic 09 Sidevendevindue VELFAC Ribo/Classic 09 Sidovändfönster Dismounting: Open the window and release an eventual safety restrictor. The sash will now lock in ventilation position, 30, and cleaning position, fully reversed. To free these locks pull back the window slightly (1) and detach the restrictor (2). Afmontering: Åbn vinduet og udløs evt. børnesikring. Vinduet låser herefter i hhv. ventilationsstilling, ca. 30, og pudsestilling, fuld vending. For at frigøre disse sikringer, træk vinduet en anelse ind imod dig selv (1), så beslagene ikke spænder - og skub sikringen udad (2). Avmontering: Öppna fönstret samt ev. barnspärr. Fönstret låses i ventilationsläge, ca 30, och putsläge, full öppning. För att frigöra dessa säkringar, dra tillbaks fönstret en aning in mot dig själv (1), så att beslagen inte sitter i spänn och tryck in säkringen utåt (2). 4 Release the locking plates by holding down the lock button (3) while pushing the locking plate outwards (4) - top and bottom. Detach the guidearms from the rotating point at the sash using a screwdriver to unclick them, and turn the guidearms away from the sash (5). Udløs balancearmenes låseplader ved at holde knappen inde (3), mens låsepladen skubbes udad (4) - foroven og forneden. Frigør så balancearmene fra opdrejningspunktet på rammen ved at trykke dem fri med en skruetrækker. Drej dem væk fra rammen (5). Frigör balansarmens låsplattor genom att hålla inne knappen (3), medans låsplattan trycks utåt (4) upptill och nedtill. Frigör balansarmen från vridpunkten på bågen genom att trycka dom fria med en skruvmejsel. Vrid bort dom från ramen (5) Open the window to imum position. Press the knobs at the end stops into the consoles (6) using a screwdriver and slide the hinges out of the rail (7). Slide the sash vertically out of the frame (8). N.B. Both top and bottom hinge must be detached at the same time. Kør rammen helt hen til stopklodserne. Tryk låseknapperne i glideskinnernes stopklodser (6) ind i konsollen vha. en skruetrækker og kør rammen forbi stopklodserne (7). Rammen trækkes vinkelret ud af karmen (8). OBS: Hængslerne i over- og bundkarm skal køres ud samtidig. Öppna bågen helt till stoppklossarna. Tryck på låsknapparna i glidskenornas stoppkloss (6) in i konsolen med hjälp av en skruvmejsel och dra bågen förbi stoppklossarna (7). Bågen dras vinkelrätt ur karmen (8). OBS: Gångjärnen i över- och bottenkarm skall dras ut samtidigt. 52

5 VELFAC Ribo/Classic 09 Sidehung fully reversible window VELFAC Ribo/Classic 09 Sidevendevindue VELFAC Ribo/Classic 09 Sidovändfönster N.B. Remounting: Make sure both locking plates are in the correct position, which is when only the locking signs are visible. If required the gliding rails should be lubricated with teflon-based lubricating oil (Never all-round lubricating oil!) OBS Genmontering: Tjek at begge låseplader er i korrekt indgreb. Det er de, når kun låsesymbolet er synligt. Glideskinnerne smøres om nødvendigt med teflonbaseret smøreolie, fx Fin Lube eller tilsvarende (aldrig alm. smøreolie!) OBS Återmontering: Kontrollera att båda låsplattorna är i korrekt position. Det är de när endast låssymbolen är synlig. Smörj in glidskenorna om det är nödvändigt med teflon-baserad smörjolja (aldrig vanlig smörjolja!) mm 4mm Height adjusting in the bottom hinge. Open the window to imum position. Take out the allen keys from the hinge side of the sash. First loosen the set screw placed horizontally at the hinge (9). Adjust the sash up or down by turning the set screw placed vertical at the bottom of the hinge (10). After adjusting tighten the set screw placed horizontally at the hinge (9). Højdejustering foretages i bundhængslet. Åbn vinduet helt. Find unbraconøgler, som sidder i rammens hængselsside. Løsn først skruen på siden af hængslet, før justering kan foretages (9). Juster så højden ved hjælp af justeringsskruen på undersiden af hængslet (10). Efter endt højdejustering strammes skruen på siden af hængslet igen (9). Höjdjustering: Detta görs i bottengångjärnet. Öppna fönstret helt. Hitta insexnyckeln som sitter i bågens gångjärnssida. Lossna först skruven på sidan av gångjärnet innan justeringen kan göras (9). Justera höjden med hjälp av justeringskruven på undersidan av gångjärnet (10). Efter avslutad höjdjustering dras skruven på sidan av gångjärnet återigen (9). 4mm Adjust sideways: Turn the adjustment screw in the sash mounting at the top and / or at the bottom of the frame. Justering sideværts foretages ved at dreje på skruen i rammebeslaget foroven og/eller forneden på vinduet. Sidledsjustering: Vrid skruven i bågbeslaget upptill och/eller nedtill på fönstret. 53

6 VELFAC Ribo/Classic 12 Topguided window VELFAC Ribo/Classic 12 Topstyret vindue VELFAC Ribo/Classic 12 Toppstyrt fönster Dismounting: Open the window to imum position. Support the sash and dismount the balance arms using a screwdriver to unclick the balance arm on both sides of the sash. Turn the balance arm downward after disassembly. Afmontering: Åbn vinduet helt. Understøt rammen og frigør balancearmene ved at stikke en ligekærvet skruetrækker ind mellem balancearm og beslag og klikke hver arm fri af rammen. Drej så balancearmene nedad langs sidekarmen. Avmontering: Öppna fönstret helt. Stöd upp bågen och frigör balansarmen genom att sticka in en skruvmejsel mellan balansarmen och beslaget och klicka armarna fria från bågen. Vrid balansarmarna nedåt längs sidokarmen. Support the sash while dismounting the sash bracket (both sides), using a screwdriver to unclick them. The sash and frame is now separated. N.B. The element is illustrated without frame profile. Understøt rammen, så den ikke falder ned. Klik så rammeophænget fri i begge sider ved hjælp af en ligekærvet skruetrækker. Karm og ramme er nu adskilt. OBS: illustrationen viser rammeophænget uden karm-delen. Stöd bågen så att den inte faller ner. Klicka bågupphängningen fritt i båda sidor med hjälp av en skruvmejsel. Karm och båge är åtskilda. OBS illustrationen visar bågupphängning utan karm. 5mm Height adjusting: Turn the screw to adjust the sash up and down as required (90 = 2 mm). Højdejustering: Drej skruen på en eller begge sider af rammen og juster rammen opad eller nedad efter behov (90º = 2mm). Höjdjustering: Vrid skruven på en eller båda sidorna för att justera bågen uppåt eller nedåt efter behov (90 = 2mm). 4mm Adjusting the friction arm: Loosen or tighten the screw. Adjust equally tight on both sides. N.B. Do not oil! Justering af friktionsarmen: Løsn eller stram skruerne på karmen efter behov. Juster lige stramt i begge sider. OBS: Må ikke smøres! Justering av friktionsarmen: Lossa eller dra åt skruven på karmen efter behov. Justera lika mycket i båda sidor. OBS: Får inte smörjas! 54

7 VELFAC Ribo 29 Tophung fully reversible window VELFAC Ribo 29 Vendevindue VELFAC Ribo 29 Vändbart fönster Dismounting: Open the sash until the safety restrictor is activated. Pull back the sash slightly and detach the restrictor. Afmontering: Åbn vinduet til børnesikringen aktiveres. Trlæk vinduet let ind mod dig og frigør sikringen. Avmontering: Öppna fönstret tills barnsäkringen aktiveras. Dra fönstret lätt emot dig och frigör säkringen. Support the sash and set the gliders free: Squeeze the pointed screws towards each other with pointed pliers and free the sash from the frame. Understøt rammen og frigør gliderne: Med en spidstang klemmes de 2 pinolskruer ind mod hinanden. Når begge glidere er frigjort kan rammen trækkes væk fra karmen. Stöd bågen och frigör gliddelen: Med spettstång kläms de två spetsiga skruvarna mot varandra. När båda gliddelarna är friställda kan bågen dras bort från karmen. Continue supporting the sash and remove the sash mounting on both sides: Place a screwdriver in the small hole next to the Unlock arrow and pull the screwdriver following the arrow. The sash mountings may now be released from the sash. Understøt fortsat rammen og frigør så bærearmene: Sæt en skruetrækker i det lille hul ved siden af Unlock -pilen, og træk skruetrækkeren i pilens retning. Bærearmen kan nu trækkes fri af rammen. Fortsätt stödja bågen och frigör bärarmarna: Sätt en skruvmejsel i det lilla hålet vid sidan av Unlock pilen och dra skruvmejseln i pilens riktning. Bärarmen kan nu dras fri från karmen. 22mm Height adjusting: With a 22mm open-ended spanner turn the adjusting rivet on both sides of the sash as required. Eventually remove the protection plate while adjusting. Højdejustering: Drej på justeringsnitten i beslaget i begge sider med en 22mm gaffelnøgle. Fjern evt. plastbrikken under justering. Höjdjustering: Vrid på justeringsniten i beslaget i båda sidor med en 22mm fast nyckel. Ta bort ev. plastbricka under justering. 55

8 VELFAC Ribo/Classic 31 Casement door VELFAC Ribo/Classic 31 Terrassedør (vinduesdør) VELFAC Ribo/Classic 31 Terrassdörr (fönsterdörr) Dismounting: Open the casement door (90 ). Use a screwdriver to unclick the brake arm. Afmontering: Åbn døren til 90º. Frigør beslagarmen ved at stikke en ligekærvet skruetrækker ind på oversiden af beslaget og presse det nedad. Avmontering: Öppna terrassdörren till 90. Frigör friktionsbromsen genom att sticka in en skruvmejsel på ovansidan av beslaget och pressa nedåt. Now lift the sash out. Rammen kan nu løftes af hængslerne. Bågen kan nu lyftas av gångjärnen. 5mm Height adjusting: Turn the screw in the bottom hinge to adjust the sash up and down as required. Højdejustering: Flyt rammen op/ned ved at dreje skruen på undersiden af det nederste hængsel. Höjdjustering: Flytta bågen upp/ned genom att vrida skruven på undersidan av det nedre gångjärnet. 5mm Adjust sideways: Turn both screws per hinge to adjust the sash left and right as required. N.B. Adjust the screws equally in order not to twist the ironmongery. Turn each screw imum ¼ turn at a time. Justering sideværts: Drej begge skruer i hængslerne mod højre eller mod venstre efter behov. OBS: Drej skruerne lige meget, så beslagene ikke vrides skævt. Drej hver skrue. ¼ omgang ad gangen. Sidledsjustering: Vrid båda skruvarna i gångjärnen mot höger eller mot vänster efter behov. OBS: Vrid skruvarna lika mycket, så beslagen inte vrids snett. Vrid var skruv ¼ varv åt gången. 1.5mm Adjusting the brake: Open the casement door completely. Insert the key through the hole in the cover rail, then turn clockwise to tighten the friction brake. Justering af bremse: Åben døren. Sæt nøglen i pinolskruen gennem hullet i dækskinnen. Drej med uret for at stramme bremsen. Justering av broms: Öppna terrassdörren till. Sätt nyckeln i skruven genom hålet i däckskenan. Vrid medurs för att dra åt bromsen. 56

9 VELFAC Ribo 37 Sliding door VELFAC Ribo 37 Skydedør VELFAC Ribo 37 Skjuttdörr Transport af hæveskydedøren skal foregå ved at løfte under transportplanken på bundkarmen - der må IKKE løftes direkte under alu-bundkarmen! Afmonter den gående ramme på følgende måde: a. Løsn skruerne i styreskinnen i overkarmen på den faste ramme. b. Kør døren hen foran den stående fløj og løsn skruerne i resten af styreskinnen. c. Kip døren ud af karmen - mens den er ud for den stående fløj - og løft den ud af styreskinnen i bunden. Afmonter transportplanken under skydedørens bundkarm. Den er fastgjort med beslag på sidekarmen. Montage. Forbered 3 opklodsninger i murhullet - i vatter og i lige linje - én under hver sidekarm og én under posten. Løft så karmen over på de 3 forberedte opklodsninger. A B A=B (±1.5mm) 57

10 VELFAC Ribo 37 Sliding doors VELFAC Ribo 37 Skydedør VELFAC Ribo 37 Skjuttdörr A B A=B (±1.5mm) Opklodsning. Foretag nu opklodsning ved sidekarme, inkl. ved alle lukke- og fastgørelsespunkter i sider og bund. Under bundkarm skal der monteres supplerende opklodsning med en bredde på min. 50mm for. hver 200mm. Monter karmen helt i lod, vatter og krydsmål (±1.5mm), så skydedøren kommer til at køre optimalt. Min. 50mm C C C C C C C = 200mm Opklodsningen på bundkarmen skal sikre hele køreskinnens stabilitet, derfor skal opklodsningen dække bundkarmen, dog så 10mm på ydersiden/indersiden kan benyttes til fuge. Max 10mm Max 10mm Fastgørelse. Minimum 3 karmskruer i hver sidekarm (klik evt. alubeklædningen af for skjult montage). Minimum 2 karmskruer i bundkarmen (. s afstand). 2 fleksible fastgørelser i overkarmen sikrer plads til overliggerens evt. bevægelser under variabel taglast ingen opklodsning mellem overkarm og overligger/rem! Ved karmskrue i alu-bundkarm skal der tætnes med fugemasse i skruehullet. Genmonter til sidst den gående del og tjek at døren kører optimalt. Justering af lukketryk. + 58

11 VELFAC Ribo/Classic panel - Mounting of backboard VELFAC Ribo/Classic fylding - Montage af bagplade VELFAC Ribo/Classic fyllning - Montage av bakplatta VELFAC Ribo/Classic Füllung - Montage der Rückwandplatte Fill the cavity with insulation in accordance with specification (insulation not supplied by VELFAC). NB. Vapour barrier is integrated with backboard. Hulrummet i fyldingen isoleres forskriftsmæssigt. OBS: dampspærre er integreret i bagpladen. Fyllningens hålrum isoleras enligt gällande föreskrifter. OBS! Fuktspärr är integrerat i bakplattan. Der Hohlraum in der Füllung ist vorschriftsmäßig zu isolieren. Bitte beachten Sie: Eine Dampfsperre ist in der Rückwandplatte integriert. Place the backboard in the frame and tilt it in place. Bagpladen sættes på plads i karmen forneden og vippes ind foroven. Bakplattan sätts på plats i karmen nertill och trycks in mot karmen i toppen. Die Rückwandplatte wird von unten in den Rahmen eingesetzt und oben daran gekippt. Clips are factory fitted. Clips er monteret fra fabrik. Clips är monterade från fabrik. Werkseitig sind Clips angebracht. After ensuring all the clip fittings are in place, knock the backboard in to place using a rubber hammer. Bagpladen bankes på plads med en gummihammer, så den går i indgreb med clipsene hele vejen rundt. Bakplattan fixeras på plats i clipsen med en gummiklubba hela vägen runt. Die Rückwandplatte wird mithilfe eines Gummihammers richtig platziert, sodass die Clips rundherum greifen. Finally seal 2cm on both sides of all corners. The sealant should be pointed afterwards. Afslutningsvis fuges 2cm på hver side af alle hjørner. Fugen glittes efterfølgende. Avslutningsvis fogas det ca 2cm på varje sida av alla hörnor. Fogen jämnas till efterföljande. Zum Schluss 2 cm auf beiden Seiten in allen Ecken versiegeln. Die Dichtungsmasse anschließend glätten. 59

12 VELFAC Ribo/Classic panel - Dismounting VELFAC Ribo/Classic fylding - Afmontering VELFAC Ribo/Classic fyllning - Avmontering VELFAC Ribo/Classic Füllung - Demontage Dismounting the external panel: As glass replacement, see page 77. Afmontering af den udvendige fyldingsplade: Som glasudskiftning, se side 77. Avmontering av den utvendiga fyllningsplatta: Som glasbyte, se sid. 77. Demontage der aussere Füllung: Wie Glassaustausch, seheb Sie Seite 77. Dismounting the backboard: Cut the sealant in all corners (2cm on both sides). Afmontering af bagpladen: Skær fugen op i alle hjørner (2cm til hver side). Avmontering av bakplatta: Skär upp fogen ca 2cm i alla hörnor. Demontage der Rückwandplatte: Schneiden Sie die Versiegelung in allen Ecken (2 cm auf jeder Seite). Carefully slip a putty knife between the frame and the backboard seal. Stik forsigtigt en spartel ind mellem karm og læbe. Stick försiktigt in en spackel mellan karm och bakplatta. Einen Spachtel vorsichtig zwischen Rahmen und Lippe stecken. Move the putty knife until you locate the fixing clip nearest the corner. Flyt spartlen så den rører clipsen nærmest hjørnet. Flytta spackeln så att den rör clipsen närmast hörnet. Den Spachtel bewegen, sodass er den Clip berührt, der am dichtesten an der Ecke ist. Pull back the putty knife slightly and move it in front of the clip. Push the knife forward to release the barb of the clip, then leave it in place. Træk spartlen lidt ud og før den hen foran clipsen. Tryk spatlen ind, så clipsens modhagere udløses. Lad spartlen sidde i. Dra ut spackeln något och för den ner i clipset. Tryck in spackeln så att clipsens hullingar utlöses. Låt spackeln sitta kvar. Den Spachtel etwas herausziehen und vor den Clip setzen. Dann den Spachtel hineindrücken, damit die Widerhaken des Clips ausgelöst werden. Den Spachtel drinlassen. Release the fixing clip on the other side of the corner in the same way. Then pull the corner free. All clips must be released in the same way. Clips are positioned at app. every 40cm. Udløs clipsen på den anden side af hjørnet tilsvarende. Lad også denne spartel sidde og træk hjørnet frit. Alle clips skal udløses på tilsvarende måde. Der sidder clips for ca. hver 40cm. Frigör clipsen på den andra sidan på samma sätt. Låt också den spackeln sitta kvar och frigör hörnet. Alla clips skall utlösas på motsvarande sätt. Det sitter clips ca, var 40cm. Den Clip auf der anderen Seite der Ecke in gleicher Weise auslösen. Hier auch den Spachtel sitzen lassen und die Ecke frei ziehen. Alle Clips sind auf die gleiche Art auszulösen. Ca. alle 40 cm befindet sich ein Clip. 60

13 VELFAC Ribo/Classic acoustic trickle vent (in packer) VELFAC Ribo/Classic lydventil (i påforing) VELFAC Ribo/Classic ljudventil (i påföring) Wird in Deutschland nicht vermarktet 65mm 65mm Installation: VELFAC acoustic vents are delivered separately for on site installation. Please follow these instructions in order to install the vents, and the complete unit correctly. VELFAC lydventil monteres på byggepladsen. Sådan sikrer du korrekt montage af påforing med lydventil. VELFAC ljudventil monteras på byggarbetsplatsen. Sådan säkrar du en korrekt montering av påföring med ljudventil. Fixing zone Befæstigelses-område Infästnings-område The packer should be exactly the same length as the window unit. Place the packer on top of the window ensuring that the beads and grooves line up properly. Påforingen skal være nøjagtig samme længde som vindueselementet. Placer påforingen på vinduets overkarm, så pakningerne passer ned i noterne. Påföringen skall vara i exakt samma längd som fönsterelementet. Placera påföringen på fönstrets överkarm, så att packningarna passar ner i smigen. 65mm Fixing zones Befæstigelses-områder Infästnings-områden Packer - Påforing - Påföring 65mm N.B. don t screw through the vent itself. Fixing area is over the jambs. OBS: skru ikke ned i selve ventilen. Befæstigelsesområdet er over sidekarmene. OBS: Skruva ej ned i själva ventilen. Fastsättningsområdet är över sidokarmarna. Elevation Opstalt Opstalt Screw directly through the packer into the window frame using 4x65mm wood screws. If more vents within one packer, fixing between packers is recommended. Skru lodret gennem påforingen og ned i vinduets overkarm (4x65mm træskruer). Er der flere ventiler i samme påforing, bør der befæstes mellem ventilerne også. Skruva lodrätt genom påföringen och ned i fönstrets överstycke (4x65mm träskruvar). Är det fler ventiler i samma påföring, bör det skruvas mellan ventilerna också. VELFAC Ribo alu VELFAC Ribo wood/træ/trä Installed on 123mm mainframe Monteret på 123mm karm Monterad på 123mm karm Installed on 115mm mainframe Monteret på 115mm karm Monterad på 115mm karm 61

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16 SkyVision Linear Installation manual, comfort 5.6.07_06, Comfort, Item no. 0606 Version 0/6 Installation Manual VITRAL SkyVision Linear Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must

Læs mere

VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte

VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte Brækage af glas: Aflæs ordrenr. på skiltet i elementet og kontakt VELFAC erviceafdeling,

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Fodskåle korrekt højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding Quick release locked Headrest

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Selen er spændt og justeret korrekt Fodskåle korrekt højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000 Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment SupraVac 2000 DK Montering af læsseudstyr på SupraVac 2000 Det er vigtigt, at læsseudstyret monteres og justeres som angivet nedenfor. Forkert justering

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Fodskåle korrekte højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding Quick release locked Head rest

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

SfB(31)X Montagevejledning Installa Ins tion guide Montagevägledning vägledning 09.2006

SfB(31)X Montagevejledning Installa Ins tion guide Montagevägledning vägledning 09.2006 fb(31)x Montagevejledning Installation guide Montagevägledning 09.2006 Det finder du i vejledningen Følg vejledningens anvisninger for at opretholde produktgarantien Modtagelse og opbevaring: Indbygning:

Læs mere

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18 Montageanvisning instructions MultiDicer KMD 12, 18 2 DK Kongskilde MultiDicer KMD 12 og KMD 18 samles som vist på efterfølgende tegninger. 1. Tegning 121117963 Kongskilde MultiDicer leveres fra fabrikken

Læs mere

Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer

Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt herfor. Vi gør opmærksom

Læs mere

Monteringsvejledning (DK) Montering af fixlock beslag. Monteringsanvisning (N) Montering av fixlock beslag

Monteringsvejledning (DK) Montering af fixlock beslag. Monteringsanvisning (N) Montering av fixlock beslag Monteringsvejledning (K) Montering af fixlock beslag Monteringsanvisning (N) Montering av fixlock beslag Monteringsanvisning (SV) Montering av fixlock Mounting instruction (G) Mounting the fixlock fittings

Læs mere

highline med ramme with frame mit rahmen

highline med ramme with frame mit rahmen highline med ramme with frame mit rahmen Hvad er HighLine med ramme? HighLine med ramme er en produktserie bygget omkring det velkendte unidrain system. Udløbshuset og afløbsarmaturet er de samme produkter:

Læs mere

MONTERING. Træ & Træ/Alu

MONTERING. Træ & Træ/Alu Træ & Træ/Alu MONTERINGSVEJLEDNING TIL VINDUER AFMONTERING AF DE GAMLE VINDUER Du skal huske at kontrollere, om det nye vindue passer i murhullet, inden du afmonterer det gamle vindue. A B Udtag først

Læs mere

Monteringsvejledning (DK) Montering af armlæn, gribebøjle og legetøjsbøjle. Monteringsveiledning (N) Montering av armlener, gripebøyle og lekebøyle

Monteringsvejledning (DK) Montering af armlæn, gribebøjle og legetøjsbøjle. Monteringsveiledning (N) Montering av armlener, gripebøyle og lekebøyle Monteringsvejledning (K) Montering af armlæn, gribebøjle og legetøjsbøjle Monteringsveiledning (N) Montering av armlener, gripebøyle og lekebøyle Monteringsanvisning (SV) Montering av armstöd, griphandtag

Læs mere

Montagevejledning. Karmen indsættes i murhullet og fastholdes med kiler. Karmen sættes i lod i alle retninger der justeres med kilerne.

Montagevejledning. Karmen indsættes i murhullet og fastholdes med kiler. Karmen sættes i lod i alle retninger der justeres med kilerne. 01.10.2012 1 Montagevejledning MODTAGELSE, KONTROL OG AFDÆKNING Du bedes tage imod varerne Bemærk, at varerne leveres ved vognsiden. Køberen hjælper med aflæsning husk løftegrej til store elementer. Ansvaret

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

MONTERING GUIDE TIL MONTAGE AF VINDUER

MONTERING GUIDE TIL MONTAGE AF VINDUER Plastik GUIDE TIL MONTAGE AF VINDUER AFMONTERING AF DE GAMLE VINDUER Husk at kontrollere om det nye vindue passer i murhullet, inden du afmonterer det gamle vindue. Udtag først de gamle rammer. Brug rustløsende

Læs mere

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre.

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt

Læs mere

Adskillelse af karm og ramme

Adskillelse af karm og ramme Adskillelse af karm og ramme DOMUS og ALDUS vinduer Topstyret vindue 1. Luk vinduet op. 2. Karmkonsollen skrues af (se tegning 1A) i begge sider. Til afmontering anvendes torx 15. 3. Rammen kæntres ud

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

Power Supply 24V 2.1A

Power Supply 24V 2.1A Power Supply 24V 2.1A Strømforsyning 24 V 2,1 A Power Supply 24V 2.1A Stromversorgung 24 V 2,1 A Teknisk brugervejledning Technical User Guide Technische Bedienungsanleitung 2015.04.21 604159 Technical

Læs mere

VELFAC Ribo alu og VELFAC Ribo træ Produktinformation til professionelle

VELFAC Ribo alu og VELFAC Ribo træ Produktinformation til professionelle VELFAC Ribo alu og VELFAC Ribo træ Produktinformation til professionelle Pr. august 2012 VELFAC Ribo Et energivindue udviklet specielt til vinduesudskiftning VELFAC Ribo er specielt udviklet til vinduesudskiftninger

Læs mere

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com TP 20 96-15 0392983 SE Pump DK Pumpe 1670318 www.ifosanitar.com SE Montering av elpump för Ifö Solid duschkabiner. Karet Bestäm enl. fig på vilket ben pumpenheten skall fästas för att dess avlopp skall

Læs mere

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og Døre Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Guide til afmontering af gamle vinduer 3. Guide til afmontering af gamle døre 4. Guide til montage af PVC vinduer 5

Indholdsfortegnelse. Guide til afmontering af gamle vinduer 3. Guide til afmontering af gamle døre 4. Guide til montage af PVC vinduer 5 Montering Plastik 1 Indholdsfortegnelse Guide til afmontering af gamle vinduer 3 Guide til afmontering af gamle døre 4 Guide til montage af PVC vinduer 5 Guide til montage af PVC PLUS fastkarmsvinduer

Læs mere

Modtagelse og opbevaring

Modtagelse og opbevaring Monterings- & justeringsvejledning Kære Kunde Vi ønsker dig tillykke med dine nye svarre vinduer/døre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Fremstillingen af vore elementer bygger på håndværksmæssige

Læs mere

Motor type V Instructions H DK GB

Motor type V Instructions H DK GB Motor type V Instructions 99.48.01-H DK GB Ventilmotor type V DK Ventilmotoren (fig. 1) består af en drejemotor med påbygget krumtapmekanisme, der ændrer den drejende bevægelse til en op- og nedadgående.

Læs mere

Vejledning 1. Afmonter lågen a. Bauartfjederen afmonteres ved hjælp af en tang eller en skruetrækker ved enten at vride eller skubbe fjederen ud.

Vejledning 1. Afmonter lågen a. Bauartfjederen afmonteres ved hjælp af en tang eller en skruetrækker ved enten at vride eller skubbe fjederen ud. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51096 Udskiftning af sekskantet håndtagsstang: Nedenfor er beskrevet hvorledes håndtagsstangen på din Aduro 7 udskiftes. Arbejdshandsker kan med fordel anvendes.

Læs mere

GENEREL VEJLEDNING. Træ & Træ/Alu

GENEREL VEJLEDNING. Træ & Træ/Alu GENEREL VEJLEDNING Træ & Træ/Alu OPMÅLING GUIDE TIL OPMÅLING AF VINDUER OG DØRE Det er ikke så vanskeligt, som du måske tror, at tage mål til døre og vinduer. Hvis du følger denne vejledning, vil du opnå

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion.

Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion. 16.1.2014 1 Montagevejledning MODTAGELSE, KONTROL OG AFDÆKNING Du bedes tage imod varerne Bemærk, at varerne leveres ved vognsiden. Køberen hjælper med aflæsning husk løftegrej til store elementer. Ansvaret

Læs mere

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL!

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse.

Læs mere

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen Fuego Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle Instruktion / Instructions / Instruktionen Må kun fyldes hertil / Fill up to here only / Nur hier befüllen DK DK Læs hele instruktionen igennem inden brug

Læs mere

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør M-2200-1 Tillykke med din nye Royal Scandinavian Dusch - Serie 2200 brusedør. Læs venligst denne monteringsvejledning

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne M-1700-1 Tillykke med din nye Royal Scandinavian Dusch - Serie 1700 brusedør. Læs venligst

Læs mere

Monteringsvejledning 3- og 4-fløjede døre

Monteringsvejledning 3- og 4-fløjede døre Monteringsvejledning 3- og 4-fløjede døre Sådan gør du! På dette opslag finder du monteringsvejledning af karmen punkt 1-3. På bagsiden af opslaget finder du monteringsvejledning af dørplader punkt 4-8.

Læs mere

Oblique solutions, corner solutions and backing

Oblique solutions, corner solutions and backing DK Monteringsvejledning Skråløsninger, hjørneløsninger og bagklædning Denne vejledning anvendes sammen med monteringsvejledning til standardskabe Vores skydedørsgarderober er individuelle løsninger tilpasset

Læs mere

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL DANSK / ENGLISH DANSK SIDE 1 DS Pro PRO projektorbeslag PROJEKTORBESLAG 180 cm 180 CM Tillykke med dit nye DS Pro projektorbeslag 180 cm. For at opnå det bedste resultat bedes du læse denne manual og udelukkende

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING. Vinduer og døre Gør-Det-Selv

MONTERINGSVEJLEDNING. Vinduer og døre Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og døre Gør-Det-Selv Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

Sørg for at placere beslagene således, at rullegardinet ikke rører fremspring, f.eks. vinduesgreb, dørhåndtag, vindueskarme og lign.

Sørg for at placere beslagene således, at rullegardinet ikke rører fremspring, f.eks. vinduesgreb, dørhåndtag, vindueskarme og lign. STANDARDMONTERING Sørg for at placere beslagene således, at rullegardinet ikke rører fremspring, f.eks. vinduesgreb, dørhåndtag, vindueskarme og lign. 1. Montering af standardbeslag Beslagene kan bruges

Læs mere

VELFAC 100 Indadgående vinduer

VELFAC 100 Indadgående vinduer VELFAC 100 Indadgående vinduer Titel Side VELFAC 104 Side/bundhængt vindue 82 VELFAC 106 Bundhængt vindue 84 VELFAC 110 Fast vindue 86 VELFAC 134 Side/bundhængt altandør 88 VELFAC 110F Fast parti til VELFAC

Læs mere

DOOR SYSTEM - HOVVEJEN 148, 8361 HASSELAGER - T: F: E: - CVR:

DOOR SYSTEM - HOVVEJEN 148, 8361 HASSELAGER - T: F: E: - CVR: Indhold 1. Indledning...3 1.1 Generelle bestemmelser...3 1.2 Før montering...4 2. Montering...5 2.1 Typer af vægge/befæstigelse...5 2.2 Montage af modkarm (option)...5 2.3 Montage af karm...6 2.4 Montage

Læs mere

PN Sikringskit. Sikringskit

PN Sikringskit. Sikringskit PN Sikringskit Sikringskit Gør det surt at være skurk Tyverisikring drejer sig i første omgang om at hindre tyven i at komme ind i boligen. Derfor er det vigtigt at hjemmet kan låses forsvarligt, når du

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Vahle Døre og Vinduer A/S * Fabriksvej 5 * DK-8544 Mørke * Tlf. +45 86 37 24 77 * Fax +45 86 37 24 78 * www.jetrae.dk * jetrae@vahle.dk Monteringsvejledning 1. Placer døren i muråbningen

Læs mere

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1096 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1096 sida 1(2) JABO LUSTHUS 10 (Svenska 2014-01-21) LEVERANSBESKRIVNING TAK Underlagspapp, plywood skivor 12 mm, reglar 45 x 95, nockbeslag, takfotsbrädor 22 x 120. Taklutning ca 19 o. YTTERVÄGG Färdiga väggblock med

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

GENEREL VEJLEDNING. Plastik

GENEREL VEJLEDNING. Plastik GENEREL VEJLEDNING Plastik OPMÅLING Guide til opmåling af vinduer og døre Det er ikke så vanskeligt, som du måske tror, at tage mål til døre og vinduer. Hvis du følger denne vejledning, vil du opnå et

Læs mere

VELFAC Ribo alu og VELFAC Ribo træ Produktinformation til professionelle

VELFAC Ribo alu og VELFAC Ribo træ Produktinformation til professionelle VELFAC Ribo alu og VELFAC Ribo træ Produktinformation til professionelle Pr. januar 2013 VELFAC Ribo Et energivindue udviklet specielt til vinduesudskiftning VELFAC Ribo er specielt udviklet til vinduesudskiftninger

Læs mere

In this guide you will find: Follow the guide to ensure warranty

In this guide you will find: Follow the guide to ensure warranty fb(31)x Montagevejledning - 11.2008 Installation guide - 11.2008 Montagevägledning - 11.2008 Det finder du i vejledningen Følg vejledningens anvisninger for at opretholde produktgarantien Modtagelse og

Læs mere

Montagevejledning. & u - k l a s s i f i s e r e d e 1 & 2 f l ø j e d e G r i b e k a r m. M x d o o r / s u l d r u p / d a n m a r k 1/6

Montagevejledning. & u - k l a s s i f i s e r e d e 1 & 2 f l ø j e d e G r i b e k a r m. M x d o o r / s u l d r u p / d a n m a r k 1/6 Sørg for at murhullet har tene kanter, f.eks. gipsen er raspet af for ujævnheder, således hulmålet passer hele vejen rundt. På karmen sidder en etiket med oplysninger om hulmålets størelse. Kontrollerer

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Luxaflex Rullegardin LiteRise Monteringsvejledning

Luxaflex Rullegardin LiteRise Monteringsvejledning iterise Luxaflex Rullegardin LiteRise Monteringsvejledning Indhold Luxaflex Rullegardin LiteRise Montering Ændring af øverste stop Justering af et gardin, som selv ruller ned Justering af et gardin, som

Læs mere

Siderne findes i pdf en VELFAC 200, del 2

Siderne findes i pdf en VELFAC 200, del 2 VELFAC Moderne vinduer Titel Side VELFAC 201 Sidehængt vindue 22 VELFAC 207 Sidestyret vindue 24 VELFAC 210 Fast vindue 26 VELFAC 212 Topstyret vindue 28 VELFAC 220 jørnevindue 30 VELFAC 229 Vendevindue

Læs mere

Micro-Trains #1021/#1022 Lav, kort kobling

Micro-Trains #1021/#1022 Lav, kort kobling Micro-Trains #1021/#1022 Lav, kort kobling Lav, kort kobling for lokomotiver og vogne med begrænset plads, 2 par til (1021) Life-Like E8A banerømmer eller Bachmann 4-8-4 banerømmer. #1021 til lokomotiver

Læs mere

Installation af hukommelses- og udvidelseskort

Installation af hukommelses- og udvidelseskort Denne vejledning hjælper dig med at fjerne hukommelses- eller udvidelseskort. Brug følgende illustration til at finde stikket til det kort, du vil fjerne. Stik til harddisk 1 Stik til udvidelseskort Stik

Læs mere

Indbygningshåndtag og låse / Deep-dish paddles

Indbygningshåndtag og låse / Deep-dish paddles 50.9576X Aluminiumsdrejelås, eloxceret. 90 x 90 mm. 8 mm firkant + 20 mm længere med rille. Aluminium turnlock, anodized, 8 mm square + pin 20 mm longer with grove. 15.525 Indbygningshåndtag uden lås.

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

Indbruds- og børnesikring

Indbruds- og børnesikring Sikringsbeslag Indbruds- og børnesikring Børnesikring GODKENDT SS 3587 - SS 3587 Gør det surt at være skurk Tyverisikring drejer sig i første omgang om at hindre tyven i at komme ind i boligen. Derfor

Læs mere

PRO TEC 7 MULTI MONTAGEVEJLEDNING. windows

PRO TEC 7 MULTI MONTAGEVEJLEDNING. windows PRO TEC 7 MULTI MONTAGEVEJLEDNING windows INDHOLD 01 Modtagelse og opbevaring... 3 02 Starthjælp.... 4 03 Facadedør... 5 04 Terrassedør... 9 05 Topstyret vindue... 13 06 Sidehængt vindue... 17 07 Sidestyret

Læs mere

Invacare Sonnet Basic. User's Manual DK, S

Invacare Sonnet Basic. User's Manual DK, S Invacare Sonnet Invacare Sonnet User's Manual DK, S Invacare EC-Høng A/S Ident. no.: 1427681 Version 02 05.2003 Invacare Sonnet BRUGSANVISNING (DK)...3-4 BRUKSANVISNING (S)...5-6 Brugsanvisning for Invacare

Læs mere

Assembly Instruction Samlevejledning

Assembly Instruction Samlevejledning Assembly Instruction Samlevejledning NORRA by Skovby Contents - Indhold SM61 SM6 SM631* * Only available with trays, door and/or drawers Mounting of modules Accessories - Tilbehør Plinths Sokler 11 Ben

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Freefly B-Række Regler

Freefly B-Række Regler Freefly B-Række Regler Freefly B-Rækken er skabt til at imødekomme både nye og erfarende freeflyere, og præsentere dem for konkurrence elementet. Der konkurreres efter FAI regler, men der forekommer dog

Læs mere

Eksempel på montering af et vindue fortalt i ord og billeder!

Eksempel på montering af et vindue fortalt i ord og billeder! Eksempel på montering af et vindue fortalt i ord og billeder! Kontroller målet på det nye vindue, og udtag herefter det gamle vindue og rens hullet for snavs og gammel fugemasse. I dette tilfælde er der

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

Multi Protect A/S - Industrivej 1, DK Langå - Tlf

Multi Protect A/S - Industrivej 1, DK Langå - Tlf OBS - Enhver omkostning, der er forårsaget af købers manglende modtagerkontrol forinden påbegyndelse af montage, er sælger uvedkommende. 1 / 6 MONTAGEVEJLEDNING Venstre Højre Sørg for at murhullet har

Læs mere

VELFAC 200 Helo - udadgående vinduer

VELFAC 200 Helo - udadgående vinduer Udvikling af VELFAC fra 1985 til i dag VELFAC, 2-lags rude (udgået 8) Konstruktion: træ/aluminium Rude: 4-16-4 Uw-værdi: 1,6 (2,9 i 1985) Energiklasse D, Eref: -40 Randzonetemperatur: 7,2º Markedsført

Læs mere

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Uppackning af stolen 1 Udskiftning af sæde 2 Udskiftning af hjul 3 Montering af fodudløser til sædehøjde 4 Montering af fodring 5 Udskiftning af gaspatron 6 Montering af armlænssæt

Læs mere

ullegardin Luxaflex Rullegardin Monteringsvejledning

ullegardin Luxaflex Rullegardin Monteringsvejledning ullegardin Luxaflex Rullegardin Monteringsvejledning Indhold Luxaflex Rullegardin Type 1. Standard Standardmontering Monteringsmuligheder Afmontering (Standard) Brug af Dæmpet fjeder Type 1. Monteringsprofil

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Grundindstilling C D. du derimod er kraftigt bygget skal dynamikken strammes. B - Højden på stolen skal være så begge fødder kan hvile fladt på gulvet

Grundindstilling C D. du derimod er kraftigt bygget skal dynamikken strammes. B - Højden på stolen skal være så begge fødder kan hvile fladt på gulvet Grundinlling Når du sætter dig på kontorstn første gang inlles højde, sædedybde, siddevinkel, vægtdynamik og ryghøjde, så stn passer l din højde og vægt. A - Vægtdynamikken styrer den kraft du skal bruge

Læs mere

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat.

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. TELT Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. Opstillingstid: ca. 25 min. Krævet antal personer til opstilling: 2 Oversigt over dele Kabine Pløkker (18 stk.) Yderdug Bæretaske Ekstra

Læs mere

L-dørgreb / L-handles

L-dørgreb / L-handles 10.103 L-Dørgreb med flange uden lås, rillet, 36 mm, alloy-krom. Fluted L-handle, non-locking, 36 mm, alloychrome. 10.206S L-dørgreb med flange og lås alloy-krom, med 2 nøgler FS880, buet, 44 mm. Arched

Læs mere

MODULBÆRINGER I H-PROFIL 80

MODULBÆRINGER I H-PROFIL 80 MODULBÆRINGER I H-PROFIL 80 3.6.4.1 Nyt perspektiv indenfor anlægsarbejde Vi ved af erfaring, at ændringer/forandringer og udbygning i løbet af bygningstiden i forøget omfang optræder. Problemer med konstruktionen,

Læs mere

CS 80 MAGNEO. Skydedørsautomatik. Montagevejledning Dør med: MANET beslag på væg MANET beslag i væg. Montage af glasdør med MANET Glasbeslag på væg

CS 80 MAGNEO. Skydedørsautomatik. Montagevejledning Dør med: MANET beslag på væg MANET beslag i væg. Montage af glasdør med MANET Glasbeslag på væg MANET Glasbeslag på væg MANET Glasbeslag på væg CS 80 MAGNEO Skydedørsautomatik Montagevejledning Dør med: MANET beslag på væg MANET beslag i væg MANET Glasbeslag på væg MANET Glasbeslag på væg For at

Læs mere

NewTime S-1. Monteringsvejledning

NewTime S-1. Monteringsvejledning NewTime S-1 Monteringsvejledning Kassens indhold 4x Rawlplugs 4x Skruer 2 4x Hætter 4x Pakninger Toilet Det skal du bruge Boremaskine Bor, 6mm Stjerneskruetrækker Silicone baseret vådrums fugemasse. Slange

Læs mere

S N D UK side 2-5 Bruksanvisning sida 6-9 Bruksanvisning side 10-13 Bedienungsanleitung seite 14-17 User instructions side 18-21 ESL 1WM EXHAUSTO A/S Odensevej 76-55 Langeskov Tel. + 65 66 12 34 Fax +

Læs mere

Hahn VL-Band AL Dolt gångjärn för aluminiumdörrar

Hahn VL-Band AL Dolt gångjärn för aluminiumdörrar Hahn VL-Band AL Dolt gångjärn för aluminiumdörrar N DK Skjult hengsel for aluminiumsdører Skjultliggende hængsel til aluminiumdøre n Monteringsanvisning n Monteringsanvisning n Monteringsvejledning Hahn

Læs mere

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde:

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde: Monteringsanvisning Santex E-line Skydepartier Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: +5 5 mm Tolerance højde: +7 7 mm Tjek altid at du har modtaget det rigtige antal komponenter,

Læs mere

Multi Protect A/S - Industrivej 1, DK Langå - Tlf

Multi Protect A/S - Industrivej 1, DK Langå - Tlf OBS - Enhver omkostning, der er forårsaget af købers manglende modtagerkontrol forinden påbegyndelse af montage, er sælger uvedkommende. 1 / 6 MONTAGEVEJLEDNING Venstre Højre Sørg for at murhullet passer

Læs mere

Siderne findes i pdf en VELFAC 200, del 1

Siderne findes i pdf en VELFAC 200, del 1 Moderne vinduer Titel Side VELFAC 201 Sidehængt vindue 22 VELFAC 207 Sidestyret vindue 24 VELFAC 2 Fast vindue 26 VELFAC 2 Topstyret vindue 2 VELFAC 220 Hjørnevindue VELFAC 229 Vendevindue 32 VELFAC 231

Læs mere

DK/N. Monteringsvejledning Monteringsanvisning. Deko Plus Plisségardin

DK/N. Monteringsvejledning Monteringsanvisning. Deko Plus Plisségardin K/N S Monteringsvejledning Monteringsanvisning eko Plus Plisségardin Montering Loft / Tak ækkappen sættes på beslagene / Sätt täckkåpan på beslaget eslag fast / Skruva fast beslaget Mulighed for kile

Læs mere

Monteringsvejledning FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949. www.total-vinduer.dk email: info@total-vinduer.dk

Monteringsvejledning FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949. www.total-vinduer.dk email: info@total-vinduer.dk Monteringsvejledning FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949 www.total-vinduer.dk email: info@total-vinduer.dk Modtagelse og opbevaring 1. Overdragelse af døre og vinduer sker ved vognkant

Læs mere

VELFAC Ribo - vinduer og døre

VELFAC Ribo - vinduer og døre VELFAC Ribo - vinduer og døre Titel Side VELFAC Ribo 01 Sidehængt vindue 66 VELFAC Ribo 07 Sidestyret vindue 67 VELFAC Ribo 10 Fast vindue 68 VELFAC Ribo 12 Topstyret vindue 69 VELFAC Ribo 29 Vendevindue

Læs mere

MODULARSTEEL IN H-PROFILE 80

MODULARSTEEL IN H-PROFILE 80 MODULARSTEEL IN H-PROFILE 80 3.6.4.1 Nyt perspektiv indenfor anlægsarbejde Vi ved af erfaring, at ændringer/forandringer og udbygning i løbet af bygningstiden i forøget omfang optræder. Problemer med konstruktionen,

Læs mere

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure Standard MANUELL 56-310 Bure S MANUELL 56-300

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure Standard MANUELL 56-310 Bure S MANUELL 56-300 Brugsanvisning Bure Gangborde Bure Standard MANUELL 56-310 Bure S MANUELL 56-300 Kære Bruger Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du

Læs mere

Trin 1 Opstart af montage. Udsparingsmål kontrolleres. Mål på udsparinger udføres iht. nedenstående tabel.

Trin 1 Opstart af montage. Udsparingsmål kontrolleres. Mål på udsparinger udføres iht. nedenstående tabel. FutureVent Mounting instruction Ventilation row (WFV), Insolation box (WFB), Regenerator (WFR), Control unit (WFC), Drip edge (WFD), Outdoor screen (WFS), Mounting frame (WFF) & Indoor grill (WFG) DK Montagevejledning

Læs mere

VELFAC 200. VELFAC 200 Helo. VELFAC 200 Helo VELFAC A/S 11.13. min. 30mm DETAIL D SCALE 1 : 2 1:50. Requir. spec.

VELFAC 200. VELFAC 200 Helo. VELFAC 200 Helo VELFAC A/S 11.13. min. 30mm DETAIL D SCALE 1 : 2 1:50. Requir. spec. VELFAC 200 + 200 Helo, Glass replacement, p. 1 VELFAC 200 + 200 Helo, Glasudskiftning, s. 1 VELFAC 200 + 200 Helo, Glasbyte, s. 1 VELFAC 200 + 200 Helo, Verglasung, S. 1 Glass breakage: Find the id. tag

Læs mere

99.48.03-F DK GB. Motor type AV. Instructions

99.48.03-F DK GB. Motor type AV. Instructions 99.48.03-F DK GB Motor type AV Instructions 2 Ventilmotor type AV DK Ventilmotoren (fig. 1) består af en drejemotor med påbygget krumtapmekanisme, der ændrer den drejende bevægelse til en op- og nedadgående.

Læs mere

Quinntus New Classic Montagevejledning.

Quinntus New Classic Montagevejledning. Quinntus New Classic Montagevejledning. 1) Kvistene passer til et frit spærmål på hhv. 93,7, 113,7 og 133,7 cm i bredden. Se nedenstående skema. Der er 3 udgaver af kvistsystemet de passer til forskellige

Læs mere

Sikringsbeslag GODKENDT SS 3587 - SS 3587 - SS 3587 -

Sikringsbeslag GODKENDT SS 3587 - SS 3587 - SS 3587 - Sikringsbeslag GODKENDT SS 3587 - SS 3587 - SS 3587 - SS 3587 Gør det surt at være skurk Tyverisikring drejer sig i første omgang om at hindre tyven i at komme ind i boligen. Derfor er det vigtigt at hjemmet

Læs mere

VELFAC 200i - udadgående vinduer

VELFAC 200i - udadgående vinduer VELFAC i - udadgående vinduer Titel Side VELFAC 201i Sidehængt vindue 32 VELFAC 207i Sidestyret vindue 33 VELFAC 210i Fast vindue 34 VELFAC 212i Topstyret vindue 35 VELFAC 220i jørnevindue 36 VELFAC 229i

Læs mere

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure XL 56-315

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure XL 56-315 Brugsanvisning Bure Gangborde Bure XL 56-315 Kære Bruger Bruksanvisning Bure Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du benytter Bure

Læs mere