Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående svar har juridisk forrang i forhold til det øvrige udbudsmateriale.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående svar har juridisk forrang i forhold til det øvrige udbudsmateriale."

Transkript

1 Spørgsmål og svar EU-udbud vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående svar har juridisk forrang i forhold til det øvrige udbudsmateriale. Der er indkommet nedenstående spørgsmål til ovenstående EU-udbud: Nr. Spørgsmål: Svar: Besvaret 1. Skal modtageradressen trykkes bagpå bladet, eller er det OK med en "HUS-omdeling", hvor bladet omdeles i "postfolderen" sammen med andre skrifter? Årsagen til spørgsmålet er, at en adressering direkte bagpå bladet er gange dyrere. Ordregiver fastholder, at adressering skal være på bagsiden af bladet Skal konsortieerklæringen udfyldes, selvom det er vores egne selskaber, vi anvender i forbindelse med udbuddet? Det afhænger af spørgers selskabskonstruktion. Konsortieerklæringen skal alene anvendes, når to eller flere individuelt CVR-registrerede firmaer går sammen, for i fællesskab at byde på opgaven. Bilag 5 skal i så fald udfyldes. Alle deltagere i konsortiet vil hæfte solidarisk for hinanden i forhold til opgavens gennemførelse. Læs mere om konsortier på: KFST/Publikationer/Dansk/2012/ Vejledning-ikonsortiedannelse?tc=4FF809DECF98498CB5E3639F1784CA6C Det bemærkes, at en virksomhed har mulighed for at anvende underleverandører. Tilbudsgiver vil i disse tilfælde være ansvarlig for Side 1 af 11

2 3. I tråd med ovenstående. Fungerer vores egne selskaber, som distribution eller vores printerselskab, som underleverandør? 4. I punkt 9 (Tilbudsliste) er der vedhæftet et skema i excel-fil. Skal priser og tal udfyldes i den, eller kan vi vedhæfte bilag med hele tilbuddet i egen skabelon? 5. I kravspecifikation, afsnit 2, er der listet en række mindstekrav op. I MK3 står der således, at indholdssider skal være på gram glittet/gloss papir. I det nuværende magasin trykkes der på 100 gram glittet papir, så spørgsmålet er, om ordregiver er klar over, at man nu beder om en dårligere kvalitet? underleverandørens udførelse af opgaven. Se mere herom i udbudsbetingelsernes pkt og Kontraktens pkt. 12. Det er tilbudsgivers eget valg at indgå aftale med en evt. underleverandør. Tilbudsgiver indestår for underleverandør som er det tilbudsgiver selv der har udført opgaven. Hvis tilbudsgiver ønsker at basere sin egnethed på en evt. underleverandørs formåen, jf. Udbudsbetingelsernes pkt. 6, skal der udfyldes en underleverandørerklæring (Bilag 6) og anvisningerne i Udbudsbetingelsernes pkt skal følges. Tilbudsgiver skal anvende den vedhæftede tilbudsliste (Kontraktbilag B Tilbudsliste) ved tilbudsafgivelsen. Kontraktbilag A Kravspecifikation, MK3, ændres til: Indholdssider trykkes på gram glittet/gloss papir Side 2 af 11

3 6. Annoncesalg/finansiering Det er vigtigt at kunne give et eksakt og retvisende billede af udgivelsens kommercielle værdi, og potentiale for udvikling. 1. Hvad kan ordregiver oplyse om eksakte omsætningstal ekskl. moms, alternativt eksakt afregnet provenu ekskl. moms, for annoncesalget for de første tre udgivelser i 2014? 2. Kan tilbudsgiver opnå aktindsigt i udgivelsens samlede økonomi inden frist for tilbudsafgivelse? 3. Giver ordregiver mulighed for at sælge annoncer via digitale platforme som supplement til printudgaven? Ordregiver oplyser at interne annoncer fra Aalborg Kommune skal betragtes som redaktionelt indhold. 4. Hvad betydning har disse annoncer for den angivne maksimale annonceprocent? Skal annoncerne medregnes eller kommer disse redaktionelle annoncer ud over en dækning på 35 %. 1. Det kan oplyses, at det årlige budget fra Ældre- og Handicapforvaltningen til udgivelse af Dit blad i 2014 beløber sig til i alt kr. Dette beløb dækker udgifter til annoncetegning, layout, tryk, adressering og distribution af oplag på magasiner samt løn til redaktør, sekretær og fotograf samt diverse kontorartikler. Se endvidere nedenstående skema med tilføjelser til udbudsmaterialet, Tilføjelse nr. 1, for yderligere oplysninger om Dit Blads hidtidige økonomiske rammer mv. 2. Rettigheder og sagsbehandlingsfrister for anmodninger om aktindsigt følger af nærmere bestemmelser i henholdsvis forvaltningsloven og offentlighedsloven. For så vidt angår aktindsigt i udgivelsens samlede økonomi henvises til ovenstående. 3. Nej. Se også svar på spørgsmål Der henvises til Kontraktbilag A Kravspecifikation, MK10, hvor det fremgår, at: Annoncer fra Ordregiver betragtes som redaktionelt materiale og indgår således ikke i de 35 %. Side 3 af 11

4 7. Supplement til printudgivelsen Hvad har ordregiver haft af overvejelser om konkret online udgivelse (mail, web, social media evt. eksisterende) som supplement til printudgivelsen og dermed som supplerende kommerciel værdi for annoncesalg? 8. Distribution Distribution af magasinet til ca enkeltpersoner i adresseret form 4 x i løbet af året er en betydelig omkostning. Der findes ingen magasindistribution, der understøtter udsendelser af magasiner med maksimalt to dages distributionstid regnet fra indleveringsdato til modtagerdato. Denne distributionsform vil betyde distribution som A-brev hos Post Danmark og vil efter vores opfattelse sprænge de økonomiske rammer for projektet. 1. Hvad er begrundelsen for at der maksimalt må gå to hverdage fra indlevering hos distributør til borgeren modtager de færdige magasiner? 2. Hvilken distributionsform har været anvendt i indeværende år? Der henvises til Kontraktbilag A Kravspecifikation, MK30, hvor det fremgår, at: Tilbudsgiveren skal ved hver udgivelse sende det samlede magasin til Ordregiver i en elektronisk udgave (PDF-format). Dette er med henblik på offentliggørelse af magasinet på Ordregivers hjemmeside. Der foreligger derudover på nuværende tidspunkt ingen konkrete planer om yderligere digitale udgivelser af Dit Blad. 1. Jf. Kontraktbilag A Kravspecifikation, MK23, skal alle magasiner være fremme ved modtageren senest 2 hverdage efter aftalt udsendelsesdato. Der skulle imidlertid have stået udgivelsesdato (jf. MK16). Der er således ikke krav om, at der maksimalt må gå to hverdage fra indlevering til distributør til borger modtager magasinet. Jævnfør nedenstående skema med ændringer til udbudsmaterialet ændres MK18 og MK23 Udsendelsesdato til Udgivelsesdato. Udgivelsesdatoen aftales, jf. MK16, én gang årligt. Tilbudsgiver har således mere end de af spørger anførte to dage til at gennemføre trykning, adressering og distribution, idet der efter tilbudsgivers egen planlægning kan rådes over perioden fra udløbet af de to hverdage omtalt i MK20 og frem til to hverdage efter udløbet af den aftalte udgivelsesdato (jf. MK23). 2. Nordjyske mediers distributionsnet Side 4 af 11

5 9. Adressefil I kravspecifikationen MK28 oplyser ordregiver at tilbudsgiver, skal fjerne modtagere fra adresselisten, som ikke ønsker at modtage Dit Blad. Samtidig oplyses det i MK29 at ordregiver leverer opdateret adresseliste før hver udsendelse. Hvad er det eksakt at tilbudsgiver skal foretage med den opdaterede adresseliste? 10. Redaktionelt indhold For at kunne skabe et stærkt visuelt fundament skal der være sammenhæng mellem redaktionelle ambitioner og visuelle ambitioner. 1. Hvad kan ordregiver oplyse om det nuværende redaktionelle ambitionsniveau? 2. Hvordan er målsætninger for magasinet beskrevet? 3. Hvordan er det nuværende redaktionelle koncept beskrevet? Valgte tilbudsgiver skal sikre, at borgere der er slettet af den seneste opdaterede adresseliste (ift. den tidligere anvendte adresseliste) ikke modtager bladet. Det er således Ordregiver, der løbende opdaterer adresselisten. Tilbudsgiver skal efter modtagelsen af opdateret adresseliste sikre, at borgerne der ikke ønsker at modtage bladet tilsvarende slettes fra produktions- og distributionssystemer. 1. Det seneste år har ambitionen været at forvandle Dit Blad fra en avis med meget få artikler og primært notitser og informationer til et magasin med egenproducerede artikler og billeder. Her vægtes bl.a. et tema, som gennem tre-fire artikler belyser et emne, som vurderes at ramme bredt i målgruppen. Derudover er der blevet arbejdet målrettet på at højne kvaliteten af det øvrige indhold samt at ramme en bredere del af målgruppen, end det tidligere har været tilfældet. 2. Målet med Dit Blad er, at Aalborg Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning kan formidle nyttige oplysninger til kommunens alders- og førtidspensionister. Derudover er målet at inspirere, informere og underholde målgruppen gennem artikler og opslag. 3. Det redaktionelle koncept bygger grundlæggende på et ønske om at informere målgruppen om beslutninger og tiltag, der er vigtige i målgruppens hverdag. Derudover Side 5 af 11

6 handler det om at belyse emner og temaer, som er interessante og relevante i målgruppens liv, eller som kan blive det. Udgangspunktet for al information og alle artikler er borgeren, og derfor er artiklerne primært casebaserede. Redaktionelt lægges der desuden vægt på, at der tages højde for aldersspredningen i målgruppen, og at dette afspejler sig i det enkelte magasin. 11. Visuel identitet En stærk visuel identitet kræver høj kvalitet i såvel indhold som billedmaterialer. 1. Hvilke ambitioner har ordregiver i forhold til den fremtidige visuelle identitet? 2. Hvilke krav stiller ordregiver til det redaktionelle indhold og billedmaterialerne for at kunne leve op til de visuelle ambitioner? 12. Vil et tilbud alene på distributionen kunne medtages i jeres beslutning? 1. Fremover ønskes det, at bladet i sin visuelle identitet appellerer til den brede målgruppe og ikke på forhånd udelukker nogen. Samtidig er der behov for en vis genkendelighed. 2. Ordregiver leverer selv alt tekst- og billedmateriale. Dette er ikke omfattet af kontrakten. I den forbindelse kan det oplyses, at alt tekstmateriale leveres af en journalist med erfaring fra magasingenren, og billedsiden varetages af en medarbejder med fotografisk efteruddannelse, samtidig med at der i begrænset omfang er mulighed for indkøb af supplerende billeder fra professionelle fotografer. Nej, tilbuddet skal opfylde den samlede ydelse som oplistet i udbudsbetingelsernes afsnit 4. Der henvises dog til udbudsbetingelsernes afsnit 6.1 vedr. konsortier og underleverandører. Side 6 af 11

7 13. I materialet står der at størrelsen er A4-210 X 274. A4 er 210 X 297. Hvilken størrelse ønsker Aalborg Kommune tilbud på? 14. Kommunen fastholder at adressering skal være trykt bagpå bladet. Det giver kilde til usikkerhed om udbuddets tydelighed. 1. Er kommunen bekendt med, at en adressering bagpå bladet direkte att. modtager, i nærværende tilfælde er flere gange dyrere i porto end en såkaldt "HUSSTANDS-DIRECT"? En "HUSSTANDS DIRECT" åbner ikke mulighed for adressering bagpå bladet, men modtageren får alligevel sit blad. Der er blot ikke trykt adresse på selve bladet. Det er der derimod på omslaget af "HUSSTANDS- DIRECT", hvor bladet omdeles sammen med andre materialer til den udvalgte adresse. 2. Kort sagt vil vi gerne vide om man med kravet om adressering påtrykt bladets bagside, dermed implicit kræver omdeling separat. I tilfælde af at man ikke har specifikke krav om separat omdeling af bladet, vil man da kunne acceptere en "HUSSTANDS-DIRECT, som ikke åbner mulighed for adressering bagpå bladet, men alligevel sikrer at modtageren får sit blad? Magasinets størrelse skal ligge imellem fuld A4 og skåret A4 med målene som angivet i MK1 (210 x 275). MK1 ændres som anført i nedenstående skema, ændring nr. 4. Ordregiver ønsker ikke at Dit Blad blandes sammen med reklamer. Gennem tydelig adressering (se svar på spørgsmål nr. 1) og adskilt omdeling vil Ordregiver signalere, at dette er et blad særligt til den modtager, der står på bagsiden. Hvis et blad omdeles ind mellem/sammen med reklamer, er der desuden større risiko for at modtageren overser bladet og bortskaffer det sammen med reklamerne. Side 7 af 11

8 15. Kan vi levere et allerede produceret magasin, eller skal vi lave et prøvetryk jf. afsnit 7? Jf. udbudsbetingelsernes afsnit 7 vedr. underkriteriet Layout, vil prøvetryk så vidt muligt blive anonymiseret af Ordregivers rådgiver forud for vurdering. Alle tilbudsgivere skal af hensyn til denne anonymisering udarbejde prøvetryk i overensstemmelse med anvisningerne i omtalte afsnit Foruden ovenstående spørgsmål og svar har Ordregiver følgende tilføjelser til udbudsmaterialet: Nr. Afsnit: Tilføjelse Besvaret 1. Udbudsbetingelsernes afsnit 4.2, 4.3 og 4.4 Som uddybende information af nævnte afsnit i udbudsbetingelserne, kan følgende oplyses: I efteråret 2013 besluttede Ældre- og Handicapudvalget, at der skulle ske en udvikling af Dit Blads layout og redaktionelle indhold. Med sigte på at frigøre ressourcer i forvaltningen blev det samtidigt vedtaget at de praktiske opgaver med annoncetegning, trykning, adressering og distribution skulle overgå til privat leverandør. Nordjyske medier blev tildelt denne opgave i en 1-årig udviklingsfase. Det blev endvidere besluttet, at opgaven efterfølgende skulle udbydes med henblik på at indgå en flerårig kontrakt med ekstern leverandør. Det betyder, at realiserede årsresultater ikke kan oplyses, idet magasinet kun har eksisteret i knap 10 måneder. Den igangværende udviklingsfase betyder også, at beskrivelser og krav til opgaven ikke har været entydigt fastlagte i udviklingsfasen. Side 8 af 11

9 Ældre- og Handicapforvaltningens årlige budget i indeværende år beløber sig til kr. ekskl. moms til løsning af opgaven med annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet samt aflønning af redaktør og fotograf/sekretær samt øvrigt kontorhold. I forhold til annonceindtægt, layout, trykning, adressering og distribution kan yderligere oplyses: Annoncetegning (omkostning): Der er brugt 50 timer i projektledelse pr. udgivelse og ca. 90 salgstimer totalt på alle fire udgivelser. Annonceindtægt (indtægt): Pr. udgivelse er der ca. 15 annoncesider og der har i 2014 været fastsat faste annoncepriser. Det bemærkes dog, at annoncepriserne jf. Udbudsbetingelsernes afsnit 4.4 ikke vil være reguleret af ordregiver for den udbudte opgave. De i 2014 bindende annoncepriser har været som følger: Annonceformater og priser: 1/8 side - 97 x 62 mm Pris pr. stk. v/ ,- Pris pr. stk. v/ ,- 1/4 side - 97 x 130 el. 200 x 62 mm Pris pr. stk. v/ ,- Pris pr. stk. v/ ,- 1/2 side - 97 x 265 el 200 x 130 mm Pris pr. stk. v/ ,- Pris pr. stk. v/ ,- 1/1 side x 275 mm Pris pr. stk. v/ ,- Pris pr. stk. v/ ,- Side 9 af 11

10 Side 3 Pris pr. stk. v/ ,- Pris pr. stk. v/ ,- Bagsiden x 230 mm Pris pr. stk. v/ ,- Pris pr. stk. v/ ,- Priserne er ekskl. moms og evt. produktion Det skal endnu en gang understreges, at disse annoncepriser ikke gælder for nærværende udbud, og at ovenstående annoncepriser således alene fremlægges til information. Layout (omkostning) Trykning (omkostning) Adressering (omkostning) Distribution (omkostning) Den samlede omkostning på de fire ovenstående punkter er for 2014 estimeret til i alt kr ekskl. moms. Side 10 af 11

11 Evt. revideret udbudsmateriale er udarbejdet og datomarkeret Der foreligger pr. dags dato ingen ændringer til det samlede udbudsmateriale. Der foreligger pr. dags dato følgende ændringer til det samlede udbudsmateriale: Nr. Afsnit: Ændres fra: Ændres til: (Ændringer markeret med fed) 1. Kontraktbilag A Kravspecifikation, MK3 Indholdssider trykkes på gram glittet/gloss papir. Indholdssider trykkes på gram glittet/gloss papir. 2. Kontraktbilag A Kravspecifikation, MK18 3. Kontraktbilag A Kravspecifikation, MK23 4. Kontraktbilag A Kravspecifikation, MK1 Senest 4 uger før udsendelsesdatoen vil Ordregiver have fremsendt alt redaktionelt materiale. Tilbudsgiver udarbejder 1. udkast til magasinets samlede disposition, herunder placering af artikler, og sender dette til Ordregivers udtalelses senest 3 uger før udgivelsesdatoen. Alle magasiner skal være fremme ved modtageren senest 2 hverdage efter aftalt udsendelsesdato. Magasinets format skal være A4 (210x275mm) Senest 4 uger før udgivelsesdatoen vil Ordregiver have fremsendt alt redaktionelt materiale. Tilbudsgiver udarbejder 1. udkast til magasinets samlede disposition, herunder placering af artikler, og sender dette til Ordregivers udtalelses senest 3 uger før udgivelsesdatoen. Alle magasiner skal være fremme ved modtageren senest 2 hverdage efter aftalt udgivelsesdato. Magasinets størrelse skal ligge imellem fuld A4 og skåret A4 med målene 210 x 275 Side 11 af 11

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Rammeaftale på. affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Rammeaftale på. affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Side 1 af 22 1 Indledning... 3 1.1 Den ordregivende myndighed... 3 1.2 Beskrivelse af Rammeaftalen...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Relancering af Klar til storken gravid med god kemi

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Relancering af Klar til storken gravid med god kemi Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Relancering af Klar til storken gravid med god kemi Side 1/31 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.3 Beskrivelse af projektet... 4 1.3.1 Delaftaler...

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af lønadministration

Konkurrenceudsættelse af lønadministration Når Viden skaber resultater--- Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde STS Konkurrenceudsættelse af lønadministration Drejebog Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde STS Konkurrenceudsættelse af

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT. EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015. Indkøb af BANKYDELSER

UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT. EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015. Indkøb af BANKYDELSER UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015 Indkøb af BANKYDELSER Region Hovedstaden Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1 Ordregiver... 4 1.1 Kontaktafdeling

Læs mere

Notat med oversigt over spørgsmål og svar 9. april 2015

Notat med oversigt over spørgsmål og svar 9. april 2015 Notat 9. april 2015 J.nr. 15-0073089 ICE, jura og stab MTG Notat med oversigt over spørgsmål og svar 9. april 2015 Spørgsmål nr. 9 36 blev stillet på orienteringsmødet i Skatteministeriet den 24. marts

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

Udbud af opgave om Slutevaluering af projekter og initiativer under den Regionale Erhvervsudviklingsstrategi 2010-2014 i Nordjylland

Udbud af opgave om Slutevaluering af projekter og initiativer under den Regionale Erhvervsudviklingsstrategi 2010-2014 i Nordjylland Udbudsbetingelser Udbud af opgave om Slutevaluering af projekter og initiativer under den Regionale Erhvervsudviklingsstrategi 2010-2014 i Nordjylland Indholdsfortegnelse 1. OM DETTE UDBUD... 4 2. DEN

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Udbuddet gennemføres som offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver har ret til at afgive tilbud.

Udbuddet gennemføres som offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver har ret til at afgive tilbud. UDBUDSBETINGELSER REGION NORDJYLLAND 1. Indledning Disse udbudsbetingelser gælder for Region Nordjyllands udbud af kontrakt om kemiske laboratorieanalyser indenfor jordforureningslovens område efter Udbudsdirektivet

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse i MUX 1

Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse i MUX 1 Radio- og tv-nævnet 6. december 2013 Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3374 5033 Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse i MUX 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX.

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX. Udbudsmateriale Offentligt EU-udbud Levering af lokal basal erhvervsservice til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: XXXX XXXX Side 1 af 27 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Ordregiver...3 1.2 Udbuddets omfang...3

Læs mere

Udbudsbetingelser - Begrænset udbud [Høringsudkast]

Udbudsbetingelser - Begrænset udbud [Høringsudkast] Udbudsbetingelser - Begrænset udbud [Høringsudkast] Indkøb på Kantine -og Undervisningsinventar, samt Tavler Til Aalborg Universitet Danmarks Tekniske Universitet Syddansk Universitet Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. Udvikling og drift af webportalen Miljøvejviseren - den nemme vej til en grøn hverdag

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. Udvikling og drift af webportalen Miljøvejviseren - den nemme vej til en grøn hverdag Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen af Udvikling og drift af webportalen Miljøvejviseren - den nemme vej til en grøn hverdag EU-udbudsnummer: 2015/S 077-136306 1 1 Indledning...

Læs mere

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Rammeaftaler vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget hjem efter servicelovens 83 og 91 Forventet Annonceringsdato: 27. september 2013

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af UDBUDSBETINGELSER ver. 3 Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak til Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland

Læs mere

Strategisk Kompetenceudvikling

Strategisk Kompetenceudvikling Offentligt udbud Udbudsmateriale for Strategisk Kompetenceudvikling Bekendtgjort 10.9.2015 på www.udbud.dk 18-09-2015 12:42:13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Udbudsbetingelser - Begrænset udbud September 2014. Levering af Håndværkerydelser. til. Syddansk Universitet

Udbudsbetingelser - Begrænset udbud September 2014. Levering af Håndværkerydelser. til. Syddansk Universitet Udbudsbetingelser - Begrænset udbud September 2014 Levering af Håndværkerydelser til Syddansk Universitet Bilag A - Udbudsbetingelser Indhold 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 3 3. Udbuddets

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Projekt om kommunernes håndtering af elektronikaffald

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Projekt om kommunernes håndtering af elektronikaffald Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om kommunernes håndtering af elektronikaffald Side 1/35 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet... 3 1.3.1

Læs mere

Spørgsmål / svar vedr. EU-udbud 2012/S 190-312413. pr. 12. november 2012: Knæimplantater til Region Midtjylland

Spørgsmål / svar vedr. EU-udbud 2012/S 190-312413. pr. 12. november 2012: Knæimplantater til Region Midtjylland Spørgsmål / svar vedr. EU-udbud 2012/S 190-312413 pr. 12. november 2012: Knæimplantater til Region Midtjylland 04-10-12 12-10-12 1 Udkast til kontrakt pkt. 10.1 Administrations bidrag. Dette er et nyt

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Udbudsmateriale Socialstyrelsen April 2015 Indholdsfortegnelse 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere