IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) EU har godkendt følgende nye standarder, ændringer til standarder og fortolkningsbidrag:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) EU har godkendt følgende nye standarder, ændringer til standarder og fortolkningsbidrag:"

Transkript

1 IFRS-nyt Faglig udviklingsafdeling IFRS-NYT IFRS-nyt har følgende indhold: Ny IFRS: IFRS-standarder og fortolkningsbidrag (godkendt af EU) IFRS, der træder i kraft for regnskabsåret 2010 Kommende ændringer af IFRS, bl.a. IFRS 9 om finansielle instrumenter. Temaer: Tema I: Regnskabskontrol og IFRS-overholdelse Tema II: Måling af kapitalandele i associerede virksomheder og joint ventures i ikke-koncernregnskaber Tema III: Virksomhedssammenslutninger. IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) EU har godkendt følgende nye standarder, ændringer til standarder og fortolkningsbidrag: Standard I kraft Bemærkning IFRS forbedringsforlag (april 2009) eller Ændret IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse (juni 2009) Ændret IAS 32 Finansielle instrumenter: Oplysning og præsentation (oktober 2009) Ændret IFRS 7 Finansielle instrumenter: Oplysninger (marts 2009). Ændret IFRIC 9 Sammensatte finansielle instrumenter (marts 2009) Ny IFRIC 18 Overførsel af aktiver fra kunder (januar 2009) Diverse mindre forbedringsforslag Aktievederlæggelse for koncernselskaber. Implementeres med tilbagevirkende kraft Klassifikation af tegningsretter m.v Hierarki for dagsværdimåling og nye oplysningskrav vedrørende likviditetsrisiko Sammensatte finansielle instrumenter, som er klassificeret som dagsværdi over resultatopgørelsen Tilskud fra en kunde, f.eks. et aktiv. IFRS forbedringsforslag (april 2009) IASB s årlige forbedringsforslag medfører en række mindre ændringer af diverse standarder, herunder: IFRS 8 Driftssegmenter: Der skal alene angives et beløb for samlede segmentaktiver, hvis sådanne beløb rapporteres løbende til den øverste beslutningstager. Med ændringen gælder nu, at såvel segmentaktiver som segmentforpligtelser alene skal angives, hvis disse beløb rapporteres løbende til den øverste beslutningstager. IAS 1 Præsentation: Gældsforpligtelser præsenteres som langfristede, hvis selskabet har en ubetinget ret til ikke at skulle indfri gælden inden for 12 måneder. Det er præciseret, at dette også gælder, selvom modparten April 2010

2 til enhver tid kan kræve indfrielse af gælden ved udstedelse eller overdragelse af virksomhedens egenkapitalinstrumenter, dvs. klassifikationen mellem kort- og langfristet gæld påvirkes ikke heraf. IAS 7 Pengestrømsopgørelsen: Alene omkostninger, som resulterer i indregning af et aktiv i balancen, kan klassificeres som pengestrømme fra investeringsaktivitet. IAS 17 Leasing: Leje af grunde kan ikke fremover automatisk klassificeres som operationel leasing, hvis der ikke er knyttet en forkøbsret til leasingtager. Derimod følger klassifikationen som hhv. operationel eller finansiel leasing nu de almindelige regler herfor. IFRS 2 Group cash-settled share-based payment transactions Vedrører koncerninterne aktievederlæggelser, herunder hvor et selskab modtager ydelser (fra medarbejdere eller leverandører), som betales af et andet koncernselskab i form af aktier. Ændringen giver vejledning om den regnskabsmæssige behandling i selskabet, der modtager ydelserne. Ændringen medfører desuden, at IFRIC 8 og IFRIC 11 udgår. IAS 32 Finansielle instrumenter: Oplysning og præsentation Ændringen præciserer den regnskabsmæssige behandling af tegningsrettigheder, optioner og warrants, når disse er i en anden valuta end udstederens funktionelle valuta. Fremover skal sådanne tegningsretter, der udstedes forholdsmæssigt til virksomhedens nuværende aktionærer mod et fast beløb, klassificeres som egenkapital, uanset hvilken valutakurs tegningsretterne er udstedt i. IFRS 7 Finansielle instrumenter: Oplysninger Ændringsforslaget udvider oplysningsforpligtelserne vedrørende dagsværdimåling i årsregnskabets balance. Der introduceres følgende hierarki i 3 niveauer for dagsværdimåling, der klassificerer grundlaget for dagsværdiopgørelsen, og som der skal gives oplysninger om: Niveau 1: Officielle kurser i et aktivt marked for samme type instrument Niveau 2: Direkte eller indirekte observerbare input for lignende aktiver eller forpligtelser Niveau 3: Input for aktivet eller forpligtelsen, som ikke er baseret på observerbare markedsdata. Der skal præsenteres oplysninger om, på hvilket niveau i hierarkiet dagsværdimålingerne af hver kategori af finansielle instrumenter er kategoriseret. Herudover kræves en række yderligere oplysninger, særligt for finansielle instrumenter kategoriseret i niveau 3. Desuden medfører ændringerne af IFRS 7 nye oplysningskrav og præciseringer vedrørende oplysninger om likviditetsrisiko. Oplysningerne om likviditetsrisiko skal baseres på, hvordan virksomheden styrer likviditetsrisikoen, ligesom der nu skelnes mellem afledte og ikke-afledte finansielle forpligtelser i forbindelse med kvantitative løbetidsanalyser. Appendiks B til IFRS 7 indeholder detaljerede informationer om, hvordan løbetidsanalyserne vedrørende likviditetsrisikoen skal præsenteres. Ved første anvendelse af ovenstående ændringer, er der ikke krav om tilpasning af sammenligningstal. IFRIC 9 Sammensatte finansielle instrumenter Ændringen præciserer, at der er krav om efterfølgende revurdering af, hvorvidt en aftale indeholder et indbygget afledt finansielt instrument, når det finansielle aktiv omklassificeres ud af kategorien dagsværdi over resultatopgørelsen. IFRIC 18 Overførsel af aktiver fra kunder Fortolkningsbidraget indeholder regler om, hvordan en leverandør regnskabsmæssigt skal behandle et tilskud fra en kunde, f.eks. et aktiv, med henblik på at kunne levere varer/tjenesteydelser til kunden. Leverandøren, som modtager aktivet, skal vurdere, om aktivet opfylder betingelserne for indregning som et aktiv. Hvis dette er tilfældet, skal aktivet indregnes til dagsværdien. Samtidigt indregnes en forpligtelse til at levere de pågældende varer. Forpligtelsen indregnes efterfølgende i resultatopgørelsen i takt med, at der leveres varer eller tjenesteydelser til kunden. Indregningen i resultatopgørelsen kan ikke overstige aktivets økonomiske levetid. 2

3 IFRS, DER TRÆDER I KRAFT FOR REGNSKABSÅRET 2010 Børsnoterede virksomheder, som følger kalenderåret, skal implementere ny og ændret IFRS i forbindelse med aflæggelsen af delårsrapport for 1. kvartal Nedenfor er udarbejdet oversigt over foreløbig ny og ændret IFRS, der er gældende fra og med regnskabsåret 2010 for virksomheder, som har kalenderåret som regnskabsperiode: Standard I kraft Nyhedsbrev Bemærkning IFRS forbedringsforlag (april 2009) eller IFRS 1 Førstegangsanvendelse af IFRS (november 2008) IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse (juni 2009) IFRS 3/IAS 27 Virksomhedssammenslutninger (januar 2008) IAS 39 Finansielle instrumenter: Indregning og måling (juli 2008) Ny IFRIC 12 Service concession arrangements 1) Ny IFRIC 15 Aftaler om opførelse af fast ejendom 1) Ny IFRIC 16 Sikring af en nettoinvestering i en udenlandsk virksomhed 1) Ny IFRIC 17 Udlodning af ikke-kontante aktiver til ejere Ny IFRIC 18 Overførsel af aktiver fra kunder Diverse mindre forbedringsforslag Undtagelser i IFRS Aktievederlæggelse for koncernselskaber. Implementeres med tilbagevirkende kraft (tema) Væsentlige ændringer vedrørende behandling af virksomhedssammenslutninger og køb/salg af minoritetsandele Præciserer sikringsbestemmelserne for sikring af inflationsrisici og anvendelse af optioner som sikringsinstrument Fortolkning ved koncessionsaftaler Fortolkning til afgrænsning af entreprisekontrakter Afdækning af udenlandsk enhed Fortolkning om udlodning til ejere Tilskud fra en kunde, f.eks. et aktiv. 1) Ikrafttrædelsen skulle være sket i tidligere år ifølge IFRS, hvorimod EU har anført en senere dato. KOMMENDE ÆNDRINGER AF IFRS Der forventes i de kommende år et betydeligt antal ændringer til IFRS. Ændringerne skyldes blandt andet finanskrisen samt et konvergens-projekt med amerikanske regnskabsstandarder. På nuværende tidspunkt er 6 ændringer ved at blive godkendt i EU. Herudover foreligger der i IASB 12 udkast til nye eller ændrede standarder, ligesom IASB har adskillelige igangværende projekter. Det er vigtigt, at virksomheder, der aflægger årsregnskab efter IFRS, løbende orienterer sig om ændringer og forholder sig til, hvilken effekt ændringerne vil have for årsregnskabet. IAS 8 Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige skøn og fejl kræver specifikt, at virksomheden i sit årsregnskab giver følgende oplysninger om endnu ikke implementeret IFRS: Navnet på hver ny eller ændret IFRS Arten af ændringerne Datoen for ikrafttræden Datoen for virksomhedens forventede første anvendelse af ændringen Angivelse af den forventede effekt af ændringen på virksomhedens regnskab. Ikke implementeret IFRS kan skyldes, at ændringen endnu ikke er trådt i kraft og/eller, at EU endnu ikke har godkendt ændringen til anvendelse i EU. IFRS 9 Finansielle instrumenter Blandt de kommende ændringer har IASB i 2009 udsendt IFRS 9 Finansielle instrumenter, som er væsentlig at være opmærksom på. Udsendelsen af IFRS 9 er første led i et projekt, der skal erstatte den nuværende IAS 39 Finansielle instrumenter: Indregning og måling. 3

4 IFRS 9 er gældende for regnskabsår, der begynder eller senere. Den er endnu ikke godkendt af EU. IFRS 9 omhandler alene klassifikations- og målingsbestemmelser for finansielle aktiver. Efterfølgende vil standarden blive suppleret med nye regler for finansielle forpligtelser, regnskabsmæssig sikring, nedskrivning af finansielle aktiver og ophør med indregning af finansielle instrumenter. Den nye IFRS 9 vil medføre en forenklet klassifikation af finansielle aktiver, idet de nuværende kategorier holdtil-udløb og finansielle aktiver disponible for salg afskaffes. Fremover vil der alene være følgende kategorier for finansielle aktiver: 1. Aktiver målt til amortiseret kostpris 2. Aktiver målt til dagsværdi med værdiregulering via resultatopgørelsen 3. Aktiver målt til dagsværdi med værdiregulering via anden totalindkomst. Måling til amortiseret kostpris kan anvendes, hvis følgende krav begge er opfyldt: Det er virksomhedens hensigt at modtage de kontraktlige pengestrømme på aktivet frem for at realisere aktivets dagsværdi ved at sælge det før dets kontraktlige udløb Aktivets kontraktlige vilkår resulterer alene i afdrag og løbende renteafkast. De to betingelser skal opfyldes som et led i virksomhedens forretningsmodel. Finansielle aktiver, der ikke opfylder ovenstående krav, skal måles til dagsværdi via resultatopgørelsen. For egenkapitalinstrumenter kan virksomheden dog frivilligt vælge at postere værdireguleringerne i anden totalindkomst på samme måde som ved den tidligere kategori disponibel for salg, dog uden at skulle foretage omklassifikation til resultatopgørelsen ved realisering. For unoterede aktier vil der i den nye IFRS 9 ikke længere være mulighed for at måle aktierne til kostpris med henvisning til, at det ikke er muligt at opgøre en pålidelig dagsværdi. Der vil alene kunne foretages reklassifikation mellem kategorierne amortiseret kostpris og dagsværdi med værdiregulering via resultatopgørelsen, og kun såfremt reklassifikationen skyldes en ændring i virksomhedens forretningsmodel. 4

5 Tema I: Regnskabskontrol og IFRS-overholdelse Fondsrådet udfører regnskabskontrol for børsnoterede virksomheders års-/delårsrapporter. I Fondsrådets redegørelse for regnskabskontrollen 2009 fremgår, at i 21 ud af 28 kontrollerede virksomheder i 2009 var der fejl og mangler, der efter Fondsrådets skøn kunne have betydning for investorernes beslutningstagen. De 28 virksomheder var udvalgt ud fra en forudgående risikovurdering. De konstaterede fejl og mangler omfatter bl.a. følgende: Manglende nedskrivninger på udlån som følge af fejlagtig måling af sikkerheder Forkert og misvisende indregning af handelsomkostninger i forbindelse med porteføljepleje i investeringsforeninger Manglende erklæringer om risici i ledelsespåtegningen Mangelfuld implementering af nye regnskabsregler Manglende opgørelse over bevægelser i egenkapitalen Sammenligningstal i delårsrapporter opgjort på forkerte tidspunkter Frivillige oplysninger i ledelsesberetningen eller i års-/koncernregnskabet var ikke revideret. Selvom virksomhederne er udvalgt ud fra en risikovurdering, viser Fondsrådets kontroller, at regnskaberne for børsnoterede virksomheder ofte indeholder væsentlige fejl. Fondsrådets konstatering af fejl og mangler medfører som regel, at virksomheden skal offentliggøre supplerende/korrigerende oplysninger eller aflægge en helt ny årsrapport. Det er virksomhedens ansvar, at virksomhedens regnskabsinformation er retvisende i henhold til den gældende lovgivning, og det bør naturligvis være i virksomhedens interesse at sikre, at alle oplysninger, som har betydning for investorernes beslutningstagen, er indeholdt i regnskabsrapporteringen. Det er desuden vigtigt, at såvel virksomhederne som revisorerne er opmærksomme på risikoen for og konsekvenserne ved, at Fondsrådet konstaterer fejl og mangler i virksomhedens års- og delårsrapporter. IFRS er et omfattende og komplekst regelsæt, som er under kontinuerlig forandring, og som har: 1. Meget detaljerede bestemmelser for indregning og måling, 2. Omfattende krav til dokumentation 3. Omfattende krav til præsentation og noteoplysninger. IFRS skal som udgangspunkt følges fuldt ud. IAS 1, afsnit 16 kræver, at årsregnskabet indeholder en udtrykkelig og uforbeholden erklæring om, at årsregnskabet er i overensstemmelse med IFRS. Erklæringen forudsætter, at alle krav i IFRS er opfyldt. Overholdelse af IFRS forudsætter for mange virksomheder, at der allokeres mange ressourcer og kompetencer i regnskabsafdelingen, herunder blandt andet til: 1. Forståelse og fortolkning af eksisterende IFRS-standarder 2. Planlægning af regnskabsprocessen 3. Udarbejdelse af nødvendig dokumentation 4. Overvågning og implementering af nye/ændrede standarder og fortolkningsbidrag 5. Overvågning af ændringer i virksomheden, som medfører nye regnskabsmæssige problemstillinger 6. Ajourføring af regnskabsmodel, herunder stillingtagen til præsentation, indregning og måling 7. Kvalitetssikring af årsregnskabet. Kravene til regnskabsafdelingen afhænger naturligvis af virksomhedens udvikling og kompleksitet, herunder i hvilket omfang virksomheden gør brug af regler, som kræver supplerende dokumentation. Ofte vil det være nødvendigt, at regnskabsafdelingen besidder de nødvendige ressourcer samt IFRS-kompetencer for at sikre en effektiv overholdelse af IFRS. For de fleste virksomheders vedkommende er det nødvendigt, at der er en effektiv planlægning af regnskabsaflæggelsen, som sikrer løbende stillingtagen til regnskabsmæssige problemstillinger og tilpasning af regnskabsmodellen, idet der ofte vil være en kapacitetsflaskehals i de sidste uger af regnskabsprocessen. De kontinuerlige ændringer af IFRS stiller krav om, at virksomheden løbende vurderer ændringerne i forhold til virksomhedens forhold, således at dokumentation, registreringer og informationsindsamling kan tilpasses kravene i IFRS og implementeres i god tid. 5

6 Det er i forbindelse med regnskabsaflæggelsen nødvendigt at anvende betydelige ressourcer på at sikre, at IFRS overholdes. Sikring af IFRS-overholdelsen bør ske ved gennemgang af tjeklister for både indregnings- og målingsbestemmelser samt oplysningsforpligtelser. Tjeklister anvendes til at foretage en systematisk gennemgang af IFRS-standarderne og må anses for påkrævet for at sikre, at IFRS overholdes i sin helhed. Henvisning til opdaterede tjeklister kan fås ved henvendelse til Faglig udviklingsafd. Hvis virksomheden ikke har udfyldt IFRS-tjeklister tidligere, anbefales det, at en tjekliste udfyldes tidligt i regnskabsprocessen for at identificere eventuelle mangler, som skal implementeres i årsregnskabet. Det anbefales endvidere, at virksomheden og revisor sammen årligt evaluerer regnskabsprocessen for at finde løsninger på eventuelle identificerede svagheder i processen. 6

7 Tema II: Måling af kapitalandele i associerede virksomheder og joint ventures i ikke-koncernregnskaber Et børsnoteret selskab skal altid udarbejde et årsregnskab for sit eget juridiske selskab, uanset om der skal udarbejdes koncernregnskab eller ikke. Dette følger af årsregnskabslovens 2. IFRS opererer med to typer af regnskaber, når der ikke er tale om koncernregnskaber: 1. Individuelt årsregnskab 2. Separat årsregnskab. Selskabets årsregnskab betegnes som et individuelt årsregnskab, når det ikke har dattervirksomheder og derfor ikke udarbejder koncernregnskab. Det separate årsregnskab er betegnelsen for moderselskabets eget årsregnskab, når der besiddes kapitalandele i dattervirksomheder, og der derfor er udarbejdet koncernregnskab. Kapitalandele i associerede virksomheder Besidder det børsnoterede selskab kapitalandele i associerede virksomheder, er det vigtigt at være opmærksom på, at der efter IFRS er væsentlig forskel på, hvordan disse kapitalandele skal indregnes og måles, afhængigt af om der er tale om et individuelt eller separat årsregnskab. Forskellene illustreres således: Regnskabstype Individuelt årsregnskab Separat årsregnskab Måling af associerede virksomheder Indre værdis metode Kostpris eller dagsværdi Hvis selskabet selv er en dattervirksomhed i en overliggende koncern, og visse betingelser er opfyldt, kan kostpris eller dagsværdi også anvendes til måling af kapitalandele i associerede virksomheder i det individuelle årsregnskab. Det separate årsregnskab kan vælges aflagt efter årsregnskabsloven i stedet for anvendelse af IFRS. I dette tilfælde vil det være muligt, ud over kostpris og dagsværdi, at vælge måling af kapitalandele i associerede virksomheder til regnskabsmæssig indre værdi. Kapitalandele i joint ventures Kapitalandele i joint ventures måles som udgangspunkt efter de samme principper, som gælder for måling af associerede virksomheder. Joint ventures kan dog også vælges indregnet efter pro rata-metoden i de tilfælde, hvor måling til regnskabsmæssig indre værdi er mulig. Aflægges årsregnskabet i henhold til årsregnskabsloven, kan pro rata-konsolidering dog alene anvendes, hvis selskabet hæfter fuldt ud for alle, eller for en forholdsmæssig andel af den fælles ledede virksomheds forpligtelser. 7

8 Tema III: Virksomhedssammenslutninger For regnskabsår, der begynder eller senere, gælder en ny version af IFRS 3 Virksomhedssammenslutninger og IAS 27 Koncernregnskaber og separate årsregnskaber. Implementeringen af IFRS 3 og IAS 27 vil medføre ændringer til den regnskabsmæssige behandling af virksomhedssammenslutninger m.m. i forhold til de tidligere versioner af IFRS 3 og IAS 27, jf. omtalen heraf i IFRS-nyt En virksomhedsovertagelse er når en virksomhed opnår bestemmende indflydelse på en anden virksomhed. Dette kan f.eks. opstå ved opkøb, fusioner eller lign., hvor der erlægges et vederlag. En virksomhedssammenslutning kan også opstå uden erlæggelse af vederlag, f.eks. hvis en associeret virksomhed køber egne aktier, hvorefter en anden (moder)virksomhed opnår en bestemmende indflydelse. En virksomhedssammenslutning indregnes regnskabsmæssigt efter Overtagelsesmetoden. Denne består af følgende trin: 1. Fastlæggelse af overtagende og overtaget part 2. Fastlæggelse af overtagelsestidspunktet 3. Fastlæggelse af vederlag 4. Identifikation af omvurdering af overtagne aktiver og forpligtelser 5. Indregning og måling af goodwill. Den overtagende virksomhed er den virksomhed, som opnår kontrol over den anden virksomhed. I almindelighed er det den virksomhed, som afgiver likvider, der er den overtagende virksomhed. Undertiden kan det være mere kompliceret at fastsætte, hvem der er den overtagende part. F.eks. kan Virksomhed A juridisk overtage Virksomhed B ved en aktieombytning, således at aktionærerne i Virksomhed B modtager aktier i Virksomhed A som vederlag for salg af deres aktier i Virksomhed B til Virksomhed A. Hvis de tidligere aktionærer i Virksomhed B efter denne virksomhedssammenslutning besidder flertallet af stemmerettigheder i Virksomhed A, vil det være Virksomhed B, som i regnskabsmæssig forstand er den overtagende virksomhed. Overtagelsestidspunktet er tidspunktet for stemmerettens overgang, dvs. hvor den overtagne virksomhed opnår kontrol. Det er vigtigt at understrege, at der skal være tale om tidspunktet, hvor den overtagende virksomhed reelt opnår kontrol. Dette vil normalt være på closing -datoen i en aktieoverdragelsesaftale. Men i visse tilfælde kan aftalemæssige forhold medføre, at overtagelsestidspunktet reelt ligger forud eller efter den formelle overdragelse af stemmerettighederne tilknyttet aktierne, f.eks. hvis den overtagende virksomhed har ret til at udskifte bestyrelsen eller foretage væsentlige driftsmæssige beslutninger forud for den formelle overdragelse af aktierne. På datoen for overtagelsestidspunktet foretages der en identifikation af aktiver og forpligtelser i den overtagne virksomhed, som skal omvurderes til dagsværdi pr. overtagelsesdatoen. Enkelte aktiver og forpligtelser måles ikke til dagsværdi, herunder udskudt skat og aktiver klassificeret som besiddelse med henblik på salg. Identifikation og indregning af aktiver og forpligtelser i den overtagne virksomhed omfatter alle aktiver og forpligtelser, dvs. også aktiver og forpligtelser, som det ikke tidligere har været muligt at indregne i balancen i den overtagne virksomhed, eksempelvis internt oparbejdede kundelister. Også eventualforpligtelser, der ikke tidligere er indregnet pga. en sandsynlighed på under 50%, skal indregnes i åbningsbalancen. Goodwill opgøres som forskellen mellem det erlagte vederlag og nettobeløbet af de overtagne identificerbare aktiver og forpligtelser målt til dagsværdi. 8

9 Princippet for anvendelse af overtagelsesmetoden kan illustreres således: Eksempel I Selskab A erhverver 100% af aktierne i Selskab B for et kontant vederlag på t.dkk Stemmerettighederne i Selskab B overgår til Selskab A den x2 og denne dato fastsættes således som overtagelsestidspunktet. Pr x2 udgør den bogførte egenkapital i Selskab B t.dkk 6.000, og dagsværdien af nettoaktiverne i Selskab B vurderes at udgøre t.dkk 8.550, bl.a. ved identifikation og dagsværdimåling af overtagne kundelister. Goodwill opgøres herefter til t.dkk Fordelingen fremgår af nedenstående skema: Beløb i t.dkk Bogført værdi i Selskab B Opgjort dagsværdi Bygning Produktionsmaskiner Kundelister Varelager Tilgodehavender Likvide beholdninger Udskudt skat (nettorealisationsværdi) Gældsforpligtelser Nettoaktiver (a) Erlagt vederlag (b) Goodwill (b - a) Kolonnen Opgjort dagsværdi udgør herefter de tilgange, der skal bogføres i koncernens balance i forbindelse med konsolidering af den tilkøbte dattervirksomhed. Udgør den opgjorte goodwill et negativt beløb, dvs. badwill, skal dette beløb dog indregnes direkte i resultatopgørelsen. Ovenstående er et forenklet eksempel. Gennemførelse af virksomhedsovertagelser kan være kompliceret og indeholde en række regnskabsmæssige udfordringer, herunder særligt vedrørende identifikation og dagsværdimåling af aktiver og forpligtelser. Det vil ofte være nødvendigt at benytte egentlige værdiansættelsesmodeller på eksempelvis identificerede immaterielle aktiver. Nedenfor er fremhævet en række regnskabsmæssige problemstillinger med udgangspunkt i de ændringer, der gælder fra og med Opgørelse af vederlag Vederlaget måles til dagsværdien på overtagelsestidspunktet af de nettoaktiver, der overdrages til de tidligere ejere af den overtagne virksomhed, herunder aktier udstedt af den overtagende virksomhed. Hvis betalingen foretages med nettoaktiver, som har en anden regnskabsmæssig værdi end dagsværdi, udløses en værdiregulering i den overtagende virksomhed, som skal posteres i resultatopgørelsen. Hvis disse nettoaktiver forbliver i den konsoliderede virksomhed, foretages dog eliminering af værdireguleringerne i koncernregnskabet. Omkostninger forbundet med gennemførelse af transaktionen, f.eks. advokat og revisor, udgiftsføres i resultatopgørelsen ved afholdelsen og indgår derfor ikke i opgørelsen af vederlaget. Efter den tidligere IFRS 3 skulle disse omkostninger indgå i opgørelsen af vederlaget, og dermed i opgørelsen af goodwill. Betingede vederlag opgøres også til dagsværdi. Betingede vederlag er f.eks., når den endelige købesum er gjort afhængig af indtjeningen i en efterfølgende periode. Dagsværdien opgøres baseret på markedets forventninger til indtjeningen på overtagelsestidspunktet. Efterfølgende ændringer til opgørelsen af dagsværdien af de betingede vederlag indregnes i resultatopgørelsen og udgør således ikke en korrektion til det opgjorte vederlag på overtagelsestidspunktet. En efterfølgende ændring kan skyldes, at det faktiske udfald af betalingen er forskellig fra den opgjorte dagsværdi. Det er således vigtigt at foretage et præcist skøn over dagsværdien af det betingede vederlag på overtagelsestidspunktet, idet efterfølgende reguleringer kan have stor resultateffekt. Hvis reguleringen af dagsværdien på et betinget vederlag skyldes forhold, der eksisterede på overtagelsesdagen, eller fejl, er det muligt, at reguleringen skal foretages i det opgjorte købsvederlag jf. afsnittet Efterfølgende reguleringer nedenfor. Opnås kontrol over en anden virksomhed uden erlæggelse af vederlag, f.eks. en associeret virksomheds køb af egne aktier, opgøres vederlaget i overensstemmelse med afsnittet Trinvis overtagelse af en dattervirksomhed nedenfor. 9

10 Opgørelse af minoritetsinteresser og goodwill Identificerbare aktiver og forpligtelser indregnes 100% i balancen, når der opnås kontrol over en dattervirksomhed. Dette gælder ligeledes, hvis dattervirksomheden ikke ejes fuldt ud. I dette tilfælde skal der i åbningsbalancen for virksomhedssammenslutningen beregnes en værdi af minoritetetsinteresser. IFRS 3 tillader, at minoritetsinteresser opgøres på to måder: Model I: Minoritetsaktionærernes andel af dagsværdier af identificerbare aktiver og forpligtelser eller Model II: Dagsværdi. Anvendelse af model II Dagsværdi medfører, at der indregnes goodwill fuldt ud i koncernbalancen, og dermed også på minoriteternes andel af nettoaktiver. Forskellen på de to metoder kan illustreres således: Eksempel II Situationen er den samme som illustreret i eksempel I, dog med den forskel, at Virksomhed A alene erhverver 60% af aktierne i Virksomhed B. Det kontante vederlag udgør t.dkk Minoritetsinteressen og goodwill kan opgøres efter følgende model I eller II: Beløb i t.dkk Bogført værdi i Selskab B Opgjort dagsværdi/ minoritet Bygning Produktionsmaskiner Kundelister Varelager Tilgodehavender Likvide beholdninger Udskudt skat (nettorealisationsværdi) Gældsforpligtelser Nettoaktiver (a) Model I Erlagt vederlag for 60% af B Minoritetsinteresse, andel af nettoaktiver (40% af t.dkk 8.550) Vederlag og minoritetsinteresser (b) Goodwill (b - a) 870 Model II Erlagt vederlag for 60% af B Minoritetsinteresse, dagsværdi (opgjort specifikt) Vederlag og minoritetsinteresser (b) Goodwill (b - a) Dagsværdien af minoritetsaktionærernes aktier i model II (t.dkk i eksemplet ovenfor) opgøres på baggrund af markedspriser for aktier, der ikke er ejet af den overtagende virksomhed, eller ved anvendelse af værdiansættelsesteknikker. Det kan ikke antages, at der kan foretages en forholdsmæssig omregning af det vederlag, som den overtagende virksomhed har erlagt, idet dette vederlag kan indeholde en præmie for at opnå kontrol. Hvorvidt den overtagende virksomhed ønsker at anvende model I eller II vælges fra gang til gang. Valg af den ene metode i forbindelse med en virksomhedsovertagelse er således ikke valg af en fast regnskabspraksis, som binder virksomheder ved efterfølgende virksomhedsovertagelser. Valget har betydning for størrelsen af goodwill, der posteres i balancen. I model II indregnes et større goodwillbeløb, hvilket har betydning for såvel beregning af nøgletal som efterfølgende resultatpåvirkning i tilfælde af nedskrivninger på goodwill. Valget mellem de to modeller har ligeledes betydning i forbindelse med såkaldte trinvise overtagelser, jf. efterfølgende afsnit. 10

11 Trinvis overtagelse af en dattervirksomhed Trinvis overtagelse af en dattervirksomhed forekommer, når den overtagende virksomhed erhverver kapitalandele i den overtagede virksomhed og ejede kapitalandele i forvejen. Afgørende for den regnskabsmæssige behandling er, om der opnås kontrol i forbindelse med erhvervelsen, eller om der er tale om en yderligere erhvervelse af en virksomhed, hvor der i forvejen var opnået kontrol, dvs. erhvervelser fra minoritetsaktionærer. Trinvis overtagelse: Opnåelse af kontrol Som tidligere nævnt er tidspunktet for virksomhedsovertagelsen, når virksomheden opnår kontrol. Besidder den overtagende virksomhed ejerandele i den overtagede virksomhed i perioden, før kontrollen opnås, skal de oprindelige kapitalandele måles til dagsværdi på kontroltidspunktet. De oprindelige kapitalandele anses for solgt og generhvervet på tidspunktet for virksomhedsovertagelsen. Dette vil også være gældende, såfremt der opnås kontrol uden erlæggelse af vederlag, f.eks. hvis en associeret virksomhed erhverver egne aktier, hvorved modervirksomheden opnår kontrol. Den opgjorte dagsværdi af de oprindelige kapitalandele indgår i den samlede opgørelse af dagsværdien for den overtagne virksomhed, herunder til opgørelse af goodwill. En eventuel værdiregulering til dagsværdi af de oprindelige ejede kapitalandele indregnes som gevinst/tab i resultatopgørelsen eller totalindkomstopgørelsen afhængigt af den tidligere klassifikation af kapitalandelene. Ovenstående kan illustreres således: Eksempel III Situationen er den samme, som illustreret i eksempel I, dog med den forskel, at Virksomhed A forud for opnåelse af kontrol ejer 40% af Virksomhed B og har bogført denne efter indre værdis metode. Virksomhedsovertagelsen opstår ved, at Virksomhed A erhverver de resterende 60% af kapitalandelene i Virksomhed B for et kontant vederlag på t.dkk På tidspunktet for virksomhedsovertagelsen var ejerandelen på 40% bogført til t.dkk 2.400, svarende til 40% af de bogførte nettoaktiver i Virksomhed B på t.dkk Beløb i t.dkk Bogført værdi i Selskab B Opgjort dagsværdi Bygning Produktionsmaskiner Kundelister Varelager Tilgodehavender Likvide beholdninger Udskudt skat (nettorealisationsværdi) Gældsforpligtelser Nettoaktiver (a) Erlagt vederlag for resterende 60% Dagsværdi af oprindeligt ejede kapitalandele på 40% Samlet vederlag (b) Goodwill (b - a) I forbindelse med virksomhedsovertagelsen indtægtsføres i resultatopgørelsen t.dkk på de oprindelige kapitalandele, svarende til opgjort dagsværdi på t.dkk fratrukket den bogførte værdi på t.dkk Trinvis overtagelse: Erhvervelse fra minoritetsaktionærer Erhvervelse af yderligere kapitalandele i et selskab, hvor virksomheden i forvejen har kontrol, betragtes som egenkapitalposteringer mellem aktionærer. Der sker således ingen dagsværdireguleringer af nettoaktiver og posteringer af gevinst/tab i resultatopgørelsen. Ved sådanne erhvervelser posteres transaktionerne som omfordeling af minoritetsinteressernes og koncernens andel af egenkapitalen under hensyntagen til den nye fordeling af ejerskabet. 11

12 En yderligere erhvervelse fra minoritetsaktionærer kan illustreres således: Eksempel IV Eksempel IV er en fortsættelse af eksempel II. Selskab A har tidligere erhvervet 60% af aktierne i Selskab B. Ved erhvervelsen af de oprindelige 60% blev model I anvendt vedrørende opgørelse af minoritetsinteresser, og er derfor bogført med t.dkk i koncernbalancen, idet der ikke tidligere er indregnet goodwill i koncernbalancen vedrørende minoritetsinteresser. Virksomhed A erhverver nu de resterende 40% af Virksomhed B. Det kontante vederlag udgør t.dkk Nettoaktiverne i Virksomhed B udgør uændret t.dkk på tidspunktet for erhvervelsen af de resterende 40% af kapitalandelene. Posteringerne af erhvervelsen vil være følgende: Beløb i t.dkk Debet Kredit Likvide beholdninger Egenkapital, koncern 580 Egenkapital, minoritetsinteresser Eksempel IV er identisk med situationen i eksempel I, ud over at erhvervelsen af samtlige kapitalandele i Virksomhed B er sket i 2 step, hvor der er opnået kontrol i første step. Det er væsentligt at bemærke forskellen i den bogførte værdi af goodwill. I eksempel I udgør den bogførte værdi af goodwill t.dkk 1.450, hvorimod den tilsvarende værdi i eksempel IV udgør t.dkk 870. Forskellen skyldes, at Virksomhed A i eksempel IV vælger ikke at indregne goodwill på minoritetsinteresser i forbindelse med erhvervelse af de første 60% kapitalandele i B. Når en virksomhed har opnået kontrol over en anden virksomhed og opgjort goodwill efter hhv. model I eller model II vedrørende goodwill på minoritetsinteresser, jf. ovenfor, så er der ikke længere mulighed for at postere yderligere goodwill ved senere erhvervelser. Derimod skal sådanne merværdier posteres direkte på koncernens egenkapital, hvilket kan have uhensigtsmæssige konsekvenser for nøgletal, covenants osv. Det er vigtigt, at virksomheden er opmærksom på dette forhold ved valg mellem model I og II i forbindelse med den første erhvervelse, såfremt der forventes yderligere erhvervelser på et senere tidspunkt. Trinvis afståelse af en dattervirksomhed Ved delvist salg af kapitalandelene i en dattervirksomhed er det tilsvarende afgørende, om virksomheden afgiver eller beholder kontrollen med datterselskabet. Hvis modervirksomheden beholder kontrollen, f.eks. hvis der sælges 10% af aktierne i en helejet dattervirksomhed, vil der være tale om transaktioner mellem ejerne, hvorved transaktionerne posteres på egenkapitalen. Der opgøres ingen gevinster/tab, som skal posteres i resultatopgørelsen. Hvis modervirksomheden derimod sælger 60% af aktierne i en helejet dattervirksomhed, og dermed mister kontrollen, behandles dette som om, at modervirksomheden har solgt samtlige aktier i dattervirksomheden og generhvervet de tilbageværende 40% af aktierne til dagsværdi. Forskellen mellem modtaget vederlag, dagsværdi af tilbageværende aktier og den bogførte værdi af dattervirksomheden på tidspunktet for salget indregnes som gevinst/tab i resultatopgørelsen. Hvorvidt der afgives kontrol eller ikke har således stor betydning for, hvorvidt gevinster/tab posteres på egenkapitalen eller i resultatopgørelsen. Ved salg af en virksomhed ved flere transaktioner kræver IAS 27 derfor, at det vurderes, hvorvidt transaktionerne reelt skal betragtes som én samlet transaktion. Efterfølgende reguleringer Opgørelse af vederlag, dagsværdi af nettoaktiver og goodwill opgøres på baggrund af de forhold, der eksisterer på overtagelsestidspunktet. Det kan imidlertid være tidskrævende at få frembragt oplysninger og vurdere omstændigheder til brug for opgørelsen af dagsværdier m.v. IFRS 3 tillader derfor, at der anvendes foreløbige beløb i balancen i op til 1 år efter virksomhedssammenslutningen. Denne periode benævnes målingsperioden. 12

13 I målingsperioden er det muligt at regulere foreløbige beløb, baseret på nye oplysninger, der er indhentet om forhold og omstændigheder, der eksisterer på balancedagen, og som ville have påvirket opgørelsen af dagsværdier, hvis oplysningerne var kendte på daværende tidspunkt. Det kan tilsvarende vise sig efterfølgende, at der eksisterede yderligere aktiver eller forpligtelser på overtagelsestidspunktet, som skulle være medtaget i koncernens balance. Disse kan tilsvarende reguleres i op til 1 år efter overtagelsen. Ved justering af beløb i en virksomhedsovertagelse er det vigtigt, at det kan dokumenteres, at justeringen skyldes forhold eller omstændigheder, der eksisterede på selve overtagelsesdagen, og dermed ikke er opstået efterfølgende. Er der tale om egentlige fejl ved opgørelsen af overtagelsesbalancen, foretages reguleringer i overensstemmelse med IAS 8 Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige skøn og fejl. I dette tilfælde gælder der ikke en tidsbegrænsning på 12 måneder. Justeringer af vederlag og/eller opgjorte dagsværdier af nettoaktiver posteres på de respektive poster med goodwill/badwill som modpost. 13

IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) EU har godkendt følgende nye standarder, ændringer til standarder og fortolkningsbidrag:

IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) EU har godkendt følgende nye standarder, ændringer til standarder og fortolkningsbidrag: IFRS-nyt 2009-02 Faglig udviklingsafdeling IFRS-NYT 2009-02 IFRS-nyt 2009-02 har følgende indhold: IFRS-standarder og fortolkningsbidrag (godkendt af EU) Nyheder vedrørende anden regulering for børsnoterede

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

Nyheder inden for regnskab

Nyheder inden for regnskab Nyheder inden for regnskab Nr. 10 december 2008 Indhold IASB IFRS 1, Førstegangsaflæggelse efter IFRS er kommet i ny gennemskrevet version, dog ingen indholdsmæssige ændringer IFRIC 17, Fortolkningsbidrag

Læs mere

IFRS Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag 2014

IFRS Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag 2014 IFRS Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag 2014 Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag Dette dokument indeholder en oversigt og en omtale af nye og ændrede

Læs mere

Årsnyt 2013. Vi giver overblikket. November 2013

Årsnyt 2013. Vi giver overblikket. November 2013 Årsnyt 2013 Vi giver overblikket November 2013 2012 PricewaterhouseCoopers. Denne artikel indeholder alene generel oplysning og kan ikke anses at have karakter af rådgivning. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Illustration af ændringer til IFRS-årsrapporten 2014

Illustration af ændringer til IFRS-årsrapporten 2014 Illustration af ændringer til IFRS-årsrapporten 2014 Dette hæfte giver dig et overblik over de nye forhold, der potentielt skal indarbejdes i din IFRSårsrapport 2014 i forhold til årsrapporten 2013 Velkommen

Læs mere

Førstegangsaflæggelse af årsrapport efter IFRS

Førstegangsaflæggelse af årsrapport efter IFRS Førstegangsaflæggelse af årsrapport efter IFRS Førstegangsaflæggelse af årsrapport efter IFRS Juni 2004 Førstegangsaflæggelse af årsrapport efter IFRS IFRS 2005 First time adoption of International Financial

Læs mere

Regnskab IFRS. Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

Regnskab IFRS. Introduktion til de internationale regnskabsstandarder Regnskab IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS?? Our mission: To help our clients and our people excel 2 Forord Den 5. juni 2002 vedtog EU's Ministerråd den forordning, der kræver,

Læs mere

www.pwc.dk Årsregnskabsloven Forslag til den største ændring i 15 år Februar 2015

www.pwc.dk Årsregnskabsloven Forslag til den største ændring i 15 år Februar 2015 www.pwc.dk Årsregnskabsloven Forslag til den største ændring i 15 år Februar 2015 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder Regnskab 2009 Et skridt foran i tanke og handling Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Denne publikation er udarbejdet

Læs mere

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder Regnskab 2013 Koncentreret IFRS - klar til brug Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Denne publikation er udarbejdet af

Læs mere

K e n d e l s e: Den 4. marts 2013 blev der i sag nr. 111/2011. Erhvervsstyrelsen. mod. statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B

K e n d e l s e: Den 4. marts 2013 blev der i sag nr. 111/2011. Erhvervsstyrelsen. mod. statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B Den 4. marts 2013 blev der i sag nr. 111/2011 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 29. november 2011 har Revisortilsynet

Læs mere

L 320/270 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008

L 320/270 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 L 320/270 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 IAS 39 Finansielle instrumenter: Indregning og måling FORMÅL 1. Formålet med denne standard er at fastlægge principperne for indregning og måling af

Læs mere

tidspunkt, hvor kontrollen over virksomheden faktisk overtages.

tidspunkt, hvor kontrollen over virksomheden faktisk overtages. Noter NOTE 1 Anvendt regnskabspraksis Hvis ikke andet er angivet, er alle beløb i DKK 1.000. Generelt Årsrapporten for, der omfatter både koncernregnskabet og moderselskabsregnskabet, aflægges i henhold

Læs mere

Årsrapport 2014. NeuroSearch A/S TEL: 4460 8000 Strandvejen 60 FAX: 4460 8080 2900 Hellerup NS@neurosearch.com CVR.nr. 12546106 www.neurosearch.

Årsrapport 2014. NeuroSearch A/S TEL: 4460 8000 Strandvejen 60 FAX: 4460 8080 2900 Hellerup NS@neurosearch.com CVR.nr. 12546106 www.neurosearch. Årsrapport 2014 NeuroSearch A/S TEL: 4460 8000 Strandvejen 60 FAX: 4460 8080 2900 Hellerup NS@neurosearch.com CVR.nr. 12546106 www.neurosearch.com Indhold Til vores aktionærer og andre interessenter 3

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2005 (6. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 LEDELSESBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

IFRS-nyt 2009-01. Faglig udviklingsafdeling

IFRS-nyt 2009-01. Faglig udviklingsafdeling IFRS-nyt 2009-01 Faglig udviklingsafdeling IFRS-NYT 2009-01 Faglig udviklingsafd. lancerer et nyhedsbrev for IFRS-brugere med nyheder om IFRS og anden regulering for børsnoterede virksomheder. International

Læs mere

Resultatopgørelse 22 Totalindkomstopgørelse 22 Balance 23 Egenkapitalopgørelse 24 Pengestrømsopgørelse 26

Resultatopgørelse 22 Totalindkomstopgørelse 22 Balance 23 Egenkapitalopgørelse 24 Pengestrømsopgørelse 26 Årsregnskab Resultatopgørelse 22 Totalindkomstopgørelse 22 Balance 23 Egenkapitalopgørelse 24 Pengestrømsopgørelse 26 Noter 1 Anvendt regnskabspraksis 28 2 Solvens 36 3 Segmentoplysninger 38 4 Renteindtægter

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) 1) Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) LBK nr 196 af 23/03/2004 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse

Læs mere

SCHAUMANN PROPERTIES A/S CVR-nr. 24 20 80 36

SCHAUMANN PROPERTIES A/S CVR-nr. 24 20 80 36 SCHAUMANN PROPERTIES A/S CVR-nr. 24 2 8 36 Årsrapport for 1. juli 25 31. december 26 27. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 27 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

29.11.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 320/417

29.11.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 320/417 29.11.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 320/417 IFRS 7 Finansielle instrumenter: Oplysninger FORMÅL 1. Formålet med denne standard er at fastsætte krav om, at virksomhederne i deres årsregnskaber

Læs mere

Besluttet af Posten Nordens bestyrelse den 11. november 2009

Besluttet af Posten Nordens bestyrelse den 11. november 2009 Besluttet af Posten Nordens bestyrelse den 11. november 2009 Note 1 Anvendt regnskabspraksis Overensstemmelse med gældende lov og regler Koncernregnskabet er aflagt i overensstemmelse med de internationale

Læs mere

Udarbejdelse af halvårsrapport. Koncernregnskab samt regnskab for fusion m.v. Pligt til at aflægge koncernregnskab Koncernregnskabets indhold

Udarbejdelse af halvårsrapport. Koncernregnskab samt regnskab for fusion m.v. Pligt til at aflægge koncernregnskab Koncernregnskabets indhold Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) LBK nr 196 af 23/03/2004 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Afsnit I Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

IFRS-ÅRSRAPPORT 2012

IFRS-ÅRSRAPPORT 2012 Selskab I A/S IFRS-ÅRSRAPPORT 2012 BDO s IFRS-årsrapportmodel omfattende moderselskabsregnskab og koncernregnskab for en mindre børsnoteret virksomhed. Copyright BDO SELSKAB I A/S ÅRSRAPPORT 2012 BDO

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven i høring

Ændring af årsregnskabsloven i høring November 2014 Ændring af årsregnskabsloven i høring Erhvervsstyrelsen har den 7. november 2014 udsendt et høringsudkast om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som er mange, implementeres

Læs mere

Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17

Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 April 2002 Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 Indhold 1. Formålet med de nye leasingregler..................................8

Læs mere

IAS PLUS. Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IAS

IAS PLUS. Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IAS IAS PLUS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IAS August 2002 Regnskab Our mission: To help our clients and our people excel Denne publikation er en af mange publikationer, som er udarbejdet

Læs mere

Bemærkninger til bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Bemærkninger til bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Bemærkninger til bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Kapitel 1 De omfattede virksomheder og rapporter De omfattede virksomheder Ad 1. Bestemmelsen

Læs mere