REMOTE CONTROL Designed by Jacob Jensen DANSK Side 2 SVENSKA Sida 6 NORSK Side 11 ESPAÑOL Pagina 16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REMOTE CONTROL Designed by Jacob Jensen DANSK Side 2 SVENSKA Sida 6 NORSK Side 11 ESPAÑOL Pagina 16"

Transkript

1 Dansk REMOTE CONTROL Designed by Jacob Jensen DANSK Side 2 SVENSKA Sida 6 NORSK Side 11 ESPAÑOL Pagina

2 DK - Installation af fjernbetjening 1. Sæt batterierne i fjernbetjeningen, men undlad at tænde for betjeningen 2. Sæt strøm til emhætten, der vil komme et bip fra emhætten 3. Tænd for fjernbetjeningen og aktiver en af funktionerne, inden der er gået 8 sekunder fra strømmen blev sluttet til emhætten 4. Hvis parringen er udført korrekt vil der lyde 5 bip fra emhætten 5. Hvis parringen mislykkes, start da igen fra pkt. 1 SE - Installera fjärrkontrollen 1. Sätt i batterierna i fjärrkontrollen utan att trycka på någon knapp 2. Slå på strömmen till köksfläkten, det hörs då ett pip. 3. Slå på fjärrkontrollen och aktivera en av funktionerna inom 8 sekunder från köksfläktens pip. 4. Om synkroniseringen lyckas hörs det 5 pip från köksfläkten. 5. Om synkroniseringen misslyckas, börja om från punkt 1 igen. NO - Installasjon av fjernkontroll 1. Putt batteriene i fjernbetjeningen, men unnlat å tenne for betjeningen 2. Sett strøm til kjøkkenviften, som vil komme et pip. 3. Tenn for fjernbetjeningen og aktiver en av funksjonene, innen det er gått 8 sekunder fra strømmen blev slått på til kjøkkenviften. 4. Hvis parringen er utført korrekt vil det lyde 5 pip fra kjøkkenviften 5. Hvis parringen misslykkes, start da igjen fra pkt. 1 ES instalación de mando a distancia 1. Insertar las pilas en el mando a distancia pero SIN encenderlo 2. Conectar la corriente a la campana, se escucha una señal acústica (BIP) 3. Encender el mando a distancia y activar una de las funciones antes de haber pasado 8 segundos desde que conectamos la corriente a la campana 4. Si lo hemos hecho correctamente se escucha 5 sonidos agudos (BIP) de la campana 5. Si no logramos escuchar los sonidos, intentar de nuevo, siguiendo los pasos de 1 a 3. 2

3 3

4 LED lampe Batterier 3. Brug af fjernbetjeningen Åbn lågen til batterierne og isæt 3 AA alkalinebatterier. Vær opmærksom på, hvilken vej de skal vende. ON/OFF Tryk én gang, indikatorlyset lyser rødt, og fjernbetjeningen er nu tændt, så du kan benytte de andre funktioner. Tryk én gang til, i 3 sek. for at slukke for fjernbetjening og emfang. Når der er tændt for fjernbetjeningen, og der ikke benyttes nogen funktioner i 8 sekunder, vil indikatorlyset slukke for at spare på batteriet. To tryk på en vilkårlig knap, tænder for fjernbetjeningen igen. Tryk én gang på ON/OFF for at slukke helt for fjernebetjeningen. 4

5 (Følgende funktioner kræver alle, at der er tændt for fjernbetjeningen, for at du kan anvende dem) Lys Tryk én gang, indikatorlyset blinker rødt, og belysningslamperne på emhætten tændes ved maksimum. Bevæg din finger let hen ad niveaupanelet for at dæmpe belysningen fra 100 % - 75 % - 50 % - 25 %. Tryk én gang på den røde blinkende indikator for at slukke for lamperne. Motor Tryk én gang, og indikatorlyset blinker rødt. Motorfunktionen er dermed aktiveret. Bevæg din finger let hen ad niveaupanelet for at øge motorens hastighed fra 25 % - 50 % - 75 % - TURBO. Tryk én gang på den røde blinkende indikator for at slukke for motoren. Timer Kan kun betjenes, når motoren og/eller lamperne er tændt. Tryk én gang, og Timeren aktiveres, indikatoren blinker rødt. Bevæg din finger hen ad niveaupanelet for at indstille tiden 10 minutter 15 minutter 20 minutter. Når den indstillede tid er udløbet, slukker emhætten automatisk. Ventilation Tryk én gang, og indikatorlyset blinker rødt. Ventilationsfunktionen er dermed aktiveret. Bevæg din finger let hen ad niveaupanelet for at vælge imellem 5 minutters 10 minutters 15 minutters 20 minutters ventilation med et interval på en time. Niveaupanel Bevæg din pegefinger for at indstille betjeningsniveauet for den tilhørende funktion. Du opnår den bedste effekt med en let berøring. Lygte Tryk og hold inde i 3 sekunder for at aktivere lygten. Tryk yderligere 3 sekunder for at slukke for lygten. 5

6 Dekorationslys Tryk én gang for at tænde/slukke for dekorationslyset. Lyset vil nu skifte farve (Hvid, Grøn, Rød, Løbende farveskift) for hvert andet interval. 4. Installation af aluminiumkonsollen Find en hensigtsmæssig lodret overflade til montering af aluminiumkonsollen. Stedet bør være i passende afstand fra direkte sollys, vandstænk, damp eller andre former for madlavningsdampe. Afmærk 2 huller med 25 mm. imellem, bor og montér konsollen med skruer. Fjernbetjeningen bør glide nemt ind i konsollen. Fjernbetjeningen kan anvendes, mens den er anbragt på konsollen. 6

7 7

8 LED-ficklampa Batterilucka 3. Använda fjärrkontrollen Öppna batteriluckan och sätt i tre alkaliska AA-batterier. Se till att vända dem åt rätt håll. Strömbrytare Tryck en gång för att sätta på fjärrkontrollen. Indikeringsljuset lyser orange och du kan nu använda de andra funktionerna. Tryck igen så stängs fjärrkontrollen av. När fjärrkontrollen är på och ingen funktion använts under åtta sekunder stängs indikeringsljuset AV för att spara på batterierna. Två tryck på någon av knapparna på fjärrkontrollen så tänds indikeringsljuset igen. Tryck på strömbrytaren för att stänga av fjärrkontrollen helt och hållet. 8

9 (Följande funktioner kräver att fjärrkontrollen är PÅ för att du ska kunna använda dem.) Lampa Tryck en gång så blinkar indikeringsljuset rött och köksfläktens belysning tänds på maximal nivå. För fingret lätt över nivåpanelen för att dämpa belysningen i stegen 100 % 75 % 50 % 25 %. Tryck på den röda blinkande indikeringslampan för att stänga av belysningen. Motor Tryck en gång så blinkar indikeringsljuset rött och motorfunktionen aktiveras. För fingret lätt över nivåpanelen för att öka motorhastigheten i stegen 25% 50 % 75 % TURBO. Tryck på den röda blinkande indikeringslampan för att stänga av motorn. Timer Kan bara användas när motorn och/eller belysningen är på. Tryck en gång så aktiveras fördröjningstimern och indikeringslampan blinkar rött. För fingret lätt över nivåpanelen för att ställa in 5 minuter 10 minuter 15 minuter 20 minuter. När den inställda tiden har gått stängs köksfläkten av automatiskt. Ventilationsprogram Tryck en gång så blinkar indikeringsljuset rött och ventilationsfunktionen aktiveras. För fingret lätt över nivåpanelen för att välja mellan 5 minuters 10 minuters 15 minuters 20 minuters ventilation varje timme. Nivåpanel För pekfingret lätt över panelen för att ställa in nivån på bästa sätt för den aktuella funktionen. Ficklampa Tryck och håll in under tre sekunder för att tända ficklampan. Tryck och håll in tre sekunder igen för att stänga av den. 9

10 Dekorationsbelysning Tryck på knappen i 1 sekund för att tända/släcka dekorationsbelysningen. Belysningen byter nu färg (vitt, grönt, rött, löpande färgbyte) för varje intervall. 4. Montering av hållaren Hitta en lämplig vertikal yta för att montera hållaren. Platsen bör vara på lämpligt avstånd från direkt solljus, vattenstänk, vattenånga och andra typer av matlagningsångor. Märk upp för två hål med 25 mm emellan. Borra och montera hållaren med skruvar. Fjärrkontrollen ska glida lätt ner i hållaren. Fjärrkontrollen kan användas även när den sitter i hållaren. 10

11 11

12 LED lyktelys Batteriseksjon 3. Bruk av fjernkontrollen Åpne batteriseksjonen, sett inn 3 AA - batterier og pass på at de settes inn med riktig polaritet. Bryter Berør den én gang. Indikatoren lyser oransje og fjernkontrollen er nå på, slik at du kan ta i bruk de andre funksjonene. Berør den på nytt, og fjernkontrollen slås av. Når fjernkontrollen er på og ingen funksjoner tas i bruk innen 8 sekunder, slås indikatorlyset av for å spare på batteriene. Tryck två gånger på en vilkåtlig knapp og indikatorlyset slås på igjen. berør Av/På bryteren én gang for at slå fjernkontrollen helt av. 12

13 (Alle de følgende funksjonene krever at fjernkontrollen er PÅ for å kunne brukes) Lys Berøres én gang. Indikatorlyset lyser rødt og lampene på kjøkkenhetten skrus på med maksimal lysstyrke. Stryk fingeren lett over nivåglidebryteren for å dempe belysningen fra 100 % - 75 % - 50 % - 25 %. Berør den røde, blinkende indikatoren én gang for å slå av lampene. Motor Berøres én gang. Indikatoren blinker rødt og motorfunksjonen er aktivert. Stryk fingeren lett over nivåglidebryteren for å øke motorhastigheten fra 25 % - 75 % - 50 % - 25 %. Berør den røde, blinkende indikatoren én gang for å slå av motoren. Forsinkelses ur Kan kun brukes når motoren og/eller lysene er i drift. Berøres én gang. Forsinkelses ur er aktivert og indikatoren blinker rødt. Beveg glidebryteren for å sette 5 minutter 10 minutter 15 minutter 20 minutter. Etter at tidsinnstillingen har utløpt, vil kjøkkenhetten slås helt av. Programventilasjon Berøres én gang. Indikatoren blinker rødt og ventilasjonsfunksjonen er aktivert. Stryk fingeren lett over nivåglidebryteren for å velge mellom 5 minutters 10 minutters 15 minutters 20 minutters ventilasjon med en times mellomrom. Nivåglidebryter Stryk pekefingeren lett over den for best resultat ved innstilling av driftsnivået for de korresponderende funksjonene. Lyktelys Berør og hold nede i 3 sekunder for å aktivere lyktelyset. Hold knappen nede i 3 sekunder på nytt for å slå av lyktelyset. 13

14 Moodlight Hold knappen inne i 1 sek. for at tenne/slukke for dekorasjons lyset. Lyset vil nu skifte farge (hvit, grønn, rød, løpende fargeskift) for hver annet intervall. 4. Innstallering av aluminiumbraketten Finn en lett tilgjengelig vertikal flate for montering av aluminiumsbraketten. Den skal plasseres vekk fra direkte sollys, vannsprut eller -damp eller andre matlagingsdamper. Merk av 2 hull, 25 mm fra hverandre, drill og installer brakettene med skruene. Fjernkontrollen skal gli lett inn i braketten. Fjernkontrollen kan brukes mens den er festet til braketten. 14

15 15

16 Deslizador de nivel Fácil regulación de las diferentes funciones Luminaria LED Compartimento de las pilas 3. Funcionamiento del mando a distancia Abra el compartimento de las pilas e inserte 3 pilas alcalinas AA, teniendo en cuenta la polaridad correcta. Interruptor Cuando el mando esta en posición de reposo-stand by, para encenderlo reactivarlo, apretando en 2 veces cualquier icono del mando. 16

17 Al haber activado el mando a distancia y después de haber pasado 8 segundos sin utilizar ninguna función, las luces indicadoras se apagan a fin de limitar el consumo de las pilas. Tocando cualquier botón del mando a distancia, las luces indicadoras se encenderán de nuevo. Si desea apagar el mando a distancia completamente, toque el interruptor. (Todas las siguientes funciones hacen necesario que el mando a distancia esté encendido para poder funcionar). Luz Toque una vez y el indicador parpadea en color rojo. Las lámparas de iluminación de la campana se encienden a su nivel máximo. Deslice el dedo ligeramente por el deslizador de nivel para atenuar la iluminación desde 100% - 75% - 50% - 25%. Para apagar las lámparas, toque el indicador una sola vez. Motor Toque una vez y el indicador parpadea en rojo, activándose la función del motor. Deslice el dedo ligeramente por el deslizador para aumentar la velocidad del motor desde 25% - 50% - 75% - TURBO. Para apagar el motor, toque de nuevo el indicador una sola vez. Temporizador de retardo Se puede utilizar sólo cuando el motor y/o la luz estén en funcionamiento. Toque una vez para activar el temporizador. El indicador parpadea en rojo. Deslice el dedo ligeramente para seleccionar un retardo de 5 minutos 10 minutos 15 minutos 20 minutos. Una vez transcurrido el tiempo seleccionado, la campana se desconecta automáticamente. Programa de ventilación Toque una vez y el indicador parpadea en rojo, quedando la función de ventilación activada. Deslice el dedo lige- 17

18 ramente por el deslizador para seleccionar una ventilación de 5 minutos 10 minutos 15 minutos 20 minutos con intervalo horario. Deslizador de nivel Deslice el dedo índice ligeramente para establecer los niveles de operación de las funciones correspondientes. Linterna Para encender la luminaria, toque y mantenga durante 3 segundos y para apagarla, toque el botón durante 3 segundos de nuevo. Luz de ambiente (sólo para modelos de campana con función de luz de ambiente). Apretar el botón 1 seg. Para encender/apagar la luz decorativa. La luz cambia de color (blanco, verte, rojo,) en intervalos de 1 seg. 4. Instalación del soporte de aluminio Coloque la pieza de aluminio en una superficie vertical adecuada. El lugar debe estar alejado de la luz solar directa, salpicaduras de agua o vapor u otras formas de vapor de cocción. Marque dos orificios con una distancia de 25 mm, taladre e instale el soporte con tornillos. El mando a distancia debe poder colocarse deslizándolo en el soporte sin problemas. El mando a distancia puede funcionar mientras está colocado en el soporte. 18

19 19

20 Thermex scandinavia a/s serviceafd. Farøvej Hjørring Danmark Tlf.: Fax: Thermex scandinavia S.A.U. C/Noi del Sucre, Viladecans Tel.: Fax: Thermex scandinavia ab Thermex Scandinavia AS Importgatan 12 A S Hisings Backa Lørenskogveien LØRENSKOG Tel: Fax: Tel.: Ecco Print as 20

REMOTE CONTROL Designed by Jacob Jensen DANSK Side 2 SVENSKA Sida 6 NORSK Side 11 ESPAÑOL Pagina 16

REMOTE CONTROL Designed by Jacob Jensen DANSK Side 2 SVENSKA Sida 6 NORSK Side 11 ESPAÑOL Pagina 16 Dansk REMOTE CONTROL Designed by Jacob Jensen DANSK Side 2 SVENSKA Sida 6 NORSK Side 11 ESPAÑOL Pagina 16 1 IMPORTANT - READ BEFORE USE! DK - Installation af fjernbetjening 1. Isæt batterierne, men undlad

Læs mere

Thermex Fjernbetjening

Thermex Fjernbetjening Dansk Thermex Fjernbetjening Designed by Jacob Jensen Fjernbetjening Fjernkontroll Fjärrkontroll Mando a distancia DANSK NORSK SVENSKA espania 1 Manual_fjernbetjening.indd 1 19/09/11 14.29 Thermex 2 Manual_fjernbetjening.indd

Læs mere

INTEGRATA BERGAMO DANSK SVENSKA NORSK ESPAÑOL

INTEGRATA BERGAMO DANSK SVENSKA NORSK ESPAÑOL INTEGRATA BERGAMO DANSK SVENSKA NORSK ESPAÑOL 1 2 544 1144 100 1200 600 Integrata leveres uden forborede monteringshuller hvilket giver en større frihed angående montering i loftet. DANSK Før montering

Læs mere

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina Integrata Monsun 2 Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina 1 1-Kontrol Panel 2-Belysning 3-Metallåge Specifikationer Sikkerhedsinstruktioner *Dette apparat er kun beregnet til brug i private hjem.

Læs mere

Super Silent. Dansk Svenska Norsk Español

Super Silent. Dansk Svenska Norsk Español Super Silent Dansk Svenska Norsk Español 1 Dansk Generelt Emhættens monteringshøjde anbefales at være minde 50-60 cm over elkomfur og 60-70 cm over gaskomfur. NB! Emhætten skal ekstrabeskyttes jf. stærkstrømsreglementet.

Læs mere

Thermex Scandinavia A/S CKB 800-1200-2000. Thermex Scandinavia A/S

Thermex Scandinavia A/S CKB 800-1200-2000. Thermex Scandinavia A/S Thermex Scandinavia A/S CKB 800-1200-2000 Thermex Scandinavia A/S 1 2 Såfremt Såfremt kondens/lyd kondens/lyd isoleringsboks isoleringsboks anvendes: anvendes: 3 VENTILATOR CKB 800-1200 - 2000 TIL MONTERING

Læs mere

vda NORSK ESPAÑOL ENGLISH Thermex Scandinavia A/S Thermex Scandinavia A/S

vda NORSK ESPAÑOL ENGLISH Thermex Scandinavia A/S Thermex Scandinavia A/S Thermex Scandinavia A/S vda DANSK NORSK ESPAÑOL ENGLISH DEUTSCH Thermex Scandinavia A/S 1 Såfremt kondens/lyd isoleringsboks anvendes: 2 3 TAGVENTILATOR VDA 180-200 - 225 TIL MONTERING PÅ TAG. DANSK OBS!

Læs mere

Décor 600 FH. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 FH. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 00 FH Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 00 FH Monterings- og betjeningsvejledning Ø10mm Ø170mm 1 4 1 3 b 4 7 5 a a 8 8 8 8 Fig. 1 Fig. Dansk + Emhætte beregnet til montage i loft, evt. over

Læs mere

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1 Svensk 1 8x 3x 2x 6x 2x 3.2 x 13mm 6x 6x 4.8 x 38mm Ø 6.4 mm 10x 4 x 16mm! 2 1 4 X Ø 8 mm x6 X = Y - 162-650-900 2 m MIN 685 m X MAX 1085 mm 162 mm 650 mm 4.8 x 38 mm 900 mm 5 3 6 1 4.8 x 38 mm 2 3 Y 7

Læs mere

MONTERING DANSK CITRIN POMPEI SMARAGD

MONTERING DANSK CITRIN POMPEI SMARAGD Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex.dk THERMEX SCANDINAVIA AB Vagnmakaregatan 3 SE-415 07 Göteborg Tel.: 031 340

Læs mere

Alsace. Dansk Svenska Norsk Español

Alsace. Dansk Svenska Norsk Español Alsace Dansk Svenska Norsk Español 1 Generel Info CKB (CKB motor kan benyttes som alternativ til Combi loft motor) COMBI LOFT COMBI VÆG MOTOR *Thermex anbefaleraltid at benytte lyd- og kondensisoleret

Læs mere

PADUA Dansk Svenska Norsk Español

PADUA Dansk Svenska Norsk Español PADUA Dansk Svenska Norsk Español 1 DK: Model Padua 2 DK: Generel Info CKB (CKB motor kan benyttes som alternativ til Combi loft motor) COMBI LOFT COMBI VÆG MOTOR *Thermex anbefaleraltid at benytte lyd-

Læs mere

Super Silent - Easy Clean. Dansk Svenska Norsk Español

Super Silent - Easy Clean. Dansk Svenska Norsk Español Super Silent - Easy Clean Dansk Svenska Norsk Español Dansk Generelt Emhætten indbygges nemmest i et Thermex emfang, de er skræddersyet til formålet. Emhættens monteringshøjde anbefales at være minde

Læs mere

Plan 250/Volume 251 Dansk

Plan 250/Volume 251 Dansk Plan 250/Volume 251 Dansk 1 2 DK: Generel Info CKB (CKB motor kan benyttes som alternativ til Combi loft motor) COMBI LOFT COMBI VÆG MOTOR *Thermex anbefaleraltid at benytte lyd- og kondensisoleret aftræksslange

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

TRIGGER MODULE DANSK NORSK SVENSKA ENGLISH. MONTERINGSVEJLEDNING Installasjonsvejledning Monteringssanvisning Mounting instruction

TRIGGER MODULE DANSK NORSK SVENSKA ENGLISH. MONTERINGSVEJLEDNING Installasjonsvejledning Monteringssanvisning Mounting instruction TRIGGER MODULE DANSK NORSK SVENSKA ENGLISH MONTERINGSVEJLEDNING Installasjonsvejledning Monteringssanvisning Mounting instruction M 536991000902092016 THERMEX TRIGGER MODULE 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Dansk

Læs mere

Manual Cambridge Dansk Norsk Svenska Español

Manual Cambridge Dansk Norsk Svenska Español Manual Cambridge Dansk Norsk Svenska Español 1 Cambridge Back 900/600 mm 31/34 mm 323/198 mm 94x155 mm 323/198 mm 531/531 mm 404/404 mm 800/550 mm 2 Manual Model Cambridge 3 4 Sikkerhedsinstruktioner -

Læs mere

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 600 Væg Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 600 Væg Monterings- og betjeningsvejledning 4 FIGUR 1 2 3 b 2 a a FIGUR 2 Fig. 1 Fig. 2 2 Dansk + Emhætte beregnet til montering på væg. Monteringshøjden

Læs mere

Selby / DECOR 801 DANSK Selby / DECOR 801 NORSK Selby / DECOR 801 SVENSKA Selby / DECOR 801 ESPAÑOL

Selby / DECOR 801 DANSK Selby / DECOR 801 NORSK Selby / DECOR 801 SVENSKA Selby / DECOR 801 ESPAÑOL Selby / DECOR 801 DANSK Selby / DECOR 801 NORSK Selby / DECOR 801 SVENSKA Selby / DECOR 801 ESPAÑOL Decor 801_24717.indd 1 01/06/10 11.54 Decor 801_24717.indd 2 01/06/10 11.54 Dansk Indhold DANSK... 3

Læs mere

Dansk-Norsk- Svenska-Espanõl

Dansk-Norsk- Svenska-Espanõl Dansk-Norsk- Svenska-Espanõl 1 DK: Nimes 2 DK: Generel Info CKB (CKB motor kan benyttes som alternativ til Combi loft motor) COMBI LOFT COMBI VÆG MOTOR *Thermex anbefaleraltid at benytte lyd- og kondensisoleret

Læs mere

Vertical 500. Dansk Svenska Norsk Español

Vertical 500. Dansk Svenska Norsk Español Vertical 500 Dansk Svenska Norsk Español 1 DK: Generel Info CKB (CKB motor kan benyttes som alternativ til Combi loft motor) COMBI LOFT COMBI VÆG MOTOR *Thermex anbefaleraltid at benytte lyd- og kondensisoleret

Læs mere

MONTERING DANSK CRYSTALIA-LINE

MONTERING DANSK CRYSTALIA-LINE Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex.dk THERMEX SCANDINAVIA AB Vagnmakaregatan 3 SE-415 07 Göteborg Tel.: 031 340

Læs mere

DANSK. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex.

DANSK. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex.dk Thermex Scandinavia AB Vagnmakaregatan 3 SE-415 07 Göteborg Tel.: 031 340

Læs mere

Remote Control. Light Selection. Off/On. Dim Up Dim Down. Scene Buttons. Afstandsbediening. Lichtselectie. Uit / Aan

Remote Control. Light Selection. Off/On. Dim Up Dim Down. Scene Buttons. Afstandsbediening. Lichtselectie. Uit / Aan AAA AAA AAA EN Remote Control Light Selection FR Télécommande Sélection lampe Dim Up Dim Down Luminosité + Luminosité - (gradation) Scene Buttons Boutons d ambiance DE NL NO Fernbedienung Afstandsbediening

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

PRESTON 2 60/90. Emhætte DANSK Spiskåpa SVENSKA Campana de cocina ESPAÑOL

PRESTON 2 60/90. Emhætte DANSK Spiskåpa SVENSKA Campana de cocina ESPAÑOL PRESTON 2 60/90 Emhætte DANSK Spiskåpa SVENSKA Campana de cocina ESPAÑOL Dansk Indhold DANSK... 3 1. Beskrivelse af apparatet... 4 2. Tilbehør... 4 3. Specifikation... 5 4. Betjeningsforhold... 5 5. Installation...

Læs mere

Selby / DECOR 801 DANSK Selby / DECOR 801 NORSK Selby / DECOR 801 SVENSKA Selby / DECOR 801 ESPAÑOL

Selby / DECOR 801 DANSK Selby / DECOR 801 NORSK Selby / DECOR 801 SVENSKA Selby / DECOR 801 ESPAÑOL Selby / DECOR 801 DANSK Selby / DECOR 801 NORSK Selby / DECOR 801 SVENSKA Selby / DECOR 801 ESPAÑOL Decor 801_24717.indd 1 01/06/10 11.54 Decor 801_24717.indd 2 01/06/10 11.54 Dansk Indhold DANSK... 3

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

manual Digital timer Art nr: 50002 Luxorparts M-CLEAR SET LEFT RIGHT

manual Digital timer Art nr: 50002 Luxorparts M-CLEAR SET LEFT RIGHT manual Digital timer Art nr: 50002 EN NO DK SV M-CLEAR SET LEFT RIGHT CLK RND CDT MANUAL Luxorparts English Overview3 Installation, time settings4 Priorities, feature settings 5 Programs 6 Dansk Oversigt7

Læs mere

DE FARLIGE STOFFER FINDES OVERALT

DE FARLIGE STOFFER FINDES OVERALT TAREA DE COMPRENSIÓN LECTORA (6 x 1 punto = 6 puntos) Lee los siguientes fragmentos y empareja cada uno de ellos con la frase más adecuada (de acuerdo con lo que has leído) de entre las que aparecen en

Læs mere

Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning

Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning MODEL: CV300CN Indhold 1. Installation... s. 3 2. Rørsystem.......................................................................................

Læs mere

PALERMO INSTALLATION Dansk Svenska Norsk Español

PALERMO INSTALLATION Dansk Svenska Norsk Español PALERMO INSTALLATION Dansk Svenska Norsk Español 1 2 DK: Palermo Dimensions Generelt Emhættens monteringshøjde anbefales at være minde 50-60 cm over elkomfur og 60-70 cm over gaskomfur. Egenskaber: EGENSKABER

Læs mere

INTEGRATA MONSUN."/6"- DANSK 4*%& SVENSKA 4*%" NORSK 4*%& ESPAÑOL 1«(*/" 1

INTEGRATA MONSUN./6- DANSK 4*%& SVENSKA 4*% NORSK 4*%& ESPAÑOL 1«(*/ 1 INTEGRATA MONSUN DANSK SVENSKA NORSK ESPAÑOL 1 Fjernbetjening Tænd/sluk lys: 1. tryk: Fuld lys 2. tryk: 75 % lys 3. tryk: 50 % lys 4. tryk: 25 % lys 5. tryk: Sluk for lys. Knap for timer. Vælges denne

Læs mere

Dansk Svenska Norsk Español

Dansk Svenska Norsk Español Dansk Svenska Norsk Español 1 Generel Info CKB (CKB motor kan benyttes som alternativ til Combi loft motor) COMBI LOFT COMBI VÆG MOTOR *Thermex anbefaleraltid at benytte lyd- og kondensisoleret aftræksslange

Læs mere

Preston / Vertical 600

Preston / Vertical 600 Preston / Vertical 600 DANSK SVENSKA NORSK ENGLISH ESpaÑOL 1 2 3 4 Dansk BRUGSVEJLEDNING 5 Dansk KOMPONENTER Emhætten består af følgende elementer (Fig. 1): Selve emhætten med et glas [A], der er udstyret

Læs mere

Perpignan. Emhætte Spiskåpa Kjøkkenvifte Campana de cocina

Perpignan. Emhætte Spiskåpa Kjøkkenvifte Campana de cocina Perpignan Emhætte Spiskåpa Kjøkkenvifte Campana de cocina 1 Perpignan Back 900/600 mm 110/110 mm 175/160 mm Ø 150/150 mm 175/160 mm 685/455 mm 390/183 mm 795/580 mm 2 DK: Generel Info CKB (CKB motor kan

Læs mere

Calais VH Manual Dansk Svenska Norsk Español

Calais VH Manual Dansk Svenska Norsk Español Calais VH Manual Dansk Svenska Norsk Español 1 Generel Info CKB (CKB motor kan benyttes som alternativ til Combi loft motor) COMBI LOFT COMBI VÆG MOTOR *Thermex anbefaleraltid at benytte lyd- og kondensisoleret

Læs mere

Dansk Svenska Norsk Español

Dansk Svenska Norsk Español Dansk Svenska Norsk Español 1 Generel Info CKB (CKB motor kan benyttes som alternativ til Combi loft motor) COMBI LOFT COMBI VÆG MOTOR *Thermex anbefaleraltid at benytte lyd- og kondensisoleret aftræksslange

Læs mere

Indjustering af ventil. Denne manual er KUN beregnet til brug ved installation!

Indjustering af ventil. Denne manual er KUN beregnet til brug ved installation! CV 1200 CENTRAL DK: Emhætte til centralventilation - Montagevejledning Side 2 SE: Köksfläkt för centralventilation Monteringsanvisning Sida NO: Ventilatorhette til sentralventilasjon - Montasje Veiledning

Læs mere

PRESTON 2/VERTICAL 600. Emhætte Spiskåpa Kjøkkenvifte Campana de cocina

PRESTON 2/VERTICAL 600. Emhætte Spiskåpa Kjøkkenvifte Campana de cocina PRESTON 2/VERTICAL 600 Emhætte Spiskåpa Kjøkkenvifte Campana de cocina 1 2 3 Preston 2 Beskrivelse af apparatet / Tilbehør 1. Beskrivelse af apparatet Preston 2 emhætten fjerner dampe fra madlavning. Den

Læs mere

OPTICA CENTRAL WALL DK: Emhætte til centralventilation - Montagevejledning Side 2 SE: Köksfläkt för centralventilation Monteringsanvisning Sida

OPTICA CENTRAL WALL DK: Emhætte til centralventilation - Montagevejledning Side 2 SE: Köksfläkt för centralventilation Monteringsanvisning Sida OPTICA 761-2 CENTRAL WALL DK: Emhætte til centralventilation - Montagevejledning Side 2 SE: Köksfläkt för centralventilation Monteringsanvisning Sida 8 NO: Ventilatorhette til sentralventilasjon - Montasje

Læs mere

Lufthåndtørrer FD-GSQ01

Lufthåndtørrer FD-GSQ01 Lufthåndtørrer FD-GSQ01 Læs venligst håndbogen grundigt før brug. Egenskaber - Let betjening - Nem vedligeholdelse - Økonomisk - Pålidelig beskyttelse for nytteløst brug Navne på dele Bemærk: Apperatet

Læs mere

RTY Farve monitor-telefon Betjening. Video-fastighetsstation Color Manövrering. Video-husstasjon Color Betjening. Video-ovipuhelin Color

RTY Farve monitor-telefon Betjening. Video-fastighetsstation Color Manövrering. Video-husstasjon Color Betjening. Video-ovipuhelin Color Bedienung_Hausstation_7857_dk.book Seite 1 Dienstag, 3. Juni 2008 3:12 15 04/2008 / Id.-Nr. 400 233 415 RTY 1 7857 7001 Farve monitor-telefon Betjening 01021-0 Video-fastighetsstation Color Manövrering

Læs mere

Vertical 500. Dansk Svenska Norsk Español

Vertical 500. Dansk Svenska Norsk Español Vertical 500 Dansk Svenska Norsk Español Dansk Indhold Installation... s. 4 Orientering om installation... s. 5 3. Sikkerhedsadvarsel... s. 5 4. Betjening... s. 6 5. Vedligeholdelse... s. 7 3 Dansk Installation

Læs mere

Trådløs aktuator til radiatorventil Model: TRV10RFM

Trådløs aktuator til radiatorventil Model: TRV10RFM Trådløs aktuator til radiatorventil Model: TRV10RFM INSTALLATIONS-/BRUGERMANUAL Indhold i æsken Æskens indhold Anvendte symboler i denne manual: Sikkerhed Vigtig info Indhold: Æskens indhold Introduktion

Læs mere

Køkken/brevvægt. Manual

Køkken/brevvægt. Manual Køkken/brevvægt Manual FUNKTIONER 1. Angiver mængden af vand og mælk 2. To vægt enhedssystemer: g og lb:oz 3. To volumen enhedssystemer ml og fl'oz 4. Lavt batteri / overbelastning indikation 5. Med høj

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

INTEGRATA - Metz DANSK SVENSKA NORSK ESPAÑOL

INTEGRATA - Metz DANSK SVENSKA NORSK ESPAÑOL INTEGRATA - Metz DANSK SVENSKA NORSK ESPAÑOL 1 2 544 1144 100 1200 600 Integrata leveres uden forborede monteringshuller hvilket giver en større frihed angående montering i loftet. DANSK Før montering

Læs mere

Spansk A. Studentereksamen. Onsdag den 25. maj 2016 kl. 9.00-13.00

Spansk A. Studentereksamen. Onsdag den 25. maj 2016 kl. 9.00-13.00 MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING STYRELSEN FOR UNDERVISNING OG KVALITET Spansk A Studentereksamen Onsdag den 25. maj 2016 kl. 9.00-13.00 Side i af 5 sider El fütbol me salvé la vida

Læs mere

TU-H3991 Elektronisk dampstrygejern Elektronisk dampstrykejern Elektriskt ångstrykjärn för hemmabruk

TU-H3991 Elektronisk dampstrygejern Elektronisk dampstrykejern Elektriskt ångstrykjärn för hemmabruk 1 TU-H3991 Elektronisk dampstrygejern Elektronisk dampstrykejern Elektriskt ångstrykjärn för hemmabruk 2 S V E N S KA VIKTIGT Av säkerhetsskäl ska du läsa instruktionerna noggrant innan du använder strykjärnet

Læs mere

MARKIS MARKISE MARKIISI

MARKIS MARKISE MARKIISI 14-360_361_manual.indd 2011-10-12, 11.25.13 Art. 14-360, 14-361 MARKIS MARKISE MARKIISI Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB MARKIS OBS! Markisen är ett solskydd och bör rullas in vid regn och

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

Elektronisk brandskab

Elektronisk brandskab MODEL L 81090 90 1 ELEKTRONISK BRANDSKAB INSTRUCTION MANUAL DK 2 Brugsanvisning NO Elektronisk brannskap 3 Bruksanvisning Elektronisk Bruksanvisning brannskap Fremstillet i P.R.C. EU-Importør SE 4 SF 5

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

FANTASIA-LINE - RONDIUM DANSK

FANTASIA-LINE - RONDIUM DANSK FANTASIA-LINE - RONDIUM DANSK Montering Fantasia-Line er forsynet med med loftsflange, el-kabel, 2 mtr. flexslange Ø160 mm. OBS! El-installation skal foretages af aut. el-installatør. DANSK Før montering

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning KOM GODT I GANG MED INSTALLATIONEN Denne vejledning giver dig et overblik over, hvad startpakken indeholder og hjælper dig med installationen trin for trin. 1 gateway 1 netværkskabel

Læs mere

cannes Emhætte Kjøkkenvifte Campana de cocina

cannes Emhætte Kjøkkenvifte Campana de cocina cannes Emhætte Spiskåpa A Kjøkkenvifte Campana de cocina 1 Cannes Back 900/600 mm 96/38 mm Ø 150 mm 685/455 mm 172/145 mm 172/145 mm 406/255 mm 800/580 mm 2 Generel Info CKB (CKB motor kan benyttes som

Læs mere

Elma 1350B Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-7

Elma 1350B Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-7 Elma 1350B Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-7 El-nummer: 6398157229 EAN-nummer: 5703317410283 Indhold Dansk betjeningsvejledning... 3 Sikkerheds information... 3 Specifikationer...

Læs mere

HK 58 Cosy. HK 115 Cosy HK 125 XXL. c Varmepude. Betjeningsvejledning

HK 58 Cosy. HK 115 Cosy HK 125 XXL. c Varmepude. Betjeningsvejledning DK HK 58 Cosy HK 115 Cosy HK 125 XXL 06.0.43510 Hohenstein c Varmepude Betjeningsvejledning BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

Brugervejledning for Man Down sender MD900

Brugervejledning for Man Down sender MD900 Brugervejledning for Man Down sender MD900 SW 2.1-1 - Indhold: KNOP ELEKTRONIK A/S Tilsigtet anvendelse af MD900 side 2 Fabriksvej 20 DK-7600 Struer knop@knop.dk www.knop.dk Tlf: +45 97840444 Fax: +45

Læs mere

Vertical 880 Dansk Svenska

Vertical 880 Dansk Svenska Vertical 880 Dansk Svenska 1 6x 6x 4.8x38mm 2x 4x 3.9x9.5mm 2x 4.8x38mm 2x 2x 4.8x38mm 4x 3.9x9.5mm 2x ø 15cm 2x ø 12.5cm 2 * ELETTRICO, ELECTRIC, ELEKTRO-, ÉLECTRIQUE,!! ELÉCTRICO, ELEKTRISCH, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ,

Læs mere

KD-NX901 INSTRUCTIONS

KD-NX901 INSTRUCTIONS HDD NAVIGATION/DVD RECEIVER NAVEGACIÓN HDD/RECEPTOR DVD SISTEMA DI NAVIGAZIONE HDD/RICEVITORE DVD HDD NAVIGATION/DVD-MOTTAGARE HDD NAVIGATION/DVD RECEIVER KD-NX901 ESPAÑOL DANSK SVENSKA ITALIANO Para cancelar

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6

Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6 Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6 El-nummer: 6398402149 EAN-nummer: 5706445620067 Indhold Dansk/Norsk manual... 3 Indledning... 3 Kendetegn... 3 Måleprocedure/Måleprossedyre...

Læs mere

KOM I GANG KOM I GANG... 2 TILKOBLE HEADSÆT TIL TELEFON... 3 OVERFØRE SAMTALE MELLEM HEADSÆT OG TELEFON OG TILBAGE. 4

KOM I GANG KOM I GANG... 2 TILKOBLE HEADSÆT TIL TELEFON... 3 OVERFØRE SAMTALE MELLEM HEADSÆT OG TELEFON OG TILBAGE. 4 KOM I GANG KOM I GANG... 2 TILKOBLE HEADSÆT TIL TELEFON... 3 Ringe og svare på anrob... 4 OVERFØRE SAMTALE MELLEM HEADSÆT OG TELEFON OG TILBAGE. 4 Volum justering......4 TILKOBLING TIL PDA ELLER PC...

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

kampagneprodukter 2010

kampagneprodukter 2010 kampagneprodukter 2010 OPTICA 661 N 545.21.6661.2 Væg 60 cm stål-glas 545.21.7661.2 Væg 90 cm stål-glas 545.21.5661.2 Frith. 90 cm stål-glas 286 264 500-980 300 320 Væg- eller frithængende. Rustfrit stål/glas.

Læs mere

APA 100. Installationsmanual

APA 100. Installationsmanual APA 100 Side 2 1. Generelt... 3 2. Sender... 3 2.1 Ledninger - stik ben 1-8... 3 2.2 Kaldeknap på senderenheden... 3 2.3 Hvid ledning IGN - Tænding... 3 3. Modtager... 4 3.1 Tænd/sluk knap på siden af

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

VEJLEDNING BATTERISKIFT

VEJLEDNING BATTERISKIFT VEJLEDNING BATTERISKIFT Vejledning til udskiftning af batteri Side 1 Her er en vejledning til udskiftning af batteri i de LOCKON enheder, hvor du selv kan udskifte batteriet. Ved lavt batteriniveau vil

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Integrata Lift Dansk Svenska Español

Integrata Lift Dansk Svenska Español Integrata Lift Dansk Svenska Español 1 8x 3.9x9.5mm ø 15cm 12x 4.2x15mm! 4x 1x 2x 96 550 / 830 2 2 1A 3 3.9 x 9.5 mm 1B 4 4.2 x 15 mm 5 2 3 3 6A 7B 6B 4.2 x 15 mm 8A 7A 4.2 x 15 mm 4 4 8B 5 5 6 Dansk DK!

Læs mere

Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit

Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit Teknisk brugervejledning 2017.11.20 604308 2 Teknisk brugervejledning 1 Produktbeskrivelse... 3 2 Montagevejledning... 3 2.1 Elektrisk tilslutning... 3 2.2 Montage/tilslutning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Yellow-Line. - Tid til luftforandring...

Yellow-Line. - Tid til luftforandring... 2011 - Tid til luftforandring... manchester thermex k501 520.42.5011.2 535.42.9000.9 Hvidlakeret. Bredde: 600 mm. 2 stålfiltre. 1 x 40 W lys. 230 V. K 501 60 cm hvid Kulfilter KF56 Thermex K501 Wattforbrug:

Læs mere

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd 600207 Tips & Idéer Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd SV Stelt halsband med pärlor, 38 cm 150 cm lackerad koppartråd eller silvertråd 925, diam.

Læs mere

AIRGRIP DANSK NORSK SVENSKA ENGLISH. MONTERINGSVEJLEDNING Installasjonsvejledning Monteringssanvisning Mounting instruction

AIRGRIP DANSK NORSK SVENSKA ENGLISH. MONTERINGSVEJLEDNING Installasjonsvejledning Monteringssanvisning Mounting instruction AIRGRIP DANSK NORSK SVENSKA ENGLISH MONTERINGSVEJLEDNING Installasjonsvejledning Monteringssanvisning Mounting instruction M 530265000206052015 THERMEX AIRGRIP 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Dansk 4 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

THERMEX SCANDINAVIA A/S Farøvej 30 DK-9800 Hjørring Tlf. : 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 Valhøjs Allé 190 DK-2610 Rødovre Tlf.: 36 70 70 29 Fax: 36 70

THERMEX SCANDINAVIA A/S Farøvej 30 DK-9800 Hjørring Tlf. : 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 Valhøjs Allé 190 DK-2610 Rødovre Tlf.: 36 70 70 29 Fax: 36 70 THERMEX SCANDINAVIA A/S Farøvej 30 DK-9800 Hjørring Tlf. : 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 Valhøjs Allé 190 DK-2610 Rødovre Tlf.: 36 70 70 29 Fax: 36 70 74 13 E-mail: info@thermex.dk www.thermex.dk - Tid

Læs mere

IIndholdsfortegnelse TVP 13

IIndholdsfortegnelse TVP 13 TVP12 TVP 13 IIndholdsfortegnelse 1 Opbygning og funktion... 3 1.1 Navn på hver enkelt komponent... 3 1.2 Vejledning inden brug... 4 1.3 Beskrivelse af fjernbetjeningen... 7 1.4 Anvendelse af fjernbetjeningen...

Læs mere

Fjernbetjeningen låser automatisk efter 3 min. - derefter forfra med grøn knap.

Fjernbetjeningen låser automatisk efter 3 min. - derefter forfra med grøn knap. Indstilling af bendel Indstilling af højde Indstilling af ryglæn Tryk her for at tænde fjernbetjening Synkron indstilling af ben-og rygdel LED-Lys tændes her Start altid med at trykke på den grønne knap

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Optica 665 Dansk Svenska Norsk Español

Optica 665 Dansk Svenska Norsk Español Optica 665 Dansk Svenska Norsk Español 1 BRUGSVEJLEDNING 2 3 Dansk Komponenter Emhætten består af følgende elementer (Fig. 1): 1. Selve emhætten med et glas [C], der er udstyret med lys og ventilationsenhed,

Læs mere

Tips & Idéer. Ullfigurer/Uldfigurer

Tips & Idéer. Ullfigurer/Uldfigurer Tips & Idéer Ullfigurer/Uldfigurer 603056 SE Du behöver filtnålar och nålplatta. Den vita nålplattan används som underlag för att skydda bordet och nålen. Tänk på att nålarna är vassa. Längst ut på nålspetsen

Læs mere

Brugsvejledning Bruksanvisning

Brugsvejledning Bruksanvisning Brugsvejledning Bruksanvisning INDHOLD DK RÅD OG ANVISNINGER...3 APPARATBESKRIVELSE...4 INSTALLATION...6 BRUG...9 VEDLIGEHOLDELSE...11 INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS...14 EGENSKAPER...15 INSTALLATION...17

Læs mere

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion Trådløst tastatur med ringeklokke funktion 8.12.17 Funktioner 1. En perfekt kombination af dørklokke og dør/port oplåsning, der er behageligt i brug og praktisk; 2. RF data med rullende koder for at give

Læs mere

Bruger- og monteringsvejledning Installation and user manual Installatie- en gebruikershandleiding... 17

Bruger- og monteringsvejledning Installation and user manual Installatie- en gebruikershandleiding... 17 Bruger- og monteringsvejledning... 3 Installation and user manual... 10 Installatie- en gebruikershandleiding... 17 Les instructions et le manuel... 24 www.kronings.com - next generation caravan equipment

Læs mere

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET MOD 60-00 MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET DK NO SE FIN 2 MIKROOVNSLÅGE DK ANVENDELSE Denne låge kan anvendes til elegant indbygning af f.eks. mikroovn i et køkkenmodul.

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

Brugsvejledning Bruksanvisning

Brugsvejledning Bruksanvisning Brugsvejledning Bruksanvisning Brugsvejledning INDHOLD RÅD OG ANVISNINGER...4 APPARATBESKRIVELSE...5 INSTALLATION...7 BRUG...10 VEDLIGEHOLDELSE...12 DK 2 Bruksanvisning INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS...15

Læs mere

INTEGRATA Metz m. Jacob Jensen Fjernbetjening. DANSK s. 3 SVENSKA s. 7 NORSK s. 11 ESPAÑOL p. 14

INTEGRATA Metz m. Jacob Jensen Fjernbetjening. DANSK s. 3 SVENSKA s. 7 NORSK s. 11 ESPAÑOL p. 14 INTEGRATA Metz m. Jacob Jensen Fjernbetjening DANSK s. 3 SVENSKA s. 7 NORSK s. 11 ESPAÑOL p. 14 Integrata leveres uden forborede monteringshuller hvilket giver en større frihed angående montering i loftet.

Læs mere