EU-UDBUD 10/4389 Offentligt udbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU-UDBUD 10/4389 Offentligt udbud"

Transkript

1 EU-UDBUD 10/4389 Offentligt udbud På levering af Sygeplejeartikler og Engangs- og flergangshandsker til Frederikshavn Kommune

2 Side 2 af 26

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Generel beskrivelse af udbuddet Udbyders fremtidige kontrakter Opgavens omfang Udbudsbetingelser Udbudsform Formkrav Sprog Ejendomsret Spørgsmål til udbudsmaterialet Tilbudsfrist Åbning af de indkomne tilbud Vedståelsesfrist for tilbud Aftalegrundlag Delområder Alternative bud Konsortier Udbyders forbehold Tilbudsgivers forbehold Oplysninger vedrørende skat, miljøbeskyttelse og arbejdsmiljø Udvælgelseskriterier Tildelingskriterium Tilbudsdisposition Kravspecifikation og tilbudsliste Leveringsaftale Parterne Kontraktgrundlag Leveringsaftalens omfang Kontraktperiode Bestilling af varer E-handel Levering og leveringsbetingelser Følgeseddel Returvarer Priser Prisregulering Ændring af produktsammensætning Fakturering Betaling Bonus, gebyrer mv Offentlige påbud Miljø Miljøpolitik og etisk og socialt ansvar Kontakt mellem parterne Statistik Garanti og reklamation Underleverandører Erstatning og forsikring Opfyldelseshindringer, herunder force majeure Misligholdelse Side 3 af 26

4 26 Misligholdelsesbeføjelser Lovvalg og afgørelse af tvister Tavshedspligt og offentliggørelse af kontrakten Overdragelse af rettigheder, forpligtelser og fordringer Kontraktændringer Betingelser Underskrift Bilag Bilag 1 til udbud nr. 10/ Kravspecifikation Bilag 2 til udbud nr. 10/ Tilbudsliste Fremsendt som Excel fil.bilag 3 til udbud nr. 10/ Bilag 3 til udbud nr. 10/ Tro- og loveerklæring Bilag 4 til udbud nr. 10/ Tidsplan Side 4 af 26

5 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet Udbuddet vedrører levering af Sygeplejeartikler og Engangs- og flergangshandsker til Frederikshavn Kommune herefter kaldet udbyder eller Frederikshavn Kommune. Udbuddet er opdelt i 2 delaftaler og omfatter: Delaftale 1: Levering Sygeplejeartikler til kommunens sygeplejedepoter. Delaftale 2: Levering af Engangs- og flergangshandske til pleje- og omsorgsområdet samt rengøringsområdet. 1.2 Udbyders fremtidige kontrakter Der vil blive indgået aftale med 1 leverandør på hver deltale. Aftalerne vil være obligatorisk for kommunens institutioner. Valg af leverandør (kontrakthaver) er ikke afsluttet, før kontrakten er underskrevet af begge parter. 1.3 Opgavens omfang Det samlede forbrug af produkter omfattet af udbuddet udgør på årsbasis: Delaftale 1: Sygeplejeartikler kr Delaftale 2: Engangs- og flergangshandsker kr Der er alene tale om et estimat, som ikke er bindende for udbyder. Kontraktperiode samt eventuelle optioner på kontraktforlængelse fremgår af udbudsmaterialets kapitel 5 kontraktudkast. Kravspecifikation for de af udbuddet omfattede produkter fremgår af udbudsmaterialets bilag Udbudsbetingelser 2.1 Udbudsform Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 og bekendtgørelse nr. 937 af 16. september 2004 fra Økonomi- og Erhvervsministeriet om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. 2.2 Formkrav Tilbudsmaterialet skal fremsendes skriftligt i 1 eksemplarer inkl. prislister og varekatalog. Det samlede tilbudsmateriale skal desuden fremsendes i 1 eksemplar på elektronisk medie (cdrom, dvd eller USB). I tilfælde af uoverensstemmelse mellem det skriftlige og det elektroniske materiale gælder det skriftlige tilbud. Side 5 af 26

6 Ved tilbudsafgivelsen skal tilbudsdispositionen i kapitel 3 følges. Det er vigtigt, at tilbudsgiver besvarer alle punkter i tilbudsdispositionen, da vurderingen vil blive foretaget på grundlag af disse. Evt. manglende oplysninger vil ikke blive indhentet, medmindre der er tale om supplerende oplysninger. Vedlagt tilbudsliste bilag 2 skal benyttes i forbindelse med tilbudsafgivningen i uændret form. Alle forhold i udbudsmaterialet skal være indregnet i tilbuddet. 2.3 Sprog Tilbud samt al kommunikation i udbuds- og kontraktperioden skal være på dansk. 2.4 Ejendomsret Tilbudsmaterialet med tilhørende bilag betragtes som udbyders ejendom og vil ikke blive returneret eller udleveret. Der ydes ikke godtgørelse for afgivelse af tilbud eller for udarbejdelse af tilbudsmateriale. 2.5 Spørgsmål til udbudsmaterialet Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende udbuddet skal være skriftlige og rettes til Helle Haugaard Andersen, pr. med emnet: "Spørgsmål - EU udbud nr. 10/4389 Sygeplejeprodukter og Engangs- og flergangshandsker senest den 7. september 2012 kl Spørgsmål fremsendt inden ovenstående tidsfrist vil blive besvaret den 14. september Frederikshavn Kommune vil såfremt det er muligt besvare spørgsmål indtil 6 dage før tilbudsfristens udløb. Alle spørgsmål og besvarelser vil i anonymiseret form blive lagt ud på kommunens hjemmeside på følgende adresse: /Erhverv/ Kommunalt indkøb/ Aktuelle udbud/ 2.6 Tilbudsfrist Tilbuddet skal være mærket: Tilbud EU udbud nr.10/4389 Sygeplejeartikler og Engangs- og flergangshandsker og Må kun åbnes af Indkøbskontoret. Forsendelsen skal være lukket. Tilbuddet skal være udbyder i hænde senest den 4. oktober 2012 kl på følgende adresse: Frederikshavn Kommune Indkøbskontoret Rådhus Allé Frederikshavn Att.: Helle Haugaard Andersen Tilbudsgiver bærer selv ansvaret for, at tilbuddet når rettidigt frem. 2.7 Åbning af de indkomne tilbud Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene. 2.8 Vedståelsesfrist for tilbud Tilbuddet skal være gældende indtil den 31. december 2012 Side 6 af 26

7 2.9 Aftalegrundlag Aftale om levering af de af udbuddet omfattede produkter indgås på grundlag af vedlagte kontraktudkast. Kontraktudkastet fastlægger de forpligtelser og rettigheder, der vil være gældende mellem kontraktparterne i forbindelse med opfyldelse af kontrakten. Fravalgte tilbudsgivere anmodes om ikke at foretage opsøgende salg ved udbyder i den udbudte kontraktperiode Delområder Der kan afgives tilbud på en eller begge delaftaler jf. udbudsmaterialets afsnit Alternative bud Der kan ikke afgives alternative bud Konsortier Såfremt flere tilbudsgivere byder i fællesskab, hæfter disse solidarisk i forhold til ordregiver. Det skal af tilbuddet fremgå, med hvilken tilbudsgiver ordregiver kan føre afklarende drøftelser med bindende virkning for de(n) øvrige tilbudsgiver(e). Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortium) skal oplysningerne under udbudsmaterialets afsnit Udvælgelseskriterier gives for hver deltager i konsortiet Udbyders forbehold De anførte volumen og beløb er cirkatal, der har baggrund i statistiske oplysninger fra tidligere regnskabsperiode. Den estimerede omsætning er under forbehold af kommunalbestyrelsens fortsatte bevilling til det pågældende område i kontraktperioden. Ligeledes tages der forbehold for ændringer i antallet af leveringssteder og leveringsadresser, f.eks. som følge af beslutninger om udlicitering, omstruktureringer eller kapacitetstilpasninger. Selvejende institutioner vil som udgangspunkt være omfattet af det obligatoriske aftalegrundlag. Udbyder forbeholder sig ret til at foretage køb til anden side, såfremt et af kontrakten omfattet produkt ikke kan dække et særligt behov hos udbyder Tilbudsgivers forbehold Eventuelle forbehold skal udtrykkeligt fremgå af tilbuddet. Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet, jf. udbudsmaterialets afsnit 2.5 Spørgsmål til udbudsmaterialet, således at forbehold i videst muligt omfang kan undgås. Det præciseres, at forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, vil medføre, at udbyder har pligt til at se bort fra tilbuddet. Ved forbehold, der vedrører ikke grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, har udbyder ret til at se bort fra tilbuddet eller alternativt søge forbeholdet prissat, i det omfang det skønnes muligt. Såfremt et forbehold af økonomisk værdi ikke kan prissættes har, udbyder pligt til at se bort fra tilbuddet. Tilbudsgiver bør derfor nøje overveje, om tilbuddet skal indeholde forbehold til udbudsmaterialet, idet ethvert forbehold indebærer en risiko for, at udbyder er berettiget og/eller forpligtet til ikke at lade tilbuddet indgå i tilbudsvurderingen. Side 7 af 26

8 Faglige forbehold, såsom branche standardforbehold, vil blive behandlet som ethvert andet forbehold Oplysninger vedrørende skat, miljøbeskyttelse og arbejdsmiljø Relevante oplysninger om nationale eller regionale forpligtelser vedrørende skatter og afgifter, miljøbeskyttelse og forpligtelser i henhold til gældende bestemmelser med hensyn til beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt kan fås hos de på bilag 3 oplistede statslige tjenester Udvælgelseskriterier Den nedenfor angivne dokumentation skal vedlægges tilbuddet. Såfremt den krævede dokumentation ikke medsendes, kan tilbuddet ikke tages i betragtning. Økonomisk og finansiel kapacitet: Vedrørende økonomiske forhold skal økonomisk formåen bevisliggøres ved hjælp af: Erklæring fra bank eller revisor (soliditetserklæring). Erklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige samt øvrige udelukkelsesforhold (tro- og loveerklæring) jf. bilag 3. Kopi af Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Teknisk kapacitet: Referenceliste over de betydeligste, sammenlignelige leveringer, der er udført i løbet af de sidste tre år, med beskrivelse af leverancerne og angivelse af kontaktpersoner Tildelingskriterium For både delaftale 1 og 2 gælder, at kontrakten vil blive tildelt den tilbudsgiver, der afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Delaftale 1 og 2 vil blive vurderet individuelt efter følgende underkriterier, med angivelse af vægtning Delaftale 1: Sygeplejeprodukter Til evaluering af Delaftale 1 vil der blive anvendt følgende underkriterier: Pris:40 % Kvalitet 30 % Sortiment: 20 % Service 10 % Pris evalueres ud fra de tilbudte priser jf. bilag 2. Ved varelinjer der ikke afgives bud på, vil højeste bud fra øvrige tilbudsgivere blive indsat i tilbudsvurderingen. Ved varelinjer, hvor ingen tilbudsgivere har afgivet bud, vil der ikke blive foretaget en vurdering. De tilbudte priser vurderes samlet, og hvor den estimerede indkøbsvolumen af de enkelte produkter indgår i vurderingen. Side 8 af 26

9 Kvalitet evalueres ud fra følgende: Alle tilbudte produkter vil gennemgå en sygeplejefaglig vurdering, for at sikre at produkterne opfylder de i bilag 2 specificerede krav med evt. tilladte afvigelser. Produkter der ikke opfylder kravene indgår ikke i evalueringen. Produkterne vil herefter gennemgå en kvalitativ vurdering, hvor der bl.a. vil blive lagt vægt på følgende: - Ressourcebesparende i anvendelse. Det vil sige, produkter, der kræver færre personelressourcer opnår højere score. Eks.v. sårbehandlingsprodukter, der fordrer længere tid mellem skift. - Produktets kvalitet målt i forhold til patienten. Det vil sige produkter, der giver patienten optimal behandling opnår højere score. - Produkter der sygeplejefagligt vurderes at være lette at håndtere opnår højere score. Eks.v. emballering, farvemarkering etc. Såfremt et produkt ikke objektivt kan vurderes ud fra et eller flere af ovennævnte delkriterier, vil produktet ikke blive vurderet på delkriteriet. Sortiment evalueres ud fra følgende: Der skal afgives tilbud på minimum 90 % af varelinjerne i delaftale 1 bilag 2. For at opnå højeste score skal der afgives tilbud på samtlige varelinjer. Tilbud på færre varelinjer vil blive fratrukket score forholdsmæssig. Tilbud på under 90 % af varelinjerne delaftale 1 i bilag 2 vil blive kasseret som ukonditionsmæssigt. Service evalueres ud fra følgende De ønskelige krav der er anført i bilag 1 kravspecifikation Delaftale 2: Engangs- og flergangshandsker til pleje- og omsorgsområdet og rengørings Til evaluering af Delaftale 2 vil der blive anvendt følgende underkriterier: Pris 70 % Kvalitet 30 % De tilbudte priser vurderes samlet, og hvor den estimerede indkøbsvolumen af de enkelte produkter indgår i vurderingen. Som dokumentation for Deres tilbud skal der medsendes vareprøver af de tilbudte produkter i alle de efterspurgte størrelser samt produkt- og datablade, der dokumenterer, at de tilbudte produkter opfylder de i bilag 2 anførte krav til de enkelte handsketyper. Underkriterium kvalitet vil blive vurderet på basis af de fremsendte vareprøver samt produkt- og datablade. Side 9 af 26

10 For begge delaftaler gælder: Ved bedømmelsen af prisen, vil der blive lagt vægt på de af tilbudsgiver oplyste priser jf. det nedenstående. Tilbuddet skal afgives i danske kr. ekskl. moms, men inkl. alle øvrige afgifter. Deres tilbud skal endvidere være baseret på, at alle ordre har en minimumsstørrelse på kr Ordre under kr. 500 kan tillægges et gebyr. Evt. gebyr skal fremgå af tilbuddet. Derudover accepteres ikke nogen former for gebyrer. Tilbud skal afgives ved udfyldning af tilbudslisten i bilag 2. Tilbud skal afgives i form af nettopriser. Det skal angives, hvilke rabatsatser der ligger til grund for de tilbudte nettopriser med udgangspunkt i tilbudsgivers listepriser. Gældende prisliste skal vedlægges tilbuddet i 1 eksemplar og der skal oplyses en rabatsats for køb udover over det i tilbudslisten anførte. Den nævnte rabatsats indgår ikke i tilbudsvurderingen. 3. Tilbudsdisposition Tilbudsdispositionen indeholder en referenceramme for udformningen af tilbud. Ved tilbudsafgivelsen skal tilbudsdispositionen følges. Således skal alle punkter i tilbudsdispositionen besvares. Formålet er at sikre sammenlignelighed i besvarelserne samt, at alle relevante forhold bliver behandlet i tilbuddet. Vedrørende forbehold skal disse samlet oplyses under tilbudsdispositionens afsnit 3. Afsnit Indhold 1 Indledning, herunder angivelse af tilbudsgiverens navn, adresse, CVR-nummer og kontaktperson (herunder og telefonnummer). Det skal fremgå, at tilbuddet vedstås indtil den 31. december Eventuelle forbehold. Tilbudsgiver skal klart redegøre for eventuelle forbehold til de i udbudsmaterialet indeholdte krav og ønsker, herunder forbehold til kontrakten. Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialets afsnit 2.14 vedrørende retsvirkningerne af forbehold. 3 Udvælgelseskriterier: Økonomisk og finansiel kapacitet: Vedrørende økonomiske forhold skal økonomisk formåen bevisliggøres ved hjælp af: Erklæring fra bank eller revisor (soliditetserklæring). Tro- og loveerklæring jf. bilag 3 Kopi af Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Side 10 af 26

11 Teknisk kapacitet: Referenceliste over de betydeligste, sammenlignelige leveringer, der er udført i løbet af de sidste tre år, med beskrivelse af leverancerne og angivelse af kontaktpersoner. 4 Delaftale 1: Underkriterium 1: Pris. Tilbudsgivers priser skal anføres på tilbudslisten i bilag 2 og priserne vil bliver evalueret i henhold til beskrivelsen i pkt og Underkriterium 2: Kvalitet Vil blive evalueret på basis af det, der er anført i pkt Underkriterium 3: Sortiment: Vil blive evalueret på basis af det, der er anført i Pkt Underkriterium 4: Service: Vil blive evalueret på basis af de ønskelige krav, der er anført i bilag 1 Kravspecifikation. 8 Delaftale 2: Underkriterium 1: Pris. Tilbudsgivers priser skal anføres på tilbudslisten i bilag 2 og priserne vil bliver evalueret i henhold til beskrivelsen i pkt og Underkriterium 2 Kvalitet Som dokumentation for Deres tilbud skal der medsendes vareprøver af de tilbudte produkter i alle de efterspurgte størrelser samt produkt- og datablade, der dokumenterer, at de tilbudte handsker opfylder de specificerede krav til handsker i bilag 2. Underkriteriet kvalitet vil blive vurderet på basis af de medsendte vareprøver samt produkt- og datablade. 4. Kravspecifikation og tilbudsliste 4.1 Kravspecifikation og tilbudsliste. Som bilag 1 er vedlagt en Kravspecifikation gældende for både delaftale 1 og 2. Specifikationen er udarbejdet således, at minimumskrav vedrører både delaftale 1 og 2. Ønskelige krav vedrører kun delaftale 1. Den som bilag 2 vedlagte tilbudsliste er Frederikshavn Kommunes primære produktliste, som kommunen har valgt som standard produkter. Der kan i aftaleperioden forekomme ændringer til standard produkterne, ligesom der kan forekomme køb fra øvrige dele af Deres firmas sortiment. Deres firma anmodes om at tilbyde de produkter, som efter Deres faglige indsigt svarer til det i bilag 2 anførte og under hensyntagen til underkriteriet kvalitet. Skemaet skal udfyldes med de oplysninger, der fremgår af skemaet. Hvis der i kontraktperioden fremkommer nye eller ændrede produkter, der har relation til de tilbudte produkter, der er anført på listen, eller som Frederikshavn Kommune er begyndt at indkøbe, skal disse omgående tilbydes Frederikshavn Kommune ud fra samme kriterier, der er gældende i udbuddet. Eventuelle ændringer i Deres firmas sortiment skal varsles i god tid, så en evt. afprøvning kan gennemføres, inden produktændringen implementeres. Side 11 af 26

12 Alle produkter skal opfylde de krav, som den til enhver tid gældende lovgivning foreskriver, herunder hvad love, direktiver, standarder, branchenormer m.v. fordrer. Side 12 af 26

13 5. Leveringsaftale Nærværende Leveringsaftale er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Leveringsaftalen skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Leveringsaftalen udfyldes af udbyder i tilfælde af en aftaleindgåelse. Leveringsaftale på levering af Sygeplejeartikler og Engangs- og flergangshandsker 1 Parterne Nærværende leveringsaftale er indgået mellem [Udbyders navn] [Evt. afdeling] [Adresse] [Postnr.] [By] (i det følgende kaldet udbyder) og [Firma] [Adresse] [Postnr.] [By] (i det følgende kaldet kontrakthaver). 2 Kontraktgrundlag Nærværende kontrakt er indgået efter afholdt udbud i overensstemmelse med EU's udbudsregler, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr.2004/18/ef af 31. marts 2004 og bekendtgørelse nr. 937 af 16. september 2004 fra Økonomi- og Erhvervsministeriet. Kontrakten beskriver udbyders og kontrakthavers forpligtigelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af: A. Leveringsaftalen mellem kontrakthaver og udbyder B. Udbudsmateriale med bilag fra udbyder af [mm.åååå] C. Eventuelt uddybende materiale, som er nærmere aftalt mellem parterne herunder eventuelle forståelsesmæssige præciseringer anført i referat fra afholdt afklarende møde D. Kontrakthavers tilbud af [dd.mm.åååå]. Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte produkter på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. 3 Leveringsaftalens omfang Levering af Sygeplejeartikler og Engangs- og flergangshandsker til den i 1 nævnte udbyder. Leverancens omfang bestemmes af de ordrer, som udbyder løbende afgiver. Side 13 af 26

14 4 Kontraktperiode Kontrakten er gældende fra den 2012 til og med Udbyder kan forlænge kontrakten i op til 2 x 12 måneder. Forlængelse sker i givet fald på uændrede kontraktvilkår. Meddelelse herom skal gives til kontrakthaver senest 3 måned(er) før aftaleudløb, i modsat fald ophører kontrakten uden særskilt opsigelse. 5 Bestilling af varer Varebestillinger skal kunne afgives via KMD OPUS E-indkøb jf. 6 og i nødstilfælde via telefon og . Relevant personale hos kontrakthaver skal orienteres om kontraktgrundlaget, således at det sikres, at udbyders institutioner mv. kun tilbydes varer, som er omfattet af kontrakten, medmindre andet er skriftligt aftalt med Indkøbskontoret. Kontrakthaver er forpligtet til at søge forbruget placeret på tilbudslistens prismæssigt fordelagtige varer. Kontrakthaver skal kunne redegøre herfor på anmodning fra udbyder. 6 E-handel Udbyder er overgået til e-handel på det udbudte område. Elektronisk samhandel ved brug af udbyders e-handelssystem KMD OPUS E-indkøb dvs. elektronisk ordreafgivelse, elektronisk ordrebekræftelse, elektronisk fakturering, elektronisk betaling samt den hertil knyttede elektroniske udveksling af data er således et ufravigeligt kontraktvilkår ved indgåelse af nærværende kontrakt. I forbindelse med aftaleindgåelsen vil udbyder i samarbejde med kontrakthaver definere, hvilke aftaleprodukter, der skal indgå i e-kataloget. De nærmere praktiske procedurer samt vejledninger vil tilgå kontrakthaver i forbindelse hermed. Herefter skal kontrakthaver udarbejde et elektronisk vare- og priskatalog til udbyders e-handelssystem med de aftalte produkter samt varebeskrivelser, billeder og informationer om produkterne i øvrigt, således at kataloget er godkendt og tilgængeligt i systemet senest 2 måneder efter kontrakten ikrafttræden. Uanset hvorledes ordrer er afgivet, skal fakturaer fremsendes elektronisk i det fællesoffentlige format. For så vidt angår ordrer afgivet via udbyders e-handelssystem, så skal den elektroniske faktura fremsendes således, at denne kan modtages direkte heri, hvilket muliggør efterfølgende automatisk kontrol, bogføring og betaling. Der henvises i øvrigt til 13 Fakturering. Udbyder anvender pt. KMD OPUS E-indkøb som e-handelssystem. Ændringer i priser og/eller sortiment i kontraktperioden kan tidligst træde i kraft, når kontrakthaver har fremsendt et opdateret e-katalog til udbyder, og e-kataloget er godkendt og gjort tilgængeligt i udbyders e-handelssystem. Der henvises i øvrigt til 11 Prisregulering. 7 Levering og leveringsbetingelser [Vil være baseret på tilbudsgivers tilbud] 8 Følgeseddel Med hver leverance skal der afleveres en følgeseddel. Følgende oplysninger skal som minimum fremgå af følgesedlen: Navn på bestiller, EANlokationsnummer, dato, antal, varenummer og varenavn samt evt. vægt og restordrer. Side 14 af 26

15 9 Returvarer Ved fejlbestillinger har kontrakthaver 30 dages retur-/ombytningsret. Returnering/ombytning sker for udbyders regning og forudsætter, at produkterne og emballagen er intakt. Ved returnering af produkter skal kontrakthaver hurtigst muligt sende en kreditnota til bestiller. 10 Priser For bestillinger foretaget i henhold til kontrakten gælder de i kontrakthavers tilbud af [dd.mm.åååå] angivne enhedspriser på nettosortimentet. Priserne kan reguleres i henhold til 11 Prisregulering. Såfremt kontrakthaver jf. 12 Ændring af produktsammensætning introducerer erstatningsprodukter, svarende til produkter på tilbudslisten, skal udbyder have mulighed for at købe disse til de i tilbudslisten angivne rabatsatser på listeprisen for de oprindelige produkter. Hvis det bestilte produkt er udgået, ved produktændringer eller ved lang leveringstid skal et andet produkt med tilsvarende standard og pris straks tilbydes. Ved lejlighedsvise tilbuds- og kampagnepriser, som er billigere end de i kontrakthavers tilbud angivne priser, skal det sikres, at produkterne tilbydes de indkøbende enheder til laveste priser. Køb til tilbuds- og kampagnepriser skal indgå i det årlige realiserede køb ved opgørelse af statistik. Denne regulering af prisen kan ske uanset bestemmelserne i 11 vedr. prisregulering. Prisfald, herunder reduktioner i eventuelle lovgivningsmæssigt fastsatte afgifter knyttet til de af kontrakten omfattede produkter, skal uden ophold komme udbyder til gode. Hvis nye, forbedrede, godkendte og evt. billigere produkter kommer på markedet, skal disse omgående tilbydes til udbyder ud fra de samme kalkulationsprincipper, som ligger til grund for kontrakthavers tilbud. Kontrakthaver skal på forlangende fremsende en revisorpåtegnet erklæring, som dokumenterer kalkulationen, til udbyder. Eventuelle udgifter forbundet med udarbejdelse og fremsendelse af erklæringen er udbyder uvedkommende. 11 Prisregulering Priserne skal være faste indtil 1. september Herefter kan der ske dokumenterede prisreguleringer årligt. Første prisregulering kan ske med virkning fra den 1. september 2013, og prisreguleringen kan maksimalt svare til udviklingen i Denmarks Statistiks Nettoprisindeks i perioden 1. august 2012 til 31. juli Tilsvarende reguleringsformel gælder for evt. følgende prisregulering. Kontrakthaver kan dog til enhver tid kræve, at lovgivningsmæssigt fastsatte afgifter og afgiftsstigninger, som bliver kendt efter, at kontrakten er indgået, og som bliver pålagt kontrakthaver i forhold til de af kontrakten omfattede produkter, tillægges de aftalte priser. Prisregulering sker på kontrakthavers foranledning ved meddelelse af indekstal og den procentvise regulering, der ønskes foretaget. Såfremt prisreguleringen vedrører lovgivningsmæssigt fastsatte afgiftsændringer, skal dokumentation for afgiftsændringerne fremsendes. Prisreguleringer skal meddeles udbyder senest 30 dage før ikrafttræden. Varsel om prisreguleringer skal sendes til: Indkøbskontoret Frederikshavn Kommune Råhus Allé Frederikshavn. Side 15 af 26

16 Prisændringers ikrafttræden er betinget af, at en opdateret prisliste fremsendes pr. til Indkøbskontoret inden ændringens ikrafttræden. Prisændringers ikrafttræden er desuden betinget af, at kontrakthaver senest ved ikrafttræden fremsender et opdateret elektronisk varekatalog til udbyder. 12 Ændring af produktsammensætning Såfremt ændringer i lovgivningen og/eller myndighedskrav medfører, at der skal foretages korrektioner/ændringer i produkternes sammensætning, er kontrakthaver pligtig til omgående at informere udbyder herom samt omgående at ændre produkterne som påkrævet. Såfremt kontrakthaver ved produktudvikling eller på anden måde udvider sit sortiment med nye produkter, som kvalitetsmæssigt svarer til produkterne i kontraktens nettosortiment, skal kontrakthaver efter aftale med udbyder tilbyde udbyders institutioner mv. disse produkter. Udbyder medvirker gerne ved afprøvning af nye produkter, i det omfang disse i alle led lever op til kontraktens minimumsbetingelser. 13 Fakturering Alle fakturaer skal gebyrfrit fremsendes elektronisk, jf. LBK nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger mv. Fakturaer fremsendes til forbrugsstedet på baggrund af det oplyste EAN-lokationsnummer. Fakturaer skal indeholde følgende oplysninger: EAN-lokationsnummer på den enhed hos udbyder, som skal modtage fakturaen Ordregiverens ordre-/rekvisitionsnummer Rekvirent Varebetegnelse og kvantum Fakturabeløb Evt. cpr-nummer på modtager Kontrakthavers CVR-nummer. Udbyder er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger mangler. Specifikt for fakturering af bestillinger foretaget i udbyders e-handelssystem: For at sikre en fuldstændig overensstemmelse mellem e-ordre og e-faktura med henblik på, at der kan ske en automatisk bogføring, skal kontrakthaver efterkomme følgende punkter: CVR/SE-nummer: Det CVR/SE-nummer, som fakturaen afsendes fra, skal være i fuld overensstemmelse med det CVR/SE-nummer, som er opgivet i kontrakthavers tilbud, og som fremgår af kontrakten. Alle ordrer skal faktureres enkeltvis. Dvs. der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme faktura. Ordrenummer: Udbyders e-handelssystems ordrenummer skal bruges som ordregivers ordrenummer på fakturaen. Der må ikke stå andet i feltet end selve ordrenummeret. Priser: Fakturapriser skal være nettopriser, som er fuldstændig identiske med de priser, som er aftalt i kontrakten, og som fremgår af kontrakthavers e-katalog. (Dvs. ingen rabatter, ingen afgifter som ikke er indregnet i nettopriserne, f.eks. emballageafgift mv.). Bestillingsenheder: Afregningsenheden skal være i fuld overensstemmelse med den bestillingsenhed, som fremgår af kontrakten og kontrakthavers e-katalog. Side 16 af 26

17 Mængde: Den fakturerede mængde skal angives således, at der er fuld overensstemmelse med antallet af bestilte enheder. Dvs. ikke som bestillingsmængden i alt. Varenummer: De fakturerede varenumre skal være fuldstændig identiske med de varenumre, der er aftalt i kontrakten, og som fremgår af kontrakthavers e-katalog. Der henvises i øvrigt til afsnit 3 vedr. e-handel. 14 Betaling Betalingsbetingelserne er 30 dage netto fra modtagelse af korrekt levering og korrekt faktura. 15 Bonus, gebyrer mv. Omsætningen som følge af denne kontrakt med udbyder må ikke blive genstand for udbetaling af bonus, gebyr, rabatandel eller anden form for godtgørelse til tredjemand. 16 Offentlige påbud Kontrakthaver er forpligtet til at overholde alle direktiver, love, bekendtgørelser, myndighedskrav og regler/påbud gældende for en tilbudt vare såvel på tidspunktet for indgåelse af kontrakten som i kontraktperioden. Sker der i kontraktperioden ændringer i offentlige påbud, der på væsentlige områder ændrer den udbudte opgave, vil parterne kunne anvende reglerne i 28 vedr. afgørelse af tvister til at løse eventuelle tvivlsspørgsmål. Overtrædelser af offentlige påbud vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse. 17 Miljø Kontrakthaver garanterer, at alt hvad der bliver leveret under nærværende kontrakt opfylder de til en hver tid gældende miljøregler, -love, -bekendtgørelser, EU-direktiver mv. På forlangende skal kontrakthaver fremsende dokumentation for produkternes miljømæssige egenskaber, således at udbyder kan foretage en miljøvurdering af produktet. Kontrakthavers udgifter i den forbindelse er udbyder uvedkommende. 18 Miljøpolitik og etisk og socialt ansvar Frederikshavn Kommune har vedtaget en miljøvenlig indkøbspolitik, der er gældende for alle Frederikshavn Kommunes afdelinger og institutioner. Frederikshavn Kommune ønsker med en miljøbevidst indkøbspolitik at arbejde aktivt for at nedsætte miljøbelastningen og fremme en udvikling og anvendelse af mindre miljøbelastende produkter og tjenesteydelser til gavn for det ydre miljø Endvidere ønsker Frederikshavn Kommune aktivt at medvirke til, at der skabes et sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt arbejdsmiljø i såvel Frederikshavn Kommunes afdelinger, institutioner m.v. som hos Frederikshavn Kommunes leverandører af varer og tjenesteydelser. Kontrakthaver skal på Frederikshavn Kommunes forlangende dokumentere, at produkter leveret under nærværende aftale er produceret under socialt ansvarlige forhold eks. v. SA Kontakt mellem parterne Parterne udpeger hver især de personer, der varetager den daglige kontakt i relation til kontrakten. Sælgerbesøg skal aftales i forvejen med den enkelte afdeling/institution. Der forventes en hjælpsom og serviceminded adfærd, og at der fra sælgers side lægges op til en positiv dialog om den enkelte afdelings/institutions indkøbsbehov. Side 17 af 26

18 På hver af partnernes initiativ foretages en fælles evaluering af samarbejdet mellem kontrakthaver og udbyder. Samarbejdet evalueres under alle omstændigheder efter 6 måneder fra kontraktens ikrafttræden. 20 Statistik Kontrakthaver skal efter anmodning udarbejde og fremsende statistik over omsætningen på aftalen. Medmindre andet er aftalt, skal statistikken indeholde detaljerede oplysninger om salget (i mængde og kr.) på varelinjeniveau, fordelt på varer, varegrupper og bestiller. Statistik skal fremsendes elektronisk i Excel format. 21 Garanti og reklamation Er andet ikke bestemt i kontrakten, gælder Købelovens regler om forbrugerkøb. Konstaterer udbyder mangler ved varen, kan denne kræve, at kontrakthaver afhjælper manglen enten ved reparation eller omlevering inden for rimelig tid medmindre dette vil være uforholdsmæssigt byrdefuldt for kontrakthaver. Undlader kontrakthaver på trods af opfordring hertil at afhjælpe manglen, er udbyder berettiget til at lade manglen afhjælpe for kontrakthavers regning. Hvor intet andet er anført gælder købelovens reklamations- og ansvarsregler. Kontrakthavers almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse i forhold til leverancer foretaget i henhold til nærværende kontrakt. 22 Underleverandører Såfremt kontrakthaver anvender underleverandører til opfyldelsen af kontrakten, garanterer kontrakthaver for opfyldelsen af kontrakten i samme omfang, som hvis kontrakthaver selv havde udført leverancen. 23 Erstatning og forsikring Kontrakthaver er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for enhver person- og tingskade, herunder også erhvervs- og produktansvar samt hændelige skader, som måtte opstå i forbindelse med de af kontrakten omfattede produkter og sideprodukter. Kontrakthaver er forpligtet til at tegne professionel produktansvarsforsikring og opretholde sådan forsikring i hele kontraktperioden. Forsikringen skal mindst dække med en samlet årlig forsikringssum på 10 mio. danske kr. Kontrakthavers eventuelle selvrisiko må ikke overstige danske kr. pr. skade. Kontrakthavers erstatningsansvar er ikke begrænset til forsikringssummen. Kontrakthaver skal senest 30 kalenderdage efter indgåelsen af nærværende kontrakt, forelægge dokumentation for tegnet produktansvarsforsikring i henhold til ovenstående. Udbyder er berettiget til på ethvert tidspunkt i kontraktens løbetid at forlange dokumentation for, at forsikringen er i kraft. 24 Opfyldelseshindringer, herunder force majeure I tilfælde af force majeure, hertil regnes kun generalstrejke, naturkatastrofer, krig o. lign., som forhindrer opfyldelse, bortfalder parternes forpligtelser i det omfang og så længe force majeure er til stede. Som force majeure regnes ikke vejrlig, strejke og lockout (opremsningen er ikke udtømmende). Side 18 af 26

19 Den af parterne, der ønsker at påberåbe sig force majeure skal give den anden part skriftlig meddelelse herom, så snart force majeure kendes eller konstateres, medmindre force majeure i sig selv umuliggør meddelelsen. Meddelelsen skal angive: Årsagen til force majeure situationen Forventet varighed af force majeure situationen Indsats fra kontrakthavers side for at kunne genoptage leveringen. Er force majeure isoleret til kontrakthavers virksomhed, eller områder kontrakthaver bærer risikoen for, kan udbyder kontrahere til anden side, så længe force majeure er til stede. 25 Misligholdelse Som misligholdelse betragtes enhver tilsidesættelse af kontrakthavers forpligtigelser, dvs. en hvilken som helst mangel, forsinkelse, fejlleverance mv. Foreligger der misligholdelse, skal kontrakthaver uden ugrundet ophold meddele udbyder dette samt underrette udbyder om, hvad der vil blive gjort for at afhjælpe misligholdelsen og for at undgå tilsvarende misligholdelser i fremtiden. Dersom kontrakthaver gentagne gange gør sig skyldig i misligholdelse, jf. ovenstående, betragtes dette som væsentlig misligholdelse. Desuden betragtes følgende forhold altid som væsentlig misligholdelse: Manglende overholdelse af bestemmelserne om bonus, gebyrer mv. jf. 15 Manglende overholdelse af bestemmelserne om etik og socialt ansvar jf. 18 Overtrædelse af offentlige påbud jf. 16 Konkurs, betalingsvanskeligheder, insolvens, betalingsstandsning, likvidation, åbning og forhandling om akkord eller væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt Overtrædelse af kontrakthavers loyalitetsforpligtelser, herunder sin tavshedsforpligtelse jf. 28 Overtrædelse af kontraktens bestemmelser om overdragelse af rettigheder, forpligtelser og fordringer jf. 29. Såfremt boet har ret til at indtræde i kontrakten i medfør af konkurslovens bestemmelser, skal boet efter forespørgsel inden 5 arbejdsdage give skriftlig meddelelse om, hvorvidt boet vil indtræde. 26 Misligholdelsesbeføjelser Udbyder kan stille krav til den måde, hvorpå en konstateret misligholdelse skal bringes til ophør, og de skridt, der skal tages for at undgå tilsvarende misligholdelse fremover. Væsentlig misligholdelse berettiger udbyder til at ophæve kontrakten uden varsel. I øvrigt er kontrakthaver ansvarlig efter dansk rets almindelige regler om misligholdelse, herunder reglerne om forholdsmæssigt afslag, dækningskøb, erstatningsansvar mv. Det forudsættes, at reglerne herom kan bringes i anvendelse samtidig, således at betaling af erstatning, dækningskøb, forholdsmæssigt afslag mv. ikke udelukker hinanden. 27 Lovvalg og afgørelse af tvister Nærværende kontrakt er undergivet dansk ret. Alle tvister herunder ethvert spørgsmål om forståelse og fortolkningen af leveringsaftalen, dens indhold, omfang, ophør eller opfyldelse skal så vidt muligt løses mellem parterne i mindelighed. Hvis parterne er enige herom, kan der inddrages en uvildig mægler til løsning af tvisten. Udgiften til Side 19 af 26

20 mægleren afholdes af parterne i fællesskab, medmindre mægleren fastslår, at årsagen til konflikten hovedsageligt kan tillægges den ene part. Såfremt tvisten ikke kan løses gennem parternes forhandling eller ved mægling, kan sagen indbringes ved retten i Hjørring. 28 Tavshedspligt og offentliggørelse af kontrakten Nærværende kontrakt er fortrolig, og kan hverken helt eller delvist offentliggøres uden, at parterne på forhånd og skriftligt har aftalt, hvad der kan/skal offentliggøres. Ovenstående bestemmelse gælder ikke, såfremt tredjemand forlanger og får medhold i begæring om aktindsigt i hele/dele af kontrakten i henhold til forvaltningslovens eller offentlighedslovens almindelige regler om aktindsigt. Ved kontraktens indgåelse skal der, såfremt én af parterne ønsker en offentliggørelse af kontrakten, udarbejdes en fælles pressemeddelelse. Ved eventuelle senere udtalelser til pressen om det af kontrakten omfattede, skal modparten orienteres om udtalelserne, inden udsendelse foretages. Leveringsaftalen vil blive gjort tilgængelig for udbyders medarbejdere i udbyders indkøbssystem(er). Kontraktshaveren og dennes ansatte er forpligtet til at bevare absolut tavshed over for tredjemand om denne kontrakts indhold. Dette gælder også efter kontraktens udløb. 29 Overdragelse af rettigheder, forpligtelser og fordringer Kontrakthavers rettigheder og forpligtigelser i henhold til denne kontrakt kan hverken i fuldt omfang eller kun delvist overlades til anden/andre leverandør(er) uden forudgående skriftlig aftale med udbyder. Kontrakthaver kan ikke overdrage, sælge eller optage lån på grundlag af de krav, som kontrakthaver har ifølge kontrakten med tilhørende bilag. Overtrædelse af bestemmelser i dette afsnit vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse. 30 Kontraktændringer Nærværende kontrakt, herunder bilag til kontrakten, kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem udbyder og kontrakthaver. Indførte ændringer, der ikke må forrykke udbudsgrundlaget væsentligt, skal fremgå af ændringsmeddelelser, underskrevet af begge parter. Prisregulering i henhold til 11 betragtes ikke som en kontraktændring. 31 Betingelser Nærværende kontrakt er betinget af, at udbyder kan godkende forsikringsbetingelserne for den af kontrakthaver tegnede professionelle produktansvarsforsikring. 32 Underskrift Nærværende kontrakt underskrives i to eksemplarer, hvoraf hver part modtager et eksemplar. Dato: Dato: Side 20 af 26

21 Udbyder Kontrakthaver Side 21 af 26

22 Fremsendt som Excel fil. Kravspecifikation Bilag 1 til udbud nr. 10/4389 Side 22 af 26

23 Fremsendt som Excel fil. Tilbudsliste Bilag 2 til udbud nr. 10/4389 Side 23 af 26

24 Bilag 3 til udbud nr. 10/4389 Tro- og loveerklæring Virksomhedens navn: Adresse: CVR nr.: 1. Gæld til det offentlige: I henhold til Lov nr af 21. december 1994 som ændret ved Lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 skal offentlige ordregivere ved køb af varer og tjenesteydelser kræve, at enhver tilbudsgiver afgiver en erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige i form af skatter, afgifter og bidrag til sociale sikringsordninger. Uanset gældens størrelse kan ordregiver udelukke en tilbudsgiver fra at deltage i en udbudsprocedure. Ordregiver er forpligtet til at afvise et tilbud, såfremt tilbudsgivere har ubetalt, forfalden gæld som overstiger kr. Med nedenstående underskrift erklærer tilbudsgiver at denne ikke har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige som overstiger kr. 2. Øvrige udelukkelsesforhold Jf. Direktiv 2004/18/EF artikel 45 stk. 1 og 2 Fra deltagelse i en udbudsprocedure skal udelukkes enhver leverandør, mod hvem der er afsagt en endelig dom, som den ordregivende myndighed har kendskab til, af en eller flere af følgende grunde: a) deltagelse i en kriminel organisation b) bestikkelse c) svig som omhandlet i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser. d) hvidvaskning af penge Fra deltagelse i en udbudsprocedure kan udelukkes enhver leverandør: a) hvis bo er under konkurs, likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs, som har indstillet sin erhvervsvirksomhed eller befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning. b) hvis bo er begæret taget under konkursbehandling eller behandling med henblik på likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs eller enhver tilsvarende behandling, der er fastsat i national lovgivning. c) som ved en retskraftig dom er dømt for et strafbart forhold, der rejser tvivl om den pågældendes faglige hæderlighed. d) som i forbindelse med udøvelse af sit erhverv har begået en alvorlig fejl, som de ordregivende myndigheder bevisligt har konstateret. e) som ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af ydelser til sociale sikringsordninger i henhold til lovgivningen i det land, hvor den pågældende er etableret, eller i den ordregivende myndigheds land. f) som ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og afgifter i henhold til lovgivningen i det land hvor den pågældende er etableret, eller i den ordregivende myndigheds land. g) som svigagtigt har fremsat urigtige erklæringer i forbindelse med meddelelse af oplysninger, som kan kræves i dette kapitel. Side 24 af 26

25 Vi erklærer på tro og love, at virksomheden ikke har forfalden, ubetalt gæld til det offentlige som overstiger kr. samt at virksomheden ikke er omfattet af ovennævnte udelukkelseskriterier. Dato: Underskrift og stempel: Side 25 af 26

26 Bilag 4 til udbud nr. 10/4389 Tidsplan Afsendelse af bekendtgørelse til EU-tidende den 17. august 2012 Sidste frist for modtagelse af uddybende spørgsmål den 7. september 2012 kl Udsendelse af svar på spørgsmål den 14. september 2012 Sidste frist for modtagelse af tilbud den 4. oktober 2012 kl Forventet tilbudsvurdering / beslutning om leverandørvalg uge 43 Forventet kontraktstart 15. november 2012 Vurderingen af de indkomne tilbud vil ske efter følgende procedure: 1. Udvælgelseskriterier: I første omfang foretages en vurdering af den enkelte tilbudsgivers generelle egnethed til at varetage den udbudte opgave. Formålet hermed er at sikre, at konkurrencen om den udbudte opgave kommer til at foregå mellem tilbudsgivere, der er egnede til at varetage opgaven. Egnethedsvurderingen vil ske på baggrund af de efterspurgte oplysninger i udbudsmaterialets afsnit 2.16 Udvælgelseskriterier. 2. Mindstekrav: I anden omgang foretages en vurdering af tilbuddenes konditionsmæssighed, herunder eventuelle forbehold, i forhold til overholdelse af de opstillede mindstekrav. Såfremt mindstekravene ikke er opfyldt, anses tilbuddet for ikkekonditionsmæssigt og vil ikke indgå i den videre behandling. 3. Tildeling af rammeaftale: I tredje omgang foretages en konkret vurdering af de indkomne tilbud og på baggrund heraf besluttes det, hvilke(n) tilbudsgiver(e) der skal have tildelt rammeaftalen. Tildelingen vil ske på baggrund af det angivne tildelingskriterium i udbudsmaterialets afsnit 2.17 Tildelingskriterium. Side 26 af 26

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune 07.04.2014 Annoncering På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Udbyders fremtidig rammeaftale...

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

EU-UDBUD. Offentligt udbud

EU-UDBUD. Offentligt udbud EU-UDBUD Offentligt udbud levering af sejl til personløftere til Jysk Fællesindkøb Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Kommunikation... 3 1.3 Ordregivers

Læs mere

EU-UDBUD Udbudsbekendtgørelsens nummer

EU-UDBUD Udbudsbekendtgørelsens nummer EU-UDBUD Udbudsbekendtgørelsens nummer Vareindkøb Offentligt udbud På levering af Byggematerialer og værktøj til Sydjysk Kommuneindkøb Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generelt om Sydjysk

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 TILBUDSINDHENTNING Tjenesteydelse På levering af Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 Svendborg Kommune 2. juni 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.2 Generel beskrivelse af udbuddet...4 1.2

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 182-320748 Varer Offentligt udbud

EU-UDBUD 2014/S 182-320748 Varer Offentligt udbud EU-UDBUD /S 182-320748 Varer Offentligt udbud På levering af arbejdsbeklædning og -fodtøj til Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 238-413519. Varer Offentligt udbud. På levering af stomiprodukter til KomUdbud

EU-UDBUD 2013/S 238-413519. Varer Offentligt udbud. På levering af stomiprodukter til KomUdbud EU-UDBUD Varer Offentligt udbud På levering af stomiprodukter til KomUdbud 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Tidsplan... 5 1.3 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Offentligt udbud Vareindkøb. På levering af Parykker og touper til Sydjysk Kommuneindkøb samt Tønder Kommune

Offentligt udbud Vareindkøb. På levering af Parykker og touper til Sydjysk Kommuneindkøb samt Tønder Kommune Offentligt udbud Vareindkøb På levering af Parykker og touper til Sydjysk Kommuneindkøb samt Tønder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106]

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] KomUdbud EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] Varer Offentligt udbud På levering af brændstof og fyringsolie til KomUdbud KomUdbud 18.09.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Generel

Læs mere

40 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale

40 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale Varer Offentligt udbud På levering af 40 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 238-413519. Varer Offentligt udbud. På levering af stomiprodukter til KomUdbud

EU-UDBUD 2013/S 238-413519. Varer Offentligt udbud. På levering af stomiprodukter til KomUdbud EU-UDBUD Varer Offentligt udbud På levering af stomiprodukter til KomUdbud Ændringer markeret med rød skrift. Senest ændret d. 28.1.2014. 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

VERSION 2. Udbud. På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune

VERSION 2. Udbud. På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune VERSION 2 Udbud På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune, Staben for Kultur, Borgere og Planlægning Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Offentligt udbud Vareindkøb. På levering af Parykker og toupeer til Sydjysk Kommuneindkøb samt Tønder Kommune

Offentligt udbud Vareindkøb. På levering af Parykker og toupeer til Sydjysk Kommuneindkøb samt Tønder Kommune Offentligt udbud Vareindkøb På levering af Parykker og toupeer til Sydjysk Kommuneindkøb samt Tønder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...4 1.2 Udbudsansvarlig...4

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL

Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL Indholdsfortegnelse 1.Indledning...3 1.1 Opgavens omfang...4 2. Udbudsbetingelser...4 2.1 Udbudsform...4 2.2 Vurdering af tilbudsgivers

Læs mere

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Skive Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Ansvarlig... 4 1.3 Annonceringens

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 237-417296. Tjenesteydelser Offentligt udbud. På udførelse af tømning og servicering af vejbrønde i Kolding Kommune

EU-UDBUD 2014/S 237-417296. Tjenesteydelser Offentligt udbud. På udførelse af tømning og servicering af vejbrønde i Kolding Kommune EU-UDBUD 2014/S 237-417296 Tjenesteydelser Offentligt udbud På udførelse af tømning og servicering af vejbrønde i Kolding Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

NATIONALT UDBUD. Offentligt udbud. På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud

NATIONALT UDBUD. Offentligt udbud. På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud NATIONALT UDBUD Offentligt udbud På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud September 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 EU-UDBUD 2013/S 204-352865 Varer Offentligt udbud På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 Telefon Telefax 76 16 16 17 f-f@esbjergkommune.dk www.esbjergkommune.dk

Læs mere

EU-UDBUD. Varekøb og tjenesteydelser Offentligt udbud. På levering af materialer til fysik/kemi til og for KomUdbud

EU-UDBUD. Varekøb og tjenesteydelser Offentligt udbud. På levering af materialer til fysik/kemi til og for KomUdbud EU-UDBUD Varekøb og tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af materialer til fysik/kemi til og for KomUdbud September 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

EU-UDBUD BEGRÆNSET EU-UDBUD FORSIKRINGSMÆGLERYDELSER TILBUDSFASEN EU-UDBUD NR: 2010/S 235-358878

EU-UDBUD BEGRÆNSET EU-UDBUD FORSIKRINGSMÆGLERYDELSER TILBUDSFASEN EU-UDBUD NR: 2010/S 235-358878 EU-UDBUD FORSIKRINGSMÆGLERYDELSER BEGRÆNSET EU-UDBUD TILBUDSFASEN EU-UDBUD NR: 2010/S 235-358878 ODENSE KOMMUNE JANUAR 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 194-334120

EU-UDBUD 2013/S 194-334120 EU-UDBUD 2013/S 194-334120 Varer Offentligt udbud på levering af ortoser til Jysk Fællesindkøb Jysk Fællesindkøb Oktober 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Annoncering. af genoptræning efter Sundhedslovens 140. Sag nr.: 11 / 5.286 33.414

Annoncering. af genoptræning efter Sundhedslovens 140. Sag nr.: 11 / 5.286 33.414 Annoncering af genoptræning efter Sundhedslovens 140 Sag nr.: 11 / 5.286 33.414 Silkeborg Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 8 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 8 1.2 Kommunikation...

Læs mere

EU-UDBUD 2015/S 151-278282 Varer Offentligt udbud. På levering af lyskilder og el-artikler til Jysk Fællesindkøb

EU-UDBUD 2015/S 151-278282 Varer Offentligt udbud. På levering af lyskilder og el-artikler til Jysk Fællesindkøb EU-UDBUD 2015/S 151-278282 Varer Offentligt udbud På levering af lyskilder og el-artikler til Jysk Fællesindkøb Jysk Fællesindkøb August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Udbud på. frisk frugt og grønt. til Fredericia kommune. Offentligt udbud. Januar 2012

UDBUDSBETINGELSER. Udbud på. frisk frugt og grønt. til Fredericia kommune. Offentligt udbud. Januar 2012 UDBUDSBETINGELSER Udbud på frisk frugt og grønt til Fredericia kommune Offentligt udbud Januar 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse

EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse Bekendtgjort 22.6.2012 25-06-2012 14:21:27 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Udbud på tandproteser

Udbud på tandproteser Udbud på tandproteser Prisaftale vedrørende tandproteser bevilget til pensionister og kontanthjælpsmodtagere i Odder Kommune 18. juni 2013 Dokumentnr.: 727-2013-73160 side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Udkast til høring. EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer]

Udkast til høring. EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer] Udkast til høring EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer] Varer Offentligt udbud På levering af Materialer til tandregulering til KomUdbud November 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

ANNONCERING. På levering af 2 stk. fabriksnye minibusser til Slagelse Kommune 1/13

ANNONCERING. På levering af 2 stk. fabriksnye minibusser til Slagelse Kommune 1/13 ANNONCERING På levering af 2 stk. fabriksnye minibusser til Slagelse Kommune 10072013 1/13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Afgivelse af tilbud... 3 2.

Læs mere