Minielevatorer. Vejledning om rammebetingelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Minielevatorer. Vejledning om rammebetingelser"

Transkript

1 Minielevatorer Vejledning om rammebetingelser

2 Udarbejdet for Grundejernes Investeringsfond af: sbs, arkitekt MAA Graves Simonsen Rönby studio ApS, arkitekt MAA Leif Rønby Pedersen NIRAS, ingeniør Poul Kjølby Larsen NIRAS Safety, ingeniør Finn Buus Steffensen Redigeret af GI Layout: Datagraf Fotos: Das Büro hvor andet ikke er angivet Illustrationer: KUBEN Byfornyelse Danmark og Rønby studio ApS ISBN: udgave september 2009 Gennemførelsen af et konkret projekt kræver teknisk rådgivning og håndværksmæssig bistand. GI er ikke ansvarlig for tab, der måtte følge af, at beskrevne løsninger/muligheder ikke kan anvendes eller viser sig byggeteknisk fejlbehæftede. 2

3 3

4 Byggetilladelse Det at etablere en elevator i en eksisterende beboelsesejendom betragtes som en tilbygning til eller en ombygning af bebyggelsen. Denne type byggearbejder er nævnt i byggelovens 2, og byggearbejdet er derfor omfattet af bestemmelserne i bygningsreglementet, BR-08. Bygningsreglementet indeholder en række almin delige regler samt nogle lempeligere ombygningsbestemmelser. Denne vejledning fokuserer på bestemmelserne om brandmæssige forhold, forhold vedrørende tilgængelighed og arbejdsmiljøregler. Relevant tegningsmateriale, som angiver målestoksforholdet, i 3 eksemplarer, skal sendes med, og byggetilladelsen skal desuden indeholde enhver oplysning af betydning for sagens behandling. En byggetilladelse bortfalder, hvis arbejdet ikke er sat i gang inden 1 år fra tilladelsens dato. Det fremgår af byggelovens 16, stk. 1. Ansøgning om byggetilladelse Der skal altid søges om byggetilladelse ved etablering af elevator i eksisterende beboelsesejendomme. Arbejdet må ikke sættes i gang, før der ligger en byggetilladelse fra kommunen. Byggearbejdet skal udføres i overensstemmelse med det ansøgte og de eventuelle supplerende krav, som eventuelt fremgår af byggetilladelsen. Den kommunale byggesagsbehandling forudsætter, at alle relevante bestemmelser i bygningsreglementet er iagttaget ved ansøgningen om byggetilladelse, medmindre andet tydeligt fremgår af det ansøgte. Det betyder, at byggearbejdet som udgangspunkt skal udføres efter de samme regler og bestemmelser, der gælder for nybyggeri, medmindre det fremgår tydeligt af byggetilladelsen, at der er givet dispensation, eller at det ansøgte byggearbejde er godkendt efter bygningsreglementets lempeligere regler for ombygningsarbejder. De lempeligere regler i bygningsreglementet kan kun bruges, når ombygningsarbejdet efter byggemyndighedernes skøn ellers ikke kan gennemføres uden indgribende ændringer i bebyggelsen. Ansøgningen om byggetilladelse skal være skrift lig. BR-08, 3.2.2, stk. 6 Det nye Bygningsreglement 2008 nævner muligheden for at anvende minielevatorer, hvis der ved ombygning ikke er plads til en elevator på de ellers krævede 1,1 1,4 m. I vejledningsteksten til kap , stk. 6 står: Ved ombygning kan der anvendes mindre elevatorer end de angivne, herunder minielevatorer, når ombygningsarbejdet efter kommunalbestyrelsens skøn ellers ikke kan udføres uden indgribende ændringer i bebyggelsen, jf. Kap. 3.1, stk. 2. 4

5 1. Nødvendige oplysninger til identifikation af bygninger og ejendommen (matrikelnummer og post- eller BBR adresse, ejendomsnummer, bygningsnummer mv.). 2. Situationsplaner der viser grundens størrelse, beliggenheden af eksisterende bygninger og de nye projekterede elevatorer med angivelse af højdekoter. 3. Plantegninger der viser elevatorens indpasning i bygningen. 4. Facadetegninger der viser elevatorens tilpasning til den eksisterende facade. 5. Tegninger og beskrivelser af elevatoren med oplysning om materialer og konstruktioner. 6. Statiske beregninger af konstruktioner påtegnet af en anerkendt statiker. Vil ofte forekomme, men er ikke altid nødvendigt. 7. Brandteknisk dimensionering som dokumenterer sikkerheden i tilfælde af brand, hvis der i forhold til brandsikring afviges fra bygningsreglementets almindelige bestemmelser. 8. Redegørelser om indretningsmæssige forhold, herunder tilgængelighed. 9. Generelle beskrivelser af arbejdets omfang, herunder en redegørelse for, at dele af arbejdet, der er en forudsætning for andre dele af arbejdet, foretages i rigtig rækkefølge, eksempelvis at hovedtrappen brandsikres, inden bitrappen nedtages. 10. Oplysninger om de bestemmelser i byggeloven, bygningsreglementet, servitutter og andre byggeforskrifter, som projektet måtte være i strid med. Ansøgningen skal indeholde en begrundet ansøgning om de nødvendige dispensationer eller tilladelser. 11. Hvis byggeprojektet er projekteret efter de lempeligere ombygningsbestemmelser, jf. BR-08, kap. 3.1, stk. 2, skal ansøgningen indeholde en begrundelse for dette, og en redegørelse for de eksisterende bygningskonstruktioner og øvrige bygningsmæssige forhold, der er af betydning for sagens behandling. 12. Ansøgningen skal være dateret og underskrevet af ejeren. Hvis ansøgningen ikke er underskrevet af ejeren, skal ansøgeren på anden måde dokumentere sin ret til at udføre arbejdet med en fuldmagt fra ejendommens ejer. Tjekliste for ansøgning om byggetilladelse 5

6 Rammebetingelser Denne vejledning beskriver fire hovedtyper af elevatorer i eksisterende beboelsesejendomme. I dette afsnit er de fire hovedtyper beskrevet med seks principielt forskellige løsningsmodeller i forhold til placering af elevatoren. Generelle og specielle betingelser De relevante betingelser, som skal opfyldes i henhold til bygningsreglementet (BR), er angivet i tilknytning til hver løsningsmodel. Hvis disse betingelser imødekommes, vil et konkret projekt for etablering af elevatorer forventes at kunne godkendes af bygge- og brandmyndighederne. De viste hovedtyper findes i flere varianter og kombinationsløsninger, og i forhold til de generelle betingelser findes der alternative løsninger, der vil kunne godkendes efter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Flere af disse varianter og alternative løsninger er beskrevet senere. 6

7 Type I A Påbygget elevator til trapperum Generelle og specielle betingelser: Tilgængelighed BR-08 kap stk. 1-2 og 5-6 Brandforhold Elevatorskakt/trapperum (samme brandsektion) Elevatorskakt/boliger (vinkelsmitte) Røgudluftning/slange ophaling i trapperum Støj BR-08 kap stk. 1 + DS 490 Arbejdsmiljø BR-08 kap. 8.8 Adgang fra terræn til hovedtrappe køkken køkken Type I B Påbygget elevator med altanløsning Generelle og specielle betingelser: Tilgængelighed BR-08 kap stk. 1-2 og 5-6 Brandforhold: Elevatorskakt/boliger (vinkelsmitte) Altaner Støj BR-08 kap stk. 1 + DS 490 Arbejdsmiljø BR-08 kap. 8.8 køkken køkken 7

8 Type I C Påbygget elevator mellem altaner Generelle og specielle betingelser: Tilgængelighed BR-08 kap stk. 1-2 og 5-6 Brandforhold: Elevatorskakt/boliger (vinkelsmitte) Altaner Støj BR-08 kap stk. 1 + DS 490 Arbejdsmiljø BR-08 kap. 8.8 køkken køkken Type 2 Elevator indbygget i bitrapperum Generelle og specielle betingelser: Tilgængelighed BR-08 kap stk. 1-2 og 5-6 Brandforhold: Hovedtrappe med brandsikkerhed som enetrappe Støj BR-08 kap stk. 1 + DS 490 Arbejdsmiljø BR-08 kap. 8.8 Adgang til lofts- og kælderrum køkken køkken 8

9 Type 3 Elevator indbygget i durchsicht Generelle og specielle betingelser: Tilgængelighed BR-08 kap stk. 1-2 og 5-6 Brandforhold: Elevatorskakt/trapperum Røgudluftning/slange ophaling i trapperum Støj BR-08 kap stk. 1 + DS 490 Arbejdsmiljø BR-08 kap. 8.8 køkken køkken Type 4 Elevator indbygget i ny skakt Generelle og specielle betingelser: Tilgængelighed BR-08 kap stk. 1-2 og 5-6 Brandforhold: Elevatorskakt/trapperum (samme brandsektion) Elevatorskakt/bolig (BS 60 adskillelse) Støj BR-08 kap stk. 1 + DS 490 Arbejdsmiljø BR-08 kap. 8.8s Fri bredde af trappeløb køkken køkken 9

10 Tilgængelighed Bygningsreglementet indeholder en række bestemmelser om tilgængelighed til bygninger og boligenheder. Formålet er at sikre handicappede og personer med nedsat mobilitet større uafhængighed, bevægelsesfrihed og sikkerhed. Der stilles blandt andet krav til: Niveaufri adgang til bygningen, til boligenheder (i stueetagen) og til elevator. Trapper i fælles adgangsvej, der skal have en fri bredde på minimum 1,0 m. Reposen foran indgangsdøre, der skal have en størrelse på mindst 1,5 x 1,5 m. Elevatorstol, der skal udføres minimum som Klasse I/630 (stol 110 x 140 cm), jf. DS Kravene kan ikke fraviges ved nybyggeri. Billede fra en praktisk tilgængelighedstest med 23 rollatorbrugere. Ved testen blev der anvendt en mock-up af en elevatorstol med forskydelige vægge. Testen viste, at en minielevatorstol bør have minimum 90x90 cm i indvendige mål for at kunne anvendes af rollatorbrugere generelt. Ved ombygning af eksisterende beboelsesejendomme kan kravene i nødvendigt omfang fraviges, hvis den kommunale byggesagsbehandler skønner, at kravene ikke kan opfyldes uden indgribende ændringer i bebyggelsen, og at bygningsreglementets lempeligere regler for ombygningsarbejder derfor kan anvendes. Der er ingen objektiv definition af begrebet indgribende ændringer i bebyggelsen, og en sammenligning viser, at der er store forskelle i praksis for udøvelsen af skønnet i kommunerne. Erfaringsmæssigt anlægger eksempelvis Frederiksberg Kommune en strammere tolkning end Københavns Kommune. 10

11 Klassifikation af tilgængelighed til elevatorer, bygninger og boliger Når man skal vurdere, om bygningsreglementets lempeligere ombygningsbestemmelser kan anvendes, er det vigtigt at foretage en helhedsvurdering af den påtænkte elevator og den bygning og de boliger, den skal betjene ud fra betragtningen at ingen kæde er stærkere end det svageste led. På den ene side: Hvis bygning og boliger er egne de og tilgængelige for hjælpemidler som rollator og kørestol, bør en elevator også være det, hvis det overhovedet er muligt. På den anden side: Det hjælper ikke at dimensionere elevatoren til et hjælpemiddel, som ikke kan manøvreres videre til boligen og rundt i boligens forskellige rum. Hvis den enkelte boligenhed ikke opfylder kriterierne for tilgængelighed, bør det indgå i vurderingen af de krav, der stilles til adgangen til elevatoren i stueplan og til størrelsen af selve elevatoren under forudsætning af at bygningsreglementets krav ikke umiddelbart kan opfyldes. En samlet klassifikation af bygningen, boligerne og elevatortypen kan altså forbedre og klargøre beslutningsgrundlaget for, hvor og hvordan det vil være hensigtsmæssigt at etablere elevatoren, elevatorens størrelse og hvilke foranstaltninger, der i øvrigt kan udføres for at forbedre tilgængeligheden. I det følgende er givet eksempler på klassifikation af elevator, bygning og boliger for de hovedtyper, der er vist side 7-9. Klassifikationskategorier - Ikke tilgængelig Elevator klassificeres som IKKE TILGÆNGELIG, hvis den ikke har de angivne minimumsmål til hhv. rollator- og kørestol. Bygning og bolig klassificeres som IKKE TILGÆN- GELIG for henholdsvis rollator- og kørestolsbrugere, hvis den ikke har de angivne minimumsmål og heller ikke inden for en overskuelig fremtid/ med en overskuelig indsat kan opnå disse mål.? Måske tilgængelig, evt. med yderligere foranstaltninger Bygning og bolig klassificeres som MÅSKE TILGÆN- GELIG for henholdsvis rollator- og kørestolsbrugere, hvis den ikke umiddelbart har de angivne minimumsmål, men med en overskuelig indsats kan opnå disse mål med supplerende hjælpemidler (fx skrålift langs trappeløb) kan gøres TILGÆNGELIG. + Delvis tilgængelig Elevator, bygning og bolig klassificeres som TIL- GÆNGELIG for henholdsvis rollator- og kørestolsbrugere, hvis de har de angivne minimumsmål. Klassifikationen for brugere uden rollator eller kørestol vil altid være TILGÆNGELIG. På næste side er der forslag til nærmere kriterier (minimumsmål m.m.) for tilgængelighed med henholdsvis rollator og kørestol. 11

12 Minimumsmål for tilgængelighed for rollator- og kørestolsbrugere: Elevator Rollator Kørestol* Indvendig længde i kabine 90 cm 125 cm Indvendig bredde i kabine (2 modstående døre) 80 cm 80 cm Indvendig bredde i kabine (1 dør) 80 cm 80 cm Dørbredde netto min. 70 cm 70 cm Bygning Max. niveauforskel fra terræn til indgangsdør 1 trin 2,5 cm Max. hældning på rampe fra terræn til indgangsdør 1:10 1:10 Dørbredde indgangsdør netto min. 67 cm 70 cm Max. niveauforskel fra indgangsdør til elevator 1 trin 0 Min. areal foran elevator hvis man skal kunne dreje x 90 cm 110x110 cm hvis man skal kunne vende x 90 cm 130 x 130 cm Bolig Dørbredde netto, entrédør + interne døre 67 cm 72 cm Dørtrin entrédør + interne døre 0-2,5 cm 0-2,5 cm Minimumsbredde entré til 90 drejning 90 cm 110 cm Minimumsbredde til 180 drejning 90 cm 130 cm Minimumsmål / Passagebredde foran sanitetsgenstande mv 67 cm 72 cm Manøvreareal minimum diameter 90 cm 130 cm Friplads ved siden af 80 cm *Målene er vurderet til at yde tilgængelighed for ca. 80 % af kørestolsbrugerne. Se mere udførlig angivelse af tilgængelighedsmål på ejendomsviden.dk/minielevatorer Kilde: Rönby Studio, SBi Aalborg Universitet 12

13 Placering 1A: Elevator påbygget til trapperum (mellemrepos) Tilgænge lighed Elevator Bygning Bolig køkken køkken Personer Rollator Kørestol ? -? - Elevator + Elevator vil normalt kunne udføres i en størrelse der kan klassificeres til både rollator og kørestol. Specielle forhold (bredde og placering af vej og fortov foran bygning, vinduesplacering,...) kan dog tale for at udføre mindre elevator, hvis bygning og boliger ikke kan klassificeres til kørestol. Bygning? Repos-størrelsen kan være for lille til klassificering til kørestol. Bolig - Med et meget lille /erum kan boligen hverken klassificeres til rollator eller til kørestol. Den samlede klassifikation af elevator, bygning og bolig viser, at der med denne elevatorplacering og bygningstype næppe etableres rollator- og kørestolsegnede boliger men i praksis kan elevatoren alligevel være til stor gavn for mange ældre og gangbesværede, og for mere mobile rollatorbrugere. 13

14 Placering 1B: Elevator påbygget til altan Tilgænge lighed Personer Rollator Kørestol Bolig Bygning Elevator køkken køkken Elevator + Elevator vil normalt kunne udføres i en størrelse, der kan klassificeres til både rollator og kørestol. Specielle forhold kan dog tale for at udføre mindre elevator, hvis bygning og boliger ikke kan klassificeres til kørestol. Bygning + Niveaufri adgang til bolig etableres via altan. Bolig - Med et meget lille / erum kan boligen hverken klassificeres til rollator eller til kørestol. 14

15 Placering 1C: Elevator påbygget mellem altaner Tilgænge lighed Elevator Bygning Bolig Personer Rollator Kørestol?? - køkken køkken Elevator + Elevator vil normalt kunne udføres i en størrelse, der klassifi cerer den til rollator,? men ikke altid i en størrelse, der kan klassifisere den til kørestol. Bygning + Niveaufri adgang til bolig kan etableres via eksisterende altan med tilstrækkelig bredde til rollator,? men ikke altid til kørestol. Bolig + I et smalt /erum kan der formentlig opnås tilstrækkelig passagebredde til rollator, - men ikke til kørestol og ud fra en samlet vurdering af lejlighedsplanen forekommer det ikke sandsynligt, at der vil blive etableret kørestolsegnet eværelse. Den samlede klassifikation af elevator, bygning og bolig viser, at der med denne bygningstype og elevatorplacering kan etableres rollatoregnede, men næppe kørestolsegnede boliger. 15

16 Placering 2: Elevator indbygget i bitrapperum Tilgænge lighed Personer Rollator Kørestol Bolig Bygning Elevator ? køkken køkken Elevator + Elevator vil normalt kunne udføres i en størrelse, der klassifi cerer den til rollator, - men ikke i en størrelse, der klassifiserer den til kørestol. Bygning + Niveaufri adgang til bolig kan etableres via eksisterende bitrapperepos med tilstrækkelig bredde til rollator, Bolig? Boligen er vist med toilet uden ved etablering af i den lille lejlighed vil der normalt kunne opnås tilstrækkelig passagebredde til rollator, - men ikke til kørestol og en samlet vurdering af elevator, bygning og bolig lægger heller ikke op til at etablere kørestolsegnet eværelse. Den samlede klassifikation af elevator, bygning og bolig viser, at der med denne bygningstype og elevatorplacering kan etableres rollatoregnede, men næppe kørestolsegnede boliger. - men ikke til kørestol. 16

17 Placering 3: Elevator indbygget i trappedurchsicht Tilgænge lighed Personer Rollator Kørestol Bolig Bygning Elevator ? - -? køkken køkken Elevator + Elevator vil normalt kunne udføres i en størrelse, der klassifi cerer den til rollator, - men ikke i en størrelse, der klassifiserer den til kørestol. Bygning + Niveaufri adgang (eller max. 1 trin) fra terræn til elevator og videre til bolig kan etableres via eksisterende trappereposer med tilstrækkelig bredde til rollator, Bolig? Boligen er vist med toilet uden ved etablering af i lejligheder af denne størrelse vil der normalt kunne opnås tilstrækkelig passagebredde både til rollator,? og til kørestol omend en samlet vurdering af elevator, bygning og bolig ikke lægger op til at etablere kørestolsegnet eværelse. Den samlede klassifikation af elevator, bygning og bolig viser, at der med denne bygningstype og elevatorplacering kan etableres rollatoregnede, men næppe kørestolsegnede boliger. - men ikke til kørestol. 17

18 Tilgængelighed Placering 4: Elevator indbygget i ny skakt Tilgænge lighed Elevator Bygning Bolig køkken køkken Personer Rollator Kørestol ? Elevator + Elevator vil normalt kunne udføres i en størrelse, der klassificerer den til rollator, - men ikke i en størrelse, der klassifiserer den til kørestol. Bygning? Kan måske klassificeres til rollator. - Der vil normalt ikke kunne etableres niveaufri adgang fra terræn og tilstrækkelig reposstørrelse til klassificering til kørestol. Bolig? I det smalle /erum kan der formentlig opnås tilstrækkelig passagebredde til rollator, - men ikke til kørestol og ud fra en samlet vurdering af elevator, bygning og bolig forekommer det ikke sandsynligt, at der vil blive etableret kørestolsegnet eværelse. Den samlede klassifikation af elevator, bygning og bolig viser, at der med denne bygningstype og elevatorplacering kan etableres rollatoregnede men næppe kørestolsegnede boliger. 18

19 Brandforhold påbygget elevator Udfaldskrav Udfaldskravene ved etablering af elevator som påbygning vil være afhængig af, hvordan påbygningen udformes. Som udgangspunkt skal følgende iagttages: 1. Krav om sikring mod vinkelsmitte i en afstand på mindst 2,5 m fra vinduer og andre åbninger i facaden til boligenheder, hvis skakten påbygges som en del af trapperum. 2. Krav om BS-altankonstruktion 60, hvis altankonstruktionen betjener mere end én boligenhed. 3. Krav om Klasse-I beklædning på elevatorskakt. 4. Krav om røgudluftning af trapperum og eventuelt krav om stigrør, hvis der efter påbygning ikke længere er oplukkelige sidelysvinduer på hver etage. Bygningsreglementets almindelige regler om sik ring mod vinkelsmitte betyder, at skaktvæggen i en afstand af 2,5 m fra åbninger i facaden skal opfylde kravene til BS-væg 60. Eventuelle konstruktioner, der fastholder eller stabiliserer skaktvæggen, skal opfylde kravene til BS-konstruktion 60. Ved den kommunale byggesagsbehandling indgår desuden en vurdering af forhold som for eksempel skaktmaterialer, dagslys/skyggevirkning, arkitektoniske påvirkninger på bygningen og omgivelserne mv. Lette konstruktioner Det er ofte ønskeligt at kunne etablere elevatorer og eventuelle altaner i lette konstruktioner og gerne som en ubeskyttet stålkonstruktion af økonomiske grunde, af hensyn til dagslysforhold og af arkitektoniske årsager. Alternativ udformning I overensstemmelse med BR-08, tillades nu alternative udformninger af byggeriet, hvis den nødvendige sikkerhed beskrevet ved en række funktionskrav kan dokumenteres ved en brandteknisk dimensionering. Ved påbygning af elevator på en eksisterende beboelsesejendom skal funktionskravene dokumenteres ved, at der ikke sker forringelser med hensyn til: Personsikkerhed. Sikkerhed mod brandspredning. Sikkerhed for en forsvarlig rednings- og slukningsindsats. Det skal sikres: At elevatorskakten bevarer sin bæreevne i 60 minutter ved brand i en nærliggende boligenhed. 19

20 At elevatorskakten bevarer sin bæreevne i 60 minutter ved brand i trapperum. At beklædningen på elevatoren ikke bidrager til brandspredning mellem boligenhederne. Ved påbygning af elevator på trapperum skal det desuden sikres: At en brand i en boligenhed ikke spredes til trapperum i de første 30 minutter. Det vil sige, at der ikke må ske brandspredning via vindue i facade til elevatorskakt og videre til trapperum i de første 30 minutter af en brand, svarende til den brandmæssige klassifikation af dørene mellem boligenhederne og trapperum. Lette skaktkonstruktioner, sikring af bæreevne ved brand i boligenhed Under GI s projekt om minielevatorer er der arbejdet med problemstillingerne ved brandpåvirkning af påbyggede elevatorer. I den forbindelse er der gennemført simuleringer af brand i en boligenhed, og brandens temperaturpåvirkning på de påbyggede elevatorer er blevet analyseret i forhold til placering af elevatorskakt og eventuelle altaner. Analyserne er gennemført for at afdække muligheden for at udføre elevatorskakte i det fri som en let konstruktion i ubeskyttet stål. Resultatet af analyserne er en angivelse af den maksimale temperatur i elevatorskaktens stålkonstruktion til brug i forbindelse med dimensionering af elevatorskakt og dennes fastholdelser til facade. Det er en forudsætning, at skaktbeklædningen er udført i ubrændbare materialer eller materialer, der på anden måde er sikret tilsvarende. Dokumentationsrapport over de gennemførte brandsimuleringer findes som pdf-fil på Rapporten er udarbejdet af Niras Safety, juli

21 Placeringen af skakten i simuleringerne og analyserne er angivet i forhold til a) afstanden til vinduer i boligenhed og b) afstanden til facaden. b Vindue mod beboelse a Elevatortårn Forkant af evt. altan Tabel A Ståltemperatur uden altan Afstand til vindue a b = 0 m b = 1,4 m b = 2,8 m < 0,8 m < 525 o C < 525 o C < 525 o C 0,8 1,4 m < 525 oc < 450 oc < 275 oc Tabel A angiver de maksimale ståltemperaturer i skaktkonstruktionen ved en påbygning uden altan 1,4 2,0 m 2,0 2,6 m > 2,6 m < 350 oc < 325 oc < 235 oc < 350 oc < 325 oc < 260 oc < 250 oc < 250 oc < 210 oc Tabel B Ståltemperatur med altan (altandybde 1,4 m) Afstand til vindue a b = 0 m b = 1,4 m b = 2,8 m < 0,8 m < 525 o C < 525 o C < 525 o C 0,8 1,4 m < 550 oc < 550 oc < 300 oc Tabel B angiver de maksimale ståltemperaturer i skaktkonstruktionen ved en påbygning med altan (altandybde 1,4 m). 1,4 2,0 m 2,0 2,6 m < 375 oc < 350 oc < 375 oc < 350 oc < 250 oc < 260 oc > 2,6 m < 250 oc < 270 oc < 210 oc 21

22 b Placeringen af skakten i simuleringerne og analyserne er angivet i forhold til a) afstanden til vinduer i boligenhed og b) afstanden til facaden. Vindue mod beboelse a Elevatortårn Forkant af evt. altan Tabel C Overfladetemperatur beklædning uden altan Afstand til vindue a b = 0 m b = 1,4 m b = 2,8 m < 0,8 m < 525 o C < 525 o C < 525 o C 0,8 1,4 m < 450 oc < 300 oc < 275 oc 1,4 2,0 m 2,0 2,6 m < 350 oc < 325 oc < 280 oc < 275 oc < 250 oc < 225 oc Tabel C angiver overfladetemperaturen på skaktbeklædningen ved en påbygning uden altan. > 2,6 m < 250 oc < 225 oc < 200 oc Tabel D Overfladetemperatur beklædning med altan (altandybde 1,4 m) Afstand til vindue a b = 0 m b = 1,4 m b = 2,8 m < 0,8 m < 525 o C < 525 o C < 525 o C 0,8 1,4 m < 500 oc < 400 oc < 300 oc 1,4 2,0 m 2,0 2,6 m > 2,6 m < 375 oc < 350 oc < 270 oc < 300 oc < 300 oc < 250 oc < 250 oc < 250 oc < 230 oc Tabel D angiver overfladetemperaturen på skaktbeklædningen ved en påbygning med altan (altandybde 1,4 m). 22

23 I analyserne er det forudsat, at nærmeste åbning er et vindue til et brandbelastet rum, idet varmepåvirkningen fra et vindue til et vådrum eller vindue til et trapperum med ubrændbar trappe (BS-30) ikke vurderes at udgøre en risiko i forhold til skaktkonstruktionen. Lette skaktkonstruktioner, sikring mod brandspredning Det er et krav ved direkte påbygning af elevator på eksisterende hovedtrapperum, at der udføres sikring mod brandspredning fra brand i boligenhed til trappen via elevatorskakt. Sikringen skal opretholdes i 30 minutter, svarende til den tidsmæssige klassifikation af dørene mellem boligenhederne og trapperum. Sikringen kan foretages ved, at åbningen mellem elevator og trapperum lukkes med en klassificeret elevatordør. En traditionel F-elevatordør 30 vurderes at være tilstrækkelig. Sikringen kan i stedet foretages ved at vælge en beklædning på elevatorskakten, der bevarer sin integritet i de første 30 minutter af en brand i en boligenhed. Tabel C og D viser overfladetemperaturen på skakt - beklædningen til brug ved vurdering af forskellige materialers egnethed som skaktbeklædning. Lette skaktkonstruktioner, sikring af bæreevne ved brand i trapperum Ved påbygning på og omkring eksisterende hoved- eller bitrapperum med trappeløb og reposer opbygget af træ er det et krav, at der udføres sikring mod en trapperumsbrand. En trapperumsbrand, det vil sige en brand i trapperummet, hvor trappeløb og trappereposer brænder, kan beskrives som en såkaldt skorstensbrand, der er karakteriseret ved stor effekt og meget høje temperaturer. Dette brandscenarium er ikke omfattet i tabellerne A-D til vurdering temperaturpåvirkning af skaktkonstruktion og skaktbeklædning. Sikring af skaktkonstruktionens modstandsstyrke ved brand i trapperum kan ske på en af følgende måder: 1. Lukning af åbninger til det fri i trapperum med bygningsdele minimum svarende til F Trapperumssprinkling. 3. Fritstående skakt med en afstand til trapperummet på 2,5 m. Lukkes åbninger til det fri i trapperummet, vil det som udgangspunkt udløse krav om røglem i toppen af trapperummet og eventuelt et krav om stigrør i trapperummet. elevator indbygget i bitrapperum Bygningsreglementets almindelige bestemmelse påbyder, at trappeløb i trapperum skal udføres som BSkonstruktion 30. Det betyder, at trappen skal være opbygget af ubrændbare materialer såsom beton, stål eller lignende materialer, der i tilfælde af brand ikke bidrager til brandspredning. Trappeelementerne og deres fastgørelser til selve trapperummet skal være udført i tilpas store dimensioner, så det kan dokumenteres, at de bevarer deres bæreevne, selvom de brandpåvirkes af en såkaldt standardbrand i 30 minutter. Langt den overvejende del af de eksisterende beboelsesejendomme, som er opført før 1940, er udført med lejligheder, der har adgang til to trapperum; et hovedtrapperum og et bitrapperum. Typisk er trappeløb og reposer i denne type ejendomme lovligt opbygget med træ som bærende konstruktion, dog med et brandbeskyttende puds lag på undersiden af trappeløb og trappereposer. 23

24 Disse trapper kan brænde og vil kunne bidrage til brandspredning i tilfælde af brand. I værste tilfælde kan der opstå en decideret trapperumsbrand, hvor selve trappen brænder, mister sin bæreevne og ikke kan anvendes som flugtvej eller adgangsvej for brandvæsenet. Disse trætrapper accepteres ud fra forudsætning om, at alle lejligheder har tilknyttet to af hinanden uafhængige trapper. Beboerne har således altid en alternativ flugtvej, og brandvæsenet altid en alternativ adgangsvej. En stor del af omkostningerne ved at etablere elevator relaterer sig til selve elevatorens skaktkonstruktion. Derfor er det i ejendomme med to trapperum umiddelbart oplagt at nedlægge bitrappen og anvende dette trapperum som skaktkonstruktion. Vælger man denne løsning, vil det efter de almindelige regler i bygningsreglementet betyde, at hovedtrappen, hvis den er af træ, skal erstattes med en ny trappe, der kan klassificeres som BS-konstruktion 30. En sådan udskiftning er ofte forbundet med en omkostning i samme størrelsesorden som selve elevatoretableringen. Dertil kommer, at bitrappen ofte er den eneste adgangsmulighed til kælder og udnyttelige loftrum. Nedlæggelse af bitrappen vil derfor udløse krav om en alternativ adgang til disse områder. Alternativ udformning Kommunalbestyrelsen (byggemyndigheden) kan efter byggelovens 22 give dispensation fra en almindelig bestemmelse, når det skønnes at kunne forenes med de hensyn, der ligger bag den pågældende bestemmelse. De fleste kommuner har udarbejdet egne kommu nale retningslinjer for brandsikring af hovedtrapper af træ ved nedlæggelse af bitrapperum og anvendelse af arealet til andet formål, fx indretning af eværelser i forbindelse med byfornyelsesarbejder. 24

25 I afsnittet nedenfor er beskrevet et forslag til brandsikring af hovedtrapper af træ som et alternativ til bygningsreglementets almindelige bestemmelser. Forslaget baserer sig på trapperumssprinkling. Erfaringer viser, at en ejendom i fire etager med to opgange kan spare ca kr. i håndværkerudgifter ekskl. moms (2004-priser) ved at renovere og sprinkle en hovedtrappe i stedet for at udskifte trappeløbet med en ny BS-trappe. Forslag vil som hovedregel kunne godkendes i Københavns og Frederiksberg kommuner, men det anbefales at man kontakter den lokale byggemyndighed for at få en forhåndstilkendegivelse og i øvrigt forhører sig, om kommunen eventuelt har lempeligere regler end beskrevet. Brandsikring ved hjælp af trapperumssprinkling Gældende for København og Frederiksberg Kommuner. Københavns og Frederiksberg kommuner accepterer som udgangspunkt, at den eksisterende hovedtrappe brandsikres ved hjælp af trapperumssprinkling som et alternativ til bygningsreglementets almindelige bestemmelser om at udskifte en eksisterende hovedtrappe i træ med en BS-30 trappe, når man nedlægger bitrappen. Godkendelsen sker på følgende betingelser: 1. Trapperumssprinklingen skal udføres i overensstemmelse med DBI forskrift 251, kap Døre mellem boligenheder og hovedtrapperum skal være udført som mindst BD-dør 30M, medmindre der udføres afskærende sprinkler i boligenheden. 3. Alle boligenheder skal have minimum én redningsåbning, som vender mod brandredningsareal. 4. Hovedtrapperum skal udgøre selvstændig brandsektion, med vægge mindst som BS-bygningsdel 60 eller BD-bygningsdel Døre mellem hovedtrapperumtrapperum og pulterrumsloft og lignende skal være mindst BD-dør Der må ikke være gasinstallation, elinstallationer i træskabe eller skabe/depotrum i hovedtrapperummet. 7. Der skal være trappeadgang til og flugtvej fra kælderetage og udnyttelig loftetage. Ligger gulvniveauet i øverste etage mere end 9,6 meter over terræn skærpes betingelserne for god kendelsen: 8. Døre mellem boligenheder og hovedtrapperum skal være udført som mindst BD-dør 30M samtidig med, at der udføres afskærende sprinkler i boligenheden. 9. Alle boligenheder skal udføres med røgalarmanlæg, som er tilsluttet strømforsyningen og med batteribackup, udført efter bygningsreglementet BR-95 bestemmelser om røgalarmanlæg i boliger (anvendelseskategori 4). 10. Eventuelle døre og andre åbninger til kælder lukkes svarende til BS-konstruktion 60, medmindre adgangen til kælder sker via luftsluse. Den beskrevne brandsikring ved hjælp af trapperumssprinkling kræver en godkendelse i forhold til bygningsreglementets almindelige bestemmelser. Muligheden og forudsætningerne for at få en godkendelse vil derfor blive baseret på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, herunder om trappen giver adgang til erhvervslejemål. 25

26 Trapperumssprinkling Trapperumssprinkling baserer sig på bygningens almindelige vandforsyning. Kravene til vandforsyningen afhænger af størrelsen på trapperummet og varierer fra anlæg til anlæg, men typisk forudsættes en vandforsyning, der er i stand til at levere l/min (ved 3 bar) udover det normale vandforbrug. I områder med en begrænset vandforsyning kan sprinkling baseret på lavtrykstågeanlæg i trapperummet overvejes som et alternativ til traditionel trapperumssprinkling, da kravet til vandforsyning er mindre for disse anlæg. Prisen for trapperumssprinkling varierer i forhold til udformning af trapperum, kapaciteten af den eksisterende vandforsyning osv., men kan erfaringsmæssigt anslås til kr. for ét trapperum og kr. (2004-priser) for efterfølgende trapperum, der kobles til samme sprinklerinstallation. 6. Hovedtrapperummet skal forsynes med røgalarmanlæg tilsluttet strømforsyningen og med batteribackup. De enkelte røgalarmer skal serieforbindes. Røgalarmanlæg skal jævnligt kontrolleres og vedligeholdes. 7. Samtlige lejligheder, eventuelle enkeltværelser og erhvervslejemål skal have forskriftsmæssige redningsåbninger, der vender mod brandredningsareal. 8. Eventuelle døre og andre åbninger til kælder lukkes svarende til BS-konstruktion 60, medmindre adgangen til kælder sker via luftsluse. 9. Der må ikke være gasinstallation, elinstalla tio ner i træskabe eller skabe/depotrum i hoved trapperummet. 10. Der skal være trappeadgang til og flugtvej fra kælderetage og udnyttelig loftetage. Brandsikring af trapperum Gældende for Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune vil desuden kunne acceptere nedlæggelse af bitrapperum uden trapperumssprinkling på disse betingelser: 1. Hovedtrapperum skal udgøre en selvstændig brandsektion med vægge mindst som BS-bygningsdel 60 eller BD-bygningsdel Døre mellem boligenheder og hovedtrapperum udføres mindst som BD-dør 30M. 3. Døre mellem hovedtrapperum og pulterrumsloft og lignende samt døre til erhvervslejemål > 150 m 2 skal være mindst BD-døre Overflader i hovedtrapperummet skal være klasse Eventuelle brandbare vægpaneler i hovedtrapperummet skal fjernes. Samarbejde med myndigheder Afsnittet om brandforhold tager udgangspunkt i den gældende praksis i Frederiksberg og Københavns kommuner, men da de beskrevne rammebetingelser er de samme i alle kommuner, vurderes det, at løsningsforslagene i denne vejledning kan anvendes helt eller delvist i alle landets kommuner. Henvend dig til den lokale brandmyndighed. 26

27 Arbejdsmiljøregler Redningsrum De gældende regler for indretning af elevatorer beskriver nøje fastlagte sikkerhedsmæssige krav til størrelsen af redningsrum henholdsvis over og under elevatorstolen, når elevatorstolen er i sine absolut yderste stillinger. Hvis der skal etableres en elevator i en eksisterende bygning, og det i praksis rent fysisk ikke kan lade sig gøre at tilvejebringe den lovbefalede tophøjde eller grubedybde og således ikke på naturlig måde kan tilvejebringes de krævede redningsrum, kan der søges om dispensation fra kravene hos Arbejdstilsynet. En dispensation fra kravene til redningsrum vil altid være betinget af, at der etableres særlige sikkerhedsanordninger, som på anden måde kan skabe en tilsvarende sikkerhed for elevatormontøren i forbindelse med service, eftersyn og reparation af elevatoren. De særlige sikkerhedsanordninger udføres som en kombination af en elektrisk og mekanisk spærring, som ved brug sikrer elevatormontørens redningsrum. En standard med beskrivelse af de særlige sikkerhedsanordninger er under udarbejdelse. Det er kun Arbejdstilsynet, der som myndighed på området kan give tilladelse til brug af særlige sikkerhedsanordninger. Enkelte elevatorleverandører har fået et bemyndiget organs accept af sådanne sikkerhedsanordninger i form af en typeafprøvningsattest for en elevator til opstilling uden naturlige redningsrum. Der skal dog altid søges om dispensation hos Arbejdstilsynet. Adgangsveje Flere af de elevatorplaceringer, som er vist i denne vejledning, opfylder ikke umiddelbart de gældende regler om adgangsforhold til elevatorers ladesteder (skaktdøre). De gældende regler og de forhold, som man skal være særligt opmærksom på ved valg af elevatortype og BKG 629 om anvendelse og opstilling af elevatorer (2008) Ved elevatorer mv. skal der til alle de steder, hvor der skal kunne udføres eftersyn, vedligeholdelse, reparation eller nødbetjening såsom rum for drivmaskineri, skakt, ladesteder mv., være adgangsveje, som er forsvarligt indrettet og med tilstrækkelig og hensigtsmæssig belysning under hensyntagen til arbejdets karakter. Adgangsvejene skal holdes ryddelige og frit passable. 27

28 taner. I disse situationer vil de hidtidige trappereposer henholdsvis altanerne udgøre elevatorens ladesteder, hvorfra der kun er adgang til skaktdøren og til døre ind til private lejligheder. For en elevatormontør er der i disse tilfælde kun offentlig adgang til skaktdørene fra selve elevatorstolen vel at mærke under forudsætning af, at elevatoren kan køre. Hvis indespærrede personer fra en fastsiddende elevatorstol skal reddes ud på en etage, kan elevatormontøren dels ikke komme til ladestedet for at åbne dørene, dels vil de befriede personer ikke kunne komme væk fra ladestedet uden at passere gennem private rum. de i vejledningen viste placeringsmuligheder, er nærmere beskrevet i det følgende. Som udgangspunkt skal alle elevatorer opfylde kravene i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 629 af 27. juni 2008 (BKG 678) om anvendelse og opstilling afelevatorer m.v., herunder bl.a. 15, stk. 2 og stk. 3 om adgangsveje. Ifølge disse krav skal elevatormontøren have adgang til alle ladesteder (skaktdøre), elevatorskakten og drivmaskineriet inkl. styreskabet uden at passere private rum (fx en lejlighed). Adgangen skal sikres igennem ejers/lejers samtykke, enten igennem en deklaration eller igennem bestemmelser i lejekontrakten. I praksis kan der fx opstå problemer, når man i forbindelse med modernisering af eksisterende ejendomme ønsker at erstatte ejendommens bagtrappe med en elevator eller placere en elevator langs bygningens al- Eksempler En hydraulisk eller tov-hydraulisk elevator vil i nødstilfælde normalt kunne nødsænkes til nederste ladested, og indespærrede personer vil her kunne lukkes ud af stolen. En tovbåren elevator vil normalt kunne nødsænkes, hvis der er adgang til spillet, således at man kan tørne det. For mange af de maskinrumsløse elevatorer vil der i de fleste tilfælde med få personer i stolen kun være mulig hed for at nødhæve stolen til et ladested, hvorfra man ikke kan komme til offentligt tilgængeligt område uden at skulle passere private rum. Hvis en tov-hydraulisk elevator har sat sig i fanget (fx mellem to etager) med eller uden passagerer, er der normalt mulighed for at løfte den fri af fanget ved hjælp af håndpumpen dog forudsat, at der ikke er opstået slæk i tovene. I sådanne tilfælde skal tovene først kontrolleres, inden der må køres med elevatoren, hvilket ikke alle foreslåede elevatorplaceringer giver mulighed for, idet ladestederne ikke er tilgængelige ad offentlig vej. Hvis det derimod er en tovbåren elevator, der har sat sig i fanget, er det ikke sikkert, at den kan køres fri ved hjælp af spillet. I mange tilfælde skal man ind på stol- 28

29 taget og løfte stolen fri ved hjælp af taljer, hvilket ikke alle foreslåede elevatorplaceringer giver mulighed for, idet ladestederne ikke er tilgængelige ad offentlig vej. Der kan desuden blive tale om indespærring af personer på reposerne eller på altanerne, hvis en passager er stået af på en forkert etage og derefter af en eller anden grund ikke kan kalde elevatoren til etagen. Dispensation Arbejdstilsynet vil kunne meddele dispensation fra ovenstående regler. I sådanne tilfælde vil der afhæn gigt af den konkrete elevatorplacering blive stillet krav om en eller flere af følgende forholdsregler: Ved de ladesteder, hvor passagerer kan blive indespærret, skal der monteres en tovejs alarmenhed, således at man som ved alar men i stolen altid kan komme i forbindelse med en alarmcentral eller lignende døgnbemandet vagt. Elevatorens styreskab eller som minimum dens servicepanel monteres på et sted, hvor der er adgang til uden passage af private rum. Der skal ad offentlig tilgængelig vej altid være adgang til nederste ladested, evt. ved hjælp af nøgle i nøgleboks. Til de ladesteder, hvortil der i redningsøjemed kan blive brug for adgang for en elevatormontør, skal der tilføjes i lejekontrakt / tinglyses tilladelse til brug af en nøgle til det private område, således at en elevatormontør til enhver tid kan skaffe sig adgang til ladestedet. For tovbårne elevatorer skal der altid tilføjes i lejekontrakt / tinglyses tilladelse til brug af en nøgle til det private område, der giver adgang til øverste ladested, således at en elevatormontør til enhver tid i serviceeller repara tionsøjemed kan skaffe sig adgang til dette ladested. 29

30 Referencer 1. Bygningsreglementet BR-08, med tillæg 2. Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, Erhvervs- og Boligstyrelsen, april Information om brandteknisk dimensionering, Erhvervs- og Boligstyrelsen, april Forskrift 251, Automatisk sprinkleranlæg, kapitel 1100, trapperumssprinkling, Dansk Brand- og sikringsteknisk institut, 5. Dokumentationsrapport om brandsimuleringer af påbygningsløsninger, Niras Safety, juli Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 629 af 27. juni 2008 (BKG 678) om anvendelse og opstilling af elevatorer* 7. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 678 af juni 2008 om indretning af elevatorer* *) Arbejdstilsynets bekendtgørelser kan læses og kopieres fra 30

31 31

32 Ny Kongensgade København K Telefon Fredensgade Århus C Telefon En beskrivelse af de regler og bestemmelser der er i spil, når der skal etableres elevatorer i eksisterende beboel sesejendomme. Det drejer sig for eksempel om rammebetingelser, tilgængelighed, brandforhold og arbejdsmiljø. GI s videnportal med viden om ejendomme til brug for vedligehold og renovering. Her er også en masse materiale om minielevatorer, og du kan se film fra konkrete elevatorprojekter.

NÅR BAGTRAPPEN SKAL NEDLÆGGES

NÅR BAGTRAPPEN SKAL NEDLÆGGES NÅR BAGTRAPPEN SKAL NEDLÆGGES RETNINGSLINJER Byggeri, Teknik og Miljø Aarhus Kommune 2017 1 Bor I i en ejendom, hvor I ønsker at nedlægge bagtrappen for eksempel for at få plads til badeværelser er brandsikring

Læs mere

Minielevatorer. Sådan etablerer du en mindre elevator i en ældre ejendom

Minielevatorer. Sådan etablerer du en mindre elevator i en ældre ejendom Minielevatorer Sådan etablerer du en mindre elevator i en ældre ejendom Elevatorplaceringer En elevator i en ældre ejendom kan give mange fordele til beboerne. Børnefamilier og gangbesværede får en lettere

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser December 2004 Indholdsfortegnelse: I. Byggesagsbehandling af tilgængelighedskrav 1. Materiale til ansøgning om byggetilladelse

Læs mere

Eksempler på konkrete projekter - etablering af minielevator 2007

Eksempler på konkrete projekter - etablering af minielevator 2007 23 Eksempler på konkrete projekter - etablering af minielevator 2007 Indhold Udvendig med adgang via altan eller hovedtrappe... 3 Roskildevej 29-31, Frederiksberg... 3 Nørregade 24, København K... 4 Kvæsthusgade

Læs mere

Retningslinjer. Elevatormanual. Etablering af elevator i eksisterende etageejendomme

Retningslinjer. Elevatormanual. Etablering af elevator i eksisterende etageejendomme Retningslinjer Elevatormanual Etablering af elevator i eksisterende etageejendomme 1 Frederiksberg Kommune By- og Miljøområdet Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf. 3821 4120

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BEBOELSE I KÆLDRE

RETNINGSLINJER FOR BEBOELSE I KÆLDRE RETNINGSLINJER FOR BEBOELSE I KÆLDRE Aarhus Kommune september 2016 1 LOKALER I KÆLDRE Der er interesse for at omdanne lokaler i kældre i eksisterende etageejendomme til beboelse. Men hvor det ofte er praktisk

Læs mere

Statens Byggeforskningsinstitut, SBiAalborg Universitet. Afd. for By, Bolig og Ejendom. Dr. Neergaardsvej 152970. Hørsholm+45 4586 5533. www.sbi.

Statens Byggeforskningsinstitut, SBiAalborg Universitet. Afd. for By, Bolig og Ejendom. Dr. Neergaardsvej 152970. Hørsholm+45 4586 5533. www.sbi. Statens Byggeforskningsinstitut, SBiAalborg Universitet Afd. for By, Bolig og Ejendom Dr. Neergaardsvej 152970 Hørsholm+45 4586 5533 www.sbi.dk Hvad er tilgængelighed? Begrebet er tæt forbundet med Design

Læs mere

Har du styr på brand...? rambøll arkitektur landskab og proces

Har du styr på brand...? rambøll arkitektur landskab og proces Har du styr på brand...? Hvem er jeg? Hans Bang Munkholt Bygningskonstruktør 2006 Fire Protection Manager CFPA Ansættelser: KPF Arkitekter, WITRAZ & Rambøll Arbejdsområder: Brandteknisk rådgiver Projektering

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

Ansøgningen er behandlet i henhold til bestemmelserne i Bygningsreglement 2010 (BR10) og deklaration, lyst den 14. februar 1930.

Ansøgningen er behandlet i henhold til bestemmelserne i Bygningsreglement 2010 (BR10) og deklaration, lyst den 14. februar 1930. Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Til ejendommens ejer c/o Altan.dk att.: Gunnar Holse Næstvedvej 60 4180 Sorø 30. oktober 2014 edoc: 2014-0036013 BYGGETILLADELSE Vi har modtaget jeres brev

Læs mere

Indretning af faste arbejdsplader i transportable konstruktioner henføres til anvendelseskategori 1.

Indretning af faste arbejdsplader i transportable konstruktioner henføres til anvendelseskategori 1. Notat Version: 1 Init.: AVE E-mail: ave@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61220663 Antal sider: 6 Indretning af faste arbejdspladser i transportable konstruktioner, opsat i forbindelse med udførelse af byggearbejde

Læs mere

Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer

Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer Brian Vestergård Jensen, DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / BR 08 Historik Bygningsreglement 1995 Tillæg 1-15, heraf Tillæg 8 og 14 (nye

Læs mere

Hvad er tilgængelighed?

Hvad er tilgængelighed? Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Aalborg Universitet Afd. for By, Bolig og Ejendom Dr. Neergaardsvej 15 2970 Hørsholm +45 4586 5533 www.sbi.dk Lars S. Pedersen, Arkitekt MAA, Tilgængelighedsrådgiver

Læs mere

Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet

Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet BRANDTEKNISK DOKUMENTATION Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet Akademiingeniør Svend Poulsen A/S Industriparken 7, Valsgaard 9500 Hobro Tlf. 9851 0866 Rådgiver : Akademiingeniør Svend Poulsen A/S Side

Læs mere

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i de byggepladsskure, der traditionelt anvendes i Danmark.

Dette notat tager udgangspunkt i de byggepladsskure, der traditionelt anvendes i Danmark. Projektnummer: E30884-001 - 04. september 2015 Notat Version: 1 Init.: AVE E-mail: ave@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61220663 Antal sider: 5 Overnatning i transportable konstruktioner, opsat i forbindelse med udførelse

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

AAB afd. 6 - Tycho Brahes Allé DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYE KØKKENER OG BAD forsøg med sprinkling - august 2004

AAB afd. 6 - Tycho Brahes Allé DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYE KØKKENER OG BAD forsøg med sprinkling - august 2004 AAB afd. 6 - DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYE KØKKENER OG BAD forsøg med sprinkling - august 2004 Adresseliste Bygherre: AAB afd. 6 2300 København S AAB Havnegade 29 1058 København K tlf 33 76 01 00 Rådgivere:

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Vejledning om brandsikring af fritliggende enfamiliehuse, helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse og campinghytter samt dertil hørende småbygninger 22. december

Læs mere

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri TILLÆG 1 TIL EKSEMPELSAMLINGEN OM BRANDSIKRING AF BYGGERI 1 Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri Til side 9, forord, sidste afsnit ændres meget høje bygninger, hvor der er mere end

Læs mere

Nærværende notat indeholder redegørelse af en brandteknisk gennemgang for bygningen på Roskildevej 53-55, 2000 Frederiksberg.

Nærværende notat indeholder redegørelse af en brandteknisk gennemgang for bygningen på Roskildevej 53-55, 2000 Frederiksberg. 6 Notat Version: 1 Init.: MBT/MOJ E-mail: MBT@dbi-net.dk Dir.tlf.: 27 57 75 06 Antal sider: 7 Notat vedr.: Brandteknisk gennemgang af E/F Azaleaparken Efter henvendelse fra Keld Hansens ved E/F Azaleaparken,

Læs mere

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold I overensstemmelse med: Bygningsreglement 1995 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Generelt Brandkam og brandkamserstatning.

Læs mere

Fordelingsgangene 1.05 og 2.06 udføres med udgang direkte til terræn i det fri. Fordelingsgang 1.05 udføres med udgang via multirum benævnt 0.01.

Fordelingsgangene 1.05 og 2.06 udføres med udgang direkte til terræn i det fri. Fordelingsgang 1.05 udføres med udgang via multirum benævnt 0.01. William Tolstrup - Arkitekt Ap isegårdsvej 4, Lov 4700 Næstved William Tolstrup 2010-03-30 Jour.: D30912543-8 ag: E10044-2 Init.: L/WJ E-mail: lvr@dbi-net.dk Dir.tlf.: 20 21 89 01 Hald ø Lejren enovering

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI Uddannelsestilbud på DBI DFPB Side1 Brandteknisk diplomuddannelse CFPA The European Confederation of Fire Protection Associations Kursus 2004 (5 x 3 dage) Modul 1. Modul 2. Modul 3. Modul 4. Modul 5. Passiv

Læs mere

REDEGØRELSE FOR BRANDFORHOLD

REDEGØRELSE FOR BRANDFORHOLD REDEGØRELSE FOR BRANDFORHOLD LANDVEJEN 84; 8543 HORNSLET SAG: 1451 Udført af: CONSULT-ING Rådgivende ingeniørfirma Bjørnkærvej 7 8471 Sabro den 31.07.2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Side 1 2. Bygningens

Læs mere

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse 1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI < 2, 5 m 1200,0 m² 10,0 m Brandsikring af småhuse Signaturforklaring REI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60] REI 60 [BD-bygningsdel 60] REI 30 [BD-bygningsdel 30]

Læs mere

Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri

Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri 2013 Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri Denne vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns brand- og byggemyndigheder og omfatter principper og inspiration

Læs mere

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet...

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Vejledning 5 Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Byggeri hvor der er søgt byggetilladelse. Enfamiliehus/parcelhus/dobbelthus/sommerhus Rækkehus Udestue Tilbygning til ovenstående Ændre

Læs mere

BOGENSHOLM - SYDLÆNGEN PROVSTSKOVVEJ 2A, EBELTOFT. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

BOGENSHOLM - SYDLÆNGEN PROVSTSKOVVEJ 2A, EBELTOFT. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse BOGENSHOLM - SYDLÆNGEN PROVSTSKOVVEJ 2A, EBELTOFT Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Vestlige del ændres til Erhvervsformål Revisionsdato : 03.06.2016 Revision

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

Brandtætning af el-installationer

Brandtætning af el-installationer Brandtætning af el-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig i

Læs mere

Luftsluser. Åben luftsluse Varm luftsluse. Sikkerhedstrappe Luftsluse (Røgudluftning kontra Brandventilation)

Luftsluser. Åben luftsluse Varm luftsluse. Sikkerhedstrappe Luftsluse (Røgudluftning kontra Brandventilation) Luftsluser Åben luftsluse Varm luftsluse Sikkerhedstrappe Luftsluse (Røgudluftning kontra Brandventilation) What to do! Mulige løsninger iht. Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012 2. udgave 2016

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

Ved granskning af brand ift. KUBUS projektet vil der blive brugt Træ 66 og brandeksempelsamlingen.

Ved granskning af brand ift. KUBUS projektet vil der blive brugt Træ 66 og brandeksempelsamlingen. Granskning af brand Ved granskning af brand ift. KUBUS projektet vil der blive brugt Træ 66 og brandeksempelsamlingen. Træ 66 Generelt Kilde Hvad står der? Er det taget med i projektet? s. 4 Afstand til

Læs mere

Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg

Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg Med frikommuneloven har Klima-, energi-, og bygningsministeren efter ansøgning fra Viborg Kommune,

Læs mere

BR 08 De vigtigste ændringer. Bygherreforeningen, januar 08 v/ Ejner Jerking

BR 08 De vigtigste ændringer. Bygherreforeningen, januar 08 v/ Ejner Jerking BR 08 De vigtigste ændringer Bygherreforeningen, januar 08 v/ Ejner Jerking Bygningsreglement 2008 BR 08 erstatter: BR 95 + 15 tillæg BR-S 98 + 12 tillæg Ikrafttræden 1. februar Overgangsperiode til 1.

Læs mere

Bygningen henføres til anvendelseskategori 4, jf. BR10, kap. 5.1.1. (sammenbyggede enfamiliehuse)

Bygningen henføres til anvendelseskategori 4, jf. BR10, kap. 5.1.1. (sammenbyggede enfamiliehuse) Byg og Ejendom Peer Aagaard Slettenhus Gl. Strandvej 163 3050 Humlebæk Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf 7256 5000 byggesager@fredensborg.dk www.fredensborg.dk Sagsnr. 2013-453 Den 15. november 2013 BYGGETILLADELSE

Læs mere

BRANDSIKRING AF TRÆTRAPPER I BYFORNYELSEN

BRANDSIKRING AF TRÆTRAPPER I BYFORNYELSEN BRANDSIKRING AF TRÆTRAPPER I BYFORNYELSEN Udredningsrapport og forsøg - marts 2002 NOVA 5 arkitekter a/s. DOMINIA A/S. Byfornyelse Danmark. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut I N D H O L D s. 3 1.0

Læs mere

ETABLERING AF ELEVATOR I PRIVAT UDLEJNINGSEJENDOM. Hvad må man? Hvordan gør man? Hvad koster det?

ETABLERING AF ELEVATOR I PRIVAT UDLEJNINGSEJENDOM. Hvad må man? Hvordan gør man? Hvad koster det? ETABLERING AF ELEVATOR I PRIVAT UDLEJNINGSEJENDOM Hvad må man? Hvordan gør man? Hvad koster det? Program for Gå hjem Møde Kl. 15.10 15.30, Alevator.dk v. Lasse Bendixen: Potentiale og behov for elevatorer

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.3, 1.3.4, 1.5 stk. 1 nr. 5-9, stk. 6-9 Øvrige bebyggelser mv. Ansøgning om byggetilladelse Etageboliger, vandret lejlighedsskel. Ældreboliger, plejekrævende.

Læs mere

Nye håndbøger fra DBI

Nye håndbøger fra DBI Nye håndbøger fra DBI Torsdag d. 3. november 2011 Brian V. Jensen bvj@dbi-net.dk Tlf. 61201663 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / 2011 / Passiv Brandsikring Ny håndbog om småhuse Behov,

Læs mere

Høringssvar vedrørende BR10 Vedr. mangler i Bygningsreglementet (BR) I forhold til FN-konvention om rettigheder for personer med handicap

Høringssvar vedrørende BR10 Vedr. mangler i Bygningsreglementet (BR) I forhold til FN-konvention om rettigheder for personer med handicap Center for Byg og Bos høringspostkasse: hoeringbb@ebst.dk. Kopi til min@kemin.dk Lykke Friis, Klima- og energiminister og minister for ligestilling min@oem.dk Brian Mikkelsen, Økonomi- og erhvervsminister

Læs mere

Byggetilladelsen gives i henhold til byggeloven og kapitel 1.10 i Bygningsreglement

Byggetilladelsen gives i henhold til byggeloven og kapitel 1.10 i Bygningsreglement Frederiksberg Kommune HOFF & JØRGENSEN ARKITEKTER MAA K/S Svanemøllevej 105 2900 Hellerup BYGGETILLADELSE 2. februar 2017 Sagsbeh.: PS J.nr.: 02.34.00-P19-820-16 Matr. nr. 3 r af Frederiksberg, Frydendalsvej

Læs mere

Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri.

Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Myndighedskrav: BR10 Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Fri bredde: Fælles adgangsveje og

Læs mere

TRADITION MØDER DOKUMENTATION. Af teknik udvalget

TRADITION MØDER DOKUMENTATION. Af teknik udvalget 1 TRADITION MØDER DOKUMENTATION Af teknik udvalget PROBLEMSTILLING. Brandbeskyttelse af stålkonstruktion til R 60 ( BD 60) Tradition Dokumentation Anvendelse af 3 lag beklædning med samlet tykkelse på

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012

Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012 Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012 Følgende rettelser er vedtaget af det tekniske udvalg den 11. september 2013: Nyt punkt 3.3 side 21 efter sidste afsnit tilføjes:

Læs mere

BYGGETILLADELSE. Matr.nr. 11hu og 11 hx af Frederiksberg, Langelandsvej 8-18

BYGGETILLADELSE. Matr.nr. 11hu og 11 hx af Frederiksberg, Langelandsvej 8-18 Altan.dk Næstvedvej 60 4180 Sorø Att.: Mikkel Stinus Frandsen BYGGETILLADELSE Matr.nr. 11hu og 11 hx af Frederiksberg, Langelandsvej 8-18 På grundlag af ansøgning af 11. juli og revideret projekt modtaget

Læs mere

Aarhus Projektnr Ref. SIE/Simon Enevoldsen Dato

Aarhus Projektnr Ref. SIE/Simon Enevoldsen  Dato 1. Administrative bestemmelser xx BR15 01.01.2016 UNDERSØGES 2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser BR15 01.01.2016 2.1 Generelt Beregning af bebyggelsesregulerende forhold BR15 2.1 Kapitel 2 s gyldighed

Læs mere

Når man får en byggetilladelse følger der en række vilkår med. Jeres byggeri skal overholde følgende vilkår:

Når man får en byggetilladelse følger der en række vilkår med. Jeres byggeri skal overholde følgende vilkår: Modtag din post digitalt - Tilmeld dig Saml via din NemBorger post ét sted på www.helsingorkommune.dk - tilmeld dig digital post på borger.dk Amust Att: Kristian Blak Industrivej 6 4000 Roskilde Center

Læs mere

1. VS Forspørgsel vedr. søndergade 13 VS: Forspørgse. Fra: Lars Schmidt Pedersen [lsp@sbi.aau.dk] Til:

1. VS Forspørgsel vedr. søndergade 13 VS: Forspørgse. Fra: Lars Schmidt Pedersen [lsp@sbi.aau.dk] Til: 1. VS Forspørgsel vedr. søndergade 13 VS: Forspørgse Hører til journalnummer: 02.34.02-P19-273-11 Mailen: VS Forspørgsel vedr. søndergade 13 1 Fra: Lars Schmidt Pedersen [lsp@sbi.aau.dk] Til: Henning Uth

Læs mere

Brandsikring af byggeri. 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI. Anvendelseskategori 1. Anvendelseskategori 2. Anvendelseskategori 3

Brandsikring af byggeri. 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI. Anvendelseskategori 1. Anvendelseskategori 2. Anvendelseskategori 3 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI IND UST RIA/S SKO LE Anvendelseskategori 1 Anvendelseskategori 2 CEN TER Anvendelseskategori 3 Anvendelseskategori 4 HO T EL Anvendelseskategori 5 HOS PITA

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave Marts 2008

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 19.06.2015 Sagsnr. : 15.03.072 Udarbejdet

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af brandmandspanel

Retningslinjer for udførelse af brandmandspanel Retningslinjer for udførelse af brandmandspanel Januar 2010 Denne vejledning har til hensigt at beskrive opbygningen og funktionen af et brandmandspanel Lovgivning Med indførelsen af det funktionsbaserede

Læs mere

Udover de enkelte bemærkninger i høringssvaret vedr. kapitel 8 henvises i øvrigt til Anders Brosbøls og Gerner Nielsens høringssvar.

Udover de enkelte bemærkninger i høringssvaret vedr. kapitel 8 henvises i øvrigt til Anders Brosbøls og Gerner Nielsens høringssvar. Erhvers- og Byggestyrelsen Att. Charlotte Michelsen Direkte tlf.: 7472 8700 Mail: jc@toender.dk Sags id.: 3. december 2010 Høring over eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri. Foreningen af Kommunale

Læs mere

Thisted kommune Teknisk forvaltning Kirkevej Hurup Thy

Thisted kommune Teknisk forvaltning Kirkevej Hurup Thy Thisted kommune Teknisk forvaltning Kirkevej 9 7760 Hurup Thy Modtaget dato Kommunens navn og adresse Thisted kommune Teknisk forvaltning Kirkevej 9 7760 Hurup Thy Ejendommen Vejnavn og husnummer Forbeholdt

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

Funktionsbaserede brandkrav - hvordan forholder myndighederne sig hertil??

Funktionsbaserede brandkrav - hvordan forholder myndighederne sig hertil?? Funktionsbaserede brandkrav - hvordan forholder myndighederne sig hertil?? Dansk Forening for Passiv Brandsikring ROCKWOOL Jakob Andersen Afdelingsleder Århus Brandvæsen Funktionsbaserede brandkrav Nye

Læs mere

Frederiksberg Kommune Byggeri og Arkitektur Smallegade Frederiksberg

Frederiksberg Kommune Byggeri og Arkitektur Smallegade Frederiksberg Frederiksberg Kommune Byggeri og Arkitektur Smallegade 1 2000 Frederiksberg A N D R A G E N D E 26. september 2016 Rev. 20.12.2016 4744br03 gh Ejendommen: Matr. nr.: Ejer: Vedr.: Frydendalsvej 3, 1809

Læs mere

BR08 og SBi 216 om udearealer fokus på synshandicappede

BR08 og SBi 216 om udearealer fokus på synshandicappede BR08 og SBi 216 om udearealer fokus på synshandicappede Annette Bredmose, ingeniør M.IDA, tilgængelighedskonsulent, rådgiver By, bolig og ejendom Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Alborg Universitet,

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS D.A.I. Horsens Sags nr.: 196-04, 5. November 2015 Kristina Rytter, Arkitekt MAA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.10 December 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.2 af januar 1989 1. Afgrænsning Denne vejledning oplyser om kravene

Læs mere

Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. September 2008

Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. September 2008 VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold September 2008 I overensstemmelse med: Bygningsreglement 2008 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Indledning Generelt

Læs mere

Brandtætning af Vvs-installationer

Brandtætning af Vvs-installationer Brandtætning af Vvs-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig

Læs mere

BR08 betydning for byggeriet Den praktiske konsekvens af BR08 for byggeriet

BR08 betydning for byggeriet Den praktiske konsekvens af BR08 for byggeriet BR08 betydning for byggeriet Den praktiske konsekvens af BR08 for byggeriet Dansk Betonforening - IDA Ingeniørhuset Onsdag den 12. marts 2008 Mikael Mortensen Bygningsreglement 2008 Sammenskrivning af

Læs mere

BRANDSTRATEGI I EN STØRRE SAMMENHÆNG. v/ Brian Vestergård Jensen, afd. leder Brandrådgivning 5. oktober 2017

BRANDSTRATEGI I EN STØRRE SAMMENHÆNG. v/ Brian Vestergård Jensen, afd. leder Brandrådgivning 5. oktober 2017 BRANDSTRATEGI I EN STØRRE SAMMENHÆNG v/ Brian Vestergård Jensen, afd. leder Brandrådgivning 5. oktober 2017 HVEM ER DBI? DBI er Danmarks førende videncenter for brandsikkerhed og sikring. Vi kombinerer

Læs mere

Arbejdstilsynet (vejledning A.1.10)

Arbejdstilsynet (vejledning A.1.10) Arbejdstilsynet (vejledning A.1.10) Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder 1. Afgrænsning Denne vejledning oplyser om kravene i arbejdsmiljølovgivningen til flugtveje og

Læs mere

Odense Brandvæsen Forebyggende Afdeling

Odense Brandvæsen Forebyggende Afdeling Brandvæsenets adgangsforhold i Odense Kommune Odense Brandvæsen Forebyggende Afdeling Åsumvej 35 5240 Odense NV Telefon 6551 1800, Telefax 6591 8574 www.odense.dk/brand Juni 2013 FORMÅL Disse retningslinier

Læs mere

Byggeriets art og omfang Indretning af 6 lejligheder 2 på hver af de 3 etager i hovedbygningen til Slettenhus.

Byggeriets art og omfang Indretning af 6 lejligheder 2 på hver af de 3 etager i hovedbygningen til Slettenhus. Byg og Ejendom Peer Aagaard Slettenhus Gl. Strandvej 163 3050 Humlebæk Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf 7256 5000 byggesager@fredensborg.dk www.fredensborg.dk Sagsnr. 2013-398 Den 15. november 2013 BYGGETILLADELSE

Læs mere

Bygningsreglementets funktionskrav

Bygningsreglementets funktionskrav Bygningsreglementets funktionskrav Brandtekniske begreber Baggrunden for bygningsreglementets funktionsskrav Brandtekniske begreber Ofte støder I på underlige koder i de forskellige brandtekniske vejledninger,

Læs mere

Statens Byggeforskningsinstitut, SBi. Afd. for By, bolig og ejendom Dr. Neergaardsvej 15 2970 Hørsholm +45 4586 5533 www.sbi.dk

Statens Byggeforskningsinstitut, SBi. Afd. for By, bolig og ejendom Dr. Neergaardsvej 15 2970 Hørsholm +45 4586 5533 www.sbi.dk Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Afd. for By, bolig og ejendom Dr. Neergaardsvej 15 2970 Hørsholm +45 4586 5533 www.sbi.dk Når byggeri skal gøres tilgængeligt Introduktion til tilgængelighed Nogle

Læs mere

Vejledning for midlertidig overnatning

Vejledning for midlertidig overnatning Anvendelsesområde Vejledningen er udarbejdet til anvendelse ved midlertidige overnatninger for mere end 10 personer, (max. 5 døgn) i bygninger som ikke, i henhold til bygningsreglementet er godkendt til

Læs mere

Enfamiliehuse. Før du bygger nyt, til og om

Enfamiliehuse. Før du bygger nyt, til og om Enfamiliehuse Før du bygger nyt, til og om Forord Denne pjece er lavet for at guide dig igennem din ansøgningsproces, hvis du vil: bygge nyt enfamiliehus bygge til eksisterende enfamiliehus bygge om i

Læs mere

TILGÆNGELIGE BOLIGER INDRETNING

TILGÆNGELIGE BOLIGER INDRETNING STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN TILGÆNGELIGE BOLIGER INDRETNING SBI-ANVISNING 249 1. UDGAVE 2015 Tilgængelige boliger indretning Lone Sigbrand Philip Henrik Jensen SBi-anvisning

Læs mere

VEJLEDNING OM BRANDREDNINGSAREALER, TILKØRSELSVEJE OG BRANDVEJE LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN

VEJLEDNING OM BRANDREDNINGSAREALER, TILKØRSELSVEJE OG BRANDVEJE LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN VEJLEDNING OM BRANDREDNINGSAREALER, TILKØRSELSVEJE OG BRANDVEJE LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN Formål I forbindelse med brand er brandvæsnets indsats i bygningen afhængig af, at grundenarealet omkring, indrettes

Læs mere

Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold ETAGEBOLIGER BORGERGADE Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold Indhold INDLEDNING... 2 BYGNINGSBESKRIVELSE... 2 BRANDSEKTIONER... 4 BRANDCELLEVÆGGE... 4 BYGNINGENS INDRETNING... 4 BYGNINGSDEL KLASSER... 4 BYGNINGENS

Læs mere

SBi-anvisning 226 Tagboliger byggeteknik. 1. udgave, 2009

SBi-anvisning 226 Tagboliger byggeteknik. 1. udgave, 2009 SBi-anvisning 226 Tagboliger byggeteknik 1. udgave, 2009 Tagboliger byggeteknik Ernst Jan de Place Hansen (red.) SBi-anvisning 226 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2009 Titel Tagboliger

Læs mere

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Gode & brandsikre tage Vers. 27102014 Introduktion Hvor mennesker bor vil der altid opstå brande det kan næsten ikke undgås. Brande er tragiske for dem der rammes. Heldigvis spreder branden sig ofte ikke

Læs mere

SKAL DU BYGGE? Odense Kommune Byggesag. Enfamiliehuse, dobbelthuse med lodret lejlighedsskel, sommerhuse, samt om- og tilbygninger hertil.

SKAL DU BYGGE? Odense Kommune Byggesag. Enfamiliehuse, dobbelthuse med lodret lejlighedsskel, sommerhuse, samt om- og tilbygninger hertil. SKAL DU BYGGE? Enfamiliehuse, dobbelthuse med lodret lejlighedsskel, sommerhuse, samt om- og tilbygninger hertil teknologi- Odense Kommune Byggesag Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se,

Læs mere

Funktionsanalyser Rum ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Rum ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold SMÅ VÆRELSER... 6 SKITSER... 6 FUNKTION... 6 INVENTAR... 6 ADGANGSFORHOLD... 6 BRAND... 6 INDEKLIMA... 7 LYD... 7 LYSINDFALD / LYSKILDER... 7 VARME... 7 VENTILATION... 8 EL... 8 ØVRIGE KRAV...

Læs mere

Ejerforening. Ejerforeningens navn. Formandens navn

Ejerforening. Ejerforeningens navn. Formandens navn Nyborg Kommune Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Modtaget dato Kommunens navn og adresse Nyborg Kommune Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Forbeholdt kommunen Ejendomsnummer Bygn.nr. Vejkode Husnr. B Etage Side/dørnr.

Læs mere

Sommerhuse. Før du bygger nyt, til og om

Sommerhuse. Før du bygger nyt, til og om Sommerhuse Før du bygger nyt, til og om Forord Denne pjece er lavet for at guide dig igennem din ansøgningsproces, hvis du vil: bygge nyt sommerhus bygge til eksisterende sommerhus bygge om i eksisterende

Læs mere

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS.

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS. 25.08.2008 Case: ARoS - Aarhus Kunstmuseum Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/5 Illustration: shl ARoS - Aarhus Kunstmuseum Markante elevatorer gør

Læs mere

Vedtagne fortolkninger til DBI retningslinie 251/4001, Sprinkleranlæg

Vedtagne fortolkninger til DBI retningslinie 251/4001, Sprinkleranlæg 2009-09-15 Rev.: 2013-03-20 Dok.nr. N0006 Sag: FURA022 Init.: JAN/- E-mail: JAN@dbi-net.dk Dir.tlf. 20109037 Stående Teknisk udvalg for danske sprinklerretningslinier Vedtagne fortolkninger til DBI retningslinie

Læs mere

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. 11.

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. 11. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Vejledning om opførelse af sekundær bebyggelse med et samlet areal på højst

Læs mere

Vejledning. Vejledning. Midlertidig overnatning. Nyborg Kommune

Vejledning. Vejledning. Midlertidig overnatning. Nyborg Kommune Vejledning Midlertidig overnatning Nyborg Kommune Vejledning Beredskabsafdelingen Alsvej 11 5800 Nyborg Postadresse: Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 63 33 70 00 Fax. 63 33 70 01 nyborg@kommune.dk www.nyborg.dk

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Vejledning til byggeansøgninger Billund Kommune informerer Vejledning til Byggeansøgning Vejledning til byggeansøgning vedrørende mindre bygninger, fritliggende

Læs mere

SBi-anvisning 216 til Bygningsreglementet

SBi-anvisning 216 til Bygningsreglementet Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Aalborg Universitet SBi-anvisning 216 til Bygningsreglementet Søren Ginnerup Rådgiver SBi-anvisning 216 til BR08 Udkommer samtidig med BR08 Er gratis på www.sbi.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 34. for feriecentret / den alternative ferieboligbebyggelse "Digeparken"

Lokalplan nr. 34. for feriecentret / den alternative ferieboligbebyggelse Digeparken Lokalplan nr. 34 for feriecentret / den alternative ferieboligbebyggelse "Digeparken" Indledning...3 Lokalplan nr. 34....3 Baggrunden for udarbejdelse af lokalplanen...3 Lokalplanens indhold...3 Anvendelse...3

Læs mere

Brandteknisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Brandteknisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold BESKRIVELSE AF BYGGERIET... 2 ANVENDELSESKATEGORIER I BYGGERIET... 2 BRANDTEKNISK KLASSIFIKATION AF KONSTRUKTIONER... 3 BS-KONSTRUKTIONER... 3 BS-60 OG BS-120... 3 BD-KONSTRUKTIONER... 3 BD-30

Læs mere

Hytter og lejrpladser Tilgængelighed

Hytter og lejrpladser Tilgængelighed Hytter og lejrpladser Tilgængelighed Skal i bygge ny hytte. Bygge om eller til. Renovere. Har i en lejrplads. Så se her, hvordan og hvor lidt der skal til for at der bliver adgang for alle. Formålet med

Læs mere

1. udgave November 2009 Udgivet af DBI Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Glas og brand. Brandbeskyttende glas i bygningsdele.

1. udgave November 2009 Udgivet af DBI Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Glas og brand. Brandbeskyttende glas i bygningsdele. 1. udgave November 2009 Udgivet af DBI Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Glas og brand Brandbeskyttende glas i bygningsdele DBI vejledning 37 DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut er et selvejende

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning

Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning Uddrag af bygningsreglementet af 2015 (BR15) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Fælles adgangsveje og flugtveje 1000 mm (BR15 vejl. 3.2.2.

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

Aalborg den 8. januar 2009.

Aalborg den 8. januar 2009. Beredskabsstyrelsen Center For Forebyggelse Fuldmægtig Bo Andersson Datavej 16 3460 Birkerød Aalborg den 8. januar 2009. Høringssvar til udkast til Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller

Læs mere

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. Dato 26.

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. Dato 26. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Vejledning om opførelse af sekundær bebyggelse med et samlet areal på højst

Læs mere