Skilte og Butiksfacader i Ringsted Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skilte og Butiksfacader i Ringsted Kommune"

Transkript

1 Skilte og Butiksfacader i Ringsted Kommune Råd og retningslinjer september 2010

2 i Ringsted Kommune - Råd og retningslinjer ngsl inje Forsidefoto: oto: o: Torvet 1 Fotograf: Ringsted Kommune, Teknisk forvaltning/ Planafdelingen Udgivet af Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade Ringsted Tlf.: w. g ted. d.dk dk 2 INDLEDNING

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Råd og retningslinjer Indledning 3 Hvorfor retningslinjer? Forskellige område typer - forskellige retningslinjer Der skal søges om tilladelse Ansøgningsmaterialets omfang Hvordan behandles en ansøgning Centerområder 11 Butiksfacader 11 Markiser og baldakiner 13 Facadeskilte 14 Udhængsskilte 16 Lysskilte 18 Belysning af skilte 20 Henvisningsskilte 22 Opklæbning på vinduesarealer 23 Udhængsfl ag 24 Tyverisikring 25 Øvrige byområder 27 Erhvervsområder 29 Landområder 31 INDHOLDSFORTEGNELSE 3

4 4

5 INDLEDNING Hvorfor retningslinjer? Skiltene en del af byens ansigt Skiltene er en vigtig del af byens udseende. Skiltenes variationer kan understrege et levende og afvekslende gademiljø, samtidig med at de giver information om, hvem og hvad der fi ndes, og hvor det fi ndes. Skiltene skal påkalde sig opmærksomhed. Derfor skal de skille sig ud fra omgivelserne, men heri ligger også risikoen for overdimensionering og mangel på sammenhæng med de øvrige huses udseende. En passende afvejning af de forskellige hensyn er en vanskelig balancegang. Reguleringer er egentlige ikke ønskelige, men de er nødvendige, hvis informationsværdien skal bevares og helhedsindtrykket af gaden og af det enkelte hus skal være harmonisk. Når Byrådet ønsker omfanget af skiltningen begrænset, er det fordi skilte, der indeholder enkle virkemidler, giver den bedste information. Det sikrer også den bedste overensstemmelse mellem skilte og bygninger. Og endelig er det vigtigt, at tendensen til at overdøve naboens skiltning begrænses. Denne vejledning er derfor tænkt som et fælles grundlag, et redskab og en inspirationskilde for husejere og erhvervsdrivende, der vil ændre eller nyetablere skilte i Ringsted Kommune. Miljøforbedringer en langsom men målrettet proces I mange tilfælde er de eksisterende skilte ikke i overensstemmelse med vejledningen. Det betyder ikke, at de her og nu skal pilles ned og erstattes af nye. Men der foregår løbende en renovering og fornyelse af bygninger og skilte, og her skal vejledningen benyttes. Hvis byens udse- Et fint eksempel på renovering og fornyelse af bygninger og skilte INDLEDNING 5

6 ende skal forbedres, kan det kun ske ved, at der opstilles en klar politik og gennemføres en fast administration gennem en længere årrække. Vejledningen handler ikke om den konkrete udformning af det enkelte skilt. Den handler først og fremmest om omfanget og placeringen. Følges vejledningen vil det på længere sigt medføre en væsentlig miljøforbedring i Ringsted. Forskellige områdetyper forskellige retningslinjer Vejledningen er inddelt i afsnit efter områdetyper. For hver områdetype er der retningslinjer for skilte og lignende. Retningslinjerne er mest præcises for de områder, hvor bygningerne har en ensartet beliggenhed. Dette er f.eks. tilfældet i de områder, hvor husene har facade direkte til gaden. Omvendt er retningslinjerne mindre detaljerede for de områdetyper, hvor forholdene er mere forskelligartede. Områdetyperne er: Centerområder Områder, hvor husene har facade i skellet mod gaden. Ringsted bymidte og de mindre lokalcentre. Øvrige byområder Øvrige byområder er områder, der overvejende indeholder boliger, men hvor der også er mindre servicevirksomheder, liberale erhverv og Rundt om i bymidten findes der stadig facaderskilte og andre fremmedartede beklædningsmaterialer som skjuler den oprindelige facade. 6 INDLEDNING

7 enkelte butikker. Områder hvor der typisk fi ndes et forareal mellem vej og bebyggelse. Erhvervsområder Samtlige erhvervs- og industriområder, herunder tankstationer. Landområder Områder i det åbne land, som ikke er omfattet af de ovennævnte områdetyper. Byggetilladelse Opsætning af skilte, udvendig belysning m.v. kræver i henhold til byggeloven, at der forud er indhentet byggetilladelse hos Teknisk Forvaltning. Byggetilladelse går ud på at sikre, at konstruktionerne udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Tilladelsen efter byggeloven har således ingen relation til skiltets eller butiksfacadens udseende. Det er som udgangspunkt op til den enkelte husejer eller erhvervsdrivende at udforme facaden eller skiltet således, at det forskønner det samlede gadebillede. Visse områder i bymidten kræver normalt godkendelse fra byrådet Herunder skal der indenfor visse områder I Ringsted bymidte i henhold til de gældende lokalplaner søges om Byrådets godkendelse ved opsætning af skilte, ændringer af facadernes farve m.v. Der er stadig enkelte steder i bymiten hvor der er opsat baldakinere på ejendommen. På side 11 er ejendommen vist nyrenoveret og uden baldakin INDLEDNING 7

8 Henvend Dem til Teknisk Forvaltning, før du går i gang Bestræbelserne på at gøre Ringsted til en kønnere by kræver en samordning af de forskellige ejendommes udseende. Derfor opfordres alle også de erhvervsdrivende og grundejere med butikker udenfor de områder, der er omfattet af lokalplaner med ansøgningspligt til at henvende sig til Teknisk Forvaltning for at drøfte deres ejendoms muligheder, inden en eventuel facade- eller skilteændring bliver projekteret. Teknisk Forvaltning vil hjælpe med at afklare ansøgningsmaterialets omfang og udformning samt tilrettelægge sagens behandling, så tidsforbruget bliver mindst muligt. Ansøgningsmaterialets omfang For at sikre en hurtig sagsbehandling bør ansøgningsmaterialet omfatte: Fotografi er eller facadetegning, der viser bygningens nuværende udseende. (Kopi af facadetegninger kan Teknisk Forvaltning i de fl este tilfælde være behjælpelig med). Facadetegning i mål 1:100, hvor ændringen er vist. Facadetegningen skal vise hele husets facade. Detailtegninger i mål 1:20 eller 1:10 af skilte og bygningsdetaljer. Oplysninger om materialer og farver. Farve- og materialeprøver kan vedlægges ansøgningen. Projektet skal godkendes af ejeren af ejendommen, før det sendes til Teknisk Forvaltning. Ejendommen er et smukt eksempel på facaderenovering med udgangspunkt i den oprindelige facade 8 INDLEDNING

9 Projektmaterialet skal afl everes eller sendes til: Teknisk Forvaltning Rønnedevej Ringsted eller Hvordan behandles en ansøgning? Behandling af en ansøgning om ændring af skilte og butiksfacader foregår således: Projekter, der er i overensstemmelse med vejledningen, godkendes i Teknisk Forvaltning. Projekter, som afviger fra vejledningen forlægges til høring i Skilte- og Facadeudvalget. - Hvis der her er enighed eller mindretalsudtalelse fra højst ét medlem, vedtager Skilte- og Facadeudvalget en udtalelse til Teknisk Forvaltning, der afgør sagen. - Hvis der er mindretalsudtalelser fra min. 2 medlemmer, forelægges sagen til behandling i Byplan- og Boligudvalget. Ved behandling af sager vedrørende facadeændringer vil det være afgørende, at projektet følger vejledningen i dette hæfte, og/eller at der opnås en forbedring af det samlede gadebillede. Skilte- og Facadeudvalget består af: 2 repræsentanter fra Ringsted Handelsstandsforening 1 repræsentant fra Erhvervsforum 2 repræsentanter fra Teknisk Forvaltning. Udvalget har ikke en fast mødeplan, men indkaldes efter behov og med kort varsel. INDLEDNING 9

10 10

11 CENTEROMRÅDER Centerområder Områder, hvor husene har facade i skel mod gaden, Ringsted bymidte og de mindre lokalcentre. Butiksfacader Butiksfacaden har i det traditionelle byhus tidligere været en uadskillelig del af hele husets facade. Anvendelsen af stål og jernbeton har sidenhen gjort det muligt at lave vinduesåbninger så store, som man ønsker det. De bærende murpiller er ofte blevet udskiftet med tynde søjler, der kan stå inde bag glasruden. Andre steder har man skjult det oprindelige facademateriale bag fremmedartede beklædningsmaterialer. Ved fremtidige facadeændringer bør sammenhængen mellem stue etagen og ejendomens øvrige etager søges genskabt, således at husene igen vil kunne opfattes som en konstruktiv helhed fra sokkel til tag. Facadernes fagdeling skal derfor respekteres, således at bredden af vinduerne i butiksfacaden harmonerer med etagerne ovenover. Det skal også tilstræbes, at butiksfacaden tilpasses den øvrige del af huset med hensyn til materialer og farver. I byens traditionelle huse skal underetagen kunne opleves som et solidt fundament, der bærer de øvrige etager. Forretningens eget særpræg kan understreges ved hjælp af vindues udstilling, begrænset skiltning eller løse bogstaver samt evt. belysning og markiser, således at disse underordner sig husets helhed. Et fint eksempel på at facaderytmen og vinduernes fagdeling er forsøgt fasthold ved ombygning CENTEROMRÅDER 11

12 Retningslinjer for butiksfacader Ved ombygning skal det tilstræbes, at hele husets facade synsmæssigt udgør en konstruktiv helhed. Der skal som hovedregel anvendes enkeltstående løse bogstaver. Murpiller i stueetagen skal bibeholdes, eller hvis de mangler søges genskabt ved ombygning med udgangspunkt i facadens oprindelige arkitektur. Butiksfacaders farve og materialevalg skal tilpasses husets samlede facade. Facadebeklædning accepteres ikke. Ved udskiftning af døre og vinduer skal der foretages udgangspunkt i udformning og materialer, der er tidstypiske for husets oprindelige arkitektur. En ejendom hvor de øverste etager er renoveret meget smukt. Stueetagen har dog fået et nutidigt facadeudtryk der adskiller sig fra resten af ejendommen. 12 CENTEROMRÅDER

13 Markiser og baldakiner En markise er et løst solsejl over vinduer og døre. En baldakin er et fast halvtag. Når en butiksindhaver ønsker at beskytte sine udstillingsvarer i vinduerne mod sollys eller at overdække arealer foran indgang og vinduer mod vejrliget, kan markiser være en løsning. Markiser der kan trækkes ud, når der er behov for overdækning og ellers er samme rullede kan anvendes uden at virke dominerende eller fremmede for huset. Markiserne bør dog følge vinduernes opdeling af facaden. Farven på markiserne skal planlægges i sammenhæng med facadens øvrige udseende. Markisens placering er vist på skitsen til højre. Vandrette baldakiner, der er udført som en fast del af bygningsfacaden, og som løber over flere vinduesfag, harmonerer ikke med de traditionelle huse; bygningen kommer til at virke overskåret, således at helheden i gadebilledet forsvinder. Retningslinjer for markiser og baldakiner Der må ikke opsættes baldakiner eller kalechemarkiser. Markiser skal være tilpasset facadens fagdeling, d.v.s. rytmen af vinduer og døre. Markiser skal være udført af ensfarvet lærred eller lignende refl eksfrit materiale. Markiser skal være udført med lige forkant og uden reklamer, dog kan et diskret logo på forkanten tillades. Forskellige virksomheders markiser på samme facade skal samordnes, så der opstår en god helhedsvirkning. Markiser skal være monteret i facadens vinduesåbning eller max. 10 cm over denne. Markisernes underkant skal være mindst 2,3 m. over terræn og udfaldet må max. være 2 m. Forkanten af markisen skal altid holdes min. 1,25 fra kantstenslinjens lodrette fl ugt. CENTEROMRÅDER 13

14 Facadeskilte Skiltet over udstillingsvinduet er det mest almindelige butiksskilt. Denne skiltetype kræver, at der er god plads mellem vinduernes øverste kant og 1. sals vinduernes nederste kant, samt at der ikke er en gesims eller anden facadeudsmykning mellem vinduesbåndene. I stedet for skilte kan påmalede bogstaver eller opsætning af løse bogstaver være en enkel og god løsning, som på en fi n måde kan indgå i husets udsmykning. Er der tale om en særlig karakteristisk udsmykket facade, eller er der ikke plads til bogstaver eller skilte på murværket, er opklæbning af skilte i butiksrudernes øverste kant en mulighed, blot skal man ikke tildække større dele af vinduet. (Se afsnittet om opklæbning på vinduer). En kombination af skiltetyper kan også bruges, f.eks. skilte over vinduerne og løse bogstaver på murpillerne. En hensigtsmæssig placering er vist på skitsen nedenfor. Hvis der er to eller flere butikker i en bygning, skal skiltningen samordnes, så der opnås en god helhedsvirkning. Dette kan gøres ved, at skiltene får samme format, farver og skrift typer, eller at de på anden måde får en fællesnævner. Andre løsninger kan være at opsætte skilte eller løse bogstaver på murpillerne mellem vinduerne. Skiltene må dog ikke få karakter af facadebeklædning. En kombination af skiltetyper kan også bruges, f.eks. skilte over vinduerne og løse bogstaver på murpillerne. Hvis der er to eller flere butikker i en bygning, skal skiltningen samordnes, så der opnås en god helhedsvirkning. 14 CENTEROMRÅDER

15 Retningslinjer for facadeskilte Facadeskilte skal i omfang og placering tilpasses bygningens størrelse, fagdeling og facadeudformning. Facadeskilte skal anbringes i stueetagen på forretningens hovedfacade. Skiltningen må ikke dække eller overlappe betydningsfulde udsmykningsdetaljer eller linjer i facaden. Ved skiltning for forskellige butikker på samme facade skal det sikres, at der opnås en god helhedsvirkning. Højden på overskilte må højst være 50 cm, hvis den i øvrigt ikke er begrænset af en gesims eller et facadebånd. Undtaget herfor er facader med store lukkede fl ader, hvor skiltets størrelse kan bidrage til en forbedret helhedsvirkning samt logoer, der på enkelte steder bryder højden på de 50 cm. Skiltning med mærkevarer, slogans eller anden form for reklamelignende tekst må ikke fi nde sted. Bredden på skilte eller løs tekst på murpiller må højst være 2/3 af murpillens bredde. Et fint eksempel på skiltning på murpiller CENTEROMRÅDER 15

16 Udhængskilte Udhængsskilte er enkle skilte, der er monteret vinkelret ud fra facaden. Disse skilte ses ofte bedre af trafi kanterne end skilte, der er i plan med facaden. De to forskellige typer skilte er dog ikke egnet til at have samme indhold. Udhængskiltet er i kraft af den mindre størrelse mest velegnet til et godt valgt symbol. Ud over de traditionelle laugskilte er det i dag ofte bomærker, der bruges til udhængsskilte. Selvom der generelt ikke bør skiltes med bestemte produkter og produktnavne, har visse mærkevarerlogoer efterhånden opnået en symbolværdi, der markerer, hvilken type virksomhed eller branche der skiltes for. Placeringen af udhængskilte skal foretages omhyggeligt. Hænger en facaderækkes udhængsskilte for tæt, dækker de for hinanden og helheden bliver forvirret og rodet.udhængsskiltets placering er vist på skitsen til højre. Et smukt udhængsskilt der er sammenstemt meget fint med facaden. 16 CENTEROMRÅDER

17 Retningslinjer for udhængsskilte Der må kun ophænges ét udhængsskilt ved hver virksomhed, og det skal placeres inden for lejemålets facade. Udhængsskiltet må ikke være større end 0,6 m 2 og må ikke være til gene for nabobutikkens udhængsskilte. Udhængskiltet må ikke have større fremspring fra facaden end 1,25 m. Skiltets yderste kant skal dog min. være 1 m. fra fortovskantens lodrette fl ugt. Underkanten af et udhængsskilt skal være mindst 2,30 m. over terræn, og overkanten af skiltet mindst 20 cm under vinduesunderkant på 1. sals vinduer. Spotlights, der bruges til at belyse et udhængsskilt, må kun belyse selve skiltet. Der henvises i øvrigt til afsnittet om belysning af skilte på side 21 Udhængsskilte med indbygges lys skal udformes således, at der kun er lys i bogstaver eller bogmærke. Skiltning med mærkevarelogo må kun fi nde sted, når logoet har en symbolværdi, som markerer hvilken branche, der skiltes for. Placeringen af skilte for forskellige virksomheder på samme facade skal samordnes, så der opnås en god helhedsvirkning. Et fint og enkelt udhængsskilt, der har relation til butikkens indhold. Tekst er unødvendig. 17

18 Lysskilte Lysskilte er et vidt begreb, men ofte kombinerer lysskiltene to principper: I dagslys fungerer de som almindelige skilte, og når dagslyset forsvinder, tændes de, hvorefter de fungerer som lysskilte. Lysskilte kan udføres som: Skilte med bøjede neonrør. Neonrør er tynde, individuelt udformede lysrør, der kan fremstilles i et utal af farver. Neon er velegnet til den lille ekstra udsmykning, der hæver facaden op over det ordinære. Neonrør kan bruges i kombination med andre skiltetyper bl.a. for at opnå en god effekt i dagslys. De kan f.eks. bruges i kassebogstaver, som kan gøres lysende, eller de kan bruges til at fremhæve konturen af bogstaver. Lyskasseskilte. Lyskasseskilte er gennemskinnelige skilte, der er monteret på lyskasser med lysstofrør. Ved etablering af lyskasser er det vigtigt at undgå, at skiltet virker blændende. Dette opnås ved at afskærme skiltet, så der kun kommer lys fra bogstaverne eller symbolet. Yderligere er det vigtigt, at armaturkassen ikke bliver for dominerende. En lyskasse kræver en vis tykkelse, men med en omhyggelig planlægning kan det som regel nogenlunde lykkes at udforme kasse i harmoni med facaden. Et fint eksempel på lysskilte 18

19 Retningslinjer for lysskilte Lysskilte størrelse og placering skal følge hovedreglerne for den øvrige butiksskiltning. Lyskasseskilte må max. have et synligt fremspring fra facaden på 10 cm. Lyskasseskilte skal udformes som et afskærmet skilt, hvor der kun kommer lys fra bogstaverne eller symbolet. Lyskasseskilte må ikke placeres lavere end butiksvinduers overkant. Blinkende lysskilte må ikke anvendes. Et andet fint eksempel på lysskilte CENTEROMRÅDER 19

20 Belysning af skilte Ved belysning af skilte er det vigtigt at have gadebilledets helhed for øje. Det offentlige rum formet af gadebelysningen skal altid kunne opleves som et homogent rum. Med dette som udgangspunkt kan enkelte detaljer, f.eks. et butiksskilt, fremhæves med særlig belysning. Det er dog meget vigtigt, at denne belysning blot får en nuancerings effekt og ikke bliver for kraftig. Hvis lyset er for stærkt, vil gaderummet få så store kontraster, at de ikke belyste fl ader kommer til at virke usædvanlig mørke. Skiltet skal belyses jævnt og ikke for kraftigt. Der bør derfor anvendes mindre lyskilder med stor spredning. Ved belysning af skilte er det yderligere vigtigt, at den baggrund, som bogstaverne eller symbolet sidder på, ikke kommer til at fremtræde som lysgiver. Et belyst skilt må derfor ikke have en hvid eller lys baggrund. Det skal derimod have en mørk baggrundsfarve med lyse bogstaver eller symbol. En elegant skiltebelysning. 20 CENTEROMRÅDER

21 Ved valg af lamper til belysning af skilte skal der også tages hensyn til, hvordan lampe og lampebeslag fremtræder. Der skal benyttes modeller, der er så diskrete som muligt. I princippet skal lampen være usynlig det er lyset, der er det interessante. Inden der foretages endelig opsætning af lamper, bør der altid være foretaget en prøvebelysning. Det skyldes, at det på forhånd er yderst vanskeligt at forudsige, hvordan lyset vil fremtræde i praksis. Retningslinjer for skiltebelysning Belysning af skilte skal være afdæmpet i forhold til omgivelserne. Skiltebelysningen skal afgrænses til kun at belyse selve skiltet. Facaden må ikke belyses. Belyste skilte skal have mørk baggrundsfarve og lys tekst eller symbol. Ved belysning af skilte bør der anvendes lyskilder med farve, der svarer til lyset fra glødelamper. Belysningsarmaturer skal fremtræde så diskret som muligt. Bevægeligt lys må ikke benyttes. Et andet ekstempel på en fin skilte belysning 21

22 Henvisningsskilte Hvis en virksomhed ikke har facade mod vejen, eller hvis den bor over stueplan, kan det være nødvendigt med et henvisningsskilt. Skiltet skal så vidt muligt placeres ved den dør eller port, der viser ind til virksomhedens adresse. Størrelse og udformning må afpasses efter omstændighederne. Retningslinjer for henvisningsskilte Normal må kun virksomheder, der ikke har facade i stueetagen mod gaden, anvende henvisningsskilte. Henvisningsskilte skal placeres ved den dør, port eller passage, der fører til virksomhedens hovedindgang. Flere skilte på samme adresse skal samordnes og må sammenlagt normalt ikke oversige 0,5 m 2. Skilte på bagfacader bør kun opsættes ved offentlig tilgængelig parkeringsplads. Der bør højst placeres ét skilt pr. forretning eller fi rma. Skiltet skal så vidt muligt placeres i stueetagen på ejendomen hvor det hører til. Skiltets størrelse må afpasses efter omstændighederne. 22 CENTEROMRÅDER

23 Opklæbning på vinduesarealer Forretningens navn placeret på eller lige inden for ruden kan undertiden erstatte facadeskiltet som illustreret på nedenfor stående skitse. Derudover bør der kun i meget begrænset omfang opsættes streamers og lignende på butiksstrøgenes vinduesarealer. Nogle butikker tilklæber store dele af vinduesarealet. Resultatet bliver grimme facader og på længere sigt en oplevelsesfattig by. Virksomheder, der ønsker at have sådanne lukkede facader, bør henvises til at indrette sig i dybe forretningslokaler med korte facader mod gaden eller uden for butiksstrøgene. Retningslinjer for opklæbning på vinduer Butiksvinduer må ikke være permanent tildækkede. Skiltning ved opklæbning af løse bogstaver eller en smal streamer i vinduernes øverste eller nederste kant kan accepteres med en max højde på ca. 30 cm. Et flot eksempel på hvorledes opklæbning på vinduer, udstillinger og skiltning på facaden harmonere. CENTEROMRÅDER 23

24 Udhængsflag Udhængsfl ag i begrænset mængde kan bruges til at signalere, at her forhandles et dagsaktuelt eller sæson aktuelt produkt, f.eks. dagens avis eller sommertidens isvaffel. Derimod kan overdreven brug af udhængsflag skabe et utrolig og tarveligt gadebillede.udhængsfl agets placering er vist på skitsen til højre. Retningslinjer for udhængsflag Der må pr. butik højst ophænges 2 udhængsfl ag. Flagene skal have samme størrelse og farve og være ophængt i tilknytning til butikkens indgangsparti. Udhængsfl agene må ikke være større end 30 x 60 cm. Udhængsfl agene må ikke have større fremspring fra facaden end 60 cm. Flagene skal fjernes uden for butikkens åbningstid. Til jul og i forbindelse med byfester m.v. kan der ophænges fl ag, guirlander og lignende. 24 CENTEROMRÅDER

25 Tyverisikring Bykernes er center for detailhandelen, men herudover danner den også rammen om det øvrige byliv på godt og ondt. Dette stiller i visse situationer krav om tyveri- og hærværkssikring. Sikringen bør dog være udformet på en sådan måde, at butiksvinduerne også uden for åbningstiden er oplevelsesrige og dragende. Ikke alle tyverisikringsprodukter, der er på markedet, er lige velegnede i den henseende. Mest velegnet er elektronisk sikring, sikring i form af særlige gennem brudshæmmende glastyper samt visse typer af indvendig sikring. Sikringen bør være så diskret som muligt og samtidig tillade indkig. Ved brug af indvendigt eller udvendigt gitter opnås dette bedst ved, at gitteret ikke fremtræder i lys farve. Retningslinjer for tyverisikring Elektronisk sikring eller gennembrudshæmmende glas bør benyttes. Gitter til udvendig sikring bør være mørkfarvet. Gitter til indvendig sikring bør være mørkfarvet. 25

26 26

27 ØVRIGE BYOMRÅDER Øvrige byområder Øvrige byområder er områder, der overvejende indeholder boliger, men hvor der også er mindre servicevirksomheder, liberale erhverv og enkelte butikker, og hvor der typisk fi ndes et forareal mellem vej og bebyggelse. Her består skiltningen af en blanding af center- og erhvervsområde skiltning. Der er f.eks. skilte på en butik, ved en ejendomsmægler, en håndværker, en frisør, et reparationsværksted eller et kursuscenter. Det er rimeligt, at de markerer deres beliggenhed, men at de i øvrigt ikke dominerer områderne. En fin skiltning med en god placering uden at den virker alt for dominerende Retningslinjer for skilte i øvrige byområder Skiltning for butikker, servicevirksomheder og liberale erhverv bør begrænses mest muligt. Skiltningen skal som hovedregel følge reglerne for skiltning i centerområder. Skiltning for kontorerhverv og lignende må ikke ske på husfacaderne, men alene på skilteplader på max. 0,5 m 2 opsat ved indgang, port eller på skiltegalger, som ikke må overstige 1,5 m i højden. Der må kun opsættes én fl agstang/ét fl ag ved hver ejendom. 27

28 28

29 ERHVERVSOMRÅDER Samtlige erhvervs- og industriområder inkl. tankstationer. I erhvervsområderne er den eksisterende skiltning ligeså broget som i centerområderne, men ofte er skiltene større og mere iøjnefaldende. For at opnå en mærkbar forbedring af forholdene bør der gennemføres en samordning af skiltningen i det enkelte område. Retningslinjer for skilte i erhvervsområder Fritstående skilte skal placeres i tilknytning til indkørslen. Højden må ikke overstige 1,5 m Skiltning på facader skal begrænses mest muligt og skal placeres i tilknytning til indgangen til den enkelte virksomhed. I særlige tilfælde kan større skiltning indpasses som en integreret del af facadeudformningen. Skiltningen må aldrig være højere end facaden. Skilte, der udføres som lysskilte eller belyste skilte, må ikke virke blændende. Lyses fra skiltet skal primært komme fra bogstaverne eller symbolet. Der kan tillades en kombination at 1 pylon og max. 2 flagstænger. Flagene skal vedligeholdes. Skiltebelysningen skal afgrænses til kun at belyse selve skiltet. Facaden må ikke belyses. Yderligere retningslinjer for tankstationers skilte Der må opsættes ét logoskilt for hverv offentlig vej, hvorfra tankstationen har indkørsel. Skiltet skal placeres i tilknytning til denne vej. Logoskiltets størrelse og placering skal afpasses efter omstændighederne. Som fritstående skilt eller i kombination med logoskiltet må der opstilles et skilt med de aktuelle priser på brændstof. 29

30 30

31 LANDOMRÅDER Områder i det åbne land som ikke er omfattet af de øvrige områdetyper. Skiltning i det åbne land er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 21 (Lov bekendtgørelse nr. 749 af 21. juni 2007) og den tilhørende bekendtgørelse: Bekendtgørelse om opsætning af mindre oplysningsskilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg m.v. i det åbne land, (bekendtgørelse 1328 af ) Retningslinjer for skilte i landområder En virksomhed i det åbne land må opsætte ét mindre oplysningsskilt ved indkørsel til ejendommen eller, hvis virksomheden er beliggende ud til en lukket privat fællesvej, ved dennes udmunding til anden vej. Skiltet skal være rektangulært og må ikke overstige 0,25 m 2. Skiltets overkant må ikke være mere end 1 m. over terræn. Skiltet må udelukkende oplyse om en virksomheds navn, adresse, art og produktion. Skiltet skal have en ensfarvet, afdæmpet bundfarve med hvid tekst. Skiltet må ikke belyses, have refl eksvirkning, være oplyst eller være bevægeligt. Der må ikke i reklameøjemed i tilknytning til skiltet anbringes produkter, genstande, fl ag eller lignende. Ringsted Kommune kan påbyde fl ytning eller ændring af et skilt, der opfylder ovennævnte bestemmelser, hvis skiltet efter kommunens vurdering virker skæmmende på omgivelserne. 31

32 Ringsted Kommune Rådhuset Sct. Bendtsgade Ringsted Tlf.:

acader, fortove og forretninger i Gladsaxe

acader, fortove og forretninger i Gladsaxe Facader acader, fortove og forretninger i Gladsaxe Gladsaxe Kommune ønsker at gøre Gladsaxe til en smuk, oplevelsesrig og bæredygtig by for alle. Derfor sætter Gladsaxe Kommune fokus på, hvordan vi kan

Læs mere

Skiltevejledning 2013 / revideret januar 2016

Skiltevejledning 2013 / revideret januar 2016 Skiltevejledning 2013 / revideret januar 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Skiltning i byområder: 4 Facadeskiltning 5 Skiltevejledningen er vejledende indtil bestemmelserne optages i fremtidige lokalplaner i Syddjurs

Læs mere

Solrød Kommune ØKONOMI-, TEKNIK- & MILJØUDVALGET. Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag FORSLAG

Solrød Kommune ØKONOMI-, TEKNIK- & MILJØUDVALGET. Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag FORSLAG Solrød Kommune ØKONOMI-, TEKNIK- & MILJØUDVALGET Regler for facader & skiltning i Solrød Center Administrationsgrundlag Indhold Indledning - Baggrund og hovedformål 3 1 Butiksfacader 4 2 Farver 4 3 Skiltetyper

Læs mere

Virksomhedsskilte i by-, bolig- og sommerhusområder

Virksomhedsskilte i by-, bolig- og sommerhusområder Virksomhedsskilte i by-, bolig- og sommerhusområder Når du søger om virksomhedsskiltning i by- og sommerhusområde undersøger kommunen (Afd. Byg & Miljø) følgende trin, som kan indeholde beskrivelse af

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLSÆTNING. Skiltning i byområder: 4. Facadeskiltning 5. Udhængsskilte 6. Henvisningsskilte 7. Pyloner 8.

INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLSÆTNING. Skiltning i byområder: 4. Facadeskiltning 5. Udhængsskilte 6. Henvisningsskilte 7. Pyloner 8. Skiltemanual 2013 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Skiltning i byområder: 4 Facadeskiltning 5 Skiltemanualen er vejledende indtil bestemmelserne optages i fremtidige lokalplaner i Syddjurs Kommune. Der er tidligere

Læs mere

iltning på Strandvejen Greve Kommune Sk

iltning på Strandvejen Greve Kommune Sk Skiltning på Strandvejen Greve Kommune Retningslinier for Skiltning på Strandvejen. Redaktion, layout og grafisk tilrettelæggelse: Birgitte Beenfeldt Revision: Side 15. 2013,Vin@greve.dk Greve Kommune

Læs mere

Ølbycentret. Skilteregler

Ølbycentret. Skilteregler Ølbycentret Skilteregler 00 Regler for skilte og andet facadeudstyr i Ølbycentret Om skilte og skilteregler Formålet med skilteregler er at fremme god skiltning. God skiltning God skiltning opnås gennem

Læs mere

SKILTNING ARKITEKTUR- POLITISKE RETNINGSLINJER

SKILTNING ARKITEKTUR- POLITISKE RETNINGSLINJER SKILTNING ARKITEKTUR- POLITISKE RETNINGSLINJER Vores vej // Skiltning Arkitekturpolitiske retningslinjer // Side 1 EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE SKILTNING I HELSINGØR KOMMUNE

Læs mere

Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag

Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag Solrød Kommune BYRÅDET Regler for facader & skiltning i Solrød Center Administrationsgrundlag Solrød Byvej Indhold Indholdsfortegnelse Solrød Center er placeret ved både S-togstation og en række andre

Læs mere

Facader og skilte. Hadsten Midtby

Facader og skilte. Hadsten Midtby V e j l e d n i n g Facader og skilte Hadsten Midtby Sløjfen Indledning 2 Denne vejledning for Skilte og Facader i Hadsten Midtby er udarbejdet som opfordrende retningslinier for byens politikere og andre

Læs mere

Skiltning. Arkitekturpolitiske retningslinjer

Skiltning. Arkitekturpolitiske retningslinjer Skiltning Arkitekturpolitiske retningslinjer 2005 Skiltning Arkitekturpolitiske retningslinjer Udarbejdet af Helsingør Kommune, Teknisk Forvaltning i samarbejde med Tegnestuen Jens V. Nielsen, Hellebæk

Læs mere

Forord 3. Skilte 6. Reklamer 7

Forord 3. Skilte 6. Reklamer 7 Skiltepolitik Forord 3 Byrådets politik 4 Skilte 6 Reklamer 7 Tæt bebyggede områder 8 Erhvervsområder 12 Øvrige skiltetyper 16 Administrationsgrundlag og lovgivning 18 Ansøgning og tilladelse 20 2 Forord

Læs mere

Herunder følger et par eksempler på før og nu, som viser den forandring, der er sket gennem årene.

Herunder følger et par eksempler på før og nu, som viser den forandring, der er sket gennem årene. Bilag 2 I det følgende er vist en lang række eksempler på gode og dårlige facader, skilte, byinventar med mere. Alle eksemplerne på siderne 2-3 2-12 stammer fra Nørregade, mens de efterfølgende stammer

Læs mere

Digitale virksomhedsskilte og informationsskilte-/standere

Digitale virksomhedsskilte og informationsskilte-/standere Digitale virksomhedsskilte og informationsskilte-/standere Der er en stigende interesse fra erhvervsdrivende og foreninger for at opstille digitale skilte i det offentlige rum langs gader og veje. Digitale

Læs mere

Skilte og facader. - i Ringe Kommune. Vejledning og retningslinier for skilte og facader i Ringe Kommune

Skilte og facader. - i Ringe Kommune. Vejledning og retningslinier for skilte og facader i Ringe Kommune Skilte og facader - i Ringe Kommune Vejledning og retningslinier for skilte og facader i Ringe Kommune INDHOLD Indholdsfortegnelse: Forord side 3 Indledning side 4 Afgrænsning side 6 Facader side 8 Skilte

Læs mere

Skilte- og facadevejledning

Skilte- og facadevejledning - Aalborg Kommune Side 1 af 1 Presse Web-TV Min Side Sitemap Blanketter Selvbetjening English politik manualer Forside Om kommunen Skiltning skal medvirke til at understøtte de arkitektoniske kvaliteter

Læs mere

Skilte og forarealer i Gladsaxe Erhvervskvarter

Skilte og forarealer i Gladsaxe Erhvervskvarter Skilte og forarealer i Gladsaxe Erhvervskvarter Gladsaxe Kommune ønsker at gøre Gladsaxe til en smuk, oplevelsesrig og bæredygtig by for alle. Det gælder også for erhvervskvartererne, som jo er en del

Læs mere

Lokalplan 68. for skilte i Vallensbæk Kommune

Lokalplan 68. for skilte i Vallensbæk Kommune Lokalplan 68 for skilte i Vallensbæk Kommune Juni 2005 REDEGØRELSE Forord Skiltene på husenes facader betyder meget for hvordan vi opfatter et område. Dominerende skilte, pyloner, bannere og reklamer ses

Læs mere

BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr

BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr UDGIVER Herning Kommune By, Erhverv og Kultur ÅR 2010 REDAKTION OG TEKST: Mette

Læs mere

Vejledning Skilte- og Facader i Præstø Bymidte

Vejledning Skilte- og Facader i Præstø Bymidte Vejledning Skilte- og Facader i Præstø Bymidte Præstø Kommune Præstø Bevaringsforening Præstø Handels- og Erhvervsforening 2003 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Indledning 4 Her gælder Skilte- og Facadevejledningen

Læs mere

SKILTEREGULATIV. indenfor lokalplan 220, 246 og 208 i Haverslev Vedtaget i Teknik & Miljøudvalget Rebild Kommune

SKILTEREGULATIV. indenfor lokalplan 220, 246 og 208 i Haverslev Vedtaget i Teknik & Miljøudvalget Rebild Kommune SKILTEREGULATIV indenfor lokalplan 220, 246 og 208 i Haverslev Vedtaget i Teknik & Miljøudvalget 11 05 2016 Rebild Kommune SKILTEREGULATIV indenfor lokalplan 220, 246 og Industriområdet 208 i Haverslev

Læs mere

VEJLEDNING OM SKILTE OG REKLAMER. i Næstved Kommunes byområder

VEJLEDNING OM SKILTE OG REKLAMER. i Næstved Kommunes byområder VEJLEDNING OM SKILTE OG REKLAMER i Næstved Kommunes byområder 1 2 INDHOLD INTRODUKTION 5 ANSØGNING OM TILLADELSE OG GODKENDELSE 6 1. GENERELT FOR SKILTE OG REKLAMER 8 2. NÆSTVED BYMIDTE 9 FACADESKILTE

Læs mere

De 10 bud. Retningslinier for ændringer og forbedringer af Skælskør bymidte

De 10 bud. Retningslinier for ændringer og forbedringer af Skælskør bymidte De 10 bud Retningslinier for ændringer og forbedringer af Skælskør bymidte Indholsfortegnelse Hæftet er udarbejdet af Plan og Erhvervsudvikling i samarbejde med Afdeling for Byggeri i Slagelse Kommune.

Læs mere

Skiltepolitik - administrationsgrundlag for facade- og reklameskilte

Skiltepolitik - administrationsgrundlag for facade- og reklameskilte Skiltepolitik - administrationsgrundlag for facade- og reklameskilte 2. udgave september 2014 Introduktion Nyborg Kommune er meget optaget af at sikre en smidig sagsbehandling, når de erhvervsdrivende

Læs mere

REGLER FOR SKILTNING ERHVERVSVIRKSOMHEDER

REGLER FOR SKILTNING ERHVERVSVIRKSOMHEDER SLAGELSE KOMMUNE REGLER FOR SKILTNING ERHVERVSVIRKSOMHEDER REGLER FOR SKILTNING ERHVERVSVIRKSOMHEDER INDLEDNING. Slagelse Kommune vil med disse skilteregler søge at få en smukkere skiltning på virksomhederne

Læs mere

Retningslinjer for skiltning i byområder på Bornholm

Retningslinjer for skiltning i byområder på Bornholm Retningslinjer for skiltning i byområder på Bornholm Indhold RETNINGSLINJER FOR SKILTNING I BYOMRÅDER PÅ BORNHOLM... 3 SØG ALTID OM TILLADELSE... 4 1. GENERELLE RETNINGSLINJER... 5 2. FACADESKILTE... 6

Læs mere

Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller

Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller Københavns Kommune har udarbejdet et sæt retningslinjer for solceller. Formålet med retninglinjerne er at foretage en kvalificeret afvejning

Læs mere

Vejledning om facader og skilte i Nykøbing F.bymidte

Vejledning om facader og skilte i Nykøbing F.bymidte Vejledning om facader og skilte i Nykøbing F.bymidte Indhold Indledning 3 Facader 4 Tage, kviste og skorstene 6 Vinduer, døre og porte 8 Baldakiner og markiser 9 Skilte 10 Belysning 12 Antenner 13 Facaderådet

Læs mere

min by og min gade Nærum Hovedgade SKILTE OG FACADER

min by og min gade Nærum Hovedgade SKILTE OG FACADER min by og min gade Nærum Hovedgade SKILTE OG FACADER Din forretning fotæller mere end man skulle tro om stil og betyder meget mere end man forestiller sig for gademiljøet og huset forretningen ligger i.

Læs mere

Skiltepolitik for Randers Kommune

Skiltepolitik for Randers Kommune Skiltepolitik Randers Kommune 2009 Skiltepolitik for Randers Kommune Formål Skiltepolitikken for Randers Kommune skal være med til at højne den visuelle kvalitet i det offentlige rum, herunder i byrum,

Læs mere

Regulativ for. i Kolding Kommune

Regulativ for. i Kolding Kommune REGULATIV 2008 Regulativ for i Kolding Kommune Regulativ for facader og skilte i Kolding Kommune 2008 37 Indhold 1 INDLEDNING 4 1.1 FORMÅL OG HENSIGT 4 1.2 REGULATIVETS OPBYGNING OG BRUG 4 1.3 LOVHJEMMEL

Læs mere

Byrum i Taastrup Bymidte

Byrum i Taastrup Bymidte Regulativ for Facader og Skilte i Taastrup Bymidte Byrum i Taastrup Bymidte Høje-Taastrup Kommune Indhold Forord 3 Regulativ for facader og skilte i Taastrup Bymidte 4 Regulativets formål 4 Byrådets hensigt

Læs mere

Til en vej hører kørebane, rabatter, grøfter, vigepladser, rastepladser og afmærkning i form af striber og færdselstavler.

Til en vej hører kørebane, rabatter, grøfter, vigepladser, rastepladser og afmærkning i form af striber og færdselstavler. Retningslinjer for skilte m.m. Det som er beskrevet herunder, er et sammendrag af bestemmelserne i Lov om offentlige veje, Færdselsloven, Naturbeskyttelsesloven og Vejreglerne. Assens Kommune og Fyns Politi

Læs mere

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 9 Forslag til ændringer På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen 5 præcisering af fordeling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord... Indledning... 3. 1. Vejledning... 6

Indholdsfortegnelse. Forord... Indledning... 3. 1. Vejledning... 6 Indholdsfortegnelse SIDE Forord... l Indledning... 3 1. Vejledning... 6 1.1. Facadeudformning... 6 1.2. Vinduer... 8 1.3. Kviste og ovenlysvinduer... 10 1.4. Markiser og baldakiner... 12 1.5. Facadeskilte...

Læs mere

Bek. om opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg m.v. i det åbne land

Bek. om opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg m.v. i det åbne land Side 1 af 5 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret alfabetisk efter titel Vis dokumenter sorteret efter år Vis nyeste dokumenter bogekomm

Læs mere

TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE

TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 70 B Slagelse Bygrunde. BELIGGENDE: Bjergbygade 3 4200 Slagelse KOMMUNE: Slagelse kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende i byzone. AREALER:

Læs mere

Skilte i det åbne land. - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder

Skilte i det åbne land. - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder Skilte i det åbne land - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder Skilte i det åbne land Du må gerne selv sætte mindre skilte i det åbne land, når du blot følger nogle enkle

Læs mere

Skilte Lovlig skiltning i Odsherred

Skilte Lovlig skiltning i Odsherred Skilte Lovlig skiltning i Odsherred Indhold Her gælder reglerne for skiltning... 2 Offentlighedens adgang og skilte... 3 Sådan må skiltet se ud... 4 Her må du opsætte skilte... 5 Skema: Næringsdrivendes

Læs mere

Skilte i det åbne land. - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder, m.v.

Skilte i det åbne land. - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder, m.v. Skilte i det åbne land - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder, m.v. Skilte i det åbne land Du må gerne selv sætte mindre skilte i det åbne land, når du blot følger nogle

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Vesterbrogade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Vesterbro. Strøggadelokalplan

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Vesterbrogade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Vesterbro. Strøggadelokalplan KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 178 Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet Vesterbrogade Vesterbro Strøggadelokalplan Publikumsorienterede serviceerhverv Delvist ophævet - Se nr.

Læs mere

Estate Facadedesign. Side 1. Indhold:

Estate Facadedesign. Side 1. Indhold: Side 1 Indhold: Facadedesign generelt.................side 2 Navnetrækket.......................Side 3 Udhængsskilte.......................Side 4 Enkeltsidede skilte....................side 5 Facadevarianter......................Side

Læs mere

Lokalplan nr. 262 Facader og skilte i City

Lokalplan nr. 262 Facader og skilte i City Facader og skilte i City HOLSTEBRO KOMMUNE Forord til lokalplanen Bebyggelsen i det historiske byområde er op igennem årene omdannet og fornyet i takt med skiftende tiders behov og muligheder - samt opfattelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bygningers ydre fremtræden...1/25. Facader og skilte...2/25. Generelle rammer...7/25. Grundstørrelser i boligområder...

Indholdsfortegnelse. Bygningers ydre fremtræden...1/25. Facader og skilte...2/25. Generelle rammer...7/25. Grundstørrelser i boligområder... Indholdsfortegnelse Bygningers ydre fremtræden...1/25 Facader og skilte...2/25 Generelle rammer...7/25 Grundstørrelser i boligområder...8/25 Individuel udvendig teknik...9/25 Opholdsarealer...10/25 Parkeringsarealer...12/25

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Valby Langgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Valby. Strøggadelokalplan

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Valby Langgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Valby. Strøggadelokalplan KØENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 179 ygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Valby Langgade Valby Strøggadelokalplan Publikumsorienterede serviceerhverv Delvist ophævet - Se nr. 218

Læs mere

Lokalplan nr. 99. For skiltning i Skjern

Lokalplan nr. 99. For skiltning i Skjern Lokalplan nr. 99 For skiltning i Skjern Skjern Kommune, januar 2004 LOKALPALAN NR. 99 BESTEMMELSER Indholdsfortegnelse Bestemmelser...side 4 1. Lokalplanens formål...side 4 2. Afgrænsning...side 4 3.

Læs mere

Skilte i det åbne land

Skilte i det åbne land Skilte i det åbne land Vejledning om regler for skilte i det åbne land Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Pas på landskabet... 3 Efter Naturbeskyttelsesloven... 4 Hvordan må skiltet se ud, og hvor må

Læs mere

Det er en forudsætning for tilladelsen, at butikken indrettes og drives som oplyst i ansøgningen og i det supplerende materiale.

Det er en forudsætning for tilladelsen, at butikken indrettes og drives som oplyst i ansøgningen og i det supplerende materiale. Trine og Jørgen Jensen jej@digigraf.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 30-01-2014

Læs mere

PRÆMIERING AARHUS KOMMUNE

PRÆMIERING AARHUS KOMMUNE BYFORNYELSE OG BUTIKSFACADER PRÆMIERING AARHUS KOMMUNE 2011 Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Tekst, foto og layout, Byarkitektur Trykt, februar 2012 Præmieret 2011 for Byfornyelse Badstuegade 1A Mejlgade

Læs mere

Skilte i det åbne land

Skilte i det åbne land Skilte i det åbne land - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings og salgssteder April 2017 Miljøafdelingen Maj 2017 1 1 Skilte i det åbne land Du må gerne selv sætte mindre skilte i det åbne

Læs mere

Skiltepolitik. og administrationsgrundlag for skiltning

Skiltepolitik. og administrationsgrundlag for skiltning Skiltepolitik og administrationsgrundlag for skiltning Indhold Skiltepolitik for Viborg Kommune Forord...3 Byrådets politik... 4 Administrationsgrundlag - retningslinjer for skiltning Baggrunden for retningslinjer

Læs mere

Lokalplan 252- Forslag

Lokalplan 252- Forslag 1 Lokalplan 252- Forslag Selandia Erhvervspark ved Haslevvej INDLEDNING September 2010 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING

OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING Digital skiltning er en ny type skiltning i bybilledet,

Læs mere

Forord 3 Byrådets politik 4 Skilte 6 Reklamer 7 Tæt bebyggede områder 8 Erhverv 12 Øvrige skiltetyper 16 Administrationsgrundlag og lovgivning 18

Forord 3 Byrådets politik 4 Skilte 6 Reklamer 7 Tæt bebyggede områder 8 Erhverv 12 Øvrige skiltetyper 16 Administrationsgrundlag og lovgivning 18 Skiltepolitik Forord 3 Byrådets politik 4 Skilte 6 Reklamer 7 Tæt bebyggede områder 8 Erhverv 12 Øvrige skiltetyper 16 Administrationsgrundlag og lovgivning 18 Ansøgning og lovgivning 20 2 Forord Aalborg

Læs mere

OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING

OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING Digital skiltning er en ny type skiltning i bybilledet,

Læs mere

Et af de nyere tiltag i forbindelse med adgange er bygningsreglementets krav om niveaufrie adgange, så bevægelseshandicappede

Et af de nyere tiltag i forbindelse med adgange er bygningsreglementets krav om niveaufrie adgange, så bevægelseshandicappede Indpasset facade, Kolding. Skiltning i forbindelse med indgangsparti, Kolding. Skiltning på vindue, Christiansfeld. 2 BYMIDTER I bymidterne er skiltningen mindst i omfang og antal. Bykarakteren opleves

Læs mere

Skiltepolitik. Administrationsgrundlag

Skiltepolitik. Administrationsgrundlag Skiltepolitik Administrationsgrundlag 2 Indhold Forord 5 Byrådets politik 7 Hvad gør jeg når jeg vil sætte et skilt op? 10 Gode råd om skiltning 12 Lovgivning og praksis 13 Administrationsgrundlag 21 Områdetyper

Læs mere

Vejledning om regler for skilte i Varde Kommune

Vejledning om regler for skilte i Varde Kommune Vejledning om regler for skilte i Varde Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Pas på landskabet... 3 Flowdiagram...3 Bestemmelser efter naturbeskyttelsesloven... 4 Hvordan må skiltet se ud, og hvor

Læs mere

Vilkår for reklameskilte og vareudstillinger

Vilkår for reklameskilte og vareudstillinger - Vilkår for reklameskilte og vareudstillinger Kopi af tilladelse skal altid være tilgængelig og kunne fremvises ved tilsyn. Indgangspartier, opgange, porte, cykelstativer og lignende må ikke blokeres,

Læs mere

SKILTEPOLITIK K AS T

SKILTEPOLITIK K AS T SKILTEPOLITIK UD K AS T Forord 3 Byrådets politik 4 Skilte 6 Reklamer 7 Tæt bebyggede områder 8 Erhverv 12 Øvrige skiltetyper 16 Administrationsgrundlag og lovgivning 18 Ansøgning og lovgivning 20 2 Forord

Læs mere

Kapitel 9. Friluftsreklamer

Kapitel 9. Friluftsreklamer Kapitel 9. Friluftsreklamer 9.1. Indledning 9.2. Virksomhedsreklamer, trafikpropaganda m.v., samt mindre oplysningsskilte 9.3. Reklamer på idrætsanlæg 9.4. Ikrafttrædelse 9. l. Indledning Den hidtidige

Læs mere

efter naturbeskyttelseslovens 21 FRILUFTS- REKLAMER efter naturbeskyttelseslovens 21

efter naturbeskyttelseslovens 21 FRILUFTS- REKLAMER efter naturbeskyttelseslovens 21 efter naturbeskyttelseslovens 21 RILUTS- RKLMR efter naturbeskyttelseslovens 21 RIluftsreklamer efter naturbeskyttelseslovens 21 RILUTSRKLMR Reklamer i det åbne land kan forstyrre oplevelsen af landskabet.

Læs mere

4 (C+V) 3 (A+Ø) 6 (V-C- Ø) 1 (Per Christensen (A)) 7 (V-C- A-Ø) A-Ø)

4 (C+V) 3 (A+Ø) 6 (V-C- Ø) 1 (Per Christensen (A)) 7 (V-C- A-Ø) A-Ø) Lokalplan 1.150 Helsingør Bykerne afstemning Forslag til ændringer fra de konservative vist Side 34 rød Pkt. 3.1 ønskes tilføjet Offentlige formål undtagen i stueetagerne på hovedstrøgene, samt Offentlige

Læs mere

MARIELYST KARAKTER OG KVALITET I SOMMERHUSOMRÅDET

MARIELYST KARAKTER OG KVALITET I SOMMERHUSOMRÅDET KARAKTER OG KVALITET I SOMMERHUSOMRÅDET Marielyst - Karakter og kvalitet i sommerhusområdet er udarbejdet af Guldborgsund Kommune, Stab og Plan i samarbejde med Hasløv & Kjærsgaard, Byplankonsulenter,

Læs mere

Lokalplan nr. Facader og skilte. + tillæg nr 1. Hillerød Kommune - Teknik

Lokalplan nr. Facader og skilte. + tillæg nr 1. Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. 322 Facader og skilte + tillæg nr 1 Hillerød Kommune - Teknik Hillerød Kommune - Teknik nr. 322 Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan

Læs mere

Administrationsgrundlag for skiltning i Jammerbugt Kommune

Administrationsgrundlag for skiltning i Jammerbugt Kommune Administrationsgrundlag for skiltning i Jammerbugt Kommune Udgave nr. 1 Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 11.01.2008 2 Forord Jammerbugt Kommune vil i december 2007 fastsætte retningslinier for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. PDF startside Generelle rammer...1/28

Indholdsfortegnelse. PDF startside Generelle rammer...1/28 Indholdsfortegnelse PDF startside Generelle rammer...1/28 Generelle rammer...2/28 Bygningers ydre fremtræden...3/28 Detailkort farveplancher...6/28 Facader og skilte i centerområder...7/28 Farveplanche

Læs mere

Om- og Tilbygningsbestemmelser

Om- og Tilbygningsbestemmelser Om- og Tilbygningsbestemmelser Går du med overvejelser om at ombygge eller tilbygge, og er du i den forbindelse i tvivl om hvad du må, og ikke må? Så er dette siden for dig. Om- og tilbygningsbestemmelser

Læs mere

Regelgrundlag Efter byggelovens 16, jf. 2, stk. 2 skal der søges om byggetilladelse for at opsætte altan eller anlægge tagterrasse.

Regelgrundlag Efter byggelovens 16, jf. 2, stk. 2 skal der søges om byggetilladelse for at opsætte altan eller anlægge tagterrasse. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Krav til altaner og tagterrassers udformning Notatet redegør for forvaltningens praksis vedrørende

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Strædet. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre By. Strøggadelokalplan

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Strædet. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre By. Strøggadelokalplan KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 226 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Strædet ndre By Strøggadelokalplan Publikumsorienterede serviceerhverv KONGSBAK NFORMATK Juni 1994 LOKALPLAN

Læs mere

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG - en vejledning Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG Folder om SOLFANGERE

Læs mere

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-9407 for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanforslaget omfatter et ældre centerområde med gode muligheder

Læs mere

Bilag 2 Retningslinjer for digital skiltning

Bilag 2 Retningslinjer for digital skiltning Bilag 2 Retningslinjer for digital skiltning Digitale skilte er en ny type skilte i bybilledet. Skiltene tiltrækker sig stor opmærksomhed og har større synlighed end de almindelige analoge skilte. Hjørring

Læs mere

SKILTNING KERTEMINDE KOMMUNE

SKILTNING KERTEMINDE KOMMUNE SKILTNING KERTEMINDE KOMMUNE Administrationsgrundlag for opsætning af skilte i Kerteminde Kommune Marts 2016 Indledning Kerteminde Kommune har udarbejdet dette administrationsgrundlag for at give borgere

Læs mere

S k i l t e o g F a c a d e r SØNDERBORG K O M M U N E

S k i l t e o g F a c a d e r SØNDERBORG K O M M U N E S k i l t e o g F a c a d e r Lokalplan nr. 0-0112 Eksisterende lovlige skilte og facader kan forblive som hidtil. Ønsker du at foretage ændringer, skal lokalplanen følges - kontakt da kommunen. SØNDERBORG

Læs mere

Kongevejscentret Skiltekoncept. Gill Sans

Kongevejscentret Skiltekoncept. Gill Sans Font Gill Sans Farver SKILTEKONCEPT Vi har valgt at lave et skiltekoncept, som passer til den nye bygningsarkitektur og design. En af de større udfordringer ved skiltning på Kongevejscentret er at udarbejde

Læs mere

Administrationsgrundlag for skiltning i Nordfyns Kommune

Administrationsgrundlag for skiltning i Nordfyns Kommune Administrationsgrundlag for skiltning i Nordfyns Kommune Forord Nordfyns Kommune vil fastsætte nogle retningslinjer for skiltning i kommunen. Formålet med nærværende administrationsgrundlag er at skabe

Læs mere

for et område omkring kirken i Vindinge,

for et område omkring kirken i Vindinge, 1-2.. )..Q Lokalplan nr, 249 for et område omkring kirken i Vindinge, Redegørelse, Indledning: Vindinge 1782. Vindinge landsby bestod oprindelig af både tre- og firlængede gårde og enkelte småhuse, der

Læs mere

FOR OFFENTLIGE VEJAREALER

FOR OFFENTLIGE VEJAREALER STEVNS KOMMUNE Forslag til REGULATIV FOR OFFENTLIGE VEJAREALER STORE-HEDDINGE BYCENTER 1997 REGULATIV FOR RÅDEN OVER OFFENTLIG VEJAREAL I STORE-HEDDINGE BYCENTER INDHOLD 1. Administrative bestemmelser...

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af offentligt vejareal i Ringsted Kommune

Retningslinjer for anvendelse af offentligt vejareal i Ringsted Kommune Retningslinjer for anvendelse af offentligt vejareal i Ringsted Kommune Omhandler: Vareudstillinger Renholdelse Skiltning Plakater, ophængning Udeservering fra erhvervsvirksomhed Udstillingsmulighed på

Læs mere

Skiltevejledning. O m r å d e r u d e n f o r i n d r e b y

Skiltevejledning. O m r å d e r u d e n f o r i n d r e b y Skiltevejledning O m r å d e r u d e n f o r i n d r e b y 1 Indhold Hvorfor og hvordan Hovedregler for skiltning I hvilket område ligger bygningen Regler for særlige skiltetyper Indledning... 3 Baggrund...

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Administrationsgrundlag. januar 2013 2012. - opsætning af solfangere og solcelleanlæg

Administrationsgrundlag. januar 2013 2012. - opsætning af solfangere og solcelleanlæg januar 2013 2012 - opsætning af solfangere og solcelleanlæg Byggeloven I henhold til bygningsreglementet er der ikke en fast grænse for, hvornår der skal søges om tilladelse til opsætning af solfangere

Læs mere

DESIGNMANUAL FOR GLADSAXE KOMMUNE. Butik

DESIGNMANUAL FOR GLADSAXE KOMMUNE. Butik DESIGNMANUAL FOR GLADSAXE KOMMUNE Butik JANUAR 1998 INDHOLD FORORD 3 GLADSAXE KOMMUNE, NU OG I FREMTIDEN 4 BAGSVÆRD BYMIDTE 6 SØBORG TORV 8 SØBORG HOVEDGADE SYD 10 FACADERENOVERING 12 SKILTNING 18 BYUDSTYR

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Byarkitektonisk vejledning. - retningslinier for skilte, facader og byinventar

Byarkitektonisk vejledning. - retningslinier for skilte, facader og byinventar Byarkitektonisk vejledning - retningslinier for skilte, facader og byinventar Forord Støvring Bymidte er i lokalplan nr. 147 defineret som byen omkring Hobrovej - fra Mosbæksallé i syd til Solparken i

Læs mere

Gader & Pladser. Til glæde for alle. Vejledning

Gader & Pladser. Til glæde for alle. Vejledning Gader & Pladser Til glæde for alle Vejledning Spilleregler 3 Gadeindretning og trafik 5 Udstilling 6 Fortovsrestaurenter 8 Facadeudstyr 9 Arrangementer 10 Rene gader og pladser 12 Der skal altid søges

Læs mere

Lokalplan 241- Forslag

Lokalplan 241- Forslag 1 Lokalplan 241- Forslag Genbrugsplads og renseanlæg på Møllevej Marts 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om -

Læs mere

Revideret regulativ for Birkerød Hovedgade og Stiholmsvej

Revideret regulativ for Birkerød Hovedgade og Stiholmsvej Revideret regulativ for Birkerød Hovedgade og Stiholmsvej Formål Formålet med dette reviderede regulativ er at understøtte et godt og aktivt byliv i Birkerødbymidte gennem klare og enkle regler for, hvordan

Læs mere

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED REDEGØRELSE Udarbejdet i henhold til Lov om planlægning 16. LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanens område ligger nord for Vestergade, syd og øst for Nygade samt vest for Torvegade. Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

Vejledning Skilte- og Facader i Præstø Bymidte

Vejledning Skilte- og Facader i Præstø Bymidte Vejledning Skilte- og Facader i Præstø Bymidte Præstø Kommune Præstø Bevaringsforening Præstø Handels- og Erhvervsforening 2003 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Indledning 4 Her gælder Skilte- og Facadevejledningen

Læs mere

Reklameskilte og servicevejvisning

Reklameskilte og servicevejvisning Holstebro Kommune Teknik og Miljø Reklameskilte og servicevejvisning Information om Reklameskilte og servicevejvisning i det åbne land Side 1 Juni 2007 Reklameskilte i det åbne land Naturbeskyttelsesloven,

Læs mere

Regulativ for gade og plads i Odder bymidte Generelle bestemmelser - 3. udgave

Regulativ for gade og plads i Odder bymidte Generelle bestemmelser - 3. udgave Regulativ for gade og plads i Odder bymidte Generelle bestemmelser - 3. udgave Odder Kommune August 2005 Plan Sag nr. 727-2009-65534 Dok. nr. 727-2014-80873 Dette regulativ omhandler i første udgave centrum

Læs mere

Begge havde de tidligere godkendt tegningerne udarbejdet af en lokal arkitekt i Skagen. Tegninger der dannede udgangspunkt for ombygningen.

Begge havde de tidligere godkendt tegningerne udarbejdet af en lokal arkitekt i Skagen. Tegninger der dannede udgangspunkt for ombygningen. Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Christian Aarup Center for Teknik og Miljø Højbjerg, den 6. april 2015 Svarskrivelse på baggrund af nabohøring vedr. Jeckelsvej 22, 9990 Skagen

Læs mere

Forslag til ændring af lokalplanforslag nr. 276

Forslag til ændring af lokalplanforslag nr. 276 Notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 01.02.00-P16-13-13 Ref.: Mikael Jensen Dato: 22-05-2014 Forslag til ændring af lokalplanforslag nr. 276 S. 7, kap. 4, 1. afsnit Ændres fra Butikker og liberale erhverv

Læs mere

En rundtur i Lyset på godt og ondt

En rundtur i Lyset på godt og ondt En rundtur i Lyset på godt og ondt Inden for de seneste 5-7 år er der sket en kolossal udvikling i Lyset. Der er blevet solgt rigtig mange huse, og det har blandt andet betydet at nye ejere er gået i gang

Læs mere

Der kan dog opstilles lav skiltning ved de enkelte virksomheder efter byrådets nærmere anvisning.

Der kan dog opstilles lav skiltning ved de enkelte virksomheder efter byrådets nærmere anvisning. MCDONALD'S DANMARK ApS Falkoner Alle 20 2000 Frederiksberg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere