nyt vi tør det - vi gør det Sammenlægningen af KI & KU konstabelgruppernes dårlige lønudvikling DET MARITIME FOLKEKØKKEN varme drinks i en kold tid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nyt vi tør det - vi gør det Sammenlægningen af KI & KU konstabelgruppernes dårlige lønudvikling DET MARITIME FOLKEKØKKEN varme drinks i en kold tid"

Transkript

1 Marinekonstabelgruppens fagblad 13. årgang nr. 6 - december 2010 nyt vi tør det - vi gør det konstabelgruppernes dårlige lønudvikling DET MARITIME FOLKEKØKKEN varme drinks i en kold tid Søløven ombygges til dykkerskib Sammenlægningen af KI & KU Forsikringsoversigt Jule-/nytårshilsen fra formanden

2 SKnyt -december årgang - nr. 6 nyt Marinekonstabelgruppens fagblad Søværnets Konstabelforening Mose Alle Rødovre Telefon: Fax: ansvarshavende redaktør Bjarne Krogh-Pedersen T-tlf.: Mobil: informationsmedarbejder Anja Poulsen Tlf.: informationsmedarbejder Bjarne Mørup Olsen Tlf.: Indhold Leder Faglige sager og noter Jubilarer Referat fra SKS Det maritime folkekøkken Sammenlægning af KI og KU Indmeldelsesblanket Lønudvikling Faglige sager og noter Søløven ombygges Forsikringsoversigt Jule-/nytårshilsen Tillidsmænd og kontaktpersoner informationsmedarbejder Hans Philipsen Mobil: Layout Anja Poulsen Tryk Specialtrykkeriet Viborg Oplag Næste nummer Udkommer februar 2011 informationsmedarbejder Kaj Friborg Tj-tlf.: Mobil: Deadline Læserbreve og artikler til næste nummer skal være redaktionen i hænde 10. februar eller efter aftale. Indlæg, forslag m.v. sendes til SK's adresse eller som e-post til: ISSN Er SKnyt forsinket, eller er der andre problemer med leveringen, så henvend dig til sekretariatet på telefon: Artikler, læserbreve, kommentarer m.v., der trykkes i SKnyt, er ikke nødvendigvis udtryk for SK s officielle holdning, bortset fra lederen. Redaktionen forbeholder sig ret til at anvende og redigere modtagne artikler og billeder, med mindre andet er aftalt. Det er tilladt at gengive og kopiere tekster, artikler og billeder med kildeangivelse. Det er ikke tilladt at kopiere artikler og billeder til kommercielt brug uden skriftlig tilladelse. Alle fagblade lægges på SK s hjemmeside - - Husk at melde adresseændring til SK. nyt Fotografer: Flip, Anja, Jonatan Leer, arkiver Annoncepriser: 1/1 side kr inkl. moms 1/2 side kr inkl. moms 1/4 side kr inkl. moms Priserne er inkl. 4 farver 2

3 Overenskomstforhandlinger i sigte SKnyt - december årgang - nr. 6 Leder af formand Bjarne Krogh-Pedersen Vi nærmer os med hastige skridt de nye overenskomster indenfor vort område. Søværnets Konstabelforening er atter engang med til at formulere krav og ønsker til den fremtidige aflønning af vore kollegaer og med til at formulere de arbejdsvilkår, som skal råde i det offentlige i den næste overenskomstperiode. Vi er igen i år med som en af mange ligeværdige partnere, når overenskomstkravene fra vores centralorganisation, OAO, skal videreforhandles i Centralorganisationernes Fællesudvalg, det, som i daglig tale kaldes CFU. I CFU sidder formanden for konstablerne i hæren, Flemming Vinther, for bordenden, og det er ham, der er chefforhandler for hele det statslige område og som er vores garant for, at finansministeren og hans folk ikke har frit spil, når hele det omfattende område skal færdigforhandles. Det kunne tyde på, at også finansminister Claus Hjort Frederiksen er klar over, at Flemming Vinther er en dygtig forhandler, for han har allerede på nuværende tidspunkt meldt ud, at hans mål er, at 20% procent altså en femtedel af lønmidlerne skal forhandles på plads lokalt. Og det kunne da tyde på, at Claus Hjort godt selv kender risikoen for, at han vil blive lagt ned, hvis pengene skal forhandles på plads centralt. Der skal ikke herske tvivl om, at vi i Søværnets Konstabelforening er direkte imod en udvikling som beskrevet, hvor de 20% af lønsummen lægges ud til lokale forhandlinger. Det ville medføre en skævvridning på arbejdsmarkedet, som vil være endnu større end den, vi ser i dag. Der vil blive endnu længere fra bund til top, og der er for mig overhovedet ingen tvivl om, hvor vore medlemmer i givet fald ville havne. Det har ikke noget at gøre med, om SK har dygtige tillidsfolk eller ej, men vil alene være en afspejling af de tendenser i lønudviklingen, som vi kan se igennem den halve snes år, godt og vel, som vore medlemmer har haft NyLøn. Der sker så klinkende klart en favorisering af de, der i forvejen har, og selvfølgelig på bekostning af de lavest lønnede. Samtidig kan ingen længere være i tvivl om, at NyLøn er det ledeste ledelsesværktøj, som det danske samfund har set i nyere tid. Det er helt tydeligt herremandstendenserne, der her får frit spil. Det er ren liberalisme, når det hele tiden er den hurtigste, den dygtigste, den klogeste der bliver favoriseret, mens alle de normale bare må nøjes med smulerne. Inde i bladet bringer vi en artikel, der sort på hvidt belyser den skævvridning, som gennem de seneste 12 år har fundet sted indenfor forsvarets stampersonelgruppe, det er meget markant, hvorledes mellemlederne profiterer på, at de er i samme lønpulje som konstabelgruppen i søværnet og i flyvevåbnet, og hvorledes der tegner sig et billede af, at der er noget, der ikke er som det skal være i det forhold. Og får Claus Hjort sin vilje med de skitserede 20% vil konstablerne blot blive endnu større tabere, end vi er i dag. Sammenlignet med søværnets og flyvevåbnets konstabler har konstablerne i hæren nogle langt bedre vilkår og en klart bedre overenskomst. Det er nemlig således, at HKKF, der er deres forbund, har egen forhandlings- og aftaleret og har haft det gennem mange år. Det har finansministeriet derimod afvist for søværnets og flyvevåbnets konstabler og har i stedet ladet overenskomsten blive i sergenternes organisation, CS, hvor den har været fra gammel tid. Og herfra er der intet tegn på, at der er planer om at løsne grebet om konstabelgruppen. Så derfor, så længe det forhold eksisterer, at sergentgruppen råder over konstabelgruppens lønpulje, så længe er det af stor betydning for lønudviklingen blandt konstablerne, at mest muligt forhandles på plads i CFU. 3

4 SKnyt -december årgang - nr. 6 faglige sager og noter af Bjarne Mørup Olsen Hjemrejse Et medlem måtte af familiære årsager afbryde sin deltagelse i sejlads ved Færøerne, da politiet havde meddelt hans kone og søn, at de ikke længere havde opholdstilladelse i Danmark og skulle forlade landet i løbet af 14 dage. Skibets ledelse udviste stor forståelse og hjælpsomhed over for den pågældende, som meget naturligt bekymrede sig om sin families situation. Skibet sørgede for, at han blev sendt hjem med fly og han fik besked på, at han kunne blive hjemme resten af togtet og få klaret de problemer, der var opstået. Samtidig var skibet behjælpelig med at få lavet en ansøgning om refusion af rejseudgifterne. Så slutter al venlighed også, for eskadren var aldeles ikke indstillet på at afholde rejseudgifterne, da de ikke mente at hjemrejsen lå inden for begrebet...særlige begivenheder i den nærmeste familie. SK har den opfattelse, at begrundelsen er udtryk for en kræmmermentalitet, man ikke kan være bekendt at udvise over for en ansat. Ikke alene skal den ansatte ikke have sø-øvelsesdage og 2/7-dage, men eskadren skulle jo alligevel have betalt en hjemrejse for ham ved togtets afslutning. Sagen bliver nu anket til rette myndighed og så må vi se hvor den ender. Annullering af trussel om fjernelse af fagtillæg Et medlem blev meddelt, at han ikke kunne få fagtillæg, da funktionsbeskrivelsen for stillingen han bestrider, ikke opfylder betingelserne for at oppebære fagtillæg. Medlemmet var naturligvis ikke tilfreds med denne melding, da han overhovedet ikke kunne genkende den beskrivelse af stillingen som FPT havde, med de opgaver han har ansvar for bliver løst. SK klagede på medlemmets vegne til FPT og beskrev, hvilke opgaver medlemmet har ansvar for bliver løst. FPT har nu annulleret fratagelsen af tillægget, da de ønsker at analysere sagen nærmere. Resultatet af analysen kan selvfølgelig blive at medlemmet mister sit fagtillæg, men indtil videre får han sin fortjente løn for det arbejde, han er pålagt. Sagen viser, at man som medlem ikke stiltiende skal acceptere de forringelser, FPT præsenterer for en, men at man skal kontakte sin forening og få den hjælp, man har behov for. 4

5 Piratbekæmpelse Regeringen har d. 18. november besluttet, at det danske flådebidrag ved Afrikas Horn fortsætter i Det betyder foreløbig, at man har bestemt at besætningen på ESBERN SNARE skal afløses umiddelbart inden jul af ABSALONS besætning. SKnyt - december årgang - nr. 6 faglige sager og noter Nu lever regeringen jo i sin egen verden, hvor man træffer nogle beslutninger, som får konsekvenser for folkene nede på gulvet. Selvfølgelig er det ikke deres job at tage hensyn til alle detaljer, selv om man måske godt kunne forlange, at man ikke træffer hovsaløsninger, som betyder at al planlægning kan skrottes, især i betragtning af at det jo ikke er en overraskelse, at man nærmede sig afslutningen af missionen og at der skulle tages stilling til en eventuel forlængelse. Det er selvfølgelig ærgerligt for ABSALONS besætning og deres familier, som måske allerede havde planlagt, hvor og hvordan jul og nytår skulle fejres. Når det er sagt, skal vi opfordre SOK og eskadren til at få forberedelserne afviklet, så folkene kan få nogle dage sammen med familien og så i øvrigt undlade fjollede besøg andre steder end i basehavnen. Vi skal også opfordre eskadren til at få orienteret personellet om afvikling og udbetaling af ydelser, så alle ved, hvad de har at rette sig efter. Det vil måske spare nogle for følelsen af, at de vist ikke fik de ydelser, de havde krav på. Korporaler Det er nu endelig bestemt at korporal-graden igen indføres i søværnet. Kravet til udnævnelse er: - Gennemførelse af voksenundervisningsuddannelse, modul 1 - Man skal have været udsendt i internationale missioner eller være udsendelsesparat - Skal være marineoverkonstabel eller marinespecialist. En udnævnelse vil medføre højere basisløn, men ikke nogen ændring af tjenestemandspensionen. Der er endnu ikke fastlagt, hvor mange personer der udnævnes, men FKO arbejder på sagen. 5

6 SKnyt -december årgang - nr års jubilarer Det bedste fra Bornholm og Lolland Da lollikken Lynge Egon Nielsen i 1982 kom i søværnet som værnepligtig på Bornholm, skulle det ikke være det sidste, han fik at se til øen. I dag er han nemlig bosat der med familie, hus og hund. Selvom værnepligten blev aftjent i begyndelsen af 80erne, var det først i midtfirserne, efter at have forsøgt at komme i tjeneste som elektronikmekaniker i flyvevåbenet, at Lynge for alvor blev hentet ind og kunne få konstabelkontrakt i søværnet. Det var et enkelt point der gjorde, at Lynge ikke kom i flyvevåbenet, men i stedet blev tilbudt at gøre tjeneste i forsyning eller ved HAWK-batteri. Det vakte ingen interesse, for det var nu søværnet, der trak mest. Så han tog springet og flyttede med sin udkårne til Bornholm, hvor de bor den dag i dag og trives med det. Lynge er KI er og med den tjans kombineret med hans post i søværnets sikkerhedsudvalg samt 25 års jubilæum som sikkerhedsrepræsentant, er det ikke meget fritid, det kan blive til. For tiden står det dog lidt stille med arbejdet, så der er i højere grad tid til hus, have, familie og gåture i det bornholmske med Jack Russel-terrieren Molly. Lynge har tidligere været engageret i foreningsarbejde i menighedsrådet og er nu gået i gang med at grave i lokalhistorien i Allinge-Sandvigs byforening, hvor han sorterer, registrerer og arkiverer gamle fotos. Vi ønsker Lynge tillykke med jubilæet og fortsat god vind derovre på klippeøen. Desuden ønsker SK hjertelig tillykke med 25 år i søværnet til g Per Berger Lægg - OLSK h g Bent Capion Nielsen - Bornholm h g René Hansen - 1. Eskadre h d c 6

7 SKnyt - december årgang - nr. 6 Referat af årsmøde 2010 Årsmøde i Søværnet Konstablers Seniorklub blev afholdt onsdag den 29. september 2010, kl i Marineforeningens lokaler på Holmen. Dagsordenen ifølge vedtægterne. Bjarne Krogh-Pedersen blev foreslået som dirigent og han blev valgt med akklamation. Herefter blev ordet givet til formanden for SKS for aflæggelse af bestyrelsens beretning. Årsregnskabet blev udleveret og gennemgået af kassereren Hans Philipsen. Årsregnskabet blev vedtaget. Budget for 2011 blev forelagt og blev taget til efterretning. Der var ikke indkommet forslag til årsmødet. Valg: Formand Vagn Munkholm blev genvalgt. Kasserer Hans Philipsen blev genvalgt, Bestyrelsesmedlemmerne Steen Møller, Jens-Ole Nielsen og Frank Pedersen blev genvalgt. Til suppleanter til bestyrelsen blev Karsten Nielsen og Karsten Kock genvalg. Til Kritiske revisorer blev Kurt Hansen og Helge Jørgensen genvalgt. Til revisorsuppleant blev Arne E. Larsen genvalgt. Efter årsmødet var SKS vært ved et mindre traktement. 7

8 SKnyt -december årgang - nr. 6 Long Island ice tea på thulebasen... foto og tekst Jonatan Leer...og drinks til den kolde tid Den kolde tid, vi går i møde, har mange gode sider. En af dem er at komme inden for i varmen og nyde en god drink. Det er som om, et lille glas smager bedre, når man har fået lidt frost i kinderne. Jeg husker især en lejlighed, hvor vintervejr og drinks gik op i en højere helhed, nemlig da jeg spillede til Thule Basens 50-års-jubilæum i Jeg var tubaist i Søværnets Tamburkorps, og vi skulle op og gøre fejringen festlig. Det var i juni måned, men det var stadig ret koldt, - men hvilken natur og hvilket lys! Vi havde kun en halv times koncert hver dag. Resten af tiden gik med udflugter i det skønne snelandskab og om aftenen og natten fik vi varmen i basens fremragende bar. Her serveres ½ liters Long Island Ice tea for 5 dollars! Det er en relativt farlig cocktail, hvor man blander en farlig masse slags sprut (gin, vodka, tequila, rom mmm.) og tilsætter cola til det får samme farve som iste. Det lunede godt efter en dag på de nordlige breddegrader. Når man glad og træt forlod den mørke bar for at finde sin køje, kom man ud i et betagende lyshav, da det var ligeså lyst som om dagen og solens stråler blev genspejlet i sneen. Blandingen af positiv promille, klingrende frost og blændende lys var en ret unik oplevelse, som jeg ofte mindes når frosten bider, og lysten til et bæger melder sig. Der er en interessant skrøne bag Long Island Ice tea. Den skulle få sit navn efter de hjemmegående hustruer i Long Island, en forstad til New York. Husmødrene i 1950 kedede sig bravt og slog ofte tiden ihjel med en drink. Det var dog ikke velset for kvinder at drikke, så pimperiet skulle foregå i det skjulte. En snedig fandt ud af, at hvis hun tog lidt af alle flaskerne i husets bar blev det ikke bemærket. Så hun hældte en masse sjatter op i et stort glas og tilsatte cola til mixturen fik samme farve som iste, og det vakte ingen mistanke. Et eksempel på at forbud mobiliserer kreativitet. Jeg håber dog alle mine læsere ikke behøver ty til den slags løjer, men så I trygt kan gå frosten i møde, vil jeg her komme med en række opskrifter på varme drinks. Det er en herlig genvej til at få indre glød eller lindre en forkølelse. Det er ikke sikkert, de helbreder forkølelsen, men de gør det langt sjovere at være syg. Når I drikker husk de kloge ord: skønt få er vi nok til at få os en grog til, men kun så længe den er fin med det øverste kompas! Russisk kaffe 8

9 Ingefærgrogg SKnyt - december årgang - nr. 6 Her er en af mine favoritdrinks. Den er kraftig og renser ganen grundigt. En drink: Saft af en citron 10 tynde skiver frisk ingefær 1 ½ dl vand 3 spsk. sukker 4 cl rom eller efter smag Kom vand, sukker, citron og ingefær op i en gryde. Lad det trække 5 minutter, så trækker ingefærsmagen ud Hæld det i et glas og kom rom i efter smag. Her er en lækker og overraskende punch, der har en rund og frisk smag, der minder lidt om den spanske pacharanlikør. Den kræver stjerneanis, som man kan købe i de fleste supermarkeder. Anis-orange punch Anis - Orange-punch Ingefærgrogg Russisk kaffe (Sort eller hvid) Her er en varm variation af White Russian. Bruger man ikke Kahlua får man en varm Black Russian. Den hvide version er sødere og har rundere smag, men er man mere til en bitter og direkte smag, så drop Kahluaen. En drink: 1 lille kop stærk kaffe 4 cl vodka 2 cl Kahlua En klat flødeskum + lidt kaffepulver Hæld kaffen i et glas. Kom vodkaen og Kahluaen i. Pynt med fløde og lidt kaffepulver En drink: 5 stjerneanis En (usprøjtet) appelsin 1 ½ dl vand 2 spsk. sukker 4 cl vodka eller efter smag Skræl et par strimler af appelsinen med en kartoffelskræller Knus stjerneanissen. Kog appelsinskal, anis og vand i 5 minutter i en lille gryde Pres saften af appelsinen. Kom den i gryden med sukker Kog op og smag til om den er sød nok. Hæld i et glas og i med vodka efter smag. Portvinsgløgg Fire glas: En flaske portvin Et stykke kanel eller et lille nip kanelpulver 5 nelliker 10 abrikoser Hak abrikoserne i små stykker og kom dem i en gryde med portvin, nelliker og kanel. Varm blandingen langsomt godt igennem. Den må ikke koge! Servér i høje glas og husk at spise abrikoserne. Jeg synes, man får en herlig gløgg med portvin, men lad være med at bruge en af de dyre og husk, at den ikke må koge, så ryger procenterne! 9

10 SKnyt -december årgang - nr. 6 Interview og foto af Anja Poulsen KI & KU sammenlægning i støbeskeen Der sker mange ændringer i søværnet for tiden og en af de meget omsiggribende er en sammenlægning inden for tjenestegrenene Kampinformation (KI) og Kommunikation (KU). Det er ikke let at finde information om de pågældende ændringer, så for at få nogle svar, har SKnyt foretaget et interview med chef for uddannelsessektionen på Taktikkurset Orlogskaptajn Johannes Riber Nordby. Her blev der spurgt ind til grundlaget for sammenlægningen, planlægningen og fremtidsudsigterne for både faget og for de ansatte. Hvorfor har I valgt at KI- og KU-sektionen skal lægges sammen? Det er en beslutning, der er taget for rigtig lang tid siden. Man startede processen helt tilbage, da man havde AGfunk, der var en arbejdsgruppe/funktionsuddannelse. Man reviderede funktionsuddannelsen og tjenestegrenene og i den portefølje begyndte man at vurdere, hvorvidt man skulle lægge KI og KU sammen. Det er ikke taktikkurset, der har besluttet, hvorvidt de skal lægges sammen det er SOK, der har besluttet det; vi er jo sådan set bare dem, der gør arbejdet. For ganske kort at ridse op, hvordan det skete: en arbejdsgruppe ved navn KI/KU-Arbejdsgruppen som bestod af Taktikkurset, SOK og Eskadrerne fik til opgave at undersøge hvorvidt det var muligt at lægge KI og KU specialerne sammen og det var der to grunde til: Den primære grund var, at man foran sig så en meget stor teknologisk udvikling både på det KI- og det KUmæssige område. Det har vi også oplevet på TAK, hvor arbejdsfelterne blev større og større, så det til sidst var værd at overveje, om man simpelthen kunne køre det sammen. Den anden grund til det er, at man generelt gerne ville se nærmere på KI- og KU-uddannelserne, fordi det var de tjenestegrene, hvor der var allermest personelomsætning forstået på den måde, at vi havde dem i kortest tid. Vi gik så ind og kiggede på, om vi kunne lave et andet forløb, således at vi kunne få de der har en funktionsuddannelse ud til skibene noget tidligere, så der ikke gik for lang tid fra selve funktionsuddannelsen og til de kom ud og fik noget enhedsuddannelse og erfaring, så vi kunne anvende dem. De forsvandt lynhurtigt og det gjorde simpelthen, at taktikuddannelsen havde svært ved at følge med og producere tjenestegørende ligeså hurtigt, som de forsvandt. Arbejdsgruppen kom så hen ad vejen med en anbefaling om, at man sammenlagde de to tjenestegrene og gjorde det på en bestemt måde. Det er så det, vi er ved at arbejde i i dag at få beskrevet det forløb helt præcist, for det bliver et meget anderledes forløb, end det har været tidligere. 10

11 SKnyt - december årgang - nr. 6 Forløbet i den sammenlagte uddannelse Det der er bestemt fra SOKs side nu er, at alle der kommer ind får en basisuddannelse og herefter kommer de så op til os på Taktikkurset og får 18 ugers funktionsuddannelse taktik, kalder vi det det er en blanding af KI og KU, som kommer til at tage ligeså lang tid som en tidligere funktionsuddannelse på bare et af specialerne. I Arbejdsgruppen fandt man ud af, at der faktisk var mange ting, som uddannelserne havde til fælles som f.eks. fleetwork, og de her overlap gør, at man allerede der har ryddet nogle timer. Når de så er færdige med de 18 uger hos os, kommer de ud i en enhed og får et uddannelsesforløb dér. Det har de altid fået, men nu bliver det mere struktureret, for når de kommer ud fra TAK, kan de fungere under det, vi kalder for vejledning. Det vil sige, at de skal gå på siden af en gammel mand forstå mig ret en MOKS, KIA eller en LERA. Der får de lige det sidste og så kan de egentlig gå en selvstændig radio- eller O-rumsvagt. Det gør de så i 12 måneder, hvorefter de kommer og får en efteruddannelse hos os. Så efter et forløb på næsten to år er de sådan set helt færdiguddannede og specialiserede. Kan I godt holde på de nye tjenestegørende? Godt spørgsmål. Det ved vi ikke endnu. Det første hold starter 31. oktober 2011, så det er en erfaring vi må høste over de næste år. Nu siger du, at KI og KU er ved at nærme sig hinanden - er selve det tekniske på radioen og broen også begyndt at nærme sig hinanden? Altså, man kan sige, at bortset fra THETIS-klassen, så er hele omdrejningspunktet jo C-flex, som alt kører ind igennem. Det er ligegyldigt om det er billedopbygning, message-handeling eller om det er link. C-flex er ligesom stenen, alting står på. Så også derfor giver det god mening at samle de to specialer, for det kommer til at tage udgangspunkt i C-flex uanset om man skal sætte kommunikation op eller sidde og plotte spor. Kommunikationssystemerne har ændret sig meget, så rent teknologisk begynder tingene altså at krumme sammen. Hvad med de mennesker der er inde nu? Lad os sige en gammel telegrafist der har virket i 15 år - skal vedkommende omskoles? Det har vi diskuteret meget. Taktikkurset sidder i en arbejdsgruppe som hedder Arbejdsgruppen For Implementering af Taktisk Speciale, som kommer med en rapport til marts. Det er to ting i det: det kræver mange ressourcer f.eks. at skulle omskole en KI'er til en KU'er ud over dem, vi skal producere på TAK. Det skal dog ikke være det, der er det bestemmende, men argumentet er så også, hvor mange det drejer sig om. Lige nu er personelomsætningen ikke så stor for KI og KU, som den var for bare to år siden. Men først må vi få lavet den her specialebeskrivelse færdig, og hvor mange er der så tilbage De sidste 11

12 SKnyt -december årgang - nr. 6 KU'ere kom ud i februar måned og den sidste KI-afgang er uddannet. Så der kommer ikke flere. Det vi ser, at de her KI'ere og KU'ere skal kunne, er først og fremmest at støtte de nye TAKtik'ere, når de kommer ud i skibene. Lad os så få noget erfaring med det først, inden vi begynder at vurdere, hvad vi gør langt hen ad vejen. Det er den ene del af det og den anden del, som vi faktisk er begyndt på allerede nu er, at vi tager de erfarne og dygtige og sætter dem på fagkursus allerede nu. Det kursus som sergenterne også får. Det får de i deres egen tjenestegren og det er for at styrke dem og fordi vi forudser, at den her taktikuddannelse selvfølgelig kommer til at give lidt udfordringer... Vi kommer til at rette til hen ad vejen, det er helt sikkert. Det er jo helt nyt, det her. Det vil vi tilbyde dem, selvom det ikke bliver alle, for vi kan jo ikke tage alle KI'ere og alle KU'ere op til os, men de, der har et ønske om det, vil blive tilbudt det her fagkursus. Med henblik på en vis faglig stolthed, frygter I så, at der vil ske frafald på baggrund af sammenlægningen? Det ved jeg sørme ikke. Det er utrolig svært at sige. Det er klart, at sådan nogle ændringer her altid giver nogle rystelser i et system. Specielt et som vores. Du må næsten spørge FPT om det. Det kan jeg ikke svare på. Foto: halvanden 3D-radar og to HF-piskantenner. KI og KU spiller sammen. Bliver der brug for færre konstabler i arbejde når nu én konstabel pludselig kan to områder? Nej, for normmæssigt forbliver det det samme. Det er ikke sådan, at der bliver færre normeret til f.eks. AB- SALON det vil forblive de samme KI-/KU-normer, der vil bare stå TA i stedet. Så det vil være norm-neutralt. Man har ikke tiltænkt sig at skære i normerne overhovedet. Det er da rart at vide. Hvordan tror du sammenlægningen vil blive modtaget hos de menige? Det må du næsten spørge Eskadrerne om, men jeg tror... som mennesker er vi jo altid skeptiske over for det nye, så der er ingen tvivl om, at det vil blive en udfordring, for det kommer til at kræve nogle nye rutiner i skibene. Men jeg tror, man skal prøve at se det som en positiv ting i relation til f.eks. de skibe vi har i Nordatlanten, hvor besætningen ikke er særlig stor, så her kan man se det som en mulighed for at man bedre kan dække hinanden ind. At der ikke kun er én mand der kan én bestemt ting. Man vil nok kunne komme til at lave et bedre opgave-sammenfald. Så jeg tror, man skal lade det bundfælde sig og forsøge det her Vi vil spørge ud til alle, hvad erfaringen var med det her. Hvor ramte vi rigtigt og hvor ramte vi forkert og så er det jo alles pligt at komme og sige, hvad der fungerede godt og mindre godt. Det er jo et samspil. Har I planlagt at indhente erfaringer? Ja, det kommer helt bestemt, men hvornår, ved jeg ikke endnu, for de første taktik-gaster rammer jo først skibene i foråret Og vi er på TAK først nu i gang med at beskrive de præcise fagplaner og lektionsoversigter på uddannelsen, så de ting ligger heller ikke fast endnu. Men det vil de selvfølgelig gøre, inden uddannelsen starter, så det er vi i fuld gang med at få sat sammen. Hvordan vil I formidle sammenlægningen ud til de nuværende KI'ere og KU'ere? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Nu skal Implementeringsrapporten først og fremmest sendes til SOK og godkendes dér. Den vil helt sikkert også komme med et oplæg til, hvordan vi gør det, for det har du ret i, at vi skal have gjort. Og langt hen ad vejen vil det blive gennem de medier, der nu er du er her jo i dag, det er jo et super godt eksempel på, hvordan vi kan formidle at det her rammer os lige om lidt. Også gennem vores hjemmeside er det der, vi vil formidle det i første omgang. Ellers vil vi helt sikkert tage fat 12

13 SKnyt - december årgang - nr. 6 på eskadrerne og høre, hvordan de synes, vi kan formidle det. Desuden bliver der i uge 49 på TAK afholdt et KI/KU-seminar med netop den nye TAK-uddanelse som tema. Jeg tror det er meget vigtigt, for hvis man går som tjenestegørende på et skib og pludselig hører et eller andet, så kan man gå hen og blive utryg og man kan føle sig snigløbet... Det vil helt sikkert også komme, men vi har ikke lagt en strategi endnu, netop fordi der er lang tid, til det kommer. Men det skal vi have gjort og det skal vi have gjort, når vi ved, hvordan uddannelsen præcis ser ud, for det ved vi ikke endnu. Vi kender den kun i store træk. Jeg mener, at vi skal kende den ordentligt, så vi kan beskrive det helt og ikke komme med en halv flugt. Det skal fortælles ordentligt første gang og derfor har vi ikke sagt så meget endnu. Måske svarer jeg lidt vævende, men det er fordi, vi ikke er helt færdige med analyserne af den del endnu. Jeg har søgt efter det på nettet, men har ikke kunnet finde noget særligt. Men man hører jo fuglene synge rundt omkring... Den KI/KU-rapport om, hvorvidt man skulle sammenlægge tjenestegrenene, blev først godkendt lige omkring sommerferien, så den er ganske, ganske ny. En af arbejdsgrupperne fik sit kommissorium i maj vi fik at vide for et halvt år siden, at vi skulle sætte det her i værk, og så skal vi jo lige finde ud af, hvordan vi gør det. Så derfor kan vi ikke rigtig melde ud, førend vi præcis ved, hvad det her egentlig er. Men det skal nok komme. Helt bestemt. Det var spændende at høre om, og også betryggende at vide, at det her ikke sker, fordi der skal skæres i personellet. Nej slet, slet ikke. Det er ikke det, der er tanken og det er heller ikke noget, som står i nogle af de papirer, jeg har liggende på det her overhovedet. Det er rent fagligt og for at få noget rekommandation omkring KI og KU. Man kan gå på vagt i O-rummet den ene dag og så kan man gå på vagt i radio-rummet den anden dag. Det er det, der er sigtepunktet. Der er ikke nogen der skal bortskæres ikke på baggrund af det her, i hvert fald. Ved du om der er flere steder i søværnet, hvor man påtænker at lægge tjenestegrene sammen? Nej, ikke hvad jeg har hørt af. Jeg kan heller ikke lige se, hvilke det skulle være. Men skulle det ske, kan vi i hvert fald se, at det ville blive en langtrukken proces. Det er fire år siden at den her proces begyndte at røre på sig, så jeg kan sige, at skulle noget tilsvarende ske, så bliver det absolut ikke i morgen, at det kommer til at ske! Indmeldelse i Søværnets Konstabelforening Fornavn(e): Efternavn: Tjenestested/enhed: Adresse: Postnummer og by: MA-nummer: CPR: Kontonummer til PBS-betaling: Reg.: Kontonr.: Sendes til Søværnets Konstabelforening, Mose Allé 13, 2610 Rødovre Indmeldelse kan også foretages via 13

14 SKnyt -december årgang - nr. 6 Konstabelgruppernes dårlige lønudvikling under CS Konstabelgruppernes lønudvikling varetages af CS, der totalt domineres af sergentgruppen, hvilket også klart afspejler sig i lønudviklingen for de to grupper. Et resultat af CS nuværende organisationsstruktur. Af Hans Frederiksen Grafik: FPT, Hans Frederiksen og Bjarne Mørup Olsen. CS har i årevis haft aftaleretten for sergentgrupperne i hæren, søværnet og flyvevåbnet samt marine- og flyverkonstablerne, hvilket også klart afspejler sig i lønudviklingen for sergent- og konstabelgruppen. Sergenterne har klart udnyttet deres dominans i bestyrelsen til at sikre sig en pæn del af aftaleprovenuet gennem de sidste 12 år. Fast løn og faste tillæg Da NY LØN blev indført, fastlagde man samtidig, at sergentgrundlønnen altid skal være højere end den højeste konstabelgrundløn. Det vil sige, at en sergent på 22 år uden erfaring og med en kort tjenestetid var højere lønnet end fx en 55-årig marine- / flyverspecialist. I 2008 indførte man de to faste funktions og uddannelsestillæg for sergentgruppen, så den faste grundløn med faste tillæg gav sergentgruppen et betydeligt løft. Konstabelgrupperne fik ikke på tilsvarende vis et fast tillæg. Kvalifikationstillæg Konstabelgruppen i søværnet og flyvevåbnet fik tildelt 11 mio. kr., som de skulle forhandle individuelle kvalifikationstillæg med udstikkeren om hvert tredje år. Første gang i Endnu engang havde CS forhandlet en overenskomst på plads med betydelige hensyn overfor sergentgruppen, mens den dårligst stillede gruppe forhandlingsmæssigt, selv skulle og fortsat skal forhandle individuelt om kvalifikationstillæg. For at forstå CS forhandlingsgrundlag skal man se lidt på, hvordan deres interne forhandlingsgrundlag er. Det samlede lønprovenu i CS er baseret på sergentgruppen fra de tre værn og konstabelgrupperne fra søværnet og flyvevåbnet. Sergentgruppens dominans Beslutningsgrundlaget i CS er en bestyrelse på 17 personer. 13 sergenter, to flyverkonstabler, en marinekonstabel og en mekaniker fra søværnet. Man skal ikke være matematiker for at danne sig et grundlag over, hvordan vægten af beslutningerne tages i CS bestyrelse. Beslutningen om at sergenten altid skulle have højere grundløn end den ældre erfarne marine- / flyverspecialist blev af mange i konstabelgruppen betragtet som en hån mod dem. Det var jo dem, der fagligt og erfaringsmæssigt skulle hjælpe sergenten med at få erfaring som mellemleder. En sergent er jo faktisk i lære for at kunne blive oversergent, som er den, der betragtes som rigtig mellemleder. Der er dog undtagelser, der bekræfter reglen. Flere sergenter kommer fra konstabelgruppen i en mere moden alder. Formanden for SK lægger da heller ikke skjul på sin utilfredshed med, at CS ikke vil ændre sin struktur til en todelt for sergenthenholdsvis konstabelgruppen, eller slipper konstabelgruppen, så de kan søge fællesskab med HKKF. 14

15 SKnyt - december årgang - nr. 6 Sergentgruppen er i overtal i CS, derfor vil de altid dominere beslutningsprocessen. Det giver sig også udslag i tillidsmandssystemet på arbejdspladserne. Ligesom det også skaber mange problemer ved indstillinger til kvalifikationstillæg, hvor det for mange sergenter er svært at adskille tjenesteopgaven og foreningstilhørsforholdet. * Sergenter * Hærens konstabler har egen overenskomst og regnes derfor ikke med. Konstabler Vi kan lide det eller lade være, men det er altså CS, der har nøglen til at ændre på tingenes tilstand, ja og så FPT, selvfølgelig, men det er stort set det samme, siger Bjarne Krogh-Pedersen. I det mindste når det drejer sig om konstabelgruppens aflønning, og det er hvad enten vi taler om søværnet eller flyvevåbnet, kan det se ud som om, at der i forholdet mellem CS og FPT ikke Konstabel- og sergentgruppens lønudviklingen under CS-aftalen fra 1997 til 2009 Hæren Selvom sergentgruppen fik de faste tillæg ind i 2008 tildeles de også kvalifikationsmidler til forhandling. Som det ses af FPTs skema øverst på siden, er sergentgruppen også her pænt med. Søværnet Flyvevåbnet er et traditionelt arbejdsgiver/fagforeningsforhold men snarere en aftale om eller accept af at de kroner, der kan spares hjem på konstabellønninger hovedsageligt kan anvendes til at forgylde sergenterne, mens resten forbliver hos arbejdsgiveren. Det kan jeg da godt forstå, at bestyrelsen i CS ikke er interesserede i at ændre på de er jo da næsten allesammen sergenter. Og FPT har åbenbart heller ikke interesse i at ændre på tingenes tilstand, - hvis bare sergentgruppen får det de skal have er der jo borgfred. Meget forståeligt, og uhyre meget usympatisk. Jeg ved da godt, at det er teorier, jeg kaster på bordet, men tallene i tabellerne indikerer i høj grad, at tingene kan være som jeg beskriver det her. Så det ligner aftalt spil, men jeg kan naturligvis ikke vide det. Værnsfælles I alt så organisationen følger forsvarets struktur, så længe vil konflikten imellem de tre organisationer CS på den ene side og SK og FKKF på den anden side bestå. Der er stadigvæk nogle, der ikke har forstået, hvad der ligger bag Søværnets Konstabelforenings (og senere Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalsforenings) opståen. De, der ikke har forstået eller har været for ensporede til at sætte sig rigtigt ind i sagerne tror fejlagtigt, at der ligger personspørgsmål bag. Det gjorde der ikke, og det gør der ikke. Det er alene i spørgsmålene omkring den én- eller tostrengede struktur, at problemerne ligger gemt. At det så har medført nogle knubbede ord undervejs, får det til at ligne personspørgsmål, men det er altså strukturelt, at problemerne var og ifølge de viste tabeller stadigvæk er. Til forandringen pr. årsværk har sergentgruppen fået 17% mens konstabelgruppen kun har fået 11,2%. Af tillægssummen er forandringen til sergentgruppen 24,93% og 13,12% til konstabelgruppen. Så den nøgle, som CS har og som kan løse op for denne skævvridning imellem manuelle og mellemledere, den forventer jeg bestemt ikke, at de vil benytte. Og indtil man i CS vil erkende, at der er brug for en to-strenget struktur, Fortsættes > 15

16 SKnyt -december årgang - nr. 6 Konstabelgruppernes dårlige lønudvikling under CS Hærens konstabler har egen aftaleret og er derfor ikke med i diagrammerne Fordeling af sergenter og konstabler 2009 Fordeling af sergenter og konstabler 2010 Konstabelgruppen udgør 42% Sergentgruppen udgør 58% Konstabelgruppen udgør 40% Sergentgruppen udgør 60% Grundlaget for diagrammerne kan ses i tal på modstående side > Fordeling af individuelt forhandlede tillæg i 2009 Fordeling af individuelt forhandlede tillæg i 2010 Konstabelgruppens andel af tillægsmidlerne udgør i % og sergentgruppens andel udgør 75% Konstabelgruppens andel af tillægsmidlerne udgør i % og sergentgruppens andel udgør 77% 16

17 Konstabelgruppernes dårlige lønudvikling under CS SKnyt - december årgang - nr. 6 -Disse diagrammer understøtter vore erfaringer nemlig at CS er rigtig gode til at belønne mellemlederne på bekostning af konstabelgruppen. Det man kunne forlange var selvfølgelig, at tillægsmidlerne blev fordelt så de svarede til andelen af ansatte. -Det bekræfter vores opfattelse af, at man skal kigge langt efter en saglig forvaltning hos CS af konstablernes interesse, når det gælder løn og tillæg. -Det jeg har beskrevet i denne artikel, er den eneste årsag til, at CS absolut ikke ville afgive forhandlingsretten til konstabelgruppen, det ville nemlig betyde at sergentgruppen i 2010 ville have haft 25 % mindre til rådighed til individuelt forhandlede tillæg. Bjarne Mørup Olsen forretningsfører, SK Kilde: Forsvarets Personeltjeneste 17

18 SKnyt -december årgang - nr. 6 faglige sager og noter af Bjarne Mørup Olsen Løntræk Et medlem har for nylig konstateret at FPT har foretaget modregning i hans løn uden at han var orienteret i forvejen. Medlemmet bliver selvfølgelig meget overrasket da den udbetalte løn i hvert fald ikke rækker til hele måneden. Det er grotesk at FPT, i sager hvor de mener at en ansat har fået forkert løn, tror de kan tillade sig at tilsidesætte alle gældende regler for tilbagebetaling og anstændig behandling af de ansatte. Vi har tidligere skrevet til FPT i lignende sager og det er ufatteligt at forsvarets personalechef stadigvæk tillader at hans ansatte åbenbart skal gøres retsløse hver gang FPT begår fejl. SK hjælper nu medlemmet med at få sagen på ret kurs så der kommer en retfærdig og menneskelig løsning på sagen. Tillæg til marinespecialister Er du fyldt 43 år og marinespecialist på gammelt lønsystem bør du få et marinespecialisttillæg på 993,92 kr. pr. måned. Selv om tillægget har eksisteret siden 1996 hænder det stadigvæk at et medlem må konstatere at det udebliver. Vi skal derfor opfordre til at man kontrollerer lønsedlen og er man det mindste i tvivl bør man selvfølgelig kontakte SK, så løser vi problemet for dig. Disciplin og det moderne forsvar Denne overskrift har Forsvarschefen (FC) brugt til sin leder i medarbejderbladet FORSVARET fra november FC anfører i sin leder bl.a. at disciplin kan opleves som begrænsende og jeg er sikker på, at vi alle til tider tænker, at vi ville kunne gøre ting bedre, hvis vi bare fik lov til at gøre, som vi ville, og ikke behøvede at efterleve regler eller krav. Når man læser historien andetsteds på denne side om hvordan FPT, som jo er direkte underlagt FC, behandler ansatte der (måske) har fået en forkert løn, så meget i strid med reglerne, kan man godt tvivle på om FC s gode hensigter har nogen gang på jord. Kritisk sygdom og livsforsikring Som ansat i forsvaret er man omfattet af statens gruppelivsforsikring med en dødsfaldssum på ,- kr. Til forsikringen er der tilknyttet en dækning på kr. hvis man bliver ramt af en kritisk sygdom, f. eks. kræft, blodprop i hjertet mv. Listen omfatter mange forskellige sygdomme og skulle man være uheldig at få konstateret en alvorlig sygdom bør du kontakte os, så hjælper vi dig gerne med yderligere oplysninger og hjælp. 18

19 SKnyt - december årgang - nr. 6 Her ses tre af de nu udfasede SF-300-enheder. SØLØVEN og HAVKATTEN er de eneste enheder af den klasse, der stadig sejler under dansk flag SØLØVEN ombygges til dykkerskib Søværnets hidtidige dykkerfartøj, LÆSØ, søsat i 1973 er blevet oplagt i APR 2009, idet man ikke kunne få søfartsstyrelsen og arbejdstilsynet til at forlænge dispensationerne. LÆSØ er afrigget og solgt OKT For at genoprette en dykkeruddannelseskapacitet i Søværnet efter udfasning af LÆSØ er det besluttet at gennemføre en omkonfiguration af en enhed af Flyvefiskenklassen (SØLØVEN) til anvendelse som dykkeruddannelsesfartøj frem til Flyvefisken-klassen eller standard flex 300 står ellers til udfasning men Søløven bliver ombygget så pladsen bliver bedre udnyttet. Man får en større platform, undervisningslokale og bedre indkvartering for dykkereleverne. Selve ombygningen koster over 30 millioner kroner og næsten alle ønsker fra brugerne er blevet opfyldt, og der har været en del, for SØLØVEN skal dække Søværnets behov for scuba- og dybdedykkeruddannelsen med dyk ned til 80 m, og det kræver en del udstyr. Søløven bliver udrustet med et infirmeri, en kran til udsætning af dykker- og sikkerhedsfartøj, et trykkammer med plads til minimum fire personer, dykkerleder-stationer, dykkerklokke, mulighed for helikopter-evakuering og masser af plads til dykkerudstyr. En vigtig detalje er også, at der skal være backup for alle systemer, så hvis et system bryder ned, så har det ingen betydning for dykkernes sikkerhed. En del af dykkermateriellet fra LÆSØ kan genbruges, og det bliver renoveret, inden det bliver monteret på SØLØVEN, der også får renoveret bro og et periodisk eftersyn, inden det kan fungere som Søværnets nye fartøj til uddannelse af dykkere. Der er blevet indgået kontrakt med Faaborg Værft, som i uge 34 gik i gang med selve ombygningen og periodisk eftersyn samt opdatering af fartøjets navigations- og kommunikationssystemer. Ombygningen skal være færdig i AUG 2011 og så får fremtidens dykkerelever langt bedre vilkår, når de skal uddanne sig. kilde: FMT foto: SOK arkiv 19

20 SKnyt -december årgang - nr. 6 FORSIKRINGSOVERSIGT aktuelle belø ARBEJDSSKADER Ifølge lov om forsikring mod arbejdsskader (Lov 848 af 7/9-2009) - loven er kompleks og her er nogle hovedtræk: Tab af erhvervsevne: Udbetales ved min. 15% erhvervsevnetab. Løbende udbetaling afhængig af årsløn - 100% tab udbetales med 4:5 af årslønnen. Mulighed for kapitalisering (engangsbeløb) når erhvervsevnetab på 50% eller mere. (fx: ved 65% tab af tidligere årsløn = kr. pr. måned). UDSENDELSE Forsikringer m.v. under udsendelse på mandat i udlandet med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver. Forsvarets særlige erstatningsordning og FG IN- TOPS Under udstationering i udlandet er personellet omfattet af følgende erstatninger i tilfælde af invaliditet og død: Ved 100% invaliditet kr. (udbt. fra 5% mén) Ménerstatning: Udbetales ved mén på min. 5%. Ved méngrad på 100% udbetales kr. Dødsfaldsdækning: Forsørger Ikke forsørger kr kr. Tab af forsørger: Løbende udbetaling, 30% af årsløn eller engangsbeløb (fx: afdødes årsløn kr. = kr. pr. måned i max 10 år). Særligt overgangsbeløb til ægtefælle ved dødsfald: kr. Forsørgertab til børn er afhængig af den afdødes årsløn i året før skaden (udgør 10% af årslønnen),og løber til barnets 18. år. Er barnet under uddannelse, kan ydelsen evt. løbe til det fyldte 21. år. Hvis afdødes årsløn fx var kr., bliver den månedlige ydelse kr. Der ydes betaling af udgifter til sygebehandling, optræning og hjælpemidler. Kommer du til skade skal anmeldelse foretages inden ni dage efter tilskadekomsten til Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor (FAEK). Er man utilfreds med FAEK's afgørelse, kan sagen ankes til Arbejdsskadestyrelsen, og er man ikke tilfreds med deres afgørelse, kan sagen ankes til Ankestyrelsen. SK er behjælpelig med sagsbehandling m.v. i forbindelse med medlemmernes arbejdsskader. Forsikring mod tab af personlige ejendele m.m. Mister du personlige ejendele m.m. henvises til aftale med FKO om, at forsvaret udbetaler en kulancemæssig godtgørelse på maksimalt kr. pr. person, der mister personlige genstande under udlandstjenesten, såfrem personellet forinden udsendelse orienteres herom. Forsvarets erstatningsansvar omfatter de private genstande, som normalt kan forventes medbragt på en arbejdsplads, og som eksempelvis befinder sig i private skabe. Ansvaret omfatter som hovedregel således ikke penge og kostbare genstande, som fx dyre armbåndsure, fjernsynsapparater, smykker og malerier. Efterindtægt: Ved dødsfald får din ægtefælle og børn under 18 år et beløb som efterindtægt, svarende til din løn i 1-3 måneder. Hvis dødsfaldet er sket som følge af tjenesten, udbetales efterindtægt i 6 måneder. Hvis du er tjenestemand, ydes efterindtægt i 12 måneder. Du kan kontakte din udstikker og få nærmere oplysninger. Se nærmere på: Forsikring & Erstatning Hvert andet år modtager tjenestemænd og tjenestemandslignende personel en pensionsoversigt med beregning af deres fremtidige pension. Siden er oprettet af Personalestyrelsen. Her kan man selv beregne sin pension. Og det er muligt at lave pensionsberegninger på selvvalgte pensioneringstidspunkter, herunder også pension ved invaliditet og dødsfald. Samtidig kan tjenestemanden kontrollere, at de pensionsrelevante registreringer er korrekte. BEREGN SELV DIN PENSION Er en hjemmeside udgivet i et samarbejde mellem pensionskasser, pengeinstitutter, offentlige myndigheder m.v., hvor man kan finde overblik over efterløn og pensioner, samt ydelser ved alvorlig sygdom, ulykker, dødsfald m.m. Hjemmeside for Offentligt Ansattes Organisationer. Her kan man finde den aktuelle pensionsoversigt med antal år og skalatrin. 20

21 SKnyt - december årgang - nr. 6 bsstørrelser FORSIKRINGSOVERSIGT Tag oversigten med når du taler forsikring med din assurandør eller bank CFU forsikringsaftale, som gælder alle ansatte i staten - Aftale nr hos Forenede Gruppeliv: Gruppelivsforsikring med en dødsfaldsdækning på kr. Forsikring som udbetales ved konstateret kritisk sygdom på kr. (Se også: Børnesum på kr. pr. barn under 21 år. Der betales skat af præmien for denne forsikring over lønsedlen. Øvrige forsikringer som gælder for ansatte med kapital- eller arbejdsmarkedspension - også for SK's medlemmer. Gruppelivsaftale med en dødsfaldsdækning på kr. Der er yderligere tilknyttet en sum ved ægtefællens død før 60 år på kr. Desuden er der tilknyttet en erhvervsudygtighedsdækning på kr. pr. år. Og ved medlemmets død kr. pr. år til evt. børn. Der betales præmie og ABRI for denne forsikring over lønsedlen. For korttidsansatte omfattet af bonusordningen: Særligt beløb ved dødsfald i tjenesten: Ved dødsfald ydes der afdødes ægtefælle et særligt beløb på kr. Et tilsvarende beløb udbetales til hvert af afdødes børn under 18 år. Det samlede beløb kan dog ikke overstige kr. Særligt beløb ved tilskadekomst i tjenesten: I tilfælde hvor korttidsansat personel afskediges som følge af en i tjenesten pådraget invaliditet, ydes der den pågældende et særligt beløb, der ved 100% invaliditet andrager kr. Ved lavere invaliditet nedsættes beløbet tilsvarende. Ordningen er arbejdsgiveradministreret. Tjenestemændenes Forsikring Her kan medlemmer af SK og familiemedlemmer tegne private fordelagtige forsikringer. Forsikringer omfattet af SK's medlemsskab, og indbefattet i kontingentet: Alle medlemmer er omfattet af: Gruppelivsforsikring med en dødsfaldssum på kr. ved medlemmets død og kr. ved ægtefælles død. Fritidsulykkesforsikring på kr. med dækning for tandskader og brilleskader. Kollektiv fritidsansvarsforsikring ved udstationering af den danske stat på internationalt mandat, Det Danske Folketing og/eller Den danske Regering. Forsikringen dækker ved skade på personer op til kr. og ved skade på dyr og ting - op til kr. Sundhedsforsikring SK har indgået aftale med TRYG om en sundhedsforsikring. Forsikringspræmien opkræves sammen med fagforeningskontingentet såfremt medlemmet ønsker denne forsikring. Det er muligt privat at tilkøbe en sundhedsforsikring for ægtefælle/samlever og børn under 21 år. Denne forsikringspræmie opkræves i givet fald af TRYG. Kontakt SK for yderligere oplysninger. OBS Det kræver megen plads at oplyse udtømmende om pensioner/forsikringer og ovenstående er kun en omtale af nogle hovedtræk. Gå til kilderne eller foreningen hvis du vil vide mere. Forsikringsselskaberne tjener penge på at forsikre - ofte rigtig gode penge, og det er ikke selskaberne som beskytter dig mod at være unødigt dobbeltforsikret! Når du tegner private forsikringer er det altid en god ide at spørge om udbetalinger forudsætter, at ingen andre udbetaler for samme forsikringsbegivenhed. Man kan i princippet forsikre sig mod stort set alt. Yderligere oplysninger kan indhentes fra foreningens kontor

22 SKnyt -december årgang - nr. 6 Nu' det jul igen... Julehilsen til SKnyt's læsere Tiden flyver af sted, altså ikke arbejdsdagene, der nærmest snegler sig af sted. Men ellers er det faktisk rigtigt: Tiden flyver af sted. Når man er her i nærheden af årsskiftet er det oplagt at skue fremad og forsøge at se, hvad det kommende år bringer. Og det er oplagt at kigge sig tilbage og se, hvad der er hændt siden sidste årsskifte. Og så samtidig reflektere lidt over, hvor hurtigt det i grunden er gået. Her til jul er der gået et år siden sidste vinter satte ind med kulde og sne i de største dynger i mands minde. Jeg synes lige, at jeg er holdt op med at skovle sne, men alligevel er der hændt en masse i den mellemliggende tid: Søværnets Konstabelforenings bestyrelse har holdt en række bestyrelsesmøder, hvor vi kontinuerligt har udstukket kursen for vores forening med fornødent hensyn til vores økonomi. SK har holdt et fantastisk Tillidsmandskursus på Dansk Metals flotte kursusejendom i Jørlunde. Vi har en gang for alle fået fastslået, at Søværnets Konstabelforening er fuld-gyldigt medlem af Offentligt Ansattes Organisationer (OAO), selv om stærke kræfter forsøgte at lempe os ud af bagdøren. Vi har gang på gang haft situationer, hvor vi med al tydelighed kan se de kæmpemæssige fordele, som SK har haft ved sin indtræden i CO-Søfart og det faglige fællesskab, der findes her. Vi har fastholdt vore relationer til Tjenestemændenes Forsikring, hvor rigtig mange af vore medlemmer efterhånden har tegnet forsikring. Det nære samarbejde vi har med det, der indtil i sommer hed STA, men som nu hedder min A-kasse, fortsætter ligeledes med uformindsket styrke. Vi var en brik i det store spil omkring festligholdelse af søværnets 500-års fødselsdag, hvor vi havde vores egen stand på kajen. SK var igen i år inviteret med i Holmens Kirke til gudstjeneste m.m. på Flagdagen, den 5. september. Vore sagsbehandlere har igen i år med succes løst en lang række sager, både overfor arbejdsgiveren og overfor andre myndigheder. Vi har strammet op på vort blad, SKnyt, så vi nu udsender et produkt som vi i høj grad er tilfredse med, og som vi med glæde deler ud til interesserede læsere. Søværnets Konstabelforening er med i arbejdet frem til de overenskomstforhandlinger, der snart går i gang og som gerne skulle give os endnu bedre vilkår for vore medlemmer. Og så videre og så videre... Kort fortalt, så er der virkelig gang i vores fantastiske fagforening, som jeg uden at rødme betegner som en af landets bedste. Vi har en meget høj grad af tilfredse medlemmer, og det er vi stolte over. Og hvad skal vi så få tiden til at gå med i det kommende år? Tja, et par gode gæt kommer her: Det skulle undre mig meget, om ikke der stadig bliver en mængde større eller mindre tvister, hvor FPT fortsætter deres uvane med hvis det er muligt at forvalte efter lavest mulige fællesnævner og som oftest til vore medlemmers ugunst. Det er tidskrævende for vore sagsbehandlere og yderst kritisabelt overfor vore medlemmer. Så bliver det jo også et år, hvor overenskomsten skal i hus. Vi er med hele vejen op til forhandlingerne går i gang i Finansministeriet, og selv om finanskrisen kradser håber vi da på forbedrede vilkår for vore medlemmer. Til sommer afholder Søværnets Konstabelforening sin syvende ordinære kongres, hvor vi bl.a. skal have valg til bestyrelsen og vi skal have vore vedtægter justeret ind, så de matcher udviklingen i forsvaret. Igen i det nye år skal der være Tillidsmandskursus på Metalskolen i Jørlunde, datoerne ligger i skrivende stund endnu ikke fast. Men inden alle disse opgaver løber af stabelen har vi lige en jule- og nytårsperiode, der skal nydes i fulde drag. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at ønske SKnyt s læsere både medlemmerne og alle I andre en rigtig god jul og et godt nytår. Jeg håber, I alle må komme godt ind i det nye år, og jeg håber og tror, at 2011 vil blive endnu et godt år for jer og for Søværnets Konstabelforening. Stor julehilsen til alle Bjarne Krogh-Pedersen formand 22

Marinekonstabelgruppens fagblad 13. årgang nr. 4 - august 2010. nyt. vi tør det - vi gør det

Marinekonstabelgruppens fagblad 13. årgang nr. 4 - august 2010. nyt. vi tør det - vi gør det Marinekonstabelgruppens fagblad 13. årgang nr. 4 - august 2010 nyt vi tør det - vi gør det nyt Marinekonstabelgruppens fagblad Søværnets Konstabelforening Mose Alle 13-2610 Rødovre Telefon: 33 45 46 47-36

Læs mere

bladet! Sidste klargøring på 'Esbern Snare' før afgang side 12-14 P-Kval giver kvaler nummer 3 oktober

bladet! Sidste klargøring på 'Esbern Snare' før afgang side 12-14 P-Kval giver kvaler nummer 3 oktober nummer 3 oktober bladet! 2013 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet Sidste klargøring på 'Esbern Snare' før afgang side 12-14 P-Kval giver kvaler side side 5 14-18 Søværnets Konstabelforening

Læs mere

nyt Arbejdsmiljø Påtænkt afskedigelse forbedret af SK side 6 Ekstremsport på toppen side 18-19 TEMA 2012

nyt Arbejdsmiljø Påtænkt afskedigelse forbedret af SK side 6 Ekstremsport på toppen side 18-19 TEMA 2012 nummer 4 august 2012 Marinekonstabelgruppens fagblad nyt Påtænkt afskedigelse forbedret af SK side 6 Ekstremsport på toppen side 18-19 TEMA 2012 Arbejdsmiljø side 10-11 Arbejds- og studiemiljø i fokus

Læs mere

nummer 5 oktober 2012 Marinekonstabelgruppens fagblad nyt Nedtælling på Grønlands Kommando side 12-20 TEMA 2012 Arbejdsmiljø side 10-11

nummer 5 oktober 2012 Marinekonstabelgruppens fagblad nyt Nedtælling på Grønlands Kommando side 12-20 TEMA 2012 Arbejdsmiljø side 10-11 nummer 5 oktober 2012 Marinekonstabelgruppens fagblad nyt Nedtælling på Grønlands Kommando side 12-20 TEMA 2012 Arbejdsmiljø side 10-11 Indhold nyt Marinekonstabelgruppens fagblad Søværnets Konstabelforening

Læs mere

bladet! Ni nationer samlet til øvelse til lands - til vands - og i luften side 12-17 Reddernes træning sparet væk side 4-5

bladet! Ni nationer samlet til øvelse til lands - til vands - og i luften side 12-17 Reddernes træning sparet væk side 4-5 nummer 2 juni bladet! 2013 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet Ni nationer samlet til øvelse til lands - til vands - og i luften side 12-17 Reddernes træning sparet væk side

Læs mere

bladet! SK-kongressen sagde JA - FKKF nu en del af SK side 4-6 Faglig sag: Oplagt sag om magtfordrejning side 10 Fremtiden? - uvisheden det værste

bladet! SK-kongressen sagde JA - FKKF nu en del af SK side 4-6 Faglig sag: Oplagt sag om magtfordrejning side 10 Fremtiden? - uvisheden det værste nummer 1 februar bladet! 2013 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet SK-kongressen sagde JA - FKKF nu en del af SK side 4-6 Faglig sag: Oplagt sag om magtfordrejning side 10 Fremtiden?

Læs mere

nyt Arbejdsmiljø TEMA 2012 Fleksjob betyder alt side 14 Enmandshær bag veterankortet side 16 nummer 3 juni 2012 Marinekonstabelgruppens fagblad

nyt Arbejdsmiljø TEMA 2012 Fleksjob betyder alt side 14 Enmandshær bag veterankortet side 16 nummer 3 juni 2012 Marinekonstabelgruppens fagblad nummer 3 juni 2012 Marinekonstabelgruppens fagblad nyt TEMA 2012 Arbejdsmiljø side 10-11 Fleksjob betyder alt side 14 Enmandshær bag veterankortet side 16 Indhold Marinekonstabelgruppens fagblad Søværnets

Læs mere

nyt historien om faglige sager og noter i dette nummer: side 7 og 8 ...og meget mere Marinekonstabelgruppens fagblad 14. årgang nr.

nyt historien om faglige sager og noter i dette nummer: side 7 og 8 ...og meget mere Marinekonstabelgruppens fagblad 14. årgang nr. Marinekonstabelgruppens fagblad 14. årgang nr. 5 - oktober 2011 nyt i dette nummer: Besøg ved Noret alt om lønmodtagerfradrag faglige sager og noter historien om faglige sager og noter side 7 og 8 SK-stafetten

Læs mere

nyt fotoserie vi tør det vi gør det ombygning af søløven skagen skipperskole 4 faglige sager og noter 6 jubilarer 13 det maritime folkekøkken 18

nyt fotoserie vi tør det vi gør det ombygning af søløven skagen skipperskole 4 faglige sager og noter 6 jubilarer 13 det maritime folkekøkken 18 Marinekonstabelgruppens fagblad 14. årgang nr. 1 - februar 2011 nyt fotoserie ombygning af søløven 16 skagen skipperskole 4 faglige sager og noter 6 jubilarer 13 det maritime folkekøkken 18 fusion i co-søfart

Læs mere

bladet! Indkaldelse til ekstraordinær kongres - nye vedtægter side 13-17 Jobsøgning - erfaringer med Forsvarets jobportal side 6-9 nummer 1 februar

bladet! Indkaldelse til ekstraordinær kongres - nye vedtægter side 13-17 Jobsøgning - erfaringer med Forsvarets jobportal side 6-9 nummer 1 februar nummer 1 februar bladet! 2014 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet Indkaldelse til ekstraordinær kongres - nye vedtægter side 13-17 Jobsøgning - erfaringer med Forsvarets jobportal

Læs mere

Marinekonstabelgruppens fagblad 14. årgang nr. 6 - december 2011 nyt

Marinekonstabelgruppens fagblad 14. årgang nr. 6 - december 2011 nyt Marinekonstabelgruppens fagblad 14. årgang nr. 6 - december 2011 nyt vi tør det - vi gør det nyt Marinekonstabelgruppens fagblad Søværnets Konstabelforening Mose Alle 13-2610 Rødovre Telefon: 33 45 46

Læs mere

nyt fotoserie 16 vi tør det vi gør det Velkommen til SK's kongres d. 31. maj 2011 på Sjællands Odde En tur på Kastellet og Forsvarets Bibliotek leder

nyt fotoserie 16 vi tør det vi gør det Velkommen til SK's kongres d. 31. maj 2011 på Sjællands Odde En tur på Kastellet og Forsvarets Bibliotek leder Marinekonstabelgruppens fagblad 14. årgang nr. 2 - april 2011 nyt fotoserie 16 En tur på Kastellet og Forsvarets Bibliotek side 4 Velkommen til SK's kongres d. 31. maj 2011 på Sjællands Odde leder & side

Læs mere

travlt Mere 4,5 % i lønstigning 28 end nogensinde 8 5 TEMA Forsikringer Ny uddannelse Daniel holdt på sin ret Fik hjælp og 24.066 kr.

travlt Mere 4,5 % i lønstigning 28 end nogensinde 8 5 TEMA Forsikringer Ny uddannelse Daniel holdt på sin ret Fik hjælp og 24.066 kr. NR. 1 FORÅR 2015 Daniel holdt på sin ret Fik hjælp og 24.066 kr. tilbage Ny uddannelse 14 22 16 Værnsfælles militærpoliti 5 TEMA Forsikringer Overblik og råd om forsikringer Mere travlt end nogensinde

Læs mere

bladet! nummer 1 februar Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening

bladet! nummer 1 februar Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening nummer 1 februar bladet! 2015 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening FAGBLAD for konstabler og korporaler

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

bladet! Historiske Nyboder et hit blandt køberne side 6-7 nummer 4 december side 14-18

bladet! Historiske Nyboder et hit blandt køberne side 6-7 nummer 4 december side 14-18 nummer 4 december bladet! 2013 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet Historiske Nyboder et hit blandt køberne side 6-7 side 14-18 Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel-

Læs mere

bladet! SK & FKKF ønsker god jul og godt nytår nummer 3+4 december Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening

bladet! SK & FKKF ønsker god jul og godt nytår nummer 3+4 december Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening nummer 3+4 december bladet! 2014 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet SK & FKKF ønsker god jul og godt nytår Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening

Læs mere

Sådan tackler du massefyringer

Sådan tackler du massefyringer Sådan tackler du massefyringer Indhold: Håndbog i massefyringer................. 3 Når rygterne svirrer..................... 4 Kend loven om massefyringer............. 5 Kend loven om virksomhedsoverdragelse....

Læs mere

Integrationsindsatsen skal ud i lyset. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Integrationsindsatsen skal ud i lyset. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Integrationsindsatsen skal ud i lyset Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en Nr. 2 15. årgang juni 2005 Indhold Vi er der, når du har brug for hjælp! Mange medlemmer får gavn af socialrådgiverordningen

Læs mere

KOM POSTEN. Vi passer både på blomster og besøgende. Udgivet af Gartnernes Fagforening for København og Omegn. Tivoli

KOM POSTEN. Vi passer både på blomster og besøgende. Udgivet af Gartnernes Fagforening for København og Omegn. Tivoli KOM POSTEN Udgivet af Gartnernes Fagforening for København og Omegn NR. 3 Maj/juni 2004 Tivoli Vi passer både på blomster og besøgende Læs. 4-5 Gratis i Tivoli og til BonBon-Land forrygende sommerquiz

Læs mere

Redderen. Nr. 3 April 2014 37. årgang

Redderen. Nr. 3 April 2014 37. årgang Redderen Nr. 3 April 2014 37. årgang 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

STATS PENSIONISTEN. Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening. Nr. 4 NOVEMBER 2012

STATS PENSIONISTEN. Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening. Nr. 4 NOVEMBER 2012 Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening STATS PENSIONISTEN Nr. 4 NOVEMBER 2012 Leder: Der er plads til forbedringer i 2013 Generation Y Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i Statspensionisternes

Læs mere

side 4-5 Indhold Side 20-21 LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 19 HJERNEVRIDEREN s. 22

side 4-5 Indhold Side 20-21 LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 19 HJERNEVRIDEREN s. 22 Brancheafdelingens fagblad nr. 9 December 2004 52. år gang Side 4-5 Medarbejdernes sikkerhed side 4-5 Indhold Side 20-21 Trafikale forhold LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 19 HJERNEVRIDEREN s.

Læs mere

infoa Rygcenter ribbet for sosu-personale. De tilbageblevne kun på aftennattevagt

infoa Rygcenter ribbet for sosu-personale. De tilbageblevne kun på aftennattevagt Social- og Sundhedsafdelingen infoa november 2010 nr. 7 Rygcenter ribbet for sosu-personale. De tilbageblevne kun på aftennattevagt og nedsat tid Side 4-6 Tag til generalforsamling tirsdag d. 9. november

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Side 3 Lederen. Side 4-5 Sikkerhed først eller hva..? Side 6-7 Velfærdsforanstaltninger. Side 8-9 Grenaa banen. Side 10-11 Ny i DSB

Side 3 Lederen. Side 4-5 Sikkerhed først eller hva..? Side 6-7 Velfærdsforanstaltninger. Side 8-9 Grenaa banen. Side 10-11 Ny i DSB Side 3 Lederen Side 4-5 Sikkerhed først eller hva..? Side 6-7 Velfærdsforanstaltninger Side 8-9 Grenaa banen Side 10-11 Ny i DSB Side 12-23 Nyt fra Lokalgrupperne Side 23 Opslagstavlen Det Blå Blad Udgives

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

Fængselsfunktionæren 4

Fængselsfunktionæren 4 Fængselsfunktionæren 4 Dansk Fængselsforbund April 2008 Nr. 3-2008 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Fokus på arbejdsmiljø, sikkerhed og uddannelse de næste fire år 16 Grønt lys til ny grunduddannelse 18

Læs mere

Redderen. Nr. 2 Marts 2014 37. årgang

Redderen. Nr. 2 Marts 2014 37. årgang Redderen Nr. 2 Marts 2014 37. årgang 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere