TotalErhverv Løsøreforsikring. Forsikringsvilkår TE-LØS-01

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TotalErhverv Løsøreforsikring. Forsikringsvilkår TE-LØS-01"

Transkript

1 TotalErhverv Løsøreforsikring Forsikringsvilkår TE-LØS-01

2 Indholdsfortegnelse Hvilke genstande er omfattet 1. Hvilke genstande er ikke omfattet 2. Dækninger 3. Brand 4. Tyveri samt hærværk 5. Anden skade 6. Glas 7. Sanitet 8. Elskade 9. Køle- og dybfrost 10. Jordskadedækning 11. Sikring 12. Sikkerhedsforskrifter for brandforsikringen 13. Skadeopgørelse og erstatningsregler 14. Følgeudgifter 15. Ved brandskader i forbindelse med udførelse af varmt arbejde 16.

3 Løsøreforsikring Disse vilkår er i tilslutning til de enhver tid gældende generelle vilkår for TotalErhverv, medmindre de er fraveget i nærværende vilkår. 1. Hvilke genstande er omfattet 1.1 Af dækningsskemaet fremgår dækningsomfanget for genstandene. 1.2 Genstande som tilhører andre, og hvor virksomheden bærer risikoen for, og anden forsikring ikke kan forpligtes, er også omfattet af forsikringen. 2. Hvilke genstande er ikke omfattet 2.1 Ting, som er omfattet af anden forsikring eller af garantitilsagn for eksempel en bygningsforsikring, en privatforsikring, forhandlergarantier eller gennem vedligeholdelses- og serviceabonnementer. 2.2 Guld, sølv, platin, palladium samt anden legering med ædelt metal, der indeholder 333 promille rent guld eller mere, diamanter, ædelstene, ægte perler, kulturperler, smykke- og juvelerarbejder, hvori de nævnte materialer indgår. 2.3 Lomme- og armbåndsure med en stykværdi på over kr. 2.4 Trailere, påhængsvogne, sø- og luftfarttøjer. 2.5 Genstande som ikke tilhører forsikringstageren (den forsikrede virksomhed). 3. Dækninger 3.1 Det fremgår af policen hvilke dækninger der er valgt for genstandene. 3.2 I dækningsskemaet fremgår hvad hver dækning dækker. Der er en oversigt i hver skema over hvilke genstande der er omfattet, og det fremgår med ikoner, hvorvidt genstanden er dækket, ikke dækket eller begrænset dækket. Begrænset dækning bruges, når der er gestande der f.eks. har dæknings- og/eller sumbegrænsning. 3.3 Yderligere løsøreforsikringer er beskrevet i punkt 11.

4 Dækningsskema Løsøre Dækket Ikke dækket Begrænset dækning Forsikringen dækker direkte skade sket i forsikringstiden som følge af: 4. Brand Brand (ildsvåde) Lynnedslag direkte i det forsikrede eller i bygning, hvori det befinder sig Eksplosion (en momentant forløbende kemisk proces) Pludselig tilsodning fra forskriftsmæssigt indrettede anlæg til rumopvarmning Nedstyrtning fra eller af fly Brandslukningsskade og bortkomst i forbindelse med brand Brandskader på genstande uden for bygning, dog kun på forsikringsstedet. Der erstattes med maksimalt kr. Forsikringen dækker ikke: Skade, der består i svidning eller smeltning, for eksempel gløder fra tobaksrygning eller pejs Skade på ting, der med vilje udsættes for ild eller varme, medmindre skaden skyldes mekanisk eller teknisk svigt Skade af kosmetisk art. Ved brandskader (ildsvåde) i forbindelse med varmt arbejde se punkt 16. Forsikringen omfatter: Virksomhedens eget driftsudstyr. Kontorinventar, herunder møbler, løse tæpper, gardiner, malerier, lamper, kontormaskiner, it-udstyr, herunder bærbare computere med videre, inklusiv retablering af data på elektronisk databærende medier, telefoner, maskiner, værktøj, redskaber, skilte (men ikke bandereklamer eller skilte for eksempel forbindelse med sportsudøvelse), hegn omkring virksomheden, ikke-registreringspligtige køretøjer, øvrigt driftsudstyr samt lokaleindretninger bekostet af virksomheden Varer med henblik på salg. Råvarer, varer under fremstilling samt færdigvarer, herunder emballage Originalmodeller og tegninger, skabeloner, mønstre, forme, matricer, klicheer, trykplader, kartoteker, forretningsbøger og lignende. Der erstattes højst med 20% af forsikringssummen for løsøre Penge og pengerepræsentativer, herunder aktier, obligationer, ubrugte frimærker og lignende samt værdipapirer. Erstattes med maksimalt kr Erhvervsløsøre tilhørende virksomheden beroende i bygning, uden for forsikringsstedet, for eksempel rejsekollektioner, it-udstyr, herunder computere (også bærbare) samt mobiltelefoner. Der erstattes med højst 20% af forsikringssummen, dog maksimalt kr. Bærbart it-udstyr og mobiltelefoner dækkes også uden for bygning, dog med maksimalt kr Udstillingskunst i bygning tilhørende andre er omfattet af forsikringen, hvis virksomheden bærer risikoen for det og anden forsikring ikke kan forpligtes. Der erstattes med maksimalt kr Registreringspligtige motorkøretøjer og knallerter er kun omfattet af forsikringen, hvis virksomheden primært handler med og/ eller reparerer motorkøretøjer, og dækningen forudsætter, at motorkøretøjerne er opbevaret i en bygning på forsikringsstedet Fastmonterede glas i vindues- og dørpartier samt sanitet, herunder spejle i lejede virksomhedsbygninger og lokaler når forsikringstageren har forsikringspligten.

5 Dækningsskema Løsøre Dækket Ikke dækket Begrænset dækning 5. Tyveri samt hærværk Forsikringen dækker direkte skade sket i forsikringstiden som følge af: Indbrudstyveri, dette foreligger når tyven: ved synlig vold mod lukke (dør, vindue, lem, port el.lign.) har skaffet sig adgang til bygning. beviseligt ved dirke, falske eller tillistede nøgler har skaffet sig adgang til bygning. er kommet ind gennem åbninger, der ikke er beregnet til indgang F.eks. skorstene, skakter og ventilationskanaler. Vinduer og lemme anses ikke som en åbning i den forbindelse. stjæler løsøre gennem åbninger, som umiddelbart forinden er frembragt, f.eks. ved at knuse vinduesruder Tyveri fra aflåste udhængsskabe erstattes med maksimalt kr Indbrudstyveri fra og tyveri af containere på forsikringsstedet erstattes med maksimalt kr Tyveri af fastmonterede skilte, hjertestartere og sikringsudstyr placeret på bygning eller fastmonteret på beton og/eller stålsøjler i umiddelbar nærhed af virksomhedens indgangsparti(er) Ran, dvs. tyveri i tilfælde af, at den sikrede eller andre i umiddelbar nærhed af gerningsstedet bemærker, at der sker tyveri i samme øjeblik det finder sted Røveri, dvs. når tyven har anvendt vold eller fremsat trusler om at anvende vold overfor sikrede personer. Gælder både i og uden for bygning Hærværk inde i bygninger Hærværk på skilte Indbrudstyveri begået af ansatte i virksomheden Dækningen er betinget af, at døre og andre indgangsåbninger holdes forsvarligt aflukkede og aflåsede, og at vinduer er lukkede og tilhaspede. Købstædernes Forsikring kan opstille særlige krav om tyverisikring. Se også punkt 12 og policetillæg med sikringskrav. Forsikringen dækker ikke: Tyveri, hvis der ikke foreligger indbrudstyveri Tyveri, hvor de stjålne genstande skaffes bort fra forsikringsstedet via en dør, port el.lign., som det er muligt for gerningsmanden at åbne indefra uden derved at påføre døren/porten tegn på opbrud, medmindre det sker i forbindelse med indbrudstyveri Tyveri af ting der befandt sig uden for bygning. Ting, som befinder sig i åbne skure, halvtage, drivhuse, konstruktioner beklædt med lærred, plastfolie eller stof, telte og lignende, betragtes ikke som opbevaret i bygning Glemte, tabte eller forlagte ting Tyveri, hvis sikrede har udvist grov uagtsomhed Tyveri begået af personer, ansat i virksomheden Hærværk på møntbokse, vekselautomater eller spilleautomater, når der ikke foreligger indbrudstyveri Hærværk på ting som befinder sig uden for bygning. Ting, som befinder sig i åbne skure, halvtage, drivhuse, konstruktioner beklædt med lærred, plastfolie eller stof, telte og lignende, betragtes ikke som opbevaret i bygning Skade af kosmetisk art.

6 Dækningsskema Løsøre Dækket Ikke dækket Begrænset dækning Forsikringen omfatter: 5. Tyveri samt hærværk fortsat Virksomhedens eget driftsudstyr. Kontorinventar, herunder møbler, løse tæpper, gardiner, malerier, lamper, kontormaskiner, it-udstyr, herunder bærbare computere med videre, inklusiv retablering af data på elektronisk databærende medier, telefoner, maskiner, værktøj, redskaber, skilte (men ikke bandereklamer eller skilte for eksempel forbindelse med sportsud øvelse), hegn omkring virksomheden, ikke-registreringspligtige køretøjer, øvrigt driftsudstyr samt lokaleindretninger bekostet af virksomheden. Virksomhedens cykler er tillige dækket uden for forsikringsstedet. Uden for aflukket og aflåst bygning, dækkes kun, hvis cyklen er låst med en DVN-godkendt lås. Det er en forudsætning for dækning, at cyklens stelnummer kan oplyses Varer med henblik på salg. Råvarer, varer under fremstilling samt færdigvarer, herunder emballage. For så vidt angår tobaksvarer samt elektronisk udstyr erstattes maksimalt med kr. i forbindelse med røveri (anvendelse af vold eller fremsættelse af trusler om at anvende vold) samt i forbindelse med ran (tyverier, der bemærkes i gerningsøjeblikket) Originalmodeller og tegninger, skabeloner, mønstre, forme, matricer, klicheer, trykplader, kartoteker, forretningsbøger og lignende. Der erstattes højst med 20% af forsikringssummen for løsøre Penge og pengerepræsentativer, herunder aktier, obligationer, ubrugte frimærker og lignende samt værdipapirer. Dækningsbegrrænsning fremgår af policen for: Tyveri sket ved anvendelse af vold eller med trusler om anvendelse af vold (røveri) over for sikrede personer Indbrudstyveri af penge i almindelig gemme Indbrudtyveri af penge fra pengeskab. Sikringskrav fremgår af afsnit om sikring. Røveri og overfald under transport uden for virksomheden Erhvervsløsøre tilhørende virksomheden beroende i bygning, midlertidig uden for forsikringsstedet, for eksempel rejsekollektioner, it-udstyr, herunder computere (også bærbare) samt mobiltelefoner. Der erstattes med højst 20% af forsikringssummen, dog maksimalt kr. Bærbart it-udstyr og mobiltelefoner dækkes også ved simpelt tyveri uden for bygning, dog med maksimalt kr Udstillingskunst i bygning tilhørende andre er omfattet af forsikringen, hvis virksomheden bærer risikoen for det og anden forsikring ikke kan forpligtes. Der erstattes med maksimalt kr Registreringspligtige motorkøretøjer og knallerter er kun omfattet af forsikringen, hvis virksomheden primært handler med og/eller reparer motorkøretøjer. Der er kun dækning, når motorkøretøjet stjæles ved indbrudstyveri Fastmonterede glas i vindues- og dørpartier samt sanitet, herunder spejle i lejede virksomhedsbygninger og lokaler når forsikringstageren har forsikringspligten.

7 Dækningsskema Løsøre Dækket Ikke dækket Begrænset dækning Forsikringen dækker direkte skade sket i forsikringstiden som følge af: 6. Anden skade Anden skade er fysisk skade, der pludseligt og udefra påføres det forsikrede, herunder, men ikke begrænset til: Storm og skypumpeskader på vindstyrke 8 og derover (17,2m pr. sek.) Vand, der som følge af voldsomt skybrud eller voldsomt tøbrud ikke kan få normalt afløb og derfor oversvømmer. forsikringsstedet eller stiger op gennem normalt dimensionerede og intakte afløbsledninger. Det er en forudsætning for. denne dækning at ubenyttede toiletter og afløb er afblændet Udefra kommende skader på maskiner med videre Påkørsel Skade på ting, der vælter eller falder ned Anden skade på genstande uden for bygning, dog kun på forsikringsstedet. Der erstattes med maksimalt kr. Forsikringen dækker ikke: Skader der er undtaget i forsikringsvilkårene Skader der er eller ville kunne dækkes (ved tilvalg) under andre dækninger i disse forsikringsvilkår Skade, der helt eller delvist skyldes fejlkonstruktion, fejl montering eller anden fejl ved fremstillingen samt slid Skade sket i forbindelse med byggearbejder Skade, som følge af frostsprængning, medmindre det skyldes tilfældig svigt i varmeforsyningen Skade, som følge af oversvømmelse fra hav, sø, fjord eller vandløb samt opstigning af grund- eller kloakvand Skade, som følge af udsivning eller udstrømning fra beholdere og anlæg med videre, som maksimalt kan rumme 20 liter Skade, som følge af, at nedbør er trængt ind gennem utætheder revner, sprækker, åbninger og lignende, medmindre det skyldes en forsikringsdækket bygningsskade Skade, som følge af vindpåvirkning ved vindstyrker på under 8 (17,2 m pr. sek.) Vandskade på løsøre, tv-installationer og øvrige installationer inkl. kabelføringer i kældre, når de ikke er anbragt mindst 25 cm over kældergulv Skade, der består i beskadigelse som følge af it-vira Skade på varer til videresalg eller eget forbrug i køle- eller fryseskab, montre, diske, kølerum/fryserum som følge af uventet og tilfældig strømafbrydelse, eller hvis kølemedium ødelægger disse Skade på hegn tilhørende virksomheden Skade af kosmetisk art. Forsikringen omfatter: Virksomhedens eget driftsudstyr. Kontorinventar, herunder møbler, løse tæpper, gardiner, malerier, lamper, kontormaskiner, it-udstyr, herunder bærbare computere med videre, inklusiv retablering af data på elektronisk databærende medier, telefoner, maskiner, værktøj, redskaber, skilte (men ikke bandereklamer eller skilte for eksempel forbindelse med sportsudøvelse), Fastmonteret baldakiner og markiser, ikke-registreringspligtige køretøjer, øvrigt driftsudstyr samt lokaleindretninger bekostet af virksomheden. Dog dækkes hegn på muret eller støbt fundament, betonblokke og DS2122 godkendt trykimprægneret træ, for vindpåvirkning over 8 (17,2 m pr. sek.) Varer med henblik på salg. Råvarer, varer under fremstilling samt færdigvarer, herunder emballage Originalmodeller og tegninger, skabeloner, mønstre, forme, matricer, klicheer, trykplader, kartoteker, forretningsbøger og lignende. Der erstattes højst med 20% af forsikringssummen for løsøre Penge og pengerepræsentativer, herunder aktier, obligationer, ubrugte frimærker og lignende samt værdipapirer. værdipapirer dækkes ikke. Dog dækkes ødelæggelse i forbindelse med vand- og anden væskeskade. Der erstattes med maksimalt kr Erhvervsløsøre tilhørende virksomheden beroende i bygning, midlertidig uden for forsikringsstedet, for eksempel rejsekollektioner, it-udstyr, herunder computere (også bærbare) samt mobiltelefoner. Der dækkes med 20% af forsikringssummen, dog maksimalt kr. Andre steder end i biler er der kun dækning, hvis tingene befinder sig i bygning. Bærbart it-udstyr og mobiltelefoner dækkes også uden for bygning, dog med maksimalt kr Udstillingskunst i bygning tilhørende andre er omfattet af forsikringen, hvis virksomheden bærer risikoen for det og anden forsikring ikke kan forpligtes. Der erstattes med maksimalt kr Registreringspligtige motorkøretøjer og knallerter er kun omfattet af forsikringen, hvis virksomheden primært handler med og/eller reparerer motorkøretøjer. Der er kun dækning, når motorkøretøjet bliver skadet ved en dækningsberettiget vandskade eller ved følgerne efter en dækningsberettiget stormskade på den bygning, hvori motorkøretøjet befandt sig. Der er således kun dækning, når motorkøretøjet befinder sig i en bygning på forsikringsstedet, og ikke udenfor bygning Fastmonterede glas i vindues- og dørpartier samt sanitet, herunder spejle i lejede virksomhedsbygninger og lokaler når for sikringstageren har forsikringspligten.

8 Dækningsskema Løsøre Dækket Ikke dækket Begrænset dækning Forsikringen dækker direkte skader opstået i forsikringstiden på: 7. Glas Brud Reperation og udskiftning af dekoration, bogstaver, solfilm, solfiltre, alarmstrimler og -tråde mv. i forbindelse med brud på de forsikrede ruder mv Det er en forudsætning at det forsikrede glas er endeligt anbragt på sin blivende plads. Forsikringen dækker ikke: Ridser Punktering af eller utætheder i sammensætning af termoruder Skade i forbindelse med ombygning, vedligeholdelse eller reparation af de forsikrede genstande, deres rammer, indfatning eller lignende Skade af kosmetisk art Skader der er eller ville kunne dækkes (ved tilvalg) under andre dækninger i disse forsikringsvilkår. Det samme gælder for skader, som er undtaget i forsikringsvilkårene Skade, der helt eller delvist skyldes fejlkonstruktion, fejl montering eller anden fejl ved fremstillingen samt slid Skade, som skyldes manglende vedligeholdelse Skade, som følge af oversvømmelse fra hav, sø, fjord eller vandløb samt opstigning af grund- eller kloakvand. Forsikringen omfatter: Fastmonterede glas i vindues- og dørpartier i lejede virksomhedsbygninger og lokaler, men kun hvis forsikringstageren har vedligeholdelsespligten.

9 Dækningsskema Løsøre Dækket Ikke dækket Begrænset dækning Forsikringen dækker direkte skader opstået i forsikringstiden på: 8. Sanitet Brud Det er en forudsætning at det forsikrede sanitet er endeligt anbragt på sin blivende plads. Forsikringen dækker ikke: Ridser/revner i de forsikrede genstande, herunder afspringning af splinter, samt enhver form for beskadigelse af emalje Beskadigelse af kosmetisk art Skader der er eller ville kunne dækkes (ved tilvalg) under andre dækninger i disse forsikringsvilkår. Det samme gælder for skader, som er undtaget i forsikringsvilkårene Skade, som følge af frostsprængning medmindre det skyldes tilfældig svigt i varmeforsyningen Skade, som skyldes manglende vedligeholdelse Skade der helt eller delvist skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering eller anden fejl ved fremstillingen samt slid Skade, som følge af oversvømmelse fra hav, sø, fjord eller vandløb samt opstigning af grund- eller kloakvand. Forsikringen omfatter: Virksomhedens sanitet i form af wc-kummer, cisterner, håndvaske, bidets samt urinaler, hvis forsikringstageren har vedligeholdelsespligten.

10 Dækningsskema Løsøre Dækket Ikke dækket Begrænset dækning 9. Elskade Forsikringen dækker direkte skade sket i forsikringstiden som følge af: Elskade Overspænding Induktion Kortslutning Skader sket i centrale it-installationer såsom servere, main- og mailserveren, hovedswitcheren, hovedtelefonanlægget erstattes maksimalt med kr. Forsikringen dækker ikke: Skade der helt eller delvist skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering eller anden fejl ved fremstillingen samt slid Skade der skyldes overtrædelse af bestemmelserne i stærkstrømsreglementet, eller elinstallationen anvendes i strid hermed Skader der er eller ville kunne dækkes (ved tilvalg) under andre dækninger i disse forsikringsvilkår. Det samme gælder for skader, som er undtaget i forsikringsvilkårene Skade sket i forbindelse med reparation Skade der skyldes grov forsømmelse eller mangelfuld pasning Skade sket i elektrorør af enhver art, herunder røntgenrør og laserstrålerør, i laboratorieudstyr, radar og satellitkommunikationsudstyr Skade af kosmetisk art Skade, som følge af oversvømmelse fra hav, sø, fjord eller vandløb samt opstigning af grund- eller kloakvand Skade, som følge af frostsprængning medmindre det skyldes tilfældig svigt i varmeforsyningen. Forsikringen omfatter: Virksomhedens eget driftsudstyr. Kontorinventar, herunder møbler, lamper, kontormaskiner, it-udstyr, herunder bærbare computere med videre, inklusiv retablering af data på elektronisk databærende medier, telefoner, maskiner, værktøj, redskaber, skilte (men ikke bandereklamer eller skilte for eksempel forbindelse med sportsudøvelse), hegn omkring virksomheden, øvrigt driftsudstyr samt lokaleindretninger bekostet af virksomheden Erhvervsløsøre tilhørende virksomheden beroende i bygning midlertidig uden for forsikringsstedet, for eksempel rejsekollektioner, it-udstyr, herunder computere (også bærbare) samt mobiltelefoner Udstillingskunst i bygning tilhørende andre er omfattet af forsikringen, hvis virksomheden bærer risikoen for det og anden forsikring ikke kan forpligtes. Der dækkes maksimalt kr.

11 Dækningsskema Løsøre Dækket Ikke dækket Begrænset dækning 10. Køle- og dybfrost Forsikringen dækker direkte skade sket i forsikringstiden som følge af: Efter en uventet og tilfældig strømafbrydelse hvor varer ødelægges Kølemedium ødelægger varerne Indeholder opbevaringsenheden varer for mere end kr. skal der være en alarmforbindelse opkoblet til en døgnvagt, i tilfælde af elsvigt. Forsikringen dækker ikke: Varer for mere end kr. hvis der ikke er en alarmforbindelse opkoblet til en døgnvagt, i tilfælde af elsvigt Skade sket i forbindelse med reparation Skade der skyldes grov forsømmelse, mangelfuld vedligeholdelse eller pasning Skade, der helt eller delvist skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering eller anden fejl ved fremstillingen samt slid Skade af kosmetisk art Skader der er eller ville kunne dækkes (ved tilvalg) under andre dækninger i disse forsikringsvilkår.det samme gælder for skader, som er undtaget i forsikringsvilkårene. Forsikringen omfatter: Forsikringen dækker virksomhedens eget driftsudstyr i form af egne fødevarer, for eksempel beregnet til kantinebrug Varer med henblik på salg beroende i køle- og fryseskabe, montre, diske, kølerum/fryserum og lignende. Herunder råvarer, varer under fremstilling, samt færdigvarer.

12 11. Jordskadedækning 11.1 Hvad dækkes Forsikringen dækker udgifter til rensning af jord i forbindelse med en af forsikringen omfattet skade. Dækningen omfatter udgifter til oprydning, oprensning, opgravning, deponering, fjernelse og destruktion af jord, rensning af søer, damme, vandreservoirer og lignende ejet af virksomheden eller overdraget til virksomheden jf. skriftligt kontrakt i tilfælde, hvor virksomheden drives fra lånte eller lejede bygninger/ lokaliteter Desuden dækkes udgifter til retablering af ovennævnte samt nødvendige omkostninger til fastlæggelse af den dækningsberettigede skades omfang. Dækningen er betinget af, at offentlige myndigheder i kraft af gældende lovgivning stiller eller kan stille krav om oprydning med videre, og at denne er nødvendiggjort af en skadeårsag, der er omfattet af løsøreforsikringen, og/eller som har ramt løsøre beroende i de forsikrede bygninger eller løsøre beroende på eller i den forsikrede jord Hvad dækkes ikke Forsikringen dækker ikke udgifter til gennemførelse af foranstaltninger, som af myndighederne var forlangt eller kunne være forlangt inden skaden Forsikringssum Forsikringssummen fremgår af policen. 12. Sikring 12.1 Generel sikring På forsikringsstedet skal samtlige større åbninger være forsynet med lukker, der er forsvarligt fastholdt. Døre, porte og lemme skal være aflåste og vinduer skal være lukkede og tilhaspede Varegrupper og sikring Nogle ting er mere tyvetækkelige end andre, fordi tingene normalt er lette at omsætte på hælermarkeder. Det drejer sig blandt andet om cigaretter, spiritus, it-udstyr, pelsværk, våben, radio- og tvudstyr, foto- og filmudstyr. Når en virksomhed producerer eller handler med sådanne ting, er der en særlig interesse for tyve. Derfor skal Købstædernes Forsikring have lov til at foretage risikobesigtigelse på forsikringsstedet, inden løsøreforsikringen oprettes med henblik på at vurdere, om der skal stilles særlige krav om tyverisikringsforholdene. Det drejer sig om arten, omfanget og værdien af tingene samt om, på hvilken måde de er beskyttet mod tyveri. Købstædernes Forsikring anvender de regler som udarbejdes af forsikringsbranchens fælles organisation Forsikring & Pension. Disse regler kan findes på internetadressen og under Tyveri Særlige tyverisikringskrav Herudover kan Købstædernes Forsikring forudsætte andre særlige tyverisikringsforanstaltninger gennemført og anvendt. Det vil i så fald fremgå af policen eller policetillæg. Måtte det i praksis vise sig, at virksomheden ikke lever op til de betingelser og krav, der er aftalt mellem forsikringstageren og Købstædernes Forsikring, hvorved selskabets forventninger er bristet, kan det få den konsekvens, at erstatningen efter skade for de ting, som er årsag til de stillede krav om tyverisikring, nedsættes eller helt bortfalder Særlige sikringskrav Sikringskrav for containere Containeren skal være aflåst med låsebom eller sikkerhedslås F&P klassificeret i Skafor klasse RØD. Ved anvendelse af låsebom skal denne aflåses med bolthængelås i Skafor sikkerhedsklasse RØD. Alle døråbninger i containeren skal forsynes med den krævede låseenhed. Det er en betingelse for dækning, at der i containeren ikke er vinduer, døre eller åbninger i grænsefladen større end 10 x 10 cm. Det er forsikringstagerens forpligtigelse at sørge for at containeren er aflåst efter denne sikkerhedsforskrift. Hvis det undlades kan erstatning bortfalde i tilfælde af skade Sikringskrav for pengeskabe Pengeskabe skal være fastmonteret og aflåste. Pengeskabet skal derudover være sikringsmæssigt godkendt af Forsikring og Pension, til at opbevare det pågældende beløb. 13. Sikkerhedsforskrifter for brandforsikringen 13.1 Konsekvens ved manglende overholdelse I tilfælde af skade vil retten til erstatning helt bortfalde såfremt sikrede eller den, det påhviler at påse forskrifternes gennemførelse, har forsømt at overholde nedenstående regler og dette har betydning for skadens indtræden eller omfang.

13 13.2 Orden og ryddelighed Det er en betingelse for branddækningen, at der dagligt føres tilsyn med orden, rengøring og ryddelighed, og at brandbare materialer er fjernet, når de ikke er i brug i virksomhedens almindelige drift Brandsikring Det er en betingelse for branddækningen, at hvis der forefindes branddøre at disse friholdes, så automatiske lukkemekanismer fungerer efter hensigten, ligesom håndslukningsudstyr skal være kontrolleret og funktionsdygtigt Sikkerhedsforeskrifter for specielle genstande Såfremt der forfindes understående genstande gælder nedenstående sikkerhedsforeskrifter Brandbart oplag Det er en betingelse for branddækningen, at der inden for en afstand af 10 meter fra bygning ikke henstår brandbart oplag i form af affald, pap, papir, træ, halm, plast, kemikalier eller lignende Køkken i restauration, cafe, cafeteria, kantine mv. Det er en betingelse for branddækningen, at: Askebægre tømmes i brandsikre stålbeholdere med låg. Udsugningsanlæg med tilhørende filtre over friture, gaskomfur, indendørs grill og åbne ildsteder til madlavning rengøres hver 14. dag samt at der føres logbog som dokumentation herfor. Der i umiddelbar nærhed af friture, gaskomfur, indendørs grill og åbne ildsteder til madlavning findes håndslukker godkendt til friture, samt godkendt brandtæppe Kemikalier Det er en betingelse for branddækningen, at klude, pensler mv. anvendt til påføring eller bearbejdning med linolie og andre selvantændelige eller brandbare kemikalier samt affald deraf opbevares i brandsikker stålbeholder med låg Ladestationer Det er en betingelse for branddækningen, at ladestationer til batterier til trucks, biler mv. er indrettet, så: Der er opsat forbudsskilt mod rygning, Der er markeringsstriber på gulvet, dels under ladestationen, dels i mindst 2 m s afstand fra truck, bil mv. Pladsen indenfor striberne skal være fri for brandbart oplag, Ensretteren er anbragt på et ubrandbart underlag, Ladekablerne højst er 4 m lange og altid ophængt over gulv, når de ikke er i brug, Ladekablerne efterses jævnligt for fejl og at fejl ud bedres omgående, Særligt indrettede truckladerum er ventilerede for brint og luftblandinger under eksplosionsgrænsen Brandfarlige processer Det er en betingelse for branddækningen, at der ikke i umiddelbar nærhed af brandbare materialer arbejdes med svejsning, vinkelslibning, skærebrændere, blæselamper, ukrudtsbrændere, loddeapparater, brug af åben ild eller lignende Brandfarlige væsker Det er en betingelser for branddækningen at oplaget af brandfarlige væsker af fareklasse I, II og III ikke overstiger 10 oplagsenheder Ved brandfarlige væsker af fareklasse I forstås, væsker med flammepunkt under 21 grader Celsius, fareklasse II med flammepunkt under 55 grader Celsius og fareklasse III med flammepunkt under 100 grader Celsius En oplagsenhed er: 1 liter væske af fareklasse I, 5 liter væske af fareklasse II og 25 liter væske af fareklasse III Midlertidig oplagring af fyrværkeri Det er en betingelse for branddækningen at der ikke opbevares mere end 50 kg i butikken og 100 kg på tilstødende lager af kategori I og II, jf. Tekniske Forskrifter for Fyrværkeri, som udstedes af Beredskabsstyrelsen. Vægtangivelsen er bruttovægten på fyrværkeriet. 14. Skadeopgørelse og erstatningsregler 14.1 Købstædernes Forsikring har ret til at lade skaderamte ting sætte i samme stand som før skaden eller levere tilsvarende ting. Kan tilsvarende ting nye eller brugte fremskaffes, sker det til de priser, Købstædernes Forsikring kan opnå. Måtte der være forhold som gør, at forsikringstageren ikke ønsker genlevering eller reparation, kan Købstædernes Forsikring fratrække eventuelle rabatter ved nyindkøb eller ved reparation i erstatningsbeløbet. Det forudsætter dog, at Købstædernes Forsikring kan bevise, at det var muligt at opnå den pågældende rabat. Virksomhedens egne muligheder for at opnå rabat hos leverandører og/eller reparatører skal i tilfælde af skade komme Købstædernes Forsikring til gode, uanset at

14 forsikringssummen for erhvervsløsøre skal være fastsat ud fra vejledende udsalgspriser, listepriser med videre. Såfremt reservedele ikke kan fremskaffes eller kun kan fremskaffes på en uforholdsmæssig bekostelig måde, ydes erstatning i forhold til, hvad det normalt ville have kostet at udbedre skaden Inventar, maskiner og andet driftsudstyr Erstatningen opgøres som forskellen mellem de skaderamte tings nyværdi og deres værdi efter skaden. Ved nyværdi forstås genanskaffelsesprisen umiddelbart før skaden uden fradrag for alder og brug, men med rimelige fradrag for værdiforringelse, hvis nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder måtte foreligge I erstatningsfastsættelsen tager Købstædernes Forsikring hensyn til eventuelle prisstigninger, der måtte ske i reparationspriser og genanskaffelsespriser inden for normal reparations- eller leveringsperiode. Skadede ting skal repareres, eller indkøb af identiske ting, som de nu skaderamte, skal finde sted senest 1 år efter skadebegivenheden. I modsat fald erstattes med dagsværdi (se punkt 14.15) Forskellen mellem den til nyværdien og den til dagsværdien (se punkt 14.15) svarende del af erstatningen udbetales først, når de beskadigede ting er istandsat eller genanskaffet, eller Købstædernes Forsikring skønner, at istandsættelse eller genanskaffelse er sikret på betryggende vis. Forsikringstageren kan anmode om at få udbetalt dagsværdierstatning før end den endelige skadeopgørelse kan udarbejdes Færdigvarer af egen fremstilling Ting, som virksomheden selv har fremstillet med henblik på salg, erstattes på grundlag af den pris, som ved salg på almindelige handelsvilkår ville kunne opnås umiddelbart før skaden med fradrag for regelmæssige salgsomkostninger, undgået handelsrisiko samt fordelen ved kontant betaling Varer under fremstilling Ting, som virksomheden selv har under fremstilling med henblik på salg senere, erstattes på grundlag af materialeværdi og produktionsomkostninger. Hertil lægges en forholdsmæssig andel, dels af virksomhedens generalomkostninger, dels avancen ved færdigvarens salg til en pris, der på almindelige handelsvilkår kunne opnås umiddelbart før skaden med fradrag som anført under punkt 14.3, færdigvarer af egen fremstilling Råvarer Råvarer, det vil sige endnu ikke bearbejdede eller behandlede varer, erstattes med genanskaffelsesprisen Varer i detailhandel Ting (færdigvarer) i detailhandel som udbydes til salg, erstattes med indkøbsprisen Motorkøretøjer Reparation Købstædernes Forsikring betaler for en reparation, der sætter køretøjet i samme stand som før skaden. Eventuel forringelse af køretøjets handelsværdi erstattes ikke Totalskade Har skaden et sådant omfang, at reparation efter Købstædernes Forsikrings skøn ikke kan betale sig, eller kommer køretøjet ved tyveri eller bortkomst ikke til veje inden 4 uger efter første dato for skadens anmeldelse til politiet eller Købstædernes Forsikring, anvendes følgende erstatningsregler; tilhører køretøjet virksomhedens kunder, ansættes erstatningen til det beløb, et tilsvarende køretøj af samme alder og stand vil kunne anskaffes for mod kontant betaling, tilhører køretøjet virksomheden, ansættes erstatningen til det beløb, køretøjet er indkøbt til med tillæg af eventuelle udgifter til afholdt istandsættelse af køretøjet Nettopriser Skader som kan udbedres på virksomhedens egne værksteder, skal dels udføres der, dels til nettopriser både for så vidt angår materialeudgifter og lønomkostninger. Derved vil Købstædernes Forsikring spare erstatningsudgifter, som vil komme vore kunder til gode Elektronisk udstyr, herunder radio, tv-, it-udstyr (hardware) og bærbare medier (mobil, tablet) Ved skade på eller tyveri af det nævnte udstyr erstattes med følgende procenter af nyværdien på skadetidspunktet for identisk eller nærmest identisk udstyr. Alder/år og derover Elektronisk udstyr % der erstattes

15 Afskrivningen/reduktionen af erstatningsbeløbet foretages også, hvis reparation er mulig. Hvis afskrivningsbeløbet er større end selvrisikobeløbet, gøres selvrisikobeløbet ikke gældende. Er afskrivningsbeløbet mindre end selvrisikobeløbet, gøres afskrivningen ikke gældende Baldakiner og Markiser Ved skade på det nævnte udstyr erstattes med følgende procenter af nyværdien på skadetidspunktet for identisk eller nærmest identisk udstyr. Baldakiner og markiser, hvori der indgår stof Alder/år og derover % der erstattes DVD, film, spil og lignende til udlejning For detailforretninger, der udlejer de nævnte ting, gælder, at erstatningen højst fastsættes til indkøbsprisen for det pågældende (eksklusive statsafgift og moms). Der dækkes kun på forsikringsstedet Retablering af mistede data på databærende medier Det er en forudsætning at retablering af data på elektroniske databærende medier, kan ske på baggrund af en brugbar elektronisk kopi. Uanset størrelsen af forsikringssummen for løsøreforsikringen, er denne sum begrænset og fremgår af policen. Der gives således ikke merværdidækningsgaranti for disse ting Erstatningsregler ved elskader Forsikringen erstatter ikke elskader på genstande, der er mere end 10 år gamle. Det er alderen på den skaderamte genstand, der er afgørende og ikke alderen på den maskine med videre, hvori genstanden indgår. Såfremt der ikke foreligger dokumentation for genstandens alder, er det maskinens alder, der lægges til grund. Disse erstatningsregler gælder ikke for genstande nævnt under afsnit Cykler Cykler erstattes med følgende procent af nyprisen for en identisk eller nærmest identisk ny cykel. Reparationsudgifter erstattes fuldt ud inden for det afskrevne maksimale erstatningsbeløb. Hvis en afskrivning er større end selvrisikobeløbet, gøres selvrisikobeløbet ikke gældende. Er afskrivningen mindre end selvrisikobeløbet, gøres afskrivningen ikke gældende. Alder/år og derover Kunstgenstande Forsikringssummen for kunstgenstande, herunder malerier, tilhørende virksomheden fremgår af policen. Er der behov for at opnå en højere forsikringssum for kunstgenstande end anført i policen, er der mulighed herfor efter skriftlig aftale med Købstædernes Forsikring. I så fald skal der foreligge dokumentation for, at et anerkendt vurderingsfirma har vurderet og værdifastsat disse kunstgenstande. Derudover vil tyverisikringsforholdene blive nøje vurderet. Ved partielle skader kan erstatningen for alle kunstgenstande uanset værdi aldrig overstige forsikringssummen Andre ting og dagsværdi Andre ting erstattes på grundlag af genanskaffelsesprisen umiddelbart før skaden med rimelige fradrag for værdiforringelse som følge af alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder (dagsværdi). 15. Følgeudgifter Cykler % der erstattes Ud over forsikringssummen erstattes tillige efterfølgende udgifter, opstået i forbindelse med en ellers dækket skade på denne forsikring. Det forudsættes, at der ikke kan opnås erstatning fra anden side, herunder fra anden/andre forsikring(er). Nogle skader er omfattet under bygningsforsikringen og der kan således ikke opnås erstatning både på bygningsforsikringen og på løsøreforsikringen. Driftstab eller andet indirekte tab, bortset fra efterfølgende, erstattes ikke Oprydning Forsikringen erstatter udgifter til oprydning og bortkørsel af de skaderamte og forsikrede ting. Erstatningen kan højst udgøre 20% af policens forsikringssum med efterfølgende indeksreguleringer og kan maksimalt udgøre 1,8 mio. kr.

16 Tilsagnet om merværdidækning i forbindelse med erhvervsløsøresummens størrelse, gælder ikke i forbindelse med oprydning Udgifter, som følge af forurening, herunder til opgravning, oprydning, rensning, fjernelse, op bevaring eller anden særlig behandling af jord, vand eller luft, uanset om sådanne foranstaltninger måtte være nødvendiggjort af en ellers dækket skade, erstattes ikke, medmindre det af policen fremgår at der er tegnet jordskadedækning Redning og bevaring Forsikringen erstatter rimelige og nødvendige udgifter til redning og bevaring af de forsikrede ting Omstilling af låse Er nøgler eller andre oplåsningsmedier til virksomhedens indgangspartier stjålet i forbindelse med et erstatningsberettiget indbrudstyveri eller bortkommet i forbindelse med en erstatningsberettiget brandskade på forsikringsstedet, erstattes tillige udgifter til anskaffelse af nye eller omkodning af eksisterende låseenheder. Forsikringssummen fremgår af policen Leje af midlertidige bygninger og lokaler Forsikringen erstatter forøgede lejeudgifter eller, hvis virksomheden var i egne bygninger, udgifter til leje af andre lokaliteter, indtil retablering af forsikringsstedet har fundet sted. Det forudsættes, at den skete skade har et sådant omfang, at midlertidig flytning er nødvendig. Eventuelle sparede udgifter fradrages i erstatningen Disse merudgifters størrelse og art skal skriftligt aftales i hvert enkelt tilfælde med Købstædernes Forsikring, efter skade er indtrådt Herudover gælder dækningen kun for leje af midlertidige bygninger eller lokaler i Danmark Samtlige udgifter dækkes dog højst i 12 måneder fra skadedagen Flytning og opmagasinering Forsikringen erstatter rimelige og nødvendige udgifter til ud- og indflytning af løsøre samt opmagasinering, indtil retablering af forsikringsstedet har fundet sted. Disse merudgifter dækkes højst i 12 måneder fra skadedagen Forøgede lønomkostninger Forsikringen erstatter forøgede lønomkostninger, der påføres forsikringstageren i forbindelse med skaden, til ekstra personale eller overtidsbetaling med henblik på at undgå eller forkorte afbrydelser eller forstyrrelser i virksomhedens drift, indtil retablering af forsikringsstedet har fundet sted. Disse merudgifter dækkes højst i 12 måneder fra skadedagen Krisehjælp I det omfang det ikke er muligt at opnå dækning fra anden side, betaler forsikringen for nødvendig og rimelig krisehjælp hos psykolog, hvis forsikringstageren, eller én eller flere af dennes ansatte i forbindelse med udførelse af erhvervet akut får behov for krisehjælp Det kan skyldes eftervirkninger af alvorlige brandskader, røveri eller røveriforsøg, færdselsulykker, hvor de sikrede var involverede eller en oplevelse, de nævnte har været tilskuere til Der er ikke noget krav om, at det skete skal være dækket på nærværende forsikring for eksempel en tings- eller ansvarsskade Der betales for højst 20 timers behandling pr. person Behandlingsbehov, som skyldes interne forhold i virksomheden, er ikke dækket for eksempel på grund af organisationsændringer, omplaceringer, lønnedgang, fyringer og lignende Lovliggørelse Forsikringen erstatter forøgede retableringsudgifter til opfyldelse af krav, som stilles af danske myndigheder i forbindelse med genanskaffelse og/eller opsætning af maskiner og/eller anlæg efter en dækningsberettiget skade på løsøreforsikringen hos Købstædernes Forsikring. Erstatning ydes kun for udgifter som følge af myndighedskrav, der er relateret til lovgivnings- og tilladelsesmyndighed Det er en forudsætning for erstatning under lovliggørelse, at: Dispensation fra bestemmelserne ikke har kunnet opnås Udgifterne alene vedrører den beskadigede maskine og/eller anlæg samt udstyr, der er fastmonteret på denne/disse Maskinen/anlægget er beskadiget med mere end 50% af nyværdien for tilsvarende nyt på skadetidspunktet Maskinens/ anlæggets værdiforringelse ikke overstiger 25% af dens/dets nyværdi på skadetidspunktet. Den samlede erstatning kan ikke overstige 25% af maskinens/anlæggets nyværdi på skadetidspunktet.

17 16. Ved brandskader i forbindelse med udførelse af varmt arbejde 16.1 Er der sket en brandskade (ildsvåde), har forsikringstageren bevisførelsen for, at brandskaden ikke er opstået som følge af varmt arbejde, når der i øvrigt blev arbejdet med varmt arbejde på brandstedet eller i umiddelbar nærhed af det Kan forsikringstageren ikke løfte en sådan bevisførelse, vil forsikringen dog alligevel dække, men i så fald vil der for den indtrådte brandskade gælde en selvrisiko på kr. ud over den selvrisiko, som i øvrigt måtte være gældende for forsikringen Den særlige selvrisiko på kr. vil dog ikke gælde hvis; Forsikringstageren kan fremlægge en udfyldt og underskrevet aftaleblanket (denne kan rekvireres hos Købstædernes Forsikring inden et arbejde påbegyndes). Blanketten skal være underskrevet af den ansvarlige virksomhedsleder, brandvagten og den udførende håndværker inden varmt arbejde påbegyndes, eller Forsikringstageren kan dokumentere, at de håndværkere, der udførte det varme arbejde, havde certifikat på at have gennemført kursus om varmt arbejde. Kurset skal være eller svare til certifikatuddannelse i Varmt Arbejde, gennemført af Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut Ved varmt arbejde forstås tagdækning, svejsning, skærebrænding, vinkelslibning, lodning, tørring, opvarmning, ukrudtsbekæmpelse og andet varmt arbejde med varmeudviklende værktøjer i forbindelse med maskinmontage, om- og tilbygninger, moderniseringer, vedligeholdelsesarbejder, reparationsarbejder og tilvirkningsprocesser med videre.

18 Forsikringsvilkår TE-LØS-01

Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring

Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring Købstædernes Forsikring - TotalErhverv Forsikringsvilkår nr. 2000.3 Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring TotalErhverv Fotocollage bestående af 6 billeder i stil med TotalPrivat Dækningsskema for

Læs mere

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 101

Læs mere

TotalErhverv Byggepladsforsikring. Forsikringsvilkår TE-CS-01

TotalErhverv Byggepladsforsikring. Forsikringsvilkår TE-CS-01 TotalErhverv Byggepladsforsikring Forsikringsvilkår TE-CS-01 Indholdsfortegnelse Hvilke genstande er omfattet 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Forsikringssum og selvrisiko 4. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

TotalErhverv Byggepladsforsikring. Forsikringsvilkår TE-CS-01

TotalErhverv Byggepladsforsikring. Forsikringsvilkår TE-CS-01 TotalErhverv Byggepladsforsikring Forsikringsvilkår TE-CS-01 Indholdsfortegnelse Hvilke genstande er omfattet 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Forsikringssum og selvrisiko 4. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ALL-RISK i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 2 Hvor dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser for TYVERIFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for TYVERIFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for TYVERIFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 501

Læs mere

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01 TotalErhverv Maskinkaskoforsikring Forsikringsvilkår TE-MA-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Generelle forudsætninger 3. Hvor dækker forsikringen og hvornår 4. Erstatningsopgørelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring 12 Tyveri Forsikringen dækker direkte skade på det forsikrede løsøre, når skaden skyldes en af nedenstående begivenheder: 12.1 Indbrudstyveri 12.1.1 Forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring 3389-6 Oktober 2002 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler,

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr Sammenligning Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4301 og de nye betingelser nr. 4301. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Vilkår for Maskinforsikring

Vilkår for Maskinforsikring Vilkår for Maskinforsikring 9907-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01 TotalErhverv Driftstabsforsikring Forsikringsvilkår TE-DR-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Hvornår dækker forsikringen 3. Karenstid 4. Begrænsning af tab 5. Oplysninger 6. Forsikringssum

Læs mere

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om

Læs mere

TotalErhverv Forhandler- og værkstedsforsikring. Forsikringsvilkår TE-FV-01

TotalErhverv Forhandler- og værkstedsforsikring. Forsikringsvilkår TE-FV-01 TotalErhverv Forhandler- og værkstedsforsikring Forsikringsvilkår TE-FV-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækkes 2. Forsikringen omfatter 3. Fællesvilkår for Forhandler- og vækstedsforsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring 1 Generelle betingelser 1.1 Betaling af præmie 1.1.1 Første præmie skal betales, når forsikringen træder i kraft. Senere præmier skal betales på de forfalds-

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket?

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39 Side 4 af 39 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 1. Sikrede 1.1 Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning,

Læs mere

Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte, m.fl. Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider.

Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte, m.fl. Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider. Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl. Lübker Allé 176, Mogenstrup, 8581 Nimtofte Forsikringstager: Forsikringssted: Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte

Læs mere

Entreprisekursus All-risks forsikring

Entreprisekursus All-risks forsikring Entreprisekursus All-risks forsikring Den 19. maj 2009 Jannik Johansson fagkonsulent Tingskade, Offentlig og Erhverv Oversigt Entrepriseforsikring for bygge- og anlægsarbejder 1. All-risks forsikring 2.

Læs mere

TotalErhverv Bygningsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BY-01

TotalErhverv Bygningsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BY-01 TotalErhverv Bygningsforsikring Forsikringsvilkår TE-BY-01 Indholdsfortegnelse Hvilke bygninger er dækket 1. Hvilke bygningsgenstande er dækket 2. Dækninger 3. Forsikringsformer 4. Særlige regler og sikkerhedsforeskrifter

Læs mere

TotalErhverv Bygningsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BY-01

TotalErhverv Bygningsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BY-01 TotalErhverv Bygningsforsikring Forsikringsvilkår TE-BY-01 Indholdsfortegnelse Hvilke bygninger er dækket 1. Hvilke bygningsgenstande er dækket 2. Dækninger 3. Forsikringsformer 4. Særlige regler og sikkerhedsforeskrifter

Læs mere

Tyverisikringsniveauer og varegrupper

Tyverisikringsniveauer og varegrupper Side 1 af 11 Sikringsniveau 10 eller en hængelås med tilhørende beslag i GRØN klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog Sikringsniveau 20 side, skal aflåses med en F&P-registreret låseenhed i

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring Betingelser nr. 400802 Forsikringsbetingelser for Kombineret Løsøreforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Vilkår for Driftstabsforsikring

Vilkår for Driftstabsforsikring Vilkår for Driftstabsforsikring 9906-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen Særlige betingelser Sektion 2 Erhvervsudstyr, inventar og lejerinteresser Indholdsfortegnelse 1 Supplerende definitioner 2 Beskrivelse af dækningen 3 Supplerende erstatninger 4 Dækning i nærheden af bygningen

Læs mere

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab Dækningsomfang 1b Brand-, tyveri- og vandskadeforsikring

Læs mere

Almindeligt privat indbo og personlige ejendele, herunder motoriserede haveredskaber.

Almindeligt privat indbo og personlige ejendele, herunder motoriserede haveredskaber. 3000 Indboforsikring 3010 Hvilke genstande er omfattet 3010.10 Følgende genstande er omfattet af forsikringen, når sikrede er ejer eller i øvrigt bærer risikoen for dem forudsat de befinder sig i eller

Læs mere

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501 Forsikringsbetingelser Campingvognsforsikring Version 20-501 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Vilkår for Erhvervsløsøreforsikring

Vilkår for Erhvervsløsøreforsikring Vilkår for Erhvervsløsøreforsikring 9905-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401.

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. Sammenligning Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Tillægsforsikring til forsikringsbetingelser for BRAND-, TYVERI- OG VANDSKADEFORSIKRING

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår TotalErhverv. Virksomhedsforsikring

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår TotalErhverv. Virksomhedsforsikring Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår 2000.5 TotalErhverv Virksomhedsforsikring Kontaktoplysninger Købstædernes Forsikring Grønningen 1 1270 København K Tlf. 33 14 37 48 Skadeservice Uden for normal

Læs mere

Juni 2013. Risk Management i Plast-Industrien

Juni 2013. Risk Management i Plast-Industrien Juni 2013 Risk Management i Plast-Industrien Topdanmark Risiko-Ingeniør Pia Marsengo - Elektroingeniør Søværnets Materielkommando Våbensikkerhed Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut Certificering af

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter Betingelser nr. 605401 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for musikinstrumenter KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket 6.1

Læs mere

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 2003 og jeres nye betingelser nr. 2501.

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 2003 og jeres nye betingelser nr. 2501. Sammenligning Erhvervsforsikring Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 2003 og jeres nye betingelser nr. 2501. Vær opmærksom på, at sammenligningen er vejledende, og ved en eventuel

Læs mere

Forsikringsbetingelser Erhvervsejendomsforsikring

Forsikringsbetingelser Erhvervsejendomsforsikring Forsikringsbetingelser Erhvervsejendomsforsikring 1: Dækningsskema for bygningsbrand...2 1: Brand med videre...2 2. Anden skade...3 3. Svampe- og insektangreb...3 4. Utætheder i skjulte rør i bygninger...4

Læs mere

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer Side 4 af 22 1. Sikrede 1.1. Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning, bestyrelsesansvar inklusive underslæbsdækning samt foreningsretshjælps-dækning,

Læs mere

Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære

Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære 9908-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde

Læs mere

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab Dækningsomfang 1c Maskinkaskoforsikring inkl. Brand-,

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

Depotrumsforsikring. Forsikringsbetingelser

Depotrumsforsikring. Forsikringsbetingelser Depotrumsforsikring Forsikringsbetingelser Gælder fra februar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser Side 3 2. Branddækning Side 5 3. Tyveridækning Side 6 4. Vandskadedækning Side 7 5. Fortrydelsesret

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1 Generelle betingelser 1.1 Betaling af præmie 1.1.1 Første præmie skal betales, når forsikringen træder i kraft. Senere præmier skal betales på de forfalds- eller ændringsdatoer,

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende Betingelser nr. 800402 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven.

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven. Regler pr. 24. februar 2011 Stormrådet Regler om erstatning i stormflods- og oversvømmelsessager 1 Indledning Ifølge 22, stk. 1, i lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod og stormfald, 2 stk. 4, i lov

Læs mere

DOKUMENTET ER BLOT EN GUIDE EN HJÆLP TIL OVERBLIK DOKUMENTET ERSTATTER IKKE FORSIKRINGSBETINGELSERNE! Afsnit 1. Fællesbestemmelser

DOKUMENTET ER BLOT EN GUIDE EN HJÆLP TIL OVERBLIK DOKUMENTET ERSTATTER IKKE FORSIKRINGSBETINGELSERNE! Afsnit 1. Fællesbestemmelser Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser AU 1406 med de tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506 KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 400506 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 2501.

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 2501. Sammenligning Erhvervsforsikring Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 2501. Vær opmærksom på, at sammenligningen er vejledende, og ved en eventuel

Læs mere

Vilkår for Løsøreforsikring

Vilkår for Løsøreforsikring Vilkår for Løsøreforsikring 5468-12 Oktober 2002 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet til at udbetale penge til dig, hvis vi har registreret dit PR-/SE-/VR-nummer. 2 Indholdsfortegnelse Se venligst

Læs mere

Bygnings- og løsøreskader

Bygnings- og løsøreskader KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby Skadeanmeldelse Bygnings- og løsøreskader (Skader kan også anmeldes på www.kommuneforsikring.dk) KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk

Læs mere

Bygnings- og løsøreskader

Bygnings- og løsøreskader Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk

Læs mere

3410.11 Besætning hvorved forstås husdyr som ikke befinder sig i en beboelsesbygning (som hunde, katte og lign. typisk gør) f.eks.

3410.11 Besætning hvorved forstås husdyr som ikke befinder sig i en beboelsesbygning (som hunde, katte og lign. typisk gør) f.eks. 3400 Diverse løsøre 3410 Hvilke genstande er omfattet 3410.10 Følgende genstande er omfattet af forsikringen, når sikrede er ejer eller i øvrigt bærer risikoen for dem forudsat de befinder sig i eller

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Ejerskifteforsikringen er udarbejdet i relation til lov nr. 437 af 31.05.2000 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom og i tilslutning til

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner

Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner Betingelser nr. 401301 Forsikringsbetingelser for Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Læs mere

All Risks forsikring nr. 642-203T

All Risks forsikring nr. 642-203T Forsikrede genstande og interesser. Afsnit Indhold Side 1.0. Bygningsforsikring... 1 1.1.1. og 1.1.2. Bygningsbrand og Bygningsbeskadigelse... 1 1.1.3. Lovliggørelse... 1 1.1.4. Oprydnings- og destruktionsomkostninger

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende

Læs mere

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring A/S, tegnet gennem Leasing Fyn Bank A/S

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring A/S, tegnet gennem Leasing Fyn Bank A/S Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring A/S, tegnet gennem Leasing Fyn Bank A/S Dækningsomfang 4c Edb- og svagstrømsforsikring inkl. brand-, tyveri- og vandskadeforsikring

Læs mere

F ORSIKRINGSBETINGELSER 41/3

F ORSIKRINGSBETINGELSER 41/3 Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR KOMBINERET ERHVERVSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed GRUNDDÆKNING 0500 Fællesbetingelser

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1 Hvem er sikret? 1.1 Sikret er ejeren af ejendommen, eller den på policen anførte forsikringstager i sin egenskab af bruger af ejendommen, medmindre andet er anført. 1.2 Omfatter

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016 Udvidet Rejse EuropaPlus er omfattet af forsikringsbetingelserne for Rejse EuropaPlus. Udvidet Rejse EuropaPlus er et tilvalg, der dækker som nævnt nedenfor. DÆKNINGSOVERSIGT EUROPAPLUS Rejser under 1

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 600503 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for all-risksforsikring

Læs mere

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Brandforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Brandforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser KØRENDE MASKINER

Forsikringsbetingelser KØRENDE MASKINER Forsikringsbetingelser KØRENDE MASKINER VERSION 20-901 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Kørende Maskiner

Læs mere

EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING

EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 340-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT

Læs mere

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygningsbeskadigelse alene ved indbrud KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

SIKRINGSVEJLEDNING ARBEJDSGIVERNE

SIKRINGSVEJLEDNING ARBEJDSGIVERNE INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Sådan er tyveridækningen... 3 Minimumskrav til tyverisikring af bygninger, skurvogne, containere og køretøjer... 3 Anbefalinger til tyverisikring af virksomhedens lokaler

Læs mere

ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING

ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Her kan du læse om de væsentligste forskelle på de nuværende betingelser 5103 - løsøre og ansvar - og de nye betingelser 5601 + viser forbedringer

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Campingvogns/trailerforsikring Forsikringsbetingelse nr. 2.082014 Forsikringens omfang fremgår af policens forside. Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Læs mere

Hvad gør du hvis skaden sker?

Hvad gør du hvis skaden sker? Hvad gør du hvis skaden sker? Boligselskabet Det boligselskab som ejer den ejendom du bor i, har tegnet en bygningsforsikring som dækker skader på selve ejendommen. Det indebærer, at enhver skade som f.eks.

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser CAMPINGVOGNSFORSIKRING VERSION 20-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Campingvognsforsikring

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Ekstra dækninger til motorkøretøj

Ekstra dækninger til motorkøretøj Ekstra dækninger til motorkøretøj Udvidet bildækning Det dækker Udvidet bildækning: Friskadeforsikring. Dækningen sikrer dig erstatning, hvis bilen beskadiges ved blandt andet tyveri, nedstyrtning af genstande,

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Skadeanmeldelse. Bygnings- og løsøreskader (skader kan også anmeldes på

Skadeanmeldelse. Bygnings- og løsøreskader (skader kan også anmeldes på Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Materiel og vogne er, når disse er leveret og opstillet ved en kunde, dækket af en All Risks forsikring. forsikringen dækker:

Materiel og vogne er, når disse er leveret og opstillet ved en kunde, dækket af en All Risks forsikring. forsikringen dækker: Dansk Mobil Køkken marts 2017 Materiel og vogne er, når disse er leveret og opstillet ved en kunde, dækket af en All Risks forsikring. forsikringen dækker: - Brandskade - Naturskade - Vandskade - Indbrudstyveri

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Kombineret løsøreforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Kombineret løsøreforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 1104. Indhold Side Indhold Side

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 1104. Indhold Side Indhold Side FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser 1104 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg, tilstandsrapporten og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Skadevejledning. for. Randers Kommune

Skadevejledning. for. Randers Kommune for Randers Kommune 06-02-2008 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Inddeling... 3 Anmeldelse af skader... 4 Bygning... 5 Entrepriser... 6 Løsøreforsikring... 7 Motorkøretøj... 8 Ansvar... 9

Læs mere

Forsikringsbetingelser 655-02. Erhvervsforsikring, juli 2005

Forsikringsbetingelser 655-02. Erhvervsforsikring, juli 2005 Forsikringsbetingelser 655-02 Erhvervsforsikring, juli 2005 Indhold 100 Generelle betingelser 101 Betaling af præmie 102 Forsikringens varighed og opsigelse 103 Indeksregulering 104 Ændring af betingelser

Læs mere

ERHVERVSFORSIKRING FOR LØSØRE

ERHVERVSFORSIKRING FOR LØSØRE ERHVERVSFORSIKRING FOR LØSØRE FORSIKRINGSBETINGELSER 250-1 AFSNIT NR. HOVED- OG UNDERAFSNIT 1. Sikrede 2. Hvor dækker forsikringen 3. Forsikrede genstande 3.1 - Løsøre 3.2 - Originalmodeller og -tegninger

Læs mere

50UNIK FAMILIEFORSIKRING

50UNIK FAMILIEFORSIKRING PRIVAT 50UNIK FAMILIEFORSIKRING Indbo- og ansvarsforsikring til dig over 50 år 01 1 Privat HVAD ER EN 50UNIK FAMILIEFORSIKRING? Hvem er dækket? 50unik Familieforsikring er en indbo- og ansvarsforsikring,

Læs mere

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301.

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Sammenligning Bygningsforsikring Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Vær opmærksom på, at sammenligningen er vejledende, og ved en eventuel

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Forsikringsformer

Læs mere