Forebyggelse gennem medier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forebyggelse gennem medier"

Transkript

1 Forebyggelse gennem medier eller om julen stadig er der, når lyset er pustet ud Når julen står for døren, rykker brandvæsnet ud. Det gør de i modsætning til andre julevæsner selvfølgelig hele året, men i julemåneden er udrykningerne særligt hyppige. En opgørelse viser, at udrykningerne i julemåneden er forøget med næsten 50 procent i forhold til andre tider på året (brs.dk 2015). Levende julelys i private hjem er en del af forklaringen. Derfor vil de gerne have os til at ændre adfærd, når der tændes op for julehyggen. Men hvordan kan forandring af hverdags- og højtidsvaner formidles med den ønskede effekt uden at spolere oplevelsen af rodfæstede ritualer og forestillinger om familiehygge? Dette projekt ønsker at undersøge, hvordan offentlige institutioners kommunikation om forebyggelse til borgerne gennem redigerede og reagerede medier formidles og fortolkes. Med fokus på Beredskabsstyrelsen undersøges det i en offentlighedsteoretisk ramme, hvordan planlagt offentlig forebyggelseskommunikation til borgerne kommer til udtryk og modtages gennem kommunikationskanaler, hvor budskabet påvirkes af andre aktører end den oprindelige afsender: I publicistiske medier, hvor journalistisk redigering fungerer som mellemled, og i sociale medier, hvor brugeres offentlige reaktioner former formidlingens videre færd. Projektets afsæt Den offentlighedsteoretiske ramme bygger grundlæggende på Habermas begrebsliggørelse af den borgerlige offentlighed (Habermas 1975 (1962)), hvor særligt de publicistiske 1 nyhedsmedier står som formidlere af det offentlige ræsonnement og dermed som bindeled mellem befolkning og folkevalgte. Nyere offentligheds- og medieteori understreger nyhedsmediernes centrale og meningsdannende position mellem de politiske institutioner og befolkningen (bl.a. Strömbäck & Esser 2014, McQuail 2013, Albæk & devresse 2010, Couldry et al. 2007, Cook 1998), peger på at positionen er styrket i nyere tid (Togeby et al. 2003) og ligeledes spredt udover flere områder gennem medialisering af samfundets mange afkroge (Hjarvard 2008). Endelig udpeger flere offentlighedsteoretikere og medieforskere internettet og herunder fremkomsten af sociale medier som nye offentlige rum, hvor (del)offentligheder kan dannes (bl.a. Couldry 2012, Strömbäck 2009, Dahlgren 2007, Hoff & Storgaard 2005). Den habermasianske beskrivelse af den borgerlige offentlighed fremstår dog som et ideal, der i praksis mere minder om en relation mellem brugere og forvaltere, hvor myndigheder og andre professionaliserede kommunikatører møder borgere, der optræder i rollen som private forbrugere eller klienter med ret til og forventning om skattefinansierede løsninger og (service)ydelser (Lund 2009: 512). Dette ændrer dog ikke ved, at såvel de publicistiske medier som de sociale medier i en offentlighedsteoretisk optik spiller en central rolle, når befolkningen møder myndigheders kommunikation her med de publicistiske medier som en historisk vigtig kanal for offentlig (masse)kommunikation og med de 1 Publicistiske (nyheds)medier henviser til private såvel som offentlige medier, der i en professionelt redigeret referenceramme har som hovedformål at producere og distribuere tekst, billeder og andet medieindhold og som ikke udkommer for at tjene penge, men tjener penge for at kunne udkomme og dermed står i modsætning til fx kommercielle (nyheds)medier (Lund 2013, Rambøll Management 2009). 1

2 sociale medier som en kanal, som offentlige institutioner i sammenligning med private kampagneaktiviteter har været mere tilbageholdende med at ty til (Rohrs 2014, Atkin & Rice 2013). Projektet indskriver sig således i en public relations tradition (Grunig & Hunt 1984), men med fokus på den retoriske tilgang (Heath & Toth 1992), der bl.a. interesserer sig for, hvordan budskaber og definitioner formidles og fortolkes. Forståelsen af medier er endvidere grundlæggende inspireret af Finnemann (2005), der peger på, at informationssamfundet har eksisteret siden talens oprindelse og har udviklet sig gennem fem epoker af mediematricer frem til nutidens informationssamfund, der med internettet som det nye fænomen påvirker dynamikken mellem de allerede kendte medier såvel som brugen af dem. Det er i dette forandringens lys, at det bliver interessant at undersøge ikke bare selve kommunikationen og modtagelsen af denne gennem nye kanaler (sociale medier), men også gennem velkendte (publicistiske) medier, som er under forandring (Hartley 2012). Det gælder ikke bare medierne i sig selv, men også brugen og modtagelsen af dem (Nielsen og Schrøder 2014). Projektets fokus Planlagte kommunikationskampagner fra offentlige institutioner benytter sig selvsagt af andre og flere kommunikationskanaler end publicistiske og sociale medier, når de søger at påvirke adfærd eller informere større eller mindre målgrupper. Men for at fremhæve mediets betydning, lægges fokus i dette projekt på medier, hvor modtageren ikke møder et rent kampagneelement (som f.eks. en folder, en hjemmeside eller en plakat), men hvor kampagnebudskabet er udsat for en redigerende magt (Lund 2002) eller en form for reagerende (mod)magt (Eberholst & Hartley 2013), således at budskabet udfordres af processer, definitionskampe og fortolkninger, hvor autoritære og professionaliserede kilder traditionelt byder ind med historier og vinkler til publicistiske medier og hvor engagerede brugere og konsekvenseksperter reagerer med forståelser og meninger i sociale medier, der alt sammen får betydning for det medierede budskab. Spørgsmålet er, hvilken betydning det i lyset af nye mediedynamikker og ændret mediebrug får for formidlingen og modtagelsen af budskabet. På det generelle plan handler det om myndigheders forandringskommunikation gennem medier og borgernes modtagelse af denne, på det specifikke plan om, hvordan Beredskabsstyrelsens kommunikative forebyggelsesinitiativer formidles og legitimeres i medier og fortolkes og vurderes af modtagerne. Men da medietekster om forebyggelse indenfor beredskabsområdet ikke er omfangsrigt nok til alle dele af undersøgelsen, vil der blive inddraget medietekster om forebyggelse omhandlende andre offentlige myndigheder indenfor områder som sundhed, miljø og trafik. Udover at det samlet set kan give en større datamængde, når forebyggelse gennem medier skal vurderes på det generelle plan, så giver det også mulighed for komparative analyser på det specifikke plan, hvor de øvrige områder kan holdes op mod beredskabsområdet. Hvor rammen er et offentlighedsteoretisk perspektiv, så søges billedet udfyldt med bidrag fra forskellige forskningstraditioner idet genstandsfeltet studeres og analyseres gennem agenda settingtraditionen med fokus på, hvordan budskaber om forebyggelse prioriteres og refereres i medier (bl.a. devreese 2005, McCombs 2005, 1972), gennem en sprogvidenskabelig tradition med fokus på, hvilke argumentationsformer og derigennem opnåelse af legitimitet det medierede budskab får (bl.a. Van Dijk 1998), gennem troværdighedsforskningens fokus på modtagerens vurdering af afsenderens troværdighed i et medieret budskab (bl.a. Elliot 1997), gennem receptionsforskningens fokus på generelle aspek- 2

3 ter ved modtagelsen i form af modtagerens forståelse og holdning (Schrøder 2003) og gennem effektforskningen fokus på modtagernes selvvurderede påvirkning af og kendskab til det kommunikerede budskab (gengivet af Sepstrup 2007). Projektets problemformulering Det leder frem til en problemformulering, der primært søges at blive besvaret gennem det empiriske materiale: - Hvordan og i hvilket omfang formidles forebyggelseskommunikation gennem publicistiske og sociale medier vurderet ud fra kategorier om udbredelse, medietype, genre, kilder/brugere, afsender og kampagnetype? - Hvordan legitimeres offentlige aktørers budskab i medierede tekster og hvilke typer af argumentation benyttes af de aktører, der kommer til orde i medietekster om forebyggelse vurderet ud fra kategorier med afsæt i de klassiske appelformer? - Hvordan forholder modtagerne sig til det medierede budskab om forebyggelse indenfor beredskabsområdet vurderet ud fra kategorier om troværdighed, relevans og holdning? - Hvilket kendskab har modtagerne til det budskab, som Beredskabsstyrelsen ønsker at formidle, hvordan vurderes dette og hvor sandsynligt er det, at det vil føre til handling? - Hvilke roller tildeles modtagerne i de medierede tekster og hvordan ser modtagerne selv deres handlemuligheder vurderet i et offentlighedsteoretisk perspektiv? Projektets metoder Den metodiske tilgang vil basere sig på kvantitative og kvalitative metoder og kan overordnet inddeles i indholdsanalyse og receptionsanalyse. Desuden vil litteraturstudier af særligt forskningslitteratur vedrørende offentlige myndigheders planlagte forandrings- og forebyggelseskommunikation gennem medier indgå som et væsentligt element i kortlægningen af feltet. Når det gælder forebyggelseskommunikation om brand eller andre beredskabsområder, tilbyder forskningslitteraturen baseret på en foreløbig søgning tilsyneladende ikke noget nævneværdigt, hvorfor et første led i undersøgelsen vil være et litteraturstudie i betydningen en systematisk indsamling af relevant litteratur (Fink 2010) om forebyggelses- og forandringskommunikation inden for beredskabsområdet og beslægtede områder som sundhed, miljø og trafik. Målet med dette er dels at kvalificere de spørgsmål, der stilles til det empiriske materiale, dels at indsamle viden til at tegne et generelt billede af, hvordan offentlige institutioners forebyggelseskommunikation forløber, når det filtreres gennem redigerede eller reagerede medier forud for modtagelsen. Indholdsanalyse af medietekster benyttes både kvantitativt i content analysis-traditionen (Barelson 1999 (1952), Hansen et al. 1998) og kvalitativt i en tekstnær (Becker Jensen 1997) og argumentationsanalytisk tilgang (Møller Nielsen 2010, Boolsen 2006). Det centrale træk ved kvantitativ indholdsanalyse er, at den fokuserer på, hvad der bliver sagt, ikke hvorfor det bliver sagt, eller hvordan folk opfatter det sagte (Barelson 1999(1952). Den kvantitative indholdsanalyse er en oplagt tilgang, når et stort medieindhold som det er tilfældet her skal beskrives systematisk (Hansen et al. 1998). Formålet med en sådan analyse er at identificere og tælle forekomster af særlige karakteristika for på den måde at finde tendenser i den analyserede data. Selve processen, hvor medieindholdet studeres med henblik på kvantificering, kan dog i mange tilfælde bedre beskrives 3

4 som en kvalitativ tilgang, idet arbejdet med teksten er tekstnært og refleksivt (Becker Jensen 1997). Det gælder særligt de dele af indholdsanalysen, der analyserer argumentationen, da fokus her er på tekstens struktur, opbygning og indhold (Boolsen 2006). I argumentationsanalysen læner jeg mig op ad den model, som Møller Nielsen (2010) beskriver som pragmatisk argumentationsanalyse. At det er en pragmatisk analyse af argumentationen henviser til pragmatikken inden for sprogvidenskaben, der betoner sproget som en meningsproducerende social handling, der må forstås i en situationel kontekst. I sidste ende giver de tekstnære analyser dog stadig mulighed for en kvantificering fx indenfor en argumentationsskala så der kan dannes overblik over de kvalitative analyser. Indholdsanalyse benyttes således til de dele af projektet, der beskæftiger sig med, hvordan forebyggelse er formidlet. Receptionsanalyse af medieteksterne benyttes til at undersøge, hvordan modtagerne (publikum) opfatter og oplever budskaberne og tilgangen er igen både kvalitativ i en overvejende humanistisk tradition her bygget op om individuelle dybdeinterview og fokusgruppeinterview med strategisk udvalgte modtagere og kvantitativ i en mere samfundsvidenskabelig tradition bygget om spørgeskemaundersøgelser til repræsentative udsnit af modtagergrupper. Kombinationen af kvalitative og kvantitative tilgange skal her først og fremmest ses som et forsøg på metodisk triangulering, så muligheden for at generalisere den detaljerede indsigt og fordybe den overordnede viden forøges. Samtidig er intentionen, at de kvalitative interview bygges op om cases, der kan bruges til analytisk generalisering (Halkier 2014, Flyvbjerg 2006). Receptionsanalyserne benyttes til de dele af projektet, der beskæftiger sig med, hvordan budskaber om forebyggelse fortolkes. Dvs. der stilles spørgsmål til afsenders troværdighed, budskabets relevans for den pågældende modtager og dennes holdning til og oplevelse af handlemuligheder i forhold til det medierede budskab samt kendskab til forebyggelseskommunikationen. Projektets empiri Det empiriske materiale vil primært bestå af medietekster i form af medieindhold fra publicistiske medier og opslag og kommentarer fra sociale medier samt det datamateriale, som dannes på baggrund af receptionsanalyser. Målet er at konstruere både et bredt og et smalt sample af medietekster, der tager afsæt i kampagner om forebyggelse indenfor områderne beredskab, sundhed, miljø og trafik. Det brede sample skal benyttes til indholdsanalysen og vil blive konstrueret ved hjælp af søgestrenge i databaser med indhold fra publicistiske medier og søgestrenge på relevant sociale medier. Søgestrengene konstrueres på baggrund af konkrete kampagneaktiviteter i en afgrænset tidsperiode. På baggrund af det brede sample vil der blive konstrueret et mindre sample, der udelukkende fokuserer på forebyggelse indenfor beredskabsområdet. Formålet med det smalle sample er dels at kunne stille flere spørgsmål til indholdet samt at lade det være omdrejningspunkt for receptionsanalyserne, således at data fra disse alene vil omhandle beredskabsområdet. Udvælgelsen af interviewpersoner og respondenter vil ske på baggrund af deres mediebrug. Kampagnemateriale fra de kampagner, der er omfattet af det smalle sample af medietekster, vil desuden indgå for at kunne vurdere modtagernes kendskab og holde det intenderede budskab op mod det fortolkede. I forlængelse af dette vil interview med nøgleaktører i Beredskabsstyrelsen være en nødvendighed for at få bedre indblik i kampagnens formål. 4

5 Projektets forskningsplan Forskningsplanen er skitseret med en opdeling i projektforløbets semestre. FS 2015: Indkredsning af projektbeskrivelse og udarbejdelse af detaljeret projektplan og teoriramme. Litteraturstudie samt skrivefase med afsæt i dette. Interview med beredskabsstyrelsen. ES 2015: Undersøgelse og udvælgelse af kampagnemateriale og metodedesign. Dataindsamling i form af konstruktion af bredt sample af medietekster samt konstruktion af kodemanual. Indholdsanalyse af medietekster. Kursusdeltagelse. FS 2016: Undervisning. Indholdsanalyse af medietekster og konstruktion af smalt sample. Skrivefase med fokus på indholdsanalysen. Kursusdeltagelse. ES 2016: Planlægning af receptionsanalyser, konstruktion af interviewguides, udarbejdelse af spørgeskema samt test af disse. Evt. ophold ved udenlandsk forskningsmiljø (fx Lund). Intensiv skrivefase. FS 2017: Receptionsanalyser og skrivefase med fokus på disse. Kursusdeltagelse. ES 2017: Undervisning. Opfølgende litteraturstudie. Færdiggørelse af afhandling. Projektets målsætning Målet er, at projektet skal munde ud i en samlet afhandling. Desuden er det ambitionen, at forskningen undervejs skal formidles gennem journalistiske artikler, offentlig debat og gennem traditionelle videnskabelige kanaler som konferencer og/eller artikler. Dertil kommer, at projektet kan oversættes til oplæg for og input til Beredskabsstyrelsen, kursus- eller efteruddannelsesforløb for offentlige kommunikatører samt undervisning i metoder og forebyggelseskommunikation på Kommunikation. Projektet bidrager med ny viden om et underbelyst hjørne af kommunikationsforskningen. Det bidrager med indsigter af demokratisk værdi i relationen mellem myndigheder, medier og mennesker. Det giver konkret viden om medierede forebyggelseskampagner i de medier, som flest mennesker benytter, og viden om, hvordan de medierede budskaber modtages. Det kan munde ud i konkrete anbefalinger og evalueringer, som Beredskabsstyrelsen kan bruge fremadrettet, når danskerne skal overbevises om, at julen stadig er der, når lyset er pustet ud. Projektforslagets referencer - Albæk, Erik & Claes H. devreese (2010): Forskning i politisk kommunikation: Et overblik. I Politica, 42. årg. nr. 3, p Atkin & Rice (ed.) (2013): Public communication campaigns, 4 th edition. Thousand Oaks, Calif.: Sage. Barelson, Bernard (1999 (1952)): Content Analysis in Communication Research. I Paul Marris & Sue Thornham (eds.): Media Studies. Edinburgh: Edinburgh University Press. - Becker Jensen, Leif (1997): Indføring i tekstanalyse. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag. - Boolsen, Merete Watt (2006): Kvalitative anlyser. København: Hans Reitzels Forlag. - brs.dk (2015): Brandfarer i julemåneden. Webside besøgt : brand/kampagner/brandfarerijulemaaneden/pages/brandfarerijulemaaneden.aspx. - Cook, T. (1998): Governing with the news. Chicago: University of Chicago Press. - Couldry, Nick et al. (2007): 'Public connection' and the uncertain norms of media consumption. I Soper & Trentmann (ed.): Citizenship and Consumption. Basingstoke: Palgrave Macmillan. - Couldry, N. (2012): Media, Society, World: Social theory and digital media practice. Cambridg: Polity Press. - Dahlgren, Peter (ed.) (2007): Young Citizens and New Media. New York: Routledge. 5

6 - devreese, Claes H. (2005): News framing: Theory and typology. I Information Design Journal + Document Design, 13 (1), Eberholst, Mads & Jannie Hartley Møller (2013): Sproget på netmedierne. I Thurah & Kristiansen (red.) Sproget i de elektroniske medier. København, Hans Reitzel. - Elliot, M. (1997): Förtroendet för medierne. Gøteborg: Göteborg Universitet. - Fink, Arlene (2010): Conducting Research Literature Reviews. London: Sage Publications. - Finnemann (2005): Internettet i mediehistorisk perspektiv. Frederiksberg: Samfundslitteratur. - Flyvbjerg, Bent (2006): Five Misunderstandings About Case-Study Research. I Qualitative Inquiry, Vol. 12, No. 2, pp Grunig & Hunt (1984): Managing Public Relations. New York: Holt, Rinehart and Winston. - Habermas, Jürgen (1975 (1962)): Borgerlig offentlighet. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. - Halkier, Bente (2014): Generalisering på basis af kvalitative data. I Hopman & Skovsgård (red.): Metoder i journalistforskning. København: Hans Reitzel. - Hansen et al. (1998): Content Analysis. I Hansen, Cottle, Negrine & Newbold: Mass Communication Research Methods. London: MacMillan. - Hartley, Jannie Møller (2012): Nyheder på Internettet. København: Djøf. - Heath & Toth (1992): Rhetorical and Critical Approaches to Public Relations. New Jersey: Lawrence E. A. - Hjarvard, Stig (2008): En verden af medier Medialiseringen af politik, sprog, religion og leg. Frederiksberg: Samfundslitteratur. - Hoff & Storgaard (ed.) (2005): Informationsteknologi og demokratisk innovation: Borgerdeltagelse, politisk kommunikation og offentlig styring. København: Samfundslitteratur. - Lund, Anker Brink (2002): Den redigerende magt. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag. - Lund, Anker Brink (2009): Offentlig Kommunikation. I Helder et al. (red.): Kommunikationsteori. København: Hans Reitzels Forlag. - Lund, Anker Brink (2013): Mangfoldighed i dansk dagspresse. København: Møllers Forlag. - McCombs, Maxwell (1972): The Agenda-Setting Function of Mass Media. I The Public Opinion Quarterly, 36 (2), McCombs, Maxwell (2005): The Agenda-setting Function of the Press. I Overholser & Jamieson (ed.): The press. New York: Oxford University Press. - McQuail, Denis (2013): Journalism and Society. London: Sage. - Møller Nielsen, Niels (2010): Argumenter i kontekst. Frederiksberg: Samfundslitteratur - Nielsen, Rasmus Kleis & Kim Schrøder 2014: Danskernes brug af digitale medier og nyheder i Center for Magt, Medier og Kommunikation, Roskilde Universitet, Rambøll Management (2009): Udredning - den fremtidige offentlige mediestøtte. København: Rambøll. - Rohrs, Jeffrey (2014): Audience. Wileys, New York - Schrøder, Kim (2003): Generelle aspekter ved mediereception? I MedieKultur, v. 19, n. 35, p Sepstrup, Preben (2007): Tilrettelæggelse af information Kommunikations- og kampagneplanlægning. Århus: Academica. - Strömbäck, Jesper (2009): Makt, medier och samhälle. Stockholm: SNS Förlag. - Strömbäck, Jesper & Frank Esser (Ed.) (2014): Mediatization of Politics: Theoretical and Empirical Perspectives. Special Issue of Journalism Studies, 15(3). - Togeby et al. (2003): Magt og demokrati i Danmark. Hovedresultater fra Magtudredningen. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, - Van Dijk, Teun A. (1998): Ideology. London: Sage Publications. 6

Mellem individualisme og fællesskab

Mellem individualisme og fællesskab Mellem individualisme og fællesskab Om medieforbrug, politisk interesse og offentlighed Johannes Andersen & Niels Nørgaard Kristensen I disse år sker der drastiske ændringer i medieforbruget i Danmark

Læs mere

Bente Halkier. Fokusgrupper. Samfundslitteratur & Roskilde Universitetsforlag

Bente Halkier. Fokusgrupper. Samfundslitteratur & Roskilde Universitetsforlag Fokusgrupper Bente Halkier Fokusgrupper Samfundslitteratur & Roskilde Universitetsforlag Bente Halkier Fokusgrupper 1. udgave 2002 Samfundslitteratur & Roskilde Universitetsforlag, 2002 Omslag: Torben

Læs mere

Hvad man ikke ved. Dagsorden for forskning i (dansk) mediehistorie KLAUS BRUHN JENSEN * Tilstrækkelig viden

Hvad man ikke ved. Dagsorden for forskning i (dansk) mediehistorie KLAUS BRUHN JENSEN * Tilstrækkelig viden Hvad man ikke ved Dagsorden for forskning i (dansk) mediehistorie KLAUS BRUHN JENSEN * Tilstrækkelig viden Institut for Film- og Medievidenskab, Københavns Universitet, Njalsgade 80, DK-2300 København

Læs mere

af Sarah Midtgård Grau

af Sarah Midtgård Grau Kandidatspeciale En kvalitativ undersøgelse om sygeplejerskers brug af kliniske retningslinjer og fremmende faktorer for anvendelsen af forskningsbaseret viden i praksis af Sarah Midtgård Grau Publikation

Læs mere

Det er et spørgsmål om at gøre det nemt, men ikke at føre pennen

Det er et spørgsmål om at gøre det nemt, men ikke at føre pennen Nordicom-Information 31 (2009) 1-2, pp. 81-112 Det er et spørgsmål om at gøre det nemt, men ikke at føre pennen Den danske kommunikationsbranches medierelationer Net e Nø r g a a r d Kr i s t e n s e n

Læs mere

uden for [nummer] D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G H K / K O M M U N A L TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE

uden for [nummer] D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G H K / K O M M U N A L TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 13 D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G H K / K O M M U N A L TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 7. ÅRGANG NR. 13. 2006 uden for [nummer] Uden for nummer, nr. 13, 7.

Læs mere

Har du et problem? En undersøgelse af universitetsstuderendes forståelse, anvendelse og kommunikation af problemorienterede vidensproblemer

Har du et problem? En undersøgelse af universitetsstuderendes forståelse, anvendelse og kommunikation af problemorienterede vidensproblemer Har du et problem? En undersøgelse af universitetsstuderendes forståelse, anvendelse og kommunikation af problemorienterede vidensproblemer Sanne Knudsen, ph.d., lektor ved Institut for Kommunikation,

Læs mere

The Singles Issue - a theme issue on single life for ALT for damerne

The Singles Issue - a theme issue on single life for ALT for damerne Abstract The Singles Issue - a theme issue on single life for ALT for damerne "The Singles Issue" is a production thesis in which we have developed a concept for a theme issue on single life for the magazine

Læs mere

Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner

Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner Erfaringer fra seks skoler med stærk praksis 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner

Læs mere

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen 1 Abstract This report is a thesis that concludes our Master of Science in Information Technology in E- business. Within the area of strategic use of IT many managers fail to realize the importance of

Læs mere

Man tænker jo ikke yes, nu sender SKAT mig et brev.

Man tænker jo ikke yes, nu sender SKAT mig et brev. Man tænker jo ikke yes, nu sender SKAT mig et brev. - En kvalitativ undersøgelse af et brev fra SKAT. Af Maryam Mirkhani Signe Holm Nielsen Rólant Waag Dam Freja Nissen Eilertzen Maya Krone Janne Flintholm

Læs mere

Sample. Batch PDF Merger. Når videndelingen er på tværs. - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet

Sample. Batch PDF Merger. Når videndelingen er på tværs. - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet Sample Når videndelingen er på tværs - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet Af: Anna Kathrine Moos Hoffmann & Line Prytz Thomsen Vejleder: Jørgen Lerche Nielsen

Læs mere

EN FLASKE TIL FORSKEL

EN FLASKE TIL FORSKEL EN FLASKE TIL FORSKEL 1. Semester, Hus 06.2. Gruppe 11 Vejleder: Kim Sandholdt Abstract This assignment revolves around charity donations from bottle deposit. We circulate around people s normal habits

Læs mere

Spindoctoring i Danmark

Spindoctoring i Danmark Spindoctoring i Danmark - en analyse af professionel mediehåndtering i moderne dansk politik Af Thomas Søndergaard Sarup Institut for Statskundskab Aarhus Universitet september 2001 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

Uden for. trænger sig på. Hvad med etikken? - om socialrådgiverprofessionens etiske diskussioner

Uden for. trænger sig på. Hvad med etikken? - om socialrådgiverprofessionens etiske diskussioner Uden for nummer Når forskning trænger sig på Hvad med etikken? - om socialrådgiverprofessionens etiske diskussioner Socialrådgiver faglighed og socialt arbejde set fra en praktikers stol 28- INKLUDERENDE

Læs mere

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber Af Jørn Nielsen og Søren Hertz I dette kapitel ønsker vi at beskrive og konkretisere væsentlige dele af vores praksis. Artiklen kan læses som en forlængelse

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

IKKE MERE DEM OG OS I KØBENHAVN? n analyse af Københavns Kommunes ny inklusionspolitik

IKKE MERE DEM OG OS I KØBENHAVN? n analyse af Københavns Kommunes ny inklusionspolitik Mangfoldighed (Eva Mahony, 2008) IKKE MERE DEM OG OS I KØBENHAVN? E n analyse af Københavns Kommunes ny inklusionspolitik Forfatter: Rebecca Samina Preisler Ahmad Vejleder: Anette Hagel-Sørensen Speciale

Læs mere

Når evidens møder den pædagogiske hverdag

Når evidens møder den pædagogiske hverdag VIA UNIVERSITY COLLEGE OG AALBORG UNIVERSITET MED STØTTE FRA BUPL Når evidens møder den pædagogiske hverdag Foreløbig arbejdsrapport september 2010 Anne Mette Buus, Stine Del Pin Hamilton, Palle Rasmussen,

Læs mere

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED VEJVISER TIL EVALUERING - til projekterne under LIGHED I SUNDHED 2006 Vejviser til evaluering - Til projekterne under "Lighed i sundhed" Vejviser til evaluering Til projekterne under Lighed i Sundhed Udarbejdet

Læs mere

Jan Felland. Kom ud over rampen. Effektiv formidling, content marketing og kommunikation

Jan Felland. Kom ud over rampen. Effektiv formidling, content marketing og kommunikation Kom ud over rampen Jan Felland Kom ud over rampen Effektiv formidling, content marketing og kommunikation Jan Felland Kom ud over rampen Effektiv formidling, content marketing og kommunikation 1. udgave

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Reform i vor tid. Jens Christensen

Reform i vor tid. Jens Christensen Magisteruppsats 30 ECTS Reform i vor tid - et diskursanalytisk studie af lederartikler i lærere og skolelederes fagblade før, under og efter lærerkonflikten i 2013 Teachers and Leaders: Discourses in the

Læs mere

Hvordan kan folkebiblioteket, gennem partnerskaber, positionere sig i det senmoderne samfund?

Hvordan kan folkebiblioteket, gennem partnerskaber, positionere sig i det senmoderne samfund? Hvordan kan folkebiblioteket, gennem partnerskaber, positionere sig i det senmoderne samfund? Speciale på Det Informationsvidenskabelige Akademi afleveret 1. juli 2011 af: Marie Louise Honoré Aamann (k06maaa)

Læs mere

Tilpasning mellem spørgsmål og kontekst i en professionel samtale ud fra et systemisk. perspektiv

Tilpasning mellem spørgsmål og kontekst i en professionel samtale ud fra et systemisk. perspektiv Tilpasning mellem spørgsmål og kontekst i en professionel samtale ud fra et systemisk perspektiv Stine Lindegaard Skov Speciale 2014 Psykologisk Institut Det samfundsvidenskabelige fakultet Københavns

Læs mere

AT VÆRE MUSLIMSK KVINDE I DANMARK

AT VÆRE MUSLIMSK KVINDE I DANMARK AT VÆRE MUSLIMSK KVINDE I DANMARK Rapport udarbejdet af Maïa Consult for Ligestillingsafdelingen under Velfærdsministeriet Februar 2009 AT VÆRE MUSLIMSK KVINDE I DANMARK Baggrundsundersøgelse om muslimske

Læs mere

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Vejen ud En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere