Regulativ for økonomistyring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regulativ for økonomistyring"

Transkript

1 Regulativ for økonomistyring Hvidovre Kommune

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål Bilag Forretningsgange til regulativet Gyldighedsområde Ajourføring Overordnet styringsgrundlag og organisation Styringsgrundlag Budgetsum Budgetoverførsel Lønmidler Indtægter Ansvarsfordeling Budget og budgetprocedure Generelle principper Det enkelte års budgetprocedure Offentliggørelse Budgetopfølgning, økonomirapportering og budgetrevision Budgetansvarlige Budgetopfølgning, økonomirapportering og budgetrevision Budget- og regnskabsgruppen Bevillinger Definition Bevillingsmyndighed Budgetansvar Bevillingsniveau Delegation af bevillinger Bevillingstyper Regnskabsføring Generelt Kontrol og tilsyn Finansiel styring og betalingsformidling Finansiel styring Betalingsformidling Kontante betalinger Forskudskasser/bankkonti

3 7.5 Afstemning af statuskonti Regnskab Regnskabsaflæggelse Anlægsprojekter Afgivelse af årsregnskabet til revision Offentliggørelse Anvendelse af IT- systemer Generelt Kontroller af it-anvendelsen Systemansvarlige Bilag Andre bestemmelser Arkivalier Eksterne regnskaber Fortegnelser Sikkerhedsstillelse Opbevaring og registrering af midler Garantiforpligtelser, eventualforpligtelser og eventualrettigheder Forsikringsforhold Bilag 1: Bevillinger og omplaceringer Bevillingstyper Driftsbevillinger Anlægsbevillinger Tillægsbevillinger Ansøgning om tillægsbevilling Ændringer med væsentlig betydning for kommunens samlede økonomi Registrering m.v Omplaceringer inden for en bevilling Tværgående bevillinger Omplaceringsskema Bilag 2: Anlægsbevillingssag og aflæggelse af anlægsregnskab Anlægsbevillingssag Registrering Anlægsbevillingssagers behandling Rullende budgetter og ændring af rådighedsbeløb Aflæggelse af anlægsregnskab Anlægsprojekter for hvilke der ikke aflægges regnskab Bogføring efter regnskabsaflæggelse Årlig opgørelse Bilag 3: Budgetopfølgning, økonomirapportering og budgetrevision Definitioner

4 3.2 Ansvar Procedure for økonomirapportering og budgetrevision Procedure for budgetopfølgning Forvaltningsdirektøren Økonomiudvalget Økonomisk Sekretariat Bilag 4: Regnskabsføring Regnskabsføringen foregår decentralt Idegrundlaget er ofte og tæt økonomiopfølgning Kontrol og ledelsestilsyn Kontrol af regnskabsbilag Ledelsestilsyn Hvor der skal være et særligt fokus på kontrol Opbevaring og kassation af bilag Bilag 5: Forvaltning af kommunens likvide midler Anbringelse af midler og optagelse af lån Tilsyn med kommunens kasser Afskrivning af restancer Bilag 6: Afdelingskasser og forskudskasser Definitioner Etablering Forretningsgang Ansvar Kasseafstemning Kassevirksomhedens omfang Afregningsforhold Betalings- og kvitteringssystemer Tilsyn Bilag 7: Anvendelse og kontrol af It-systemer Nemkonto-systemet Kontrol af oprettelser og ændringer i Nemkonto Kontrol af betalinger fra fagsystemer Sagsoprettelser Hvordan tilrettelægges tilsynet? Skærpet tilsyn Kvalitetssikring af registrering af data Systemansvarlige Bilag 8: Leasing og indkøb Leasing Procedure for indgåelse af leasingarrangementer Retningslinjer for Hvidovre Kommunes indkøb

5 8.4 Indkøbsaftaler Anvendelse af indkøbsaftaler Indkøbskontorets hovedformål Kompetencen til at købe ind Ordreafgivelse Salg af udstyr og materiel Bilag 9: Registrering af inventar og lagerbeholdninger Generelt Registreringens omfang Lagerbeholdninger Lager- og inventarfortegnelser Afhændelse af ukurante aktiver Revision Bilag 10: Administration af fonds- og puljemidler Omfang Initiativ Budgetmæssig bevilling Projektforløb Kontoplan Bogføring Budgetopfølgning og regnskab Revision Bilag 11: Forsikringsforhold Ansvar for tegning af forsikringer Fortegnelse over kommunens forsikringer Forsikringsudbud Bilag 12: Betalingsgruppens registrering af manuelle indbetalinger Registreringsgrundlag Kontrol inden registrering Registrering Dokumentation Bilag 13: Opbevaring og registrering af midler Administration af midler for borgere Opbevaring og registrering af midler, som tilhører beboere på institutioner m.v Pensionisters kontantbeholdninger mv Bilag 14: Regnskabspraksis for fysiske aktiver Generelt om indregning og måling Immaterielle aktiver Materielle anlægsaktiver Forbedringer Opskrivning af immaterielle og materielle anlægsaktiver

6 14.6 Nedskrivning af immaterielle og materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Omsætningsaktiver Varebeholdninger/-lagre Grunde og bygninger til videresalg Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Langfristede gældsforpligtelser Nettogæld vedr. fonde, legater, deposita m.v Kortfristede gældsforpligtelser Hensatte forpligtelser

7 1. Indledning og formål I nærværende regulativ beskrives Hvidovre Kommunes principper for økonomistyring, indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen samt detaljerede forretningsgange i den forbindelse. Formålet med regulativet er at fastholde og yderligere fremme: En effektiv og korrekt administration af kommunens kasse- og regnskabsvæsen En intern kontrol i relation til kommunens kasse- og regnskabsvæsen En omkostningsbevidst kultur og adfærd i kommunen Regulativ for økonomistyring skal også ses som Hvidovre Kommunes udmøntning af Styrelseslovens 42,7 om, at: Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasseog regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet. Regulativet tilstilles den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de sættes i kraft. Kommunalbestyrelsen godkender Regulativ for økonomistyring samt ændringer heri. Regulativet skal ses i sammenhæng med de til enhver tid gældende overordnede regler og rammer om kommunes regnskabsføring, bevillingsafgivelse, serviceramme mv., herunder Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem. 1.1 Bilag Regulativet beskriver Hvidovre Kommunes overordnede rammer og regler for økonomistyring, mens der udarbejdes detailregler til regulativet i bilag. Økonomiudvalget godkender bilag til Regulativ for økonomistyring samt ændringer heri. 1.2 Forretningsgange til regulativet I forretningsgange fastsættes nærmere regler for et specifikt område eller institution m.v. Økonomichefen godkender de centrale forretningsgange (dvs. forvaltningernes forretningsgange men ikke institutionernes) til Regulativ for økonomistyring samt ændringer heri. Institutionens forretningsgange godkendes i forvaltningen. 1.3 Gyldighedsområde Regulativet gælder for alle under Kommunalbestyrelsen henhørende regnskabsområder. 7

8 I det omfang kommunen varetager kasse- og/eller regnskabsfunktioner for eksterne virksomheder eller institutioner, er regulativet tillige gældende for sådanne funktioner. Regulativet er endvidere gældende for selvejende institutioner med egen bogføring, som kommunen har driftsoverenskomst med. 1.4 Ajourføring Regulativet med tilhørende bilag og forretningsgange ajourføres af Økonomisk Sekretariat. Redaktionelle ændringer kan indarbejdes af Økonomichefen. Såfremt der er tale om reelle ændringer, som kræver politisk beslutning, er Økonomichefen ansvarlig for, at ændringsforslag sendes til Økonomiudvalget med henblik på indstilling til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Kommunens forvaltningsdirektører forventes, som led i den økonomiske styring, at gøre Økonomichefen opmærksom på, hvis kommunens regulativ bør ændres eller ikke harmonerer med den konkrete styring i forvaltningerne. Kommunens revision skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før ændringerne sættes i kraft. 8

9 2. Overordnet styringsgrundlag og organisation Hvidovre Kommunes principper for økonomistyring må ses i sammenhæng med kommunens mere generelle styringsgrundlag og organisering. 2.1 Styringsgrundlag Følgende styringsfilosofier udgør en væsentlig ramme for økonomistyringen i Hvidovre kommune: Forvaltningernes rammestyring Intern kontraktstyring Anerkendende kultur Decentralisering Kommunalbestyrelsen har besluttet, at intern kontraktstyring er den gældende styringsform i Hvidovre Kommune på institutionsniveau. Intern kontraktstyring er, når Kommunalbestyrelsen og de udførende institutioner, fx en børnehave, indgår en skriftlig kontrakt. Kontraktstyring betyder øget decentralisering, da den kontraktstyrede institution i vid udstrækning selv tilrettelægger arbejdsmetoder og prioritering af ressourcer for at opnå de fastsatte mål. Formålet med kontraktstyring er at højne kvalitet og effektivitet i servicen dels gennem synliggørelse af politiske mål og administrative resultater, dels ved at inddrage medarbejdere og brugere i kontraktindgåelsen og opfølgningen. Kontraktstyringen skal gå hånd i hånd med Anerkendende Kultur, som er den overordnede ramme for ledelse og trivsel i Hvidovre Kommune. Den anerkendende kultur understøtter også kommunens ønske om, at opgaver og ansvar i økonomistyringen i overvejende grad er decentraliseret. Der er ikke kontraktstyring for forvaltningerne. Her er der tale om rammestyring Budgetsum Den kontraktstyrede virksomhed får tildelt en budgetsum for kontraktperioden. Forvaltningerne tildeles ligeledes en budgetsum. I budgetsummen indgår alle indtægter og udgifter. Budgetsummen er inkl. løn Budgetoverførsel Der henvises til de enhver tid gældende regler i årsbudgettet for rulning mellem årene Lønmidler Med de eksisterende bevillingsregler sondres der i økonomistyringen ikke mellem løn- og driftsmidler. Bevillingsreglerne skal ses som et led i delegeringen af budgetansvaret og fleksibiliteten til at prioritere ressourcer i forvaltningerne og institutionerne. Økonomistyringen af lønmidler handler også om vilkårene for ansættelse af medarbejdere samt ændringer i funktio- 9

10 ner og kvalifikationer hos medarbejderne og derved udgifterne til løn. Det er lederens ansvar at sikre en sammenhæng mellem personalepolitik og den økonomiske styring Indtægter Forvaltninger og institutioner har mulighed for at søge om fonds- og puljemidler, indgå sponsoraftaler og forøge indtægterne med indtægtsdækket virksomhed. Med henblik på eventuel politisk behandling heraf skal den relevante fagforvaltning konsulteres. Der er forskellige vilkår for søgning af midler fra pulje til pulje. Det er forvaltningens ansvar, at de til enhver tid gældende regler for en pulje overholdes. Se bilag 10 og forretningsgang for uddybning heraf. Mulighederne for at indgå sponsoraftaler er uddybet i en forretningsgang. 2.2 Ansvarsfordeling Jf. Styrelsesloven har det politiske niveau det formelle ansvar for kommunens økonomiske styring: Økonomiudvalg: Jf. Styrelseslovens 18,3 varetager Økonomiudvalget den umiddelbare forvaltning af anliggender, der vedrører kommunens kasse- og regnskabsvæsen og løn- og personale forhold. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om kommunens Regulativ for økonomistyring. Udvalget har indseende med de økonomiske og almindelige administrative forhold inden for samtlige af kommunens administrationsområder, og sager, der vedrører disse forhold, forelægges udvalget, forinden forelæggelse for Kommunalbestyrelsen til beslutning. Udvalg: Jf. Styrelseslovens 21 bestyrer udvalgene de anliggender, der er underlagt dem, inden for rammerne af det vedtagne årsbudget i forbindelse med Kommunalbestyrelsens vedtagelser og i overensstemmelse med de reglementer m.v., der er udstedt af Kommunalbestyrelsen samt de forskrifter Økonomiudvalget har givet i medfør af dette regulativ. De påser, at de bevilgede beløb ikke overskrides, og foretager gennem Økonomiudvalget indstilling til Kommunalbestyrelsen, hvis bevillinger derudover anses for ønskelige eller fornødne. Borgmester: Jf. Styrelseslovens 31 har Borgmesteren den øverste daglige ledelse af kommunens administration. Administration: Ansvaret over for Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse for overholdelsen af de i regulativet 10

11 med tilhørende bilag fastlagte forretningsgange og kontrolforanstaltninger påhviler den, der er ansvarlig for administrationen af det pågældende forvaltningsområde. Økonomisk Sekretariat fører det administrative tilsyn med regulativets overholdelse. 11

12 3. Budget og budgetprocedure 3.1 Generelle principper De grundlæggende principper for Hvidovre Kommunes budget og budgetprocedure findes i Styrelsesloven, Styrelsesvedtægten og regler fastsat af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Jf. Styrelseslovens 40,1 angiver posterne på det vedtagne årsbudget den bindende regel for næste års kommunale forvaltning. Bevillingsangivelsen i budgettet er således udtryk for den af Kommunalbestyrelsen vedtagne fordeling af de økonomiske ressourcer mellem de forskellige kommunale opgaveområder. Budgettet angiver dermed størrelsen af det spillerum, der er overladt til udvalgene, forvaltningerne og institutionerne, når de i årets løb skal foretage økonomiske dispositioner. Økonomiudvalget fastlægger retningslinjer, rammer og tidsplan for det kommende års budgetlægning. 3.2 Det enkelte års budgetprocedure For at leve op til såvel lovkrav som til kommunens eget behov for styring skal budgetproceduren foregå efter en nærmere fastsat plan. Økonomisk Sekretariat har ansvaret for, at der i starten af et nyt kalenderår udarbejdes en sådan tidsplan og procedure for budgetlægningen, der godkendes i Økonomiudvalget. Økonomichefen påser, at forvaltningerne overholder planen, så årsbudgettet kan vedtages i overensstemmelse hermed. 3.3 Offentliggørelse Det endeligt vedtagne årsbudget og de flerårige budgetoverslag offentliggøres i henhold til gældende regler. 12

13 4. Budgetopfølgning, økonomirapportering og budgetrevision 4.1 Budgetansvarlige Jf. Styrelsesvedtægtens 9 har de politiske udvalg ansvaret for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt dem, ikke overskrides. I praksis er kompetencen til at disponere over bevillinger delegeret til de budgetansvarlige i forvaltningerne. Økonomiudvalget fører tilsyn med, at de vedtagne bevillinger og rådighedsbeløb på årsbudgettet ikke overskrides. 4.2 Budgetopfølgning, økonomirapportering og budgetrevision Budgetopfølgning defineres som den løbende (månedlige) opfølgning i forvaltningerne. Økonomirapportering defineres som den formelle økonomiske statusredegørelse til det politiske niveau. Der foretages økonomirapportering 3-4 gange årligt, som forelægges fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse. Forvaltninger udarbejder sag til fagudvalg. Økonomisk Sekretariat er ansvarlig for indhentelse af data og udarbejdelse af mødeark til den samlede økonomirapportering, som forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 3-4 gange årligt. Økonomisk Sekretariat er også ansvarlig for udarbejdelse af sag om budgetrevision. Budgetrevision defineres som en sagsfremstilling til politisk niveau indeholdende tillægsbevillinger. Budgetrevisionen udarbejdes som udgangspunkt én gang årligt og typisk ifm. økonomirapporteringen pr. 31. august. I tilfælde af forventet merforbrug udarbejder den budgetansvarlige en handleplan for, hvorledes merforbruget nedbringes og finansieres. Handleplanen godkendes i fagudvalget. Nærmere retningslinjer for budgetopfølgning, økonomirapportering og budgetrevision fremgår af bilag 3. Proceduren skal ses i relation til det lovbundne halvårsregnskab og øvrige afrapporteringer til staten mv. 13

14 4.3 Budget- og regnskabsgruppen Budget- og regnskabsgruppen (BR gruppen) er en tværgående gruppe, som i udgangspunktet består af ledende medarbejdere fra forvaltningernes økonomiske funktioner samt Økonomisk Sekretariat. Der afholdes løbende møder i BR-gruppen. 14

15 5. Bevillinger 5.1 Definition En bevilling er jf. budget- og regnskabssystemet en bemyndigelse fra Kommunalbestyrelsen til at afholde udgifter eller oppebære indtægter inden for de fastsatte økonomiske rammer og i overensstemmelse med de vilkår, hvorunder bevillingen er givet. Det skal om hver enkelt bevilling fremgå: Hvilket udvalg (eller administrativ enhed) bevillingen er givet til Hvilket område, eller hvilke aktiviteter, bevillingen omfatter, afgrænset ud fra kontoplanen Hvilket beløb bevillingen lyder på Hvilke forbehold og betingelser, der evt. gælder for bevillingens udnyttelse 5.2 Bevillingsmyndighed Kommunalbestyrelsen er, jf. Styrelseslovens 40, bevillingsmyndighed. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må derfor ikke iværksættes, før Kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling. Foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforskrift, kan dog om nødvendigt iværksættes uden Kommunalbestyrelsens forudgående bevilling, men bevilling skal da indhentes snarest muligt. Bevillingsafgivelsen kommer konkret til udtryk i bevillingsoversigterne i budgettet samt i budgetbemærkningerne. Hertil kan der i løbet af året gives anlægsbevillinger. For at igangsætte et anlægsarbejde skal der på budgettet være afsat det fornødne rådighedsbeløb til afholdelse af udgifterne til arbejdet. Der kan desuden gives tillægsbevillinger, hvilket som hovedregel sker i tilknytning til budgetrevisionen. 5.3 Budgetansvar Økonomiudvalget fører tilsyn med, at de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig beslutning bevilgede beløb ikke overskrides. Udvalgene drager omsorg for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Kompetencen til at disponere over bevillinger delegeres til administrationen, som er opdelt i budgetansvarlige enheder. De budgetansvarlige enheder har ansvaret for, over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at rammerne for den meddelte bemyndigelse ikke overskrides. 15

16 5.4 Bevillingsniveau Begrebet bevillingsniveau knytter sig jf. budget- og regnskabssystemet til detaljeringsgraden af den styring, som budgettets opdeling i bevillinger er udtryk for. Gennem sit valg af bevillingsniveau fastlægger Kommunalbestyrelsen rækkevidden af den dispositionsfrihed, som er overladt bevillingshaveren i forvaltningen. Bevillingsbindingen i Hvidovre Kommune er med enkelte undtagelser fastlagt på funktion 2. niveau. Områder med særlig bevillingsbinding fremgår af de til enhver til gældende regler i årsbudgettet under Regler for bevillinger. 5.5 Delegation af bevillinger De til enhver tid gældende regler for delegation af bevillinger fremgår af årsbudgettet under Regler for bevillinger. 5.6 Bevillingstyper Der sondres i de kommunale bevillingsregler mellem tre typer af bevillinger: Driftsbevillinger Anlægsbevillinger Tillægsbevillinger For en nærmere redegørelse af de forskellige typer bevillinger, se bilag 1. 16

17 6. Regnskabsføring 6.1 Generelt Jf. Styrelseslovens 43 skal kommunens regnskabsføring kunne give oversigt over, hvorledes kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen er i overensstemmelse med årsbudgettet og Kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger. Kommunens bogføring skal være baseret på elektroniske og godkendte regnskabsbilag. Bogføringen skal desuden ske løbende, dels af hensyn til mulighederne for effektiv budgetopfølgning og dels af hensyn til overholdelse af betalingsfrister mm. Hvidovre Kommune ønsker, at opgaverne primært løses decentralt, og beføjelserne til godkendelse er decentraliseret. Det er den budgetansvarlige leder, der afgør, hvem der tildeles retten til at godkende bilag. Det er den budgetansvarlige leder, der har ansvaret for, at bilagsbehandlingen er korrekt. Regnskabsføringen skal i øvrigt opfylde de af Indenrigs- og Sundhedsministeriets stillede krav. 6.2 Kontrol og tilsyn Økonomiudvalget fører, jf. Styrelsesvedtægtens 12, tilsyn med, at kommunens bogføring er forsvarlig, og at regnskabsføringen tilrettelægges således, at det opfylder de stillede krav jf. ovenfor. Økonomiudvalget fastsætter herunder de nærmere regler for bilagsbehandling, - godkendelse og - kontrol. Elektroniske bilag åbner mulighed for, at der attesteres, anvises og bogføres i én og samme handling. Det er i forlængelse af den elektroniske håndtering af regnskabsbilagene derfor væsentligt, at der forefindes en efterkontrol. Kontroller, der skal hindre fejl og svig, er beskrevet i bilag 4, 6 og 7. De budgetansvarlige har det daglige ansvar for løbende kontrol og ledelsestilsyn. De budgetansvarlige godkender de personer, der skal autoriseres til at bogføre. Økonomisk Sekretariat varetager bruger-oprettelsen i de relevante it-systemer. 17

18 7. Finansiel styring og betalingsformidling 7.1 Finansiel styring Kommunens finansielle styring skal ses inden for rammerne af Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. Kommunalbestyrelsen har godkendt en finansiel strategi. Formålet med Finansiel Strategi er at fastlægge rammerne for en aktiv styring af Hvidovre Kommunes likvide midler, herunder obligationsbeholdning (aktivpleje) og effektiv håndtering af den langfristede gæld (passivpleje) inden for rammerne af de finansielle risici, som er fastlagt af Kommunalbestyrelsen. Det fremgår af den finansielle strategi, i hvilket omfang Centralforvaltningen bemyndiges til at administrere og træffe beslutninger om låneoptagelse, lånekonvertering, portefølje, investeringsmanagement og rådgivningsaftaler. Dette med henblik på at udnytte markedsmulighederne for en for kommunen gunstig ændring i kurser eller rentesatser af lån eller indestående. Økonomiudvalget modtager løbende orientering af relevant information om udviklingen i kommunens langfristede gæld og formue. Den finansielle styring er nærmere beskrevet i bilag 5 og kommunens Finansielle Strategi. 7.2 Betalingsformidling Et gennemgående princip er, at kommunens ind- og udbetalinger skal finde sted elektronisk og systematiseres mest muligt. Kommunens betalingsformidling finder sted via Nemkonto-systemet, som indeholder bankoplysninger vedrørende landets borgere og virksomheder. Økonomisk Sekretariat er ansvarlig for at indberette oprettelser og ændringer i Nemkontosystemet. Økonomisk Sekretariat bevarer kvitteringer og kontrollister herfor. Det er afgørende at fakturaer betales på forfaldsdato. Der henvises til bilag 7 vedrørende interne kontroller. 7.3 Kontante betalinger Kommunens ind- og udbetalinger skal som hovedregel foregå via Nemkonto-systemet. Hvor kontante betalinger undtagelsesvis finder sted, skal der tilrettelægges en funktionsadskilt kontrol af, at der findes bilag for de enkelte betalinger. Kontrollen skal foretages dagligt og omfatte alle betalinger. De budgetansvarlige enheder er ansvarlige for at gennemføre kontrollerne. Alle kontante betalinger skal dokumenteres med kassebon, kvitteret regning eller tilsvarende som identificerer betaler, betalingsmodtager, betalingens vedrørende, beløb og dato. 18

19 På områder med et betydeligt kassesalg, som fx kantiner, registreres hver betaling på et kasseapparat. Forvaltningerne er ansvarlige for, at forretningsgange for de interne kontroller beskrives for de steder i deres del af organisationen, som har kontante betalinger. Forretningsgangen tilsendes Økonomisk Sekretariat. Bilag 6 uddyber forretningsgange vedrørende kommunens kontante betalinger. 7.4 Forskudskasser/bankkonti Oprettelse af forskudskasser i form af bankkonti sker kun efter aftale med, og ansøgning til Økonomisk Sekretariat. For hver kasse skal kontrol herfor beskrives. Kontrollerne tilrettelægges ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko. Overordnet skal der udarbejdes regler for anvendelsen af betalings- og kontokort, således at: Der sikres mod sammenblanding af offentlige og private midler Der beskrives principper for anvendelse og for godkendelse af betalingskrav Risikoen for misbrug minimeres De enkelte budgetansvarlige enheder skal kunne dokumentere kontrollerne. Bilag 6 uddyber forretningsgange vedrørende kommunens forskudskasser. 7.5 Afstemning af statuskonti Frekvens for afstemning af statuskonti er nærmere fastsat i en forretningsgang. Intervallerne for afstemning bestemmes ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko. Samtlige konti skal dog foreligge afstemt i forbindelse med regnskabsafslutningen. Ifm. afstemning af statuskonti skal der følges op på resultatet af afstemningen. Forvaltningerne er ansvarlige for afstemninger af egne konti. Ved afstemning af bank- og mellemregningskonti er det særligt væsentligt, at intet beløb får lov at blive hængende uafklaret fra tidligere afstemning. Den ansvarlige leder skal sikre sig, at beløbene bliver berigtiget og bogført. 19

20 8. Regnskab 8.1 Regnskabsaflæggelse Regnskabet udarbejdes i en form, der opfylder Indenrigs- og Sundhedsministeriets krav, og som er i overensstemmelse med god kommunal regnskabsskik. Økonomisk Sekretariat udarbejder tidsplan mv., der kan sikre at ovenstående regler overholdes. Tidsplanen forelægges Direktionen. 8.2 Anlægsprojekter Det påhviler udvalget, som administrerer den pågældende anlægsbevilling, at sikre, at der udarbejdes et endeligt regnskab over bevillingens anvendelse. Anlægsregnskaber for anlægsarbejde over 2 mio. kr. aflægges som særskilte anlægsregnskaber i fagudvalg og efterfølgende Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse. Det skal ske senest i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsarbejde er afsluttet. Som udgangspunkt skal det ske inden tre måneder efter anlægsarbejdets afslutning og udgifterne hertil er betalt eller restanceført. Indtægter og udgifter for anlægsarbejder under 2 mio. kr. optages i kommunens årsregnskab. Til årsregnskabet udarbejdes en samlet opgørelse over kommunens anlægsvirksomhed. Opgørelsen opdeles i igangværende arbejder, afsluttede arbejder med anlægsregnskab samt anvendte bevillinger for hvilke, der ikke skal aflægges regnskab. I bilag 2 fastsættes de nærmere regler for anlægsbevillingssager og aflæggelse af anlægsregnskaber. 8.3 Afgivelse af årsregnskabet til revision Kommunalbestyrelsen afgiver årsregnskabet til revisionen senest den 1. juni i det følgende år. Inden fremsendelse til revisionen forsynes regnskabet med Kommunalbestyrelsens påtegning om den stedfundne behandling. Revisionen skal afgive sin beretning til Kommunalbestyrelsen inden den 15. august. Beretningen skal udsendes til Kommunalbestyrelsens medlemmer senest 7 dage efter modtagelsen. Kommunalbestyrelsens afgørelser meddeles revisionen. Årsregnskabet og revisionens beretning samt Kommunalbestyrelsens afgørelser om denne sendes til tilsynsmyndigheden senest den 30. september. 20

21 De nærmere regler vedrørende revisionen fastsættes i et revisionsregulativ, som godkendes af Kommunalbestyrelsen. 8.4 Offentliggørelse Det endelige godkendte regnskab skal offentliggøres i henhold til gældende regler. 21

22 9. Anvendelse af IT- systemer 9.1 Generelt Følgende beskriver anvendelsen af it- systemer i tilknytning til kommunens økonomistyring. Reglerne skal ses i forlængelse af persondataloven og kommunens politik for it-sikkerhed. 9.2 Kontroller af it-anvendelsen Anvendelse af it-systemer, som håndterer opkrævninger og betalinger, medfører risici for svig. Der skal derfor tilrettelægges kontroller dokumentationskontroller som reducerer risikoen herfor, og som sikrer medarbejderne mod uberettiget mistanke. For alle systemer skal der tages stilling til hvilke interne kontroller, der skal udføres i forbindelse med databehandlingen, og hvem der er ansvarlig for kontrollerne. 9.3 Systemansvarlige Alle it-systemer i Hvidovre Kommune har en systemejer en forvaltning samt en systemansvarlig. Systemansvaret er nærmere beskrevet i bilag 7 og kommunens It-politik. 9.4 Bilag Bilag 7 uddyber retningslinjer for anvendelsen af it-systemer og kontrollerne heraf. 22

23 10. Andre bestemmelser 10.1 Arkivalier Økonomiudvalget fører tilsyn med, at kommunens arkivalier, herunder adkomstpapirer og kontrakter, opbevares på betryggende måde Eksterne regnskaber Såfremt kommunen fører regnskab eller udfører andre opgaver af regnskabsmæssig art for eksterne virksomheder/institutioner, skal der foreligge en skriftlig aftale mellem kommunen og den eksterne virksomhed herom. Aftalen skal indeholde en fastlæggelse af relationerne mellem virksomheder/institutioner og kommunen, herunder en fastlæggelse af kommunens og virksomhedens/institutionens gensidige forpligtelser og ansvar Fortegnelser Økonomiudvalget fastsætter formen for registrering af lagerbeholdninger, maskiner, inventar og andet driftsmateriel. Udvalget fastlægger ligeledes registreringens indhold. Særligt værdifuldt og let omsætteligt inventar m.v. (f.eks. elektronisk udstyr og værktøj) skal mærkes, så omsætteligheden nedsættes. Der redegøres nærmere herfor i bilag Sikkerhedsstillelse Økonomisk Sekretariat skal foretage en registrering af alle deponerede effekter og garantier, der er modtaget som sikkerhed for restancer, tilgodehavender m.v Opbevaring og registrering af midler Økonomiudvalget fastsætter regler for opbevaring og registrering af midler, der administreres for borgere, samt af midler og værdier tilhørende beboere på institutioner m.v. Der redegøres nærmere herfor i bilag Garantiforpligtelser, eventualforpligtelser og eventualrettigheder Økonomisk Sekretariat skal foretage registrering af alle kommunens garantiforpligtelser, eventualforpligtelser og -rettigheder Forsikringsforhold Økonomiudvalget fastsætter regler om, i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres. 23

24 Kommunens forsikringsforhold er mere præcist beskrevet og fastlagt i Hvidovre Kommunes Forsikringspolitik. Forsikringspolitikken administreres af Juridisk Afdeling. Der redegøres nærmere herfor i bilag

25 Bilag 1: Bevillinger og omplaceringer 1.1 Bevillingstyper Der sondres i de kommunale bevillingsregler mellem tre typer af bevillinger: 1. Driftsbevillinger 2. Anlægsbevillinger 3. Tillægsbevillinger 1.2 Driftsbevillinger Driftsbevillinger er etårige og vedtages ved budgettets vedtagelse. 1.3 Anlægsbevillinger Anlægsbevillinger er et- eller flerårige og kan gives på ethvert tidspunkt i regnskabsåret. Bevillingen er udtryk for det beløb, der søges til gennemførelse af projektet, og som er den økonomiske ramme forvaltningen har til rådighed for at realisere det beskrevne projekt. Anlægsprojekter optages i årsbudgettet med rådighedsbeløb, der angiver den del af en samlet anlægsudgift, der kan afholdes i budgetåret. Der kan ikke bruges af et rådighedsbeløb, medmindre der er meddelt anlægsbevilling. Kommunalbestyrelsen skal godkende ansøgning om at flytte rådighedsbeløb fra et projekt (omkostningssted) til et andet, med mindre der er tale om omplacering fra en rammekonto. Omplacering fra en rammekonto kan foretages af fagudvalget. De budgetterede anlægsopgaver fremgår af investeringsoversigten i budgettet. 1.4 Tillægsbevillinger Der kan søges tillægsbevilling til: Driftsbevillinger Anlægsbevillinger Rådighedsbeløb Foranstaltninger som følge af ny lov kan iværksættes uden forudgående bevilling. Bevillingen skal dog indhentes snarest muligt. Ansøgning om tillægsbevilling forelægges som hovedregel Økonomiudvalget ifm. budgetrevisionen, som typisk udarbejdes som led i økonomirapporteringen pr. 31. august. 25

26 Tillægsbevillinger til driftsbevillinger og rådighedsbeløb kan ikke gives efter udløbet af det regnskabsår, de vedrører. Tillægsbevillinger til anlægsbevillinger kan ikke gives efter færdiggørelsen af anlægsarbejdet Ansøgning om tillægsbevilling Forvaltningen udarbejder dagsordenpunkt til ansøgning om tillægsbevilling. Sagsfremstillingen skal indeholde en nøje redegørelse og begrundelse for den forventede overskridelse/mindreudgift, herunder ændringer i resultatmål, normer og takster angivet i budgetbemærkningerne. Begrundelsen skal også indeholde beregningsgrundlaget for den forhøjede bevilling og forslag til tillægsbevillingens finansiering. Ved ansøgning om tillægsbevilling til nye aktiviteter må ansøgningen indeholde oplysning om den fremtidige driftsmæssige virkning. Ansøgning om tillægsbevilling til anlægsbevillinger eller rådighedsbeløb skal tillige indeholde oplysning om eventuelle ændringer i afledte driftsudgifter. Såfremt ansøgningen mangler finansiering, kan Økonomisk Sekretariat påføre ansøgningen forslag til finansiering Ændringer med væsentlig betydning for kommunens samlede økonomi Såfremt der er forhold i et regnskabsår, som betyder at budgetgrundlaget ændrer sig, så det vil få væsentlig indvirkning på kommunes samlede økonomi, vurderer Økonomisk Sekretariat forholdene og udarbejder indstilling til Økonomiudvalget. Udvalgene vil herefter få meddelt generelle retningslinjer for budgetomplaceringer eller ansøgning om tillægsbevillinger Registrering m.v. Økonomisk Sekretariat udarbejder de fornødne skemaskabeloner til brug for indberetning af tillægsbevillinger og omplaceringer. Forvaltningen udfylder indberetningsskema og sender det til Økonomisk Sekretariat inden Kommunalbestyrelsens møde. Økonomisk Sekretariat sørger for registrering af tillægsbevillinger og er ansvarlig for, at registreringen sker på grundlag af korrekt udfyldt indberetningsskema, og at Kommunalbestyrelsens beslutning påføres. 26

27 1.5 Omplaceringer inden for en bevilling Udvalgene kan omplacere budgetbeløbene inden for en given bevilling, under hensyntagen til eventuelle bindinger fastlagt i bemærkningerne. Der kan ikke foretages omplaceringer mellem: Tværgående konti (Ejendoms- og Arealudvalgets konti) og øvrige konti Mellem indtægtskonti og udgiftskonti, med mindre der er nettobevilling for området. Nærværende regler for delegation af bevillinger og regler for omplaceringer fremgår af budgettet under Regler for bevillinger Tværgående bevillinger På de områder, hvor der er godkendt tværgående bevillinger (Ejendoms- og Arealudvalgets konti), kan forvaltningsdirektøren omplacere mellem konti inden for den enkelte tværgående bevilling Omplaceringsskema Forvaltningen kan selv indberette omplaceringer til økonomisystemet i indeværende budgetår. Der forefindes et omplaceringsskema. Den enkelte forvaltning sikrer, at budgetomplaceringen er i overensstemmelse med gældende regler og afgivne delegationer. 27

28 Bilag 2: Anlægsbevillingssag og aflæggelse af anlægsregnskab 2.1 Anlægsbevillingssag Udvalgene skal fremsende anlægsbevillingssager til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse i overensstemmelse med kommunens flerårige planlægning og i øvrigt, når det er påkrævet. Beskrivelsen af anlægsbevillingssager må i hvert enkelt tilfælde afpasses det enkelte projekt og de parametre, der er vigtige i det givne tilfælde. Som hovedregel skal anlægsbevillingssager blandt andet indeholde følgende oplysninger: Motivering for ansøgningen Identifikation af projektet (fx placering, areal, formål) Omfang Standard (fx valg af materialer, funktionskrav) Behov for projektet Det økonomiske grundlag (fx overslag, fast tilbud) Indtægter Finansiering Afledte driftsudgifter og indtægter (se nedenfor) Proces- og tidsplan (projektforløbets faser, herunder udbudsformer, brugerinddragelse og ibrugtagningstidspunkt for det færdige projekt) Det pågældende anlægsarbejdes indpasning i bredere sammenhæng (fx foreliggende sektorplaner) Sagens hidtidige forløb, herunder en kort beskrivelse af den hidtidige behandling af sagen i fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse Afhængighed af eksterne medinteressenter (fx kommuner, regioner, interessentselskaber, private) Helt specielle forhold (fx bindinger til love, kontrakter eller andet) Vedrørende afledte driftsudgifter og indtægter: Disse skal normalt være afklaret ved fagudvalgets principvedtagelse af projektet og være optaget i dette udvalgs driftsbudget. Sagen kan være vedlagt en skitse, kortmateriale og lignende, der viser anlæggets placering i forhold til relevante omgivelser. Anlægsbevillingen skal i sagsfremstillingen som minimum opdeles i de autoriserede grupperinger. For evt. yderligere opdeling af ansøgningen henvises til Vejledning på Insites under Økonomi anlægsprojekter i OPUS Arbejdsgang/skabeloner Arbejdsproces vedr. anlæg. 28

29 2.2 Registrering Økonomisk Sekretariat udarbejder skabelon for bevillingsark til brug for indberetning af anlægsbevilling og tillæg til rådighedsbeløb. Forvaltningen udfylder arket og sender det til Økonomisk Sekretariat inden behandling i Kommunalbestyrelsen. Såfremt der i forbindelse med behandling i Kommunalbestyrelsen sker ændringer, sender forvaltningen et rettet bevillingsark til Økonomisk Sekretariat. På bevillingsarket anføres det faktiske forbrug i tidligere år, således at det ajourførte overslag er udtryk for de samlede forventede udgifter/indtægter for projektet. 2.3 Anlægsbevillingssagers behandling Fagudvalgene fremsender ansøgning om anlægsbevilling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Økonomisk Sekretariat indberetter den meddelte anlægsbevilling samt eventuel ændring af rådighedsbeløb i kommunens økonomisystem. Registreringen sker på baggrund af forvaltningens tidligere fremsendte bevillingsark. Økonomisk Sekretariat skal inden indberetningen sikre, at bevillingsarket er i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutning. 2.4 Rullende budgetter og ændring af rådighedsbeløb Der er rullende budget for rådighedsbeløb, hvortil der er givet anlægsbevilling. Overførsel af mer-/mindreforbrug inden for det enkelte projekt afgrænses til summen af den givne anlægsbevilling. Beløb, der skal rulles til efterfølgende regnskabsår, opgøres af den budgetansvarlige, der har ansvaret for at overholde reglerne om maksimumbeløb, der kan rulles. Uforbrugte rådighedsbeløb for projekter, hvortil der ikke er givet anlægsbevilling, bortfalder som udgangspunkt med udgangen af regnskabsåret. 2.5 Aflæggelse af anlægsregnskab Anlægsregnskaber for anlægsarbejde over 2 mio. kr. aflægges som særskilte anlægsregnskaber i fagudvalg og efterfølgende Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse. Det skal ske senest i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsarbejde er afsluttet. Som udgangspunkt skal det ske inden tre måneder efter anlægsarbejdets afslutning og udgifterne hertil er betalt eller restanceført. Indtægter og udgifter for anlægsarbejder under 2 mio. kr. optages i kommunens årsregnskab. 29

30 Forvaltningen meddeler Økonomisk Sekretariat, når et anlægsarbejde er afsluttet. Forvaltningen udarbejder regnskabsforklaring, der skal indeholde redegørelse for afvigelser i forhold til det overslag, som lå til grund for anlægsbevilling og tidsplan, samt oplysninger om andre myndigheders godkendelser og tilladelser m.v. I øvrigt skal redegørelsen indeholde alle relevante oplysninger til brug ved anlægsregnskabets behandling. 2.6 Anlægsprojekter for hvilke der ikke aflægges regnskab Under opgørelse 3: "Anvendte bevillinger, for hvilke der ikke skal aflægges regnskab" i årsregnskabet optages: Projekter med bruttoudgifter under 2 mio. kr. Køb/salg af fast ejendom i de tilfælde, hvor køb/salg sker til den i bevillingen forudsatte pris. 2.7 Bogføring efter regnskabsaflæggelse Udgifter og indtægter, der ikke er restanceført, som fremkommer efter regnskabsaflæggelsen, fx som følge af garantier, tvister, opståede skader o.l., bogføres som hovedregel på driften under samme funktion, som anlægsarbejdet er ført. Der kan søges om tillægsbevilling i nødvendigt omfang. 2.8 Årlig opgørelse Umiddelbart efter supplementsperiodens udløb udarbejder forvaltningerne, hver for deres område, en opgørelse over de ikke afsluttede anlægsarbejder. Opgørelsen skal indeholde en redegørelse for arbejdets hidtidige tekniske og regnskabsmæssige forløb samt en vurdering af, om bevillinger og tidsfrister kan overholdes. Der udarbejdes følgende 3 opgørelser af Økonomisk Sekretariat: 1. Igangværende arbejder 2. Afsluttede arbejder med anlægsregnskab 3. Anvendte bevillinger, for hvilke der ikke skal aflægges regnskab 30

31 Bilag 3: Budgetopfølgning, økonomirapportering og budgetrevision 3.1 Definitioner Budgetopfølgning defineres som den løbende (månedlige) opfølgning i forvaltningerne. Økonomirapportering defineres som den formelle økonomiske statusredegørelse til det politiske niveau. Budgetrevision defineres som en redegørelse til politisk niveau indeholdende tillægsbevillinger. 3.2 Ansvar Det primære ansvar for udførelsen af budgetopfølgningen påhviler de budgetansvarlige i forvaltningerne, der løbende er forpligtet til at påse, at der ikke sker overskridelser af deres budgetbeløb. Der kan som udgangspunkt ikke påregnes tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen i årets løb. Undtaget herfra er den årlige politiske behandling af overførsler mellem årene. Et merforbrug inden for et ansvarsområde skal altid søges dækket af et mindreforbrug inden for et andet område. I tilfælde af forventet merforbrug udarbejder den budgetansvarlige en handleplan for, hvorledes merforbruget nedbringes og finansieres. 3.3 Procedure for økonomirapportering og budgetrevision Der foretages økonomirapportering 3-4 gange årligt, som forelægges fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse. Der er fastlagt metode/skabelon for udarbejdelse af rapporteringen. Økonomirapporteringen skal vurdere den samlede økonomi for hele kommunen. Der udarbejdes endvidere en vurdering af likviditeten for den resterende del af regnskabsåret. De budgetansvarlige enheder skal oplyse Økonomisk Sekretariat om alle områder, som forventes at ville udvise væsentlige afvigelser fra det vedtagne budget ved regnskabsårets udløb. Grundlaget for at foretage vurderingen vil bl.a. være følgende: Det registrerede forbrug indtil opgørelsestidspunktet. Kendskab til trufne og påtænkte ikke registrerede dispositioner. Meddelte tillægsbevillinger og foretagne omplaceringer. Kendte kommende mer-/mindreudgifter, blandt andet som følge af lovændringer eller befolkningsudvikling. 31

32 Forventet rulning af budgetter mellem år. Hvis den budgetansvarlige i forvaltningen kan forudse afvigelser fra budgettet, der ikke umiddelbart kan dækkes af mindreudgifter på andre delområder inden for eget budget, er vedkommende forpligtiget til snarest at forelægge dette for forvaltningsdirektøren med angivelse af forslag til imødegåelse af budgetproblemet. Forvaltningsdirektøren har ansvaret for at inddrage det pågældende fagudvalg. Såfremt fagudvalget ikke er i stand til at anvise kompenserende besparelser inden for udvalgets eget område, forelægges sagen for Økonomiudvalget. Såfremt det ikke er muligt at anvise kompenserende besparelser inden for Økonomiudvalgets eller andre udvalgs områder, kan der søges om tillægsbevilling. Ansøgning om tillægsbevilling forelægges som hovedregel Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen ifm. budgetrevisionen, som typisk udarbejdes som led i økonomirapporteringen pr. 31. august. 3.4 Procedure for budgetopfølgning Den løbende budgetopfølgning udføres af de budgetansvarlige enheder, som danner en rapport over deres bevillinger. Der afholdes løbende møder mellem Økonomisk Sekretariat og forvaltninger vedrørende forventet forbrug, afvigelser fra budget mv. 3.5 Forvaltningsdirektøren Forvaltningsdirektøren har det overordnede ansvar for at overholde forvaltningens bevilling herunder evt. iværksætte styringstiltag for at overholde bevillingen eller foretage omplacering. 3.6 Økonomiudvalget Med henblik på opfyldelsen af udvalgets forpligtelse i henhold til styrelsesvedtægten, skal udvalget behandle økonomirapporteringen samt forvaltningsdirektørens kommentarer til området. 3.7 Økonomisk Sekretariat Hvis Økonomisk Sekretariat konstaterer overskridelser af budgettet, kontakter Økonomisk Sekretariat vedkommende budgetansvarlige enhed med henblik på iværksættelse af styringstiltag for at overholde bevillingen, foretage budgetomplacering eller udarbejde en sag som led i budgetrevisionen. Der foretages løbende drøftelser mellem Økonomisk Sekretariat og hver enkelt forvaltning om forvaltningens forbrug, forventede regnskab mm. 32

33 Bilag 4: Regnskabsføring 4.1 Regnskabsføringen foregår decentralt Hvidovre Kommune ønsker, at opgaverne primært løses decentralt, og beføjelserne til at godkende bilag er derfor decentraliseret. Det er den budgetansvarlige leder, der afgør, hvem der tildeles retten til at godkende bilag. Den godkendelsesberettigede person tildeles de nødvendige koder i Økonomisystemet. En ajourført oversigt over kommunens godkendelsesberettigede personer vil således være at finde via økonomisystemet. 4.2 Idegrundlaget er ofte og tæt økonomiopfølgning Elektroniske bilag åbner mulighed for, at der attesteres, anvises og bogføres i én og samme handling. Det er i forlængelse af den elektroniske håndtering af regnskabsbilagene derfor væsentligt, at der forefindes en efterkontrol. Dette foregår som udgangspunkt ved en tæt og løbende budgetkontrol. Det påhviler således lederen af den budgetansvarlige enhed hver måned at gennemgå og forholde sig til det økonomiske forbrug. 4.3 Kontrol og ledelsestilsyn Kontrol af regnskabsbilag Regnskabet skal føres på grundlag af kontrollerede og elektroniske regnskabsbilag. Med kontrol menes i denne forbindelse, at: Der er bevilling/rådighedsbeløb til stede Varen/ydelsen er leveret og svarer til det aftalte Mængde, kvalitet og pris er kontrolleret Konteringen er korrekt Eventuelle interne forskrifter er overholdt Betalingen sker på forfaldsdato Evt. papirfakturaer returneres til leverandøren med oplysning om EAN-nummer. Regnskabsbilag, der ikke findes egnet til godkendelse, skal afvises og regningsudsteder skal kontaktes. Forudbetaling må som hovedregel ikke finde sted. Ved krav fra leverandøren om forudbetaling skal godkendelse heraf indhentes hos Økonomichefen Ledelsestilsyn Den elektroniske håndtering af bilagene kræver et mere formelt ledelsestilsyn. 33

34 De generelle principper for ledelsestilsynet er følgende: Kontrollerne tilrettelægges ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko. Kontrollerne varetages altovervejende som et led i budgetkontrollen eller det almindelige ledelsestilsyn, dvs. af institutionen, virksomheden selv. Udførte kontroller skal kunne dokumenteres eller sandsynliggøres. Kontrollerne udføres som udgangspunkt som stikprøver. Der skal ikke foretages et bestemt antal stikprøver. Antallet afhænger af områdets volumen og kompleksitet. I nogle kontroller skal der være fokus på manuelle bilag og betalinger foretaget af medarbejdere med særligt vidtrækkende it-brugerprofiler. Ved ledelsestilsynet fokuseres på følgende: Disponeres der generelt i overensstemmelse med kompetenceregler og administrative procedurer på området? Er der tilstrækkelig kvalitet i godkendelsen af regnskabsbilagene og i selve bogføringsprocessen (kontering, periodisering mm.)? Harmonerer forbruget med budgettet for området, såvel med hensyn til det bevillingsmæssige som det indholdsmæssige? Økonomisk Sekretariat er ansvarlig for at udarbejde vejledninger for bogføring af regnskabsbilag, herunder krav til interne kontroller omkring bogføringen. Økonomisk Sekretariat foretager årligt stikprøve-kontroller af udbetalinger på 3-5 institutioner. Størrelsen af stikprøven i hver kontrol afhænger af områdets volumen og kompleksitet Hvor der skal være et særligt fokus på kontrol Generelt kan den enkelte forvaltning beslutte, at der stilles krav om, at bogføringen af den elektroniske faktura godkendes af 2 personer samt krav om, at der anvendes beløbsgrænser i et godkendelseshierarki. Evt. nærmere regler for den enkelte budgetansvarlige enhed defineres i en forretningsgang. Ingen må godkende udbetalinger til sig selv. Skal en medarbejder have refunderet et udlæg eller tilsvarende, skal bilaget godkendes af anden medarbejder med ledelsesfunktioner, normalt pågældendes daglige leder. Der skal være et ekstra fokus på kontrol af manuelle bilag og udbetalinger foretaget af medarbejdere med særlige vidtrækkende it-brugerprofiler (se generelle principper for ledelsestilsynet ovenfor). Modsat elektroniske faktura kan en bruger med almindelig it-brugerprofil, i princippet, ved manuelle faktura ændre fakturabeløb, bankkonto mm. 4.4 Opbevaring og kassation af bilag Opbevaring og kassation af bilag foretages i overensstemmelse med de regler, som er fastsat af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. 34

35 Bilag 5: Forvaltning af kommunens likvide midler 5.1 Anbringelse af midler og optagelse af lån Midler, som ikke af hensyn til de daglige forretninger skal foreligge kontant, indsættes på bankkonti eller anbringes i obligationer eller investeringsbeviser. De likvide aktiver forvaltes under hensyn til at sikre den bedst mulige forrentning. Lån kan optages i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets lånebekendtgørelse. Nye lån godkendes af Kommunalbestyrelsen. Den finansielle styring er nærmere beskrevet i kommunens Finansielle Strategi. 5.2 Tilsyn med kommunens kasser Afdelings- og forskudskasser kan kun etableres med Økonomisk Sekretariats samtykke. Regler for afdelings- og forskudskasser fremgår af bilag 6 til Regulativ for økonomistyring i Hvidovre Kommune. 5.3 Afskrivning af restancer I henhold til Regulativ for økonomistyring kan Økonomiudvalget fastsætte nærmere regler for afskrivning af tilgodehavender. Økonomiudvalget delegerer herefter bemyndigelsen til at afskrive restancer til Økonomichefen. Økonomichefen kan delegere bemyndigelsen til afskrivning af krav, der ikke længere er retskraftige, til stedfortræderen i Økonomisk Sekretariat. Økonomisk Sekretariat fastlægger nærmere retningslinjer for afskrivning i en forretningsgang. 35

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Kasse- og Regnskabsregulativ Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Økonomiafdelingen, den 6. oktober 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hjemmel... 3 2 Formål... 3 3 Gyldighedsområde... 3 4

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune

Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Forholdet til kommunens generelle styringsprincipper... 3 1.4 Ansvar for regulativet...

Læs mere

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ Regler for regnskab i BRK - Kasse- og Regnskabsregulativ Indhold 1 INDLEDNING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Bilag til regulativet... 3 1.4 Forretningsgangsbeskrivelser... 3 1.5 Revision...

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ

Kasse- og Regnskabsregulativ Kasse- og Regnskabsregulativ April 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 4 1.1 INDLEDNING... 4 1.2 FORMÅL... 4 1.3 BILAG... 4 1.4 ANSVAR FOR KASSE- OG REGNSKABSREGULATIV...

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Version af 1. februar 2016 Indhold Formål... 3 Det økonomiske ledelsestilsyn... 4 Budgetprocedurer... 4 Budgetkontrol... 4 Budgetansvar...

Læs mere

Bestemmelserne skal endvidere medvirke til sikring af korrekt administration indenfor samme område.

Bestemmelserne skal endvidere medvirke til sikring af korrekt administration indenfor samme område. Bilag 10 1. Generelle bestemmelser 1.1 Indledning Side 1 Københavns Kommunes Borgerrepræsentation fastsætter herved under henvisning til styrelseslovens 42 stk. 7, følgende regler for den virksomhed, som

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Struer Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ - Principper for økonomistyring

Struer Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ - Principper for økonomistyring Struer Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ - Principper for økonomistyring Godkendt af Sammenlægningsudvalget den 5. december 2006 Gældende fra 2007 Kasse- og Regnskabsregulativ 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kasse- og regnskabsregulativ Version 3 Senest ajourført 18. december 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT OM REGELSÆTTET...4 1.1. LOVGRUNDLAG...4 1.2. FORMÅL...4 1.3. FORHOLDET

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Regler for styring af økonomi og regnskaber. i Mariagerfjord Kommune /11

Regler for styring af økonomi og regnskaber. i Mariagerfjord Kommune /11 Regler for styring af økonomi og regnskaber i Mariagerfjord Kommune 28-11-2012 1/11 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 3 1.1 Lovgrundlag og gyldighedsområde 3 1.2 Formål 3 1.3 Forholdet til kommunens generelle

Læs mere

Principper for god økonomistyring. Odsherred Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Godkendt i Byrådet d. 15. december 2015

Principper for god økonomistyring. Odsherred Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Godkendt i Byrådet d. 15. december 2015 Principper for god økonomistyring Odsherred Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Godkendt i Byrådet d. 15. december 2015 FORORD Regulativet er udarbejdet som et rammeregulativ, der beskriver de overordnede

Læs mere

Godkendt af byrådet den 12.04.2010. Principper for økonomistyring

Godkendt af byrådet den 12.04.2010. Principper for økonomistyring Godkendt af byrådet den 12.04.2010 Principper for økonomistyring Indholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1. Lovgrundlag... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Rollefordelingen mellem det politiske og det admini-...

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE REVISIONSREGULATIV for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Den sagkyndige revision 1 Vesthimmerlands Kommune skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

ØKONOMISK STYRINGSPOLITIK

ØKONOMISK STYRINGSPOLITIK ØKONOMISK STYRINGSPOLITIK (Regulativ for kasse og regnskabsvæsen) Version 2.0 Ajourført 15. marts 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Den daglige ledelse... 5 Gyldighedsområde...

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Lovgrundlag... 2 1.3 Gyldighedsområde og ansvar... 2 1.4 Ikrafttrædelse... 2 2 Økonomisk styring... 2 2.1 Budget og

Læs mere

ODDER KOMMUNE PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING. (Regulativ for Kasse- og regnskabsvæsen) docs.nr. 646861

ODDER KOMMUNE PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING. (Regulativ for Kasse- og regnskabsvæsen) docs.nr. 646861 ODDER KOMMUNE PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING (Regulativ for Kasse- og regnskabsvæsen) docs.nr. 646861 Senest revideret januar 2005 Redaktionelt revideret september 2006 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

FANØ KOMMUNE PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING

FANØ KOMMUNE PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING 2014-2989-18.540 FANØ KOMMUNE PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING GENERELT... 3 Lovgrundlag... 3 Formål... 3 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau... 3 Forholdet til kommunens generelle

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. Kasse og Regnskabsregulativ

ÆRØ KOMMUNE. Kasse og Regnskabsregulativ ÆRØ KOMMUNE Kasse og Regnskabsregulativ Version 1.0 (Senest ajourført 01.12.2005) 1 GENERELT Lovgrundlag Principper for økonomistyring er Ærø kommunes overordnede regelsæt for styringen af kommunens økonomi.

Læs mere

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Bevillingsbegrebet 1. En bevilling er en tilladelse fra Byrådet til Økonomiudvalget, et af de stående udvalg eller et af de i henhold til styrelseslovens

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE. Principper for økonomistyring

NORDFYNS KOMMUNE. Principper for økonomistyring NORDFYNS KOMMUNE Principper for økonomistyring Godkendt af Kommunalbestyrelsen 24. september 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT OM REGELSÆTTET... 4 1.1. LOVGRUNDLAG... 4 1.2. FORMÅL... 4 1.3. ROLLEFORDELING

Læs mere

Regulativ for. Hjørring Kommunes. Kasse og regnskabsvæsen

Regulativ for. Hjørring Kommunes. Kasse og regnskabsvæsen Regulativ for Hjørring Kommunes Kasse og regnskabsvæsen Godkendt på Sammenlægningsudvalgets møde den 19. december 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER 2 1.1. Indledning 2 1.2.

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

Hovedregulativ I Svendborg Kommune

Hovedregulativ I Svendborg Kommune 1. Generelt 1.01 Formål Kasse- og regnskabsregulativet er Svendborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring. Formålet med regelsættet er på en økonomisk forsvarlig måde at: sikre tilstrækkelige

Læs mere

Principper for økonomistyring. Holstebro kommune. Gældende fra 1. august 2012

Principper for økonomistyring. Holstebro kommune. Gældende fra 1. august 2012 Principper for økonomistyring i Holstebro kommune Gældende fra 1. august 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 Ajourføring... 3 Styreformer... 3 Plansystemet... 3 Decentralisering... 4 Budget...

Læs mere

Revisionsregulativ for Frederikssund Kommune

Revisionsregulativ for Frederikssund Kommune Revisionsregulativ for Frederikssund Kommune Revisionsregulativ Den sagkyndige revision Frederikssund Kommune skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. Frederikssund

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen er i overensstemmelse

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kasse- og regnskabsregulativ Bilag vedr.: Budgetansvar og økonomisk ledelsestilsyn Forslag Senest ajourført 6. december 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 2. BUDGETANSVAR...3

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Kompetencer og økonomistyring. et styringsdokument i Bornholms Regionskommune

Kompetencer og økonomistyring. et styringsdokument i Bornholms Regionskommune Kompetencer og økonomistyring et styringsdokument i Bornholms Regionskommune Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 2 Styreform... 4 2.1 Mål- og rammestyring... 4 2.2 Central styring

Læs mere

Stk. 4. Trafikselskabet kan endvidere efter aftale med en kommune varetage opgaver vedrørende driften af en færgerute på kommunens vegne.

Stk. 4. Trafikselskabet kan endvidere efter aftale med en kommune varetage opgaver vedrørende driften af en færgerute på kommunens vegne. Kasse- og Regnskabsregulativ for Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia CVR nr.: 29 89 65 69 EAN nr.: 5798000016798 Ressourcecenter Valby august 2012 Kasse- og regnskabsregulativ for Trafikselskabet

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNES PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING

FAVRSKOV KOMMUNES PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING S PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING (REGULATIV FOR KASSE OG REGNSKABSVÆSEN) 1 Indholdsfortegnelse Generelt... 5 1.1 Lovgrundlag... 5 1.2 Formål... 5 1.3 Uddybende bilag... 5 1.4 Gyldighedsområde... 5 Ajourføring...

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol. til Regionsrådets møde den 12.

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol. til Regionsrådets møde den 12. Region Midtjylland Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 48 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Regnskabskontoret

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Revisionsregulativ for Jammerbugt Kommune

Revisionsregulativ for Jammerbugt Kommune for Den sagkyndige revision skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. s afskedigelse af revisionen kræver tilsynsmyndighedens samtykke, jr. 42 i lov om kommunernes

Læs mere

REVISIONSREGULATIV 1

REVISIONSREGULATIV 1 REVISIONSREGULATIV 1 For kontraktperioden der begynder 1. december 2014 1 Revisor Aalborg Byråd har i henhold til 42 i Lov om kommunernes styrelse antaget PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v.

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v. side 1 Regnskab i årets løb Slettet: Rammebilag - I henhold til Kasse- og regnskabsregulativets punkt 2.7 fastlægger Økonomiforvaltningen i et rammebilag de generelle principper for regnskab i årets løb.

Læs mere

Inspirationsnotat nr. 2c til arbejdet i MED-Hovedudvalg 30. marts 2007. Hvad er et budget?

Inspirationsnotat nr. 2c til arbejdet i MED-Hovedudvalg 30. marts 2007. Hvad er et budget? Inspirationsnotat nr. 2c til arbejdet i MED-Hovedudvalg 30. marts 2007 Hvad er et budget? Hvad er et budget? Et budget er en oversigt over alle de forventede indtægter (hovedsagelig skatteindtægter) og

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Delegationsplan for Økonomiudvalgets område

Delegationsplan for Økonomiudvalgets område Delegationsplan for Økonomiudvalgets område Sort: Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 22.12.2010 = eslutter Rødt: Forslag til ny/ændret delegation. Gennemstregning = udgår = ndstiller O = Orienteres SAGSOMRÅDE

Læs mere

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Indledning Ifølge regionslovens 29, jf. den kommunale styrelseslovs 43, skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes regionens midler

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

VIBORG KOMMUNE [PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING] Viborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring.

VIBORG KOMMUNE [PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING] Viborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring. 2012 VIBORG KOMMUNE [PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING] Viborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring. Indholdsfortegnelse. Afsnit 1 GENERELT side 3 1.1 Lovgrundlag side 3 1.2 Formål side 3 1.3 Bilag

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Principper for ØKONOMI- STYRING

Principper for ØKONOMI- STYRING Principper for ØKONOMI- STYRING Indhold 1. GENERELT... 4 1.1. Lovgrundlag...4 1.2. Formål...4 1.3. Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau...4 1.4. Opbygningen...4 1.5. Gyldighedsområde...5

Læs mere

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Rungsted Havn Økonomistyringsmodel PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Økonomiudvalget i Hørsholm Kommune har på møde den 18. september 2014

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Budget- og regnskabsregulativ for Gladsaxe Kommune

Budget- og regnskabsregulativ for Gladsaxe Kommune Budget- og regnskabsregulativ for Gladsaxe Kommune Den 9. december 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Ajourføring... 5 3. Styreformer... 5 4. Budgetprocedure... 8 5. Budgetopfølgning... 8 6.

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ I Svendborg Kommune 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ I Svendborg Kommune 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af

Læs mere

BILAG XX. Retningslinier for bogføring i kommunens økonomisystem eller beslægtede systemer

BILAG XX. Retningslinier for bogføring i kommunens økonomisystem eller beslægtede systemer BILAG XX 08-11-2010 Retningslinier for bogføring i kommunens økonomisystem eller beslægtede systemer Bilaget er en del af Dragør Kommunes nye Økonomiregulativ (Principper for økonomistyring) som er ved

Læs mere

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 6 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 6 BEVILLINGSREGLER Indhold Side 0 Indledning 6.0-1 1 Bevillingstyper 6.1-1 2 Bevillingsniveau

Læs mere

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-11322 Doknr. 180108 Dato 12-12-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling.

Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling. Bilag 10 Generelle regler for bogføring af regnskabsbilag Elektronisk fakturering: 1. Anvendelsesområde Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling. En regning defineres som

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Kasse- og regnskabsregulativ Principper for økonomistyring Godkendt af byrådet den 20. juni 2011, pkt. 108 Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 1 1.1. Lovgrundlag... 1 1.2.

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Bevillingsprincipper

Bevillingsprincipper Bevillingsprincipper BEVILLINGSPRINCIPPER. I lov om kommunernes styrelse paragraf 21, stk. 1 og 2, er anført følgende: "Udvalgene bestyrer de anliggender, der er underlagt dem, inden for rammerne af det

Læs mere

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 CVR-NR. 37 24 29 85 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 IDENTIFIKATION AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB FOR 2016... 1

Læs mere

TIDSPLAN FOR AFSLUTNING AF REGNSKAB FOR ÅRET 2015

TIDSPLAN FOR AFSLUTNING AF REGNSKAB FOR ÅRET 2015 Til samtlige centre, afdelinger og institutioner TIDSPLAN FOR AFSLUTNING AF REGNSKAB FOR ÅRET 2015 20-11-2015 Regnskabsafslutningen for 2015 nærmer sig med hastige skridt. De centralt fastsatte tidsfrister

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017

2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 Journalnr. 17/17877 Måned Dato Hvem Indhold Aktivitet Hver måned Områderne og Økonomi Budgetopfølgning 2018 De budgetansvarlige

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 INDLEDNING Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelse og styring af Gentofte Kommune. Gentofte Kommunalbestyrelse har besluttet en politisk organisering

Læs mere

Hvad er et budget i regionerne?

Hvad er et budget i regionerne? Inspirationsnotat nr. 2cc til arbejdet i MED-Hovedudvalg 3. juli 2007 Hvad er et budget i regionerne? Hvad er et budget - kort fortalt? Et budget er en oversigt over alle de forventede indtægter og udgifter.

Læs mere

Principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring Principper for økonomistyring 1 Indhold 1. Generelt... 4 Lovgrundlag... 4 Formål... 4 Uddybende bilag... 4 Gyldighedsområde... 4 2. Ajourføring... 5 3. Styreform... 6 Generelt... 6 De politiske rammer...

Læs mere

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning)

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning) Byggeprogram og anlægsbevilling (vejledning) Senest ajourført den 4. november 2008 BYGGEPROGRAM OG ANLÆGSBEVILLING 1. KOMPETENCE- OG OPGAVEFORDELING I HENHOLD TIL BYGGEREGULATIVET Byggeprogram Byggeregulativets

Læs mere

POLITISK ØKONOMISK TIDSPLAN i 2014 samt procedurer

POLITISK ØKONOMISK TIDSPLAN i 2014 samt procedurer POLITISK ØKONOMISK TIDSPLAN i 2014 Politisk tidsplan for regnskabsaflæggelsen 2013 Procedure for egnskab 2013 1 Økonomisk tidsplan og procedure Indholdsfortegnelse Side 1. Tidsplan i 2014 for regnskabsaflæggelse

Læs mere

STEVNS KOMMUNE Principper for økonomistyring (Regulativ for kasse- og regnskabsvæsen)

STEVNS KOMMUNE Principper for økonomistyring (Regulativ for kasse- og regnskabsvæsen) STEVNS KOMMUNE Principper for økonomistyring (Regulativ for kasse- og regnskabsvæsen) Gældende fra 1. januar 2007 Senest ajourført: 9. september 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 GENERELT 3 2 AJOURFØRING 5

Læs mere

ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE

ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE Side 2 af 58 Indholdsfortegnelse (UDKAST) 1. Forord (UDKAST) 5 2. Generelle forvaltningsbestemmelser 7 3. Kommunens økonomiske principper 8 4. Budgetproces 9 5. Bevillingsregler

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE Acadre 10/186. Lb. nr. 32110. REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Hvem er omfattet...3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...4 4. Reguleringer

Læs mere

Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune

Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune I henhold til regelsæt Principper for økonomistyring skal der etableres rutiner for økonomistyring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune og alle

Læs mere

Principper for økonomistyring (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring (Kasse- og regnskabsregulativ) SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Principper for økonomistyring (Kasse- og regnskabsregulativ) Godkendt af Byrådet den xx.xx.2014, pkt. Ændringere er markeret med blåt. 2 Indholdsfortegnelse 1. Generelt...

Læs mere

SPILLEREGLER FOR GOD ØKONOMISTYRING. Opbevaring og registrering af midler

SPILLEREGLER FOR GOD ØKONOMISTYRING. Opbevaring og registrering af midler SPILLEREGLER FOR GOD ØKONOMISTYRING Opbevaring og registrering af midler Indholdsfortegnelse Forord...3 Formål...3 Spilleregel for opbevaring og registrering af midler...3 Midler der administreres for

Læs mere

Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning for Norddjurs Kommune

Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning for Norddjurs Kommune Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning 2014 for Norddjurs Kommune ALLE BRUGERE KAN BOGFØRE I GAMMELT REGNSKABSÅR (2014) TIL OG MED DEN 15. JANUAR 2015. EFTER DENNE DATO ER DER LUKKET FOR BOGFØRING I

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem Rudersdal Kommune og bestyrelsen for Børnehuset Honningkrukken beliggende

Læs mere

PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING. Regulativ for Kasse- og Regnskabsvæsen

PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING. Regulativ for Kasse- og Regnskabsvæsen PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING Regulativ for Kasse- og Regnskabsvæsen Indholdsfortegnelse 1. GENERELT...3 LOVGRUNDLAG... 3 FORMÅL... 3 FORHOLDET TIL KOMMUNENS GENERELLE STYRINGSPRINCIPPER... 3 2. UDDYBENDE

Læs mere

SPILLEREGLER FOR GOD ØKONOMISTYRING. Anvendelse af IT-systemer

SPILLEREGLER FOR GOD ØKONOMISTYRING. Anvendelse af IT-systemer SPILLEREGLER FOR GOD ØKONOMISTYRING Anvendelse af IT-systemer Forord Dette dokument er et af rammebilagene til Spilleregler for god økonomistyring, som beskriver den overordnede ramme for kasse- og regnskabsfunktionen.

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Regnskabsafslutning for året 2013 Tids- og aktivitetsplan

Regnskabsafslutning for året 2013 Tids- og aktivitetsplan Generelt I principper for økonomistyring er fastsat regler for regnskabsaflæggelse. Inden udgangen af november måned skal der udarbejdes en detaljeret tids- og aktivitetsplan for den kommende regnskabsafslutning.

Læs mere

Dragør Kommune. Kasse- og regnskabsregulativ

Dragør Kommune. Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Indholdsfortegnelse: 1 GENEREL...4 1.1 LOVGRUNDLAG...4 1.2 FORMÅL...4 1.3 FORHOLDET TIL KOMMUNENS GENERELLE STYRINGSPRINCIPPER...4 1.4 GYLDIGHEDSOMRÅDE...4 2 AJOURFØRING...5

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Ledelsesnotat Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen 851 Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Emne: Afsluttende revision af årsregnskabet 2016 Dato:

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Region Midtjylland

Styrelsesvedtægt for Region Midtjylland Regionshuset Viborg Styrelsesvedtægt for Region Midtjylland Kapitel 1 Regionsrådet 1. Regionsrådet består af 41 medlemmer. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000

Læs mere

Økonomisk Styringsgrundlag for Gribskov kommune (Kasse- og Regnskabsregulativ)

Økonomisk Styringsgrundlag for Gribskov kommune (Kasse- og Regnskabsregulativ) Økonomisk Styringsgrundlag for Gribskov kommune (Kasse- og Regnskabsregulativ) Godkendt af Gribskov Byråd Den:xxxxxxxxxx 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1 Lovgrundlag...3 1.2 Formål...3 1.3 Uddybende

Læs mere

Driftsoverenskomst. Udnyttelsen af institutionens fysiske rammer skal overholde den byggelovgivning, der gælder for institutionen.

Driftsoverenskomst. Udnyttelsen af institutionens fysiske rammer skal overholde den byggelovgivning, der gælder for institutionen. Driftsoverenskomst Driftsoverenskomst mellem Frederikssund Kommune og Bestyrelsen for Sct. Georgs Gårdens Børnehus, beliggende Valmuevej 10, om institutionens drift som integreret daginstitution for børn

Læs mere

Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for kommuner 6 BEVILLINGSREGLER Indhold Side 6.0 Indledning 6.0-1 6.1 Bevillingstyper 6.1-1 6.2 Bevillingsniveau 6.2-1 6.2.1 Bevillingsniveau for driftsbevillinger 6.2-1 6.2.2

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland Region Midtjylland Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 47-Eftersendelse Regionshuset Viborg

Læs mere

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune Bilag Den 26. november 2007 Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I forbindelse med aflæggelsen af åbningsbalancen

Læs mere