Anmelder: Grundejerforeningen Egeparken v/ Nils Olsen Grønhøjgårdsvej Taastrup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anmelder: Grundejerforeningen Egeparken v/ Nils Olsen Grønhøjgårdsvej 143 2630 Taastrup"

Transkript

1 Anmelder: Grundejerforeningen Egeparken v/ Nils Olsen Grønhøjgårdsvej Taastrup På matr.nr. 12 l Taastrup-Valby by, Taastrup-Nykirke sogn, og de deraf udstykkede parceller matr.nr. 12 o - 12 dø tinglyses følgende bestemmelser som servitutstiftende: 1. Udstykning 1. Der må ikke ske yderligere udstykning, sammenlægning eller arealoverførsel mellem bebyggelsens ejendomme. 2. Bebyggelsen 1. Rækkehusene må ikke forandres ved ombygning, maling med andre farver eller lignende, således at den ensartede facade forandres, med mindre det sker i overenstemmelse med stk 2 eller 3, eller tilladelse er indhentet fra de påtaleberettigede i følge punkt Det er tilladt at male døre og træværk omkring vinduer fra øverste vandnæse til mur i en af farverne sort (NCS 9500), svenskrød (NCS 2070-Y90R), grå (NCS 2000) og brun (NCS7020-Y50R). 3. Det er tilladt at reducere vinduesarealet ved blænding af vinduer. Afblændingen skal udvendigt bestå af høvlede profilbrædder eller træplade. Træet skal males i samme farve, som der er anvendt til træværket omkring vinduerne. Der må højst blændes 1 meter pr. vinduesfag a 3,2 meter. Dog må det oplukkelige vindue ikke blændes eller blokeres. Det er tilsvarende tilladt at reducere vinduesarealet i havedøren, således at dettes nedre kant svarer til de øvrige vinduer. Det er i enderækkehusene tilladt at etablere et vindue i gavlen. Vinduet skal have samme højde som det andet vindue i gavlen og må højst have samme bredde. Overstiger bredden af det ekstra vindue 2/3 af det oprindelige vindues bredde, skal vinduet udføres som 2-fløjet vindue. Der må kun anvendes klart og plant glas, og vinduet må ikke have vandrette eller lodrette sprosser. Etablering af ekstra vindue forudsætter, at der permanent sløjfes et vinduesareal på mindst det samme areal, og at det sløjfede vinduesareal isoleres med en isoleringsstandard mindst svarende til det oprindelige murværks. Ved etablering af ekstra vindue skal proceduren i afsnit 2.8 følges. 4. Tagene er belagt med grå bølgepladeeternit. Tagbeklædningen skal bevares i samme farve, og ved udskiftning af tag skal nye tagplader have samme udseende som de oprindelige.

2 5. På den enkelte parcel må der rejses en flagstang med en maksimal højde på 5,0 meter. Højden må dog ikke overstige 1,8 meter tillagt afstanden til skel mod nabo. 6. Det på den enkelte parcel opførte skur må ikke nedlægges. Ved renovering eller fornyelse gælder følgende: Skuret skal placeres i de samme 2 skel som det eksisterende skur og skal være af mindst samme størrelse (2,8m x 3,35m). Bredden mod nabo må højst være 3,5 meter. Skurets længde i skellinjen mod fællesareal må højst være 3,5 m for små mellemhuse (hustype III) 4,0 m for store mellemhuse (hustype II) 4,5 m for endehuse (hustype I) For vest- og nordvendte enderækkehuse, hvor skuret ikke står i naboskel, kan man indenfor hegnet, dog rykket mindst 60 cm tilbage fra skellinjen til sti, udvide skuret langs hegnet med op til 3,1 meter, hvis det ikke forøges i bredden. 2 Skuret skal have en højde på 2,5 meter i skellinje til stien og skal have et fald på 10 % ind mod rækkehuset på parcellen. Skuret skal være af træ og være sortmalet. Skuret skal beklædes med lodrette ru brædder, der er samlet med not og fjer. Der skal på alle sider være et udhæng på udhuset på 30 cm, som tillægges alle ovennævnte mål. Tagbeklædningen skal være som husets. Alternativt kan anvendes transparente bølgeplader. Skuret skal forsynes med tagrende med nedløb tilsluttet den eksisterende regnvandsledning på egen grund. Der må ikke være døre eller vinduer mod nabo eller fællesareal. Eventuelle vinduers og glasåbningers øverste kant må højst være 1,8 meter over terræn. Skuret kan opføres på et støbt fundament eller et fundament udført af fundablokke. Fundamentet må maksimalt være 15 centimeter over terræn. I skuret må fra egen måler fremføres el samt vand. Vand må dog kun fremføres, hvis der etableres vandledning og afløb til spildevandsledning på egen parcel efter kommunens nærmere anvisninger og godkendelse. Afløb må ikke tilsluttes regnvandsledning på parcellen. 7. På den enkelte parcel kan opføres en udestue eller overdækket terrasse. Udestuen/den overdækkede terrasse skal opføres på den facadeside, der ligger modsat hovedindgangen og i den ende af huset, hvor havedøren er. Overdækket terrasseen eller udestuen skal placeres således, at den ene gavl placeres i skellinjen til naboen. For enderækkehuse skal den overdækkede terrasse eller udestuen dog placeres, således at den overdækkede terrasses eller udestuens gavl placeres i linjen, der fremkommer ved forlængelse af enderækkehusets gavl. Den overdækkede terrasse eller udestuen skal være opført af træ. Træet skal have samme farve som vinduerne på samme side af huset. Stolper til overdækket terrasseer skal placeres med

3 3 mindst 2,0 meters afstand. Bredden af de enkelte facadeelementer i en udestue skal ligeledes være mindst 2,0 meter. Heraf skal mindst 1,8 m være glasåbning. Der må ikke være vinduer eller døre mod nabo i skellinjen. Overdækket terrasseen eller udestuen skal udføres som tilbygning til huset uden indgreb i dette, i husets tagkonstruktion eller tagrende. Bredden må højst være 3,5 meter målt fra facade og længden højst 5,5 m for små mellemhuse (hustype III) 6,5 m for store mellemhuse (hustype II) 6,5 m for endehuse (hustype I) Der må ikke være tagudhæng over naboskel. Vinduer og glasåbninger skal placeres således, at vinduets eller glasåbningens øverste kant højst er 1,8 meter over terræn. Den overdækkede terrasses eller udestuens tag skal have et fald på mindst 2,5 og højst 10 % væk fra huset og skal forsynes med tagrende med afløb til faskine i den ende, der ligger væk fra naboskel, hvis den overdækkede terrasse eller udestuen har gavl i naboskel. Faskinen skal placeres mindst 2 m fra alle bygninger og skel. Alternativt kan afløbet tilsluttes regnvandsledningen. Til overdækkede terrasser og udestuer må anvendes transparente eller hvide tagplader af plast. Til udestuer må tillige anvendes tagplader som på huset. Udestuen kan opføres på et støbt fundament eller et fundament udført af fundablokke. Fundamentet må maksimalt være 15 centimeter over terræn. Væggen ind mod naboer skal for udestuer udføres mindst som en BS-bygningsdel 60 eller som BD-bygningsdel 90. Der må ikke være vinduer, døre eller andre åbninger i væggen ind mod naboen. Væggen skal slutte tæt mod underside af tagdækning og skal placeres således, at væggen flugter med eksisterende murvinge på naboside. Mod nabo skal gavl altid udføres som gule mursten i samme forband som det øvrige murværk i bebyggelsen. Der skal være udgang til det fri gennem dør. Desuden skal der som ventilation etableres en regulerbar ventil med fri åbning på min. 30 cm2. Der må ikke udføres fast varmeinstallation udover hvad der er tilladt for normalt uopvarmede rum i henhold til bygningsreglementet for småhuse. Siden i en overdækket terasse skal være åben ud mod haven i hele den overdækkede terrasses længde. Dog kan det tillades, at der opsættes en lav brystning som læ med en max. højde på 1 m. Der kan kun opføres enten en overdækket terrasse eller en udestue på hver ejendom. 8. Etablering af skur, overdækket terrasse eller udestue efter stk. 6 og 7 kan opføres uden indhentning af naboerklæring. Skur og overdækket terrasse skal anmeldes til bygningsmyndigheden, Høje-Taastrup kommune. Udestuer forudsætter en byggetilladelse fra bygningsmyndigheden. Anmeldelse og ansøgning om byggetilladelse stiles til Høje-Taastrup kommune, Byggeog Miljøafdelingen, Bygaden 2, 2630 Taastrup, men sendes til grundejerforeningen for påtegning og videre ekspedition. Ved færdigmelding følges samme procedure.

4 Anmeldelse og ansøgning om byggetilladelse skal vedlægges en målsat tegning samt en beskrivelse af materialer og konstruktion, der viser hvad medlemmet agter at opføre, herunder beliggenhed på grunden, højde, længde og bredde, afstand til skel og valg af materialer til ydervægge og tagdækning. For udestuer skal tillige ved tegning og beskrivelse vises, hvorledes brandvæg i skel agtes udført. Desuden skal vises afledning af regnvand, herunder placering af af evt. faskine med afstande til skel og bygninger. Medlemmerne skal tåle, at naboer i overensstemmelse med afsnit 2.7 vederlagsfrit kan opføre en brandvæg i forlængelse af den eksisterende murvinge på sin ejendom, og at naboer i forbindelse med brandvæggens opførelse under fuld retableringsforpligtelse har adgang til begge sider af skellet for at opføre den pågældende mur. Grundejerforeningen fastsætter i hvert enkelt tilfælde vilkårene for at opføre brandvæggen og fastsætter herunder den fornødne sikkerhedsstillelse for retableringen i form af bankindeståelse, bankgaranti eller kautionsforpligtelse efter forhandling mellem parterne. Udgifterne til brandvæggens etablering afholdes alene af den, der ønsker havestuen etableret. Bestyrelsen skal inden 4 uger fra modtagelsen af anmeldelsen give medlemmet skriftlig besked om projektet er i modstrid med deklarationens bestemmelser. Etablering må ikke påbegyndes, før grundejerforeningens godkendelse og eventuel byggetilladelse foreligger På den enkelte parcel må derudover ikke, uden tilladelse er indhentet som anført i stk.1, opføres andre tilbygninger eller skure, rejses stilladser eller foretages lignende ændringer på parcellen. Overtræder et medlem denne bestemmelse, kan de påtaleberettigede kræve ejendommen tilbageført til den før forandringen bestående tilstand og i tilfælde af vægring lade arbejdet udføre for den pågældende ejers regning. 10. Der kan etableres pejse eller brændeovne i bebyggelsen under forudsætning af, at fyringsanlægget etableres samt eventuelle ændringer af fyringsanlægget sker i overensstemmelse med følgende regler: Installationen skal overholde de brand- og bygningstekniske forskrifter, Skorstenen skal være en grå cirkulær stålskorsten med en en indvendig diameter på 150 mm, Skorstenen skal placeres syd henholdsvis vest for tagryggen, Skorstenen skal placeres i en afstand af mindst 100 cm og højst 200 cm fra tagryggen, Skorstenen må højst være 120 cm og skal mindst have en højde således, at den når op over en linje, der kan trækkes gennem et punkt 80 cm lodret over tagryggen og et punkt lodret over ydermuren i tagryggens højde, Den udvendige skorstens placering, udseende og udførelse skal godkendes af grundejerforeningens bestyrelse. 3. Brandmur

5 5 1. Den i skel mellem husene opførte fællesmur er opført som brandmur, og det påhviler ejerne af husene stedse at vedligeholde disse mure i deres nuværende stand, hvorfor der aldrig må ske gennembrydning af murene. 2. Udgifterne til brandmurens vedligeholdelse påhviler ejerne af de tilstødende ejendomme med halvdelen hver, medmindre opståede skader udelukkende skyldes den ene part, der i så fald alene skal afholde udgifterne. 4. Antenner 1. Grundejerforeningen drager omsorg for, at bebyggelsen har fællesantenner for radio og TV med forstærkeranlæg med benyttelsesret for alle foreningens medlemmer. 2. Antennemasten og forstærkerskabene anbringes på bebyggelsens fællesareal. 3. Antennemast og forstærkere tilhører grundejerforeningen (jfr. punkt 14), ligesom de fra antennen til stikdåserne i de enkelte huse udlagte ledninger er foreningens ejendom. Vedligeholdelse af antennen og førnævnte ledninger påhviler grundejerforeningen. Grundejerforeningen har til enhver tid ret til at foretage eftersyn og reparation af anlægget med tilhørende ledninger, herunder foretage opgravninger på medlemmernes grunde uden anden forpligtelse end i videst muligt omfang efter arbejdets udførelse at retablere tilstanden fra før. 4. Langs de i bebyggelsen nedlagte ledninger må der ikke plantes træer, buske eller lignende, men jorden skal altid henligge græsklædt. 5. Ledningernes placering er vist på vedhæftede plan. 6. Vedligeholdelsespligten, forsåvidt angår ledninger til de enkelte huses installation, påhviler den enkelte husejer fra stikdåsen i hans ejendom. 7. Ejerne er - uanset om de benytter anlægget - uberettiget til selv eller ved anden tekniker, end den af grundejerforeningen benyttede, at foretage nogen forandring, fjernelse eller reparation af anlægget. Strømforbrug ved anlæggets drift betales af grundejerforeningen. 8. Udover nævnte fællesantenneanlæg må der ikke opsættes udendørsantenner til radio, fjernsyn eller lignende. Dog er det tilladt at opstille en parabolantenne på egen ejendom. Parabolantennen skal være monteret således, at antennens overkant er under hækkens højde, dog altid højst 1,8 meter over terræn. Det er ligeledes tilladt at montere et beslag til antenne til radiosender/radiomodtager, samt at opstille en antenne under udøvelse af radioamatørvirksomhed. Antennen må kun være monteret under benyttelse af radioanlægget og ikke være permanent opstillet. 5. Hegn

6 6 1. Hegn skal være levende hegn bestående af ligusterhæk. Dog er det tilladt at etablere et flethegn i naboskel på havesiden i op til 2 meter fra huset. Det er ligeledes tilladt at erstatte hæk eller flethegn på dette sted med en mur af gule mursten opført med samme skifte som huset. På facadesiden ved indgangen til ejendommen kan hegnet bestå af enten et sortmalet træstakit eller en ligusterhæk placeret mod skel eller tilbagetrukket på ejendommen. Ønskes ikke et hegn kan der i stedet plantes enkeltstående buske i skellinjen eller etableres græsbevoksning eller blomsterbed. Hæk mod offentlig vej og sti skal placeres 30 cm indrykket på grunden. På facadesiden i skel mod naboer skal hegnet bestå af et 1,8 meter højt stakit. Enderækkehuse skal have ligusterhæk på gavlsiden og adgangssiden frem til den linje, der fremkommer ved forlængelse af husets gavllinje til skæring med skellinjen på adgangssiden. Stakitter skal bestå af lodrette, sortmalede ru brædder monteret på vandret tømmer. Der skal være mellemrum mellem brædderne, således at stakittet ikke fremtræder som et sammenhængende plankeværk eller en trævæg. 2. Den største højde af hegn i parcellernes skel må ikke overstige 1,8 meter. På facadesiden ved indgang må hegn dog højst være 1,2 m høj. Dog kan enderækkehuse lade hegnet være 1,8 m højt frem til den linje, der fremkommer ved forlængelse af husets gavllinje til skæring med skellinjen på adgangssiden. 3. Levende hegn må under opvæksten kun støttes af trådhegn. 4. Låger på adgangssiden skal være af træ eller jern og skal være sortmalede. Låger på havesiden skal være af træ, være sortmalede og må højst være 1,5 meter brede og 1,8 meter høje. Der er ingen pligt til at have låge på adgangssiden. Derimod skal der enten være låge på havesiden, eller den oprindelige låge være erstattet af hæk. 5. Det påhviler ejerne af de enkelte parceller at etablere og vedligeholde alle hegn i skel mod naboer og fællesarealer i overensstemmelse med reglerne i deklarationen og hegnslovgivningen. 6. Haver 1. Den ubebyggede del af parcellerne skal stedse være anlagt som have, og som sådan vedligeholdes af den til enhver tid værende ejer, fri for ukrudt og anden for bebyggelsen skæmmende beplantning. 7. Benyttelse 2. Der må ikke på parcellerne findes beplantninger, der giver skyggegener for naboerne. 1. De enkelte ejendomme må kun benyttes til beboelse for én familie, dog er fremleje af enkelte værelser tilladt.

7 7 2. Det skal være ejerne tilladt at have privat kontor, atelier, tegnestue, klinik og lignende fredsommeligt præget erhvervsvirksomhed, når det efter byrådets og grundejerforeningens skøn kan ske, uden at ejendommens karakter af beboelsesejendom derved forandres, eller kvarterets karakter af beboelseskvarter ændres, samt under forudsætning af, at det ikke medfører ulempe for de omboende. 3. Der må ikke på parcellerne haves nogensomhelset virksomhed, nogen installation, indretning, oplag eller andet, som ved ildelugt, røg, larm, ubehageligt skue eller på anden måde efter byrådets eller grundejerforeningens skøn er eller kan være til gene for de omboende. 8. Skiltning 1. Der må ikke på parcellerne opsættes eller foretages skiltning, der virker generende eller skæmmende på kvarterets udseende som villakvarter. 9. Parkering og carporte 1. Parkering må kun finde sted på de i bebyggelsen anlagte parkeringspladser og i carporte. 2. På parkeringsarealer uden carporte må lastvogne, autocampere, campingvogne, teltvogne, og trailere samt køretøjer af enhver art med totalvægt over kg ikke henstilles. 3. På grundejerforeningens fællesarealer (parkeringspladser) kan opføres 117 carporte. Carporte opføres og vedligeholdes af grundejerforeningen. Carporte placeres og opføres i overensstemmelse med det i Høje-Taastrup kommunes byggesager nr. 573/1983 værende. Carportene må ikke opføres enkeltvis eller fritliggende, men skal opføres en hel side ad gangen på en parkeringsplads. Der ansøges i hver enkelt tilfælde (parkeringsplads) om byggetilladelse. Der må på grundejerforeningens fællesarealer kun opføres carporte til foreningens medlemmer. Hvert medlem kan kun få brugsret til én carport. Grundejerforeningen udarbejder en brugsretskontrakt, der underskrives af den pågældende bruger. Brugsretskontrakten indeholder bestemmelser om vedligeholdelse, overdragelse samt andre rettigheder og pligter omkring anvendelsen af carporten. Carportene må kun benyttes til parkering af indregistrerede og køreklare køretøjer uanset type. 10. Veje og stier 1.) De i forbindelse med byggeriet udlagte sideveje til Grønhøjgårdsvej, parkeringsgader, stier og parkeringspladser er private. Renholdelse og vedligeholdelse af disse påhviler grundejerforeningen, og udgifter til vedligeholdelse afholdes af denne. 2) Kun de med asfalt lagte arealer må benyttes til kørsel - herfra undtaget parkeringspladser. 11. Vej- og stibelysning 1. Udgiften til drift af vej- og stibelysning og anlæggets vedligeholdelse betales af grundejerforeningen. 2. Vej- og stibelysningen kan ikke nedlægges uden samtykke fra Byrådet.

8 8 12. Fællesarealer 1. De på den vedhæftede plan med grøn farve mærkede arealer (herunder udlagte parkeringspladser) er fællesarealer. Grundejerforeningen udreder alle udgifter vedrørende de pågældende arealer, ligesom al vedligeholdelse og renholdelse af fællesarealerne påhviler grundejerforeningen. 2. Al brug af og færdsel på fællesarealerne, bortset fra stier, hvortil offentligheden har adgang, skal være forbeholdt foreningens medlemmer, deres familier og gæster og kan aldrig gøres til genstand for erhvervsmæssig udnyttelse eller afhændelse. 3. Friarealer kan ikke inddrages til parkering. 4. Fællesarealerne beliggende mellem blokkene 8-10 og blokkene er fortrinsvis udlagt til boldspil for beboernes børn og legekammerater. 5. Ingen beplantning på fællesarealerne må give skyggegener for naboerne. 6. Uanset stk. 1 kan en ejer af en parcel overtage vedligeholdelsesretten og -pligten for fællesarealet foran den enkelte parcel ved adgangsvejen fra skel og frem til flisekant på stien. Som betingelse for at overtage brugsretten for den pågældende del af fællesarealet skal ejeren indgå en brugsretsaftale med grundejerforeningen. De nærmere vilkår herfor fastlægges i en af grundejerforeningen godkendt aftale. 13. Ledninger og tagrender I. Regnvandsledning og spildevandsledning 1. Den over området nedlagte hovedregnvandsledning og hovedspildevandsledning, der på vedlagte af landinspektøren udfærdigede plan er angivet som offentlig ledning, sikres ved følgende bestemmelse: 2. På servitutarealet må ikke opføres bygninger eller andre faste genstande eller plantes træer og buske med dybtgående rødder, ligesom der ikke må opsættes dyrere paralletløbende hegn. Den påtaleberettigede myndighed har til enhver tid ret til at få adgang til servitutarealet til eftersyn, vedligeholdelse og eventuel reparation af ledningen, dog med pligt til at erstatte de forvoldte skader efter lovgivningens almindelige regler. II. Kloakker A. Hovedkloakker 1. Hvor kloakledninger er placeret over parcel- eller færdselsarealer eller i vejarealer, sikres disse ved følgende bestemmelser: 2. Hovedkloakanlægget skal henligge uforstyrret, og der skal gives de til enhver tid berettigede adgang til eftersyn og rensning samt til at foretage reparationer og

9 vedligeholdelsesarbejder i det omfang, grundejerforeningen skønner, det er nødvendigt. Reparations- og vedligeholdelsesarbejder udføres på grundejerforeningens foranledning og bekostning Det er uden forud indhentet tilladelse hos Byrådet forbudt over de på vedhæftede plan viste kloakledninger at bygge, foretage beplantning af træer eller buske med dybtgående rødder, eller overhovedet iværksætte noget, der kan være til hinder for adgangen til anlægget eller for dets beståen eller til hinder eller skade for eftersyn, reparation eller vedligeholdelsesarbejder. 4. Der må til enhver tid tåles de ulemper, der kan være forbundet med ethvert eftersyn eller reparationsarbejde. 5. Erstatning for enhver forvoldt skade fastsættes, i mangel af mindelig overenskomst, af uvildige mænd, udvalgt af retten. B. Huskloakker 1. De fra hovedkloakken udgående huskloakker tilhører grundejerne, der er forpligtet til stedse at vedligeholde disse. 2. Hvor sådanne er fælles for flere huse, skal de enkelte grundejere tåle de med afløbets vedligeholdelse og reparation forbundne ulemper og dele udgifterne ligeligt herefter. 3. Grundejerforeningen er til enhver tid berettiget til at foretage eftersyn af ledninger og stille krav om de reparationer, der er nødvendige, for at omboende ikke skal generes og for at ledningsanlæggets funktion bevares. 4. Såfremt krav fra grundejerforeningen jf. stk. 3 ikke opfyldes, er grundejerforeningen berettiget til at lade arbejdet udføre for ejerens regning og risiko. III. Hovedvandledning 1. Hovedvandledninger, der omfatter forsyningsledninger placeret over parceller, i vejarealer og friarealer til og med stopventil ved gavl til de enkelte blokke, tilhører Taastrup Vandværk. 2. Hovedstikledninger, der er en del af forsyningsledningen, som i hver blok er placeret fra stopventil ved gavl, over parcel og i loftsrum frem til stophane i den enkelte ejendom tilhører grundejerforeningen. 3. De på de enkelte parceller og i grundejerforeningens skur monterede vandmålere uanset placering ejes af vandværket. Vedligeholdelsen af vandmålerne påhviler vandværket. 4. Den fælles vandmåler, som er placeret i en målerbrønd i terrænet ved Grønhøjgårdsvej 3 forbliver vandværkets ejendom og skal fortsat kunne kontrolaflæses af dette. 5. Vandværket og grundejerforeningen skal til enhver tid have ret til aflæsning, eftersyn og reparation af målere og ledninger, og parcelejerne skal tåle de hermed forbundne ulemper.

10 10 6. Vandafgiften betales efter de til enhver tid af Byrådet fastlagte regler og efter det aflæste forbrug. Vandafgiften opkræves direkte hos den enkelte parcelejer sammen med opkrævning af ejendomsskat. Grundejerforeningen er overfor vandværket ansvarlig for, at vandmålerne aflæses og at aflæsning meddeles vandværket indenfor den af dette opgivne frist. IV Regnvandsstikledning og tagrender 1. De på de enkelte parceller nedlagte regnvandsstikledninger, samt tagrenderne på hvert hus med nedløb tilhører den enkelte parcel. Vedligeholdelsen heraf, herunder den fornødne renholdelse påhviler den enkelte parcel. 2. Grundejerforeningen er til enhver tid berettiget til at foretage kontrol vedrørende ejernes opfyldelse af denne pligt. Såfremt ejeren ikke efterkommer foreningens pålæg herom, er foreningen berettiget til at lade arbejdet udføre for ejernes regning og risiko. Over kloakledninger må ikke plantes træer og større vækster i en afstand af 1,00 meter til hver side fra midten at regne. V Elektriske ledninger 1. Udover hvad NESA måtte forlange udstedt af deklarationer vedrørende hovedforsyningsledninger, gælder om det elektriske ledningsnet følgende: 2. Hovedforsyningsledninger for strøm til huse, vej- og stibelysning, der er anbragt i parceller, fællesarealer og huse ind til måler i de enkelte huse, tilhører grundejerforeningen. 3. Grundejerforeningen er forpligtet til vedligeholdelse af disse ledninger og er som følge deraf berettiget til nårsomhelst af skaffe sig adgang til at kontrollere og reparere ledningerne, uanset om dette nødvendiggør, at der skaffes adgang til de enkelte huse. 4. Fra måleren og fremefter tilhører installationen ejerne af de enkelte parceller. Vedligeholdelse af denne installation påhviler ejeren. 5. Grundejerforeningen er berettiget til nårsomhelst at foretage kontroleftersyn af anlægget, og parcelejerne er forpligtet til at efterkomme givne anvisninger og uopholdeligt udføre krævede vedligeholdelsesarbejder. 6. Såfremt parcelejerne ikke efterkommer pålæg fra grundejerforeningen, er denne berettiget til at lade arbejdet udføre for ejernes regning og risiko. 7. Grundejerforeningen er berettiget til at montere ledninger og belysningsarmaturer på og i parcelejernes skure. 14. Grundejerforeningen 1. Samtlige parceller på Grønhøjgårdsvej er pligtige til at være medlemmer af grundejerforeningen.

11 11 2. Kun parcelejerne kan være medlemmer. 3. Hver parcel har uanset antal ejere én stemme ved foreningens generalforsamlinger. 4. Det påhviler foreningen at vedtage de nødvendige vedtægter. Vedtægter og vedtægtsændringer skal forelægges Byrådet til godkendelse. Foreningens opgave er først og fremmest at varetage en fælles administration af fællesanlæg og vedligeholdelse af veje, vandledninger m.v., således som fastsat ovenfor eller som det senere måtte blive tillagt foreningen i overensstemmelse med denne servitut. 5. En af kommunen udpeget repræsentant er - dog uden stemmeret - berettiget til at give møde på foreningens generalforsamlinger og har ret til dér at få ordet og ytre sig om dagsordenens punkter. 6. Såfremt noget medlem ikke overholder denne deklarations forskrifter, er den pågældende forpligtet til at afholde de med misligholdelsen forbundne udgifter. 7. Medlemmets stemmeret i foreningen suspenderes indtil misligholdelse er ophørt og udgifterne betalt. 8. Medlemmer af foreningen er ikke personligt ansvarlige for foreningens forpligtelser, og kun den til enhver tid tilstedeværende foreningsformue hæfter for disse. 15. Påtaleret 1. Høje-Taastrup Byråd er påtaleberettiget. Byrådet fortolker selv servitutterne, og parcelejerne er pligtige til at underkaste sig denne fortolkning. Byrådet er berettiget til at indrømme lempelser og afvigelser, som det finder foreneligt med områdets karakter af rækkehusbebyggelse, og som ikke kan være til væsentlig gene for de omboende. 2. Den i henhold til denne deklaration dannede grundejerforening er påtaleberettiget i forhold til hele deklarationen. 3. Grundejerforeningens bestyrelse træffer afgørelse i alle spørgsmål vedrørende servitutternes administration og fortolkning i foreningen. 4. I særlige tilfælde skal spørgsmålet dog forelægges generalforsamlingen, ligesom den enkelte grundejer er berettiget til at indbringe sådanne afgørelser for domstolene på sædvanlig måde. Grundejerforeningen fastlægger overgangsbestemmelser som følge af ændringerne mellem denne deklaration og tidligere tinglyste deklarationer. 5. Såfremt medlemmer af grundejerforeningen ikke vil underkaste sig en i henhold til denne deklaration af grundejerforeningen eller af anden påtaleberettiget truffet beslutning, og spørgsmålet indbringes for domstolene, har dette ikke suspensiv virkning, og medlemmerne er, indtil retsafgørelsen foreligger, pligtige at opfylde de dem i henhold til beslutningen pålagte

12 12 forpligtelser, det være sig af økonomisk art eller andet, ligesom foreningen uanset sagsanlæg, skal være berettiget til at foretage retsskridt til forpligtelsens opfyldelse. Denne deklaration skal lyses forud for al pantegæld på ejendommene. Ved tinglysningen aflyses flg. deklarationer: * hoveddeklaration tinglyst den 28. februar 1970, * tillæg til deklaration tinglyst 24. juni 1977 om varmemålere * tillæg til deklaration tinglyst 25. april 1978 om pergola, * tillæg til deklaration tinglyst 17. oktober 1979 om installation af pejs/brændeovn, * tillæg til deklaration tinglyst 28. februar 1984 om carporte, * tillæg til deklaration tinglyst den 21. marts 1994 om vandmålere. Deklarationen kan ingensinde aflyses uden vedtagelse af et kvalificeret flertal af medlemmer af grundejerforeningen i henhold til dennes vedtægter. Begæres tinglyst. Taastrup den 12. februar Grundejerforeningen Egeparken Nils Olsen Jeanne Thomsen Jørgen Heidemann Formand Kasserer Næstformand Robert Granholm Sekretær Søren Sønnichsen Bestyrelsesmedlem

Gældende deklaration for Grundejerforeningen Egeparken

Gældende deklaration for Grundejerforeningen Egeparken Grundejerforeningen EGEPARKEN Grønhøjgårdsvej 143, 2630 Taastrup www.egeparken.info Gældende deklaration for Grundejerforeningen Egeparken 8. november 2008 Nærværende dokument er en sammenskrivning af

Læs mere

KÆDEHUSE, NØRREBRED 198-260 (LIGE NUMRE) RETNINGSLINIER FOR BEBYGGELSEN

KÆDEHUSE, NØRREBRED 198-260 (LIGE NUMRE) RETNINGSLINIER FOR BEBYGGELSEN 1. Generelle oplysninger 2. Overdækninger 3. Skodder og vinduer 4. Tilbygning 5. Pejs/brændeovn 6. Udestue 7. Tag med 18 tagrejsning 8. Hegn. 1. GENERELLE OPLYSNINGER. Kædehusbebyggelsen, Nørrebred 198-260

Læs mere

Afskrift. DEKLARATION. På ejendommen matr. nr. :

Afskrift. DEKLARATION. På ejendommen matr. nr. : Afskrift. Matr. nr. 1 o m. fl. Gladsaxe by Gladsaxe sogn. Akt:Skab G Kr. 322 Anmelder: Stempel 23 kroner DEKLARATION. På ejendommen matr. nr. : 1 o Gladsaxe by og sogn 1 ml Gladsaxe by og sogn 1 læ do

Læs mere

DEKLARATION PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J

DEKLARATION PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J DEKLARATION OG PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 for GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J Hjemmeside: www.grf- Adresse: Horsevænget 97 oesterby.dk 8310 Tranbjerg J Deklaration Undertegnede, Århus kommune,

Læs mere

Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen. Afskrift af Deklaration for Bavneåsen 31-85.

Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen. Afskrift af Deklaration for Bavneåsen 31-85. Afskrift af Deklaration for Bavneåsen 31-85. Denne afskrift af den oprindelige og tinglyste deklaration for bavneåsen 31-85, er udarbejdet af Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen. Der taget forbehold

Læs mere

KOPI. Matr; hr. 4h Brønsholm by, Karlebo,sogn. Anmelder: Per Fasting, landsretssagfører, Ny Vestergade l, 1471 København K. Tlf: 12 09 13 DEKLARATION

KOPI. Matr; hr. 4h Brønsholm by, Karlebo,sogn. Anmelder: Per Fasting, landsretssagfører, Ny Vestergade l, 1471 København K. Tlf: 12 09 13 DEKLARATION KOPI Matr; hr. 4h Brønsholm by, Karlebo,sogn. Anmelder: Per Fasting, landsretssagfører, Ny Vestergade l, 1471 København K. Tlf: 12 09 13 DEKLARATION Undertegnede Kay Wilhelmsen, Vassingerød pr.,lynge,

Læs mere

2.1. Udstykninger indenfor deklarationsområdet skal i princippet ske som vist på vedhæftede kortbilag.

2.1. Udstykninger indenfor deklarationsområdet skal i princippet ske som vist på vedhæftede kortbilag. Matr. nr. l i Neder Holluf by, Fraugde DEKLARATION Undertegnede Jens P. Koch & Co. A/S, Odense deklarerer hermed for sig selv og fremtidige ejere a ejendommen matr. nr. I i Neder Holluf by, Fraugde samt

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

Rev. 17. Maj 1978 3.1. Dansk totalentreprise a/s. Deklaration

Rev. 17. Maj 1978 3.1. Dansk totalentreprise a/s. Deklaration Rev. 17. Maj 1978 3.1 Dansk totalentreprise a/s Deklaration Undertegnede, direktør Bøje Nielsen og direktør, civilingeniør A. Jul Jørgensen, der er ejere af ejendommen matr. Nr. 2 o, Høje Tåstrup by og

Læs mere

Deklaration. 2. Området udgør en del af Borupgårds jorder matr. nr. l a Borupgård samt alle parceller, der udstykkes fra det.

Deklaration. 2. Området udgør en del af Borupgårds jorder matr. nr. l a Borupgård samt alle parceller, der udstykkes fra det. Matr. nr.: la Borupgård Egebæksvang sogn Anmelder: Tikøb Sogneråd Espergærde Deklaration Tikøb kommune pålægger herved de kommunen tilhørende parceller nr. 2-243 af matr. nr. la Borupgård følgende servitutter,

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. nr. 1 i Neder Holluf by, Fraugde sogn m.fl., Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige

Læs mere

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening DEKLARATION For Handrupgaard Grundejerforening Dok. om bebyggelse, beplantning, grundstørrelse, hegn, beplantning, skiltning, parkeringsplads, veje, vandforsyning, pligt til at være medlem af, grundejerforening

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. Nr. 1 i Neder Holluf By, Fraugde sogn, Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige ejere

Læs mere

DEKLARATION. a) De til enhver tid værende ejere af arealer inden for deklarationsområdet skal være medlemmer af Grundejerforeningen Fyrrelunden.

DEKLARATION. a) De til enhver tid værende ejere af arealer inden for deklarationsområdet skal være medlemmer af Grundejerforeningen Fyrrelunden. (Forslag til generalforsamlingen den 28. maj 2006) DEKLARATION Undertegnede Grundejerforeningen Fyrrelunden,som repræsentant for ejerne af grunde udstykket fra matr. nr. 1cp og 1cq Tollerup by, Melby sogn,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

Veje og Stier: Bebyggelse og benyttelse

Veje og Stier: Bebyggelse og benyttelse Deklaration for Grundejerforeningen Åstrupskrænten Undertegnede entreprenør HANS JØRGEN SCHNEIDER, Grenaa der er ejer af en del af matr. Nr. 1 B Grenaa Markjorder, pålægger herved med forpligtende virkning

Læs mere

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N for Haveforeningen Nordre Vang Underskrevne ejer af matr. nr. 15C, 15D og 15 E Skelgårde, Tårnby, beliggende Viberupstræde 5, 2770 Kastrup, der siden

Læs mere

bilag til: Standardprojekter Lokalplan 1.33

bilag til: Standardprojekter Lokalplan 1.33 bilag til: Standardprojekter Lokalplan 1.33 bebyggelsen Jægerbuen delområde A i lokalplan 1.33 Standardprojekter for Jægerbuen (område A) shøj Kommune 2004 Standarprojekter: nr. 1 Farver 6.4 nr. 2, pergola

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN NYGÅRDSPARK

GRUNDEJERFORENINGEN NYGÅRDSPARK Matr.nr. 16 cb Farum by og sogn DEKLARATION Undertegnede, direktør Bøje Nielsen og direktør, civilingeniør Axel Juhl-Jørgensen, c/o Dansk Totalentreprise A/S, Naverland 2, 2600 Glostrup, der ved skøde,

Læs mere

Anmelder: DEKLARATION.

Anmelder: DEKLARATION. INDUSTRIELT BYGGE COMPAGNI Matrikelnumre. 15c, 16ay, 18cz, 17a og 17b Kildebrønde by og sogn IBYCO A/S POSTBOX 60, TAASTRUP Anmelder: INDUSTRIELT BYGGE COMPAGNI IBYCO A/S Lille Sengeløsevej 30 2630 Taastrup

Læs mere

Bonefeld & Bystrup A/S

Bonefeld & Bystrup A/S Matr.nr. 35-ce Visborg By, Visborg Anmelder: Landinspektør-firmaet, Tlf. 76 28 60 60 Tinglysningsafgift 1400,- kr. J.nr. 27608 kwo Deklaration i anledning af udstykning af Bøgelunden i Hadsund om bebyggelse

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

D E K L A R A T I O N =======================

D E K L A R A T I O N ======================= Anmelder: --------- Ejerlauget Slettebjerget 1-20, 3400 Hillerød v/ formanden, Steen Jensen, Slettebjerget 15, 3400 Hillerød PÅTEGNING TIL DEKLARATION AF 16/6 1976. ---------------------------------------

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT Tingbogen AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 20.05.2016-1007301872 TINGLYSNINGSDATO: 20.05.2016 07:51:00 EJENDOM: Adresse: Sømandshvilevej 35 0005hx Adresse: Sømandshvilevej 33 0005hy

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 24.11.2014-1005872503 TINGLYSNINGSDATO: 24.11.2014 12:44:02 EJENDOM: Adresse: Grønhøjgårdsvej 235 0012ip 0012io 0012in 0012l 0012im Adresse: Grønhøjgårdsvej

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- ~nmelder: LandinspektØrfirmaet Nellemann Vesteraa 1 W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren - - 62al - 62bs Undertegnede ejere

Læs mere

Søgaard Hovedgaard, Holmsland Klit sogn. FÆLLESDEKLARATION

Søgaard Hovedgaard, Holmsland Klit sogn. FÆLLESDEKLARATION Matr.nr. 104l, 104 v til 104ø, 104aa til 104ay, 194c, 194v, 194y til 194ø, 194aa til 194ai 196p, 196be til 195bu af Søgaard Hovedgaard, Holmsland Klit sogn. Anmelder: Kristian Madsen landsretssagfører

Læs mere

Rammer for hvad der må bygges i haven

Rammer for hvad der må bygges i haven Rammer for hvad der må bygges i haven Kære beboer i Kongshvileparken I denne informationsfolder tager bestyrelsen fat på et af de problemer, der gentagende gange er blevet drøftet på beboermøderne, og

Læs mere

DEKLARATION FOR ET BOLIGOMRÅDE NCRJ3 FOR VELLTEGV^J I RINGKØBING BY. Oktober 1??6,

DEKLARATION FOR ET BOLIGOMRÅDE NCRJ3 FOR VELLTEGV^J I RINGKØBING BY. Oktober 1??6, 3 R I N G K Ø B I N G K O M M U N E DEKLARATION FOR ET BOLIGOMRÅDE NCRJ3 FOR VELLTEGV^J I RINGKØBING BY. Oktober 1??6, RING K-g 3 I N G K O K M U N E. DEKLARATION FOR ET BOLIGOMFÅDE I DEN SYDLIGE DEL AF

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR Områdets anvendelse.

HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR Områdets anvendelse. HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 26. Boligområde ved Ladegårdsvej i Aastrup. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

D E K L A R A T I O N.

D E K L A R A T I O N. D E K L A R A T I O N. Undertegnede Birkerød Kommunalbestyrelse, der er ejer af ejendommen matr.nr. 5 b og 16 n Kajerød by, Birkerød sogn, og 113 a Birkerød by, Birkerød sogn, pålægger herved med virkning

Læs mere

S E R V I T U T T E R

S E R V I T U T T E R Original. A F S K R I F T I anledning af at undertegnede NORDKYFA A/S, Rågeleje, agter at udstykke og sælge de mig tilhørende arealer matr.nr. 6-g, 6-u, 6-v og 6-x Smidstrup by, Blistrup sogn, i overensstemmelse

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II I Deklaration for område nordvest for Resen skole, Undertegnede ejer af det på medfølgende kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

B skal males i. C skal males

B skal males i. C skal males RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 21 C. RENDSAGERVEJ 11-283. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Lyngby-Taarbæk Kommune L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Mellem Lyngby-Taarbæk Kommune (nedenfor kaldet ejeren) og Kolonihaveforbundet for Danmark (nedenfor kaldet lejeren) er der dags dato

Læs mere

STEMPELMÆRKE. KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLtNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. O 3(tø7.36_

STEMPELMÆRKE. KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLtNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. O 3(tø7.36_ Matr.nr. 2bø og 2ec Ringkjøbing Markjorder. Anmelder: Advokaterne Knud Dalgaard- Knudsen & Mogens Jepsen, Ringkjøbing. STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLtNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 30IYS"

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Boskovparken

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Boskovparken Du Kan - Du Må Den udvendige råderet i Køge Boligselskab Boskovparken I modsætning til Den Attraktive Råderet (se Du kan Du må ), som kun gælder indendørs, skal udvendig råderet altid godkendes på et beboermøde.

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Byplanvedtægt 13. For et område ved Bagsværdvej - Rønne Allé. Lyngby-Taarbæk Kommune

Byplanvedtægt 13. For et område ved Bagsværdvej - Rønne Allé. Lyngby-Taarbæk Kommune Byplanvedtægt 13 For et område ved Bagsværdvej - Rønne Allé Lyngby-Taarbæk Kommune BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRADE VED BAGSVÆRDVEJ RØNNE ALLE 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. I medfør af lovbekendtgørelse nr. 160

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 24.06.2014-1005433413 TINGLYSNINGSDATO: 24.06.2014 13:59:06 EJENDOM: Adresse: Adresse: Resdal Bakke 11A 0001p Resdal Bakke 11B 0001ae SERVITUT: MYNDIGHED:

Læs mere

under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N.

under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N. Mtr.nr.,ejerlav, sogn: 8 fe, Vrold under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N. Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag

Læs mere

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING KVISTGÅRD Deklaration Undertegnede grundejerforening O.F. - Omegnens Fritidshaveforening - deklarerer herved, som ejer af matr. nr. 5 a Munkegårde, Tikøb med virkning for

Læs mere

DEKLARATION. Ovennævnte beplantningsbælter og beplantning i øvrigt projekteres, udføres og plejes 1 år efter etablering ved kommunens foranstaltning.

DEKLARATION. Ovennævnte beplantningsbælter og beplantning i øvrigt projekteres, udføres og plejes 1 år efter etablering ved kommunens foranstaltning. Anmelder: Varde Kommune Teknik og Miljø Bytoften 2 6800 Varde DEKLARATION De på vedhæftede rids angivne ejendomme, matr.nr. 18 c, 18 m, 18 k, 18 i, 18 l, 18 p, 18 u, 18 t, 18 n, 18 o, 18 q, 18 r og 18

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE. DEKLARATION FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR SøIBERGSVEJ. 18. januar 1978.

RINGKØBING KOMMUNE. DEKLARATION FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR SøIBERGSVEJ. 18. januar 1978. RINGKØBING KOMMUNE DEKLARATION FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR SøIBERGSVEJ 18. januar 1978. RINGKØBING KOMMUNE DEKLARATION FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR SØIBERGSVEJ. Undertegnede Ringkøbing kommune

Læs mere

Teknisk Forvaltning Side 1 KÆDEHUSE, SYVHØJVÆNGE NR. 90 222 ( LIGE NUMRE ) RETNINGSLINIER FOR BYGNINGSÆNDRINGER

Teknisk Forvaltning Side 1 KÆDEHUSE, SYVHØJVÆNGE NR. 90 222 ( LIGE NUMRE ) RETNINGSLINIER FOR BYGNINGSÆNDRINGER Teknisk Forvaltning Side 1 1. Generelle oplysninger 2. Overdækninger 3. Væg i carport 4. Dør og vinduespartier 5. Tilbygninger 6. Udestue 7. Tag med 18 tagrejsning Teknisk forvaltning Side 2 1. GENERELLE

Læs mere

Anmelder: Geopartner Landinspektører A/S Birk Centerpark 24 7400 Herning Tlf. 9712 5811 CVR-nr. 20014784 J.nr. 1705512 - tgj Deklaration om transformerstation med teknikskabe og underjordisk kabelanlæg

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXV. i Herlev kommune.

Byplanvedtægt for byplanområde XXV. i Herlev kommune. Byplanvedtægt for byplanområde XXV i Herlev kommune. I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse nr. 16o af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE.

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 Lokalplanens formål Side 1 AFSNIT 2 Område - zonestatus i AFSNIT 3 Områdets anvendelse

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

Matr. nr. 1 bn Hasle by og sogn. 10. dec. 1948. Stempel- og gebyrfri i henhold til lov nr. 235 af 30.04.1946. DEKLARATION AF 10.12.1948.

Matr. nr. 1 bn Hasle by og sogn. 10. dec. 1948. Stempel- og gebyrfri i henhold til lov nr. 235 af 30.04.1946. DEKLARATION AF 10.12.1948. Matr. nr. 1 bn Hasle by og sogn. 10. dec. 1948. Stempel- og gebyrfri i henhold til lov nr. 235 af 30.04.1946. DEKLARATION AF 10.12.1948. Underskrevne arkitekt Andreas Dall som ejer af matr. nr. 1 hn Hasle

Læs mere

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening DEKLARATION For Handrupgaard Grundejerforening 27.06.1961 Dok om bebyggelse, benyttelse mv, Vedr. Matr. Nr. 3a, (3ff-3fg- -SA) af Handrup by, Dråby sogn - 2 - Anmelder: Advokatfirma BENT WERNER OLAF GORMSEN

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Giber Å

Vedtægter. for. Ejerforeningen Giber Å Vedtægter for Ejerforeningen Giber Å Rev. 2, 9. april 2013 I hht beslutning på ekstraordinær generalforsamling 21.03.2013 2 1 Formål, medlemmer: Ejerforeningen har til formål at eje og drive og vedligeholde

Læs mere

Partiel Byplan 3. For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: PB0300

Partiel Byplan 3. For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: PB0300 Partiel Byplan 3 For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.06.1975 3011502PB0300 BJERGSTED KOMMUNE Partiel Byplanvedtægt nr. 3, for dele af Havnsø og Egemarke

Læs mere

G/F Øresundsparken Nivå

G/F Øresundsparken Nivå Generelt Ordensreglementet er vedtaget på ordinær generalforsamling (17. marts 2009) og udarbejdet med henvisning til Vedtægter for Grundejerforeningen Øresundsparken 3, stk. 1, b, samt den tinglyste deklaration

Læs mere

Som nævnt i beretningen på den ordinære generalforsamling i 1991, havde bestyrelsen,

Som nævnt i beretningen på den ordinære generalforsamling i 1991, havde bestyrelsen, Gendoptryk 1998 HUSEJERFORENINGEN HORSBRED Oktober 1991 TIL MEDLEMMERNE Som nævnt i beretningen på den ordinære generalforsamling i 1991, havde bestyrelsen, fra Vallensbæk Kommune, Teknisk Forvaltning,

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

Materialevalg ved renovering og vedligeholdelse

Materialevalg ved renovering og vedligeholdelse Materialevalg ved renovering og vedligeholdelse Udarbejdet af Bestyrelsen f/ Nygårdsvængerne Om renovering og vedligeholdelse: Dette dokument er udarbejdet under hensyntagen til de eksisterende deklarationer

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager Oktober 2010 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

RG Røjlevangens Grundejerforening Baunevej 26-72 & Røjlevangen 80-208 2630 Taastrup

RG Røjlevangens Grundejerforening Baunevej 26-72 & Røjlevangen 80-208 2630 Taastrup RG Røjlevangens Grundejerforening Baunevej 26-72 & Røjlevangen 80-208 2630 Taastrup 25.1.94 AS Deklaration Røjlevangens Grundejerforening 1993 Denne deklaration er resultatet af ajourføringer og sammenskrivninger

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 12

BYPLANVEDTÆGT NR. 12 Gredstedbro Nord BYPLANVEDTÆGT NR. 12 Ribe kommune Partiel byplanvedtægt nr. 12 BYPLANVEDTÆGT W R. 12 for Et omr åde^t i l åben og lav^oligbebyggel-- se og til offentlige formål i Gredstedbro, I medfør

Læs mere

Lokalpian nr for bolig- og institutionsområde nord for Viben i Tønder kommune

Lokalpian nr for bolig- og institutionsområde nord for Viben i Tønder kommune Lokalpian nr. 4. 21 for bolig- og institutionsområde nord for Viben i Tønder kommune TØNDERKOMMUNE Lokaiplan nr. 4. 21 for bolig- og institutionsområde nord for Viben Sydvesten-Reklame, Tønder I henhold

Læs mere

Sjølundsparkens deklarationer

Sjølundsparkens deklarationer Sjølundsparkens deklarationer (herunder om- og tilbygningsbestemmelse & tegltage) Deklaration (1977). 1. Områdefastsættelse 1. Undertegnede ejer af det på vedlagte kortbilag 1 viste område, omfattende

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

D E K L A H A T I O N

D E K L A H A T I O N Matr.nr. 156i Søgård Hovedgård m.m. Holmsland Klit sogn l Området. D E K L A H A T I O N Underskrevne ejer af ejendommen matr.nr. 156i, Søgård Hovedgård m.m., Holmsland Klit sogn forpligter herved mig

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 10. Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9

Ordensregler for Afdeling 10. Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9 «Lejekontrakt_Navn» Ordensregler for Afdeling 10 Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9 Generelt Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige ændringer ved boligen/haven, samt opsætning af væsentligt udstyr

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 18 BYPLANVEDTÆGT FOR »SELSKOVPARKEN« I HILLERØD KOMMUNE

Byplanvedtægt nr. 18 BYPLANVEDTÆGT FOR »SELSKOVPARKEN« I HILLERØD KOMMUNE Byplanvedtægt nr. 18 BYPLANVEDTÆGT FOR»SELSKOVPARKEN«I HILLERØD KOMMUNE Byplanvedtægt nr. 18»Selskovparken«i Hillerød kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes

Læs mere

Deklaration for Matrikel nr. 2-ff (Rønnebækgårdsvej), Erritsø by og sogn

Deklaration for Matrikel nr. 2-ff (Rønnebækgårdsvej), Erritsø by og sogn 1. Områdets fastlæggelse 1.1. Undertegnede ejer af det på vedhæftede deklarationsrids viste område, omfattende matr. nr. 2 ff af Erritsø by og sogn i Fredericia Kommune, pålægger herved det nævnte område

Læs mere

DEKLARATION. Ovennævnte beplantningsbælter og beplantning i øvrigt projekteres, udføres og plejes 1 år efter etablering ved kommunens foranstaltning.

DEKLARATION. Ovennævnte beplantningsbælter og beplantning i øvrigt projekteres, udføres og plejes 1 år efter etablering ved kommunens foranstaltning. Anmelder: Varde Kommune Teknik og Miljø Bytoften 2 6800 Varde DEKLARATION De på vedhæftede rids angivne ejendomme, matr.nr. 18 c, 18 m, 18 k, 18 i, 18 l, 18 p, 18 u, 18 t, 18 n, 18 o, 18 q, 18 r og 18

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 20. Bloksbjergparken 1-69 & 2-38:

Ordensregler for Afdeling 20. Bloksbjergparken 1-69 & 2-38: «Lejekontrakt_Navn» «Lejekontrakt_Medunderskriv» Dato Ordensregler for Afdeling 20 Bloksbjergparken 1-69 & 2-38: Generelt: Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige ændringer ved boligen/haven, samt

Læs mere

G/F Øresundsparken Nivå

G/F Øresundsparken Nivå Generelt Ordensreglementet er vedtaget på ordinær generalforsamling (17. marts 2009) og udarbejdet med henvisning til Vedtægter for Grundejerforeningen Øresundsparken 3, stk. 1, b, samt den tinglyste deklaration

Læs mere

UDKAST AF 15.05.2014. Deklaration om hegning, beplantning, færdselsret, forsynings- og afløbsledninger

UDKAST AF 15.05.2014. Deklaration om hegning, beplantning, færdselsret, forsynings- og afløbsledninger LE34 Hillerød Helsingørgade 50 3400 Hillerød Tlf: 4826 4888 Web: www.le34.dk Projekt: 131853 Dokument: D14-057800 Side 1 af 4 UDKAST AF 15.05.2014 Deklaration om hegning, beplantning, færdselsret, forsynings-

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord November 2013 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -.

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -. ULLERSLEV LOKALPLAN KOMMUNE NR.20 RETTEN~I i~1ye?org -~ kun:gvid~3tmed MSTEMPLINGJA~ DOMMERKONmREJ-~KASSEKONTRo~ppARAT E 133284~~ 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -., FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN

Læs mere

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II)

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II) Byplanvedtægt A 10 Byplanvedtægt for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) Byplanvedtægt A 10 for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) medfør

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989)

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN På baggrund af ønsker fra grundejerforeningen "Klanparken" om mulighed

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE Teknisk forvaltning Matr.nr. l5q og l8ao Båring By, Asperup l.2.5:p16 HK/ak Lokalpian nr. 48 (1995 338) T~7 -

Læs mere

Deklaration af 1. Feb Stølsgården Enø. Deklaration

Deklaration af 1. Feb Stølsgården Enø. Deklaration Stempelmærke Dommerkontoret Næstved 23.02.1973 Deklaration Side 1 af 5 Om udstykning, bebyggelse, benyttelse, beplantning og grundejerforening m.v. for Matr. nr. 5 og 2 D Enø, Karrebæk Sogn. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det i l nævnte område:

I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det i l nævnte område: ÅRHUS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. l FOR SABRO. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det i l nævnte område: 1. BYPLANVEDTÆGTENS OMRÅDE.

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36 Side 1 1.1 Foreningens medlemmer er de til enhver

Læs mere

Overtrædelse af Deklarationen Grundejerforeningen RØNNEHOLTPARKEN. Temaaften den 30. september 2010

Overtrædelse af Deklarationen Grundejerforeningen RØNNEHOLTPARKEN. Temaaften den 30. september 2010 Overtrædelse af Deklarationen Grundejerforeningen RØNNEHOLTPARKEN Temaaften den 30. september 2010 Dagsorden Introduktion til og baggrund for afholdelse af Temaaften Udvalgte brud på Deklarationen til

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMUDE VED EGENSE I medfør af byplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

SERVITUT. EJENDOM: Adresse: Lille Elstedvej Lystrup. Matrikelnummer: EJER: ICT EJENDOMME A/S Sindalsvej Risskov CVR:

SERVITUT. EJENDOM: Adresse: Lille Elstedvej Lystrup. Matrikelnummer: EJER: ICT EJENDOMME A/S Sindalsvej Risskov CVR: SERVITUT EJENDOM: Adresse: Lille Elstedvej 101 8520 Lystrup 0005l 0007f 0007b 0005c EJER: ICT EJENDOMME A/S Sindalsvej 15 8240 Risskov CVR: 21755095 PÅTALEBERETTIGET: MYNDIGHED: ANMODER: AREALANVENDELSE:

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983)

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BESTEMMELSER I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

L O V E. For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE. Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961.

L O V E. For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE. Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961. L O V E For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961. Med ændringer vedtaget på generalforsamlingerne den: 13/5-1972, 22/5-1976, 15/5-1977, 31/3-1982, 27/3-1984,

Læs mere

d) På hver parcel skal der udføres en holdeplads for én vogn. Hvis garage opføres, skal nævnte holdeplads ligge mellem garagen og vejarealet.

d) På hver parcel skal der udføres en holdeplads for én vogn. Hvis garage opføres, skal nævnte holdeplads ligge mellem garagen og vejarealet. Deklaration, tinglyst d. 25. april 1961: Efter delvis aflysning som følge af lokalplan 238 Forvaltningen giver grundejerforeningen ret i, at teksten i lokalplanen omkring delvis ophævelse af servitutterne

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 26.03.2010-1000697446 TINGLYSNINGSDATO: 0040ax Adresse: Bauneholmvej 54 0015m 0012d 0012a 0015o 0012e 0015i Adresse: Klodgårdsvej 4 0024i 0024h 0024c

Læs mere