Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Redegørelse Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 4 Hovedtal for Danica koncernen (korrigeret) 4 Hovedtal for Danica koncernen (Årsrapport 4) 5 Resultatopgørelse, aktiver og passiver, Danica koncernen 6 Kapitalforhold 9 Noter Hovedtal for Forsikringsselskabet Danica (korrigeret) 6 Hovedtal for Forsikringsselskabet Danica (Årsrapport 4) 7 Resultatopgørelse, aktiver og passiver, Forsikringsselskabet Danica 8 Påtegninger

3 Redegørelse vedrørende årsrapporten for Forsikringsselskabet Danica for 4 Indledning I årsrapporten for 4 oplyste Forsikringsselskabet Danica, i ledelsesberetningen side 8 (Begivenheder efter balancedagen), at koncernen efter regnskabsårets udløb, havde modtaget spørgsmål fra Finanstilsynet om principperne for opgørelsen og regnskabsmæssig behandling af livsforsikringshensættelser til en pensionsordning, og henviste i den anledning til omtale i årsregnskabets note om sikkerhedsstillelse og eventualforpligtelser, side 4. Af årsregnskabets note fremgik det, at Forsikringsselskabet Danica ville besvare Finanstilsynets forespørgsel i februar 5, samt at det ville kunne få indflydelse på Forsikringsselskabet Danicas indregning og måling af de pågældende livsforsikringshensættelser, såfremt Finanstilsynet måtte bedømme de omhandlede forhold anderledes. Forsikringsselskabet Danica har sidenhen besvaret Finanstilsynets anmodning om redegørelse og i løbet af. halvår 5 været i tæt dialog med Finanstilsynet om fortolkningen af de underliggende aftaler i pensionsordningen og den deraf følgende regnskabsmæssige behandling. Som resultat heraf har Finanstilsynet tilkendegivet, at den hidtidige regnskabsmæssige behandling i Forsikringsselskabet Danicas årsrapporter er fejlagtig. Foranlediget af dialogen med Finanstilsynet har Forsikringsselskabet Danica derfor foretaget en fornyet vurdering af den regnskabsmæssige indregning og måling samt præsentation og som følge heraf ændret den hidtil fulgte regnskabspraksis for den pågældende pensionsordning. Forsikringsselskabet Danica korrigerer hermed den regnskabsmæssige metode for måling og præsentation af livsforsikringshensættelserne til pensionsordningen og offentliggør supplerende/ korrigerende information til årsrapporten for 4 for såvel koncernen som moderselskabet. Alle korrektioner er affødt af korrektioner fra datterselskabet Danica Pension. Livsforsikringshensættelser til pensionsordning Forsikringsselskabet Danica har i koncernens livsforsikringshensættelser siden 5 indregnet en forpligtelse vedrørende en firmapensionsordning gældende for nuværende og tidligere ansatte i Danske Bank. Pensionsordningen indeholder betingede ydelsestilsagn overfor pensionstagerne, og i tilknytning til denne har Danske Bank afgivet garanti for opnåelsen af et realt investeringsafkast af reserverne i ordningen. Siden 5 har Forsikringsselskabet Danica i koncernens opgørelse af livsforsikringshensættelserne til pensionsordningen indregnet forventede betalingsstrømme, der afspejler de betingede ydelsestilsagn, samt en værdi af den af arbejdsgiver afgivne afkastgaranti i tilknytning hertil. Livsforsikringshensættelserne til ordningen har derfor hidtil været opgjort til en lavere værdi, end den forpligtelse, der kan opgøres for et ubetinget ydelsestilsagn og uden afkastgaranti fra pensionstagernes arbejdsgiver. På baggrund af dialogen med Finanstilsynet har Forsikringsselskabet Danica forøget koncernens livsforsikringshensættelser til ordningen, så de afspejler det fulde ydelsestilsagn, uden hensyntagen til det forhold, at ydelsestilsagnene er betingede, samt at der foreligger en afkastgaranti i tilknytning til ordningen.

4 Samtidigt har Forsikringsselskabet Danica i koncernregnskabet udskilt og værdiansat afkastgarantien tilknyttet pensionsordningen som et særskilt aktiv i balancen (under Andre Finansielle investeringsaktiver). Som følge heraf indregnes afkastgarantien fra Danske Bank som et selvstændigt aktiv i koncernens balance pr.. december 4 til skønnet dagsværdi på mio. kr. Samtidigt øges koncernens livsforsikringshensættelser pr.. december 4 med.7 mio. kr. Ændringerne reducerer koncernens/moderselskabets egenkapital pr.. december 4 med netto 76 mio. kr. efter skat, idet der som konsekvens af de forøgede livsforsikringshensættelser pr.. december 4 i koncernens balance indregnes et skattetilgodehavende på 8 mio. kr. og en forpligtelse vedrørende pensionsafkastskat (PAL) på 7 mio. kr. Årets resultat for 4 forøges med mio. kr. i den korrigerede resultatopgørelse som følge af den ændrede værdiansættelse af pensionsordningen. Resultatkorrektioner til tidligere års sammenligningstal fremgår af korrigerede hovedtal og resultatopgørelser. De regnskabsmæssige ændringer er udeholdt af kontribution og har ikke påvirket kollektivt bonuspotentiale. I nedenstående opstilling er vist ændring i de regnskabsposter i koncernens og moderselskabets regnskab, hvor det har været praktisk muligt at foretage rettelser tilbage til. Dette har været muligt tilbage fra. december, og omfatter resultat, aktiver, forpligtelser og egenkapital for alle følgende regnskabsår. Rettelserne vil tillige blive ændret i sammenligningstallene i delårsrapporten og årsrapporten for 5. Opstillingsform Forsikringsselskabet Danica skal i den supplerende/korrigerende information, jf. Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 86 og 89 stk. 8, ved regnskabsmæssige fejl, oplyse arten af denne, samt den beløbsmæssige virkning på og korrektion af poster i balance og resultatopgørelse. Forsikringsselskabet Danica har derfor, for såvel koncernen som moderselskabet, vist såvel de oprindelige tal og de korrigerede for resultatopgørelse, balance og berørte noter. Den supplerende/korrigerende regnskabsinformation skal læses i sammenhæng med årsrapporten 4, for at give et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr.. december 4, samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter for regnskabsåret. januar. december 4 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Solvensdækning Som en konsekvens af den reducerede egenkapital, udgør solvensdækningen i Danica Pension i forhold til individuelt solvensbehov pr.. december 4 68 pct., hvilket er lavere end EVMaftalens intention om en solvensdækning på 75 pct. Erhvervs og Vækstmininisteriet er orienteret herom.

5 Hovedtal Danica Koncernen Mio. kr. Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret 4 RESULTATOPGØRELSE Livforretning Præmier Investeringsafkast efter pensionsafkastskat Forsikringsydelser Ændring i livsforsikringshensættelser og erstatningshensættelser Ændring i kollektivt bonuspotentiale Ændring i hensættelser for unitlink kontrakter Forsikringsmæssige driftsomkostninger i alt Resultat af afgiven forretning Overført investeringsafkast Forsikringsteknisk resultat, Liv Syge og ulykkeforretning Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Forsikringsmæssige driftsomkostninger, i alt Resultat af afgiven forretning Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente Forsikringsteknisk resultat af syge og ulykkesforsikring Egenkapitalens investeringsafkast m.v. Resultat før skat Skat Årets resultat BALANCE Aktiver, i alt Forsikringsaktiver, syge og ulykkesforsikring Forsikringsmæssige hensættelser, syge og ulykkesforsikring Egenkapital i alt Hensættelser til forsikrings og investeringskontrakter, i alt Kollektivt bonuspotentiale NØGLETAL i pct. Afkast før pensionsafkastskat Afkast før pensionsafkastskat af kundemidler Omkostningsprocent af præmier Omkostningsprocent af hensættelser Omkostninger pr. forsikret i kr. Omkostningsresultat Forsikringsrisikoresultat Bonusgrad Ejerkapitalgrad Overdækningsgrad (Solvens I) Solvensdækning (Solvens I) Egenkapitalforrentning før skat Egenkapitalforrentning efter skat Forrentning af kundernes midler efter omkostninger før skat Forrentning af ansvarlig lånekapital før skat NØGLETAL FOR SYGE OG ULYKKESFORSIKRING Bruttoerstatningsprocent Bruttoomkostningsprocent Combined ratio Operating ratio Relativt afløbsresultat i procent Afløbsresultat f.e.r. i mio. kr. Nøgletallene er fastlagt i Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse ,9, 8,6 6, 5,6 4,, 9, 6,8 5,8 4, 4, 4,8 4,6 5,,4,4,5,5, ,8,7,9,,8,6,6,6,4,9,,8,6,, 6,,8,,9 4,5 7,7 7, 5,6 6, 8, ,5 7,8,,,5, 7, 9,,8 8,9,7, 8, 6,,5,7, ,,,,,

6 Hovedtal Danica Koncernen Mio. kr. Oprindelig Oprindelig Oprindelig Oprindelig Oprindelig 4 RESULTATOPGØRELSE Livforretning Præmier Investeringsafkast efter pensionsafkastskat Forsikringsydelser Ændring i livsforsikringshensættelser og erstatningshensættelser Ændring i kollektivt bonuspotentiale Ændring i hensættelser for unitlink kontrakter Forsikringsmæssige driftsomkostninger i alt Resultat af afgiven forretning Overført investeringsafkast Forsikringsteknisk resultat, Liv Syge og ulykkeforretning Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Forsikringsmæssige driftsomkostninger, i alt Resultat af afgiven forretning Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente Forsikringsteknisk resultat af syge og ulykkesforsikring Egenkapitalens investeringsafkast m.v. Resultat før skat Skat Årets resultat BALANCE Aktiver, i alt Forsikringsaktiver, syge og ulykkesforsikring Forsikringsmæssige hensættelser, syge og ulykkesforsikring Egenkapital i alt Hensættelser til forsikrings og investeringskontrakter, i alt Kollektivt bonuspotentiale NØGLETAL i pct. Afkast før pensionsafkastskat Afkast før pensionsafkastskat af kundemidler Omkostningsprocent af præmier Omkostningsprocent af hensættelser Omkostninger pr. forsikret i kr. Omkostningsresultat Forsikringsrisikoresultat Bonusgrad Ejerkapitalgrad Overdækningsgrad Solvensdækning Egenkapitalforrentning før skat Egenkapitalforrentning efter skat Forrentning af kundernes midler efter omkostninger før skat Forrentning af ansvarlig lånekapital før skat NØGLETAL FOR SYGE OG ULYKKESFORSIKRING Bruttoerstatningsprocent Bruttoomkostningsprocent Combined ratio Operating ratio Relativt afløbsresultat i procent Afløbsresultat f.e.r. i mio. kr. Nøgletallene er fastlagt i Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse ,9, 8,6 6, 5,6 4,, 9, 6,8 5,8 4, 4, 4,8 4,6 5,,4,4,5,5, ,8,7,9,,8,6,6,6,4,9,,8,6,, 6,7 4,4,7,5 4,8 8,4 7,9 6, 6,7 8, , 6,6,7,5, 9,4 6, 8,8,6 8,8,7, 7,7 6, 4,6,7, ,,,,,

7 Resultatopgørelse Danica Koncernen Note Mio. kr. Oprindelig Korrigeret Forskel Oprindelig Korrigeret Forskel Bruttopræmier Afgivne genforsikringspræmier Præmier f.e.r., i alt Resultat fra associerede virksomheder Indtægter af investeringsejendomme Renteindtægter og udbytter m.v. Kursreguleringer Renteudgifter Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Investeringsafkast, i alt Pensionsafkastskat Investeringsafkast efter pensionsafkastskat Udbetalte ydelser Modtaget genforsikringsdækning Ændring i erstatningshensættelser Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser Forsikringsydelser f.e.r., i alt Ændring i livsforsikringshensættelser Ændring i genforsikringsandel Ændring i livsforsikringshensættelser f.e.r., i alt Ændring i kollektivt bonuspotentiale Bonus, i alt Ændring i hensættelser for unitlinked kontrakter Ændring i hensættelser for unitlinked kontrakter f.e.r., i alt Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i alt Overført investeringsafkast FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT AF SYGE OG ULYKKESFORSIKRING Egenkapitalens investeringsafkast Andre indtægter Andre omkostninger RESULTAT FØR SKAT Skat ÅRETS RESULTAT Årets resultat Anden totalindkomst: Omregning af udenlandske enheder Hedge af udenlandske enheder Skat vedrørende anden totalindkomst Anden totalindkomst i alt ÅRETS TOTALINDKOMST

8 Balance Danica Koncernen Aktiver Note Mio. kr. Oprindelig Korrigeret Forskel Oprindelig Korrigeret Forskel IMMATERIELLE AKTIVER Domicilejendomme MATERIELLE AKTIVER I ALT Investeringsejendomme Kapitalandele i associerede virksomheder Udlån til associerede virksomheder Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder, i alt Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer Andre udlån Indlån i kreditinstitutter Øvrige Andre finansielle investeringsaktiver, i alt INVESTERINGSAKTIVER, I ALT INVESTERINGSAKTIVER TILKNYTTET UNITLINKED KONTRAKTER Genforsikringsandele af præmiehensættelser Genforsikringsandele af livsforsikringshensættelser Genforsikringsandele af erstatningshensættelser Genforsikringsandele af de forsikringsmæssige hensættelser, i alt Tilgodehavender hos forsikringstagere Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder Andre tilgodehavender TILGODEHAVENDER, I ALT Aktuelle skatteaktiver Likvide beholdninger Øvrige ANDRE AKTIVER, I ALT Tilgodehavende renter samt optjent leje Andre periodeafgrænsningsposter PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER, I ALT AKTIVER, I ALT

9 Balance Danica Koncernen Passiver Note Mio. kr. Oprindelig 4 Korrigeret 4 Forskel 4 Oprindelig Korrigeret Forskel Aktiekapital.... Opskrivningshenlæggelser Andre henlæggelser Overført overskud Foreslået udbytte EGENKAPITAL, I ALT Præmiehensættelser Garanterede ydelser Bonuspotentiale på fremtidige præmier Bonuspotentiale på fripoliceydelser Livsforsikringshensættelser, i alt Erstatningshensættelser Kollektivt bonuspotentiale Hensættelser til bonus og præmierabatter Hensættelser for unitlinked kontrakter HENSÆTTELSER TIL FORSIKRINGS OG INVESTERINGSKONTRAKTER, I ALT Udskudte skatteforpligtelser HENSATTE FORPLIGTELSER, I ALT Gæld i forbindelse med direkte forsikring Gæld i forbindelse med genforsikring Gæld til kreditinstitutter Gæld til tilknyttede virksomheder Aktuelle skatteforpligtelser Anden gæld GÆLD, I ALT PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER PASSIVER, I ALT

10 Kapitalforhold Danica Koncernen Mio. kr. Oprindelig Korrigeret Forskel Oprindelig Korrigeret Forskel Ændring i egenkapital Aktiekapital: Egenkapital, primo.... Egenkapital, ultimo.... Opskrivningshenlæggelser: Egenkapital, primo Egenkapital, ultimo Valutaomregningsreserve *: Egenkapital, primo Anden totalindkomst: Omregning af udenlandske enheder Hedge af udenlandske enheder Anden totalindkomst i alt Årets totalindkomst Egenkapital, ultimo 4 4 Andre henlæggelser: Egenkapital, primo Årets resultat Anden totalindkomst: Skat vedrørende anden total indkomst Anden totalindkomst i alt Årets totalindkomst Foreslået udbytte ** Egenkapital, ultimo Overført overskud: Egenkapital, primo Årets resultat Årets totalindkomst Foreslået udbytte ** Egenkapital, ultimo Foreslået udbytte: Egenkapital, primo Udbetalt udbytte Foreslået udbytte ** Egenkapital, ultimo

11 Kapitalforhold Danica Koncernen Mio. kr. Oprindelig Korrigeret Forskel Oprindelig Korrigeret Forskel Egenkapital i alt: Egenkapital, primo Årets resultat Anden totalindkomst: Omregning af udenlandske enheder Hedge af udenlandske enheder Skat vedrørende anden total indkomst Anden totalindkomst i alt Årets totalindkomst Udbetalt udbytte Foreslået udbytte ** Egenkapital, ultimo * Indgår i balancen sammen med overført overskud ** Udbyttet udgør.899 kr. pr. aktie (: 5 kr.), linjen viser påvirkningen på ultimo egenkapitalen. Danica Pension er forpligtet til at tildele visse forsikringstagere fra det tidligere Statsanstalten for Livsforsikring (nu del af Danica Pension) en andel af egenkapitalens overdækning i forhold til kravet om tilstrækkelig basiskapital, såfremt denne overdækning overstiger, hvad den var i Statsanstalten for Livsforsikring før privatiseringen i 99. Danica Pension er omfattet af Forsikrings & Pension's aftale med Erhvervsog Vækstministeriet om at opretholde en minimum solvensdækning på 75 pct., målt i forhold til det største af solvenskravet og det individuelle solvensbehov. Aftalen ophører, når branchen og Erhvervs og vækstministeriet er blevet enige om, hvordan de endelige tekniske forudsætninger i Solvens II bedst indarbejdes i rentekurven, dog senest. januar 6.

12 Kapitalforhold Danica Koncernen Mio. kr. Oprindelig 4 Korrigeret 4 Forskel 4 Oprindelig Korrigeret Forskel Solvenskrav og basiskapital Egenkapital Kernekapital Foreslået udbytte Immaterielle aktiver Reduceret kernekapital Basiskapital Solvenskrav for livsforsikring Solvenskrav for syge og ulykkesforsikring Solvenskrav i alt Overskydende basiskapital Basiskapitalen skal til enhver tid overstige det højeste af solvenskravet opgjort efter lov om finansiel virksomhed og det individuelle solvensbehov.

13 Noter Danica Koncernen Note Mio. kr. GRUNDLAG FOR SUPPLERENDE/KORRIGERENDE INFORMATION TIL ÅRSRAPPORTEN FOR 4 Som følge af en dialog med Finanstilsynet om principperne for opgørelsen og behandlingen af livsforsikringshensættelser til en pensionsordning er der udarbejdet supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 4. Korrektionerne for pensionsordningen vedrører følgende: Præsentation af livsforsikringshensættelserne og den afgivne afkastgaranti i tilknytning hertil Regnskabsmæssig metode for måling af livsforsikringshensættelserne Korrektionerne er nærmere beskrevet i de tre første afsnit i den indledende redegørelse på side, hvortil der henvises. Den supplerende/korrigerende regnskabsinformation skal læses i sammenhæng med årsrapporten 4 for at give et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr.. december 4, samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter for regnskabsåret. januar. december 4 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Anvendt regnskabspraksis er bortset fra den foretagne korrektion uændret i forhold til årsregnskabet for 4, hvortil der henvises.

14 Noter Danica Koncernen Note Mio. kr. Oprindelig 4 Korrigeret 4 Forskel 4 Oprindelig Korrigeret Forskel ÆNDRING I BRUTTOLIVSFORSIKRINGSHENSÆTTELSER Livsforsikringshensættelser primo Akkumuleret værdiregulering primo Retrospektive hensættelser primo Ændringer i perioden : Bruttopræmier Rentetilskrivning Forsikringsydelser Omkostningstillæg efter tilskrivning af omkostningsbonus Risikogevinst efter tilskrivning af risikobonus Særlige overskudsandele Andet Ændringer i alt Øvrige ændringer: Overdragelse af hensættelser Kvoteforskydning Forenede Gruppeliv Andet Øvrige ændringer i alt Retrospektive hensættelser ultimo perioden Akkumuleret værdiregulering ultimo perioden Livsforsikringshensættelser ultimo perioden Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser fordeler sig således: Ændring i retrospektive hensættelser Ændring i akkumuleret værdiregulering Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser fordeler sig således: Ændring i garanterede ydelser Ændring i bonuspotentiale på fremtidige præmier Ændring i bonuspotentiale på fripoliceydelser Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser Som følge af, at bonuspotentiale på fremtidige præmier og bonuspotentiale på fripolicer ikke må være negative pr. forsikring, er hensættelserne forhøjet med: Bonuspotentiale på fremtidige præmier Bonuspotentiale på fripoliceydelser Reduktion af bonuspotentiale på fripoliceydelser i forbindelse med fordeling af realiserede resultater Anvendt bonuspotentiale på fripoliceydelser i forbindelse med fordeling af realiserede resultater, ultimo Bonuspotentiale på fripoliceydelser kan som udgangspunkt anvendes til dækning af tab. På nogle policer kan det dog kun anvendes delvist på grund af en garanteret tilbagekøbsværdi. Bonuspotentiale på fripoliceydelser i alt, før reduktion i forbindelse med realiseret 86 reaultat 86 Bonuspotentiale på fripoliceydelser i alt, disponibel til at dække tab Garanterede ydelser er opgjort med hensyntagen til omskrivninger af kontrakterne til fripolicer og tilbagekøb. Der anvendes en genkøbsprocent på pct. p.a. på forsikringer med gamle genkøbsregler, hvor forsikringen ikke er under udbetaling. Desuden anvendes en sandsynlighed for 4 pct. p.a. for omskrivning til fripolice, baseret på erfaringer fra Danica Pensions bestand. Pårvirkningen på de garanterede ydelser udgør

15 Noter Danica Koncernen Note Mio. kr. Oprindelig 4 Korrigeret 4 Forskel 4 Oprindelig Korrigeret Forskel fortsat Livsforsikringshensættelser opdelt på delbestande Udenfor kontribution: Garanterede ydelser Livsforsikringshensættelser i alt Rentegruppe : Garanterede ydelser Bonuspotentiale på fremtidige præmier Bonuspotentiale på fripoliceydelser Livsforsikringshensættelser i alt Rentegruppe : Garanterede ydelser Bonuspotentiale på fremtidige præmier Bonuspotentiale på fripoliceydelser Livsforsikringshensættelser i alt Rentegruppe : Garanterede ydelser Bonuspotentiale på fremtidige præmier Bonuspotentiale på fripoliceydelser Livsforsikringshensættelser i alt Rentegruppe 4: Garanterede ydelser Bonuspotentiale på fremtidige præmier Bonuspotentiale på fripoliceydelser Livsforsikringshensættelser i alt Total: Garanterede ydelser Bonuspotentiale på fremtidige præmier Bonuspotentiale på fripoliceydelser Livsforsikringshensættelser i alt

16 Noter Danica Koncernen Note Mio. kr. Oprindelig 4 Korrigeret 4 Forskel 4 Oprindelig Korrigeret Forskel NÆRTSTÅENDE PARTER Danske Bank A/S med hjemsted i København, besidder % af aktiekapitalen i Forsikringsselskabet Danica og har dermed bestemmende indflydelse på Danica koncernen. Danske Bank A/S er den øverste modervirksomhed for Danica koncernen. Transaktioner med nærtstående parter indgås og afregnes på markedsbaserede vilkår eller omkostningsdækkende basis. Koncernens ITdrift og udvikling, intern revision, personaleadministration, logistik og markedsføring m.v. varetages af Danske Bank. Herudover varetager Danske Bank porteføljeforvaltning og værdipapirhandel. Danica koncernen har haft nedenstående transaktioner og mellemværender af større betydning med øvrige selskaber i Danske Bank koncernen. ITdrift og udvikling Øvrige administrative ydelser Provision for salg af forsikringer og betjening af porteføljen Ordinært honorar for porteføljeforvaltning Performance honorar for porteføljeforvaltning Depotgebyr og kurtage ved handel med kapitalandele m.v. i alt netto Renteindtægter Renteudgifter Lejeindtægter fra udlejning af lokaler Gæld til kreditinstitutter Derivater med negativ dagsværdi Endvidere varetager Danica koncernen arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger for Danske Bank koncernen og nærtstående parter dertil. Som et led i én af disse ordninger, har Danske Bank garanteret Danica Pension et realt afkast af ordningens policereserver på,5% p.a., hvorefter Danske Bank kompenserer Danica koncernen i det tilfælde, at et akkumuleret investeringsafkast er lavere end dette niveau. Værdien heraf indgår i posten Øvrige, under Andre finansielle investeringsaktiver Udlån til associerede virksomheder omfatter ansvarlige lån, som er ydet på lige vilkår med de øvrige investorer. 5

17 Hovedtal Forsikringsselskabet Danica Mio. kr. RESULTATOPGØRELSE Bruttopræmieindtægter Forsikringsteknisk rente Bruttoerstatningsudgifter Bonus og præmierabatter Forsikringsmæssige driftsomkostninger i alt Forsikringsteknisk resultat Resultat af investeringsvirksomhed, i alt efter overførsel af forsikringsteknisk rente Andre indtægter/omkostninger m.v. Resultat før skat Skat Årets resultat Afløbsresultat BALANCE Aktiver, i alt Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Andre finansielle investeringsaktiver Egenkapital, i alt Forsikringsmæssige hensættelser i alt NØGLETAL Bruttoerstatningsprocent Bruttoomkostningsprocent Combined ratio Operating ratio Relativt afløbsresultat i procent Egenkapitalforrentning i procent Solvensdækning Nøgletallene er fastlagt i Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret , 87,9 8,8 7, 76,6 5, 7,4 7,5,,, 95, 89, 8, 89,6,5 95, 89,8 8,7 87,9,,, 6, 8,7, 7, 9,,8 8,

18 Hovedtal Forsikringsselskabet Danica Mio. kr. RESULTATOPGØRELSE Bruttopræmieindtægter Forsikringsteknisk rente Bruttoerstatningsudgifter Bonus og præmierabatter Forsikringsmæssige driftsomkostninger i alt Forsikringsteknisk resultat Resultat af investeringsvirksomhed, i alt efter overførsel af forsikringsteknisk rente Andre indtægter/omkostninger m.v. Resultat før skat Skat Årets resultat Afløbsresultat BALANCE Aktiver, i alt Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Andre finansielle investeringsaktiver Egenkapital, i alt Forsikringsmæssige hensættelser i alt NØGLETAL Bruttoerstatningsprocent Bruttoomkostningsprocent Combined ratio Operating ratio Relativt afløbsresultat i procent Egenkapitalforrentning i procent Solvensdækning Nøgletallene er fastlagt i Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse Oprindelig Oprindelig Oprindelig Oprindelig Oprindelig , 87,9 8,8 7, 76,6 5, 7,4 7,5,,, 95, 89, 8, 89,6,5 95, 89,8 8,7 87,9,,, 6, 8,7 9,4 6, 8,8,6 8,

19 Resultatopgørelse Forsikringsselskabet Danica Mio. kr. Oprindelig Korrigeret Forskel Oprindelig Korrigeret Forskel Bruttopræmier Ændring i præmiehensættelser Præmieindtægter f.e.r. 7 7 Forsikringsteknisk rente 4 4 Udbetalte bruttoerstatninger Ændring i erstatningshensættelser Erstatningsudgifter f.e.r Ændring i andre forsikringsmæssige hensættelser f.e.r. Bonus og præmierabatter Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r. i alt FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT Indtægter fra tilknyttede virksomheder Renteindtægter og udbytter m.v. Kursreguleringer Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Investeringsafkast i alt Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser 8 8 INVESTERINGSAFKAST EFTER FORSIKRINGSTEKNISK RENTE Andre indtægter Andre omkostninger RESULTAT FØR SKAT Skat 4 4 ÅRETS RESULTAT Årets resultat Anden totalindkomst: Omregning af udenlandske enheder Hedge af udenlandske enheder Skat vedrørende anden totalindkomst Anden totalindkomst i alt ÅRETS TOTALINDKOMST

20 Balance Forsikringsselskabet Danica Aktiver Mio. kr. Oprindelig Korrigeret Forskel Oprindelig Korrigeret Forskel Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder, i alt Obligationer Andre finansielle investeringsaktiver, i alt INVESTERINGSAKTIVER, I ALT Tilgodehavender hos forsikringstagere Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder TILGODEHAVENDER, I ALT 4 4 Udskudte skatteaktiver Likvide beholdninger ANDRE AKTIVER, I ALT Tilgodehavende renter samt optjent leje PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER, I ALT AKTIVER, I ALT

21 Balance Forsikringsselskabet Danica Passiver Mio. kr. Oprindelig Korrigeret Forskel Oprindelig Korrigeret Forskel Aktiekapital.... Andre henlæggelser Reserver, i alt Overført overskud Foreslået udbytte EGENKAPITAL, I ALT Præmiehensættelser Erstatningshensættelser Hensættelser til bonus og præmierabatter HENSÆTTELSER TIL FORSIKRINGS OG INVESTERINGSKONTRAKTER, I ALT Gæld i forbindelse med direkte forsikring Gæld til tilknyttede virksomheder Anden gæld GÆLD, I ALT PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER PASSIVER, I ALT

22 LEDELSESPÅTEGNING Ledelsen har på baggrund af spørgsmål fra Finanstilsynet, og efterfølgende dialog herom med Finanstilsynet, udarbejdet supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 4. Den supplerende/korrigerende information skal læses i sammenhæng med årsrapporten for 4, for at give et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr.. december 4, samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter for regnskabsåret. januar. december 4 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Vi har dags dato behandlet og godkendt den supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 4. København, den. juli 5 Direktionen Per Klitgård Jacob AarupAndersen Jesper Winkelmann administrerende Anders Hjælmsø Svennesen Bestyrelsen Thomas F. Borgen formand Henrik RamlauHansen næstformand Kim Andersen Thomas Falck Thomas Mitchell Charlott Due Pihl Peter RostrupNielsen Malene Stadil Per Søgaard

23 INTERN REVISIONS PÅTEGNING Til kapitalejerne i Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 999 Vi har revideret den af ledelsen udarbejdede supplerende/korrigerende information til koncernregnskabet og årsregnskabet 4 side 4 for Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 999. Ledelsens ansvar Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af supplerende/korrigerende information til koncernregnskabet og årsregnskabet for 4, som er udarbejdet efter dialog med Finanstilsynet. Herunder har ledelsen ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde den supplerende/korrigerende information uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Den udførte revision Vi har udført vores revision i overensstemmelse med Finanstilsynets bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder mv. samt finansielle koncerner og internationale standarder om revision. Dette kræver, at vi planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for, at den supplerende/korrigerende information til årsregnskabet for 4 er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger, der er anført i den supplerende/korrigerende information til koncernregnskabet og årsregnskabet for 4. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i den supplerende/korrigerende information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor relevant intern kontrol. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af den interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt vurdering af den samlede præsentation af supplerende/korrigerende information til koncernregnskabet og årsregnskabet for 4. Vores arbejde har alene omfattet revision af den korrigerede indregning og måling af livsforsikringshensættelser til en specifik firmapensionsordning, som er opgjort, indregnet og præsenteret i den supplerende/korrigerende information til koncernregnskabet og årsregnskabet for 4. Vores arbejde har ikke omfattet yderligere handlinger vedrørende koncernregnskabet og årsregnskabet for 4, hvorpå vi har afgivet en revisionspåtegning den. februar 5. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Konklusion Det er vores opfattelse, at den supplerende/korrigerende information til koncernregnskabet og årsregnskabet for 4 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med dialogen med Finanstilsynet. København, den. juli 5 Dorthe Tolborg Revisionschef

24 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING OM SUPPLERENDE/KORRIGERENDE INFORMATION TIL ÅRSRAPPORTEN 4 Til kapitalejerne i Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 999 Vi har revideret den af ledelsen udarbejdede supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 4 side 4 for Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 999. Den supplerende/korrigerende information er udarbejdet efter dialog med Finanstilsynet. Ledelsens ansvar Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 4. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde en supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 4 uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 4 på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om den supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 4 er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i den supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 4. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i den supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 4, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for ledelsens udarbejdelse af supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 4 uden væsentlig fejlinformation. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 4. Vores arbejde har alene omfattet revision af indregning og præsentation af opgørelsen af livsforsikringshensættelserne til en pensionsordning, som er opgjort, indregnet og præsenteret i den supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 4 efter dialog med Finanstilsynet. Vores arbejde har ikke omfattet yderligere handlinger vedrørende årsrapporten for 4, hvorpå vi har afgivet en revisionserklæring uden forbehold den. februar 5. Vi har således ikke foretaget revisionshandlinger vedrørende perioden efter. februar 5. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores revisionskonklusion. Konklusion Det er vores opfattelse, at den supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 4 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den indgåede dialog med Finanstilsynet. København, den. juli 5 ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab Ole Karstensen statsaut. revisor

25 Adresse Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 999 Parallelvej 7 8 Kgs. Lyngby Telefon: Telefax: Registreringsnummer CVR 564 Kontaktperson: Cheføkonom, Jens Christian Nielsen

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 214 Hovedtal for Danica Pension (korrigeret) 4 Hovedtal for Danica Pension (Årsrapport 214) 5 Resultatopgørelse,

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 006 Danica Pension I Indholdsfortegnelse DANICA PENSION I S HOVEDTAL 3 BERETNING.. 4 Resultat for. halvår 006.. 4 Balance. 5 FORVENTNINGER TIL 006. 5 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS.. 6 REGNSKAB

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 007 Danica Pension I Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal... 3 Resultat for 1. halvår 007... 4 Balance, kapitalstyrke og risiko... 5 Forventninger til 007... 5 LEDELSESPÅTEGNING...

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse 7 Noter

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2008

Delårsrapport 1. halvår 2008 DANICA Pension i Delårsrapport Indholdsfortegnelse BERETNING Hovedtal 3 Resultat for 4 Balance, kapitalstyrke og risiko 5 Forventninger til 5 REGNSKAB DANICA PENSION I 7 LEDELSESPÅTEGNING 16 2/17 DANICA

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016 Nykredit Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 (1.1.2016-30.06.2016) CVR nr. 14 50 61 87 Ledelsesberetning Aktivitet Aktiviteten består af tegning af skadeforsikring. Økonomisk udvikling Periodens resultat

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2015 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2015 er et overskud på 258 mio. kr. før skat og 196 mio. kr. efter skat.

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

Topdanmark Livsforsikring A/S. Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 19625087

Topdanmark Livsforsikring A/S. Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 19625087 Topdanmark Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 19625087 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 7 Regnskab Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 8 Aktiver 9 Passiver 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3.

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S (CVR-nr. 16452742) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring Halvårsrapport 211 Overblik Indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Femårsoversigt 6 Resultatopgørlse 7 Balance 8 Egenkapitalforklaring 1 Ledelsesberetning Udviklingen i 1. halvår 211 Sønderjysk

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i slutningen af 2008 Livsforsikringsselskabet A/S. Herigennem tilbydes medlemmerne af PBU og deres familier muligheden

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2016 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Totalindkomstopgørelse 6 Aktiver 7 Passiver 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015

Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal 2 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Kapitalforhold 8

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2016 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

DANICA PENSION DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012

DANICA PENSION DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 DANICA PENSION DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR Indholdsfortegnelse REGNSKABSBERETNING Hovedtal 3 Resultatoverblik 4 Usikkerhed på de finansielle markeder 4 Investeringsafkast 5 Fortsat faldende omkostninger 5

Læs mere

Halvårsrapport Forsikringsselskabet Danica

Halvårsrapport Forsikringsselskabet Danica Halvårsrapport 2006 Forsikringsselskabet Danica Indholdsfortegnelse DANICA KONCERNENS HOVEDTAL 3 BERETNING.. 4 Resultat for. halvår 2006.. 4 Balance, kapitalstyrke og risiko. 7 FORVENTNINGER TIL 2006.

Læs mere

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S SEB PENSIONSFORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2012 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Anders Mossberg, formand Mogens Andersen, næstformand Peter Høltermand Anders Kvist Alice Lykke Doris

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension

Halvårsrapport Danica Pension Halvårsrapport 2006 Danica Pension Indholdsfortegnelse DANICA PENSIONS HOVEDTAL... 3 BERETNING.. 4 Resultat for 1. halvår 2006.. 4 Balance, kapitalstyrke og risiko. 6 FORVENTNINGER TIL 2006. 6 ANVENDT

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2014

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2014 Halvårsrapport for 1. halvår 2014 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Påtegninger Ledelsespåtegning 1. Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5

Påtegninger Ledelsespåtegning 1. Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5 Halvårsrapport Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog.

The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 4 Balance

Læs mere

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 15 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse for

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 20 95 22 37 Hjemsted: Hvidovre Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Link halvårsrapport 2006 viser følgende: Porteføljepræmier viser en tilfredsstillende vækst

Læs mere

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2017 Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 15 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2013 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Skandia Livsforsikring A/S

Halvårsrapport 2013. Skandia Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2013 Skandia Livsforsikring A/S Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 4 Begivenheder

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2010 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2010 Selskabsoplysninger Side 5: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 6: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport

gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Danske Fiskeres Forsikring, pr. 30. juni 2015 Halvårsrapport Ind hoidsforteg ne Ise Side Selskabets navn, ledelse og revision Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør,

Læs mere

Basisinformation. Basisinformation 2. Selskabsoplysninger

Basisinformation. Basisinformation 2. Selskabsoplysninger Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 5 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2008 Lokal Forsikring

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse.

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse. Ændret regnskabspraksis 2016 Regnskabsbekendtgørelsen for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser er fra 2016 tilpasset de nye EUsolvensregler, Solvens II, som trådte i kraft 1. januar 2016.

Læs mere

REGNSKABSBERETNING Hovedtal 2 Resultatoverblik Danicas strategi

REGNSKABSBERETNING Hovedtal 2 Resultatoverblik Danicas strategi Indholdsfortegnelse REGNSKABSBERETNING Hovedtal 2 Resultatoverblik Danicas strategi 3 3 De finansielle markeder 4 Investeringsafkast 4 Omkostningsudvikling 5 Udvikling i balanceposter 5 Begivenheder efter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2016 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

REGNSKABSBERETNING Hovedtal 2 Resultatoverblik Danicas strategi

REGNSKABSBERETNING Hovedtal 2 Resultatoverblik Danicas strategi Indholdsfortegnelse REGNSKABSBERETNING Hovedtal 2 Resultatoverblik Danicas strategi 3 4 De finansielle markeder 4 Investeringsafkast 4 Omkostningsudvikling 5 Udvikling i balanceposter 5 Begivenheder efter

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 5: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 6: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

BP LIVSFORSIKRINGSSELSKAB A/S

BP LIVSFORSIKRINGSSELSKAB A/S ÅRSRAPPORT 2014 BP LIVSFORSIKRINGSSELSKAB A/S Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR-NR. 29 40 38 99 www.bankpension.dk/livogpension Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. HALVÅR 2014 Pæne afkast Afkastet af

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Halvårsrapport januar 31. juni 2017

Halvårsrapport januar 31. juni 2017 Halvårsrapport 2017 1. januar 31. juni 2017 Lille Tornbjerg Vej 30 5220 Odense SØ CVR-nr. 25 12 19 02 Hjemsted: Odense Indholdsfortegnelse Oversigt s. 3 Ledelsesberetning og -påtegning s. 4-5 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2013. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238

Halvårsrapport 2013. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238 Halvårsrapport 2013 PensionDanmark Holding A/S CVR nr. 29194238 Ledelsesberetning Ledelsesberetning 1 Halvårsregnskab Hovedtal for koncernen 4 Nøgletal for koncernen 5 Resultatopgørelse 6 Balance, aktiver

Læs mere

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 ApS N0074 Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Margit Pohlmann Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere