IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) EU har godkendt følgende nye standarder, ændringer til standarder og fortolkningsbidrag:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) EU har godkendt følgende nye standarder, ændringer til standarder og fortolkningsbidrag:"

Transkript

1 IFRS-nyt Faglig udviklingsafdeling IFRS-NYT IFRS-nyt har følgende indhold: Ny IFRS: IFRS-standarder og fortolkningsbidrag (godkendt af EU) IFRS, der træder i kraft for regnskabsåret 2010 Kommende ændringer af IFRS, bl.a. IFRS 9 om finansielle instrumenter. Temaer: Tema I: Regnskabskontrol og IFRS-overholdelse Tema II: Måling af kapitalandele i associerede virksomheder og joint ventures i ikke-koncernregnskaber Tema III: Virksomhedssammenslutninger. IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) EU har godkendt følgende nye standarder, ændringer til standarder og fortolkningsbidrag: Standard I kraft Bemærkning IFRS forbedringsforlag (april 2009) eller Ændret IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse (juni 2009) Ændret IAS 32 Finansielle instrumenter: Oplysning og præsentation (oktober 2009) Ændret IFRS 7 Finansielle instrumenter: Oplysninger (marts 2009). Ændret IFRIC 9 Sammensatte finansielle instrumenter (marts 2009) Ny IFRIC 18 Overførsel af aktiver fra kunder (januar 2009) Diverse mindre forbedringsforslag Aktievederlæggelse for koncernselskaber. Implementeres med tilbagevirkende kraft Klassifikation af tegningsretter m.v Hierarki for dagsværdimåling og nye oplysningskrav vedrørende likviditetsrisiko Sammensatte finansielle instrumenter, som er klassificeret som dagsværdi over resultatopgørelsen Tilskud fra en kunde, f.eks. et aktiv. IFRS forbedringsforslag (april 2009) IASB s årlige forbedringsforslag medfører en række mindre ændringer af diverse standarder, herunder: IFRS 8 Driftssegmenter: Der skal alene angives et beløb for samlede segmentaktiver, hvis sådanne beløb rapporteres løbende til den øverste beslutningstager. Med ændringen gælder nu, at såvel segmentaktiver som segmentforpligtelser alene skal angives, hvis disse beløb rapporteres løbende til den øverste beslutningstager. IAS 1 Præsentation: Gældsforpligtelser præsenteres som langfristede, hvis selskabet har en ubetinget ret til ikke at skulle indfri gælden inden for 12 måneder. Det er præciseret, at dette også gælder, selvom modparten April 2010

2 til enhver tid kan kræve indfrielse af gælden ved udstedelse eller overdragelse af virksomhedens egenkapitalinstrumenter, dvs. klassifikationen mellem kort- og langfristet gæld påvirkes ikke heraf. IAS 7 Pengestrømsopgørelsen: Alene omkostninger, som resulterer i indregning af et aktiv i balancen, kan klassificeres som pengestrømme fra investeringsaktivitet. IAS 17 Leasing: Leje af grunde kan ikke fremover automatisk klassificeres som operationel leasing, hvis der ikke er knyttet en forkøbsret til leasingtager. Derimod følger klassifikationen som hhv. operationel eller finansiel leasing nu de almindelige regler herfor. IFRS 2 Group cash-settled share-based payment transactions Vedrører koncerninterne aktievederlæggelser, herunder hvor et selskab modtager ydelser (fra medarbejdere eller leverandører), som betales af et andet koncernselskab i form af aktier. Ændringen giver vejledning om den regnskabsmæssige behandling i selskabet, der modtager ydelserne. Ændringen medfører desuden, at IFRIC 8 og IFRIC 11 udgår. IAS 32 Finansielle instrumenter: Oplysning og præsentation Ændringen præciserer den regnskabsmæssige behandling af tegningsrettigheder, optioner og warrants, når disse er i en anden valuta end udstederens funktionelle valuta. Fremover skal sådanne tegningsretter, der udstedes forholdsmæssigt til virksomhedens nuværende aktionærer mod et fast beløb, klassificeres som egenkapital, uanset hvilken valutakurs tegningsretterne er udstedt i. IFRS 7 Finansielle instrumenter: Oplysninger Ændringsforslaget udvider oplysningsforpligtelserne vedrørende dagsværdimåling i årsregnskabets balance. Der introduceres følgende hierarki i 3 niveauer for dagsværdimåling, der klassificerer grundlaget for dagsværdiopgørelsen, og som der skal gives oplysninger om: Niveau 1: Officielle kurser i et aktivt marked for samme type instrument Niveau 2: Direkte eller indirekte observerbare input for lignende aktiver eller forpligtelser Niveau 3: Input for aktivet eller forpligtelsen, som ikke er baseret på observerbare markedsdata. Der skal præsenteres oplysninger om, på hvilket niveau i hierarkiet dagsværdimålingerne af hver kategori af finansielle instrumenter er kategoriseret. Herudover kræves en række yderligere oplysninger, særligt for finansielle instrumenter kategoriseret i niveau 3. Desuden medfører ændringerne af IFRS 7 nye oplysningskrav og præciseringer vedrørende oplysninger om likviditetsrisiko. Oplysningerne om likviditetsrisiko skal baseres på, hvordan virksomheden styrer likviditetsrisikoen, ligesom der nu skelnes mellem afledte og ikke-afledte finansielle forpligtelser i forbindelse med kvantitative løbetidsanalyser. Appendiks B til IFRS 7 indeholder detaljerede informationer om, hvordan løbetidsanalyserne vedrørende likviditetsrisikoen skal præsenteres. Ved første anvendelse af ovenstående ændringer, er der ikke krav om tilpasning af sammenligningstal. IFRIC 9 Sammensatte finansielle instrumenter Ændringen præciserer, at der er krav om efterfølgende revurdering af, hvorvidt en aftale indeholder et indbygget afledt finansielt instrument, når det finansielle aktiv omklassificeres ud af kategorien dagsværdi over resultatopgørelsen. IFRIC 18 Overførsel af aktiver fra kunder Fortolkningsbidraget indeholder regler om, hvordan en leverandør regnskabsmæssigt skal behandle et tilskud fra en kunde, f.eks. et aktiv, med henblik på at kunne levere varer/tjenesteydelser til kunden. Leverandøren, som modtager aktivet, skal vurdere, om aktivet opfylder betingelserne for indregning som et aktiv. Hvis dette er tilfældet, skal aktivet indregnes til dagsværdien. Samtidigt indregnes en forpligtelse til at levere de pågældende varer. Forpligtelsen indregnes efterfølgende i resultatopgørelsen i takt med, at der leveres varer eller tjenesteydelser til kunden. Indregningen i resultatopgørelsen kan ikke overstige aktivets økonomiske levetid. 2

3 IFRS, DER TRÆDER I KRAFT FOR REGNSKABSÅRET 2010 Børsnoterede virksomheder, som følger kalenderåret, skal implementere ny og ændret IFRS i forbindelse med aflæggelsen af delårsrapport for 1. kvartal Nedenfor er udarbejdet oversigt over foreløbig ny og ændret IFRS, der er gældende fra og med regnskabsåret 2010 for virksomheder, som har kalenderåret som regnskabsperiode: Standard I kraft Nyhedsbrev Bemærkning IFRS forbedringsforlag (april 2009) eller IFRS 1 Førstegangsanvendelse af IFRS (november 2008) IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse (juni 2009) IFRS 3/IAS 27 Virksomhedssammenslutninger (januar 2008) IAS 39 Finansielle instrumenter: Indregning og måling (juli 2008) Ny IFRIC 12 Service concession arrangements 1) Ny IFRIC 15 Aftaler om opførelse af fast ejendom 1) Ny IFRIC 16 Sikring af en nettoinvestering i en udenlandsk virksomhed 1) Ny IFRIC 17 Udlodning af ikke-kontante aktiver til ejere Ny IFRIC 18 Overførsel af aktiver fra kunder Diverse mindre forbedringsforslag Undtagelser i IFRS Aktievederlæggelse for koncernselskaber. Implementeres med tilbagevirkende kraft (tema) Væsentlige ændringer vedrørende behandling af virksomhedssammenslutninger og køb/salg af minoritetsandele Præciserer sikringsbestemmelserne for sikring af inflationsrisici og anvendelse af optioner som sikringsinstrument Fortolkning ved koncessionsaftaler Fortolkning til afgrænsning af entreprisekontrakter Afdækning af udenlandsk enhed Fortolkning om udlodning til ejere Tilskud fra en kunde, f.eks. et aktiv. 1) Ikrafttrædelsen skulle være sket i tidligere år ifølge IFRS, hvorimod EU har anført en senere dato. KOMMENDE ÆNDRINGER AF IFRS Der forventes i de kommende år et betydeligt antal ændringer til IFRS. Ændringerne skyldes blandt andet finanskrisen samt et konvergens-projekt med amerikanske regnskabsstandarder. På nuværende tidspunkt er 6 ændringer ved at blive godkendt i EU. Herudover foreligger der i IASB 12 udkast til nye eller ændrede standarder, ligesom IASB har adskillelige igangværende projekter. Det er vigtigt, at virksomheder, der aflægger årsregnskab efter IFRS, løbende orienterer sig om ændringer og forholder sig til, hvilken effekt ændringerne vil have for årsregnskabet. IAS 8 Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige skøn og fejl kræver specifikt, at virksomheden i sit årsregnskab giver følgende oplysninger om endnu ikke implementeret IFRS: Navnet på hver ny eller ændret IFRS Arten af ændringerne Datoen for ikrafttræden Datoen for virksomhedens forventede første anvendelse af ændringen Angivelse af den forventede effekt af ændringen på virksomhedens regnskab. Ikke implementeret IFRS kan skyldes, at ændringen endnu ikke er trådt i kraft og/eller, at EU endnu ikke har godkendt ændringen til anvendelse i EU. IFRS 9 Finansielle instrumenter Blandt de kommende ændringer har IASB i 2009 udsendt IFRS 9 Finansielle instrumenter, som er væsentlig at være opmærksom på. Udsendelsen af IFRS 9 er første led i et projekt, der skal erstatte den nuværende IAS 39 Finansielle instrumenter: Indregning og måling. 3

4 IFRS 9 er gældende for regnskabsår, der begynder eller senere. Den er endnu ikke godkendt af EU. IFRS 9 omhandler alene klassifikations- og målingsbestemmelser for finansielle aktiver. Efterfølgende vil standarden blive suppleret med nye regler for finansielle forpligtelser, regnskabsmæssig sikring, nedskrivning af finansielle aktiver og ophør med indregning af finansielle instrumenter. Den nye IFRS 9 vil medføre en forenklet klassifikation af finansielle aktiver, idet de nuværende kategorier holdtil-udløb og finansielle aktiver disponible for salg afskaffes. Fremover vil der alene være følgende kategorier for finansielle aktiver: 1. Aktiver målt til amortiseret kostpris 2. Aktiver målt til dagsværdi med værdiregulering via resultatopgørelsen 3. Aktiver målt til dagsværdi med værdiregulering via anden totalindkomst. Måling til amortiseret kostpris kan anvendes, hvis følgende krav begge er opfyldt: Det er virksomhedens hensigt at modtage de kontraktlige pengestrømme på aktivet frem for at realisere aktivets dagsværdi ved at sælge det før dets kontraktlige udløb Aktivets kontraktlige vilkår resulterer alene i afdrag og løbende renteafkast. De to betingelser skal opfyldes som et led i virksomhedens forretningsmodel. Finansielle aktiver, der ikke opfylder ovenstående krav, skal måles til dagsværdi via resultatopgørelsen. For egenkapitalinstrumenter kan virksomheden dog frivilligt vælge at postere værdireguleringerne i anden totalindkomst på samme måde som ved den tidligere kategori disponibel for salg, dog uden at skulle foretage omklassifikation til resultatopgørelsen ved realisering. For unoterede aktier vil der i den nye IFRS 9 ikke længere være mulighed for at måle aktierne til kostpris med henvisning til, at det ikke er muligt at opgøre en pålidelig dagsværdi. Der vil alene kunne foretages reklassifikation mellem kategorierne amortiseret kostpris og dagsværdi med værdiregulering via resultatopgørelsen, og kun såfremt reklassifikationen skyldes en ændring i virksomhedens forretningsmodel. 4

5 Tema I: Regnskabskontrol og IFRS-overholdelse Fondsrådet udfører regnskabskontrol for børsnoterede virksomheders års-/delårsrapporter. I Fondsrådets redegørelse for regnskabskontrollen 2009 fremgår, at i 21 ud af 28 kontrollerede virksomheder i 2009 var der fejl og mangler, der efter Fondsrådets skøn kunne have betydning for investorernes beslutningstagen. De 28 virksomheder var udvalgt ud fra en forudgående risikovurdering. De konstaterede fejl og mangler omfatter bl.a. følgende: Manglende nedskrivninger på udlån som følge af fejlagtig måling af sikkerheder Forkert og misvisende indregning af handelsomkostninger i forbindelse med porteføljepleje i investeringsforeninger Manglende erklæringer om risici i ledelsespåtegningen Mangelfuld implementering af nye regnskabsregler Manglende opgørelse over bevægelser i egenkapitalen Sammenligningstal i delårsrapporter opgjort på forkerte tidspunkter Frivillige oplysninger i ledelsesberetningen eller i års-/koncernregnskabet var ikke revideret. Selvom virksomhederne er udvalgt ud fra en risikovurdering, viser Fondsrådets kontroller, at regnskaberne for børsnoterede virksomheder ofte indeholder væsentlige fejl. Fondsrådets konstatering af fejl og mangler medfører som regel, at virksomheden skal offentliggøre supplerende/korrigerende oplysninger eller aflægge en helt ny årsrapport. Det er virksomhedens ansvar, at virksomhedens regnskabsinformation er retvisende i henhold til den gældende lovgivning, og det bør naturligvis være i virksomhedens interesse at sikre, at alle oplysninger, som har betydning for investorernes beslutningstagen, er indeholdt i regnskabsrapporteringen. Det er desuden vigtigt, at såvel virksomhederne som revisorerne er opmærksomme på risikoen for og konsekvenserne ved, at Fondsrådet konstaterer fejl og mangler i virksomhedens års- og delårsrapporter. IFRS er et omfattende og komplekst regelsæt, som er under kontinuerlig forandring, og som har: 1. Meget detaljerede bestemmelser for indregning og måling, 2. Omfattende krav til dokumentation 3. Omfattende krav til præsentation og noteoplysninger. IFRS skal som udgangspunkt følges fuldt ud. IAS 1, afsnit 16 kræver, at årsregnskabet indeholder en udtrykkelig og uforbeholden erklæring om, at årsregnskabet er i overensstemmelse med IFRS. Erklæringen forudsætter, at alle krav i IFRS er opfyldt. Overholdelse af IFRS forudsætter for mange virksomheder, at der allokeres mange ressourcer og kompetencer i regnskabsafdelingen, herunder blandt andet til: 1. Forståelse og fortolkning af eksisterende IFRS-standarder 2. Planlægning af regnskabsprocessen 3. Udarbejdelse af nødvendig dokumentation 4. Overvågning og implementering af nye/ændrede standarder og fortolkningsbidrag 5. Overvågning af ændringer i virksomheden, som medfører nye regnskabsmæssige problemstillinger 6. Ajourføring af regnskabsmodel, herunder stillingtagen til præsentation, indregning og måling 7. Kvalitetssikring af årsregnskabet. Kravene til regnskabsafdelingen afhænger naturligvis af virksomhedens udvikling og kompleksitet, herunder i hvilket omfang virksomheden gør brug af regler, som kræver supplerende dokumentation. Ofte vil det være nødvendigt, at regnskabsafdelingen besidder de nødvendige ressourcer samt IFRS-kompetencer for at sikre en effektiv overholdelse af IFRS. For de fleste virksomheders vedkommende er det nødvendigt, at der er en effektiv planlægning af regnskabsaflæggelsen, som sikrer løbende stillingtagen til regnskabsmæssige problemstillinger og tilpasning af regnskabsmodellen, idet der ofte vil være en kapacitetsflaskehals i de sidste uger af regnskabsprocessen. De kontinuerlige ændringer af IFRS stiller krav om, at virksomheden løbende vurderer ændringerne i forhold til virksomhedens forhold, således at dokumentation, registreringer og informationsindsamling kan tilpasses kravene i IFRS og implementeres i god tid. 5

6 Det er i forbindelse med regnskabsaflæggelsen nødvendigt at anvende betydelige ressourcer på at sikre, at IFRS overholdes. Sikring af IFRS-overholdelsen bør ske ved gennemgang af tjeklister for både indregnings- og målingsbestemmelser samt oplysningsforpligtelser. Tjeklister anvendes til at foretage en systematisk gennemgang af IFRS-standarderne og må anses for påkrævet for at sikre, at IFRS overholdes i sin helhed. Henvisning til opdaterede tjeklister kan fås ved henvendelse til Faglig udviklingsafd. Hvis virksomheden ikke har udfyldt IFRS-tjeklister tidligere, anbefales det, at en tjekliste udfyldes tidligt i regnskabsprocessen for at identificere eventuelle mangler, som skal implementeres i årsregnskabet. Det anbefales endvidere, at virksomheden og revisor sammen årligt evaluerer regnskabsprocessen for at finde løsninger på eventuelle identificerede svagheder i processen. 6

7 Tema II: Måling af kapitalandele i associerede virksomheder og joint ventures i ikke-koncernregnskaber Et børsnoteret selskab skal altid udarbejde et årsregnskab for sit eget juridiske selskab, uanset om der skal udarbejdes koncernregnskab eller ikke. Dette følger af årsregnskabslovens 2. IFRS opererer med to typer af regnskaber, når der ikke er tale om koncernregnskaber: 1. Individuelt årsregnskab 2. Separat årsregnskab. Selskabets årsregnskab betegnes som et individuelt årsregnskab, når det ikke har dattervirksomheder og derfor ikke udarbejder koncernregnskab. Det separate årsregnskab er betegnelsen for moderselskabets eget årsregnskab, når der besiddes kapitalandele i dattervirksomheder, og der derfor er udarbejdet koncernregnskab. Kapitalandele i associerede virksomheder Besidder det børsnoterede selskab kapitalandele i associerede virksomheder, er det vigtigt at være opmærksom på, at der efter IFRS er væsentlig forskel på, hvordan disse kapitalandele skal indregnes og måles, afhængigt af om der er tale om et individuelt eller separat årsregnskab. Forskellene illustreres således: Regnskabstype Individuelt årsregnskab Separat årsregnskab Måling af associerede virksomheder Indre værdis metode Kostpris eller dagsværdi Hvis selskabet selv er en dattervirksomhed i en overliggende koncern, og visse betingelser er opfyldt, kan kostpris eller dagsværdi også anvendes til måling af kapitalandele i associerede virksomheder i det individuelle årsregnskab. Det separate årsregnskab kan vælges aflagt efter årsregnskabsloven i stedet for anvendelse af IFRS. I dette tilfælde vil det være muligt, ud over kostpris og dagsværdi, at vælge måling af kapitalandele i associerede virksomheder til regnskabsmæssig indre værdi. Kapitalandele i joint ventures Kapitalandele i joint ventures måles som udgangspunkt efter de samme principper, som gælder for måling af associerede virksomheder. Joint ventures kan dog også vælges indregnet efter pro rata-metoden i de tilfælde, hvor måling til regnskabsmæssig indre værdi er mulig. Aflægges årsregnskabet i henhold til årsregnskabsloven, kan pro rata-konsolidering dog alene anvendes, hvis selskabet hæfter fuldt ud for alle, eller for en forholdsmæssig andel af den fælles ledede virksomheds forpligtelser. 7

8 Tema III: Virksomhedssammenslutninger For regnskabsår, der begynder eller senere, gælder en ny version af IFRS 3 Virksomhedssammenslutninger og IAS 27 Koncernregnskaber og separate årsregnskaber. Implementeringen af IFRS 3 og IAS 27 vil medføre ændringer til den regnskabsmæssige behandling af virksomhedssammenslutninger m.m. i forhold til de tidligere versioner af IFRS 3 og IAS 27, jf. omtalen heraf i IFRS-nyt En virksomhedsovertagelse er når en virksomhed opnår bestemmende indflydelse på en anden virksomhed. Dette kan f.eks. opstå ved opkøb, fusioner eller lign., hvor der erlægges et vederlag. En virksomhedssammenslutning kan også opstå uden erlæggelse af vederlag, f.eks. hvis en associeret virksomhed køber egne aktier, hvorefter en anden (moder)virksomhed opnår en bestemmende indflydelse. En virksomhedssammenslutning indregnes regnskabsmæssigt efter Overtagelsesmetoden. Denne består af følgende trin: 1. Fastlæggelse af overtagende og overtaget part 2. Fastlæggelse af overtagelsestidspunktet 3. Fastlæggelse af vederlag 4. Identifikation af omvurdering af overtagne aktiver og forpligtelser 5. Indregning og måling af goodwill. Den overtagende virksomhed er den virksomhed, som opnår kontrol over den anden virksomhed. I almindelighed er det den virksomhed, som afgiver likvider, der er den overtagende virksomhed. Undertiden kan det være mere kompliceret at fastsætte, hvem der er den overtagende part. F.eks. kan Virksomhed A juridisk overtage Virksomhed B ved en aktieombytning, således at aktionærerne i Virksomhed B modtager aktier i Virksomhed A som vederlag for salg af deres aktier i Virksomhed B til Virksomhed A. Hvis de tidligere aktionærer i Virksomhed B efter denne virksomhedssammenslutning besidder flertallet af stemmerettigheder i Virksomhed A, vil det være Virksomhed B, som i regnskabsmæssig forstand er den overtagende virksomhed. Overtagelsestidspunktet er tidspunktet for stemmerettens overgang, dvs. hvor den overtagne virksomhed opnår kontrol. Det er vigtigt at understrege, at der skal være tale om tidspunktet, hvor den overtagende virksomhed reelt opnår kontrol. Dette vil normalt være på closing -datoen i en aktieoverdragelsesaftale. Men i visse tilfælde kan aftalemæssige forhold medføre, at overtagelsestidspunktet reelt ligger forud eller efter den formelle overdragelse af stemmerettighederne tilknyttet aktierne, f.eks. hvis den overtagende virksomhed har ret til at udskifte bestyrelsen eller foretage væsentlige driftsmæssige beslutninger forud for den formelle overdragelse af aktierne. På datoen for overtagelsestidspunktet foretages der en identifikation af aktiver og forpligtelser i den overtagne virksomhed, som skal omvurderes til dagsværdi pr. overtagelsesdatoen. Enkelte aktiver og forpligtelser måles ikke til dagsværdi, herunder udskudt skat og aktiver klassificeret som besiddelse med henblik på salg. Identifikation og indregning af aktiver og forpligtelser i den overtagne virksomhed omfatter alle aktiver og forpligtelser, dvs. også aktiver og forpligtelser, som det ikke tidligere har været muligt at indregne i balancen i den overtagne virksomhed, eksempelvis internt oparbejdede kundelister. Også eventualforpligtelser, der ikke tidligere er indregnet pga. en sandsynlighed på under 50%, skal indregnes i åbningsbalancen. Goodwill opgøres som forskellen mellem det erlagte vederlag og nettobeløbet af de overtagne identificerbare aktiver og forpligtelser målt til dagsværdi. 8

9 Princippet for anvendelse af overtagelsesmetoden kan illustreres således: Eksempel I Selskab A erhverver 100% af aktierne i Selskab B for et kontant vederlag på t.dkk Stemmerettighederne i Selskab B overgår til Selskab A den x2 og denne dato fastsættes således som overtagelsestidspunktet. Pr x2 udgør den bogførte egenkapital i Selskab B t.dkk 6.000, og dagsværdien af nettoaktiverne i Selskab B vurderes at udgøre t.dkk 8.550, bl.a. ved identifikation og dagsværdimåling af overtagne kundelister. Goodwill opgøres herefter til t.dkk Fordelingen fremgår af nedenstående skema: Beløb i t.dkk Bogført værdi i Selskab B Opgjort dagsværdi Bygning Produktionsmaskiner Kundelister Varelager Tilgodehavender Likvide beholdninger Udskudt skat (nettorealisationsværdi) Gældsforpligtelser Nettoaktiver (a) Erlagt vederlag (b) Goodwill (b - a) Kolonnen Opgjort dagsværdi udgør herefter de tilgange, der skal bogføres i koncernens balance i forbindelse med konsolidering af den tilkøbte dattervirksomhed. Udgør den opgjorte goodwill et negativt beløb, dvs. badwill, skal dette beløb dog indregnes direkte i resultatopgørelsen. Ovenstående er et forenklet eksempel. Gennemførelse af virksomhedsovertagelser kan være kompliceret og indeholde en række regnskabsmæssige udfordringer, herunder særligt vedrørende identifikation og dagsværdimåling af aktiver og forpligtelser. Det vil ofte være nødvendigt at benytte egentlige værdiansættelsesmodeller på eksempelvis identificerede immaterielle aktiver. Nedenfor er fremhævet en række regnskabsmæssige problemstillinger med udgangspunkt i de ændringer, der gælder fra og med Opgørelse af vederlag Vederlaget måles til dagsværdien på overtagelsestidspunktet af de nettoaktiver, der overdrages til de tidligere ejere af den overtagne virksomhed, herunder aktier udstedt af den overtagende virksomhed. Hvis betalingen foretages med nettoaktiver, som har en anden regnskabsmæssig værdi end dagsværdi, udløses en værdiregulering i den overtagende virksomhed, som skal posteres i resultatopgørelsen. Hvis disse nettoaktiver forbliver i den konsoliderede virksomhed, foretages dog eliminering af værdireguleringerne i koncernregnskabet. Omkostninger forbundet med gennemførelse af transaktionen, f.eks. advokat og revisor, udgiftsføres i resultatopgørelsen ved afholdelsen og indgår derfor ikke i opgørelsen af vederlaget. Efter den tidligere IFRS 3 skulle disse omkostninger indgå i opgørelsen af vederlaget, og dermed i opgørelsen af goodwill. Betingede vederlag opgøres også til dagsværdi. Betingede vederlag er f.eks., når den endelige købesum er gjort afhængig af indtjeningen i en efterfølgende periode. Dagsværdien opgøres baseret på markedets forventninger til indtjeningen på overtagelsestidspunktet. Efterfølgende ændringer til opgørelsen af dagsværdien af de betingede vederlag indregnes i resultatopgørelsen og udgør således ikke en korrektion til det opgjorte vederlag på overtagelsestidspunktet. En efterfølgende ændring kan skyldes, at det faktiske udfald af betalingen er forskellig fra den opgjorte dagsværdi. Det er således vigtigt at foretage et præcist skøn over dagsværdien af det betingede vederlag på overtagelsestidspunktet, idet efterfølgende reguleringer kan have stor resultateffekt. Hvis reguleringen af dagsværdien på et betinget vederlag skyldes forhold, der eksisterede på overtagelsesdagen, eller fejl, er det muligt, at reguleringen skal foretages i det opgjorte købsvederlag jf. afsnittet Efterfølgende reguleringer nedenfor. Opnås kontrol over en anden virksomhed uden erlæggelse af vederlag, f.eks. en associeret virksomheds køb af egne aktier, opgøres vederlaget i overensstemmelse med afsnittet Trinvis overtagelse af en dattervirksomhed nedenfor. 9

10 Opgørelse af minoritetsinteresser og goodwill Identificerbare aktiver og forpligtelser indregnes 100% i balancen, når der opnås kontrol over en dattervirksomhed. Dette gælder ligeledes, hvis dattervirksomheden ikke ejes fuldt ud. I dette tilfælde skal der i åbningsbalancen for virksomhedssammenslutningen beregnes en værdi af minoritetetsinteresser. IFRS 3 tillader, at minoritetsinteresser opgøres på to måder: Model I: Minoritetsaktionærernes andel af dagsværdier af identificerbare aktiver og forpligtelser eller Model II: Dagsværdi. Anvendelse af model II Dagsværdi medfører, at der indregnes goodwill fuldt ud i koncernbalancen, og dermed også på minoriteternes andel af nettoaktiver. Forskellen på de to metoder kan illustreres således: Eksempel II Situationen er den samme som illustreret i eksempel I, dog med den forskel, at Virksomhed A alene erhverver 60% af aktierne i Virksomhed B. Det kontante vederlag udgør t.dkk Minoritetsinteressen og goodwill kan opgøres efter følgende model I eller II: Beløb i t.dkk Bogført værdi i Selskab B Opgjort dagsværdi/ minoritet Bygning Produktionsmaskiner Kundelister Varelager Tilgodehavender Likvide beholdninger Udskudt skat (nettorealisationsværdi) Gældsforpligtelser Nettoaktiver (a) Model I Erlagt vederlag for 60% af B Minoritetsinteresse, andel af nettoaktiver (40% af t.dkk 8.550) Vederlag og minoritetsinteresser (b) Goodwill (b - a) 870 Model II Erlagt vederlag for 60% af B Minoritetsinteresse, dagsværdi (opgjort specifikt) Vederlag og minoritetsinteresser (b) Goodwill (b - a) Dagsværdien af minoritetsaktionærernes aktier i model II (t.dkk i eksemplet ovenfor) opgøres på baggrund af markedspriser for aktier, der ikke er ejet af den overtagende virksomhed, eller ved anvendelse af værdiansættelsesteknikker. Det kan ikke antages, at der kan foretages en forholdsmæssig omregning af det vederlag, som den overtagende virksomhed har erlagt, idet dette vederlag kan indeholde en præmie for at opnå kontrol. Hvorvidt den overtagende virksomhed ønsker at anvende model I eller II vælges fra gang til gang. Valg af den ene metode i forbindelse med en virksomhedsovertagelse er således ikke valg af en fast regnskabspraksis, som binder virksomheder ved efterfølgende virksomhedsovertagelser. Valget har betydning for størrelsen af goodwill, der posteres i balancen. I model II indregnes et større goodwillbeløb, hvilket har betydning for såvel beregning af nøgletal som efterfølgende resultatpåvirkning i tilfælde af nedskrivninger på goodwill. Valget mellem de to modeller har ligeledes betydning i forbindelse med såkaldte trinvise overtagelser, jf. efterfølgende afsnit. 10

11 Trinvis overtagelse af en dattervirksomhed Trinvis overtagelse af en dattervirksomhed forekommer, når den overtagende virksomhed erhverver kapitalandele i den overtagede virksomhed og ejede kapitalandele i forvejen. Afgørende for den regnskabsmæssige behandling er, om der opnås kontrol i forbindelse med erhvervelsen, eller om der er tale om en yderligere erhvervelse af en virksomhed, hvor der i forvejen var opnået kontrol, dvs. erhvervelser fra minoritetsaktionærer. Trinvis overtagelse: Opnåelse af kontrol Som tidligere nævnt er tidspunktet for virksomhedsovertagelsen, når virksomheden opnår kontrol. Besidder den overtagende virksomhed ejerandele i den overtagede virksomhed i perioden, før kontrollen opnås, skal de oprindelige kapitalandele måles til dagsværdi på kontroltidspunktet. De oprindelige kapitalandele anses for solgt og generhvervet på tidspunktet for virksomhedsovertagelsen. Dette vil også være gældende, såfremt der opnås kontrol uden erlæggelse af vederlag, f.eks. hvis en associeret virksomhed erhverver egne aktier, hvorved modervirksomheden opnår kontrol. Den opgjorte dagsværdi af de oprindelige kapitalandele indgår i den samlede opgørelse af dagsværdien for den overtagne virksomhed, herunder til opgørelse af goodwill. En eventuel værdiregulering til dagsværdi af de oprindelige ejede kapitalandele indregnes som gevinst/tab i resultatopgørelsen eller totalindkomstopgørelsen afhængigt af den tidligere klassifikation af kapitalandelene. Ovenstående kan illustreres således: Eksempel III Situationen er den samme, som illustreret i eksempel I, dog med den forskel, at Virksomhed A forud for opnåelse af kontrol ejer 40% af Virksomhed B og har bogført denne efter indre værdis metode. Virksomhedsovertagelsen opstår ved, at Virksomhed A erhverver de resterende 60% af kapitalandelene i Virksomhed B for et kontant vederlag på t.dkk På tidspunktet for virksomhedsovertagelsen var ejerandelen på 40% bogført til t.dkk 2.400, svarende til 40% af de bogførte nettoaktiver i Virksomhed B på t.dkk Beløb i t.dkk Bogført værdi i Selskab B Opgjort dagsværdi Bygning Produktionsmaskiner Kundelister Varelager Tilgodehavender Likvide beholdninger Udskudt skat (nettorealisationsværdi) Gældsforpligtelser Nettoaktiver (a) Erlagt vederlag for resterende 60% Dagsværdi af oprindeligt ejede kapitalandele på 40% Samlet vederlag (b) Goodwill (b - a) I forbindelse med virksomhedsovertagelsen indtægtsføres i resultatopgørelsen t.dkk på de oprindelige kapitalandele, svarende til opgjort dagsværdi på t.dkk fratrukket den bogførte værdi på t.dkk Trinvis overtagelse: Erhvervelse fra minoritetsaktionærer Erhvervelse af yderligere kapitalandele i et selskab, hvor virksomheden i forvejen har kontrol, betragtes som egenkapitalposteringer mellem aktionærer. Der sker således ingen dagsværdireguleringer af nettoaktiver og posteringer af gevinst/tab i resultatopgørelsen. Ved sådanne erhvervelser posteres transaktionerne som omfordeling af minoritetsinteressernes og koncernens andel af egenkapitalen under hensyntagen til den nye fordeling af ejerskabet. 11

12 En yderligere erhvervelse fra minoritetsaktionærer kan illustreres således: Eksempel IV Eksempel IV er en fortsættelse af eksempel II. Selskab A har tidligere erhvervet 60% af aktierne i Selskab B. Ved erhvervelsen af de oprindelige 60% blev model I anvendt vedrørende opgørelse af minoritetsinteresser, og er derfor bogført med t.dkk i koncernbalancen, idet der ikke tidligere er indregnet goodwill i koncernbalancen vedrørende minoritetsinteresser. Virksomhed A erhverver nu de resterende 40% af Virksomhed B. Det kontante vederlag udgør t.dkk Nettoaktiverne i Virksomhed B udgør uændret t.dkk på tidspunktet for erhvervelsen af de resterende 40% af kapitalandelene. Posteringerne af erhvervelsen vil være følgende: Beløb i t.dkk Debet Kredit Likvide beholdninger Egenkapital, koncern 580 Egenkapital, minoritetsinteresser Eksempel IV er identisk med situationen i eksempel I, ud over at erhvervelsen af samtlige kapitalandele i Virksomhed B er sket i 2 step, hvor der er opnået kontrol i første step. Det er væsentligt at bemærke forskellen i den bogførte værdi af goodwill. I eksempel I udgør den bogførte værdi af goodwill t.dkk 1.450, hvorimod den tilsvarende værdi i eksempel IV udgør t.dkk 870. Forskellen skyldes, at Virksomhed A i eksempel IV vælger ikke at indregne goodwill på minoritetsinteresser i forbindelse med erhvervelse af de første 60% kapitalandele i B. Når en virksomhed har opnået kontrol over en anden virksomhed og opgjort goodwill efter hhv. model I eller model II vedrørende goodwill på minoritetsinteresser, jf. ovenfor, så er der ikke længere mulighed for at postere yderligere goodwill ved senere erhvervelser. Derimod skal sådanne merværdier posteres direkte på koncernens egenkapital, hvilket kan have uhensigtsmæssige konsekvenser for nøgletal, covenants osv. Det er vigtigt, at virksomheden er opmærksom på dette forhold ved valg mellem model I og II i forbindelse med den første erhvervelse, såfremt der forventes yderligere erhvervelser på et senere tidspunkt. Trinvis afståelse af en dattervirksomhed Ved delvist salg af kapitalandelene i en dattervirksomhed er det tilsvarende afgørende, om virksomheden afgiver eller beholder kontrollen med datterselskabet. Hvis modervirksomheden beholder kontrollen, f.eks. hvis der sælges 10% af aktierne i en helejet dattervirksomhed, vil der være tale om transaktioner mellem ejerne, hvorved transaktionerne posteres på egenkapitalen. Der opgøres ingen gevinster/tab, som skal posteres i resultatopgørelsen. Hvis modervirksomheden derimod sælger 60% af aktierne i en helejet dattervirksomhed, og dermed mister kontrollen, behandles dette som om, at modervirksomheden har solgt samtlige aktier i dattervirksomheden og generhvervet de tilbageværende 40% af aktierne til dagsværdi. Forskellen mellem modtaget vederlag, dagsværdi af tilbageværende aktier og den bogførte værdi af dattervirksomheden på tidspunktet for salget indregnes som gevinst/tab i resultatopgørelsen. Hvorvidt der afgives kontrol eller ikke har således stor betydning for, hvorvidt gevinster/tab posteres på egenkapitalen eller i resultatopgørelsen. Ved salg af en virksomhed ved flere transaktioner kræver IAS 27 derfor, at det vurderes, hvorvidt transaktionerne reelt skal betragtes som én samlet transaktion. Efterfølgende reguleringer Opgørelse af vederlag, dagsværdi af nettoaktiver og goodwill opgøres på baggrund af de forhold, der eksisterer på overtagelsestidspunktet. Det kan imidlertid være tidskrævende at få frembragt oplysninger og vurdere omstændigheder til brug for opgørelsen af dagsværdier m.v. IFRS 3 tillader derfor, at der anvendes foreløbige beløb i balancen i op til 1 år efter virksomhedssammenslutningen. Denne periode benævnes målingsperioden. 12

13 I målingsperioden er det muligt at regulere foreløbige beløb, baseret på nye oplysninger, der er indhentet om forhold og omstændigheder, der eksisterer på balancedagen, og som ville have påvirket opgørelsen af dagsværdier, hvis oplysningerne var kendte på daværende tidspunkt. Det kan tilsvarende vise sig efterfølgende, at der eksisterede yderligere aktiver eller forpligtelser på overtagelsestidspunktet, som skulle være medtaget i koncernens balance. Disse kan tilsvarende reguleres i op til 1 år efter overtagelsen. Ved justering af beløb i en virksomhedsovertagelse er det vigtigt, at det kan dokumenteres, at justeringen skyldes forhold eller omstændigheder, der eksisterede på selve overtagelsesdagen, og dermed ikke er opstået efterfølgende. Er der tale om egentlige fejl ved opgørelsen af overtagelsesbalancen, foretages reguleringer i overensstemmelse med IAS 8 Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige skøn og fejl. I dette tilfælde gælder der ikke en tidsbegrænsning på 12 måneder. Justeringer af vederlag og/eller opgjorte dagsværdier af nettoaktiver posteres på de respektive poster med goodwill/badwill som modpost. 13

IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) EU har godkendt følgende nye standarder, ændringer til standarder og fortolkningsbidrag:

IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) EU har godkendt følgende nye standarder, ændringer til standarder og fortolkningsbidrag: IFRS-nyt 2009-02 Faglig udviklingsafdeling IFRS-NYT 2009-02 IFRS-nyt 2009-02 har følgende indhold: IFRS-standarder og fortolkningsbidrag (godkendt af EU) Nyheder vedrørende anden regulering for børsnoterede

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009

L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009 L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009 IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 16 Sikring af nettoinvesteringer i en udenlandsk virksomhed HENVISNINGER IAS 8 Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven

Vejledning til bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven 30. maj 2016 Sag 2016-3181 Vejledning til bekendtgørelse nr. 1849 af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven Indledning Erhvervsstyrelsen har

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse.

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse. 23.12.2015 L 336/49 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2441 af 18. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen

Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent 2017 v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen EMNER - FORTOLKNING NY ÅRL KLASSE B Oplysning om tilvalg fra højere klasse hvornår? Oplysning

Læs mere

47 Hensatte forpligtelser Ændringslovens 8,

47 Hensatte forpligtelser Ændringslovens 8, 18. oktober 2016 Sag 2016-3181 Vejledning om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven Indledning Erhvervsstyrelsen har udstedt en bekendtgørelse 1, der skal gøre det

Læs mere

Nye og ændrede IFRS/IAS standarder fra ultimo 2014

Nye og ændrede IFRS/IAS standarder fra ultimo 2014 Nye og ændrede IFRS/IAS standarder fra ultimo 2014 Af Allan Wøhlk Høgh og Jan Fedders Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Allan Wøhlk Høgh Telefon: 3945 3137 Mobil:

Læs mere

- Uafklarede forhold vedrørende virksomhedssammenslutninger

- Uafklarede forhold vedrørende virksomhedssammenslutninger Ny årsregnskabslov tema 13 31. maj 2017 - Audit & Assurance Årsregnskabsloven - Uafklarede forhold vedrørende virksomhedssammenslutninger Årsregnskabsloven 2015 Folketinget vedtog i maj 2015 en række væsentlige

Læs mere

Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004

Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004 Indhold: Standarden i hovedtræk Omfang Indregning Måling Ændring eller erstatning af ordninger Afregning eller annullering af ordninger Afdækningsstrategier Oplysningskrav Overgangsbestemmelser Ikrafttrædelsestidspunkt

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus Universitet - Business and Social Sciences

Aarhus Universitet - Business and Social Sciences BILAG 1 Undtagelser i IAS 39 IAS 39 skal anvendes af alle virksomheder på alle typer af finansielle instrumenter med undtagelse af følgende: 1 a) De kapitalandele i dattervirksomheder, associerede virksomheder

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. L 312/8 Den Europæiske Unions Tidende 27.11.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1142/2009 af 26. november 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Dancost ApS. CVR-nr Årsrapport (9. Regnskabsår)

Dancost ApS. CVR-nr Årsrapport (9. Regnskabsår) CVR-nr. 29 77 94 49 Årsrapport 2015 (9. Regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling d. 17. maj 2016 Gerrit van der Meer Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige

Nyheder inden for regnskabsmæssige Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 3 Februar 2008 Indhold IASB Ændringer til IAS 32 Økonomi- og Erhvervsministeriet Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt notat om brug af produktionsmetoden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) Siden udsendelsen af IFRS-NYT 2010-02 har EU godkendt følgende ændringer til IFRS:

IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) Siden udsendelsen af IFRS-NYT 2010-02 har EU godkendt følgende ændringer til IFRS: IFRS-nyt 2010-03 Faglig udviklingsafdeling IFRS-NYT 2010-03 Indhold: Ny IFRS: IFRS-standarder og fortolkningsbidrag (godkendt af EU) Kommende ændringer af IFRS-standarder. Temaer: Tema I: Fokusområder

Læs mere

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændringer kan opdeles i områderne ændring i regnskabspraksis og ændring af regnskabsmæssige skøn. Herudover kan der være ændringer som følge af fejl.

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Konsekvenser for Venture Capital og Private Equity selskaber ved indregning og måling af kapitalandele i andre virksomheder Kontakt Niels Henrik B. Mikkelsen

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Ny IAS/IFRS om virksomhedssammenslutninger April 2004

Ny IAS/IFRS om virksomhedssammenslutninger April 2004 Indhold: Standarden i hovedtræk Omfang Regnskabsmæssig behandling af virksomhedssammenslutninger Kostpris for en overtaget virksomhed Fordeling af kostpris på overtagne aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ESMAs fokusområder 2014

ESMAs fokusområder 2014 ESMAs fokusområder 2014 Det europæiske værdipapirtilsyn (ESMA) har udsendt en meddelelse (Public Statement), hvori der er redegjort for fokusområderne for de europæiske tilsynsmyndigheders regnskabskontrol

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Speciallæge Aarslev Holding ApS

Speciallæge Aarslev Holding ApS Speciallæge Aarslev Holding ApS Børglumvej 68, 7400 Herning CVR-nr. 34 90 19 96 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Opstillet uden revision eller review Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

D044554/01 BILAG. Investeringsvirksomheder: Anvendelse af konsolideringsfritagelsen. (Ændringer til IFRS 10, IFRS 12 og IAS 28)

D044554/01 BILAG. Investeringsvirksomheder: Anvendelse af konsolideringsfritagelsen. (Ændringer til IFRS 10, IFRS 12 og IAS 28) DA D044554/01 BILAG Investeringsvirksomheder: Anvendelse af konsolideringsfritagelsen (Ændringer til IFRS 10, IFRS 12 og IAS 28) Ændringer til IFRS 10 Koncernregnskaber Afsnit 4 og 32 ændres, og afsnit

Læs mere

S Godkendt pa selskabets/ordinære generalforsamling den / tj 2017

S Godkendt pa selskabets/ordinære generalforsamling den / tj 2017 m S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Advokat Svend-Aage Dreist Hansen ApS Bag Haverne 32-50 4600 Køge (CVR-nr. 37 13 41 55) Årsrapport for 2016 S Godkendt pa

Læs mere

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K CVR-nr. 11 62 62 89 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens ordinære generalforsamling den 2.

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (3) Ændringerne af IFRS 7 indebærer følgelig ændringer af IFRS 1 for at sikre en logisk sammenhæng mellem IFRS-standarderne.

(EØS-relevant tekst) (3) Ændringerne af IFRS 7 indebærer følgelig ændringer af IFRS 1 for at sikre en logisk sammenhæng mellem IFRS-standarderne. L 330/20 16.12.2015 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2343 af 15. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099106 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige

Nyheder inden for regnskabsmæssige Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 1 januar 2006 Indhold PricewaterhouseCoopers PwC IFRS University. IFRIC IFRIC 8 vedtaget Udkast til IFRIC 18 udsendt. IASB IFRS 4 ny implementeringsvejledning

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

FS Holding Kolding ApS

FS Holding Kolding ApS FS Holding Kolding ApS Søgade 12, 6000 Kolding Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 38 01 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/4 2016 Michael Skovgaard Dirigent

Læs mere

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016 Ravnsøvej 52 8240 Risskov CVR-nr: 29 31 50 00 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 (11. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. februar 2017 Dirigent, Claus Loldrup Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/02 2017 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

RMJ Finansiel Group ApS ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22.

RMJ Finansiel Group ApS ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. CVR-nr. 26518199 ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. juni 2015 Jan Fredskilde Andersen Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 P. D. Holding, Fanø ApS Postboks 38, Nordby 6720 Fanø CVR nr. 19948870 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Praksisændringer og muligheder for lempelige overgangsregler

Praksisændringer og muligheder for lempelige overgangsregler Temaartikel 7 / Januar 2016 Årsregnskabsloven 2016 Praksisændringer og muligheder for lempelige overgangsregler Resume ÅRL 2016's ændrede krav til indregning og måling betyder som udgangspunkt ændring

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Hybenhaven 31 8520 Lystrup Årsrapport 10. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2017

Læs mere

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS CVR-nr. 89 77 36 28 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 3^/^2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Arnberg Holding ApS. Søndre Led Kalvehave. (CVR-nr ) Årsrapport for 2013

Arnberg Holding ApS. Søndre Led Kalvehave. (CVR-nr ) Årsrapport for 2013 aooere revision STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Arnberg Holding ApS Søndre Led 2 4771 Kalvehave (CVR-nr. 26 07 33 24) Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015 DANSK FERIEBOLIG A/S Liseborg Høje 20 8800 Viborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/07/2016 Bryan Göddert

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

REDLION EQUITY A/S. Årsrapport for Harald Jensens Plads 17, 2. TV Aarhus C. CVR-nr (8. regnskabsår)

REDLION EQUITY A/S. Årsrapport for Harald Jensens Plads 17, 2. TV Aarhus C. CVR-nr (8. regnskabsår) REDLION EQUITY A/S Harald Jensens Plads 17, 2. TV. 8000 Aarhus C CVR-nr. 31 41 30 44 Årsrapport for 2015 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS Ladegårdsvej 4, 7100 Vejle (CVR-nr. 29940231) Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2015 Dorte Bode Thomsen Dirigent

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige

Nyheder inden for regnskabsmæssige Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 6 maj 2006 Indhold Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Nye regler for kapitalnedsættelse og likvidation. IASB Foreslåede ændringer til IAS 23. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 39 39 40 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/11 2014 Ole Kjeldsen Dirigent

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr. 32 78 01 48 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015. Thomas

Læs mere

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg CVR-nr. 13 08 02 08 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere

Kurssikringsinstrumenter i årsrapporten

Kurssikringsinstrumenter i årsrapporten Kurssikringsinstrumenter i årsrapporten Med en voksende globalisering og større samhandel med udenlandske kunder har mange virksomheder behov for og ønske om at sikre virksomheden mod fremtidige udsving

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015 Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab nr. 6 Skoubogade 1, 2., 1158 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 36 41 13 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere