Grænsehindringer i Norden på social- og arbejdsmarkedsområdet. Sammenfattende beskrivelse af grænsehindringer med løsningsforslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grænsehindringer i Norden på social- og arbejdsmarkedsområdet. Sammenfattende beskrivelse af grænsehindringer med løsningsforslag"

Transkript

1 Grænsehindringer i Norden på social- og arbejdsmarkedsområdet Sammenfattende beskrivelse af grænsehindringer med løsningsforslag

2

3 Grænsehindringer i Norden 1

4 2 Grænsehindringer i Norden

5 Grænsehindringer i Norden på social- og arbejdsmarkedsområdet Sammenfattende beskrivelse af grænsehindringer med løsningsforslag Ekspertgruppen under EK-A/EK-S Nord 2012:012 Grænsehindringer i Norden 3

6 Grænsehindringer i Norden på social- og arbejdsmarkedsområdet Sammenfattende beskrivelse af grænsehindringer med løsningsforslag Ekspertgruppen under EK-A/EK-S Nord 2012:012 ISBN Nordisk Ministerråd 2012 Layout: Hanne Lebech/NMR Omslagsfoto: Karin Beate Nøsterud/norden.org Foto: s. 8: Johannes Jansson/NMR; s.12: Johannes Jansson/NMT; s.22 Johannes Jansson/NMR; s. 32 Image Select; s. 40 Ojo Images; s. 48 Image Select; s. 56 Image Select; s. 68 Magnus Fröderberg/NMR; s. 70 Ojo Images; s. 78 Johannes Jansson/NMR; s. 84 Magnus Fröderberg/NMR Oversættelse: Martin Mathiasen Denne rapport er udgivet med finansiel støtte fra Nordisk Ministerråd. Indholdet i rapporten afspejler dog ikke nødvendigvis Nordisk Ministerråds synspunkter, meninger, holdninger eller anbefalinger. Det nordiske samarbejde Det nordiske samarbejde er en af verdens mest omfattende regionale samarbejdsformer. Samarbejdet omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt Færøerne, Grønland og Åland. Det nordiske samarbejde er både politisk, økonomisk og kulturelt forankret, og er en vigtig medspiller i det europæiske og internationale samarbejde. Det nordiske fællesskab arbejder for et stærkt Norden i et stærkt Europa. Det nordiske samarbejde ønsker at styrke nordiske og regionale interesser og værdier i en global omverden. Fælles værdier landene imellem er med til at styrke Nordens position som en af verdens mest innovative og konkurrencedygtige regioner. Nordisk Ministerråd Ved Stranden 18 DK-1061 København K Telefon (+45) Grænsehindringer i Norden

7 Indholdsfortegnelse Nordisk Ministerråds forord... 7 Forord... 9 Indledning A Problemstillinger vedrørende sociale ydelser og sociale tjenester Social bistand og sociale tjenester A1 Hjemsendelse af nordiske statsborgere, som søger social bistand A2 Førerhund i forbindelse med rejse A3 Personlig hjælper i forbindelse med flytning A4 Flytning institutionaliserede personer A5 Kørselsordninger for personer med funktionsnedsættelse A6 Flytning med handicapkøretøj B Problemstillinger vedrørende social sikring Anvendelig lovgivning B1 Forskelle i landenes arbejdsgiverafgifter B2 Nordiske studerendes socialforsikring i Sverige B3 Den finske firemånedersregel Sygdom, moderskab og ligestillede ydelser ved faderskab B4 Sygeforsikring for finske studerende B5 Arbejdsrevalidering i bopælslandet B6 Deltidssygemeldt person, som begynder at arbejde på deltid i et andet land end arbejdslandet B7 Den norske faderkvote B8 Lavere godtgørelse ved forældreorlov som følge af studiestøtte fra forkert land Invaliditetsydelser B9 De nordiske lande har forskellige bestemmelser, når det gælder retten til og beregningen af ydelser i forbindelse med invaliditet B10 Beregning af ydelse ved invaliditet efter arbejde i flere nordiske lande B11 Supplerende støtte til personer med pension fra Island Grænsehindringer i Norden 5

8 Arbejdsløshedsydelser B12 Krav om at skulle være omfattet af forskellige landes arbejdsløshedsforsikring uden afbrydelse for ikke at risikere lavere arbejdsløshedsydelse B13 En grænsependler, som bliver arbejdsløs under sygdom, får ingen godtgørelse, når han eller hun genvinder en del af sin arbejdsevne B14 Ret til dagpenge efter en periode med eksempelvis arbeidsavklaringspenger fra Norge. 60 B15 Reglerne vedrørende arbejdsløshedsforsikring for timelønnede grænsearbejdere er komplicerede B16 Aldersgrænse for optagelse i en svensk A-kasse B17 Supplerende krav om udført arbejde, hvis man ønsker at sammenlægge arbejds- og forsikringsperioder fra et andet land, når man søger om dagpenge B18 Arbejdsløshedsydelser til lønmodtagere i vikarbureauer Førtidspensionsydelser B19 Retten til dansk efterløn ved bosættelse uden for Danmark Familieydelser B20 Koordinering af den svenske forældreydelse B21 Det særlige bidrag i den svenske boligsikring ophører ved udlandsarbejde B22 Bortfald af forældreydelse ved tidsbegrænset arbejde B23 Forskellige familiebegreber B24 Dage med godtgørelse for forældreorlov modregnes forskelligt i de nordiske lande Administrative problemstillinger B25 Lange sagsbehandlingstider i EU-sager C Arbejdsmarkedsmæssige problemstillinger Arbejdsmarkedsmæssige problemstillinger C1 Erhvervspraktik i et andet nordisk land C2 Ret til orlov på grund af politiske opgaver for en person, som bor i ét land og arbejder i et andet land C3 Bidrag til rejser til jobsamtaler over grænserne er ikke mulige C4 Grænsearbejderes mulighed for at få arbejdsløshedsydelser ved orlov i forbindelse med studier Grænsehindringer i Norden

9 Nordisk Ministerråds forord Arbejdet med at fjerne grænsehindringer har i flere år været prioriteret højt i de nordiske lande. Man har løbende udarbejdet en række analyser og rapporter på området. På statsministrenes møde i Punkaharju i 2007 blev det besluttet, at man skulle gøre indsatsen for at fjerne grænsehindringer mere operativ ved at oprette et grænsehindringsforum. Samarbejdet på dette område skal ud over at værne om medborgernes rettigheder fremme den økonomiske vækst og styrke de nordiske landes konkurrenceevne. Et centralt element i indsatsen for at styrke et åbent og fleksibelt arbejdsmarked på tværs af de nordiske lande, som er til gavn for borgere og virksomheder, er, at adgangen til arbejdsmarkedet, adgangen til de sociale forsikringssystemer og velfungerende sociale servicesystemer for mennesker både på og uden for arbejdsmarkedet fungerer enkelt og effektivt, så borgerne ikke oplever, at de kommer i klemme mellem de forskellige systemer i landene. Medlemskabet i EU samt EØS-aftalen har givet nye muligheder og nye udfordringer på disse områder. De tidligere nordiske aftaler om social forsikring og det fælles arbejdsmarked var i høj grad baseret på, at folk modtog ydelser fra de lande, hvor de havde bopæl. I dag koordineres for eksempel socialforsikring via EU's regelværk, som kræver en meget høj grad af koordinering og samarbejde landene imellem med henblik på at sikre, at borgerne ikke havner i utilsigtede situationer. Denne rapport fokuserer på en række af de grænsehindringer, som findes på social- og arbejdsmarkedsområdet, og indeholder forslag til, hvordan de kan løses. Arbejdet er bestilt af embedsmandskomitéerne EK-A og EK-S blandt andet på grund af et ønske fra landene om en stærkere forankring af arbejdet med grænsehindringer inden for de enkelte sektorer. Rapporten er udarbejdet af en gruppe eksperter fra landenes egne myndigheder. Jeg håber, at rapporten og dens konklusioner vil blive anvendt aktivt af embedsmænd og politikere i de pågældende lande med henblik på at finde løsninger på de hindringer, der tages op i rapporten. Halldór Ásgrímsson Generalsekretær Nordisk Ministerråd Grænsehindringer i Norden 7

10 8 Grænsehindringer i Norden

11 Forord Til Nordisk Embedsmandskomité for arbejdsliv og Nordisk Embedsmandskomité for social- og helsepolitik Ekspertgruppen har arbejdet under Nordisk Ministerråds Embedsmandskomité for social- og helsepolitik (EK-S) og Embedsmandskomité for arbejdsliv (EK-A). Gruppen har haft til opgave at udrede de grænsehindringer, som personer, der bevæger sig mellem de nordiske lande, støder på i forhold til arbejdsmarked, social sikring og sociale tjenester. Arbejdet har taget udgangspunkt i Nordisk Ministerråds sekretariats fortegnelse over de nordiske grænsehindringer, som sekretariatet er blevet underrettet om. Ekspertgruppen har haft til opgave at kortlægge årsagerne til grænsehindringerne og komme med mulige løsningsforslag til embedsmandskomitéerne. Komitéerne vil efterfølgende træffe beslutning om videre tiltag. Også Nordisk Ministerråds Grænsehindringsforum vil behandle gruppens løsningsforslag. Gruppen fik desuden til opgave at fremlægge et forslag til, hvordan grænsehindringsarbejdet kan organiseres i fremtiden. Gruppen skulle endvidere diskutere en model for håndtering af problemsituationer, der opstår, når en person, som flytter fra ét nordisk land til et andet eller pendler mellem nordiske lande, står uden økonomisk godtgørelse på rimelige vilkår, på trods af at det står klart, hvilket lands lovgivning, der skal anvendes. Ekspertgruppens arbejde blev indledt med et møde i København i september EK-A og EK-S udpegede eksperter fra hvert land. Derudover blev de selvstyrende områder inviteret til at deltage med hver sin repræsentant. Også repræsentanter fra landenes ministerier eller departementer kunne deltage i ekspertgruppens arbejde ved behov. De medlemmer i ekspertgruppen, der repræsenterer de arbejdsmarkedsmæssige problemstillinger, har været: Lis Witsø-Lund og Marie Beck Jensen (fr.o.m. den 1 august 2011) (Beskæftigelsesministeriet, Danmark) Liisa Heinonen (Arbets- och näringsministeriet, Finland) Hildur Sverrisdottir Röed og Bjarnheidur Gautadottir (Velfærdsministeriet, Island) Mona Martinsen (Arbeidsdepartementet, Norge) Stina Sterner (t.o.m. den 31. august 2011) og Mona Karlsson (fr.o.m. den 1. september 2011) (Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Sverige) Martin Sandblom (t.o.m. den 31. august 2011) og Åsa Bergqvist (fr.o.m. den 1. september 2011) (Arbetsförmedlingen, Sverige) Gruppens eksperter inden for områderne sikring og sociale tjenester har været: Eva Ejdrup Winther og Karin Møhl Larsen (Social- og Integrationsministeriet, Danmark) Essi Rentola (Folkpensionsanstalten, Finland) Hildur Sverrisdottir Röed og Bjarnheidur Gautadottir (Velfærdsministeriet, Island) Christiane Sørby Hansen (Arbeidsdepartementet, Norge) Ann-Kristin Robertsson og David Grenabo (Försäkringskassan, Sverige) 1 Gruppen har afholdt syv møder i Helsingfors og to videokonferencer. Disse har fundet sted den 8. december 2010, den marts 2011, den maj 2011, den 31. august 2011, den 9. november 2011, den 15. december 2011, den februar 2012, den 8. marts 2012 og den 29. marts Grænsehindringer i Norden 9

12 Essi Rentola har været formand og Mona Martinsen viceformand for gruppen. En repræsentant for Nordisk Ministerråds sekretariat, Jakob Schmidth, har deltaget i gruppens møder som observatør. Ekspertgruppen har ydermere knyttet eksterne ressourcer til gruppen, som har bidraget til gruppens arbejde. Heli Mäkipää har været sagkyndig førstesekretær, mens Anna Leino har været gruppens sagkyndige andensekretær. Begge sekretærer er fra foreningen Pohjola-Norden i Finland. Ekspertgruppen har samarbejdet med forskellige ministerier, myndigheder og instanser i Norden. Disse har skrevet tekster til den såkaldte bruttoliste 2, som udgør arbejdsmaterialet, og skrevet kommentarer til teksterne i både slutrapporten og i bruttolisten under ekspertgruppens arbejde. I januar 2012 sendte gruppen desuden udkastet til slutrapporten til godkendelse hos disse ministerier, myndigheder og instanser. Helsingfors, marts 2012 Essi Rentola Mona Martinsen Åsa Bergqvist David Grenabo Liisa Heinonen Marie Beck Jensen Lis Witsø-Lund Hildur Sverrisdottir Röed Bjarnheidur Gautadottir Christiane Sørby Hansen Mona Karlsson Karin Møhl Larsen Ann-Kristin Robertsson Eva Ejdrup Winther Anna Leino Heli Mäkipää Jakob Schmidth Bilag: Bilag: Bilag A: Bruttoliste Bilag B: Ekspertgruppens mandat Bilag C: Ekspertgruppens arbejdsliste 2 Se bilag A.a 10 Grænsehindringer i Norden

13 Grænsehindringer i Norden 11

14 12 Grænsehindringer i Norden

15 Indledning Ekspertgruppe, som udreder grænsehindringer i Norden I 2010 udtrykte både Grænsehindringsforum og det danske formandskab i Nordisk Ministerråd et ønske om, at Nordisk Ministerråds sektorer skulle spille en mere aktiv rolle i at identificere og eliminere grænsehindringer inden for deres respektive områder. Nordisk Ministerråds Embedsmandskomité for socialog helsespørgsmål (EK-S) og Embedsmandskomité for arbejdslivet (EK-A) tog udfordringen op og gik aktivt ind i grænsehindringssamarbejdet ved at etablere en tværsektoriel ekspertgruppe. Ekspertgruppen har taget stilling til den fortegnelse over grænsehindringer, som Nordisk Ministerråd sammenstillede i sommeren I slutrapporten har gruppen valgt at behandle sammenlagt 35 3 grænsehindringer, som vedrører den sociale sikring, arbejdsmarkedet og sociale tjenester. Af de grænsehindringer, der var med på den oprindelige fortegnelse, udelod man blandt andet problemstillinger, der vedrører indrejse til et land, rent arbejdsretslige problemstillinger og problemstillinger vedrørende godkendelse af udenlandsk uddannelse. Flere af de grænsehindringer, der behandles i denne rapport, gælder som følge af EU-forordninger ikke kun mellem de nordiske lande, men også i forhold til andre EU/EØS-lande og Schweiz. Gruppen har imidlertid valgt at anvende formuleringen nordisk land eller bopæl i et nordisk land. Udtrykkene varierer i forhold til problemstillingen, og det er forholdet mellem disse lande, der udgør temaet for arbejdet. De problemstillinger, der behandles, er grupperet som følger: Problemstillinger vedrørende social bistand og sociale tjenester samt problemstillinger, som er omfattet af EU's forordninger 492/ og 1612/68 5 samt Nordisk Konvention om social bistand og sociale tjenester. Problemstillinger vedrørende social sikring samt problemstillinger, som reguleres i EU's forordninger om koordinering af den sociale sikring 883/ og 987/2009 7, 1408/71 8 og 574/72 9 samt Nordisk Konvention om social sikring. a. Problemstillinger, der vedrører, hvilket lands lovgivning der skal anvendes 3 Se bilag C: Ekspertgruppens arbejdsliste. 4 Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 492/2011 af 5. april 2011 om arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Unionen. 5 Rådets forordning (EØF) nr. 1612/68 af 15. oktober 1968 om arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Fællesskabet. 6 Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger. 7 Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) 987/2009 af 16. september 2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger. 8 Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet. 9 Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse af forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere og deres familiemedlemmer, som flytter inden for Fællesskabet. Grænsehindringer i Norden 13

16 b. Problemstillinger, der vedrører ydelser i forbindelse med sygdom, moderskab, faderskab og lignende c. Problemstillinger vedrørende invaliditetsydelser d. Problemstillinger vedrørende sikring i forbindelse med arbejdsløshed e. Problemstillinger vedrørende ydelser i forbindelse med førtidspensionering f. Problemstillinger vedrørende familieydelser Problemstillinger, som vedrører arbejdsmarkedet, og som er omfattet af EU's forordninger 492/2011 samt 1612/68 og/eller af EU's forordninger om koordinering af de sociale sikringsordninger 883/2004 og 987/2009 samt 1408/71 og 574/72. Gruppen indledte arbejdet med en almen kortlægning af alle grænsehindringer på baggrund af lovgivning og praksis i hvert enkelt nordisk land. På trods af at de fleste oprindelige grænsehindringsmæssige problemstillinger var blevet præsenteret, så de gjaldt for et bestemt land eller to lande, bedømte gruppen, at der var grund til at foretage en mere omfattende kortlægning, som også omfattede de øvrige landes synsvinkel. Flere af de oprindelige grænsehindringer var desuden beskrevet på en sådan måde, at det var svært at forstå, hvad problemet var. Derfor har gruppen for hver enkel grænsehindring beskrevet situationen ud fra lovgivning og praksis i hvert enkelt nordisk land, hvilket har resulteret i et baggrundsnotat (den såkaldte bruttoliste). Bruttolisten beskriver også, hvilke grænsehindringer der gælder for alle nordiske lande, og hvilke der eventuelt er hindringer, som skyldes et lands lovgivning og praksis. Slutrapport med løsningsforslag I slutrapporten har gruppen sammenfattet grænsehindringerne og fremlagt forslag til, hvordan grænsehindringerne kan løses. Gruppen har udelukkende vurderet, hvordan de forskellige grænsehindringer teknisk set ville kunne løses. Det har ikke ligget inden for rammerne for gruppens arbejde at behandle eller danne sig et overblik over samtlige tænkelige konsekvenser, som løsningsforslagene kan indebære i andre situationer. Endvidere har det ikke været muligt at analysere de administrative eller økonomiske omkostninger eller EU-retslige konsekvenser, som forslagene kan medføre. Ekspertgruppens løsningsforslag er således en gennemgang af mulige løsningsmodeller, som helt eller delvist kan afhjælpe den konkrete grænsehindring. Disse mulige løsningsforslag skal ikke opfattes som en tilkendegivelse af national stillingtagen eller som et udtryk for støtte til gennemførelse af enkelte løsningsforslag. Gruppen har heller ikke foretaget nogen vurdering af, om de forskellige lande bør foretage ændringer i eksempelvis den nationale lovgivning eller deres administrative rutiner, som ville kunne løse grænsehindringerne. Der kan desuden findes igangværende udredninger i de enkelte lande, som sammenfalder med visse af de grænsehindringer, der behandles i denne rapport. 10 Beslutninger om, hvordan de enkelte grænsehindringer skal løses, bør træffes på nationalt niveau. 10 Se eksempelvis PSFU's (Parlamentariska socialförsäkringsutredningen) delbetænkning 'I gränslandet. Social trygghet vid gränsarbete i Norden', SOU 2011: Grænsehindringer i Norden

17 Hensigten med ekspertgruppen er i tråd med det nordiske samarbejdes karakter ikke at lægge grunden for eller foreslå en harmonisering af de nordiske landes socialsystem. Løsningsforslagene kan opdeles som følger: Problemstillinger, som kræver ændringer i den nationale lovgivning Problemstillinger, som kræver ændringer i tolkningen af EU-lovgivningen i forhold til bestemmelserne i den nationale lovgivning Problemstillinger, som skyldes mangelfuld information, og som kan løses ved hjælp af øget information og uddannelse Problemstillinger, som kan løses ved hjælp af bilaterale overenskomster Problemstillinger, som kræver ændringer i EU-lovgivningen eller forbedret informationsudveksling mellem EU-landene I forbindelse med nogle af problemstillingerne har gruppen desuden kunnet konstatere, at problemet allerede er løst, eller at der efter gruppens opfattelse ikke er tale om en grænsehindring. I mange af problemstillingerne indeholder løsningsforslaget elementer fra alle ovenstående punkter. Det grundlæggende problem skyldes ofte, at de personer, der bevæger sig mellem landene, bliver genstand for flere landes lovgivning. De problemstillinger, der handler om social sikring, sorterer primært under landenes nationale beslutningsmyndigheder, hvilket indebærer, at de nationale lovgivninger hovedsageligt ikke er blevet harmoniseret. Det enkelte land bevilger kun ydelser i overensstemmelse med sin egen lovgivning. På den anden side skal landene behandle personer, der har benyttet sin ret til fri bevægelighed, på en ligeværdig måde i forhold til dem, der er forsikret i deres hjemland. En af de vanskeligste problemstillinger er bestemmelsen om iagttagelse af et andet lands "ligeværdige ydelser, indkomster, omstændigheder og hændelser" i artikel 5 i forordning 883/2004. En bredere fortolkning af denne bestemmelse ville medføre, at visse grænsehindringer kunne fjernes. Udfordringer i arbejdet Ekspertgruppen har opdelt problemstillingerne i tre grupper, nemlig problemstillinger vedrørende social bistand og sociale tjenester, problemstillinger vedrørende social sikring og problemstillinger vedrørende arbejdsmarkedet. En generel iagttagelse, som gruppen har gjort, er, at beskrivelsen af de forskellige grænsehindringer i mange tilfælde har været meget skematisk. I forbindelse med flere af grænsehindringerne har det derfor været en udfordring at finde ud af, hvilket regelsæt grænsehindringen skyldes, og hvilke lande der berøres af den aktuelle grænsehindring. Oversigten over grænsehindringerne indeholdt ingen information om de forskellige grænsehindringers omfang. Det har gjort det svært at vurdere problemernes omfang, og hvilke grænsehindringer der bør prioriteres. Gruppen har også lagt mærke til, at det i forbindelse med mange af grænsehindringerne kan virke, som om de ansvarlige myndigheder kun i ringe grad er bekendte med, at disse problemer eksisterer. Myndighedernes kendskab til den aktuelle grænsehindring varierer naturligvis mellem landene og de forskellige grænsehindringer. Grænsehindringer i Norden 15

18 I forhold til de problemstillinger, der vedrører social bistand og sociale tjenester, har en af udfordringerne været den begrænsede information om grænsehindringernes omfang. Gruppen har i sit arbejde haft svært ved at finde information om hindringerne både hos Nordisk Ministerråd og hos myndighederne. Der findes en ny version af Nordisk Konvention om social bistand og sociale tjenester. Denne er dog ikke godkendt. Det virker tværtimod, som om man eventuelt vil begynde at udarbejde en ny nordisk konvention om social bistand og sociale tjenester. De problemstillinger, der vedrører social sikring, udgør halvdelen af rapporten, og de myndigheder i Norden, der sagsbehandler disse sager, har også en del praktisk erfaring med disse problemstillinger. I forbindelse med problemstillinger vedrørende social sikring har en af udfordringerne været forholdet til EUlovgivningen. Man kan sige, at det kun er en mindre del af de problemstillinger, der nu behandles som nordiske grænsehindringer, der udelukkende er nordiske grænsehindringer. Grænsehindringerne gælder for flere af de lande, der anvender EU's lovgivning om koordinering af den sociale sikring (forordningerne 883/2004 og 987/2009 samt forordningerne 1408/71 og 574/72). For at skabe forståelse for de grundlæggende principper i EU's lovgivning om koordinering af den sociale sikring og fremme diskussionen om forskellige løsningsalternativer indeholder følgende kapitel en kort redegørelse af principperne i EU's koordineringsregler, der er gældende mellem de nordiske lande. Eftersom de nordiske lande ikke har identiske ydelser, kan det altid medføre, at personer, der flytter fra ét nordisk land til et andet og bliver omfattet af sikringssystemet i det pågældende land, får andre ydelser, bedre eller ringere, end de havde ret til i det tidligere land. Sådanne situationer vil altid kunne opstå, så længe de nordiske lande har forskellige systemer, som ikke er blevet harmoniseret. I forbindelse med de problemstillinger, der vedrører arbejdsmarkedet, er nogle af grænsehindringerne kendte problemstillinger, som de institutioner i Norden, der sagsbehandler sagerne, har en del praktisk erfaring med. Andre grænsehindringer har været ukendt for institutionerne, og hvad angår disse grænsehindringer, har det været svært at få information fra Nordisk Ministerråd om, hvad der er årsagen til, at grænsehindringen er med på listen, og hvor omfattende problemet er. Koordinering af den sociale sikring inden for EU 11 Hensigten med forordningerne 883/2004 og 987/2009 (samt forordningerne 1408/71 og 574/72) er at koordinere retten til social sikring for de personer, der bevæger sig mellem medlemsstaterne. Målet er, at personer, der udnytter deres ret til fri bevægelighed, ikke mister deres rettigheder i forhold til social sikring. Den sociale sikring omfattes inden for EU af medlemsstaternes nationale beslutningsmyndigheder, men 11 I Norden er der både EU-lande og lande, som ikke er medlem af EU, men som er omfattet af EØS-aftalen. Eftersom de nye EU-forordninger 883/2004 og 987/2009 endnu ikke kunne anvendes i Norge og Island under ekspertgruppens arbejde, har gruppen også behandlet de gamle EU-forordninger 1408/71 og 574/72, som er blevet anvendt parallelt. Eftersom størstedelen af problemstillingerne i forhold til grænsehindringer handler om anvendelse af EU-bestemmelserne vedrørende koordinering af social sikring i EU og EØS, har gruppen her beskrevet de grundlæggende principper for koordineringsbestemmelserne. Formålet er at give læseren af slutrapporten et overordnet indtryk af, hvordan koordinering af social sikring fungerer i EU. 16 Grænsehindringer i Norden

19 koordineringsforordningerne går forud for bestemmelser i den nationale lovgivning, såfremt der er uoverensstemmelser mellem den nationale lovgivning og koordineringsforordningerne. Forordningerne kan anvendes direkte i medlemsstaterne og behøver i modsætning til direktiver ikke at blive gennemført i landenes lovgivning. Den primære retslige årsag til koordineringsforordningerne er artikel 48 i den oprindelige traktat og artikel 29 i EØS-aftalen, som gælder tiltag inden for social sikring. På baggrund af artikel 45 i den oprindelige traktat, som sikrer arbejdskraftens frie bevægelighed, har man udfærdiget forordningerne 492/2011 og 1612/68 om arbejdskraftens frie bevægelighed inden for unionens område. 12 De grundlæggende principper i koordineringsforordningerne 883/2004 og 987/2009 er: Ligebehandling og forbud mod diskriminering på grund af statsborgerskab Fastsættelse af den lovgivning, der skal anvendes. Bindende princip for brug af et lands lovgivning, som hindrer samtidig brug af et andet medlemslands lovgivning Sammenlægning af forsikrings- og ansættelsesperioder, perioder som selvstændig og bosættelsesperioder, som er fuldført i forskellige medlemsstater Eksportabilitetsprincippet, det vil sige sikring af udbetaling af ydelser, uanset hvor en person bor Disse principper gennemsyrer anvendelsen af forordningerne. Anvendelsen af forordningerne bør i særdeleshed styres af forbuddet mod direkte og indirekte diskriminering sammen med bestemmelsen om iagttagelse af ligeværdige ydelser, indkomster, omstændigheder og hændelser i artikel 5 i forordning 883/2004. Der findes på nuværende tidspunkt ikke ret meget erfaring med anvendelsen af denne bestemmelse. En person, der har udnyttet sin ret til fri bevægelighed bør ikke stilles i en ringere position end en person, som altid har været sikret i kun én medlemsstat. De nye forordninger 883/2004 og 987/2009 trådte i kraft den 1. maj 2010 og erstattede for EU-landenes vedkommende de tidligere forordninger 1408/71 og 574/72. De grundlæggende principper i forordningerne er uforandrede. De vigtigste ændringer i de nye forordninger var følgende: udvidelsen af personkredsen til også at omfatte såkaldte ikke-aktive, dvs. personer, som ikke arbejder eller ikke er selvstændige, styrkelse af principperne for god forvaltning de nye bestemmelser om lovgivning, som skal anvendes provisorisk, og bestemmelserne om ydelser, som betales provisorisk den elektroniske udveksling af oplysninger mellem medlemslandenes social- og arbejdsløshedssikringsinstitutioner (EESSI) 13 For Island og Norge gælder indtil videre koordineringsforordningen 1408/71. Forordningerne 883/2004 og 987/2009 vil sandsynligvis begynde at gælde for Island og Norge i løbet af Forordning 492/2011 er endnu ikke inkorporeret i EØS-aftalen. Forordning 1612/68 gælder derfor stadig for Norge og Island. 13 Står för Electronic Exchange of Social Security Information. Grænsehindringer i Norden 17

20 I koordineringsforordningerne er social sikring et unionsbegreb, som ikke nødvendigvis stemmer helt overens med, hvordan social sikring forstås nationalt. Koordineringsforordningerne anvendes for al lovgivning, der gælder for nogen af de risici eller ydelsesgrupper, der defineres i forordning 883/2004. I henhold til artikel 3 i forordningen er disse: ydelser ved sygdom ydelser ved moderskab og dermed ligestillede ydelser ved faderskab ydelser ved invaliditet ydelser ved alderdom ydelser til efterladte ydelser i anledning af arbejdsulykker og erhvervssygdom ydelser ved dødsfald arbejdsløshedsydelser efterløn familieydelser Hver medlemsstat foretager en skriftlig anmeldelse til Europa-Kommissionen om sine ydelser i henhold til artikel 3, dvs. hvilke grene af statens nationale sociale sikring, der hører ind under anvendelsesområdet for koordineringsforordningerne. Medlemsstaterne skal også anmelde ændringer til Europa-Kommissionen. Det er dog EU-domstolen, som i sidste instans afgør grænsen mellem den lovgivning, der er omfattet af koordineringsforordningerne, og den lovgivning, der falder uden for disse. AK 14 tolker koordineringsforordningerne, og her er alle de nordiske lande repræsenteret. Alternativer for det fremtidige grænsehindringsarbejde I henhold til ekspertgruppens mandat skal gruppen også fremlægge et forslag til, hvordan grænsehindringsarbejdet kan organiseres i fremtiden. Gruppen mener, at man bør styrke de arbejdsmetoder og institutioner, der allerede er i brug. De institutioner, der sagsbehandler sager inden for den sociale sikring, samarbejder aktivt inden for deres sektor med henblik på at gøre noget ved de grænsehindringer og tolkningsproblemer, der er forbundet med international lovgivning. Det er også vigtigt, at landene sikrer, at informationsudvekslingen mellem de institutioner, der behandler sagerne, og de behørige myndigheder, er tilstrækkelig. Socialsikringsgruppen og Bistandsgruppen, som er blevet etableret af EK-S og har sit mandat derfra, bør også arbejde aktivt for at rydde grænsehindringer af vejen. Det er vigtigt at synliggøre det arbejde, der udføres af disse og andre arbejdsgrupper. Der bør desuden systematisk følges op på tiltagene og arbejdet. Grænsehindringsforum foreslog på sit møde i Oslo den 25. januar 2012, at ekspertgruppen skal overveje, at enten gøre ekspertgruppen permanent, og at den mødes en gang om året for at kortlægge, analysere og fremlægge løsningsforslag til eventuelle nye hindringer, der er opstået eller at der oprettes et andet forum, hvor nye grænsehindringer kan kortlægges og analyseres, fx Socialsikringsgruppen eller en fast arbejdsgruppe, der etableres under denne 14 Den Administrative Kommission for Koordinering af Sociale Sikringsordninger. 18 Grænsehindringer i Norden

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2007/0229(COD) 2.3.2011 ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 Udkast til udtalelse Alejandro Cercas (PE439.114v01-00) Forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler Öresundskomiteen - et led mellem regler og virkelighed En integreret Øresundsregion giver øget vækst

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 29. april 2010. Nr. 470. Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland I medfør af 41, stk. 7, 53, stk. 9, og

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

Historien om Jyrki og Jóhanna. En almindelig families liv i et Norden med grænser

Historien om Jyrki og Jóhanna. En almindelig families liv i et Norden med grænser En almindelig families liv i et Norden med grænser 1 Historien om Jyrki og Jóhanna En almindelig families liv i et Norden med grænser ANP 2012:724 Nordisk Ministerråd, København 2012 ISBN 978-92-893-2341-3

Læs mere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Udfordring Europæiske statsborgere kommer ikke til Danmark for at udnytte de danske velfærdsydelser. De kommer, fordi

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

30.4.2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 166/ 1. I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

30.4.2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 166/ 1. I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 30.4.2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 166/ 1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af

Læs mere

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG INDIEN OM SOCIAL SIKRING

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG INDIEN OM SOCIAL SIKRING VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG INDIEN OM SOCIAL SIKRING Pensionsstyrelsens vejledning af 5. april 2011 International Social Sikring, j.nr. 93-00033-11 INDHOLD pkt. INDLEDNING 1. ALMINDELIGE

Læs mere

Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg. i koncernen Scandic Hotels Holding AB

Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg. i koncernen Scandic Hotels Holding AB Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg i koncernen Scandic Hotels Holding AB Mellem Scandic Hotels Holding AB og det europæiske udvalg for ansatte i hotel-, catering- samt nærings- og nydelsesmiddelindustrien

Læs mere

BILAG 1. Aftale om fjernelse af grænsehindringer i Norden

BILAG 1. Aftale om fjernelse af grænsehindringer i Norden Aftale om fjernelse af grænsehindringer i Norden Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre) har indgået en aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance,

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972R0574 DA 25.02.2008 016.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1 Skat ved udstationering og indstationering Side 1 Ansættelsesretten regulerer forholdet mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren. Skatteretten regulerer forholdet mellem person og skattemyndighed. Regelsættene

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

ØRESUNDSBESKATNING. 18. oktober 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

ØRESUNDSBESKATNING. 18. oktober 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 18. oktober 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: ØRESUNDSBESKATNING De gældende regler om beskatning af grænsegængere/pendlere indebærer, at både beskatning og betaling af sociale

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Hvordan det forholder sig, når du flytter mellem de nordiske lande Social sikring og sociale ydelser

Hvordan det forholder sig, når du flytter mellem de nordiske lande Social sikring og sociale ydelser Hvordan det forholder sig, når du flytter mellem de nordiske lande Social sikring og sociale ydelser Nordisk konvention om social sikring og Nordisk konvention om social bistand og sociale tjenester Hvad

Læs mere

sektorprogram Social- og sundhedspolitik

sektorprogram Social- og sundhedspolitik sektorprogram Social- og sundhedspolitik Dansk formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 Sektorprogram for social- og sundhedspolitik Danmarks formandsskab i Nordisk Ministerråd 2015 ISBN 978-92-893-3924-7

Læs mere

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 1. december 2006 Kontor: CPR-kontoret J. nr.: 2005-5130-10 Internordiske flytninger - Danmark MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland Retningslinjer

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1971R1408 DA 01.09.2001 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING(EØF) Nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 1. december 2006 Kontor: CPR-kontoret J. nr.: 2005-5130-10 Internordiske flytninger - Grønland MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland Retningslinjer for registrering

Læs mere

Samlenotat vedrørende forslag til fremme af arbejdstagernes

Samlenotat vedrørende forslag til fremme af arbejdstagernes Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0236 Bilag 2 Offentligt N O T A T Samlenotat vedrørende forslag til fremme af arbejdstagernes udøvelse af deres ret til fri bevægelighed 18. november 2013 J.nr. 2013-3509

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

B C1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger

B C1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger 2004R0883 DA 28.06.2012 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B C1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring.

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. Nyhedsbrev om international social sikring Nr. 1, september 2009 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er der informationer om

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1971R1408 DA 07.07.2008 008.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU En sammenlignende

Læs mere

Der er følgende bilag: - Skematisk oversigt over de centrale ydelser, dækket under det gule og det blå kort.

Der er følgende bilag: - Skematisk oversigt over de centrale ydelser, dækket under det gule og det blå kort. Nr. 1, maj 2007 TEMA-NUMMER OM DEN OFFENTLIGE REJSESY- GESIKRING VS. EU-SYGESIKRINGSKORTET Foranlediget af de sidste dages presseomtale udsendes dette Nyhedsbrev om international social sikring som et

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget og Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 3. juli

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 3. juli 2013 Hollandsk nærhedsundersøgelse Sammenfatning Den hollandske regering

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 21. april 2009. Nr. 322. Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1) I

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

EU-bestemmelserne om social sikring

EU-bestemmelserne om social sikring Opdatering 2010 EU-bestemmelserne om social sikring Dine rettigheder, hvis du flytter inden for Den Europæiske Union Europa-Kommissionen EU-bestemmelserne om social sikring Dine rettigheder, hvis du flytter

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

Miniguide for grænsependlere i Norden

Miniguide for grænsependlere i Norden Miniguide for grænsependlere i Norden Til dig der søger arbejde/ arbejder inden for hotel, restauration, catering og turisme Side 1 I Norden er der følgende forbund som overenskomstdækker og organiserer

Læs mere

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet 2 3 3 Hvis du får arbejde i et EØS-land 5 Når du kommer tilbage til Danmark 7 Udstationering 7 Ansættelse i EU 8 Grænsearbejdere 9 Norden 9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser 25. marts 2004 A5-0155/37 ÆNDRINGSFORSLAG 37 37 Betragtning 10 (10) En sådan lovgivning bør forbyde forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og. Tjenesteydelser

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1)

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1) BEK nr 1660 af 27/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 7. maj 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1300570 Senere ændringer

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen 31.05.2013 Indhold Principperne bag reglerne for medicinsk udstyr Styrker/Svagheder i gældende lovgivning Forslag til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere Arbejdsgivers rettigheder og pligter Orientering til udenlandske arbejdsgivere Indhold INDLEDNING... 2 ARBEJDSSKADESIKRING... 3 TEGNING AF FORSIKRING FOR ARBEJDSULYKKER... 3 SIKRING FOR ERHVERVSSYGDOMME...

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne,

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.3.2014 C(2014) 1229 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Arbejde og ophold i udlandet

Arbejde og ophold i udlandet Arbejde og ophold i udlandet 2 Arbejde og ophold i udlandet 5 Hvis du får arbejde i et EØS-land 6 Når du kommer tilbage til Danmark 8 Udstationering 9 Ansættelse i EU 10 Grænsearbejdere 11 Norden 11 Færøerne

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ]( 2012) XXX draft KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Forslag til direktiv om elektronisk fakturering i offentlige indkøb

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer

Bekendtgørelse om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer Bekendtgørelse om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer I medfør af 2, stk. 1 og 2, 514 a og 515 i søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 856 af 1. juli 2010, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Grænsegængere og skat. Folketingets skatteudvalg 23. maj 2007

Grænsegængere og skat. Folketingets skatteudvalg 23. maj 2007 Grænsegængere og skat Folketingets skatteudvalg 23. maj 2007 Øresundsaftalen af 29. okt. 2003 Dansk-svensk bilateral aftale Protokol til nordiske DBO fra 1996 Regulerer skattemæssige forhold for grænsegængere

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015 21. september 2015 Nyhedsbrev Private Clients EU-forordningen 1 om, hvor og efter hvilke regler dødsboer skal behandles, er nu trådt i kraft. Danmark og England står indtil videre udenfor forordningen

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende de nye regler for rejser med selskabsdyr og pas til selskabsdyr

Spørgsmål og svar vedrørende de nye regler for rejser med selskabsdyr og pas til selskabsdyr Spørgsmål og svar Nye regler for rejser med selskabsdyr og pas til selskabsdyr for EU-borgere, der rejser i eller uden for EU Indledning Fra den 29. december 2014 ændres lovgivningen for så vidt angår

Læs mere

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler.

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 11, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, 52 p, stk. 7, og 85 c, stk. 22, i lov om

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Nordisk Børnerettighedsseminar Børnekonventionen 25 år hvor langt er vi kommet i Norden?

Læs mere

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde).

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde). NOTAT Dato: 23. juni 2008 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4150-152 Sagsbeh.: RSK/NHL Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Nr. 3/2005 Om: Andragende af Maria BRZEZINSKA om forskelsbehandling af polske sygeplejersker

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Arv og testamente {SEK(2005) 270} (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Arv og testamente {SEK(2005) 270} (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 01.03.2005 KOM(2005) 65 endelig GRØNBOG Arv og testamente {SEK(2005) 270} (forelagt af Kommissionen) DA DA 1. INDLEDNING Med denne grønbog indledes

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt NOTAT Dato: INM 319 Grund- og nærhedsnotat notat vedrørende forslag om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på

Læs mere