Årsrapport 2014 Annual report 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2014 Annual report 2014"

Transkript

1 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR no City Tower, Værkmestergade 2 P.O. Box Aarhus C Denmark Phone Fax Studenterlauget ved Aarhus Universitet, Business and Social Sciences CVR-nr Central Business Registration No Årsrapport 2014 Annual report 2014 Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

2 Studenterlauget ved Aarhus Universitet, Business and Social Sciences Indholdsfortegnelse Contents Foreningsoplysninger 1 Organisation details Ledelsespåtegning 2 Statement by Management on the annual report Den uafhængige revisors erklæringer 3 Independent auditor's report Ledelsesberetning 5 Management commentary Anvendt regnskabspraksis 11 Accounting policies Resultatopgørelse for Income statement for 2014 Balance pr Balance sheet at Noter 18 Notes Side Page The English text in this document is an unauthorised translation of the Danish original. In the event of any inconsistencies the Danish version shall apply. Please note that Danish decimal and digit grouping symbols have been used in the financial statements.

3 Studenterlauget ved Aarhus Universitet, Business and Social Sciences 1 Foreningsoplysninger Forening Studenterlauget ved Aarhus Universitet, Business and Social Sciences Fuglesangs Allé Aarhus V CVR-nr.: Organisation details Organisation Studenterlauget at Aarhus University, School of Business and Social Sciences, (ASB) Fuglesangs Allé 4 DK-8210 Aarhus V Central Business Registration No: Telefon: Internet: Phone: Internet: Bestyrelsesformand Daniel Lebiedowski Administrationschef Abier Mahmoud Chuhaiber Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Chairman of the Executive Committee Daniel Lebiedowski Managing Director Abier Mahmoud Chuhaiber Auditors Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Godkendt på foreningens generalforsamling, den The General Assembly adopted the annual report on Dirigent Chairman of the General Assembly

4 Studenterlauget ved Aarhus Universitet, Business and Social Sciences 2 Ledelsespåtegning Statement by Management on the annual report Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2014 for Studenterlauget ved Aarhus Universitet, Business and Social Sciences. The Executive Committee and the Executive Board have today considered and approved the annual report of Studenterlauget at Aarhus University, School of Business and Social Sciences for the financial year 1 January to 31 December Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. The annual report has been presented in accordance with the Danish Financial Statements Act. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2014, samt at resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the Organisation s financial position at 31 December 2014 and of its financial performance for the financial year 1 January to 31 December Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. We believe that the management commentary contains a fair review of the affairs and conditions referred to therein. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. We recommend the annual report for adoption at the General Assembly. Aarhus, den 30. april 2015 Aarhus, 30 April 2015 Direktion Executive Board Abier Mahmoud Chuhaiber administrationschef Managing Director Bestyrelse Executive Committee Daniel Lebiedowski formand Chairman

5 Studenterlauget ved Aarhus Universitet, Business and Social Sciences 3 Den uafhængige revisors erklæringer Til medlemmerne i Studenterlauget ved Aarhus Universitet, Business and Social Sciences Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Studenterlauget ved Aarhus Universitet, Business and Social Sciences for regnskabsåret 1. januar december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Independent auditor s report To the members of Studenterlauget at Aarhus University, School of Business and Social Sciences Report on the financial statements We have audited the financial statements of Studenterlauget at Aarhus University, School of Business and Social Sciences for the financial year 1 January to 31 December 2014, which comprise the accounting policies, income statement, balance sheet and notes. The financial statements are prepared in accordance with the Danish Financial Statements Act. Management's responsibility for the financial statements Management is responsible for the preparation of financial statements that give a true and fair view in accordance with the Danish Financial Statements Act and for such internal control as Management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error. Auditor's responsibility Our responsibility is to express an opinion on the financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing and additional requirements under Danish audit regulation. This requires that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation of financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by Management, as well as the overall presentation of the financial statements.

6 Studenterlauget ved Aarhus Universitet, Business and Social Sciences 4 Den uafhængige revisors erklæringer Independent auditor s report Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion. Our audit has not resulted in any qualification. Opinion In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the Organisation s financial position at 31 December 2014 and of the results of its operations for the financial year 1 January to 31 December 2014 in accordance with the Danish Financial Statements Act. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Statement on the management commentary Pursuant to the Danish Financial Statements Act, we have read the management commentary. We have not performed any further procedures in addition to the audit of the financial statements. On this basis, it is our opinion that the information provided in the management commentary is consistent with the financial statements. Aarhus, den 30. april 2015 Aarhus, 30 April 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Klaus Tvede-Jensen statsautoriseret revisor State Autorised Public Accountant Mads Fauerskov statsautoriseret revisor State Autorised Public Accountant

7 Studenterlauget ved Aarhus Universitet, Business and Social Sciences 5 Ledelsesberetning Generel udvikling Studenterlauget genererede i 2014 et positivt resultat på kr. Det er første gang siden 2011, at det er lykkedes for Studenterlauget at lave overskud, hvilket vi som organisation er meget stolte af. Management commentary General development Studenterlauget generated a profit of DKK 67,076 in It is the first time since 2011 Studenterlauget succeeded in generating a profit, of which we as an organisation are very proud. Overskuddet er et resultat af flere års arbejde med omkostningsminimering, effektivisering og udvidet fleksibilitet i forretningsområderne. The profit is the result of several years of work with cost minimising, efficiency improvement and higher flexibility in the business areas. Disse ændringer har været nødvendige i kraft af det markant forandrede miljø, som Studenterlauget er en del af, og vi anser dette som et kontinuerligt tema gennem den næste årrække. These changes have been necessary caused by the highly changed environment which Studenterlauget is part of, and we regard this as a continuous issue over the next period of years. Det positive resultat er drevet af et rigtig godt resultat fra Business Relations samt Caf Inn og Klubben, som begge har forbedret deres resultat i forhold til The profit is driven by a very good profit from Business Relations as well as Caf Inn and Klubben, which both have improved profits compared to har været et år uden store uforudsete interne begivenheder. Eksternt har Studenterlauget været mere påvirket af ændringer på AU end forventet. Dette har specielt givet udfrodringer i introugerne. Slutteligt har året været kendetegnet ved større udskiftning i bestyrelsen og direktionen has been a year without any large unforseen internal events. Externally, Studenterlauget has been more affected than expected by changes at Aarhus University. This has especially resulted in challenges in the Introduction Weeks. Finally, the year was chacterised by a high turnover in the Executive Committee and Executive Board. I bestyrelsen blev 2 kandidater og en tidligere medarbejderrepræsentant genvalgt, hvilket bidrog med den nødvendige kontinuitet og erfaring. De resterende 4 medlemmer af bestyrelsen blev valgt ind for første gang. Two candidates were elected and a former employee representative was re-elected for the Executive Committee giving the necessary continuity and experience. The remaining 4 members of the Executive Committee were elected for the first time. I direktionen er der kommet en ny BR og Projekt Manager, Kommunikations Manager, Financial Manager samt Managing Director. A new BR and project manager, a communications manager, a financial manager as well as a managing director joined the Executive Board. Denne udskiftning har bidraget med et friskt syn på As a result of this turnover in board membership we

8 Studenterlauget ved Aarhus Universitet, Business and Social Sciences 6 Ledelsesberetning Management commentary vores forretningsområder, og hvordan disse kan optimeres for at give vores medlemmer mest mulig værdi. now look with fresh eyes at our business areas and and the optimisation thereof to bring our members the utmost value. Blandt de største forandringer findes: The largest changes include: Nedskæring i antallet af fastansat personale Reduction in the number of permanently em- Lukning af kontor i Nobelparken ployed staff Fokus på medlemsfordele i alle forretningsområ- Closure of the office in Nobelparken der Focus on membership advantages in all business areas. Generelt har der i ledelsen været stor fokus på at holde omkostningerne nede samtidig med, at værdien for vores medlemmer bliver maksimeret ved bl.a. at have større fokus på at skabe medlemsfordele i alle vores forretningsområder. Generally, Management has been highly focused on keeping costs low at the same time as the value for our members is maximised by paying higher attention to creating membership advantages in all our business areas, among other focus areas. Dette har været en tankegang hele organisationen har taget til sig, hvilket skaber et fundament for, at Studenterlauget vil kunne klare sig bedre i fremtiden. Et andet kontinuerligt fokusområde er bedre sikring og deling af viden i organisationen, så alle beslutninger tages på det bedst mulige informationsgrundlag. Det er desværre ikke lykkedes at forbedre resultatet i Nobelparken, hvilket har en negativ indflydelse på årets resultat. Der er gennem året blev evalueret på brugen af vores faciliteter i Nobelparken, og der er igennem denne evaluering besluttet at lukke kontoret grundet manglende brug. This has been a line of thinking welcomed by the entire organisation, which creates a basis for Studenterlauget to do better in future. Another continuous focus area is improved maintaining and sharing of knowledge in the organisation so all decisions are made on the best possible information basis. Unfortunately, we have not been able to improve results in Nobelparken, which has had a negative impact on profit for the year. Over the year, the use of our facilities in Nobelparken has been evaluated, and based on this evaluation we decided to close the office as the students did not use the office. Klub.ling leverer et større underskud i 2014 end i 2013, fordi 2014 er første år med drift hele året. Resultatet var ikke som forventet, hvorfor en proces er iværksat for at evaluere dette samt resultatet af tilfredshedsundersøgelsen. Dette er med henblik på at Klub.ling saw a higher loss in 2014 than in 2013 since 2014 was the first year with full operation. The financial performance was not as expected, and therefore a process has been initiated to evaluate this as well as the result of the satisfactory survey.

9 Studenterlauget ved Aarhus Universitet, Business and Social Sciences 7 Ledelsesberetning Management commentary definere Klub.ling i fremtiden. Grundet restriktioner på driften er mulighederne begrænsede, hvilket gør opgaven kompleks. This in order to define Klub.ling in future. Due to restrictions in operations, opportunities are limited, which makes the task complex. Vi har i 2014 bygget videre på vores gode samarbejde med Økonomisk Forening, som er blevet udvidet med flere fællesarrangementer. Disse fællesarrangementer har været store succeser målt på deltagerantal og den efterfølgende reaktion fra de studerende. In 2014 we have developed our good cooperation with Økonomisk Forening, which has been extended with more shared events. These shared events have been a huge success measured in number of participants and subsequent reaction from students. I 2014 fortsatte samarbejdet med Oecon-rusugen samt Aarhus Symposium, som begge har bidraget positivt til at samle vores studiemiljø. In 2014, we continued our cooperation with the Introduction Week for Oecon students as well as Aarhus Symposium, which both contributed positively to unifying our study environment. Forretningsområder Business areas SL Bar Klubben: Klubben har lært af erfaringerne i 2013, som var første fulde år med fredagsfester. En af disse erfaringer var bl.a., at der var brug for større fleksibilitet i forhold til størrelsen af fredagsbaren. Med udgangspunkt i dette blev Klubben, med støtte fra Tuborg, bygget om, så størrelsen passer til det gennemsnitlige antal besøgende til de normale fredagsbarer. Samtidig kan der hurtigt åbnes op, hvis dette skulle være nødvendigt. Desuden er der blevet indført et koncept med en stor fredagsbar/fest i måneden, hvor hele baren er åben. Dette sker oftest i forlængelse af specifikke events som fx diverse afterpartys. SL Bar Klubben: Klubben has learnt from the experiences in 2013, which was the first full year of Friday parties. One of these experiences was that it was necessary to have higher flexibility in relation to the size of the Friday bar. Based on this, Klubben was rebuilt, supported by Tuborg, so the size fits the average number of guests at the normal Friday bars. Moreover, it will be easy to open up, if necessary. Furthermore, a concept has been introduced with a large Friday bar/party every month when all the bar is open. This generally takes place in continuation of specific events such as afterparties, etc. For at give vores medlemmer større indflydelse på vores arrangementer, er der derudover blevet indført et nyt koncept i form af SL Bar Komité. Dette er et udvalg af frivillige første/andet semester studerende, der arrangerer et antal temafester i løbet af året, To give our members more influence on our events, we have introduced a new concept, SL Bar Komité. This is a committee of volunteer students from the first/second term who arrange a number of thematic parties during the year and decide the themes and

10 Studenterlauget ved Aarhus Universitet, Business and Social Sciences 8 Ledelsesberetning Management commentary hvor de selv bestemmer tema og tilbehør. I efteråret er der desuden blevet afholdt en SLØF-fest i samarbejde med ØF, som havde et højt deltagerantal. accessories themselves. In the autumn a SLØF party was held in cooperation with ØF, which had a large number of attendants. Samlet set har disse faktorer bidraget til, at Klubben igen har leveret et positivt resultat. Overall, as a result of these factors, Klubben has again generated a profit. Klub.ling: Udviklingen i Klub.ling har desværre været negativ i Baren havde i første halvår åbent hver fredag fra 15-20, og den første fredag i hver måned åbnedes dørene til Nobel Night, hvor baren holder åbent til kl Disse åbningstider gør det svært for de studerende at få skabt et tilhørsforhold til Klub.Ling, da der ikke kan være åbent i dagtimerne. Fredagsbaren var desuden under pres, da et større antal studerende i Nobelparken ikke havde undervisning om fredagen, hvorfor den almindelige fredagsbar blev lukket i andet halvår. Som tidligere nævnt arbejdes der med Klub.ling som et fokuspunkt. Klub.ling: The development in Klub.ling. has unfortunately been negative in The bar was open every Friday from in the first half year, and on the first Friday of each month the doors opened to Nobel Night where the bar was open until These opening hours make it difficult for the students to be acquainted with Klub.ling as the bar cannot open in the daytime. The Friday bar was also under pressure as a large number of students in Nobelparken did not have classes to attend on Fridays, and therefore the normal Friday bar was closed in the second half year. As previously stated, Klub.ling is one of our focus areas. SL Food 2014 har været et succesfuldt år for Caf Inn, der har haft mulighed for at indføre nye produkter og koncepter efter evalueringen i Der har været kontinuerligt fokus på kvaliteten i produkterne samt, at udvalget passer til efterspørgslen. Som noget nyt er der desuden blevet indført medlemsfordele som fx rabat på Kaffeklippekort. Dette vil ligesom andre koncepter blive evalueret og udviklet i takt med, at dette er muligt. Fokus i 2015 ligger på at forlænge licitationsaftalen for kantinen i S-bygningen, så vi fortsat kan servicere de studerende på FSA med mad af den bedste kvalitet. Derudover arbejder vi intensivt sammen med AU omkring forbedring af flow med henblik på at mindske kødannelsen i peakperioder. Dette har bl.a. medført indkøb af nye dankortterminaler. SL Food 2014 was a successful year for Caf Inn, which was able to introduce new products and concepts after the evaluation in There has been a continuous focus on product quality and a focus to ensure that supply fits demands. As a new thing, membership advantages have been introduced such as discounts on coffee ticket coupons. Like other concepts, this will be evaluated and developed when possible. Focus in 2015 will be to renew the tender contract for the canteen in the S building so we can continue serving food of the best quality to the students on FSA. Moreover, we work intensively together with Aarhus University on improving the flow in order to reduce the queues created in peak periods. This has resulted in the purchase of new Dankort terminals.

11 Studenterlauget ved Aarhus Universitet, Business and Social Sciences 9 Ledelsesberetning Management commentary Projekter Student Life Fair var i år en fortsættelse af sidste års succes, hvilket er blevet rost af både deltagende studerende og samarbejdspartnere. Projects This year s Student Life Fair was a continuation of last year s success, which was praised by participating students as well as cooperative partners. I 2014 blev awardshowet Den Gyldne Fugl afholdt for anden gang, hvor det i år blev udsolgt på rekordtid. Selve showet som bl.a. bød på Monte Carlodrengene som konferenciers var igen i år en succes for både studerende og samarbejdspartnere. In 2014 the award show Den Gyldne Fugl was held for the second time, and this year it was sold out in record time. The show at which the Monte Carlo boys acted as hosts was also a success this year for students as well as cooperative partners. Skituren i 2014 gik ligesom i 2013 til Val Thorens, og har fået meget ros fra deltagerne. Som noget nyt har man til 2015 besluttet at tage til Alpe d Huez som del af Red Mountain-konceptet. The skiing trip in 2014 went to Val Thorens as in 2013 and was highly praised by the participants. As a new initiative, we have decided to go to Alpe d'huez in 2015 as part of the Red Mountain concept. Introduction Week Som i 2013 blev Rusugen afholdt på både Campus Fuglesangs Allé og Nobelparken. Mandag bestod af 2 separate fester så de studerende kunne få et tilhørsforhold til deres fremtidige studiemiljø, mens tirsdag og onsdag var fælles fester. Introduction Week As in 2013, the Introduction Week was held on Campus Fuglesangs Allé as well as Nobelparken. Monday consisted of two separate parties where the students could get to know their future study environment whereas Tuesday and Wednesday were joint parties. Masterugen var ligeledes opdelt mellem de to nævnte lokaliteter, men har i år været under stor udvikling med større fokus på sociale relationer samt indførsel af en case challenge. The Master Week was also divided between the two locations, but this year it has been subject to great development with more focus on social relations and the implementation of a case challenge. Kontor Kontoret har i 2014 gennemgået en omstrukturering, hvor antallet af fuldtidsansatte er blevet reduceret med én. Dette har lagt større ansvar på det tilbageværende personale, men har været en del af den overordnede plan for omkostningsminimering og strømlining. Som ekstra ressourcer er der blevet ansat en ekstra studiemedhjælper under uddannelse til cand.merc.aud for at kunne bidrage med kompetencer indenfor bogføring. Office In 2014 the office was subject to restructuring, and the number of full-time employees was reduced by one. This has placed more responsibility on the remaining staff but has been part of the overall plan for cost minimisation and streamlining. As extra resources the office has employed a student worker studying business economics and auditing to contribute with competences in bookkeeping.

12 Studenterlauget ved Aarhus Universitet, Business and Social Sciences 10 Ledelsesberetning Management commentary Som tidligere nævnt er kontoret i Nobelparken desuden blevet lukket, grundet manglende brug fra de studerende. Det blev på den baggrund besluttet, at midlerne ville kunne allokeres til at skabe større værdi for de studerende andetsteds. As previously stated, the office in Nobelparken was closed as it was not used by the students. On this background it was decided that the funds would create more value for the students if allocated to other places. Konklusion Årets resultat på kr. er højere end budgetteret og yderst tilfredsstillende. Studenterlauget har på organisationsniveau løftet opgaven med at tilpasse sig til det forandrede miljø. Ydermere er det lykkedes i første omgang at minimere omkostningerne samtidig med, at der er fastholdt eller løftet omsætning. På flere områder er dette sket samtidig med, at der har været en faldende bruttoavance, hvorfor der må siges at være et godt fundament for den fremtidige drift af Studenterlauget. Fremtid Det fremtidige resultat budgetteres til at være på 2014-niveau, da effekterne ved yderligere effektivisering og optimering ses som begrænsede på nuværende tidspunkt. Derudover vil disse forbedringer langt hen ad vejen gå til at finansiere det faldende tilskud fra 2014 til Det er dog vigtigt, at økonomien er et punkt med kontinuerligt fokus i fremtiden, så mest mulig værdi kan skabes for medlemmerne. Conclusion The profit for the year of DKK 67,076 is higher than budgeted and extremely satisfactory. Studenterlauget has performed the task at organisational level of adapting to the changed environment. Moreover, Studenterlauget has succeeded at first to minimise costs and at the same time maintain or raise revenue. In several areas, this took place simultaneously with a decreasing gross margin, and therefore this must be said to be a good basis for the future operation of Studenterlauget. Outlook The future profit is budgeted to be at the level of 2014 as the impact of further efficiency improvements and optimisation is considered limited at present. Moreover, these improvements will essentially contribute to financing the reduction in grants from 2014 to It is, however, important that economy is a focus area in future so the utmost value is created for our members. Af selvsamme grund vil vi også bede de studerende om at gøre brug af Studenterlaugets tilbud, engagere sig i Studenterlaugets aktiviteter og dermed opretholde fællesskabet i vores studiemiljø. For the very same reason, we also ask the students to make use of the offers provided by Studenterlauget, to engage themselves in Studenterlauget s activities and in this way to maintain the sense of community in our study environment.

13 Studenterlauget ved Aarhus Universitet, Business and Social Sciences 11 Anvendt regnskabspraksis Accounting policies Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B, med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C. The annual report is presented in accordance with the provisions of the Danish Financial Statements Act governing reporting class B enterprises with optional individual provisions for reporting class C enterprises. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. The financial statements have been presented applying the accounting policies consistently with last year. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Recognition and measurement Assets are recognised in the balance sheet when it is probable as a result of a prior event that future economic benefits will flow to the Organisation, and the value of the asset can be measured reliably. Forpligtelser indregnes i balancen, når foreningen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Liabilities are recognised in the balance sheet when the Organisation has a legal or constructive obligation as a result of a prior event, and it is probable that future economic benefits will flow out of the Organisation, and the value of the liability can be measured reliably. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. On initial recognition, assets and liabilities are measured at cost. Measurement subsequent to initial recognition is effected as described below for each financial statement item. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Anticipated risks and losses that arise before the time of presentation of the annual report and that confirm or invalidate affairs and conditions existing at the balance sheet date are considered at recognition and measurement.

14 Studenterlauget ved Aarhus Universitet, Business and Social Sciences 12 Anvendt regnskabspraksis Accounting policies Iresultatopgørelsenindregnesindtægter,itaktmedat de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Income is recognised in the income statement when earned, whereas costs are recognised by the amounts attributable to this financial year. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget. Income statement Revenue Revenue from the sale of manufactured goods and goods for resale is recognised in the income statement when delivery is made and risk has passed to the buyer. Revenue is recognised net of VAT, duties and sales discounts. Vareforbrug Omfatter f.eks. det direkte forbrug af varer i Klubben, Klub.ling og Caf inn, så som mad- og drikkevarer samt engangsservice. Dernæst omfatter posten også leje af kopimaskiner, udsendelses- og trykkeomkostninger af blade og bøger, mv. Cost of sales Cost of sales includes direct consumption of goods in Klubben, Klub.ling and Caféen, such as food and beverages as well as disposable tableware. The item also comprises rent of copying machines, etc distribution and printing costs of magazines and books as well as costs relating to excursions. Andre driftsindtægter og driftsomkostninger Andre driftsindtægter og driftsomkostninger omfatter indtægter og omkostninger af sekundær karakter i forhold til foreningens hovedaktivitet, f.eks. kontingenter, administrationsindtægter, tilskud og gaver samt diverse indtægter. Other operating income and operating expenses Other operating income and expenses comprise income and expenses of a secondary nature to the Organisation s primary activities such as membership fees, administrative income, contributions and gifts as well as other income. Kontingent Indbetalt kontingent forfalder 1. september og dækker perioden 1. september til 31. august det følgende år. Studenterlauget erhverver endelig ret til kontingentet ved indbetaling. Modtagne indbetalinger i kalenderåret er derfor indtægtsført fuldt ud, selv om de også dækker perioden frem til 31. august. Membership fee Membership fee is due on 1 September and covers the period from 1 September to 31 August in the following year. Studenterlauget obtains the final right to the membership fee when it is paid. Payments received in the calendar year are therefore fully recognised as income although they also cover the period up until 31 August.

15 Studenterlauget ved Aarhus Universitet, Business and Social Sciences 13 Anvendt regnskabspraksis Accounting policies Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til vedligeholdelse, reparation, småanskaffelser, honorarer til musik samt diverse omkostninger. Other external expenses Other external expenses comprise expenses for maintenance, repair, minor acquisitions, music fees and other expenses. Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger mv. til foreningens personale. Staff costs Staff costs comprise salaries and wages as well as social security costs, etc for the Organisation's staff. Finansielle poster Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger og kontantrabatter mv. Financial income and expenses These items comprise interest income and interest expenses and cash discounts, etc. Balancen Balance sheet Materielle anlægsaktiver Andre anlæg, driftsmidler og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Property, plant and equipment Fixtures and fittings, tools and equipment are measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Cost comprises the acquisition price and costs directly attributable to the acquisition until the time when the asset is ready to be put into operation. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger og fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: The basis of depreciation is cost plus revaluation and minus estimated residual value after the end of useful life. Straight-line depreciation is made on the basis of the following estimated useful lives of the assets: Andre anlæg, driftsmidler og inventar 3-5 år Fixtures and fittings, tools and equipment 3-5 years Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Property, plant and equipment are written down to the lower of recoverable amount and carrying amount.

16 Studenterlauget ved Aarhus Universitet, Business and Social Sciences 14 Anvendt regnskabspraksis Accounting policies Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere. Inventories Inventories are measured at the lower of cost using the FIFO method and net realisable value. Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der skal afholdes for at effektuere salget. The net realisable value of inventories is calculated as the estimated selling price less completion costs and costs incurred to execute sale. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Receivables Receivables are measured at amortised cost usually equalling nominal value less provisions for bad debts. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. Prepayments Prepayments comprise incurred costs relating to subsequent financial years. Prepayments are measured at cost. Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver består af modtagne indtægter, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. Deferred income comprises income received relating to subsequent financial years. Deferred income is measured at cost. Andre finansielle forpligtelser Andre finansielle forpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Other financial liabilities Other financial liabilities are recognised at amortised cost which usually corresponds to nominal value.

17 Studenterlauget ved Aarhus Universitet, Business and Social Sciences 15 Resultatopgørelse for 2014 Income statement for 2014 Note Notes DKK DKK Nettoomsætning Revenue Andre driftsindtægter Other operating income Vareforbrug ( ) ( ) Costs of sales Andre eksterne omkostninger ( ) ( ) Other external expenses Bruttoresultat Gross profit Personaleomkostninger 2 ( ) ( ) Staff costs Af- og nedskrivninger 4 ( ) ( ) Depreciation and impairment losses Andre driftsomkostninger ( ) ( ) Other operating expenses Driftsresultat ( ) Operating profit/loss Finansielle poster, netto Net financials Årets resultat ( ) Profit/loss for the year Forslag til resultatdisponering Proposed distribution of profit/loss Overført til næste år Retained earnings

18 Studenterlauget ved Aarhus Universitet, Business and Social Sciences 16 Balance pr Balance sheet at Note Notes DKK DKK Andre anlæg, driftsmidler og inventar Other fixtures and fittings, tools and equipment Materielle anlægsaktiver Property, plant and equipment Deposita Deposits Finansielle anlægsaktiver Fixed asset investments Anlægsaktiver Fixed assets Varebeholdninger Inventories Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Trade receivables Tilgodehavender hos andre studenterorganisationer Receivables from other student organisations Periodeafgrænsningsposter Prepayments Tilgodehavender Receivables Likvide beholdninger Cash Omsætningsaktiver Current assets Aktiver Assets

19 Studenterlauget ved Aarhus Universitet, Business and Social Sciences 17 Balance pr Balance sheet at Note Notes DKK DKK Overført fra tidligere år Brought forward from previous years Overført af årets resultat ( ) Profit/loss carried forward Egenkapital Equity Gæld til andre studenterorganisationer Payables to other student organisations Leverandørgæld Trade payables Anden gæld Other payables Periodeafgrænsningsposter Deferred income Kortfristede gældsforpligtelser Short-term liabilities Passiver Equity and liabilities Lejeforpligtelser 6 Rental obligations Øvrige noter 7 Other notes

20 Studenterlauget ved Aarhus Universitet, Business and Social Sciences 18 Noter Notes 1. Driftsresultat pr. aktivitet 1. Operating profit by activity Administra- tionsomkost- Indtægter/ Omkostninger/ ninger/ Driftsresultat/ Income Expenses Administrative expenses Operating profit/loss DKK 000 DKK 000 DKK 000 DKK 000 Klubben (3.626) (120) 66 Klubben Caf Inn/Caféen (7.477) (530) 399 Caf Inn/Caféen Kopiering, admininstration, mv. 356 (1.158) 758 (44) Copying, administration, etc. Ledelsen 0 (468) 0 (468) Management Klub.ling 263 (382) (8) (127) Klub.ling Nobel kontor 2 (52) 0 (50) Nobel office Hyttetur 112 (123) 0 (11) Excursion BR 953 (288) BR Rushåndbog, kurser mv. 285 (422) 0 (137) Introduction handbook, courses, etc. IT/WEB 0 (202) 0 (202) IT/Web Commerciel 0 (59) 0 (59) Commerciel Case competition 837 (787) (40) 10 Case competition Kontingent Membership fee Rusuge 530 (491) (35) 4 Introduction week CM-introduktion 129 (107) (25) (3) Master introduction Kommunikation 0 (224) 0 (224) Communication Øvrige fælles 4 (17) 0 (13) Common staff costs * (15.883)* 0* 67* *Ovenstående driftstal pr. aktivitet er ikke direkte afstemmelige med hovedtallene i resultatopgørelsen, da nærværende note er udarbejdet ud fra anden fordeling mellem indtægter, omkostninger og administrationsomkostninger. *The above operating figures per activity cannot directly be reconciled against the principal figures in the income statement as this note has been prepared on the basis of another distribution between income, expenses and administrative expenses.

21 Studenterlauget ved Aarhus Universitet, Business and Social Sciences 19 Noter Notes 2. Personaleomkostninger 2. Staff costs DKK DKK Lønninger og gager Salaries and wages Pensioner Pensions Andre sociale omkostninger Other social security costs Heraf samlet vederlag til direktion og bestyrelse Hereof total remuneration for the Executive Board and the Executive Committee Gennemsnitligt antal fuldtidsmedarbejdere Average number of full-time employees 3. Finansielle poster, netto 3. Net financials Renter af bankindestående Interest from bank deposit Renteomkostninger (2) (1.254) Interest expenses

22 Studenterlauget ved Aarhus Universitet, Business and Social Sciences 20 Noter Notes Andre anlæg, driftsmidler og inventar Other fixtures, etc. DKK 4. Materielle anlægsaktiver 4. Property, plant and equipment Kostpris Cost at Afgang (43.035) Disposals Tilgang Additions Kostpris Cost at Afskrivninger ( ) Depreciation at Afgang i året Disposals for the year Årets nedskrivninger (11.412) Impairment losses for the year Årets afskrivninger ( ) Depreciation for the year Af- og nedskrivninger ( ) Depreciation and impairment losses at Regnskabsmæssig værdi Carrying amount at Anden gæld 5. Other payables DKK DKK Skyldig moms VAT payable Skyldig ATP mv Contributions to the Danish Labour Market Supplementary Scheme payable Skyldige feriepenge Holiday pay payable Modtaget nøgledepositum Key deposit received Skyldige omkostninger Accrued expenses

23 Studenterlauget ved Aarhus Universitet, Business and Social Sciences 21 Noter Notes 6. Lejeforpligtelser 6. Rental obligations Studenterlauget har indgået en lejeaftale vedrørende kopimaskiner. Restlejeforpligtelsen udgør kr. og løber frem til 30. september Studenterlauget has entered into a rental agreement on copying machines. The residual rental obligation amounts to DKK 295,647 and runs to 30 September Andre forhold 7. Other matters Studenterlauget får vederlagsfrit stillet lokaler til rådighed af Aarhus Universitet til brug for administration og caféen. Endvidere yder Aarhus Universitet løntilskud til sekretærassistance for Studenterlauget. Studenterlauget er en serviceorganisation herfor, og som følge heraf indgår løntilskuddet ikke i Studenterlaugets regnskab, men udbetales direkte til sekretærerne. AU places premises at the disposal of Studenterlauget free of charge for the use of administration, club activities and the café. Furthermore, AU grants a salary subsidy for secretarial assistance to Studenterlauget. As Studenterlauget is a service organisation, the salary subsidy is not recognised in Studenterlauget's financial statements but is paid directly to the secretaries. AK/gs C:\Users\akronborg\Desktop\ re001 - ENDELIG VERSION.docx

Polen Vind A/S CVR-nr. 31890284 Central Business Registration No 31890284. Årsrapport 2015 Annual report 2015

Polen Vind A/S CVR-nr. 31890284 Central Business Registration No 31890284. Årsrapport 2015 Annual report 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Polen Vind A/S CVR-nr. 31890284

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilzonen A/S CVR-nr. 25611004

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr Årsrapport 2014/15

E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr.

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

BALTIC PETROLEUM K/S. c/o Dan Consulting, Kristianiagade 2, kl. d København Ø. Annual report 1 January December 2015

BALTIC PETROLEUM K/S. c/o Dan Consulting, Kristianiagade 2, kl. d København Ø. Annual report 1 January December 2015 BALTIC PETROLEUM K/S c/o Dan Consulting, Kristianiagade 2, kl. d. 2100 København Ø Annual report 1 January 2015-31 December 2015 The annual report has been presented and approved on the company's general

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr.

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Waldfeucht II - 2004 Komplementaranpartsselskab CVR-nr.

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Arkitekt MAA Ole Justesen ApS i likvidation CVR-nr Strandparksvej Helleup. Årsrapport 2014/15

Arkitekt MAA Ole Justesen ApS i likvidation CVR-nr Strandparksvej Helleup. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Arkitekt MAA Ole Justesen ApS

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr Maribovej Nakskov. Årsrapport 2015/16

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr Maribovej Nakskov. Årsrapport 2015/16 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54848800 Telefax 54848811 www.deloitte.dk Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33570856 Maribovej

Læs mere

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen af Døgn- og Dagtilbud

Læs mere

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2013

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Bramming Antenneforening Vest CVR-nr. 18871289

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr. 35814418

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Avadon Denmark ApS CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28

Avadon Denmark ApS CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28 CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28 Årsrapport for regnskabsåret 15.04.11-30.06.12 Annual Report for 15.04.11-30.06.12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. This annual report has been

Læs mere

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2014

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Bramming Antenneforening Vest CVR-nr. 18871289

Læs mere

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk TIGOSTFONR ApS CVR-nr. 32471927

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Årsrapport 12. maj december 2015

Årsrapport 12. maj december 2015 Årsrapport 12. maj - 31. december 2015 Annual report 12 May - 31 December 2015 CVR-nr. 36 89 81 35 Company reg. no. 36 89 81 35 K/S GG 11 A c/o Gefion Group Østergade 1, 2. 1100 København K Årsrapporten

Læs mere

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr. 27006329

Læs mere

Merrild Kaffe Newco ApS Årsrapport for 23. december december 2014

Merrild Kaffe Newco ApS Årsrapport for 23. december december 2014 Merrild Kaffe Newco ApS Årsrapport for 23. december - 31. december 2014 Annual Report for 23 December - 31 December 2014 CVR-nr. 36 47 39 59 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk EMG Invest ApS CVR-nr. 26868378 Grædstrupvej 45 8740

Læs mere

Årsrapport Grimnir Invest ApS. Aslundvej 81, Vester Hassing 9310 Vodskov CVR-nr Dirigent

Årsrapport Grimnir Invest ApS. Aslundvej 81, Vester Hassing 9310 Vodskov CVR-nr Dirigent Grimnir Invest ApS Aslundvej 81, Vester Hassing 9310 Vodskov CVR-nr. 27364721 Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 21.06.2016 Dirigent Navn: Lisbeth Rytter Grimnir Invest ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Deptracker ApS CVR-nr.

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 -------------------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Nordbasens Rådgivnings Center Sjælland ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den

Nordbasens Rådgivnings Center Sjælland ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Nordbasens Rådgivnings Center Sjælland

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Årsrapport 2015/16. ABC Lavpris, Rødding ApS. Østergade Rødding CVR-nr Dirigent

Årsrapport 2015/16. ABC Lavpris, Rødding ApS. Østergade Rødding CVR-nr Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Dokken 8 Postbox 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk ABC Lavpris, Rødding ApS Østergade 33 6630 Rødding

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Studenterlauget ved Aarhus Universitet, Business and Social Sciences. Årsrapport 2016

Studenterlauget ved Aarhus Universitet, Business and Social Sciences. Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Studenterlauget ved Aarhus Universitet, Business

Læs mere

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Majbritt Birch Ejendomsadministration ApS CVR-nr. 34 08 81 36 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. april 2014. Kate

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

ABC Lavpris, Egtved ApS CVR-nr Aftensang Egtved. Årsrapport 2015/16

ABC Lavpris, Egtved ApS CVR-nr Aftensang Egtved. Årsrapport 2015/16 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Dokken 8 Postbox 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk ABC Lavpris, Egtved ApS CVR-nr. 25585275 Aftensang

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Jørgensen og Andersen Ejendomme

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød Årsrapport 3. oktober 2011 til 31. december 2012 CVR-nr. 33957106 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Hans Henning Øder Dirigent

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

Årsrapport 1. januar december 2016

Årsrapport 1. januar december 2016 RT RUDE ApS Huggetvej 36 Gungerne 5400 Bogense Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 (5. regnskabsår) Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 01/05 2017 Lar

Læs mere

Surf & Ski Danmark A/S CVR-nr Formervej Varde. Årsrapport 2015

Surf & Ski Danmark A/S CVR-nr Formervej Varde. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Surf & Ski Danmark A/S CVR-nr. 32275591

Læs mere

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr. 29 71 17 47 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Résidence Massena Nice A/S CVR-nr Årsrapport 2011/12

Résidence Massena Nice A/S CVR-nr Årsrapport 2011/12 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Résidence Massena Nice A/S CVR-nr.

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MARKIT B2B ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01/2015 Kairo Alloja Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Fonden Tropebyen Slagelse CVR-nr Årsrapport 2012

Fonden Tropebyen Slagelse CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Fonden Tropebyen Slagelse CVR-nr. 29846340 Årsrapport

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015 iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts - 31. december 2015 CVR-nr. 36 70 46 08 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

Den Korte Avis ApS Von Ostensgade Dragør CVR-nr Årsrapport 2016

Den Korte Avis ApS Von Ostensgade Dragør CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Den Korte Avis ApS Von Ostensgade

Læs mere

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr BusDan 34 ApS Skøjtevej 26 2770 Kastrup CVR-nr. 31 05 21 14 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. maj 2016 Anders Ewald Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg Årsrapport for 2013 CVR-nr. 30 59 49 67 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

Redoffice A/S Kvaglundvej 89, 6705 Esbjerg

Redoffice A/S Kvaglundvej 89, 6705 Esbjerg Redoffice A/S Kvaglundvej 89, 6705 Esbjerg CVR-nr. 27 96 66 59 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. april 2016.

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

FIMATIC ApS CVR-nr Nørredamsvej Fredensborg. Årsrapport 2015

FIMATIC ApS CVR-nr Nørredamsvej Fredensborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk FIMATIC ApS CVR-nr. 36066628 Nørredamsvej

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Vesta Management ApS CVR-nr Rungsted Strandvej Hørsholm. Årsrapport 2015

Vesta Management ApS CVR-nr Rungsted Strandvej Hørsholm. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Vesta Management ApS CVR-nr. 10326478 Rungsted Strandvej

Læs mere

K/S Smørum Centeret CVR-nr Holmevej Virum. Årsrapport 2015

K/S Smørum Centeret CVR-nr Holmevej Virum. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk K/S Smørum Centeret CVR-nr. 27453325

Læs mere

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Nordic Mentor ApS Gistrupparken 38 9260 Gistrup

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fonden for Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik CVR-nr Årsrapport 2014

Fonden for Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Fonden for Nordisk Institut for Kiropraktik

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

I/S Difko XXXV i likvidation CVR-nr Årsrapport 2013/14

I/S Difko XXXV i likvidation CVR-nr Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk I/S Difko XXXV i likvidation

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Østergade 130, 6900 Skjern. Årsrapport for. 26. februar - 31.

Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Østergade 130, 6900 Skjern. Årsrapport for. 26. februar - 31. Østergade 130 DK-6900 Skjern Tlf. 88 81 11 88 Fax www.martinsen.dk CVR-nr. 36 56 05 09 Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Østergade 130, 6900 Skjern Årsrapport for 26.

Læs mere

MHP Byg ApS CVR-nr Bundgårdsvej Aalborg. Årsrapport 2015

MHP Byg ApS CVR-nr Bundgårdsvej Aalborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk MHP Byg ApS CVR-nr. 32270662 Bundgårdsvej 60 9000

Læs mere

MBL Udlejning ApS CVR-nr Øster Vedsted Mark Ribe. Årsrapport 2015

MBL Udlejning ApS CVR-nr Øster Vedsted Mark Ribe. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk MBL Udlejning ApS CVR-nr. 36507063 Øster

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

I/S Difko XXXV i likvidation CVR-nr Endeligt likvidationsregnskab for perioden

I/S Difko XXXV i likvidation CVR-nr Endeligt likvidationsregnskab for perioden Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk I/S Difko XXXV i likvidation CVR-nr. 72

Læs mere

Résidence Massena Nice A/S CVR-nr Årsrapport 2013/14

Résidence Massena Nice A/S CVR-nr Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Résidence Massena Nice A/S CVR-nr.

Læs mere

New Life Outreach Danmark

New Life Outreach Danmark New Life Outreach Danmark Sagavej 5, 3700 Rønne CVR-nr.: 25 08 53 96 Årsregnskab for 2014 (16. regnskabsår) \\Client\D$\2015\350704 NLO RE 2014.doc / Indhold Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning

Læs mere

Årsrapport 2014 Annual report 2014

Årsrapport 2014 Annual report 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54 84 88 00 Telefax 54 84 88 11 www.deloitte.dk Targowisko - Lubawa 3 Vindkraft ApS CVR-nr. 36466642

Læs mere

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014 Stiftelsen Hoffmanns Minde CVR-nr. 11 61 61 00 Årsrapport 2014 Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 6/5 2015 Henning Fink-Jensen Dirigent Ellebjergvej 52, 2., 2450 København SV Tlf.:

Læs mere

SKJRPK A/S Kongensgade Esbjerg CVR-nr Årsrapport

SKJRPK A/S Kongensgade Esbjerg CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postbox 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk SKJRPK A/S Kongensgade 95 6700 Esbjerg CVR-nr.

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 13 12 Årsrapport 2013/14 (4. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/2 2015 Dirigent Munkehatten

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Grindsted Gokart Klub CVR-nr Årsrapport 2015/16

Grindsted Gokart Klub CVR-nr Årsrapport 2015/16 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Jacob Gades Allé 12A 6600 Vejen Telefon 75 36 00 31 Telefax 75 36 04 12 www.deloitte.dk Grindsted Gokart Klub CVR-nr. 12650183 Årsrapport

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere