UNDERRUBRIK: Sansning, oplevelse og læring i installationen Hotel Aurelia på Skovgaard Museet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNDERRUBRIK: Sansning, oplevelse og læring i installationen Hotel Aurelia på Skovgaard Museet"

Transkript

1 RUBRIK: Outreach. Hænderne frem fra ryggen UNDERRUBRIK: Sansning, oplevelse og læring i installationen Hotel Aurelia på Skovgaard Museet FORFATTER: Trine Grøne OM FORFATTEREN: Trine Grøne er projektansat museumsinspektør på Skovgaard Museet og har udviklet outreach tiltag og undervisningsmaterialer til udstillingen Hotel Aurelia. Hun er cand.mag i kunsthistorie og har tidligere gennemført flere pilotprojekter med fokus på museumsformidling på nye måder til marginale målgrupper. Trine Grøne har dertil deltaget i flere konferencer og kurser med fokus på interkultur og voksenundervisning. MANCHET: De fleste mennesker er opdraget til at forbinde besøg på et museum med forbud (ikke røre, hænderne om på ryggen) og tavs iagttagelse, mens en formidler i envejskommunikation redegør for samlingens betydning. Et af formålene med projekt Vandet var at udvikle tiltag, der kunne give brugere, der ikke af sig selv ville opsøge de enkelte udstillinger og forestillinger en anderledes oplevelse. Undersøgelser viser, at unge i alderen sjældent af sig selv opsøger museerne i deres fritid. Nye danske brugere er ligeledes ikke typiske brugere på de danske museer. På Skovgaard Museet valgte vi at fokusere på to primære målgrupper i arbejdet med outreach. Vi ønskede at give begge målgrupper mulighed for at tage hænderne væk fra ryggen, røre ved og lade sig berøre af de fortællinger, der møder dem undervejs i udstillingen. Denne artikel vil fokusere på at beskrive museets samarbejde med gymnasieelever og kursister på Sprogcenter Viborg under udvikling af udstilling og undervisningsmaterialer. De forskellige tiltag blev udviklet af museumsleder Anne-Mette Villumsen og jeg i fællesskab. BRØDTEKST: Baggrund og forudsætninger for udvikling af Outreach

2 Skovgaard Museets udstilling Hotel Aurelia er som sanseudstilling rettet mod børn og unge. Samtidig ønskede museet at række ud efter de to valgte målgrupper og inddrage dem i processen forud for åbning af udstillingen 3. september. Nogle af vores overvejelser kommer til udtryk i nedstående heuristik: Er det muligt at skabe en udstilling, der både er relevant i forhold til folkeskolernes og gymnasiernes læreplaner og alligevel kan få unge til at hive deres kammerater med, helt frivilligt? Hvordan kan man formidle en kompleks installation til voksne sprogskolekursister, som endnu ikke behersker det danske sprog og måske heller ikke som udgangspunkt har interesse for eller forudsætninger for at møde en nutidig kunstinstallation? Hvad betyder det sensoriske i den sammenhæng? Skovgaard Museet tilbød derfor i maj 2010 to forskellige workshopforløb, der dels kredsede om sanseteatrets arbejdsmåder, dels om udvikling af personer / karakterer, der optræder som videoprojektioner i udstillingen. Målgruppernes inspirerende kommentarer har præget udstillingen som helhed, lige fra hvordan publikum modtages på museet til det endelige undervisningsmateriale. Da udstillingen stadig kører på højtryk har vi endnu ingen endelig opgørelse over effekten af vores outreach arbejde, men jeg vil sidst i artiklen reflektere over vores erfaringer frem til nu. Unge gymnasieelever er en målgruppe, der yderst sjældent af sig selv opsøger museer i deres fritid. Der er kamp om de unges opmærksomhed i alle medier og ved hjælp af alle typer ny teknologi. Hvordan kan museumsoplevelsen konkurrere med det og samtidig fastholde både kvalitet, lødighed og faglighed i museets formidlingstilbud? Kursister på Sprogcenter Viborg er på mange forskellige sproglige niveauer. Det stiller krav om at udstilling og formidling kan opleves uafhængig af uddybende skilte. Desuden medfører en sprogklasses sammensætning også sociale og kulturelle forskelle i målgruppen, hvilket bl.a. betyder at ikke alle er vant til museumsoplevelser. Kan museumsoplevelsen inspirere til genbesøg og betyder fokus på oplevelse og erfaringer gennem de sanser vi alle har, at museumsbesøget bliver mere meningsfyldt, end hvis armene skulle blive bag ryggen? Inspirationsworkshops med Sprogcenter Viborg.

3 I maj 2010 kom Gabriel Hernandez og Lærke Lauta til Viborg for at gennemføre et antal workshops, der skulle inspirere kunstnerne i den endelige udvikling af udstillingen / installationen. Det overordnede mål var at skabe kontakt og udveksling mellem kunstnerne og workshopdeltagerne, med henblik på at implementere nogle af deltagernes ideer i udstilling og i undervisningsmaterialet. Gabriel Hernandez har stor erfaring med sensorisk teater og skabte workshops, hvor deltagerne dels arbejdede kropsligt og med sensoriske virkemidler. Det sensoriske teater påvirker sanserne og kroppen på forskellige måder og workshoppen undersøgte gennem forskellige øvelser hvordan dufte, lyde, smag, billeder og interaktion med andre mennesker påvirker vores oplevelser. Gennem det kropslige arbejde bliver deltagerne bevidste om kroppens hukommelse og forholdet mellem vores krop og vores hjerne. Lærke Lauta udviklede en workshop, der rettede sig mod udvikling af en karakter til en video. Workshoppen udforskede, hvordan man finder på historier. For at man kan finde på en historie, skal man kende ens karakterer. Karaktererne fortæller historien. Men hvem er disse karakterer? Workshoppen tog fat i karakteren som udkast til de mennesker, der bor på Hotel Aurelias hotelværelser, men der skal fyldes på. Hvor kommer de fra, hvem er de, hvordan har de det, og hvad er det for en historie som de har at fortælle? Til formålet producerede museet et antal foldere, der dels blev distribueret digitalt i Kulturpilot-netværket samt til kontaktlærer på et gymnasium i Viborg, dels blev folderne distribueret til en klasse kursister på Sprogcenter Viborg og til unge elever på Viborg Dramaskole. Museet tilbød også sine frivillige at deltage. Viborg Sprogcenter deltog med en klasse i en af Gabriel Hernandez dramaworkshops. Resultatet var samlet set udvikling af dramatiske fortællinger om personer og karakterer på Hotel Aurelia, som siden blev integreret i dele af kunstnernes videre arbejde med Hotel Aurelia. Der var stor forskel på hvor godt workshopdeltagerne var bekendte med dramaøvelser. Måske særligt for sprogskolekursisterne, der netop er sammensat af mennesker med meget forskellige kulturelle og sociale baggrunde, var det til tider grænseoverskridende f.eks. at skulle røre ved hinanden. Takket være Gabriel Hernandez pædagogiske sans blev oplevelserne forløst, også med latter. Efterfølgende besøgte vi Sprogcenter Viborg for at evaluere med sprogskolekursisterne. Desværre havde blot et fåtal af kursister mulighed for at deltage, men den mundtlige respons på workshoppen var positiv. Alle deltagere i

4 workshops blev inviteret til back stage preview af udstillingen under opbygning i august, hvor de igen mødte kunstnerne. Dette havde til formål at tilbyde workshopdeltagerne indblik i arbejdsprocessen bag udstillingen og at fastholde en tilknytning til målgrupperne. Resultatet af de gennemførte workshops var, at flere af de fortællinger, der blev udviklet i løbet af workshoppen fik plads i Hotel Aurelia. Både i kunstnernes udvikling af fortællinger til de enkelte hotelværelser, i form af kommentarer i breve og dagbogsoptegnelser, der lå i udstillingen og i valg af objekter, der indgik i udstillingen og det efterfølgende formidlingsmateriale. Det sensoriske og kropslige er i allerhøjeste implementeret i udstillingen ud fra den betragtning at når man bruger kroppen og alle sanser kommer i anvendelse, udsættes krop og hjerne for flere påvirkninger, der måske motiverer evnen til læring. i Siden har Sprogcenter Viborg været på besøg i udstillingen. Denne gang med et hold, der gik på tværs af danskundervisningens niveauer på Sprogcenter Viborg. Kursisterne besøgte efter en enkel introduktion udstillingen i små grupper. Efterfølgende samledes vi i museets formidlingsrum for at diskutere kursisternes møde med kunstværket. Efter aftale med den medvirkende sproglærer valgte vi at gemme et regulært formidlingsforløb til næste hold og fokusere på en dialog, der handlede om at kursisterne følte sig velkomne som gæster på museet, måske for allerførste gang. På forespørgsel om hvordan sprogskolekursisterne siden har omtalt museumsbesøget gav den sproglæreren udtryk for, at: Vi kunne sagtes have talt noget mere om det, men det var bare svært at gøre i plenum, idet niveauet i cykelgruppen lå fra Danskuddannelse 1, modul 1 (analfabetniveau) til DU3, modul 3. Jeg tror helt klart, nogle har lyst til at besøge museet igen. En vigtig grund til det er den altid varme modtagelse, vi får på Skovgaard Museet. Kursisterne føler sig altid meget velkomne og anerkendte! På trods af sproglige forskelligheder havde kursisterne på grund af udstillingens sensoriske og fortællende struktur en god oplevelse i udstillingen. Næste besøg af sprogcenter Viborg er på trapperne og vi glæder os til her at gennemføre det fulde formidlingsforløb, som bliver beskrevet i det følgende: Udvikling af undervisningsmaterialer og formidlingsforløb til gymnasiet.

5 For at sikre at det undervisningsmateriale, vi ønskede at tilbyde gymnasieklasserne ikke alene var fagligt relevant, men også interessant for de unge, tog vi fat i en af vores kontakter fra de udbudte workshops. Hun samlede et ekspertpanel af 5 gymnasieelever, som indvilligede i at give respons på vores ideer til undervisningsforløb. Vi havde på forhånd tilrettelagt en proces, hvor de unge mennesker blandt andet associerede over begreberne vand og hotel. Vi præsenterede også nogle af vores tanker om indholdet af det undervisningsmateriale, vi var i færd med at udarbejde. På den baggrund fik vi god inspiration at arbejde videre med, både i forhold til undervisningsmateriale og andre aktiviteter. Da undervisningsmaterialet havde fundet sin endelige form inviterede vi igen gruppen af gymnasieelever til at give respons på det færdige produkt, målrettet deres alder og faglige niveau. Vi fik respons fra blot en enkelt deltager. Den minimale respons havde måske sammenhæng med at skoleåret lige var startet, med nye fag og andet at forholde sig til som gymnasieelev. Desuden skabte sommerferien på knap to måneder en tidsmæssig uheldig afstand til projektet, hvilket næppe er motiverende for unge gymnasieelevers frivillige indsats af faglig karakter. Det endelige undervisningsmateriale, vi udviklede, bestod dels af et formidlingsforløb på museet, dels af en artikel og opgaver, lærerene selv kunne hente på og benytte i undervisningen hjemme i klasserne. Formidlingsforløbet på museet tilsigtede at supplere og udvide oplevelsen i udstillingen med praksis i et gruppearbejde. Visuel HF fra Viborg kom på besøg i udstillingen og fik et formidlingsforløb efterfølgende. Efter besøg i udstillingen gik vi op i museets formidlingsrum, hvor eleverne blev præsenteret for et antal kufferter, der var tomme, bortset fra et foto af en af karaktererne fra installationen. Desuden havde vi indsamlet en mængde objekter fra genbrugsforretninger, som stod til rådighed for eleverne. Med afsæt i det fotografi, der lå i kufferten, fik eleverne til opgave at skabe en mini-installation i en kuffert, hvor de frit udviklede videre på de fortællinger om karaktererne, de havde mødt i udstillingen. I stedet for at tegne og male for at billedgøre deres egen fortælling, anvendte eleverne genstande og objekter som beskrivende og fortællende elementer. Grupperne havde 20 minutter til arbejdet, hvorefter de fremlagde deres kuffertinstallationer for hinanden, med nye fortællinger om, hvad der var sket med de forskellige karakterer sidenhen. Opgaven lød også på at overveje det æstetiske (komposition og farvesammenstilling), når de valgte objekter, og at overveje

6 opbygningen af deres installation, så relationerne mellem objekterne var tydelig, at overveje objekternes funktionalitet både som objekt og som kunstnerisk fortællende element. Resultaterne kan beses i billeder herunder. De fleste holdt deres mini-installation inden for kuffertens ramme, andre lod deres installationer gribe ud i rummet. I nogle tilfælde var det vanskeligt for den enkelte gruppe at få objekterne til at tale sammen og danne et narrativt forløb. I andre tilfælde førte installation nærmest til en performance under fremlæggelsen, hvorved mødet mellem teatrets virkemidler og kunsten blev eksplicit. Grupperne fangede også ideen med at tegne og male med objekterne. Efterfølgende diskuterede vi objekternes forskellige funktioner i en installation, både med henvisninger til elevernes egne installationer og til hvordan objekterne nede i udstillingen Hotel Aurelia fungerede på et narrativt plan. Desuden diskuterede vi hvordan selve valget af objekter var sket, om det var et intellektuelt eller intuitivt valg. At museumsbesøget var en positiv oplevelse kom også til udtryk ved, at nogle af de unge kom tilbage med venner udenbys fra, eller på egen hånd, for endnu engang at opleve kunstværket. Ofte kan der være en tendens til at tale om zapper-kultur på baggrund af de nye mediers muligheder for konstant at ny orientere sig. Hotel Aurelia viste sig at appellere til kontemplation og motiverede unge til at fordybe sig i de stemninger, de mødte undervejs, hvilket en visuel hf er udtrykker i vores gæstebog: "Jeg følte som var det os der var spøgelser!! Visualismen (sic.) er utrolig. Tak for oplevelsen" Museumsbesøget kunne følges op hjemme i klassene ved hjælp af yderligere undervisningsmateriale, som kunne hentes på med flere praksis-øvelser og en artikel om installationer.

7 a b c d Visuel hf a 018.jpg b 032.jpg c 043.jpg d 047.jpg Billedtekst: Visuel hf (vghf) arbejder med kuffertinstallationer. Konklusion Under besøget i udstillingen oplever museumsgæsten forskellige objekters dramatiske betydning og narrative funktioner, et princip, der er afgørende for fortællingerne om de forskellige karakterer i udstillingen. I sin artikel om Hotel Aurelia skriver Anne-Mette Villumsen om hvordan udstillingen møder museumsgæsten som totaloplevelse og at flere museumsgæster (der først kom som skoleelever) vendte tilbage for at opleve udstillingen igen (som privat person, sammen med familie eller venner). Selve udstillingen Hotel Aurelia rummer i sin opbygning og inddragelse af alle sanser en involverende oplevelse, der er spændt ud mellem kunstneriske intentioner og museumsgæstens medvirken som aktiv del af installationen. Dermed er der punkteret nogle grænser og der er ikke længere vandtætte skodder mellem museumsgæsten og udstillingen, eller mellem læring og oplevelse. I forhold til vores to udvalgte målgrupper mener jeg, at den sansemæssige og erfaringsbårne oplevelse er betydningsfuld, fordi den er autentisk. Hotel Aurelia involverer museumsgæsten dybt i kunstværket og stiller krav om museumsgæstens fulde tilstedeværelse. Der er ingen mulighed for at distancere sig. Her mener jeg at et museumsbesøg kan noget, virtuel kommunikation ikke kan: oplevelsen er live og vi gjorde udstillingens fortællende principper tydelige ved efterfølgende at lade gymnasieeleverne arbejde i praksis. Som følgende citater fra museets gæstebog beskriver, berørte Hotel Aurelia både gymnasieleverne, sprogskolekursisterne og udenlandske og andre gæster på mange måder. ii

8 Skovgaard Museet har gennemført og implementeret outreach i udstillingen Hotel Aurelia. Efterårets ressourcer på museet har desværre ikke givet mulighed for at føre den planlagte dokumentation i form af spørgeskemaer ud i livet på nuværende tidspunkt. Udstillingen og formidlingen kører i skrivende stund stadig på højtryk og endnu et besøg af Sprogcenter Viborg skal afvikles og evalueres. Vi har evalueret mundtligt ved hvert formidlingsforløb og pr. mail med udvalgte lærere og oplever, at det museumsundervisning kan, når sanserne implementeres i formidlingen, ikke alene er særdeles motiverende for elevernes læring og åbenhed for kunsten, men også tilbyder lærerne en ny knagerække at hægte deres undervisning op på. Derfor har vi de bedste grunde til fremtidigt at få hænderne frem fra ryggen, række ud på tværs af institutioner, og bruge hinanden endnu mere bevidst og målrettet, til glæde for brugerne: gymnasieelever, kursister og alle andre. > Billeder af børn i udstillingen Friskolen i Skive 15. sep. E f g h I E 001.jpg f Hotel Aurelia 001.jpg g hotel Aurelia 007.jpg h hotel Aurelia 056jpg I HA 020.jpg Billedtekst: Skolebørn i udstillingen Litteraturliste: Reach Out! Inspiration til brugerinddragelse og innovation i kulturens verden. Rapport fra Kulturministeriets tværgående projektgruppe. Projektgruppe: Julie Haagen, Maya Arffmann, Mikkel

9 Buchter, Mads Flyvholm og Line Brøgger, Kulturministeriet, Eline Sigfusson Paludan, Kunststyrelsen, Jakob N. Mortensen, Bibliotek og Medier, Jakob Hansen, Kulturarvsstyrelsen Furier, Michéle, Parallel Journeys: Art and Archaeology. An extended Art into Life project. Community Programme Tate Modern. Project Report, Thames Explorer Trust, Kristiansen, M. (2000). Professionelt nærvær - om underviseres ubevidste kommunikation. i: C. N. Jensen (red.). Om voksenundervisning - grundlag for pædagogiske og didaktiske refleksioner. Værløse: Billesø & Baltzer. Taarsted Jørgensen, Henrik: Krop, fysisk aktivitet og kognitiv læring, in Kvan, årg. 28, nr. 80 (2008), s i Der findes ingen entydige forskningsresultater, der dokumenterer entydige sammenhænge mellem fysisk aktivitet og udviklingen af kognitive funktioner. Henrik Torsted Jørgensen konkluderer dette, da der anvendes forskellige metoder og kriterier for undersøgelserne. Han konkluderer samtidig, at selvom det i dag ikke er muligt at dokumentere entydige sammenhænge, så dokumenterer forskningsresultater dog, at nogen betydning godt kan tillægges kropslige og fysiske dimensioner i forhold til læring og udvikling af kognitive funktioner. Dette gælder særligt for indirekte forklaringsmuligheder der berører motivation, følelsesmæssige forhold og koncentrationsevne. Se Taarsted Jørgensen, Henrik: Krop, fysisk aktivitet og kognitiv læring, in Kvan, årg. 28, nr. 80 (2008), s. 64 og 67. ii Citatpluk fra museets gæstebog: Rumænske turister: "The best museum I have ever seen!!" "It was very exciting! I always love everything so intense... so here it was perfect. You showed me a lot! Nice job! Viborg is very cool - we never forget it! THANK YOU!" "En super god oplevelse, hvor ens sanser og fantasi bliver godt brugt!" "Det kan godt være rigtig spændende at gå på museum;)" "Lidt uhyggeligt når man kun er 7 år - men en spændende, forbudt drøm når man er ældre: at snige sig rundt og snuse i andres helt private ting;)"

Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013

Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013 Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013 Et enkeltkunstnermuseum som J. F. Willumsens Museum er særdeles velegnet i kunstformidling til børn og unge. Tilegnelsen af værkerne bliver mere overskuelig,

Læs mere

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Roskilde, september 2010 Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Projektansvarlig: Museumsinspektør Tine Seligmann (tine@samtidskunst.dk

Læs mere

UNDERRUBRIK: Når kunst og teater mødes og en udstilling bliver til en totaloplevelse

UNDERRUBRIK: Når kunst og teater mødes og en udstilling bliver til en totaloplevelse RUBRIK: Hotel Aurelia en sanselig kunstudstilling for børn og voksne UNDERRUBRIK: Når kunst og teater mødes og en udstilling bliver til en totaloplevelse FORFATTER: Anne-Mette Villumsen OM FORFATTEREN:

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste Udforsk billedkunsten og den visuelle kultur med dine elever gennem det digitale univers Klatværket. Oplev mange anerkendte kunstværker gennem fem fællesmenneskelige temaer. Lad eleverne gå på opdagelse

Læs mere

Vardes Kulturelle Rygsæk

Vardes Kulturelle Rygsæk Vardes Kulturelle Rygsæk Juni 2016 Den Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk omfatter børn og unge mellem 5-16 år i Varde Kommune. Deltagelse i Vardes Kulturelle Rygsæk er obligatorisk, og eleverne på

Læs mere

Viborg Stiftsmuseum december 2010. Viborg Stiftsmuseum. Brugerundersøgelse oktober 2010. Sprogskolen. analyse > proces > udvikling

Viborg Stiftsmuseum december 2010. Viborg Stiftsmuseum. Brugerundersøgelse oktober 2010. Sprogskolen. analyse > proces > udvikling Viborg Stiftsmuseum Brugerundersøgelse oktober 2010 Sprogskolen Lidt om undersøgelsen Tre afrapporteringer Sprogskoleelever Specialklasseelever Metodiske erfaringer Projektets overordnede mål > Målet med

Læs mere

FRIDA KAHLO Kunst og iscenesættelse. Ved underviser Mette Rold, adjunkt www. SKAPOS.dk

FRIDA KAHLO Kunst og iscenesættelse. Ved underviser Mette Rold, adjunkt www. SKAPOS.dk FRIDA KAHLO Kunst og iscenesættelse Ved underviser Mette Rold, adjunkt www. SKAPOS.dk KUNST OG SELVISCENESÆTTELSE Hvad er identitet og hvordan iscenesætter du dig selv? Frida Kahlos (1907-1954) værker

Læs mere

Drama som pædagogisk metode til trivsel

Drama som pædagogisk metode til trivsel Drama som pædagogisk metode til trivsel 9 dramaworkshops á 2 dage på 9 skoler fordelt på: Region Hovedstaden Sønderbro Skole Risbjergskolen Hedelyskolen Region Syddanmark 4kløverskolen Issøskolen Rinkenæs

Læs mere

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014 En lærerguide Beyond Reach 1. marts til 13. april 2014 Introduktion Kære underviser Fra 1. marts til 13. april 2014 præsenterer Den Frie Udstillingsbygning en ny udstilling med værker specielt skabt til

Læs mere

Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: Hvordan kom samarbejdet i stand?

Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: Hvordan kom samarbejdet i stand? Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Hvordan kom samarbejdet i stand? Outreach-projekt

Læs mere

Horsens Kunstmuseum. Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf

Horsens Kunstmuseum. Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf Horsens Kunstmuseum Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf Introduktion Horsens Kunstmuseum - et museum for nyere kunst Horsens Kunstmuseum fokuserer på den moderne kunst. Udgangspunktet

Læs mere

Susan Hiller. 14. november 2014-1. marts 2015

Susan Hiller. 14. november 2014-1. marts 2015 En lærerguide Susan Hiller 14. november 2014-1. marts 2015 Susan Hiller, Channels (2013). Installation at Matt s Gallery, London. Photograph by Peter White courtesy the artist, Matt s Gallery and Timothy

Læs mere

En lærerguide. 5xSOLO. 2. marts-31. marts 2013

En lærerguide. 5xSOLO. 2. marts-31. marts 2013 En lærerguide 5xSOLO 2. marts-31. marts 2013 Introduktion I perioden 2. til 31. marts 2013 kan du og dine elever opleve udstillingen 5 X SOLO, der består af fem soloudstillinger med værker af fem forskellige

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

Undervisningsvejledning

Undervisningsvejledning Undervisningsvejledning Baggrund Undervisningsvejledning Denne undervisningsvejledning er lavet med henblik på at understøtte undervisningen af unge uledsagede asylansøgere ud fra filmen It s Your Safety-net!.

Læs mere

Mundtlighed i Dansk II. Genfortællingen som genre

Mundtlighed i Dansk II. Genfortællingen som genre Mundtlighed i Dansk II Genfortællingen som genre Program 1. Opsamling fra sidste gang 2. Genfortællingen genfortalt ved RABO 3. Praktisk øvelse med de forberedte genfortællinger 4. Opsamling og refleksion

Læs mere

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013 En lærerguide ENTROPIA - en soloudstilling med Marianne Jørgensen 13. april 19. maj 2013 Introduktion I perioden 13. april til 19. maj 2013 kan du og din klasse opleve udstillingen ENTROPIA en soloudstilling

Læs mere

INSPIRATION OG EFTERUDDANNELSE EFTERÅR 2005 FORÅR 2006

INSPIRATION OG EFTERUDDANNELSE EFTERÅR 2005 FORÅR 2006 INSPIRATION OG EFTERUDDANNELSE EFTERÅR 2005 FORÅR 2006 PROGRAM EFTERÅR 2005 DET SCENISKE OBJEKT En kursusrække som formidler indsigt og teknisk viden for scenekunstnere med interesse for ny scenekunst/

Læs mere

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Sort mælk Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Museumsformidling og kunst Holocaust som erindringsbilleder i museumsformidlingen Med dette forløb tages der fat

Læs mere

Historie og innovation

Historie og innovation Historie og innovation Efteråret 2009 besluttede regeringen at sætte fokus på innovation og entreprenørskab for ad den vej at sætte rammer og målsætning for udvikling af innovative kompetencer hos de unge

Læs mere

Didaktisk innovation: Afsluttende artikel, Susanne Minds

Didaktisk innovation: Afsluttende artikel, Susanne Minds Afsluttende artikel Jeg har gennem foråret deltaget i forløbet Didaktisk innovatorium. I denne afsluttende artikel om forløbet tager jeg afsæt i at besvare nedenstående 3 spørgsmål: 1. Hvilke erfaringer

Læs mere

Vardes Kulturelle Rygsæk

Vardes Kulturelle Rygsæk VARDES KULTURELLE RYGSÆK 1 Vardes Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk omfatter børn og unge mellem 5-16 år i Varde Kommune. Deltagelse i Vardes Kulturelle Rygsæk er obligatorisk,

Læs mere

KE14 - Kunstnernes Efterårsudstilling. 4. oktober - 9. november 2014

KE14 - Kunstnernes Efterårsudstilling. 4. oktober - 9. november 2014 En lærerguide KE14 - Kunstnernes Efterårsudstilling 4. oktober - 9. november 2014 Manuel Canu: From Wall to Floor, 2013 Introduktion Kære underviser I perioden 4. oktober til 9. november kan du og din

Læs mere

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner Tegn på læring 2 1. Indledning I august 2004 trådte lovgivningen om de pædagogiske læreplaner i kraft. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Den skal indeholde

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Kulturprinsen præsenterer: 4 kunstmuseer, 2 teatre, 1 vandportal

Kulturprinsen præsenterer: 4 kunstmuseer, 2 teatre, 1 vandportal Kulturprinsen præsenterer: 4 kunstmuseer, 2 teatre, 1 vandportal PROJEKTET Vandet er et samarbejde mellem 4 kunstmuseer, 2 teatre og 1 børnekulturelt udviklingscenter. I mødet mellem billedkunst og scenekunst

Læs mere

Intro. Plan. Evaluering. Dagplejebarnet i naturen. Inspiration. Dokumentation og tegn på læring. Forløb med læringsmål.

Intro. Plan. Evaluering. Dagplejebarnet i naturen. Inspiration. Dokumentation og tegn på læring. Forløb med læringsmål. Intro Inspiration Dagplejebarnet i naturen Plan Forløb med læringsmål Dokumentation og tegn på læring Evaluering Egen evaluering Fælles reflektion Udeliv Baggrund for projektet I dagplejen har vi arbejdet

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN Præsentation af undervisere Som fælles grundlag og inspiration var vi deltagere på et kursus i 2007 afholdt på Vækstcenteret. Vi arbejder alle professionelt med børn og unge. Kurset var arrangeret af foreningen

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Udvalgte findings, indledende fokusgrupper

Udvalgte findings, indledende fokusgrupper Udvalgte findings, indledende fokusgrupper Skovgaard Museets brugerundersøgelse 2012-13 Metodisk setup og gennemførelse Undersøgelsen gennemføres som to faser (før og efter udstillingen VIborgere), med

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Skovgaard Museet. Formidling 2013/2014

Skovgaard Museet. Formidling 2013/2014 Skovgaard Museet Formidling 2013/2014 Kalender 2013/2014 SÆRUdstillinger 30. maj - 1. september 2013 De ved, hvad de gør! Jørgen Haugen Sørensen Bidske hunde, ansigtsgrimasser og en grædende gris. Oplev

Læs mere

TransiT En LÆrErGUiDE TiL En UDsTiLLinG om menneskets forhold TiL naturen

TransiT En LÆrErGUiDE TiL En UDsTiLLinG om menneskets forhold TiL naturen Transit EN LÆRERGUIDE TIL EN UDSTILLING om Menneskets forhold til naturen INTRODUKTION TIL LÆRERGUIDEN I perioden 19. februar til 17. marts kan du og din klasse opleve udstillingen TRANSIT. Med denne lærerguide

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Afrapportering projekt Regn og Design

Afrapportering projekt Regn og Design DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET 27.SEPTEMBER 2013 Afrapportering projekt Regn og Design SCIENCE KOMMUNIKATION BÜLOWSVEJ 17 1870 FREDERIKSBERG C TLF 353 34042 DIR 353 32387

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Saft og kraft i udviklingsprojekter med puljemidler i ryggen

Saft og kraft i udviklingsprojekter med puljemidler i ryggen HistorieLab http://historielab.dk Saft og kraft i udviklingsprojekter med puljemidler i ryggen Date : 7. marts 2016 Myter, hændelser, hemmeligheder, spil og refleksion... Otte projekter har kastet sig

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Forord B rønderslev Bibliotek en del af livet gennem hele livet. Vi arbejder med at se og udvikle Biblioteket som en livstråd, hvor den enkelte borger gennem hele

Læs mere

AFRAPPORTERING: Brugersamarbejde Konklusioner fra brugersamarbejdet

AFRAPPORTERING: Brugersamarbejde Konklusioner fra brugersamarbejdet AFRAPPORTERING: Thorvaldsens Museum har i perioden september 2011 til marts 2012 gennemført projektet Bruger-talks skal lære museet om formidling af Regin, hvor to nye former for digital formidling af

Læs mere

UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING Målgruppe: Mellemtrin

UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING  Målgruppe: Mellemtrin UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Målgruppe: Mellemtrin Lærervejledning Materialet er opbygget som et forløb med et før-under-efter

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 PROBLEMSTILLING... 2 AFGRÆNSNING... 2 METODE... 3 TEORI... 3 BEGREBSDEFINITION... 5 PRAKSIS... 5 DISKUSSION...

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 PROBLEMSTILLING... 2 AFGRÆNSNING... 2 METODE... 3 TEORI... 3 BEGREBSDEFINITION... 5 PRAKSIS... 5 DISKUSSION... Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 PROBLEMSTILLING... 2 AFGRÆNSNING... 2 METODE... 3 TEORI... 3 HVIS ER BARNET, HALBY, LIS BARNET MELLEM KAOS OG ORDEN... 3 DANIEL N. STERN SPÆDBARNETS INTERPERSONELLE

Læs mere

Dialog som undervisningsmetode

Dialog som undervisningsmetode Dialog som undervisningsmetode I det museale læringsrum v/ Linda Nørgaard Andersen Hvem er vores målgruppe? Elever fra grundskolen Elever fra ungdomsuddannelserne Forhåndsviden Abstraktionsniveau Koncentrationsevne

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd

Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd Læreplanerne for de 0-3 årige lægger sig tæt op af eller er identiske med dem, der udarbejdet for de 3-6 årige. Det er især målene, der er

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Skanderborg Kommune Indledning Den pædagogiske lærerplan skal i henhold til dagtilbudsloven indeholde mål for, hvilke kompetencer og erfaring den pædagogiske

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Fra hedebrug til tekstilfabrik

Fra hedebrug til tekstilfabrik Hjemmesidens opbygning Fra hedebrug til tekstilfabrik Projekts hjemmeside er opbygget således, at de 4 øverste menupunkter, med grøn skrift, henvender sig til eleverne og indeholder et omfattende bibliotek

Læs mere

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling Notat Afdeling/enhed Direktionen Oprettelsesdato 04-sep-2014 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn pædmus p-479173 Dokumentnummer PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015

Læs mere

DAGTILBUDSSKEMA. Indberetning > Institutionsledere

DAGTILBUDSSKEMA. Indberetning > Institutionsledere Indberetning > Institutionsledere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Spørgeskemaet er opdelt i tre dele. Den første del handler om: LÆRINGS- OG UDVIKLINGSMILJØER Mål: Det enkelte dagtilbud har inspirerende fysiske rammer.

Læs mere

Projekt for dygtige elever på Tjørnelyskolen

Projekt for dygtige elever på Tjørnelyskolen Projekt for dygtige elever på Tjørnelyskolen Information til forældre November 2007 Identifikation og indstilling af elever til projektet I nærværende pjece kan læses om, hvordan forældre og lærere kan

Læs mere

Kursus i formidling for ph.d studerende

Kursus i formidling for ph.d studerende Kursus i formidling for ph.d studerende BESKRIVELSE AF KURSUSFORLØBET Dette kursusforløb retter sig specifikt mod naturvidenskabelige og tekniske ph.d.-studerende. Kurset kombinerer faste kursusdage med

Læs mere

Design dit eget computerspil med Kodu

Design dit eget computerspil med Kodu Design dit eget computerspil med Kodu I sensommeren var vi to CFU-konsulenter ude i SFO en på Borup Ris Skolens Grønbro-afdeling. Her var vi sammen med børnene for at få erfaringer i arbejdet med platformen

Læs mere

Fremtidsbattle - Fordi din mening er vigtig!

Fremtidsbattle - Fordi din mening er vigtig! Fremtidsbattle - Fordi din mening er vigtig! Pilotprojektet FremtidsBattle blev afprøvet i samarbejde med to 8.klasser på Engskovskolen, Nr. Jernløse, Holbæk kommune. Med projektet ønskede vi at få erfaringer

Læs mere

man selv bider mærke i

man selv bider mærke i 1 KUNST & TRIVSEL Kan et besøg på kunstmuseum hjælpe gæsten til at tage hånd om tilværelsens eksistentielle udfordringer, lindre stress og dermed give større livskvalitet? Med dette spørgsmål i tankerne

Læs mere

REPORTAGE FAG: DANSK MÅLGRUPPE: ELEVER I UDSKOLING

REPORTAGE FAG: DANSK MÅLGRUPPE: ELEVER I UDSKOLING REPORTAGE FAG: DANSK MÅLGRUPPE: ELEVER I UDSKOLING PÅ SPORET AF KUNSTEN OVERORDNET INTRODUKTION På sporet af Kunsten er et digitalt oplevelses- og undervisningskoncept, hvor eleverne kan udforske og opleve

Læs mere

Læseplan for valgfaget billedkunst

Læseplan for valgfaget billedkunst Læseplan for valgfaget billedkunst Indhold Indledning 3 Trinforløb for 7./8./9. klassetrin 4 Billedkommunikation 4 Billedanalyse 6 Indledning Faget billedkunst som valgfag er etårigt og kan placeres i

Læs mere

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Et gruppeforløb efteråret 2012 Evalueringsrapporten er udarbejdet november 2012 af Irene Bendtsen 1 Resume 20 borgere deltager på kurset om sex og kærlighed,

Læs mere

Flere frivillige til kirkens aktiviteter? oplæg ved Charlotte Juul Thomsen Center for frivilligt socialt arbejde

Flere frivillige til kirkens aktiviteter? oplæg ved Charlotte Juul Thomsen Center for frivilligt socialt arbejde Flere frivillige til kirkens aktiviteter? oplæg ved Charlotte Juul Thomsen Center for frivilligt socialt arbejde Hvad forventer du at få med hjem fra dette oplæg? Albanigade 54E, 1. sal 5000 Odense C

Læs mere

Skulpturi. En lærerguide til samtidsskulpturen

Skulpturi. En lærerguide til samtidsskulpturen Skulpturi RUndtenom En lærerguide til samtidsskulpturen INTRODUKTION TIL LÆREGUIDEN I perioden d. 21. april 3. juni kan du og dine elever opleve udstillingen Rundtenom, der viser eksempler på, skulpturens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 14/15 Hf

Læs mere

Forumteater Kursus hos Prisme i at lave forumteater.

Forumteater Kursus hos Prisme i at lave forumteater. Forumteater Kursus hos Prisme i at lave forumteater. TID: Kurset varer 2 dage: 16 og 17. Maj 2013 KL: 9,30-16 Et kursus på 2 dage for Centerets undervisere i forumteaterets muligheder/ facilitator greb.

Læs mere

DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN

DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN JANUAR 2015 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN DEN ÅBNE SKOLE 3 NY ROLLE TIL KULTURINSTITUTIONER OG FORENINGER Hvis du som kulturinstitution, idrætsklub, frivillig

Læs mere

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning Herning 3. november 2015 Indhold i reformen Målstyret undervisning Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard De nye Fælles Mål Hvordan skal de nye Fælles Mål læses? Folkeskolens

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

DESIGN OG IDENTITET. Skoletjenesten. Mellemtrin: Design og identitet hvem er vi?

DESIGN OG IDENTITET. Skoletjenesten. Mellemtrin: Design og identitet hvem er vi? DESIGN OG IDENTITET Udstillingen Fetishism - Obsessions in fashion & design tager fat i de tidlige, sanselige barndomsoplevelser, der ligger i underbevidstheden og påvirker den personlige forkærlighed

Læs mere

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse Årsplan Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse 1 Årsplan for Linjefag musik FAG: Musik KLASSE: 7-9 klasse ÅR: 14/15 Lærer: MG August Oktober Opbygning af et fælles repertoire til Spil Dansk Dagen samt

Læs mere

Målstyret undervisning Dansk udskoling

Målstyret undervisning Dansk udskoling ffm.emu.dk Målstyret undervisning Dansk udskoling 22. april 2015 Inger-Lise Lund illu@ucc.dk Forenklede Fælles Mål udskoling A Gennemgang af målhierarki ffm.emu.dk C Danskhed og national identitet Danas

Læs mere

Sprogværksted i børnehøjde

Sprogværksted i børnehøjde Bilag til ansøgningsskema til huskunstnerordningen Sprogværksted i børnehøjde Galten/Låsby dagtilbud søger om tilskud under huskunstnerordningen til projekt Sprogværksted i børnehøjde. Skanderborg kommune

Læs mere

konference i Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder sten sans papir om kunst leg og materialer d. 7.- 9. november 2014 på Severin Kursuscenter,

konference i Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder sten sans papir om kunst leg og materialer d. 7.- 9. november 2014 på Severin Kursuscenter, konference i Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder sten sans papir om kunst leg og materialer d. 7.- 9. november 2014 på Severin Kursuscenter, Middelfart invitation Kan vi mærke verden, nu hvor vi helst

Læs mere

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE Børnehavens Formål Børnehaven bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det er institutionens mål at fremme børnenes forståelse for den personlige værdighed hos mennesket, og

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMSTILLING...2 AFGRÆNSNING...2 METODE...3 ANALYSE...3 DISKUSSION...6 KONKLUSION...7 PERSPEKTIVERING...

Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMSTILLING...2 AFGRÆNSNING...2 METODE...3 ANALYSE...3 DISKUSSION...6 KONKLUSION...7 PERSPEKTIVERING... Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMSTILLING...2 AFGRÆNSNING...2 METODE...3 ANALYSE...3 SAMFUNDSUDVIKLING.... 3 ÆSTETISKE LÆREPROCESSER... 4 DEN SKABENDE VIRKSOMHED... 4 SLÅSKULTUR... 5 FLOW... 5

Læs mere

Ord på historien! Kultur, identitet og samfund

Ord på historien! Kultur, identitet og samfund Målgruppe: Voksne sprogkursister i dansk DU 2/ DU 3 moduler 2-6 Ord på historien! Kultur, identitet og samfund Fagområder: Dansk som andet sprog, historie, samfundsforhold Kort beskrivelse: Ord på historien!

Læs mere

Projektbeskrivelse - Pulje til nye partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner

Projektbeskrivelse - Pulje til nye partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner Projektbeskrivelse - Pulje til nye partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner Punkt 1, Ansøgere: Kulturskibet (Tidl. Kerteminde Musikskole) Tyrebakken 11, 5300 Kerteminde Kulturskoleleder: Morten

Læs mere

Billedbølge over Midt- og Vestjylland

Billedbølge over Midt- og Vestjylland Kultur- og Fritidsudvalget Herning Kommune 07-03-2013 Billedbølge over Midt- og Vestjylland Ansøgning om 28 000 kr. til parafraseprojekt I forbindelse med Kulturfestivalen BØLGEN vil vi som Billedskoler

Læs mere

Kunsten at opleve kunsten

Kunsten at opleve kunsten Kunsten at opleve kunsten Et mørkt rum, et gulv dækket af vand, en tom oplyst swimmingpool, et tårn af gamle fjernsyn, skærme med sne, spinkle dråber, åer og fossende vandløb, fugle der synger, hunde der

Læs mere

MED KUNSTEN I KUFFERTEN NÅR MØDET MED KUNST SKABER FRIRUM INTERNATIONALT SEMINAR DEN 22. APRIL 2015

MED KUNSTEN I KUFFERTEN NÅR MØDET MED KUNST SKABER FRIRUM INTERNATIONALT SEMINAR DEN 22. APRIL 2015 MED KUNSTEN I KUFFERTEN NÅR MØDET MED KUNST SKABER FRIRUM INTERNATIONALT SEMINAR DEN 22. APRIL 2015 MED AFSÆT I LOUISIANAS FORLØB FOR ASYLSØGENDE BØRN OG UNGE Unge uledsagede asylansøgere sætter drager

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Kreativitet og herunder sløjd anses på Fredericia Friskole for et væsentligt kreativt fag. Der undervises i sløjd fra 4. - 9. klassetrin i et omfang

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Unges brug og ikke-brug af museer. Statens Museum for Kunst 2012 Center for Museologi, Aarhus Universitet Damvad A/S

Unges brug og ikke-brug af museer. Statens Museum for Kunst 2012 Center for Museologi, Aarhus Universitet Damvad A/S Unges brug og ikke-brug af museer Statens Museum for Kunst 2012 Center for Museologi, Aarhus Universitet Damvad A/S Hvorfor er der såmeget fokus i dansk kulturpolitik påden sværeste gruppe af museumsbrugere?

Læs mere

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Grundfaget dansk Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder,

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Udvikling af digital kultur

Udvikling af digital kultur Udvikling af digital kultur Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein Gripsrud 2005) Det er vigtigt

Læs mere

Til underviseren. Formålet med Sex er Guds idé

Til underviseren. Formålet med Sex er Guds idé Formålet med Sex er Guds idé Sex er Guds idé er blevet til for at imødekomme ønsket om et grundigt og nutidigt redskab til lærere, forkyndere, klubledere og ungdomskonsulenter, der skal vejlede kristne

Læs mere

Hvad kan jeg blive? - nu med rewind knap

Hvad kan jeg blive? - nu med rewind knap Hvad kan jeg blive? - nu med rewind knap HVAD KAN JEG BLIVE? er en interaktions forestilling i 3 akter om valg af livsbane og uddannelse, som udforsker spændingsfeltet mellem virkelighed og drømme. Hvor

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

FOTO: CHRISTIAN BERTRAND SCENISK GRUNDKURSUS HOLBÆK DRAMA COLLEGE

FOTO: CHRISTIAN BERTRAND SCENISK GRUNDKURSUS HOLBÆK DRAMA COLLEGE FOTO: CHRISTIAN BERTRAND SCENISK GRUNDKURSUS HOLBÆK DRAMA COLLEGE DRØMMER DU OM AT BLIVE SKUESPILLER? Vil du dele din gymnasietid med andre, der brænder for det samme som dig? Vil du udvikle dine talenter

Læs mere

HOLBÆK DRAMA COLLEGE FRA DRØM TIL VIRKELIGHED

HOLBÆK DRAMA COLLEGE FRA DRØM TIL VIRKELIGHED HOLBÆK DRAMA COLLEGE FRA DRØM TIL VIRKELIGHED ER SGK NOGET FOR DIG? Scenisk GrundKursus (SGK) er et 3-årig scenisk uddannelsesforløb, hvor du udvikler dit talent for drama, skuespil og formidling i samspil

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE 0. - 4. klasse MERIDIANO. Undervisningsmateriale

UNDERVISNINGSMATERIALE 0. - 4. klasse MERIDIANO. Undervisningsmateriale UNDERVISNINGSMATERIALE 0. - 4. klasse Undervisningsmateriale : INDHOLDSFORTEGNELSE Ark 1) Om forestillingen... s. 3 Ark 2) Introduktion til underviseren... s. 4 Ark 3) At åbne for teateroplevelsen - En

Læs mere

Ud i det blå. - Musik- og Teaterleg for de 0 3 årige. Udarbejdet af Ditte Aarup Johnsen

Ud i det blå. - Musik- og Teaterleg for de 0 3 årige. Udarbejdet af Ditte Aarup Johnsen Ud i det blå - Musik- og Teaterleg for de 0 3 årige Udarbejdet af Ditte Aarup Johnsen Ud i det blå er et musik- og teaterprojekt for dagplejere og deres børn i Aarhus Kommunes Dagpleje. Projektet er kendetegnet

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Formål og indhold for faget sløjd Formålet med undervisningen i sløjd er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der knytter sig til

Læs mere

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Kreativitet og herunder håndarbejde anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag. Der undervises i håndarbejde i modulforløb fra 3. - 8.

Læs mere

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave Bevægelse og lege Barnet er sin krop og har sin krop. Barnet er i verden gennem kroppen. Den udvikling og læring, som finder sted blandt børn i dagtilbud, er særlig

Læs mere

Verden i klassen Klassen i verden -fortællingen i billede og lyd. En workshop for 4. og 5. klasse

Verden i klassen Klassen i verden -fortællingen i billede og lyd. En workshop for 4. og 5. klasse Verden i klassen Klassen i verden -fortællingen i billede og lyd En workshop for 4. og 5. klasse Indhold Introduktion til projekt Kladdehæftet Mobiltelefonen til optagelse af billede og lyd. Computer til

Læs mere