LOKALPLANER GENERELT. er indkommet indsigelser, der giver væsentlige ændringer i planen, som fordrer en fornyet høringsperiode.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLANER GENERELT. er indkommet indsigelser, der giver væsentlige ændringer i planen, som fordrer en fornyet høringsperiode."

Transkript

1 LOKALPLAN SK 44 Sorø Kommune Marts 2015 Boligbebyggelse på Storgade 13 FORSLAG

2 LOKALPLANER GENERELT Tilvejebringelse Kommunalbestyrelsen står for tilvejebringelsen af lokalplaner, evt. i samarbejde med dem, der har interesse i at udføre anlægs- og byggearbejder for det pågældende område. Kommunalbestyrelsen skal tilvejebringe en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, når der påtænkes større udstykninger, anlægs- og byggearbejder, eller nedrivninger af bebyggelse. Kommunalbestyrelsen kan desuden tilvejebringe lokalplaner for en række andre forhold. Indhold En lokalplan må ikke indeholde bestemmelser i strid med planlovens 13, stk. 1 pkt. 1-5, herunder kommuneplanen. Lokalplaner skal indeholde oplysninger om planens formål og retsvirkninger, og en redegørelse, der bl.a. beskriver forholdet til kommuneplanen, anden planlægning, tilladelse fra andre myndigheder mm. Den kan desuden rumme bestemmelser om overførsler af arealer til byzone, om anvendelse og udstykningsforhold, om bebyggelsesplacering og -udformning, bevaring af bygninger og landskabstræk, sikring af friarealer og fællesarealer mm. Offentliggørelse Når kommunalbestyrelsen har vedtaget et forslag til lokalplan, skal det offentliggøres sammen med oplysning om indsigelsesfrist, som skal være mindst 8 uger. Samtidig skal kommunalbestyrelsen give skriftlig underretning om forslaget til ejere, lejere og brugere af de ejendomme, som enten omfattes af planen direkte, eller for hvem forslaget har væsentlig betydning, og til lokale foreninger, samt foreninger der har klageret, til miljøministeren og andre, for hvem planen har retlig interesse. Naturstyrelsen påser at et forslag til lokalplan ikke er i strid med landsplandirektiverne. Endelig vedtagelse Er der opnået enighed mellem Naturstyrelsen og kommunalbestyrelse om evt. ændringer i planforslaget, kan kommunalbestyrelsen efter udløbet af indsigelsesfristen, vedtage planen endeligt, hvis der ikke er indkommet indsigelser, der giver væsentlige ændringer i planen, som fordrer en fornyet høringsperiode. Efter vedtagelsen foretages offentlig bekendtgørelse af planen, og der fremsendes skriftlig underretning til ejere, til dem, der har fremsat indsigelser, samt til foreninger og myndigheder. Retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, må ejendomme omfattet af planen ikke udnyttes eller bebygges på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Lokalplanen indberettes til Plansystem.dk, og der må ikke etableres forhold, som strider mod planen, efter at den er bekendtgjort. Med henblik på at sikre planens gennemførelse kan kommunalbestyrelsen ekspropriere fast ejendom, når det er af væsentlig betydning for almenvellets interesser. Kommunalbestyrelsen kan give dispensationer, der dog ikke kan stride mod det principielle indhold i lokalplanen. Bemærkninger og indsigelser Lokalplanforslaget blev den 25. marts 2015 vedtaget af Sorø Byråd til offentlig fremlæggelse i perioden 01. april 27. maj Eventuelle indsigelser eller bemærkninger skal derfor være Sorø Kommune i hænde senest den 27. maj Kontaktoplysninger ses herunder. Klagemulighed Retlige spørgsmål i forbindelse med endelig vedtagelse af lokalplaner kan påklages til Natur- og inden for 4 uger efter offentliggørelse af vedtagelsen. Klager sendes til kommunen. Nævnet opkræver et gebyr på 500 kr. før en klage behandles. SORØ KOMMUNE Fagcenter Teknik, Miljø og Drift Rådhusvej Sorø Tlf

3 INDHOLD INDHOLD REDEGØRELSE... 4 A. Lokalplanens baggrund og formål... 4 B. Lokalplanområdet - nuværende forhold... 6 C. Lokalplanens indhold... 8 D. Forhold til anden planlægning E. Forudsatte myndighedstilladelser F. Lov om miljøvurdering G. Tekniske forhold mv LOKALPLANENS BESTEMMELSER Lokalplanens formål Område og zonestatus Områdets anvendelse Udstykning og matrikulære forhold Veje, stier og parkering Tekniske anlæg og miljøforhold Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Bevaring af bygninger Ubebyggede arealer, beplantning m.v Grundejerforening Forudsætninger for ibrugtagen Servitutter Midlertidige retningsvirkninger Retsvirkninger Vedtagelsespåtegning KORTBILAG 1, Arealanvendelse Lokalplanen er udarbejdet af Sorø Kommunes Fagcenter Teknik, Miljø og Drift. 3

4 REDEGØRELSE REDEGØRELSE A. LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL Ejendommen Storgade 13 bliver i 1979 beskrevet som bevaringsværdig i forbindelse med, at Sorø Kommune udarbejder en bevaringsplan for bymidten. I 1982 beskrives ejendommens arkitektoniske, kulturhistoriske og miljømæssige bevaringsværdier i Nationalmuseets registrant Historiske huse i Sorø. I 2012 indgår Storgade 13 sammen med andre ejendomme i Sorø historiske bymidte som vigtige bygninger i en bygningsregistrant, der udgør et bilag til rapporten, På sporet af kulturen i Sorø bymidte, udarbejdet af COWI, hvor der er udarbejdet en SAVE-registrering. Ejendommen er i dag optaget som bevaringsværdig i Sorø Kommuneplan SAVE-vurdering af Storgade 13 i ovennævnte bygningsregistrant fra

5 REDEGØRELSE På foregående side ses SAVE-udpegningen fra bygningsregistrant, der udgør et bilag til rapporten, På sporet af kulturen i Sorø bymidte. Bygninger, der er vurderet til en bevaringsværdi på 1-4, er bevaringsværdige, mens bygninger med bevaringsværdi 5-6 har middel bevaringsværdi, og bygninger med bevaringsværdi 7-9 har lav bevaringsværdi. Sorø Kommune kontaktes i 2012 af ejer til ejendommen Storgade 13. Ejer ønsker at tilføre ejendommen, herunder Sorø bymidte flere boliger i form af tidssvarende boliger. På daværende tidspunkt har ejer indgået et samarbejde med ejer af nabobebyggelsen og sammen fremlægger de et projekt, der dels består i boligbebyggelse, og dels i en udvidelse af erhvervsarealet på ejendommen Storgade 11. Ejer skitserede på det tidspunkt to projektforslag til en fortætning med boligbyggeri samt en udvidelse af erhvervsdelen for Storgade 11. Forhusene ville blive bevaret i begge projektforslag, dog med en ombygning med port i det ene projektforslag. I første skitseforslag ville der blive tilført 1275 m 2 ny boligbebyggelse og i det andet forslag 1006 m 2 ny boligbebyggelse. Ejer og kommune kunne imidlertid ikke blive enige om hvilke bygninger, der skulle bevares og integreres i projektet. Desuden var det ikke i projektforslagene vist hvordan fremtidige facader ville komme til at se ud. På denne baggrund nedlage Sorø Byråd i 2014 et 14-forbud efter planloven. Forbuddet blev nedlagt med henblik på, at der skal udarbejdes en lokalplan for ejendommen. Lokalplanen skal sikre, at for- og sidehus fastholdes som bevaringsværdigt, men kommunen tilkendegiver samtidig, at man efter lokalplanens vedtagelse er indstillet på at meddele dispensation til nedrivning af sidehuset, hvis Sorø Kommune kan godkende et projekt, der viser ny bebyggelse i en udformning og med en placering, der kan indpasses i det eksisterende købstadsmiljø som ejendommen repræsenterer. I nærværende lokalplan vil der på ejendommen kunne tillades en bebyggelsesprocent på 100 %. Ny bebyggelse kan bestå af en baghusbebyggelse - placeret parallelt med Munkevænget opført i 2½ etager, dog med den begrænsning, at bygningshøjden ikke overstiger 12 meter. Et nyt sidehus såfremt der kan dispenseres til dette kan maksimalt opføres i op til 2½ etager. I den forbindelse er udgangspunktet dog stadig, at ejendommens bevaringsværdige bebyggelse, herunder for- og sidehus bevares, således at købstadsmiljøet fastholdes. Lokalplanen skal også sikre, at eksisterende bygninger og ny bebyggelse indenfor lokalplanområdet udformes, så bebyggelsen harmonerer med den omkringliggende købstadsbebyggelse mht. placering, skala og materialevalg. Lokalplanen skal desuden skabe mulighed for, at ejendommen kan suppleres med ny bebyggelse, herunder bl.a. opførelse af tidssvarende boliger med en udformning og en placering, der sikrer at nye bygninger med deres udformning kan indpasses i det eksisterende købstadsmiljø ejendommen afspejler. Samt, at der opnås en hensigtsmæssig udnyttelse af ejendommen, og at man derved får en velfungerende udformning af området som helhed, i overensstemmelse med de krav, man stiller til et moderne boligbyggeri med tilhørende fællesarealer. 5

6 REDEGØRELSE Lokalplanen skal endelig sikre, at al vedligeholdelse, ombygning og fornyelse af eksisterende bebyggelse sker i overensstemmelse med bygningernes byggestil, materialer og historiske sammenhæng. Lokalplanen fastlægger grundlaget for en videre bearbejdning og detaljering for ejendommen, så der kan opnås byggetilladelse, og projektet derpå kan udføres. B. LOKALPLANOMRÅDET NUVÆRENDE FORHOLD Lokalplanen omfatter matr. nr. 33a, Sorø Bygrunde, der udgør et areal på 750 m2. Lokalplanområdet er ejendommen Storgade 13, der er ligger nord for Storgade 11 og syd for Victoria Teatret (Storgade 15). Ejendommen har adgang fra Storgade og via Storgade 11 ud mod Munkevænget. Ejendommen ligger som en del af den historiske bymidte, der rummer et værdifuldt og særpræget bymiljø. Livet i gaderne og bag husene præges af de gamle bygninger, der udgør en kulturarv, der kan bidrage med et uvurderligt tilskud til de centerfunktioner, der varetages i bymidten og til bymiljøet som helhed, herunder bl.a. kultur og fritid samt bosætning. Sorø Ejendomshandel (tidligere materialist) er opført før Ejendommen udgjorde oprindeligt, sammen med ejendommen Storgade 11, en bindingsværksgård, der menes at være opført efter Ejendommen består af: Et forhus, beliggende ud til og parallelt med Storgade. Forhuset er ombygget i 1854 og Forhuset er registreret med en SAVE-bevaringsværdi på 4. Forhuset er grundmuret og opført i én etage med vingetegl. Bygningen er inddelt i syv fag. Gadefacaden har en sorttjæret sokkel og står derover pudset med hvidmalet, profilpudset hovedgesims. I nord er to dannebrogsvinduer, den øvrige del af bygningen er indrettet til butik med fire høje butiksvinduer og en glasdør placeret midt for. Foran døren er en totrins trappe af granit. På hver side af døren er anbragt et lille udstillingsskab med kobbertag. Bagsiden står gulmalet over en sorttjæret kampestenssokkel og har hvid aftrappet hovedgesims. En éttrins trappe af granit fører op til en revledør. Et sidehus opført før 1736, og som i dag rummer en bolig. Sidehuset er oprindeligt en del af en ældre gård, der i 1800-tallet blev ombygget til skoledrift (Sorø bys første skole). Sidehuset er registreret med en SAVE-bevaringsværdi på 3. Sidebygningen er i bindingsværk i én etage og med vingetegl. Facaden mod gården fremtræder i 13 fag med sorttjæret sokkel og tømmer og gulmalet tavl. Under den østre del af bygningen er en kælder, hvori der er placeret to små torammede vinduer. I facaden er i øvrigt 8 torammede vinduer med tre ruder i hver ramme. I det østligste fag fører en totrins trappe af granit op til en nyere revledør med rev- 6

7 REDEGØRELSE lesideparti. Omtrent i bygningens midte sidder en nyere halvdør med et trin af cement foran. I tagryggen ses en gulstensskorsten med gammel sokkel og nyere pibe. I taget ud til gården findes der to sprossede ovenlysvinduer. Et mindre muret udhus uden bevaringsværdi. Udhuset har tidligere været indrettet som laboratorium. SAVE-bevaringsværdi på 7. Udhuset er fritliggende og grundmuret i én etage med halvtag af grå eternit. Under bygningen er der kælder. Facaderne er gulmalede. Et mindre træskur uden bevaringsværdi. SAVE-bevaringsværdi på 9. Udover ovennævnte bygninger består ejendommen af et mindre gårdrum, der er opdelt i et areal belagt med piksten, og den vestlige del (arealet op til Munkevænget) henligger som have (græs). 7

8 REDEGØRELSE KORT A: De eksisterende forhold C. LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen skal sikre, at der på ejendommen kan ske en hensigtsmæssig udnyttelse i form af en boligbebyggelse. På ejendommen skal det være muligt at kunne opføre nye boliger med en udformning og en placering, der kan indpasses i det eksisterende købstadsmiljø ejendommen afspejler. Lokalplanen skal muliggøre en velfungerende udformning af området som helhed, i overensstemmelse med de krav, man stiller til et moderne boligbyggeri med tilhørende fællesarealer. Endvidere skal lokalplanen ikke hindre, at ejer evt. supplerer en boligbebyggelse med erhverv, centerformål butikker og liberale erhverv, restauranter og/eller kultur- og fritidsformål. Der kan dog kun indpasses funktioner indenfor miljøklasse 1-2, jf. Håndbog om Miljø og Planlægning boliger og erhverv i byerne. 8

9 REDEGØRELSE Lokalplan SK 46 gælder for forhuset placeret mod Storgade og supplerer nærværende lokalplan. Storgade 13s forhus, placeret mod Storgade, er i nord indrettet med beboelse. (Foto) Disponering, bygningsform og størrelsesforhold Bebyggelse mod Storgade og Munkevænget må opføres i op til 2½ etager, svarende til ca. 12 meter til tagryg. Øvrig bebyggelse på ejendommen må opføres i 2½ etage, dog må bebyggelse i gården op til Storgade maksimalt opføres i 1½ etage, jf. Kortbilag 1. Udbygning på ejendommen kan ske ved, at man fra forhus udbygger med sidehus og baghus (købstadsprincip). Dette dels for at indpasse en ny bebyggelse i den historiske bymidte, og dels for at ejendommen derved tilføres nogle behagelige gårdrum. Desuden vil man med anvendelse af dette bygningsprincip få en rimelig samordning af - og derved bedst opnå indbyrdes harmoni mellem - nyt og gammelt. I forbindelse med handel, kultur eller anden anvendelse på ejendommen, der vil tilføre et kundegrundlag, vil man med fordel kunne sikre, at gårdrummet bliver offentligt tilgængeligt, gerne med gangforbindelse gennem bebyggelsen. Der skal søges en bygningsbredde svarende til maksimalt 11 meter for for- og baghusbebyggelse og maksimalt 8 meter bygningsbredde på byggeri placeret i gården. Tagformen skal være saddeltag med graders hældning på tag. Dog kan mindre bygninger (max. 10 m 2 ) udføres med anden tagform og uden krav til hældning på tag. Skorstenspiben skal vedligeholdes og bevares, da skorstene udgør et væsentligt karakterdannende element i bybilledet. Vinduerne skal være i højformat omkring 1 meter bredde og 1,5 2 meter høje. Vinduerne fremtræder som selvstændige huller i mur og ikke som sammenhængende vinduesrækker. Vinduer er rammeinddelt og med sprosser. Vinduesglas bør bestå af trukket glas. Såfremt vinduer udskiftes i den ældre bevaringsværdige bebyggelse, er det vigtigt, at de gamle vinduer udskiftes med nye, svarende til de gamle vinduers inddeling, profilering, rammebredde og bredde på sprosser (sprosser skal være gennemgående). Endvidere er det vigtigt, at eventuelle nye vinduer isættes med samme afstand til facadeflugt som de oprindelige vinduer. Kviste og ovenlys skal i størrelse og ved placering stå i rimeligt forhold til den samlede tagflade. Bredden af ovenlys eller kviste må normalt ikke være større end bredden på overetagens vinduer, og deres placering skal harmonere med husets fagdeling. Udvendige døre og porte skal søges bevaret. Hvis døre udskiftes, skal de udskiftes med revledør eller fyldningsdør. 9

10 REDEGØRELSE Materialer Ved ældre bebyggelse (bebyggelse fra før 1960) er det vigtigt, at der restaureres og istandsættes med naturens egne materialer, som husene i sin tid er byggede med, som f.eks. ler, træ og kalk. Derimod kan nyere bygninger opført efter 1960 opføres eller tilføres andre og nyere materialer, så længe materialerne tilpasses ejendommen og ligeledes det omkringliggende bygningsmiljø. Nærværende lokalplan skal sikre, at ejendommen fremadrettet bidrager som værende en del af Sorø bymidtes kødstadsmiljø, så ejendommen sammen med den øvrige bebyggelse er med til at fremme et rigt handels-, kultur- og fritidsliv, samt bosætning. D. FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Sorø Kommuneplan Lokalplanområdet ligger i byområde jf. kommuneplanens Hovedstruktur, og er omfattet af rammeområde So.C 3, som er centerområdet mellem Torvet, Storgade, Vestergade og Munkevænget. For område So.C 3 gælder, at en lokalplan kan give mulighed for en bebyggelsesprocent på op til 100 (for enkelte ejendomme en bebyggelsesprocent på 130). Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager og en udnyttelig tagetage (2½ etage). Bebyggelse med særlig arkitektonisk eller kulturhistorisk værdi skal så vidt muligt bevares. Nationalmuseets registrant Historiske huse i Sorø, 1982 og Sorø Bevaringsforenings registrering og restaureringsvejledning 1996, vil være udgangspunkt for en vurdering heraf. Lokalplanen er i overensstemmelse med Sorø Kommuneplan Lokalplanområdet er beliggende i byzone. Anden lokalplan For ejendommen langs Storgade gælder Lokalplan SK 46, som regulerer facadeforhold og anvendelse af bygningerne langs Storgade. Nærværende Lokalplan skal supplere den til enhver tid gældende lokalplan for randbebyggelsen mod Storgade. E. FORUDSATTE MYNDIGHEDSTILLADELSER Museumsloven Det anbefales at indhente Museum Vestsjællands udtalelse i henhold til museumslovens 25 i god tid forud for jordarbejder for at imødegå unødige udgifter til arkæologiske undersøgelser og uplanlagte standsninger af jordarbejderne, jf. museumslovens 27. Jordforureningsloven Ingen arealer i lokalplanområdet er kortlagt som forurenede i henhold til jordforureningsloven, men hele området er omfattet af områdeklassificeringen. Derfor 10

11 REDEGØRELSE skal eventuel flytning af jord fra området anmeldes til kommunen i henhold til jordforureningslovens bestemmelser. Vejloven Overkørsel og parkeringspladser forudsætter i hvert enkelt tilfælde godkendelse af vejmyndigheden. Retningslinjer for anvendelse af Storgade er omfattet af Regulativ for brug af offentlige områder i Sorø. Miljøbeskyttelsesloven I forhold til støj og lugt skal virksomheder generelt kunne overholde Miljøstyrelsens til enhver tid gældende, vejledende grænseværdier for den pågældende områdetype (centerområde). Aktuelt henvises der til Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1982 Støj og lugt fra restaurationer og nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder. I lokalplanområdet kan der indrettes erhvervsvirksomheder indenfor miljøklasse 1-2, jf. Håndbog om Miljø og Planlægning boliger og erhverv i byerne. Klasse 1: Virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Klasse 2: Virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ringe grad, og som kan indplaceres i områder med boliger. F. LOV OM MILJØVURDERING I forbindelse med lokalplanlægning skal der (jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer) gennemføres en miljøvurdering, hvis planen indbefatter særlige anlæg, eller en miljøvurderingsscreening taler for det. Ved udarbejdelsen af lokalplanen er der derfor gennemført en miljøvurderingsscreening, hvor andre berørte myndigheder er blevet hørt. Sorø Kommune har på denne baggrund vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da det der planlægges for, normalt forekommer i en bymidte. Endvidere rummer ejendommen ingen opmærksomhedspunkter i forhold til naturbeskyttelse, jordforurening og mere bebyggelse på ejendommen vil heller ikke betyder ændringer i forhold til andre ejendomme, trafikforanstaltninger eller lignende, der kan bevirke, at der skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering. G. TEKNISKE FORHOLD M.V. Regn- og spildevandsafledning Ved nybyggeri har den enkelte grundejer pligt til at lade bebyggelsen tilslutte sig offentlige kloaker samt de lokale forsyningsvirksomheder, som normalt servicerer området. Tilslutningen skal ske i overensstemmelse med betingelserne i Sorø Kommunes Spildevandsplan. 11

12 REDEGØRELSE Elforsyning Områdets elforsyning varetages af Seas-NVE. Ny bebyggelse kan tilsluttes eksisterende anlæg i området. Vandforsyningsplan Sorø Vand A/S forsyner området med alment vand. Varmeforsyningsplan Ejendommen ligger i fjernvarmeområde. Renovation Området skal kunne betjenes af renovationsbiler, og udformningen af adgangsveje- og forhold skal opfylde kommunens affaldsregulativer. Etablering af eventuelle vendepladser skal ske i overensstemmelse med vejreglernes krav til vendepladser for lastvogne. Belægninger på pladserne skal være jævne og med kørefast underlag. KORT B: Lokalplanområdets afgrænsning, skel og matrikelnummer af ejerlavet Sorø Bygrunde. 12

13 BESTEMMELSER LOKALPLANENS BESTEMMELSER Lokalplan SK 44 for ejendommen Storgade 13 i Sorø bymidte. I henhold til Lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 med senere ændringer) fastlægges følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: 1 LOKALPLANENS FORMÅL 1.1 Formålet med lokalplanen er: At eksisterende bevaringsværdige bygninger søges bevaret, og at nybyggeri inden for lokalplanområdet udformes så det harmonerer med den omkringliggende købstadsbebyggelse mht. placering, skala og materialevalg. At sikre bymiljøet således, at såfremt der sker bygningsmæssige og/eller miljømæssige ændringer i lokalplanområdet skal købstadsmiljøet fastholdes, således de bevaringsværdige bygninger og byrum fremhæves. At sikre, at al vedligeholdelse, ombygning og fornyelse af bebyggelsen sker i overensstemmelse med bygningernes byggestil, materialer og historiske sammenhæng. At sikre, at nybyggeri udformes i harmoni med den omgivende bebyggelse. At der på ejendommen kan opføres tidssvarende boliger med en udformning og placering, der sikrer at nye bygninger med deres udformning kan tilpasses det eksisterende købstadsmiljø ejendommen afspejler. At sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af ejendommen og at få en velfungerende udformning af området som helhed, i overensstemmelse med de krav, man stiller til et moderne boligbyggeri med tilhørende fællesarealer. At der indrettes gode ude opholdsarealer. 2 OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanområdets afgrænsning er vist på Kort B på foregående side. 2.2 Området omfatter matrikel 33a, Sorø Bygrunde og grunde, der efter lokalplanens vedtagelse udstykkes fra ovennævnte ejendom. 2.3 Lokalplanområdet er beliggende i byzone. 13

14 BESTEMMELSER 3 OMRÅDETS ANVENDELSE 3.1 Området må anvendes til centerformål i form af butikker og liberale erhverv, boliger, restauranter samt kultur- og fritidsformål. Der kan kun indpasses funktioner inden for miljøklasse 1-2. Langs Storgade må bebyggelsens stueetage ikke anvendes til boliger. Dog er ca. en tredjedel af forhuset indrettet med bolig, der kan opretholdes. 4 UDSTYKNING OG MATRIKULÆRE FORHOLD 4.1 Indenfor lokalplanområdet tillades boligerne udstykket til ejerboliger på sokkeljord. Foretages en sådan udstykning, kan den enkelte ejendoms andel af de fælles friarealer, der er selvstændigt matrikulerede, medregnes ved beregning af bebyggelsesprocenten, de enkelte ejendommes andel af friarealet fordeles ligefremt proportionalt efter boligernes størrelse. 5 VEJE, STIER OG PARKERING 5.1 Ejendommen vejbetjenes fra Munkevænget via Storgade 11 gennem en tinglyst ret, og der skal således ved ny bebyggelse sikres vejadgang herfra. 5.2 Adgang til ejendommen sker fra Storgade og Munkevænget. Ejendommen kan indrettes med offentligt tilgængelige opholdsarealer samt gangforbindelser. 5.3 Veje, stier og parkeringsarealer skal fremstå med kvalitet, og faste belægninger skal så vidt muligt fremstå åbne for infiltration. 5.4 Eventuelle vej- og stiføringer kan med fordel anlægges, så der opnås fysisk og/eller visuel forbindelse gennem området. 5.5 For lokalplanområdet gælder kommunens til enhver tid gældende parkeringsnorm. 6 TEKNISKE ANLÆG OG MILJØFORHOLD 6.1 Bebyggelse skal være tilsluttet almen vandforsyning. 6.2 Ny bebyggelse skal tilsluttes den offentlige spildevandskloak. Regnvand fra tagarealer, veje, parkeringspladser og lignende befæstede anlæg/arealer skal nedsives på egen grund eller tilledes offentlig kloak med en afstrømningsintensitet på maks. 1 l/sek/ha. 6.3 Der skal udlægges et areal til opstilling af affaldsskure eller øer med opstilling af containere til storskrald og genbrugsmaterialer. Området skal kunne betjenes af renovationsbiler, og udformningen af adgangsveje og 14

15 BESTEMMELSER forhold i øvrigt skal opfylde kommunens affaldsregulativer og godkendes af kommunen. 6.4 Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning i henhold til den til hver en tid gældende varmeplan for Sorø Kommune. Der er tinglyst tilslutnings- og forblivelsespligt til fjernvarme på ejendommen. Individuelle anlæg for vedvarende energi må supplere kollektiv varmeforsyning. I henhold til planlovens 19, stk. 4, skal kommunen dispensere fra kravet om tilslutning til kollektiv varmeforsyning, når bebyggelsen opføres som lavenergihus. For et lavenergihus skal det kunne dokumenteres, at det på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelse opfylder de energirammer for energiforbrug for lavenergibygninger, der er fastsat i bygningsreglementet. 6.5 Der må indpasses de for området nødvendige tekniske anlæg i form og udseende, der tager hensyn til området. Transformer må udføres med areal op til 8 m 2 og maks. højde på 2 m. Ledninger og rør skal fremføres i jorden, så vidt muligt under vejarealerne. 6.6 Vejbelysning skal være parklamper eller pullertbelysning. Belysningen skal have omfang og kvalitet, der tilgodeser vejregelnormerne for belysning. 6.7 Skiltning mod Storgade skal godkendes af Sorø Kommune inden opsætning. Skiltning skal overholde bestemmelserne i Lokalplan SK 46 for Sorø Bymidte. 6.8 I det øvrige lokalplanområde skal skilte og lignende almindelige navneskilte undtaget opsættes i overensstemmelse med den praksis vedrørende skiltning for erhverv i boligområder i bymæssig bebyggelse i Sorø Kommune, som kommunens Teknik- og miljøudvalg vedtog den 3. april Såfremt der i den del af lokalplanområdet, der ikke er omfattet af SK 46 indrettes forretninger eller område til kulturelt formål, må skiltning kun foretages, på baggrund af en udarbejdet skilteplan for området. Skilteplanen skal forinden være godkendt af Sorø Kommune. 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 7.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 100 %. 7.2 Ny erhvervs-, kultur og/eller boligbebyggelse må kun opføres indenfor de på Kortbilag 1 viste byggezoner og med de på Kortbilag 1 angivne etagehøjder. Undtaget er mindre bygninger på max. 10 m2 såsom garager, carporte, udhuse o.lign. byggeri. 15

16 BESTEMMELSER 7.3 Ny bebyggelse mod Munkevænget og Storgade må opføres i op til 2 etager med udnyttet tagetage. Evt. ny bebyggelse mod Storgade skal indpasses, så bygningshøjder og facadetakt ikke er fremmede for omgivelserne. Facadeforløbet skal her opdeles i smalle lodrette partier/fag, der i sine overordnede proportioner er beslægtede med den omkringliggende købstadsbebyggelse. Den lodrette opdeling i særskilte facadepartier etableres ved eksempelvis indsnit/udkragninger, (forsætninger), bygningsdetaljering, udsmykning, materiale- og farveskift eller lignende. 7.4 Højden for bebyggelse må ikke overstige 12 meter. Dog må en mindre del af bebyggelsen på ikke overstige 8,5 meter. De maksimale bebyggelseshøjder fremgår af Kortbilag 1. Der skal søges en bygningsdybde svarende til maksimalt 11 meter for bebyggelse parallelt med Storgade og Munkevænget og maksimalt 8 meter bygningsdybde på øvrig bebyggelse. 7.5 Der tillades bebyggelse i kælderplan under bygninger og udearealer. Dvs. også udenfor byggefelter. 7.6 Der kan tillades portåbninger, så længe åbningens bredde og højde harmonerer med bygningens proportioner. 8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 8.1 Ny bebyggelse og om- og tilbygninger skal tilpasses købstadsmiljøet. Forudsat at nybyggeri overholder dette, kan nybyggeri opføres i et nutidigt formsprog. 8.2 Tilførsel af ny bebyggelse eller ændring af den bestående bebyggelse skal udføres efter et samlet projekt, der forinden er blevet godkendt af Sorø Kommune. 8.3 Facader skal stå i blank teglstensmur af røde, rødbrune eller okkergule teglsten, vandskuret, eller pudset murværk i farver dannet af hvid, sort eller jordfarver indenfor skalaen okker nuancer. Det gælder også gavltrekanter. I forbindelse med blank mur skal fuger fremstå med ufarvet mørtel. For den ældre bevaringsværdige bebyggelse er det vigtigt, at man ved facadeændringer respekterer, at vindues- og dørhuller fremstår som huller i facaden. Ved nybyggeri skal facaderne tilpasses de omgivende bygningers proportioner, men kan gives et moderne arkitektonisk formsprog. Facader i ny bebyggelse kan have større glasflader, forudsat at mindst 1/3 af bygningens samlede facadeareal fremtræder som murværk. Anvendel- 16

17 BESTEMMELSER sen af tegl som blank mur kan nyfortolkes, og der kan frit varieres i stenenes formater, farver og benyttede forbandt, dog forudsat at der tages udgangspunkt i materialet lertegl. Dele af facaderne må endvidere fremstå som grønne /beplantede. Til mindre facadesektioner, trempler, gavle og karnapper på boliger, samt til udhuse, carporte og lignende, må der anvendes andre materialer og farver, når der efter bygningsmyndighedens vurdering opnås en pæn helhed. 8.4 Tages hældning skal være mellem 40 og 45 grader. Dog kan bygninger under 10 m 2 udføres med en anden hældning på tag. 8.5 Tagdækning på den ældre bebyggelse (bygninger opført før 1960) skal bestå af røde teglsten (ler) af typen vingetegl i middelformat (14 sten/m2), med dansk profil og uden overfladebehandling (mat). Rygning lægges i mørtel. For nyere bygninger (bygninger opført efter 1960) kan tage udover tegl som beskrevet ovenfor også bestå af naturskifer eller zink. For bygninger under 10 m 2 kan der udover ovenstående tagmaterialer også anvendes sort pap eller grønt tag, dvs. med voksende sukkulenter, græstørv, mosser o.lign. 8.6 Tage må ikke udføres med udhæng ved gavle og facader. 8.7 Bebyggelse mod Munkevænget og Storgade skal have tagryg i bygningens fulde længde (ingen valm), parallelt med vejen. 8.8 Solfangere og solceller må ikke placeres på bevaringsværdig bebyggelse eller på bygninger eller arealer, hvor de bliver synlige fra offentlig vej, sti eller opholdsarealer. 8.9 Den oprindelige skorsten skal bevares med sokkel og gesims. Nye skorstene skal være med opmurede sokler og gesims og placeres i rygningen Udvendige elevatorer og udvendige trappekonstruktioner må ikke etableres mod gade. Døre og vinduer (bygninger opført før 1960) 8.11 Oprindelige døre og vinduer skal så vidt muligt bevares. Døre og vinduer skal være af træ og fremstå med kitfals og sprosseopdeling skal udføres i overensstemmelse med husets oprindelige stilpræg. Vinduer må ikke være tophængte, og vinduer, der udskiftes, skal udføres med originale formater og sprosseinddelinger, samt originale vinduesprofiler i overensstemmelse med husets oprindelige stilpræg. Tagvinduer udføres i metal og skal udformes som enkeltsiddende. Det enkelte vindues bredde må ikke overstige 0,8 m2 og skal være i en stil som f.eks. Velux GVO. Tagvinduer skal udføres i matsort stålkonstruktion eller i sortmalet støbejern. 17

18 BESTEMMELSER Der må ikke opsættes kviste på den ældre bevaringsværdige bebyggelse. Der må ikke opsættes rytterlys i tagrygningen. Udstillingsvinduer kan udover træ udføres i metal, men skal placeres, så de respekterer bygningens lodrette og vandrette opdeling, og de skal placeres så de er tilbagetrukket nogle få centimeter i forhold til facaden. Udstilllingsvinduer må kun etableres over en brystning på mindst 30 cm over terræn. Udvendige eksisterende revledøre eller fyldningsdøre skal så vidt muligt bevares. Udskiftes de, skal det ske med døre af samme type som de eksisterende døre. Udvendige døre skal fremstå i en mørk nuance. Porte skal udføres af træ og skal tilpasses husets arkitektur og overfladebehandles med en mørk nuance. Døre og vinduer (bygninger opført efter 1960) 8.12 Vinduer må udover træ, også være af aluminium, der er malet med en dækkende mat farve. Ved nybyggeri skal vinduer tilpasses bygningens og de omgivende bygningers proportioner og overordnede arkitektoniske formsprog. Tagvinduer skal udføres i matsort stålkonstruktion eller i sortmalet støbejern. Kviste skal udføres i proportioner og med en placering, der er tilpasset tagfladen samt bygningen som helhed, og som hovedregel med skjulte inddækninger. Som hovedregel må kviste maksimalt have samme bredde som vinduerne i etagen under. Kviste skal udformes som enkeltsiddende, enten som gavlkviste, heltagskviste eller som pultkviste. Kviste skal placeres regelmæssigt mindst 3 tagsten over tagfoden, og deres samlede bredde må ikke overstige 1/3 af tagfladens længde. Bredden af den enkelte kvist må ikke overstige 1,5 meter. Opføres kvistene som pultkviste, skal skæringen mellem tagfladen og kvisten være mindst 2 tagsten under kippen. Alle kviste på en tagflade skal være ens. Flunke skal udføres med udvendig beklædning af zink, og må ikke isættes glas. Flunke i gavlkviste kan dog mures og gives samme overfladebehandling som bygningens facader. Ved nybyggeri kan yderdøre tilpasses et nutidigt arkitektonisk formsprog Nybyggeri, der gives et nutidigt formsprog, kan bestå af andre materialer 18

19 BESTEMMELSER og farver end de ovenfor fastlagte, hvis projektet som helhed efter kommunens vurdering afspejler høj kvalitet og harmonerer med og respekterer den omkringliggende købstadsbebyggelse For bygninger uanset alder gælder, at ruder og vinduesåbninger ikke må overmales eller blændes. Ruder skal fremstå i klart, ufarvet plant glas. Mindre dele af en rude kan dog sandblæses. Der må ikke opsættes skodder på facader mod Munkevænget eller Storgade. Udstillingsvinduer må ikke afdækkes eller beklædes med reklamer. Vinduesgitre til tyverisikring skal udføres diskret på rudernes inderside For at sikre bebyggelsen en ensartet fremtræden, hvor æstetiske hensyn og materialernes evne til at patinere på en naturlig måde er i højsædet, må der ikke benyttes trykimprægneret træ og plastmaterialer, hvor det er synligt udvendigt i bebyggelsen Tekniske installationer, såsom ventilationsanlæg, kompressorer etc. må ikke placeres synlige og skal derfor afskærmes eller integreres med/i bygninger. Ventilationshætter, udluftningshætter mv. skal placeres og udføres på en måde, så de ikke fremstår skæmmende Tagrender og nedløb skal udføres i zink Der må ikke etableres altaner og tagterrasser ud mod Storgade. 9 BEVARING AF BYGNINGER 9.1 Eksisterende bebyggelse må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ved sit ydre fremtræden ændres, uden kommunens tilladelse. Dette gælder også mindre ændringer af bygningsmassen. Som eksempel kan nævnes ændringer af taghældning, farver og materialer, fjernelse af skorstene og udskiftning af udvendige døre og vinduer. 9.2 Bygninger af særlig arkitektonisk eller kulturhistorisk værdi skal så vidt muligt bevares, og derfor må ingen huse nedrives uden Sorø Kommunes tilladelse. Bygningsregistranten fra rapporten På sporet af kulturen vil bl.a. ligge til grund for kommunens vurdering af, om en nedrivningsansøgning kan imødekommes. Oplysninger i bogen Historiske huse i Sorø kan også være relevante. 19

20 BESTEMMELSER 10 UBEBYGGEDE AREALER, BEPLANTNING M.V. Terrænregulering 10.1 Bebyggelsen skal som hovedregel tilpasses det naturlige terræn, så der undgås unødigt store/markante terrænreguleringer. Terrænregulering skal godkendes som en del af et projekt. Anlægsplaner 10.2 Mindst 25 % af lokalplanområdets grundareal skal friholdes for bebyggelse. Til erhvervsformålene skal der anlægges et passende udendørsopholdsareal til de ansatte. Fri- og opholdsarealer for bebyggelsen generelt skal udformes blandt andet med indhold af beplantning. Brug af belægninger og byrumsinventar (f.eks. nagelfaste lamper, skraldespande etc.) skal være gennemgående for hele lokalplanområdet og skal være af høj kvalitet. Arealerne kan endvidere indrettes med anlæg/installationer/belægninger til brug for forsinkelse og nedsivning af regnvand (LAR-løsninger). Til boliger indenfor lokalplanområdet skal der indrettes udendørs opholdsareal svarende til mindst 25 % af etagearealet. Udendørs opholdsarealer til beboere og ansatte kan etableres på terræn og/eller indrettes som taghaver/tagterrasser, altaner o.lign. En del af boligernes udendørs opholdsareal kan endvidere indrettes som legeplads. Vedligeholdelse 10.3 Alle ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse, græs eller lignende gives et ordentligt udseende og stedse vedligeholdes. I lokalplanområdet må der ikke være udendørs oplag af materialer og lignende Henstilling af uindregistreret campingvogne, større både m.v. og parkering af køretøjer over kg. må ikke finde sted på de ubebyggede arealer. 11 GRUNDEJERFORENING 11.1 Såfremt der er flere grundejere indenfor lokalplanområdet, skal der stiftes en grundejerforening, som skal varetage fællesinteresser og vedligeholde fællesarealer og -anlæg. Til grundejerforeningen er der medlemspligt for de respektive grundejere eller andelshavere i området Grundejerforening skal stiftes, når kommunen kræver det. 20

21 BESTEMMELSER Grundejer skal tage initiativ til foreningens stiftelse Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af kommunen Grundejerforeningen skal tage skøde på private fællesveje og stier samt fællesarealer og anlæg tilhørende bebyggelsen. 12 FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGEN 12.1 Ny bebyggelse skal være tilsluttet de til området hørende tekniske anlæg, jf Der skal være etableret de i 6 fastlagte fællesanlæg/-faciliteter Før ibrugtagen af en bolig skal de i lokalplanen forlangte anlæg af fælles opholds-, færdsels- og parkeringsarealer være gennemført, jf. 5, 9 og Såfremt der efter kommunens vurdering indrettes med lettere støjende anvendelse, skal det ved måling eller beregning godtgøres, at de fastlagte miljøklasser respekteres, jf SERVITUTTER 13.1 Servitutter, der er uforenelige med lokalplanen, vil blive ophævet. MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER Indtil forslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må den ejendom, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, som kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter planloven et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan byrådet give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra lokalplanforslagets offentliggørelse og indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog længst indtil 1 år. RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planloven kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. 21

22 BESTEMMELSER Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. I henhold til planloven kan der foretages ekspropriation af privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen. Privatretlige servitutter og øvrige tilstandsservitutter, der måtte være uforenelige med lokalplanens bestemmelser, fortrænges af lokalplanen, når byrådet har foretaget offentlig bekendtgørelse af lokalplanens endelige vedtagelse. Måtte nogen af de på ejendommene lyste servitutter omhandlede forhold senere vise sig at være til hinder for eller vanskeliggøre gennemførelsen af lokalplanens formål, må der forhandles med vedkommende påtaleberettiget om ændring af forholdene, eller servitutterne må eksproprieres i henhold til planlovens 47. VEDTAGELSESPÅTEGNING Således vedtaget til offentlig fremlæggelse af Sorø Byråd den 25. marts Gert Jørgensen / Søren Ole Sørensen Borgmester Direktør 22

23 SIGNATURFORKLARING: Områdeafgrænsning Byggefelt 2½ etage Byggefelt 1½ etage Lokalplan SK 44 Kortbilag 1 AREALANVENDELSE

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Lokalplan 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Bymidte Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende

Læs mere

Sags. nr. 727-2013-44060. Lokalplan nr. 1121

Sags. nr. 727-2013-44060. Lokalplan nr. 1121 Sags. nr. 727-2013-44060 Lokalplan nr. 1121 Område til centerformål ved Holsteinsgade 24 og 28 i Odder Marts 2014 Lokalplan nr. 1121 for et centerområde ved Holsteinsgade 24 og 28 i Odder er udarbejdet

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho Varde Kommune LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho VEJLEDNING LOKALPLAN 42 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 22. juli 2009.

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

Forslag - fremlagt i offentlig høring i perioden xx.xx. til xx.xx.2013. Rådhusvej Lærkevej. Hertelsvej. Præstøvej. Præstøvej.

Forslag - fremlagt i offentlig høring i perioden xx.xx. til xx.xx.2013. Rådhusvej Lærkevej. Hertelsvej. Præstøvej. Præstøvej. Rosenkildevej Lokalplan 100-63 Sygehuskvarteret i Faxe Forslag - fremlagt i offentlig høring i perioden xx.xx. til xx.xx.2013 Rådhusvej Lærkevej Hertelsvej Præstøvej Præstøvej Forslag til Lokalplan 100-63

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET 124 R ØDOVRE K OMMUNE Indholdsfortegnelse Offentliggørelse 1 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 2 Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn.

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn. Haderslev Kommune Plan og Ejendomsudvikling Honnørkajen 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 20. december 2010 Sagsident: 10/14206 Sagsbehandler: Anders

Læs mere

Lokalplan 2014-3 Bevarende lokalplan for Gyldensteensvej/ Stegøvej i Bogense

Lokalplan 2014-3 Bevarende lokalplan for Gyldensteensvej/ Stegøvej i Bogense Lokalplan 2014-3 Bevarende lokalplan for Gyldensteensvej/ Stegøvej i Bogense Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 5 Lokalplanens redegørelse 5 Lokalplanområdet 5

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej

Varde Kommune. LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej Varde Kommune LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej VEJLEDNING LOKALPLAN 23.02.L08 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været i offentlig høring i

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 516

Forslag til Lokalplan nr. 516 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 516 For et boligområde ved Møllevej i Ubby Forslaget er fremlagt fra den 28. oktober 2008 til den 29. december 2008 Indhold Kalundborg Kommune Lokalplan nr.

Læs mere

Lokalplan nr. 12.B12.7

Lokalplan nr. 12.B12.7 Farvergårdvej Lokalplan nr. 12.B12.7 Lathyrusvej Irisvej Lavendelvej Kærmindevej Gullestrupvej Fremlægges fra den xx. måned 20xx til den xx. måned 20xx. (begge dage incl.) Forslag Bevarende lokalplan for

Læs mere

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib FORSLAG LOKALPLAN NR. 155 og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib August 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN FORSLAG GULDBORGSUND KOMMUNE MAJ 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? INDHOLD En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et

Læs mere

Kirsebærhaven i Gislinge

Kirsebærhaven i Gislinge Lokalplan nr. 8.01 Kirsebærhaven i Gislinge OBS. Høringsperioden er afsluttet. Lokalplanen tilrettes efter Byrådets endelige vedtagelse. Planafdelingen Juni 2012 Baggrund Formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

Forslag af 24. juni 2014. Bevarende lokalplan for Borsholm Landsby. Kommuneplantillæg nr. 12. Lokalplan 5.37

Forslag af 24. juni 2014. Bevarende lokalplan for Borsholm Landsby. Kommuneplantillæg nr. 12. Lokalplan 5.37 Forslag af 24. juni 2014 Bevarende lokalplan for Borsholm Landsby Kommuneplantillæg nr. 12 Lokalplan 5.3 Lokalplanlægning Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer

Læs mere

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby SKANDERBORG Kommune lu n d Skov vej Udkast til - Skovby Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby FORSLAG til offentlig debat i perioden: 7. januar 2009 til 4. marts 2009. December

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 marts 2008 2 Lokalplan SKA.234-B Indholdsfortegnelse Indhold Forord 5 Hvad er en lokalplan? 7 Lokalplaners indhold 7 Eksisterende lovlig anvendelse

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 8 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at udvide rammeområdet

Forslag til Tillæg nr. 8 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at udvide rammeområdet Offentlig bekendtgørelse den 10.11. 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 387 - Område til dagligvarebutik ved Vestergade, Ryomgård og Kommuneplantillæg nr. 8 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Forslag til Lokalplan

Læs mere

Rosenholm Kommune. Rosenholm. Amaliegårdvej. Lokalplan nr. 26. Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet

Rosenholm Kommune. Rosenholm. Amaliegårdvej. Lokalplan nr. 26. Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet Rosenholm Kommune 11 52 Rosenholm Å 50 gårdvej Amaliegårdvej 7 5 Lokalplan nr. 26 Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet Yderligere oplysninger om lokalplanen fås hos

Læs mere

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116 Sags. nr. 727-2011-5940 Lokalplan nr. 1116 Boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder Marts 2012 Lokalplan nr. 1116 for boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder er udarbejdet af: Odder Kommune

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

Forslag Lokalplan nr. 1051

Forslag Lokalplan nr. 1051 PLAN ERHVERV November 2008 Forslag Lokalplan nr. 1051 Boligbebyggelse i Frølunde Landsby, nord. HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene

Læs mere

Forslag Lokalplan nr. 1084

Forslag Lokalplan nr. 1084 PLAN ERHVERV April 2010 Forslag Lokalplan nr. 1084 Strandkolonien Granskoven HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-007

LOKALPLAN NR. 10-007 S i l k e b o r g L a n g sø SØ VE J ADE RG TE ØS TORVET LUFTFOTO AF 2008 CENTEROMRÅDE MELLEM ØSTERGADE, TORVET OG SØVEJ LOKALPLAN NR. 10-007 Lokalplan nr. 10-007 Centerområde mellem Østergade, Torvet

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 2015-19

Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Center, Sønderbrogade 16, Horsens VH/SWJ Plan & By, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Baggrund & formål Hvad er en lokalplan? Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker

Læs mere