Registre til Fra Viborg Amt/Fra Viborg-egnen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Registre til Fra Viborg Amt/Fra Viborg-egnen 1929-2009"

Transkript

1 Registre til Fra Viborg Amt/Fra Viborg-egnen

2 Registre til FRA VIBORG AMT/ FRA VIBORG-EGNEN Historisk Samfund for Viborg-egnen 2011

3

4 Registre til Fra Viborg Amt/Fra Viborg-egnen er udarbejdet og redigeret af Ole Degn under medvirken af Jesper Hjermind, Steffen Elmer Jørgensen, Erling Greve Kristensen, Mikkel Kirkedahl Nielsen, Ejgil Overby, Erik Overgaard, Karen Elisabeth Stub og Jørgen Østergaard Historisk Samfund for Viborg-egnen 2011 Trykt i Special-Trykkeriet Viborg as ISBN

5 Indhold Forord 7 Artikler 8 Viborg stift og amt i almindelighed samt større dele deraf 8 Almindeligt Kirkehistorie Skolevæsen og undervisning m.v. Samfundsforhold, retsvæsen og administration Folkeminder Topografi Naturforhold Landbrug, skovbrug, fiskeri, søfart og pramfart m.v. Handel, håndværk industri og teknik Arkitektur, kunst og sprog Musik, sange og viser Arkæologi, oldtid og middelalder I øvrigt indtil århundrede Viborg købstad 13 Viborg i almindelighed Kirkehistorie Samfundsforhold, retsvæsen og administration Skolevæsen og undervisning m.v. Post, telegraf, telefon, radio og TV Sundhedsvæsen Militærvæsen og borgervæbning Topografi Naturforhold Handel, håndværk, industri og teknik Arkitektur Kunst, musik, bogvæsen, kulturelle foreninger og videnskab Arkæologi, oldtid og middelalder Tiden århundrede Besættelsestiden Sognene (i alfabetisk orden) Personalhistorie Anmeldelser Historisk Samfunds interne forhold Forfatterregister Personnavneregister

6

7 Forord I 1972 udgav Historisk Samfund en indholdsfortegnelse med et forfatterregister til årbøgerne fra perioden , og det kom i 2001 i en udgave opdateret til 1999 og tilføjet også et personregister, der medtog personer, der blev nøjere omtalt. Der er nu gået 10 år siden, og bestyrelsen har besluttet, at registrene igen skulle ajourføres. Dette arbejde foreligger hermed. Indholdsfortegnelsen er opstillet på ganske samme måde og udarbejdet efter de samme principper som i de to forrige hæfter. Det samme gælder forfatterregisteret og navneregisteret. Det må her igen understreges, at det ikke er fuldstændigt, men medtager de personer, som de to arbejdsgrupper efter forud fastsatte kriterier har fundet det rigtigt at medtage, idet der i almindelighed er tale om personer, som har fået en lidt mere udførlig omtale i artikler i årbogsrækken og ikke blot er nævnt. Ligesom tidligere afspejler personnavneregisteret, som man kunne forvente, at en række personer og dermed temaer karakteristiske for Viborg-området har været særlig yndede gennem tiden. Personer, der optræder adskillige gange er Steen Steensen Blicher og hans far Niels Blicher, digterne Hieronymus Justesen Ranch og Jeppe Aakjær, godsejer på Hald Frederik Schinkel samt en række Viborg-bisper, Bartholomæus Deichmann, H.O.C. Laub, C.M. Rottbøll, Jørgen Swane og Johannes Trellund. Hertil er nu også kommet bl.a. bisp Gunner. Viborg, oktober Bestyrelsen

8 [blank]

9 Artikler Viborg stift og amt i almindelighed samt større dele deraf Almindeligt 1. Molbech, Christian: Optegnelser på en udflugt til Jylland i sommeren : Molbech, Christian: Optegnelser på en udflugt til Jylland i sommeren : Paulsen, Henning: Om Viborg stifts østgrænse. 1979: Kirkehistorie 4. Dahlerup, Troels: Sogn og pastorat. Bidrag til Viborg stifts historie i senmiddelalderen. 1956: Med kort. 5. Grove-Stephensen, F.S.: Brev fra en præst. 1981: Hansen, Georg: Biskoppernes indberetninger om Viborg stift i årene : Holmgaard, Jens: Kom hviledagen i hu - eller i gabestokken - Lidt om gennemførelsen i Fjends-Nørlyng herreder af helligdagsforordningen af : Holsting, Stig: Vor Frue af Karup - et 500 års minde. 1985: Jensen, F. Elle: Visitatsoptegnelser af biskop Otto Laub. 1943: Jensen, F. Elle: Kirke- og kulturhistoriske småting især fra Rinds og Nørlyng herreder i tiden : Kristensen, Harald: Jens Hørbye - præst i Ørum og Kobberup : Nielsen, Carl Lindberg: Et blad af Viborg stifts gamle messebog. 1956: Nielsen, Carl Lindberg: To blade af Viborg stifts gamle messebog. 1957: Nielsen, Carl Lindberg: Viborg stifts gamle messebog (Missale Viborgense) forsvundet og genfundet. 1964: Pedersen, Kr.: Naturalie af Viborg stigt (stift). 1943: Qvistgaard, Erh.: Forskelligt fra Viborg stifts gamle landemodeprotokoller. 1933: Severinsen, P.: Viborg stifts kirkelige historie i middelalder og reformation. 1929: Ørberg, Paul G.: Viborg stifts kirkebogshistorie : Ørberg, Paul G.: En kirkebogskatastrofe. Pastor P.N. Kruchow og Hvam præstegårds brand i : Ørberg, Paul G.: Niels Blichers kirkebøger. 1995: Østergaard, Jørgen: Skibsmodeller i vore kirker. 2007: Skolevæsen og undervisning m.v. 22. Andersen, Vald.: Jens Christensen Halkjær. En degneskæbne i dokumenter. 1981: Andersen, Vald.: Nogle Karup-degne. 1982: Lund, Knud: De første skoler i Lysgaard herred. 1946: Med kort. 25. Nielsen, Karl: Viborg stifts ældste seminarium. 1974: Overby, Ejgil: Se klart på naturen, og tænk på din Gud. Fragmenter fra Levring Højskoles levetid og Eline Begtrups livsforløb, delvis belyst gennem breve til Nanna og Salomon J. Frifelt. 1997: Poulsen, Jens Aage: Anton Schmidt og Christen Nielsen. To lærerskikkelser i Asmild- Tapdrup omkring århundredskiftet. 1987: Schmidt, Peter Poulsen: Forstander Peter Poulsen Schmidts levnedsbeskrivelse. 1977: 71-

10 106. Samfundsforhold, retsvæsen og administration 29. Andersen, Lene: Fascinationen af eksotiske mennesker. Forestillinger om tatere i Jylland i midten af 1800-tallet. 2005: Blicher, St. St.: Bidrag til Kundskab om de danske provindsers nærværende tilstand i oekonomisk henseende. Tolvte stykke. Viborg Amt, Udsendt som årbog for Holmgaard, Jens: En flugt fra stavnsbåndet i : Holmgaard, Jens: Træk af fattigvæsenet i Viborg stift i 1730erne. 1983: Holmgaard, Jens: Går den, så går den.. Løskøbelse fra et ikke-eksisterende jysk vornedskab i : Holmgaard, Jens: Bonden, kirken og skolen. Præsteindberetninger fra Viborg stift om helligdagenes forsømmelse og skoleforholdene på landet. Udsendt som årbog for Holmgaard, Jens: Landmilitsens indrettelse i Hald og Skivehus amter i : Holmgaard, Jens: Kampen om karlene i Frederik 4.s tid. 1996: Fanø, Poul: Lysgaard-Hids herreders retskreds gennem 300 år. 1999: Klode, Niels: Fattigdom på Fuur. 1999: Løgstrup, Birgit: Kølsen fangekoloni et straffeafsoningseksperiment i hedesagens tjeneste. 1984: Løgstrup, Birgit: Kvinderne og valgretten på Viborgegnen. 1990: Martensen-Larsen, Florian: Kommunalreformen i Viborg amt. 1978: Mellerup, Hildegard: Forskellige var vore oplevelser. 2002: Munk, N.P.J.: Hvordan blev man gammelmandssøn? 1979: Nielsen, H.P.: Hvad en kirkebog beretter om. 1994: Villadsen, Zira O.: Kvaksalver på godt og ondt. Husmand Christen Thordalsen ( ). 2003: Worsøe, Hans H.: Træk af Viborg amts historie. 1978: Ørberg, Paul G.: Det»forheksede«sogn. 1977: Folkeminder 48. Andersen, L.: Minder fra den sydøstlige del af Rinds herred fra tiden omkring midten af det 19. århundrede. 1930: Munk, N.P.J.: Tragedien på Store Fuglsang og spøgeriet på Bjørnsgaard. 1978: Nymann, H.J.: Om bryllupsskikke i halvfjerdserne for Viborg amt. 1970: [Sejersen, S.]: Dagligt liv i Hids herred i forrige århundrede. 1941: Westh, Axel: Sønnen, der bed næsen af sin mor. 1974: Topografi 53. Fuglsang, Anth.: Alhedens sandflugts historie (Lysgaard og Hids herreder) i Viborg amt Sandflugten i Ulbjerg sogn, Rinds herred. 1944: Holmgaard, Jens: Af Blichers beskrivelse af Viborg amt. 1970: Hvidtfeldt, Erik: Præsteindberetninger fra Viborg stift : Kristensen, Johs.E. Tang: Turist i Viborg og hedeegnen : Lauridsen, Henning Ringgaard: Bruunshåb - en by og dens indbyggere i 175 år. 1997: Nielsen, H.P.: En jysk bondegård gennem 600 år - slægtsgård i 200 år. 1989: Pedersen, Jørgen: Rind - åløb eller bjerg. 1949: [Pedersen, Kr.]: Clemen Fischer: Relation over Silkeborg amt. 1943: 5-17.

11 61. Pedersen, Kr.: Indberetninger fra nogle herreder og sogne i Viborg amt : [Pedersen, Kr.]: Jylland og jyderne. Af Thomas Mortensen Bredsdorff. 1942: Resen, Peder Hansen: Atlas Danicus. Viborg stift. Udsendt som årbog 1933 og Willesen, D. og H.C. Nielsen: Rejsen til Nørremølle ved Viborg. En rejsedagbog fra juli : Ørberg, Paul G.: En embedsmand inspicerer Viborg by og amt i året : Østergaard, Jørgen: Skjælhøew Skelhøje. 1999: Aakjær, Jeppe: St. St. Blicher og hjemstavnen. 1929: Naturforhold 68. Milthers, N.: Viborgegnens geologiske udvikling. 1929: Pedersen, Kr.: Viborgegnens flora og fauna. 1929: Pedersen, Kr.: Fortegnelse over urter i Viborg stift : Landbrug, skovbrug, fiskeri, søfart og pramfart m. v. 71. Bramsen, Knud Aage Løkkegaard: Høsten på herregården Palstrup for hundrede år siden. 1998: Broch, Erik: Selvejet i Hids herred før landboreformerne. 1972: Degn, Ole: Den, der ager med stude Erhvervsforhold i Viborg amt belyst gennem Landhusholdningsselskabets arkiv. 1971: Flensborg, C.E.: Om hedeplantningens historie. 1929: Hastrup, Frits: Tyskerkolonierne i Nørrejylland. Byer og boliger. 1. del. 1989: Hastrup, Frits: Tyskerkolonierne i Nørrejylland. Byer og boliger. 2. del. 1990: Hjermind, Jesper: Søfolk, kågmænd og skippere på Hjarbæk fjord. Træk af søfartens historie : Hjermind, Jesper: Fisker Rasmus Berthelsen fra Kvols fortæller om sin barndom og ungdom. 1993: Holmgaard, Jens: Alt på sin rette plads - eller stavnsbåndsløsningen og den store omstiiling i dansk landbrug. 1988: Holmgaard, Jens: Nørre Tulstrup-dagbogen gav stødet til international bondedagbogsforskning. 1989: Jacobsen, Christian: Fiskeri og pramfart på Gudenåen. 1980: Koval, Karel: Fredens, arbejdets og kærlighedens land. 1995: Munk, N.P.J.: Hedepionerens Kaar. 1977: Pedersen, Kr.: Ulvenes forekomst i Midtjylland, særlig i Viborgegnen. 1938: Saabye, Johannes: Årets gang på en bondegård i 1930'rne. 1997: Rasmussen, Marinus:»Nar'mark«: Erindringer fra 58 år på Lynderupgård. 1975: Westergaard, Jens: Træk af hedeopdyrkningens historie. 1929: Worsøe, Eiler: Tindbæk Hestehave - og andre skovhaver. 1998: Handel, håndværk, industri og teknik 89. Broberg, Jens Aage Niels: Træsko - fra håndværk til industri. 1995: Hansen, J.C.: Trækstien og pramfarten på Gudenå. 1936: Jacobsen, Chr.: Kalken i Daugbjerg og Mønsted. 1985: Jacobsen, Chr.: Gudenåcentralen - planer og virkelighed. 1981: Larsen, Holger Hertzum, og Jens Lampe: Bidrag til urmageriets historie i Viborg amt. 1977: Warthoe-Hansen, O.: Kågfarten på Gudenå og Nørreå. En opfordring. 1965: 104.

12 95. Vognsen, Thorvald: Tiden var det langsomste i verden. 1999: Arkitektur, kunst og sprog 96. Bergild, Merete, og Jens Jensen: Asmild Klosterkirkes altertavle - Mesteren og hans øvrige arbejder i Hee, Gudum og Sall kirker. 1984: Christiansen, Tage E.: Røgelseskar fra Viborg. 1969: Ditzel, Harald, og Keld Helmer-Petersen: Romansk stenhuggerkunst i Viborg amts kirker. Foto: K. H.-P. Tekst: H. D. Udsendt som årbog for Ditzel, Harald: Vinderslevtrianglen, harpe - eller måleinstrument? 1980: Kristensen, Johs E. Tang: Præsten Niels Blicher og biskoppen Nicolai Edinger Balle. 1992: Lampe, Jens Kongsted: Det mekaniske ur i Viborg-egnens malerkunst. 1985: Lillie, Louise: Renæssanceudsmykningen i Grinderslev kirke. 1991: Nielsen, Erik Levin: Gamle stier, nye veje. 1980: Skautrup, Peter: Ordforrådet i midt- og vestjyske dialekter. 1929: Vig-Nielsen, Ingeborg: Arkitekt Søren Vig-Nielsen. 1974: Ørberg, Paul G.: Stenen i kirken. 1999: Musik, sange og viser 107. Denman, Henrik: Ukendt sølvbryllupsdigt af St. St. Blicher. 1981: Hansen, Povl: Gammeldags»poesier«om bondens liv og kår i ældre dage. 1937: Kjær, Wilhelm: Jensen: Et spillemandsdynasti. 1987: 135 Arkæologi, oldtid og middelalder 110. Albrectsen, Erling: Naturfredningsloven og højfredningerne i Viborg amt. 1939: Albrectsen, Erling: Nogle yngre stenalders grave i Rinds herred. 1941: Asholt, Olav: Voldsteder langs Gudenå og Nørreå. 1996: Bokkenheuser, Chr.: Træk af Viborgegnens historie. 1930: Brask, Aage: Af Vesthimmerlands ældste historie. 1961: Bro-Jørgensen, Marianne og Hans Helmer Kristensen: Billeder af Viborg amts forhistorie. Foto: HHK. Tekst M. B-J. Udsendt som årbog for Brøndsted, J.: Viborgegnen i oldtiden. 1929: Mathiassen, Therkel: Viborg amts oldtidsmindesmærker. En oversigt. 1951: Munk, N.P.J.: Kongsemnernes kampe på Viborgegnen : Med kort Leopold, Adam J. L.: Et oldtidsfund i en gammel avis. 1980: I øvrigt indtil Galster, Kjeld: Fra Viborg amt under besættelsen : Hvidtfeldt, Johan: Da kvinderne i Viborg amt skulle bindes til stavnen. 1949: Paulsen, Asta: Skytten på Aunsbjerg. Med biografiske noter ved Henning Paulsen. 1979: Vestergaard, Kristian: Anmærkninger til et gammelt lokalhistorisk værk. 1985: Østergaard, Bent: Løvenbalkerne til Aunsbjerg og Tjele. 1979: århundrede 125. Christensen, P.C.: Fra gammel tid. Om livet i Salling : Dancker-Jensen, J.O.: Sporet over Alheden - om statsbanen Herning- Viborg

13 2006: Degn, Ole, og Jørgen Østergaard: Kommunevåbener fra Viborg Kommunes gamle kommuner. Våbnerne fra Bjerringbro, Fjends, Karup, Møldrup, Tjele og Viborg kommuner før : Eskildsen, Anna H.: Minder fra Vorde præstegård. 1996: Hjermind, Jesper: Hald. Håb og helse. Om bygningen og den første anvendelse af de røde barakker i Hald. 1996: Jensen, Peder: Houlbjerg herreds beboere hylder Frederik VII. 1954: Johansen, J.K.: Viborg amt i den grundlovgivende rigsforsamling. 1948: Nielsen, H.P.: Søndervingekredsens politiske historie : Nielsen, Verner: En nedkastningsplads på Gammelstrup Hede. En beretning fra den tyske besættelse af Danmark under Anden Verdenskrig. 2004: Stub, Karen Elisabeth: Hald Hovedgård under krigen i : Rasmussen, Poul: Ejeren af Tårupgård Erik Chr. Müller. 1992: Skinnerup, Anne Margrethe Provst: Kommunesammenlægningen i Fjends i : Ørberg, Paul G.: Mecanicus Søren Vistoft og hans slægt. 1997: Østergaard, Jørgen: Hvad hjertet er fuldt af... Erindringer. 2001: Se desuden nr Viborg købstad Viborg i almindelighed 139. Begtrup. Gregers: Status over Viborg : Bro-Jørgensen, Marianne: Dagligliv i Viborg i tusind år. 2000: Christensen, Harry: Vækst Institutioner Folketingsmænd. Viborgs udvikling : Hjermind, Jesper: Håndværk i Viborg ca : Jensen, Carl Anker: Hvad jeg så i bakspejlet. 2002: Knudsen, Hans: Viborgs kulturelle og politiske betydning. 1930: Spanggård, Helmuth: Dømt til døden. 2002: Kristensen, Jørn: Viborg-søerne, lystfiskerne og fiskene. Viborg Fiskeriforenings 90 års jubilæum : Ørberg, Paul G.: Status over Viborg : Kirkehistorie 148. Bach-Nielsen, Carsten: Fløjlsreformationen i Viborg? 2003: Heilesen, Henning: Om gråbrødrenes fordrivelse fra deres kloster i Viborg. 1952: Høirup, Henning: Gunner af Viborg. 1961: Jensen, F. Elle: Menighedshuset i Viborg. 1954: Løvind, Brage: Jacob Worm [sognepræst ved Gråbrødre Kirke]. 1935: Martensen-Larsen, Florian: Indvielsen af Viborg domkirke : Nielsen, Carl Lindberg: Sct. Keld af Viborg. Et 800års minde. 1950: Paulsen, Asta: Christian Michael Rottbøll, biskop over Viborg stift : Paulsen, Asta: Johannes Trellund. Biskop over Viborg stift : Severinsen, P.: Personligheder knyttede til Gråbrødre Kloster og Kirke. 1935:

14 Samfundsforhold, retsvæsen og administration 158. Christensen, J. Carl: Et lille blad af Viborg-husets saga. 1941: Hjermind, Jesper: Luksusliv i Viborg fra Vikingetiden til begyndelsen af 1600-tallet. 2009: Jacobsen, Christian: Skidt og møg. Renholdelse og hygiejne i Viborg fra middelalderen til : la Cour, Albert: Viborg thing. 1930: Munk, N.P.J.: Mette Jensdatters henrettelse. 1977: Schroeder, P.P.: En mælkeprøve i Viborg i : Spreckelsen, Otto von: Viborg-vægtere gennem 300 år. 1958: Thomsen, Kristian Buhl: Skottenborgs sidste store byhus på museum i Århus. 2007: Thygesen, Frants: Viborg landsoverret omkring : Tuxen, Ole: En registratur over arkivalier om Viborg kommune. 1977: Videbech, Frits: Sagførere (advokater) i Viborg Købstad. 1992: Ørberg, Paul G.: Viborgs udvalgte mænd. 1978: Skolevæsen og undervisning m.v Christensen, J. Carl: Skoleforhold i Viborg for godt 200 år siden. 1944: Holm, Jørn-Ole: Institutionen Amtscentralen for Undervisningsmidler. Med hovedvægt på afdelingen i Viborg : Jørgensen, Carl E.: Viborg katedralskoles historie. I. Tiden indtil : II. Skolen i tiden : III. Skolen under reformerne af 1806 og : IV. De sidste år i den gamle skole. 1960: V. Skolen på Skivevej - Kollegiet. 1960: Jørgensen, Carl E.: Latinskoleforhold i Viborg stift i 1730'erne og 1740'erne. 1999: Lykke, Palle: Viborg som universitetsby. Træk af striden om det jyske universitet 1989: Rasmussen, Aase Rosenberg: Skolegang i Viborg : Ussing-Jepsen, A.: Magister Niels Jensen Aars : Østergaard, Jørgen: Viborg private Realskole : Post, telegraf, telefon, radio og TV 178. Spreckelsen, Otto von: De gamle postmestre og postgårde i Viborg. 1962: Sundhedsvæsen og socialvæsen 179. Asmussen, P.: På sygehus i gamle dage. 1974: Bokkenheuser, Chr.: Viborg hospital. 1935: Gerner-Smidt, Henrik:»Da muren faldt... «1999: Jensen, Birger: Blodigleparken ved Viborg. 1959: Pedersen, Peter: Personaleforhold ved det gamle sindssygehospital i Viborg. 1974: Militærvæsen og borgervæbning 184. Andersen, A. Vejen: Et historisk feltpræsteudstyr. 1981: Andersen, A. Vejen: Til efterårsmanøvre i : Gregersen, Alfred I.:»I år jeg fik min trøje«. 1992: Schroeder, P.P.: Den kirkelige betjening af garnisonen i Viborg i 1700-årene. 1978:

15 188. Schroeder, P.P.: Felttoget i : Schroeder, P.P.: Sundhed og sygdom ved garnisonen i Viborg i 1700-årene. 1979: Øllgaard, Morten: Eksercerhuset i Viborg. 1994: Østergaard, Jørgen: Historien omkring et fotografi. 1998: Topografi 192. Degn, Ole: Lystanlægget Borgvold i Viborg. 1990: Med kort Lauridsen, Henning Ringgaard: Viborg Vestermark. Et nybyggersamfund af Industridrivende, idealister og slidsomme husmænd. 1996: Lauridsen, Henning Ringgaard: Houlkær plan og virkelighed. 2003: Lauritsen, Aage: Veje før Viborg. 1975: Matthiessen, Hugo: Viborgs beliggenhed i historisk belysning. 1929: Nielsen, Erik Levin: Det gamle Viborg. 1971: Nørbæk, Poul: En Hjultorvs-mosaik. En historisk vandring omkring Hjultorvet i Viborg. 1997: Schmidt, August F.: Viborgs beliggenhed. 1962: Spreckelsen, Otto von: Stænderpladsen i Viborg før og nu. 1951: Naturforhold 201. Heilesen, Henning: Lones kilde i Viborg. 1953: Handel, håndværk, industri og teknik 202. Andersen, Vald.: Viborg-skæppen. 1957: Haubroe, Klaus: En brændevinsbrænderfamilie i Viborg : Jensen, Erik Bartram: Garvernes historie i Viborg - fra middelalder til velfærdssamfund. 1983: Jensen, Finn, og Erik Overgaard Hansen: Fire generationer på Nytorv i Viborg. 2005: Lauridsen, Henning Ringgaard: Smedesvend og guldgraver. Maskinfabrikant Eskild Philipsens ungdomsoplevelser i England og New Zealand : Philipsen, Aage: Viborg smedelaug i tiden efter laugenes ophævelse ved næringsloven af : Ravn, Thomas Bloch: Snapsting og markedshåndværk - Omkring en Christiansfeldskomagers besøg i Viborg : Ravn, Thomas Bloch: En solid og god håndværkerstand - Omkring skomager Hammershøjs beretning om håndværk og købstadsliv i Viborg i forrige århundrede. 1987: Riising, Anne: Viborg hattemagerlavs udenbys forbindelser i det 18. århundrede. 1953: Skadhauge, Povl: Anders Nielsen Hummelgaard. Optegnelser fra 1797 om hans ungdomsliv og oplevelser som rejsende håndværkssvend i Tyskland og Østrig. 1991: Smith, Otto: Viborg smedelaug. 1933: Tuxen, Ole: Firma-anmeldelser i Viborg : Worsøe, Hans H.: Øl i Viborg i 150 år - og mere til. 1982: Østergaard, Jørgen: Læretid i bilbranchen. Erindringer fra Viborg i 1960 erne. 2006: Arkitektur 216. Ditzel, Harald: Fragment af en lang historie om domkirkeløver. 1969: Israelsen, N.J.: Viborg gamle domkirke. 1976: Jensen, Jens: Viborg Bispegårds renovering i 1630'rne. 1993:

16 219. Lorenzen, Vilh.: Gråbrødre Klosters og Kirkes bygningshistorie. 1935: Nielsen, Erik Levin: Stenkisten i Domkirkekrypten. 1969: Saxild, Georg: Viborg domkirke og dens dekoration. 1929: Spreckelsen, Otto von: Morvilles gård. 1961: Vellev, Jens: Bygningsproblemer i Viborg domkirke. 1969: Kunst, musik, bogvæsen, kulturelle foreninger og videnskab 224. Bergild, Merete, og Jens Jensen: Maleren Jens Jensen Thranes udsmykning i Viborg bispegård : Degn, Inge: Fransk i medvind og modvind. Alliance Française i Viborg : Degn, Ole: Historisk Samfund fylder 80 - eller snarere 104 år? 2008: Friis, Niels: Viborg Domkirkes orgel : Jensen, F. Elle: Bøger i Viborg. 1964: Hammer, Poul: Sct. Keld - mest ikonografisk set. 1979: Hammer, Poul: Mysterietavlen i Søndre Sogns Kirke i Viborg. 1982: Høirup, Henning: Sct. Kjeld i billedkunsten : Lauridsen, Henning R.: Fugle-Mortensen. 1996: Mortensen, Jens Chr.: Da Hald var Danmarks Hollywood. Om filmskuespiller Emilie San nom. Et erindringsbillede fra april : Nielsen, Rud Kaas, Otto von Spreckelsen, Arne Christensen og Arne Lilholt: En sangforening i Viborg. Viborg Borger- og Håndværkerforenings Sangforening : Olsen, Nina Dahlmann: Om Josefs og Faraos drømme skildret i freskerne i Viborg Domkirke. 1992: Skinnerup, Anne Margrethe Provst: Klassicistiske gravminder på Viborg Kirkegård. 2008: Skov, S.P.: Nørrejyske bogtrykkeri : Spanggård, Helmuth: De oldenborgske kongebilleder på Viborg Rådhus. 2006: Spreckelsen, Otto von: Stadsmusikanter og organister i Viborg : Thomsen, Kristian Buhl: De første historiske provinsmuseer og deres forhold til Oldnordisk Museum. Museet i Viborg. 2004: Thygesen, Frants: På sporet af en statue - Historien om bronzestatuen i Borgvoldanlægget i Viborg. 1987: Øllgaard, Morten: Historisk Samfund : Ørberg, Paul G.: Historien i Viborg eller Viborg i historien - Et ældre og et yngre historisk samfund i Viborg og deres baggrund. 1989: Ørnbøl, Jens: Mogensgades»biblioteker«. 1971: Arkæologi, oldtid og middelalder 245. Hjermind, Jesper: Feber, bullenskab og overtro - fire runefund fra Viborg. 1997: Nielsen, Erik Levin: Det ældste Viborg. Nye synspunkter og tolkninger. 1965: Med kort Seeberg, Peter: En navnløs kirke i Viborg. 1961: Seeberg, Peter: Viborg Stiftsmuseums Riddergade-udgravninger : Tiden Bokkenheuser, Chr.: Nogle Viborg-skikkelser. Personer og forhold i Viborg i det 17. århundrede. 1950:

17 250. Bokkenheuser, Chr.: Borgmester Claus Christensen Skriver, Viborgs»rigsdagsmand«i : [Klitgaard, C.]: Wiborg-hoveders beskrivelse anno : Hansen, J.C.: Undersøgelser over Urban Skouboeslægten. Træk af livet i Viborg omkring 1700-tallet. 1942: Helms, Götz: Frederik Vilhelm den Store af Brandenburg på besøg i Viborg vinteren : Mikkelsen, Jørgen: Hvor kom viborgenserne fra? 1999: Mollerup, William: Kulturhistoriske skildringer fra det gamle Viborg. 1975: Mollerup, William: Kulturhistoriske skildringer fra det gamle Viborg, II. 1976: Schroeder, P.P.: Soldat i Viborg omkring : Spreckelsen, Otto von:»den enøjede prokurator«og»den poetiske klokker«. To Viborgoriginaler. [Jens Jørgensen Kjærulf og Thomas Wissing Heegaard]. 1950: Ørberg, Paul G.: En adelsmand kommer til byen. 1998: Ørberg, Paul G.: Kongehyldningen i Viborg : århundrede 261. Andersen, A. Vejen: Kong Frederik VII og grevinde Danners besøg i Viborg i : Ludvig Gerhard C. Jansens livserindringer. 1998: Haubroe, Klaus: Kvinderne bag Borgvold. 1989: Hjermind, Jesper: Det var en dannet by, vor lille købstad. Laura Nelleman, født Boye, barne- og ungdomserindringer fra Viborg ca : Jørgensen, Harald: Spredte barndoms- og ungdomserindringer fra Viborg. 1980: Munksgaard, Ellen: Min barndoms by. Erindringer fra Viborg omkring århundredskiftet. 1965: Nielsen, Henrik Gøde: 16 salver. De henrettede - Undallslund Plantage ved Viborg : Nielsen, Henrik Gjøde: Livsstraf. Henrettelserne i Undallslund Plantage ved Viborg : Pedersen, H. Spanggaard: Viborg i 30'erne. 1970: Petersen, Carl Heinrich: Træk af arbejderbevægelsens historie i Viborg og af min egen. 1982: Rasmussen, Aase Rosenberg: Barn i Viborg under første verdenskrig. 1980: [Spreckelsen, O. von]: Fra Viborg for 100 år siden. Fru Johanne Marie Magdalene Pedersens livserindringer. Ved O. v. S. 1958: Stjernfelt, Ole Frederik: Perspektiver af pavillonliv på Borgvold. 1993: Topsøe-Jensen, H.: H.C. Andersen og Viborg. 1975: Thomsen, Kristian Buhl: Tragedien i Sankt Mathiasgade i : Thomsen, Kristian Buhl: Sådan skabtes det moderne Viborg. Byplanlægningen, boligudviklingen og bosætningsmønstrene : Besættelsestiden 277. Bækholm, Sven: Modstandsbevægelsen i Viborg. Nogle hovedlinier i opbygningen af og arbejdet inden for den væbnede og civile modstand under sidste krig. 1965: Nielsen, Henrik Gjøde: Viborg i august : Pedersen, H. Spanggaard: Viborg under besættelsen. 1971: Se desuden nr. 344.

18 Sognene Asmild Sogn 280. Gulddal, M.E.: En middelalderlig teglovn fra Bruunshåb. 1958: Moltke, Erik: Asmild-runestenen. En foreløbig redegørelse. 1951: Paulsen, Henning: Af Asmildklosters ældre historie. 1950: Seeberg, Peter: Et teglhus på Asmild. 1969: Worsøe, Hans H.: Træk af Bruunshåbs historie. 1972: Se desuden nr. 27, 57, 96. Bigum Sogn 285. Jensen, F. Elle: Hr. Michael Feld til Vammen, Lindum og Bigum. En skikkelse fra pietismens tid. 1941: Daugbjerg Sogn 286. Lauridsen, Finn H.: Det kongelige danske Landhusholdningsselskab og kalkværkerne i Daugbjerg og Mønsted. 1953: Thestrup, Anna: Da Daugbjerg brændte. 1990: Wiborg, Brian: Det radikale Venstre på Daugbjerg Dås. 2005: Se desuden nr. 91. Dollerup Sogn 289. Gulddal, M.E.: Hald. 1954: Jensen, F. Elle: Proprietær Vil. Bruhns erindringer. [Lejren ved Hald 1870]. 1950: Jørgensen, Carl E.: Kongemordet i Finderup. 2001: Jørgensen, Kai Juhl: Da Hald Ege skulle have sit navn ( ). 2007: Nielsen, Carl Lindberg: Kammerherre Schinkel på Hald og hans præst [Ferdinand Thura]. Nogle gamle breve. 1949: Østergaard, Jørgen: Pontiac-morderen. 2004: Østergaard, Jørgen: Skybrud over Hald Sø-området i : 9-32 Se desuden nr. 66, 129, 134, 233, 379. Dommerby Sogn 296. Sørensen, A.: Lidt om præsten hr. Otto Weis til Højslev, Dommerby og Lundø. 1945: Engesvang Sogn 297. Askløv, R.: En skolelærer i Engesvang for 100 år siden [Niels Hansen]. 1952: Broch, Erik: Moselund gennem 500 år. 1946: Broch, Erik: Klode mølle, grundlagt 1596, nedlagt : Med kort Lidegaard, Mads: Den jyske hærvej fra Hjøllund til Knudstrup. 1955: Med kort. Feldingbjerg sogn 301. Larsen, Lisbeth Aagaard: Idrættens historie i Stoholm - fra tilfældigt sjov til organiseret orden. 2005:

19 Finderup Sogn 302. Larsen, Sofus: Kongemordet i Finderup natten til den 22. november : Munk, N.P.J.: Mindekapellet i Finderup. 1955: Med kort. Fiskbæk Sogn 304. Løgstrup, Birgit: En stationsby vokser op. 1982: Løgstrup, Birgit: Jord og mennesker i Vorde, Fiskbæk og Romlund sogne Fiskbæk sogn. 1992: Jensen, F. Elle: Uvejrskatastrofen i Fiskbæk og Vorde sogn : Se desuden nr. 353, 404. Fly Sogn 307. Fangel, Richard: De kirkelige forhold i Vridsted-Fly (-Iglsø) sogne fra ca til ca : Frederiks Sogn 308. Schmidt, August F.: Grønhøj hyrdes aftenbøn. 1964: Se desuden nr. 66. Fur Sogn, se nr. 38. Gammelstrup Sogn 309. Østergaard, Jens: Nogle erindringer om jydepotteindustrien i Gammelstrup. 1936: Med kort. Gerning Sogn 310. Vestergaard, Anker: Gerning Kirke. 1948: Granslev Sogn 311. de Lichtenberg, Geert H.: Gravkammeret i Granslev Kirke. 1999: Grinderslev Sogn, se nr Grensten Sogn 312. Pedersen, Kr.: Klage over hoveriet til Friisenvold. 1941: Grønbæk Sogn 313. Olesen, Martin: Ans kro. 1955: Worsøe, Hans H.: Grønbæk Hospitals opførelse og første år. 1977: Grønning Sogn, se nr. 47. Gødvad Sogn 315. Broch, Erik: Resendal gennem 500 år. 1960: Broch, Erik: Af Gødvad ejendomshistorie fra middelalderen til bondereformernes tid. 1979: 67-72

20 Haderup Sogn 317. Hansen, J.C.: Faarbækgaard. 1945: Hersom Sogn 318. Seeberg, Peter: Hvolris. En foreløbig orientering. 1965: Med kort. Hinge Sogn 319. Nielsen, Peter: Kommunestyre i Hinge-Vinderslev for 100 år siden. 1942: Nielsen, Peter: Erindringer fra Hinge sogn. 1979: Hjermind Sogn 321. Jensen, F. Elle: Konsistorialråd Hans Bjerregaard. 1955: Hjorthede Sogn 322. Heilskov, Chr.: Borgen Kællinghøl eller Hølingsholm i Hjorthede sogn. 1949: Hornbæk Sogn 323. Himmer, Poul: Et dåbsfad i Hornbæk kirke, Sønderlyng herred. 1981: Høbjerg Sogn, se nr. 71, 92. Højslev Sogn 324. Lundøe, J.P.: Af præsters og degnes saga i Højslev med annekser. 1949: Se desuden nr Iglsø Sogn, se nr Karup Sogn, se nr. 8, 23. Klejtrup Sogn 325. Ellekilde, Hans: Klejtrup volde i egnens sagnoverlevering. 1950: Kragelund Sogn 326. Kaae, Alfred: En dansk kolonistfamilie i Mellem Frederiksmose. 1967: Aaboe, J.P.: Fra Kragelund sogn. Nogle dagbogsoptegnelser gennem årene : Paulsen, Henning: Præstekone mistænkt for mord. 1959: Kvols Sogn 329. Kristensen, Laust: Træk af skolevæsenets historie i Kvols sogn. 1983: Se desuden nr. 78. Kvorning Sogn 330. Pedersen, A.C. Fiil: Tre vandmøller. 1954: Med kort.

21 Lee Sogn 331. Holmgaard, Jens: Fæstebonde i Nørre Tulstrup. Christen Andersens dagbog Udsendt som årbog for Nielsen, Niels: Hede mølle. 1956: Poulsen, Ejnar: Himmestrup. 1965: Levring Sogn 334. Grøn, Knud Erik: En kontroversiel præst i Levring-Hørup sogne. Frederik Bruun ( ) i brydningstiden mellem grundtvigske og indremissionske kredse. 2006: Paulsen, Asta: Eline Begtrups første år på Levring højskole. 1952: Kjær, Henry: Herremændene på Hvamgården. 1998: Overby, Ejgil: Peter Kæstel en markant og farverig valgmenighedspræst på Kjellerup-egnen. 2007: Overby, Ejgil: Se klart på naturen og tænk på din Gud Fragmenter fra Levring Højskoles levetid og Eline Begtrups livsforløb, delvis belyst gennem breve til Nanna og Salomon J. Frifelt. 1997: Lindum Sogn, se nr. 285, 457. Lundø Sogn 339. Lundøe, J.P.: Om Lundø og Lundøboerne i gamle dage. 1943: Schmidt, August F.: Fra Lundø. 1933: Se desuden nr Lynderup Sogn 341. Andersen, Vald.: Trolddom og tragedie på Lynderupgaard : Se desuden nr Damm, Inger: Jul anno Livet på Lynderupgård. 2002: Lysgård Sogn 343. Mortensen, Jens Chr.: Fra Lysgård sogn i gamle dage. 1975: Se desuden nr Østergaard, Jørgen: Radiopejleanlægget Goldregen - spredte træk af den tyske besættelsesmagts tilstedeværelse i Lysgård : Læsten Sogn 345. Ebbesen, Klaus: Læsten-fundet 8,5 kg ravsmykker - Nordeuropas største offerfund af rav. 2009: Løvel Sogn 346. Hansen, J.C.: Løvelbro-indskriften og dens tydning. 1941: Jf. side Marstrand, Vilhelm: Indskriften fra Løvel bro. 1941: Jf. side Marstrand, Vilhelm: Løvel Bro's alder. 1949: Låstrup Sogn 349. Jensen, F. Elle: Degnen Christen Schreiner i Låstrup. 1931:

22 Mammen Sogn, se nr. 58. Mønsted Sogn, se også nr Ørberg, Paul G.: En moralsk historie fra Mønsted sogn i gamle dage. 1980: Se desuden nr. 91. Pederstrup Sogn 351. Poulsen, Ejnar:»Den historiske skrædder«. Et bidrag til Viborg-egnens skolehistorie. [Lærer Jens Sørensen i Pederstrup]. 1960: Resen Sogn 352. Jepsen, J.P.: Blade af Røsefolkets sagabog. 1933: Romlund Sogn 353. Løgstrup, Birgit: Jord og mennesker i Vorde, Fiskbæk og Romlund sogne Romlund sogn. 1991: Se desuden nr Sejling Sogn 354. Lundøe, J. P.: Et blad af Hids herreds historie efter reformationen, specielt Sejling-Sinding sognekald og sogneforhold. 1945: Lundøe, J. P.: Nogle særprægede gamle ansigter fra Sejling og Sinding i Hids herred. 1952: Østergaard, Bent: Om kort, om langt blev løbebanen spændt... - vækkelser og grundtvigianisme i Sejling-Sinding sogne. 2003: Simested Sogn 357. Jensen, F. Elle:»I mørket«. [Mordsag 1839] 1952: Sinding Sogn, se nr. 353, 354, 355. Sjørslev Sogn 358. Hansen, Chr. N.: Vester Vandet i Sjørslev sogn. 1976: Hvidtfeldt, Johan: Bidrag til Avnsbjergs økonomiske historie. 1933: Knudsen, Hans: Avnsbjærg. 1930: Med kort. Se desuden nr. 122, 124. Sjørup Sogn 361. Hauge, Niels: Aakjærs venner i lægeboligen i Sjørup. 1994: Skals Sogn 362. Hansen, Chr. N.: Skals gamle kro. 1978: Munk, N.P.: Langvejle. Et bidrag til vore gamle vejes saga. 1941: Med kort. Skjern Sogn

23 364. Ebbesen, Klaus: En stenalderdysse ved Tindbæk, Skjern sogn. 2008: Hvidtfeldt, Johan: Optegnelser om præster i Vester Velling og Skjern sogne : Poulsen, Ejnar: Om Skjern slot og gods. 1955: 5-48, Sønder Vinge Sogn 367. Kristensen, Sigurd: Domestiquer og betienter på et stort gods. [Ulstrup] (Skildringer fra det attende århundrede.). 1939: Kristensen, Sigurd: Hovedbygningen på herregården Ulstrup istandsættes. 1957: Tapdrup Sogn 369. Lunn, Niels: Vurdering af slaget på Taphede. 1967: Med. kort Ørberg, Paul G.: Slaget på Taphede. 1965: Med kort Ørberg, Paul G.: Et kighul til danmarkshistorien fra Tapdrup kirkes gravkælder. 1972: Ørberg, Paul G.: Drama omkring en kirkerestaurering - eller da Tapdrup kirkes søjleportal var i fare. 1993: Ørberg, Paul G.: Den mærkelige historie om den vidtløftige herremand på Skovsgård i Tapdrup sogn for halvandet hundrede år siden. 1994: Se desuden nr. 49 og 85. Thorning Sogn 374. Andersen, Vald.: Johannes Kellers optegnelser. 1958: Ellekilde, Hans: Heksen Maren Graa i Thorning. 1957: Jensen, F. Elle: Et»Himmelbrev«. 1958: Munk, N.P.J.: Grathe kapel. 1957: Med kort Pedersen, Arne E.: Landpostens sidste tur. På grundlag af tekst fra Arne E. Pedersen. Tørring. 2001: Svendsen, Ottomine: Erindringer. Egns- og levnedsbeskrivelse af gammel Thorningpige. 2001: Ravnholt A.: En skolefundats fra : Tjele Sogn 381. Jensen, F. Elle: Oberst C. D. Lüttichau på Tjele og hans præst. [Johannes Plenge] 1945: Poulsen, Inge Gade: Min barndoms jul på Tjele. 2002: Qvistgaard, Erh.: En skatteklage i 1743 fra en fattig landsbypræst [Johannes Plenge] 1931: Se desuden nr Torup Sogn 384. Klitgaard, C.: Trolovelsesgildet i Thorup præstegård den 7. sept : Tårup Sogn 385. Boje, H.C.:»En skarns præst«[peiter Lorens Jensen Nørholm] 1964: Helligsø, Kr.: Tårup sogn, poetisk beskrevet. 1976: Se desuden nr. 135.

24 Ulbjerg Sogn, se nr. 53. Vammen Sogn, se nr Vellev Sogn 387. Jensen, Wilh. Kjær:»Den kloge degn«i Vellev [Hans Chr. Pedersen] 1970: Vester Bjerregrav Sogn 388. Vensild, Henrik: Navndrupåsen. 1969: Vester Tostrup Sogn 389. Ebbesen, Klaus: En jættestue i Ugelris ved Møldrup. Dolktidens varierede gravskikke i Midtjylland. 2007: Vester Velling Sogn, se nr Vejrum Sogn, se nr. 49. Vinderslev Sogn 390. Broch, Erik: Mausing mølle og Højriisslægten. 1961: Kaarsted, Tage: En provsteretssag fra : Kaarsted, Tage: Den vægelsindede på Gråhede. [Hanne Lysdal] 1959: Se desuden nr Vindum Sogn 393. Davidsen, Gunnar: En gravsten fra Faldborg Kirkegård. 2004: Hedeland, P.M.: Faldborg Kirke. 1936: Pedersen, Peter: En landsbysmedie på Viborgegnen [Vindum]. 1971: Vinkel Sogn 396. Linde, Kirsten:»Kampen om Vinkelgården«. En bygnings genopførelse på Hjerl Hede. 1996: [Pape, C.J.]: På Randrup hovedgård i klunketiden. Erindringer af Anna Pape, f. Lund, genfortalt og suppleret med historiske oplysninger af C.J. Pape. 1954: Vestergaard, A.M.: Træk af Vinkel sogns præste- og degnehistorie fra reformationen til ca I. Tiden indtil : II. Tiden efter : Vestergaard, Anker: Hvad rummede en landsbypræsts bogsamling omkring år [Henrik Holst] 1967: Vium Sogn 400. Ditzel, Harald: T. J Viumfonten. 1969: Holmgaard, Jens: Niels Blichers processer. 1972: Saxild, Georg: St. St. Blichers fader, præsten Niels Blicher i Vium. 1929: Vorde Sogn

25 403. Jensen, F. Elle: En præstetragedie. Pastor Clausen i Vorde. 1949: Løgstrup, Birgit: Jord og mennesker i Vorde, Fiskbæk og Romlund sogne Vorde sogn. 1993: Munk, N.P.J.: Navntoft Kirke. 1937: Munk, N.P.J.: Fra Vorde Kirke. Et bidrag til jysk kirkeinventars historie. 1939: Munk, N.P.J.: Fra Vorde Kirke. 1952: [Saabye, Alf.]: Fra gendarmernes tid. Uddrag af erindringer skrevet af afdøde lærer Johannes Saabye, Mejlby pr. Arden (født i Løvel ved Viborg). 1953: Se desuden nr. 39, 128, 306. Vorning Sogn, se nr Vridsted Sogn 409. Jensen, F. Elle: En storm i et glas vand. Hr. Lucas Steenstrup i Vridsted og Jens Lauridsen i Hagebro. 1957: Lundøe, J.P.: Gamle Fjendbo-ansigter fra Vridsted sogn. 1938: Se desuden nr Vroue Sogn 411. Rambusch, Sigurd: Dr. Rambusch i Sjørup. Træk af livet i Sjørup lægebolig omkring år : Ørslevkloster Sogn 412. Brandt, M.: Ørslevkloster. 1930: Jensen, F. Elle: Virksund færgested. 1953: Med kort Kristensen, Harald: Hejlskov præstegård. 1988: Øster Bjerregrav Sogn 415. Bonde, Aage: Dagligliv på landet under den tyske besættelse i En gårdmands optegnelser. [Over Fussing] 1964: Jensen, F. Elle: Pastor Emil Christiani, Ø. Bjerregrav. 1961: Ålum Sogn 417. Laugesen, Bertel: Fra Aalum sogn. 1948: Personalhistorie 418. Chr. Heilskov: Personalhistoriske indskrifter i Middelsom herred. 1942: Agerskov C.C. Petersen: Birgitte Agerskovs kaffekande. 1951: Andersen, Christen, se nr Andersen, H.C., se nr Arne - Erik Levin Nielsen: Uheldig nordmand [Arne, Kannik i Oslo]. 1969: Balle, Nicolai Edinger, se nr Ballund Jensen Th. Th. Hove: Holger Ballund Jensen, Nekrolog. 1976: Begtrup, Eline, se nr. 26, 335.

26 Bertelsen, Rasmus, se nr. 78. Bjerregaard, Hans, se nr Blicher, Niels, se nr. 20, 100, 399, 400. Blicher, St. St., se nr. 54, 67, 107, Bonde Paul G. Ørberg: Aage Bonde Nekrolog. 1991: Boye - Holger Schou Thomsen: Slægten Boye. En skildring paa grundlag af historiske kendsgerninger og overleveringer. 1948: Bredsdorff, Ths. Mortensen, se nr Brostrøm J. Lind: Carl Jacobson Brostrøm. Født 4. februar Død 12. juli : Bruhn, Vilh., se nr Bruun, Frederik, se nr Christiani, Emil, se nr Clausen, August C.E., se nr Damm, Inger, se nr Daae - Georg Emil Tegner: Viborg-slægten Daae. 1944: Erik Glipping, se nr Eskildsen - J.P. Jepsen: Kræmmer Hans [Hans Chr. Eskildsen]. 1936: Feld, Michael, se nr Fischer, Clemen, se nr. 60. Fisker, Jens, se nr Fogh Rasmus Mortensen: Niels Jensen Fogh, hedeopdyrker og harvefabrikant. 1957: Foss Gunnar Foss: Af en gammel kunstners erindringer [dvs. maleren Harald Foss]. 1943: Frederik Vilhelm den Store, se nr Frederiksdatter N. Kyø: Sydvesthimmerlands sidste rakker. Christiane Frederiksdatter. 1936: Frifelt, Nanna, se nr. 26. Frifelt, Salomon J., se nr Grate Kjeld Galster: Sven Grate. 1931: Glipping, se nr Graa, Maren, se nr Gulddal Johan Hvidtfeldt: M. E. Gulddal. 1961: Gulddal - M.E. Gulddal Nekrolog. 1967: Gunner af Viborg, se nr Haderup Ernst Haderup: En gammel Skiveslægt [Haderup]. 1946: Halkjær, Jens Christensen, se nr Hansen Kr. Værnfeldt: En sagamand [Vejmand Knud Hansen i Elsborg]. 1970: Hansen, Niels, se nr Haubroe, familien, se nr Haven Ejnar Poulsen: Magister Jens von Havens testamente. 1931: Heegaard, Thomas Wissing, se nr Heiberg Bernhard Viking: Stiftsfysikus P. W. Heiberg. 1962: Holst, Henrik, se nr Hude Chr. Bokkenheuser: Hans von der Hude. En Viborg-familie i det 17. århundrede. 1933: 1-12, [ill.: Hudes underskrift]. Hummelgaard, Anders Nielsen, se nr. 211.

27 438. Hvidtfeldt Aage Bonde: Johan Hvidtfeldt Nekrolog. 1979: Hørbye, Jens, se nr Isager - Ejgil Overby: Kristen Isager - barndom og ungdom i Viborg Amt. 2005: Jansen, Ludvig Gerhard C., se nr Jensdatter, Mette, se nr Jensen, Carl Anker, se nr Jørgensen, Harald, se nr Jørgensen Asta Paulsen: Drabet på skovrider Frederik Jørgensen af Abildskov : Keld, St., se nr. 154, 231. Keller, Johannes, se nr Kjeld, Skt., se nr. 229, Kjems Kamma Varming: Herluf Kjems Hansen. Indstifteren af Kjems-Fonden. En nøjsom ungkarl. 1992: Kjær P.L. Hald: Amtslæge Vilh. Kjær. 1952: Kjærulf, Jens Jørgensen, se nr Kruckow, P.N., se nr. 19. Kæstel, Peter, se nr Laub, Otto, se nr. 9. Lauritsen, Jens, se nr Lysdal, Hanne, se nr Lytthans, Julius Heinrich, se nr Lüttichau, C.D., se nr Løvenbalk, slægt, se nr Løye Aage Bonde: O. Løye. 1970: Matthiessen Johan Hvidtfeldt: Hugo Matthiessen Nekrolog. 1958: Molbech, C., se nr. 1, 2. Mortensen, H. Chr. C., se nr Munk Bonde Aage: N.P.J. Munk Nekrolog. 1978: Munksgaard, Ellen, se nr Müller, Erik Chr., se nr Møller Jens Østergaard og Johannes Christensen: Taterkongens søn. Træk af Abraham Johansen Møllers og hans kone Lottes levned. 1952: Nelleman, Laura, født Boye, se nr Nielsen, Christen, se nr. 27. Nielsen, Frederik, se nr Nielsen Aage Bonde: Professor Rasmus Nielsen og Viborg. 1960: Nørholm, Peiter, se nr Ostenfeld - Vald. Andersen: Mester Jens Ostenfeld og svenskerne : Pape C.J. Pape: Slægten Pape på Viborgegnen. 1952: Pape, Anna, se nr Pedersen, H. Spanggaard, se nr. 269, 279. Pedersen, Hans Chr., se nr Pedersen, Johanne Marie Magdalene, se nr Pedersen M.E. Gulddal: Kresten Pedersen. 1950: Petersen, Carl Heinrich, se nr Philipsen, Eskild, se nr Plenge, Johs., se nr. 380, 382.

28 Poulsen, Inger Gade, se nr Preisler - Inger N. Preisler: Gamle fru Preisler. 1977: Rambusch, se nr Ranch M.E. Gulddal: Hieronymus Justesen Ranch. 1935: Ranch Henning Heilesen: Just Lauridsen Ranch. 1955: Rasmussen, Aase Rosenberg, se nr. 175, Rendtorff C.J. Pape: Familien Rendtorff på Himmestrup og Vindum Overgård. 1956: Rottbøll, Christian Michael, se nr Rørdam - F. Elle Jensen: Et par breve fra [Hans Chr. Rørdam]. 1939: Rørsted Bonde Aage: O. K. Rørsted, Nekrolog. 1977: Sannom, Emilie, se nr Schinkel, Frederik, se nr Schmidt, Anton, se nr. 27. Schmidt, Peter Poulsen, se nr. 28. Schouboe-slægten, se nr Schreiner, Christen, se nr Schroeder Knud Gjesing: Paul Pierre Schroeder, Nekrolog. 1977: Skriver, Claus Christensen, se nr Skytte - M.E. Gulddal: Knud Skytte. [Foredrag ved afsløringen af hans mindesten i Lindum Skov 30. aug. 1931]. 1931: Spanggård - Helmuth Spanggård: En Viborg-drengs cykeltur til Skagen i : Se også nr. 269, Steenberg Erh. Qvistgaard: Thomas Kingo Nielsen Steenberg. 1937: Steenstrup, Lucas, se nr Stoye, Johan Christoffer, se nr Swane P.G. Lindhardt: Brevvexling mellem biskopperne J. Swane og Frederik Nielsen. 1962: Swane - F. Elle Jensen: Biskop Swane og indremissionær Jens Fisker. 1949: Sven Grate, se nr Svendsen, Ottomine, se nr. 326/27 Sørensen, Jens, se nr Saabye, Johannes, se nr Thordalsen, Christen, se nr. 45. Thrane, Jens Jensen, se nr Thura, Ferdinand, se nr Trellund Asta Paulsen: Edward Trellund. Landsdommer i Nørrejylland : Trellund, Johannes, se nr Vistoft, Søren, se nr Vognsen, Thorvald, se nr. 95. Ulfeldt, Corfitz, se nr Weis, Otto, se nr Vig-Nielsen, Søren, se nr Vistoft, Søren, se nr Worm, Jacob, se nr Østergaard, Jørgen, se nr. 138, 177, 215. Aars, Niels Jensen, se nr. 176.

29

30 Anmeldelser Anfører i kronologisk rækkefølge forfatter og titel, derefter årgang og sidetal. Rasmus Mortensen: Balle sogn. 1946: H. Ballund Jensen: Anton Frantz Just. 1946: Viborg stifts Årbog. 1949: 133. Kresten H. Lidegård: Gråbonden fortæller. 1949: 134. Vilhelm Lorenzen: De gamle danske domkirker. 1949: H. Ballund Jensen: Træk af forlystelseslivet i Viborg : Chr. A. Bøje: Danske guld- og sølvsmedeværker. 1949: Georg Petersen: 8. bataillons historie. 1949: 137. Torkild Philipsen: Sådan levede jeg. 1949: Slægten Handberg i Viborg, ved J. T. Handberg. 1949: Henri Hansen: Litteratur om Viborg. 1950: 148. Johan Hvidtfeldt: Viborg tugthus i 1700-årene. 1950: Otto v. Spreckelsen: Viborg vandværk : 149. Arne Lilholt: Viborg Textilhandlerforening : 149. Otto v. Spreckelsen: Viborg vandring. 1950: 149. Viborg stifts årbog : 150. Viborg by fra middelalderen til ny tid. 1950: 150. Carl Joh. Zacho: Med kamera gennem Viborg og omegn. 1950: 150. Georg Pe: Viborg. 1950: J. C. Mortensen: Vor slægt. 1950: 151. Fra vore nabo-årsskrifter : 151. Knud Oldendow: Fra min drengetid. 1951: A. C. Mortensen: Så meget hændte. 1951: S. D. Kristensen: Svostrup sogns historie. 1951: 139. M. E. Gulddal: Daugbjerg dås. 1951: 139. H. Ballund Jensen: Viborg Skydeselskab. 1952: F. Elle Jensen, Frode Klavsen og Anders Giversen: Sparekassen i Skals. 1952: 146. Hedens opdyrkning i Danmark, mindebog udgivet ved oprettelse af Kongenshus mindepark for hedens opdyrkere. 1953: Valdemar Andersen: Alheden med Frederiks sogns historie. 1953: Otto v. Spreckelsen: Viborg bys borgerbog : 151. M. Goldschmidt: En hederejse. 1955: En dansk præste- og sognehistorie. Paul Nedergaard: VI. Viborg stift. 1960: Elevforeningen Minerva : 164. Karen Marie Christensen: Optegnelser fra Randrup gods. 1962: Henning Høirup og O. F. Stjernfelt: Sankt Kjeld. 1962: 136. Aage Bonde og Harald Ditzel: Østre skole, Viborg. 1962: 137. M. E. Gulddal: St. St. Blicher og E Bindstouw. 1962: 137. Aage Bonde [red.]: Viborg Stiftsmuseum og dets bygning. 1962: 138. Diverse småskrifter. 1962: 138. Helmer-Petersen og Harald Ditzel: Romansk stenhuggerkunst i Viborg amts kirker. 1964: 135. J.P. Trap: Danmark. 5. udg., bd. VII, Viborg amt. 1964:136. O. K. Rørsted: Fra diligence til damphest. 1964: 137.

23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger. m.v. Indre Missions Tidende. Årg. 98 (1951), s. 51 [lærer]

23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger. m.v. Indre Missions Tidende. Årg. 98 (1951), s. 51 [lærer] 23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger og skolefolk m.v. Abelsen, Marius (1929-72) 8474 Høegh, Erling: Marius Abelsen. 1929-1972. I: Grønland. 1972, nr. 12, s. 374-75 [skoleinspektør] Abildtrup,

Læs mere

Bibliografi over Herning

Bibliografi over Herning Bibliografi over Herning Historisk Forening for Herning Kommune Dansk Center for Byhistorie og Brian Wiborg Den digitale udgivelsesrække 2 2005 Indledning Der er skrevet meget om Herning og om Hernings

Læs mere

02.18 Udklip om bogvalgssagen i Thisted /. - Thisted : Thisted Bibliotek, 1977-1980. - bind DK5: 02.18

02.18 Udklip om bogvalgssagen i Thisted /. - Thisted : Thisted Bibliotek, 1977-1980. - bind DK5: 02.18 96.71 Hebsgrd, Holger Modstandsbevægelsen i Thisted amt / af Holger Hebsgaard. - [s.l.] : [s.n.], 1949. - side 73-87 DK5: 96.71 Del af: Danmarks frihedskamp, 1949 01.764 Thisted Skamris

Læs mere

Tilbud til slægtsforskere!

Tilbud til slægtsforskere! Tilbud til slægtsforskere! SLÆGTENs Forlags samlede bogliste, juli 2014 Ekspedition: Anton Blaabjerg, Fredensgade 38, 8800 Viborg, tlf. 8661 0436, E:blaab@webspeed.dk Listen her ligger på hjemmesiderne

Læs mere

24. Erindringer om skole og uddannelse

24. Erindringer om skole og uddannelse 24. Erindringer om skole og uddannelse 10033 Barndomserindringer. Erindringer skrevet af "gamle" beboere fra sognet. Nørre Tranders 2008. 55 s. 10034 Da køerne skulle flyttes i frikvarteret. Red. Jens

Læs mere

Juletilbud til slægtsforskere!

Juletilbud til slægtsforskere! Juletilbud til slægtsforskere! SLÆGTENs Forlags samlede bogliste, dec. 2014 Ekspedition: Anton Blaabjerg, Fredensgade 38, 8800 Viborg, tlf. 8661 0436, E:blaab@webspeed.dk Listen her ligger på hjemmesiderne

Læs mere

Tilbud til slægtsforskere! SSF/SLÆGTENs forlag og bogsalg

Tilbud til slægtsforskere! SSF/SLÆGTENs forlag og bogsalg Tilbud til slægtsforskere! SSF/SLÆGTENs forlag og bogsalg Ekspedition: Anton Blaabjerg, Fredensgade 38, 8800 Viborg, tlf. 86 61 04 36, E: blaab@webspeed.dk Listen her ligger på hjemmesiderne for både SSF

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sønderjysk Månedsskrift 1924-1994

Indholdsfortegnelse. Sønderjysk Månedsskrift 1924-1994 Indholdsfortegnelse ai Sønderjysk Månedsskrift 1924-1994 Indholdsfortegnelse tu Sønderjysk Månedsskrift 1924-1994 ved Niels H. Kragh-Nielsen Udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland Aabenraa 1995

Læs mere

BIBLIOTEKSLISTE for DIS Sokkelund Herred Januar 2015

BIBLIOTEKSLISTE for DIS Sokkelund Herred Januar 2015 BIBLIOTEKSLISTE for DIS Sokkelund Herred Januar 2015 Søg: Ctrl + f Titel Forfatter Udgivet af Art Undertitel/Indhold Reol Hylde det var på Frederiksberg Strandbers Forlag Historie det var på Frederiksberg,

Læs mere

Foredragsholdere, brugt i slægtshistoriske foreninger tilsluttet SSF mellem 2006 og 2012, med tilføjelser. Udgave 16-04-2015

Foredragsholdere, brugt i slægtshistoriske foreninger tilsluttet SSF mellem 2006 og 2012, med tilføjelser. Udgave 16-04-2015 Foredragsholdere, brugt i slægtshistoriske foreninger tilsluttet SSF mellem 2006 og 2012, med tilføjelser. Udgave 16-04-2015 Foredragsholder Agnete Birger Madsen Historiker Aarhus Allan Bork-Larsen Pensioneret

Læs mere

19. Folkeoplysende virksomhed.

19. Folkeoplysende virksomhed. 19. Folkeoplysende virksomhed. Voksenundervisning 19.1 I almindelighed 7755 Bach, Ingeborg, Inger Marie Dyrberg og Mette Ringsted: Arbejderkvinders oplysningsforbund. I: Kvindfolk. En danmarkshistorie

Læs mere

Holstebro kirkegårde. en kulturhistorisk guide 2013

Holstebro kirkegårde. en kulturhistorisk guide 2013 Holstebro kirkegårde en kulturhistorisk guide 2013 Udgivet af kirkegårdsbestyrelsen for Holstebro Kirkegårde og Holstebro Museumsforening Tekst og billeder: Museumsinspektør Esben Graugaard og kirkegårdsleder

Læs mere

10. Gymnasiale uddannelser

10. Gymnasiale uddannelser 10. Gymnasiale uddannelser 10.1 I almindelighed 10.1.1 Flere perioder 5708 Askgaard, Helle: Pige, kvinde, lærerinde. En mosaik om pigerne og gymnasiet. I: Gymnasieskolen. Årg. 73, jubilæumsnummer: GL 100

Læs mere

Lokal. Historie. fra Sydøstjylland 2013

Lokal. Historie. fra Sydøstjylland 2013 Lokal Historie fra Sydøstjylland 2013 Lokal Historie fra Sydøstjylland 2013 Lokalhistorie fra Sydøstjylland 2013 udgivet 3. oktober 2013. Historisk Samfund for Sydøstjylland og bidragyderne. Tryk: PrinfoVejle,

Læs mere

Læs om : Mangler du Lokalbladet? Lån et kamera. Fortvivl ikke!

Læs om : Mangler du Lokalbladet? Lån et kamera. Fortvivl ikke! Læs om : Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side 2 3 3 4-10 11 12-15 15 16-20 21-25 26-27 28 29 30-31 31 32-33 33 34-35 35-38 39 40 Fortvivl

Læs mere

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

HALGÅRD. Nørre Halgård

HALGÅRD. Nørre Halgård HALGÅRD Selv om gården i det meste af den tid, vi kan følge den, har haft to fæstere, har navnet ikke noget at gøre med halve gårde. Det kommer af det gammeldanske ord hali) som betød 'langstrakte terrænformer,

Læs mere

LOKALHISTORISK ARKIV I HEE.

LOKALHISTORISK ARKIV I HEE. LOKALHISTORISK ARKIV I HEE. På et bestyrelsesmøde i J. C. Christensens Hus den 30. oktober 1998 blev man enige om at opbygge et lokalt historisk arkiv i Hee. OPBYGNING AF ARKIVET: Alt materiale arkiveres

Læs mere

Titel Forfatter Stikord vedr. indhold

Titel Forfatter Stikord vedr. indhold Årgang Titel Forfatter Stikord vedr. indhold 2002 Forliset julenat 1923 Otto Nielsen Skibet Verner af Svendborg forlist. 2002 Gæstgivergården i Lohals Tessa Clausen Gården var beliggende hvor Lohals Plejehjem

Læs mere

Esper Sørensen. Vinde Historier 1793-1998. Privat udgivelse. Digital udgave e-studio.dk I/S 1

Esper Sørensen. Vinde Historier 1793-1998. Privat udgivelse. Digital udgave e-studio.dk I/S 1 Esper Sørensen Vinde Historier 1793-1998 Privat udgivelse Digital udgave e-studio.dk I/S 1 Copyright Denne bog er skrevet af: Esper Sørensen Alle rettigheder forbeholdes. Første oplag 1998, privat udgivelse.

Læs mere

Himmerlandske. herredsfogeder. by- og birkefogeder. samt. -skrivere

Himmerlandske. herredsfogeder. by- og birkefogeder. samt. -skrivere Himmerlandske herredsfogeder by- og birkefogeder samt -skrivere Ole Færch 2011 Himmerlandske herredsfogeder, by- og birkefogeder samt skrivere. Ole Færch. Forlag: Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreningers

Læs mere

DEN LILLE LOKALHISTORIKER

DEN LILLE LOKALHISTORIKER Navne / Gader nr. DEN LILLE LOKALHISTORIKER Opført år Stilling Navn Aggersborg 980 Vikingeborgen Aggersborg Oplysninger Aggersborg er den største af de fire kendte vikingeborge. Den var lige så stor som

Læs mere

Andersen, P. N. Købmand, Storegade 3, Br. (Data om PNA givet af billedskærer Martin Kjær, Plantagevej 3, d. 31/10 1984).

Andersen, P. N. Købmand, Storegade 3, Br. (Data om PNA givet af billedskærer Martin Kjær, Plantagevej 3, d. 31/10 1984). Abildtrup, Karen, Gl. Landevej 2, Spørring, 8380 Trige. -1179-196. - Hun omtaler slægstforhold på vegne af sin broder, Johannes Abildtrup, Sejrsallé 40, 8240 Risskov. Aftægtskontrakt af 5/2 1895, skænket

Læs mere

- om kendte personer begravet på Almen Kirkegård

- om kendte personer begravet på Almen Kirkegård - om kendte personer begravet på Almen Kirkegård Indholdsfortegnelse: Forord side 2 Kirkegårdens historie side 3 Frants Thestrup side 5 Ole Nielsen Føltved side 6 Louis le Normand de Bretteville side 7

Læs mere

LETHRICA. Så er foråret kommet til Lejre!

LETHRICA. Så er foråret kommet til Lejre! ÅRGANG 3 NR. 7 DE HISTORISKE FORENINGER I LEJRE KOMMUNE APRIL 2009 Så er foråret kommet til Lejre! I lederen til dette forårsnummer af Lethrica bydes bl.a. velkommen til Bramsnæs som medudgiver af bladet

Læs mere

6. Folkeskolen og andre børneskoler

6. Folkeskolen og andre børneskoler 6. Folkeskolen og andre børneskoler 6.1 I almindelighed 6.1.1 Flere perioder 2701 Af Landsbyskolens saga. Red. Albert Johansen. Århus 1964. 245 s. 2702 Andersen, Erik Vitus: Skolen i et demokrati. I: Uddannelse.

Læs mere

Historisk Samling fra Besættelsestiden

Historisk Samling fra Besættelsestiden Historisk Samling fra Besættelsestiden Småtryk-registrant Denne fortegnelse omfatter primært legale småtryk og småskrifter om tiden under og omkring besættelsen. Der findes i HSB s arkiv yderligere mængder

Læs mere

GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 HUNSEBY SOGN. Henning Steen Christensen

GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 HUNSEBY SOGN. Henning Steen Christensen 1 GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 HUNSEBY SOGN Henning Steen Christensen 2 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Forord side 4 Kilder og forkortelser side 6 Anderstrupvej

Læs mere

S L Æ G T E N S I M O N S E N F R A R U G A A R D

S L Æ G T E N S I M O N S E N F R A R U G A A R D S L Æ G T E N S I M O N S E N F R A R U G A A R D JØRGEN FRIIS Slægten Simonsen fra Rugaard MED INDLEDNING af N IE L S F R I I S KØBENHAVN J. JØRGENSEN & CO. BOGTRYKKERI A/S 1958 F O R O R D»Slægten Simonsen

Læs mere

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard Brudstykker af SOGNS HISTORIE Samlet, bearbejdet og udgivet af Henning Haugaard NR. 3 OKTOBER 1981 60 Indhold - Et skolebillede fra Bedsted (1) 61 - Krigsskaderne efter 30-års krigen 62 - Gårdbrand i Terp

Læs mere