SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET"

Transkript

1 REFERAT af Menighedsrådsmødet Tirsdag den 29. november 2011 kl i Sognehuset Til stede: Karen Bjørn Juhl, Børge Juhl, Thomas Kristian Nielsen (medarb. rep.), Sonia Ellinor Pedersen, Mogens Skjøth, Erik Dybdal Møller, Finn Bruun Ravnsbæk, Martin Toft Lodahl, Agnes Margrethe Petterson, Georg Hoxer Kjeldsen, Jørgen Lasgaard, Johanne Pedersen Markvart, Flemming Baatz Kristensen og Karsten Thorlund (referent). Afbud: Henning Dahl Madsen og Lona Meisnow. Indledning ved Flemming Baatz Kristensen 1. Godkendelse af dagsorden og gennemgang af punkter REFERAT: Godkendt. 2. Beslutning om fremtidig opgavevaretagelse af regnskabsføreropgaven. (Til beslutning - Bilag 1 til 6) Kassereren har indhentet tilbud på varetagelse af størstedelen af opgaverne som regnskabsfører. Der er indhentet 3 eksterne tilbud. Det fremgår heraf, at en ekstern varetagelse af regnskabsføreropgaverne medfører forventede besparelser. Størst besparelse ca. kr årligt forventes, der at være ved at menighedsrådet tilslutter sig provstiets ordning. Den væsentligste årsag til at besparelsen ved denne ordning er størst sammenholdt med de øvrige eksterne tilbud er, at der ved denne ordning ikke skal afregnes moms. Menighedsrådet træffer beslutning om, hvilken fremtidig model som ønskes. REFERAT: Det blev vedtaget at tilslutte sig provstiets ordning pr. 1. januar Georg Kjeldsen sørger for tilmelding til provstiets regnskabskontor samt undersøger krav til indrapportering. Finn Bruun Ravnsbæk og Martin Lodahl fremlægger forslag til fremtidig håndtering af kordegnefunktionen på mødet i januar. FU bemyndiges til at købe vikar til dækning af eventuelt behov for assistance indtil ny ordning er indkørt.

2 3. Økonomi ved kassereren SCT. PAULS KIRKE 3.1 Prioritering af nye budgetønsker til budgettet for 2011 og 2012 (Til beslutning Bilag 7A og 7B ) (19.45) På mødet i september blev en række ønsker henvist til behandling på novembermødet. Der har endvidere været mulighed for at fremsætte budgetønsker. Kassereren har til mødet udarbejdet oplæg. REFERAT: Oplæg godkendt med følgende bemærkninger. Konto 3304 forhøjes med kr og ikke kr som anført i bilag. Konto 3307 fastholdes uændret. Konto 6023 fastholdes uændret. Konto 5102, 5202 og 5302 forhøjes til kr Evaluering af gudstjenestetider (Til beslutning - Bilag 8) (20.10) På mødet i oktober vedtog menighedsrådet at vende tilbage til højmessetidspunktet kl fra 1. marts Medarbejderne har ønsket at tidspunktet først ændres 1. september 2012 af hensyn til indgåede aftaler og af hensyn til at ordningen kan varsles i god tid. Det blev endvidere besluttet at Kontaktpersonen til mødet skulle undersøge muligheden for flere 2. tjenester i den del af juni og august som ligger uden for skolernes sommerferie. Det fremgår af svar fra de ansatte, at de anbefaler opmåling af deres stillinger, såfremt tjenestetallet skal udvides. Endelig blev det besluttet at tidspunktet for 2. tjenester skulle revurderes som konsekvens af at højmessetidspunktet flyttes tilbage til kl På ovennævnte baggrund skal menighedsrådet beslutte - om det ændrede højmessetidspunkt først skal træde i kraft pr. 1. september (evt. yderligere begrundelse på MR-mødet fra medarbejderne) - om der skal indføres 2. tjenester i den del af juni og august som ligger uden for skolernes sommerferie (evt. indstilling fra præsterne?)

3 - Placering af tidspunkt for 2. tjenester. Medarbejdere og forretningsudvalget indstiller, at tidspunktet for 2. tjenester tilbagevender til tidspunktet fra før forsøgsordningen kl REFERAT: Dato for ændring af højmessetidspunkt fastholdes til 1. marts Der indføres ikke flere 2. tjenester. Tidspunkt for 2. tjenester vender tilbage til tidspunktet fra før forsøgsordningen kl Renovering af præsteboliger Marselisvej 9 og Strandvejen 114. (Til orientering/beslutning) Arbejdet på Marselisvej 9 er påbegyndt. Der er foretaget nærmere undersøgelser af sætningsproblematik på Strandvejen 114,som har medført anbefaling om yderligere undersøgelser. Resultatet af undersøgelsen forventes at foreligge til MR-mødet. REFERAT: Der var umiddelbart inden mødet indkommet uddybende rapport fra GEO vedr. sætningsproblematikken på Strandvejen 114. Rapporten viser at der er behov for yderligere understøtning af tilbygningen såfremt yderligere sætningsskader skal elimineres. Menighedsrådet bemyndigede Finn Bruun Ravnsbæk og Børge Juhl til at igangsætte funderingsarbejdet, således at de prioriteres højere end indvendige arbejder i præsteboligen. 6. Indstilling om påbegyndelse af tegning til ombygning af præsteboligen Rungstedvej 9. (Til beslutning) Det indstilles at der vælges en arkitekt til udarbejdelse af skitser vedr. præsteboligen Rungstedvej 9 og at restprovenuet for maling mv. indgår som finansiering af skitsearbejdet. REFERAT: Der var til mødet indhentet tilbud fra arkitektfirmaet Ole Dreyer for udarbejdelse af skitseforslag samt overslag vedr. ombygning af præsteboligens køkken og bad. Forslaget behandles på januar eller februar mødet med henblik på at det kan indgå i menighedsrådets budgetønsker for Menighedsrådet vedtog at afsætte kr. inkl. moms til formålet.

4 7. Status på byggesagen udvidelse af sognelokaler(til orientering) REFERAT: Karsten Thorlund refererede kort fra møde med rådgiver og møde i byggeudvalget. Arkitekt påbegynder registreringer og forundersøgelser i december og selve skitseringen påbegyndes i januar. 8. Status på 125-årsjubilæet (Til beslutning) Udvalget redegør for status i forhold til jubilæet. Kjeld Holm kan ikke prædike den 5. februar. Det besluttes derfor om jubilæet kan/skal udskydes. REFERAT: Jubilæumsmarkeringen udskydes til søndag 12. februar. 9. Kirkekaffe (Til beslutning) Medarbejderne har i fællesskab løst kirkekaffen efter at Doreen er gået ud af arbejdet. Der bør findes en fremtidig tovholder såfremt ordningen skal bibeholdes. Forretningsudvalget foreslår at der findes en frivillig. REFERAT: Flemming Baatz Kristensen prøver at finde en frivillig, der kan være fremtidig tovholder. 10. Status på træffetid vedr. henvendelser om bisættelse/begravelse på fredage. (Til beslutning) Formanden redegør for drøftelser med Skt. Lukas om ordningen. REFERAT: Kordegnekontoret vil fortsat være lukket om fredagen. Finn Bruun Ravnsbæk fortsætter drøftelser med Skt. Lukas og på mødet i januar fremlægges et forslag til en model for lukkedag. 11. Evt. ændring af beslutning fra tidligere MR om samlet frivillighedsfest. (Til beslutning ) Sognemedhjælperne har bedt om, at frivillighedsfestudvalget suppleres med et yderligere medlem. Forretningsudvalget foreslår at beslutningen om en samlet frivillighedsfest tages op til fornyet overvejelse, således at nogle af pengene i stedet evt. anvendes til kursusvirksomhed til frivillige.

5 REFERAT: Tanken om en fælles frivillighedsfest opgives. Omsorgsudvalget har lavet oplæg til fordeling af midler til frivillighedsfester som følges. Tovholder og budget er anført nedenfor: Sognemedhjælpernes frivillige sognemedhjælperne: kr Åben Kirke Sonia Pedersen: kr Højmessefrivillige Flemming Baatz Kristensen: kr Konfirmandfrivillige Flemming Baatz Kristensen: kr Lovsangsgudstjeneste Flemming Baatz Kristensen: kr Mission Afrika +50 Jørgen Lasgaard foreslår at vi sammen med Lukas og Langenæs indgår i et fælles missionsprojekt, som Sct. Pauls Kirke f.eks. kan samle ind til ved høstgudstjenester, og hvor vi kan få noget erfaringsnært at vide. (Egon fra Lukas kirkens menighedsråd er rejseleder i dette projekt). REFERAT: Tiltrådt. 13. Nyt fra udvalgene (til orientering) 13.1 Evt. nyt fra aktivitets- og kunstudvalg REFERAT: Husk frist for tilmelding til julefrokost 1. december Evt. nyt fra Åben Kirke Udvalg 13.3 Evt. nyt fra Byggeudvalget 13.4 Evt. nyt fra Børneudvalget 13.5 Evt. nyt fra Kirkeudvalget og Kirkeværgen 13.6 Evt. nyt fra Omsorgsudvalget 13.7 Evt. nyt fra Kirkeblads- og hjemmesideudvalget REFERAT: Seneste kirkeblad er uddelt af Y s Mens Club Evt. nyt fra Koncertudvalget REFERAT: Der er et meget flot koncertprogram her i december. Gør brug af det Evt. nyt fra Grøn Kirke udvalget 14. Nyt fra kontaktpersonen REFERAT: Hans Henrik Cristensen er ved at finde ny kirketjenervikar.

6 Anne Marie Stammer Kristoffersen har opsagt sin stilling med virkning fra 31. december Nyt fra Præsterne (til orientering) REFERAT: Flemming Baatz Kristensen takkede for blomsterhilsen ved receptionen for bogudgivelse i søndags. Erik Dybdahl Møller orienterede om at minikonfirmandforløbet i foråret bliver afholdt på 3 lørdage, så der kan samles børn fra alle skoler på Frederiksberg og Langenæs samtidigt. Jørgen Lasgaard indtræder i FU, hvor han afløser Flemming Baatz Kristinsen. Jørgen Lasgaard orienterede om Joan Amalie Holck starter i virksomhedspraktik i Sct. Pauls Kirke i korshærens arbejde d. 12. dec Flemming Baatz Kristensen orienterede om afslutning i morgen for minikonfirmander fra Forældreskolen. 16. Post til Menighedsrådet (Til orientering) Henvendelser findes på ITskrivebordet. 17. Eventuelt (Til orientering) Georg Kjeldsen meddeler aftenskolen, at de i stedet for tilskud kan kopiere programmer på kirkens kopimaskine. Stor ros til den nye bog om Sct. Pauls Kirke. 18. Kollektliste (Til godkendelse) REFERAT: Godkendt, dog byttes kollekt for søndag septuagesima og seksagesima.

7 HUSK julefrokost for MR-medlemmer og personale mv. torsdag den 8. december kl Næste ordinære menighedsrådsmøde afholdes tirsdag den 17. januar 2012 kl

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet Tirsdag den 28. august 2012 kl. 19.00 i Sognehuset Indledning ved Erik Møller Til stede: Flemming Baatz Kristensen, Jørgen Lasgaard, Erik Møller, Sonia Pedersen, Mogens Skjøth,

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Erik Dybdal Møller, Hans Henrik Christensen (medarbejderrepræsentant), Jakob From Søvndal, Anita Holmgaard, Eva

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet SCT. PAULS KIRKE Torsdag den 31. oktober 2013 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Finn Bruun Ravnsbæk, Annette Baldus Vestergaard, Anita Holmgaard, Erik Dybdal Møller, Thomas

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET DAGSORDEN til Menighedsrådsmødet Torsdag den 19. september 2013 kl. 19.00 i Skt. Lukas Kirkes Sognehus Sal 1 Tilstede: Finn Bruun Ravnsbæk, Johanne Pedersen Markvart, Flemming Baatz Kristensen, Lona Meisnow,

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET DAGSORDEN til Menighedsrådsmødet Mandag den 19. januar 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Indledning ved Erik Dybdal Møller 1. Godkendelse af dagsorden og gennemgang af punkter (19.10). 2. Økonomi ved kassereren

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 19. marts 2014 kl. 16 19 i store sal

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 19. marts 2014 kl. 16 19 i store sal Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 19. marts 2014 kl. 16 19 i store sal Indkaldte: Lis Lynge, Karen Diemer, Litzie Christensen, Ulla og Gerhard Stærmose, Vibeke Johansen,

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Davids kirke onsdag den 17. marts 2010 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Davids kirke onsdag den 17. marts 2010 kl. 19.30 ROSENVÆNGETS SOGN 22. marts 2010 Referat af menighedsrådsmøde i Davids kirke onsdag den 17. marts 2010 kl. 19.30 Møde nr. 7 Astrid Kappel Nielsen Christian Seidelin (afbud) Else Juul Green Esther Søeborg

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014 På mødet deltog: Jan Friberg, Jakob Riis, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup, Per Frederiksen, Ole Winkler Pedersen, Anne-Lise Wagner, og Jørn Johansen. Susanne Sjølander

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945

Vorup Boligforening af 1945 Vorup Boligforening af 1945 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 23. april 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat fra bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af 1945 23.04.2013 side

Læs mere

Dato: 28. maj 2014. Mødested: Sønderbro Kirkes sognelokale. Mødestart kl. 17,00. R e f e r a t

Dato: 28. maj 2014. Mødested: Sønderbro Kirkes sognelokale. Mødestart kl. 17,00. R e f e r a t 28. maj 2014 Sønderbro Kirkes sognelokale Møde Blad nr. nr. 1 Mødestart kl. 17,00 R e f e r a t Lars Skytte Nielsen Anette V. Egly AVE Karl-Ole Petersen - KOP Gert Fruelund Jensen - GF Tove Asmussen TA

Læs mere

Menighedsrådsmøde Tirsdag den 26. maj 2015 kl. 19.00 i menighedslokale, første sal Der er mødepligt pga. godkendelse af budget 2016

Menighedsrådsmøde Tirsdag den 26. maj 2015 kl. 19.00 i menighedslokale, første sal Der er mødepligt pga. godkendelse af budget 2016 Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 26. maj 2015 Side 1 Menighedsrådsmøde Tirsdag den 26. maj 2015 kl. 19.00 i menighedslokale, første sal Der er mødepligt pga. godkendelse af budget 2016 Dagsordenstekst:

Læs mere

Fruering og Vitved Menighedsråd

Fruering og Vitved Menighedsråd Fruering og Vitved Menighedsråd 1 Referat af fællesrådsmøde Torsdag den 20. september 2012. Referatet sendes til: MR- medlemmer, suppleanter, sognepræst, ansatte, regnskabsfører samt lejer af forpagtergårdsboligen.

Læs mere

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning Indkaldelse til menighedsrådsmøde: Torsdag den 28. november 2013 kl. 19.00 Mødet indledes med spisning ca. kl. 18.00 i Pyramiden. Fraværende med afbud: Eva Hoffmann Randrup Evt. stedfortrædere indkaldt:

Læs mere

ROSENVÆNGETS SOGN 10. december 2008

ROSENVÆNGETS SOGN 10. december 2008 ROSENVÆNGETS SOGN 10. december 2008 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken den 3. december 2008 kl. 19.30 Møde nr. 2 Anders Kindt Christina Slidsborg Else Juul Green Knud Frisenborg Marker Lars Chr.

Læs mere

Referater af Osted menighedsråds møder 2015

Referater af Osted menighedsråds møder 2015 Referater af Osted menighedsråds møder 2015 www.o-a-p.dk Referat fra menighedsrådsmøde i Osted den 14. januar 2015 kl. 19.00 i Stalden Vært: Allan Baunehøj Jensen. Deltagere: TD-J Torsten Dam Jensen, AB

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge

Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge 27. marts 2014 Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge Referat af møde nr. 10 i menighedsrådet Hermed referat af møde nr. 10 i Rosenvængets sogns menighedsråd

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde Udkast til referat af ordinært menighedsrådsmøde i Solrød Menighedsråd, torsdag den 4. juni kl.18.00. Forventes afsluttet senest kl. 22.00. NB : Evt. bemærkninger til udkast til referat bedes meddelt kirkekontoret

Læs mere

Kommunikationsmedarbejderne Martin Kristiansen deltog under dagsordenens punkt 1, og Jesper Rasmussen deltog fra punkt 3 til 11.

Kommunikationsmedarbejderne Martin Kristiansen deltog under dagsordenens punkt 1, og Jesper Rasmussen deltog fra punkt 3 til 11. VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 23. nov. 2011 REFERAT Bestyrelsesmøde den 23. november 2011 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Referater af Allerslev menighedsråds møder 2015

Referater af Allerslev menighedsråds møder 2015 Referater af Allerslev menighedsråds møder 2015 www.o-a-p.dk Menighedsrådet for Allerslev Sogn Referat af menighedsrådsmødet i Allerslev den 8. januar 2015 Tilstede: KB, FKC, TD-J, BK, IR, PM, LJ og ERP

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 19-12-2014 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 12. februar 2013, kl. 16.00 KAB, Billedsalen, Studiestræde 38, 3., København K

Organisationsbestyrelsesmøde den 12. februar 2013, kl. 16.00 KAB, Billedsalen, Studiestræde 38, 3., København K Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 12. februar 2013, kl. 16.00 KAB, Billedsalen, Studiestræde 38, 3., København K Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup,

Læs mere

REFERAT TIL INTERN BRUG I BESTYRELSEN

REFERAT TIL INTERN BRUG I BESTYRELSEN Humlebæk Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 3. februar 2011 kl. 17.00 I Langebjergparkens Fælleshus, Langebjergvej 374, 3050 Humlebæk REFERAT TIL INTERN BRUG I BESTYRELSEN

Læs mere

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Dato: 17. februar 2015 kl. 16.30 i Konsistoriesalen Afbud fra: Christiane Hach, Jesper Hougaard Larsen, Henrik Wigh-Poulsen, Signe Toft, Kai Hermansen.

Læs mere

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal Kirkekontoret Frederikssundsvej 125 A 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 55 58 22.08.2013

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen (Fokus) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1

Læs mere