Udskrift af forhandlingsprotokollen for Kløvergården afdeling 10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udskrift af forhandlingsprotokollen for Kløvergården afdeling 10"

Transkript

1 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Kløvergården afdeling 10 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 59 den 18. marts 2015 kl på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Tim Engel Katrina S. W. Næsager Asger Høi Astrup Sarah Pries Asmussen Brian Johannesen De mange afbud skyldtes sygdom og praktikforløb. Fra Kollegiekontoret deltog økonomimedarbejder Inge-Lise Rasmussen, boliginspektør Henrik Møller Hjarsen (HMH) varmemester Finn Ottesen (FIO) og driftschef Kim S. Møller. Da bestyrelsen ikke er beslutningsdygtig, er de trufne beslutninger med forbehold for de fraværende medlemmers efterfølgende godkendelse. Kommer der ikke inden 8 dage efter referatets udsendelse indsigelser, betragtes de trufne beslutninger som godkendte. Dagsorden 1. Godkendelse af referat 2. Valg til afdelingsbestyrelsen 3. Godkendelse af budget 2015/16 Herunder: a. Fastlæggelse af budget for energi b. Fastlæggelse af alm. vedligeholdelse c. Fastlæggelse af PPV (planlagt periodisk vedligeholdelse) 4. Aktuel drift 5. Evt. Ad 1. Godkendelse af referat Referatet af møde nr. 58 blev godkendt og underskrevet. Ad 2. Valg til afdelingsbestyrelsen Kollegiets bestyrelse består af: Formand: Næstformand: Kasserer: Menigt medlem: Menigt medlem: Suppleant: Suppleant: Tim Engel Katrina S. W. Næsager Asger Høi Astrup Sarah Pries Asmussen Brian Johannesen René Vullum Eike Malmberg Brian Johannesen er fællesrumsansvarlig. Ind- og fraflytterlister skal sendes til Asger Høi Astrup. Formanden sender referat fra afdelingsmødet til Kollegiekontoret og giver besked ved ændring i bestyrelsessammensætningen. Side 1 af 5

2 Ad 3. Godkendelse af budget 2015/16 Kapitaludgifter Nettoprioritetsydelser Udgifterne til lån, optaget i forbindelse med opførelse af kollegiet, er nu færdigbetalte. Fremover budgetteres med udgifter til afviklede/udamortiserede lån. Udgifterne går til Kollegiekontorets dispositionsfond og Landsdispositionsfonden. Kollegiet er dog fritaget for indbetaling til Kollegiekontorets dispositionsfond, hvilket fremgår som Tilskud dispositionsfonden i driftsbudgettet under indtægter. Offentlige og andre faste udgifter Renovation - Der budgetteres med et lille fald i udgift, idet både boligbidraget og indsamlingsprisen er faldet lidt. Forsikringer Kollegiets forsikringsaftaler, som dækker skade på kollegiet og dettes inventar, bliver jævnligt kontrolleret mht. pris og dækning. Prisen reguleres i forhold til gældende aftale. Vand- og kloakudgifter Der budgetteres med uændret forbrug. Vandleverandøren har grundet overskud sænket m 3 prisen i Efter afvikling af overskud er prisen oppe på det normale. Varme Størstedelen af kollegiets varmeudgift opkræves og afregnes individuelt. Varmeforbruget i fællesarealer forventes uændrede og der forventes ikke større prisstigninger. For at mindske varmeforbruget er opsat dørfjedre på indgangsdørene og på radiatorerne er der monteret en spærring. Elektricitet Der budgetteres med et lavere forbrug end i gældende budget, under hensyntagen til forbruget i tidligere regnskabsår. Fokus er på lampesensorer og energisparepærer. Administration mv. Administration Der budgetteres med uændret administrationsbidrag og indstillingsgebyr til Kollegiekontoret. Indstillingsgebyr Indstillingsgebyret udgør i år 326 kr. pr. lejemål pr. år. Gebyret dækker ydelse for behandling af ansøgere/indstilling til boliger. Revision Der er indgået aftale med revisor om en stigning på 3 %. Dispositionsfond - Der indbetales til dispositionsfonden pr. lejemål. Beløbet er lovbestemt og udgør i dette budget 549 kr. pr. lejemål/år, hvilket er et lille fald i forhold til tidligere budget. Variable udgifter Ejendomsfunktionærer Denne post indeholder løn, social sikring samt diverse udgifter som jeres varmemester har til f.eks. telefon og kontor. Der budgetteres med en stigning på 5,5 % Rengøring (indvendig) Denne post indeholder bl.a. udgifter til rengøring af fællesarealer. Der budgetteres med en merudgift på kr., hvilket bl.a. give mulighed for 2 årlige vinduespuds. Diverse udgifter Betalingsvaskeri Der budgetteres med en stigning på kr. på sæbekøb i forhold til gældende budget. Beboerfaciliteter Bestyrelsen har tidligere besluttet, at der budgetteres med kr. Dette beløb råder afdelingsbestyrelsen over og det kan bl.a. bruges til arrangementer for beboerne. Henlæggelser Henlagt til PPV Denne post indeholder beløbet til kollegiets opsparing til fremtidig planlagt vedligeholdelse og fornyelser. Der skal henlægges tilstrækkeligt til at dække kollegiets forventede udgifter til dette i mindst 10 år. Der budgetteres med kr. Der budgetteres med en stigning, da hidtidigt henlæggelsesniveau ikke har været tilstrækkeligt. Hensættelsen til tab på debitorer Der hensættes intet i år, da de samlede henlæggelser allerede overstiger 319 kr. pr. lejemål. Eventuelle tab ud over dette beløb dækkes af dispositionsfonden. Side 2 af 5

3 Ekstraordinære udgifter Afvikling af underskud Der foretages ikke afvikling af underskud, da det vurderes at kollegiet ikke kan bære en større huslejeforhøjelse. Ydelser vedr. særstøttelån Der afdrages på særstøttelån. Indtægter Leje af ungdomsboliger Der budgetteres med en stigning på 0,1 % på huslejen. Renteindtægter Der budgetteres med en forrentning på 1 % af kollegiets opsparede midler. Betalingsvaskeri og fælles tlf. Der budgetteres med uændrede indtægter. Tilskud dispositionsfonden Beregnet af Landsbyggefonden ud fra sidst betalte prioritetsydelser. Antenne-, telefon og it budget Antennebudget Der er prisstigninger på tv-programpakkerne. Stigningen på TDC YouSee på 452 kr./lejemål/år. Det skyldes bl.a. at der ikke er blevet opkrævet Copy-Dan afgift tidligere. Det er blevet rettet fra Der skal dog afvikles et overskud fra tidligere regnskabsår, som går ind og mindsker udgifterne. Telefoni og it Der budgetteres med et lille fald i udgift hertil. Faldet skyldes primært sidste regnskabs overskud. Gældende budget er modsat belastet med tidligere års underskud. Nyt i budgettet er medlemskab af Bolignet-Aarhus. Henlæggelse til udskiftning af switche stiger en smule. Formand, Tim Engel, udtrykte utilfredshed med Bolignet-Aarhus driftsstop/nedetider, priser mm. Ejerforholdet på ledningsnettet blev gennemgået af driftschef, Kim S. Møller. Vand, varme og el Energiforbrug for el, vand og varme blev gennemgået på regnskabsmødet i efteråret og budgettallene for dette budget drøftedes. Budgettet fastlægges således: Vand m 3 El kwh Varme 60 MWh Almindelig vedligeholdelse Alm. vedligeholdelse Budgetforslaget er beregnet som et gennemsnit af forbruget de seneste 5 år. Forventet forbrug er budgetteret til kr., hvilket er uændret i forhold til gældende budget. Planlagt periodisk vedligeholdelse (PPV) Der er planlagt arbejder for i alt 0 kr. Terræn Klimaskærm Boliger Fælles indvendig Tekniske anlæg/installationer Materiel Afdelingsbestyrelsen godkendte og underskrev budgettet ved balancegivende husleje, dermed fastsættes huslejen inkl. antennebidrag, telefon og it pr. 1. august 2015 til: 1 vær. lejlighed kr. en regulering på 9 kr. 2 vær. lejlighed kr. 10 kr. Værelse i triplet kr. 9 kr. Hovedtallene fra kollegiets driftsbudget samt huslejevarslet omdeles til alle beboere og lægges på kollegiets Side 3 af 5

4 hjemmeside. Budgettet skal fremlægges til godkendelse af beboerne på et afdelingsmøde senest 30. april. Ad 4. Aktuel drift Almindelig vedligeholdelse Budgettet er på kr. Pr. d.d. er der brugt ,51 kr. Der har været indtægter ved syn på ,00 kr. Der kan være udført arbejde, der endnu ikke er modtaget faktura for. En vaskemaskine er i stykker. Henrik M. Hjarsen følger op. Den gamle cola-maskine skal muligvis erstattes af nyere model. Formand, Tim Engel, kontakter Carlsberg PPV arbejder Der er p.t. planlagte udgifter for i alt 0 kr. Der er pr. d.d. brugt ,24 kr. på denne konto. Udførte arbejder med fed skrift. Planlagte opgaver er med almindelig skrift. Terræn Klimaskærm Bolig 4 vindues rammer. Lakering af gulve. Fælles indvendig Tekniske installationer Ventilator udskiftet i opg. L 1 stk. emhætte. Materiel Hver enkelt post vedr. almindelig vedligeholdelse og planlagt periodisk vedligeholdelse (PPV) kan afdelingsbestyrelsen se på WebZonen. Vælg Administration derefter Kontokort og indtast kontonr. 115 for almindelig vedligeholdelse eller konto 116 for PPV. Bolignet-Aarhus: Formanden gav udtryk for at der var generel utilfredshed med Bolignet-Aarhus, HMH har kontaktet Bolignet- Aarhus for at få en redegørelse for, hvad der kan være årsagen. Tag: Der er et problem med at flere beboer løber på taget om natten. Indv. lys: Der er flere opgange hvor der er konstant lys, sensor virker. FIO følger op. Vaskeri: En vaskemaskine er defekt, problemer med at lukke vand ind og ud, Miele og Ecolab beskylder modparten for årsagen for problemet og ingen af dem kan/vil lave reparationen. FIO følger op, og giver HMH besked. Automat: Den gamle cola-maskine er defekt og kan ikke laves, der er ifølge formanden stort ønske blandt beboerne om at der opsættes en ny. Formand, Tim Engel, kontakter Carlsberg. Renovering og ombygning: Kopi fra referat af bestyrelsesmøde den 10. marts Kløvergårdens ansøgning om støtte fra Landsbyggefonden til renovering og ombygninger skal drøftes nærmere med kommunen og fonden før detailprojektering. Det er uafklaret, hvor omfattende projektet bliver. Tim Engel spurgte om, hvorfor det tager så lang tid, hvortil Per Juulsen forklarede, at vi kan forvente at få tilsagn om støtte i 2016, men det beløb der er reserveret, er dog slet ikke nok. Der arbejdes primært med to modeller for renovering af kollegiet. En skrabet version til ca. 10 mio. kr. eller en fuldstændig renovering indebærende løsning af bl.a. lyd- og varmeproblemer osv. Det vil koste ca. 30 mio. kr. De to modeller drøftes fortsat med Landsbyggefonden. Side 4 af 5

5 Tv leverandør/pakker: Bolignet-Aarhus har udsendt materiale direkte til alle formænd vedr. udbud af tv-pakker. Kollegiet har YouSee som tv-leverandør i dag, men har mulighed for at skifte til Bolignet-Aarhus og opnå en besparelse på tv-pakkerne. Vælger kollegiet at skifte leverandør, aftales skiftet mellem Bolignet-Aarhus og YouSee og træder i kraft i løbet af efteråret Ændring af forholdene omkring tv-leverandør skal besluttes af beboerne på et afdelingsmøde og beslutningen skal fremgå af referatet, som Kollegiekontoret skal have tilsendt. Det skal fremgå, hvem der vælges som leverandør og hvilken pakke der ønskes. En overgang til Bolignet-Aarhus skal oplyses til Kollegiekontoret inden 30. april, således vi kan varsle ændringer i huslejen ved aftalt tidspunkt for skift. Ad 5. Evt. Tim Engel ønskede forslag til, hvad bestyrelsen kan gøre for at fastholde/tiltrække beboere. Finn Ottesen mente man kunne gøre mere for at synliggøre faciliteter/muligheder på kollegiet/i nærområdet. Som eksempler nævnte han stor smøregrav (mekanikerlærlinge), mulighed for opstaldning af heste i nærområdet og egen have med mange æbler. Mødet slut kl Referent: Henrik M. Hjarsen og Inge-Lise Rasmussen Referat sendt den 20. marts 2015/jb Side 5 af 5

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 15 den 25. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Rasmus Møl Andersen

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Ladegårdskollegiet afdeling 23

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Ladegårdskollegiet afdeling 23 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Ladegårdskollegiet afdeling 23 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 35 den 24. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Anne-Line Schmidt Signe Bjerremand

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 63 den 19. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Lauritz A. Munch Sarah Bloch Fra Kollegiekontoret

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Grundtvigs Hus Kollegiet afdeling 2

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Grundtvigs Hus Kollegiet afdeling 2 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Grundtvigs Hus Kollegiet afdeling 2 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 28 den 23. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Tobias Priemer Laura Thygesen Mathis

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mejlgade Kollegiet afdeling 5

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mejlgade Kollegiet afdeling 5 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mejlgade Kollegiet afdeling 5 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 62 den 27. marts 2015 kl. 9.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Frederik Voetmann Bæhr Maja

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 43 den 16. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Kristina Hampenberg Rebecca Mogensen

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørreport Kollegiet afdeling 13

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørreport Kollegiet afdeling 13 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørreport Kollegiet afdeling 13 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 28 den 23. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Christian Larsen Sofie Strøm

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Grønnegade Kollegiet afdeling 3

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Grønnegade Kollegiet afdeling 3 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Grønnegade Kollegiet afdeling 3 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 66 den 19. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Anja Bjerrum og lille Elina

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Åpark Kollegiet afdeling 26

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Åpark Kollegiet afdeling 26 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Åpark Kollegiet afdeling 26 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 7 den 23. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Maibritt Lundgaard Sørensen Nikolaj

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Svane Kollegiet afdeling 28

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Svane Kollegiet afdeling 28 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Svane Kollegiet afdeling 28 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 5 den 19. marts 2015 kl. 8.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Morten Vestberg Martin Bendzel

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 42 den 27. marts 2015 kl. 12.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Bjarne Lassen Lene Weyergang

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen. Afdelingsbestyrelsesmøde

Udskrift af forhandlingsprotokollen. Afdelingsbestyrelsesmøde Udskrift af forhandlingsprotokollen KOLLEGIEKONTORET I AARHUS 9. april 2013 dbs@kollegiekontoret.dk Afdelingsbestyrelsesmøde Kollegiets navn: Skelager Kollegiet Afd. nr.: 21 Møde nr. 32 Dato: Torsdag den

Læs mere

SKJOLDHØJKOLLEGIET. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 170 den 18.marts 2014 kl. 16.00

SKJOLDHØJKOLLEGIET. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 170 den 18.marts 2014 kl. 16.00 KOLLEGIEKONTORET 26. marts 2014 jb@kollegiekontoret.dk Tlf.nr. 8732 8312 Udskrift af forhandlingsprotokollen for SKJOLDHØJKOLLEGIET Møde nr. 170 den 18.marts 2014 kl. 16.00 Referat af møde 170 i Skjoldhøjkollegiets

Læs mere

Kollegiekontoret i Aarhus

Kollegiekontoret i Aarhus Udskrift af forhandlingsprotokollen for Kollegiekontoret i Aarhus Møde nr. 48 den 10. marts 2015 kl. 16.30 16. marts 2015 jb@kollegiekontoret.dk 219 Referat af møde nr. 48 i bestyrelsen for Kollegiekontoret

Læs mere

RAVNSBJERG KOLLEGIET. Møde nr. 164 den 27. oktober 2014 kl. 10.00. Udskrift af forhandlingsprotokollen for

RAVNSBJERG KOLLEGIET. Møde nr. 164 den 27. oktober 2014 kl. 10.00. Udskrift af forhandlingsprotokollen for KOLLEGIEKONTORET I AARHUS 27. oktober 2014 jb@kollegiekontoret.dk Udskrift af forhandlingsprotokollen for RAVNSBJERG KOLLEGIET Møde nr. 164 den 27. oktober 2014 kl. 10.00 Referat af møde nr. 164 i Ravnsbjerg

Læs mere

SKJOLDHØJKOLLEGIET. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 169 den 25. oktober 2013 kl. 10.00

SKJOLDHØJKOLLEGIET. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 169 den 25. oktober 2013 kl. 10.00 KOLLEGIEKONTORET 28. oktober 2013 jb@kollegiekontoret.dk Tlf.nr. 8732 8312 Udskrift af forhandlingsprotokollen for SKJOLDHØJKOLLEGIET Møde nr. 169 den 25. oktober 2013 kl. 10.00 Referat af møde 169 i Skjoldhøjkollegiets

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET 30. oktober 2014 Tlf. 8732 8312 jb@kollegiekontoret.dk. Udskrift af forhandlingsprotokollen for VILH.

KOLLEGIEKONTORET 30. oktober 2014 Tlf. 8732 8312 jb@kollegiekontoret.dk. Udskrift af forhandlingsprotokollen for VILH. KOLLEGIEKONTORET 30. oktober 2014 Tlf. 8732 8312 jb@kollegiekontoret.dk Udskrift af forhandlingsprotokollen for VILH. KIERS KOLLEGIUM Møde nr. 34 onsdag den 29. oktober 2014 Referat af møde nr. 34 i Vilh.

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 2

TIL BEBOERNE I AFDELING 2 TIL BEBOERNE I AFDELING 2 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 47

TIL BEBOERNE I AFDELING 47 TIL BEBOERNE I AFDELING 47 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12 Afdeling 1 Højebo Budget for 2011/12 Boligafgiftsforhøjelse 5,21% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 654,13 kr./m² 34,10 kr./m² 688,23 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

SKJOLDHØJKOLLEGIET. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 171 den 30. oktober 2014 kl. 10.00

SKJOLDHØJKOLLEGIET. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 171 den 30. oktober 2014 kl. 10.00 KOLLEGIEKONTORET I AARHUS 5. november 2014 jb@kollegiekontoret.dk Tlf.nr. 8732 8312 Udskrift af forhandlingsprotokollen for SKJOLDHØJKOLLEGIET Møde nr. 171 den 30. oktober 2014 kl. 10.00 Referat af møde

Læs mere

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 02. Februar 2015 Indkaldelse

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde. 25. februar 2015 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A

Ordinært afdelingsmøde. 25. februar 2015 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A 1901246 Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG I Til beboerne DAGSORDEN Afdelingsmøde den 25. februar 2015 Udsendt den 18. februar 2015 MDR201400649 Side 1 af 4 1705 BIG 1705 / Lejer 26022014 19:00

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011 Afdeling 19 Springbo BUDGET FOR 2011 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 998,85 kr./m² 0,00 kr./m² 998,85 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 5 Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Boligafgiftsforhøjelse 3,25% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 721,88 kr./m² 23,48 kr./m²

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 12. maj 2014 Kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afdeling

Læs mere