nyt vi tør det - vi gør det Sammenlægningen af KI & KU konstabelgruppernes dårlige lønudvikling DET MARITIME FOLKEKØKKEN varme drinks i en kold tid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nyt vi tør det - vi gør det Sammenlægningen af KI & KU konstabelgruppernes dårlige lønudvikling DET MARITIME FOLKEKØKKEN varme drinks i en kold tid"

Transkript

1 Marinekonstabelgruppens fagblad 13. årgang nr. 6 - december 2010 nyt vi tør det - vi gør det konstabelgruppernes dårlige lønudvikling DET MARITIME FOLKEKØKKEN varme drinks i en kold tid Søløven ombygges til dykkerskib Sammenlægningen af KI & KU Forsikringsoversigt Jule-/nytårshilsen fra formanden

2 SKnyt -december årgang - nr. 6 nyt Marinekonstabelgruppens fagblad Søværnets Konstabelforening Mose Alle Rødovre Telefon: Fax: ansvarshavende redaktør Bjarne Krogh-Pedersen T-tlf.: Mobil: informationsmedarbejder Anja Poulsen Tlf.: informationsmedarbejder Bjarne Mørup Olsen Tlf.: Indhold Leder Faglige sager og noter Jubilarer Referat fra SKS Det maritime folkekøkken Sammenlægning af KI og KU Indmeldelsesblanket Lønudvikling Faglige sager og noter Søløven ombygges Forsikringsoversigt Jule-/nytårshilsen Tillidsmænd og kontaktpersoner informationsmedarbejder Hans Philipsen Mobil: Layout Anja Poulsen Tryk Specialtrykkeriet Viborg Oplag Næste nummer Udkommer februar 2011 informationsmedarbejder Kaj Friborg Tj-tlf.: Mobil: Deadline Læserbreve og artikler til næste nummer skal være redaktionen i hænde 10. februar eller efter aftale. Indlæg, forslag m.v. sendes til SK's adresse eller som e-post til: ISSN Er SKnyt forsinket, eller er der andre problemer med leveringen, så henvend dig til sekretariatet på telefon: Artikler, læserbreve, kommentarer m.v., der trykkes i SKnyt, er ikke nødvendigvis udtryk for SK s officielle holdning, bortset fra lederen. Redaktionen forbeholder sig ret til at anvende og redigere modtagne artikler og billeder, med mindre andet er aftalt. Det er tilladt at gengive og kopiere tekster, artikler og billeder med kildeangivelse. Det er ikke tilladt at kopiere artikler og billeder til kommercielt brug uden skriftlig tilladelse. Alle fagblade lægges på SK s hjemmeside - - Husk at melde adresseændring til SK. nyt Fotografer: Flip, Anja, Jonatan Leer, arkiver Annoncepriser: 1/1 side kr inkl. moms 1/2 side kr inkl. moms 1/4 side kr inkl. moms Priserne er inkl. 4 farver 2

3 Overenskomstforhandlinger i sigte SKnyt - december årgang - nr. 6 Leder af formand Bjarne Krogh-Pedersen Vi nærmer os med hastige skridt de nye overenskomster indenfor vort område. Søværnets Konstabelforening er atter engang med til at formulere krav og ønsker til den fremtidige aflønning af vore kollegaer og med til at formulere de arbejdsvilkår, som skal råde i det offentlige i den næste overenskomstperiode. Vi er igen i år med som en af mange ligeværdige partnere, når overenskomstkravene fra vores centralorganisation, OAO, skal videreforhandles i Centralorganisationernes Fællesudvalg, det, som i daglig tale kaldes CFU. I CFU sidder formanden for konstablerne i hæren, Flemming Vinther, for bordenden, og det er ham, der er chefforhandler for hele det statslige område og som er vores garant for, at finansministeren og hans folk ikke har frit spil, når hele det omfattende område skal færdigforhandles. Det kunne tyde på, at også finansminister Claus Hjort Frederiksen er klar over, at Flemming Vinther er en dygtig forhandler, for han har allerede på nuværende tidspunkt meldt ud, at hans mål er, at 20% procent altså en femtedel af lønmidlerne skal forhandles på plads lokalt. Og det kunne da tyde på, at Claus Hjort godt selv kender risikoen for, at han vil blive lagt ned, hvis pengene skal forhandles på plads centralt. Der skal ikke herske tvivl om, at vi i Søværnets Konstabelforening er direkte imod en udvikling som beskrevet, hvor de 20% af lønsummen lægges ud til lokale forhandlinger. Det ville medføre en skævvridning på arbejdsmarkedet, som vil være endnu større end den, vi ser i dag. Der vil blive endnu længere fra bund til top, og der er for mig overhovedet ingen tvivl om, hvor vore medlemmer i givet fald ville havne. Det har ikke noget at gøre med, om SK har dygtige tillidsfolk eller ej, men vil alene være en afspejling af de tendenser i lønudviklingen, som vi kan se igennem den halve snes år, godt og vel, som vore medlemmer har haft NyLøn. Der sker så klinkende klart en favorisering af de, der i forvejen har, og selvfølgelig på bekostning af de lavest lønnede. Samtidig kan ingen længere være i tvivl om, at NyLøn er det ledeste ledelsesværktøj, som det danske samfund har set i nyere tid. Det er helt tydeligt herremandstendenserne, der her får frit spil. Det er ren liberalisme, når det hele tiden er den hurtigste, den dygtigste, den klogeste der bliver favoriseret, mens alle de normale bare må nøjes med smulerne. Inde i bladet bringer vi en artikel, der sort på hvidt belyser den skævvridning, som gennem de seneste 12 år har fundet sted indenfor forsvarets stampersonelgruppe, det er meget markant, hvorledes mellemlederne profiterer på, at de er i samme lønpulje som konstabelgruppen i søværnet og i flyvevåbnet, og hvorledes der tegner sig et billede af, at der er noget, der ikke er som det skal være i det forhold. Og får Claus Hjort sin vilje med de skitserede 20% vil konstablerne blot blive endnu større tabere, end vi er i dag. Sammenlignet med søværnets og flyvevåbnets konstabler har konstablerne i hæren nogle langt bedre vilkår og en klart bedre overenskomst. Det er nemlig således, at HKKF, der er deres forbund, har egen forhandlings- og aftaleret og har haft det gennem mange år. Det har finansministeriet derimod afvist for søværnets og flyvevåbnets konstabler og har i stedet ladet overenskomsten blive i sergenternes organisation, CS, hvor den har været fra gammel tid. Og herfra er der intet tegn på, at der er planer om at løsne grebet om konstabelgruppen. Så derfor, så længe det forhold eksisterer, at sergentgruppen råder over konstabelgruppens lønpulje, så længe er det af stor betydning for lønudviklingen blandt konstablerne, at mest muligt forhandles på plads i CFU. 3

4 SKnyt -december årgang - nr. 6 faglige sager og noter af Bjarne Mørup Olsen Hjemrejse Et medlem måtte af familiære årsager afbryde sin deltagelse i sejlads ved Færøerne, da politiet havde meddelt hans kone og søn, at de ikke længere havde opholdstilladelse i Danmark og skulle forlade landet i løbet af 14 dage. Skibets ledelse udviste stor forståelse og hjælpsomhed over for den pågældende, som meget naturligt bekymrede sig om sin families situation. Skibet sørgede for, at han blev sendt hjem med fly og han fik besked på, at han kunne blive hjemme resten af togtet og få klaret de problemer, der var opstået. Samtidig var skibet behjælpelig med at få lavet en ansøgning om refusion af rejseudgifterne. Så slutter al venlighed også, for eskadren var aldeles ikke indstillet på at afholde rejseudgifterne, da de ikke mente at hjemrejsen lå inden for begrebet...særlige begivenheder i den nærmeste familie. SK har den opfattelse, at begrundelsen er udtryk for en kræmmermentalitet, man ikke kan være bekendt at udvise over for en ansat. Ikke alene skal den ansatte ikke have sø-øvelsesdage og 2/7-dage, men eskadren skulle jo alligevel have betalt en hjemrejse for ham ved togtets afslutning. Sagen bliver nu anket til rette myndighed og så må vi se hvor den ender. Annullering af trussel om fjernelse af fagtillæg Et medlem blev meddelt, at han ikke kunne få fagtillæg, da funktionsbeskrivelsen for stillingen han bestrider, ikke opfylder betingelserne for at oppebære fagtillæg. Medlemmet var naturligvis ikke tilfreds med denne melding, da han overhovedet ikke kunne genkende den beskrivelse af stillingen som FPT havde, med de opgaver han har ansvar for bliver løst. SK klagede på medlemmets vegne til FPT og beskrev, hvilke opgaver medlemmet har ansvar for bliver løst. FPT har nu annulleret fratagelsen af tillægget, da de ønsker at analysere sagen nærmere. Resultatet af analysen kan selvfølgelig blive at medlemmet mister sit fagtillæg, men indtil videre får han sin fortjente løn for det arbejde, han er pålagt. Sagen viser, at man som medlem ikke stiltiende skal acceptere de forringelser, FPT præsenterer for en, men at man skal kontakte sin forening og få den hjælp, man har behov for. 4

5 Piratbekæmpelse Regeringen har d. 18. november besluttet, at det danske flådebidrag ved Afrikas Horn fortsætter i Det betyder foreløbig, at man har bestemt at besætningen på ESBERN SNARE skal afløses umiddelbart inden jul af ABSALONS besætning. SKnyt - december årgang - nr. 6 faglige sager og noter Nu lever regeringen jo i sin egen verden, hvor man træffer nogle beslutninger, som får konsekvenser for folkene nede på gulvet. Selvfølgelig er det ikke deres job at tage hensyn til alle detaljer, selv om man måske godt kunne forlange, at man ikke træffer hovsaløsninger, som betyder at al planlægning kan skrottes, især i betragtning af at det jo ikke er en overraskelse, at man nærmede sig afslutningen af missionen og at der skulle tages stilling til en eventuel forlængelse. Det er selvfølgelig ærgerligt for ABSALONS besætning og deres familier, som måske allerede havde planlagt, hvor og hvordan jul og nytår skulle fejres. Når det er sagt, skal vi opfordre SOK og eskadren til at få forberedelserne afviklet, så folkene kan få nogle dage sammen med familien og så i øvrigt undlade fjollede besøg andre steder end i basehavnen. Vi skal også opfordre eskadren til at få orienteret personellet om afvikling og udbetaling af ydelser, så alle ved, hvad de har at rette sig efter. Det vil måske spare nogle for følelsen af, at de vist ikke fik de ydelser, de havde krav på. Korporaler Det er nu endelig bestemt at korporal-graden igen indføres i søværnet. Kravet til udnævnelse er: - Gennemførelse af voksenundervisningsuddannelse, modul 1 - Man skal have været udsendt i internationale missioner eller være udsendelsesparat - Skal være marineoverkonstabel eller marinespecialist. En udnævnelse vil medføre højere basisløn, men ikke nogen ændring af tjenestemandspensionen. Der er endnu ikke fastlagt, hvor mange personer der udnævnes, men FKO arbejder på sagen. 5

6 SKnyt -december årgang - nr års jubilarer Det bedste fra Bornholm og Lolland Da lollikken Lynge Egon Nielsen i 1982 kom i søværnet som værnepligtig på Bornholm, skulle det ikke være det sidste, han fik at se til øen. I dag er han nemlig bosat der med familie, hus og hund. Selvom værnepligten blev aftjent i begyndelsen af 80erne, var det først i midtfirserne, efter at have forsøgt at komme i tjeneste som elektronikmekaniker i flyvevåbenet, at Lynge for alvor blev hentet ind og kunne få konstabelkontrakt i søværnet. Det var et enkelt point der gjorde, at Lynge ikke kom i flyvevåbenet, men i stedet blev tilbudt at gøre tjeneste i forsyning eller ved HAWK-batteri. Det vakte ingen interesse, for det var nu søværnet, der trak mest. Så han tog springet og flyttede med sin udkårne til Bornholm, hvor de bor den dag i dag og trives med det. Lynge er KI er og med den tjans kombineret med hans post i søværnets sikkerhedsudvalg samt 25 års jubilæum som sikkerhedsrepræsentant, er det ikke meget fritid, det kan blive til. For tiden står det dog lidt stille med arbejdet, så der er i højere grad tid til hus, have, familie og gåture i det bornholmske med Jack Russel-terrieren Molly. Lynge har tidligere været engageret i foreningsarbejde i menighedsrådet og er nu gået i gang med at grave i lokalhistorien i Allinge-Sandvigs byforening, hvor han sorterer, registrerer og arkiverer gamle fotos. Vi ønsker Lynge tillykke med jubilæet og fortsat god vind derovre på klippeøen. Desuden ønsker SK hjertelig tillykke med 25 år i søværnet til g Per Berger Lægg - OLSK h g Bent Capion Nielsen - Bornholm h g René Hansen - 1. Eskadre h d c 6

7 SKnyt - december årgang - nr. 6 Referat af årsmøde 2010 Årsmøde i Søværnet Konstablers Seniorklub blev afholdt onsdag den 29. september 2010, kl i Marineforeningens lokaler på Holmen. Dagsordenen ifølge vedtægterne. Bjarne Krogh-Pedersen blev foreslået som dirigent og han blev valgt med akklamation. Herefter blev ordet givet til formanden for SKS for aflæggelse af bestyrelsens beretning. Årsregnskabet blev udleveret og gennemgået af kassereren Hans Philipsen. Årsregnskabet blev vedtaget. Budget for 2011 blev forelagt og blev taget til efterretning. Der var ikke indkommet forslag til årsmødet. Valg: Formand Vagn Munkholm blev genvalgt. Kasserer Hans Philipsen blev genvalgt, Bestyrelsesmedlemmerne Steen Møller, Jens-Ole Nielsen og Frank Pedersen blev genvalgt. Til suppleanter til bestyrelsen blev Karsten Nielsen og Karsten Kock genvalg. Til Kritiske revisorer blev Kurt Hansen og Helge Jørgensen genvalgt. Til revisorsuppleant blev Arne E. Larsen genvalgt. Efter årsmødet var SKS vært ved et mindre traktement. 7

8 SKnyt -december årgang - nr. 6 Long Island ice tea på thulebasen... foto og tekst Jonatan Leer...og drinks til den kolde tid Den kolde tid, vi går i møde, har mange gode sider. En af dem er at komme inden for i varmen og nyde en god drink. Det er som om, et lille glas smager bedre, når man har fået lidt frost i kinderne. Jeg husker især en lejlighed, hvor vintervejr og drinks gik op i en højere helhed, nemlig da jeg spillede til Thule Basens 50-års-jubilæum i Jeg var tubaist i Søværnets Tamburkorps, og vi skulle op og gøre fejringen festlig. Det var i juni måned, men det var stadig ret koldt, - men hvilken natur og hvilket lys! Vi havde kun en halv times koncert hver dag. Resten af tiden gik med udflugter i det skønne snelandskab og om aftenen og natten fik vi varmen i basens fremragende bar. Her serveres ½ liters Long Island Ice tea for 5 dollars! Det er en relativt farlig cocktail, hvor man blander en farlig masse slags sprut (gin, vodka, tequila, rom mmm.) og tilsætter cola til det får samme farve som iste. Det lunede godt efter en dag på de nordlige breddegrader. Når man glad og træt forlod den mørke bar for at finde sin køje, kom man ud i et betagende lyshav, da det var ligeså lyst som om dagen og solens stråler blev genspejlet i sneen. Blandingen af positiv promille, klingrende frost og blændende lys var en ret unik oplevelse, som jeg ofte mindes når frosten bider, og lysten til et bæger melder sig. Der er en interessant skrøne bag Long Island Ice tea. Den skulle få sit navn efter de hjemmegående hustruer i Long Island, en forstad til New York. Husmødrene i 1950 kedede sig bravt og slog ofte tiden ihjel med en drink. Det var dog ikke velset for kvinder at drikke, så pimperiet skulle foregå i det skjulte. En snedig fandt ud af, at hvis hun tog lidt af alle flaskerne i husets bar blev det ikke bemærket. Så hun hældte en masse sjatter op i et stort glas og tilsatte cola til mixturen fik samme farve som iste, og det vakte ingen mistanke. Et eksempel på at forbud mobiliserer kreativitet. Jeg håber dog alle mine læsere ikke behøver ty til den slags løjer, men så I trygt kan gå frosten i møde, vil jeg her komme med en række opskrifter på varme drinks. Det er en herlig genvej til at få indre glød eller lindre en forkølelse. Det er ikke sikkert, de helbreder forkølelsen, men de gør det langt sjovere at være syg. Når I drikker husk de kloge ord: skønt få er vi nok til at få os en grog til, men kun så længe den er fin med det øverste kompas! Russisk kaffe 8

9 Ingefærgrogg SKnyt - december årgang - nr. 6 Her er en af mine favoritdrinks. Den er kraftig og renser ganen grundigt. En drink: Saft af en citron 10 tynde skiver frisk ingefær 1 ½ dl vand 3 spsk. sukker 4 cl rom eller efter smag Kom vand, sukker, citron og ingefær op i en gryde. Lad det trække 5 minutter, så trækker ingefærsmagen ud Hæld det i et glas og kom rom i efter smag. Her er en lækker og overraskende punch, der har en rund og frisk smag, der minder lidt om den spanske pacharanlikør. Den kræver stjerneanis, som man kan købe i de fleste supermarkeder. Anis-orange punch Anis - Orange-punch Ingefærgrogg Russisk kaffe (Sort eller hvid) Her er en varm variation af White Russian. Bruger man ikke Kahlua får man en varm Black Russian. Den hvide version er sødere og har rundere smag, men er man mere til en bitter og direkte smag, så drop Kahluaen. En drink: 1 lille kop stærk kaffe 4 cl vodka 2 cl Kahlua En klat flødeskum + lidt kaffepulver Hæld kaffen i et glas. Kom vodkaen og Kahluaen i. Pynt med fløde og lidt kaffepulver En drink: 5 stjerneanis En (usprøjtet) appelsin 1 ½ dl vand 2 spsk. sukker 4 cl vodka eller efter smag Skræl et par strimler af appelsinen med en kartoffelskræller Knus stjerneanissen. Kog appelsinskal, anis og vand i 5 minutter i en lille gryde Pres saften af appelsinen. Kom den i gryden med sukker Kog op og smag til om den er sød nok. Hæld i et glas og i med vodka efter smag. Portvinsgløgg Fire glas: En flaske portvin Et stykke kanel eller et lille nip kanelpulver 5 nelliker 10 abrikoser Hak abrikoserne i små stykker og kom dem i en gryde med portvin, nelliker og kanel. Varm blandingen langsomt godt igennem. Den må ikke koge! Servér i høje glas og husk at spise abrikoserne. Jeg synes, man får en herlig gløgg med portvin, men lad være med at bruge en af de dyre og husk, at den ikke må koge, så ryger procenterne! 9

10 SKnyt -december årgang - nr. 6 Interview og foto af Anja Poulsen KI & KU sammenlægning i støbeskeen Der sker mange ændringer i søværnet for tiden og en af de meget omsiggribende er en sammenlægning inden for tjenestegrenene Kampinformation (KI) og Kommunikation (KU). Det er ikke let at finde information om de pågældende ændringer, så for at få nogle svar, har SKnyt foretaget et interview med chef for uddannelsessektionen på Taktikkurset Orlogskaptajn Johannes Riber Nordby. Her blev der spurgt ind til grundlaget for sammenlægningen, planlægningen og fremtidsudsigterne for både faget og for de ansatte. Hvorfor har I valgt at KI- og KU-sektionen skal lægges sammen? Det er en beslutning, der er taget for rigtig lang tid siden. Man startede processen helt tilbage, da man havde AGfunk, der var en arbejdsgruppe/funktionsuddannelse. Man reviderede funktionsuddannelsen og tjenestegrenene og i den portefølje begyndte man at vurdere, hvorvidt man skulle lægge KI og KU sammen. Det er ikke taktikkurset, der har besluttet, hvorvidt de skal lægges sammen det er SOK, der har besluttet det; vi er jo sådan set bare dem, der gør arbejdet. For ganske kort at ridse op, hvordan det skete: en arbejdsgruppe ved navn KI/KU-Arbejdsgruppen som bestod af Taktikkurset, SOK og Eskadrerne fik til opgave at undersøge hvorvidt det var muligt at lægge KI og KU specialerne sammen og det var der to grunde til: Den primære grund var, at man foran sig så en meget stor teknologisk udvikling både på det KI- og det KUmæssige område. Det har vi også oplevet på TAK, hvor arbejdsfelterne blev større og større, så det til sidst var værd at overveje, om man simpelthen kunne køre det sammen. Den anden grund til det er, at man generelt gerne ville se nærmere på KI- og KU-uddannelserne, fordi det var de tjenestegrene, hvor der var allermest personelomsætning forstået på den måde, at vi havde dem i kortest tid. Vi gik så ind og kiggede på, om vi kunne lave et andet forløb, således at vi kunne få de der har en funktionsuddannelse ud til skibene noget tidligere, så der ikke gik for lang tid fra selve funktionsuddannelsen og til de kom ud og fik noget enhedsuddannelse og erfaring, så vi kunne anvende dem. De forsvandt lynhurtigt og det gjorde simpelthen, at taktikuddannelsen havde svært ved at følge med og producere tjenestegørende ligeså hurtigt, som de forsvandt. Arbejdsgruppen kom så hen ad vejen med en anbefaling om, at man sammenlagde de to tjenestegrene og gjorde det på en bestemt måde. Det er så det, vi er ved at arbejde i i dag at få beskrevet det forløb helt præcist, for det bliver et meget anderledes forløb, end det har været tidligere. 10

11 SKnyt - december årgang - nr. 6 Forløbet i den sammenlagte uddannelse Det der er bestemt fra SOKs side nu er, at alle der kommer ind får en basisuddannelse og herefter kommer de så op til os på Taktikkurset og får 18 ugers funktionsuddannelse taktik, kalder vi det det er en blanding af KI og KU, som kommer til at tage ligeså lang tid som en tidligere funktionsuddannelse på bare et af specialerne. I Arbejdsgruppen fandt man ud af, at der faktisk var mange ting, som uddannelserne havde til fælles som f.eks. fleetwork, og de her overlap gør, at man allerede der har ryddet nogle timer. Når de så er færdige med de 18 uger hos os, kommer de ud i en enhed og får et uddannelsesforløb dér. Det har de altid fået, men nu bliver det mere struktureret, for når de kommer ud fra TAK, kan de fungere under det, vi kalder for vejledning. Det vil sige, at de skal gå på siden af en gammel mand forstå mig ret en MOKS, KIA eller en LERA. Der får de lige det sidste og så kan de egentlig gå en selvstændig radio- eller O-rumsvagt. Det gør de så i 12 måneder, hvorefter de kommer og får en efteruddannelse hos os. Så efter et forløb på næsten to år er de sådan set helt færdiguddannede og specialiserede. Kan I godt holde på de nye tjenestegørende? Godt spørgsmål. Det ved vi ikke endnu. Det første hold starter 31. oktober 2011, så det er en erfaring vi må høste over de næste år. Nu siger du, at KI og KU er ved at nærme sig hinanden - er selve det tekniske på radioen og broen også begyndt at nærme sig hinanden? Altså, man kan sige, at bortset fra THETIS-klassen, så er hele omdrejningspunktet jo C-flex, som alt kører ind igennem. Det er ligegyldigt om det er billedopbygning, message-handeling eller om det er link. C-flex er ligesom stenen, alting står på. Så også derfor giver det god mening at samle de to specialer, for det kommer til at tage udgangspunkt i C-flex uanset om man skal sætte kommunikation op eller sidde og plotte spor. Kommunikationssystemerne har ændret sig meget, så rent teknologisk begynder tingene altså at krumme sammen. Hvad med de mennesker der er inde nu? Lad os sige en gammel telegrafist der har virket i 15 år - skal vedkommende omskoles? Det har vi diskuteret meget. Taktikkurset sidder i en arbejdsgruppe som hedder Arbejdsgruppen For Implementering af Taktisk Speciale, som kommer med en rapport til marts. Det er to ting i det: det kræver mange ressourcer f.eks. at skulle omskole en KI'er til en KU'er ud over dem, vi skal producere på TAK. Det skal dog ikke være det, der er det bestemmende, men argumentet er så også, hvor mange det drejer sig om. Lige nu er personelomsætningen ikke så stor for KI og KU, som den var for bare to år siden. Men først må vi få lavet den her specialebeskrivelse færdig, og hvor mange er der så tilbage De sidste 11

12 SKnyt -december årgang - nr. 6 KU'ere kom ud i februar måned og den sidste KI-afgang er uddannet. Så der kommer ikke flere. Det vi ser, at de her KI'ere og KU'ere skal kunne, er først og fremmest at støtte de nye TAKtik'ere, når de kommer ud i skibene. Lad os så få noget erfaring med det først, inden vi begynder at vurdere, hvad vi gør langt hen ad vejen. Det er den ene del af det og den anden del, som vi faktisk er begyndt på allerede nu er, at vi tager de erfarne og dygtige og sætter dem på fagkursus allerede nu. Det kursus som sergenterne også får. Det får de i deres egen tjenestegren og det er for at styrke dem og fordi vi forudser, at den her taktikuddannelse selvfølgelig kommer til at give lidt udfordringer... Vi kommer til at rette til hen ad vejen, det er helt sikkert. Det er jo helt nyt, det her. Det vil vi tilbyde dem, selvom det ikke bliver alle, for vi kan jo ikke tage alle KI'ere og alle KU'ere op til os, men de, der har et ønske om det, vil blive tilbudt det her fagkursus. Med henblik på en vis faglig stolthed, frygter I så, at der vil ske frafald på baggrund af sammenlægningen? Det ved jeg sørme ikke. Det er utrolig svært at sige. Det er klart, at sådan nogle ændringer her altid giver nogle rystelser i et system. Specielt et som vores. Du må næsten spørge FPT om det. Det kan jeg ikke svare på. Foto: halvanden 3D-radar og to HF-piskantenner. KI og KU spiller sammen. Bliver der brug for færre konstabler i arbejde når nu én konstabel pludselig kan to områder? Nej, for normmæssigt forbliver det det samme. Det er ikke sådan, at der bliver færre normeret til f.eks. AB- SALON det vil forblive de samme KI-/KU-normer, der vil bare stå TA i stedet. Så det vil være norm-neutralt. Man har ikke tiltænkt sig at skære i normerne overhovedet. Det er da rart at vide. Hvordan tror du sammenlægningen vil blive modtaget hos de menige? Det må du næsten spørge Eskadrerne om, men jeg tror... som mennesker er vi jo altid skeptiske over for det nye, så der er ingen tvivl om, at det vil blive en udfordring, for det kommer til at kræve nogle nye rutiner i skibene. Men jeg tror, man skal prøve at se det som en positiv ting i relation til f.eks. de skibe vi har i Nordatlanten, hvor besætningen ikke er særlig stor, så her kan man se det som en mulighed for at man bedre kan dække hinanden ind. At der ikke kun er én mand der kan én bestemt ting. Man vil nok kunne komme til at lave et bedre opgave-sammenfald. Så jeg tror, man skal lade det bundfælde sig og forsøge det her Vi vil spørge ud til alle, hvad erfaringen var med det her. Hvor ramte vi rigtigt og hvor ramte vi forkert og så er det jo alles pligt at komme og sige, hvad der fungerede godt og mindre godt. Det er jo et samspil. Har I planlagt at indhente erfaringer? Ja, det kommer helt bestemt, men hvornår, ved jeg ikke endnu, for de første taktik-gaster rammer jo først skibene i foråret Og vi er på TAK først nu i gang med at beskrive de præcise fagplaner og lektionsoversigter på uddannelsen, så de ting ligger heller ikke fast endnu. Men det vil de selvfølgelig gøre, inden uddannelsen starter, så det er vi i fuld gang med at få sat sammen. Hvordan vil I formidle sammenlægningen ud til de nuværende KI'ere og KU'ere? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Nu skal Implementeringsrapporten først og fremmest sendes til SOK og godkendes dér. Den vil helt sikkert også komme med et oplæg til, hvordan vi gør det, for det har du ret i, at vi skal have gjort. Og langt hen ad vejen vil det blive gennem de medier, der nu er du er her jo i dag, det er jo et super godt eksempel på, hvordan vi kan formidle at det her rammer os lige om lidt. Også gennem vores hjemmeside er det der, vi vil formidle det i første omgang. Ellers vil vi helt sikkert tage fat 12

13 SKnyt - december årgang - nr. 6 på eskadrerne og høre, hvordan de synes, vi kan formidle det. Desuden bliver der i uge 49 på TAK afholdt et KI/KU-seminar med netop den nye TAK-uddanelse som tema. Jeg tror det er meget vigtigt, for hvis man går som tjenestegørende på et skib og pludselig hører et eller andet, så kan man gå hen og blive utryg og man kan føle sig snigløbet... Det vil helt sikkert også komme, men vi har ikke lagt en strategi endnu, netop fordi der er lang tid, til det kommer. Men det skal vi have gjort og det skal vi have gjort, når vi ved, hvordan uddannelsen præcis ser ud, for det ved vi ikke endnu. Vi kender den kun i store træk. Jeg mener, at vi skal kende den ordentligt, så vi kan beskrive det helt og ikke komme med en halv flugt. Det skal fortælles ordentligt første gang og derfor har vi ikke sagt så meget endnu. Måske svarer jeg lidt vævende, men det er fordi, vi ikke er helt færdige med analyserne af den del endnu. Jeg har søgt efter det på nettet, men har ikke kunnet finde noget særligt. Men man hører jo fuglene synge rundt omkring... Den KI/KU-rapport om, hvorvidt man skulle sammenlægge tjenestegrenene, blev først godkendt lige omkring sommerferien, så den er ganske, ganske ny. En af arbejdsgrupperne fik sit kommissorium i maj vi fik at vide for et halvt år siden, at vi skulle sætte det her i værk, og så skal vi jo lige finde ud af, hvordan vi gør det. Så derfor kan vi ikke rigtig melde ud, førend vi præcis ved, hvad det her egentlig er. Men det skal nok komme. Helt bestemt. Det var spændende at høre om, og også betryggende at vide, at det her ikke sker, fordi der skal skæres i personellet. Nej slet, slet ikke. Det er ikke det, der er tanken og det er heller ikke noget, som står i nogle af de papirer, jeg har liggende på det her overhovedet. Det er rent fagligt og for at få noget rekommandation omkring KI og KU. Man kan gå på vagt i O-rummet den ene dag og så kan man gå på vagt i radio-rummet den anden dag. Det er det, der er sigtepunktet. Der er ikke nogen der skal bortskæres ikke på baggrund af det her, i hvert fald. Ved du om der er flere steder i søværnet, hvor man påtænker at lægge tjenestegrene sammen? Nej, ikke hvad jeg har hørt af. Jeg kan heller ikke lige se, hvilke det skulle være. Men skulle det ske, kan vi i hvert fald se, at det ville blive en langtrukken proces. Det er fire år siden at den her proces begyndte at røre på sig, så jeg kan sige, at skulle noget tilsvarende ske, så bliver det absolut ikke i morgen, at det kommer til at ske! Indmeldelse i Søværnets Konstabelforening Fornavn(e): Efternavn: Tjenestested/enhed: Adresse: Postnummer og by: MA-nummer: CPR: Kontonummer til PBS-betaling: Reg.: Kontonr.: Sendes til Søværnets Konstabelforening, Mose Allé 13, 2610 Rødovre Indmeldelse kan også foretages via 13

14 SKnyt -december årgang - nr. 6 Konstabelgruppernes dårlige lønudvikling under CS Konstabelgruppernes lønudvikling varetages af CS, der totalt domineres af sergentgruppen, hvilket også klart afspejler sig i lønudviklingen for de to grupper. Et resultat af CS nuværende organisationsstruktur. Af Hans Frederiksen Grafik: FPT, Hans Frederiksen og Bjarne Mørup Olsen. CS har i årevis haft aftaleretten for sergentgrupperne i hæren, søværnet og flyvevåbnet samt marine- og flyverkonstablerne, hvilket også klart afspejler sig i lønudviklingen for sergent- og konstabelgruppen. Sergenterne har klart udnyttet deres dominans i bestyrelsen til at sikre sig en pæn del af aftaleprovenuet gennem de sidste 12 år. Fast løn og faste tillæg Da NY LØN blev indført, fastlagde man samtidig, at sergentgrundlønnen altid skal være højere end den højeste konstabelgrundløn. Det vil sige, at en sergent på 22 år uden erfaring og med en kort tjenestetid var højere lønnet end fx en 55-årig marine- / flyverspecialist. I 2008 indførte man de to faste funktions og uddannelsestillæg for sergentgruppen, så den faste grundløn med faste tillæg gav sergentgruppen et betydeligt løft. Konstabelgrupperne fik ikke på tilsvarende vis et fast tillæg. Kvalifikationstillæg Konstabelgruppen i søværnet og flyvevåbnet fik tildelt 11 mio. kr., som de skulle forhandle individuelle kvalifikationstillæg med udstikkeren om hvert tredje år. Første gang i Endnu engang havde CS forhandlet en overenskomst på plads med betydelige hensyn overfor sergentgruppen, mens den dårligst stillede gruppe forhandlingsmæssigt, selv skulle og fortsat skal forhandle individuelt om kvalifikationstillæg. For at forstå CS forhandlingsgrundlag skal man se lidt på, hvordan deres interne forhandlingsgrundlag er. Det samlede lønprovenu i CS er baseret på sergentgruppen fra de tre værn og konstabelgrupperne fra søværnet og flyvevåbnet. Sergentgruppens dominans Beslutningsgrundlaget i CS er en bestyrelse på 17 personer. 13 sergenter, to flyverkonstabler, en marinekonstabel og en mekaniker fra søværnet. Man skal ikke være matematiker for at danne sig et grundlag over, hvordan vægten af beslutningerne tages i CS bestyrelse. Beslutningen om at sergenten altid skulle have højere grundløn end den ældre erfarne marine- / flyverspecialist blev af mange i konstabelgruppen betragtet som en hån mod dem. Det var jo dem, der fagligt og erfaringsmæssigt skulle hjælpe sergenten med at få erfaring som mellemleder. En sergent er jo faktisk i lære for at kunne blive oversergent, som er den, der betragtes som rigtig mellemleder. Der er dog undtagelser, der bekræfter reglen. Flere sergenter kommer fra konstabelgruppen i en mere moden alder. Formanden for SK lægger da heller ikke skjul på sin utilfredshed med, at CS ikke vil ændre sin struktur til en todelt for sergenthenholdsvis konstabelgruppen, eller slipper konstabelgruppen, så de kan søge fællesskab med HKKF. 14

15 SKnyt - december årgang - nr. 6 Sergentgruppen er i overtal i CS, derfor vil de altid dominere beslutningsprocessen. Det giver sig også udslag i tillidsmandssystemet på arbejdspladserne. Ligesom det også skaber mange problemer ved indstillinger til kvalifikationstillæg, hvor det for mange sergenter er svært at adskille tjenesteopgaven og foreningstilhørsforholdet. * Sergenter * Hærens konstabler har egen overenskomst og regnes derfor ikke med. Konstabler Vi kan lide det eller lade være, men det er altså CS, der har nøglen til at ændre på tingenes tilstand, ja og så FPT, selvfølgelig, men det er stort set det samme, siger Bjarne Krogh-Pedersen. I det mindste når det drejer sig om konstabelgruppens aflønning, og det er hvad enten vi taler om søværnet eller flyvevåbnet, kan det se ud som om, at der i forholdet mellem CS og FPT ikke Konstabel- og sergentgruppens lønudviklingen under CS-aftalen fra 1997 til 2009 Hæren Selvom sergentgruppen fik de faste tillæg ind i 2008 tildeles de også kvalifikationsmidler til forhandling. Som det ses af FPTs skema øverst på siden, er sergentgruppen også her pænt med. Søværnet Flyvevåbnet er et traditionelt arbejdsgiver/fagforeningsforhold men snarere en aftale om eller accept af at de kroner, der kan spares hjem på konstabellønninger hovedsageligt kan anvendes til at forgylde sergenterne, mens resten forbliver hos arbejdsgiveren. Det kan jeg da godt forstå, at bestyrelsen i CS ikke er interesserede i at ændre på de er jo da næsten allesammen sergenter. Og FPT har åbenbart heller ikke interesse i at ændre på tingenes tilstand, - hvis bare sergentgruppen får det de skal have er der jo borgfred. Meget forståeligt, og uhyre meget usympatisk. Jeg ved da godt, at det er teorier, jeg kaster på bordet, men tallene i tabellerne indikerer i høj grad, at tingene kan være som jeg beskriver det her. Så det ligner aftalt spil, men jeg kan naturligvis ikke vide det. Værnsfælles I alt så organisationen følger forsvarets struktur, så længe vil konflikten imellem de tre organisationer CS på den ene side og SK og FKKF på den anden side bestå. Der er stadigvæk nogle, der ikke har forstået, hvad der ligger bag Søværnets Konstabelforenings (og senere Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalsforenings) opståen. De, der ikke har forstået eller har været for ensporede til at sætte sig rigtigt ind i sagerne tror fejlagtigt, at der ligger personspørgsmål bag. Det gjorde der ikke, og det gør der ikke. Det er alene i spørgsmålene omkring den én- eller tostrengede struktur, at problemerne ligger gemt. At det så har medført nogle knubbede ord undervejs, får det til at ligne personspørgsmål, men det er altså strukturelt, at problemerne var og ifølge de viste tabeller stadigvæk er. Til forandringen pr. årsværk har sergentgruppen fået 17% mens konstabelgruppen kun har fået 11,2%. Af tillægssummen er forandringen til sergentgruppen 24,93% og 13,12% til konstabelgruppen. Så den nøgle, som CS har og som kan løse op for denne skævvridning imellem manuelle og mellemledere, den forventer jeg bestemt ikke, at de vil benytte. Og indtil man i CS vil erkende, at der er brug for en to-strenget struktur, Fortsættes > 15

16 SKnyt -december årgang - nr. 6 Konstabelgruppernes dårlige lønudvikling under CS Hærens konstabler har egen aftaleret og er derfor ikke med i diagrammerne Fordeling af sergenter og konstabler 2009 Fordeling af sergenter og konstabler 2010 Konstabelgruppen udgør 42% Sergentgruppen udgør 58% Konstabelgruppen udgør 40% Sergentgruppen udgør 60% Grundlaget for diagrammerne kan ses i tal på modstående side > Fordeling af individuelt forhandlede tillæg i 2009 Fordeling af individuelt forhandlede tillæg i 2010 Konstabelgruppens andel af tillægsmidlerne udgør i % og sergentgruppens andel udgør 75% Konstabelgruppens andel af tillægsmidlerne udgør i % og sergentgruppens andel udgør 77% 16

17 Konstabelgruppernes dårlige lønudvikling under CS SKnyt - december årgang - nr. 6 -Disse diagrammer understøtter vore erfaringer nemlig at CS er rigtig gode til at belønne mellemlederne på bekostning af konstabelgruppen. Det man kunne forlange var selvfølgelig, at tillægsmidlerne blev fordelt så de svarede til andelen af ansatte. -Det bekræfter vores opfattelse af, at man skal kigge langt efter en saglig forvaltning hos CS af konstablernes interesse, når det gælder løn og tillæg. -Det jeg har beskrevet i denne artikel, er den eneste årsag til, at CS absolut ikke ville afgive forhandlingsretten til konstabelgruppen, det ville nemlig betyde at sergentgruppen i 2010 ville have haft 25 % mindre til rådighed til individuelt forhandlede tillæg. Bjarne Mørup Olsen forretningsfører, SK Kilde: Forsvarets Personeltjeneste 17

18 SKnyt -december årgang - nr. 6 faglige sager og noter af Bjarne Mørup Olsen Løntræk Et medlem har for nylig konstateret at FPT har foretaget modregning i hans løn uden at han var orienteret i forvejen. Medlemmet bliver selvfølgelig meget overrasket da den udbetalte løn i hvert fald ikke rækker til hele måneden. Det er grotesk at FPT, i sager hvor de mener at en ansat har fået forkert løn, tror de kan tillade sig at tilsidesætte alle gældende regler for tilbagebetaling og anstændig behandling af de ansatte. Vi har tidligere skrevet til FPT i lignende sager og det er ufatteligt at forsvarets personalechef stadigvæk tillader at hans ansatte åbenbart skal gøres retsløse hver gang FPT begår fejl. SK hjælper nu medlemmet med at få sagen på ret kurs så der kommer en retfærdig og menneskelig løsning på sagen. Tillæg til marinespecialister Er du fyldt 43 år og marinespecialist på gammelt lønsystem bør du få et marinespecialisttillæg på 993,92 kr. pr. måned. Selv om tillægget har eksisteret siden 1996 hænder det stadigvæk at et medlem må konstatere at det udebliver. Vi skal derfor opfordre til at man kontrollerer lønsedlen og er man det mindste i tvivl bør man selvfølgelig kontakte SK, så løser vi problemet for dig. Disciplin og det moderne forsvar Denne overskrift har Forsvarschefen (FC) brugt til sin leder i medarbejderbladet FORSVARET fra november FC anfører i sin leder bl.a. at disciplin kan opleves som begrænsende og jeg er sikker på, at vi alle til tider tænker, at vi ville kunne gøre ting bedre, hvis vi bare fik lov til at gøre, som vi ville, og ikke behøvede at efterleve regler eller krav. Når man læser historien andetsteds på denne side om hvordan FPT, som jo er direkte underlagt FC, behandler ansatte der (måske) har fået en forkert løn, så meget i strid med reglerne, kan man godt tvivle på om FC s gode hensigter har nogen gang på jord. Kritisk sygdom og livsforsikring Som ansat i forsvaret er man omfattet af statens gruppelivsforsikring med en dødsfaldssum på ,- kr. Til forsikringen er der tilknyttet en dækning på kr. hvis man bliver ramt af en kritisk sygdom, f. eks. kræft, blodprop i hjertet mv. Listen omfatter mange forskellige sygdomme og skulle man være uheldig at få konstateret en alvorlig sygdom bør du kontakte os, så hjælper vi dig gerne med yderligere oplysninger og hjælp. 18

19 SKnyt - december årgang - nr. 6 Her ses tre af de nu udfasede SF-300-enheder. SØLØVEN og HAVKATTEN er de eneste enheder af den klasse, der stadig sejler under dansk flag SØLØVEN ombygges til dykkerskib Søværnets hidtidige dykkerfartøj, LÆSØ, søsat i 1973 er blevet oplagt i APR 2009, idet man ikke kunne få søfartsstyrelsen og arbejdstilsynet til at forlænge dispensationerne. LÆSØ er afrigget og solgt OKT For at genoprette en dykkeruddannelseskapacitet i Søværnet efter udfasning af LÆSØ er det besluttet at gennemføre en omkonfiguration af en enhed af Flyvefiskenklassen (SØLØVEN) til anvendelse som dykkeruddannelsesfartøj frem til Flyvefisken-klassen eller standard flex 300 står ellers til udfasning men Søløven bliver ombygget så pladsen bliver bedre udnyttet. Man får en større platform, undervisningslokale og bedre indkvartering for dykkereleverne. Selve ombygningen koster over 30 millioner kroner og næsten alle ønsker fra brugerne er blevet opfyldt, og der har været en del, for SØLØVEN skal dække Søværnets behov for scuba- og dybdedykkeruddannelsen med dyk ned til 80 m, og det kræver en del udstyr. Søløven bliver udrustet med et infirmeri, en kran til udsætning af dykker- og sikkerhedsfartøj, et trykkammer med plads til minimum fire personer, dykkerleder-stationer, dykkerklokke, mulighed for helikopter-evakuering og masser af plads til dykkerudstyr. En vigtig detalje er også, at der skal være backup for alle systemer, så hvis et system bryder ned, så har det ingen betydning for dykkernes sikkerhed. En del af dykkermateriellet fra LÆSØ kan genbruges, og det bliver renoveret, inden det bliver monteret på SØLØVEN, der også får renoveret bro og et periodisk eftersyn, inden det kan fungere som Søværnets nye fartøj til uddannelse af dykkere. Der er blevet indgået kontrakt med Faaborg Værft, som i uge 34 gik i gang med selve ombygningen og periodisk eftersyn samt opdatering af fartøjets navigations- og kommunikationssystemer. Ombygningen skal være færdig i AUG 2011 og så får fremtidens dykkerelever langt bedre vilkår, når de skal uddanne sig. kilde: FMT foto: SOK arkiv 19

20 SKnyt -december årgang - nr. 6 FORSIKRINGSOVERSIGT aktuelle belø ARBEJDSSKADER Ifølge lov om forsikring mod arbejdsskader (Lov 848 af 7/9-2009) - loven er kompleks og her er nogle hovedtræk: Tab af erhvervsevne: Udbetales ved min. 15% erhvervsevnetab. Løbende udbetaling afhængig af årsløn - 100% tab udbetales med 4:5 af årslønnen. Mulighed for kapitalisering (engangsbeløb) når erhvervsevnetab på 50% eller mere. (fx: ved 65% tab af tidligere årsløn = kr. pr. måned). UDSENDELSE Forsikringer m.v. under udsendelse på mandat i udlandet med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver. Forsvarets særlige erstatningsordning og FG IN- TOPS Under udstationering i udlandet er personellet omfattet af følgende erstatninger i tilfælde af invaliditet og død: Ved 100% invaliditet kr. (udbt. fra 5% mén) Ménerstatning: Udbetales ved mén på min. 5%. Ved méngrad på 100% udbetales kr. Dødsfaldsdækning: Forsørger Ikke forsørger kr kr. Tab af forsørger: Løbende udbetaling, 30% af årsløn eller engangsbeløb (fx: afdødes årsløn kr. = kr. pr. måned i max 10 år). Særligt overgangsbeløb til ægtefælle ved dødsfald: kr. Forsørgertab til børn er afhængig af den afdødes årsløn i året før skaden (udgør 10% af årslønnen),og løber til barnets 18. år. Er barnet under uddannelse, kan ydelsen evt. løbe til det fyldte 21. år. Hvis afdødes årsløn fx var kr., bliver den månedlige ydelse kr. Der ydes betaling af udgifter til sygebehandling, optræning og hjælpemidler. Kommer du til skade skal anmeldelse foretages inden ni dage efter tilskadekomsten til Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor (FAEK). Er man utilfreds med FAEK's afgørelse, kan sagen ankes til Arbejdsskadestyrelsen, og er man ikke tilfreds med deres afgørelse, kan sagen ankes til Ankestyrelsen. SK er behjælpelig med sagsbehandling m.v. i forbindelse med medlemmernes arbejdsskader. Forsikring mod tab af personlige ejendele m.m. Mister du personlige ejendele m.m. henvises til aftale med FKO om, at forsvaret udbetaler en kulancemæssig godtgørelse på maksimalt kr. pr. person, der mister personlige genstande under udlandstjenesten, såfrem personellet forinden udsendelse orienteres herom. Forsvarets erstatningsansvar omfatter de private genstande, som normalt kan forventes medbragt på en arbejdsplads, og som eksempelvis befinder sig i private skabe. Ansvaret omfatter som hovedregel således ikke penge og kostbare genstande, som fx dyre armbåndsure, fjernsynsapparater, smykker og malerier. Efterindtægt: Ved dødsfald får din ægtefælle og børn under 18 år et beløb som efterindtægt, svarende til din løn i 1-3 måneder. Hvis dødsfaldet er sket som følge af tjenesten, udbetales efterindtægt i 6 måneder. Hvis du er tjenestemand, ydes efterindtægt i 12 måneder. Du kan kontakte din udstikker og få nærmere oplysninger. Se nærmere på: Forsikring & Erstatning Hvert andet år modtager tjenestemænd og tjenestemandslignende personel en pensionsoversigt med beregning af deres fremtidige pension. Siden er oprettet af Personalestyrelsen. Her kan man selv beregne sin pension. Og det er muligt at lave pensionsberegninger på selvvalgte pensioneringstidspunkter, herunder også pension ved invaliditet og dødsfald. Samtidig kan tjenestemanden kontrollere, at de pensionsrelevante registreringer er korrekte. BEREGN SELV DIN PENSION Er en hjemmeside udgivet i et samarbejde mellem pensionskasser, pengeinstitutter, offentlige myndigheder m.v., hvor man kan finde overblik over efterløn og pensioner, samt ydelser ved alvorlig sygdom, ulykker, dødsfald m.m. Hjemmeside for Offentligt Ansattes Organisationer. Her kan man finde den aktuelle pensionsoversigt med antal år og skalatrin. 20

21 SKnyt - december årgang - nr. 6 bsstørrelser FORSIKRINGSOVERSIGT Tag oversigten med når du taler forsikring med din assurandør eller bank CFU forsikringsaftale, som gælder alle ansatte i staten - Aftale nr hos Forenede Gruppeliv: Gruppelivsforsikring med en dødsfaldsdækning på kr. Forsikring som udbetales ved konstateret kritisk sygdom på kr. (Se også: Børnesum på kr. pr. barn under 21 år. Der betales skat af præmien for denne forsikring over lønsedlen. Øvrige forsikringer som gælder for ansatte med kapital- eller arbejdsmarkedspension - også for SK's medlemmer. Gruppelivsaftale med en dødsfaldsdækning på kr. Der er yderligere tilknyttet en sum ved ægtefællens død før 60 år på kr. Desuden er der tilknyttet en erhvervsudygtighedsdækning på kr. pr. år. Og ved medlemmets død kr. pr. år til evt. børn. Der betales præmie og ABRI for denne forsikring over lønsedlen. For korttidsansatte omfattet af bonusordningen: Særligt beløb ved dødsfald i tjenesten: Ved dødsfald ydes der afdødes ægtefælle et særligt beløb på kr. Et tilsvarende beløb udbetales til hvert af afdødes børn under 18 år. Det samlede beløb kan dog ikke overstige kr. Særligt beløb ved tilskadekomst i tjenesten: I tilfælde hvor korttidsansat personel afskediges som følge af en i tjenesten pådraget invaliditet, ydes der den pågældende et særligt beløb, der ved 100% invaliditet andrager kr. Ved lavere invaliditet nedsættes beløbet tilsvarende. Ordningen er arbejdsgiveradministreret. Tjenestemændenes Forsikring Her kan medlemmer af SK og familiemedlemmer tegne private fordelagtige forsikringer. Forsikringer omfattet af SK's medlemsskab, og indbefattet i kontingentet: Alle medlemmer er omfattet af: Gruppelivsforsikring med en dødsfaldssum på kr. ved medlemmets død og kr. ved ægtefælles død. Fritidsulykkesforsikring på kr. med dækning for tandskader og brilleskader. Kollektiv fritidsansvarsforsikring ved udstationering af den danske stat på internationalt mandat, Det Danske Folketing og/eller Den danske Regering. Forsikringen dækker ved skade på personer op til kr. og ved skade på dyr og ting - op til kr. Sundhedsforsikring SK har indgået aftale med TRYG om en sundhedsforsikring. Forsikringspræmien opkræves sammen med fagforeningskontingentet såfremt medlemmet ønsker denne forsikring. Det er muligt privat at tilkøbe en sundhedsforsikring for ægtefælle/samlever og børn under 21 år. Denne forsikringspræmie opkræves i givet fald af TRYG. Kontakt SK for yderligere oplysninger. OBS Det kræver megen plads at oplyse udtømmende om pensioner/forsikringer og ovenstående er kun en omtale af nogle hovedtræk. Gå til kilderne eller foreningen hvis du vil vide mere. Forsikringsselskaberne tjener penge på at forsikre - ofte rigtig gode penge, og det er ikke selskaberne som beskytter dig mod at være unødigt dobbeltforsikret! Når du tegner private forsikringer er det altid en god ide at spørge om udbetalinger forudsætter, at ingen andre udbetaler for samme forsikringsbegivenhed. Man kan i princippet forsikre sig mod stort set alt. Yderligere oplysninger kan indhentes fra foreningens kontor

22 SKnyt -december årgang - nr. 6 Nu' det jul igen... Julehilsen til SKnyt's læsere Tiden flyver af sted, altså ikke arbejdsdagene, der nærmest snegler sig af sted. Men ellers er det faktisk rigtigt: Tiden flyver af sted. Når man er her i nærheden af årsskiftet er det oplagt at skue fremad og forsøge at se, hvad det kommende år bringer. Og det er oplagt at kigge sig tilbage og se, hvad der er hændt siden sidste årsskifte. Og så samtidig reflektere lidt over, hvor hurtigt det i grunden er gået. Her til jul er der gået et år siden sidste vinter satte ind med kulde og sne i de største dynger i mands minde. Jeg synes lige, at jeg er holdt op med at skovle sne, men alligevel er der hændt en masse i den mellemliggende tid: Søværnets Konstabelforenings bestyrelse har holdt en række bestyrelsesmøder, hvor vi kontinuerligt har udstukket kursen for vores forening med fornødent hensyn til vores økonomi. SK har holdt et fantastisk Tillidsmandskursus på Dansk Metals flotte kursusejendom i Jørlunde. Vi har en gang for alle fået fastslået, at Søværnets Konstabelforening er fuld-gyldigt medlem af Offentligt Ansattes Organisationer (OAO), selv om stærke kræfter forsøgte at lempe os ud af bagdøren. Vi har gang på gang haft situationer, hvor vi med al tydelighed kan se de kæmpemæssige fordele, som SK har haft ved sin indtræden i CO-Søfart og det faglige fællesskab, der findes her. Vi har fastholdt vore relationer til Tjenestemændenes Forsikring, hvor rigtig mange af vore medlemmer efterhånden har tegnet forsikring. Det nære samarbejde vi har med det, der indtil i sommer hed STA, men som nu hedder min A-kasse, fortsætter ligeledes med uformindsket styrke. Vi var en brik i det store spil omkring festligholdelse af søværnets 500-års fødselsdag, hvor vi havde vores egen stand på kajen. SK var igen i år inviteret med i Holmens Kirke til gudstjeneste m.m. på Flagdagen, den 5. september. Vore sagsbehandlere har igen i år med succes løst en lang række sager, både overfor arbejdsgiveren og overfor andre myndigheder. Vi har strammet op på vort blad, SKnyt, så vi nu udsender et produkt som vi i høj grad er tilfredse med, og som vi med glæde deler ud til interesserede læsere. Søværnets Konstabelforening er med i arbejdet frem til de overenskomstforhandlinger, der snart går i gang og som gerne skulle give os endnu bedre vilkår for vore medlemmer. Og så videre og så videre... Kort fortalt, så er der virkelig gang i vores fantastiske fagforening, som jeg uden at rødme betegner som en af landets bedste. Vi har en meget høj grad af tilfredse medlemmer, og det er vi stolte over. Og hvad skal vi så få tiden til at gå med i det kommende år? Tja, et par gode gæt kommer her: Det skulle undre mig meget, om ikke der stadig bliver en mængde større eller mindre tvister, hvor FPT fortsætter deres uvane med hvis det er muligt at forvalte efter lavest mulige fællesnævner og som oftest til vore medlemmers ugunst. Det er tidskrævende for vore sagsbehandlere og yderst kritisabelt overfor vore medlemmer. Så bliver det jo også et år, hvor overenskomsten skal i hus. Vi er med hele vejen op til forhandlingerne går i gang i Finansministeriet, og selv om finanskrisen kradser håber vi da på forbedrede vilkår for vore medlemmer. Til sommer afholder Søværnets Konstabelforening sin syvende ordinære kongres, hvor vi bl.a. skal have valg til bestyrelsen og vi skal have vore vedtægter justeret ind, så de matcher udviklingen i forsvaret. Igen i det nye år skal der være Tillidsmandskursus på Metalskolen i Jørlunde, datoerne ligger i skrivende stund endnu ikke fast. Men inden alle disse opgaver løber af stabelen har vi lige en jule- og nytårsperiode, der skal nydes i fulde drag. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at ønske SKnyt s læsere både medlemmerne og alle I andre en rigtig god jul og et godt nytår. Jeg håber, I alle må komme godt ind i det nye år, og jeg håber og tror, at 2011 vil blive endnu et godt år for jer og for Søværnets Konstabelforening. Stor julehilsen til alle Bjarne Krogh-Pedersen formand 22

Hvis du kommer til skade...

Hvis du kommer til skade... Forsvarets Personeltjeneste Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor Januar 2010 Erstatningsforhold ved tilskadekomst og dødsfald under udsendelse i internationale operationer (INTOPS), dvs. konfliktforebyggende,

Læs mere

Hvis du kommer til skade...

Hvis du kommer til skade... Forsvarets Personeltjeneste Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor Januar 2011 Hvis du kommer til skade... Erstatningsforhold ved tilskadekomst og dødsfald under udsendelse i internationale operationer

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 406 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K.

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 406 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K. Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 406 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Administrationsafdelingen Dato: 11. oktober 2007 Kontor: Budget- og Planlægningskontoret

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet.

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. Arbejdstidsspillet Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. 1) Taler med din leder og beder om at få

Læs mere

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære af 1. november 2011 Perst.nr. 056-11 J.nr. 11-866-43 Cirkulære om Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2011 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

løn& udvikling nyt job sæt prıs på dig selv økonomaforeningen

løn& udvikling nyt job sæt prıs på dig selv økonomaforeningen løn& udvikling nyt job sæt prıs på dig selv økonomaforeningen Nyt job sæt pris på dig selv Layout: Torben Wilhelmsen Tryk: Eks Skolens Trykkeri økonomaforeningen oktober 2001 Må gengives med angivelse

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning.

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Det er derfor vigtigt, at ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt, som beskrevet nedenfor.

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg.

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefritagelse. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgning om præmiefritagelse Du skal udfylde ansøgningsskemaets

Læs mere

Vi har samlet inspirationen her i denne lille ebog, som du kan lade dig inspirere af.

Vi har samlet inspirationen her i denne lille ebog, som du kan lade dig inspirere af. Lunt & lækkert Efterår og vinter er lig med varme. Hygge. Ild i pejsen. Bløde tæpper og mørke aftener. Og den kolde tid er også lig med varme drikke og masser af traditioner. Hos VINOBLE i Esbjerg er vi

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

Information om din gruppeordning. Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP)

Information om din gruppeordning. Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP) Information om din gruppeordning Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP) Indholdsfortegnelse Den nye gruppeordning 5 Typeeksempler på individuelle valg 8 Andre

Læs mere

HKKF Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING

HKKF Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING HKKF Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING 2015 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en

Læs mere

Arbejdsskade -, erstatnings- og forsikringsforhold Ringsted den 18. maj 2016

Arbejdsskade -, erstatnings- og forsikringsforhold Ringsted den 18. maj 2016 Arbejdsskade -, erstatnings- og forsikringsforhold Ringsted den 18. maj 2016 Forsvarsministeriets Arbejdsskade- og Erstatningskontor Program Program Præsentation af Forsvarsministeriets arbejdsskadeog

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Medlemsrabat og særlige dækninger. Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen

Medlemsrabat og særlige dækninger. Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen Medlemsrabat og særlige dækninger Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen 2015 Indhold: SÆRLIGE MEDLEMSFORDELE Indboforsikring Bilforsikring Husforsikring Øvrige private forsikringer Lønforsikring

Læs mere

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 Dagsorden: 1. Generalforsamlingens åbning 2. Valg af dirigent, sekretær(er) og stemmeudvalg

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL LÆRERNES CENTRALORGANISATION AFTALE om gruppelivsforsikring pr. 1. august 2014 for lærere m.fl. 2014 = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale mv. med virkning

Læs mere

Vejledning til oprettelse af en forening

Vejledning til oprettelse af en forening Vejledning til oprettelse af en forening Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan foreningens arbejde og organisation er struktureret.

Læs mere

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Bent Mathiesen Koordinerende overlæge Chef for det lægelige område Forsikringsmedicin er den

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære om Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2005 Cirkulære af 29. juni 2006 Perst. nr. 036-06 PKAT nr. J.nr. 06-866-32 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg Generelt om pension v/annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvornår kan du gå på pension? Generelle regler for pension Din arbejdsmarkedspension/tjenestemandspension Folkepension, atp og

Læs mere

Medlemsrabat og særlige dækninger. Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen

Medlemsrabat og særlige dækninger. Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen Medlemsrabat og særlige dækninger Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen 201 Indhold: Særlige forsikringsfordele til dig som medlem SÆRLIGE MEDLEMSFORDELE Indboforsikring Bilforsikring Husforsikring

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2004. HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Individuelle lønsamtaler pr. 1. april 2004 Beklædningsordninger FTF-A frivillig forsikring giver

Læs mere

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Selvstændige sparer op hos Pension for Selvstændige Pension for Selvstændige (PFS) er etableret af Håndværksrådet, TEKNIQ og Dansk Byggeri for at give dig adgang

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

Vejledning - Ved ansøgning om invalidesum, invaliderente og/eller præmiefri dækning.

Vejledning - Ved ansøgning om invalidesum, invaliderente og/eller præmiefri dækning. Vejledning - Ved ansøgning om invalidesum, invaliderente og/eller præmiefri dækning. For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Du skal afkrydse om du søger om præmiefri dækning og/eller

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg Pensionsmøde ved Annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvor længe skal du arbejde? Pension og efterløn Hvad kan du få? Sparer du nok op? Skal du samle dine pensioner? Hvad hvis du bliver

Læs mere

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Stiftet den 7. oktober 1964 Revideret og vedtaget på den ordinære generalforsamling 6. marts 1994, 28. marts 2009 og 26. februar 2011 Motto: At tjene

Læs mere

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning.

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Det er derfor vigtigt, at ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt, som beskrevet nedenfor.

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS

FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS CS FORSIKRING 2018 FG 90025 FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS CS Forsikring Snorresgade 15, 2. - 2300 København S Telefon 3690 8900 - E-mail cs@cs.dk Info www.cs.dk forsikring Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring

Læs mere

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Få hjælp med det samme Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Næsten 1 million danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Langt de fleste har forsikringen igennem deres arbejde.

Læs mere

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Kære Aisha Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Introduktion I den senere tid hører vi af og til I medierne om et ungt, kompetent og elskeligt menneske, som får afvist sin ansøgning

Læs mere

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning.

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Det er derfor vigtigt, at ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt, som beskrevet nedenfor.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

PENSIONS- OG SUNDHEDSORDNING

PENSIONS- OG SUNDHEDSORDNING PENSIONS- OG SUNDHEDSORDNING SUNDHED TRYGHED FRIHED MEDARBEJDERE OG VIRKSOMHED Kære medarbejder Opbygningen af langsigtede og tætte medarbejder relationer handler dybest set om at skabe et miljø af gensidig

Læs mere

v/annelise Rosenberg, Lærernes Pension og Claus Jens Hansen, PFA Pension

v/annelise Rosenberg, Lærernes Pension og Claus Jens Hansen, PFA Pension v/annelise Rosenberg, Lærernes Pension og Claus Jens Hansen, PFA Pension Når du skal planlægge din pension Du skal spørge dig selv om Hvordan du vil leve? Hvad har du sparet op til pension? Har du andre

Læs mere

LØN- FORSIKRING - giver dig økonomisk tryghed, hvis du mister jobbet EN STÆRK MEDLEMS- FORDEL

LØN- FORSIKRING - giver dig økonomisk tryghed, hvis du mister jobbet EN STÆRK MEDLEMS- FORDEL LØN- FORSIKRING - giver dig økonomisk tryghed, hvis du mister jobbet EN STÆRK MEDLEMS- FORDEL Hvis du mister jobbet og skal leve af dagpenge, får du som fuldtidsforsikret 17.658 kroner om måneden. For

Læs mere

Referat af SMIP Generalforsamling den 3. april 2013

Referat af SMIP Generalforsamling den 3. april 2013 Sammenslutningen af Medlemmer af IBM Pensionsfond Referat af SMIP Generalforsamling den 3. april 2013 11.april 2013 Kai Adelhorst bød velkommen til årets generalforsamling og håbede på et godt og dialogrigt

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Vedtægter for Begravelseskassen for funktionærer i Privatbanken A/S (afviklingskasse) april 2015 (side 1 til 8) Navn og hjemsted

Vedtægter for Begravelseskassen for funktionærer i Privatbanken A/S (afviklingskasse) april 2015 (side 1 til 8) Navn og hjemsted Navn og hjemsted 1 Kassens navn er Begravelseskassen for Funktionærer I Privatbanken A/S (afviklingskasse), og dens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2 Stk. 1 Kassens formål er umiddelbart efter et

Læs mere

Dansk Metal - KLUB 107. Love og bestemmelser

Dansk Metal - KLUB 107. Love og bestemmelser Dansk Metal - KLUB 107 Love og bestemmelser Vedtaget d. 31. maj 2013 Love og bestemmelser for klub 107. Stiftet den 1. januar 2007 under Dansk Metal. Klubbens formål: 1 At værne om de lokale interesser

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Det 3. Liv 6. marts 2017

Det 3. Liv 6. marts 2017 Det 3. Liv 6. marts 2017 Program Din pensionsordning Muligheder i pensionsplanlægningen Arv og testamente Spørgsmål 2 Hvad forventer danskerne når de går på pension Mindre end 1/3 ved, om de kan få den

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Frivillig forsikring For CS medlemmer

Frivillig forsikring For CS medlemmer Frivillig forsikring For CS medlemmer Indholdsfortegnelse Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring... s 2 Forsikringens opdeling... s 2 Forsikringsdækningen i 2016... s 3 Præmien i 2016... s 3 Skatteforhold...

Læs mere

Motivation. Indledning. Alt er muligt

Motivation. Indledning. Alt er muligt Motivation Indledning Alt er muligt Motivation er en flyvsk størrelse. Nogle gange kan den få hjertet til at banke og blodet til at bruse. Den kan holde dig søvnløs om natten og giver dig lysten til planlægge

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl.

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lærernes Centralorganisation 1 Aftalens område Denne aftale omfatter lærere

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra. pensionsordninger med indbygget tryghed

Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra. pensionsordninger med indbygget tryghed Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra pensionsordninger med indbygget tryghed Selvstændige sparer op hos Pension For Selvstændige Pension For Selvstændige (PFS) er etableret for at give dig adgang

Læs mere

Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009

Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009 Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009 Der blev som bekendt ved OK08 afsat 0,8 % til lokal lønforhandling både i 2009 og 2010. Midlerne er afsat til Sundhedskartellets basisgrupper (ikke ledere),

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? 2 Efterløn er det noget for dig 5 Efterløn o Forsvinder efterlønsordningen eller bliver den ændret 5 Hvem, hvad, hvornår om efterløn o Efterløn hvad er det egentlig o Hvornår

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

FORENEDE GRUPPELIV. Vejledning. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på.

FORENEDE GRUPPELIV. Vejledning. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. FORENEDE GRUPPELIV Vejledning - ved ansøgning om præmiefritagelse * - invalidesum - invaliderente. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgningsskemaets

Læs mere

NOTAT. Arbejdsgruppe angående Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) Repræsentanter fra SCP og FØ

NOTAT. Arbejdsgruppe angående Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) Repræsentanter fra SCP og FØ NOTAT TIL Uddannelses- og Kompetenceudviklingsudvalget POST DANMARK FRA KOPI Arbejdsgruppe angående Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) Repræsentanter fra SCP og FØ PERSONALE TIETGENSGADE 37, 1.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Referat af SMIP Generalforsamling den 27. marts 2012

Referat af SMIP Generalforsamling den 27. marts 2012 Sammenslutningen af Medlemmer af IBM Pensionsfond 09. maj 2012 Referat af SMIP Generalforsamling den 27. marts 2012 Kai Adelhorst bød velkommen til årets generalforsamling og håbede på et godt og dialogrigt

Læs mere

Teknisk Landsforbund - Gratis Ulykkesforsikring for studerende: Sådan er du dækket

Teknisk Landsforbund - Gratis Ulykkesforsikring for studerende: Sådan er du dækket Teknisk Landsforbund - Gratis Ulykkesforsikring for studerende: Sådan er du dækket 2014 1 Hvad er en ulykkesforsikring? En ulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke. Det er en kollektiv

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud SEPTEMBER 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen Sådan bygger I parforholdet op igen Foto: Scanpix/Iris Guide Juni 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Plej parforholdet på ferien 12 sider og undgå skilsmisse Plej parforholdet på ferien

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Side 1. De tre tønder. historien om Sankt Nicolaus.

Side 1. De tre tønder. historien om Sankt Nicolaus. Side 1 De tre tønder historien om Sankt Nicolaus Side 2 Personer: Nicolaus Side 3 De tre tønder historien om Sankt Nicolaus 1 Nicolaus 4 2 Naboen 6 3 Tre poser guld 8 4 Mere guld 10 5 Gaden er tom 12 6

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

16. marts Styrelsen for Videregående Uddannelser. Bredgade København K Tel Fax Mail Web

16. marts Styrelsen for Videregående Uddannelser. Bredgade København K Tel Fax Mail Web Styrelsen for Videregående Uddannelsers klausuler nr. 1.0 for forsikring ved udsendelse af studerende på videregående uddannelser og elever på erhvervsrettede grund- og efteruddannelser gennem EU-programmet

Læs mere

tat meddelelse 19.03.03 Erstatter: 04.02.03 J. nr. 5.1./02-05-9

tat meddelelse 19.03.03 Erstatter: 04.02.03 J. nr. 5.1./02-05-9 tat meddelelse 19.03.03 Erstatter: 04.02.03 J. nr. 5.1./02-05-9 Om: Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds

Læs mere

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84.

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. 1. år med Lov 409. Så er første skoleår under Lov 409 næsten gået. Alle har i løbet af året gjort sig dyrt købte erfaringer med den arbejdssituation,

Læs mere