FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005. CVR-nr. 73 46 50 28"

Transkript

1 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005 CVR-nr

2 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...1 Femårsoversigt...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...5 Revisionspåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7 Resultatopgørelse for Balance pr. 31. december Noter til årsrapporten...15

3 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S 1 SELSKABSOPLYSNINGER Selskab Forsikringsselskabet Nærsikring A/S Birkegården Gravene Viborg CVR-nr Bestyrelse Direktør Carsten Møller Pedersen, formand Direktør Ole Færch Direktør Niels Stengaard Vase Direktør Lars Andersen Direktør Jørgen Ladekjær Økonomidirektør Birgitte Tausen Direktør Mogens Nellemann Skov Direktion Direktør Henrik Harrestrup Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Nielsen & Christensen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Godkendt på selskabets generalforsamling, den 27. april 2006 Dirigent:

4 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S 2 FEMÅRSOVERSIGT kr HOVEDTAL Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i alt Resultat af genforsikring Forsikringsteknisk rente f.e.r Forsikringsteknisk resultat Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente Årets resultat Afløbsresultat Forsikringsmæssige hensættelser, i alt Forsikringsaktiver, i alt Egenkapital, i alt Aktiver, i alt NØGLETAL Bruttoerstatningsprocent 92,0 140,1 80,6 64,9 129,7 Bruttoomkostningsprocent 10,1 11,6 16,0 16,0 19,6 Netto genforsikringsprocent -2,0-36,1 6,1-15,9-27,3 Combined ratio 100,1 115,6 102,7 65,0 122,0 Operating ratio 96,2 118,3 99,8 58,9 104,0 Relativt afløbsresultat 0,1-11,3-2,3 3,4-3,2 Egenkapitalforrentning i pct. 23,6 12,0 19,9 15,4-0,1 Solvensdækning 3,8 4,6 8,3 9,4 7,4

5 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S 3 LEDELSESBERETNING Aktivitet Forsikringsselskabet Nærsikring A/S s virksomhed består uforandret i at afdække arbejdsskadeforsikringsrisikoen for aktionærkredsens kunder, samt yde forsikringsmæssig administration vedrørende arbejdsskadeforsikringer, som selskabet ikke selv er forsikringsgiver på. Økonomisk udvikling Resultatet for Forsikringsselskabet Nærsikring A/S blev i 2005 et overskud på 22,6 mio. kr. mod et overskud på 10,2 mio. kr. i Resultatet er bedre end forventet, både hvad angår det forsikringstekniske resultat og resultatet af investeringsvirksomheden. I forbindelse med overgang til anvendelse af ny regnskabsbekendtgørelse er selskabets egenkapital primo blevet reduceret med 13,0 mio. kr., hvorefter erstatningshensættelserne og genforsikringstilgodehavender primo er opgjort efter reglerne i den nye bekendtgørelse. Samtidigt har selskabet valgt fra og med 2005 at opgøre erstatningshensættelserne ud fra en løbetidsafhængig diskonteringssats (rentekurve). Dette har påvirket resultatet i 2005 negativt med 3,3 mio. kr. Det forsikringstekniske resultat vurderes som tilfredsstillende og der er konstateret en betydelig forbedret erstatningsprocent og afløbsresultat i forhold til sidste år. Investeringsforretningen udviser et tilfredsstillende resultat på 21,3 mio. kr. mod 14,9 mio. kr. i Efter implementering af nyt IT-forsikringssystem i 2005, har selskabet nu afsluttet en længe planlagt fremtidssikring af selskabets administrative og forsikringsmæssige IT-systemer. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsregnskabet.

6 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S 4 LEDELSESBERETNING (FORTSAT) Selskabets forventede udvikling Der forventes en fortsat stabil udvikling i selskabets drift og indtjening i det kommende år. Selskabet gennemfører i 2006 en ny investeringsstrategi, hvor sammensætningen af aktiver tilpasses varigheden og betalingsstrømmen på selskabets forpligtelser, med henblik på en fremtidig eliminering af renterisikoen efter at selskabets erstatningshensættelser fra og med 2005 opgøres ud fra en løbetidsafhængig diskonteringssats. Aktionærforhold Følgende aktionærer besidder hver for sig mindst 5 % af aktiekapitalen: Forsikringsselskabet Himmerland G/S, Aars Forsikringsselskabet Thisted Amt G/S, Thisted Lærerstandens Brandforsikring G/S, København K. Sønderjysk Forsikring G/S, Sønderborg Forsikringsselskabet Gl. Skanderborg G/S, Skanderborg Vestjylland Forsikring gs., Videbæk Købstædernes Forsikring, gensidig, København Resultatdisponering Bestyrelsen foreslår, at årets overskud disponeres således: 2005 t.kr. Udbytte 0 Overført til næste år

7 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S 5 LEDELSESPÅTEGNING Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 2005 for Forsikringsselskabet Nærsikring A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Viborg, den 14. marts 2006 Direktion Henrik Harrestrup direktør Bestyrelsen Carsten Møller Pedersen Ole Færch Niels S. Vase formand Birgitte Tausen Lars Andersen Mogens N. Skov Jørgen Ladekjær

8 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S 6 REVISIONSPÅTEGNING Til aktionærerne i Forsikringsselskabet Nærsikring A/S Vi har revideret årsrapporten for Forsikringsselskabet Nærsikring A/S for regnskabsåret 1. januar december 2005, der aflægges efter den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen. Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vores ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. DEN UDFØRTE REVISION Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. KONKLUSION Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2005 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2005 i overensstemmelse med den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen. Århus, den 14. marts 2006 DELOITTE Statsautoriseret Revisionsaktieselskab NIELSEN & CHRISTENSEN Statsautoriseret Revisionsaktieselselskab Henrik Vedel Kristian Bollerup Henrik Glanz statsaut. revisor statsaut. revisor statsaut. revisor

9 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S 7 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Årsrapporten er aflagt efter reglerne i Lov om finansiel virksomhed med tilhørende regnskabsbekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber. Det er første gang selskabet aflægger årsrapport efter ovennævnte regnskabsbekendtgørelse og selskabet har i henhold til overgangsbestemmelserne valgt at indarbejde bekendtgørelsens bestemmelser, første gang for åbningsbalancen pr. 1. januar Sammenligningstallene for 2004 er således ikke ændret. De reguleringer, der er foretaget i forhold til balancen ved udgangen af 2004, er specificeret i en note. Overgangen til anvendelse af den nye regnskabsbekendtgørelse indebærer ligeledes at selskabets erstatningshensættelser er opgjort ud fra en løbetidsafhængig diskonteringssats (rentekurve), hvor der indtil 2004 er anvendt fastrentemetoden. RESULTATOPGØRELSEN RESULTAT AF FORSIKRINGSVIRKSOMHED Præmieindtægter for egen regning Præmieindtægter f.e.r. omfatter årets opkrævede præmier med fradrag af de til genforsikringen afgivne præmier, reguleret for bevægelserne i præmiehensættelserne svarende til en periodisering efter forsikringernes dækningsperiode. Forsikringsteknisk rente Forsikringsteknisk rente indeholder et beregnet renteafkast af den forsikringsmæssige drift, som fremkommer som følge af tidsmæssig forskydning mellem ind- og udbetalinger. Renten beregnes på grundlag af årets gennemsnitlige diskonteringsrentesats, der svarer til hensættelsernes forventede afviklingstid. Rentesatsen er i 2005 på 2,97 %.

10 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S 8 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS (FORTSAT) Da selskabets erstatningshensættelser for løbende ydelser er opgjort under hensyntagen til rente, er der fradraget den del af forøgelsen af hensættelserne, der kan henføres til diskonteringen. Erstatningsudgifter for egen regning Erstatningsudgifter f.e.r. omfatter årets udbetalte erstatninger med fradrag af de fra genforsikringen refunderede erstatninger, reguleret for bevægelserne i erstatningshensættelser og hensættelser for løbende ydelser. Erstatningsudgifterne f.e.r. omfatter således kendte og forventede erstatningsudgifter vedrørende regnskabsåret. Endvidere indgår forskellen mellem de i regnskabsåret udbetalte og hensatte erstatninger vedrørende skader indtruffet i tidligere år, og erstatningshensættelserne ved regnskabsårets begyndelse (afløbsresultatet). I erstatningsudgifterne indgår ligeledes direkte og indirekte skadebehandlingsomkostninger. Forsikringsmæssige driftsomkostninger for egen regning Den andel af de forsikringsmæssige driftsomkostninger, der kan henføres til erhvervelse og fornyelser af forsikringsbestanden, opføres under erhvervelsesomkostninger. Administrationsomkostninger omfatter de periodiserede udgifter, der kan henføres til regnskabsåret, herunder afgifter til offentlige myndigheder samt årets afskrivninger på driftsmidler. RESULTAT AF INVESTERINGSVIRKSOMHED Renteindtægter og udbytter m.v. Resultat af investeringsvirksomhed indeholder de i regnskabsåret indtjente renter og indfrielsesgevinster/ tab på værdipapirer samt modtagne udbytter af kapitalandele. Kursreguleringer Såvel realiserede som urealiserede gevinster og tab ved salg og værdiregulering af værdipapirer indgår i resultatet af investeringsvirksomheden.

11 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S 9 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS (FORTSAT) Kursgevinster og -tab på værdipapirer opgøres som forskellen mellem salgssummen og den bogførte værdi primo regnskabsåret, eller anskaffelsessummen såfremt de afhændede værdipapirer er erhvervet i regnskabsåret. Handelsomkostninger ved anskaffelse og salg af investeringsaktiver indgår i opgørelsen af kursgevinster og -tab. I kursreguleringerne er fratrukket den andel af erstatningshensættelserne, som kan henføres til ændring i den anvendte diskonteringssats. Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser Af det samlede resultat af investeringsvirksomheden, overføres den del som kan henføres til forsikringsdriften. ØVRIGE POSTER Andre indtægter og udgifter Andre indtægter og udgifter omfatter selskabets indtægter og udgifter i forbindelse med ydelse af forsikringsmæssig administration vedrørende arbejdsskadeforsikringer, som selskabet ikke selv er forsikringsgiver på. Skat Skat af årets resultat er beregnet med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke skattepligtige indtægter og omkostninger. Aktuel skat er beregnet med 28%, da selskabet er omfattet af acontoskatteordningen. Udskudt skat hensættes med 28% af alle tidsmæssige forskelle mellem det regnskabsmæssige og det skattemæssige resultat. Skatteaktiver aktiveres, såfremt de forventes udnyttet af selskabet. Den skat der påhviler sikkerhedsfonden, hensættes ikke i balancen, men oplyses i en note.

12 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S 10 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS (FORTSAT) Koncerninterne transaktioner I det omfang selskabet varetager administrationen for selskabets aktionærer, afregnes vederlaget herfor på omkostningsdækkende basis. Øvrige ydelser der leveres til selskabets aktionærer, som led i den normale forsikringsdrift, afregnes på markedsmæssige vilkår. BALANCEN Driftsmidler Driftsmidler værdiansættes til anskaffelsesværdi med fradrag af afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Inventar og kontormaskiner 5-10 år. Edb-anlæg 3 år. Biler 5 år. Aktiver med anskaffelsesværdi på under kr. pr. enhed udgiftsføres i anskaffelsesåret. Finansielle investeringsaktiver Børsnoterede obligationer og kapitalandele indregnes på afregningsdagen og værdiansættes til den på balancetidspunktet seneste noterede børskurs for alle handler. Unoterede kapitalandele værdiansættes til dagsværdi, baseret på det seneste foreliggende årsregnskab for den pågældende virksomhed. Tilgodehavender Tilgodehavender værdiansættes med fradrag for hensættelse til tabsrisici, opgjort på grundlag af en individuel vurdering af tilgodehavenderne.

13 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S 11 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS (FORTSAT) Præmiehensættelser Præmiehensættelser måles som det bedste skøn over erstatningsudgifterne for fremtidige skader i den ikke afløbne del af forsikringsperioden, inklusive alle direkte og indirekte omkostninger til administration og skadebehandling. Præmiehensættelser udgør dog som minimum et beløb svarende til en periodisering af de opkrævede præmier. Erstatningshensættelser for egen regning Erstatningshensættelser omfatter beløb der er hensat til dækning af kendte, men endnu ikke afviklede erstatninger, beløb til dækning af indtrufne, men endnu ikke anmeldte skader samt beløb til dækning af erstatningssager, som kan genoptages eller på anden måde er behæftet med en vis usikkerhed. Erstatningshensættelser, som udbetales eller forventes udbetalt i form af løbende ydelser, er diskonteret. Erstatningshensættelser indeholder endvidere de beløb der efter bedste skøn forventes at skulle afholdes til direkte og indirekte omkostninger i forbindelse med afviklingen af erstatningsforpligtelserne.

14 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S 12 RESULTATOPGØRELSE Note t.kr t.kr Bruttopræmier Afgivne forsikringspræmier Ændring i præmiehensættelser Præmieindtægter f.e.r., i alt Forsikringsteknisk rente Udbetalte erstatninger Modtaget genforsikringsdækning Ændring i erstatningshensættelser Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser Erstatningsudgifter f.e.r., i alt Ændring i hensættelser for ikke afløben risiko Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i alt Ændring i udjævningshensættelser FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT Renteindtægter og udbytter m.v Kursreguleringer Administrationsomkostninger i f.m. investeringsvirksomhed Investeringsafkast, i alt Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser INV.AFKAST EFTER FORSIKRINGSTEKNISK RENTE Andre indtægter Andre udgifter RESULTAT FØR SKAT Skat ÅRETS RESULTAT

15 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S 13 BALANCE PR. 31 DECEMBER AKTIVER Note t.kr t.kr Driftsmidler MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER, I ALT Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender Finansielle investeringsaktiver, i alt INVESTERINGSAKTIVER, I ALT Genforsikringsandele af erstatningshensættelser Genforsikringsandele af de forsikr.mæs.hens., i alt Tilgodehavender hos forsikringstagere Tilgodehavender i f.m. direkte forsikr.kontrakter, i alt TILGODEHAVENDER, I ALT Aktuelle skatteaktiver Øvrige ANDRE AKTIVER, I ALT Tilgodehavende renter PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER, I ALT AKTIVER, I ALT

16 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S 14 BALANCE PR. 31. DECEMBER (FORTSAT) PASSIVER Note t.kr t.kr Aktiekapital Overkurs ved emission Sikkerhedsfond Overført overskud EGENKAPITAL, I ALT ANSVARLIG LÅNEKAPITAL Præmiehensættelser Erstatningshensættelser Hensættelser for ikke afløben risiko Andre forsikringsmæssige hensættelser f.e.r HENSÆTTELSER TIL FORSIKR.KONTRAKTER, I ALT Udskudte skatteforpligtelser HENSATTE FORPLIGTELSER, I ALT Gæld i forbindelse med direkte forsikring Gæld i forbindelse med genforsikring Anden gæld GÆLD, I ALT PASSIVER, I ALT Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser 13 Følsomhedsoplysninger 14

17 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S 15 NOTER TIL ÅRSREGNSKABET t.kr t.kr 1. Bruttopræmieindtægter Bruttopræmier (direkte dansk forsikring) Ændring i bruttopræmiehensættelser Årets bruttopræmieindtægter Forsikringsteknisk rente f.e.r. Renteafkast af årets gennemsnitlige forsikringsmæssige hensættelser f.e.r Ændring i diskontering af hensættelser Ændring i erstatningshensættelser Ændring i erstatningshensættelser Ændring i diskontering af hensættelser Ændring i anvendt diskonteringssats Afløbsresultat Afløbsresultat brutto Afløbsresultat afgiven forretning Afløbsresultat f.e.r Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r. Erhvervelsesomkostninger provisioner Administrationsomkostninger

18 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S 16 NOTER TIL ÅRSREGNSKABET (FORTSAT) t.kr t.kr I administrationsomkostninger indgår: 5. Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r. (fortsat) Personaleudgifter Lønninger Pension Sociale udgifter Lønsumsafgift Løn og pension til direktion indeholdt i ovennævnte Gennemsnitligt antal beskæftigede 6 6 Honorar til generalforsamlingsvalgte revisionsvirksomheder Deloitte Revision Andre ydelser Nielsen & Christensen Revision Andre ydelser Samlet honorar til revisionsvirksomheder Kursreguleringer Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer Ændring i diskonteringssats

19 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S 17 NOTER TIL ÅRSREGNSKABET (FORTSAT) t.kr t.kr 7. Skat Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst Regulering af skat vedrørende tidligere år Ændring i selskabsskatteprocent primo Ændring af udskudt skat Effektiv skatteprocent Aktuel skatteprocent 28,0 % 30,0 % Regulering tidligere år -0,4 % 0,0 % Ændring af skatteprocent -0,1 % 0,0 % Permanente afvigelser 1,7 % 0,0 % Ikke skattepligtige aktiegevinster m.v. -10,3 % -5,7 % 18,9 % 24,3 % 8. Driftsmidler Anskaffelsessummer 1. januar Tilgang i året 95 0 Afgang i året Anskaffelsessummer 31. December Akkumulerede afskrivninger 1. januar Tilbageført vedr. afgang i året Årets afskrivninger Akkumulerede afskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december

20 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S 18 NOTER TIL ÅRSREGNSKABET (FORTSAT) t.kr t.kr 9. Andre finansielle investeringsaktiver Samlede anskaffelsessummer for: Kapitalandele Investeringsforeningsandele - aktiebaserede Investeringsforeningsandele - obligationsbaserede Obligationer Markedsværdi (bogført værdi) Udskudte skatteaktiver Udskudt skat hviler på følgende poster: Investeringsforeningsandele Obligationer Driftsmidler Udskudte skatter, i alt Opløsning af sikkerhedsfonden vil udløse en skat på ca Der er i overensstemmelse med Finanstilsynets retningslinier ikke afsat udskudt skat af sikkerhedsfonden. Det forventes ikke at den fremtidige udvikling i de forsikringsmæssige hensættelser vil udløse beskatning af sikkerhedsfonden. 11. Egenkapital Aktiekapital Saldo pr. 1. januar Kapitaludvidelse 0 0 Nedskrivning 0 0 Saldo 31. december

21 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S 19 NOTER TIL ÅRSREGNSKABET (FORTSAT) t.kr t.kr 11. Egenkapital (fortsat) Aktiekapitalen er fordelt således: 164 stk. aktier á 25 t.kr Selskabet ejer egne aktier for nominelt 75 t.kr. (3 stk. á 25 t.kr). Egne aktier udgør 1,8% af aktiekapitalen. Overkurs ved emission Saldo pr. 1. januar Overkurs ved kapitaludvidelse 0 0 Nedskrivning 0 0 Saldo 31. december Sikkerhedsfond Saldo 31. december Sikkerhedsfonden kan i henhold til vedtægterne anvendes til dækning af tab ved afvikling af de forsikringsmæssige hensættelser eller på anden måde til fordel for de forsikrede. Beløbet er henlagt af ubeskattede midler. Overført overskud Saldo 31. december Reguleringer i forbindelse med nye regnskabsprincipper: Tilbageført hensættelse for ikke afløben risiko Regulering af genforsikringsandele Regulering af erstatningshensættelser Selskabsskat af reguleringer Saldo 1. januar Salg af egne aktier Overført af årets resultat Saldo 31. December

22 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S 20 NOTER TIL ÅRSREGNSKABET (FORTSAT) t.kr t.kr 11. Egenkapital (fortsat) Basiskapital og solvenskrav: Egenkapital i alt Ansvarlig indskudskapital - dog max. 50% af solvenskrav Basiskapital Solvenskrav Ansvarlig lånekapital Der er i 2005 udbetalt 205 tkr. i renter af ansvarlig lånekapital. 13. Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser Selskabet har ingen sikkerhedsstillelser eller eventualforpligtelser pr. 31. december Lejeforpligtelse andrager 417 t.kr. i uopsigelighedsperioden. 14. Følsomhedsoplysninger Hændelse Påvirkning af egenkapitalen Rentestigning på 0,7 pct. point Rentefald på 0,7 pct. Point Aktiekursfald på 12 pct Ejendomsprisfald på 8 pct. 0 Valutakursrisiko (VaR 99,5) Tab på modparter på 8 pct

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004. CVR-nr. 73 46 50 28

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004. CVR-nr. 73 46 50 28 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 CVR-nr. 73 46 50 28 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...1 Femårsoversigt...2 Årsberetning...3 Ledelsespåtegning...5

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Årsrapport 2012 (Selskabets 155. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Årsrapport 2013 (Selskabets 156. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2013

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2013 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12 Årsrapport 2013 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab Indholdsfortegnelse Selskabets navn, ledelse og revision 1 Side Femårsoversigt

Læs mere

De Sydlige Farvandes Gensidige Forsikring for Fiskefartøjer

De Sydlige Farvandes Gensidige Forsikring for Fiskefartøjer DE SYDLIGE FARVANDES g!f FOR FISKEFARTØJER De Sydlige Farvandes Gensidige Forsikring for Fiskefartøjer CVR-nr. 154350 11 0 Arsrapport for tiden 01.01.10 31.12.10 Årsrapporten er fremlagt og god kendt ~r~i

Læs mere

SELSKABSOPLYSNINGER. Bestyrelse. Leif Otto Andersen (formand) John Lindbom Lars Christiansen Troels Vest Hansen Jens Axel Nissen Frede Sewohl

SELSKABSOPLYSNINGER. Bestyrelse. Leif Otto Andersen (formand) John Lindbom Lars Christiansen Troels Vest Hansen Jens Axel Nissen Frede Sewohl INDHOLD Selskabsoplysninger 2 Ledelsens regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 4 Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 7 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultatopgørelse 12 Balance 14 Egenkapitalopgørelse 16

Læs mere

Dansk Fartøjsforsikring A/S CVR-nr. 32 47 19 35. Årsrapport 2013

Dansk Fartøjsforsikring A/S CVR-nr. 32 47 19 35. Årsrapport 2013 Dansk Fartøjsforsikring A/S CVR-nr. 32 47 19 35 Årsrapport 2013 Dansk Fartøjsforsikring A/S Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRINGER m.v. Selskabsforhold................................................................................ 4 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2009 1 Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-7 Den uafhængige revisors påtegning 8-9 5-års oversigt 10

Læs mere

Gartnernes Forsikring.... Dansk Jordbrug

Gartnernes Forsikring.... Dansk Jordbrug Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug -2008 FORSIKRING 100 ÅR 1908 Årsrapport 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Koncernoversigt... 2 Ledelse... 3 Femårsoversigt Koncern... 4 Femårsoversigt... 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2013 [1] Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-8 Den uafhængige revisors påtegning 9-10 Resultatopgørelse

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2011 [1] Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-8 Den uafhængige revisors påtegning 9-10 Resultatopgørelse

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2014 [1] Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5-10 Den uafhængige revisors erklæringer 11-12 Resultatopgørelse

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2014

HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2014 HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2014 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER... 2 LEDELSESBERETNING... 3 HALVÅRSREGNSKAB... 5 LEDELSESPÅTEGNING... 5 VEDRØRENDE REVISORS PÅTEGNING... 6 RESULTATOPGØRELSE... 7 BALANCE...

Læs mere

Gartnernes Forsikring.... Dansk Jordbrug

Gartnernes Forsikring.... Dansk Jordbrug Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Koncernoversigt... 2 Ledelse... 3 Nøgletal Koncern... 4 Nøgletal Gartnernes Forsikring GS... 5 1 Ledelsesberetning... 6

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015

HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER... 2 LEDELSESBERETNING... 3 HALVÅRSREGNSKAB... 5 LEDELSESPÅTEGNING... 5 VEDRØRENDE REVISORS PÅTEGNING... 6 RESULTATOPGØRELSE... 7 BALANCE...

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegninger 3 Hovedtal 4 Ledelsens beretning 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8 Balance pr. 31. december

Læs mere

Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F CVR-nr. 24 25 61 38. Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F CVR-nr. 24 25 61 38. Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F CVR-nr. 24 25 61 38 Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2

Læs mere

Dansk Fartøjsforsikring A/S CVR-nr. 32 47 19 35. Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Dansk Fartøjsforsikring A/S CVR-nr. 32 47 19 35. Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Dansk Fartøjsforsikring A/S CVR-nr. 32 47 19 35

Læs mere

Beretning og regnskab for året 2002. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Beretning og regnskab for året 2002. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Beretning og regnskab for året 2002 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Investeringsvirksomhed 4 Dattervirksomheder i Tryg Forsikring A/S 5 Kapital

Læs mere

Årsrapport for året 2003. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2003. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2003 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Investeringsvirksomhed 5 Dattervirksomheder i Tryg Forsikring A/S 5 Kapital og ejerforhold

Læs mere

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2004 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Investeringsvirksomhed 5 Dattervirksomheder i Tryg Forsikring A/S 5 Kapital og ejerforhold

Læs mere

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2014

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2014 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12 Årsrapport 2014 Bilag 2 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12 Årsrapport 2014 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt

Læs mere

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT CVR: 15 46 59 72

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT CVR: 15 46 59 72 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT CVR: 15 46 59 72 2013 1 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAB... 10 LEDELSESPÅTEGNING... 10 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER... 11 RESULTATOPGØRELSE...

Læs mere

2010 Å R S R A P P O R T

2010 Å R S R A P P O R T ÅRSRAPPORT 2010 BORNHOLMS BRAND A.m.b.a. Indhold SELSKABSOPLYSNINGER... 2 LEDELSESBERETNING KONCERN... 3 ÅRSREGNSKAB... 10 LEDELSESPÅTEGNING... 10 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING... 11 RESULTATOPGØRELSE

Læs mere

Aros Forsikring - gensidigt forsikringsselskab

Aros Forsikring - gensidigt forsikringsselskab Aros Forsikring - gensidigt forsikringsselskab Viby Ringvej 4, 8260 Viby J CVR-nr. 35 99 27 15 Årsrapport for 2007 87. regnskabsår Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 26. april 2008.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 CONCORDIA FORSIKRING AS CVR-NR. 17 39 46 30

ÅRSRAPPORT 2014 CONCORDIA FORSIKRING AS CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2014 CONCORDIA FORSIKRING AS CVR-NR. 17 39 46 30 INDHOLD ERKLÆRINGER M.V. SELSKABSFORHOLD 5 LEDELSESPÅTEGNING 6 DE UAFHÆNGIGE REVISORERS ERKLÆRINGER 7 LEDELSESBERETNING 8 REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003 CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Henrik Christrup, advokat, formand Vagn Sørensen, koncerndirektør, næstformand Björn Bergman, direktør Ole T. Krogsgaard,

Læs mere

ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55 Årsrapport 2014

ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55 Årsrapport 2014 ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55 Årsrapport 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. april 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRINGER mv. Selskabsforhold... side 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S

Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Årsrapport 2006 Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Kommunernes Arbejdsskadeforsikring tegner lovpligtig arbejdsskadeforsikring efter Lov om arbejdsskadeforsikring for danske og grønlandske kommuner,

Læs mere