København Skagensgade Taastrup T: Odense Magnoliavej 12A 5250 Odense SV T:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "København Skagensgade Taastrup T: Odense Magnoliavej 12A 5250 Odense SV T:"

Transkript

1 Personalegoder 2017

2 København Skagensgade Taastrup T: Odense Magnoliavej 12A 5250 Odense SV T: Aarhus Stenvej 21B, Højbjerg T:

3 Indhold Forord Indledning Bagatelgrænse Administrative bøder Lønomlægning Flytteudgifter Forsikringer Fratrædelsesgodtgørelse Fri bil Fri bolig helår Fri bolig sommer Fri telefon Frikort til offentlig befordring Gaver Jubilæumsgratialer Kantineordninger Kontingenter Kritisk sygdomsforsikring Lystbåd Pakeringsplads Parkeringsplads PC er Personaleklubber tilskud til Personalelån Rabatter Reception for medarbejdere Studie- og forretningsrejse Sponsorbilletter Sociale arrangementer Sundhedsudgifter arbejdsgiverbetalte TV- og radiolicens, kabel TV/ abonnement m.v Tyverialarm Uddannelse arbejdsgiverbetalt

4 Forord Denne pjece er udarbejdet for at belyse de skattemæssige forhold omkring personalegoder i ansættelsesforhold. Reglerne gælder ligeledes for bestyrelsesmedlemmer i selskaber eller foreninger. I princippet kan det lade sig gøre at tilbyde medarbejderne alt som personalegoder mod lønomlægning. Spørgsmålet er blot, hvordan den efterfølgende beskatning af godet er. Personalegoder behandles ikke ens skattemæssigt, og denne pjece vil forsøge at give et overblik, hvordan de enkelte personalegoder skal behandles Pjecen retter sig mod arbejdsgivere og deres muligheder for at tilgodese deres medarbejdere. Vi kan henvise til vores pjecer Medlemsgoder om fagforbund/fagforeningers mulighed for udbetaling til deres medlemmer samt Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse om udbetalinger til medarbejdere på rejse. John Linnemann partner, skatte- og momschef Mobil:

5 Indledning Beskatning af indkomst foretages som udgangspunkt med hjemmel i Statsskattelovens almindelige regler. Skattepligten omfatter ud over løn i penge også tillæg i form af naturalier, såkaldte personalegoder. Personalegoder, der på arbejdspladsen har karakter af almindelig personalepleje, og for den enkelte modtager kun repræsenterer en uvæsentlig økonomisk værdi, beskattes efter praksis ikke. Personalegoder værdiansættes som hovedregel til markedsværdien på overdragelsestidspunktet. Markedsværdien er den værdi, som det må antages at koste modtageren at anskaffe godet i almindelig fri handel. Hvordan markedsværdien opgøres, afhænger af om godet har karakter af et sparet privatforbrug eller karakter af overdragelse til eje eller lån. Når godet bliver overdraget til eje, skal godet medregnes ved skatteansættelsen med et beløb, der svarer til, hvad den ansatte på overdragelsestidspunktet kan købe godet for på det frie marked. Har den ansatte lånt godet, bliver værdien opgjort til, hvad det vil koste at leje godet på det frie marked i låneperioden. Hvis godet har karakter af et sparet privatforbrug, er den skattemæssige værdi det beløb, den ansatte sparer ved ikke selv at afholde udgiften. Sparet privatforbrug er forbrug i privatsfæren, f.eks. forbrug af kost, el, telefon, transport, rejser og lignende, i modsætning til forbrug i erhvervssfæren. Mens værdiansættelsen af aktiver, der overdrages til eje eller lån, foretages med udgangspunkt i adgangen til at råde over aktivet, bliver værdiansættelsen af sparet privatforbrug foretaget med udgangspunkt i det faktiske forbrug. I Ligningslovens 16, stk. 4-6 og stk. 12 er der fastsat særlige skematiske værdiansættelsesregler for fri bil, fri telefon, sommerbolig og lystbåd, så disse goder beskattes ud fra råderetten og uden skelen til den faktiske benyttelse. Gældende for disse personalegoder er derfor, at markedsværdiansættelsen sker efter særlige fastsatte regler. Bagatelgrænse Bagatelgrænsen (2017 = kr ) omfatter alene goder, der har en vis sammenhæng med arbejdet. Af eksempler herpå er der i bemærkninger til lovforslaget nævnt følgende: Vaccination af medarbejdere Gratis mad og drikkevarer i særlige tilfælde, f.eks. i tilfælde af overarbejde Fri avis, hvis dette kan begrundes i arbejdets karakter og ud fra en konkret vurdering af den enkeltes behov for en avis Privat kørsel i tilknytning til erhvervsmæssig kørsel, når køretøjet ikke anses for egnet til privat køretøj (f.eks. værkstedsvogn, lastbil, kranvogn) Vareafprøvning af virksomhedens nye produkter Kreditkortordninger Beklædning, ønsket og betalt af arbejdsgiveren Afholdelse af ferie under eller i forlængelse af tjenesterejser Bagatelgrænsen er ikke at sidestille med et skattefrit bundfradrag, hvorfor værdien af f.eks. ovennævnte goder beskattes fuldt ud, såfremt den samle- 54

6 de værdi overstiger bagatel grænsen. Arbejdsgiver har ikke indberetningspligt. Det er medarbejderen, som selv skal oplyse beløbet på sin selvangivelse. Hvis medarbejderes kender beløbsoverskridelsen, kan medarbejderen indbetale selve overskridelsen til arbejdsgiver og på den led undgå beskatning. Indberetningspligt - Inkl kr-grænsen Arbejdsgiveren har som hovedregel pligt til at indberette alle skattepligtige personalegoder. Denne ændring i pligten har ikke ændret på, om et gode er skattepligtigt eller ej. Indberetningspligten består, uanset om godet er givet af arbejdsgiveren eller mod lønomlægning. Personalegoder, der er specifikt undtaget fra indberetningspligten: Bonuspoint på flyrejser og hotelovernatninger m.v. Firmabørnehave og firmavuggestue Privat benyttelse af faciliteter på arbejdspladsen Lejlighedsvis privat benyttelse af arbejdsredskaber Privat benyttelse af arbejdsgiverbetalt parkeringsplads i tilknytning til arbejdspladsen Bagatelgrænsegoder (kr ) Gaver der holder sig under kr grænsen Skattefri bagatelgrænse for mindre personalegoder kr. Mindre personalegoder, som er omfattet af bagatelgrænse på kr. omfatter: Mindre gaver i form af vin, blomster og chokolade Arbejdsgiverbetalt deltagelsesgebyr til et motionsløb Arbejdsgiverbetalt fitnesskort Adgang til svømmehal Årskort til zoologisk have, museum (hvis arbejdsgiver ikke er sponsor) Fribillet til sportsbegivenhed (hvis arbejdsgiver ikke er sponsor) Administrative bøder Der er indført en indberetningspligt, hvor det som udgangspunkt blive anset for at være en grov overtrædelse af skattelovgivningen, der medfører bødestraf, hvis indberetningspligten ikke overholdes. Reglerne om indberetningspligt omfatter blandt andet manglende indberetning i forhold til lønudbe talinger og personalegoder samt manglende indberetning af B-indkomst ved honorar udbetalinger. Eksempelvis vil en manglende indberetning af et personalegode som udgangspunkt blive anset som værende en overtrædelse, der medfører bødestraf, uanset om den manglende indberetning skyldes en forglemmelse fra den indberetningspligtiges side eller ej. Bødeniveauet fastsættes som udgangspunkt ud fra antallet af medarbejdere i virksomheden (pr. CVR-nummer): 1-4 ansatte: Bøde på kr ansatte: Bøde på kr ansatte: Bøde på kr ansatte: Bøde på kr ansatte: Bøde på kr Ovennævnte er som nævnt udgangspunktet fra SKAT. Det er vores opfattelse, at SKAT vil anvende de afgjorte bødesatser ved gentagne overtrædelser, samt hvis indberetningsreglerne synes bevidst overtrådt. 6 5

7 Lønomlægning Efter praksis stilles følgende betingelser for, at SKAT godkender en lønomlægning: Der skal foreligge en ændret vederlagsaftale, som indebærer en reel fremadrettet nedgang i den kontante løn. Den ændrede vederlagsaftale skal rummes inden for eventuelle overenskomster. Den aftalte lønnedgang skal løbe over en længere periode, minimum 1 år. Et allerede erhvervet krav på kontantløn kan ikke konverteres til en naturalieydelse. Arbejdsgiveren skal have en økonomisk risiko i forbindelse med lønnedgangen. Det indebærer, at medarbejderens lønnedgang skal være et på forhånd fastsat beløb, der ikke reguleres i takt med medarbejderens forbrug af naturaliegodet eller af de løbende omkostninger for arbejdsgiveren ved at stille godet til rådighed. Arbejdsgiveren skal rent faktisk stille det pågældende gode til rådighed for medarbejderne. Dette betyder, at arbejdsgiveren enten skal være ejer af godet eller være forpligtet i forhold til den eksterne leverandør af godet. Det accepteres også, at der sker en regulering af lønnen tilbage til det niveau, som lønnen var på inden aftalen om lønomlægningen. Skatterådet har accepteret, at virksomhederne kan have 2 ordninger om lønomlægning løbende i 2 forskellige perioder, f.eks. lønomlægning til internet i kalenderår og lønomlægning til øvrige personalegoder i perioden 1. juli juni. Det er ligeledes accepteret, at nyansatte medarbejdere kan indtræde i ordningen med lønomlægning på ansættelsestidspunktet i aftalens løbetid. Reglen om, at ordningen med lønomlægning skulle tilbydes alle medarbejdere, er blevet opblødt. Med flere overenskomster på samme arbejdsplads er det ikke længere et krav, at alle overenskomster giver mulighed for lønomlægning. Det er nu tilstrækkeligt at tilbyde ordningen til de medarbejdere, der har mulighed derfor. Skatterådet har afvist en ordning, hvor en - nu opsagt - medarbejder skulle anvende de seneste 2 måneders (udbetalte) løn til betaling af deltagergebyr på en MBA-uddannelse. Aftalen stred mod betingelsen om, at en allerede erhvervet kontantløn ikke kan konverteres til naturalier. Godkendte ordninger med lønomlægning Skatterådet (og tidligere Ligningsrådet) har gennem tiden bl.a. godkendt følgende lønomlægningsordninger: Fri bil Fri telefon/internet Efteruddannelse og bogudgifter Offentlig befordring/brobizz/færgetransport Sundhedsordninger 76

8 Flytteudgifter Ved forflyttelse under samme arbejdsgiver skal der ikke trækkes AM-bidrag eller A-skat, hvis arbejdsgiveren mod fremlæggelse af dokumentation (udlæg efter regning) godtgør udgifter, som medarbejderen ellers skattemæssigt set ville have haft fradragsret for, dvs.: udgifter til flytning af bohave rejseudgifter for husstanden udgifter til nødvendige installationer udgifter ved huslejetab Dokumentationen skal foreligge i form af eksterne originale bilag. Er de nævnte betingelser for udbetaling af skattefri flyttegodtgørelse opfyldt, skal godtgørelsen ikke indberettes. Udgifter til fast ejendom, herunder renteudgifter, anses ikke som huslejetab og kan derfor ikke godtgøres, uden at der skal trækkes AM-bidrag og A-skat. Det samme gælder udgifter til advokat- og mæglersalær i forbindelse med køb og salg af fast ejendom og betaler arbejdsgiveren en eller flere af disse ydelser, skal beløbet indberettes i felt 13. Hvis arbejdsgiveren yder en flyttegodtgørelse, som ikke har sammenhæng med de udgifter, der faktisk afholdes, skal der trækkes AM-bidrag og A-skat af godtgørelsen. En sådan flyttegodtgørelse skal indberettes i felt 13. Forsikringer Betaler arbejdsgiveren efter aftale med medarbejderen præmie til ikke-fradragsberettigede forsikringer, som ejes af medarbejderen, og som dækker forsikringsbegivenheder, der indtræffer i medarbejderens fritid, skal der trækkes AM-bidrag og A-skat af forsikringspræmien. Præmien skal indberettes i felt 13. Betaler arbejdsgiveren en præmie til en forsikring, som har til hovedformål at dække den risiko, der er forbundet med at arbejde for arbejdsgiveren, er der - selv om forsikringen også dækker risikoen i medarbejderens fritid - tale om et personalegode, som arbejdsgiveren ikke skal trække AM-bidrag eller A-skat af. Hvis arbejdsgiveren betaler præmie til en syge- og ulykkesforsikring, der dækker medarbejderen, men ejes af arbejdsgiveren, vil forsikringen typisk også dække medarbejderen i fritiden, men hovedformålet vil være at dække medarbejderen i arbejdstiden. Den økonomiske fordel medarbejderen får ved, at arbejdsgiveren betaler præmien, er et skattepligtigt personalegode, som arbejdsgiveren ikke skal trække AM-bidrag eller A-skat af. Derimod skal medarbejderen anføre den del af præmien, der medgår til dækning af risikoen i fritiden på selvangivelsen. Er præmien ikke opdelt, anses 50% af præmien for at vedrøre fritiden. Hvis den aftalte forsikringssum er under kr , skal medarbejderen dog ikke medtage præmien på selvangivelsen og præmien skal ikke indberettes. Indbetaler arbejdsgiveren i henhold til en kollektiv overenskomst eller individuel lønaftale præmien direkte til en gruppelivsordning eller en syge- og ulykkesforsikring, der dækker medarbejderen i fritiden, er der som udgangspunkt tale om, at en del af lønnen overenskomstmæssigt er konverteret til forsikringspræmie. 8 7

9 Arbejdsgiveren skal derfor trække AM-bidrag og A-skat af præmien, og præmien skal indberettes i felt 13. Arbejdsgiverne indbetaler i visse tilfælde pensionsbidrag for de medarbejdere, hvori der - som en ikke-adskilt del af den ellers fradragsberettigede pensionsordning - indgår en ikke fradragsberettiget gruppelivsforsikring eller en syge- og ulykkesforsikring. I disse tilfælde skal arbejdsgiveren ikke trække AM-bidrag eller A-skat af nogen del af indbetalingen. Arbejdsgiveren skal heller ikke indberette indbetalingen. Forsikringsselskabet eller pensionskassen indberetter den ikke-fradragsberettigede del af indbetalingen (gruppelivspræmien) til SKAT. AMbidraget af såvel pensionsbidraget som gruppelivspræmien indbetales af forsikringsselskabet/pensionskassen. Fratrædelsesgodtgørelse Ifølge Ligningslovens 7 U skal den del af fratrædelsesgodtgørelsen, som overstiger bundfradraget på kr , beskattes som personlig indkomst. Først derefter skal der indeholdes AM-bidrag og A-skat. Det er en betingelse for beskatningen efter disse lempelige regler, at: modtageren er ansat som medarbejder i den virksomhed, der udbetaler beløbet modtageren ophører fuldstændig med at være ansat i virksomheden, og at godtgørelsen udbetales i tidsmæssig sammenhæng med fratrædelsen i konkrete tilfælde kan det være muligt at opdele fratrædelsesgodtgørelse over 2 indkomstår. Vi anbefaler, at der søges rådgivning herom i hvert enkelt tilfælde godtgørelsen ikke træder i stedet for løn i perioden fra fratrædelsen og indtil medarbejderens opsigelsesfrist ifølge ansættelseskontrakt eller lovgivningens almindelige regler. Træder godtgørelsen i stedet for løn, anses godtgørelsen for almindelig løn, og der skal derfor trækkes AM-bidrag og A-skat af hele beløbet. Hvis modtageren i samme indkomstår fra samme arbejdsgiver får både en fratrædelsesgodtgørelse og et jubilæumsgratiale, må der samlet set kun gives ét bundfradrag ved beregningen af A-skatten. Hvis fratrædelsesgodtgørelse udbetales som en tinggave, skal der trækkes A-skat af den del af gavens værdi, der overstiger kr Der skal derimod ikke trækkes AM-bidrag af værdien. Værdien af en tinggave er virksomhedens købspris inkl. moms. Er der tale om en brugt tinggave, f.eks. en brugt bil, er værdien ikke virksomhedens købspris, men handelsværdien for virksomheden ved fratrædelsen. 98

10 Indbetales hele den skattepligtige del eller en del af fratrædelsesgodtgørelsen til en pensionsordning, som medarbejderen har fradragsret for, skal der kun trækkes AM-bidrag af den del, der udbetales direkte til medarbejderen, herunder af den skattefri del af beløbet. Fratrædelsesgodtgørelsen skal indberettes i felt 69 som et bruttobeløb, dvs. før fradrag af AM-bidrag. Er der givet tinggaver skal den del af fratrædelsesgodtgørelsen, der er givet som tinggave, indberettes i felt 71 med købsprisen inkl. moms. Indbetales en del af fratrædelsesgodtgørelsen på en arbejdsgiveradministreret pensionsordning, skal denne del indberettes i felt 70. Fri bil Stiller arbejdsgiveren bil til rådighed for medarbejderen til privat benyttelse, uden at medarbejderen betaler fuldt vederlag herfor, foreligger der et skattepligtigt personalegode. Den skattepligtige værdi for biler opgøres som 25% af beregningsgrundlaget op til kr og 20% af resten. Beregningsgrundlaget skal mindst udgøre kr Den skattepligtige værdi skal forhøjes med et miljøtillæg svarende til enten den årlige ejerafgift eller vægtafgift - begge med tillæg af 50%. Rent praktisk fordeles udgiften til enten ejerafgift eller vægtafgiften over årets 12 måneder. Miljøtillægget nedsættes ikke efter 36 måneder. Der henses ikke til den faktiske private benyttelse af firmabilen ved opgørelse af beskatningsgrundlaget, men udelukkende til om firmabil er/har været til rådighed for privat kørsel. Rådighedsperiode Er firmabilen kun til rådighed for privat benyttelse en del af året, foretages en forholdsmæssig fordeling af den skattemæssige årsværdi. Denne fordeling sker ved, at medarbejderen beskattes af firmabilens skattemæssige årsværdi fratrukket værdien af det antal hele måneder, firmabilen ikke er til rådighed for privat brug. Eksempel Er firmabil til rådighed i perioderne 1. januar - 3. maj og 20. juni december beskattes medarbejderen af 11/12 af årsværdien, da der kun sker nedsættelse med én måned, idet den mellemliggende bilfri periode er på mere end 30 dage, men mindre end 60 dage. Beregningsgrundlag nye kontra gamle biler Ved værdiansættelsen af nye firmabiler anvendes nyvognsprisen som beregningsgrundlag i 36 måneder fra anskaffelsen. Herefter udgør beskatningsgrundlaget 75% af den faktiske anskaffelsessum, tillagt eventuelle istandsættelsesomkostninger. Anskaffes bilen mere end 36 måneder efter første indregistrering (dato til dato), udgør beskatningsgrundlaget den faktiske anskaffelsessum tillagt eventuelle istandsættelsesomkostninger. 10 9

11 Det skal dog bemærkes, at beregningsgrundlaget for såvel de første 36 måneder som efterfølgende måneder ikke kan udgøre mindre end kr pr. år. Værdiberegningen Ved nyvognsprisen forstås den pris, der benyttes ved beregningen af registreringsafgiften inkl. registreringsafgift, moms, leveringsomkostninger og alt normalt tilbehør og udstyr. Ved normalt tilbehør forstås tilbehør, der forekommer i privatejede biler, herunder navigationsanlæg, men ikke særligt virksomhedstilbehør som f.eks. trækspil. Ekstraudstyr, der er undtaget fra registreringsafgiften, indgår ikke i beregningsgrundlaget for værdi af fri bil. Har arbejdsgiveren lejet eller leaset den bil, der stilles til rådighed, fastsættes værdien til den pris, arbejdsgiveren skulle have betalt, hvis bilen var blevet købt på leasingtidspunktet. Bilens værdi sættes dog altid til mindst kr Beskatning Værdien af fri firmabil er skattepligtig A-indkomst, hvorfor arbejdsgiveren løbende skal indeholde AM-bidrag og A-skat af beløbet. Såfremt medarbejderen foretager egenbetaling til arbejdsgiveren for firmabilen, skal denne egenbetaling fratrækkes den skattepligtige værdi. Afholder medarbejderen selv udgifter til benzin i forbindelse med f.eks. afholdelse af ferie, kan disse i visse situationer ligeledes fratrækkes den skattepligtige værdi. Eksempel Medarbejderen kan, når han kommer hjem fra ferie, indsamle alle de afholdte benzinudgifter/-kvitteringer. Arbejdsgiveren refunderer herefter medarbejderen de afholdte udgifter efter bilag. Medarbejderen indbetaler det refunderede beløb til arbejdsgiveren, således at arbejdsgiverens nettoudgift bliver kr. 0. Medarbejderen vil nu kunne få modregnet det betalte i den skattemæssige værdi af den frie bil, hvilket betyder, at medarbejderen i denne måned skal betale mindre i skat. Indberetnings-/selvangivelsespligt Værdien af fri firmabil indberettes i felt 19, som tillige indgår i felt 13. Såfremt medarbejderen, som har fået firmabil stillet til rådighed, ikke samtidig oppebærer lønindkomst, opkræves AM-bidrag og A-skat heraf særskilt hos medarbejderen af SKAT i forbindelse med udsendelse af årsopgørelsen. Fri bil til hovedaktionærer udloddet som udbytte Der skal ikke trækkes AM-bidrag og A-skat af fri bil udloddet som udbytte til hovedaktionærer. Hovedaktionærer får imidlertid beskattet den fri bil som personlig indkomst og skal tillige betale AM-bidrag af værdien. SKAT beregner AM-bidrag og A-skat i forbindelse med udsendelsen af årsopgørelsen. Værdien af fri bil udloddet som udbytte til hovedaktionærer skal indberettes i felt 36. Der skal tillige anføres en kodeværdi 61 i felt 68. Værdien fastsættes efter samme regler som for medarbejdere, men der gælder ingen overgangsregler for værdiansættelsen. Betalt brobizz Udgifter til transporten mellem sædvanlig bopæl og arbejde er som udgangspunkt private udgifter, som arbejdsgiveren ikke kan godtgøre skattefrit. Men er passage over enten Storebælts- eller Øresundsbroen påkrævet for at komme fra sædvanlig bopæl til arbejdsstedet, er arbejdsgiverens betaling af brobizz ikke skattepligtig 11 10

12 for medarbejderen, såfremt der ikke tages fradrag for passagen som ligningsmæssigt befordringsfradrag. Ved kørsel i egen bil kan der foretages befordringsfradrag for kørsel mellem sædvanlig bopæl og arbejde efter de almindelige regler inkl. for de kilometer, der køres over broen. Ved kørsel i firmabil i forbindelse med erhvervsmæssig kørsel eller kørsel sædvanlig bopæl - arbejde skal der ikke ske yderligere beskatning. Arbejdsgiverbetalt brobizz, der anvendes til anden privat kørsel end kørsel sædvanlig bopæl - arbejde, er skattepligtig for medarbejderen. Den skattepligtige værdi udgør det beløb, som medarbejderen selv skulle have betalt for kørsel over broen. Selv om medarbejderen har fri bil, skal der alligevel ske beskatning af den sparede udgift, fordi udgiften til brobizz ikke er en del af bilens driftsudgifter og derfor ikke er indeholdt i beskatningen af fri bil. Betalt færgetransport Medarbejderen skal ikke beskattes af arbejdsgiverbetalt færgetransport, der udelukkende bruges i forbindelse med kørsel sædvanlig bopæl - arbejde, uanset om kørslen sker i egen bil eller firmabil. Prisen på dagsbeviser er: Totalvægt maks kg kg Virksomheden har trukket hele momsbeløb fra med køb/leje kr. 225 kr. 185 Virksomheden har ikke trukket hele momsbeløbet fra ved køb/leje kr. 185 kr. 185 Hvis arbejdsgiver afholder udgiften til dagsbeviset, vil beløbet være skattepligtig A-indkomst, hvoraf der skal indeholdes AM-bidrag og A-skat. Beløbet indgår således i felt 13 i e-indkomst. Ovennævnte beløb indeholder også arbejdsgiverens udgift til brændstof. Medarbejderen har følgelig ikke fradragsret for udgifterne til færgetransporten. En eventuel lønomlægning mod at få betalt færgetransport i forbindelse med kørsel sædvanlig bopæl - arbejde stillet til rådighed anses ikke som egenbetaling, og der vil stadigvæk ikke være fradragsret for færgetransporten. Gulpladebiler - lånt af arbejdsgiveren SKAT har åbnet for muligheden for at købe dagsbeviser, der giver ret til at køre privat i en gulpladebil med en totalvægt på op til 4 ton. Dagsbeviserne gælder i et døgn fra klokken 00:00 til 23:59 og skal købes mindst 1 time før den private kørsel påbegyndes, betales med dankort og dokumentationen (udskrift fra SKAT) skal medbringes i bilen. Endelig kan der i alt ikke købes mere end 20 dagsbeviser pr. bil pr. kalenderår

13 Fri bolig helår Medarbejdere - der har fri bolig stillet til rådighed af deres arbejdsgiver - beskattes, såfremt der ikke betales leje eller betales en leje, som ligger under den faktiske markedsleje. Medarbejderen beskattes af forskellen mellem den faktiske betalte leje og markedslejen. Fraflytningspligt Hvis der til helårsboligen, som medarbejderen har fået stillet til rådighed, ikke er knyttet bopælspligt, men fraflytningspligt ved ansættelsens ophør, gives et nedslag på 10% i markedslejen. pengeløn før AM-bidrag, A-skat og evt. pensionsbidrag). Maksimumbeløbet skal dog mindst beregnes som 15% af kr /12 måneder. Indberetnings-/selvangivelsespligt Skatteværdien af fri helårsbolig til medarbejdere (ikke direktør m.fl.) beskattes som B-indkomst og skal indberettes af arbejdsgiveren i felt 50 Værdi af fri helårsbolig. Hvis arbejdsgiveren selv lejer boligen, der stilles til rådighed for den ansatte, anvendes den leje, som arbejdsgiveren betaler, hvis der er tale om et lejeforhold mellem uafhængige parter (reel markedsleje). Hvis arbejdsgiveren ikke selv betaler leje, skal arbejdsgiveren finde markedslejen ved for eksempel at se på lejen i lignende boliger i området. El, vand, varme m.v. Såfremt arbejdsgiveren ud over den fri bolig tillige betaler for udgifter af privat karakter, dvs. udgifter, der normalt afholdes af lejeren, f.eks. el, vand, varme m.v., skal den faktiske betaling herfor ligeledes beskattes hos medarbejderen. Hvis arbejdsgiveren betaler el, varme og lignende, skal dette beskattes hos medarbejderen med den faktiske værdi. Bopæls- og fraflytningspligt Såfremt der til helårsboligen, som medarbejderen har fået stillet til rådighed, er knyttet såvel bopæls- som fraflytningspligt, gives et nedslag på 30% i markedslejen. Hvis arbejdsgiveren betaler el, varme og lignende, skal dette beskattes hos medarbejderen med den faktiske værdi. Det skattepligtige beløb efter nedslaget på 30% kan dog højst udgøre et maksimumbeløb, svarende til 15% af medarbejderens pengeløn (sædvanlig Særregler - hovedaktionærer, direktører og andre medarbejdere med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform Ovennævnte regelsæt finder ikke anvendelse for hovedaktionærer og direktører m.v. Såfremt der stilles fri bolig til rådighed for denne persongruppe, bedes den daglige revisor kontaktes for nærmere information

14 Fri bolig sommer Sommerbolig dækker over alle boliger, der har karakter af fritidsboliger (f.eks. sommerhus, fjeldhytte, ferielejlighed og lign.). Værdiansættelse i et medarbejderforhold sker - som omtalt i indledningen - efter skematiske værdiansættelsesregler, således at den skattepligtige værdi opgøres til en procentdel af sommerboligens værdi. Sommerboliger, der er beliggende i Danmark, værdiansættes med udgangspunkt i den offentlige ejendomsvurdering pr. 1. oktober i året forud for brugsåret. Er sommerboligen derimod beliggende i udlandet, sker værdiansættelsen med udgangspunkt i et skøn over boligens værdi pr. 1. januar i brugsåret. For ugerne udgør den skattepligtige værdi 0,5% pr. uge af ejendomsværdien. For årets øvrige uger udgør den skattepligtige værdi 0,25% pr. uge af ejendomsværdien. Er sommerboligen til rådighed mindre end en uge, foretages en forholdsmæssig fordeling op til nærmeste hele antal døgn. Er sommerboligen f.eks. kun til rådighed 6 timer en dag, værdiansættes råderetten, som om boligen har været til rådighed hele døgnet. Betaler medarbejderen i brugsåret arbejdsgiveren for råderetten, nedsættes den skattepligtige værdi af sommerboligen med det betalte beløb. Indberetnings-/selvangivelsespligt Den skattepligtige værdi af sommerbolig - stillet til rådighed i Danmark eller i udlandet - beskattes som B-indkomst og skal indberettes af arbejdsgiveren i felt 51 Værdi af fri sommerbolig. Særregler - hovedaktionærer, direktører og andre medarbejdere med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform Hovedaktionærer, direktører og andre medarbejdere med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform skal betale både AM-bidrag og A-skat af værdien af opholdet i en sommerbolig, som selskabet ejer. De pågældende anses som udgangspunkt for at have rådighed over huset hele året, og værdien af råderetten ansættes til 16,25% af ejendommens værdi, fordi beskatningsgrundlaget fastsættes med udgangspunkt i de samme takster, som gælder for almindelige ansatte. Eventuelle egenbetalinger til selskabet fratrækkes den beregnede værdi. Hvis sommerhuset er stillet til rådighed for flere hovedaktionærer, direktører m.fl., skal værdien fordeles ligeligt mellem parterne uanset den indbyrdes brug af huset. Fri telefon Beskatning af fri telefon sker med kr årligt. Beskatningen foretages forholdsmæssigt, såfremt medarbejderen kun har haft rådighed over telefonen i en del af året - dog min. 1 måned. Ved fri telefon forstås fastnet- eller mobiltelefoner, inkl. oprettelse-, abonnements- og forbrugsudgifter samt anskaffelse af selve telefonen. Man kan som arbejdsgiver kun stille én fri telefon til rådighed for medarbejderen medmindre der er en åbenlys begrundelse for, at medarbejderen får stillet mere end en telefon til rådighed. Arbejdsgiveren kan alene stille fri telefon til rådighed for medarbejderen

15 Medarbejderens husstand kan benytte den fri telefon, men må ikke være stillet til rådighed for denne. Der må imidlertid ikke være tale om, at arbejdsgiveren direkte stiller goderne til rådighed for medarbejderens ægtefælle, børn, venner mv. Arbejdsgiverens betaling af goder, herunder fri telefon, som stilles til rådighed for øvrige personer i medarbejderens husstand eller vennekreds, er skattepligtige for medarbejderen udover dennes beskatning af f.eks. egen fri telefon. Værdiansættelsen af goderne, der stilles til rådighed for øvrige personer sker efter de almindelige regler i Ligningslovens 16, stk. 1. Medarbejderen skal således også beskattes af markedsværdien af de goder, der stilles til rådighed for andre i husstanden eller vennekredsen. Det er rådigheden over telefonen til privat brug, der udløser beskatning. Telefonen formodes at være til privat brug, hvis medarbejderen tager den med hjem. En arbejdsgiverbetalt fastnettelefon vil altid blive anset for at være til privat brug. For at afkræfte denne formodning skal der være indgået en tro og loveerklæring mellem medarbejderen og arbejdsgiveren om, at telefonen er en arbejdstelefon, der kun anvendes erhvervsmæssigt. Arbejdsgiveren skal føre kontrol med, at aftalen overholdes. Kontrollen kan udføres ved at konstatere, om telefonregningen er større end forventet eller sammenlignet med andre. Tro og love-erklæringen kan hentes på SKAT.dk. Enkeltstående private opkald vil ikke udløse beskatning, og dette gælder også i de tilfælde, hvor der er indgået en tro og love-erklæring. Ved vurderingen af, om telefonen kun bruges til enkeltstående opkald, ses på medarbejderens brug, at brugen af telefonen ikke erstatter en privat telefon. Er telefonen stillet til rådighed ved lønomlægning, kan ovenstående formodning ikke afkræftes. Dermed vil der skulle ske beskatning af fri telefon. Fri datakommunikation Fri datakommunikation beskattes ikke, såfremt der er adgang til arbejdsgiverens netværk. Ordet netværk skal forstås i bred forstand - medarbejderen skal have adgang til samme programmer og dokumenter som på arbejdspladsen. Det er ikke nok at have adgang til mails, kalender og arbejdsgiverens hjemmeside. Både telefon og datakommunikation Har medarbejderen både telefon og datakommunikation til rådighed, vil rådigheden over fri telefon udløse beskatning på kr uanset om der også er fri datakommunikation stillet til rådighed. Flere af samme gode Der skal en reel arbejdsmæssig begrundelse til, hvis medarbejderen skal have flere af samme goder stillet til rådighed. Ægtefællerabat Der gives en ægtefællerabat på beskatningen af fri telefon med 25% hos hver ægtefælle, hvis ægtefællerne er samlevende ved årets udgang. Det er dog en betingelse, at ægtefællerne tilsammen har en skattepligtig værdi af fri telefon på minimum kr i året, hvor rabatten ønskes. Rabatten beregnes automatisk af SKAT på årsopgørelsen. Indberetning-/selvangivelsespligt Værdien af fri telefon er AM-bidragspligtig og A-skattepligtig og skal løbende indberettes i felt

16 Frikort til offentlig befordring Som ved beskatning af fri firmabil er det adgangen til fri transport og ikke den faktiske benyttelse, der beskattes. Beskatning af transporten mellem sædvanlig bopæl og arbejde finder dog kun sted, såfremt der foretages befordringsfradrag for denne strækning, og herefter med et beløb, svarende til dette befordringsfradrag. I den forbindelse gøres opmærksom på, at såfremt en medarbejder med frikort til offentlig transport hellere vil transporteres på anden måde, f.eks. bil, finder beskatning af frikortet alligevel sted, såfremt der foretages befordringsfradrag. I dette tilfælde er det derfor nødvendigt at fraskrive sig adgangen til frikortet ved at aflevere dette retur til arbejdsgiveren for at undgå beskatning. Hvis de offentlige transportmidler på strækningen ikke kører på det pågældende tidspunkt, fordi medarbejderens transport mellem sædvanlig bopæl - arbejde sker inden første eller sidste afgang, kan medarbejderen tage befordringsfradrag uden af skulle beskattes af værdien af fri befordring for denne strækning. Der foreligger ikke krav til arbejdsgiveren om at kontrollere medarbejderens anvendelse af f.eks. det arbejdsgiverbetalte månedskort, men kortet må kun dække strækningen mellem sædvanlig bopæl og arbejde. Anvender medarbejderen også kortet i fritiden, er det medarbejderen, som selv vil skulle selvangive værdien af den private anvendelse. Indberetningspligt Arbejdsgiveren skal indberette med et kryds i felt 63 Frikort til offentlig befordring. Gaver Beskatningen og indberetningspligten af gaver afhænger af værdien af gaven samt om den udbetales som kontanter eller som tinggave. I 2011 blev indført en bagatelgrænse for gaver fra arbejdsgiver til med arbejderne. Dermed kan en arbejdsgiver give sine medarbejdere gaver op til kr samlet i løbet af kalenderåret uden at skulle indberette gaverne. Julegaver fra arbejdsgiveren medregnes i kr. grænsen. Julegaver til maksimalt kr. 800 bliver dog ikke skattepligtige. Eksempel: Arbejdsgiveren giver en julegave på kr I årets løb har medarbejderen fået smågaver til en samlet værdi på kr Medarbejderen bliver skattepligtig af smågaverne til kr Arbejdsgiveren giver en julegave på kr I årets løb har medarbejderen fået smågaver til en samlet værdi på kr Medarbejderen bliver skattepligtig af hele beløbet på kr Det er ikke et krav, at personalegoderne er til brug for arbejdet. Goderne må dog ikke kunne konverteres til kontanter (f.eks. et gavekort)

17 1.100 kr.-grænsen gælder for medarbejderen - uanset antallet af arbejdsgivere. Såfremt der skal indberettes, så skal indberetning ske som B-indkomst uden arbejdsmarkedsbidrag i felt 55. Lejlighedsgaver i form af kontanter eller gavekort er skattepligtige uanset beløbet. Gaver i form af kontanter er altid skattepligtige - uanset beløbets størrelse. Flere gaver til en samlet værdi over bagatelgrænsen, hvoraf ingen har en styk-værdi over kr , er selvangivelsespligtig for medarbejderen. Arbejdsgiveren skal kun indberette mindre personalegoder, hvis værdien af det enkelte gode overstiger kr Der skal ikke foretages indberetning, selv om værdien samlet set overstiger kr årligt. Det vil med andre ord sige, at arbejdsgiveren kun skal holde øje med, om enkeltgaver har en værdi over kr og så indberette. Lejlighedsgaver Efter almindelig praksis beskattes lejlighedsgaver ikke. Lejlighedsgaver er almindelige gaver, der markerer en privat mærkedag, eksempelvis i forbindelse med fødselsdag, barnedåb, konfirmation, bryllup, uddannelse og lignende. En forudsætning for skattefriheden er dog, at lejlighedsgaven ikke overstiger, hvad der almindeligvis anses for passende. SKAT har ikke fastsat nogen beløbsgrænse for passende, men Skatterådet har i enkelte tilfælde afgjort, at lejlighedsgaver til en værdi af julegavebeløbet var skattefrie (SKM SR). Gevinster ved lotterier Gevinster vundet ved et lotteri eller lodtrækning hos en arbejdsgiver vil være skattepligtig indkomst for medarbejderen. Lotterier, der alene udbydes til en begrænset kreds, vil aldrig kunne omfattes af Lov om spil. Jubilæumsgratiale Ifølge Ligningslovens 7 U skal den del af jubilæumsgratialet, som overstiger bundfradraget på kr , beskattes som personlig indkomst. Først derefter skal der indeholdes AM-bidrag og A-skat. For at kunne anvende den lempeligere beskatning af gratialet skal følgende betingelser være opfyldt: Der skal være tale om et ansættelsesforhold. Gratialet kan kun udbetales i forbindelse med medarbejderens jubilæum ved minimum 25 års ansættelse og herefter ved 35 års, 40 års, 45 års, 50 års eller 60 års ansættelse. Gratiale kan udbetales i forbindelse med virksomhedens jubilæum. Herved skal forstås, at virksomheden har bestået i 25 år eller et antal år, der er deleligt med 25. Gratialets størrelse skal være det samme til alle fuldtidsmedarbejdere

18 Ydes der i forbindelse med et jubilæum en tinggave, behandles denne skattemæssigt som nævnt under fratrædelsesgodtgørelse. Jubilæumsgratialet skal indberettes i felt 69 som et bruttobeløb, dvs. før fradrag af AM-bidrag. Er der givet ting gaver, skal den del af jubilæumsgratialet, der er givet som ting gave, indberettes i felt 71 med købsprisen inkl. moms. Indbetales en del af jubilæumsgratialet på en arbejdsgiveradministreret pensionsordning, skal denne del indberettes i felt 70. Kantineordninger Medarbejdere, som får hel eller delvis gratis frokost i arbejdsgiverens kantine, er principielt skattepligtige af værdien heraf med et beløb, svarende til besparelsen i privatforbruget. SKAT har fastsat en grænse på kr. 15 pr. dag for et standardmåltid uden drikkevarer og kr. 20 pr. dag inkl. drikkevarer. Hvis medarbejdernes betaling er under denne minimumspris, så er arbejdsgiveren indberetningspligtig af markedsværdien (kostprisen) af måltidet. Ydes fri kost kun i begrænset omfang og i særlige tilfælde, f.eks. i tilfælde af overarbejde, omfattes dette gode af bagatelgrænsen (2017 = kr ). For køkken- og serveringspersonale, private sygeplejersker, sygehuspersonale, medhjælpere ved landbrug og hushjælp har Skatterådet fastsat takster for fri kost, hvorfor der for disse grupper ikke skal henses til det faktisk sparede privatforbrug. Indberetnings-/selvangivelsespligt Arbejdsgiveren har ikke indberetningspligt, hvorfor medarbejderen skal selvangive værdien som B-indkomst, såfremt besparelsen skønnes at være væsentlig. Værdi af fri kantine skal indberettes i felt 55 med angivelse af værdi. Kontingenter Hvis virksomheden betaler medarbejderens kontingenter til f.eks. fagforeninger og interesseforeninger, skal virksomheden beregne AM-bidrag og A-skat af kontingentet. Kontingenter, som arbejdsgiveren betaler for medarbejderen, skal indberettes i felt 13. Hvis virksomheden tegner et kollektivt firmakontingent til en forening, hvis aktiviteter medarbejderen frit kan deltage i, skal der ikke trækkes AMbidrag eller A-skat af kontingentet. Værdien skal heller ikke indberettes

19 Kritisk sygdomsforsikring Det er muligt at forsikre sig i tilfælde af nærmere definerede kritiske sygdomme. Forsikringen giver ret til at få udbetalt en aftalt sum, der kan anvendes efter eget ønske. Af kritiske sygdomme kan bl.a. nævnes kræft, blodprop i hjertet, større organtransplantationer samt nyresvigt. Den konkrete dækning fremgår af forsikringspolicen. Forsikring ved kritisk sygdom kan både tegnes af arbejdsgiveren og af den forsikrede selv. Betaler arbejdsgiveren præmien, beskattes den forsikrede af præmien på samme måde som en lønindtægt, og arbejdsgiveren har fradrag for præmien. Efter vores opfattelse skal indberetningen ske løbende - ligesom præmie til gruppelivsforsikringer. Betaler den forsikrede selv præmien, er der ingen fradragsret for den betalte præmie. Den udbetalte forsikringssum er skatte- og afgiftsfri. Lystbåd Lystbåd dækker over alle både, der kan anvendes i fritidsøjemed. Værdiansættelse i et medarbejderforhold sker som omtalt i indledningen efter skematiske værdiansættelsesregler, så den skattepligtige værdi opgøres til en procentdel af bådens værdi. Den skattepligtige værdi af lystbåden opgøres med udgangspunkt i bådens anskaffelsessum inkl. moms og levering. Den skattepligtige værdi udgør 2% pr. uge af ovenstående værdi. Betaler medarbejderen i brugsåret arbejdsgiveren for råderetten, nedsættes den skattepligtige værdi af lystbåden med det betalte beløb. Indberetnings-/selvangivelsespligt Skatteværdien af fri lystbåd til medarbejdere beskattes som B-indkomst og skal indberettes af arbejdsgiveren i felt 52 Værdi af fri lystbåd. Særregler - hovedaktionærer, direktører og andre medarbejdere med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform Hovedaktionærer, direktører og andre medarbejdere med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform, som har rådighed over en lystbåd, som selskabet ejer, skal betale både AM-bidrag og A-skat af værdien af råderetten. De pågældende anses som udgangspunkt for at have rådighed over båden hele året, og værdien af råderetten ansættes til 2% pr. uge af bådens anskaffelsessum inkl. moms og levering. Eventuelle egenbetalinger til selskabet fratrækkes den beregnede værdi. Hvis båden er stillet til rådighed for flere hovedaktionærer, direktører m.fl., skal værdien fordeles ligeligt mellem parterne uanset den indbyrdes brug af båden

20 Pakeringsplads Parkeringsplads, som stilles til rådighed af arbejdsgiveren, er fritaget for beskatning, uanset om parkeringspladsen er på arbejdsgiverens ejendom, eller om udgiften til parkeringsplads betales af arbejdsgiveren ved f.eks. refusion af parkometerafgift. Skattefriheden af godet bevirker, at dette ikke indgår i bagatelgrænsen. Stiller arbejdsgiveren et parkeringskort til rådighed for sine medarbejdere under hensyn til arbejdets udførelse, vil medarbejderen ikke skulle beskattes heraf. Arbejdsgiveren skal ikke indberette til skattemyndighederne, at han har stillet parkeringskort til rådighed for sine medarbejdere til brug for arbejdet. Værdien af en eventuel privat benyttelse af parkeringskortet skal medarbejderen selv medtage på selvangivelsen, såfremt der er tale om et væsentligt beløb. PC er Privat brug af en pc med sædvanligt tilbehør stillet til rådighed til brug for arbejdet, beskattes ikke. Ved sædvanligt tilbehør forstås almindeligt forekommende tilbehør, såsom skærm og printer af almindelig størrelse og standard. En tablet - f.eks. ipad - bliver af SKAT betragtet som en pc - og ikke en telefon. Modsat betragtes en iphone som en telefon - og ikke en pc. Stiller arbejdsgiveren tilbehør til pc en til privat rådighed uden selve pc en, vil tilbehøret ikke blive omfattet af skattefriheden. Der vil i stedet skulle ske beskatning svarende til markedslejen. Det samme gælder, hvis pc inkl. tilbehør stilles til rådighed uden arbejdsmæssig begrundelse. Flere af samme gode Der skal en reel arbejdsmæssig begrundelse til, hvis medarbejderen skal have flere af samme goder stillet til rådighed. PC ved lønomlægning Hvis medarbejderen kompenserer arbejdsgiveren i form af lønomlægning, vil medarbejderen skulle medregne et beløb, svarende til 50% af pc ens nypris til den skattepligtige indkomst i de år, hvor pc en er til rådighed - typisk i 3 år. Dette svarer til værnsreglen fra før multimediebeskatningen

21 Personaleklubber tilskud til Som udgangspunkt er medarbejderne skattepligtige af arbejdsgiverens betaling af aktiviteterne i personaleklubben. Dette gælder dog ikke, hvis 1. tilskuddet fra arbejdsgiveren er uden væsentlig værdi, og aktiviteten stilles til rådighed på arbejdspladsen som led i almindelig personalepleje, eller 2. tilskuddet ikke reelt er stillet til rådighed af arbejdsgiveren. Det er ikke muligt at sætte et fast beløb for uden væsentlig værdi, men SKAT har tidligere afgjort, at grænsen går ved kr for en sundhedsundersøgelse. Endvidere anses arbejdsgiverens tilskud normalt ikke for at være af væsentlig værdi, hvis medarbejderen betaler et tilsvarende beløb i kontingent. Dog må arbejdsgiverens betaling ikke være af væsentlig værdi. SKAT har i styresignal fra juni 2011 oplyst, at et tilskud fra arbejdsgiveren på kr årligt efter deres opfattelse er af væsentlig værdi, også selv om medarbejderen betaler et tilsvarende kontingent. Godet anses ikke reelt for stillet til rådighed af arbejdsgiveren, hvis denne ikke har nogen indflydelse på, hvorledes tilskuddet bliver anvendt. Modsat hvis arbejdsgiveren har bestemmende indflydelse i personaleklubben. Arbejdsgiveren har indberetningspligt af de ydede skattepligtige tilskud, medmindre tilskuddet anses for at være af uvæsentlig værdi. Særligt omkring udlodninger fra kunstforeninger Som udgangspunkt er udlodninger fra kunstforeninger skattepligtig indkomst ud fra den subjektive værdi for modtageren. Modtageren kan fratrække årets kontingent i denne subjektive skattepligtige værdi. Modtageren har selvangivelsespligt, da kunstforeningen typisk ikke vil være skattepligtig efter Fondsbeskatningsloven og dermed ikke indberetningspligtig. Personalelån Et personalelån kan ydes såvel rentefrit som mod betaling af en på gældsstiftelsestidspunktet fastsat rente. Såfremt lånet forrentes med en rente, der er lavere end renten på almindelige markedsvilkår eller slet ikke forrentes, beskattes medarbejderen af den opnåede rentefordel. Udgangspunktet for beskatningen er værdien af forskellen mellem den betalte rente og referencerenten efter lov om finansiel virksomhed. Referencerenten har i hele 2016 været fastsat til 0 %. Den aktuelle referencerente kan findes på følgende link: finanstilsynet.dk/da/tal-og-fakta/ Oplysninger-for-virksomheder/Rentetil-beregning-af-reserver.aspx Hvis den betalte rente er lavere end referencerenten, men svarer til de almindelige markedsvilkår eller modsvarer arbejdsgiverens omkostninger, sker der ikke beskatning

22 For medarbejdere i finanssektoren skal der kun ske beskatning, hvis lånet er ydet til en lavere rente, end hvad der svarer til arbejdsgiverens omkostninger (kostprisen for de penge, der udlånes) i forbindelse med lånet. Ved eventuel eftergivelse af et personalelån skal det eftergivne beløb tillægges den indkomst, som arbejdsgiveren skal trække AM-bidrag og A-skat af. Indberetnings-/selvangivelsespligt Såfremt rentefordelen på personalelånet er skattepligtigt, skal arbejdsgiveren indberette dette med et kryds i felt 55 Værdi af andre personalegoder. Medarbejderen skal selv selvangive rentefordelen som B-indkomst, hvoraf der ikke skal betales AM-bidrag. Rabatter Der skal ikke beregnes AM-bidrag eller A-skat af rabatter, som en arbejdsgiver yder til medarbejderne, ligesom rabatten ikke skal indberettes. Rabatten vil dog være skattepligtig for medarbejderen, hvis den overstiger arbejdsgiverens avance og skal selvangives af medarbejderen. Skatten af rabatten opkræves i forbindelse med udsendelsen af årsopgørelsen. Betaler arbejdsgiveren et gebyr til en anden virksomhed for at administrere en rabatkortordning for medarbejderne, er der tale om et skattepligtigt gode for den enkelte medarbejder. Arbejdsgiveren skal beregne AM - bidrag og A-skat af administrationsgebyret samt indberette dette i felt 56. Reception for medarbejdere Indledningsvis kan vi oplyse, at udgifter afholdt til medarbejderreceptioner kun i ganske få og ekstreme tilfælde beskattes hos medarbejderen. Dette skyldes bestemmelsen om, at såfremt receptionen ud over at markere en privat mærkedag tillige har en konkret forretningsmæssig begrundelse for arbejdsgiveren, vil receptionen i de fleste tilfælde være skattefri for medarbejderen. Af hensyn, der skal tages med ved vurderingen om skattepligt eller ikke, kan vi ud over den forretningsmæssige begrundelse bl.a. nævne følgende: Indbydelsens indhold og form Receptionen åben for offentligheden Er der efter traktementets omfang, pris og servering alene tale om mindre servering Antallet af familie og venner i forhold til personer med tilknytning til arbejdsgiverens aktiviteter 22 21

23 Studie- og forretningsrejse Ved foretagelse af forretningsrejser og studierejser m.v. opstår spørgsmålet om, hvorvidt medarbejdere og hovedaktionærer m.v. skal beskattes heraf. Som udgangspunkt gælder, at medarbejdere og hovedaktionærer m.v., der foretager en rejse på vegne af arbejdsgiveren/virksomheden og betalt af arbejdsgiveren/virksomheden, ikke er skattepligtige heraf, såfremt der er tale om egentlig forretningsrejse. Skattemyndighederne har dog ændret holdning, således at selv om et kursus afholdes på et almindeligt turiststed i udlandet, kan kursets indhold sagtens være fagligt begrundet. Efter praksis anvendes begrebet et ikke ubetydeligt turistmæssigt islæt ved vurdering af, om beskatning af privat del skal finde sted. Værdiansættelse af den skattepligtige private andel For medarbejdere sker værdiansættelsen og beskatningen med udgangspunkt i godets (den private del) markedsværdi jfr. Ligningslovens 16, stk. 3. Arbejdsgiveren har ikke indberetningspligt, men medarbejderen har selvangivelsespligt. Kombinationsrejser Hvor en forretningsrejse kombineres med ferie, f.eks. en forretningsrejse til Rom efterfulgt af ferie samme sted, skal der ske beskatning af ferierejsens værdi efter samme regelsæt som nævnt ovenfor vedrørende medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer m.v. Skattefriheden gør sig ligeledes gældende for studierejser af generel karakter, hvis formål primært tilgodeser arbejdsgiverens/virksomhedens interesser. Har studierejsen derimod karakter af hel eller delvis ferie, fordi denne indeholder et turistmæssigt islæt, beskattes rejsedeltageren af den private del af rejsen. Den skattepligtige værdi er at betragte som B-indkomst, hvoraf der ikke skal betales AM-bidrag. For medarbejdere gælder dog, at en forlængelse af forretningsrejsen med ferie er omfattet af den skattefri bundgrænse for personalegoder (2017 = kr ), såfremt forlængelsen ikke medfører en merudgift for arbejdsgiveren. Sponsorbilletter Medarbejdere, der modtager fribilletter til sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, skal ikke beskattes, hvis fribilletterne er modtaget fra arbejdsgiveren. Fribilletten kan også være sæson- eller årskort. Det er dog en betingelse for skattefriheden, at arbejdsgiveren er sponsor, og at sponsoratet ikke er indgået for at opnå fribilletterne, men for den reklameværdi det måtte have. Ved koncernforhold er det vigtigt, at alle selskaber deltager i sponsoraftalen, så alle selskaber kan betragtes som arbejdsgiver

24 Skattefriheden gælder uanset det årlige antal fribilletter samt evt. medfølgende mad og drikke som led i arrangementet. Betaler arbejdsgiver for transporten til arrangementet eller er der eventuelt inkluderet transport- eller rejseudgifter i fribilletten, er medarbejderen skattepligtig af værdien af transporten. Sociale arrangementer Firmafester for arbejdsgiverens medarbejdere, hvor arbejdsgiveren afholder alle udgifter, er ikke skattepligtige for deltagerne. Sundhedsudgifter arbejdsgiverbetalte Skattemæssige aspekter Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter er under nogle nærmere omstændigheder skattefrie for medarbejderne. Hvis arbejdsgiveren har valgt at tegne en sundhedsforsikring, er præmien for denne forsikring skattepligtig indkomst for medarbejderen. Dette gælder uanset, om betalingen sker som et led i en generel ordning eller hvis arbejdsgiveren vælger kun at betale for enkelte medarbejdere. Det er alene præmien, der er skattepligtig indkomst for medarbejderne - og ikke de behandlinger, der dækkes af forsikringen. Flere udbydere af sundhedsforsikringer har foretaget en opdeling af præmien i en arbejdsrelateret del og en privat del samt udstedt forsikringspolice for hver del af præmien. I sådanne tilfælde er alene den private præmie skattepligtig indkomst for medarbejderen. Præmien er A-indkomst med indeholdelse af AM-bidrag og skal indberettes i felt 26. Om beskatningen og indberetningen skal ske løbende eller en gang årligt afhænger af, om sundhedsforsikringen dækker, så længe medarbejderen er ansat eller for en fast periode. Hvis forsikringen alene dækker, så længe medarbejderen er ansat hos arbejdsgiveren, skal beskatning og indberetning ske løbende. Hvis forsikringen dækker for en fastsat periode uanset ansættelsesperioden, så skal beskatningen og indberetningen ske på betalingstidspunktet af forsikringspræmien. En lang række sundhedsforsikringer har sammenhæng med en firmapensionsordning, hvortil arbejdsgiveren indbetaler. I sådanne tilfælde kender arbejdsgiveren ikke prisen på sundhedsforsikringen. I disse tilfælde - altså i tilfælde, hvor sundhedsforsikringen indgår som en ikke adskilt del af en pensionsordning - er det forsikringsselskabet/pensionskassen, som skal indeholde AM-bidrag og indberette præmien til SKAT. Behandling for misbrug af medicin, alkohol eller andre rusmidler samt rygeafvænning Arbejdsgiverbetaling af ovenstående behandlinger/afvænning er skattefrit for medarbejderen. Det er uden betydning, om arbejdsgiveren direkte betaler selve behandlingsudgiften eller indirekte betaler i form af en forsikringspræmie eller ved ydelse af et rentefrit lån til medarbejderen. Skattefriheden er betinget af, at der foreligger en skriftlig lægeerklæring om, at medarbejderen har 24 23

FORORD...5 NYT I 2014...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.100 KR.S GRÆNSEN...8. Administrative bøder...

FORORD...5 NYT I 2014...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.100 KR.S GRÆNSEN...8. Administrative bøder... INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 NYT I 2014...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.100 KR.S GRÆNSEN...8 Administrative bøder...9 LØNOMLÆGNING... 10 FLYTTEUDGIFTER... 11 FORSIKRINGER...

Læs mere

Personalegoder Personalegoder.indd 1 11/01/

Personalegoder Personalegoder.indd 1 11/01/ Personalegoder 2013 Indhold FORORD...5 NYT I 2013...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.000 KR.S GRÆNSEN...8 Nye administrative bøder...9 LØNOMLÆGNING...9 FLYTTEUDGIFTER... 11

Læs mere

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012 1 INDHOLD FORORD...5 NYT I 2012...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.000 KR.S GRÆNSEN...8 LØNOMLÆGNING... 10 FLYTTEUDGIFTER... 12 FORSIKRINGER... 12 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...

Læs mere

Revisionsinstituttet I personalegoder I januar 2011 INDHOLD

Revisionsinstituttet I personalegoder I januar 2011 INDHOLD 2011 INDHOLD FORORD...1 NYT I 2011...2 INDLEDNING...3 BAGATELGRÆNSE...4 INDBERETNINGSPLIGT...4 KONTANTLØNNEDGANG...5 FLYTTEUDGIFTER...6 FORSIKRINGER...7 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...8 FRI BIL...9 FRI BOLIG

Læs mere

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Personalegoder Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Forord Gratis guide til selvstændige om personalegoder Denne guide udgives af Salary og er den første i en række af værdifulde guides

Læs mere

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011)

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011) Fra 1. januar 2010 har arbejdsgiver pligt til som hovedregel at indberette alle skattepligtige personalegoder. På de følgende sider er beskrevet nogle af de almindelig forekomne personalegoder. Der er

Læs mere

Revisionsinstituttet I medlemsgoder I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE

Revisionsinstituttet I medlemsgoder I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE MEDLEMSGODER 2010 Revisionsinstituttet I I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...1 INDLEDNING...1 ALKOHOLAFVÆNNING...2 BEGRAVELSESHJÆLP...2 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...2 FRI BIL...3 FRI BOLIG - SOMMER...4

Læs mere

København Skagensgade Taastrup T: Odense Magnoliavej 12A 5250 Odense SV T:

København Skagensgade Taastrup T: Odense Magnoliavej 12A 5250 Odense SV T: Medlemsgoder 2017 København Skagensgade 1 2630 Taastrup T: 4350 5050 kbhn@ri.dk Odense Magnoliavej 12A 5250 Odense SV T: 4350 5050 odense@ri.dk Aarhus Stenvej 21B, 1. 8270 Højbjerg T: 4350 5050 aarhus@ri.dk

Læs mere

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø Personalegoder JUNI 2009 Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø www.skat.dk version 1.1 digital side 1 af 14 Indhold Forord.................................................................3 Transport

Læs mere

Revisionsinstituttet I personalegoder I januar 2010

Revisionsinstituttet I personalegoder I januar 2010 Personalegoder 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...1 INDLEDNING...2 BAGATELGRÆNSE...3 KONTANTLØNNEDGANG...3 FLYTTEUDGIFTER...5 FORSIKRINGER...5 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...6 FRI BIL...7 FRI BOLIG - HELÅR...10

Læs mere

MEDLEMSGODER MedleMsgoder Medlemsgoder.indd 1 11/01/

MEDLEMSGODER MedleMsgoder Medlemsgoder.indd 1 11/01/ MEDLEMSGODER 2013 1 INDHOLD Forord... 4 INdledNINg... 5 NYe AdMINIsTrATIVe BØder... 6 BeHANdlINg For MIsBrUg... 6 BegrAVelsesHJÆlP... 7 erstatninger... 7 FrATrÆdelsesgodTgØrelse/-gAVer... 8 FrI BIl...

Læs mere

MEDLEMSGODER 2014 MEDLEMSGODER 2014

MEDLEMSGODER 2014 MEDLEMSGODER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 4 INDLEDNING... 5 ADMINISTRATIVE BØDER... 6 BEHANDLING FOR MISBRUG... 6 BEGRAVELSESHJÆLP... 7 ERSTATNINGER... 7 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE... 8 FRI BIL... 8 FRI BOLIG SOMMER...

Læs mere

Personalegoder. Skat 2015

Personalegoder. Skat 2015 Personalegoder Skat 2015 Hvem er omfattet Reglerne for beskatning af personalegoder anvendes, både når et gode ydes som led i et fast ansættelsesforhold og som led i en løsere aftale om personligt arbejde

Læs mere

Små skattefri personalegoder

Små skattefri personalegoder - 1 Små skattefri personalegoder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen og Socialdemokratiet blev i marts enige om at indføre en skattefri bagatelgrænse for personalegoder. Tanken er,

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Notat Fleksible lønpakker m.v.

Notat Fleksible lønpakker m.v. Notat Fleksible lønpakker m.v. Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 1 2. Fleksible lønpakker... 2 2.1. Hvilke goder kan indgå i en fleksibel lønpakke?... 2 2.2. Skattemæssig vurdering.... 3 3. Skattemæssig

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

It-beskatning. Skat 2015

It-beskatning. Skat 2015 It-beskatning Skat 2015 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

Personalegoder Udvidet indberetningspligt Undtagelser Fejlområder Lønomlægning (betingelser) Nyt om AM-bidrag pr. 1.1.2011

Personalegoder Udvidet indberetningspligt Undtagelser Fejlområder Lønomlægning (betingelser) Nyt om AM-bidrag pr. 1.1.2011 SKAT Personalegoder Ulla Fabricius Gitte Salling Vibe Marianne Lindholm Pedersen Ulla.Fabricius@skat.dk Gitte.Vibe@skat.dk Marianne.Lindholm@skat.dk Program Personalegoder Udvidet indberetningspligt Undtagelser

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på?

Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på? Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på? Folketinget vedtog den 28. maj 2009 lovforslag nr. L 199 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning

Læs mere

Personalegoder. redmark.dk

Personalegoder. redmark.dk Personalegoder redmark.dk Forord Personalegoder er ydelser i naturalier, som anvendes af virksomhederne i medarbejdernes fleksible lønpakker. Goderne indgår ofte som en betydelig del af virksomhedens rekrutteringsog

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

For følgende goder skal der ske indberetning med angivelse af værdi i de anførte rubrikker.

For følgende goder skal der ske indberetning med angivelse af værdi i de anførte rubrikker. Personalegoder December 2010 (inkl. afsnit om feriepenge og lønsumsafgift) Regler for indberetning af personalegoder Pr. 1. januar 2010 har arbejdsgiver fået pligt til som hovedregel at indberette alle

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

PID - Personalechefer i Danmark. Indberetning af personalegoder juni 2010

PID - Personalechefer i Danmark. Indberetning af personalegoder juni 2010 PID - Personalechefer i Danmark Indberetning af personalegoder juni 2010 Det følgende materiale er alene udarbejdet til generel undervisningsbrug og kan således hverken alene eller sammen med undervisningen

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2015

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2015 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2015 FORORD Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Velkommen. Beierholms Faglige Dage København, den 2. december 2016

Velkommen. Beierholms Faglige Dage København, den 2. december 2016 Velkommen Beierholms Faglige Dage 2016 København, den 2. december 2016 Nyheder Gunstige regler for medarbejderaktier Muligheden for tildeling af medarbejderaktier, købe- eller tegningsretter er blevet

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

PERSONALEGODER 2015. Engelsborgvej 31 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 70 20 18 11 Fax: 70 20 98 11 E-mail: ecomentor ecomentor.dk www.ecomentor.

PERSONALEGODER 2015. Engelsborgvej 31 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 70 20 18 11 Fax: 70 20 98 11 E-mail: ecomentor ecomentor.dk www.ecomentor. PERSONALEGODER 2015 Engelsborgvej 31 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 70 20 18 11 Fax: 70 20 98 11 E-mail: ecomentor ecomentor.dk www.ecomentor.dk @ Indhold Beskatning af personalegoder...3 Skattefri personalepleje...4

Læs mere

Indhold. Beskatning af personalegoder...3. Bruttotrækordninger...7. Personalegoder skat...9. Hovedaktionærer mfl... 32. Personaleforeninger...

Indhold. Beskatning af personalegoder...3. Bruttotrækordninger...7. Personalegoder skat...9. Hovedaktionærer mfl... 32. Personaleforeninger... PERSONALEGODER 2015 Indhold Beskatning af personalegoder...3 Skattefri personalepleje...4 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder.... 5 Bagatelgrænse for mindre personalegoder...6 Egenbetaling...6

Læs mere

Videncentret takker indledningsvis for det lovforslag, vi har modtaget i høring.

Videncentret takker indledningsvis for det lovforslag, vi har modtaget i høring. Skatteministeriet 22. november 2011 Høring over L 31 2011-12 Videncentret takker indledningsvis for det lovforslag, vi har modtaget i høring. Telefon, computer med tilbehør og datakommunikation Computer

Læs mere

Personalegoder Skat Tax

Personalegoder Skat Tax Personalegoder Skat 2017 Tax 2 Personalegoder I denne publikation gennemgås de gældende regler og praksis for personale- goder pr. 1. januar 2017. Vi henviser i øvrigt til vores øvrige publikationer om:

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

Skat 2012. It-beskatning.

Skat 2012. It-beskatning. Skat 2012 It-beskatning. Regler for beskatning af fri telefon, datakommunikation og computer med tilbehør Reglerne for beskatning af itudstyr (telefoni, bredbånd og computere) er ændret. Multimediebeskatningen

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Indhold. Bruttotrækordninger...7 Krav til en bruttotrækordning... 7

Indhold. Bruttotrækordninger...7 Krav til en bruttotrækordning... 7 PERSONALEGODER 2014 Indhold Beskatning af personalegoder...3 Skattefri personalepleje... 4 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder.4 Bagatelgrænse for mindre personalegoder... 5 Egenbetaling...

Læs mere

Personalegoder. Skatte- og momsforhold

Personalegoder. Skatte- og momsforhold Personalegoder Skatte- og momsforhold Indhold Definitioner 4 1. Generelt 4 2. Personalegoder - den skattemæssige behandling 4 2.1. A-indkomst 4 2.2. B-indkomst 4 2.3. Skattefrie goder 4 2.4. Bagatelgrænsen

Læs mere

Personalegoder. Skat 2016

Personalegoder. Skat 2016 Personalegoder Skat 2016 I denne publikation gennemgås de gældende regler og praksis for personalegoder pr. 1. januar 2016. Vi henviser i øvrigt til vores øvrige pub likationer om: It-beskatning Firmabil/Egen

Læs mere

Direktionssekretariatet. Notat Multimediebeskatning

Direktionssekretariatet. Notat Multimediebeskatning Direktionssekretariatet Notat Multimediebeskatning Indholdsfortegnelse. 1. Indledning.... 1 2. De hidtidige regler... 1 2.1. Fri telefon (ligningslovens 16, stk. 3, nr. 3)... 1 2.2. Datakommunikation m.v.

Læs mere

Indhold. Bruttotrækordninger...7 Krav til en bruttotrækordning... 7

Indhold. Bruttotrækordninger...7 Krav til en bruttotrækordning... 7 PERSONALEGODER 2014 Indhold Beskatning af personalegoder...3 Skattefri personalepleje... 4 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder.4 Bagatelgrænse for mindre personalegoder... 5 Egenbetaling...

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

Skattefri rejse 2017

Skattefri rejse 2017 Skattefri rejse 2017 København Skagensgade 1 2630 Taastrup T: 4350 5050 kbhn@ri.dk Odense Magnoliavej 12A 5250 Odense SV T: 4350 5050 odense@ri.dk Aarhus Stenvej 21B, 1. 8270 Højbjerg T: 4350 5050 aarhus@ri.dk

Læs mere

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor:

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor: Hovedsponsor: SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE 1 INDHOLD FORORD 3 PERSONGRUPPER 4 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL LØNNEDE MEDARBEJDERE 6 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL ULØNNEDE MEDARBEJDERE 8 SKATTEPLIGTIGE

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Næstved d. 2. december 2015 Velkommen 2 December 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder Skattefrie

Læs mere

Indhold. Beskatning af personale goder... 3. Bruttotrækordninger... 7. Personalegoder skat... 9. Hovedaktionærer mfl... 33. Personaleforeninger...

Indhold. Beskatning af personale goder... 3. Bruttotrækordninger... 7. Personalegoder skat... 9. Hovedaktionærer mfl... 33. Personaleforeninger... PERSONALEGODER 2013 2 Indhold Beskatning af personale goder... 3 Skattefri personalepleje... 3 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder 4 Bagatelgrænse for mindre personalegoder... 5 Egenbetaling...

Læs mere

Løngoder. beskatning af personalegoder

Løngoder. beskatning af personalegoder Løngoder beskatning af personalegoder Indholdsfortegnelse Indledning 3 1 Beskatning af personalegoder 4 1.1 Fleksible lønpakker 4 1.2 Regler for beskatning af personalegoder 5 1.3 Personalegoder og værdiansættelse

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

p e r s o n a l e g o d e r 2 0 1 2

p e r s o n a l e g o d e r 2 0 1 2 personalegoder 2012 Forord Personalegoder er et evigt aktuelt emne. Inden Folketinget tog på sommerferie i 2011, blev der indført en skattefri bagatelgrænse på 1.000 kr. årligt for visse mindre personalegoder.

Læs mere

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Page 1 of 6 Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Dokumentets dato 24 aug 2010 Dato for 27 aug 2010 11:17 offentliggørelse SKM-nummer Myndighed

Læs mere

Personalegoder 2012. Engelsborgvej 31 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 70 20 18 11 Fax: 70 20 98 11 E-mail: ecomentor @ ecomentor.dk www.ecomentor.

Personalegoder 2012. Engelsborgvej 31 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 70 20 18 11 Fax: 70 20 98 11 E-mail: ecomentor @ ecomentor.dk www.ecomentor. Personalegoder 2012 Engelsborgvej 31 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 70 20 18 11 Fax: 70 20 98 11 E-mail: ecomentor @ ecomentor.dk www.ecomentor.dk Forord Personalegoder er et evigt aktuelt emne. Inden Folketinget

Læs mere

PERSONALEGODER SKAT OG MOMS 2017

PERSONALEGODER SKAT OG MOMS 2017 PERSONALEGODER SKAT OG MOMS 2017 2 Personalegoder 2017 Indhold Beskatning af personalegoder... 4 Skattefri personalepleje...4 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder.... 5 Bagatelgrænse for

Læs mere

PERSONALEGODER SKAT OG MOMS 2018

PERSONALEGODER SKAT OG MOMS 2018 PERSONALEGODER SKAT OG MOMS 2018 2 Personalegoder 2018 Indhold Beskatning af personalegoder... 4 Skattefri personalepleje...4 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder.... 5 Bagatelgrænse for

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB PERSONALEGODER SKAT OG MOMS 2016

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB PERSONALEGODER SKAT OG MOMS 2016 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB PERSONALEGODER SKAT OG MOMS 2016 Indhold Beskatning af personalegoder... 3 Skattefri personalepleje...4 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder.... 5

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Personalegoder. Skatte- og momsforhold

Personalegoder. Skatte- og momsforhold Personalegoder Skatte- og momsforhold Forord I mange virksomheder indgår personalegoder som en naturlig del af den samlede lønpakke. Det er blevet sædvanligt, at medarbejdere tilbydes en fleksibel lønpakke,

Læs mere

personalegoder 2012 KRESTON DANMARK Det konstruktive alternativ:

personalegoder 2012 KRESTON DANMARK Det konstruktive alternativ: personalegoder 2012 Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. Vi kombinerer den mindre revisionsvirksomheds

Læs mere

Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre?

Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre? Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre? Danmarks Skatteadvokater Grænseområdet mellem ansættelsesret og skatteret den 27. og 28. november 2012 v/advokat David Munch davidmunch.dk,

Læs mere

Kantineordninger. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Kantineordninger. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Kantineordninger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mange virksomheder har en frokostordning eller anden madordning for medarbejdere. Hvis medarbejderne ikke betaler fuld pris for maden,

Læs mere

Fleksible lønpakker. Skat 2015

Fleksible lønpakker. Skat 2015 Fleksible lønpakker Skat 2015 Fleksible lønpakker burde være en mulighed for alle. Virksomhedens samlede lønudgift er uændret, men paletten af goder bliver synliggjort og udbyttet højere fordi medarbejderen

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Personalegoder Seminar for den almene boligsektor 23. januar 2014

Personalegoder Seminar for den almene boligsektor 23. januar 2014 www.pwc.dk Seminar for den almene boligsektor Revision. Skat. Rådgivning. Program for de næste 45 minutter. til ansatte Fri mobiltelefon, ipad/computer og bredbånd Kan det betale sig med en bruttolønsaftale?

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt LOG PÅ TASTSELV TastSelv Borger BORGER VIRKSOMHED Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode

Læs mere

Indhold. Beskatning af personale goder Bruttotrækordninger Personalegoder skat Hovedaktionærer mfl Personaleforeninger...

Indhold. Beskatning af personale goder Bruttotrækordninger Personalegoder skat Hovedaktionærer mfl Personaleforeninger... Personalegoder 2013 2 Indhold Beskatning af personale goder... 3 Skattefri personalepleje... 3 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder. 4 Bagatelgrænse for mindre personalegoder... 5 Egenbetaling...

Læs mere

Personalegoder. Skatte- og momsforhold

Personalegoder. Skatte- og momsforhold Personalegoder Skatte- og momsforhold Forord Personalegoder indgår i mange virksomheder som en naturlig del af den samlede lønpakke. Det er blevet sædvanligt, at medarbejdere tilbydes en fleksibel lønpakke,

Læs mere

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Man bør her være opmærksom på, at der i dansk skatteretlig praksis er særdeles snævre rammer for, hvornår bestyrelseshonorar kan anses for indtjent som led i en selvstændig

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. Aalborg den 12. november 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Aalborg den 12. november 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Aalborg den 12. november 2015 Velkommen 2 November 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program - Spor 1 Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik Skattestyrelsen Cirkulære nr. 1 af 17. september 2012 Cirkulære om den skattemæssige behandling af fri bil. Indledende

Læs mere

Skattemæssige udfordringer i skolesektoren november 2016

Skattemæssige udfordringer i skolesektoren november 2016 www.pwc.com Skattemæssige udfordringer i skolesektoren november 2016 Agenda Indkomst og indberetning Skattefri personalegoder og personalepleje. Gaver Godtgørelser. Andre særlige forhold Lønafstemning

Læs mere

PERSONALEGODER 2008. Kreston Danmark. KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

PERSONALEGODER 2008. Kreston Danmark. KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. PERSONALEGODER 2008 Kreston Danmark Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. Vi kombinerer den mindre revisionsvirksomheds

Læs mere

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil.

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Fri bil til rådighed Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Rapporten indeholder: Baggrund for rapporten Retsgrundlag for beskatning af fri bil Sager om rådighed

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2016

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2016 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2016 FORORD Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Sundhedsydelser - når. Arbejdsgiverbetalte

Sundhedsydelser - når. Arbejdsgiverbetalte September 2005 Erhverv Sundhedsydelser - når arbejdsgiveren betaler Vejledning E nr. 138 Version 1.1 digital E 1.1 nr. digital 138 Vejledningen er ny i virksomhedsserien. Resumé Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 06.11.2017-47 (20171121) Køb af arbejdsgiverens produkter med rabat - ligningslovens 16, stk. 3, 2. pkt. - køb og tilbagesalg - SKM2017.61.LSR og Landsskatterettens kendelser af 5/4 2017, jr. nr. 14-4092624

Læs mere

Personalegoder. Skatte- og momsforhold

Personalegoder. Skatte- og momsforhold Personalegoder Skatte- og momsforhold Forord Personalegoder indgår i mange virksomheder som en naturlig del af den samlede lønpakke. Det er blevet sædvanligt, at medarbejdere tilbydes en fleksibel lønpakke,

Læs mere

plus revision skat rådgivning Personalegoder 2015 Skatte- og momsmæssig behandling

plus revision skat rådgivning Personalegoder 2015 Skatte- og momsmæssig behandling plus revision skat rådgivning Personalegoder 2015 Skatte- og momsmæssig behandling Personalegoder 2015 Indhold Beskatning af personalegoder De omfattede personer. Værdiansættelse herunder bagatelgrænser

Læs mere

Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. Skat 2015

Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. Skat 2015 Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser Skat 2015 1. Generelle velfærdsforanstaltninger 1.1 Arrangement og firmasport 1.2 Sundhedstjek 1.3 Vaccinationer 2. Arbejdsrelaterede skader 2.1 Forebyggelse og behandling

Læs mere

Person- & Erhvervsbeskatning. Personalegoder 2009. tax

Person- & Erhvervsbeskatning. Personalegoder 2009. tax Person- & Erhvervsbeskatning Personalegoder 2009 tax Person- & Erhvervsbeskatning Personalegoder 2009 tax Indhold Afsnit 1 Forord 4 Afsnit 2 Generelt om personalegoder 5 2.1 Den skattemæssige behandling

Læs mere

Beskatning af personalegoder

Beskatning af personalegoder Beskatning af personalegoder Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Oplysningspligt/indeholdelse af A-skat 3. Bagatelgrænsen 4. Arbejdstøj 5. Avis 6. Befordring 7. Båd 8. Datakommunikation 9. Firmabil 10.

Læs mere

SKAT: Spørgsmål/svar - Nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang (borger)

SKAT: Spørgsmål/svar - Nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang (borger) Multimediebeskatningen afskaffes fra og med 2012. I stedet indføres nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang. Det betyder, at du ikke længere skal betale skat af en computer,

Læs mere

Personalegoder. Skatte- og momsforhold

Personalegoder. Skatte- og momsforhold Personalegoder Skatte- og momsforhold FORORD Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Beskrivelse af de faktiske forhold Spørger er et selskab, som driver virksomhed med leasing af biler til virksomheder og private.

Beskrivelse af de faktiske forhold Spørger er et selskab, som driver virksomhed med leasing af biler til virksomheder og private. Spørgsmål 1. Kan Skatterådet bekræfte, at spørger i alle tilfælde kan anvende den vurderede markedspris som beskatningsgrundlag ved fri bil beskatning for biler, der er over 36 måneder? 2. Hvis Skatterådet

Læs mere

WorldTrack A/S informer

WorldTrack A/S informer WorldTrack A/S informer Omkring brug af elektronisk kørebog og beskatning af fri bil (firmabil), 60-dages-reglen og 25-gange-reglen mv. Indholdsfortegnelse Side 1 af 10 De forskellige kategorier af køretøjer

Læs mere

ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE

ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Herning Kommunes retningslinjer for personalegoder 2013 I Herning Kommunes retningslinjer for personalegoder kan du læse regler og vilkår for valg af personalegoder

Læs mere

plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling

plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling Personalegoder 2013 Indhold Beskatning af personalegoder De omfattede personer Værdiansættelse herunder bagatelgrænser

Læs mere

Optimering af lønpakke

Optimering af lønpakke Optimering af lønpakke - for virksomhedsejere og medarbejdere 2014 Viden til tiden den 4. november 2014 i Farum Park Skat Deloitte Weidekampsgade 6 2300 København S Danmark Niels Sonne Statsautoriseret

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 72 Offentligt 17. februar 2006 FAC, MBX/MAR J.Nr. 10-233 Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne 1. Indledning Nedenstående undersøgelse

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 196 Bilag 8 Offentligt J.nr. 2011-311-0062 Dato: 12. maj 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 196 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven, personskatteloven og lov om

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Skat 2013. Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser.

Skat 2013. Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. Skat 2013 Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. 1. Generelle velfærdsforanstaltninger 1.1 Arrangement og firmasport 1.2 Sundhedstjek 1.3 Vaccinationer 2. Arbejdsrelaterede skader 2.1 Forebyggelse og behandling

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 31 Bilag 21 Offentligt J.nr. 2011-311-0075 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 31 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere