Referat. Hospitalsenheden Vest Teknisk Afdeling. Dato: 30. november 2009 Sagsbehandler: Mona Vennersdorf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Hospitalsenheden Vest Teknisk Afdeling. Dato: 30. november 2009 Sagsbehandler: Mona Vennersdorf E-mail: moven@ringamt.dk"

Transkript

1 Hospitalsenheden Vest Teknisk Afdeling Dato: 30. november 2009 Sagsbehandler: Mona Vennersdorf Referat Møde i Lokal-MED udvalget, Teknisk Afdeling Mandag den 16. november 2009 Deltagere: Thorkil Vandborg Bjørn Pedersen Erik Moesgård Pedersen René Edslev Rasmussen Bjørk V. Poulsen John O. Nielsen Jesper Andreasen René Sørensen Søren Sørensen Peer Toustrup Lasse Ørum Thomsen Per Sprogøe Rechnitzer Fraværende: Claus Boysen Petersen 1. Godkendelse af referat fra mødet den 18. august 2009 Bilag: Referat fra mødet --- Bemærkninger til referatet: Fortegnelsen over mødedeltagere: Jesper Andreasen var fraværende. Suppleant Lasse Ørum Thomsen var til stede. Referatet tilrettes og udsendes på ny. --- Herefter godkendtes referatet. 2. Godkendelse af dagsorden --- Godkendt 3. BUA 2010 Bilag: Forslag til BUA 2010 for Teknisk Afdeling --- Skemaets punkt 4.1(Budget) er nu opdelt i henholdsvis drifts- og energibudget af hensyn til gennemskuelighed i forhold til underskud på energi. Der blev stillet spørgsmål til fortolkningen af skemaets punkt 4.3 vedr. udmeldt produktivitetsstigning. Hertil blev svaret, at det skal tolkes sådan, at en forøgelse af opgavemængden grundet en forøgelse af bygningsmassens kvm og mere udstyr/apparatur, modsvarer kravet om en forøget produktivitet på 2,2%. Produktiviteten skal dokumenteres i forhold til Hospitalsledelsen Referat - LMU Teknisk Afdeling.doc Side 1 / 6

2 Til skemaets punkt 5.2 (AKU) blev der fra medarbejderside fremsat ønske om løbende evaluering/opfølgning på, om iværksatte tiltag (bl.a. undervisning) har haft den forventede effekt, så man ikke kører længerevarende forløb, der slutteligt viser sig ikke at have haft nogen egentlig værdi. Der ønskes en synliggørelse af, at et forløb udspringer af AKU samt at den røde tråd er synlig i forhold til behov og opgaver. Det blev foreslået, at AKU-opfølgning er et fast punkt på LMU s fremtidige møder. Slutteligt blev det bemærket, at Arbejdsmiljøområdet ikke er statisk. Teknisk Afdeling er, som alle andre områder i Hospitalsenheden Vest, påvirket af de skiftende vilkår man mødes med herunder ændrede opgaver, strukturtilpasning og besparelser. BUA vil blive drøftet på kommende LMU møder i Teknisk Afdeling. 4. Status på økonomi 2009 Bilag: Budgetopfølgning 2009 pr. 30. september Bilaget vedr. budgetopfølgning blev kort gennemgået. Bortset fra forsyningsområdet, hvor der har været tale om et merforbrug, forventes budgettet for 2009 at balancere nogenlunde. Lønbesparelsen på kr. skyldes primært vakante stillinger samt dagpengerefusion. 5. Besparelser Hospitalsenheden Vest har for 2009 et betydeligt underskud, som skal søges dækket ved større besparelser i Årsagen til underskuddet skal især findes på de kliniske afdelinger, hvor der har været tale om væsentlige budgetoverskridelser. For Teknisk Afdelings vedkommende forventes sparekravene delvist at kunne dækkes af bevilgede midler til onkologihuset. Målet for Teknisk Afdeling er, at ingen skal føle sig truet på sin stilling, og man har et håb om, at afdelingen vil kunne undgå afskedigelser. Det vil være nødvendigt med en ændret prioritering af opgaver i forhold til antal medarbejdere. Teknisk Afdelings medarbejdere har alle på bedste vis medvirket til at dagligdagen fungerer trods ændrede betingelser. Ændringer vil dog stadig være en udfordring for alle medarbejdere. Besparelserne vil blive drøftet på et ekstraordinært LMU møde den 15. december2009. Det forventes, at HMU og Hospitalsledelsen inden denne dato er kommet med et oplæg til, hvordan besparelserne i Hospitalsenheden Vest skal udmøntes. 6. Arbejdsmiljø APV Alle har nu adgang til APV databasen. Der er lagt en del ønsker ind i databasen. Det vil fremover være den enkelte medarbejders ansvar, at indskrive APV-problemstillinger i databasen. Blandt allerede indskrevne APV-problematikker kan nævnes: Manglende tid til løsning af opgaver Psykisk arbejdsmiljø snedkerværkstedet Belastende opgave vedrørende nøglekort/id-kort snedkerværkstedet. For sidstnævnte opgaves vedkommende, har man gjort opmærksom på problemet til rette afdeling (ledelsessekretariatet). APV-emner kan ses på APV evalueres i februar APV Punktet udgår. APV er drøftet under punkt 6 - Arbejdsmiljø Referat - LMU Teknisk Afdeling.doc Side 2 / 6

3 8. Medarbejdersituationen i Teknisk Afdeling Pr. 1. januar 2010 ansættes en elevatormontør. Der er tale om genbesættelse af en ledig stilling. I smedegruppen i Herning tiltræder en ny medarbejder i jobtræning i denne uge. En medarbejder i flexjob på 12 ugl. timer er overflyttet fra regionens bygningskontor til Teknisk Afdeling. Aflønning sker fortsat fra Region Midtjylland. Erik Moesgård Pedersen har meddelt, at han fratræder i sommeren Der vil ikke blive tale om genbesættelse af stillingen. Mandskab til vintervedligeholdelse i vinteren 2009/2010 er på plads 9. Uddannelse Status og orientering MED-grunduddannelsen for medlemmer af LMU Følgende medlemmer fra LMU, Teknisk Afdeling har deltaget i regionens MEDgrunduddannelse den 5. november 2009: - René Edslev Rasmussen, Medicoteknisk Afdeling - John O. Nielsen, Almen Teknisk Afdeling - René Sørensen, Almen Teknisk Afdeling --- Jesper Andreasen har også deltaget i uddannelsen. Der har været tale om en udbytterig dag for deltagerne. Bjørk V. Poulsen tilmeldes et senere kursus. Store uddannelsesdag for medarbejdere i Teknisk Afdeling Fredag den 20. november 2009 afholdes Store Uddannelsesdag i Teknisk Afdeling. Arrangementet vil foregå ved Bølling Sø. Der er nedsat en arbejdsgruppe til at tilrettelægge dagen: - Bjørk Poulsen - John O. Nielsen - René Edslev Rasmussen --- Temadagen har været afholdt forud for dette referats udsendelse. På dagen var der mulighed for at komme med forskellige input og deltagerne blev stillet følgende spørgsmål: Hvad giver jer de(n) største glæde(r) ved arbejdet i Teknisk Afdeling? Hvad er det mest frustrerende ved dit arbejde i Teknisk Afdeling/på hospitalet?. Hvad karakteriserer efter jeres opfattelse er godt arbejdsmiljø? Hvad kan I selv gøre for at skabe et godt/bedre arbejdsmiljø i Teknisk Afdeling? Store Uddannelsesdag evalueres på et kommende personalemøde. Køreteknisk kursus for medarbejdere i Teknisk Afdeling --- John O. Nielsen og Bjørk V. Poulsen udarbejder en venteliste til køreteknisk kursus for medarbejdere i Teknisk Afdeling. 10. Apparaturdatabase til erstatning for B-data. (Rene Edslev Rasmussen) --- Den nuværende database er ved at være udtjent. Skejby har meddelt, at man vil anskaffe en apparaturdatabase. I Hospitalsenheden Vest har man følgende krav til en database: Skal kunne bruges af både almen teknisk og medicoteknisk afdelinger Skal kunne håndtere rekvisitionssystemet Der skal kun være én indgangsportal til databasen Referat - LMU Teknisk Afdeling.doc Side 3 / 6

4 11. Byggesager I regionens budget for 2010 er der afsat 21 mio til byggeområdet i Hospitalsenheden Vest. Teknisk Afdeling har på den baggrund udarbejdet forslag til anvendelse af midlerne: 1) Akutmodtagelse og ASA sengeafsnit i Herning ca. 7 mio 2) Akutmodtagelse i Holstebro - ca. 4 mio 3) Diverse ambulatorier ca. 3 mio 4) Diverse afledte opgaver vedrørende sengerokade ca. 5 mio Herudover vil der være udgifter til inventar og omkostninger Ekstraordinære vedligeholdelser Teknisk Afdeling har udarbejdet en prioriteringsliste for ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder. Listen omfatter bl.a.: 1) Opgradering af CTC hovedcenter og undercentraler i Herning og Holstebro 2) Brandsikring 3) Sikring og dørautomatik Herning 4) ADK-/nøglehåndtering 5) Trækgener ved indgang B/C Holstebro 6) Dampsanering, Bygning 23, Holstebro 7) El-tavler og nødelforsyning 8) Køleinstallation til autoklaver Holstebro 9) Vindues- og facaderenovering Herning Det nye hospital i Vest Projektleder og planlægger ansættes i december Renovering og optimering af medicoteknisk værksted i Holstebro. (Rene Edslev Rasmussen) --- Der er behov for en udvidelse af medicoteknisk værkstedsfaciliteter. Forslag og tegning er udarbejdet. Der kan eventuelt etableres fælles omklædnings- og bruseafsnit for medicoteknisk og el-afsnittet. 13. Fjernelse af gamle installationer i forbindelse med ombygningsarbejder (Jesper Andresen) --- I forbindelse med renoveringer og ombygningsarbejder foretages kun afblænding af gamle installationer. Det blev foreslået, at disse installationer fjernes. Det vil på længere sigt lette fejlfindingsarbejde for håndværkere ligesom det også vil spare tid. Der var enighed i dette synspunkt. Det er dog et økonomisk spørgsmål, da der også er udgifter forbundet med fjernelse af gamle installationer. 14. Orientering fra Kvalitetsrådet --- Referater fra Kvalitetsrådet kan ses på 15. Organisering af kvalitetsarbejdet for Teknisk Afdeling - Status På sidste møde i LMU den 18. august 2009 nedsattes et underudvalg, der har til opgave at arbejde med kvalitetsudvikling herunder e-dok. Der arbejdes med Den Danske Kvalitetsmodel Underudvalg består af: - Bjørn Pedersen - Bjørk Poulsen - John O. Nielsen - Thorkil Vandborg - René Edslev Rasmussen Udvalget har afholdt sit første møde den 28. august På et møde den 28. august i Kvalitetsudvalget deltog teknisk chef fra Regionshospitalet Silkeborg. Primo oktober afholdtes møde med alle tekniske afdelinger i Region Midtjylland vedrørende kvalitetsarbejdet. Opgaver og emner fordeltes mellem deltagerne. Man kan på denne måde drage nytte af hinandens arbejde og dokumenter bl.a. kan der linkes til/kopieres fra dokumenter i e-dok. Retningslinier og instrukser er påbegyndt indlagt i e-dok TAK-redskab: Der skal laves forarbejde før de enkelte medarbejdere involveres Referat - LMU Teknisk Afdeling.doc Side 4 / 6

5 16. Opfølgning fra sidste møde Telefonpasning - Pkt. 16.c på sidste møde --- Afklaring af telefonpasning i Medicoteknisk Afdeling afventer indførelse af nyt mailsystem (Microsoft Outlook) pr. 1. december Eventuelt --- Til en forespørgsel om kriterierne for tildeling fra Ny Løn, blev det oplyst, at man ikke har noget færdigt koncept. 18. Kommende møder december 2009 kl : Ekstraordinært LMU-møde drøftelse af besparelser Mødedatoer for 2010 vil blive udmeldt snarest. B-medlemmer kan en time før mødet holde formøde i det reserverede mødelokale. Suppleanter indbydes til mødet Referat - LMU Teknisk Afdeling.doc Side 5 / 6

6 Lokal-MED udvalg Teknisk Afdeling Hospitalsenheden Vest A medlemmer Afdelingsleder Thorkil Vandborg HEV Teknisk chef Bjørn B. Pedersen HEV Sektionsleder Erik Moesgaard Pedersen HEV Afsnitsleder René Edslev Rasmussen HEV B-medlemmer VVS og maskiner Bjørk V. Poulsen Herning VVS og Maskiner John O. Nielsen Holstebro Medicoteknisk Jesper Andresen Herning Bygnings- Vedligeholdelse René Sørensen Holstebro VVS og maskiner Søren Sørensen Herning Suppleanter for B-medlemmer El- /KS arbejde Peer Toustrup Herning Medico- / KS-arbejde Claus Boysen Petersen Holstebro Medicoteknisk afd. Lasse Ørum Thomsen Holstebro Bygnings- Vedligeholdelse Per Sprogøe Rechnitzer Holstebro Formand november 2009 Næstformand Tillidsrepræsentant Almen Teknisk Herning-Ringkøbing Tillidsrepræsentant Almen Teknisk Holstebro Tillidsrepræsentant Medicoteknisk afsnit Sikkerhedsrepr. Almen Teknisk Herning-Ringkøbing Bjørk V. Poulsen John O. Nielsen Jesper Andresen René Sørensen og Søren Sørensen Herudover deltager sekretær Mona Vennersdorf (lokal 2726) som referent ved møderne. Arbejdsmiljøkonsulent deltager efter behov i møderne Referat - LMU Teknisk Afdeling.doc Side 6 / 6

1. Godkendelse af referat fra ekstraordinært møde den 9. januar 2008. ---- Godkendt

1. Godkendelse af referat fra ekstraordinært møde den 9. januar 2008. ---- Godkendt Hospitalsenheden Vest Teknisk Afdeling Dato: 25.02.2008 Sagsbehandler: Mona Vennersdorf E-mail: moven@ringamt.dk Side 1 / 6 Referat: Møde i Lokal-MED udvalget, Teknisk Afdeling Tirsdag den 12. februar

Læs mere

Referat Møde i Lokal-MED udvalget, Teknisk Afdeling Den 27. februar 2013

Referat Møde i Lokal-MED udvalget, Teknisk Afdeling Den 27. februar 2013 Hospitalsenheden Vest Teknisk Afdeling Dato: 29. februar 2013 Sagsbehandler: Mona Vennersdorf e-mail: mona.vennersdorf@vest.rm.dk Referat Møde i Lokal-MED udvalget, Teknisk Afdeling Den 27. februar 2013

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Referat. HMU-møde. Tirsdag 2. november 2010 kl. 12.00 16.00. Regionshospitalet Herning, medicinsk konferencerum, bygning 03, 4. sal, indgang C.

Referat. HMU-møde. Tirsdag 2. november 2010 kl. 12.00 16.00. Regionshospitalet Herning, medicinsk konferencerum, bygning 03, 4. sal, indgang C. Hospitalsenheden Vest HR Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9912 5000 Fax. +45 9912 6090 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Referat af HMU-møde Dato 09-11-2010 Bent Nørgaard Tanderup Tel. 45 9912 6053

Læs mere

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet Referat HovedMED Mødedato 4. juni 2014 kl. 09:00 Mødelokale Slagelse Rådhus, mødelokale 225/227 Deltagere Afbud Ole Kristensen, Vini Lindhardt, Anne Velling, Lone Irene Petersen, Maj-Britt Høybye Hansen,

Læs mere

Referat fra Administrationens Lokal-MEDudvalg

Referat fra Administrationens Lokal-MEDudvalg Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. januar 2010 1-13-20-09 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 Referat fra Administrationens Lokal-MEDudvalg 14. december 2009, kl. 10.00 13.00 Sted Søren

Læs mere

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 DK-8930 NØ Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 Dagsorden: Ansvarlig Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (2 min.) Punkter til Evt. 2. Mødets værdi (valgt

Læs mere

Albertslund Boligselskab 5. december 2014

Albertslund Boligselskab 5. december 2014 Albertslund Boligselskab 5. december 2014 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 3. december kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Majbritt Brander, Dorte Nejrup, Birthe Lauridsen,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat fra ordinært HMU-møde med særligt fokus på arbejdsmiljø Torsdag den 6. december 2012, kl. 11.00-16.35 i mødelokale M4, Patienthotellet

Referat fra ordinært HMU-møde med særligt fokus på arbejdsmiljø Torsdag den 6. december 2012, kl. 11.00-16.35 i mødelokale M4, Patienthotellet Referat fra ordinært HMU-møde med særligt fokus på arbejdsmiljø Torsdag den 6. december 2012, kl. 11.00-16.35 i mødelokale M4, Patienthotellet Sagsb. Indstilling HMU bød ledende bioanalytiker Jette Krüger

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky, Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky, Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse 28. august 2007 Referat Deltagelse Til stede: Katherine Richardson (formand), Hans Halvorsen (næstformand), Merete Ipsen, Erik Højsholt, Claus Christensen, Ole Pedersen, Pauli Johansen og Niels Jørgen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB3 23. september 2010 Rødovre den 24. oktober 2010 Tilstede: Ikke tilstede Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde onsdag den 11. juni 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 11.06.2014 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 25. januar 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-16.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side

Læs mere

IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET

IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET BESLUTNINGER IT- og afbureaukratiseringsudvalget - mødesager IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 02-06-2015 14:30 MØDESTED Mødelokale H3 på regionsgården MEDLEMMER Pia Illum Özkan Kocak Maja

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Virksomhedsplan for Socialpsykiatrien

Virksomhedsplan for Socialpsykiatrien Virksomhedsplan for Socialpsykiatrien 2004 Indholdsfortegnelse: Virksomhedsplan for socialpsykiatrien 2004. Forside Side 1 Indholdsfortegnelse Side 2 Faktuelle oplysninger Side 3 Opfølgning 2003 Side 3

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 16-05/08 Dato 27. november 2007 kl. 17.00 Sted Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Jan Ludvigsen, Jens Jørgen Nygaard, Peter Rasmussen, Annie

Læs mere

Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen.

Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Per Lund og Michael

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 1/2015 Onsdag den 28. januar 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 28. januar 2015

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 1/2015 Onsdag den 28. januar 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 28. januar 2015 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 1/2015 Onsdag den 28. januar 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 28. januar 2015 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Fra

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.2 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening Dato: 30. september 2010 Referat af møde i FSU fredag den 3. september 2010. KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Elisabeth

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 22. juni 2015 kl. 15.00 17.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 22. juni 2015 kl. 15.00 17.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Peter Petersen Christian Jørgensen Anette Byriel Andersen Marianne Dietz Pedersen Afbud: Anne-Mette Holm Sørensen

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde 26. juni 2007 kl. 9.30 IKAS, Olof Palmes Allé 13, 1.th. Mødelokale 1 Deltagere: Jesper Fisker (formand) Jens Elkjær (næstformand) Lone de Neergaard Erling Friis Poulsen Vinni

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere