Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Redegørelse Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 4 Hovedtal for Danica koncernen (korrigeret) 4 Hovedtal for Danica koncernen (Årsrapport 4) 5 Resultatopgørelse, aktiver og passiver, Danica koncernen 6 Kapitalforhold 9 Noter Hovedtal for Forsikringsselskabet Danica (korrigeret) 6 Hovedtal for Forsikringsselskabet Danica (Årsrapport 4) 7 Resultatopgørelse, aktiver og passiver, Forsikringsselskabet Danica 8 Påtegninger

3 Redegørelse vedrørende årsrapporten for Forsikringsselskabet Danica for 4 Indledning I årsrapporten for 4 oplyste Forsikringsselskabet Danica, i ledelsesberetningen side 8 (Begivenheder efter balancedagen), at koncernen efter regnskabsårets udløb, havde modtaget spørgsmål fra Finanstilsynet om principperne for opgørelsen og regnskabsmæssig behandling af livsforsikringshensættelser til en pensionsordning, og henviste i den anledning til omtale i årsregnskabets note om sikkerhedsstillelse og eventualforpligtelser, side 4. Af årsregnskabets note fremgik det, at Forsikringsselskabet Danica ville besvare Finanstilsynets forespørgsel i februar 5, samt at det ville kunne få indflydelse på Forsikringsselskabet Danicas indregning og måling af de pågældende livsforsikringshensættelser, såfremt Finanstilsynet måtte bedømme de omhandlede forhold anderledes. Forsikringsselskabet Danica har sidenhen besvaret Finanstilsynets anmodning om redegørelse og i løbet af. halvår 5 været i tæt dialog med Finanstilsynet om fortolkningen af de underliggende aftaler i pensionsordningen og den deraf følgende regnskabsmæssige behandling. Som resultat heraf har Finanstilsynet tilkendegivet, at den hidtidige regnskabsmæssige behandling i Forsikringsselskabet Danicas årsrapporter er fejlagtig. Foranlediget af dialogen med Finanstilsynet har Forsikringsselskabet Danica derfor foretaget en fornyet vurdering af den regnskabsmæssige indregning og måling samt præsentation og som følge heraf ændret den hidtil fulgte regnskabspraksis for den pågældende pensionsordning. Forsikringsselskabet Danica korrigerer hermed den regnskabsmæssige metode for måling og præsentation af livsforsikringshensættelserne til pensionsordningen og offentliggør supplerende/ korrigerende information til årsrapporten for 4 for såvel koncernen som moderselskabet. Alle korrektioner er affødt af korrektioner fra datterselskabet Danica Pension. Livsforsikringshensættelser til pensionsordning Forsikringsselskabet Danica har i koncernens livsforsikringshensættelser siden 5 indregnet en forpligtelse vedrørende en firmapensionsordning gældende for nuværende og tidligere ansatte i Danske Bank. Pensionsordningen indeholder betingede ydelsestilsagn overfor pensionstagerne, og i tilknytning til denne har Danske Bank afgivet garanti for opnåelsen af et realt investeringsafkast af reserverne i ordningen. Siden 5 har Forsikringsselskabet Danica i koncernens opgørelse af livsforsikringshensættelserne til pensionsordningen indregnet forventede betalingsstrømme, der afspejler de betingede ydelsestilsagn, samt en værdi af den af arbejdsgiver afgivne afkastgaranti i tilknytning hertil. Livsforsikringshensættelserne til ordningen har derfor hidtil været opgjort til en lavere værdi, end den forpligtelse, der kan opgøres for et ubetinget ydelsestilsagn og uden afkastgaranti fra pensionstagernes arbejdsgiver. På baggrund af dialogen med Finanstilsynet har Forsikringsselskabet Danica forøget koncernens livsforsikringshensættelser til ordningen, så de afspejler det fulde ydelsestilsagn, uden hensyntagen til det forhold, at ydelsestilsagnene er betingede, samt at der foreligger en afkastgaranti i tilknytning til ordningen.

4 Samtidigt har Forsikringsselskabet Danica i koncernregnskabet udskilt og værdiansat afkastgarantien tilknyttet pensionsordningen som et særskilt aktiv i balancen (under Andre Finansielle investeringsaktiver). Som følge heraf indregnes afkastgarantien fra Danske Bank som et selvstændigt aktiv i koncernens balance pr.. december 4 til skønnet dagsværdi på mio. kr. Samtidigt øges koncernens livsforsikringshensættelser pr.. december 4 med.7 mio. kr. Ændringerne reducerer koncernens/moderselskabets egenkapital pr.. december 4 med netto 76 mio. kr. efter skat, idet der som konsekvens af de forøgede livsforsikringshensættelser pr.. december 4 i koncernens balance indregnes et skattetilgodehavende på 8 mio. kr. og en forpligtelse vedrørende pensionsafkastskat (PAL) på 7 mio. kr. Årets resultat for 4 forøges med mio. kr. i den korrigerede resultatopgørelse som følge af den ændrede værdiansættelse af pensionsordningen. Resultatkorrektioner til tidligere års sammenligningstal fremgår af korrigerede hovedtal og resultatopgørelser. De regnskabsmæssige ændringer er udeholdt af kontribution og har ikke påvirket kollektivt bonuspotentiale. I nedenstående opstilling er vist ændring i de regnskabsposter i koncernens og moderselskabets regnskab, hvor det har været praktisk muligt at foretage rettelser tilbage til. Dette har været muligt tilbage fra. december, og omfatter resultat, aktiver, forpligtelser og egenkapital for alle følgende regnskabsår. Rettelserne vil tillige blive ændret i sammenligningstallene i delårsrapporten og årsrapporten for 5. Opstillingsform Forsikringsselskabet Danica skal i den supplerende/korrigerende information, jf. Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 86 og 89 stk. 8, ved regnskabsmæssige fejl, oplyse arten af denne, samt den beløbsmæssige virkning på og korrektion af poster i balance og resultatopgørelse. Forsikringsselskabet Danica har derfor, for såvel koncernen som moderselskabet, vist såvel de oprindelige tal og de korrigerede for resultatopgørelse, balance og berørte noter. Den supplerende/korrigerende regnskabsinformation skal læses i sammenhæng med årsrapporten 4, for at give et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr.. december 4, samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter for regnskabsåret. januar. december 4 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Solvensdækning Som en konsekvens af den reducerede egenkapital, udgør solvensdækningen i Danica Pension i forhold til individuelt solvensbehov pr.. december 4 68 pct., hvilket er lavere end EVMaftalens intention om en solvensdækning på 75 pct. Erhvervs og Vækstmininisteriet er orienteret herom.

5 Hovedtal Danica Koncernen Mio. kr. Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret 4 RESULTATOPGØRELSE Livforretning Præmier Investeringsafkast efter pensionsafkastskat Forsikringsydelser Ændring i livsforsikringshensættelser og erstatningshensættelser Ændring i kollektivt bonuspotentiale Ændring i hensættelser for unitlink kontrakter Forsikringsmæssige driftsomkostninger i alt Resultat af afgiven forretning Overført investeringsafkast Forsikringsteknisk resultat, Liv Syge og ulykkeforretning Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Forsikringsmæssige driftsomkostninger, i alt Resultat af afgiven forretning Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente Forsikringsteknisk resultat af syge og ulykkesforsikring Egenkapitalens investeringsafkast m.v. Resultat før skat Skat Årets resultat BALANCE Aktiver, i alt Forsikringsaktiver, syge og ulykkesforsikring Forsikringsmæssige hensættelser, syge og ulykkesforsikring Egenkapital i alt Hensættelser til forsikrings og investeringskontrakter, i alt Kollektivt bonuspotentiale NØGLETAL i pct. Afkast før pensionsafkastskat Afkast før pensionsafkastskat af kundemidler Omkostningsprocent af præmier Omkostningsprocent af hensættelser Omkostninger pr. forsikret i kr. Omkostningsresultat Forsikringsrisikoresultat Bonusgrad Ejerkapitalgrad Overdækningsgrad (Solvens I) Solvensdækning (Solvens I) Egenkapitalforrentning før skat Egenkapitalforrentning efter skat Forrentning af kundernes midler efter omkostninger før skat Forrentning af ansvarlig lånekapital før skat NØGLETAL FOR SYGE OG ULYKKESFORSIKRING Bruttoerstatningsprocent Bruttoomkostningsprocent Combined ratio Operating ratio Relativt afløbsresultat i procent Afløbsresultat f.e.r. i mio. kr. Nøgletallene er fastlagt i Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse ,9, 8,6 6, 5,6 4,, 9, 6,8 5,8 4, 4, 4,8 4,6 5,,4,4,5,5, ,8,7,9,,8,6,6,6,4,9,,8,6,, 6,,8,,9 4,5 7,7 7, 5,6 6, 8, ,5 7,8,,,5, 7, 9,,8 8,9,7, 8, 6,,5,7, ,,,,,

6 Hovedtal Danica Koncernen Mio. kr. Oprindelig Oprindelig Oprindelig Oprindelig Oprindelig 4 RESULTATOPGØRELSE Livforretning Præmier Investeringsafkast efter pensionsafkastskat Forsikringsydelser Ændring i livsforsikringshensættelser og erstatningshensættelser Ændring i kollektivt bonuspotentiale Ændring i hensættelser for unitlink kontrakter Forsikringsmæssige driftsomkostninger i alt Resultat af afgiven forretning Overført investeringsafkast Forsikringsteknisk resultat, Liv Syge og ulykkeforretning Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Forsikringsmæssige driftsomkostninger, i alt Resultat af afgiven forretning Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente Forsikringsteknisk resultat af syge og ulykkesforsikring Egenkapitalens investeringsafkast m.v. Resultat før skat Skat Årets resultat BALANCE Aktiver, i alt Forsikringsaktiver, syge og ulykkesforsikring Forsikringsmæssige hensættelser, syge og ulykkesforsikring Egenkapital i alt Hensættelser til forsikrings og investeringskontrakter, i alt Kollektivt bonuspotentiale NØGLETAL i pct. Afkast før pensionsafkastskat Afkast før pensionsafkastskat af kundemidler Omkostningsprocent af præmier Omkostningsprocent af hensættelser Omkostninger pr. forsikret i kr. Omkostningsresultat Forsikringsrisikoresultat Bonusgrad Ejerkapitalgrad Overdækningsgrad Solvensdækning Egenkapitalforrentning før skat Egenkapitalforrentning efter skat Forrentning af kundernes midler efter omkostninger før skat Forrentning af ansvarlig lånekapital før skat NØGLETAL FOR SYGE OG ULYKKESFORSIKRING Bruttoerstatningsprocent Bruttoomkostningsprocent Combined ratio Operating ratio Relativt afløbsresultat i procent Afløbsresultat f.e.r. i mio. kr. Nøgletallene er fastlagt i Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse ,9, 8,6 6, 5,6 4,, 9, 6,8 5,8 4, 4, 4,8 4,6 5,,4,4,5,5, ,8,7,9,,8,6,6,6,4,9,,8,6,, 6,7 4,4,7,5 4,8 8,4 7,9 6, 6,7 8, , 6,6,7,5, 9,4 6, 8,8,6 8,8,7, 7,7 6, 4,6,7, ,,,,,

7 Resultatopgørelse Danica Koncernen Note Mio. kr. Oprindelig Korrigeret Forskel Oprindelig Korrigeret Forskel Bruttopræmier Afgivne genforsikringspræmier Præmier f.e.r., i alt Resultat fra associerede virksomheder Indtægter af investeringsejendomme Renteindtægter og udbytter m.v. Kursreguleringer Renteudgifter Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Investeringsafkast, i alt Pensionsafkastskat Investeringsafkast efter pensionsafkastskat Udbetalte ydelser Modtaget genforsikringsdækning Ændring i erstatningshensættelser Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser Forsikringsydelser f.e.r., i alt Ændring i livsforsikringshensættelser Ændring i genforsikringsandel Ændring i livsforsikringshensættelser f.e.r., i alt Ændring i kollektivt bonuspotentiale Bonus, i alt Ændring i hensættelser for unitlinked kontrakter Ændring i hensættelser for unitlinked kontrakter f.e.r., i alt Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i alt Overført investeringsafkast FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT AF SYGE OG ULYKKESFORSIKRING Egenkapitalens investeringsafkast Andre indtægter Andre omkostninger RESULTAT FØR SKAT Skat ÅRETS RESULTAT Årets resultat Anden totalindkomst: Omregning af udenlandske enheder Hedge af udenlandske enheder Skat vedrørende anden totalindkomst Anden totalindkomst i alt ÅRETS TOTALINDKOMST

8 Balance Danica Koncernen Aktiver Note Mio. kr. Oprindelig Korrigeret Forskel Oprindelig Korrigeret Forskel IMMATERIELLE AKTIVER Domicilejendomme MATERIELLE AKTIVER I ALT Investeringsejendomme Kapitalandele i associerede virksomheder Udlån til associerede virksomheder Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder, i alt Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer Andre udlån Indlån i kreditinstitutter Øvrige Andre finansielle investeringsaktiver, i alt INVESTERINGSAKTIVER, I ALT INVESTERINGSAKTIVER TILKNYTTET UNITLINKED KONTRAKTER Genforsikringsandele af præmiehensættelser Genforsikringsandele af livsforsikringshensættelser Genforsikringsandele af erstatningshensættelser Genforsikringsandele af de forsikringsmæssige hensættelser, i alt Tilgodehavender hos forsikringstagere Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder Andre tilgodehavender TILGODEHAVENDER, I ALT Aktuelle skatteaktiver Likvide beholdninger Øvrige ANDRE AKTIVER, I ALT Tilgodehavende renter samt optjent leje Andre periodeafgrænsningsposter PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER, I ALT AKTIVER, I ALT

9 Balance Danica Koncernen Passiver Note Mio. kr. Oprindelig 4 Korrigeret 4 Forskel 4 Oprindelig Korrigeret Forskel Aktiekapital.... Opskrivningshenlæggelser Andre henlæggelser Overført overskud Foreslået udbytte EGENKAPITAL, I ALT Præmiehensættelser Garanterede ydelser Bonuspotentiale på fremtidige præmier Bonuspotentiale på fripoliceydelser Livsforsikringshensættelser, i alt Erstatningshensættelser Kollektivt bonuspotentiale Hensættelser til bonus og præmierabatter Hensættelser for unitlinked kontrakter HENSÆTTELSER TIL FORSIKRINGS OG INVESTERINGSKONTRAKTER, I ALT Udskudte skatteforpligtelser HENSATTE FORPLIGTELSER, I ALT Gæld i forbindelse med direkte forsikring Gæld i forbindelse med genforsikring Gæld til kreditinstitutter Gæld til tilknyttede virksomheder Aktuelle skatteforpligtelser Anden gæld GÆLD, I ALT PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER PASSIVER, I ALT

10 Kapitalforhold Danica Koncernen Mio. kr. Oprindelig Korrigeret Forskel Oprindelig Korrigeret Forskel Ændring i egenkapital Aktiekapital: Egenkapital, primo.... Egenkapital, ultimo.... Opskrivningshenlæggelser: Egenkapital, primo Egenkapital, ultimo Valutaomregningsreserve *: Egenkapital, primo Anden totalindkomst: Omregning af udenlandske enheder Hedge af udenlandske enheder Anden totalindkomst i alt Årets totalindkomst Egenkapital, ultimo 4 4 Andre henlæggelser: Egenkapital, primo Årets resultat Anden totalindkomst: Skat vedrørende anden total indkomst Anden totalindkomst i alt Årets totalindkomst Foreslået udbytte ** Egenkapital, ultimo Overført overskud: Egenkapital, primo Årets resultat Årets totalindkomst Foreslået udbytte ** Egenkapital, ultimo Foreslået udbytte: Egenkapital, primo Udbetalt udbytte Foreslået udbytte ** Egenkapital, ultimo

11 Kapitalforhold Danica Koncernen Mio. kr. Oprindelig Korrigeret Forskel Oprindelig Korrigeret Forskel Egenkapital i alt: Egenkapital, primo Årets resultat Anden totalindkomst: Omregning af udenlandske enheder Hedge af udenlandske enheder Skat vedrørende anden total indkomst Anden totalindkomst i alt Årets totalindkomst Udbetalt udbytte Foreslået udbytte ** Egenkapital, ultimo * Indgår i balancen sammen med overført overskud ** Udbyttet udgør.899 kr. pr. aktie (: 5 kr.), linjen viser påvirkningen på ultimo egenkapitalen. Danica Pension er forpligtet til at tildele visse forsikringstagere fra det tidligere Statsanstalten for Livsforsikring (nu del af Danica Pension) en andel af egenkapitalens overdækning i forhold til kravet om tilstrækkelig basiskapital, såfremt denne overdækning overstiger, hvad den var i Statsanstalten for Livsforsikring før privatiseringen i 99. Danica Pension er omfattet af Forsikrings & Pension's aftale med Erhvervsog Vækstministeriet om at opretholde en minimum solvensdækning på 75 pct., målt i forhold til det største af solvenskravet og det individuelle solvensbehov. Aftalen ophører, når branchen og Erhvervs og vækstministeriet er blevet enige om, hvordan de endelige tekniske forudsætninger i Solvens II bedst indarbejdes i rentekurven, dog senest. januar 6.

12 Kapitalforhold Danica Koncernen Mio. kr. Oprindelig 4 Korrigeret 4 Forskel 4 Oprindelig Korrigeret Forskel Solvenskrav og basiskapital Egenkapital Kernekapital Foreslået udbytte Immaterielle aktiver Reduceret kernekapital Basiskapital Solvenskrav for livsforsikring Solvenskrav for syge og ulykkesforsikring Solvenskrav i alt Overskydende basiskapital Basiskapitalen skal til enhver tid overstige det højeste af solvenskravet opgjort efter lov om finansiel virksomhed og det individuelle solvensbehov.

13 Noter Danica Koncernen Note Mio. kr. GRUNDLAG FOR SUPPLERENDE/KORRIGERENDE INFORMATION TIL ÅRSRAPPORTEN FOR 4 Som følge af en dialog med Finanstilsynet om principperne for opgørelsen og behandlingen af livsforsikringshensættelser til en pensionsordning er der udarbejdet supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 4. Korrektionerne for pensionsordningen vedrører følgende: Præsentation af livsforsikringshensættelserne og den afgivne afkastgaranti i tilknytning hertil Regnskabsmæssig metode for måling af livsforsikringshensættelserne Korrektionerne er nærmere beskrevet i de tre første afsnit i den indledende redegørelse på side, hvortil der henvises. Den supplerende/korrigerende regnskabsinformation skal læses i sammenhæng med årsrapporten 4 for at give et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr.. december 4, samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter for regnskabsåret. januar. december 4 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Anvendt regnskabspraksis er bortset fra den foretagne korrektion uændret i forhold til årsregnskabet for 4, hvortil der henvises.

14 Noter Danica Koncernen Note Mio. kr. Oprindelig 4 Korrigeret 4 Forskel 4 Oprindelig Korrigeret Forskel ÆNDRING I BRUTTOLIVSFORSIKRINGSHENSÆTTELSER Livsforsikringshensættelser primo Akkumuleret værdiregulering primo Retrospektive hensættelser primo Ændringer i perioden : Bruttopræmier Rentetilskrivning Forsikringsydelser Omkostningstillæg efter tilskrivning af omkostningsbonus Risikogevinst efter tilskrivning af risikobonus Særlige overskudsandele Andet Ændringer i alt Øvrige ændringer: Overdragelse af hensættelser Kvoteforskydning Forenede Gruppeliv Andet Øvrige ændringer i alt Retrospektive hensættelser ultimo perioden Akkumuleret værdiregulering ultimo perioden Livsforsikringshensættelser ultimo perioden Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser fordeler sig således: Ændring i retrospektive hensættelser Ændring i akkumuleret værdiregulering Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser fordeler sig således: Ændring i garanterede ydelser Ændring i bonuspotentiale på fremtidige præmier Ændring i bonuspotentiale på fripoliceydelser Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser Som følge af, at bonuspotentiale på fremtidige præmier og bonuspotentiale på fripolicer ikke må være negative pr. forsikring, er hensættelserne forhøjet med: Bonuspotentiale på fremtidige præmier Bonuspotentiale på fripoliceydelser Reduktion af bonuspotentiale på fripoliceydelser i forbindelse med fordeling af realiserede resultater Anvendt bonuspotentiale på fripoliceydelser i forbindelse med fordeling af realiserede resultater, ultimo Bonuspotentiale på fripoliceydelser kan som udgangspunkt anvendes til dækning af tab. På nogle policer kan det dog kun anvendes delvist på grund af en garanteret tilbagekøbsværdi. Bonuspotentiale på fripoliceydelser i alt, før reduktion i forbindelse med realiseret 86 reaultat 86 Bonuspotentiale på fripoliceydelser i alt, disponibel til at dække tab Garanterede ydelser er opgjort med hensyntagen til omskrivninger af kontrakterne til fripolicer og tilbagekøb. Der anvendes en genkøbsprocent på pct. p.a. på forsikringer med gamle genkøbsregler, hvor forsikringen ikke er under udbetaling. Desuden anvendes en sandsynlighed for 4 pct. p.a. for omskrivning til fripolice, baseret på erfaringer fra Danica Pensions bestand. Pårvirkningen på de garanterede ydelser udgør

15 Noter Danica Koncernen Note Mio. kr. Oprindelig 4 Korrigeret 4 Forskel 4 Oprindelig Korrigeret Forskel fortsat Livsforsikringshensættelser opdelt på delbestande Udenfor kontribution: Garanterede ydelser Livsforsikringshensættelser i alt Rentegruppe : Garanterede ydelser Bonuspotentiale på fremtidige præmier Bonuspotentiale på fripoliceydelser Livsforsikringshensættelser i alt Rentegruppe : Garanterede ydelser Bonuspotentiale på fremtidige præmier Bonuspotentiale på fripoliceydelser Livsforsikringshensættelser i alt Rentegruppe : Garanterede ydelser Bonuspotentiale på fremtidige præmier Bonuspotentiale på fripoliceydelser Livsforsikringshensættelser i alt Rentegruppe 4: Garanterede ydelser Bonuspotentiale på fremtidige præmier Bonuspotentiale på fripoliceydelser Livsforsikringshensættelser i alt Total: Garanterede ydelser Bonuspotentiale på fremtidige præmier Bonuspotentiale på fripoliceydelser Livsforsikringshensættelser i alt

16 Noter Danica Koncernen Note Mio. kr. Oprindelig 4 Korrigeret 4 Forskel 4 Oprindelig Korrigeret Forskel NÆRTSTÅENDE PARTER Danske Bank A/S med hjemsted i København, besidder % af aktiekapitalen i Forsikringsselskabet Danica og har dermed bestemmende indflydelse på Danica koncernen. Danske Bank A/S er den øverste modervirksomhed for Danica koncernen. Transaktioner med nærtstående parter indgås og afregnes på markedsbaserede vilkår eller omkostningsdækkende basis. Koncernens ITdrift og udvikling, intern revision, personaleadministration, logistik og markedsføring m.v. varetages af Danske Bank. Herudover varetager Danske Bank porteføljeforvaltning og værdipapirhandel. Danica koncernen har haft nedenstående transaktioner og mellemværender af større betydning med øvrige selskaber i Danske Bank koncernen. ITdrift og udvikling Øvrige administrative ydelser Provision for salg af forsikringer og betjening af porteføljen Ordinært honorar for porteføljeforvaltning Performance honorar for porteføljeforvaltning Depotgebyr og kurtage ved handel med kapitalandele m.v. i alt netto Renteindtægter Renteudgifter Lejeindtægter fra udlejning af lokaler Gæld til kreditinstitutter Derivater med negativ dagsværdi Endvidere varetager Danica koncernen arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger for Danske Bank koncernen og nærtstående parter dertil. Som et led i én af disse ordninger, har Danske Bank garanteret Danica Pension et realt afkast af ordningens policereserver på,5% p.a., hvorefter Danske Bank kompenserer Danica koncernen i det tilfælde, at et akkumuleret investeringsafkast er lavere end dette niveau. Værdien heraf indgår i posten Øvrige, under Andre finansielle investeringsaktiver Udlån til associerede virksomheder omfatter ansvarlige lån, som er ydet på lige vilkår med de øvrige investorer. 5

17 Hovedtal Forsikringsselskabet Danica Mio. kr. RESULTATOPGØRELSE Bruttopræmieindtægter Forsikringsteknisk rente Bruttoerstatningsudgifter Bonus og præmierabatter Forsikringsmæssige driftsomkostninger i alt Forsikringsteknisk resultat Resultat af investeringsvirksomhed, i alt efter overførsel af forsikringsteknisk rente Andre indtægter/omkostninger m.v. Resultat før skat Skat Årets resultat Afløbsresultat BALANCE Aktiver, i alt Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Andre finansielle investeringsaktiver Egenkapital, i alt Forsikringsmæssige hensættelser i alt NØGLETAL Bruttoerstatningsprocent Bruttoomkostningsprocent Combined ratio Operating ratio Relativt afløbsresultat i procent Egenkapitalforrentning i procent Solvensdækning Nøgletallene er fastlagt i Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret , 87,9 8,8 7, 76,6 5, 7,4 7,5,,, 95, 89, 8, 89,6,5 95, 89,8 8,7 87,9,,, 6, 8,7, 7, 9,,8 8,

18 Hovedtal Forsikringsselskabet Danica Mio. kr. RESULTATOPGØRELSE Bruttopræmieindtægter Forsikringsteknisk rente Bruttoerstatningsudgifter Bonus og præmierabatter Forsikringsmæssige driftsomkostninger i alt Forsikringsteknisk resultat Resultat af investeringsvirksomhed, i alt efter overførsel af forsikringsteknisk rente Andre indtægter/omkostninger m.v. Resultat før skat Skat Årets resultat Afløbsresultat BALANCE Aktiver, i alt Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Andre finansielle investeringsaktiver Egenkapital, i alt Forsikringsmæssige hensættelser i alt NØGLETAL Bruttoerstatningsprocent Bruttoomkostningsprocent Combined ratio Operating ratio Relativt afløbsresultat i procent Egenkapitalforrentning i procent Solvensdækning Nøgletallene er fastlagt i Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse Oprindelig Oprindelig Oprindelig Oprindelig Oprindelig , 87,9 8,8 7, 76,6 5, 7,4 7,5,,, 95, 89, 8, 89,6,5 95, 89,8 8,7 87,9,,, 6, 8,7 9,4 6, 8,8,6 8,

19 Resultatopgørelse Forsikringsselskabet Danica Mio. kr. Oprindelig Korrigeret Forskel Oprindelig Korrigeret Forskel Bruttopræmier Ændring i præmiehensættelser Præmieindtægter f.e.r. 7 7 Forsikringsteknisk rente 4 4 Udbetalte bruttoerstatninger Ændring i erstatningshensættelser Erstatningsudgifter f.e.r Ændring i andre forsikringsmæssige hensættelser f.e.r. Bonus og præmierabatter Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r. i alt FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT Indtægter fra tilknyttede virksomheder Renteindtægter og udbytter m.v. Kursreguleringer Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Investeringsafkast i alt Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser 8 8 INVESTERINGSAFKAST EFTER FORSIKRINGSTEKNISK RENTE Andre indtægter Andre omkostninger RESULTAT FØR SKAT Skat 4 4 ÅRETS RESULTAT Årets resultat Anden totalindkomst: Omregning af udenlandske enheder Hedge af udenlandske enheder Skat vedrørende anden totalindkomst Anden totalindkomst i alt ÅRETS TOTALINDKOMST

20 Balance Forsikringsselskabet Danica Aktiver Mio. kr. Oprindelig Korrigeret Forskel Oprindelig Korrigeret Forskel Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder, i alt Obligationer Andre finansielle investeringsaktiver, i alt INVESTERINGSAKTIVER, I ALT Tilgodehavender hos forsikringstagere Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder TILGODEHAVENDER, I ALT 4 4 Udskudte skatteaktiver Likvide beholdninger ANDRE AKTIVER, I ALT Tilgodehavende renter samt optjent leje PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER, I ALT AKTIVER, I ALT

21 Balance Forsikringsselskabet Danica Passiver Mio. kr. Oprindelig Korrigeret Forskel Oprindelig Korrigeret Forskel Aktiekapital.... Andre henlæggelser Reserver, i alt Overført overskud Foreslået udbytte EGENKAPITAL, I ALT Præmiehensættelser Erstatningshensættelser Hensættelser til bonus og præmierabatter HENSÆTTELSER TIL FORSIKRINGS OG INVESTERINGSKONTRAKTER, I ALT Gæld i forbindelse med direkte forsikring Gæld til tilknyttede virksomheder Anden gæld GÆLD, I ALT PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER PASSIVER, I ALT

22 LEDELSESPÅTEGNING Ledelsen har på baggrund af spørgsmål fra Finanstilsynet, og efterfølgende dialog herom med Finanstilsynet, udarbejdet supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 4. Den supplerende/korrigerende information skal læses i sammenhæng med årsrapporten for 4, for at give et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr.. december 4, samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter for regnskabsåret. januar. december 4 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Vi har dags dato behandlet og godkendt den supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 4. København, den. juli 5 Direktionen Per Klitgård Jacob AarupAndersen Jesper Winkelmann administrerende Anders Hjælmsø Svennesen Bestyrelsen Thomas F. Borgen formand Henrik RamlauHansen næstformand Kim Andersen Thomas Falck Thomas Mitchell Charlott Due Pihl Peter RostrupNielsen Malene Stadil Per Søgaard

23 INTERN REVISIONS PÅTEGNING Til kapitalejerne i Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 999 Vi har revideret den af ledelsen udarbejdede supplerende/korrigerende information til koncernregnskabet og årsregnskabet 4 side 4 for Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 999. Ledelsens ansvar Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af supplerende/korrigerende information til koncernregnskabet og årsregnskabet for 4, som er udarbejdet efter dialog med Finanstilsynet. Herunder har ledelsen ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde den supplerende/korrigerende information uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Den udførte revision Vi har udført vores revision i overensstemmelse med Finanstilsynets bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder mv. samt finansielle koncerner og internationale standarder om revision. Dette kræver, at vi planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for, at den supplerende/korrigerende information til årsregnskabet for 4 er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger, der er anført i den supplerende/korrigerende information til koncernregnskabet og årsregnskabet for 4. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i den supplerende/korrigerende information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor relevant intern kontrol. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af den interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt vurdering af den samlede præsentation af supplerende/korrigerende information til koncernregnskabet og årsregnskabet for 4. Vores arbejde har alene omfattet revision af den korrigerede indregning og måling af livsforsikringshensættelser til en specifik firmapensionsordning, som er opgjort, indregnet og præsenteret i den supplerende/korrigerende information til koncernregnskabet og årsregnskabet for 4. Vores arbejde har ikke omfattet yderligere handlinger vedrørende koncernregnskabet og årsregnskabet for 4, hvorpå vi har afgivet en revisionspåtegning den. februar 5. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Konklusion Det er vores opfattelse, at den supplerende/korrigerende information til koncernregnskabet og årsregnskabet for 4 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med dialogen med Finanstilsynet. København, den. juli 5 Dorthe Tolborg Revisionschef

24 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING OM SUPPLERENDE/KORRIGERENDE INFORMATION TIL ÅRSRAPPORTEN 4 Til kapitalejerne i Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 999 Vi har revideret den af ledelsen udarbejdede supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 4 side 4 for Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 999. Den supplerende/korrigerende information er udarbejdet efter dialog med Finanstilsynet. Ledelsens ansvar Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 4. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde en supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 4 uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 4 på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om den supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 4 er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i den supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 4. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i den supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 4, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for ledelsens udarbejdelse af supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 4 uden væsentlig fejlinformation. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 4. Vores arbejde har alene omfattet revision af indregning og præsentation af opgørelsen af livsforsikringshensættelserne til en pensionsordning, som er opgjort, indregnet og præsenteret i den supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 4 efter dialog med Finanstilsynet. Vores arbejde har ikke omfattet yderligere handlinger vedrørende årsrapporten for 4, hvorpå vi har afgivet en revisionserklæring uden forbehold den. februar 5. Vi har således ikke foretaget revisionshandlinger vedrørende perioden efter. februar 5. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores revisionskonklusion. Konklusion Det er vores opfattelse, at den supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 4 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den indgåede dialog med Finanstilsynet. København, den. juli 5 ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab Ole Karstensen statsaut. revisor

25 Adresse Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 999 Parallelvej 7 8 Kgs. Lyngby Telefon: Telefax: Registreringsnummer CVR 564 Kontaktperson: Cheføkonom, Jens Christian Nielsen

REGNSKABSBERETNING Hovedtal 2 Resultatoverblik Danica strategi

REGNSKABSBERETNING Hovedtal 2 Resultatoverblik Danica strategi Indholdsfortegnelse REGNSKABSBERETNING Hovedtal 2 Resultatoverblik Danica strategi 3 3 De finansielle markeder 5 Investeringsafkast 5 Omkostningsudvikling 6 Udvikling i balanceposter 6 Risici og usikkerhedsfaktorer

Læs mere

Påtegninger 6 Ledelsespåtegning 6 Den uafhængige revisors erklæringer 7

Påtegninger 6 Ledelsespåtegning 6 Den uafhængige revisors erklæringer 7 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Kunder i Livsforsikringsselskabet A/S flyttes til PBU 1 Resultat 1 Balance og egenkapital 1 Risikostyring 2 Livsforsikringsvirksomhed 2 Depottilskrivning 2 Samfundsansvar

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Årsrapport 2014. CVR-nr. 25707184

Nykredit Livsforsikring A/S. Årsrapport 2014. CVR-nr. 25707184 Nykredit Livsforsikring A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4 - Revisionsudvalg 5 - Aflønning 6 Ledelsens hverv 7 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 7Begivenheder efter balancedagen DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2013 1/46 2BLEDELSESBERETNING 3BUDVALGTE HOVEDTAL 20B2 21B3

Indholdsfortegnelse. 7Begivenheder efter balancedagen DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2013 1/46 2BLEDELSESBERETNING 3BUDVALGTE HOVEDTAL 20B2 21B3 Indholdsfortegnelse 2BLEDELSESBERETNING 3BUDVALGTE HOVEDTAL 4BDANICA STRATEGI 5BREGNSKABSBERETNING 6BÅrets resultat 7Begivenheder efter balancedagen 8BForventninger til 2014 9BAfkast og markedsudvikling

Læs mere

PKA+Pension Forsikringsselskab A/S. Årsrapport 2014. Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91

PKA+Pension Forsikringsselskab A/S. Årsrapport 2014. Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Årsrapport 2014 Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 9 Den uafhængige revisors erklæringer 10 Resultat- og totalindkomstopgørelse 11 Balance 13

Læs mere

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRINGER m.v. Selskabsforhold................................................................................ 4 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Årsrapport 2009. CVR-nr. 26188385

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Årsrapport 2009. CVR-nr. 26188385 Topdanmark Link Livsforsikring A/S Årsrapport 2009 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4 - Revisionsudvalg 5 Ledelsens hverv 6 Påtegninger Ledelsespåtegning 7

Læs mere

Forsikringsselskabet SEB Liv III A/S

Forsikringsselskabet SEB Liv III A/S Forsikringsselskabet SEB Liv III A/S Årsrapport 2010 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Anders Mossberg, formand Mogens Andersen, næstformand Peter Høltermand Anders Kvist Bjarne Fabienke Doris Nielsen

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2014 [1] Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5-10 Den uafhængige revisors erklæringer 11-12 Resultatopgørelse

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2013 [1] Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-8 Den uafhængige revisors påtegning 9-10 Resultatopgørelse

Læs mere

Dansk Fartøjsforsikring A/S CVR-nr. 32 47 19 35. Årsrapport 2013

Dansk Fartøjsforsikring A/S CVR-nr. 32 47 19 35. Årsrapport 2013 Dansk Fartøjsforsikring A/S CVR-nr. 32 47 19 35 Årsrapport 2013 Dansk Fartøjsforsikring A/S Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Årsrapport 2012 (Selskabets 155. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55 Årsrapport 2014

ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55 Årsrapport 2014 ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55 Årsrapport 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. april 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRINGER mv. Selskabsforhold... side 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

DANICA PENSION I Årsrapport 2008

DANICA PENSION I Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 DANICA Pension i Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal Resume Markedsudviklingen Nye tiltag i 2008 Kunder og service Udenlandske aktiviteter Risikostyring Investeringsstrategi

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 CONCORDIA FORSIKRING AS CVR-NR. 17 39 46 30

ÅRSRAPPORT 2014 CONCORDIA FORSIKRING AS CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2014 CONCORDIA FORSIKRING AS CVR-NR. 17 39 46 30 INDHOLD ERKLÆRINGER M.V. SELSKABSFORHOLD 5 LEDELSESPÅTEGNING 6 DE UAFHÆNGIGE REVISORERS ERKLÆRINGER 7 LEDELSESBERETNING 8 REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2011 [1] Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-8 Den uafhængige revisors påtegning 9-10 Resultatopgørelse

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Årsrapport 2013 (Selskabets 156. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

NærBrand Forsikring G/S. Årsrapport for 2013

NærBrand Forsikring G/S. Årsrapport for 2013 NærBrand.dk -; samarbejde med TopdMmartc:.. Genpart til Erhvervsstyrelsen Postboks 621 0900 København C NærBrand Forsikring G/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 17342517 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13

ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 ÅRSRAPPORT 2013 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 Direktør Niels-Ole Ravn Direktør i BP Livsforsikringsselskab A/S BESTYRELSENS

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13

ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 ÅRSRAPPORT 2012 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 BESTYRELSENS OG DIREKTIONENS TILLIDSHVERV Direktør Niels-Ole Ravn Direktør i

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2009 1 Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-7 Den uafhængige revisors påtegning 8-9 5-års oversigt 10

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

Gartnernes Forsikring.... Dansk Jordbrug

Gartnernes Forsikring.... Dansk Jordbrug Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Koncernoversigt... 2 Ledelse... 3 Nøgletal Koncern... 4 Nøgletal Gartnernes Forsikring GS... 5 1 Ledelsesberetning... 6

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2013

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2013 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Risikostyring Kapitalforhold Ledelseshverv 4

Læs mere

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88 Årsrapport2014 CVR-nr. 17 11 81 88 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 99 Fax 44 39 39 40 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø,

Læs mere

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT CVR: 15 46 59 72

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT CVR: 15 46 59 72 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT CVR: 15 46 59 72 2013 1 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAB... 10 LEDELSESPÅTEGNING... 10 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER... 11 RESULTATOPGØRELSE...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 1. januar - 31. december 2013

ÅRSRAPPORT 2013 1. januar - 31. december 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1. januar - 31. december 2013 Professionel rådgivning Tryghed og økonomisk sikkerhed Personlig service Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabet ordinære generalforsamling Holbæk,

Læs mere

Aros Forsikring - gensidigt forsikringsselskab

Aros Forsikring - gensidigt forsikringsselskab Aros Forsikring - gensidigt forsikringsselskab Viby Ringvej 4, 8260 Viby J CVR-nr. 35 99 27 15 Årsrapport for 2007 87. regnskabsår Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 26. april 2008.

Læs mere