A/S FORSIKRINGSSELSKABET CODAN LINK ÅRSRAPPORT 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A/S FORSIKRINGSSELSKABET CODAN LINK ÅRSRAPPORT 2004"

Transkript

1 A/S FORSIKRINGSSELSKABET CODAN LINK ÅRSRAPPORT 2004

2 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Anders Mossberg, formand Per Georg Jacobson Peter Høltermand Direktion Jacob Skanse Per Klitgård Poulsen Ledende medarbejdere Vivian Byrholt, ansvarshavende aktuar Kim Johansen, fungerende ansvarshavende aktuar Revisorer Generalforsamlingsvalgte revisorer KPMG C.Jespersen, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Intern revision Lars Falck Jørgensen, revisionschef Ejerforhold SEB Trygg Liv Holding AB, Sverige ejer 100% af aktierne i A/S Forsikringsselskabet Codan Link Adresse mv. Gammel Kongevej København V Telefon Telefax Internet CVR-nr

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegninger 3 Hoved- og nøgletal 4 Ledelsens beretning 5 Anvendt regnskabspraksis 9 Resultatopgørelse 12 Balance pr. 31. december 14 Noter til resultatopgørelse og balance 16

4 LEDELSESPÅTEGNING 2 Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2004 for A/S Forsikringsselskabet Codan Link. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningen for forsikringsvirksomheder samt Finanstilsynets bekendtgørelser og vejledninger. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Frederiksberg den 16. februar 2005 Direktionen Jacob Skanse Per Klitgård Poulsen Bestyrelsen Anders Mossberg Formand Per Georg Jacobson Peter Høltermand

5 REVISIONSPÅTEGNINGER 3 Intern revision Vi har revideret årsregnskabet for A/S Forsikringsselskabet Codan Link for regnskabsåret 2004, der aflægges efter den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen. Selskabets ledelse har ansvaret for årsregnskabet. Vores ansvar er på grundlag af vores revision at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Den udførte revision Revisionen er udført på grundlag af Finanstilsynets bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder og finansielle koncerner og efter danske revisionsstandarder. Under revisionen har vi ud fra væsentlighed og risiko vurderet forretningsgange, den anvendte regnskabspraksis og foretagne skøn samt efterprøvet grundlaget for beløb og øvrige oplysninger i årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2004 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2004 i overensstemmelse med den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen. Generalforsamlingsvalgte revisorer Vi har revideret årsregnskabet for A/S Forsikringsselskabet Codan Link for regnskabsåret 2004, der aflægges efter den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen. Selskabets ledelse har ansvaret for årsregnskabet. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsregnskabet anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2004 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2004 i overensstemmelse med den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen. Frederiksberg den 16. februar 2005 Frederiksberg den 16. februar 2005 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Lars Falck Jørgensen Revisionschef Bjarne Fabienke Statsautoriseret revisor Ole Karstensen Statsautoriseret revisor PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Mikael Sørensen Statsautoriseret revisor

6 HOVED- OG NØGLETAL Årets hovedtal 4 Mio. kr Præmier for egen regning Forsikringsydelser for egen regning Forsikringsmæssige driftsomkostninger for egen regning, i alt Forsikringsteknisk resultat Årets resultat Forsikringsmæssige hensættelser for egen regning, i alt Egenkapital, i alt Aktiver, i alt Nøgletal Afkast før pensionsafkastskat (N 1 ) % 1,2 8,9-0,3 6,4 5,8 Afkast efter pensionsafkastskat (N 2 ) % 2,4 8,6-0,2 5,9 4,1 Omkostningsprocent af præmier (N 3 ) % 11,8 16,9 33,6 41,2 25,8 Omkostningsprocent af hensættelser (N 4 ) % 8,2 13,2 26,6 27,7 55,3 Omkostninger pr. forsikret (N 5 ) kr Omkostningsresultat (N 6 ) % -5,66-10,75-23,81-24,43-52,42 Forsikringsrisikoresultat (N 7 ) % 0,25-0,05 0,18 0,19 0,10 Solvensdækning (N 12 ) % Egenkapitalforrentning før skat (N 13 ) % -23,2-28,4-40,9 Egenkapitalforrentning efter skat (N 14 ) % -20,8-25,6-32,8 I henhold til bekendtgørelse af 20. oktober 2003 om livsforsikringsselskabers årsregnskaber 95 stk. 5 er nøgletallene N 13 og N 14 udeladt oplyst for regnskabsår før 2002 og nøgletallene N 8 -N 11 og N 15 -N 19 er udeladt oplyst, hvor nøgletallene ikke er relevante. Afkastnøgletallene er i henhold til bekendtgørelse af 20. oktober 2003 om livsforsikringsselskabers årsregnskaber opgjort uden unit-linked forsikringer. Ændring af anvendt regnskabspraksis for forsikringsmæssige hensættelser er i henhold til bekendtgørelse af 13. december 2001 om livsforsikringsselskabers årsregnskaber 83 stk. 3 ikke indarbejdet i hoved- og nøgletal.

7 LEDELSENS BERETNING 5 Selskabets hovedaktiviteter Codan Link har i 2004 tilbudt pensionsopsparing til kunder med investeringsvalg og har opnået en særdeles tilfredsstillende nytegning i samarbejde med Codans salgskorps, mæglerhuse samt SEB. Codan Link tilbyder primært kunder pensionsopsparing, mens risikoprodukter tilbydes i samarbejde med de øvrige selskaber i Codan Pension. Vi bruger betegnelsen Codan Pension om SEB s danske livsforsikringsselskaber, nemlig Codan Pensionsforsikring A/S, A/S Forsikringsselskabet Codan Link, Forsikringsselskabet Hafnia Liv A/S og Forsikringsselskabet Hafnia Liv III A/S. I 2004 har Codan Link udbudt udvalgte fonde fra følgende investeringsforeninger: Danske forvaltere: Alfred Berg, BankInvest, Carnegie WorldWide, Danske Invest, Nordea Invest, SEBinvest, Sparinvest og TRP invest. Udenlandske forvaltere: ABM AMRO, Schroders og T. Rowe Price. Codan Link har valgt fortsat at indgå aftaler med internationale fondsforvaltere med fonde noteret i Luxembourg for at give kunderne adgang til internationale forvaltningshuse. Codan Link introducerede i begyndelsen af året Codans forvaltningskoncept Markedspension med stor succes, idet 80% af nye kunder vælger Markedspension. Fra 1. oktober 2004 forestår selskabet hovedparten af administrationen af selskaberne i Codan Pension. Året i tal Codan Links resultat for 2004 udgør et underskud på 12,6 mio. kr., hvilket er som forventet under hensyntagen til den fortsatte udvikling af produkter og koncepter. Ledelsen anser årets resultat for at være tilfredsstillende. Årets underskud på 12,6 mio. kr. overføres fra egenkapitalen, som herefter pr. 31. december 2004 andrager 83,8 mio. kr. Kravet til solvens udgør 6 mio. kr., der dækkes af basiskapitalen. Selskabet har fået tilført aktiekapital på nominelt 1 mio. kr. til kurs 3.000, for at sikre selskabets kapitalbase til den forventede nytegning i de kommende år. Omkostningerne ved kapitalforhøjelsen udgør 0 mio. kr. Der er ikke efter regnskabsårets udløb indtruffet væsentlige hændelser, som påvirker selskabets finansielle stilling pr. 31. december Udvikling i præmier og indskud Salget i året er forløbet som forventet, med en bruttopræmieindtægt på 453,2 mio. mod 238,9 mio. kr. i Der er således sket en væsentlig forøgelse af selskabets præmiemasse. Omkostninger De samlede erhvervelses- og administrationsomkostninger udgjorde 53,3 mio. kr. Dette er en stigning i forhold til 2003, hvor de samlede erhvervelses- og administrationsomkostninger udgjorde 40,4 mio. kr. Ændringen skal primært findes i erhvervelsesomkostninger og skyldes den store stigning i salget i forhold til Selskabet har indregnet et administrationstillæg for det fremtidige omkostningsresultat i hensættelserne. Investeringsvirksomhed I 2004 udgjorde afkastet på investeringsaktiver 51,1 mio. kr. mod 34,0 mio. kr. i Efter pensionsafkastskat på -6,9 mio. kr. i 2004 blev nettoafkastet 44,2 mio. kr. mod 29,1 mio. kr. i Codan Links kunder har således generelt opnået gode afkast og nydt godt af stigningerne på såvel obligations- som aktiemarkederne. I unit-linked opsparing er det den enkelte kunde, der selv vælger sine investeringer, eller træffer beslutning om at overlade forvaltning til selskabet - i Codan Link til Markedspension, ligesom der synes at være en tendens til, at mæglerhusene tilbyder kunder forvaltningskoncepter. Et eksempel herpå er Willis, der tilbyder ABN AMRO s PensionPlanner. Kunders investeringer er ved udgangen af 2004 placeret med 29% i pengemarkedet og obligationer, 13% i danske aktier, 6% i europæiske aktier, 17% i globale aktier og 5% i særlige aktier. Særlige aktier er aktier med større risikoprofil og snævert investeringsunivers. Endelig er 30% investeret i blandede fonde. Kunderne har i gennemsnit valgt at placere deres opsparing i 4 fonde blandt de 36 tilbudte fonde. Gennem 2004 har der været fokus på de salgsprovisioner, som unit-link selskaberne modtager fra investeringsforeninger. Codan Link oplyser i aftaler med kunder, at selskabet

8 LEDELSENS BERETNING 6 kan modtage vederlag fra de investeringsforeninger, vi samarbejder med. For Codan Link andrager provisionerne i ,2 mio. kr. Udvikling i kapitalmarkederne i har været præget af stærk vækst i den globale økonomi. USA, Japan, Kina og Storbritannien er alle kommet ud af året med flotte vækstrater, og selv væksten i eurozoneøkonomien har bevæget sig i den rigtige retning omend op mod et mere beskedent leje på 2%. De globale aktiemarkeder reagerede da også positivt på forventninger om pæne vækstrater og forbedrede rentabilitetsniveauer i selskaberne i begyndelsen af året, men en opblussen af fugleinfluenza-epidemien i Fjernøsten, terrorbombningen i Madrid i marts og stærkt stigende råvarepriser bidrog til at neddæmpe den tiltagende eufori på aktiemarkederne rundt om i verden. Mini oliekrisen, der udspillede sig i løbet af året, er efter alt at dømme den selvstændige faktor, der har spillet den væsentligste rolle for udviklingen på kapitalmarkederne i Der tegnede sig da også en afmatning i vækstaccelerationen i specielt den amerikanske økonomi, og da den amerikanske centralbank hævede den ledende rente i flere omgange startende medio året, begyndte forbruger- og erhvervstilliden for alvor at bøje af. Rentemarkederne i USA og Europa påvirkedes af de lavere vækstforventninger med faldene renter til følge. I fjerde kvartal satte olieprisen sig imidlertid, idet tal fra blandt andet olielagrene indikerede, at produktionen kunne følge med efterspørgslen. Den faldende oliepris skabte fornyet optimisme på de globale aktiemarkeder, og året sluttede af med pæne stigninger på aktiebørserne. Ses der lidt mere snævert på Danmark, ser det ud til, at 2004 blev året, hvor der for alvor kom gang i den danske økonomi. Ved udgangen af året kom der tillige meget positive forbrugertillidsdata, der peger i retning af et fremgangsrigt år for dansk erhvervsliv i Aktiemarkederne har således generelt været præget af uensartede afkast målt i kroner med de danske aktier som topvindere. MSCI World afkast i 2004 blev 6,4%, MSCI Europe på 12,1% og det danske KAXindeks på 24,0%. Obligationsmarkederne har i 2004, for de toneangivende 10-årige statsobligationer beregnet i kroner, givet et afkast på -4,0% i USA, 9,8% i Euroland og 10,4% i Danmark. Vigtige begivenheder i året Codan sælger sine danske liv- og pensionsaktiviteter til SEB Trygg Liv Codan A/S og Codan Forsikring A/S indgik 24. juni 2004 aftale med SEB Trygg Liv Holding AB om salg af sine danske liv- og pensionsaktiviteter med virkning fra 1. oktober SEB Trygg Liv er et af Sveriges største livsforsikringsselskaber med mere end en million kunder i Sverige. SEB Trygg Liv har ligesom Codan Pension særlig fokus på firmapensionsmarkedet og markedet for højtlønnede- og formuende privatkunder. SEB har de seneste 5 år haft en asset management aftale med Codan om at forvalte selskabets penge, ligesom SEB i den tilsvarende periode har haft en 49% ejerandel af Codan Link. Det er dermed også en samarbejdspartner gennem mange år, som Codan nu har solgt sin pensionsforretning til. Som en del af handlen har Codan og Codan Pension indgået en samarbejdsaftale, der vil muliggøre krydssalg af forsikringer via de to parters distributionsnet i Danmark. Dette gælder også på produktområdet Codan Care, som forbliver i Codan A/S, men som ofte vil være et integreret tillæg til en normal pensionsordning. I forbindelse med handlen er der endvidere på en række tidligere fælles serviceområder såsom IT, Økonomi, HR og Intern Service indgået en service- og administrationsaftale rækkende ind i 2005, der skal sikre, at Codan Pension får mulighed for i god ro og orden at etablere en selvstændig organisation på disse områder. Pensionsinfo Pensionsstof er erfaringsmæssigt kompliceret stof for kunderne. Det er derfor typisk svært for den almindelige kunde at danne sig et overblik over den samlede pension, hvilket ikke bliver lettere af, at mange ofte har flere både private og arbejdsgiverrelaterede pensionsordninger ud over ATP og LD. Pensionsbranchen har derfor på eget initiativ etableret informationsportalen Pensionsinfo. Det er en hjemmeside, hvor kunderne kan få et samlet overblik over deres pensionsordning, selv om den skulle være delt på flere pensionsudbydere. Codan Pension har ligesom hovedparten af

9 LEDELSENS BERETNING 7 udbyderne på markedet tilsluttet sig dette samarbejde. God skik regler Økonomi- og erhvervsministeren udstedte i 2003 en bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder, der trådte i kraft den 1. oktober Dette skete for at sikre en øget forbrugerbeskyttelse - i første omgang for individuelt tegnede ordninger. Der er i 2004 udstedt en ny bekendtgørelse hvorved også ordninger etableret via et ansættelsesforhold efter 1. maj 2005 bliver omfattet af regler for god skik. Codan Pension hilser disse regler velkommen, idet vi løbende arbejder med at sikre en så god og informativ kommunikation og rådgivning af vores kunder som muligt. Nyt forvaltningskoncept - Markedspension. I begyndelsen af 2004 introducerede Codan Link et nyt forvaltningskoncept - Markedspension, som er Codan Links svar på selskabet vælger. Princippet i Markedspension er, at kundernes samlede investeringer skal svare til den fordeling af aktier og obligationer, der er i samfundet, hvorved unge og ældre deler de samlede risiko- og afkastmuligheder. Markedspension har et dynamisk omlægningsforløb, der tager højde for kunders risiko i hele investeringsforløbet. Markedspension er blevet godt modtaget blandt vores kunder, og ca. 80% af de nye kunder vælger Markedspension. De 7 grupper i Markedspension har givet pæne afkast fra 5,9% til 9,2% i PEOPLE Codan Link overvåger konstant fondsforvalterne, og de fonde vi tilbyder til kunderne, efter modellen PEOPLE, og vi følger således udviklingen i de udbudte fonde tæt. Herudover har vi udvidet produktudbuddet med ABN AMRO Emerging Market Equities, ABN AMRO Target Click fund 2018, Danske Invest Verdensindeks samt Sparinvest Pengemarked PAL. Fra primo 2005 introduceres en ny international forvalter JPMorgan Fleming, fra hvem vi tilbyder investering i fondene Greater China samt India. Udsigter for 2005 Codan Pension har allerede gennem de seneste år fokuseret på markedsafkastprodukter frem for de traditionelle pensionsopsparingsprodukter. Mæglerhusene har ligeledes rettet deres rådgivning mod markedsrente-baserede produkter som forventes at erstatte det traditionelle opsparingsmiljø på sigt. Trenden er, at flere og flere kunder vælger markedsafkastprodukter frem for traditionelle produkter for at opnå et bedre afkast, idet de bedre kan tilpasse investeringssammensætning til deres risikoprofil. Vi forventer derfor fortsat, at Markedspension vil være en attraktiv investeringsmulighed for kunder, ligesom vi tilbyder eget investeringsvalg til kunder, der ikke ønsker deres opsparing forvaltet. Med den store tilgang i 2004 forventer ledelsen, at selskabet fortsat vil få en øget del af nytegningen på såvel privat- som firmapensionsmarkedet.

10 LEDELSENS BERETNING 8 AKTIVER OG DERES AFKAST TIL MARKEDSVÆRDI MARKEDSVÆRDI MIO. KR. PRIMO ULTIMO NETTOINVESTERINGER AFKAST I % P.A FØR PENSIONSAFKASTSKAT OG SELSKABSSKAT Børsnoterede danske aktier ,9 Børsnoterede udenlandske kapitalandele ,4 Øvrige kapitalandele, i alt ,2 Nominelle obligationer i DKK ,9 Obligationer i anden fremmed valuta end euro ,0 Obligationer, i alt ,1 Øvrige finansielle investeringsaktiver 1) ,4 Investeringsaktiver i alt ,3 1) Øvrige finansielle investeringsaktiver inkluderer rentebærende fordringer mv., som regnskabsmæssigt klassificeres som øvrige aktiver. AKTIEBEHOLDNING PROCENTVIS FORDELT PÅ BRANCHER OG REGIONER % Danmark Øvrige Europa I alt Ikke fordelt I alt SKEMA TIL FØLSOMHEDSOPLYSNINGER Hændelse Maksimum påvirkning af kollektivt bonuspotentiale/bonuspotentiale på fripoliceydelser i mio. kr. Minimum påvirkningen af basiskapitalen i mio. kr. Rentestigning på 0,7 pct. point 0-1 Rentefald på 0,7 pct. point 0 1 Aktiekursfald på 12 pct. 0-1 Ejendomsprisfald på 8 pct. 0 0 Valutakursændring med ½ pct. sandsynlighed på 10 dage 0 0 Tab på modparter på 8 pct. 0 0 Fald i dødelighedsintensiteten på 10 pct. 0 0 Stigning i dødelighedsintensiteten på 10 pct. 0 0 Stigning i invalideintensiteten på 10 pct. 0 0

11 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 9 INDLEDNING OG GENERELLE PRINCIPPER Årsrapporten for A/S Forsikringsselskabet Codan Link for 2004 er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningen for forsikringsvirksomheder samt Finanstilsynets bekendtgørelser og vejledninger. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som året før. Koncerninterne transaktioner Ved samhandel mellem koncernforbundne selskaber sker afregning på markedsbaserede vilkår eller på omkostningsdækkende basis. Udenlandsk valuta Balanceposter i udenlandsk valuta er omregnet til danske kroner efter valutakursen ved årets slutning. Resultatposter i fremmed mønt er løbende bogført til transaktionsdagens kurs. Alle omregningsgevinster og -tab indregnes i resultatopgørelsen under posten valutakursreguleringer. RESULTATOPGØRELSE Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved indregning og måling af aktiver og forpligtelser tages der hensyn til oplysninger, der fremkommer efter balancedagen, men inden årsrapporten udarbejdes, hvis oplysningerne bekræfter eller afkræfter forhold, som er opstået senest på balancedagen. Øvrige aktiver og forpligtelser måles ved første indregning til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser, indregnes i resultatopgørelsen. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris i resultatopgørelsen. Tilbageførsler, som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen, indregnes tillige i resultatopgørelsen. Gevinster og tab på investeringsaktiver Såvel realiserede som urealiserede kursgevinster og -tab på investeringsaktiver indregnes i resultatopgørelsen. Erhvervelses- og administrationsomkostninger Erhvervelses- og administrationsomkostninger indeholder gager og øvrige administrationsomkostninger, herunder afskrivninger på anlægsaktiver. Driftsmidler afskrives lineært over den forventede brugstid: Inventar 10 år, edb-anlæg 4 år og biler 6 år. Der beregnes forholdsmæssig afskrivning i anskaffelsesåret. Software, herunder udgifter til udvikling af selskabets nye it-platform, aktiveres og måles til anskaffelses-/kostpris. Afskrivning sker lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der udgør 5 år. Småanskaffelser indregnes i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Gevinst eller tab ved salg mv. af driftsmidler indregnes i administrationsomkostninger. Pensionsafkastskat Pensionsafkastskat er resultatført med det beløb, der hviler på det afkast, der er indregnet i resultatopgørelsen, uanset om skatten er aktuel eller først skal betales eller modregnes i senere perioder. Endvidere er reguleringer vedrørende tidligere år indregnet i resultatopgørelsen. Overført investeringsafkast Forsikringsteknisk resultat indregnes efter overført investeringsafkast. Overført investeringsafkast er en andel af det samlede resultat af investeringsvirksomhed. Andelen beregnes som forholdet mellem den gennemsnitlige egenkapital i året og summen af de gennemsnitlige forsikringsmæssige hensættelser for egen regning og den gennemsnitlige egenkapital. Det samlede resultat af investeringsvirksomhed opgøres som summen af indtægter af investeringsaktiver, urealiserede gevinster og tab på investeringsaktiver, udgifter i tilknytning til investeringsaktiver, valutakursregulering og pensionsafkastskat.

12 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 10 I årets resultat af investeringsvirksomhed fradrages afkastet af investeringsaktiver tilknyttet unit-linked forsikringer før der beregnes et overført investeringsafkast. De gennemsnitlige hensættelser for unit-linked forsikringer indgår ikke i beregningen af de gennemsnitlige forsikringsmæssige hensættelser. Skat De danske og udenlandske selskabsskatter, herunder udbytteskatter, der påhviler årets resultat, indregnes i resultatopgørelsen, uanset om en del af årets resultat først beskattes eller fradrages i senere regnskabsperioder (udskudt skat). Endvidere indregnes reguleringer vedrørende tidligere år i resultatopgørelsen. Selskabet er omfattet af acontoskatteordningen. Tillæg, fradrag og godtgørelser vedrørende skattebetalingen indgår i posterne Renter og udbytter mv. og Renteudgifter. BALANCE Immaterielle aktiver Færdiggjorte udviklingsprojekter Direkte og indirekte omkostninger til udvikling af selskabets it-platform måles til anskaffelses- /kostpris med fradrag af foretagne afskrivninger. Efter færdiggørelse af udviklingsarbejdet afskrives over den vurderede økonomiske brugstid. Afskrivningsperioden udgør 5 år. Færdiggjorte udviklingsprojekter nedskrives til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Investeringsaktiver Andre finansielle investeringsaktiver Kapitalandele (aktier mv.) Aktier eller andele i virksomheder, der er børsnoterede, måles til dagsværdi ved anvendelse af de ved årets slutning senest noterede officielle kurser. Unoterede aktier og andele måles til skønnet dagsværdi ved årets slutning, med udgangspunkt i virksomhedernes senest foreliggende regnskaber. Værdipapirer Noterede obligationer måles ved årets slutning til den senest noterede officielle kurs. Unoterede papirer måles til en skønnet dagsværdi ved årets slutning. Øvrige finansielle investeringsaktiver Uafviklede handler mv. måles til dagsværdi ved årets slutning. Investeringsaktiver tilknyttet unit-linked forsikringer Måles efter de samme principper som selskabets andre finansielle investeringsaktiver. Tilgodehavender Tilgodehavender og mellemværender måles til skønnet dagsværdi ved årets slutning, svarende til pålydende værdi med fradrag af eventuel nedskrivning til imødegåelse af tab. Andre aktiver Driftsmidler Inventar, edb-anlæg, væsentligt software og biler mv. måles til anskaffelsesværdien med fradrag af foretagne afskrivninger. Livsforsikringshensættelser og hensættelser for unit-linked forsikringer Hensættelserne måles som de samlede nettoforpligtelser af de af selskabet indgåede forsikringsaftaler. Hensættelserne beregnes som en sum med udgangspunkt i den enkelte tegnede forsikring og udgør som minimum værdien af de andele af opsparingsfonde, der er tilknyttet forsikringen. Hensættelserne indeholder endvidere et tillæg opgjort som nutidsværdien af det fremtidige administrationsresultat. Erstatningshensættelser Erstatningshensættelser indeholder ubetalte, forfaldne forsikringsydelser og indbefatter et skøn over forsikringsydelser for endnu ikke anmeldte forsikringsbegivenheder vedrørende regnskabsåret. Hensættelser til andre risici og omkostninger Udskudt pensionsafkastskat Under hensættelse til udskudt pensionsafkastskat er indeholdt den beregnede fremtidige pensionsafkastskattebyrde, der påhviler årets og tidligere års investeringsafkast, men som først beskattes eller fradrages i senere regnskabsperioder. Den udskudte pensionsafkastskat er indregnet i overensstemmelse med Finanstilsynets retningslinier herom, hvilket indebærer, at der ved indregningen af den udskudte pensionsafkastskat er taget hensyn til rente frem til de år, hvori resultatførsel finder sted pensionsafkast-

13 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 11 skattemæssigt - dvs. der foretages diskontering. I regnskabsposten Udskudt pensionsafkastskat er modregnet negativ aktuel pensionsafkastskat. Hensættelser til skatter Under Hensættelser til skatter indregnes udskudt skat, dvs. skat der påhviler årets og tidligere års resultat, som først beskattes eller fradrages i senere regnskabsperioder. Udskudt skat indregnes i resultatopgørelsen og i balancen. Den udskudte skat måles efter gældsmetoden som den skat, realisation af aktiverne og forpligtelserne til bogførte værdier ved årets slutning vil udløse under forudsætning af de gældende beskatningsforhold. Ved målingen tages hensyn til skattemæssige underskud, som med overvejende sandsynlighed må forventes udnyttet i fremtiden. Negativ udskudt selskabsskat indregnes i balancen, hvis den med overvejende sandsynlighed må forventes udnyttet i fremtiden. Negativ udskudt selskabsskat indregnes under Andre aktiver. Gæld Gæld og finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, bortset fra derivater og forpligtelser, der indgår i en handelsbeholdning, som måles til dagsværdi.

14 RESULTATOPGØRELSE 12 Note kr Livsforsikringsvirksomhed Præmier 1 Bruttopræmier Afgivne genforsikringspræmier Præmier for egen regning Indtægter af investeringsaktiver 2 Renter og udbytter mv Realiserede gevinster på investeringsaktiver Indtægter af investeringsaktiver, i alt Urealiserede gevinster på investeringsaktiver Forsikringsydelser 3 Udbetalte ydelser Modtaget genforsikringsdækning Ændring i erstatningshensættelser 3-2 Forsikringsydelser for egen regning Ændring i livsforsikringshensættelser 5 Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser Ændring i hensættelser for unit-linked forsikringer Forsikringsmæssige driftsomkostninger Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Forsikringsmæssige driftsomkostninger for egen regning, i alt Udgifter i tilknytning til investeringsaktiver Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Renteudgifter Realiserede tab på investeringsaktiver Udgifter i tilknytning til investeringsaktiver, i alt Valutakursregulering Pensionsafkastskat Overført investeringsafkast (-) Forsikringsteknisk resultat Overført investeringsafkast (+) Resultat før skat Skat Årets resultat

15 RESULTATOPGØRELSE 13 Note kr Overskudsdisponering: Årets resultat Overført overskud eller underskud ved periodens begyndelse Overførsel til overført overskud fra overkurs ved emission Til disposition Overført til overført overskud eller underskud

16 BALANCE 14 Note kr AKTIVER Immaterielle aktiver 10 Udviklingsprojekter Investeringsaktiver Andre finansielle investeringsaktiver Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer Indlån i kreditinstitutter Andre finansielle investeringsaktiver, i alt Investeringsaktiver, i alt Investeringsaktiver tilknyttet unit-linked forsikringer Tilgodehavender Tilgodehavender i forbindelse med direkte forsikringsforretninger Hos forsikringstagere Tilgodehavender i forbindelse med direkte forsikringsforretninger, i alt Andre tilgodehavender Tilgodehavender, i alt Andre aktiver Driftsmidler Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender Udskudt selskabsskat Andre aktiver, i alt Periodeafgrænsningsposter 14 Tilgodehavende renter samt optjent leje Andre periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, i alt Aktiver, i alt

17 BALANCE 15 Note kr PASSIVER 16 Egenkapital 17 Aktiekapital Overkurs ved emission Overført overskud eller underskud Egenkapital, i alt Forsikringsmæssige hensættelser Livsforsikringshensættelser Garanterede ydelser Erstatningshensættelser Bruttoerstatningshensættelser 2 5 Forsikringsmæssige hensættelser for egen regning, i alt Hensættelser for unit-linked forsikringer for egen regning Hensættelser til andre risici og omkostninger Udskudt pensionsafkastskat Gæld Gæld til tilknyttede virksomheder Anden gæld Gæld, i alt Periodeafgrænsningsposter Passiver, i alt Værdi af unit-linked kontrakter 22 Koncerninterne transaktioner 23 Eventualforpligtelser 24 Oplysninger i medfør af lov om forsikringsvirksomhed Koncernregnskab

18 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE kr Note 1 Bruttopræmier Løbende præmier Engangspræmier Bruttopræmier, direkte forretning Bruttopræmier, indirekte forretning Bruttopræmier, direkte forretning, hidrører fra: Individuelt tegnede forsikringer Forsikringer tegnet som led i et ansættelsesforhold Bruttopræmier fra direkte forsikringer hidrører fra forsikringstagere med bopæl i: Danmark Andre EU-lande Øvrige lande Forsikringerne er alle tegnet således at investeringsrisikoen bæres af forsikringstageren. Antal forsikrede: Individuelt tegnede forsikringer Forsikringer tegnet som led i et ansættelsesforhold I årets præmieindtægt er der fragået til betaling af arbejdsmarkedsbidrag Note 2 Renter og udbytter mv. Renter af værdipapirer, udlån og indlån mv Kursgevinster ved afdrag på og indfrielse af lån og værdipapirer samt kursgevinster ved salg af udtrukne obligationer Udbytte af andre kapitalandele Note 3 Udbetalte ydelser Forsikringssummer ved død Pensions- og renteydelser mv Tilbagekøb Note 4 Resultat af afgiven forretning Afgivne genforsikringspræmier Modtagen genforsikringsdækning

19 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE kr Note 5 Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser og hensættelser for unit-linked forsikringer Livsforikringshensættelser primo Akkumuleret værdiregulering primo Retrospektive hensættelser primo Bruttopræmier Rentetilskrivning Forsikringsydelser Omkostningstillæg efter tilskrivning af omkostningsbonus Risikogevinst efter tilskrivning af risikobonus Retrospektive hensættelser ultimo Akkumuleret værdiregulering ultimo Livsforikringshensættelser ultimo Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser og hensættelser for unit-linked forsikringer I ændring i bruttolivsforsikringshensættelser og hensættelser for unit-linked forsikringer indgår ingen garanterede ydelser. Ændringen i hensættelser for unit-linked forsikringer vedrører udelukkende direkte forretning. Note 6 Forsikringsmæssige driftsomkostninger for egen regning Personaleudgifter: Løn Pension Andre udgifter til social sikring Lønsumsafgift Andre personaleudgifter Provisioner vedrørende direkte forsikringer Andre erhvervelses- og administrationsomkostninger Refusion fra tilknyttede virksomheder Omregnet til heltidsbeskæftigede er der ved regnskabsårets slutning beskæftiget 380 personer. (11 personer i 2003). Alle medarbejdere i Codan Pension er efter salget til SEB Trygg Liv Holding AB ansat i A/S Forsikringsselskabet Codan Link, hvilket medfører at antal heltidsbeskæftigede er steget i forhold til Vederlag til bestyrelse og direktion i A/S Forsikringsselskabet Codan Link udgør henholdsvis 30 tkr. (40 tkr. i 2003) og tkr. (985 tkr. i 2003) Honorar til selskabets revisorer: Revision: KPMG C.Jespersen PricewaterhouseCoopers Rådgivning og assistance: PricewaterhouseCoopers Ud over de nævnte honorarer er der afholdt udgifter til selskabets interne revision.

20 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE kr Note 7 Kursgevinster og -tab på investeringsaktiver Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer Øvrige Realiserede gevinster på investeringsaktiver Urealiserede gevinster på investeringsaktiver Realiserede tab på investeringsaktiver Note 8 Pensionsafkastskat Årets aktuelle pensionsafkastskat Regulering af pensionsafkastskat vedrørende tidligere år Årets forskydning i udskudt pensionsafkastskat Friholdelsesprocenten for skattepligtigt afkast udgør 0% (0% i 2003). Note 9 Skat Årets forskydning i udskudt skat Periodens betalte skat udgør - - Skat af årets resultat vedrører udelukkende ordinært resultat og kan forklares således: Resultat før skat Reguleringer vedrørende kapitalandele Ændring i ikke indregnede skattemæssige underskud og ikke indregnede skatteaktiver Øvrige reguleringer Skatteprocent Skat heraf Regulering af skatter vedrørende tidligere år Skat heraf Note 10 Udviklingsprojekter Samlet anskaffelsessum ved årets begyndelse Korrektioner vedrørende tidligere år Tilgang i årets løb Samlet anskaffelsessum ved årets slutning Samlede af- og nedskrivninger ved årets begyndelse Årets af- og nedskrivninger Samlede af- og nedskrivninger ved årets slutning Balanceværdi ved årets slutning

21 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE kr Note 11 Andre finansielle investeringsaktiver Kapitalandele Anskaffelsesværdi Balanceværdi ved årets slutning Investeringsforeningsandele Anskaffelsesværdi Balanceværdi ved årets slutning Obligationer Anskaffelsesværdi Balanceværdi ved årets slutning Indlån i kreditinstitutter Anskaffelsesværdi Balanceværdi ved årets slutning Note 12 Investeringsaktiver tilknyttet unit-linked forsikringer Følgende aktiver er tilknyttet forsikringer, hvorunder forsikringstagerne bærer investeringsrisikoen Kapitalandele Investeringsforeningsandele Anfordringstilgodehavender Investeringsaktiver tilknyttet unit-linked forsikringer Tilgodehavender hos forsikringstagere mv. Opsparingsindbetalingernes andel heraf Andre tilgodehavender. Opsparingsindbetalingernes andel heraf Retrospektive hensættelser ultimo jf. note Heraf retrospektive hensættelser ultimo, bruttolivsforsikringshensættelser Retrospektive hensættelser ultimo, unit-linked forsikringer Heraf hensættelser til omkostninger, risikopræmier, negativ pensionsafkastskat mv Andre finansielle investeringsaktiver tilknyttet unit-linked forsikringer Kapitalandele Anskaffelsesværdi Balanceværdi ved årets slutning Investeringsforeningsandele Anskaffelsesværdi Balanceværdi ved årets slutning Anfordringstilgodehavender Anskaffelsesværdi Balanceværdi ved årets slutning

22 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE kr Note 13 Udskudt selskabsskat Den udskudte skat kan specificeres således: Udskudt skat vedrørende Investeringsaktiver Andre aktiver Anden gæld 5 6 Forsikringsmæssige hensættelser for egen regning Værdi af skattemæssige underskud Note 14 Tilgodehavende renter samt optjent leje Tilgodehavende renter af obligationer Note 15 Aktiver, i alt Følgende aktiver er optaget i register efter BEK nr af 13. december 2003 (Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber) og således båndlagt til fyldestgørelse af forsikringstagerne til dækning af forsikringsmæssige hensættelser Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender Tilgodehavende renter Note 16 Egenkapital Solvensmargen og basiskapital: Beregnet solvensmargen Basiskapital til dækning af solvensmargen Basiskapital fremkommer således: Egenkapital ifølge årsregnskabet Immaterielle aktiver Andel af skatteaktiv som ikke kan medregnes til basiskapital Note 17 Aktiekapital Saldo ved årets begyndelse Forhøjelse af aktiekapital Selskabets aktiekapital er fordelt på 1 aktie á kr., 1 aktie á kr., 1 aktie á kr., 1 aktie á kr., 1 aktie á kr., 1 aktie á kr., 2 aktier á kr., 1 aktie á kr. og 1 aktie á kr.

23 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE kr Note 18 Overkurs ved emission Saldo ved årets begyndelse Overkurs i forbindelse med kapitaludvidelse Overført til overført overskud eller underskud Note 19 Overført overskud eller underskud Overført overskud eller underskud ved årets begyndelse Overført fra overkurs ved emission Årets resultat Note 20 Gæld Ingen del af gælden forfalder til betaling mere end 5 år efter balancetidspunktet. Note 21 Værdi af unit-linked kontrakter Værdi af unit-linked kontrakter er opgjort som summen af den forventede fremtidige før-skat nettopengestrøm fra kontrakterne diskonteret med en rente på 8%. Saldo ved årets begyndelse Ændring af opgørelsesmetode Reguleret saldo ved årets begyndelse Bevægelse i året Bevægelse i året skyldes primært tilgangen af nye kunder. Note 22 Koncerninterne transaktioner Fra 1. oktober 2004 forestår selskabet hovedparten af administrationen for selskaberne i Codan Pension. Løbende koncerninterne aftaler: Markedsbaserede: Husleje og forvaltning af investeringsaktiver Omkostningsdækkende basis: Øvrig administration Selskabets aktiekapital er øget med nominelt tkr. ved kontant indbetaling af tkr. fra moderselskabet SEB Trygg Liv Holding AB. Herudover er der ikke foretaget væsentlige koncerninterne transaktioner.

24 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE 22 Note 23 Eventualforpligtelser Selskabets leasingforpligtelser (operationel leasing) forfalder indenfor 5 år med 821 tkr. Selskabet har på balancetidspunktet uafviklede købsaftaler vedrørende handler med værdipapirer for tkr. Selskabet har på balancetidspunktet uafviklede salgsaftaler vedrørende handler med værdipapirer for tkr. Selskabet har indgået aftale med eksterne virksomheder om formidling af forsikringsprodukter Selskabet er fællesregistreret for afregning af merværdiafgift og lønsumsafgift med de fleste af SEB-koncernens danske selskaber og filialer. Selskabet hæfter sammen med de øvrige selskaber og filialer som følge heraf solidarisk for betaling af nævnte afgifter. Selskabet har indgået aftaler med andre koncernvirksomheder om salg og overdragelse af forsikringsprodukter, pleje af værdipapirportefølje, reassuranceafdækning, levering af administrative ydelser mv. Note 24 Oplysninger i medfør af lov om forsikringsvirksomhed 124 I medfør af lov om forsikringsvirksomhed 124 skal det oplyses at selskabet ikke har engagementer med eller sikkerhedsstillelser for direktion og bestyrelse udover almindelige forsikringsaftaler. Note 25 Koncernregnskab Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm, Sverige, udarbejder koncernregnskab for den største koncern, hvori A/S Forsikringsselskabet Codan Link indgår som dattervirksomhed, og er samtidig modervirksomhed for den mindste koncern, hvori A/S Forsikringsselskabet Codan Link indgår som dattervirksomhed, og for hvilken der udarbejdes koncernregnskab.

A/S FORSIKRINGSSELSKABET CODAN LINK ÅRSRAPPORT 2003

A/S FORSIKRINGSSELSKABET CODAN LINK ÅRSRAPPORT 2003 A/S FORSIKRINGSSELSKABET CODAN LINK ÅRSRAPPORT 2003 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Mogens Andersen, formand Anders Göran Mossberg, administrerende direktør Lars Peter Nilsson, udlandschef Per

Læs mere

Forsikringsselskabet SEB Liv III A/S

Forsikringsselskabet SEB Liv III A/S Forsikringsselskabet SEB Liv III A/S Årsrapport 2010 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Anders Mossberg, formand Mogens Andersen, næstformand Peter Høltermand Anders Kvist Bjarne Fabienke Doris Nielsen

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003 CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Henrik Christrup, advokat, formand Vagn Sørensen, koncerndirektør, næstformand Björn Bergman, direktør Ole T. Krogsgaard,

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegninger 3 Hovedtal 4 Ledelsens beretning 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8 Balance pr. 31. december

Læs mere

Årsrapport 2009 Skandia Link Livsforsikring A/S

Årsrapport 2009 Skandia Link Livsforsikring A/S Årsrapport 2009 Skandia Link Livsforsikring A/S Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved-og nøgletal 3 Skandia Link Livsforsikring A/S 2009 4 Årets resultat 4 Skandia koncernen og

Læs mere

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved-og nøgletal 3 Skandia Livsforsikring A A/S 2009 4 Årets resultat 4 Skandia koncernen og organisation

Læs mere

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S SEB PENSIONSFORSIKRING A/S Årsrapport 2006 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Anders Mossberg, formand Mogens Andersen Jens Jesper Ovesen Peter Høltermand Doris Nielsen Markussen Carsten Helge Nielsen

Læs mere

Forsikringsselskabet SEB Link A/S

Forsikringsselskabet SEB Link A/S Forsikringsselskabet SEB Link A/S Årsrapport 2011 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Anders Mossberg, formand Mogens Andersen, næstformand Peter Høltermand Anders Kvist Doris Nielsen Markussen Alice

Læs mere

Årsregnskab 2002 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2002 31. DECEMBER 2002 SAMT BALANCE PR. 31. DECEMBER 2002. Skandia Link Livsforsikring A/S

Årsregnskab 2002 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2002 31. DECEMBER 2002 SAMT BALANCE PR. 31. DECEMBER 2002. Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia Link Livsforsikring A/S RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2002 31. DECEMBER 2002 SAMT BALANCE PR. 31. DECEMBER 2002 (5. REGNSKABSÅR) Indholdsfortegnelse Femårsoversigt...3 Beretning for 2002...4 Planer

Læs mere

DANICA PENSION I Årsrapport 2008

DANICA PENSION I Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 DANICA Pension i Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal Resume Markedsudviklingen Nye tiltag i 2008 Kunder og service Udenlandske aktiviteter Risikostyring Investeringsstrategi

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Årsrapport 2009. CVR-nr. 26188385

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Årsrapport 2009. CVR-nr. 26188385 Topdanmark Link Livsforsikring A/S Årsrapport 2009 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4 - Revisionsudvalg 5 Ledelsens hverv 6 Påtegninger Ledelsespåtegning 7

Læs mere

Påtegninger 6 Ledelsespåtegning 6 Den uafhængige revisors erklæringer 7

Påtegninger 6 Ledelsespåtegning 6 Den uafhængige revisors erklæringer 7 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Kunder i Livsforsikringsselskabet A/S flyttes til PBU 1 Resultat 1 Balance og egenkapital 1 Risikostyring 2 Livsforsikringsvirksomhed 2 Depottilskrivning 2 Samfundsansvar

Læs mere

Beretning og regnskab for året 2002. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Beretning og regnskab for året 2002. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Beretning og regnskab for året 2002 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Investeringsvirksomhed 4 Dattervirksomheder i Tryg Forsikring A/S 5 Kapital

Læs mere

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2004 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Investeringsvirksomhed 5 Dattervirksomheder i Tryg Forsikring A/S 5 Kapital og ejerforhold

Læs mere

Årsrapport for året 2003. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2003. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2003 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Investeringsvirksomhed 5 Dattervirksomheder i Tryg Forsikring A/S 5 Kapital og ejerforhold

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Årsrapport 2014 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand (indtrådt den 5. januar 2015) Thomas Dyhrberg Nielsen, næstformand Steen Winther Poulsen Alice Lykke

Læs mere

PKA+Pension Forsikringsselskab A/S. Årsrapport 2014. Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91

PKA+Pension Forsikringsselskab A/S. Årsrapport 2014. Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Årsrapport 2014 Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 9 Den uafhængige revisors erklæringer 10 Resultat- og totalindkomstopgørelse 11 Balance 13

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13

ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 ÅRSRAPPORT 2012 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 BESTYRELSENS OG DIREKTIONENS TILLIDSHVERV Direktør Niels-Ole Ravn Direktør i

Læs mere

Gartnernes Forsikring.... Dansk Jordbrug

Gartnernes Forsikring.... Dansk Jordbrug Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug -2008 FORSIKRING 100 ÅR 1908 Årsrapport 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Koncernoversigt... 2 Ledelse... 3 Femårsoversigt Koncern... 4 Femårsoversigt... 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Årsrapport 2014. CVR-nr. 25707184

Nykredit Livsforsikring A/S. Årsrapport 2014. CVR-nr. 25707184 Nykredit Livsforsikring A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4 - Revisionsudvalg 5 - Aflønning 6 Ledelsens hverv 7 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Gartnernes Forsikring.... Dansk Jordbrug

Gartnernes Forsikring.... Dansk Jordbrug Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Koncernoversigt... 2 Ledelse... 3 Nøgletal Koncern... 4 Nøgletal Gartnernes Forsikring GS... 5 1 Ledelsesberetning... 6

Læs mere

Skandia Liv(A) A/S. Årsrapport 2013. cvr nr. 2963 7873 mere til di

Skandia Liv(A) A/S. Årsrapport 2013. cvr nr. 2963 7873 mere til di Skandia Liv(A) A/S Årsrapport 2013 cvr nr. 2963 7873 mere til di Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 3 Skandia Livsforsikring A A/S 2013 4 Årets resultat 4 Skandia

Læs mere

Skandia Link A/S. Årsrapport 2013. cvr nr. 2095 2237 mere til di

Skandia Link A/S. Årsrapport 2013. cvr nr. 2095 2237 mere til di Skandia Link A/S Årsrapport 2013 cvr nr. 2095 2237 mere til di Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 3 Skandia Link Livsforsikring A/S 2013 4 Årets resultat 4 Skandia

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13

ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 ÅRSRAPPORT 2013 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 Direktør Niels-Ole Ravn Direktør i BP Livsforsikringsselskab A/S BESTYRELSENS

Læs mere

SELSKABSOPLYSNINGER. Bestyrelse. Leif Otto Andersen (formand) John Lindbom Lars Christiansen Troels Vest Hansen Jens Axel Nissen Frede Sewohl

SELSKABSOPLYSNINGER. Bestyrelse. Leif Otto Andersen (formand) John Lindbom Lars Christiansen Troels Vest Hansen Jens Axel Nissen Frede Sewohl INDHOLD Selskabsoplysninger 2 Ledelsens regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 4 Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 7 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultatopgørelse 12 Balance 14 Egenkapitalopgørelse 16

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004. CVR-nr. 73 46 50 28

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004. CVR-nr. 73 46 50 28 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 CVR-nr. 73 46 50 28 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...1 Femårsoversigt...2 Årsberetning...3 Ledelsespåtegning...5

Læs mere

2010 Å R S R A P P O R T

2010 Å R S R A P P O R T ÅRSRAPPORT 2010 BORNHOLMS BRAND A.m.b.a. Indhold SELSKABSOPLYSNINGER... 2 LEDELSESBERETNING KONCERN... 3 ÅRSREGNSKAB... 10 LEDELSESPÅTEGNING... 10 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING... 11 RESULTATOPGØRELSE

Læs mere

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT CVR: 15 46 59 72

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT CVR: 15 46 59 72 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT CVR: 15 46 59 72 2013 1 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAB... 10 LEDELSESPÅTEGNING... 10 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER... 11 RESULTATOPGØRELSE...

Læs mere

SKANDIA LIV A/S ÅRSREGNSKAB

SKANDIA LIV A/S ÅRSREGNSKAB SKANDIA LIV A/S ÅRSREGNSKAB 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Femårsoversigt og nøgletal 2 Årsberetning 2001 4 Idegrundlag 5 Ledelse 6 Egenkapital og kapitalforhold 7 Det danske pensionsmarked 9 Skandia Livs

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Årsrapport 2013 (Selskabets 156. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere