NOTAT. 1. Indledning. Projekt Økonomisk beregning over PCB-sanering og reetablering af hovedbygning på Vinkelvej Kunde Viborg Kommune Notat nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. 1. Indledning. Projekt Økonomisk beregning over PCB-sanering og reetablering af hovedbygning på Vinkelvej Kunde Viborg Kommune Notat nr."

Transkript

1 NOTAT Projekt Økonomisk beregning over PCB-sanering og reetablering af hovedbygning på Vinkelvej Kunde Viborg Kommune Notat nr. 4 Dato Til Viborg Kommune Fra Carsten Ammitzbøll Bjørn (CAB) Jacob Tørring Damsgaard (JTD) Mathias René Andersen (MRA) Morten Smedegaard (MOTS) Lisbeth Odsbjerg (LOV) Dato Indledning Hovedbygningen på Vinkelvej 20 i Viborg er opført med materialer, som indeholder høje koncentrationer af PCB /1/, /2/. Disse materialer afdamper sundhedsskadelige mængder af PCB til indeklimaet i koncentrationer, som overskrider Sundhedsstyrelsens laveste aktionsværdi på 300 ng PCB/m 3 /3/, /4/, /5/. Aktionsværdien indikerer, hvornår man som bygningsejer skal iværksætte foranstaltninger for at nedbringe PCB-koncentrationen. Rambøll Poulsgade 8 DK-7400 Herning T F Viborg Kommune og Mercantec har, i forbindelse med salg af bygningen, bedt Rambøll undersøge, hvilke tiltag der er nødvendige for at bringe PCB-koncentrationen ned under Sundhedsstyrelsen aktionsværdi. I den forbindelse er der udarbejdet en CFD-analyse (Computational Fluid Analysis) som simulerer strømningen af PCB i luften på baggrund af blandt andet omfang og placering af PCBholdige materialer i bygningen /5/. Der er udført simuleringer for repræsentative typer af lokaler i bygningen. Simuleringerne angiver, hvilke tiltag der er nødvendige for at opnå den ønskede reduktion af PCB-koncentrationen i de enkelte lokaler. Dette notat indeholder en opgørelse over de anslåede udgifter til gennemførelse af tiltag, som vil bringe koncentrationen af PCB i indeklimaet ned under Sundhedsstyrelsens laveste aktionsværdi. Tiltagene indebærer fjernelse og forsegling af PCB-holdige materialer. Reetablering efter fjernelse af materialer er ligeledes omfattet, ligesom en vurdering af behov for efterfølgende kontrol af, at tiltagene har haft den ønskede effekt og eventuelle vedligeholdelsesarbejder som vedrører PCB-afdampning også er omfattet af notatet. Rambøll Danmark A/S CVR NR /8 Medlem af FRI

2 2. PCB-holdige kilder til afdampning til indeklimaet Til vurdering af, hvilke PCB-holdige kilder til afdampning det er nødvendigt at fjerne for at sænke koncentration af PCB i bygningen til under 300 ng/m 3 er der foretaget undersøgelser til fastlæggelse af primære-, sekundære- og tertiære kilder til afdampning af PCB i bygningen. Materialer, hvor PCB er tilsat under produktionen, kan indeholde meget høje koncentrationer af PCB. Disse materialer kan afdampe PCB og de betegnes som primære kilder til PCB i indeklimaet. Via direkte afsmitning kan PCB fra eksempelvis fugemasse diffundere ind i tilstødende materialer såsom murværk, beton eller vinduesrammer. De tilstødende materialer kan over tid indeholde betydelige mængder PCB, som også kan medvirke til afdampning af PCB. Disse materialer betegnes som sekundære kilder til PCB i indeklimaet. Endelig kan afdampet PCB sætte sig i øvrige materialer i lokalerne (eks. maling eller linoleumsgulve fremstillet uden PCB). Disse materialer kan ligeledes potentielt afdampe PCB til indeklimaet og betegnes som tertiære kilder til PCB i indeklimaet. I Tabel 3.1 ses en opgørelse over PCB-holdige materialer i bygningen inddelt efter kildetype. Det vurderes, at de primære kilder til afdampning af PCB til indeklimaet er udbredt brug af elastisk fugemasse med indhold af PCB op til 16 %. Kildetype Primære Sekundære Tertiære Omfang Elastiske fuger omkring indvendige dørpartier mv. Elastiske fuger ved ventilationskasser Elastiske fuger om oprindelige vindues-/facadepartier Elastiske fuger mellem murværk og betonelementer Forseglingslim og kit ved termoruder Murværk og betonelementer ved fugemasse Træværk ved fugemasse om indvendige døre Træværk ved fugemasse i facadepartier Vinduesrammer Maling (på ind- og udvendige overflader) Polish på gulvklinker (i gangarealer, kantine og festsal) Linoleumsgulv Gulvtæppefliser (i kontorfløj) Loftsplader Lydisolerende bats (kantine og festsal) Isoleringsmateriale i ventilationskasser Støv (i ventilationsanlæg) Plastfodpaneler anvendt i undervisningslokaler Tabel 2.1 Kilder til afdampning af PCB til indeklimaet. Primære kilder er produceret med indhold af PCB. Sekundære kilder har optaget PCB via direkte afsmitning fra tilstødende PCB-holdige materialer. Tertiære kilder har optaget PCB via luften. Kilderne bidrager til den totale afdampning af PCB til indeklimaet i bygningen. Om indvendige døre i bygningen er der mellem dørkarm og murværk anvendt fugemasse med højt indhold af PCB. I lokalerne i undervisningsfløjen er der anvendt PCB-holdig fugemasse til tætning af en ventilationskasse og til tætning omkring dækplader til installationer. 2/8

3 Facadepartierne er fuget ind- og udvendigt med PCB-holdig fugemasse. Fugemassen er anvendt på alle fire leder af partierne (i siderne, i bunden og i toppen). Indvendigt er der fuget om betonoverliggere og facadeplader. Disse er i dag skjult af nyere gipspladelofter. I kontorfløjen er en del af vinduerne fra bygningens opførelse og der er konstateret indhold af PCB i det kit/fugemasse der sidder mellem glas og vinduesrammer. I undervisningsfløjen er de store termoruder udskiftet i 1989, men i hvert lokale sidder der en række lave vinduer, hvor der ligeledes er konstateret indhold af PCB i kit/fugemasse mellem glas og vinduesrammer. Prøverne af betonborekerne og mursten, som har siddet op ad PCB-holdig fugemasse viser, at PCB diffunderer fra fugemassen ind i de tilstødende materialer. Det vurderes, at indtrængningen af PCB fra fugemassen direkte ind i tilstødende murværk, beton eller træværk er op til 50 mm. Disse materialer er nu sekundære kilder til PCB-afdampning i bygningen. Der er konstateret indhold af PCB i alle udtagne prøver fra bygningen og der er risiko for, at der er lavt indhold af PCB i inventar i bygningen (der er ikke udtaget prøver af inventar). Jo længere tid inventaret har været i bygningen, jo højere er indholdet af PCB. Disse kilder er nu tertiære kilder til PCB-afdampning i bygningen. 3. Tiltag til nedbringelse af PCB-niveauet For at kunne vurdere hvilken betydning de forskellige PCB-holdige materialer har for PCBniveauet i indeklimaet, er der som nævnt tidligere udarbejdet CFD-analyser i flere lokaler. Resultaterne af disse kan anvendes i forhold til valg af afværgetiltag i hele bygningen. Analyserne viser, hvilket bidrag til PCB-indholdet i indeklimaet de forskellige primære, sekundære og tertiære kilder har, og hvilke effekter det har, hvis én eller flere af kilderne fjernes. Man kan derved sammenligne effekter og forskelle mellem tiltag til sænkelse af PCBniveauet i indeklimaet i bygningen inden tiltagene implementeres. Analyserne viser, at følgende tiltag er nødvendige for at koncentrationen af PCB bringes under 300 ng/m 3 i lokalerne i bygningen: Udskiftning af facadepartier Udskiftning af indvendige dørpartier Udskiftning af gulvbelægninger Fjernelse af elastisk fugemasse og afrensning og forsegling af tilstødende murværk Tiltagene omfatter fjernelse af samtlige primære kilder (elastiske fuger) samt en væsentlig del af de sekundære og tertiære kilder (malet træværk i facade- og dørpartier og forskellige gulvbelægninger). CFD-analysen indikerer desuden, at der er en ubetydelig forskel på koncentrationerne af PCB i indeluften ved hhv. fjernelse og forsegling af murværk, hvor fugerne har haft vedhæftning. 3/8

4 4. Udførelse af tiltag Tiltagene omfatter en saneringsfase (hvor PCB-holdige materialer håndteres) og en reetableringsfase (hvor fjernede materialer erstattes af nye materialer). Omfanget af bygningsdele, som skal udskiftes, fremgår af Bilag 1. Efter udført sanering og reetablering vil der i en periode være en moniteringsfase, hvor det kontrolleres, at koncentrationen af PCB i indeluften holder sig på et stabilt, faldende niveau. Det forudsættes, at bygningen er ryddet for alt inventar (herunder møbler, lofts- og vægmonteret IT-udstyr, køkkenudstyr, installationer mv.) inden arbejdet med gennemførelse af de beskrevne tiltag iværksættes. Bygningen forudsættes desuden at være tom (ikke i brug/drift), når arbejdet pågår, og arbejdet udføres over en etape. Kælderetagen af bygningen er ikke omfattet projektet. Der er blevet konstateret et niveau af PCB i indeklimaet, som ligger væsentligt under Sundhedsstyrelsens aktionsværdi på 300 ng/m 3. Efter målingerne er en af kilderne til afdampningen i kælderen (ældre lysstofarmaturer) desuden udskiftet. 4.1 Saneringsfasen På baggrund af CFD-analyser og efterfølgende vurderinger fjernes følgende PCB-holdige materialer fra bygningen. I Tabel 4.1 er de enkelte tiltag kort beskrevet. Tiltag Fjernelse af facadepartier Fjernelse af indvendige dørpartier Fjernelse af gulve Fjernelse af klinkegulve Fjernelse af trægulve Udhugning/bortskæring af tilstødende murværk* Beskrivelse Lette facadepartier med gips-/eternitplader og termoruder skæres fri fra betondæk og murværk/betonelementer. Isoleringsmateriale i ventilationskasser fjernes. Elastisk fugemasse på tilstødende materialer skæres af og de tilstødende overflader afrenses grundigt ved afslibning af de yderste ca. 2 mm af overfladen. Det afrensede murværk forsegles efterfølgende. Dørpartier skæres fri fra mursten. Elastisk fugemasse på tilstødende materialer skæres af og de tilstødende overflader afrenses grundigt ved afslibning af de yderste ca. 2 mm af overfladen. Det afrensede murværk forsegles. Linoleumsgulve og tæppefliser/væg-væg tæpper anvendt i undervisningslokaler og kontorer fjernes. Plastfodpaneler om linoleumsgulve fjernes. Gulve slibes for at fjerne eventuelle klæberester og/eller maling. Gulvklinker anvendt i kantine, festsal og på gangarealer hugges op og materialet fjernes. Trægulve anvendt i festsal og på gangarealer fjernes. Hvor der er anvendt elastisk fugemasse, bortskæres/udhugges ca. 5 cm af det tilstødende murværk. Dette kan dog kun udføres, såfremt det er teknisk muligt og kan ske uden risiko for bygningens stabilitet (der er ikke foretaget beregninger på dette). Tabel 4.1 Tiltag til fjernelse og forsegling af PCB-holdige materialer. *Medtaget som option efter ønske fra Viborg Kommune (ikke en del af anbefalingerne til tiltag i CFD-analysen). 4/8

5 I saneringsfasen er der risiko for, at miljø- og sundhedsfarligt støv kan udvikles i væsentligt omfang. Håndværkere kan blive udsat for indånding af PCB-holdigt støv eller indånding af PCB-holdige dampe, og PCB kan optages gennem huden. For nogle byggematerialer gælder desuden, at de udover PCB kan indeholde asbest og/eller tungmetaller. Under arbejdet anvendes personlige værnemidler i form af støvafvisende arbejdstøj, hovedbeklædning og åndedrætsværn, som er specielt egnet til beskyttelse mod de udviklede dampe og mod støv. Arbejdsstederne afskærmes så støvet ikke spredes til omgivelserne. De afskærmede områder ventileres med undertryk og adgangen til arbejdsområdet sker gennem luftsluser. Ved udendørs arbejde afdækkes jorden i de områder, hvor der foregår saneringsarbejder, så der skabes mulighed for en efterfølgende opsamling af løst materiale Affald fra saneringsarbejdet opsamles løbende og opbevares i lukkede, tydeligt opmærkede containere. Affaldet kategorises som farligt affald. Efter saneringsarbejdet foretages en grundig rengøring. 4.2 Reetableringsfasen Reetableringen tager udgangspunkt i en komplet genopbygning af de berørte bygningsdele svarende til de eksisterende forhold, således at udtryk, funktion og arkitektur ikke forandres som følge af arbejdet. Der er som udgangspunkt valgt materialer, som er sammenlignelige med dem, som fjernes. Såfremt der ønskes et andet bygningsmæssigt udtryk eller en anden anvendelse af lokalerne kan det være hensigtsmæssigt at vælge andre materialer og/eller løsninger. Det forudsættes, at installationer i bygningen (radiatorer, stikkontakter, rørføringer ol.) bibeholdes uden ændringer. Det forudsættes desuden, at de reetablerede bygningsdele har samme energi-, brandtekniske og konstruktionsmæssige egenskaber, som de eksisterende bygningsdele. Udarbejdelse af beregninger og vurderinger af, hvorledes udskiftede materialer lever op til krav om bygningsdeles energitekniske og brandtekniske ydeevne ligger uden for dette notat. I Tabel 4.2 er de enkelte tiltag kort beskrevet. Tiltag Reetablering af facadepartier Reetablering af indvendige dørpartier Reetablering af linoleumsgulve Beskrivelse Eksisterende facadepartier er opbygget som vinduespartier i træ med fyldninger. Det forudsættes at fyldninger er isoleret med 95mm isolering. I enkelte partier er der indsat et dørparti. Glassets U-værdi er 1,26 W/m²K. Indvendige døre mod gangarealer er gående 10M døre med lodrette glasfelter med materet glas, og et lodret fast felt på ca. 500 mm. Eksisterende el-slutblik genanvendes i nye døre mod gangarealer. Øvrige indvendige døre udføres som massive 9M døre. Anden farve end hvid. Døre er inkl. langskilte, karm, bundstykke, dørgreb mm. Forudsætning: Underlag af plant afrettet beton. Betongulvet fuldspartles, og linoleumsbaner udlægges og tromles og samlinger trådfuges. 5/8

6 Reetablering af tæppegulve Reetablering af klinkegulve Forudsætning: Underlag af plant afrettet beton. Betongulvet fuldspartles, og tæppegulve udlægges. Forudsætning: Eksisterende betondæk fremstår klart og rengjort. Svummelag af cement og sand arbejdes ind i underlaget. Der udlægges afretningslag på 20 mm og fliseklæb. Arbejdet afsluttes med en klinke svarende til eksisterende klinker fuget og afrenset. Reetablering af trægulve Forudsætning inden arbejdet kan påbegyndes: Isolering og strøer bibeholdes som eksisterende. Der udlægges ny bøgeparket. Reetablering af bortskåret Ved udskiftning af mursten omkring eksisterende døre og vinduer tilstødende murværk * forudsættes det, at inderste mursten mod vinduet/døren inkl. fuger er fjernet, og at tilstødende mursten er afrenset, og klar til ny opmuring. Der er ikke taget forbehold for det statiske ved denne reetablering, idet evt. nye overliggere ol., ikke er medregnet i prisen. Tabel 4.2 Tiltag til fjernelse og forsegling af PCB-holdige materialer. * Medtaget som option efter ønske fra Viborg Kommune (ikke en del af anbefalingerne til tiltag i CFD-analysen). 4.3 Moniteringsfasen I forbindelse med udførelse af PCB-sanering i bygningen, bør der efterfølgende udføres kontrolmålinger til monitering af PCB-koncentrationerne i indeluften, så det fortsat sikres, at Sundhedsstyrelsens aktionsværdier ikke overskrides. Af Tabel 4.3 fremgår anbefalinger til et fremtidigt moniteringsprogram i bygningen i løbet af en 20 årig periode (efter ønske fra Viborg Kommune). Kontrolmålingerne omfatter opsamling af luftprøver, som analyseres for PCB, inspektion af forseglinger og skriftlig afrapportering. Der er taget udgangspunkt i, at der ved hver prøvetagning udtages 15 luftprøver, som ved stikprøver fordeles rundt i bygningen. I forbindelse med udførelse af målingerne vil der desuden blive foretaget en besigtigelse af standen af de forseglede bygningsdele. Hvis det efter kort tid viser sig, at PCBkoncentrationerne er faldet til et meget lavt niveau, kan der evt. revideres i moniteringsprogrammet, så hyppigheden af målingerne nedsættes. 6/8

7 Kontrolmåling nr. Tidspunkt for udførelse (efter sanering) Antal PCB-analyser [stk.] 1 3 mdr mdr år år år år år år år år år 15 Tabel 4.3 Moniteringsprogram for PCB i indeluften. For at sikre at de fremtidige PCB-niveauer holdes under Sundhedsstyrelsens grænseværdier kan der være behov for supplerende forsegling af de sanerede overflader. Tests af forseglingsproduktet fra TWO Teknik har gennem accelererede forsøg i laboratorium påvist en fuld dækning i minimum 10 år, og det vurderes derfor, at der ikke vil være behov for yderligere forsegling i denne periode. I perioden fra 10 til 20 år vurderes det, at omfanget af en evt. supplerende forsegling vil kunne udgøre omkring en tredjedel i forhold til det nærværende projekt. I forbindelse med eventuelle fremtidige renoveringsarbejder, herunder udskiftning af facadepartier, døre ol. anbefales det, at der udtages en række prøver inden opstart for at klarlægge behovet for efterfølgende forsegling. 5. Udgifter til sanering, reetablering og monitering I Tabel 5.1 er oplistet en estimering af udgifter i forbindelse med fjernelse og forsegling af udvalgte PCB-holdige kilder i bygningen samt reetablering efter saneringen. I forbindelse med arbejdets udførelse skal der desuden påregnes udgifter til fjernelse af inventar samt de- og genmontering af installationer ol. Der er desuden estimeret en overslagsmæssig udgift til rådgiverhonorar i forbindelse med sanerings- og reetableringsprojektet i Tabel 5.1. Det estimerede honorar er dog ikke et udtryk for et tilbud fra Rambølls side på udførelse af ydelserne, da omfanget af projektet ikke er endeligt fastlagt. Mængder af bygningsdele er anslået på baggrund af tegningsmateriale og udgifterne er anslået på baggrund af erfaringstal fra andre projekter, vejledende priser fra prisbøger og prisoverslag fra producenter, entreprenører ol. Ved udbud af projekter af denne type, ses der ofte meget forskellige tilbudspriser. De oplistede udgifter kan anvendes som overslagsmæssige tal i forbindelse med budgetlægning ol. 7/8

8 Omfattede arbejder Mængde Sanering [kr.] Reetablering [kr.] Sum [kr.] Lette facadepartier m Indvendige dørpartier 88 stk Klinkegulve m Linoleumsgulve m Tæpper 660 m Trægulve 200 m Afrensning af fugemasse m PCB-rengøring m Byggepladsudgifter (ca. 5%) Forsegling m Rådgiverhonorer (sanerings og reetableringsprojektet) Moniteringsprogram (honorar og analyser) Total OPTION: Udskiftning af tilstødende murværk* Evt. senere genforsegling af murværk m m Tabel 5.1 Anslåede udgifter til PCB-sanering, reetablering og monitering. Priser er angivet ekskl. moms og i 2015-priser. De angivne priser er generelt inkl. materialeomkostninger, arbejdsløn, levering og montering af de nævnte bygningsdele. De opgivne priser er eksklusiv fjernelse og genopsætning af installationer, inventar ol. herunder reetablering af køkken, og det forudsættes endvidere at arbejdet udføres i en etape. * Der kan være ekstra udgifter forbundet med afstivning til sikring af stabilitet, overliggere ol. ifm. udskiftning af tilstødende murværk. Der er ikke foretaget beregninger af den energimæssige besparelse, der vil være ved udskiftningen facadepartierne. Det anbefales derfor, at der udføres en generel energiteknisk optimering af bygningen i forbindelse med en eventuel renovering. Det anbefales desuden, at de ventilationstekniske tiltag, som tidligere er foreslået /4/, udføres i de forskellige bygningsafsnit (nogle af dem er allerede igangsat), da ventilation er en vigtig parameter i forhold til fjernelse af restkoncentration af PCB. 6. Referencer /1/ Rambøll (April 2014). Miljøscreening, Vinkelvej 10, Viborg. /2/ Rambøll (juni 2014). PCB-undersøgelse Mercantec. /3/ /4/ Rambøll (21. oktober 2014). Kontrolmålinger. PCB-undersøgelser - Mercantec. /5/ Rambøll (27. februar 2015) PCB-handlingsplan og CFD-analyse for Vinkelvej 20. 8/8

9 Bilag 1

10 HV SIGNATUR: Rev. Dato Konst. Tegn. Kontrol. Godk MRA MRA CTB LOV Projektnr Mercantec Viborg PCB sanering Mål 1:400 Poulsgade 8 DK-7400 Herning Tlf Fax Konstruktionsudskiftning Underetage Tegning nr. HV5900 Rev. 00

11 HV SIGNATUR: Rev. Dato Konst. Tegn. Kontrol. Godk MRA MRA CTB LOV Projektnr Mercantec Viborg PCB sanering Mål 1:400 Poulsgade 8 DK-7400 Herning Tlf Fax Konstruktionsudskiftning Indgangsetage Tegning nr. HV5901 Rev. 00

12 HV SIGNATUR: Rev. Dato Konst. Tegn. Kontrol. Godk MRA MRA CTB LOV Projektnr Mercantec Viborg PCB sanering Mål 1:400 Poulsgade 8 DK-7400 Herning Tlf Fax Konstruktionsudskiftning Indgangsetage Tegning nr. HV5902 Rev. 00

PILOTPROJEKT BRØNDBY STRAND

PILOTPROJEKT BRØNDBY STRAND PILOTPROJEKT BRØNDBY STRAND PCB sanering Brøndby Strand Sendt til: Tranemosegård T13 v/ administrator Bo-Vest Postfunktionærernes Andels-Boligforening (PAB) Afdeling 8 v/ administrator FA09 Brøndby Almennyttige

Læs mere

UNDERSØGELSE AF ERFARINGSPRISER FOR PCB-SANERING 2. APRIL 2014

UNDERSØGELSE AF ERFARINGSPRISER FOR PCB-SANERING 2. APRIL 2014 UNDERSØGELSE AF ERFARINGSPRISER FOR PCB-SANERING 2. APRIL 2014 Konsortiet Grontmij/Cowi ADRESSE Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup KONTAKT Majbrith Langeland MLS@Grontmij.dk Tlf: 9879 9876 Marie

Læs mere

KORTLÆGNING AF PCB I MATERIALER OG INDELUFT

KORTLÆGNING AF PCB I MATERIALER OG INDELUFT By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del Bilag 28 Offentligt KORTLÆGNING AF PCB I MATERIALER OG INDELUFT SAMLET RAPPORT 10. DECEMBER 2013 Konsortiet Grontmij/Cowi ADRESSE Grontmij A/S Granskoven 8 2600

Læs mere

PCB VEJLEDNING VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF PCB-SANERING DANSK ASBESTFORENING 2010 WWW.PCB-ASBEST.DK

PCB VEJLEDNING VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF PCB-SANERING DANSK ASBESTFORENING 2010 WWW.PCB-ASBEST.DK pcb brochure:layout 1 18/03/10 10:16 Side 1 PCB VEJLEDNING VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF PCB-SANERING DANSK ASBESTFORENING 2010 WWW.PCB-ASBEST.DK pcb brochure:layout 1 2 18/03/10 10:16 Side

Læs mere

PCB på Carl Nielsen Skolen

PCB på Carl Nielsen Skolen Udarbejdet af: OBH Rådg. Ingeniører A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Sanering af PCB og asbest Carl Nielsen Skolen Fåborg-Midtfyn Kommune Bent Bukh Mobil: 27264792 Mail: bbu@obh-gruppen.dk Rapport udarbejdet

Læs mere

NÆRUM SKOLE FRUERLUND 9 2850 NÆRUM

NÆRUM SKOLE FRUERLUND 9 2850 NÆRUM NÆRUM SKOLE FRUERLUND 9 2850 NÆRUM Undersøgelse for PCB i indeluften Sendt til: Rudersdal Kommune att. Christian Brejner og Morten Seltoft RAPPORT Projekt nr. 14501120097 Sammenfatning og konklusion Golder

Læs mere

MILJØUNDERSØGELSE HOVEDGADEN 10, RØNDE

MILJØUNDERSØGELSE HOVEDGADEN 10, RØNDE Til Syddjurs Kommune Dokumenttype Rapport Dato April 2004 MILJØUNDERSØGELSE HOVEDGADEN 10, RØNDE Hovedgaden 10, 1-1 Revision 0 Dato 2014-04-07 Udarbejdet af Jacob Tørring Damsgaard (JTD) Kontrolleret af

Læs mere

Forord. // Center for Miljø

Forord. // Center for Miljø PCBvejledning Center for Miljø har observeret, at det miljøproblematiske stof PCB (polychloreret biphenyl) er hyppigt forekommende i affaldsstrømmen i forbindelse med nedrivnings- og renoveringsprojekter.

Læs mere

B I L A G 2. Alle afløb i bygningen skal tildækkes inden en sanering.

B I L A G 2. Alle afløb i bygningen skal tildækkes inden en sanering. HÅNDTERING AF FORURENET OG FARLIGT AFFALD Generelle retningslinjer Gældende for alt saneringsarbejde er, at det planlægges og udføres, så støvende arbejde i videst muligt omfang begrænses. Generelt gældende

Læs mere

TRØRØDSKOLEN GL. HOLTEVEJ 2 2950 VEDBÆK

TRØRØDSKOLEN GL. HOLTEVEJ 2 2950 VEDBÆK TRØRØDSKOLEN GL. HOLTEVEJ 2 2950 VEDBÆK Undersøgelse for PCB i indeluften Sendt til: Rudersdal Kommune RAPPORT Projekt nr. 14501120097 Distribution: Rudersdal Kommune Att. Morten Seltoft Sammenfatning

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

Branchevejledning om PCB i bygninger

Branchevejledning om PCB i bygninger Branchevejledning om PCB i bygninger 1 Disposition Indledning Om PCB - Hvad er det? - Hvor finder man det? - Hvor farligt er det? - Hvordan virker det? Regler Hvordan beskytter du dig? Ansvar: - Bygherre

Læs mere

Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig?

Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig? So8v Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig? Forside. Eksempelhus fra 1976 Figur 1 Eksempelhus Speciale, 7. semester Bygningskonstruktøruddannelsen VIA University College,

Læs mere

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Haarby Skole Sportsvej 16 5683 Haarby. Sagsnr. B-9847 Oktober 2012

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Haarby Skole Sportsvej 16 5683 Haarby. Sagsnr. B-9847 Oktober 2012 Hovedafdeling & Laboratorier: Pakhustorvet 4 DK 6000 Kolding Tel +45 75 50 83 00 Fax +45 75 50 83 10 Lyngby afdeling: Stades Krog 6 DK 2800 Kgs. Lyngby Tel +45 75 50 83 00 Fax +45 45 93 17 40 CVR-nr. 14350330

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING OG FJERNELSE AF PCB-HOLDIGE BYGNINGSMATERIALER

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING OG FJERNELSE AF PCB-HOLDIGE BYGNINGSMATERIALER BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING OG FJERNELSE AF PCB-HOLDIGE BYGNINGSMATERIALER Indhold 5 Indledning 6 Om PCB Hvad er det? Hvor finder man det? Hvor farligt er det? Hvordan virker det? 8 Regler 8 Hvordan

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.2 Miljøsaneringsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28

Læs mere

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING B LY V EJ LE D N IN G VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING DANSK ASBESTFORENING 2012 WWW.ASBEST.DK 2 FORORD Det miljø- og sundhedsskadelige stof bly er udbredt forekommende i danske bygninger.

Læs mere

Nordre Munkegård. Tag, vinduer, facader mv.

Nordre Munkegård. Tag, vinduer, facader mv. Tag, vinduer, facader mv. PROJEKTFORSLAG 02.12.2008 Frost arkitektfirma a/s - Lyngby Hovedgade 35, 2800 Kgs. Lyngby 45 28 13 02 - frost@rkitekt.dk Side 1 af 14 Projektforslag Side: 2 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE SKITSEFORSLAG "DET SOCIALE HUS", HALMTORVET 17

KØBENHAVNS KOMMUNE SKITSEFORSLAG DET SOCIALE HUS, HALMTORVET 17 KØBENHAVNS KOMMUNE SKITSEFORSLAG "DET SOCIALE HUS", HALMTORVET 17 SKITSEFORSLAG "DET SOCIALE HUS", HALMTORVET 17 3/84 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

NR. AABY-MIDDELFART, BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE

NR. AABY-MIDDELFART, BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE Til Vejdirektoratet Dokumenttype Notat Dato December 2011 NR. AABY-MIDDELFART, BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE Revision 1 Dato

Læs mere

Sådan håndterer du bygge- og anlægsaffald

Sådan håndterer du bygge- og anlægsaffald Sådan håndterer du bygge- og anlægsaffald O R I E N T E R I N G F R A S O L R Ø D K O M M U N E 4 trin når du håndterer byggeog anlægsaffald 1 2 3 4 Gennemgå bygningen og identificer, hvilke typer affald

Læs mere

AB Haraldsgården KORT TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Haraldsgården KORT TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 UDKAST AB Haraldsgården 10/2014 KORT TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning

Læs mere

[SKIMMELSVAMP] Ricko Berthin Olsen

[SKIMMELSVAMP] Ricko Berthin Olsen 2011 Ricko Berthin Olsen [SKIMMELSVAMP] Hvad er årsagen til, at der forekommer skimmelsvamp i nye enfamiliehuse, og hvad kan man dernæst gøre ved problemet? Indhold Indledning:...3 Hvad er skimmelsvamp?...4

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER OVERORDNET VURDERINGSRAPPORT LINDØHUSENE SAG NR. 08.2819.60 MAJ 2008 PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål og generelle bemærkninger...

Læs mere

Afdeling 9, Galgebakken TEKNISKE UNDERSØGELSER

Afdeling 9, Galgebakken TEKNISKE UNDERSØGELSER Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S Vridsløselille Andelsboligforening Afdeling 9, Galgebakken TEKNISKE UNDERSØGELSER Undersøgelsesrapport oktober 2012 Vridsløselille Andelsboligforening Afd. 9, GALGEBAKKEN

Læs mere

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Toftevang 06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Gamle Christianshavn Dato Side 30-07-08 1 (15)

Ejerlejlighedsforeningen Gamle Christianshavn Dato Side 30-07-08 1 (15) Ejerlejlighedsforeningen Gamle Christianshavn Dato Side 30-07-08 1 (15) Regler og procedurer for etablering af fransk altan i Ejerlejlighedsforeningen Gamle Christianshavn Indhold 0.0 Indledning og baggrund...

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE Smedetoften 16, 8660 Skanderborg Rekvirent: Vejdirektoratet Dato: 25. februar 2014 DMR-sagsnr.: 2014-0049 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel Industrivej

Læs mere