VEDLIGEHOLDELSESMANUAL FOR FRESIAVEJ GEORGINEVEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDLIGEHOLDELSESMANUAL FOR FRESIAVEJ GEORGINEVEJ"

Transkript

1 VEDLIGEHOLDELSESMANUAL FOR FRESIAVEJ & GEORGINEVEJ Revideret august 2010

2 UDKAST Grundejerforeningen Ved Mortenstrupvej Indholdsfortegnelse: Indledning: side 2 Udvendig vedligeholdelse. side 3 Oplagring af byggematerialer Tagsten Ventilationshætte Tagrender og nedløbsrør Murværk i facader (stentyper). side 4 Fuger Vandnæser på murafdækninger Generelt om vedligeholdelse af murværk. side 5 Løbende vedligeholdelse af murværk side 5 Vinduer og døre.... side 6 Vinduer Maling Yderdør mod vej (Hoveddør) Yderdøre mod have Træværk i carporte, udhuse og hegn. side 7 Rem og sternbrædder under tagrender Havelåger Belægninger og det udvendige område.. side 8 Fortov og vej Hovedtrappe / bagtrappe Vindfang Markiser Overdækninger, lysthuse og drivhuse Udendørs belysning Skarnkasser Træer Kloakker og afvanding Vejledning til indvendig vedligeholdelse:. side 9 Brugsvand Blandingsbatterier og andre tapsteder Radiatortermostater og radiatorhaner Central afspærring GrfMortenstrupvej/VedlMan/Fr-Ge/

3 INDLEDNING Formålet med denne vedligeholdelsesmanual er at give en række anvisninger og råd vedrørende materialer, metoder og leverandørmuligheder. Hyppige eftersyn og tidlig reparation er forudsætningen for at bebyggelsen kan bevare sin oprindelige karakter. Bebyggelsens bevaringsværdighed opnås og bibeholdes ved den enkelte boligejers indsats og servitutbestemte ansvar for at værne om de arkitektoniske værdier. Bebyggelsens karakter bevares ved, at de enkelte huse udvendigt vedligeholdes i overensstemmelse med udseendet på opførelses-tidspunktet. Derfor skal husenes ydre udtrykt ved form, facadeopdeling, døre, vinduer, samt farveog materialevalg bibeholdes. I denne forbindelse dækker ordet vedligeholdelse også fornyelser og ændringer, hvilket indebærer at der ikke må foretages indgreb, der i væsentlig grad ændrer facadens udtryk, fx ved ændring af vinduesstørrelser eller udformning. Kravet er udtrykt i følgende servitut, der er tinglyst på de enkelte parceller: Udvendig vedligeholdelse skal ske med bibeholdelse af den karakter, derunder særlig for så vidt angår træ- og murværk, som ved ejendommens opførelse Der skal ved alle reparationsarbejder af murværk og imprægneret og malet træværk foretages den korrekte farvemæssige indpasning. På synlige områder set fra vej skal denne beskrivelse følges. Det gælder vinduer, døre, mursten, tagsten, ventilationshætter, tagrender, nedløbsrør og farver. Grundejerforeningens bestyrelse kan spørges til råds i tvivlstilfælde. Det bemærkes i relation hertil at kommunen og grundejerforeningens bestyrelse er påtaleberettiget. Ovennævnte forskrifter og hensyn varetages ved at denne manuals materialeforskrifter efterleves i kombination med en håndværksmæssig kvalificeret indsats. En række koordinerende tilpasninger, som det er skønnet for vidtgående at nævne i denne indledning, er anført i manualen som vejledninger. GrfMortenstrupvej/VedlMan/Fr-Ge/

4 UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE Nedenstående afsnit vedrørende udvendig vedligeholdelse for husene i den østligste del af bebyggelsen (Fresiavej og Georginevej), rummer først de vedtægtsmæssige bestemmelser og dernæst med mindre skrift diverse vejledende oplysninger, som kan lette udførelsen af nødvendige vedligeholdelsesarbejder. Oplagring af byggematerialer m.v. I forbindelse med reparationsarbejder eller ombygningsarbejder kan det blive nødvendigt midlertidigt at oplagre byggematerialer og/eller nedrivningsmaterialer uden for den enkelte parcel, det være sig på vej, vendeplads eller mellemsti umiddelbart ved huset. Dette er acceptabelt under forudsætning af, at en sådan opbevaring sker på en for trafikken og de nærmest boende rimelig måde, at der foretages en grundig oprydning og at alt materiale fjernes umiddelbart efter at arbejdet er afsluttet. Tagsten Husene er oprindelig monteret med røde vingetagsten, rygningssten og dobbelte vingetagsten (gavlafslutninger) som model Helligsø fra Helligsø Teglværk. Produktionen af disse sten ophørte i efteråret Som erstatningssten kan benyttes Dantegl model: Gammel Dansk (længde 404 mm og bredde 236 mm) Stenen har ikke de samme mål omkring de affasede hjørner, hvorfor der må påregnes tilpasningsarbejde ved at en del af stenene kræver lidt afskæring ved hjørnerne for at få stenene til at ligge godt. Vejledning: Tagstenene markedsføres nu af selskabet Monier og kan nemmest anskaffes gennem lokal trælasthandel som f.eks. Hørsholm Trælasthandel eller STARK i Nivå. Stenene er forholdsvis nemme at udskifte. De fleste sten er oprindeligt fastgjort til de underliggende lægter med søm, men efterhånden som rusten skrider frem har de en evne til spalte de oprindelige tagsten. Udskiftningen foregår ved at de gamle sten og sømresterne fjernes. De nye sten kan umiddelbart anbringes som erstatning. Det anbefales dog at fastgøre mindst hver anden af de nye sten med en særlig krampe, "7-tals binderen", som kan anskaffes gennem tagstensleverandørerne. Leverandørerne har også læggevejledninger, se f. eks. Det er tagstenenes opgave at aflede nedbøren samt give klima - og lysbeskyttelse til undertaget, som er et bituminøst tagpaplignende materiale (Ico Board), hvis funktion er, at give tæthed for slagregn og fyge sne Ventilationshætte Skal være ubehandlet zink. Tagrender og nedløbsrør Skal være ubehandlet zink. Vejledning: Tagrender, nedløb og vandnæser er udsat for tæringsproblemer. Den nødvendige vedligeholdelse kan indskrænke sig til at rense renderne hvert år efter løvfald og helst inden vinterens komme. Se efter om lodningerne på render og nedløb er tætte. Der kan opstå sprængninger i disse i forbindelse med en frostperiode. GrfMortenstrupvej/VedlMan/Fr-Ge/

5 Al zink i bebyggelsen er oprindelig zink nr. 12, men foreskriv ved udskiftning evt. titanzink nr. 12 eller nr. 14. Tagrender og nedløbsrør bør ifølge vedtægten udføres af zink, hvorfor løsninger med plastmaterialer ikke er tilladt. Tilstoppede nedløbsrør er nemme at demontere og rense selv, medens afløbs- ledninger i jord stiller krav om en kraftig split, evt. en motorsplit, kombineret med en eller anden form for trykspuling. En god sikring mod tilstopning af nedløbsrør opnås ved at installere et bladfang af plast (trælasthandel) i tagrenden over alle nedløbsåbningerne. Sådanne bladfang har det også med at blive tilstoppede, men det er en meget mere overkommelig affære at rense disse end de underjordiske afløbsrør. MURVÆRK I FACADER (STENTYPER) Den oprindelige stentype bliver ikke produceret mere. Hvis der opstår behov for udskiftning af sten skal gule sten med en grønlig tone benyttes: Facadesten: Gule, massive, strengpressede, frostfaste facadesten fra Lundby Teglværk: MS-gul Antik (MS=maskinsten). Gule sten med en rødlig tone må ikke anvendes Klinkbrændte sten anvendes i nederste 3 skifter mod terræn, samt som belægningssten på trappeløb. Klinkbrændte sten med kraftigere grønne eller brune farvespil må ikke anvendes og skal derfor frasorteres. Vejledning: Det har vist sig meget vanskeligt at finde en sten der helt matcher de eksisterende, men vi bedømmer ovennævnte fra Lundby Teglværk som den der bedst lever op til de oprindelige stens farver. Andre adspurgte leverandører har opgivet at levere passende sten.sten kan nemmest anskaffes gennem lokalt byggemarked, som f.eks. Hørsholm Trælasthandel, eller STARK i Nivå eller gennem et professionelt murerfirma. Bestyrelsen vil stadig være opmærksom på om der viser sig andre leverandører og beboerne er velkommen til at kontakte bestyrelsen for seneste nyt når de påtænker renoveringsarbejder. Til minimering af risikoen for salpeterudblomstringer foreslås det, at stenene bestilles som tørre sten i intakte emballager. Fuger Mørtelfuger skal udføres som tilbageliggende fuger med udseende som bakkemørtel. Vejledning: Som fugemørtel anvendes enten ren bakkemørtel eller strandmørtel efterfuget med bakkemørtel. Bakkemørtel kan undertiden indeholde en smule ler, som via sin vandopsugning øger risikoen for frostsprængninger og salpeterudblomstringer. Strandmørtel indeholder normalt ikke ler. Da murværket kun er udsat for mindre belastninger, er der ikke behov for mørtel med stor styrke, hvorimod temperaturbevægelserne i gavlvæggene og specielt trappevanger betinger brugen af en megen elastisk mørtel, d.v.s. en mørtel med et lille cementindhold. Anvend f.eks.: Kalkcementmørtel KC 60/40/850 Normmørtel godkendt af Dansk Mørtelkontrol Fuger ved døre og vinduer, skal være betongrå gummifugemasse eller cementmørtel. GrfMortenstrupvej/VedlMan/Fr-Ge/

6 Vandnæser på murafdækninger Skal være Zinkløskanter af ubehandlet zink Vejledning: Benyt ved udskiftning titanzink nr. 12 eller endnu bedre nr. 14 (tykkelsesangivelser) Zinkløskanten formgives eventuelt således, at zinken gives et lille knæk umiddelbart ved den vandretliggende mørtelfuge, således at der ikke opstår en lille "hylde" med mulig vandophobning til følge. Vandnæsen føres med fordel mm ud fra facaden, således at dryp bedst muligt føres fri af muren. Anbefaling: For at minimere opfugtning i murværk under de 4 vinduer (skydeskår) mod haveside, kan det anbefales at montere vandnæser under disse. Se Geoginevej 7. Det kan ligeledes anbefales at montere vandnæser over betonkanten ved de 5 dør/vindues partier på havesiden. Se Fresiavej 8 & 13. GENERELT OM VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK (Vejledning) Problemerne med murværket er synligt for alle: Der optræder jævnligt afskalninger af mursten og nedbrudt fugemørtel, der revner, skydes ud eller smuldrer. Nogen nøjagtig diagnose er aldrig blevet stillet, men en række gode bud på en sådan er det dog blevet til i tidens løb: 1. Der er anvendt mangehulsten, som leder vand videre ned i muren fra evt. utætheder. Dette kan være revner i gavlmuren mellem mørtel og tagsten, tæringshuller i zinken samt vilkårlige svage steder i mørtlen, f. eks. en termisk opstået revne. 2. Der er muligvis anvendt mørtel af meget svingende kvalitet, visse steder måske med for stort cementindhold, andre steder måske meget dårlig blandet mørtel og måske med for stort sandindhold. Der kan også være tale om, at bakkemørtlen har haft et vist indhold af lerpartikler. Hvis fugerne jævnligt, d.v.s. årligt, inspiceres og eftergås, er der en chance for at holde udviklingen under kontrol. Det er relativt nemt selv at kontrollere mørtelens tilstand: Prøv med et værktøj som f.eks. en fugemejsel eller en udtjent stor skruetrækker at kradse i mørtlen, hvor denne viser tegn på svagheder som revner, udskud eller synlig krakelering LØBENDE VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK (Vejledning) Der anvendes materialer ifølge foranstående specifikationer. 1. Tilse murværket årligt, f.eks. hvert forår efter frostperioden. 2. Udskift defekte sten med massive sten. 3. Løse eller stærkt revnede fuger kradses ud og fuges om med bakkemørtel 4. Forsegl f.eks. med silikone mellem zinkvandnæsens overside og mørtelfugen. 5. De, der måtte føle sig fristede til at forsøge sig med vandafvisende imprægneringer af ydermurene skal sikre sig, at væsken ikke er diffusionstæt, idet dette har vist sig at kunne give store skader på murværket. 6. Hvis udskiftning af sten skulle give anledning til salpeterudblomstringer i et eller andet omfang, anbefales det at fjerne disse lidet pyntende hvide salte ed afbørstning med en halvstiv børste. Der kan eventuelt suppleres med en støvsugning for at fjerne mest muligt af udblomstringsaltene. 7. Fagfolk advarer mod brug af alle våde rensningsmetoder incl. afvaskning med syre GrfMortenstrupvej/VedlMan/Fr-Ge/

7 VINDUER OG DØRE Vinduer Faginddeling og trædimensioner skal bibeholdes så udseendet stadig er som ved opførelsen af husene. Borthugning af murværk for at isætte større vinduespartier er ikke i overensstemmelse med servitutternes bestemmelser. Hvis de små vinduer mod haven skal udskiftes er eneste moderne alternativ Velfac serie 200 eller 400. Vejledning: Vedligeholdelse af termoruder: Kontroller gummilisten som er placeret på rudens yderside mellem glas og glaslister. Det er vigtigt, at den er tæt, og det gælder helt specielt langs kanterne på rudens nedre tredjedel, hvor større vandansamlinger er mulige. Efterfug eventuelt med silikone. Hvis bundlisterne ikke er hele og forsynede med rensede drænkanaler bør de overvejes udskiftet til fordel for bundlister af aluminium. Det gælder om at holde termorudens kanter så tørre som muligt, idet lang tids vandpåvirkning kan skade den lim, som er brugt ved fabrikationen, og derved fremkalde en punktering af termoruden. Maling Standardfarve er: RAL Tidligere har vi benyttet en farve kaldet Geofresiagrønt til alle døre og vinduer. Den skal specialblandes. For at gøre det lettere fremover anbefaler vi brugen af standardfarven Ral Træglaslister skal have samme farve som vinduespartiet. Alternativt kan aluminiumsprofiler anvendes enten ubehandlede eller i samme farve som vinduesrammerne. Yderdør mod vej (hoveddør) Rammedøre uden glas (se foto) enten med bræddebeklædning eller vandret sporfræsning, med eller uden brevsprække, dørgreb af rustfrit stål, og sparkeplade af rustfrit stål. GrfMortenstrupvej/VedlMan/Fr-Ge/

8 Vejledning: Disse døre er udsatte for stor forskel i temperatur og fugtighed fra yderside til inderside. Dørene har følgelig vist tendens til at slå sig så meget, at det er gået afgørende ud over tætningsevnen. Når det ikke længere er muligt at opnå acceptabel lukning ved hjælp af tætningslister, bør det overvejes at udskifte døren. Yderdøre mod have Rammedøre med termoglas. Udseendet skal være som ved opførelsen af husene. TRÆVÆRK I CARPORTE. UDHUSE OG HEGN Trykimprægnerede trækonstruktioner. Skal behandles med træbeskyttelsesmiddel: Flügger 97, laserende Saltgrøn U88 Rem og sternbrædder under tagrender Ru trykimprægnerede brædder. Skal behandles med træbeskyttelsemiddel: Flügger 97, laserende Saltgrøn U88 Vejledning i vedligeholdelse: Udskiftning af de nedgravede stolper til ovennævnte trækonstruktioner er både vanskelig og bekostelig. Det har nogle beboere allerede erfaret, og flere vil gøre det samme i de kommende år. Det er nødvendigt med en løbende vedligeholdelse af trækonstruktionerne for at udsætte eller i bedste fald undgå udskiftning af dele af hegn og stolper. Stolperne, der er de mest udsatte, bør vedligeholdes ved terræn og ved endetræet i toppen. Ved terræn fjernes jord eller grus omkring stolper til cm under terræn. De blotlagte flader skal derefter tørre grundigt og efterfølgende behandles nogle gange med træbeskyttelsesmiddel. Når de behandlede flader er tørre, kan jorden eller gruset lægges tilbage omkring stolperne. Det anbefales dog først at undersøge, om stolperne er angrebet af råd eller svamp. Det kan gøres ved at stikke i stolperne med en tynd skruetrækker eller syl. Hvis værktøjet let kan trænge ind i træet, er rådangrebet i gang, og kan næppe standses ved brug af den foreslåede metode til vedligeholdelse. Sandsynligvis må stolperne udskiftes indenfor relativ kort tid, alt efter hvor medtaget de er. Den øverste fri flade på stolperne er endetræ, og derfor ekstra udsat for vejrligets påvirkninger. I de opståede udtørringsrevner kan vandet opsuges og dermed sætte nedbrydningen i gang. Det anbefales derfor at beskytte stolpeenderne med et stykke tagpap, der fastgøres med galvaniserede tagpapsøm, eller klæbes med silikone eller asfaltklæber direkte på stolpeenderne. Bagefter skæres overskydende pap væk med en skarp kniv som f.eks. en "Stanley-kniv", og beskyttelsen af stolpeenderne vil således ikke umiddelbart være synlig. Brædderne i hegn og udhusvægge bør eftergås ved samme lejlighed. Brædder, der på grund af vejrliget har vredet sig ud af noten i stolpen bør udskiftes. Det anbefales, at alle flader behandles med træbeskyttelsesmiddel. Havelåger Ulige husnumre mod sti: Bræddedør i ramme. GrfMortenstrupvej/VedlMan/Fr-Ge/

9 BELÆGNINGER OG DET UDVENDIGE OMRÅDE Fortov og vej Vedligeholdelse påhviler grundejerforeningen. Hovedtrappe: ulige nr. Klinkbrændte mursten, jvf. specifikation under afsnit med murværk til facader. Bagtrappe: lige nr. Beton. Udvendigt vindfang ved hoveddør(ulige nr. ) Det er ikke tilladt at udføre vindfang ved hoveddør. Udvendigt vindfang ved havedør( lige nr. ) Det er ikke tilladt at udføre vindfang ved havedør. Markiser Markiser til solafskærmning af vinduer på vestsiden af huset kan udføres med en længde svarende til hele denne facadelængde eller en del heraf. Markisedugen skal holdes i diskrete farver, enten ensfarvet eller stribet, materialet bør være let at renholde for støv og smuds. Blomstrede, storprikkede og andre voldsomme mønstre er ikke tilladt. Vejledning: Markiserne kan udføres enten som faldarmsmarkiser eller knækarmsmarkiser med fremspring på op til 3meter. Markiser kan fås med manuel betjening udefra eller motordrevet betjening indefra. I sidstnævnte tilfælde er det muligt at udbygge med automatisk tilbagerulning i tilfælde af høj vindstyrke. Overdækninger Overdækninger af terrasse/pergola på vestside af huset kan udføres med en længde svarende til hele facadelængden eller en del heraf, i en bredde på ca. 3 meter langs facaden til opholdsstuen. Grundejerforeningen skal godkende tegninger og primære detaljer forud for opførelsen. Lysthuse, drivhuse m.v. Generelt ikke tilladt på såvel østside som vestside. Særligt kvalificerede projekter har mulighed for dispensation fra grundejerforeningen. Udendørs belysning Al udendørs belysning skal placeres indenfor skellinie til vej. Vejledning Gadebelysningen (skotlamperne på vestgavlene) er DONG Energy s ejendom. DONG vedligeholder lamperne, medens Hørsholm Kommune betaler for strømforbruget, på linje med forholdene for de kommunale veje. GrfMortenstrupvej/VedlMan/Fr-Ge/

10 Skarnkasser Affaldsstativer placeres i affaldsrum ved siden af udhus. Træer Vejtræernes vedligeholdelse påhviler grundejerforeningen, men beplantning omkring træerne passes af ejerne. Kloakker og afvanding Alle ejendomme har eget kloaksystem. Ejendommens spildevand fra køkken, bad, toiletter og regnvand løber til en gennemløbsbrønd og herfra til hovedkloakken. Placering af gennemløbsbrønd: Georginevej: Lige nr. Fresiavej: Lige nr. Georginevej: Ulige nr. Fresiavej: Ulige nr. I fortov udenfor carport I redskabsrum Ved problemer med afløb fra køkken, bad, toiletter eller regnvand, bør man kontrollere om der står vand i gennemløbsbrønden (skal være tør). Hvis dette er tilfældet skal man kontakte kommunen, der vil sørge for en rensning/spuling uden omkostning for den enkelte. Hvis problemet er før gennemløbsbrønden er en oprensning/spuling for egen regning. Regnvand afledes fra tag - og i visse tilfælde fra befæstede arealer - til kloak. Da bebyggelsen er beliggende på et område med leret jord er der adskillige steder dårlig dræning omkring kældervæggene. Dette betyder at urenheder (planterødder, blade o.a.) i rør eller brønde kan medføre udtrængning af regnvand til jorden omkring rørene og dermed til tider føre til forøget vandtryk omkring kælderen og deraf følgende vandindtrængen gennem f.eks. støbeskel og revner. Man bør derfor med passende mellemrum sikre sig at tagrender, rør, brønde og sandfang bliver renset. VEJLEDNING TIL INDVENDIG VEDLIGEHOLDLSE Nedenstående afsnit angående indvendig vedligeholdelse af husene i bebyggelsen (Fresiavej og Georginevej) rummer ingen vedtægtsmæssige krav, men er udelukkende vejledende oplysninger til hjælp ved løsning af nogle enkelte indvendige vedligeholdelses- og forbedringsarbejder. Dog gælder følgende bestemmelse ifølge Deklaration af : Grundejerforeningen er berettiget til at lade foretage eftersyn og vedligeholdelse af rørledninger, installationer og varmemålere m.v. i de enkelte ejendomme. Brugsvand Brugsvandet leveres fra Hørsholm Kommunes Vandforsyning. Vandstikket er ført ind til 2 hovedvandmålere i varmecentralen, hvor der måles separat for GrfMortenstrupvej/VedlMan/Fr-Ge/

11 koldt- og varmtvandsforbruget. Herfra fordeles vandet dels direkte til de kolde tapsteder og dels gennem varmtvandsbeholder til tapsteder for varmt brugsvand. Der er i bebyggelsen udført rørinstallation til cirkulation af det varme brugsvand for at sikre, at der altid er varmt vand fremme så tæt ved tapstederne som muligt. Yderligere oplysninger om anlæggets opbygning kan udleveres ved henvendelse til bestyrelsen. Blandingsbatterier og andre tapsteder De fleste tapsteder er forsynet med Ballofix kuglehaner, således at der lokalt kan afspærres, uden at en større del af anlægget skal lukkes. For at hindre Ballofixventilerne i at "gro" fast er det en god ide at have en fast dato hvert år, hvor samtlige ventiler røres. Dette gælder også hovedstopventilerne i installationskanalen. Perlatorerne yderst på taphanerne kan ikke undgå at blive tilkalkede. Når vandstrømmen ikke længere er jævn og blødt brusende, er tiden inde til, at skrue perlatorene af og skylle dem rene for løse fremmedlegemer, hvorefter de renses i kalkopløsnings-middel (f.eks. varm eddike) eller forsynes med ny "indmad". Termostatbatterier, som f.eks. ofte installeret ved bruser/kar, kan i tidens løb på tilsvarende vis i si-filtret ved rørforskruningen, specielt på varmtvandssiden, opsamle små skaller og rørgrus. Dette kan medføre, at det er umuligt at opnå den ønskede varmtvandstemperatur. Ligeledes kan termostatreguleringen ved tilsnavsning få en tendens til at hænge". Dette kan evt. klares ved at give ventilen lidt "temperaturmotion", som udføres ved skiftevis at dreje temperaturvælgeren fra maksimum til minimum positionen under passende vandgennemstrømning. Hvis det en dag kniber med fremløbstemperaturen for det varme vand fra en termostatventil, er det en god ide først at sammenligne med fremløbstemperaturen for en almindelig varmtvandshane, inden man konkluderer, at fremløbstemperaturen fra varmecentralen er for lav. Skønnes det at problemet ligger i vores fælles varmesystem kan den bestyrelsesansvarlige kontaktes. Radiatortermostater og radiatorhaner Alle radiatorer er oprindeligt forsynet med afspærringsventiler - radiatorhaner til brug for åbning og lukning af radiatorerne. Disse ventiler er svære at finregulere og fungerer hovedsagligt som enten helt åbne eller helt lukkede ventiler. Som hovedregel bør man "motionere" disse ventiler mindst et par gange hvert år ved at bevæge ventilen et par gange mellem yderstillingernerne. En del radiatorhaner er med tiden blevet skiftet ud til termostatventiler, som tilpasser radiatortemperaturen i forhold til den aktuelle rumtemperatur. Central afspærring I det omfang der skal udføres reparationsarbejder inden for det enkelte hus, bliver der behov for afspærring af rørsystemet for hele den husrække (8 huse), hvori huset indgår. GrfMortenstrupvej/VedlMan/Fr-Ge/

12 Denne afspærring foregår i hovedinstallationskanalen under beplantningsbæltet ved sydgavlene. Efter forudgående aftale med den bestyrelsesansvarlige og forudgående skriftlig orientering til hver af de berørte ejendomme kan der lukkes for vand og/eller varme i en aftalt periode, der normalt ikke må overstige 6 timer. Nedgang til installationskanalen sker gennem de runde Kloakdæksler ud for nogle af gavlene. I tilfælde af en planlagt lukning af hovedstopventilerne kan det være en god ide, at forhøre sig hos de berørte ejendomme, om der skulle være interesse og aktuelt behov for at udnytte en eventuel koordineret lukning til udførelse af flere vedligeholdelsesarbejder samtidigt, og derved spare de øvrige beboere i rækken for en ekstra gang bivirkninger fra lukningen af en hovedstopventil. Lukningen af vandforsyningen kan have konsekvenser for vaskemaskiner og opvaskemaskiner i drift (tørkogning), hvorfor disse maskiner bør være ude af drift ved anmeldte vandforsynings-stop. Efter genåbning af hovedstopventiler for vandforsyning kan der erfaringsvis forekomme ophobning af løsrevne kalkdele m.v. i sifiltre og perlatorer i alle 8 huse i husrækken. Fremmedlegemerne fjernes som beskrevet i afsnittet: Blandings batterier og andre tappesteder. GrfMortenstrupvej/VedlMan/Fr-Ge/

VEDLIGEHOLDELSESMANUAL FOR KROKUSVEJ GARDENIAVEJ

VEDLIGEHOLDELSESMANUAL FOR KROKUSVEJ GARDENIAVEJ VEDLIGEHOLDELSESMANUAL FOR KROKUSVEJ & GARDENIAVEJ Revideret august 2010 Indholdsfortegnelse: Indledning: side 2 Udvendig vedligeholdelse. side 3 Oplagring af byggematerialer Tagsten Ventilationshætte

Læs mere

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen Nærværende liste er alene at betragte som vejledning omkring punkter til kontrol af hver enkelt bolig. Der vil selvfølgelig være variationer grundet det individuelle tilvalg til hver bolig, som gør at

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND.

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. Om denne rapport Rapporten er udarbejdet på bestilling af Ejerforeningen Søllerød Park, med næstformand Bent Rasmussen som kontaktperson. Besigtigelsen er udført den

Læs mere

Uafsluttede sager for Andelshaverne.

Uafsluttede sager for Andelshaverne. Roskilde d.: 17/2/2013 Uafsluttede sager for Andelshaverne. Hus nr 2 Vinyl i vådrum. Behandling: Svejsninger og rørgennemføring efterses for skader. Vinylen kontrolleres for buler. Få buler i gulvet Hus

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Vedligeholds vejledning for Carl Nielsens Plads

Vedligeholds vejledning for Carl Nielsens Plads Vedligeholds vejledning for Carl Nielsens Plads Indhold: Vedligeholdsopgaver og interval 2013 2017... 2 Vejledning 1 - Rens og smør beslag... 3 Vejledning 2 - Kontrol af vindues træ rammer... 4 Vejledning

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

SVANEMØLLEN Svaneke.

SVANEMØLLEN Svaneke. SVANEMØLLEN Svaneke. Løse og nedfaldende egespåner 2010 Tilstand Beklædning, vinduer og døre. Istandsættelse NIELS-HOLGER LARSEN 2013 Indledning. Ved møllen opførelse blev både skrog og hat beklædt med

Læs mere

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK FORORD Murværk kræver kun lidt vedligeholdelse, når arbejdet er udført korrekt. Alligevel er det nødvendigt at foretage regelmæssige eftersyn, så opståede skader kan

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

Nedenfor to fotos af den lille sandsten med årstal, siddende i øverste kamtak over døren til kirken.

Nedenfor to fotos af den lille sandsten med årstal, siddende i øverste kamtak over døren til kirken. SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 Registrering ved NHL og møde med MHN/JOK 17.6.15 Arbejdets stade Byggeplads er etableret med skure og stillads, vand og el. TILSYN - NOTAT

Læs mere

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT September 2015 Birger Lund ApS Garderhøjvej 5 2820 Gentofte telefon 36 70 28 29 E-mail: blu@birgerlund.dk Indhold Stamdata 3 Eftersynsrapport

Læs mere

LOKALPLANFOLDER. Uddrag af Københavns kommunes Lokalplan nr. 299 Bekendtgjort 24. September 1998

LOKALPLANFOLDER. Uddrag af Københavns kommunes Lokalplan nr. 299 Bekendtgjort 24. September 1998 LOKALPLANFOLDER Uddrag af Københavns kommunes Lokalplan nr. 299 Bekendtgjort 24. September 1998 Bestyrelsen ønsker med denne lokalplanfolder er at tydeliggøre den del af lokalplanen, som vedrører Hvidkildehusene.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7059 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Pletter på indervæg mod garage i sydøstligt værelse. 2. Tagnedløb delvist ureglementeret udført. 3. Kun 3 tagnedløb i forhold til tagfladen. 4. Muret

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Boskovparken

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Boskovparken Du Kan - Du Må Den udvendige råderet i Køge Boligselskab Boskovparken I modsætning til Den Attraktive Råderet (se Du kan Du må ), som kun gælder indendørs, skal udvendig råderet altid godkendes på et beboermøde.

Læs mere

Der har været punkterede termoruder i vinduer ved køkken. Termoruderne er skiftet af glarmester. 2. Punkterede vinduer i køkken

Der har været punkterede termoruder i vinduer ved køkken. Termoruderne er skiftet af glarmester. 2. Punkterede vinduer i køkken 7263 Oversigt over klagepunkter: 1. Punkterede vinduer i soveværelse i tagetage 2. Punkterede vinduer i køkken 3. Rådangreb i vinduer i soveværelse i tagetage 4. Rådangreb i vinduer i badeværelse i tagetage

Læs mere

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen Lolland forsyning - spildevand Kælderen er dit ansvar Har du en kælder under dit hus, er det dig selv, der har ansvaret for afledning af spildevandet

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 Tilbudet skal indeholde.: o Stillads o Udfræsning af fuger (og bortskaffelse)

Læs mere

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 81, med Synlig

Læs mere

Forebyg vandskader. i virksomheden

Forebyg vandskader. i virksomheden Forebyg vandskader i virksomheden Gode råd til jer, der har haft vandskade Hvis I har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan I sikre jer mod vandskader

Læs mere

KÆDEHUSE, NØRREBRED 198-260 (LIGE NUMRE) RETNINGSLINIER FOR BEBYGGELSEN

KÆDEHUSE, NØRREBRED 198-260 (LIGE NUMRE) RETNINGSLINIER FOR BEBYGGELSEN 1. Generelle oplysninger 2. Overdækninger 3. Skodder og vinduer 4. Tilbygning 5. Pejs/brændeovn 6. Udestue 7. Tag med 18 tagrejsning 8. Hegn. 1. GENERELLE OPLYSNINGER. Kædehusbebyggelsen, Nørrebred 198-260

Læs mere

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Gode råd

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Gode råd VAND I KÆLDEREN Ansvar Afhjælpning Gode råd Hold kælderen tør Denne pjece henvender sig til de mange grundejere i Thisted Kommune, der har kælder i deres ejendom. Kælderen er husets lavest placerede del,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7204 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Punkterede termoruder. 2. Revnede klinker på fortrappe. 3. Gulvafløb i kælder. 4. Revnede fliser i bruseområde. 5. Intet afløb

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? 2/3 Å r h u s V a n d V i r k e r k l o a k k e n i k k e? 2 0 1 0 Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Ejendommens adresse. Efter det af ejer oplyste er huset opført i 1924. Huset har stadig det oprindelige tag og mange af de originale vinduer er bevaret. Mod gaden

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

undgå vand i kælderen

undgå vand i kælderen undgå vand i kælderen www.ke.dk kære kunde Vand i kælderen er hvert år et problem for en del københavnere. Der er derfor god grund til at være opmærksom på at forebygge og være på vagt, hvis dit hus har

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING KVISTGÅRD Deklaration Undertegnede grundejerforening O.F. - Omegnens Fritidshaveforening - deklarerer herved, som ejer af matr. nr. 5 a Munkegårde, Tikøb med virkning for

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT! Lynge Carport 2.1 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 11

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT! Lynge Carport 2.1 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 11 Side 1 af 11 TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT! Inden byggeriet påbegyndes, anbefaler vi at der foretages kontrol af de leverede materialer i henhold til materialelisten. PLANTEGNING Lynge Carport 2.1 Side

Læs mere

H A N D L I N G S P L A N

H A N D L I N G S P L A N H A N D L I N G S P L A N ADELGADE 18 KALUNDBORG KOMMUNE 2 OPLYSNINGER OM DENNE HANDLINGSPLAN Handlingsplanens overordnede formål er at bringe de fredede bygninger i en god vedligeholdelsesmæssig stand

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? 2/3 Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af huset ligesom

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

VAND I KÆLDEREN ANSVAR - AFHJÆLPNING - GODE RÅD

VAND I KÆLDEREN ANSVAR - AFHJÆLPNING - GODE RÅD VAND I KÆLDEREN ANSVAR - AFHJÆLPNING - GODE RÅD ORDFORKLARING Højvandsslukke: Lukkemekanisme, der bruges i afløbssystemer, hvor der er risiko for tilbageløb af spildevand. Skelbrønd: Brønd, der adskiller

Læs mere

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side VAND I KÆLDEREN Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange grundejere i Frederikshavn Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde

Læs mere

FOREBYG VANDSKADER I VIRKSOMHEDEN. - en del af Topdanmark

FOREBYG VANDSKADER I VIRKSOMHEDEN. - en del af Topdanmark FOREBYG VANDSKADER I VIRKSOMHEDEN - en del af Topdanmark Gode råd til jer, der har haft vandskade Hvis I har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan I sikre

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8024 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Har ikke uddybet, hvor sten- og fugerevner er i husets murværk. 2. På læmuren er der også sten- og fugeudfald i høj del. 3. Karmen

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 2. august 2011. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Overdækningen er bygget, så den passer til huset, fordi vi har brugt samme materiale og malet med samme farve.

Overdækningen er bygget, så den passer til huset, fordi vi har brugt samme materiale og malet med samme farve. LET SVÆRHEDSGRD: Opgaven er ikke svær. Du skal bare bruge vaterpas og tommestok flittigt. TIDSFORRUG: Selve arbejdet kan udføres på to enkelte arbejdsdage med flere dages mellemrum (tørretid for stolpebetonen).

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

bilag til: Standardprojekter Lokalplan 1.33

bilag til: Standardprojekter Lokalplan 1.33 bilag til: Standardprojekter Lokalplan 1.33 bebyggelsen Jægerbuen delområde A i lokalplan 1.33 Standardprojekter for Jægerbuen (område A) shøj Kommune 2004 Standarprojekter: nr. 1 Farver 6.4 nr. 2, pergola

Læs mere

Vand i kælderen. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd

Vand i kælderen. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Vand i kælderen Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Forsyning Helsingør Spildevand A/S Februar 2011 Hvorfor denne information? Du er måske en af de 6500 grundejere i Helsingør Kommune, som har en kælder

Læs mere

Afsætning Skur / carport Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1

Afsætning Skur / carport Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1 Afsætning Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1 Generel vejledning til afsætning af hjørner og vandret plan på grund Når du har sikret dig, at bygningens placering er i overensstemmelse med love,

Læs mere

Murafslutninger Ved fritstående mure er det vigtigt, at murværkets overside beskyttes mod nedbør.

Murafslutninger Ved fritstående mure er det vigtigt, at murværkets overside beskyttes mod nedbør. Murafslutninger Ved fritstående mure er det vigtigt, at murværkets overside beskyttes mod nedbør. Murafslutning med tegltagsten Ved afslutning med tegltagsten kan følgende fremgangsmåde anbefales: Tagstenene

Læs mere

STUDIEBYEN. Hegn, carporte, skure og pergolaer langs vest og øststien. Principielt projektmateriale. Revideret udgave december 2006

STUDIEBYEN. Hegn, carporte, skure og pergolaer langs vest og øststien. Principielt projektmateriale. Revideret udgave december 2006 STUDIEBYEN Hegn, carporte, skure og pergolaer langs vest og øststien Principielt projektmateriale Revideret udgave december 2006 1 Indholdsfortegnelse: Grundidé... 3 Moduler, højder og taghældning... 3

Læs mere

Vand i kælderen. Lejre Forsyning. Ansvar. Afhjælpning. Andre gode råd

Vand i kælderen. Lejre Forsyning. Ansvar. Afhjælpning. Andre gode råd Vand i kælderen Lejre Forsyning Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Lejre Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. "

Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. Hej Claus Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. Jeg beskriver her projektet, oppefra og ned (ca.): Huset er på

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

B skal males i. C skal males

B skal males i. C skal males RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 21 C. RENDSAGERVEJ 11-283. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

NB.: Godkendt på afdelingsmøde den 4. april 2006 og ændret den 26. februar 2007

NB.: Godkendt på afdelingsmøde den 4. april 2006 og ændret den 26. februar 2007 Side 1 af 5 Tillæg til vedligeholdelsesreglement Model A Råderetsregler samt ordens- og vedligeholdelsesregler for udendørsarealer for afdeling 766, Humlekærgård i Køge NB.: Godkendt på afdelingsmøde den

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? b Reparation b Rensning b Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt

Læs mere

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx Rekvirent: xxxx. Bygningssynet bliv fortaget d. 15.8.2013 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen, tlf. 30501992, mail ABNI@bygningsbevaring.dk Det blev oplyst at ejendommen

Læs mere

Materialevalg ved renovering og vedligeholdelse

Materialevalg ved renovering og vedligeholdelse Materialevalg ved renovering og vedligeholdelse Udarbejdet af Bestyrelsen f/ Nygårdsvængerne Om renovering og vedligeholdelse: Dette dokument er udarbejdet under hensyntagen til de eksisterende deklarationer

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING 8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 10 selvstændige bygninger og 2 udhuse. 7 af bygningerne er opført på samme tid, hvoraf de 6 plus en senere tilbygning er

Læs mere

Andelsboligforeningen Fjordblik

Andelsboligforeningen Fjordblik TILSTANDSRAPPORT VEDLIGEHOLDELSESPLAN Andelsboligforeningen Fjordblik UDARBEJDET AF ARKITEKT PETER BROCKHATTINGEN 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Budget for 2015-5 2.1 Budgetskema 5 2.2

Læs mere

Husorden Afdeling 8. Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133.

Husorden Afdeling 8. Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133. Husorden Afdeling 8 Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133. INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD SIDE INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 ANTENNER, PARABOLER

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7227 Oversigt over klagepunkter 1. 2. 3. Vandindtrængen ved skotrende mod øst Utætheder i tagbelægningen Utætte tagrender og tagnedløb Vejret på besigtigelsestidspunktet Regnbyger

Læs mere

Kjærstrupvej 24, 2500 Valby - Terrasser Kontakt: Thomas Bjørn Jensen, tlf. 21716151, email bjorn75@sol.dk

Kjærstrupvej 24, 2500 Valby - Terrasser Kontakt: Thomas Bjørn Jensen, tlf. 21716151, email bjorn75@sol.dk Kjærstrupvej 24, 2500 Valby - Terrasser Terrasser Terrasse i baghave (ca. 15 kvm) Opbygge terasse i træ, hævet 10-20 cm over fliser Lukkes inde med terrassebrædder på siderne Skal udføres i hårdttræ, Ipé,

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT. Lynge Carport 1.0 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT. Lynge Carport 1.0 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9 Side 1 af 9 TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT Inden byggeriet påbegyndes, anbefaler vi at der foretages kontrol af de leverede materialer i henhold til materialelisten. Side 2 af 9 PLANTEGNING Side 3 af 9

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 7237 Oversigt over klagepunkter: Bygning B: 1. Råd i dør mod nordvest 2. Råd i bundrammen 3. Kæntrede facadebjælker ved vindue mod syd 4. Udposning af facade mod syd 5. Rådskader i tag 6. Rådskader i gulv

Læs mere

KLOAKHJÆLP REPARATION - RENSNING - GODE RÅD

KLOAKHJÆLP REPARATION - RENSNING - GODE RÅD KLOAKHJÆLP REPARATION - RENSNING - GODE RÅD DU EJER SELV EN DEL AF KLOAKSYSTEMET De færreste boligejere er klar over, at kloaksystemet faktisk er en del af boligen, ligesom fx døre og vinduer er det. Derfor

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 6 bygninger, hvoraf 3 er sammenbyggede. Bygningerne er fra perioden 1896 til 1997. Bygning 1 Grå bygning Bygningen er fra 1896

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post.

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post. A/B Gersonshus Side 1 af 9 Emne: Retningslinjer for vinduer Udfærdiget af TSK Indledning: For at sikre et fremtidigt arkitektonisk ensartet udtryk af facaderne på bebyggelsen, er det besluttet, at udstede

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? Lejre Forsyning Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet

Læs mere

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn Ejerforeningen Infanterivej v/ Jimmy Christiansen Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn marts 2008 Udgivelsesdato : 6. marts 2008 Projekt : 12.8964.01 Udarbejdet : Peter Frilund Kontrolleret : Godkendt

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26 Husorden Afdeling 21 Fjordparken 4-26 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING AFFALD BAD OG TOILET DØRE/VINDUER EL EMHÆTTER HAVER 5 HUSDYR (HUND/KAT) 6 MUSIK -

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8105 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Synlige betonkanter i alle gulvafløb. 2. Revnet fliser i badeværelse, hule gulv- og vægfliser. 3. Oplagte

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter.

Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter. Til: Boligtagerne. 23. juni 2010 JR Afdeling 7 Elkærparken. Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter. Referat. 1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent. Kim

Læs mere

Sammentælling 174 stk. 118 stk. 293 stk.

Sammentælling 174 stk. 118 stk. 293 stk. 1 NOTAT Sag nr.: 43.905 Bygherre: Brabrand Boligforening Byggesag: Afd. VI - Holmstrup-bebyggelsen Emne: Undersøgelse af eksisterende vinduespartier Dato: Den 2013.03.20. / Revideret den 2013.03.26. Nærværende

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE DOBBELT CARPORT! Lynge Carport 2.0 Eksklusiv Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9

TILLYKKE MED DERES NYE DOBBELT CARPORT! Lynge Carport 2.0 Eksklusiv Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9 Side 1 af 9 TILLYKKE MED DERES NYE DOBBELT CARPORT! Denne eksklusive model er uden stolper i midten. Dette giver en meget enkelt og stilren carport og den øgede bredde og længde gør den ideel til familie

Læs mere

Santex Udestue 91 med Santex Fast tag eller Skydetag og med Synlig eller Skjult tagrende

Santex Udestue 91 med Santex Fast tag eller Skydetag og med Synlig eller Skjult tagrende Santex Udestue 91 med Santex Fast tag eller Skydetag og med Synlig eller Skjult tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning

Læs mere

G/F Øresundsparken Nivå

G/F Øresundsparken Nivå Generelt Ordensreglementet er vedtaget på ordinær generalforsamling (17. marts 2009) og udarbejdet med henvisning til Vedtægter for Grundejerforeningen Øresundsparken 3, stk. 1, b, samt den tinglyste deklaration

Læs mere