NHC 59th meeting. Agenda item NHC-59-11D April 14-15, 2015 Reykjavik - Iceland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NHC 59th meeting. Agenda item NHC-59-11D April 14-15, 2015 Reykjavik - Iceland"

Transkript

1 NHC 59th meeting Agenda item NHC-59-11D April 14-15, 2015 Reykjavik - Iceland

2 The Danish Maritime Spatial Data Infrastructure (MSDI) Geo Data of the Sea Components of an infrastructure: DATA - metadata, datasets FUNCTIONALITY - spatial data services, web services and other technology GOVERNANCE - Agreements and Organisation rights and access data functionality governance

3 The Danish Components of an infrastructure: Appendix: 1. GOVERNANCE model - Agreements and Organisation rights and access 2. Financial model 3. Technical description Functionality - spatial data services, web services and other technology, metadata 4. Description of DATA datasets 5. Implementation plan WEB GIS solution The Blue Danish sea map

4 Dataset Draft responsibility in the Danish MSDI: Agency responsibility: Basis MSDI: Governance: - Data and standards - Technical aspects and Infrastructure - Frames, rules and agreements - Economy and finical model Output from MSDI: MSDI Forum User Management MSDI secretariat Metadata Metadata: Metadata (Content) (Catalogue services)? WMS WFS? Download Services: - WMS - WFS? - Download - Upload? - Updates? View services: - Common portal? - Web GIS? - Applications WEB platform/portal Information, Agencies, Data layers, WMS, Download, status WEB GIS Blue Sea Map

5 Presentations of data sets associated with MSDI and MSP - Gives an overview of dataset needed for MSP - Almost 80 datasets identified

6 ID Interesser / Planlægningsemne (Nummeringen for planlægningsaktivitet) GST responsible for 8 dataset: National border (the baseline) 3, 12 og 24 miles (300m) Chart10 (land maps) Depth data Depth curves Names Approximately 40 dataset will have relevance for our chart production. Havbrug Anlæg etableret på søterritoriet med Kystdirektoratets tilladelse, fx ledninger, vrag, bygninger, lystbådehavn, fortøjningsanlæg Havvindmøller Bundgarn Havnegrænserne på søterritoriet Skibsruter og skibstrafiksystemer Faste forbudsområde Lodsopsamlingssteder Akvakultur (nr. 6) (Havbrug inkl. muslingebrug og tanganlæg) Type af data (Punkt/Linje/Polygon/Tekst) - (Beskrivelse) Dataejer Brugere af Data (begrundelse) Mulighed for træk fra databaser Metadata INSPIRE 17 Havbrug Polygon (information) Naturerhverv Bruges af FD m.fl. Nej Ja 3, AF 18 Muslingebrug (MST foreslår tanganlæg her) Polygon (information) Naturerhverv Bruges af FD m.fl. Nej Ja 3, AF Ny Ny Anlæg på havet Anlæg etableret på søterritoriet med Kystdirektoratets tilladelser herunder (tanganlæg, Søfly-pladser, ledninger, vrag, bygninger, lystbådehavn, fortøjningsanlæg etc.) Polygoner KDI nej, er ikke danet endnu Nej 3, AM Kystbeskyttelsesanlæg (Kystbeskyttelseskonstruktioner herunder høfder, stenkastning, skråningsbeskyttelse, Polygoner KDI ja, WMS Nej 1, HY Løbende månedligt Ny Kystfodringsstrækninger Linjer/polygoner KDI nej, er ikke danet endnu Nej 3, NZ Løbende månedligt Anlæg til udvinding af energi og produktion af vedvarende energi (nr. 1) 15 Havvindmøller (anlægs og produktionsoplysninger) (indtegnet i søkort) Punkter, polygon ENS GST Skibsfart m.m. DB internet Ja 3, ER Månedligt Produktion Ny Tilladelser - forunder-søgelse, etablering og tilslutning. Tekst (information) ENS GST Skibsfart m.m. DB internet Nej 3, ER 2-3 gange årligt Er den idendisk med ovenfor? Fiskeri (nr. 5) Ny VMS data for fiskefartøjer over 12 m. Naturerhverv 3, AM 16 Bundgarn Linjer (information) Naturerhverv Bruges af FD m.fl. Nej Ja 3, AM 22 Fiskerigrænse bundgarn indtegnet i søkort (Bekendtgørelsen) Polygoner SFS (Naturerhverv) GST, SFS, Skibsfart m.m. Nej Ja 3, AM Ugentligt Ved ændring i Efterretning for søfarende Friluftsliv (nr. 11) Ny Lokale ordensreglementer og politivedtægter kan regulere forholdene i et område Politi Ikke omfattet Fælles forvaltnings data 14 DTM Punkter, linjer GST SFS, GST Skibsfart m.m. Kortforsyningen WMS, WFS Ja 2, EL Ny DSM Punkter, linjer GST Kortforsyningen WMS, WFS Ja 2, EL 20 Nationale grænser (Normale rette basislinjer) Linjer, polygoner GST Bruges af andre Kortforsyningen WMS, WFS Ja 1, AU 21 3, 12 og 24 sømilegrænse Linjer, polygoner GST Bruges af andre Kortforsyningen WMS, WFS Ja 1, AU 25 KORT10 Punkter,linjer,polygoner,tekst, (information)gst Bruges af andre Kortforsyningen WMS, WFS Ja Omfattet af flere bilagspkt. Havne (nr. 12) Ny Havnenes placering (fiskerihavn, erhvervshavn, lystbådehavne inden for samme havneområde) Polygoner Trafikstyrelsen 1, TN Ny Havnegrænserne på søterritoriet Polygoner Trafikstyrelsen 1, AU Ny Dybder i havnebassinerne Trafikstyrelsen 2, EL Ny Udviklingsplaner for havnene, herunder forventet arealbehov. Polygoner Trafikstyrelsen 3, LU Hydrografiske forhold 13 Dybde data Punkt, (Multibeam, singlebeam, digitaliseret GST data) SFS, GST Skibsfart m.m. Kortforsyningen WMS, WFS Ja 2, EL 23 Dybdekurver (genereret fra dybde databasen) Linjer (Kontinuerte kurveformer) GST Skibsfart m.m. Kortforsyningen WMS, WFS Ja 2, EL 27 Oceanografiske observations data, faste punkter (Vandtemperatur, saltholdighed) [vandstand slettet da den står under 27] Punkt, PolygonFCOO, DMI DMI, KDI og kommuner DB internt Ja 3, OF 28 Prognose data (strøm og bølger, temperatur, salt, havis) Field (4 dimensional) FCOO, DMI Bruges af andre Nej DB internt (GRIB, netcdf) Ja 3, OF 29 Vandstandsmåling Punkt DMI, KDI DMI, KDI og andre KDI fra Oracle database. DMI: internt. Nej / DMI: ja3, OF Løbende NY Strømmålinger Punkt DMI FCOO og offentlighed DB internt Ja Løbende NY Prognose data, økosystem (næringssalte, oxygen) Field (4 dimensional) DMI offentlighed DB internt (netcdf) Ja Løbende NY Oceanografiske observationsdata (bølgemålinger) Punkt KDI DMI, FCOO, offentlighed KDI Løbende NY Havets farve (Ocean colour) fra satellit Satellite, pixels DMI DCE, offentlighed DB internt Ja Løbende NY Havoverfladetemperatur fra satellit Satellite, pixels DMI Offentlighed DB internt Ja Løbende NY Klimascenarie effektet i danske farvande Field (4 dimensional) DMI Myndigheder (anlægs arbejder oa.) DB internt Ja Løbende NY Statistiske/klimatiske værdier fra model-reanalyser (feks maks bølgehøjder, temperatur, strøm) Field (4 dimensional) DMI Myndigheder (anlægs arbejder oa.) DB internt Ja Løbende Marin kulturarv 42 Fortidsminder på havbunden (vrag, bopladser, fiskegærder, "hold" mv.) Punkt, linjer, polygoner (information) KUAS Bruges af andre DB,WMS, WFS Ja 1, PS Dagligt Museerer melder ind 1 Maritime anliggende (nr. 3) Skibstrafikmønster; områder, farvande, løb og render som skibene reelt benytter i og uden for anbefalede ruter inklusiv bufferzoner i forhold tiol andre aktiviteter Punkt - linje (AIS Density plot (information))sfs Skibsfart m.m. Nej 3, AM 1 år Små ændringer 2 Skibsruter (anbefalede) og skibstrafiksystemer indtegnet på søkort m.m. Linjer, polygoner SFS Skibsfart m.m. Kortforsyningen WMS, WFS Ja 3, AM 5 Faste forbudsområder indtegnet i søkort (tilstedeværelse af amunition og sprængstoffer) Polygon, Linjer (kontinuerte kurveformer) Forsvaret Skibsfart m.m. Nej 3, AM NY Øvrige forbudsområder sprængstoffer excl. Ammunition og sprængstoffer Polygon, linjer SFS Skibsfart m.m. Afklares 6 Advarsel/frarådningsområder indtegnet i søkort, tilstedeværelse af ammunition og sprængstofferpolygon, Linjer (kontinuerte kurveformer) Forsvaret Skibsfart m.m. Nej 3, AM OBS 7 Midlertidige restriktionsområder SFS foreslår denne slettet Polygon, Linjer (kontinuerte kurveformer) SFS Skibsfart m.m. Nej Ja 3, AM ugentligt Ændring i efterretning for søfarende 8 Ankerpladser indtegnet i søkort Polygon, Linjer (kontinuerte kurveformer) SFS Skibsfart m.m. Nej Ja 1, TN ugentligt Ændring i efterretning for søfarende 9 Lodsopsamlingssteder indtegnet i søkort Punkter SFS Skibsfart m.m. Nej Ja 3, AM Ugentligt Ændring i efterretning for søfarende 10 Broer over sejlbart farvand Polygon, linjer SFS Alle brugere Kortforsyningen WMS, WFS Ja 1, TN Dataejer afklares 12 Fyrlinje, farvandsafmærkning m.m. indtegnet i søkort Linjer, Punkter, polygoner (kontinuerte kurver) SFS FRV, GST, Skibsfart m.m. Kortforsyningen WMS, WFS Ja 1, TN Ugentligt Ændring i efterretning for søfarende 31 Kapsejladsbaner officielle indtegnet i søkort Polygon SFS Skibsfart m.m. Nej 3, AM Ny Bekendtgørelser om forbud mod sejlads, sikkerhedszoner mm ifbm. Energianlæg, platforme mv.polygoner ENS Nej Ja 3, AM Ugentligt Ændring i efterretning for søfarende Militære arealer 11 Skyde- og sprængningsområder indtegnet i søkort- Polygoner, linjer FMN SFS, GST Skibsfart m.m. Nej 3, AM Naturbeskyttelse (nr. 7) 32 EF- Fuglebeskyttelses område Polygon (information) NST DMU Bruges af andre Arealinfo WFS,WMS Ja 1, PS 33 EF-Habitatområde Polygon (information) NST DMU Bruges af andre Arealinfo WFS,WMS Ja 1, PS 34 EF-Ramsaområder Polygon (information) NST DMU Bruges af andre Arealinfo WFS,WMS Ja 1, PS Fredninger (inkl. Jagt- og vildtforvaltningsområder) Polygon (information) NST Bruges af andre Danmarks Miljøportal Ja Fredninger, forslag Polygon (information) NST Bruges af andre Danmarks Miljøportal Ja Ny Natur- og vildtreservater Polygon (information) NST Bruges af andre Danmarks Miljøportal Ja Nødområder (nr. 10) NY Nødområder Polygon NST??? Ikke omfattet Undergrundsområdet (nr. 2) 45 Offshore anlæg (platforme) Punkt ENS Bruges af andre, med i geodatainfo DB Nej (ikke tilgængelig - terror) Ja 3, ER og US Løbende 46 Gaslager (tilladelse til lagring af gas) Polygoner ENS Bruges af andre, pt kun data på land- men lag DB onfatter Internet hele EEZ Nej 3, ER og US Løbende 47 CO2-lager (tilladelse til lagring af CO2) Polygoner ENS Bruges af andre, pt- kun data på land- men lag DB omfatter Internet hele EEZ Nej 3, ER og US Løbende 48 Olie- og gasindvinding (kabler, rørledninger m.m.) Linjeføring (Linje) ENS Bruges af andre GIS Nej 3, ER og US Er det idendisk med 41? Ny Efterforsknings- og indvindingstilladelser (olie/gas) Koncessions områder (polygoner) ENS Bruges af andre DB Internet WMS tjeneste Ja 3, ER og US Løbende Ny Boringer: Olie- og gasindvinding, Geotermi, saltindvinding, videnskabelige Dybdeboringer (punkt) ENS GEUS Bruges af andre DB Internet Nej 3, ER og US Hemmeligt? Ny Efterforsknings- og indvindingstilladelser (Geotermi, saltindvinding) Koncessions områder (polygoner) ENS Bruges af andre, data foreligger endnu ikke DB Internet Nej 3, ER og US Ny Rundeudbudsområdet (olie/gas) polygon ENS Bruges af andre DB Internet Nej 3,ER og US Løbende årligtområdet vest for 6 15 østlig længde Ny Åben dør udbudsområdet (olie/gas) polygon ENS Bruges af andre DB Internet Nej 3,ER og US Løbende årligtområdet øst for 6 15 østlig længde Ny Geotermi Udbudsrunder udbudsområdet for mulig udnyttelse af tilladelser til injektion af CO2 (for at øge ENS Bruges af andre DB Internet Nej 3, ER og US Løbende årligt Dansk landområde samt kystnæreområd olieindvindingen) Ny i eksisterende oliefelter i området vest for 6 15 østlig længde (polygon) polygon ENS Bruges af andre DB Internet Nej 3, ER og US Løbende årligt Området vest for 6 15 østlig længde Råstofindvinding (nr. 8) 26 Råstofressourceområder til havs Polygoner (analyse fra grid) NST Bruges af andre Nej 3, ER og US 35 Råstofsindvinding - Efterforskningstilladelser Linjer, polygoner (information) NST Bruges af andre Ja 3, ER og US 36 Råstofsindvinding - Fællesområder Linjer, polygoner (information) NST Bruges af andre Ja 3, ER og US 37 Råstofsindvinding - Overgangsområder Linjer, polygoner (information) NST Bruges af andre Ja 3, ER og US 38 Råstofsindvinding - Andre tilladelser 20 Linjer, polygoner (information) NST Bruges af andre Ja 3, ER og US 39 Råstofsindvinding - Tilladelser 20 auktion Linjer, polygoner (information) NST Bruges af andre Ja 3, ER og US Ny Reservation af indvindingsområder NST 3, ER og US Andet 19 Politikreds Polygon (information) Politi Bruges af andre? 3, US 30 Femern Bælt-forbindelsen Punkt, linje, flade Femern A/S Plankægningsgrundlag bruges af andre Nej Ja 1, TN Ny Større potentielle infrastrukturprojekter som eksempelvis faste forbindelser. Ønsker til yderligere datasæt Stednavne (Geodatastyrelsens ønske) Tekst (information) GST Bruges af alle Kortforsyningen WMS, WFS Trafik separation på havet og digitalisering af de planlagte korridorer (Energistyrelsens ønske) SFS SFS mener dette er dækket under ID 1 + Fare områder - mere detaljeret end nu (Energistyrelsens ønske) Vildtreservater på søterritoriet Forsvaret 300 meter linje fra kysten GST? Bruges af politiet MST 3, US Ajourførings hyppighed Ajourførings årsag

7 MSDI seen from a Danish perspective Planning across borders MSP data set used for: - Overview/Charting - Planning

8 MSDI - Creating a Common Operational Picture MSP - SAR - ICM Environmental protection - Surveillances - VTS - MAS Environmental protection vessels Fire station Orthophoto Hospital Nautical maps Bird Protection Area Oil spill Emergency road Weather data Focus areas Environmental data Maps

9 MSDI from a regional approach Baltic Sea MSDI WORKING GROUP (BSMSDIWG) Regional Hydrographic Commissions

10 The Baltic Sea MSDI Working Group should: Identify and analyse the current status of individual MS MSDI implementation Consider MSDI policies within the related international project Analyse how maritime authorities can contribute their spatial information and the necessary updates, so information can easily be collated with other information to a current overall picture for the region. Focus on how BSHC in the future can benefit from a regional approach Monitoring MSDI and marine- related initiatives, as well as more general geospatial developments with relevance for the Baltic Sea.

11 Maritime spatial planning Article 6 Minimum requirements for maritime spatial planning Member States shall establish procedural steps to contribute to the objectives listed in Article 5, taking into account relevant activities and uses in marine waters: (e) Organise the use of the best available data in accordance with Article 10. (f) Ensure trans-boundary cooperation between Member States in accordance with Article 12. (g) Promote cooperation with third countries in accordance with Article 13.

12 Article 8 (new) Set-up of maritime spatial plans 1. When establishing and implementing maritime spatial planning, Member States shall set up maritime spatial plans which identify the spatial and temporal distribution of relevant existing and future activities, uses in the marine waters in order to contribute to the objectives set out in Article In doing so and in accordance with Article 2(3), Member States shall take into consideration relevant interactions of activities and uses. Without prejudice to Member States' competences, possible activities and uses and interests may include: aquaculture areas; fishing areas; installations and infrastructures for the exploration, exploitation and extraction of oil, gas, mineral and aggregates, and other energy resources and the production of renewable energy; maritime transport routes and traffic flows; military training areas; nature and species conservation sites and protected areas; raw material extraction areas; scientific research; submarine cable and pipeline routes; tourism; underwater cultural heritage. What are the data-sets needed for maritime spatial plans? - Planning - Overview/Charting

13 The BSMSDI new Work plan : Theme Subject Responsible Task 1. Work item: Hydrographic data and legal aspects Task 2. Work item: Liaison with external projects - Definition of HO role in MSDI - Study on status on implementation and responsibility with relevance to MSDI in the Baltic countries Denmark - Scanning of projects relevant for BSMSDI Germany Task 3. Work item: S 100 Task 4. Work item INSPIRE Task 5. Work item: Common understanding Task 6. Work item: Pilot projects/demonstration - Conduct S 100 pilot project - Evaluate on how to promote S 100 in the Baltic - Study on IHO standard S 57 in relation to INSPIRE - The difference between S 57 and S Establish a framework for common understanding of MSDI -Study on the possibility to establish a BSMSDI WEB page - Demonstration project S100 - WEB GIS demonstrator with BS HO datasets Germany Netherland/ France Denmark/ Finland Denmark Germany Denmark

14 MSDI and MSP seen from a Regional perspective

15 IHO - MARINE SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE WORKING GROUP (MSDIWG) Objectives of the IHO MSDIWG: - Identify the Hydrographic Community inputs to National Spatial Data Infrastructures (NSDI). - Monitor national and international SDI activities - Promote the use of IHO standards and member state marine data in SDI activities. - Liaise, as appropriate, with other relevant technical bodies - Propose any Technical and/or Administrative Resolutions that may be required to reflect IHO involvement in the support of SDI. - Identify actions and procedures that the IHO might take to contribute to the development of Spatial Data Infrastructure (SDI) and / or MSDI in support of Member States.

16 The MSDIWG Work programme The following work programme has been developed with a view towards a five-year horizon. It includes four proposed initiatives for the MSDIW. Identify and promote national and regional best practices: for land-sea integration for cross-border integration Review the appropriateness of existing standards for the provision of the maritime components of spatial data infrastructures Develop content for an MSDI training course Maintain MSDI reference documentation on the IHO website Maintain and extend Publication IHO MSDI C-17 Ensure that MSDI is a standing agenda item for RHCs meetings

17 S-102 and INSPIRE The Marine Spatial Data Infrastructure Working Group (MSDIWG) would like the HSSC S-100 Working Group to consider looking at the relationship between S-102 and the INSPIRE Elevation theme as it pertains to bathymetry data. The reason for this request is to attempt to avoid a possible format conflict and to help ensure that hydrographic offices are not in a position where they need to maintain two separate bathymetry layers. One for primary charting activities and another to serve the regional or national spatial data infrastructure initiatives for purposes that go beyond charting e.g. marine spatial planning or oil spill response. The MSDIWG understands that the S-100 work group will be undertaking a revision of S-102 in its work plan (item D.8.) so perhaps this would present an opportunity for this investigation.

18 INSPIRE Although INSPIRE is a primarily European Union activity it is perhaps the best example of a Spatial Data Infrastructure and therefore is recognized well beyond the borders of Europe. Many European hydrographic offices have requirements under INSPIRE so it would be beneficial to adopt a policy of collect once and use many times as it relates to one of the most important data assets held by hydrographic offices i.e. bathymetry. Under INSPIRE there are maintenance groups that drive the direction and scope of the various themes including Elevation. The MSDIWG suggests that it may be worthwhile for the IHO group responsible for data standards such as S-102 also to attend the maintenance group responsible for this related theme. This way hydrography has a louder voice within INSPIRE and the work done under INSPIRE can be consider in the development of S-100 which should allow these two bathymetry related standards to be developed more harmoniously.

Annexes to the Social Impact Assessment for the ISUA Iron Ore Project for London Mining Greenland A/S

Annexes to the Social Impact Assessment for the ISUA Iron Ore Project for London Mining Greenland A/S to the Social Impact Assessment for the ISUA Iron Ore Project for London Mining Greenland A/S (in compliance with the BMP Guidelines on SIA of November 2009) March 2013 v TABLE OF CONTENTS PAGE ANNEX 1:

Læs mere

Test of Bayesian belief network and stakeholder involvement

Test of Bayesian belief network and stakeholder involvement Test of Bayesian belief network and stakeholder involvement Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Miljøministeriet Københavns Energi Københavns Kommune Special issue Editor: Hans Jørgen Henriksen

Læs mere

DANISH MARITIME MAGAZINE 1-2009. EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum

DANISH MARITIME MAGAZINE 1-2009. EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum DANISH MARITIME MAGAZINE EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum 1-2009 1 WÄRTSILÄ is a registered trademark. NO BOARDROOM CONVERSATION WILL BREAK THIS ICE. The world has enough talkers.

Læs mere

The StartupWheel A tool for teaching entrepreneurship with a 360 degree perspective

The StartupWheel A tool for teaching entrepreneurship with a 360 degree perspective The StartupWheel A tool for teaching entrepreneurship with a 360 degree perspective All entrepreneurs need the same skills. How can they be taught? THE STARTUPWHEEL - WHITEPAPER The StartupWheel generates

Læs mere

Landerapport Danmark: Adresser 2014-2015

Landerapport Danmark: Adresser 2014-2015 NOTAT Dato: 27. april 2015 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2012-3566 Sagsbehandler: THJ/MLI Landerapport Danmark: Adresser 2014-2015 Country report, Denmark: Addressing 2014-2015 For English version see

Læs mere

Green Building. Made in Denmark. An empirical analysis of Denmark s country-of-origin image within green building in the United States

Green Building. Made in Denmark. An empirical analysis of Denmark s country-of-origin image within green building in the United States Green Building Made in Denmark An empirical analysis of Denmark s country-of-origin image within green building in the United States Copenhagen Business School May 2010 By Tanya Jacobsen Study program:

Læs mere

2005-evaluering Slutevaluering af EQUAL-programmet September 2005. Erhvervs- og Byggestyrelsen og De Europæiske Fællesskaber DEN EUROPÆISKE UNION

2005-evaluering Slutevaluering af EQUAL-programmet September 2005. Erhvervs- og Byggestyrelsen og De Europæiske Fællesskaber DEN EUROPÆISKE UNION Erhvervs- og Byggestyrelsen og De Europæiske Fællesskaber 2005-evaluering Slutevaluering af EQUAL-programmet September 2005 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Slutevaluering af EQUAL-programmet

Læs mere

The Security Dimension of the Arctic region

The Security Dimension of the Arctic region The Security Dimension of the Arctic region A symposium at the Royal Swedish Academy of War Sciences Introduction by Bo Waldemarsson Resumé Uppföljningen av utvecklingen i Arktis har en tydlig säkerhetsdimension.

Læs mere

1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4

1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4 Evalueringsrapport Side i 1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4 2. EXECUTIVE SUMMARY... 5 2.1 Overall conclusion... 5 2.2 Data collection... 8 2.2.1 Quantitative

Læs mere

Eksperthjælp i forbindelse med miljøregulering af virksomheder. Claus Werner Nielsen, Asger Vestergaard og Titti Kopp COWI A/S

Eksperthjælp i forbindelse med miljøregulering af virksomheder. Claus Werner Nielsen, Asger Vestergaard og Titti Kopp COWI A/S Eksperthjælp i forbindelse med miljøregulering af virksomheder Claus Werner Nielsen, Asger Vestergaard og Titti Kopp COWI A/S Miljøprojekt Nr. 1365 2011 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

KONVENTION TIL BESKYTTELSE AF DEN IMMATERIELLE KULTURARV

KONVENTION TIL BESKYTTELSE AF DEN IMMATERIELLE KULTURARV Oversættelse * side 1 af 16 [logo] KONVENTION TIL BESKYTTELSE AF DEN IMMATERIELLE KULTURARV Paris, 17. oktober 2003 MISC/2003/CLT/CH/14 Oversættelse * side 2 af 16 KONVENTION TIL BESKYTTELSE AF DEN IMMATERIELLE

Læs mere

Agenda for meeting in Academic Council, 4. April 2014 (3 hours)

Agenda for meeting in Academic Council, 4. April 2014 (3 hours) Agenda for meeting in Academic Council, 4. April 2014 (3 hours) Time DIR 1. Approval of Agenda 2 9:00 Research Integrity. Briefing and discussion. Alan 3 9:30 Announcement of VIP positions. Discussion

Læs mere

Agenda for meeting in Academic Council, Wednesday June 8 th 2011at 9:30 to 11:00, Kilen, K 1.53.

Agenda for meeting in Academic Council, Wednesday June 8 th 2011at 9:30 to 11:00, Kilen, K 1.53. Agenda for meeting in Academic Council, Wednesday June 8 th 2011at 9:30 to 11:00, Kilen, K 1.53. 1. Approval of Agenda 2. Discussion of road map for the implementation of CBS strategy 3. Hearing. Proposal

Læs mere

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION Årsberetning 2010 Annual report 2010 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre 2 Årsberetning Annual report 2010 DGC Hvem er vi? Who are

Læs mere

Date 2012-09-28 Your ref. Betina Simonsen

Date 2012-09-28 Your ref. Betina Simonsen Date 2012-09-28 Your ref. Betina Simonsen Our ref. Stina Aunapuu QA 1 Summary... 3 2 E-commerce market in Sweden... 4 3 M-Commerce... 8 4 The E-consumer... 9 5 Logistics & customer service... 12 5.1 Delivery

Læs mere

Nature Interpretation for Children and Young People in the Nordic Countries

Nature Interpretation for Children and Young People in the Nordic Countries Nature Interpretation for Children and Young People in the Nordic Countries Nature Interpretation for Children and Young People in the Nordic Countries Mette Aaskov Knudsen and Poul Hjulmann Seidler

Læs mere

A permanent Nordic representation in Masdar City

A permanent Nordic representation in Masdar City NORDIC INNOVATION REPORT 2013:02 // SEPTEMBER 2013 A permanent Nordic representation in Masdar City Feasibility study A permanent Nordic representation in Masdar City Feasibilty study Author: Nordic Innovation

Læs mere

1.0 Introduction...4 1.1 Problem Field...4 1.2 Working Questions...6

1.0 Introduction...4 1.1 Problem Field...4 1.2 Working Questions...6 1 Table of Contents 1.0 Introduction...4 1.1 Problem Field...4 1.2 Working Questions...6 2.0 Methodology...7 2.1 Project Design...8 2.1.1 Explanation of Project Design...9 2.2 Theoretical Approach...9

Læs mere

A Joint Survey. The Danish approach to CIS and R&D in the Business Sector. November 2012. Nils Galberg Enoksen, Statistics Denmark

A Joint Survey. The Danish approach to CIS and R&D in the Business Sector. November 2012. Nils Galberg Enoksen, Statistics Denmark A Joint Survey The Danish approach to CIS and R&D in the Business Sector November 2012 Nils Galberg Enoksen, Statistics Denmark A joint survey the Danish approach to CIS and R&D in the Business Sector

Læs mere

Abbreviations. MSW Municipal Solid Waste MSWM Municipal Solid Waste Management Social Sustainability MLP Multi- Level Perspective

Abbreviations. MSW Municipal Solid Waste MSWM Municipal Solid Waste Management Social Sustainability MLP Multi- Level Perspective Abstract This project takes its point of departure in the Copenhagen Resource and Waste Plan 2018 flagship Biowaste and Heavy Transport Fuelled with Biogas. The background for this project is an interest

Læs mere

Development of cleaner products in Berendsen's international product chains

Development of cleaner products in Berendsen's international product chains Development of cleaner products in Berendsen's international product chains Jeppe Frydendal; Steen Christiansen FORCE Technology Environmental Project No. 1099 2006 Miljøprojekt The Danish Environmental

Læs mere

The Location of Privacy. A Case Study of Copenhagen Connecting s Smart City

The Location of Privacy. A Case Study of Copenhagen Connecting s Smart City The Location of Privacy A Case Study of Copenhagen Connecting s Smart City The Location of Privacy -A Case Study of Copenhagen Connecting s Smart City Master Thesis in Communication Studies Department

Læs mere

Sidste Nyt fra Albanien, Kosóva og

Sidste Nyt fra Albanien, Kosóva og 1/ 38 Sidste Nyt fra Albanien, Kosóva og Makedonien The Latest News from Albania, Kosóva and Macedonia # 326-8' årgang - 01.12.2006 Version 1.2 PDF for printing Info om»sidste Nyt«Tidligere numre Udgiver:

Læs mere

LOST IN INNOVATION? NOT WITH DESIGN AS THE DRIVING FORCE

LOST IN INNOVATION? NOT WITH DESIGN AS THE DRIVING FORCE LOST IN INNOVATION? NOT WITH DESIGN AS THE DRIVING FORCE Lost in innovation? Ikke hvis design driver værket INTRO The world is changing, and major social challenges are waiting around the corner. Welfare

Læs mere

Indikatorer for Bæredygtig Transport

Indikatorer for Bæredygtig Transport Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Indikatorer for Bæredygtig Transport oplæg til indhold og strategi Faglig rapport fra DMU, nr. 405 [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Indikatorer

Læs mere

Managing small IT projects and Maintenance tasks

Managing small IT projects and Maintenance tasks Managing small IT projects and maintenance tasks Managing small IT projects and Maintenance tasks IT project management supervisors: Claus Seeberg Friis & Diego Børresen Lladó Author / students: Mohammed

Læs mere

Kapitel 11 Beredskab. Bilag 1. Uddrag af Lov nr. 476 af 30/06/1993, Lov om beskyttelse af havmiljøet (Havmiljøloven).

Kapitel 11 Beredskab. Bilag 1. Uddrag af Lov nr. 476 af 30/06/1993, Lov om beskyttelse af havmiljøet (Havmiljøloven). Bilag 1 Uddrag af Lov nr. 476 af 30/06/1993, Lov om beskyttelse af havmiljøet (Havmiljøloven). [ ] Kapitel 11 Beredskab 34. Miljøministeren forestår i samarbejde med forsvaret, redningsberedskabet og andre

Læs mere

Quality Assurance in Water Resources Modelling

Quality Assurance in Water Resources Modelling DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE RAPPORT 2009/16 Quality Assurance in Water Resources Modelling NOVANAQuA Anker Lajer Højberg & Jens Christian Refsgaard GEOLOGICAL SURVEY OF DENMARK AND GREENLAND

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026698 (Katja Høegh, Nikolaj Aarø-Hansen) 5. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026698 (Katja Høegh, Nikolaj Aarø-Hansen) 5. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026698 (Katja Høegh, Nikolaj Aarø-Hansen) 5. marts 2012 K E N D E L S E Bombardier Transportation Denmark A/S (advokat Jesper Kaltoft, København) mod Banedanmark (Kammeradvokaten

Læs mere

COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/ISO 10667-2:2012

COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/ISO 10667-2:2012 Dansk standard DS/ISO 10667-2 2. udgave 2012-06-25 Levering af vurderingsydelser Procedurer og metoder til vurdering af mennesker i arbejdsrelaterede sammenhænge Del 2: Krav til leverandører af vurderingsydelser

Læs mere