Registre til Fra Viborg Amt/Fra Viborg-egnen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Registre til Fra Viborg Amt/Fra Viborg-egnen 1929-2009"

Transkript

1 Registre til Fra Viborg Amt/Fra Viborg-egnen

2 Registre til FRA VIBORG AMT/ FRA VIBORG-EGNEN Historisk Samfund for Viborg-egnen 2011

3

4 Registre til Fra Viborg Amt/Fra Viborg-egnen er udarbejdet og redigeret af Ole Degn under medvirken af Jesper Hjermind, Steffen Elmer Jørgensen, Erling Greve Kristensen, Mikkel Kirkedahl Nielsen, Ejgil Overby, Erik Overgaard, Karen Elisabeth Stub og Jørgen Østergaard Historisk Samfund for Viborg-egnen 2011 Trykt i Special-Trykkeriet Viborg as ISBN

5 Indhold Forord 7 Artikler 8 Viborg stift og amt i almindelighed samt større dele deraf 8 Almindeligt Kirkehistorie Skolevæsen og undervisning m.v. Samfundsforhold, retsvæsen og administration Folkeminder Topografi Naturforhold Landbrug, skovbrug, fiskeri, søfart og pramfart m.v. Handel, håndværk industri og teknik Arkitektur, kunst og sprog Musik, sange og viser Arkæologi, oldtid og middelalder I øvrigt indtil århundrede Viborg købstad 13 Viborg i almindelighed Kirkehistorie Samfundsforhold, retsvæsen og administration Skolevæsen og undervisning m.v. Post, telegraf, telefon, radio og TV Sundhedsvæsen Militærvæsen og borgervæbning Topografi Naturforhold Handel, håndværk, industri og teknik Arkitektur Kunst, musik, bogvæsen, kulturelle foreninger og videnskab Arkæologi, oldtid og middelalder Tiden århundrede Besættelsestiden Sognene (i alfabetisk orden) Personalhistorie Anmeldelser Historisk Samfunds interne forhold Forfatterregister Personnavneregister

6

7 Forord I 1972 udgav Historisk Samfund en indholdsfortegnelse med et forfatterregister til årbøgerne fra perioden , og det kom i 2001 i en udgave opdateret til 1999 og tilføjet også et personregister, der medtog personer, der blev nøjere omtalt. Der er nu gået 10 år siden, og bestyrelsen har besluttet, at registrene igen skulle ajourføres. Dette arbejde foreligger hermed. Indholdsfortegnelsen er opstillet på ganske samme måde og udarbejdet efter de samme principper som i de to forrige hæfter. Det samme gælder forfatterregisteret og navneregisteret. Det må her igen understreges, at det ikke er fuldstændigt, men medtager de personer, som de to arbejdsgrupper efter forud fastsatte kriterier har fundet det rigtigt at medtage, idet der i almindelighed er tale om personer, som har fået en lidt mere udførlig omtale i artikler i årbogsrækken og ikke blot er nævnt. Ligesom tidligere afspejler personnavneregisteret, som man kunne forvente, at en række personer og dermed temaer karakteristiske for Viborg-området har været særlig yndede gennem tiden. Personer, der optræder adskillige gange er Steen Steensen Blicher og hans far Niels Blicher, digterne Hieronymus Justesen Ranch og Jeppe Aakjær, godsejer på Hald Frederik Schinkel samt en række Viborg-bisper, Bartholomæus Deichmann, H.O.C. Laub, C.M. Rottbøll, Jørgen Swane og Johannes Trellund. Hertil er nu også kommet bl.a. bisp Gunner. Viborg, oktober Bestyrelsen

8 [blank]

9 Artikler Viborg stift og amt i almindelighed samt større dele deraf Almindeligt 1. Molbech, Christian: Optegnelser på en udflugt til Jylland i sommeren : Molbech, Christian: Optegnelser på en udflugt til Jylland i sommeren : Paulsen, Henning: Om Viborg stifts østgrænse. 1979: Kirkehistorie 4. Dahlerup, Troels: Sogn og pastorat. Bidrag til Viborg stifts historie i senmiddelalderen. 1956: Med kort. 5. Grove-Stephensen, F.S.: Brev fra en præst. 1981: Hansen, Georg: Biskoppernes indberetninger om Viborg stift i årene : Holmgaard, Jens: Kom hviledagen i hu - eller i gabestokken - Lidt om gennemførelsen i Fjends-Nørlyng herreder af helligdagsforordningen af : Holsting, Stig: Vor Frue af Karup - et 500 års minde. 1985: Jensen, F. Elle: Visitatsoptegnelser af biskop Otto Laub. 1943: Jensen, F. Elle: Kirke- og kulturhistoriske småting især fra Rinds og Nørlyng herreder i tiden : Kristensen, Harald: Jens Hørbye - præst i Ørum og Kobberup : Nielsen, Carl Lindberg: Et blad af Viborg stifts gamle messebog. 1956: Nielsen, Carl Lindberg: To blade af Viborg stifts gamle messebog. 1957: Nielsen, Carl Lindberg: Viborg stifts gamle messebog (Missale Viborgense) forsvundet og genfundet. 1964: Pedersen, Kr.: Naturalie af Viborg stigt (stift). 1943: Qvistgaard, Erh.: Forskelligt fra Viborg stifts gamle landemodeprotokoller. 1933: Severinsen, P.: Viborg stifts kirkelige historie i middelalder og reformation. 1929: Ørberg, Paul G.: Viborg stifts kirkebogshistorie : Ørberg, Paul G.: En kirkebogskatastrofe. Pastor P.N. Kruchow og Hvam præstegårds brand i : Ørberg, Paul G.: Niels Blichers kirkebøger. 1995: Østergaard, Jørgen: Skibsmodeller i vore kirker. 2007: Skolevæsen og undervisning m.v. 22. Andersen, Vald.: Jens Christensen Halkjær. En degneskæbne i dokumenter. 1981: Andersen, Vald.: Nogle Karup-degne. 1982: Lund, Knud: De første skoler i Lysgaard herred. 1946: Med kort. 25. Nielsen, Karl: Viborg stifts ældste seminarium. 1974: Overby, Ejgil: Se klart på naturen, og tænk på din Gud. Fragmenter fra Levring Højskoles levetid og Eline Begtrups livsforløb, delvis belyst gennem breve til Nanna og Salomon J. Frifelt. 1997: Poulsen, Jens Aage: Anton Schmidt og Christen Nielsen. To lærerskikkelser i Asmild- Tapdrup omkring århundredskiftet. 1987: Schmidt, Peter Poulsen: Forstander Peter Poulsen Schmidts levnedsbeskrivelse. 1977: 71-

10 106. Samfundsforhold, retsvæsen og administration 29. Andersen, Lene: Fascinationen af eksotiske mennesker. Forestillinger om tatere i Jylland i midten af 1800-tallet. 2005: Blicher, St. St.: Bidrag til Kundskab om de danske provindsers nærværende tilstand i oekonomisk henseende. Tolvte stykke. Viborg Amt, Udsendt som årbog for Holmgaard, Jens: En flugt fra stavnsbåndet i : Holmgaard, Jens: Træk af fattigvæsenet i Viborg stift i 1730erne. 1983: Holmgaard, Jens: Går den, så går den.. Løskøbelse fra et ikke-eksisterende jysk vornedskab i : Holmgaard, Jens: Bonden, kirken og skolen. Præsteindberetninger fra Viborg stift om helligdagenes forsømmelse og skoleforholdene på landet. Udsendt som årbog for Holmgaard, Jens: Landmilitsens indrettelse i Hald og Skivehus amter i : Holmgaard, Jens: Kampen om karlene i Frederik 4.s tid. 1996: Fanø, Poul: Lysgaard-Hids herreders retskreds gennem 300 år. 1999: Klode, Niels: Fattigdom på Fuur. 1999: Løgstrup, Birgit: Kølsen fangekoloni et straffeafsoningseksperiment i hedesagens tjeneste. 1984: Løgstrup, Birgit: Kvinderne og valgretten på Viborgegnen. 1990: Martensen-Larsen, Florian: Kommunalreformen i Viborg amt. 1978: Mellerup, Hildegard: Forskellige var vore oplevelser. 2002: Munk, N.P.J.: Hvordan blev man gammelmandssøn? 1979: Nielsen, H.P.: Hvad en kirkebog beretter om. 1994: Villadsen, Zira O.: Kvaksalver på godt og ondt. Husmand Christen Thordalsen ( ). 2003: Worsøe, Hans H.: Træk af Viborg amts historie. 1978: Ørberg, Paul G.: Det»forheksede«sogn. 1977: Folkeminder 48. Andersen, L.: Minder fra den sydøstlige del af Rinds herred fra tiden omkring midten af det 19. århundrede. 1930: Munk, N.P.J.: Tragedien på Store Fuglsang og spøgeriet på Bjørnsgaard. 1978: Nymann, H.J.: Om bryllupsskikke i halvfjerdserne for Viborg amt. 1970: [Sejersen, S.]: Dagligt liv i Hids herred i forrige århundrede. 1941: Westh, Axel: Sønnen, der bed næsen af sin mor. 1974: Topografi 53. Fuglsang, Anth.: Alhedens sandflugts historie (Lysgaard og Hids herreder) i Viborg amt Sandflugten i Ulbjerg sogn, Rinds herred. 1944: Holmgaard, Jens: Af Blichers beskrivelse af Viborg amt. 1970: Hvidtfeldt, Erik: Præsteindberetninger fra Viborg stift : Kristensen, Johs.E. Tang: Turist i Viborg og hedeegnen : Lauridsen, Henning Ringgaard: Bruunshåb - en by og dens indbyggere i 175 år. 1997: Nielsen, H.P.: En jysk bondegård gennem 600 år - slægtsgård i 200 år. 1989: Pedersen, Jørgen: Rind - åløb eller bjerg. 1949: [Pedersen, Kr.]: Clemen Fischer: Relation over Silkeborg amt. 1943: 5-17.

11 61. Pedersen, Kr.: Indberetninger fra nogle herreder og sogne i Viborg amt : [Pedersen, Kr.]: Jylland og jyderne. Af Thomas Mortensen Bredsdorff. 1942: Resen, Peder Hansen: Atlas Danicus. Viborg stift. Udsendt som årbog 1933 og Willesen, D. og H.C. Nielsen: Rejsen til Nørremølle ved Viborg. En rejsedagbog fra juli : Ørberg, Paul G.: En embedsmand inspicerer Viborg by og amt i året : Østergaard, Jørgen: Skjælhøew Skelhøje. 1999: Aakjær, Jeppe: St. St. Blicher og hjemstavnen. 1929: Naturforhold 68. Milthers, N.: Viborgegnens geologiske udvikling. 1929: Pedersen, Kr.: Viborgegnens flora og fauna. 1929: Pedersen, Kr.: Fortegnelse over urter i Viborg stift : Landbrug, skovbrug, fiskeri, søfart og pramfart m. v. 71. Bramsen, Knud Aage Løkkegaard: Høsten på herregården Palstrup for hundrede år siden. 1998: Broch, Erik: Selvejet i Hids herred før landboreformerne. 1972: Degn, Ole: Den, der ager med stude Erhvervsforhold i Viborg amt belyst gennem Landhusholdningsselskabets arkiv. 1971: Flensborg, C.E.: Om hedeplantningens historie. 1929: Hastrup, Frits: Tyskerkolonierne i Nørrejylland. Byer og boliger. 1. del. 1989: Hastrup, Frits: Tyskerkolonierne i Nørrejylland. Byer og boliger. 2. del. 1990: Hjermind, Jesper: Søfolk, kågmænd og skippere på Hjarbæk fjord. Træk af søfartens historie : Hjermind, Jesper: Fisker Rasmus Berthelsen fra Kvols fortæller om sin barndom og ungdom. 1993: Holmgaard, Jens: Alt på sin rette plads - eller stavnsbåndsløsningen og den store omstiiling i dansk landbrug. 1988: Holmgaard, Jens: Nørre Tulstrup-dagbogen gav stødet til international bondedagbogsforskning. 1989: Jacobsen, Christian: Fiskeri og pramfart på Gudenåen. 1980: Koval, Karel: Fredens, arbejdets og kærlighedens land. 1995: Munk, N.P.J.: Hedepionerens Kaar. 1977: Pedersen, Kr.: Ulvenes forekomst i Midtjylland, særlig i Viborgegnen. 1938: Saabye, Johannes: Årets gang på en bondegård i 1930'rne. 1997: Rasmussen, Marinus:»Nar'mark«: Erindringer fra 58 år på Lynderupgård. 1975: Westergaard, Jens: Træk af hedeopdyrkningens historie. 1929: Worsøe, Eiler: Tindbæk Hestehave - og andre skovhaver. 1998: Handel, håndværk, industri og teknik 89. Broberg, Jens Aage Niels: Træsko - fra håndværk til industri. 1995: Hansen, J.C.: Trækstien og pramfarten på Gudenå. 1936: Jacobsen, Chr.: Kalken i Daugbjerg og Mønsted. 1985: Jacobsen, Chr.: Gudenåcentralen - planer og virkelighed. 1981: Larsen, Holger Hertzum, og Jens Lampe: Bidrag til urmageriets historie i Viborg amt. 1977: Warthoe-Hansen, O.: Kågfarten på Gudenå og Nørreå. En opfordring. 1965: 104.

12 95. Vognsen, Thorvald: Tiden var det langsomste i verden. 1999: Arkitektur, kunst og sprog 96. Bergild, Merete, og Jens Jensen: Asmild Klosterkirkes altertavle - Mesteren og hans øvrige arbejder i Hee, Gudum og Sall kirker. 1984: Christiansen, Tage E.: Røgelseskar fra Viborg. 1969: Ditzel, Harald, og Keld Helmer-Petersen: Romansk stenhuggerkunst i Viborg amts kirker. Foto: K. H.-P. Tekst: H. D. Udsendt som årbog for Ditzel, Harald: Vinderslevtrianglen, harpe - eller måleinstrument? 1980: Kristensen, Johs E. Tang: Præsten Niels Blicher og biskoppen Nicolai Edinger Balle. 1992: Lampe, Jens Kongsted: Det mekaniske ur i Viborg-egnens malerkunst. 1985: Lillie, Louise: Renæssanceudsmykningen i Grinderslev kirke. 1991: Nielsen, Erik Levin: Gamle stier, nye veje. 1980: Skautrup, Peter: Ordforrådet i midt- og vestjyske dialekter. 1929: Vig-Nielsen, Ingeborg: Arkitekt Søren Vig-Nielsen. 1974: Ørberg, Paul G.: Stenen i kirken. 1999: Musik, sange og viser 107. Denman, Henrik: Ukendt sølvbryllupsdigt af St. St. Blicher. 1981: Hansen, Povl: Gammeldags»poesier«om bondens liv og kår i ældre dage. 1937: Kjær, Wilhelm: Jensen: Et spillemandsdynasti. 1987: 135 Arkæologi, oldtid og middelalder 110. Albrectsen, Erling: Naturfredningsloven og højfredningerne i Viborg amt. 1939: Albrectsen, Erling: Nogle yngre stenalders grave i Rinds herred. 1941: Asholt, Olav: Voldsteder langs Gudenå og Nørreå. 1996: Bokkenheuser, Chr.: Træk af Viborgegnens historie. 1930: Brask, Aage: Af Vesthimmerlands ældste historie. 1961: Bro-Jørgensen, Marianne og Hans Helmer Kristensen: Billeder af Viborg amts forhistorie. Foto: HHK. Tekst M. B-J. Udsendt som årbog for Brøndsted, J.: Viborgegnen i oldtiden. 1929: Mathiassen, Therkel: Viborg amts oldtidsmindesmærker. En oversigt. 1951: Munk, N.P.J.: Kongsemnernes kampe på Viborgegnen : Med kort Leopold, Adam J. L.: Et oldtidsfund i en gammel avis. 1980: I øvrigt indtil Galster, Kjeld: Fra Viborg amt under besættelsen : Hvidtfeldt, Johan: Da kvinderne i Viborg amt skulle bindes til stavnen. 1949: Paulsen, Asta: Skytten på Aunsbjerg. Med biografiske noter ved Henning Paulsen. 1979: Vestergaard, Kristian: Anmærkninger til et gammelt lokalhistorisk værk. 1985: Østergaard, Bent: Løvenbalkerne til Aunsbjerg og Tjele. 1979: århundrede 125. Christensen, P.C.: Fra gammel tid. Om livet i Salling : Dancker-Jensen, J.O.: Sporet over Alheden - om statsbanen Herning- Viborg

13 2006: Degn, Ole, og Jørgen Østergaard: Kommunevåbener fra Viborg Kommunes gamle kommuner. Våbnerne fra Bjerringbro, Fjends, Karup, Møldrup, Tjele og Viborg kommuner før : Eskildsen, Anna H.: Minder fra Vorde præstegård. 1996: Hjermind, Jesper: Hald. Håb og helse. Om bygningen og den første anvendelse af de røde barakker i Hald. 1996: Jensen, Peder: Houlbjerg herreds beboere hylder Frederik VII. 1954: Johansen, J.K.: Viborg amt i den grundlovgivende rigsforsamling. 1948: Nielsen, H.P.: Søndervingekredsens politiske historie : Nielsen, Verner: En nedkastningsplads på Gammelstrup Hede. En beretning fra den tyske besættelse af Danmark under Anden Verdenskrig. 2004: Stub, Karen Elisabeth: Hald Hovedgård under krigen i : Rasmussen, Poul: Ejeren af Tårupgård Erik Chr. Müller. 1992: Skinnerup, Anne Margrethe Provst: Kommunesammenlægningen i Fjends i : Ørberg, Paul G.: Mecanicus Søren Vistoft og hans slægt. 1997: Østergaard, Jørgen: Hvad hjertet er fuldt af... Erindringer. 2001: Se desuden nr Viborg købstad Viborg i almindelighed 139. Begtrup. Gregers: Status over Viborg : Bro-Jørgensen, Marianne: Dagligliv i Viborg i tusind år. 2000: Christensen, Harry: Vækst Institutioner Folketingsmænd. Viborgs udvikling : Hjermind, Jesper: Håndværk i Viborg ca : Jensen, Carl Anker: Hvad jeg så i bakspejlet. 2002: Knudsen, Hans: Viborgs kulturelle og politiske betydning. 1930: Spanggård, Helmuth: Dømt til døden. 2002: Kristensen, Jørn: Viborg-søerne, lystfiskerne og fiskene. Viborg Fiskeriforenings 90 års jubilæum : Ørberg, Paul G.: Status over Viborg : Kirkehistorie 148. Bach-Nielsen, Carsten: Fløjlsreformationen i Viborg? 2003: Heilesen, Henning: Om gråbrødrenes fordrivelse fra deres kloster i Viborg. 1952: Høirup, Henning: Gunner af Viborg. 1961: Jensen, F. Elle: Menighedshuset i Viborg. 1954: Løvind, Brage: Jacob Worm [sognepræst ved Gråbrødre Kirke]. 1935: Martensen-Larsen, Florian: Indvielsen af Viborg domkirke : Nielsen, Carl Lindberg: Sct. Keld af Viborg. Et 800års minde. 1950: Paulsen, Asta: Christian Michael Rottbøll, biskop over Viborg stift : Paulsen, Asta: Johannes Trellund. Biskop over Viborg stift : Severinsen, P.: Personligheder knyttede til Gråbrødre Kloster og Kirke. 1935:

14 Samfundsforhold, retsvæsen og administration 158. Christensen, J. Carl: Et lille blad af Viborg-husets saga. 1941: Hjermind, Jesper: Luksusliv i Viborg fra Vikingetiden til begyndelsen af 1600-tallet. 2009: Jacobsen, Christian: Skidt og møg. Renholdelse og hygiejne i Viborg fra middelalderen til : la Cour, Albert: Viborg thing. 1930: Munk, N.P.J.: Mette Jensdatters henrettelse. 1977: Schroeder, P.P.: En mælkeprøve i Viborg i : Spreckelsen, Otto von: Viborg-vægtere gennem 300 år. 1958: Thomsen, Kristian Buhl: Skottenborgs sidste store byhus på museum i Århus. 2007: Thygesen, Frants: Viborg landsoverret omkring : Tuxen, Ole: En registratur over arkivalier om Viborg kommune. 1977: Videbech, Frits: Sagførere (advokater) i Viborg Købstad. 1992: Ørberg, Paul G.: Viborgs udvalgte mænd. 1978: Skolevæsen og undervisning m.v Christensen, J. Carl: Skoleforhold i Viborg for godt 200 år siden. 1944: Holm, Jørn-Ole: Institutionen Amtscentralen for Undervisningsmidler. Med hovedvægt på afdelingen i Viborg : Jørgensen, Carl E.: Viborg katedralskoles historie. I. Tiden indtil : II. Skolen i tiden : III. Skolen under reformerne af 1806 og : IV. De sidste år i den gamle skole. 1960: V. Skolen på Skivevej - Kollegiet. 1960: Jørgensen, Carl E.: Latinskoleforhold i Viborg stift i 1730'erne og 1740'erne. 1999: Lykke, Palle: Viborg som universitetsby. Træk af striden om det jyske universitet 1989: Rasmussen, Aase Rosenberg: Skolegang i Viborg : Ussing-Jepsen, A.: Magister Niels Jensen Aars : Østergaard, Jørgen: Viborg private Realskole : Post, telegraf, telefon, radio og TV 178. Spreckelsen, Otto von: De gamle postmestre og postgårde i Viborg. 1962: Sundhedsvæsen og socialvæsen 179. Asmussen, P.: På sygehus i gamle dage. 1974: Bokkenheuser, Chr.: Viborg hospital. 1935: Gerner-Smidt, Henrik:»Da muren faldt... «1999: Jensen, Birger: Blodigleparken ved Viborg. 1959: Pedersen, Peter: Personaleforhold ved det gamle sindssygehospital i Viborg. 1974: Militærvæsen og borgervæbning 184. Andersen, A. Vejen: Et historisk feltpræsteudstyr. 1981: Andersen, A. Vejen: Til efterårsmanøvre i : Gregersen, Alfred I.:»I år jeg fik min trøje«. 1992: Schroeder, P.P.: Den kirkelige betjening af garnisonen i Viborg i 1700-årene. 1978:

15 188. Schroeder, P.P.: Felttoget i : Schroeder, P.P.: Sundhed og sygdom ved garnisonen i Viborg i 1700-årene. 1979: Øllgaard, Morten: Eksercerhuset i Viborg. 1994: Østergaard, Jørgen: Historien omkring et fotografi. 1998: Topografi 192. Degn, Ole: Lystanlægget Borgvold i Viborg. 1990: Med kort Lauridsen, Henning Ringgaard: Viborg Vestermark. Et nybyggersamfund af Industridrivende, idealister og slidsomme husmænd. 1996: Lauridsen, Henning Ringgaard: Houlkær plan og virkelighed. 2003: Lauritsen, Aage: Veje før Viborg. 1975: Matthiessen, Hugo: Viborgs beliggenhed i historisk belysning. 1929: Nielsen, Erik Levin: Det gamle Viborg. 1971: Nørbæk, Poul: En Hjultorvs-mosaik. En historisk vandring omkring Hjultorvet i Viborg. 1997: Schmidt, August F.: Viborgs beliggenhed. 1962: Spreckelsen, Otto von: Stænderpladsen i Viborg før og nu. 1951: Naturforhold 201. Heilesen, Henning: Lones kilde i Viborg. 1953: Handel, håndværk, industri og teknik 202. Andersen, Vald.: Viborg-skæppen. 1957: Haubroe, Klaus: En brændevinsbrænderfamilie i Viborg : Jensen, Erik Bartram: Garvernes historie i Viborg - fra middelalder til velfærdssamfund. 1983: Jensen, Finn, og Erik Overgaard Hansen: Fire generationer på Nytorv i Viborg. 2005: Lauridsen, Henning Ringgaard: Smedesvend og guldgraver. Maskinfabrikant Eskild Philipsens ungdomsoplevelser i England og New Zealand : Philipsen, Aage: Viborg smedelaug i tiden efter laugenes ophævelse ved næringsloven af : Ravn, Thomas Bloch: Snapsting og markedshåndværk - Omkring en Christiansfeldskomagers besøg i Viborg : Ravn, Thomas Bloch: En solid og god håndværkerstand - Omkring skomager Hammershøjs beretning om håndværk og købstadsliv i Viborg i forrige århundrede. 1987: Riising, Anne: Viborg hattemagerlavs udenbys forbindelser i det 18. århundrede. 1953: Skadhauge, Povl: Anders Nielsen Hummelgaard. Optegnelser fra 1797 om hans ungdomsliv og oplevelser som rejsende håndværkssvend i Tyskland og Østrig. 1991: Smith, Otto: Viborg smedelaug. 1933: Tuxen, Ole: Firma-anmeldelser i Viborg : Worsøe, Hans H.: Øl i Viborg i 150 år - og mere til. 1982: Østergaard, Jørgen: Læretid i bilbranchen. Erindringer fra Viborg i 1960 erne. 2006: Arkitektur 216. Ditzel, Harald: Fragment af en lang historie om domkirkeløver. 1969: Israelsen, N.J.: Viborg gamle domkirke. 1976: Jensen, Jens: Viborg Bispegårds renovering i 1630'rne. 1993:

16 219. Lorenzen, Vilh.: Gråbrødre Klosters og Kirkes bygningshistorie. 1935: Nielsen, Erik Levin: Stenkisten i Domkirkekrypten. 1969: Saxild, Georg: Viborg domkirke og dens dekoration. 1929: Spreckelsen, Otto von: Morvilles gård. 1961: Vellev, Jens: Bygningsproblemer i Viborg domkirke. 1969: Kunst, musik, bogvæsen, kulturelle foreninger og videnskab 224. Bergild, Merete, og Jens Jensen: Maleren Jens Jensen Thranes udsmykning i Viborg bispegård : Degn, Inge: Fransk i medvind og modvind. Alliance Française i Viborg : Degn, Ole: Historisk Samfund fylder 80 - eller snarere 104 år? 2008: Friis, Niels: Viborg Domkirkes orgel : Jensen, F. Elle: Bøger i Viborg. 1964: Hammer, Poul: Sct. Keld - mest ikonografisk set. 1979: Hammer, Poul: Mysterietavlen i Søndre Sogns Kirke i Viborg. 1982: Høirup, Henning: Sct. Kjeld i billedkunsten : Lauridsen, Henning R.: Fugle-Mortensen. 1996: Mortensen, Jens Chr.: Da Hald var Danmarks Hollywood. Om filmskuespiller Emilie San nom. Et erindringsbillede fra april : Nielsen, Rud Kaas, Otto von Spreckelsen, Arne Christensen og Arne Lilholt: En sangforening i Viborg. Viborg Borger- og Håndværkerforenings Sangforening : Olsen, Nina Dahlmann: Om Josefs og Faraos drømme skildret i freskerne i Viborg Domkirke. 1992: Skinnerup, Anne Margrethe Provst: Klassicistiske gravminder på Viborg Kirkegård. 2008: Skov, S.P.: Nørrejyske bogtrykkeri : Spanggård, Helmuth: De oldenborgske kongebilleder på Viborg Rådhus. 2006: Spreckelsen, Otto von: Stadsmusikanter og organister i Viborg : Thomsen, Kristian Buhl: De første historiske provinsmuseer og deres forhold til Oldnordisk Museum. Museet i Viborg. 2004: Thygesen, Frants: På sporet af en statue - Historien om bronzestatuen i Borgvoldanlægget i Viborg. 1987: Øllgaard, Morten: Historisk Samfund : Ørberg, Paul G.: Historien i Viborg eller Viborg i historien - Et ældre og et yngre historisk samfund i Viborg og deres baggrund. 1989: Ørnbøl, Jens: Mogensgades»biblioteker«. 1971: Arkæologi, oldtid og middelalder 245. Hjermind, Jesper: Feber, bullenskab og overtro - fire runefund fra Viborg. 1997: Nielsen, Erik Levin: Det ældste Viborg. Nye synspunkter og tolkninger. 1965: Med kort Seeberg, Peter: En navnløs kirke i Viborg. 1961: Seeberg, Peter: Viborg Stiftsmuseums Riddergade-udgravninger : Tiden Bokkenheuser, Chr.: Nogle Viborg-skikkelser. Personer og forhold i Viborg i det 17. århundrede. 1950:

17 250. Bokkenheuser, Chr.: Borgmester Claus Christensen Skriver, Viborgs»rigsdagsmand«i : [Klitgaard, C.]: Wiborg-hoveders beskrivelse anno : Hansen, J.C.: Undersøgelser over Urban Skouboeslægten. Træk af livet i Viborg omkring 1700-tallet. 1942: Helms, Götz: Frederik Vilhelm den Store af Brandenburg på besøg i Viborg vinteren : Mikkelsen, Jørgen: Hvor kom viborgenserne fra? 1999: Mollerup, William: Kulturhistoriske skildringer fra det gamle Viborg. 1975: Mollerup, William: Kulturhistoriske skildringer fra det gamle Viborg, II. 1976: Schroeder, P.P.: Soldat i Viborg omkring : Spreckelsen, Otto von:»den enøjede prokurator«og»den poetiske klokker«. To Viborgoriginaler. [Jens Jørgensen Kjærulf og Thomas Wissing Heegaard]. 1950: Ørberg, Paul G.: En adelsmand kommer til byen. 1998: Ørberg, Paul G.: Kongehyldningen i Viborg : århundrede 261. Andersen, A. Vejen: Kong Frederik VII og grevinde Danners besøg i Viborg i : Ludvig Gerhard C. Jansens livserindringer. 1998: Haubroe, Klaus: Kvinderne bag Borgvold. 1989: Hjermind, Jesper: Det var en dannet by, vor lille købstad. Laura Nelleman, født Boye, barne- og ungdomserindringer fra Viborg ca : Jørgensen, Harald: Spredte barndoms- og ungdomserindringer fra Viborg. 1980: Munksgaard, Ellen: Min barndoms by. Erindringer fra Viborg omkring århundredskiftet. 1965: Nielsen, Henrik Gøde: 16 salver. De henrettede - Undallslund Plantage ved Viborg : Nielsen, Henrik Gjøde: Livsstraf. Henrettelserne i Undallslund Plantage ved Viborg : Pedersen, H. Spanggaard: Viborg i 30'erne. 1970: Petersen, Carl Heinrich: Træk af arbejderbevægelsens historie i Viborg og af min egen. 1982: Rasmussen, Aase Rosenberg: Barn i Viborg under første verdenskrig. 1980: [Spreckelsen, O. von]: Fra Viborg for 100 år siden. Fru Johanne Marie Magdalene Pedersens livserindringer. Ved O. v. S. 1958: Stjernfelt, Ole Frederik: Perspektiver af pavillonliv på Borgvold. 1993: Topsøe-Jensen, H.: H.C. Andersen og Viborg. 1975: Thomsen, Kristian Buhl: Tragedien i Sankt Mathiasgade i : Thomsen, Kristian Buhl: Sådan skabtes det moderne Viborg. Byplanlægningen, boligudviklingen og bosætningsmønstrene : Besættelsestiden 277. Bækholm, Sven: Modstandsbevægelsen i Viborg. Nogle hovedlinier i opbygningen af og arbejdet inden for den væbnede og civile modstand under sidste krig. 1965: Nielsen, Henrik Gjøde: Viborg i august : Pedersen, H. Spanggaard: Viborg under besættelsen. 1971: Se desuden nr. 344.

18 Sognene Asmild Sogn 280. Gulddal, M.E.: En middelalderlig teglovn fra Bruunshåb. 1958: Moltke, Erik: Asmild-runestenen. En foreløbig redegørelse. 1951: Paulsen, Henning: Af Asmildklosters ældre historie. 1950: Seeberg, Peter: Et teglhus på Asmild. 1969: Worsøe, Hans H.: Træk af Bruunshåbs historie. 1972: Se desuden nr. 27, 57, 96. Bigum Sogn 285. Jensen, F. Elle: Hr. Michael Feld til Vammen, Lindum og Bigum. En skikkelse fra pietismens tid. 1941: Daugbjerg Sogn 286. Lauridsen, Finn H.: Det kongelige danske Landhusholdningsselskab og kalkværkerne i Daugbjerg og Mønsted. 1953: Thestrup, Anna: Da Daugbjerg brændte. 1990: Wiborg, Brian: Det radikale Venstre på Daugbjerg Dås. 2005: Se desuden nr. 91. Dollerup Sogn 289. Gulddal, M.E.: Hald. 1954: Jensen, F. Elle: Proprietær Vil. Bruhns erindringer. [Lejren ved Hald 1870]. 1950: Jørgensen, Carl E.: Kongemordet i Finderup. 2001: Jørgensen, Kai Juhl: Da Hald Ege skulle have sit navn ( ). 2007: Nielsen, Carl Lindberg: Kammerherre Schinkel på Hald og hans præst [Ferdinand Thura]. Nogle gamle breve. 1949: Østergaard, Jørgen: Pontiac-morderen. 2004: Østergaard, Jørgen: Skybrud over Hald Sø-området i : 9-32 Se desuden nr. 66, 129, 134, 233, 379. Dommerby Sogn 296. Sørensen, A.: Lidt om præsten hr. Otto Weis til Højslev, Dommerby og Lundø. 1945: Engesvang Sogn 297. Askløv, R.: En skolelærer i Engesvang for 100 år siden [Niels Hansen]. 1952: Broch, Erik: Moselund gennem 500 år. 1946: Broch, Erik: Klode mølle, grundlagt 1596, nedlagt : Med kort Lidegaard, Mads: Den jyske hærvej fra Hjøllund til Knudstrup. 1955: Med kort. Feldingbjerg sogn 301. Larsen, Lisbeth Aagaard: Idrættens historie i Stoholm - fra tilfældigt sjov til organiseret orden. 2005:

19 Finderup Sogn 302. Larsen, Sofus: Kongemordet i Finderup natten til den 22. november : Munk, N.P.J.: Mindekapellet i Finderup. 1955: Med kort. Fiskbæk Sogn 304. Løgstrup, Birgit: En stationsby vokser op. 1982: Løgstrup, Birgit: Jord og mennesker i Vorde, Fiskbæk og Romlund sogne Fiskbæk sogn. 1992: Jensen, F. Elle: Uvejrskatastrofen i Fiskbæk og Vorde sogn : Se desuden nr. 353, 404. Fly Sogn 307. Fangel, Richard: De kirkelige forhold i Vridsted-Fly (-Iglsø) sogne fra ca til ca : Frederiks Sogn 308. Schmidt, August F.: Grønhøj hyrdes aftenbøn. 1964: Se desuden nr. 66. Fur Sogn, se nr. 38. Gammelstrup Sogn 309. Østergaard, Jens: Nogle erindringer om jydepotteindustrien i Gammelstrup. 1936: Med kort. Gerning Sogn 310. Vestergaard, Anker: Gerning Kirke. 1948: Granslev Sogn 311. de Lichtenberg, Geert H.: Gravkammeret i Granslev Kirke. 1999: Grinderslev Sogn, se nr Grensten Sogn 312. Pedersen, Kr.: Klage over hoveriet til Friisenvold. 1941: Grønbæk Sogn 313. Olesen, Martin: Ans kro. 1955: Worsøe, Hans H.: Grønbæk Hospitals opførelse og første år. 1977: Grønning Sogn, se nr. 47. Gødvad Sogn 315. Broch, Erik: Resendal gennem 500 år. 1960: Broch, Erik: Af Gødvad ejendomshistorie fra middelalderen til bondereformernes tid. 1979: 67-72

20 Haderup Sogn 317. Hansen, J.C.: Faarbækgaard. 1945: Hersom Sogn 318. Seeberg, Peter: Hvolris. En foreløbig orientering. 1965: Med kort. Hinge Sogn 319. Nielsen, Peter: Kommunestyre i Hinge-Vinderslev for 100 år siden. 1942: Nielsen, Peter: Erindringer fra Hinge sogn. 1979: Hjermind Sogn 321. Jensen, F. Elle: Konsistorialråd Hans Bjerregaard. 1955: Hjorthede Sogn 322. Heilskov, Chr.: Borgen Kællinghøl eller Hølingsholm i Hjorthede sogn. 1949: Hornbæk Sogn 323. Himmer, Poul: Et dåbsfad i Hornbæk kirke, Sønderlyng herred. 1981: Høbjerg Sogn, se nr. 71, 92. Højslev Sogn 324. Lundøe, J.P.: Af præsters og degnes saga i Højslev med annekser. 1949: Se desuden nr Iglsø Sogn, se nr Karup Sogn, se nr. 8, 23. Klejtrup Sogn 325. Ellekilde, Hans: Klejtrup volde i egnens sagnoverlevering. 1950: Kragelund Sogn 326. Kaae, Alfred: En dansk kolonistfamilie i Mellem Frederiksmose. 1967: Aaboe, J.P.: Fra Kragelund sogn. Nogle dagbogsoptegnelser gennem årene : Paulsen, Henning: Præstekone mistænkt for mord. 1959: Kvols Sogn 329. Kristensen, Laust: Træk af skolevæsenets historie i Kvols sogn. 1983: Se desuden nr. 78. Kvorning Sogn 330. Pedersen, A.C. Fiil: Tre vandmøller. 1954: Med kort.

21 Lee Sogn 331. Holmgaard, Jens: Fæstebonde i Nørre Tulstrup. Christen Andersens dagbog Udsendt som årbog for Nielsen, Niels: Hede mølle. 1956: Poulsen, Ejnar: Himmestrup. 1965: Levring Sogn 334. Grøn, Knud Erik: En kontroversiel præst i Levring-Hørup sogne. Frederik Bruun ( ) i brydningstiden mellem grundtvigske og indremissionske kredse. 2006: Paulsen, Asta: Eline Begtrups første år på Levring højskole. 1952: Kjær, Henry: Herremændene på Hvamgården. 1998: Overby, Ejgil: Peter Kæstel en markant og farverig valgmenighedspræst på Kjellerup-egnen. 2007: Overby, Ejgil: Se klart på naturen og tænk på din Gud Fragmenter fra Levring Højskoles levetid og Eline Begtrups livsforløb, delvis belyst gennem breve til Nanna og Salomon J. Frifelt. 1997: Lindum Sogn, se nr. 285, 457. Lundø Sogn 339. Lundøe, J.P.: Om Lundø og Lundøboerne i gamle dage. 1943: Schmidt, August F.: Fra Lundø. 1933: Se desuden nr Lynderup Sogn 341. Andersen, Vald.: Trolddom og tragedie på Lynderupgaard : Se desuden nr Damm, Inger: Jul anno Livet på Lynderupgård. 2002: Lysgård Sogn 343. Mortensen, Jens Chr.: Fra Lysgård sogn i gamle dage. 1975: Se desuden nr Østergaard, Jørgen: Radiopejleanlægget Goldregen - spredte træk af den tyske besættelsesmagts tilstedeværelse i Lysgård : Læsten Sogn 345. Ebbesen, Klaus: Læsten-fundet 8,5 kg ravsmykker - Nordeuropas største offerfund af rav. 2009: Løvel Sogn 346. Hansen, J.C.: Løvelbro-indskriften og dens tydning. 1941: Jf. side Marstrand, Vilhelm: Indskriften fra Løvel bro. 1941: Jf. side Marstrand, Vilhelm: Løvel Bro's alder. 1949: Låstrup Sogn 349. Jensen, F. Elle: Degnen Christen Schreiner i Låstrup. 1931:

22 Mammen Sogn, se nr. 58. Mønsted Sogn, se også nr Ørberg, Paul G.: En moralsk historie fra Mønsted sogn i gamle dage. 1980: Se desuden nr. 91. Pederstrup Sogn 351. Poulsen, Ejnar:»Den historiske skrædder«. Et bidrag til Viborg-egnens skolehistorie. [Lærer Jens Sørensen i Pederstrup]. 1960: Resen Sogn 352. Jepsen, J.P.: Blade af Røsefolkets sagabog. 1933: Romlund Sogn 353. Løgstrup, Birgit: Jord og mennesker i Vorde, Fiskbæk og Romlund sogne Romlund sogn. 1991: Se desuden nr Sejling Sogn 354. Lundøe, J. P.: Et blad af Hids herreds historie efter reformationen, specielt Sejling-Sinding sognekald og sogneforhold. 1945: Lundøe, J. P.: Nogle særprægede gamle ansigter fra Sejling og Sinding i Hids herred. 1952: Østergaard, Bent: Om kort, om langt blev løbebanen spændt... - vækkelser og grundtvigianisme i Sejling-Sinding sogne. 2003: Simested Sogn 357. Jensen, F. Elle:»I mørket«. [Mordsag 1839] 1952: Sinding Sogn, se nr. 353, 354, 355. Sjørslev Sogn 358. Hansen, Chr. N.: Vester Vandet i Sjørslev sogn. 1976: Hvidtfeldt, Johan: Bidrag til Avnsbjergs økonomiske historie. 1933: Knudsen, Hans: Avnsbjærg. 1930: Med kort. Se desuden nr. 122, 124. Sjørup Sogn 361. Hauge, Niels: Aakjærs venner i lægeboligen i Sjørup. 1994: Skals Sogn 362. Hansen, Chr. N.: Skals gamle kro. 1978: Munk, N.P.: Langvejle. Et bidrag til vore gamle vejes saga. 1941: Med kort. Skjern Sogn

23 364. Ebbesen, Klaus: En stenalderdysse ved Tindbæk, Skjern sogn. 2008: Hvidtfeldt, Johan: Optegnelser om præster i Vester Velling og Skjern sogne : Poulsen, Ejnar: Om Skjern slot og gods. 1955: 5-48, Sønder Vinge Sogn 367. Kristensen, Sigurd: Domestiquer og betienter på et stort gods. [Ulstrup] (Skildringer fra det attende århundrede.). 1939: Kristensen, Sigurd: Hovedbygningen på herregården Ulstrup istandsættes. 1957: Tapdrup Sogn 369. Lunn, Niels: Vurdering af slaget på Taphede. 1967: Med. kort Ørberg, Paul G.: Slaget på Taphede. 1965: Med kort Ørberg, Paul G.: Et kighul til danmarkshistorien fra Tapdrup kirkes gravkælder. 1972: Ørberg, Paul G.: Drama omkring en kirkerestaurering - eller da Tapdrup kirkes søjleportal var i fare. 1993: Ørberg, Paul G.: Den mærkelige historie om den vidtløftige herremand på Skovsgård i Tapdrup sogn for halvandet hundrede år siden. 1994: Se desuden nr. 49 og 85. Thorning Sogn 374. Andersen, Vald.: Johannes Kellers optegnelser. 1958: Ellekilde, Hans: Heksen Maren Graa i Thorning. 1957: Jensen, F. Elle: Et»Himmelbrev«. 1958: Munk, N.P.J.: Grathe kapel. 1957: Med kort Pedersen, Arne E.: Landpostens sidste tur. På grundlag af tekst fra Arne E. Pedersen. Tørring. 2001: Svendsen, Ottomine: Erindringer. Egns- og levnedsbeskrivelse af gammel Thorningpige. 2001: Ravnholt A.: En skolefundats fra : Tjele Sogn 381. Jensen, F. Elle: Oberst C. D. Lüttichau på Tjele og hans præst. [Johannes Plenge] 1945: Poulsen, Inge Gade: Min barndoms jul på Tjele. 2002: Qvistgaard, Erh.: En skatteklage i 1743 fra en fattig landsbypræst [Johannes Plenge] 1931: Se desuden nr Torup Sogn 384. Klitgaard, C.: Trolovelsesgildet i Thorup præstegård den 7. sept : Tårup Sogn 385. Boje, H.C.:»En skarns præst«[peiter Lorens Jensen Nørholm] 1964: Helligsø, Kr.: Tårup sogn, poetisk beskrevet. 1976: Se desuden nr. 135.

24 Ulbjerg Sogn, se nr. 53. Vammen Sogn, se nr Vellev Sogn 387. Jensen, Wilh. Kjær:»Den kloge degn«i Vellev [Hans Chr. Pedersen] 1970: Vester Bjerregrav Sogn 388. Vensild, Henrik: Navndrupåsen. 1969: Vester Tostrup Sogn 389. Ebbesen, Klaus: En jættestue i Ugelris ved Møldrup. Dolktidens varierede gravskikke i Midtjylland. 2007: Vester Velling Sogn, se nr Vejrum Sogn, se nr. 49. Vinderslev Sogn 390. Broch, Erik: Mausing mølle og Højriisslægten. 1961: Kaarsted, Tage: En provsteretssag fra : Kaarsted, Tage: Den vægelsindede på Gråhede. [Hanne Lysdal] 1959: Se desuden nr Vindum Sogn 393. Davidsen, Gunnar: En gravsten fra Faldborg Kirkegård. 2004: Hedeland, P.M.: Faldborg Kirke. 1936: Pedersen, Peter: En landsbysmedie på Viborgegnen [Vindum]. 1971: Vinkel Sogn 396. Linde, Kirsten:»Kampen om Vinkelgården«. En bygnings genopførelse på Hjerl Hede. 1996: [Pape, C.J.]: På Randrup hovedgård i klunketiden. Erindringer af Anna Pape, f. Lund, genfortalt og suppleret med historiske oplysninger af C.J. Pape. 1954: Vestergaard, A.M.: Træk af Vinkel sogns præste- og degnehistorie fra reformationen til ca I. Tiden indtil : II. Tiden efter : Vestergaard, Anker: Hvad rummede en landsbypræsts bogsamling omkring år [Henrik Holst] 1967: Vium Sogn 400. Ditzel, Harald: T. J Viumfonten. 1969: Holmgaard, Jens: Niels Blichers processer. 1972: Saxild, Georg: St. St. Blichers fader, præsten Niels Blicher i Vium. 1929: Vorde Sogn

25 403. Jensen, F. Elle: En præstetragedie. Pastor Clausen i Vorde. 1949: Løgstrup, Birgit: Jord og mennesker i Vorde, Fiskbæk og Romlund sogne Vorde sogn. 1993: Munk, N.P.J.: Navntoft Kirke. 1937: Munk, N.P.J.: Fra Vorde Kirke. Et bidrag til jysk kirkeinventars historie. 1939: Munk, N.P.J.: Fra Vorde Kirke. 1952: [Saabye, Alf.]: Fra gendarmernes tid. Uddrag af erindringer skrevet af afdøde lærer Johannes Saabye, Mejlby pr. Arden (født i Løvel ved Viborg). 1953: Se desuden nr. 39, 128, 306. Vorning Sogn, se nr Vridsted Sogn 409. Jensen, F. Elle: En storm i et glas vand. Hr. Lucas Steenstrup i Vridsted og Jens Lauridsen i Hagebro. 1957: Lundøe, J.P.: Gamle Fjendbo-ansigter fra Vridsted sogn. 1938: Se desuden nr Vroue Sogn 411. Rambusch, Sigurd: Dr. Rambusch i Sjørup. Træk af livet i Sjørup lægebolig omkring år : Ørslevkloster Sogn 412. Brandt, M.: Ørslevkloster. 1930: Jensen, F. Elle: Virksund færgested. 1953: Med kort Kristensen, Harald: Hejlskov præstegård. 1988: Øster Bjerregrav Sogn 415. Bonde, Aage: Dagligliv på landet under den tyske besættelse i En gårdmands optegnelser. [Over Fussing] 1964: Jensen, F. Elle: Pastor Emil Christiani, Ø. Bjerregrav. 1961: Ålum Sogn 417. Laugesen, Bertel: Fra Aalum sogn. 1948: Personalhistorie 418. Chr. Heilskov: Personalhistoriske indskrifter i Middelsom herred. 1942: Agerskov C.C. Petersen: Birgitte Agerskovs kaffekande. 1951: Andersen, Christen, se nr Andersen, H.C., se nr Arne - Erik Levin Nielsen: Uheldig nordmand [Arne, Kannik i Oslo]. 1969: Balle, Nicolai Edinger, se nr Ballund Jensen Th. Th. Hove: Holger Ballund Jensen, Nekrolog. 1976: Begtrup, Eline, se nr. 26, 335.

26 Bertelsen, Rasmus, se nr. 78. Bjerregaard, Hans, se nr Blicher, Niels, se nr. 20, 100, 399, 400. Blicher, St. St., se nr. 54, 67, 107, Bonde Paul G. Ørberg: Aage Bonde Nekrolog. 1991: Boye - Holger Schou Thomsen: Slægten Boye. En skildring paa grundlag af historiske kendsgerninger og overleveringer. 1948: Bredsdorff, Ths. Mortensen, se nr Brostrøm J. Lind: Carl Jacobson Brostrøm. Født 4. februar Død 12. juli : Bruhn, Vilh., se nr Bruun, Frederik, se nr Christiani, Emil, se nr Clausen, August C.E., se nr Damm, Inger, se nr Daae - Georg Emil Tegner: Viborg-slægten Daae. 1944: Erik Glipping, se nr Eskildsen - J.P. Jepsen: Kræmmer Hans [Hans Chr. Eskildsen]. 1936: Feld, Michael, se nr Fischer, Clemen, se nr. 60. Fisker, Jens, se nr Fogh Rasmus Mortensen: Niels Jensen Fogh, hedeopdyrker og harvefabrikant. 1957: Foss Gunnar Foss: Af en gammel kunstners erindringer [dvs. maleren Harald Foss]. 1943: Frederik Vilhelm den Store, se nr Frederiksdatter N. Kyø: Sydvesthimmerlands sidste rakker. Christiane Frederiksdatter. 1936: Frifelt, Nanna, se nr. 26. Frifelt, Salomon J., se nr Grate Kjeld Galster: Sven Grate. 1931: Glipping, se nr Graa, Maren, se nr Gulddal Johan Hvidtfeldt: M. E. Gulddal. 1961: Gulddal - M.E. Gulddal Nekrolog. 1967: Gunner af Viborg, se nr Haderup Ernst Haderup: En gammel Skiveslægt [Haderup]. 1946: Halkjær, Jens Christensen, se nr Hansen Kr. Værnfeldt: En sagamand [Vejmand Knud Hansen i Elsborg]. 1970: Hansen, Niels, se nr Haubroe, familien, se nr Haven Ejnar Poulsen: Magister Jens von Havens testamente. 1931: Heegaard, Thomas Wissing, se nr Heiberg Bernhard Viking: Stiftsfysikus P. W. Heiberg. 1962: Holst, Henrik, se nr Hude Chr. Bokkenheuser: Hans von der Hude. En Viborg-familie i det 17. århundrede. 1933: 1-12, [ill.: Hudes underskrift]. Hummelgaard, Anders Nielsen, se nr. 211.

27 438. Hvidtfeldt Aage Bonde: Johan Hvidtfeldt Nekrolog. 1979: Hørbye, Jens, se nr Isager - Ejgil Overby: Kristen Isager - barndom og ungdom i Viborg Amt. 2005: Jansen, Ludvig Gerhard C., se nr Jensdatter, Mette, se nr Jensen, Carl Anker, se nr Jørgensen, Harald, se nr Jørgensen Asta Paulsen: Drabet på skovrider Frederik Jørgensen af Abildskov : Keld, St., se nr. 154, 231. Keller, Johannes, se nr Kjeld, Skt., se nr. 229, Kjems Kamma Varming: Herluf Kjems Hansen. Indstifteren af Kjems-Fonden. En nøjsom ungkarl. 1992: Kjær P.L. Hald: Amtslæge Vilh. Kjær. 1952: Kjærulf, Jens Jørgensen, se nr Kruckow, P.N., se nr. 19. Kæstel, Peter, se nr Laub, Otto, se nr. 9. Lauritsen, Jens, se nr Lysdal, Hanne, se nr Lytthans, Julius Heinrich, se nr Lüttichau, C.D., se nr Løvenbalk, slægt, se nr Løye Aage Bonde: O. Løye. 1970: Matthiessen Johan Hvidtfeldt: Hugo Matthiessen Nekrolog. 1958: Molbech, C., se nr. 1, 2. Mortensen, H. Chr. C., se nr Munk Bonde Aage: N.P.J. Munk Nekrolog. 1978: Munksgaard, Ellen, se nr Müller, Erik Chr., se nr Møller Jens Østergaard og Johannes Christensen: Taterkongens søn. Træk af Abraham Johansen Møllers og hans kone Lottes levned. 1952: Nelleman, Laura, født Boye, se nr Nielsen, Christen, se nr. 27. Nielsen, Frederik, se nr Nielsen Aage Bonde: Professor Rasmus Nielsen og Viborg. 1960: Nørholm, Peiter, se nr Ostenfeld - Vald. Andersen: Mester Jens Ostenfeld og svenskerne : Pape C.J. Pape: Slægten Pape på Viborgegnen. 1952: Pape, Anna, se nr Pedersen, H. Spanggaard, se nr. 269, 279. Pedersen, Hans Chr., se nr Pedersen, Johanne Marie Magdalene, se nr Pedersen M.E. Gulddal: Kresten Pedersen. 1950: Petersen, Carl Heinrich, se nr Philipsen, Eskild, se nr Plenge, Johs., se nr. 380, 382.

28 Poulsen, Inger Gade, se nr Preisler - Inger N. Preisler: Gamle fru Preisler. 1977: Rambusch, se nr Ranch M.E. Gulddal: Hieronymus Justesen Ranch. 1935: Ranch Henning Heilesen: Just Lauridsen Ranch. 1955: Rasmussen, Aase Rosenberg, se nr. 175, Rendtorff C.J. Pape: Familien Rendtorff på Himmestrup og Vindum Overgård. 1956: Rottbøll, Christian Michael, se nr Rørdam - F. Elle Jensen: Et par breve fra [Hans Chr. Rørdam]. 1939: Rørsted Bonde Aage: O. K. Rørsted, Nekrolog. 1977: Sannom, Emilie, se nr Schinkel, Frederik, se nr Schmidt, Anton, se nr. 27. Schmidt, Peter Poulsen, se nr. 28. Schouboe-slægten, se nr Schreiner, Christen, se nr Schroeder Knud Gjesing: Paul Pierre Schroeder, Nekrolog. 1977: Skriver, Claus Christensen, se nr Skytte - M.E. Gulddal: Knud Skytte. [Foredrag ved afsløringen af hans mindesten i Lindum Skov 30. aug. 1931]. 1931: Spanggård - Helmuth Spanggård: En Viborg-drengs cykeltur til Skagen i : Se også nr. 269, Steenberg Erh. Qvistgaard: Thomas Kingo Nielsen Steenberg. 1937: Steenstrup, Lucas, se nr Stoye, Johan Christoffer, se nr Swane P.G. Lindhardt: Brevvexling mellem biskopperne J. Swane og Frederik Nielsen. 1962: Swane - F. Elle Jensen: Biskop Swane og indremissionær Jens Fisker. 1949: Sven Grate, se nr Svendsen, Ottomine, se nr. 326/27 Sørensen, Jens, se nr Saabye, Johannes, se nr Thordalsen, Christen, se nr. 45. Thrane, Jens Jensen, se nr Thura, Ferdinand, se nr Trellund Asta Paulsen: Edward Trellund. Landsdommer i Nørrejylland : Trellund, Johannes, se nr Vistoft, Søren, se nr Vognsen, Thorvald, se nr. 95. Ulfeldt, Corfitz, se nr Weis, Otto, se nr Vig-Nielsen, Søren, se nr Vistoft, Søren, se nr Worm, Jacob, se nr Østergaard, Jørgen, se nr. 138, 177, 215. Aars, Niels Jensen, se nr. 176.

29

30 Anmeldelser Anfører i kronologisk rækkefølge forfatter og titel, derefter årgang og sidetal. Rasmus Mortensen: Balle sogn. 1946: H. Ballund Jensen: Anton Frantz Just. 1946: Viborg stifts Årbog. 1949: 133. Kresten H. Lidegård: Gråbonden fortæller. 1949: 134. Vilhelm Lorenzen: De gamle danske domkirker. 1949: H. Ballund Jensen: Træk af forlystelseslivet i Viborg : Chr. A. Bøje: Danske guld- og sølvsmedeværker. 1949: Georg Petersen: 8. bataillons historie. 1949: 137. Torkild Philipsen: Sådan levede jeg. 1949: Slægten Handberg i Viborg, ved J. T. Handberg. 1949: Henri Hansen: Litteratur om Viborg. 1950: 148. Johan Hvidtfeldt: Viborg tugthus i 1700-årene. 1950: Otto v. Spreckelsen: Viborg vandværk : 149. Arne Lilholt: Viborg Textilhandlerforening : 149. Otto v. Spreckelsen: Viborg vandring. 1950: 149. Viborg stifts årbog : 150. Viborg by fra middelalderen til ny tid. 1950: 150. Carl Joh. Zacho: Med kamera gennem Viborg og omegn. 1950: 150. Georg Pe: Viborg. 1950: J. C. Mortensen: Vor slægt. 1950: 151. Fra vore nabo-årsskrifter : 151. Knud Oldendow: Fra min drengetid. 1951: A. C. Mortensen: Så meget hændte. 1951: S. D. Kristensen: Svostrup sogns historie. 1951: 139. M. E. Gulddal: Daugbjerg dås. 1951: 139. H. Ballund Jensen: Viborg Skydeselskab. 1952: F. Elle Jensen, Frode Klavsen og Anders Giversen: Sparekassen i Skals. 1952: 146. Hedens opdyrkning i Danmark, mindebog udgivet ved oprettelse af Kongenshus mindepark for hedens opdyrkere. 1953: Valdemar Andersen: Alheden med Frederiks sogns historie. 1953: Otto v. Spreckelsen: Viborg bys borgerbog : 151. M. Goldschmidt: En hederejse. 1955: En dansk præste- og sognehistorie. Paul Nedergaard: VI. Viborg stift. 1960: Elevforeningen Minerva : 164. Karen Marie Christensen: Optegnelser fra Randrup gods. 1962: Henning Høirup og O. F. Stjernfelt: Sankt Kjeld. 1962: 136. Aage Bonde og Harald Ditzel: Østre skole, Viborg. 1962: 137. M. E. Gulddal: St. St. Blicher og E Bindstouw. 1962: 137. Aage Bonde [red.]: Viborg Stiftsmuseum og dets bygning. 1962: 138. Diverse småskrifter. 1962: 138. Helmer-Petersen og Harald Ditzel: Romansk stenhuggerkunst i Viborg amts kirker. 1964: 135. J.P. Trap: Danmark. 5. udg., bd. VII, Viborg amt. 1964:136. O. K. Rørsted: Fra diligence til damphest. 1964: 137.

MATRIKEL EJERLAV pr. 1. marts 2009

MATRIKEL EJERLAV pr. 1. marts 2009 1 AGERSKOV 750451 AGERSKOV, FINDERUP 2 ALMIND BY 800151 ALMIND BY, ALMIND 3 ASMILDKLOSTER HG 2005753 ASMILDKLOSTER HGD., VIBORG JORDER 4 ASMILDKLOSTER HG 750151 ASMILDKLOSTER HGD., ASMILD 5 BATUM BY 751251

Læs mere

Gennemgang af renseanlæg

Gennemgang af renseanlæg Gennemgang af renseanlæg 1 Indhold 1. Bjerregrav Renseanlæg...3 2. Bjerringbro Renseanlæg...3 3. Borup Renseanlæg...3 4. Daugbjerg Renseanlæg...4 5. Fiskbæk Renseanlæg...4 6. Hammershøj Renseanlæg...5

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

Retningslinje 7 Værdifulde kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger. Hald Hovedgård

Retningslinje 7 Værdifulde kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger. Hald Hovedgård Retningslinje 7 Værdifulde kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger Hald Hovedgård 85 7. Værdifulde kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger Retningslinjer 1. Inden for de særligt beskyttelsesværdige

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Deltagere i 3 km. løb

Deltagere i 3 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jakob Thorgaard Balling 0 Spøttrup : :0:0 0::0 Wiliam Dalgaard Roslev 0 Roslev : :: 0:: 0 Sabrina Pedersen 0 Spøttrup : ::0 0::0 Inge Pedersen Rødding 0 Spøttrup : ::0 0::0 Sine Pedersen

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation 23 maj 2006 Side 1 Første Generation 1. Kristian Martinus 1 Jensen #20, (søn af Laurits Jensen #1868 og Ane Marie Pedersdatter #1869). Han blev gift med Jacobine Andrea (Rubæck) Jacobsen #21. + 2 i. Laurits

Læs mere

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering Lysegrå gruppe rødbrun gruppe violet gruppe blågrøn gruppe mørkegrå gruppe Lyserød gruppe Lysegrøn gruppe orange gruppe gul gruppe Fremtidig

Læs mere

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km A kort 4,48 km Startet : 30 Udgået : 0 Disk.: 1 1. Torben Kruse Svendborg OK 33.48 2. Ib Monrad Odense OK 34.37 +49 3. Jens Dam Odense OK 35.43 +1.55 4. H. V. Jensen Odense OK 37.02 +3.14 5. Wolfgang Schulz

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Adelborg, Ib 1999 118 Foto Adelborg, Jonna 1999 116 Foto Adelborg, Jonna 1999 118 Foto Adelborg, Nadja 1999 110 Foto Adelborg, Nadja 1999

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere Herresingle U09 B 1. Søren Pedersen (Holsted) 2. Tobias Hansen (Skodborg) 3. Max Bøgedahl (Skodborg) 4. Anne Mia Storm Pedersen (Andst) 5. Christian Huss Eskesen (Gesten) Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen

Læs mere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) År Betalende deltagere Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 195-1935 Talere 195 1458 højsk.forstander Emil Dam og Holger

Læs mere

Retningslinje 4 Vindmøller. Vindmøller ved Gørup

Retningslinje 4 Vindmøller. Vindmøller ved Gørup Retningslinje 4 Vindmøller Vindmøller ved Gørup 65 4. Vindmøller 66 Retningslinjer Store vindmøller med totalhøjde på mindst 25 meter og under 150 meter 1. Store vindmøller kan kun opstilles i de udpegede

Læs mere

Jyllands Skytte Forbund og DSB/ASF Lørdag den 25. og søndag den 26. februar 2012

Jyllands Skytte Forbund og DSB/ASF Lørdag den 25. og søndag den 26. februar 2012 Lørdag den 5. og søndag den 6. februar 0 JM 5 m - 0 0 stående ungdom Ungdom Niels Frederik Andreasen Viborg 00 99 00 99 Nicklas Kildehøj Horsens 98 00 00 98 x Helle Norup Bertelsen Karup Skytteforening

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 30-08-2014 Total 1. Div. Damer Christina Farum D S B 1.058 2. Div. Damer Dorthe Bernhardt D S B 1.154 3. Div. Damer Pernille R. Jørgensen H I 978

Læs mere

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 07-06-2015 08:58:19 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 5%-Skytte, Terrænskydning, Pistol cal..22, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben - GPA, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben

Læs mere

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900 Søndergade 1. 39a Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2000 Peder S. Clausen 1984 Asta Vestergaard 1981 Carl Vestergaard (Tømrer) 1958 Eli Kruchow (Lægepraksis) 1917 Anders Styvelgaard 1916 Jegindø. Hv. Lyngs

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016 Skydetider kredsskydning 2016 Seniorer 08.00 Kim Grubbe 08.01 Michael Lysgaard 08.02 Klaus Holt Jensen 08.03 Thomas Heesgaard 08.04 Morten Mogensen 08.05 Rene Holt Schmidt 08.06 Torben Mauritson 08.07

Læs mere

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801)

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801) Døbte i Herrested 1799-1813 Mandkøn Efter konfirmationsprotokollen 1814f. =================================================================================== Navn alder dåbsdag forældre Rasmus Justesen

Læs mere

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 108643 Rasmus Bellahn 10-456 Vejle Skytteforening 199/11 200/09 399/20 G 2 109630 Adrian Olsen 06-012 Arnborg Idrætsforening 199/09 196/09

Læs mere

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 N Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 Se efterfølgende sider vedrørende personerne bag de forskellige træplantninger i område A-E. 136 135 134 99 130 133 E D 95 96 97 98 94 93 92 91 90 140 139 88 87

Læs mere

DELTAGERE / PARTICIPANTS

DELTAGERE / PARTICIPANTS Anders Johansen Anders Lund Andrea Luth Anette Pedersen Annemarie H. Kristensen Axel Grønkjær Bente Skovgaard Kristensen Berit Puggaard Birgitte Nielsen Bo Vestergaard Bodil Halkjær Kristensen Brian Askvig

Læs mere

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal 1. Generation 1. Jens Christensen Toudal 1 blev født cirka 1622 og døde i 1698 i Øsløs. Jens blev gift med

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Middelfart Resort og konferencecenter. Samlet deltagerantal på kurset: 121. Christian Heine Lerche Møller

Middelfart Resort og konferencecenter. Samlet deltagerantal på kurset: 121. Christian Heine Lerche Møller Kursusnummer 927 Kursusnavn Chaufførkonferencen 2011 Afholdelsessted Middelfart Resort og konferencecenter Startdato 30/05-11 Slutdato 31/05-11 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Preben Mandrup,

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

BILAG til trafikplan for Viborg Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008

BILAG til trafikplan for Viborg Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 BILAG til trafikplan for Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 Indholdsfortegnelse: Side 1: Kort 1: Overblik Side 2: Kort 2: Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel 1 og 2: oversigt for

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833

Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833 Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833 Navn stilling, bopæl dødsdato alder Christen Thomassen Thomas Pedersens barn i Måre 15.01.1833 3 uger Just Jensen Indsidder Jens Justesens søn

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Georg Metz. Danske billeder. fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL

Georg Metz. Danske billeder. fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL Georg Metz Danske billeder fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL Illustrationsliste 6 Wilhelm Johannes Heinrich Storm/Lokalhistorisk Arkiv for 9 Roskilde Lokalhistoriske Arkiv 11 Wilhelm Johannes Heinrich Storm/Lokalhistorisk

Læs mere

Åbningsstævne 2013. Herrer

Åbningsstævne 2013. Herrer Herrer Navn Klub S1 S2 S3 S4 S5 S6 Rene Hcp I alt beløb 1 Casper Sidelmann Brønderslev BK 193 212 227 174 238 229 1273 120 1393 2000,- 2 Rene Sejling ST 167 226 248 256 249 190 1336 42 1378 1000,- 3 Steen

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015 DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015 Klubbens samlede medaljehøst Guld Sølv Bronze 31 (1) 26 (2) 17(4) TOP 5 Guld Sølv Bronze 1 Birger Frederiksen 7(1) 3 (1) 2 Karin

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted +----------------------------------+ De Danske Skytteforeninger StævneProgram v1.12 +----------------------------------+ Dato:10/10/1999 12:30 R E S U L T A T - L I S T E F R A Jyllandsstævnet 9.okt.1999

Læs mere

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1 Pistol Damer - Indledende runde Dame Dorte Thorsen Trehøje 92 92 93 95 372 3 Dame Christina Borgen Nielsen Trehøje 89 91 91 94 365 8 Dame Maria Kristensen Aars Skytteforening 94 91 85 88 358 5 Dame Anja

Læs mere

Løb 1, 100m Frisvømning Damer, Finaler 16 år og ældre: Maj A. Jacobsen, S68 58.87 1998-11-01

Løb 1, 100m Frisvømning Damer, Finaler 16 år og ældre: Maj A. Jacobsen, S68 58.87 1998-11-01 Side: 1 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Vendsyssel Cup 2011 Stævne by: Hjallerup Arrangør: Svømmeklubben Søhesten Overdommer: Niels Arp Nielsen & Allan Thorup Svenningsen Stævneleder: Flemming Mikkelsen

Læs mere

HISTORISK SAMFUND for VIBORGEGNEN

HISTORISK SAMFUND for VIBORGEGNEN HISTORISK SAMFUND for VIBORGEGNEN program 2015 Dollerup Mølle 1953 Forsiden: Luftfoto taget af Sylvest Jensen, Hillerød, 1953. Dollerup-mølle komplekset set fra sydøst. TORSDAG DEN 15. JANUAR 2015, Kl.

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex - 2003

Han Herred Bogen - Billedindex - 2003 Han Herred Bogen - Billedindex - 2003 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Andersen, Søren Christian 2003 75 Foto Øsløs Badehoteller. Bulbjerg 2003 87 Foto Ca. 1910 Bodilsen, Ejgil 2003 122 Foto (portræt) 2002

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette Dimitterede 1983 Anne Marie Møller 1983 a Anne Mette Kristiansen 1983 a Bente Gregersen 1983 a Berit Holst Nielsen 1983 a Berit Paulsen 1983 a Birgitte S. Hansen 1983 a Britta Munk 1983 a Gitte Johansen

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 DDS SP v.3.11.3.2 Gevær, 15m. Mesterskab BK1 1 11697 Asbjørn Risgård Nielsen 01 548 Vilsted Skf. 200/09 200/11 400/20 1 94453 Frederik Axelsen 01 513 Vester

Læs mere

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse.

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse. Aastrup 1400 Hovedgården kan følges tilbage til 1400-tallet, hvor familien Bille ejede den Aastrup hovedgård eksisterer samtidig med resterne af landsby Aastrup til 1562. Erik Krabbe opførte nordfløjen

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Texel Får 81607-00080 11.03.93 39908-00529 127 119 109 107 120 104 94 113 106 50 K Flemming Ulrich 98838020 85393-00810 17.03.98 85393-00543 126 115 104 110 127 103 104 112 101 40 Mogens Ladefoged 75299192

Læs mere

Marie Kjerstine Andersdatter (1510) * 20 MAR 1817 - Stenhuse, Vindum sogn 21 MAR 1817. Jørgen Andersen (1511) * 23 SEP 1818 - Stenhuse, Vindum sogn

Marie Kjerstine Andersdatter (1510) * 20 MAR 1817 - Stenhuse, Vindum sogn 21 MAR 1817. Jørgen Andersen (1511) * 23 SEP 1818 - Stenhuse, Vindum sogn Anders Jørgensen (1508) * 21 Jul 1795 - Thisted, Tapdrup sogn 21 JUL 1795 - Hjemme 16 OKT 1877 - Stenhuse, Vindum sogn Ane 2 ~ 28 JUN 1816 - Vinkel Ane Mogensdatter (1509) * 1796 - Vinkel 26 MAJ 1877 -

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 206 Begravede Mandkøn 1. 1833, 11. februar, Begravet 16. februar 1833. Anders Hansen Lang. Gaardmand Hans Pedersen Langs Enkes Søn i Gudme.

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

KØBENHAVN. skildret af danske forfattere. En antologi redigeret af OLE LARSEN CARIT ANDERSENS FORLAG

KØBENHAVN. skildret af danske forfattere. En antologi redigeret af OLE LARSEN CARIT ANDERSENS FORLAG KØBENHAVN skildret af danske forfattere En antologi redigeret af OLE LARSEN CARIT ANDERSENS FORLAG Indhold Rastnus Ny er up: Danmark i Compendium*) 9 Fra»Kjøbenhavns Beskrivelse«, 1800 Jacob Paludan: Midnatsjunglen

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2013

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2013 DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2013 Klubbens samlede medaljehøst Guld Sølv Bronze 28 (1) 24 (2) 15 (4) TOP 5 Guld Sølv Bronze 1 Birger Frederiksen 6 (1) 3 (1) 2 Karin

Læs mere

Faglig netværksgruppe Natur/teknik

Faglig netværksgruppe Natur/teknik N/T Skole Faglærere Mailadresse - samlet mail liste sidst i dokumentet Tovholder MBS Bente Mathiesen Tovholder bente@gefibermail.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole Ejer Bavnehøj Skolen Gl.Rye Skole Gyvelhøjskolen

Læs mere

Side 1 af 8 16:41:37 - DDS SP v.3.14.4.1 Endelig RESULTATLISTE Terrænpistol Ulfborg 2015 Terrænskydning, Pistol cal..22 - Klasse UNG 1P 93357 Michael Mose Christiansen 01-217 Thisted Pistolklub 31/14 2P

Læs mere

RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013

RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013 RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013 13-12-2014 VINDER NR. 1:Michael J. Jensen Coop Idræt 278 Højeste 3 serier:henrik Hansen Nordea 565 VINDER NR. 2: Mic.

Læs mere

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer Antal deltagere: 4 Klasse: Damer Gennemsnit for vinder: 35,3 km/h Antal præmier: 4 Plac. Ryg nr. UCI kode Navn 1 DENOOOOOOOO Bettina Romer 2 2 DENOOOOOOOO Helle Sørensen 3 3 DENOOOOOOOO Rikke Guldbæk 4

Læs mere

Tekster til brug ved kanonarbejdet 7. 9. årgang

Tekster til brug ved kanonarbejdet 7. 9. årgang Tekster til brug ved kanonarbejdet 7. 9. årgang Forfatter Tekst Ideer til anvendelsesmuligheder, parallelle tekster m.m. H. C. Andersen (1805 1875) Herman Bang (1857 1912) Historien om en moder Det døende

Læs mere

Resultatliste. Pistolterræn. Nymindegab. 3. maj 2009

Resultatliste. Pistolterræn. Nymindegab. 3. maj 2009 Resultatliste Pistolterræn I Nymindegab 3. maj 2009 Terrænskydning Nymindegab 2009 TERRÆNBANE Skive Distance Farve ---------------------- Station 1 - Stående Mål 1 S 5 6 Gul Mål 2 B 65 50 Gul Mål 3 B 100

Læs mere

og Pokalturnering DM for Klubhold Pokalturnering Seniorhold 2. division 2013-14 1. division 1. Team PharmaService 11.

og Pokalturnering DM for Klubhold Pokalturnering Seniorhold 2. division 2013-14 1. division 1. Team PharmaService 11. Divisionsturneringen Klubhold, Seniorhold og 2013-14 1. division 1. Team PharmaService H. C. Graversen, Henrik Caspersen (Dennis Bilde, Morten Bilde, Emil Jepsen, Lars Tofte) Semifinale: PharmaService

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex - 2004

Han Herred Bogen - Billedindex - 2004 Han Herred Bogen - Billedindex - 2004 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Apoteker. Frøstrup 2004 (138) Foto Apoteker. Frøstrup 2004 (139) Foto Dagligstueinteriør, 1925 Apoteker. Frøstrup 2004 (142) Foto Vaskedag,

Læs mere

Chef i teknik og miljø

Chef i teknik og miljø Deltagerliste Chef i teknik og miljø /SKS TCH080305-DKH 95 deltagere Onsdag den 05.03. - torsdag den 06.03.2008 Navn og stilling Jens Dicksen Jensen Chef for Teknik & Miljø Anna Sofie Poulsen Chef for

Læs mere

SPIDSBARREN. Årgang Side Artikel/ titel Forfatter

SPIDSBARREN. Årgang Side Artikel/ titel Forfatter SPIDSBARREN Årgang Side Artikel/ titel Forfatter 1985 1 Hvad skal vi med museumsforening? Charlotte Boysen 2 At indenticifere sig med sin egn N.M. Schaiffel-Nielsen 4 Det daglige virke i museet Th.Thomsen

Læs mere

Hans Pedersen * Farsbølle Peder Møller Farsbølle Hårslev 24-4- 1762

Hans Pedersen * Farsbølle Peder Møller Farsbølle Hårslev 24-4- 1762 Elvedgård fæsteregister 1701882, Veflinge sogn, Skovby herred, Odense amt Det originale fæsteregister findes på www. Ny fæster, fornavn Ny fæster, efternavn Ny fæster, født/fra Gl. fæster, fornavn Gl.

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Det bliver på mødet ikke diskuteret den enkelte ejendoms status, resultatet af TVinspektionen.

Det bliver på mødet ikke diskuteret den enkelte ejendoms status, resultatet af TVinspektionen. Børge Rødkjær Andersen Fjordvej 2 Vedr. ejendommen Fjordvej 2 Svend Ingvard Søndergaard Porsevej 2 Vedr. ejendommen Porsevej 2 Wendy Nørgaard Porsevej 4 Vedr. ejendommen Porsevej 4 Karsten Iversen Rubyvej

Læs mere

DGI Nordjylland. Kommunemesterskab. Der spilles kun om lørdagen

DGI Nordjylland. Kommunemesterskab. Der spilles kun om lørdagen Kommunemesterskab Mariager Fjord Badmintonsamarbejde afholder i samarbejde med DGI Nordjylland Åbent stævne, den 5.-6. Februar 2011 Spillerne skal være spilleklar senest 20 minutter før det i programmet

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Christen Tarbensen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Christen Tarbensen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. blev født den Apr. 30 1832 i houvig og døde den Nov. 5 1912. Han giftede sig med Ane Katrine Hansen Lodberg den Okt. 19 1856. Ane Katrine blev født den Okt. 7 1835 i Søndervig

Læs mere