Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget"

Transkript

1 Erhvervs- og Protokol kl. 08:15 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Endvidere deltog Økonomisk konsulent Anne Foersom deltog under punkt 1-3 Direktør Bjarne Holm Markussen Centerchef Anne Søgaard Andersen Udviklingskonsulent Karen Elisabeth Dam Afdelingsleder for Plan og Erhverv Trine Schreiner Tybjerg Udvalgskoordinator Andreas Schløer Madsen Side 1 af 19

2 Indholdsfortegnelse anslået regnskab godkendelse af fagudvalgets regnskab - Erhvervs- og 2. Opfølgning af budgetaftalen Erhvervs- og s område 3. Effektiviseringsindsats Turismestrategi for Lyngby-Taarbæk Kommune 5. Veteranstrategi i Lyngby-Taarbæk 6. Status på beskæftigelsesplan 2014, tredje kvartal 7. Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om workshop for virksomheder 8. Meddelelser til udvalgets medlemmer Side 2 af 19

3 Erhvervs- og Sag nr anslået regnskab godkendelse af fagudvalgets regnskab - Erhvervs- og Sagsfremstilling Økonomiudvalget behandler den 13. november 2014 forvaltningens redegørelse vedrørende 3. anslået regnskab for Redegørelsen er udarbejdet på baggrund af de bevillinger, der er gældende ultimo september 2014 samt med udgangspunkt i forbruget pr. 30. september Efter indstilling fra forvaltningen drøftede Økonomiudvalget konsekvenserne af redegørelsen og besluttede at tage redegørelsen vedrørende 3. anslået regnskab 2014 til efterretning tage redegørelsen vedrørende status for Budgetaftalen til efterretning at oversende redegørelsen til fagudvalgene med henblik på behandling og indstilling til økonomiudvalget og kommunalbestyrelse. Erhvervs- og skal behandle det fremlagte skøn over forventet regnskab 2014 for udvalgets område. Resultatet af udvalgets behandling oversendes til behandling i Økonomiudvalget den 11. december Resultatet af budgetopfølgningen på Erhvervs- og s område er vist nedenfor. De enkelte afvigelser er beskrevet nærmere i det sagen vedlagte notat af 6. november 2014 om "3. anslået regnskab 2014, pr " (bilag). Hovedtallene i 3. anslået regnskab 2014: kr. netto Tilbud til udlændinge - integration - = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt Budget 2014 Korrigeret budget * Anslået regnskab Afvigelse i forhold til korr. budget Afvigelse i forhold til opr. budget Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering mv Arbejdsmarkedsforanstaltninger Erhvervsservice mv I alt Tekniske korrektioner/omplaceringer Erhvervs- og i alt Side 3 af 19

4 * Budget 2014 inkl. tillægsbevillinger siden budgetvedtagelsen i oktober 2013 til og med september Der skønnes et samlet mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på Erhvervs- og på i alt -8,3 mio. kr. Mindreforbruget dækker over et skønnet mindreforbrug på samlet -5,5 mio. kr. til førtidspension, kontanthjælp og ressourceforløb, samt et mindreforbrug på samlet -2,1 mio. kr. til personlige tillæg, boligydelse, enkeltudgifter og andre sundhedsudgifter. Hertil kommer et skønnet mindreforbrug på driftsudgifter til aktivering og mentorordninger samt skoleophold på erhvervsgrunduddannelser på samlet -5,8 mio. kr. Mindreforbruget på driftsudgifterne til aktivering ligger i forlængelse af et fald i aktiveringsgraden primært på kontanthjælpsområdet. Virkningen af faldet i driftsudgifterne forstærkes af, at den effektive refusionsprocent forventes at stige til 50 pct., svarende til et fald i kommunens andel af de samlede bruttodriftsudgifter. Medfinansieringen af a-dagpenge og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige viser et samlet merforbrug på 5,1 mio. kr. Merforbruget hænger sammen med et fald i andelen af korttidsledige, som har betydet, at kommunens medfinansieringsandel er steget. Derudover har den lave aktivitet i løntilskudsordninger medført stigende merudgifter til a-dagpenge, hvor enhedsprisen ligger betydeligt højere. Udgiftsudviklingen på aktivitetsområdet skal ses i sammenhæng med gennemførelsen af flere store reformer, hvor samspillet mellem reformerne og konjunkturudviklingen har vanskeliggjort estimeringen af budgetgrundlaget og skabt usikkerhed om udgiftsudviklingen i forhold til tilpasning af budgetrammen. Økonomiske konsekvenser Jf. ovenfor. Beslutningskompetence Kommunalbestyrelsen. Indstilling Forvaltningen foreslår, at 1. redegørelsen vedrørende 3. anslået regnskab 2014 tages til efterretning 2. Økonomiudvalgets beslutning herom af 13. november 2014 behandles med henblik på indstilling til Økonomiudvalgets møde den 11. december Erhvervs- og den 2. december 2014 Side 4 af 19

5 Ad. 1 Taget til efterretning. Ad. 2 Anbefalet. Bilagsfortegnelse anslået regnskab 2014 Side 5 af 19

6 Erhvervs- og Sag nr Opfølgning af budgetaftalen Erhvervs- og s område Sagsfremstilling Sagen er oversendt fra Økonomiudvalget til fagudvalgene. Forvaltningen har udarbejdet de i sagen vedlagte notater (bilag) om udmøntningen af punkter i budgetaftalen De enkelte punkter er opdelt i administrativ udmøntning og i udmøntning gennem politisk forelæggelse, idet der m.h.t. sidstnævnte peges på følgende: 1. Styrket indsats overfor sårbare børn (BUU) 2. Flytning af Kvindekrisecenter (SUU og ØK) 3. Ophør med Betalt parkering (TMU) 4. Pulje til genopretning af vedligeholdelsesefterslæb (ØK) 5. Byliv og turisme (EBU og KFU, TMU samt ØK) 6. Ekstraordinær indsats til effektiviseringsprojekter, analyser og større projekter (ØK) 7. Anvendelse af Kanalvejsprovenu (ØK). Effektiviseringsinitiativerne, som blev besluttet af Kommunalbestyrelsen den 26. juni 2014, er iværksat efter planen, primært af administrationen, idet der dog er enkelte emner og initiativer, der har været politisk behandlet. Der udestår herefter kun et enkelt forslag, nemlig KE 5 om flytning af indvendig vedligeholdelse. Der forelægges en meddelelsessag for Økonomiudvalget i december 2014 om processen herfor. Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med 2. behandlingen af budgetforslaget den 6. oktober, at der skal arbejdes med en række hensigtserklæringer, og at arbejdet sker i fagudvalgene. Økonomiske konsekvenser Opgaven løses inden for rammen. Beslutningskompetence Økonomiudvalget forestår den overordnede koordinering af budgetudmøntningen, hvorefter fagudvalgene drøfter den endelige udmøntning. Hvis der skulle opstå problemer i forbindelse med implementeringen, vil det blive forelagt for Økonomiudvalget i forbindelse med de anslåede regnskaber. Side 6 af 19

7 Indstilling Forvaltningen foreslår, at den foreslåede udmøntningsproces anvendes. Økonomiudvalget den 13. november 2014 Godkendt, idet KE 5 om flytning af indvendig vedligeholdelse forelægges som selvstændig sag i forbindelse med Økonomiudvalgets ordinære møde i december Fraværende: Anne Jeremiassen (I) og Henrik Brade Johansen (B). I stedet for Jan Kaspersen (C) deltog Jens Timmermann (C). Som supplement til ovenstående har forvaltningen vedlagt en plan for, hvornår budgetaftalens hensigtserklæringer forelægges i fagudvalg (bilag). Erhvervs- og den 2. december 2014 Taget til efterretning. Bilagsfortegnelse 1. Notat om opfølgning på budgetaftalen af 13. november Udmøntning af Budgetaftalen af 15. september Udmøntning hensigtserklæringer i budget 2015 Side 7 af 19

8 Erhvervs- og Sag nr Effektiviseringsindsats 2016 Sagsfremstilling Det fremgår af aftalen for budgetlægningen at der årligt skal findes effektiviseringer svarende til 1 % af kommunens styrbare udgifter. Effektiviseringskravet skal medvirke til at understøtte en robust kommunal økonomi, en fortsat kvalitetsudvikling af prioriterede serviceområder og en sænkelse af grundskyldspromillen. I denne sag præsenteres tids- og procesplan for indfrielse af effektiviseringskravet for herunder effektiviseringsrammen fordelt pr. udvalg samt status for allerede igangsatte analyser og proces for udvikling af yderligere effektiviseringstiltag. Effektiviseringsrammen fordelt pr. udvalg Afsættet for effektiviseringsarbejdet frem mod budget 2016 udgøres primært af følgende: det årlige effektiviseringskrav på 1 % af de styrbare udgifter i svarende til årligt 25 mio. kr. forrige års budgetaftale, hvor der er stillet yderligere krav om afbureaukratiseringstiltag på 3 mio. kr. i 2016 stigende til 6 mio. kr. i 2017 og frem. Alt i alt skal der til budget 2016 således findes effektiviserings- og afbureaukratiseringstiltag for minimum 28 mio. kr. På baggrund af de positive erfaringer fra 2015-processen foreslås det at fortsætte princippet med at fordele ansvaret for indfrielse af effektiviseringskravet på udvalgene. Denne fordeling ligger i naturlig forlængelse af udvalgenes arbejde med den økonomiske rammestyring. For samtidig at understøtte mulighed for, at Økonomiudvalget senere i processen kan prioritere på tværs af områder, foreslås det at øge rammen for forslag til 1,5 pct. af de styrbare udgifter svarende til i alt 37,5 mio. kr. En større ramme for forslag sikrer, at der på tværs af udvalg og områder kan vælges forslag fra og til, mens der i sidste ende stadig vedtages effektiviseringstiltag for i alt 28 mio. kr. Eventuelt kan forslag skubbes til opfyldelse af næste års effektiviseringskrav. Effektiviseringsrammen for forslag fordelt på udvalg, ser herefter ud som følger: Side 8 af 19

9 Provenu Udvalg kr. Børne- og Ungdomsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget 900 Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Erhvervs- og Økonomiudvalget I alt Note: 2015-priser. Hvad angår Børne- og Ungdomsudvalget er det angivne provenu eksklusive udmøntning af de 2,3 mio. kr., der udestår af effektiviseringskravet fra Status for igangsatte analyser I forbindelse med indfrielse af effektiviseringskravet for 2015 blev det foruden vedtagelse af effektiviseringsinitiativer for 2015 også vedtaget at igangsætte en række effektiviseringsanalyser, der kunne bidrage til opfyldelse af effektiviseringskravet for Effektiviseringsanalyserne er nu under udarbejdelse og forventes med få undtagelser forelagt udvalgene primo Det kan dog allerede nu konstateres, at analyserne langt fra vil resultere i effektiviseringsforslag, der rummer tilstrækkeligt potentiale til at opfylde effektiviseringskravet for Foruden de politisk vedtagne effektiviseringsanalyser har forvaltningen derfor besluttet at igangsætte yderligere analyser, der skal bidrage til indfrielse af effektiviseringskravet - analyserne har blandt andet orientering mod optimering af arbejdsgange og digitalisering. Forvaltningen vil vende tilbage til Økonomiudvalget med en orientering om analyserne. Det står dog klart, at der også herudover er behov for at udvikle yderligere idéer for at indfri effektiviseringskravet. Proces for udvikling af yderligere effektiviseringstiltag Idet det kan konstateres, at de igangsatte analyser langt fra alene vil kunne indfri effektiviseringskravet, har forvaltningen sat fokus på generering af yderligere idéer. Ændringer i konteksten for den kommunale opgavevaretagelse - f.eks. ny lovgivning og viden samt nye tekniske løsninger - medfører løbende nye effektiviseringspotentialer, som skal identificeres og undersøges. Der igangsættes en proces, hvor ledere, medarbejdere og MED-systemet inddrages i idéudviklingen. Forvaltningen gør løbende status over arbejdet og igangsætter yderligere initiativer på områder, hvor det vurderes sværere at indfri effektiviseringskravet. Aktuelt er der i HovedMED igangsat drøftelse af, om der kan ske forbedringer i MED-systemets inddragelse i udviklingen af nye effektiviseringsidéer, og derudover overvejes det, hvorledes en mere struktureret anvendelse af innovationsmetoder kan bidrage til udvikling af nye tiltag. For at understøtte det tværgående arbejde med effektivisering har direktionen Side 9 af 19

10 nedsat en styregruppe, der bl.a. får til opgave at sikre overblik over processen med indfrielse af effektiviseringskravet samt at understøtte idéudviklingen - blandt andet gennem udvikling af nye metoder og redskaber. Arbejdet med idéudvikling understøttes af puljen til ekstraordinær understøttelse af effektiviseringsindsatsen, der blev afsat i forbindelse med Budgetaftale Der blev bevilget 2,5 mio. kr. i 2015 og i 2016, og i hovedtræk anvendes disse midler til idéudviklingsarbejdet samt til generel analyseunderstøttelse og projektledelse. Derudover anvendes der 0,7 mio. kr. i 2015 og i 2016 til projektledelse vedrørende letbaneprojektet - jf. sag, tidligere forelagt Økonomiudvalget om behov for ressourcer til projektledelse af letbaneprojektet. Tids- og procesplan for det politiske arbejde med effektiviseringskravet For at understøtte indfrielse af effektiviseringskravet foreslås det, at udvalgene allerede nu præsenteres for effektiviseringskravet for deres områder, samt at de påbegynder drøftelse af, hvorledes de vil indfri rammen. Det foreslås derfor, at denne sag videresendes til fagudvalgene med henblik på en indledende drøftelse af udvalgenes idéer til nye effektiviseringstiltag. Derudover vil udvalgene i januar blive præsenteret for de effektiviseringsanalyser, der blev igangsat i forbindelse med udvalgenes arbejde med at indfri effektiviseringskravet for I februar gøres der i udvalgene status over effektiviseringsprocessen - herunder et foreløbigt overslag over potentialet i de fremkomne forslag og igangsatte analyser, og i april forelægges udvalgene de samlede forslag. Udvalgenes drøftelse skal resultere i, at der videresendes forslag til Økonomiudvalget, der rummer et potentiale svarende til udvalgenes effektiviseringsrammer. Forslagene sendes derefter i høring med henblik på endelig behandling i Kommunalbestyrelsen i juni. Tidsplanen er som følger: Aktivitet Tidspunkt 13. nov. Økonomiudvalget fastlægger tids- og procesplan for indfrielse af effektiviseringskravet for dec. Fagudvalgene præsenteres for effektiviseringskravet og drøfter idéer til indfrielse heraf. primo Udvalgene drøfter effektiviseringsanalyserne feb. Udvalgene gør status over effektiviseringsprocessen april Udvalgene drøfter de samlede forslag og videresender forslag svarende til effektiviseringsrammen til Økonomiudvalget. 7. maj Økonomiudvalget drøfter effektiviseringsforslagene Høring maj 25. juni Kommunalbestyrelsen vedtager effektiviseringstiltag svarende til 28 mio. kr. Økonomiske konsekvenser Opgaven løses inden for rammen. Side 10 af 19

11 Beslutningskompetence Økonomiudvalget. Indstilling Forvaltningen foreslår, at 1. tids- og procesplan for indfrielse af effektiviseringskravet for 2016 anvendes 2. fordelingen af effektiviseringsrammen på udvalg anvendes 3. status for igangsatte analyser og forvaltningens arbejde med udvikling af nye effektiviseringsidéer tages til efterretning 4. sagen videresendes til fagudvalgene med henblik på drøftelse af udvalgenes idéer til nye effektiviseringstiltag. Økonomiudvalget den 13. november 2014 Ad 1-2 Godkendt. Ad 3 Taget til efterretning. Ad 4 Godkendt. Det lægges til grund, at forvaltningen fremkommer med forslag til effektivisering på 1,5 %, og at disse forslag danner grundlag for udvalgenes stillingtagen til en samlet 1 % løsning. Fraværende: Anne Jeremiassen og Henrik Brade Johansen. I stedet for Jan Kaspersen deltog Jens Timmermann. Sagen er oversendt fra Økonomiudvalgets møde den 13. november Sagen forelægges, for at fagudvalget kan drøfte ideer til nye effektiviseringstiltag. Erhvervs- og den 2. december 2014 Taget til efterretning. Side 11 af 19

12 Erhvervs- og Sag nr Turismestrategi for Lyngby-Taarbæk Kommune Sagsfremstilling Erhvervs- og besluttede den 19. august 2014 at udarbejde en turismestrategi for Lyngby-Taarbæk Kommune i samarbejde med turismeerhvervet. Hermed fremlægges forslag til Turismestrategi (bilag). Den 10. november 2014 afholdt Erhvervs- og workshop med turismeerhvervet på baggrund af forvaltningens foreløbige udkast til turismestrategi. Formålet var at kvalificere udkastet, så den endelige strategi også afspejler turismeerhvervets interesser og kan være et fælles udgangspunkt for det videre arbejde. Referat af turismestrategisk aften den 10. november 2014 er vedlagt sagen (bilag). Med afsæt i dialogen med turismeerhvervet fremlægger forvaltningen forslag til Turismestrategi Hovedmålet i strategien er at øge erhvervslivets indtægter fra turisme. De operationelle mål er henholdsvis at få flere 24-timersturister, og at få dem til at blive i lidt længere tid. Med afsæt i dialogen med erhvervet peger turismestrategien på, at turismen i området kan fremmes ved 1. at synliggøre alle områdets tilbud og attraktioner både for potentielle turister og for dem, som kun besøger området kortvarigt 2. at gøre det nemt for turisten at kombinere flere af områdets tilbud 3. at styrke netværket mellem turismeaktørerne med henblik på samarbejde om nye, fælles initiativer 4. at huske, at turisten ikke kender kommunegrænser, så samarbejder kan også være fx med nabokommuner, region og relevante brancheorganisationer 5. Turismestrategien fremlægges som den fælles platform, der kan samle parterne om flere fælles indsatser. Udgangspunktet er, at turismeindsatsen skal løftes af turismeaktørerne med en understøtning fra kommunens side. For at understøtte det konkrete arbejde lægger strategien op til, at kommunen afsætter et kvart årsværk til varetagelse af en tovholderfunktion. Tovholder indkalder til ca. to årlige netværksmøder m.h.p. at facilitere et tværgående turismenetværk. Tovholder vil også udarbejde en årlig handlingsplan samt en halvårlig status. Første handlingsplan forelægges Erhvervs- og i 1. kvartal Side 12 af 19

13 Turismestrategien anvendes dermed som afsæt for den videre dialog med relevante aktører om relevante indsatser. Økonomi Layout og tryk af turismestrategien sker inden for de eksisterende økonomiske rammer. Der er afsat kr. til henholdsvis byliv og turisme i budget Beslutningskompetence Kommunalbestyrelsen. Indstilling Forvaltningen foreslår, at forslag til Turismestrategi godkendes. Erhvervs- og den 2. december 2014 Anbefalet. Bilagsfortegnelse 1. Referat af Turismestrategisk aften i Lyngby-Taarbæk Kommune den 10. november Forslag til Turismestrategi Side 13 af 19

14 Erhvervs- og Sag nr Veteranstrategi i Lyngby-Taarbæk Sagsfremstilling Erhvervs- og drøftede på møde den 7. oktober 2014 udkast til strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk Kommune. Udvalget ønskede, at strategien indeholder et afsnit om boligrådgivning og boligsocial anvisning. I den forbindelse ønsker udvalget en afklaring af muligheden for at tildele boliger til borgere ud fra kriterier om veteranbaggrund. Protokol fra udvalgsmøde den 7. oktober 2014 er vedlagt til orientering (bilag). På baggrund af udvalgets drøftelse har forvaltningen tilføjet afsnit om "Boligrådgivning og social boliganvisning" i udkast til strategien (bilag). Afsnittet beskriver de muligheder, som veteraner har for at få rådgivning i forhold til deres boligsituation og de muligheder, som findes i forhold til boligsocial anvisning. I forhold til den boligsociale anvisning, har Kommunalbestyrelsen vedtaget boligsociale kriterier, som danner grundlag for tildeling af bolig. Forvaltningen vurderer, at det vil være i strid med ligebehandlingsprincippet at indføre kriterier i forhold til den boligsociale anvisning, således at borgere med veteranbaggrund - alene som følge af veteranbaggrund - kan få anvist en bolig. Det er endvidere forvaltningens vurdering, at de allerede vedtagne kriterier - som blandt andet dækker følgende situationer: voksne med betydelige personlige eller sociale problemer, skilsmisse eller samlivsophør for personer med børn eller manglende bolig efter afsluttet behandling i følge handleplan - også kan være relevante i forhold til veteraner. I forlængelse heraf skal nævnes, at Frederiksberg Kommune i forbindelse med udarbejdelse af en lokal veteranstrategi har justeret deres retningslinier i forhold til boliganvisning. Dette var affødt af, at retningslinierne indebar, at der ikke kunne visiteres til boliger for enlige, som alene har samværsret med børn. Frederiksberg Kommune har nu lempet reglerne således, at veteraner kan anvises bolig med udgangspunkt i samværsretten. Det betyder, at i forbindelse med en eventuel ansøgning om bolig vil veteraner med bopælstilknytning til Frederiksberg, når konkrete og individuelle forhold i øvrigt taler herfor, kunne sidestilles med andre borgere, der efter kommunens retningslinier for husvilde kan komme i betragtning til en bolig gennem kommunen. Det skal endvidere nævnes, at der den 25. oktober 2014 blev indgået aftale om udmøntning af satspulje for 2015 på beskæftigelsesområdet. I den forbindelse er Side 14 af 19

15 der afsat 4 mio. kr. i 2015 til pulje for beskæftigelsesinitiativer for veteraner. De nærmere ansøgningskriterier for puljen fastsættes i forligskredsen. Det er forvaltningens vurdering, at puljen bliver målrettet kommuner, som har en relativt stor andel af borgere med veteranbaggrund bosiddende. I forhold til det videre arbejde med strategien foreslår forvaltningen, at strategien sendes i høring hos Veterancenteret samt til de organisationer og parter, som er blevet hørt i forbindelse med udformningen af den nationale politik for veteraner. Forslag til høringsparter er vedlagt (bilag). Herefter forelægges strategien med høringsbemærkninger i marts måned for Erhvervs- og, Social- og Sundhedsudvalget samt Børneog Ungdomsudvalget. I forbindelse med denne forelæggelse udarbejdes oplæg til kommunikation. Økonomiske konsekvenser Opgaven løses inden for rammen. Beslutningskompetence Erhvervs- og. Indstilling Forvaltningen foreslår, at 1. udvalget drøfter udkast til strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk og kommer med bemærkninger til denne 2. udkast til strategi, med eventuelle indarbejdede bemærkninger fra udvalget, sendes i høring 3. strategien forelægges med høringsbemærkninger for relevante udvalg Erhvervs- og den 2. december 2014 Ad. 1 Drøftet. Ad. 2 Godkendt, idet Handicaprådet også er høringspart. Ad. 3 Godkendt. Bilagsfortegnelse 1. Strategi for indsatsen for veteraner i Lyngby-Taarbæk 2. Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk 3. Notat om høringsparter i forbindelse med strategi for veteraner Side 15 af 19

16 Erhvervs- og Sag nr Status på beskæftigelsesplan 2014, tredje kvartal Sagsfremstilling Forvaltningen har udarbejdet status for beskæftigelsesplanen pr. 3. kvartal 2014 (bilag). I notatet uddyber forvaltningen status på de fastlagte mål i beskæftigelsesplanen samt indsatsen for at nå målene. Desuden er der udarbejdet detaljerede oversigter (bilag). Den overordnede konklusion er, at der fortsat er en positiv udvikling i forhold til at opfylde målene i beskæftigelsesplanen. De fleste mål er således opfyldt ved nuværende status. På følgende områder er der en foreløbig opfyldelse af mål: Førtidspension: Mål om tilgang til førtidspension skal falde 22 pct. svarende til en tilgang på 45 personer. Status er et fald på 41 pct. svarende til en tilgang på 34 personer. Langtidsledighed: Mål om et fald i langtidsledigheden på 22 pct. svarende til 83 personer. Status er et fald på 29 pct. svarende til et fald på 107 personer. Kontanthjælp: Mål om et fald på 2 pct. svarende til 16 fuldtidspersoner. Status er et fald på 6,1 pct. svarende til 49 fuldtidspersoner. Ledighedsydelse: Mål om en stigning på maksimalt 21 pct. svarende til 14 fuldtidspersoner. Status viser en stigning på 3 pct. svarende til 2 fuldtidspersoner. Akademikere: Mål om et fald på 5 pct. svarende til 12 fuldtidspersoner. Status er et fald på 6 pct. svarende til 15 fuldtidspersoner. Andel i virksomhedsrettet tilbud: Mål om en andel på 65 pct. Status viser en andel på 65,5 pct. På følgende område er målene endnu ikke opfyldt: Unge på offentlig forsørgelse: Mål om et fald på 12 pct. svarende til 66 fuldtidspersoner. Status er et fald på 8,9 pct. svarende til 49 fuldtidspersoner. Økonomiske konsekvenser Opgaven er løst inden for rammen. Side 16 af 19

17 Beslutningskompetence Erhvervs- og. Indstilling Forvaltningen foreslår, at status tages til efterretning. Erhvervs- og den 2. december 2014 Taget til efterretning. Bilagsfortegnelse 1. Status for mål i beskæftigelsesplan Status på beskæftigelsesplan 2014, tredje kvartal Side 17 af 19

18 Erhvervs- og Sag nr Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om workshop for virksomheder Sagsfremstilling Anne Jeremiassen (I) har via , modtaget den 20. november 2014, anmodet om optagelse af sag, med følgende ordlyd: "Efter deltagelse i netop gennemført netværksmøde under Vidensbyen for "Små og mellemstore virksomheder" i kommunen den 10. november 2014 vil jeg foreslå, at der i samarbejde med dette netværk søges gennemført en workshoprække åben for alle små og mellemstore virksomheder (SMV) i kommunen. Hensigten med workshoprækken er at støtte op om, og inspirere, de lokale SMV'er til hvordan de kan fx. bruge web/webshops mv., optimere deres udbudstilbud, og andre måder at styrke det lokale erhvervsliv. Derudover vil samarbejdet styrke relationen mellem kommunen og det lokale erhvervsliv." Erhvervs- og den 2. december 2014 Drøftet, idet det præciseres, at gennemførelsen sker i regi af Vidensbyen. Udvalget har med tilfredshed noteret sig initiativet, og modtager gerne invitationen fra netværket. Side 18 af 19

19 Erhvervs- og Sag nr Meddelelser til udvalgets medlemmer 1. Gensidig orientering om afholdte møder og arrangementer 2. Aftale om udmøntning af satspuljen på beskæftigelsesområdet Den 25. oktober 2014 er der indgået aftale om udmøntning af satspuljen for 2015 på beskæftigelsesområdet. Aftalen er vedlagt som bilag. To hovedområder er i fokus med aftalen - Indsatsen for borgere på kanten af arbejdsmarkedet og tiltag for uddannelseshjælp modtagere. I forhold til indsatsen for udsatte borgere er især to puljer centrale. Den ene handler om indslusning på arbejdsmarkedet og har fokus på udsatte gruppers kompetencer og parathed til at træde ind på arbejdsmarkedet på lige vilkår med andre. Her er afsat 18 mio. kr. i 2015 og 16. Den anden pulje handler om rum til udsatte på arbejdsmarkedet og har fokus på at skabe rum til fysisk og psykisk handicappede på arbejdsmarkedet. Her er afsat 20 mio. kr. til 2015 og 16. I forhold til tiltag for modtagere af uddannelseshjælp er der afsat 20 mio. kr. hvert af årene i perioden 2015 til 18 og med fokus på bedre samspil mellem uddannelseshjælp, SU og den sociale indsats. Erhvervs- og den 2. december 2014 Taget til efterretning. Bilagsfortegnelse 1. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2015 på beskæftigelsesområdet Side 19 af 19

20 Bilag 1 - Side -1 af 65

21 Bilag 1 - Side -2 af 65

22 Bilag 1 - Side -3 af 65

23 Bilag 1 - Side -4 af 65

24 Bilag 1 - Side -5 af 65

25 Bilag 1 - Side -6 af 65

26 Bilag 1 - Side -7 af 65

27 Bilag 1 - Side -8 af 65

28 Bilag 1 - Side -9 af 65

29 Bilag 1 - Side -10 af 65

30 Bilag 1 - Side -11 af 65

31 Bilag 1 - Side -12 af 65

32 Bilag 1 - Side -13 af 65

33 Bilag 1 - Side -14 af 65

34 Bilag 1 - Side -15 af 65

35 Bilag 1 - Side -16 af 65

36 Bilag 1 - Side -17 af 65

37 Bilag 1 - Side -18 af 65

38 Bilag 1 - Side -19 af 65

39 Bilag 1 - Side -20 af 65

40 Bilag 1 - Side -21 af 65

41 Bilag 1 - Side -22 af 65

42 Bilag 1 - Side -23 af 65

43 Bilag 1 - Side -24 af 65

44 Bilag 1 - Side -25 af 65

45 Bilag 1 - Side -26 af 65

46 Bilag 1 - Side -27 af 65

47 Bilag 1 - Side -28 af 65

48 Bilag 1 - Side -29 af 65

49 Bilag 1 - Side -30 af 65

50 Bilag 1 - Side -31 af 65

51 Bilag 1 - Side -32 af 65

52 Bilag 1 - Side -33 af 65

53 Bilag 1 - Side -34 af 65

54 Bilag 1 - Side -35 af 65

55 Bilag 1 - Side -36 af 65

56 Bilag 1 - Side -37 af 65

57 Bilag 1 - Side -38 af 65

58 Bilag 1 - Side -39 af 65

59 Bilag 1 - Side -40 af 65

60 Bilag 1 - Side -41 af 65

61 Bilag 1 - Side -42 af 65

62 Bilag 1 - Side -43 af 65

63 Bilag 1 - Side -44 af 65

64 Bilag 1 - Side -45 af 65

65 Bilag 1 - Side -46 af 65

66 Bilag 1 - Side -47 af 65

67 Bilag 1 - Side -48 af 65

68 Bilag 1 - Side -49 af 65

69 Bilag 1 - Side -50 af 65

70 Bilag 1 - Side -51 af 65

71 Bilag 1 - Side -52 af 65

72 Bilag 1 - Side -53 af 65

73 Bilag 1 - Side -54 af 65

74 Bilag 1 - Side -55 af 65

75 Bilag 1 - Side -56 af 65

76 Bilag 1 - Side -57 af 65

77 Bilag 1 - Side -58 af 65

78 Bilag 1 - Side -59 af 65

79 Bilag 1 - Side -60 af 65

80 Bilag 1 - Side -61 af 65

81 Bilag 1 - Side -62 af 65

82 Bilag 1 - Side -63 af 65

83 Bilag 1 - Side -64 af 65

84 Bilag 1 - Side -65 af 65

85 LYNGBY-TAARBÆK Punkt nr. 2 - Opfølgning KOMMUNE af budgetaftalen Erhvervs- og s område Bilag 1 - Side -1 af 3 Center for Økonomi og Personale Koncernstyring Journalnr. : Dato... : Skrevet af : DOR / N O T A T Om Opfølgning på budgetaftalen Indledning: Notatet indeholder: Budgetaftalen fra 15. sept. Fordelingen af Kanalvejsprovenuet Enkelt udestående fra forårets effektiviseringsøvelse, KMB 26. juni 2014 Hensigtserklæringer fra KMB-mødet den 6. oktober 2014 Ad Budgetaftalen: Budgetaftalen af 15. september 2014 blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 6. oktober 2014, og udmøntningen er sat i gang. Budgetaftalepunkterne er opdelt i to kategorier, henholdsvis administrative poster (A) og politiske poster (P), jf. opdelingen i bilag 1. Nedenfor er de politiske poster gennemgået, mens kommentarer til den administrative udmøntning fremgår af bilag 1. Børne- og Ungdomsudvalget Ad Styrket indsats overfor sårbare børn Der er forelagt en sag for Børne- og Ungdomsudvalget i november 2014 med forslag til ansættelse af socialrådgivere på dagtilbud og skoler, samt om rammerne herfor. Social-og sundhedsudvalget samt Økonomiudvalget Ad flytning af Kvindekrisecenter Der er forelagt en sag for SSU og ØK i december omkring flytningen af Kvindekrisecentret til Borrebakken evt. flytning af andet socialt tilbud til Kvindekrisecentrets nuværende placering på Slotsvænget samt afledte muligheder for salg. Teknik- og Miljøudvalget Ad Ophør med Betalt parkering Der forelægges en sag for TMU i november om dels implementeringen og dels håndteringen af afledte problemstillinger omkring bl.a. randzone-tilladelser og tilladelser til langtidsparkering. Kultur- og Fritidsudvalget, Erhvervs- og og Økonomiudvalget Ad Byliv og turisme Det afsatte beløb på 0,25 mio. kr. til Byliv og turisme fordeles med halvdelen til turisme under Erhvervs- og, mens den anden halvdel afsættes til bylivs- Side 1 af 3

86 Punkt nr. 2 - Opfølgning af budgetaftalen Erhvervs- og s område Bilag 1 - Side -2 af 3 aktiviteter. Økonomiudvalget forestår fordelingen heraf i januar 2015 efter indstilling fra Teknik- og Miljøudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget. Økonomiudvalget Ad Ekstraordinær effektiviseringsindsats Udmøntningen heraf vil indgå i forbindelse med den generelle sag om effektiviseringsindsatsen , der fremlægges for Økonomiudvalget i november. Ad Pulje til genopretning af vedligeholdelsesefterslæb Der forelægges en sag for Økonomiudvalget med implementeringsplan, når forvaltningen kender resultaterne af det pilotprojekt, der er igangsat i Lundtofte-området. Ad Anvendelsen af Kanalvejsprovenuet Der er afsat en sum på 25,3 mio. kr. til fordeling i 2015 på følgende projekter: Byudvikling Lysmaster Rostadion Byrumsforskønnelse Kanalvejsgrunden Der forelægges en sag om fordelingen, når sagen om lys på Stadion er afklaret. Ad Udestående fra forårets effektiviseringsøvelse: Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. juni 2014 de effektiviseringsforslag, der var udarbejdet i fagudvalgene hen over foråret. Forslagene er iværksat efter planen, og enkelte har efterfølgende været behandlet politisk. Der udestår dog et enkelt forslag, nemlig KE5 om flytning af de indvendige vedligeholdelsesbudgetter. Økonomiudvalget besluttede på mødet den 19. juni 2014, at forslaget forudsættes gennemført uden reduktion i serviceniveauet. Forvaltningen har identificeret budgetbeløbene på de enkelte enheder, hvilket skal danne grundlag for den første dialog med enhederne. Forvaltningen vil forelægge en sag for Økonomiudvalget i december 2014 om den nærmere proces for overdragelsen. Ad Hensigtserklæringerne: Forligspartierne har besluttet: at der laves en udredning af, hvilke udfordringer der er forbundet med at gennemføre den alternative energiplan, som kommunalbestyrelsen drøftede i august. at det undersøges om det i forbindelse med det stigende pres på pasningsområdet er hensigtsmæssigt at genindføre ordningen med betaling for pasning af egne børn. at der fortsat er fokus på at udvikle kommunen i en grøn retning, både hvad angår daglig drift og bygningsinvesteringer, herunder at satse på bæredygtige bygninger. at der frem mod budget 2016 udarbejdes en analyse af investeringsbehovet for opretholdelse af vejtræer og andre grønne træk i gadebilledet. at perspektiver og muligheder ved at sammentænke stadsbibliotek og stadsarkivet undersøges, med særligt henblik på at styrke formidlingen af den lokale kulturarv, jfr. kommunens Kulturstrategi. Side 2 af 3

87 Punkt nr. 2 - Opfølgning af budgetaftalen Erhvervs- og s område Bilag 1 - Side -3 af 3 at der arbejdes videre med den fremlagte IT strategi og handleplan i Børne- og Ungdomsudvalget med henblik på prioritering af de forskellige initiativer indenfor de eksisterende budgetrammer. Børne- og Ungdomsudvalget følger op en gang årligt med henblik på justering, prioritering og finansiering af handleplanen - og sikring af fortsat fremdrift i overensstemmelse med de politiske beslutninger. at der ses nærmere på håndteringen af den indvendige vedligeholdelse, herunder en smidig model for håndteringen af mindre opgaver i dagligdagen. at der det kommende år laves en mere klar aftale i forhold til Frivillighedscentrets økonomi og opgaver. at der igangsættes en undersøgelse af muligheden for at indføre to-lærerordninger, og evt. reducere i det ugentlige timetal. at det undersøges, hvordan kommunen kan bruge pædagogiske assistenter i institutionerne på børneområdet. Det blev besluttet i Økonomiudvalgsmødet den 29. september 2014 i forbindelse af 2. behandlingen af budgetforslag , at ovenstående hensigtserklæringer er fastlagt som udvalgstemaer, der skal initieres i fagudvalgsregi. Fagudvalgene orienteres om tidsplanen på udvalgsmøderne i december. Dorthe Randeris Side 3 af 3

88 Punkt nr. 2 - Opfølgning af budgetaftalen Erhvervs- og s område Bilag 2 - Side -1 af 2 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 27. oktober 2014 Udmøntning af Budgetaftalen af 15. september 2014 P=politisk udmøntning A= administrativ udmøntning Nr. Emne I alt Politisk - tidspunkt for forelæggelse Administrativ implementering Børne- og Ungdomsudvalget : P Styrket indsats overfor sårbare børn Sag i november 2014 Social- og Sundhedsudvalget : A Bortfald af Voucher-ordning (ældremad) A Øget antal sagsbehandlere på -Voksen-området Fortsættelse af midlertidig ordning. A Færre sager på voksenområdet (ses i sammenhæng m. øget antal sagsbehandlere) Hænger sammen med forslaget om øget antal sagsbehandlere P Kvindekrisecenter - flytning Samlet sag for SSU og ØK i december. A Bortfald af forældrekurser til alle førstegangsfødende De igangværende forældrekurser kører året ud, hvorefter de stopper. A Afskaffelse af bred sundhedsindsats "Sommer i bevægelse A Hjerneskadekoordinator Koordinatoren er fastansat Teknik- og Miljøiudvalget: A Ophør med Betalt parkering (model C) Sag i november 2014 A Fjernelse af takster for udeservering

89 Punkt nr. 2 - Opfølgning af budgetaftalen Erhvervs- og s område Bilag 2 - Side -2 af 2 Nr. Emne I alt Politisk - tidspunkt for forelæggelse Administrativ implementering Økonomiudvalget: P Pulje til genopretning af vedligeholdelsesefterslæb Arbejdet er igangsat som et pilotprojekt i Lundtofte. Først når resultaterne herfra foreligger, vil der kunne udarbejdes en procesplan til brug for ØK s behandling. P Byliv (støtte til byfester og andre aktiviteter) Sag i januar 2015 A Kombit - nye fælles sagsbehandlingssystemer A Velfærdsteknologi Iværksættes i 4K-regi. P Ekstraordinær indsats til effektiviseringsprojekter, analyser og større projekter Sag i november eller december. A Reduktion i fremskrivning af budgetter Reduktionen er lagt i "prisklumpen" i overslagsårene, og fremtræder således ikke umiddelbart af budgetterne i overslagsårene, men vil blive meddelt de budgetansvarlige. P Kvindekrisecenter - flytning Samlet sag for SSU og ØK Fordelingen i december. forelægges i P Anvendelse af Kanalvejsprovenu ØK når sag om lys på stadion er afklaret. Erhvervs- og (-0,9 mio. kr.): P Turisme Sag i EBU i januar 2015 Fra effektiviseringskataloget, godkendt af KMB : KE5 Flytning af de indvendige vedligeholdelsesbudgetter (forudsat gennemført uden reduktion i serviceniveau jf. ØK 19. juni 2014) Budgetbeløbene på de enkelte enheder er identificeret, som grundlag for første dialog med enhederne. Sag i ØK i december 2014 vedr. processen for overdragelsen. - = mindreudgift, merindtægt += merudgift, mindreindtægt

90 Udmøntning hensigtserklæringer i budget 2015 I budgettet for 2015 er der indarbejdet en række hensigtserklæringer, der politisk og administrativt skal afklares i Nærværende oversigt opstiller hvornår der forventes oplæg til politisk behandling. Herunder om hensigtserklæringen har relation til andre planlagte indsatser, som udmøntningen vil ske i sammenhæng med. Udvalg Hensigtserklæring om Ansvarligt center TMU at der laves en udredning af, hvilke udfordringer der er CMP forbundet med at gennemføre den alternative energiplan, som kommunalbestyrelsen drøftede i august. TMU & BY TMU KFU ØK SSU BUU at der fortsat er fokus på at udvikle kommunen i en grøn retning, både hvad angår daglig drift og bygningsinvesteringer, herunder at satse på bæredygtige bygninger. at der frem mod budget 2016 udarbejdes en analyse af investeringsbehovet for opretholdelse af vejtræer og andre grønne træk i gadebilledet. at perspektiver og muligheder ved at sammentænke stadsbibliotek og stadsarkivet undersøges, med særligt henblik på at styrke formidlingen af den lokale kulturarv, jfr. kommunens Kulturstrategi. at der ses nærmere på håndteringen af den indvendige vedligeholdelse, herunder en smidig model for håndteringen af mindre opgaver i dagligdagen. at der det kommende år laves en mere klar aftale i forhold til Frivillighedscentrets økonomi og opgaver. at der igangsættes en undersøgelse af muligheden for at indføre to-lærerordninger, og evt. reducere i det ugentlige timetal. CMP CAE CKJ CAE CPS CUP Sag relaterer til Der gives en status for det igangværende arbejde med alternativ energi herunder udfordringer Byplan drøfter køreplan for implementering af kommuneplanstrategi - inklusiv Agenda 21 TMU planlægger studietur for at se på bæredygtige bygninger Kommunens træplan forelægges. Der forelægges en særskilt sag om emnet. Overtagelse af indvendig vedligeholdelse. Indgår i sagen vedr. Frivilligcentrets årsplan. Forvaltningen vil i første omgang afdække det lovgivningsmæssige, dernæst i samarbejde med skolerne drøfte de pædagogiske, Forventet i udvalg Marts 2015 December 2014 April 2015 Marts 2015 April 2015 December 2014 Februar April 2015 Punkt nr. 2 - Opfølgning af budgetaftalen Erhvervs- og s område Bilag 3 - Side -1 af 2

91 BUU BUU BUU at det undersøges, hvordan kommunen kan bruge pædagogiske assistenter i institutionerne på børneområdet. at det undersøges om det i forbindelse med det stigende pres på pasningsområdet er hensigtsmæssigt at genindføre ordningen med betaling for pasning af egne børn. at der arbejdes videre med den fremlagte IT strategi og handleplan i Børne- og Ungdomsudvalget med henblik på prioritering af de forskellige initiativer indenfor de eksisterende budgetrammer. Børne- og Ungdomsudvalget følger op en gang årligt med henblik på justering, prioritering og finansiering af handleplanen - og sikring af fortsat fremdrift i overensstemmelse med de politiske beslutninger. CUP CUP CUP logistiske og økonomiske muligheder heri. Sagen fremlægges herefter. Undersøgelsen medtages i den i gangværende analyse af dagtilbuddenes normeringer mv. - temadrøftelse i Udvidet småbørnsdialog den 20. januar Den igangværende strukturanalyse på skole og dagtilbudsområdet vil bl.a. afdække behov kontra kapacitet på 0-6 årsområdet, hvorfor denne undersøgelse vil blive en del af konsekvensplanlægningen. Børne- og Ungdomsudvalget får forelagt opdateret sag omkring implementering og prioriteringer på møde i november Januar 2015 Forår November 2014 Punkt nr. 2 - Opfølgning af budgetaftalen Erhvervs- og s område Bilag 3 - Side -2 af 2

92 Punkt nr. 4 - Turismestrategi for Lyngby-Taarbæk Kommune Bilag 1 - Side -1 af 7 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Journalnr.... : Dato... : Skrevet af... : kig Referat af Turismestrategisk aften i Lyngby-Taarbæk Kommune den 10. november 2014 kl på Hotel Frederiksdal Baggrund Erhvervs- og var den 10. november 2014 værter for en workshop om den kommende turismestrategi for Lyngby-Taarbæk Kommune. De inviterede omfattede godt 30 erhvervsvirksomheder og en række interesseorganisationer inden for turisme samt hele kommunalbestyrelsen. En invitations- og deltagerliste er vedlagt. Aftenen var en opfølgning på workshoppen om fremtidens turist den 18. juni 2014, hvor en masse ideer til turismeudvikling blev udviklet i samarbejde med det lokale turismeerhverv og fremtidsforsker Carsten Bek. Velkomst Borgmester Sofia Osmani bød velkommen og takkede for fremmødet. Derefter præsenterede formand for Erhvervs- og, Anne Jeremiassen, de forventede hovedlinjer i den kommende turismestrategi for Lyngby-Taarbæk Kommune. Hun foreslog, at turismestrategien skal fokusere på 24 timers-turisten, idet undersøgelser viser, at Lyngby-Taarbæk-området er forholdsvist velbesøgt af denne gruppe, fx i form af forretningsturister, dagsturister og besøgende hos familie og venner. Anne Jeremiassen henviste til temaaftenen om fremtidens turist den 18. juni 2014, hvor deltagerne havde udarbejdet konkrete forslag til initiativer, der kan imødekomme fremtidens turisters behov. Referatet blev omdelt, og Anne Jeremiassen opfordrede til, at kommunen og turismeerhvervet gør en fælles indsats for at realisere udvalgte initiativer. Hun foreslog, at afsættet kunne være en fælles strategi om at øge antallet af 24-timers-turister, og få dem til at blive lidt længere. Hun lagde efterfølgende op til dialog om, hvordan kommunen bedst kan understøtte turismeudviklingen. En mulighed er, at kommunen er facilitator for et lokalt netværk af turismeaktører, ud fra det rationale, at turismens udvikling varetages bedst af dem, som lever af den. Oplæg fra lokale turismeaktører Aftenen bød på oplæg fra fire lokale turismeaktører, og et udpluk af hovedpointerne er refereret her: Direktør Birgit Nørgaard fra Hotel Scandic Eremitage Birgit Nørgaard forklarede, at Scandic Eremitage er fuldt booket i hverdage, men har ledig kapacitet i weekender, ferieperioder og på helligdage. Dette skyldes, at Lyngby har særdeles stort erhvervsliv med mange pengestærke virksomheder med internationale relationer, der gør at de får besøgende fra hele verden. 1

93 Punkt nr. 4 - Turismestrategi for Lyngby-Taarbæk Kommune Bilag 1 - Side -2 af 7 Hun ser Lyngby-Taarbæk Vidensby og DTU som vigtige spillere, der ligeledes giver mange konference- og forretningsgæster, og de udenlandske erhvervsturister bliver ofte lidt længere. Scandic har interesse i, at den ledige kapacitet benyttes fx ved sportsstævner og events, som kan tiltrække overnatninger i ledige perioder. Hun understregede desuden, at flere let tilgængelige aktiviteter kan give flere turister i de ledige perioder. Lyngby-Taarbæk har dog en svær storebror i København. Scandic har samarbejde med mange incoming bureauer om turister fra hele verden eks. Kina, men de har meget fokus på City idet de typisk kun har afsat en enkelt dag til København. Scandic er således glade for kommunens oplæg til turismestrategi, som satser på de målgrupper, som i forvejen tiltrækkes til området. Med den aktuelle erhvervsudvikling med nye kontordomiciler og vidensvirksomheder kan der være plads til udvidelse af hotelkapaciteten, men Birgit Nørgaard vurderer, at der ikke er basis for endnu et hotel. Direktør Claus Nielsen fra Hotel Frederiksdal Claus Nielsen mener, at området har mange gode attraktioner, men at de er lidt for skjulte. Han ser ikke et behov for helt færdigpakkede løsninger, men en nem palette af muligheder. Hotel Frederiksdal henviser fx gæster til klatrefaciliteten Til Tops og til Bådfarten, og deres udlån af mountainbikes er meget populært. Hotellet har travlt mandag til fredag, men har plads til flere dagmøder og weekendgæster. Gæsterne er generelt positive over Lyngby som 'metropol', men det er ikke et kendt brand endnu. Claus Nielsen ser med velvilje på netværksgrupper om turisme, hvor hotellet gerne bidrager med fx know how. Han ser muligheder i, at områdets turismeerhverv kommer i gang med et samarbejde, men foretrækker små, dedikerede grupper. Hvad angår formidling, har hotellet lavet en flyer om de lokale tilbud. Gæsten kan have brug for en 'opskrift', dvs. en samling af centrale oplysninger om området, herunder attraktioner, kort, ruter mv. Marketingchef, Stine Walsh fra Bakken Stine Walsh forklarede, at Bakken med sine 2,5 mio. gæster pr. år er Danmarks næststørste attraktion med primært danske og svenske gæster. Sæsonen varer dog kun fra marts til og med august pga. lokalplanens bestemmelser, ligesom Bakken tidligst åbner kl Et stort ønske er derfor mere fleksible åbningstider. I forhold til synliggørelse af tilbud mente Stine Walsh, at brochurer ikke har nogen markedsføringsværdi. Synliggørelse skal ske på platforme, der tilpasser sig gæsternes smartphones og tablets, da langt de fleste forbereder besøget via google og mobile enheder. Stine uddybede, at problemet med apps er, at de bliver forældet med det samme og er dyre at vedligeholde. Et fælles Visit Lyngby site ses som overflødigt, for det vil folk ikke google. Hun anbefaler i stedet, at vi tænker specifikt på, hvad folk reelt benytter af søgeord. Bakken har p.t. pakketilbud med Øresundsbroen og Scandlines. Kredsen supplerede med, at man fra 1. maj 2015 kan registrere sig hos Visit Denmark Direct og derved blive inkluderet i 2

94 Punkt nr. 4 - Turismestrategi for Lyngby-Taarbæk Kommune Bilag 1 - Side -3 af 7 rejsegarantifonden. Stine Walsh rundede af med at fortælle om Bakkens nyeste attraktion Korsbæk. Det bliver en kopi af byen Korsbæk fra tv-serien Matador. Birger Kjærbye fra MTB Tours Birger Kjærbye driver to cykelhandler og satser stort på udlejning af cykler. Butikken på Klampenborg Station modtager mange turister, der spørger om vej på vej til Dyrehaven, Bakken, Bellevue eller andre af områdets attraktioner. Han udbygger derfor cykelbutikken med en turistinformation. Birger Kjærbyes budskab er, at København er unik, idet turisten kun 10 km fra centrum tilbydes et stort, varieret net af mountainbike-ruter. Han arbejder med en branding af The Copenhagen Green Belt, og markedsfører bl.a. en cykelrute fra Klampenborg via Lyngby- Taarbæks grønne områder til Hareskoven, hvor den lejede mountainbike kan afleveres i Birgers anden butik. MTB Tours oplever, at turisterne gerne vil have et fysisk gammeldags kort, når de skal cykle i området. Birger Kjærbye ønsker at starte turistorganisationen Lets go to Klampenborg bl.a. med et møde den 25. november Organisationen tænkes finansieret via medlemsbidrag, og projekterne er bl.a. reklamer på turistkort med fokus på cykelturer i Dyrehaven og tilgrænsende seværdigheder af relevans for turister, banner-reklamer samt en hjemmeside. Birger Kjærbyes samarbejdspartner Eva Vedel fortalte, at hun arbejder med oplevelsesmarkedsføring samt events, som kan indgå i en brandingstrategi. Hun er bl.a. arrangør af Lakridsfestivalen en signaturevent under Copenhagen Cooking. Hun ser Københavns grønne baghave som et oplagt område for aktiviteter under Copenhagen Cooking, ligesom et Picnic-tema er et stort potentiale. Opsamling fra dialogen De fire oplæg gav anledning til en spændende dialog om udviklingsmuligheder for turismen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Synliggørelse af områdets tilbud og attraktioner Et af områdets oplagte potentialer er i højere grad at synliggøre kommunens tilbud og attraktioner. Hensigten er at hjælpe gæster og turister med at forberede besøget og med at benytte attraktioner og tilbud, når de er ankommet. Et vigtigt synspunkt var, at synlighed på Google er essentielt for at nå turisterne. Det hænger sammen med turisternes måde at søge information på. Et vigtigt forbedringsområde er også behovet for responsive hjemmesider, der kan benyttes ved hjælp af turisternes smart phones og tablets. Dialogen viste, at erhvervet omstiller sig til responsive hjemmesider, så udviklingen går den rette vej, men kan understøttes bedre. Endelig fremkom, at der stadig kan være behov for trykte formidlingsprodukter som fx kort til kommunens cykelturister. Dialogen handlede også om et turistkontor centralt placeret i kommunen er en god ide, eller om turisterne klarer sig bedst via selvbetjening. 3

95 Punkt nr. 4 - Turismestrategi for Lyngby-Taarbæk Kommune Bilag 1 - Side -4 af 7 Kombination af tilbud, som gør det nemt at være turist Tilkendegivelser fra både overnatningssteder og fra flere af attraktioner handlede om mulighederne i at kombinere tilbud og derved gøre det nemmere at være turist i området. En vigtig nuance i debatten var, at det ikke er alle turister, som ønsker en helt færdig pakke, men måske snarere en palette af tilbud, som de kan vælge imellem. Et potentiale for det videre samarbejde om turisme kan være undersøge forskellige kombinationstilbud og fleksible pakketilbud til turisterne. Organiseringen af turismearbejdet, herunder styrket netværkssamarbejde En fra kredsen spurgte ind til, om det kan være en ide at satse på at opstarte en ny Turistforening. Det blev indvendt, at det vil kræve, at flere virksomheder er interesseret i at bidrage økonomisk med henblik på at understøtte en større satsning. Et andet synspunkt var, at det bør være kommunen, som løfter opgaven med at være sekretariat for turismearbejdet, netop med henblik på at sikre professionalisering og fremdrift. Anne Jeremiassen anerkendte det store arbejde, der bliver løftet for tilstedeværelsen af turistinformationer. Hun kom derefter med forslag til, at kommunen understøtter turismestrategien med et 1/4 årsværk. Heri indgår, at kommunen påtager sig rollen som tovholder for strategien og skaber rammer for det konkrete arbejde. Det kan fx være at skabe anledninger til, at erhvervet kan mødes i et netværk og udvikle konkrete projekter. En nuance var dialogen om kommunens samarbejdsmuligheder andre kommuner og brancheorganisationer. Det blev anerkendt, at samarbejde på tværs af kommunegrænser giver mening, idet turisterne ikke kender kommunegrænser. Der blev refereret til destinationsudviklingsprojektet VisitNordsjælland, der er en tværkommunal turismeorganisation mellem seks nordsjællandske kommuner. Kredsen anerkendte de resultater, som VisitNordsjælland har opnået, men delte også en bekymring for, hvad der sker i et sådant projekt, når EU-midlerne holder op og samarbejdet skal fortsætte. Ordstyrer Eskild Hansen supplerede med, at danske destinationer pt. har mest fokus at skabe spændende aktiviteter og tilbud. De har fokus på produkterne, med henblik på, at produkterne promoverer destinationen. Knap så meget fokus har de på at opbygge nye organisationer. Afrunding Anne Jeremiassen rundede aftenen af med at takke for input og debat og lovede, at kommunen vil bruge det i det videre arbejde med strategien. Hendes oplæg vil være at strategien sætter rammen for en organisering, hvor kommunen er facilitator, og hvor erhvervet kan deltage i et netværk med tilhørende undergrupper. Alle parter vil derfor blive inviteret i det nye år. 4

Referat af Turismestrategisk aften i Lyngby-Taarbæk Kommune den 10. november 2014 kl. 17.00-21.00 på Hotel Frederiksdal

Referat af Turismestrategisk aften i Lyngby-Taarbæk Kommune den 10. november 2014 kl. 17.00-21.00 på Hotel Frederiksdal LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Journalnr.... : 20141010115 Dato... : 18.11.2014 Skrevet af... : kig Referat af Turismestrategisk aften i den 10. november 2014 kl. 17.00-21.00 på Hotel Frederiksdal Baggrund Erhvervs-

Læs mere

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi 2015-17 1 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og potentialer

Læs mere

Handleplan 2017 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2017 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2017 Implementering af Turismestrategi 2015-17 Side 1 af 5 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget den 22-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget Protokol Ekstraordinært møde Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 14:00 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget møde

Læs mere

Turismestrategi 2015-2017

Turismestrategi 2015-2017 Turismestrategi 2015-2017 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker med denne strategi at styrke turismen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vi har en smuk og alsidig kommune med en masse

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget den 14-03-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget Protokol Ekstraordinært møde Torsdag den 14 marts 2013 kl 08:15 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Referat 25. april 2017 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Indkaldelse Anne Jeremiassen Dorete Dandanell Ib Carlsen Jakob Engel-Schmidt Curt Købsted Henrik Brade Johansen

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Velkommen til turismestrategisk workshop. Lyngby-Taarbæks turismestrategi skal formes

Velkommen til turismestrategisk workshop. Lyngby-Taarbæks turismestrategi skal formes Velkommen til turismestrategisk workshop Lyngby-Taarbæks turismestrategi skal formes Velkomst v/borgmester Sofia Osmani Hvorfor indbyder vi til workshop om turismen i Lyngby-Taarbæk Oplæg til turismestrategi

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 04-12-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Anne Jeremiassen Mette

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat 15. marts 2016 kl. 08:15 Udvalgsværelse 1 Indkaldelse Curt Købsted Henrik Brade Johansen Karsten Lomholt Ib Carlsen Anne Jeremiassen Jakob Engel-Schmidt Dorete

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA -

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015 Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014 3. 13/28798 Ungdomskulturhus Indstilling: Direktøren for Børn og Undervisning og direktøren for By, Land og Kultur indstiller sagen til drøftelse og beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur-

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 11-04-2014 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Ekstraordinært møde. Mette Schmidt Olsen (C), Bodil Kornbek (A) og Birgitte Hannibal (V) var fraværende. Derudover deltog

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Pr. ultimo marts 2016 Beskæftigelsesudvalget 2015 Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret Forbrug Afvigelse Beskæftigelsesudvalget 543.185 602.785-200 -1.192 602.585 156.836 0-1.192 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Turismestrategi 2015-17

Turismestrategi 2015-17 Turismestrategi 2015-17 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Miljø og Plan Plan og Erhverv Lyngby Rådhus Lyngby Torv 17 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 24 90 24 25 www.ltk.dk erhverv@ltk.dk April 2015 Turismestrategi

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Referat Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 11:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

STYRINGSMODEL PÆDAGOGISK FOREBYGGENDE INDSATS

STYRINGSMODEL PÆDAGOGISK FOREBYGGENDE INDSATS STYRINGSMODEL PÆDAGOGISK FOREBYGGENDE INDSATS STYRINGSMODEL PÅ FOREBYGGELSESOMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE MYNDIGHED (FAMILIERÅDGIVNING OG UNGEENHED) OG LEVERANDØR PFI (PÆDAGOGISK FOREBYGGENDE INDSATS)

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 NOTAT Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 Børn og Velfærd vil hvert kvartal i en periode fremover fremlægge en status over det specialiserede

Læs mere

Opmærksomhedspunkter ved udarbejdelse af beskæftigelsesplaner for 2011

Opmærksomhedspunkter ved udarbejdelse af beskæftigelsesplaner for 2011 10-0325 - 20.04.2010 Kontakt: Mette Rostgaard Evald - meev@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Opmærksomhedspunkter ved udarbejdelse af beskæftigelsesplaner for 2011 Kommunernes udarbejdelse af beskæftigelsesplaner

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Lejre Kommune Side 1. Økonomiudvalget

Lejre Kommune Side 1. Økonomiudvalget 06-09-2016 Side 1 ØU - Der findes et sted hvor vi er fælles om kerneopgaverne Sagsnr.: 16/10671 Afbud: Lena Holm Jensen Resumé: er den 18. januar og den 21. juni 2016 forelagt status på arbejdet med Vores

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter skema 2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser ramme- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug

Læs mere

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Administrative fællesskaber lokalt Der foretages en budgetreduktion på 4,8 mio. kr. årligt. Administrative fællesskaber

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår

7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår 7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet den 17. august 2016 forslag til budget 2017 og overslagsår med forbehold for efterfølgende regulering blandt andet

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 11-06-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Dagsorden Under punkt 1 deltager vidensbydirektør Caroline Arends Tirsdag den 11. juni 2013 kl.

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

307. Forslag til Klimatilpasningsplan

307. Forslag til Klimatilpasningsplan 307. Forslag til Klimatilpasningsplan Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, 1. at forslag til Klimatilpasningsplan, med tilhørende ændringsforslag

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 3. juni 2014 kl. 10:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Dagsorden mandag den 20. januar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Valg af formand...2 3. JA - valg af næstformand...3 4. JA - Orientering

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsudvalget den 12-12-2012, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsudvalget Protokol Ekstraordinært møde Onsdag den 12. december 2012 kl. 15:00 afholdt Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Budgetaftale 2014 2017 Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Det Radikale Venstre.

Budgetaftale 2014 2017 Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Det Radikale Venstre. Budgetaftale 2014 2017 Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Det Radikale Venstre. 1. Indledning Administrationens budgetforslag blev offentliggjort den 23. august

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

EFTERRETNINGSNOTAT. DATO : 1. oktober 2007. : Teknik- og Miljøudvalget. : Center for Miljø. EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring

EFTERRETNINGSNOTAT. DATO : 1. oktober 2007. : Teknik- og Miljøudvalget. : Center for Miljø. EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring EFTERRETNINGSNOTAT DATO : 1. oktober 2007 TIL FRA : Teknik- og Miljøudvalget : Center for Miljø EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring RESUMÈ Dette efterretningsnotat beskriver i store

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Dagsorden Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Effektiviseringsstrategi

Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Direktionen vedtog at arbejde videre med innovation inden for tre overordnede perspektiver:

Direktionen vedtog at arbejde videre med innovation inden for tre overordnede perspektiver: Vedrørende: Oplæg til rammer for arbejdet med innovation i 2013 Sagsnavn: Innovation i Randers Kommune Sagsnummer: 00.01.00-P22-4-12 Skrevet af: Rasmus Bak-Møller E-mail: rbm@randers.dk Forvaltning: Politik,

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Indholdsfortegnelse 113. Formanden orienterer 189 114. Orientering fra administrationen 190 115.

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 17-01-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Torsdag den 17. januar 2013 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Beslutningsreferat

Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Beslutningsreferat Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Beslutningsreferat af møde den 5. marts 2012 kl. 16.00 i Udvalgsværelse Medlemmer Bertil Nyenstad (A) formand Kirsten A. Lauritsen (A) næstformand Hans Jørgen

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 10. august 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 10. august 2015 Referat mandag den 10. august 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - august...2 3. JA - Dialogtema: Sygedagpengereformens

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden 26-06-2014 kl. 16:45 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang Ekstraordinært

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Furesø Kommune Tabel 1 regnskab Opr. Hele 1.000 kr. Ompl. Till. bev. Korr. ift. opr. ift. korr. Forbr.% ift. korr. Udgifter - i alt U 298.756-12.906 17.135 302.986 316.698-17.942-13.712 104,53 Indtægter

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 120. Budgetopfølgning pr. 30. april 2008 3 121. Ny organisering i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Læs mere

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998,

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr. 31.07.98 på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, 204152 Indstilling: at Socialudvalget oversender resultatet af økonomirapporteringen

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj Til LBR Syddjurs Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21.5.2012 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere