ff[ iln ill0 ff[e [[J[[! J[E[' mill- SO nry I OSTJYDER GEJLERHIN- ANDENOP! lees side 88-9O - lige til at foldc ud Der er rap i SO.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ff[ iln ill0 ff[e [[J[[! J[E[' mill- SO nry I OSTJYDER GEJLERHIN- ANDENOP! lees side 88-9O - lige til at foldc ud Der er rap i SO."

Transkript

1 september tg73 1. A,rgang DOF's bedste lokalblad! nummer 2 abonn.pris: kn 6.- trligt! Kjeld Ladefoged: J[E[' ff[e SO nry les si& l15-lf7 Tommy Dybbro: I OSTJYDER GEJLERHIN- ANDENOP! lees side 88-9O Der er rap i SO.RINE - lige til at foldc ud mill- ill0 ff[ iln [[J[[! les side og lederen side4z

2 Douk omithobghk FonniW lokalltmingen ft Arhu mt. Poetbn 184, 8100 ArIw C, telf. (cekr.) (06) 1s earo Chefredaktion: Ji6rn Eskildsen (ansvarslos) Jens Kirkeby (ogsd ansvarslls) Sgrine Vors6-Hansen ( ansv. red ) SAMARBEJDE? "Vi- kan ikke sanarbejde sdlenge vi har'lorenz Ferdinand", udlal-er Kj eid Ladefoged i et i.ntervi-ew andetsteds i bl-adet. Lenge nok er problemet vedrlrende eventueft sanarbejde med jegerne strandet pd uoverensstemmelser mellem enkelt- Dersoncr - sidst nellem 0le Vinding og Kjeld Ladefoged og altsd nu hvor sidstnevnte har benyttet lejligheden ti1 at' skyde pd vor formand. Der kan ikke herske nogen son helst tvivl om Lorenz Ferdinands m31 og han har i den gr"ad engager t sig for at komme natur0deleggere til livs. Det er os en gede, at han, der klogeligt har afholdt sig fra slig offentli-g, usaglig polemik, ikke skuile vere mulig at samarbejde med om disse ting - vi- kan kun se, &t' det n& vere helt personlige stridigheder, der 6r sig galdende. Vi har opfattelsen af, at den rnenige jeger er yderst interesseret i et sanarbejde med os - nu b1.a. sagen om Brabrand S0 - og kransekagefigurerne rnd, se at accepter:e hinanden. Vi har ikke red ti] at strides i denne tid, hvor den ene naturreserve efter den anden forurenes, friseres e11ei Pa anden n&de ldelegges. /ted ' 42 Vi takker... Ved udsendefsen af det f6rste nummer bad vi nedl,em,irerne on st0tte til udsendelsen, da der viste sig at blive en ganske bei.vdpli- "ddif+ qlo-o i n^-+^ r yu1 LU Over halvdelen af vore cer. 4oo medlem,,rer har fulgt opfordrin- Sen r f l ere endog rned b el Ob langt over de foreslsede I kr. Op tii 5o kr. har vj- modtaget Nyt medlem i bestyrelsen..,,/reo. og vi 6nsker at give vor varmeste tak herfor. Vi betragter det overvel-dende antal som et f,,li-,,r^i-+,,r*-,,k lur6!uquij, for.nedlem- nernes interesse for b1a6s1. Vi vi L fonslge al gore bladet endnu bedre og glre det til et e ffekt i vt serviceorgan for 0 st jyl landsrnedl emrner. Grundet Jens Gregersens flyvske tilverelse med feltarbejde i aile egne af Danmark har han lnsket at trede ud af lokalbestyrelsen. Midlertidig har han clesuden kun optrddt som en slags free-iance nedarbejder ved dette nr. af S0ravnen, men han og vi ree'ner med at han vender "frygteligt" tilbage fra og med neste nr. Lokalbestyrelsen har valgt sig et supplerende medlem, hvilket den er beretti-get til if1g. Baldende Iove. Valget faldt pd Preben Veber Jensen, egentlig randhusianer nu bosiddende i Arhus, hvor han Ieser biologi. Vi hdber meget at dette vilkunne udbygge kontakten meilem Randers-omrddet og det 6vrige ant 1 og at nedl emmerne kan billigi dette valg!,/lo kalb e s tyre l sen

3 Ved'et jere gennemsyn af b, l-adet du holder i h6.nden lige nur vi1 du maske bemerke en markant endring af i.11ustra.tionsrnaterialet i forhol-d ti1 det forrige nimrner- af S0RAVNEN. Dette skyldes, at vi i videst nuligt ourfang har benyttet os af en enestdende samling tresnit, der er Iet os stil_ ti1 disposition af kunstmaler og grafiker HENNTNG PERSS0N -.aktivt medlem af D0F, hyppig del,tager p6 ekskursi-onerrre og Brabrand Sl-kender. r udstillingskataloget for "Guirranden 192o" kan man finde fllgende ordlyd om kunstneren: HENNINc PERSS0N, DarngSrdsvej Z4, BZ6o Viby J. Fddsels6r: 192r. uddannelse: rngen. udstillinger: Kunstnernes udstilling. Eftergrs- Kunstnernes piskeudstilling. charlottenborg Fordrs- og Ef terirsudstilli-ng. H6studslittirrg"r, i, 0s1o. "Poppen'riitteJ.", Hambu16. Hiir.singborg 1968, Representation: Kobberstiksamlingen..Erhus Kunsinuseurn. Statens Kunstfond. /red. /*3

4 g -3o la 1. Bjerregrave l"iose. 2. Fussingo. l. Kare Ho1n. 4. Grund Fjord. 5. Ramten-DystruP So. 6. Gjerrilcl FYr. f. Fornes Fyr. 8. llassensor.!. Sninge So. 1o. Funder Holne. 11. itustrup Skov. 12. Pinds l1ol1e. 11. Brabrand So. 14. Kasted Moge. 1!. Isseboved. 16. Kysing Fjord. 1/. Ring So. 18. Vestbirk Soer. 19. Vorso. 20. AIro.

5 Bras nred Brabrand So! En heftig debdt om Brabrand Sl's fremtid er,forefobig pd sit hljeste her ved midt"" august I97). "f Siden Philippe Grandjean startede med en radj.oudsend.else, (Dagens Svinestreg) i rorerei l97o,har slens fremtid i perioder ofte varet frenne i den lokale presse ned efterf6fsende debat o. avisleder. Det er tige som at polenikken efter pg's h3.rde ord startede en afmind.e: lig interesse for soen. Netop den d.g de ansvarlige holdt festmiddag orer indviede renseanlag tll'25 millioner fik de fortal t, at der al-lerede var heldt alt for meget Lort i slerr og DET gav rare i andedammen. DagJ-ige leserbreve om slen i hel-e marts rnfued og ledere r begge de lokale sprgjter. Et 3r efter skulle hele Aby eng ud-iegges som losseplads Troede de....et kompromis blev vedtaget.lby eng'" Ln" halvdel er srkret.+et skridt p6. vejen! Ogsdmctorvejen har slden varet meget diskuteret,.ren ingen er kommet vi,dere.der blev j-ndsaml-et fo.ooo underskri-fter mod den 6stlige ti-njef/ring, non det hjelper? Debatten nu, omhand.ler en anden sag;.s/ens oprensnine! I perioden Lg67-7I b1"u ito.u spl-ldevandsaf 1e jr j-nger f j er- - net s6.vei i vest- som lgtenden af s0en. Da dette erbejde var ved atblive tilendebraet i eftersret I971, var turei kommet t1l fjernelse af polder og landfaste tanger. og da skete der noget uforudset. En norgen var naski-neriet forkull-et jern forsrsaget af envofdsom brand. "Brasen" son var opmudringsskibets gribende navn, blev repareret ogsosat p5 ny i foraret I972. Igen opstod der en voldson brand 1 soln rru gjorde det hel- t af ned skibet. Det var harvaerk af grov karakter, fastslog man. Ved sidste brand stod der at det var melbevidst sabotage. Men nu skutl_e det vere slut, og muddermaskinen har da heller ikke veret der siden....og det har soens ro - kj.up noteret! I begyndelsen af 1973 be - gyndte det at ulrne og i lobet af februar havde begge de Ioka1 e sprlj tergennemf6rt hver sin sympatikampagne. SportsjournaListerne fik indprentet folk en hef masse on, hvor synd det er for roerne at der ikke kan bevilges penge tii en ny slansuger som kan Lave en dyb robanerder sa kan bl-ive sodkendt af internationale koll6gaer. Esmann fra Arhus Stiftstidende skrev b1. a. : ",f,nderne har stort set forladt Brabrand Sl. Rosportsfolkenekan blive tvunget ti1 at trekke deres bd.de pd. tand, nens vi venter pe, at borgmesteren i.[,rhus sortr foresls.et af Torkild Simonsen henvender sig til, amtsborgmei steren.""jeg er 1i-ge s6 sikker P6", fortsetter Esmannr"at det 46

6 Iaenneske der spiser g1 fra Brabrand Sd er revnende J,igeglad ned om de snager s,f ants eller konrnune-s1an. Forneronelsen er lige nodbydelig, nens ant og kommune, der begge henter pengene samme s teci..':pl-idder-p,iadder. I ugerne og rn6nederne efter nere snik-snak om hvor ul-ekker a6en er nu o.s.v. Senere store billedreportager der viser den tilgroede sg. Santidig med opj-ysninger om at soen er en stinkende dgd pol, uudholdelig a.t vere i nerheden af. Videre hed det sig et a1le fisk var forsvundet fra s/en, og det ffrhen sd ri-ge fugleliv har fundet andre tilholdssteder. Efter nogen tid rned den slags om sden fdrte det til, omtal-e i radi-oavisen; alt denne l.ogn leveret af lrhus-posten og.[rhus Stiftstidende blev nu endnu mere ud.bredt, og dst fik begeret til at flyde over. Lenge havde jegerne og fiskerne i sden forbandt omtal-en af s0en og tanken om at ait dette kun skulle ud for at roerne skuile f6 d.eres vilje fik den til at tenke over sagen. Vi kender disse dage hvor der er regatt& pd sden, eiler romarari.dt r -Sku11e det fremmes? Derfor samledes hele jagt og fiskeriforeningen f or B.rabrernd.[Uy og Viby til bestyrelsesn6- de, hvor der blev foretaget beslutni-ng pg stillingtagen. Jeger og. fi sker i seen r John Loft tog det store initiativ Santiclig blev der taget bundprtver af slanmet og dets forekornst af lektor J. HYIleberg fra.&rhus Universitet. Den 8/8 7) havde samme nanden + sides artikel, i Politiken onhandlende Brabrend S6-sagenog for f0rste gangeds en virkelis god saglig argunentation nod enondannef se af sden tii roernes fordel'her ftreb aag n Io68et, neget fint fl'en for os s6kaldte "naturfalla na.tikkere". Denforskellige opfattel se af hvad forurening i grunden efterhenden er. SFen lugter soro en neringsrig s6 skal lugte.i tilfaldet Brabrand SO er omrddetforurenet set fra bi.a. rosportens side, idetnan 6nsker et internationalt rostadion med en specificeret va'nddybde og det kannan ikke fe u- den at uddybe soen til en dybde den ikke har haft siden arilds tid. Det vil 6delegge fj-ora og fauna og der kan Projektet nred oprensning med rinelished karakteri seres som forurening af d.e nennesker, der holder af ri8 og vari.eret natur fren for et kunstprodukt a 1a forst0rret swinrningpool',i HylIeberg nevner ogsd det urinrelige i at kalde sgen"beskidt son aldrig fpr nar der er ofretni-ilioner af skattekroner pa at Sdre vandet re- Der. Det har virkel"ig hjulpet at rense spildevandet. Det tager tid at fi reserverne brugt men man kan fremskynde processen ved forsi-gtigt at slamsuge toptaget og kgre_det_gek',1 Hy1 - Ieberg6 ord fik de l-okal-e aviser til at f61ge med.. For fliste gang blev sagen set fra en anden side. Lige dagen det'ef ter var der planltgt etbyr6dsnlde,hvor a]l-e parter var med. Desverre udtalte en "naturelsker" r overlerer Knud Juu], sig yderst.uheldigt: i'det,at der aldrig kunne komme ROrdrunme derud, kunne vere ligegyldigt; der er jo nok Rdrspurve at Ee pa". En udtalelse fra Torkild Sinonsen 1gd nogenlunde sddan: "Vi n& have udnyttet de muligheder i stort rostadion i Arhus, byen, hvor store roregattaer kan afholdes pe verdens bedste bane, - Se, det vil trakke turister til, Arhus. Arhus vil nyde godt af den store tilstrrnning tii Brabrand Rocenter."

7 Al-t denne afskrakkende tale har onsiderfdet Fredningsplanudvalget for.[rhus Arni ud af hull-erne.for 2i 6r siden skul- 1e en 1i11e fire-farvet fol-der on spens flora og fauna ha, veret udgivet. Sikkert godt at den f6rst kom nu. Den bliver sendt ud til- alle implicerede parter, desuden udlagt pe bibliotekerne. Den er udarbejd.et af Qstjysk Bi-ologl-sk Foreni.ng (S.ltOSager og undertegnede) og udgivet af ovennavnte udvaj-9. Til slut; skabne b1iver afg.jort i-ndenfor rrteaet n&r fremtid, ihvertfafd uif d.e llaje herrer foretage en beslutning bede af hvad angsr oprensning og rnotorve j. I /vrigt b?r j es nok ogsd nevne at halvdelen af Ddde.[ens vestlige enge er opkobt af konmunen og stdr for udfyldning af Ler. Stautrup fodboldklub skal udvide, de sunde edfe sportsgrene ska'vi ha' nogle flere dyrkere af. Husk ogbe p6, at alle de fede aserjorde syd. for soen skel til at udstykkes.. 0g vi sku11e nddigt ha'di.sse folks efterkornmere ti1 at blive "naturfanatikere" Jens Gregersen d. r9/8, t9.7) lrsrappor t, Midtjy1le.nd. Atter i 6r har de to mictjyske k0benhavnere r Kjeld Ilansen og Hans Ulrik Skotte udsendt en ra.pport, om Ereta ornitologiske iagttagelser i Mi-dtjyl-land. Den adskiller sig en hel det fra a1le andre al,ei ne ved si n baggrune i l-andskabsbevar.el-se" En stor de1 af rapporten onhandler da ogs& akt uell-e frednings-, afvindings-,.forurenings- o. 1. sager. Herefter den obligatoriske f uglel-iste, Rapporten kan kobes hos DOFsalg pa giro (du ved pe Falledvej 9, 22oo Kbh. N) og koster 8 kr. Den er pd. 24 sider, har grant omslag og er gennenillustreret af Jens Gregersen ( som sadvanlig). /tn Fol-der om Brabrand Sl. 0stjysk Biotogisk Foreni.ng har T"d Fredningsplanudvalget for Irhus Amt som udgiver udarbej - det en folder on plante- og dyrelivet ved Brabrand Sg. Den er meget snuk ned farvetryk. af en Jens Gregersentegning og teksten er yderst instruktiv. Folderen er neget aktuel n top nu (se s ) og vi har forndjelsen at vedlcgge et 6ksempl"ar med dette nr. /red. tl?

8 Vidste duat......der pd Hjet-n Fuglestation i 197I-72 til Universitetet er indsarnlet 68 af de fredede sm6- f ugle r sortr har opgi.vet 6nden i nettene.nu i disse fredni.ngsog forureningstider, hvor der med lys og Iygte s0ges efter emner tij, revselse, viiie det nd.ske vere rimeligt ogse at tage ringrnerkningen op - ikke nindst da den foreg8r i vore egne rekker. 0veralt hvor der fanges med net, dlr der uund- 96eligt en de1 srn&fugie i maskerne, hvad enten de fryser ihjel- 2 strangulerer si$ seiv, bliver edt af naboens kat e1-1er af hdbrfalk e11er tornskadg eller de blot ikke er konstrueret tii at henge rned hovedet nedad i et kvarter e]1er mere. En netfangst-dfdetighed P& nindst o,5 7( og op til 5 '/" r de srrgeligste ti-ifelde frembringer i et materiale pd 5.ooo fangne sndfugj-e 25-25o af l-ivede. - U&nset antal-iet bdr det nok overvejes grundigt, hvorvj.tlt et ringnerkningsprojekt er beskatningen verdr ob sefve beskatningsprocenten bor ogse n6jere indkredses, hvilket nok kan st6de pd vanske- Iigheder, da ringmerkere formodentlig ikke ligefrem vifter stolt med deres personlige d0- delighedsrekorder... I al,mi.ndefighed kan det ve1 anses son fastsl6.et at ' spredt sports-ringnerkning har overlevet sig selv pd lige fod ned eg- og skindsaml,ingerr ob vi b6r nok arbejde hen i-mod en art KOORDINATIONSUDVALG' der j- FUGLENES interesse kan give de forskell,ige ringmerkeres indfald blat stempel r ob det skuiie vipre merkeligt, orn ikke der var ti1fa1de, hvor f.eks. flere projekter kunne k6res sammen, se vi opndede i det mindste en reduktion af nettenes antal-. Netfangst tsor foreg& uden tab, hvilket ogsd til dels kan opnds b1.a. ved ve1- uddannede fangere sant ved en bedre afpasset fangsteffektivitet i forhold ti1 fangernes antal...e11er lva',??? / J.K. 48

9 SORAVNEN har fra det nye bestyrelsesnedl-em i Randers, Preben Veber Jensenr hodtaget f0lgencie om efterdrs- og vi_nterl-okaliteter omkring Randers : FLADtsRO. 0mr6.det indehol_der dels Guden- 6en og N/rreien ned tilhlrende enge (fortrinsvis omkring Gudenten) og (tortrinsvis onkring "O.skoue NOrreEen), dels selve Fladbro Skov. Skoven, der er pd lidt over 5o ha., er overvejende og rurnner forholdsvi-s unge trekulturer rned fa j starnmede treer. I nerheden af Fladbro Kro findes fugtige omrdder med meget kraftig underskov. Pt overgangen nell-en skoven og engene ned rnod Gudenden, findes et stdrre pilekrat. Fl-adbro Skov er temnelig befardet p.g.a. den nere beliggenhec ved Randers og fordi der fi-ndes canpingplads, golfbane og kro i omridet. Andefugle: Knopsvane, Grdand, Troldand, Hvinand og Stor,/Toppet SkalJ,esluger ses sidst pe efterdret og om vinteren i anta1 op til flere hundrederfortrinsvis i Gudenien, e11ers ses alle a1n. ender ( inc1. Kndrand en enkel t gang ) rned javne mellemrum RovfgEle: SpurvehOg, Musv&ge og Tdrnfalk ses ofte. Fjeldv6- ge kun en enkelt gang. Vag-dh0ns.: Blishlne og Rlrhdne ses ofte i &erne. Vandrikse ses med mellenrum. VadeJ-uslg: Vibe, Dobbeltbekkasj-n ses overalt i engene. l{ud.- derklire ses af og ti1 ved e- erne, enkelte iagttagelser af Skovsneppe. Enkeltbekkasin rne kunne ses i engene. Uel-er: Skovhornugle og Natugle ses javnligt, et par iagttagej-ser af Ki.rkeugl-e og Mosehornugle. SkriEefuEle: Isfugle ses af og til- ved Eerne. Spettefuele: St. Flagspette. og Grlnspette overal-t. Vendehal-s se.s sjeldent sidst pd sommeren Spurvefuele: Skovskade, Topnejse, Halemejse ( ses tit on vinteren), Spatmejse, Sjagger og Vindrossel ses sanmen ned SiLkehale talrigt i de til skoven tilstldende frugtplan - tager (under invasioner ofte i. forbavsende antal), Ringdrosse1 ( en enkelt gang ), Jernspurv, Engpiber ( ofte nange ), St. Tornskade ( jevnligt sidst pd efterdret og on vinteren ), Kernebider (ofte nange), Li1- Ie Korsneb (ret ukonstant, men store flokke kan ses ), Gr lnsisken os Grdsisken. 49

10 FUSSINGO. I omr6det ligger Fussing Sl (ztz na.1, der flere steder er omgivei af rat t mens marker cg skove and.re steder 8&r helt ned tii vand.et. I slen holdes som- regel en v6ge 6ben til Iangt hen pd vinteren. Fussing Skovdistrikt omfatter skovarealer p& ca. 7 oo ha.; det er blandingsskov med meget vari e- ret bevoksning. Mod vest )-igger Fussing Vandmdfl-e med SkaIs A. AndefuEIe: Knopsvane, GrAand, Troldand, Hvinand, St. og TP. Skallesluger kan efterdr og vinter ses i soen, i saml-et antal ofte over looo. Javnligt ses ogsa de angre a1m. danske ender. RovfuEle: SPurvehlg, Musv6ge og T&rnfalk ses ofte. Enkefte iagttagelser af FjeldvBge og Dueh0g. \{-an-{b31-4.2: BlishOns i store antal i soenr Rfr'thQne ses ofte' Ys-g3-f!.g]3.: Enkelte Sange er der set SkovsnePPe ' UEIer: NatuSl-e og Skovhornugle ses. Skrigefuele: IsfugJ- ses af og ti1 ved soen og Vandm0Ifen' SpettefuEl-e: St. FlagsPette og Gr0nspeette ses ofte. Spurvefugl-e: Vandster ses af og tit ved Skal sden mange Spatmejser og en dei Trel6bere ' Halemejse, Sjagger, Vindrossel Kernebider, Lil1e Korsnab, Bog- op Kvekerfinke ( ofte i stort antal om vinteren). BJERREGRAV MOSE. Her er tale om en typisk mose rned mange torvegra've r teet buskbevoksning og en ciel rdr rgennem nosen lober skals&en' 60

11 Mosen og de omliggende enge omfatter mange hundrede hektar lgc!-:-9$-e-""" : Topp e t Lappedyk- I(er er meget a1m., mens GrEstrubet L. ses mere sjeldent. AndefugLe: Knopsvane, Sangsvane, Grlgris, Gravand, Grdancl, Krikand, Pipeand, Skeand, Taffeland, Bjer6and, Hvinand, Tp. og Stor SkaJ,lesluger. I seumlet antal kan der ofte ses flere hundrede andefugle. Rovfugle: Spurvehlg, MusvSge og Tdrnfalk ses ofte - s.ia1dnere ses RArh6s. Y.anCllnE: It{ange B1 i shlns og enkelte Rdrhdrrs. Y.adefuEle 3 Dobbeltbekkasin ses ofte, EnkeLtbekkasin sjeldnere. Spurvefuele: 0fte en de1 Stere og Engpibere. CRUND F'JORD. - Efter kortet at dlnme ser f.jorden ud tii at kunne rumme et rigt f ugleli-v, 1i-geledes fortaller rygtet godt oin stedet. Jeg har bare ingen gode erfe"ri"nger ned Grunds Fjordrda vi f. eks. et efterdr foretos andefugletellinger for KalO I der s6 vi garanteret aldrig over 25 fug).e pd en tur. Alt i alt et lidt kedeliet omrede om efterdret, nen -forar o8 sonmer kan bude pa nange fugle, idet alle Danmarks a1m. sangere og andre snafugte i rigt m61 er representeret; specielt er Fladbro og Bjerregrav Mose gode. Preben Veber Jensen S0RAVNENs redaktion xooaltager neget gerne supplerende materiale om ornrtdet, der hidtil har veret neget d&rligt beskrevet - ornitologisk set. / red KARRE HOLM. Da de t er sjel dent, at der kommer materiale fra Randersegnen, synes jeg det er pd tide, der sker noget. Der findes flere ret gode lokaliteter, og den bedste efter rnin mening,er halvlen Karre Holn, der rager ud pd 6stsiden af Randers Fjord, ca.1o krn. fra udldbet. Jeg har siden 1968 bes/gt stedet jevnligt, og det er nu klart, at der er bedst ned fugle i- tiden primo maj - medio junj- og august-septenber. Det skal nevnes, at der er fri adpang, forudsat at man fllger de een gang nedskrevne love orn ferden i naturen. Da Karre HoIm er en typisk fladvandet fjordengr r det naturligt, at det er de typiske arter for denne biotop, der yngler her. Det skal dog siges at ynglefyglene er de rnest fttaliige, nens der derirnod er en hel de1 rastende arter (herom aenere). Fra ),96A ' 72 har der ynglet fig. arier pd, Holmen, d.v. s. der er enten fundet reder med eg eller un- Berr el-ier at der har veret andre tegn pa yngel ( sang, sdgning af redenateriale etc.) Gravand, Gr6andr RdrhlnerVibe, R0dben, KIyde, A1n. Ry1e, Grg, Grdkrage, Sanglerke r sivsanger, Rlrsanger, Bynkefugl rengpiber, Gu1 Vipstjert, Rrrspurv. (For disse arter gelder, at de er fundet ynglende hvert Er i den p&galdende periode ). Toppet Skallesluger: ynglede i f1 pu1i. set. Xirkeugle: ynglede i 1968 og 69 i et gannelt tre pd Ho1nea. Unger set b gge Ar. Son f/rontalt konner der nange rastende fugle pd Holnen. For- 6r og efter&r er det vaitefuglene der doninerer, der aea 61

12 IIvidklire, Sortklire., Dobbeltbekkasin, Stor RegnsPove, Ifjejle (ret store antal), Mudcterklire, Stor Prestekrave for blot at nevne de rnest almindelige arter. Dog kan der ses enkelte individer af omtalte arter somlneren igennen. 0m vinteren kan nan se ffokke af enaler og svaner, der ligger i sejlrenden nidt i fjorden. Det er iser Hvinand, Troldand og Knopsvaner der meesker si8 her. Desuden ses a1l- e alm. ikke her ynglende arter overalt: mdger, terner, srnef ugle (Ster sval-er Stenpikker, Bom).erke, SnesPurv, ' e.tc. ), enkelte rovf ugie, Fi s- kehejre, ToPPet LaPPedYkker. Huldue ses javnligt i trektiden. Undertiden ses mere uafnindelige anter PA HoImen. Det sker so; flromtalt mest i trektiden I nedenstriende fiste er medtaget a1le nere e1]er mindre!;*tatr" arler, der er set Pd H6lmen + en del- arter, der ikke er sjeldne for landet som ir"frt"a, *ln som kun. er set PA IIolmen en eller flere gange ' r-968. fu2d..2)/5 -g""t."dr 16+1? d. 25/6 Hedelerke: 1 Pd marken bag Holmen d.2)/5 Rddstrubet Piber: ] SV d.15. oktober. 196q. --tirr" st"rr""t"". 1d set i en vd"ge d'. I9/I. Fiskeorn:1 ex. holdt til Pd HoImen i I dage. Set f0rste gang )I/a og sidste 2 septernber. Sortterne: I se t fi skende i en af de smd s6er, der er at finde pd HoImen I5/6. B iersvipst,'i ert: 8 traf S 21. oktob er. I97o. FiskeOrn: I d. l I d "?pt"tb er ( sarnme? ). VaEtef?: I mulig ser )l/5. Vandrikse: I hlrt 16/ hdrt 24,/8 (samme?). Strandhieile: I Z4/6 + I j/9. Islandsk RyIe: I 5/9 + I J/9 Hortulan:ldset2o/l-I Brushane: 1l dd + t6?? 7/5. I9722 Krunnabbet Ryle. r L a/q v/ ). Erik 62

13 L0KALRAPP0RT for 1. januar _ lo. juni 19?J. Fol'sende har vdet bidrag til fori.rsrapporten: Mogens Bang_(MB), Michaer Anker (MA), Hans c#isi;p;;rsen (Hc), gens rnger_lisbeth Damm (r&md), os Mo_ rorn Eskirdsln-li't,'J;;; Guldvang (GG)' peer-9s poul a;b;;#;;"iidll"aix.e c";; (i,&pd);-iii;^ffi;i"[lrrrirs"n carsten JeDpesen (cj),' (FLH). Jens Jens peter- ri"ii"tu-iiftr,-;;g;;'iaursen r,omholi (,rr,), Peter tjpr,l, r""o-i;;:;;;' Thomsen (pt),.larn'veji."saa.a- (Jv)"-"e'xiil"drieard irii,"[""j'ii'strup (r+), uden er benyttet notater rra (Ko). Des_ ercelursioner ening i-0stjysk og D0F, sant Blologisk den afholdte For- pa"t"f"j" pe A;fr;,i;.- _.I1_h." rlngen^og faet trykt nye kartotekskort tll brlg eksempler vecl pa.d-eres indrapporte_ udfylcrelse forud for [""-"8"'i""Ji:". denne rapp-rt De blevet er svarprocenten sindt tll en aef synes attive fo1k, nen at have varet ri_ngel svarende ;;r rundsporge ;"li;ji nea en. for et par lr til_ siden.?i} 9".stak1er, son med kikkerter runclt og i andet terrenet udstyr er set lueke 9*"iH Moesg8rd igen og ned et iet hurtigt undrende udiryk, ioriaae stedet 3tiia"" observatsrer vi_at p& ruevne, at de ganle stedet st-ori Faktisk har det "ri-it"" undret virket -t;;;r;-f,;-e;"r1et srg i'!e s6 neget. for forarstrek i "o.-or-ilo";;ard enydes lr, nen p"r" i!""'itl ne.ste gr, - clet gor vt. ganlsatorens _^111:::fl:jektet ojne, ksrer er Arets p6 sin resul_tat_y.erst'"fig;:-p-er sidste sroson, og set ued lokal-or- neppe neldt sig ver nere nar vel end et dusin ioft-i"ii.--"bv' Aktiviteten har 1 det store er til hele paske, vuret pinse osv. Javn, nen de har ou""i sene ned.tii feri_ 1 nange tllfelde gjort.t,u"ia-"-iytnen det lettere at t"rir" -t"ii-i og telle fugle ved S[igen ilra nea ena pa at aeres'hjenstett i-.rt"tl" Brabrand So har nilglet ker de oversvonnede godt ned furte tif enge, der rruse; ellers D";il; trrk_ sjmes kunne holde skaisen Bi;;";;a;e l,roae so' en af antets at u6aste iotar.iljier 4e egn er der onkring og hrssinge 1 sa!- d.ret skov noteret og ca. nrserng-s--i-iou"t So-;rtJr,-[8""i-ileg af for_ sot yngrefugle. orkr{ng lly-l_io"sens overr/i-ntrende vadef"glg Fjord irar der varet aet sadvanrlge rfle udbud og pene ras{i"r-i-i"u-"i'ir^iiia""t. af Iljeln pg har na.n fortsar ae Eeiesie-ars tuereji;tio;;"iiieonrred,nen da lederen ar statjon";,_ij;i;-i"iil", DOF's nve eksoedition tir-6rrnrffil"ei i ;j;;iiklli-ilrtaser vr arsta".i-rri r 4rD^4r'BU rra at bringe oplysnlnger herfra. 'r 6A

14 Et par ting slmes at have vere iojne- eller orefaldencle: Skovsangeien er son sunket i jorden??, I(ersangeren breder sig enornt nange stecler tllslmeladende pa, bekostning af Sivsangeren. Toplerken er blevet talrigere efter de nilde vintrer Skegmejserne er atter beg:lmdt at vise sig i landet, Gogen har veret fantastisk alnindelig og Sjaggeren er nu ogs& konstateret son lmglefugl 1 Arhus ant. Visse steder er Nattergalen komnet nesten lnd i bykernerne sttnmen med. Kprsangeren og ved en ganske 1ille A i Silkeborgskovene har man kunnet opleve et veldigt leben forcli ikke ninclre entl fire par fsfugle alle syntes on at lmgle lige netop der. 0,,- Toppet lappetlykker:,83 Gr&strubet LaPPeclykker : i Ladine so er de forste (FLH) d i Bra6rana so (JG) fi i Mosso (Enborg Tange)(JG) 2g/4 J Borum llose (PG) 2-g/4 2 DagstruP Mose (FLH) 1/tf 6 raitrup-so (FLH) % {iuosso(.rc) Lllle LaPPed-Ykker: 3a/1 2 Brabrand So (KP) 7-8/ /6 I (cg) Dagstrup Mose (FLH) Sule: 3/5 1. juv. veil Kalundborgbtden O'f' Sanss (JPI') Skarv: 25/t 61 trk. N, Fornces (FLH) e/6 10 Mosso (JG) 't to/6 Skandeibore So (EP) Fiskehejre: - 17 reder i Moesgrlrd Sk. ' lj beboet (JG) Ilvid Stork: ftrere enil sedvanligt 6/'q 't R lc' '6,/4,.L4/5 2o/5 2/5 Stork sp.: 19/5 Sangsvane: L4/a rl/ r2 set over Viby (JI) ltunbej.strup (J. Larsen) Arhus (E.Hotvardt) Arnus (GG) 2 vibv (MA) 1 - I,lundelstrup (I&MD) 1 Moesgird (GG) adulte, ad. +juv. overvej. Ladins So (FLH), : (rrh) 'ad., Brabranil Ss (cc,flgrtrp) 64

15 Pibesvane: TI/3 Gr5gis: 27/.2 ro/1 2q /7 -/t / TB/6 KnortesAs: '-z/s Gravand 27/I r4'/2 27 /2 Taffeland: - 29/ 4 29/6 Stor Skallesluger: medlo febr. Troldand: 29/ 4 29/6 4/7 Iil1e Skallesluser: Musvige: 5/.2 11 /7-1t / 19/5 27 /7 LAddenbenet MusvAte: zz7 q SpurvehoA: 7 I A A A a I2 4o Boo 4tr, 'l 1 + Rq ialt 50 t 23/4 250 forekom- Kysing Fjord (D0F-ekskursion) Tilsynelad'ende neget fatalligt mende dette forar. trekk. N, viby (GG) N, MoesgArd (If) D, tl1y/ }J, viby (HP) AlrA (JG) Alro (JG) / T^ \ \uv,/ (GG), herroed er ynglefrglene ankommet Dagstrup Mose (FLH) --, heraf 20 ad., resten.iuv. tegn pa yngel (FtH) Der er indlobet de sedvanlige observationer af for6rsfugle mell-en februar og a- pril. I Brabrand So synes 1 o at vilie o_ versomre. Stubbe so (Jorgen laursen) (f0) Dagstrup lvlose (FLII) --,.heraf 5o ad., resten tegn pi rareel (FLH) 9 iagtt. n/ 4 pul1. (CB), StenhoJ.t d Brabrand So (lvib) 7 6d + 2?g, *ysing Fjord (DoF-eksk. ) Den nilde vinter har ikke bragt os mange. Folgende iagttaget veil MoesgArcl; dog kun nedtaget antal over 2O : 712!ql t Lo/3:. z3o, Lr/tt65, r4/t, 75, IB/3: I35, 22/3: JJ. Totalen af trakkende.musvs.ger mellen 5/3 og L/5: ca. 75O, hvilket kun er I/1 at antallet i (fi. observatsrer) gjorde trekforsog, Gjerrild (MA) trekk. Gjerrild (I{A) i lsbet af f,oraret ved MoeegArd (f1.obs.) trekk. Anholt (Dpo-lejr) trekk. Lo/r-l/5 Moesg6,rct (ft.observ. ) Gjerritd Fyr (EC) Juv. 66

16 Duehss: 25 /.t to/t PAsken - L8/6 Sort Glente: 12/5 HveDsevAge: - BIA Krrhos: e/+ 2t/q 22/+ Rsrh,ss.: 2I/4 22/ + 12/s 3/6 Fiskeorn: 2o/ q 2t/ q 22/q -r"/o 2t/4 12/s Vandrefalk: 5/1 B/q 23/ 4 ta]-k sp. 25/3 Lerk'efal-k: 7o/o 22/+ 7/6 3/6 Aftenfalk: a/a :- '/6 trerke /Aftenialk: -s/5 t7 /5 TB/5 hergfalk: larnfalk: Urfugl: B/q Stranclskade : ].-2 1 I I z l- 1 z I 'l rast. Gjerrild (I'LH) Satten Langso (PG,FLH) dagligt trpkkende (DoF-fejr) Rold Skov (I&!lD) MoesgArd (HP) Noteret f&talligt gennemtrekkende i maj o65 juni. g Hjarbek Fjord (Ostj. Biol. Foren.-eksk.) Q+d, Anholt ( D0F-1e jr) 9 Anholt (DOF-lejr) Anholt (DOF-fejr) (DOr-:-e3r) Brabrand So (KP) Grettrup v/ Nr. Snede (CB) 1 Anholt (DOF-Iejr) 2 Gjemild Fyr (HC) 2 B (nc) (nci ( ttc; 1 Moesg&rd (HP) eneste fugl her i foraretl? 1 I I r 2 1 l_ 1 I I 1 l-.i 1 B-1o braorand Jo (.J!, Kysing Fjord (DoF-ekskurs. ) Gjerrild Fyr (HC) Moesgirct, var niske en Vandrefalk (HP) Gjerrild Fyr (ttc) ganske tidlige Anholt (DOF-Iejr) Salten laneso (PG) Horhaven, frirud (iv) o Greni (HC) 3 Rnrrott (.lx) d.lrhus ndrdby (PT) Brabrancl S6 (GG) Moesglrd (Gc,HP) flere iaettaeelser af enkeltfuqle ved Moesgtrd'-(CC;If),Brabrand So (Fo) og Hjarbek Fjord (ost j.bio1.foren. ) Yderst fatalligt gennerntrekkende. dd Kongenshus Heale (Ostj.B1o)-.Foren-eksk, ) op Li1 2oo rastencle Alro i ni.dten af februar (JG,GG)

17 Vibe: Io/2 Strandh.je jle: 21 /r l-4/2 23/2 2/3 Stenvender: 7/r 2/5 Skovsneppe: 23/3 2]-/q foraret Stor Regnspove: 27 /r 14/2 23/2 Lille Kobbersneppe: 27h 2/3 Svaleklire: 14/7 Afm. R_yle: 27 /r l.4/2 23/2 Dvergm6.ge: 27 /5 rb/t Sortterne: r-2/5 Hul,due: 7 /3 Rinsdue: 7 /3 Turteldue: 23/ 4 ned. juni Gse: I9/4 Slsrusle: - ca. Io/J tr? I 4 flere z 11o 7o 6oo A I 1 tr?n o 7 b a I I MoesgArd (FIH) Iovrigt kun fitalligt Enkel-te vi-nterobservationer i Alrs (JG) /?^ \ \uu,/ / nn \ \ uu,/ (JG) gennemtrekkende overfloj skrigende Brabrand So (jg n f1 AIro (JG) Forstbotanisk Have,irhus (JV) Anholt (DOF-Ietr) Fussingo, Rander.s (CJ) Enkelte vin+" erf orekoms t, er : Alro (JG) i/ Tn \ (cc 1 4nkelte vinterforekomster : Alrs (JG) / rn \ \di.r,r rastede midt pa ve.i i- Viby k1 04. oo ( JV ) Alro (JG) / Tn \ \as/' (cc ) juv. Stubbe so (HC) juv., Ebeltoft havn (J.C'xristiansen) Brabrand So (P&PG, JG) MoesgArd (GG), eneste dag med over 5 fug- 1e. Iovrigt set fitalligt ved Gjerrild og pi Anholt (Ost;.ni-ot.Foren.-eksk., DOFlejr. ) MoesgS.rd (GG), herefter kun en enkelt dag med over Joo (2r/3: 165 (ttlb)). rotalen i for5ret: ca. 19oo fugle. Greni (HC) Hasle (T.Sorensen mdt.medd. ) v/ Auning (HC) en meget tidlig forekomst. n, gf har ynglet Syddjurland (JL) Mundelstrup (Jorgen Larsen ndtl.medd.) 57

18 t- Kirkeusle: Skovhornuqle: Natravnt 23f5 Idfuel: febr. apriljturl Ellekrase: Gronspotte: for&ret -t/6 28/ q 29/ 4 19/6 Venclehals: foraret Sanglerke: foraret -5/5 Pirol: maj Grlkrage: fortret A11lke: PunAae jse:. 24/5 Skacne.ise: -s/e l tleteldrossel: 24/t I I I 2-1 f t 1 I -L En del yngleforkonster V og NV for Arhus. ( PG, GG, TIP) d onkrlne Brabrand So. (JG) f'lere 1 i,rfius vest5sn encl cle sidste Ar. trort Helgenes (.lt) Botanisk I{ave, ^[.rhus (f1.netld. ) Enkeltlagttagelser Pinds Molle, Knud. So' Knud Ssr"Ilald So og Kysing Fjord.(OC;' Ost.'j.Biol.Foren.,D0F-turr PT. ) d nofat til 1 ostenclen af Brabaand So' Set gentagne gange af beboere. Brattlngsborg, Se'nso (nedd. Jdns Klrkeby sanm- efternicldag. ) af hven?? konstant i Moesg&rdskovene er klar frengang inder.rfor cle sitlste 5r. Dsrup Ustte, Arhus e (P) Dacstrup uose (FlH) uiiaepaiten, Arhus (ill) Botanisk Have (KP) Fussingo Skov (CJ) Ringe trek vect Moesgird. Lo/t ses l-15o, e1l6rs lkke over et par huntiretle. Nesten ingen efter I/4. hort flere gan6e midt i nlneden, Forstbotanisk Have (JV) Totalen ca. leoo ved Moesglrd i narts rnod ca. 5ooo i samme periode i ]-972. Totalen ca. ljoo mellem 5/1 oe 15/q. filsvarenile sas ca. 4ooo 1 ]-972 i denne periocle. d i Kasted ljlose (PG) eneste iagttagelse. dd Flakket. Anholt (JK). Der har veret i,jd fremeanc i hele landet for denne art, 5g lagttdgelsen her tytler pt nuli-ghed for sod spredninc. Der er ca.4o kn tii nerteste- fastlaid pa Djurslancl. Brabrand Ss (JC) 68

19 Vindrossel: 3o/g 1 Ringdrossel-: za/q 7 S.iageer: ju1 i juni IfrrcraAcf iorf. g:i-:::_:_!_:_:_ - ca. 1o r9/4 I Nattergal: G reshoppesanger : fl Lv/ 1R/7 I t \1/5 1 5/6 1 4/6? 7/6 3 SavisanAer: 24 /5-7 /6 I Dros s elrorsanger : / /. 6/6 1 Funder Holme, SilkeborC (CB). Med henblik pa yngel er det klogt at holde o- je med di-sse sene forekonster. Se ogsa Sjagger g v/i.rhus Cykelbane (JV) Efter flere 6rs konstant spredning af denne ret nye ynglefugl i panmark er turen altsa ogs6 kommet til Arhus arnt. Ved Konstantinsborg slot, Brabrand So opdagede JG s5ledes en eftermiddag en enkelt sjagger i fard med at skelde gevaldigt ud pa en T5rnfalk. Neste morgen fik han 1ej1i-ghed ti1 at konstatere, at et par med ret store udflojne unger holdt til omkring en grantykning vest for slottet. set I Kasted Moses omegn, uden at der dog har veret mistanke om yngel. 4'.? ff i Arhus (1,1-A,JK,PT,H.EIgArd m fi.) g Anholt (D0F-1ejr) frt"t.o1't Havn ( J.Christiansen), i 1^ p-.n o I,r. ot oplads stot fremsanq overalt: bl.a. Kasteil Mose 2o {&, Hafuiie Skov og enge 1, Amnelhede!, Grund Fjord 1, Termestrup 2, Morke Ker 6, Pannerup Mose I og Bjerregrave 2o. (GG,K0 m.f1. ) Funderholme, Silkeborg (CB) Bjerregrave Mose (GG, DOF-eksk.) Vammen v/ Viborg ( I&MD) Brabrand So (JG,GG,HP m.fl.) Ftnqhnan'i ta / Dm \ vv \ r r / Kersanger: 4/ /6 8o Rodtoppet Fuglekonge: )1 la n;urregrave Mose (GG) df Brabrand So og Sti (ec,pf) Forstbotanisk Have, irhus (PT) 59

20 r- Bjernlipstjert: rg/t 1 foraret Par Silkehale: 4/2 15o Stor lornskade: 5 Boclrygget tornskaale: I gter: for[ret l5oo Bj ersirisk: Lo/t 4o for&ret Grisisken: Gulirlsk: 8-11/5 1 Finke sp.: 2I/+ Tooo Snespurv: -27 h 1oo t4/2 7o 2/1 55 '=-.-t-.*, Lyngbyg&rd a (MB) konstateret pa folcende lokal-iteter: Funder tr nelien overskeringen ved Silkeborg-Herning l,andeve jen og.funderholne iald 5 par ved dambrugene (PT) I dved-mattrup gard, I vecl Bregnholm Molle. 1-2 ved Sticlsmolle alle i l4attrup (pr) I f Hanrner l,{olle og 1 Alsted tril. ' Torring. g"j *""t ret f&tal1ig i f oriret. Eneste storre flok synes at have veeret: Iessoesgade Si<ole (MB) set spreclt mellem februar og rnedio apr11' { trar ynglet S.Frichsvei, -lrhus (KP) ialt v/ Moesg$rd rood knap 9ooo i uoesg6rd (HP) P& d5nki"rken i Arhus er der sa sent som i-rlal*n af april set op til 50. (JG) I skarp nodsatning tit efteraret -er der neesten'ingen GrAsiskerne set trods den orofattend6 invasion i efter&ret. Kun et g"tt""ntrek har kunnet spores i mants "itrg og apri-1-. d Forstbotanisk Have, Arhus (pt n.fl.) trekket (iser Bogfinke) har veret yderst svast i Arhusomr&det. i""[x. Anholt pa 5 tirner. (r.ror'-reir) ol:, 6()

21 DA TROI,DANDEN FIK EIIINGER PA FODEKLINIKKE}T... Den 11. juli i Ar ned-kom en trol_dand.enor med- / yd.erst ve1_ skabte troldandeel_finqer i buskene mellem Fodselsstlftelsens bygninger i Universitetsparken i Arhus.Ved. 14-tiden forte hun allingerne omkring ad stier og veje, d.a d_et kneb rned, at fi_nd_e ud. af, at soen 1A Op ad, bakke og ikkersom fuglen sikkert har "tenktil sig, nedover,, Trol-dand"en ses hvert for- Ar i soen, hvor der som regel ligger et el-ler to par til_ [en i maj-juni, men d-en har savidt vides ikke ynglet fay. /JK ANGAENDE EKSKURSIONEN TIL TIP- PERNE 5. MAJ.. P4 -n"-.l ^f -^--r,"o,,p_lende t j-isl_ut_ ning (1 tilmeldi) matte busafgangen fra Arhus ude& - desverro fnn l-rrran.}.l rvt rvr vursrr vlyv a-' -i Lv ^..-; vt-t6u -+ 6eII_ -^- nemfort fra Midtjyl1and.. Vi habg", at d"et ikke var pa grund. af manglend.e interesse, men p6. gruncl af d-en muligvis mangelfuld.e information om turei. Hvis d.et sidste er tilfeldet. bekl_agervi meget. Vi vil under al_le omstendighed_er forsoge at gennemfole turen neste 5r.,/lokal-bestyrels en.

22

23 ilillilmil lt r- illell ll.,. ii0ravijeii nar henverrdt sig til Dansk Jagtforenings formand, skovrider KJEL D L,\DEFOGED, Arhus, og bedt ham uddybe forskelliressante emner anfdende b1.a. jagernes og ikke te for os inte mindsl hans eg e+" fcrho-td til ornitologer - specielt sr: Bra.b,rerni i/ cr r,ermest at der'.i:ies en del - er der r,ogen mulj,ghed. for at fa stdndset.iatte:. for freder:s skyld? KL: Vi har tidligere fcrsrr'. at fe Cen st andset og s0en udlagt son vildtreservat - de-ivar i- ['l ark l,arssons tid - rnen det stldte pa var,skeligheder, f ordi Irhus Ko:r;iriune ikke e jede det og et par lodsejere, der grense r' op ti1 s0 D r modse.t t e sig de t, ;A de t kunne a1 t si ikke I ade sig g Ore. Om det kan i dag, ved jeg ikke. Jeg opgav fordi j"g blev s3 skuffet over sagen, som j eg havde arbe;det med i flere Ar. sr: Alle fuslene forfader nir der i ase s! KL: Ja, det gqr der men det inar j eg al t sd i kke kunrie t f 5 gennemflrt. D6 jegere, der,j a- ger der, vi1 sig n:erg6et sd jeg ved ikke, om det kan ' lade sig gore i dag - det er jo en s0, der helt oplagt er egnet som reservat! sr: Er der pl,aner on at udvide frr-lol<on,4-lral^.o+ +il iaatnrdven? Den ellers udmerkede Alrndbos instruerer folk i kun for fugle h rnden oe er rkke bevendt I fei tbestem- mei se. Er der rnr-rl- j ghed f or en forbedring p3 dett e punkt? KL: Ja, vi fors6 :err od nogle nye lysbil-ledserier 1an BQre det. For det er j o ikke nok, at jegerne kender fugl ene, ndr de er i io - det er i flugten at de skal kende dem, navnlig ' p& morgen- og aftentrek. sr: Vi tenker bi.a. Pd vadefuqie. som det kniber meget med at bestemme. oa der rvaer.j o f.eks. en masse BrushOns... KL: Det ni der altsa i-kke - det burde der ikke. det er 63

24 - Vi HELT ne d.sat mode i for at enige om. 1/vrigt arvi p6 det, og der er et udvalg, der havde forg8rs (27, juri, red) arbejde ned dette. sr: I radioen hlrte vi Dern om- KL: Ja, det var om ReersO pe SjeIland. Dette er et paradisisk omrdde, hvor der selvfglgelig er drevet jagt, men nu skal det fredes, og der skal forbydes jagt, vere stor parkeringsplads, iskiosk og si skal der opsattes tdrne, hvorfra folk kan kikke pd. omredet. Dette er Iigeson at drive en 1iI1e smule pop pe neturen. Jeg har set det tilsvarende nede ved Neusiedler See i 0strig her i fordret, og det er altsd groft - det md jeg sige: Man laver nu midt i et af Europas vi-gtigste fuglesteder en stor marina, hvor man kan leje i hundredevis - ja,tu sindvis - af bade, og der er store parkeringspladserr restaurant, tdrne og hojttalere, der r6ber op om, hvad man skal se. Det er jo ikke natur! -Man kan sige, at jagt er forstyrrende, men det kan vi ordne, laan lqrro h ^-.'i esrensnanser, s8 der kun n6. jages en 5 to dage orn ugen - eller noget andet - det kan vi altid finde ud af, men jagt er jo ikke i den grad forstyrrende r som hurt.fggeende motorbd,de er det. 'Vi,.''kan j o tage Ri ngklb ing F inrd - hnnr notorbd,dene anretter stor skade ovre... sr: -oo Silkeborqsderne?! KL: Ja, og Hjarbek Fjord... sr: Der er andre steder. hvor nan kunne gdre omraderne nere anskuelj-ge for publikun som nu TiDoerne - oe tafen har ossi streifet Ve.i Ierne. Kender De noget til det? g*

25 KL: Jo, det g/r jeg. Hvis der kornmer folk, son er meget interesseret i dei, s3 skal, de.ogse have lov til at se de t - hvj,s der virkelig er fugleinteresserede, s6 kan vi da sagtens samarbejde - med det u" der a1ts5 for fe der er... Men nu f. eks. f e ter der ; KL: Ja, der kan man lave fugleterne - det gtr jeg helt mea til - der er det jo helt oplagt! :r: le har skrevet bl.a. i had til-.jeeerne oe -;-l;;; eget svn pi ornitologerne. Llvordan ser de! ud i dag - -har De samme svn pd ornitoloeer?- KL: Nej, det har vi ikket men vi har jo ogsd nange gode ornitologer, der samtidig er jegere - men de sjaldne fug1e, dem er det kun ornitologerne, som er ude efter, og ikke jegerne. Og det er netop d6r, al, ornl tologerne angriber jegerne hele tiden. Nu nede pd Sandbjerg, som jeg bestyrer for Universitetet, l:ar vi nasten ms"ttet sette politivagt ved ravnerederne mod egsamlere. Nu skal rnan jo ikke ligestille o ;ritologer med egsarnlere, nen -De kender jo nok ham ovre pa Zoologisk Museurn - og jeg kan nevne navnene pt andre, som er bfevet rnig oplyst af kolleger omkring i.landet - og de er ornitologer, og derfor skal de ikke angri.be os - vi s-n1er jo ikke. Vi har jo ravnereden og Musvdgereder herude i Moesgtrdskovene - og det kunne aldrig falde os ind at tae e deres eg! Og derfor blr vi samarbejde, men det kan vi ikke, sd lenge vi har Lorenz Ferdinand (!?!?, red.) - bare man f8r en anden formand, s6 gir det kan vi finde ud af de t I sr: Vi husker da De skrev o skovene. og som de hevdede forsvandt p.g.a. ornito.ioser! KL: Nu har vi to Isfugle her, og der kom en ung orni tolog her og fortalte, at han st dem fem gange i g5,r lige her i nerheden. Han ville fotografere den, men det vi11e ikke lykkes, og se si-ger han: "De ne endelig ikke sige det til nogen - og slet ikke til- nogen ornitolog!" - let er jo alligevel - jeg nener, jeg kender ham slet ikke, og han tilbringer en stor del af sin tid med at fotografere fugle her i skoven... sr: De skrev i 1971 om ".,.nu tidens lansherede. skudradde unsdorns had mod iagerne KLr N8, ja- det var rns.ske ogsa sa overdrevet - det var jo dengang... 65

26 KL: Ja, det var det - han P6- stod' at der i-kke findes en krage i Nordsjelland! - roen i- 6vrigt har vi jo fundet hinanden, 01e \rinding og ie8.... sr: Ornitoloeerne har al-tid set det felten, og om helst - mon der er mul-r iesere og ornitol-oger? KL: Ja, det tror jeg' der er. De gode ornitologer og de gode jegere skal finde hinanden. Vi er lige se kede af de ddrlige jegere r soln ornitologerne er det - og vi HAR dem. I lvrigt er det ogse markeligt, at kun halvdelen af Danmarks jegere er or6aniseret gennem jagtforeningerne! Hvor fer den anden halvdel oplysninger om fredninggr og iser de varierende serfredninger fra? De modtager ikke jagtforeningsbladene, ob Ieser. de Statstidende? Det er et Abent sporgsnal- - jeg ved det ikke! Enkelte gange kommer der noge t i Radi o en r men de t er kun s8dan noget som dykendernes serfredning om vinteren. Jeg har selv veret ude PE jagt ned en jeger, som i,kke havde rad. tii det. SA skyder han en fu91, og sd siger jeg, at den jo er serfredet her. "Jamen hvor skutle jeg vide det fra?"! Han var ikke med- 1em af nogen jagtforening, fordi han ikke havde tid til at lese deres bfade. SAdan en mand burde aldrig 96. PA jagt! Hvis nan ikke har tid ti1 at sette sig ind i ferdsel-s1oven, skal nan ikke kdre bil! sr: Betragter De Dem selv som ornitolog? KL: Ja, det 8Ar ieg - og det hlber jeg at kunne blive ved ned - j eg er bare ikke medlem af DOF - men I kan bare fd en anden formand, si bliver jeg de t! 68

27 tr[rere Orient/ Ostjylland KH: Tak...mndh r er lige kom- t- Kaj Ha.1berg, Viby, og Arne Kocl. Christoffersen, Ve,jle, foretog i B; m6ned ti1 den Nere Orient i "".".1 et. lol ""- kevo6rns-rugbrld. De er n.top kornmet hjem og SORAVNEI, nar udspurg t Kaj oiri turens f orlob. sr: Velkonmen h..iem! Set no- men vere I e6.entlig? KH: V1 startede h jernmef ra i novernb er I972, ka rte i llbet af l4 dage igennen Europi,., Tyrkiet og Syrien til Bagdad. Dern.est var vi i. 5 oage i en by.- syd f or BagdaC (ved f,igrrs). Derfra t'ortsatte vi ti-1 Kuwait, hvor vi opholdt os i l-4 da.ge - vi skul1e have nyt visum ti.i Iraq, hvilket vi fik ti] en mined. Vi korte nordpd fra Basra ti1 eurna, hvorfra der farer en j ordvej ind i- de store sumpe meflern Eufrat og Tigrls. I en liile by ved 'navn Chibayish boede vi i en uge og senere i tre t ndre landsbyer i sumpenes udka.nt; Ef ter i + nsneds ophold i Iraq korte vi tit I- ran, hvor det var vor hensigt at bo en mined i det bjergrlge Luristan. Her trzlf vj- en arnerikansktalende bonde, son vi boede hos i I uger. I begyndelsen af marts vi nordp6 til The:.an og dernest ti1 det Kaspiske Hav. Vi vi1- I e ; be soge en tange ved navn,m+ig Kaleh (se Dansk ornith. Foren. Tidsskr. 61: )o-)9, ),)67). Her boede vi i 14 cla re. Opholdet blev beklageligvis afbrudt, da vor bi1 sammen. Det var egentlig rnenin- Ben, rrt vi ville tage til Afghanistan, men p.g.a. formodede vanskeligheder med gear_ kassen (vistg sie vare "ur""! at ubegrundede ) opgav denne vi plan (VW har i"!en 1er ef_ meget f6 afdetingei i A;_ ghanistan). Istedet vi rrod vest, og sidst i april koiri vi til Tyrkiet, klrte nordpd til Sortehavskysten, son vi f ulgte 25o krn. r hvorefter vi drejede mod Ankara. Derfra til det,{geiske Hav og nordp6. ti1 Dardaneflerstredei I Grakenland boede vi i 3,- ger i- na j,/ juni, i Jugoslavien ligeledes i I uger, hvorefter v t hurtr.gt nordps. til Danmark, hvor vi ankom 22. juli - alts& for en uge siden sr: Hvordan gik kammeratskabet? Er I stadig venner? KH: Ja, vi er fine venner. Det er klart at der var perioder, hvor der var gnidnin- Berr sddan vii det a1tid. varo De t vekslede hefe tiden. sr: - Hvil-ket formal havde turen? KH: Vi havde koncen+. 1:.eret os om 4 omrdder: 1) Surnpene me1- I em Eufrat og Tigris, hvor 87

28 der dels lever et i-nteressant araberfol-k, dels nengder af fugie, 2) Luristans bjerge, hvor vi- vj-11-e besdge nomadesta.nner og studere bjergfauna J) Tangen i det Kaspiske Hav, hvor cler foreger et ternmelig stort fugletrek i fordrstiden 4) Oet /stlige Afghanistan, hvor vi vi.1ie bes6ge nuristanerne - et folk, som ind-ti1 ca. I9oo var hedensk. Bekl-ageligvis rlg sidstnavnte afsni t i- vasken. sr: Ilvordan levede I - altsd. ned hensvn tii kost. overnatning etc.? KII: Ar:abernes. gestfrihed er j o velkendt, og vi.bide spiste og overnattede regelnessigt hos dern. Som ontal-t bodde vi i I uger i Luristan i en landsby. Resten af tiden overnattede vi i biien. 0g ned hensyn ti1 kostenr levede vi s6 billigt sorn muligt - havde bi.a. gas i bi1en. De hivde b1.a. gas i biten. De samlede udgifter for to mand, hpnzin ti l hilon ronorq+in-r vyef s vrv ner m.m. var 8.ooo kr. Det var eventyrligt billigt i Iraq p.g.a. deres gastelov. Benzj-n i Kuwait kostede 4o 6re/t., i fran 6o 6re/I. sr: Hvad var den stdrste or.- nitholosiskd oolevelse? KH: Det var uden tvivl de enorme fuglemengder i sumpene i Iraq. Her kan rnan se i hundredevis af pelikaner (begge arter), hejrer, skarver (bade A1m. og Dverg-sdravn), ender og gesr lappedykkere og en nasse andet. Der var ogsa nere eksotiske fugle: Sumpvibe, GrAfisker, Snyrna-isfug1, Hvidkindet BuIbuf, Gol-iath Hejre, Slangehatsfu6l samt en HeIIig Ibis, der obseiveredes mellern en flok kyllinger ved el hus. Den skulle sikkert fedes od samrnen med dem. 88

29 BULORRIEN SORTEHRVFT.( ARi] TY RKIFT SOV \F ) --?-\ ( "t I KR6P HQV. $tbw l(a TFHAFM MIDDFL{.IHVET LIBANOt./ {,p 4r I 5 RBEL a s4&o/.*rri S ul'r PE Bq5 RR qn. Hvnn marr. arter Se I? KH: Det iin.er jeg ikke! Sr: Hvifke fusle var ntest tre markelsesveerdiee pi de io andre lokaliteter I koncentr.ered6 Jer om - i Luri stan? KH: I Luristans bjerge var gribbene nok den, vi lagde mest marke ti, l. Vi f andt b1. a. en bjergveg, hvor de overnattede. Det drejede sig on mindst 6 G6segribbe og mindst I L.rmmegribbe. Vi s3 desuden adskillige stenpikker-arter, Kongeornr' Alpekrage, 0rnevtge S0lvhejre, See-see Partridge ( en art agerh Qne). Vi fandt iovrigt en fejl al)g. denne art i den nye fugleguide af Fj-tter, Parslow og Ileinzef. Pe illustrationstavlen er byttet on p6. navnene See-see Partridge (si-si Agerhlne) og Sand-Partridge (Afrikansk 0rkenagerhlne ), hvil ke t ;nan ogse opdager ved at lase den - Kr,\,RIT KUWR 1 clty PERSISVE GULtr tilhorende tekst igennem. I den danske udgave af bogen har man be6rdet samme dumme f e i l I sr: Og v_ed det Kaspiske Hav? KH: D6r f'oregtr trek - iser af rovfugle, og her fortrinsvis kerh6ge (a11e { arter). Der var naturlievis ogsd mang'e andre spendende ting sd som Stor Sorthovedet Mdge, Skestork, Sort Franko- 1in, Vandrefalk, Triel-, Kejsergrn, Idselgrib, Knarand i hundredevis m.m. sr: Hvor manae film toe I oa er de blevet vellvkkede? KH: Jeg tog 5o,Arne 15. Alle farvefilm. Fremkaldelsen fejler ikke noget - kvaliteten lader j eg andre on at dlnrne. 69

30 sr: F8r vi Ie.iliehed til se den? KH: M6ske, det er op tj-i jerl sr: Hvor skal du hen neste gang? KH: Jaeh,jeg har tenkt P3 en sommer i Norge og Sverige og dernest en rejse til Me11emamerika DANSK ORNITHOLOGISK FORENING virker for at fremme kendskabet til og interessen for fugle, og at beskytte vor hiemlige fuglefauna Fennem udgivelsen af tidsskrifter, oprethohelse af et bibliotek samt alholdelse af moder og ekskursioner. Kontingentet er kr. 60,- pr. Ar og for juniormedlemmer (under 18 er) kr.4o- Indmeldelse kan finde sted ved indbetaling af kontingentet pa girokonto 839. Hovedforeningens adresse: Felledvej 9, mezz,2200 Kobenhavn N'tlf.dOl ) lokalforening for Arhus amt stir for lokale anangementer' Der afholdes moder i bl. a. fuhus' Silkeborg' Randers og Greni, dier foretages ekskursioner til ornitologisk interessante omrader, [ad" itrdun- og udenfor amtsgrrcnsen. For storre ek*.ursioner kores i bus fra Arhus eller Randers med mulighed for opsamling undervejs' Lokalforeningen udgiver ncrvrrende blad, der udkommer mindst to gange nrligt i et oplag pa 6(X) eksemplaret. Alle D.O.F.s medlemmer kan frit deltage i lokalforeningens arrangementer. Medlemmer indenfor amtsgrensen modtager nerverende blad vederlagdrit' for ovrige medlemmer koster et abonnement kr. 6,- lrligt.' Henvendelse til lokalforeningen sker til DOF - Arhus' postbox 184, 8100 Arhus C, girokonto Tlf. (sekreteren) lj 55 54

31 r- F'br6,rets hgst ANHOLTLEJREN. PAsken l?71. Den 19. april l97l vakkede ni t vekkeur lidt over kl. 4 om mor renen. Febril sk ve] tede jeg p& det nermeste ud af sou"po: sen oe hamrede pd uret, der stod pd. en stof ved siden af den gamle divan: 1o minutter efter sidcer vi en hafv snes mand nede i et k6kke:r med dampende kaffe og hurtigt smurte h5.nd nadder. [lden+'or l6 st.a.:ig.- vek nattens kolde tdgedis over den IiIle have og fyrreplantagen bag huset. f l-uften hortes r,i. 1. stadighed Jernsp,:rve og drosler, o i i hau,zen vrimlede det med {'uglekonger. En errkelt refnspove trak. Den fgrste dag p5. vores piskel-e.j r pd Anholi var begyndt. Vi ankoar tii Oen den 18. apr-il og blev i iebe't af efterniddagen lnstalleret i et storre scmrnerhus, som dog n?rmest gav indtryk af at vere et mindre s.lot. Bespi sningen f oregik p6 den m6de, at der hver d-g blev irrdk0bt. madvau:.er pe fe1les regningr og sd. skiftedes vi til at fave den varine,nal c,n aftenen. Denne mide at slrge for a1 kos ten selv, vi s te sig at ver.e saerdeles tilfredsstil- 1ende, b6"de for hver enkelts kaloriebehov og for vores pengepunge. Frinrrrt skulfe der foretages t-r+kobservationer, og der verr hver detg inorfenobs. fra Nordbjerget oc til dels S6nderbjerget og Fyret ( se kor! i S0RAVNEN l-: side 34 ). Fyret var sd absolut det bedste observationssted, nen uheldigvis sku11e nan kdre 7 km. J-angs stranden for at n8 derud, og flrs+" de 2 sidste dage er der atorgen-obs. Endvidere foretog vi rastoptrllinger i forskellige onrsder pd een, (Ut-.a. "Fltrkket" pa nordsiden af /en) Rovfugletrekket. Turens eneste FiskeOrn blev set den f0rste dag pi tet (r8/ 4) ; konrnend.e trekkende me61et lavt hen over sommerhuset, hvor vi netop var indkviirteret. De to forste dage,.ned direkte trtrkobs. sis ikke meget ti1 rovi'ug1e; kun enkelte TErnfalke og Musv8ger trak i ry og ne. Heller ikke meget rastede p6 Aen. Der b_[ev dog konstant slt l-2 Du ehage r son 6benbart od_ hotdt sig pd Anholt i rreie perioden. 21. og 22. april blev der set lidt flere rovfug1e. Ved Fyret sds 2I/4: FjeldvAge I, Duehdg 1, ]1, TSrnfalk 2 og d.en 22/4 sds: Fjeldvige 2, 813 KerhOe 1 Lerkefalk_1, TArnfalk J, Spirvehdg 28. Ved rastoptelling d. 22. bl-ev der endvidere set,tl

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm)

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm) Mål og vægt Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane 4,2-8,5 kg 4,1-8,3

Læs mere

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ)

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) (vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane

Læs mere

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Rønde Kommune 739040... Troldkær vest for Stubbe Sø 739050... Langsø i Skramsø Plantage 739060, 737065... Øjesø og Lillesø i Skramsø

Læs mere

Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde)

Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde) Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde) Artsnavn (dansk) Sommerhalvåret (ynglesæsson)* Vinterhalvåret* Føde/Trofiske niveau** Knopsvane Pf/vand-sumpplanter/rodstængler/alger/vinterafgrøder/raps

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 I lighed med de foregående år er det især vandfuglene og fuglearter der er tilknyttet grusgravssøerne der er optalt. I år er der i forbindelse med Dansk Ornitologisk

Læs mere

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1.

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1. 30. november Snarup: Musvåge 2. Musvåge 1, Tårnfalk 1. 29. november Sollerup / Arreskov Sø (14:10-16:00): Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 2 R, Taffeland 1 R, Troldand 70 R,

Læs mere

Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat.

Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat. 19. januar 2016 - Gråkragetur til Hollandsbjerg Holme, Voer og Udbyhøj Syd. Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat. Vi samledes ved Aldi i Allingåbro

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015.

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Boligbirding i DOF København, 2015 Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Perioden startede 1. januar og sluttede den 15. marts. Der var ingen regler for, hvordan en

Læs mere

Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014

Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014 Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 23. januar 2015 Ole Amstrup, Mogens Bak & Karsten Laursen Institut for Bioscience

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag.

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Arterne er primært set indenfor Tarup/Davinde I/S s område. Listen bliver løbende opdateret Rødstrubet Lom Sjælden trækgæst: 1 6/10-14.

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Rastefugle på Tipperne 2013

Rastefugle på Tipperne 2013 Rastefugle på Tipperne 2013 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 4. marts 2014 Ole Amstrup, Mogens Bak & Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider:

Læs mere

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2012. 01-10-2011 til 15-07-2012. Filsøgruppen. Jens Rye Larsen. Foto: Henning Simonsen

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2012. 01-10-2011 til 15-07-2012. Filsøgruppen. Jens Rye Larsen. Foto: Henning Simonsen Fuglene på Filsø Foto: Henning Simonsen Årsrapport 2012 01-10-2011 til 15-07-2012 Filsøgruppen Jens Rye Larsen Baggrund Den 1. oktober 2011 blev Filsø overtaget af Aage V. Jensen Naturfond. Formålet var

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T 2 Overvågning af fugle på Vejlerne 2001 Henrik Haaning Nielsen & Palle Rasmussen Vejlerne ligger nord for Limfjorden i Thy.

Læs mere

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R.

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. 31. januar Silkehale Klik på billede for stor størrelse. 30. januar Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. Sangsvane Klik på billede for stor størrelse.

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Udvikling (DK) Udbredelse og kommentar til DK forhold Vinterkvarter

Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Udvikling (DK) Udbredelse og kommentar til DK forhold Vinterkvarter Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Knopsvane YS/VG 5700-6300 2013 (+/-) Hele landet dog mest på øerne, i spredning Nogle spredes til lidt syd for DK 200-300 Sangsvane YS/VG 3 2012 (+)Indvandring

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

SPA 3 Madum Sø Isfugl Y F3 Sortspætte Y F3

SPA 3 Madum Sø Isfugl Y F3 Sortspætte Y F3 SPA 1 Ulvedybet og Nibe Bredning Skestork Y F1 Blå kærhøg Tn F2 Hedehøg Y F1 Fiskeørn Tn F2 Hjejle T F2, F4 Splitterne Y F3 Dværgterne Y F3 Pibeand T F4 Krikand T F4 Hvinand T F4 Toppet skallesluger T

Læs mere

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 Vænge Sø blev færdigretableret i løbet af 2013 og vandstanden i søen nåede det planlagte niveau omkring årsskiftet. Fuglene er blevet systematisk optalt gennem hele 2014 bortset

Læs mere

Rastende trækfugle på Tipperne 2012

Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11. april 2013 Ole Amstrup 1 Mogens Bak 1 Karsten Laursen 2 1 Amphi Consults 2 Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt Fotos: Finn Jensen FREDAG den 4. april var vi en flok på 36 personer, der satte kurs mod Sverige for at opleve bl.a. Tranerne ved Hornborgasjön.

Læs mere

HF 72O S.METER FORSTERKER

HF 72O S.METER FORSTERKER HF 72O S.METER FORSTERKER S-METER FORSTERKER HF 72O er tenkt anvendt til alle former for modtagere hvor man @nsker at vide hvor kraftig den modtagne station er. Dette er isar aktuelt ved brug af.wal"kie-talkie

Læs mere

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 for Storstrøms amt, Natur- og Plankontoret. Niels Peter Andreasen r~- 1. Tilsyn og optællinger: Nyord enge er besøgt regelmæssigt fra januar til oktober med hovedvægten

Læs mere

SMØR - OG FEDTMOSEN. Det samlede areal udgør 146,5 ha., hvoraf mosen udgør omtrent halvdelen.

SMØR - OG FEDTMOSEN. Det samlede areal udgør 146,5 ha., hvoraf mosen udgør omtrent halvdelen. SMØR - OG FEDTMOSEN Fugle - og planteliv En status Smør - og Fedtmosen som er beliggende i Herlev/Gladsaxe nord for København, er stærkt tilgroede moser med flere små tørvegrave, samt et tilstødende eng

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2015. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2015. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Det nye vådområdes betydning for fuglelivet Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen 30. juni Brændegård Sø (12:40-14:00): Toppet Lappedykker 10 R, Skarv 400 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 12 R, Grågås 180 R, Gravand 8 AD R, Gravand 14 PUL R, Knarand 4 R, Krikand 3 R, Gråand 30 AD R, Gråand

Læs mere

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Fugleobservationer 2012 L Heltborg, 6091 Bjert. Dato Art Antal Sted Bemærk 24-02-12 Knopsvane Solkær enge Gråand Do Alm. skarv Do Krikand Do Grågæs Do

Læs mere

Oversigt over fuglearter til spillekort

Oversigt over fuglearter til spillekort Oversigt over fuglearter til spillekort 1. Drosselfugle - Smådrosler Rødhals Blåhals Husrødstjert Rødstjert Bynkefugl Sortstrubet bynkefugl Stenpikker - Egentlige drosler Ringdrossel Solsort Sjagger Sangdrossel

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

Ynglefugletællinger 2010

Ynglefugletællinger 2010 Ynglefugletællinger 2010 Borris Skydeterræn og Flyvestation Karup Ole Olesen og Egon Østergaard August 2010. Indhold Baggrund og fokusarter... 2 Optællinger... 3 Artsgennemgang... 5 Flyvestation Karup...

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Turdeltagere: Flemming Olsen, Gunnar Boelsmand Pedersen. Rene Christensen. Turbeskrivelse: Hovedformålet med turen var, at besøge nogle af de lokaliteter

Læs mere

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1.

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1. 30. september Gransanger 1, Hvid Vipstjert 1, Gråkrage 15, Solsort 7, Grønirisk 5. 29. september Brobyværk (10:30): Grågås 500 SØ. Peder Blommegård 28. september Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse

Læs mere

Marta er med (Startsang)

Marta er med (Startsang) Marta (Startsang) Swing = 120 3 = A F6 Gm7 Nu vil vi be - gyn - de at F/a Gm7 syn - ge (klap klap) F6 Gm7 Nu vil vi be - gyn - de at B /c dan - se B /c Mar - ta Pi - g - Dren - ge - Dem (find selv på fle

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

OPTÆLLINGER AF ROVFUGLE PÅ ØSTMØN I VINTERHALVÅRENE 1970-75

OPTÆLLINGER AF ROVFUGLE PÅ ØSTMØN I VINTERHALVÅRENE 1970-75 75-002 VNTERTÆLLNGER OPTÆLLNGER AF ROVFUGLE PÅ ØSTMØN VNTERHALVÅRENE 1970-75 ACCPTER 1/1975 N. P.Andreasen. FORMÅL: Formålet var fra begyndelsen at danne os et indtryk af områdets værdi som tilholdssted

Læs mere

Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2010/11

Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2010/11 Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2010/11 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 18. november 2011 Tommy Asferg Aarhus Universitet, Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Efterårstræk på Stevns

Efterårstræk på Stevns Efterårstræk på Stevns Af Tim Andersen De fleste forbinder et efterårstræksted for landfugle med vest- og sydvendte pynter. At det ikke altid behøver at være sådan, er Stevns Klint et eksempel på. Her

Læs mere

Facit B1. Kryds &. bolle BI, FACIT. Find led. Han var gnaven. (3) Vi moder kl. 8:30. (3) Hallen har en tennisbane. (3) Per fik en flaske vin.

Facit B1. Kryds &. bolle BI, FACIT. Find led. Han var gnaven. (3) Vi moder kl. 8:30. (3) Hallen har en tennisbane. (3) Per fik en flaske vin. Kryds &. blle BI, FACIT Facit B1 Find led. Set blle (O) under verballed, kryds () under subjekt, g stregl under andre led. HUSKaL verballed er det sartlme sm udsagnsled, g subj ekt er det santme sm grundled.

Læs mere

Resumé af forårstrækket ved Hyllekrog 2013

Resumé af forårstrækket ved Hyllekrog 2013 Resumé af forårstrækket ved Hyllekrog 2013 Tekst og fotos: Preben Berg I år blev forårssæsonen startet blødt op den 27/2, som er den hidtil tidligste opstartsdato. Det var dog først fra den 1/3 med plus

Læs mere

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil.

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil. Forord Mødet var netop slut. Et midaldrende ægtepar kom hen til mig. Hun havde tårer i øj ne ne. Det var ikke til at tage fejl af, at hun måtte sige noget til mig. I løbet af mødeaftenen var samtalen kommet

Læs mere

De største danske træktal skulle ifølge DOFbasen være: 8/5 2006 70, 6/5 2006 59 og 1/6 2008 43 alle Skagen og 20/9 2001 59 Dueodde.

De største danske træktal skulle ifølge DOFbasen være: 8/5 2006 70, 6/5 2006 59 og 1/6 2008 43 alle Skagen og 20/9 2001 59 Dueodde. Vestsjællandske subrariteter VI Af Lasse Braae I dette nummer er der fokus på skovens fugle, og valget er derfor faldet på nogle arter, der optræder som relativt fåtallige ynglefuglearter i de danske skove.

Læs mere

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ.

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ. Korartitur orano lgto (q = 108) Når son rammer o Gunge 2012 øren Ulrik homsen 2002 lto enor ass aryton solo b b b 3 b b værste er når so n rammer en bar berkniv og b b 129 133 b b lasken klor hex i din

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Sønderjylland April 2010

Sønderjylland April 2010 Sønderjylland April 2010 Bramgæs ved Saltvandssøen (foto: Frank Desting) Deltagere: Leif Frederiksen (LFR), Frank Desting (FDE). Turrapport fra en Sønderjyllandstur fra fredag den 16/4 til søndag den 18/4

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Ynglesæsonen 2015 var præget af ret usædvanlig vejr, med kulde og megen regn i juni og juli. Hvilken påvirkning det har haft for ynglefuglene er ikke direkte blevet

Læs mere

BULGARIEN 14. 28. september 2002

BULGARIEN 14. 28. september 2002 BULGARIEN 14. 28. september 2002 INTERNETVERSION Dansk Ornitologisk Forening Københavnsafdelingen BirdLife Denmark Forord Fra den 14. 28. september 2002 afholdt Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg

Læs mere

Oveark til Kryds 8. bolle 81

Oveark til Kryds 8. bolle 81 Oveark til Kryds 8. bolle 81 B1 HUSKat verballed er det safllme som subjekt er det samme som grundled. udsagnsled, 09 Sadan: Lise gav mig skiorten. (4 led) XO Prav nu selv. Skriv selv antal Sat bolle (O)

Læs mere

Nordfyns Feltstation 2007

Nordfyns Feltstation 2007 Ringmærkning på Nordfyns Feltstation 2007 Den største fugl i nettene blev ubetinget denne Skovhornugle d. 25. maj 2007 I efteråret 2006 var der en elev med på Keldsnor Fuglestation, og et par stykker mere

Læs mere

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Sanghæfte Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Mel.: Fra Arild s Tid drog ud paa farten. Vi Rosportsfolk er raske Gutter, vor Krop har Solens gyldne Lød, og vi af Kraft og Sundhed strutter,

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland Fugle og blomster 16/6-23/6 2015 Lilly Sørensen og Niels Bomholt Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland ligger lige midt i Østersøen, og er Sveriges største ø. Den har været svensk siden

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

Stier set med lodsejernes øjne 2: Færdsel langs vandløb

Stier set med lodsejernes øjne 2: Færdsel langs vandløb Stier set med lodsejernes øjne 2: Færdsel langs vandløb Frank Søndergaard Jensen Planlægning af nye stier fakta, myter og muligheder Frederiksberg 6. september 2012 Baggrund Hvorfor interessere sig for

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Danmarks Jægerforbund, Hadsund

VELKOMMEN TIL. Danmarks Jægerforbund, Hadsund VELKOMMEN TIL Jagttegn 2011 Danmarks Jægerforbund, Hadsund Øvrige fugle 1. Lommer 2. Lappedykkere 3. Årefodede 4. Storkefugle 5. Mågefugle 6. Terner 7. Alkefugle 8. Vandhøns 9. Vadefugle 10. Hønsefugle

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

SPANIEN 17/9 5/10 2013

SPANIEN 17/9 5/10 2013 SPANIEN 17/9 5/10 2013 Forord Denne fugle-ferie blev gennemført som en ekstensiv fugle-tur, dvs. vi har ikke nødvendigvis noteret hver eneste fugl fra start til slut, men i stedet nydt fuglene og efterfølgende

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Rumænien. Scanbird ApS www.scanbird.com. Donau-deltaet med fugle & natur 25. maj - 1. juni. Politiken Plus rejse. med John Frikke

Rumænien. Scanbird ApS www.scanbird.com. Donau-deltaet med fugle & natur 25. maj - 1. juni. Politiken Plus rejse. med John Frikke Rumænien Donau-deltaet med fugle & natur 25. maj - 1. juni Politiken Plus rejse med John Frikke Scanbird ApS www.scanbird.com Donau ja bare ordet leder straks tanker hen mod Johan Strauss vidunderlige

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Torsdag den 25. april Sejltur fra Rønne til Neu Mukran kl. 8.00 11.30. Ederfugl 15 T, Sortand 9 T, Fløjlsand 1 T, Havlit 11 T + 30 R,

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Kristian Buhl-Mortensen

Kristian Buhl-Mortensen h ne ) En tidlig morgen ringer nogen p d r n eg v gner bange op, angsten bryder frem For fog den sig, at hun vil ha mine b rn Og hun vil ta dem fra deres hem h ne, h ne sparker som ti vilde heste Psykologen

Læs mere

Müritz. 19. 23. maj 2003 (Af Martin Jessen) Müritztur 19/5 24/5 2003

Müritz. 19. 23. maj 2003 (Af Martin Jessen) Müritztur 19/5 24/5 2003 Müritz 19. 23. maj 2003 (Af Martin Jessen) Müritztur 19/5 24/5 2003 Orla havde længe leget med tanken om en flerdagstur til Müritz, og i maj 2003 var det så vidt. Der var bestilt overnatning, købt proviant

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Billeddagbog. Tranetur 31. marts 1. april 2012 med. Naturhistorisk Forening for Nordsjælland. Traner og gravænder ved Pulken

Billeddagbog. Tranetur 31. marts 1. april 2012 med. Naturhistorisk Forening for Nordsjælland. Traner og gravænder ved Pulken Billeddagbog Traner og gravænder ved Pulken Tranetur 31. marts 1. april 2012 med Naturhistorisk Forening for Nordsjælland Milturt ved Forsakarbäcken Lørdag den 31. marts Turen startede fra Hillerød Station

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1.

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 30. juni Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 28. Juni Gøg 1, Tårnfalk 2, Musvåge 1, Ravn 1. Rød glente 1 R. Erik Ehmsen. [Snatur] Øster Hæsinge:

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Naturhistorisk Museum. Mads Valeur Sørensen og Charlotte Clausen, Naturhistorisk Museum

Naturhistorisk Museum. Mads Valeur Sørensen og Charlotte Clausen, Naturhistorisk Museum EMNE SVÆRHEDSGRAD HVOR LØSES OPGAVEN? PRODUKTION OG COPYRIGHT TEGNINGER Fugle i Danmark - ved vandet Let (0. - 3. klasse) 1. sal Mads Valeur Sørensen og Ida Marie Jensen Naturhistorisk Museum Mads Valeur

Læs mere

naturhistorisk museum - århus

naturhistorisk museum - århus EMNE Knopsvanen H314 SVÆRHEDSRAD Middel (4. - 6. klasse) HVOR LØSES OPAVEN? På 1. sal, montre 93, 95 og 97 PRODUKTION O COPYRIHT TENINER Bent Vestergård og Henrik Sell, Naturhistorisk Museum Trine regers

Læs mere

Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*.

Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*. Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*. Legelopva rm n ingsøve!se, 1 l-et rnstisn af lsd ikr*pp*n, start fra t*p tiltå, 3] L*t opvarnrr*ing m*d lgb cg te*:po sk!{t 3i Opvar*rnings l-egr D*jang Hockey ag Z*mbie

Læs mere

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Fugle-, patterdyr- og orkidéliste Foto: Stor Hornugle i Storke-koloni 30/4-15 Fugleliste Alle registrerede arter er nævnt og selvfølgelig ikke set af alle i gruppen.

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og biodiversitet

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og biodiversitet M I L J Ø M I N I S T E R I E T Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og biodiversitet Rastende fugle i Vejlerne 2002 Af Henrik Haaning Nielsen & Palle A. F. Rasmussen Vejlerne, som ligger nord

Læs mere

Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem. Frederikssund Kommune og. Frederikssund Forsyningen

Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem. Frederikssund Kommune og. Frederikssund Forsyningen Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Forsyningen Jørgen Skaarup Frederikssund Forsyning Byens Vand Troels Karlog Frederikssund Kommune Restaurering

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Tabeirapport Osterbro, d. 2. august 1994 Hen-Ry Undersogelse om rygelovgivning Juli 1994 (Bus 27.2 & 28.1) scgg ssf g

Tabeirapport Osterbro, d. 2. august 1994 Hen-Ry Undersogelse om rygelovgivning Juli 1994 (Bus 27.2 & 28.1) scgg ssf g Tabeirapport Osterbro, d. 2. august 1994 Undersogelse om rygelovgivning Juli 1994 (Bus 27.2 & 28.1) scgg ssf g Jobnr. : d8671 Udarbejdet af : Jonna Nielsen Pia Einfeldt Olesen I Undersogelse om rygelovgivning,

Læs mere