Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD"

Transkript

1 Wellness light line // electronic glass scale // Nice design // LCD Easy to read LCD display // 150 kgs Capacity 150 kgs // OFF Automatic switch off after use // Type 6251

2 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning - svenska...sida 6-8 Bruksanvisning - norsk...side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...sivu Instruction manual - english...page

3 OBH Nordica Personvægt Før brug Før personvægten tages i brug første gang, bør denne brugsanvisning læses grundigt igennem og derefter gemmes til senere brug. Man bør være opmærksom på, at al elektronik - og dermed også en elektronisk vægt - er følsom, og derfor kan forskellige forhold have indfl ydelse på vejningen, f.eks. temperatursvingninger og fl ytning af vægten. Unøjagtigheder kan derfor forekomme, hvis vægten er kold. Således fungerer den mest nøjagtigt ved almindelig stuetemperatur. Det er derfor også vigtigt, at vægten får tid til at klimatisere sig i 24 timer, før den bruges første gang. Også elektronisk støj fra andre apparater, såsom mobiltelefoner, små sendere og visse mikroovne kan påvirke vejningen. Vægten har en max. tolerance på ca. 1% d.v.s. såfremt du vejer 70 kg kan vægten, der vises ligge mellem 69,3 og 70,7. Desuden skal man huske på, at en vægt med 100 grams interval»kun«kan vise vægten indenfor et interval på 100 gram Det vil sige, at selvom man vejer 70,75 kg, vil vægten vise enten 70,7 eller 70,8 kg (med 1% tolerance). Vigtigt Første gang vægten tages i brug eller hvis den har været fl yttet, skal den nulstilles ved at trykke med foden midt på vægten. Displayet blinker ---- i ca. 3 sekunder, hvorefter der vises 0.0. Undlader man nulstilling af vægten efter ovenstående vejledning, vil det næsten uvægerligt føre til fejlvisning. Lad vægten slukke af sig selv. Tips inden vejningen Ved vejning skal De stå helt stille på vægten, da selv den mindste kropsbevægelse kan give betydelige udsving i forhold til Deres reelle vægt. Tænk også på at vægten kan påvirkes alt efter hvilket tøj, De har på, om De har sko på, om De lige har spist osv. Vil De over en længere periode kontrollere Deres vægt, bør De således lade vejningen foregå under sammenlignelige forhold hver dag, helst uden tøj og uden at fl ytte vægten rundt mellem vejningerne. 3

4 Sådan anvendes vægten 1. Vægten placeres på et hårdt, plant underlag og nulstilles som beskrevet ovenfor. Aktiver vægten ved et let tryk på trædepladens midte. Når displayet viser 0.0 er vægten klar til brug. 2. Stil Dem op på vægten (placér fødderne samme sted hver gang), således at Deres vægt er ligeligt fordelt på begge fødder og med lige meget vægt på hæl og forfod. Husk at stå helt stille! Vægten blinker i ca. 3 sekunder, hvorefter De kan afl æse Deres vægt på displayet. 3. Den målte vægt bliver stående i 2 sekunder, hvorefter 0.0 bliver stående i ca. 5 sekunder og vægten automatisk slukker. Såfremt vægten overbelastes (max. 150 kg) vises Err i displayet. VIGTIGT: For at opnå det mest korrekte resultat, bør følgende retningslinier overholdes: Stil vægten på en helt plan, hård, vandret gulvfl ade Stå helt stille Placér fødderne samme sted på vægten hver gang. Hælene skal støde mod hinanden og storetåen være placeret samme sted hver gang Stå med lige meget vægt på begge fødder Stå med lige meget vægt på hæl og forfod Batteri Når displayet viser Lo, skal batteriet udskiftes. Fjern låget til batterihuset og fjern det gamle batteri. Dette gøres ved at trække den lille sorte tap tilbage, hvorved batteriet nemt kan fjernes (Billede A). Isæt derefter et nyt 3V DC litium batteri type CR2032 ved at placere dette under elektroderne og trykke det forsigtigt ned (billede B og C). Påsæt herefter låget på batterihuset. Tap Elektroder Billede A Billede B Billede C 4 Rengøring og vedligeholdelse 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. 2. Apparatet må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. Skulle det blive vådt, skal det tørres af omgående, idet væsker indeholder mineraler, som kan få de elektroniske dele til at ruste eller helt ødelægge elektronikken. 3. Hvis apparatet bliver snavset, kan det tørres af med en let fugtig klud, og derefter tørres med en tør klud. 4. Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (heriblandt børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring med eller kendskab til apparatet, medmindre disse er under opsyn eller får instruktion i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 5. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Børn er ikke altid i stand til at opfatte og vurdere mulige risici. Lær børn en ansvarsbevidst omgang med el-apparater.

5 6. Apparatet må ikke anvendes, hvis det har været tabt på gulvet eller viser synlige tegn på beskadigelse. I sådanne tilfælde bør apparatet indleveres til reparation hos den forhandler, hvor det er købt. 7. Brug kun nye batterier i den korrekte størrelse. Brugte batterier bør altid fjernes, da de kan lække kemikalier, som beskadiger apparatets elektriske kredsløb. 8. Apparatet er kun til husholdningsbrug. 9. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. Miljøhensyn og bortskaffelse af batterier Ved udskiftning af batterier er det nødvendigt at tænke på miljøet. Brugte batterier må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Brugte batterier mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afl everes på et af de specielt autoriserede indsamlingssteder. Batterierne skal udtages inden apparatet bortskaffes. Sørg også for at batterierne ikke bliver for gamle eller opbrugte, idet der derved kan være risiko for, at batterierne begynder at lække med syre. Kontroller holdbarhedsdatoen angivet på batterierne. Bortskaffelse af apparatet Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afl everes på en kommunal genbrugsplads. Reklamationsret Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt. OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej Taastrup Tlf Tekniske data OBH Nordica 6251 Apparatet skal kasseres som elektronikaffald. Min. 10 kg, max. 150 kg med 100 grams interval Nøjagtighed: ±1% Tydeligt LCD display 3V DC litium batteri type CR2032 Automatisk sluk efter 10 sekunder Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes. 5

6 OBH Nordica Personvåg Innan användning Innan personvågen tas i bruk, bör bruks an vis ning en lä sas ige nom grund ligt och där ef ter sparas för framtida användning. Eftersom vågen är elektronisk bör du vara upp märk sam på att vå gens funk tion kan på ver kas av tem pe ra tur för änd ring ar eller att man flyt tar på vå gen. Det är därför bäst om man pla ce rar vågen i nor mal rums tem pe ra tur och låter den acklimatisera sig i ca 24 timmar inn an den an vänds första gång en. Dessutom kan funk tio nen påverkas av andra elek tro nis ka ap pa ra ter såsom mo bil te le fo ner, sän da re, värmeslingor i golv och mikrovågor. Vågen har en maxtolerans på ca 1%, dvs om du väger 70 kg kan vikten som visas vara mellan 69,3 och 70,7 kg. Dessutom visar vågen vikten med 100 g intervall. Dvs om man väger 70,75 kg visar vå gen antingen 70,7 eller 70,8 kg (med 1% tolerans). Innan du använder vågen för första gången eller om vågen har fl yttats, börja med att nollställa vågen genom att trycka lätt med foten mitt på vå gen, displayen visar 4 blinkande streck i ca 3 sekunder, därefter visas 0.0, låt vågen slockna. Tips innan vägningen När du väger dig ska du stå helt still på vågen annars kan vågen visa en felaktig vikt. Tänk på att vägningen också påverkas av om du har kläder på dig och om du just har ätit. Om du vill kon trol le ra vikten under en längre period bör du därför tänka på att väga dig ungefär samma tid på dagen varje gång, helst utan kläder och utan att fl ytta på vågen mellan väg ning still fäll ena. Användning 1. Placera vågen på ett plant, hårt underlag och nollställ den som beskrivs ovan. Aktivera vågen genom ett lätt tryck på mitten. När displayen visar 0.0 är vågen klar att användas. 2. Ställ dig på vågen (placera fötterna på samma ställe på vågen vid varje vägning) och se till att vikten är jämt fördelad på båda benen och mellan tå och häl. Kom ihåg att stå helt stilla. Displayen blinkar --- i ca 3 sekunder, därefter kan vikten avläsas på displayen. 3. När du klivit av vågen visas vikten i ytterligare några sekunder därefter visar displayen 0.0. Displayen släcks automatiskt efter 5 sekunder. Om du överbelastar vågen (max 150 kg) visas Err i displayen. 6

7 Viktigt! För att uppnå korrekt resultat bör du följa dessa riktlinjer: Placera vågen på en plan, hård och torr yta. Stå helt stilla. Placera fötterna på samma ställe på vågen varje gång du väger dig. Se till att vikten är jämnt fördelad på båda benen och mellan tå och häl. Batteri När batteriet ska bytas visar displayen Lo. Ta bort locket till batteriutrymmet, ta ut det gamla batteriet genom att du drar/trycker ut den svarta lilla piggen samtidigt som du lirkar upp batteriet (bild A). Sätt därefter i ett nytt 3V litiumbatteri typ CR2032, genom att placera kanten under elektroderna och tryck ner det (bild B o C), sätt sedan tillbaka locket. Pigg Elektroder Bild A Bild B Bild C Rengöring 1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och spar den för framtida bruk. 2. Apparaten får inte sänkas ned i vatten eller andra vätskor. Skulle den bli våt skall den torkas av omgående eftersom vätskor innehåller mineraler som kan göra så att de elektroniska delarna rostar eller helt förstöra elektroniken i apparaten. 3. Om apparaten blir dammig torkas den av med en lätt fuktig trasa varefter den torkas torr 4. Produkten är inte ämnad att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt känsel, fysisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av apparaten, om inte användning sker under uppsyn eller efter instruktion av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet. 5. Barn bör vara under uppsikt för att försäkra att de inte leker med apparaten. Barn är inte alltid kapabla att förstå och värdera potentiella risker. Lär barn ansvarsfull hantering av elektriska apparater. 6. Apparaten får inte användas om den tappats i golvet eller visar synliga tecken på skada. I sådant fall bör apparaten reklameras på inköpsstället. 7. Använd bara nya batterier i korrekt storlek. Använda batterier bör alltid tas bort eftersom de kan läcka kemikalier som skadar apparatens elektriska kretslopp 8. Apparaten är endast för privat bruk. 9. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten därav täcks inte av reklamationsrätten. 7

8 Miljöhänsyn och kassering av batterier Vid byte av batterier är det nödvändigt att tänka på miljön. Använda batterier får aldrig slängas tillsammans med hushållsavfall. Förbrukade batterier märkta med symbolen för avfallshantering ska slängas på auktoriserade insamlingsstationer. Samtidigt bör man sörja för att inte låta batterierna bli för gamla och förbrukade eftersom det fi nns risk att de börjar läcka. Kontrollera hållbarhetsdatum på batterierna och ta ur batterierna innan de blir för gamla. Ta ur batterierna innan produkten kasseras. Kassering av förbrukad apparatur Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation. Reklamationsrätt Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt. OBH Nordica Sweden AB Box Spånga Tfn Tekniska data OBH Nordica 6251 Apparaten ska kasseras som elektronikavfall Min 10 kg, max 150 kg med 100 g intervall. Toleransnivå ± 1% Tydlig LCD display. 3V litiumbatteri typ CR2032 Automatisk avstängning efter 10 sekunder. Rätten till löpande ändringar förbehålles. 8

9 OBH Nordica Personvekt Før bruk Før personvekten tas i bruk bør bruksanvisningen leses grundig og deretter spares til senere bruk. Ettersom vekten er elektronisk bør du være oppmerksom på at vektens funksjon kan påvirkes av temperaturforandringer eller at man fl ytter på vekten. Det beste er å ha vekten i normal romtemperatur og la den akklimatisere seg i ca. 24 timer før den tas i bruk første gang. Dessuten kan funksjon påvirkes av andre elektroniske apparater slik som mobiltelefoner, sendere, varmekabler i gulv og mikrobølgeovner. Vekten har en maks toleranse på ca. 1 %, dvs. om du veier 70 kg kan vekten som vises være mellom 69,3 og 70,7. Dessuten viser vekten 100 g intervall. Dvs. hvis man veier 70,75 kilo viser vekten enten 70,7 eller 70,8 kg (med 1% toleranse). Før du bruker vekten første gang eller hvis du har fl yttet på vekten, start da med å nullstille vekten ved å trykke lett med foten mitt på vekten, displayet viser 4 blinkende streker i ca. 3 sekunder og deretter vises 0.0. La vekten slukke. Tips ved veiing Når du veier deg skal du stå helt stille på vekten ellers kan vekten vise feil vekt. Tenk på at veiingen også påvirkes av, om du har klær på deg og om du akkurat har spist. Hvis du vil kontrollere vekten over en lengre periode, må du tenke på å veie deg hver gang til samme tider på dagen. Helst uten klær og uten å fl ytte på vekten mellom veiingene. Bruk. 1. Vekten plasseres på et hardt og plant underlag og nullstilles som beskrevet ovenfor. Aktiver vekten ved et lett trykk midt på vekten. Når displayet viser 0.0 er vekten klar til bruk. 2. Stå på vekten, plasser føttene på samme sted på fotplaten ved hver veiing. Kroppsvekten skal være jevnt fordelt på begge ben og mellom tå og hæl. Husk å stå helt stille. Displayet viser 4 stk blinkende streker i ca 3 sekunder, deretter kan vekten avleses i displayet. 3. Når man har gått ned fra vekten, vises resultatet i noen sekunder før den viser 0.0. Displayet slukker automatisk etter 5 sekunder, noe som forlenger batterienes levetid. Hvis du overbelaster vekten (maks 150 kg) vises Err i displayet. 9

10 Viktig! For å oppnå korrekt resultat bør disse retningslinjene følges: Plasser vekten på et plant, hardt og tørt underlag. Stå helt stille under veiing. Plasser føttene på samme sted på vekten ved hver veiing. Fordel kroppsvekten likt på begge ben og mellom tå og hæl. Batteri Når batteriet skal byttes vises Lo i displayet. Ta bort lokket til batterihuset og ta ut det gamle batteriet ved at du drar/trykker ut den svarte lille fl iken samtidig som du lirker opp batteriet (bilde A). Sett deretter i et nytt 3V litiumbatteri type CR2032, ved å plassere kanten mellom elektrodene og trykk ned det (bilde B og C) og sett deretter lokket på plass. Fliken Elektrodene Bilde A Bilde B Bilde C Rengøring og vedligeholdelse 1. Les bruksanvisningen før bruk og spar den til senere bruk. 2. Apparatet må ikke dyppes i vann eller andre væsker. Skulle det bli vått skal det tørkes av omgående da væsker inneholder mineraler som kan få de elektroniske deler til å ruste eller ødelegge elektronikken. 3. Hvis apparatet blir støvet kan det tørkes av med en fuktig klut og deretter tørkes med en tørr klut. 4. Dette apparat er ikke beregnet til å brukes av personer (herunder barn) med begrensede fysiske, sensoriske, mentale evner, manglende erfaring med eller kjennskap til apparatet, med mindre disse er under tilsyn eller får instruksjon i bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. 5. Barn bør være under tilsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet. Barn er ikke alltid i stand til å vurdere mulige fare rundt dette. Lær barn et ansvarsbevist forhold med el-apparater. 6. Apparatet må ikke brukes hvis det har vært mistet i gulvet eller hvis det vises synlige tegn på skader. I slike tilfeller bør apparatet innleveres til reparasjon til forhandleren der hvor det er kjøpt. 7. Bruk kun nye batterier i riktig størrelse. Brukte batterier bør alltid fjernes, da de kan lekke kjemikalier som skader apparatets elektriske kretsløp. 8. Apparatet er kun til husholdningsbruk. 9. Brukes apparatet til annet formål enn det egentlig er beregnet for eller brukes det ikke i henhold til bruksanvisningen, bærer brukeren selv det fulle ansvar for eventuelle skader. Eventuelle skader på produktet eller annet som følge herunder dekkes ikke av reklamasjonsretten. 10

11 Miljøhensyn og avlevering av batterier Ved bytting av batterier bør man tenke på miljøet. Brukte batterier må aldri kastes sammen med husholdningsavfallet. Brukte batterier merket med symbolet for avfallshåndtering skal avleveres på en spesiell miljøstasjon. Batteriene skal tas ut før apparatet avleveres. Pass også på at batteriene ikke blir for gamle eller oppbrukte, da det er fare for at de kan begynne å lekke syre. Kontroller holdbarhetsdatoen angitt på batteriene. Avlevering av apparatet Loven krever at elektriske og elektroniske apparater innsamles og deler av de gjennvinnes. Elektriske og elektroniske apparater merket med symbolet for avfallshåndtering skal avlevers på en kommunal gjennvinningsplass. Reklamasjonsrett Reklamasjonsrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Stemplet kasse-/kjøpskvittering med kjøpsdato skal vedlegges i tilfelle reklamasjon. Ved reklamasjon skal apparatet innleveres der det er kjøpt. OBH Nordica Norway AS Postboks 5443, Majorstuen 0304 Oslo Tlf: Tekniske data OBH Nordica 6251 Apparatet skal avleveres som elektronisk avfall. Min 10 kg / maks 150 kg med 100 g intervall. Toleransenivå +/- 1%. Tydelig LCD display. 3V litiumbatteri type CR2032 Slår seg av etter 10 sekunder Rett til løpende endringer og forbedringer forbeholdes 11

12 OBH Nordica -henkilövaaka Ennen käyttöä Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säästä ne myöhempää tarvetta varten. Koska tämä vaaka on elektroninen ja herkkä laite, saattavat lämpötilan muutokset ja vaa an siirtäminen toiseen paikkaan vaikuttaa sen toimintaan. Epätarkkuuksia voi ilmetä jos vaaka on kylmä, joten se toimii parhaiten huonelämpötilassa. Sijoita vaaka normaaliin huonelämpötilaan ja anna sen mukautua siihen 24 tunnin ajan, ennen kuin käytät sitä ensimmäistä kertaa. Myös muut elektroniset laitteet esim. matkapuhelimet, lähettimet ja mikroaaltouunit sekä lattialämmitys saattavat vaikuttaa vaa an toimintaan. Vaa an tarkkuus on 1 %:n luokkaa, toisin sanoen se punnitsee painon ± 1 %:n tarkkuudella. Jos painat 70 kg, vaa an lukema on 69,3 kg:n ja 70,7 kg:n välillä. Huomaa myös, että vaaka näyttää lukemat 100 g:n tarkkuudella. Eli jos painat 70,75 kg, vaaka näyttää joko 70,7 tai 70,8 kg (± 1 %:n tarkkuudella). Jos käytät vaakaa ensimmäisen kerran tai olet siirtänyt sen paikkaa, nollaa ensin vaaka painamalla jalalla kevyesti keskelle astinlevyä. Näyttöön ilmestyy neljä vilkkuvaa katkoviivaa noin kolmen sekunnin ajaksi ja sen jälkeen 0.0. Odota, että vaaka kytkeytyy pois päältä. Käynnistä painamalla. VAROITUS! Liukas märkänä! Punnituksesta Punnituksen aikana vaa alla tulee seistä mahdollisimman paikallaan, sillä pienikin liike voi aiheuttaa virheellisen punnitustuloksen varsinaiseen painoon verrattuna. Saman päivän aikana kehon paino voi vaihdella jopa muutaman kilon riippuen päällä olevista vaatteista, kengistä ja syödyistä aterioista jne. Mikäli haluat seurata painosi muutoksia pidemmällä aikavälillä, punnitse itsesi aina samanlaisissa olosuhteissa, samaan kellonaikaan ja ilman vaatteita, äläkä siirtele vaakaa punnitusten välillä. 12

13 Näin käytät vaakaa 1. Sijoita vaaka kovalle, tasaiselle alustalle ja nollaa se ohjeiden mukaan. Käynnistä vaaka painamalla kevyesti astinlevyn keskustaa. Kun näytössä on 0.0, on vaaka valmis käytettäväksi. 2. Nouse vaa alle (aseta jalat samalle kohdalle jokaisella kerralla) siten, että painosi jakautuu tasaisesti molemmille jaloille sekä päkiän että kantapään välille. Seiso punnituksen aikana paikallasi liikkumatta! Näytöllä vilkkuu - noin 3 sekunnin ajan, jonka jälkeen voit lukea painosi näytöltä. 3. Painosi jää näytölle 2 sekunnin ajaksi, jonka jälkeen näytölle ilmestyy 0.0 noin 5 sekunniksi ja vaaka kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Mikäli ylikuormitat vaa an (enintään 150 kg) ilmestyy näyttöön Err. TÄRKEÄÄ Noudata seuraavia ohjeita tarkan lukeman saamiseksi: Sijoita vaaka tasaiselle, kovalle ja kuivalle alustalle. Aseta jalat samalle kohdalle jokaisella punnituskerralla. Varmistu, että paino jakautuu tasaisesti molemmille jaloille, sekä päkiän että kantapään välille. Seiso liikkumatta. Paristo Paristo tulee vaihtaa kun näyttöön ilmestyy Lo. Irrota paristotilan kansi. Poista käytetty paristo painamalla ja samanaikaisesti työntämällä sivuun reunalla olevaa pientä mustaa lukitsinta, samalla kun nostat pariston ylös (kuva A). Aseta sen jälkeen yksi 3V litiumparisto CR2032 paikalleen työntämällä sen sivu elektrodien alle (kuvat B ja C). Pane paristotilan kansi takaisin paikalleen. Lukitsin Elektrodit Kuva A Kuva B Kuva C Puhdistus 1. Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. 2. Laitetta ei saa upottaa veteen tai muihin nesteisiin. Laitteen kastuessa on se välittömästi kuivattava, koska nesteiden sisältämät mineraalit saattavat vaurioittaa laitteen elektroniikan peruuttamattomasti. 3. Kun laite likaantuu se pyyhitään kostealla liinalla ja sen jälkeen kuivataan. 4. Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden aistit, fyysiset ominaisuudet, henkiset ominaisuudet tai tiedon ja kokemuksen puute rajoittavat laitteen turvallista käyttöä. Nämä henkilöt voivat käyttää laitetta turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai ohjeiden mukaisesti. 5. Valvo etteivät lapset leiki laitteella. Lapset eivät aina pysty ymmärtämään ja arvioimaan mahdollisia vaaroja. Opeta lasta käyttämään sähkölaitteita vastuullisesti. 13

14 6. Laitetta ei tule käyttää jos se on pudonnut lattialle tai siinä on näkyviä vaurioita. Tällaisessa tapauksessa laite on toimitettava huoltoon. 7. Käytä ainoastaan oikean kokoisia ja tuoreita paristoja. Käytetyt paristot on aina poistettava, koska paristoista voi vuotaa kemikaaleja, jotka vaurioittavat laitetta. 8. Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. 9. Mikäli laitetta käytetään muuhun tarkoitukseen, kuin mihin se on valmistettu, tai vastoin käyttöohjeita, kantaa käyttäjä täyden vastuun mahdollisista seurauksista. Tällöin takuu ei kata tuotteelle tai muulle kohteelle mahdollisesti aiheutuneita vaurioita. Ympäristö ja paristojen vaihto Paristoja vaihdettaessa on tärkeää ajatella ympäristöä. Älä koskaan hävitä käytettyjä paristoja kotitalousjätteiden mukana. Toimita käytetyt paristot, jotka on varustettu kierrätystä osoittavalla merkillä, niille tarkoitettuun keräyspisteeseen. Hävitettävästä laitteesta on poistettava paristot. On myös huolehdittava siitä, että paristot eivät ole yli-ikäisiä tai loppuunkäytettyjä. Liian vanhat paristot saattavat vuotaa ja vaurioittaa laitetta. Tarkista paristojen käytettävyyden osoittava päiväysmerkintä. Laitteen hävittäminen Lainsäädäntö vaatii, että kaikki sähköiset ja elektroniset laitteet kerätään uusiokäyttöön ja kierrätykseen. Sähköiset ja elektroniset laitteet, jotka on varustettu kierrätystä osoittavalla merkillä on kerättävä erikseen ja toimitettava paikallisesti järjestettyyn keräyspisteeseen. Takuu Laitteella on lain mukainen raaka-aine- ja valmistusvirhetakuu. Liitä päivätty ostokuitti mahdollisen tuotevalituksen yhteyteen ja toimita laite liikkeeseen, josta se on ostettu. OBH Nordica Finland Oy Äyritie 12 C VANTAA Puh. (09) Tekniset tiedot OBH Nordica 6251 Laite hävitetään elektroniikkajätteenä Punnituskyky vähintään 10 kg, enintään 150 kg, 100 g:n tarkkuudella Suurin sallittu poikkeama ± 1 % Selkeä LCD-näyttö 3V litiumparisto CR2032 Automaattinen virrankatkaisu noin 10 s kuluttua Oikeus muutoksiin pidätetään. 14

15 OBH Nordica Personal scale Before use Before you use the scale for the fi rst time you should read the instructions carefully and save them for future use. Since the scale is electronic you should be aware that the function can be affected by changes in temperature or if you move the scale. The function can also be affected by other electronic appliances as cell phones, heating coils, microwaves etc. Place the scale in a room with normal temperature and let it acclimatize for 24 hours before you use it for the fi rst time. Before the fi rst use or if the scale has been moved always do this procedure, otherwise it may lead to wrongfull weighing. Start to reset the scale by tapping in the middle of the scale, the display fl icker 4 lines for about 3 seconds, after that it shows 0.0, let it automatically turn off. The tolerance of the scale is 1%, it means that if you weigh 70 kg it may vary between 69,3 and 70,7 kg. The scale has an interval of 100 g, so if you weigh 70,75 the display will show either 70,7 or 70,8 kg (with 1% tolerance). Helpful hints To ensure reliable readings, always stand completely still on the scale, otherwise the result may be misleading. Clothing or just eaten meals can have effect on the readings. If you want to monitor your weight during a long period of time you should consider weighing your self approximately the same time of the day each time, preferable without clothes and without moving the scales in between. Use 1. Place the scale on an even flat surface and reset it as described before. Activate the scale by lightly tapping the centre of the scale. When the display shows 0.0 it is ready to be used. 2. Step on the scale, place your feet at the same position each time and divide the weight between both legs and between toe and heel. Remember to stand completely still. The display fl inker --- for 3 seconds and your measurement will appear on the display. 3. When you have stepped off the scale your weight can be seen for a few seconds and after that the display will show 0.0. The display will automatically shut off after 5 seconds which prolongs the lifetime of the battery. If you overload the scale (max 150 kg) the display will show Err. 15

16 Important! To achieve a correct result you ought to follow these guidelines: Place the scale on an even, fl at and dry surface. Place the feet on the same place on the scale every time. Divide your weight evenly between toe and heel. Stand still. If the scale is overloaded the display will show Err. Battery When the batteries need to be changed, the display will show Lo. Remove the battery compartment lid, remove the old battery by pull outwards the little black knob which is on the side of the battery slot and coax out the battery (pic A). Place a new lithium battery type CR2032 by putting one edge under the electrode, then press down the other edge inside the slot from the knob side (pic B and C), then put the battery compartment lid back on. Cleaning 1. Read the instruction manual carefully before use, and save it for future use. 2. The appliance must not be immersed into water or other liquids. Should it get wet, it must be wiped off immediately, as liquids contain minerals which may result in rust in the electronic parts or which may totally destroy the electronic parts. 3. If the appliance gets dirty, the dirt can be wiped off with a slightly humid cloth, and then wiped with a dry cloth. 4. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety. 5. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Children are not always able to understand potential risks. Teach children a responsible handling of electrical appliances. 6. The appliance must not be used if it has been dropped on the fl oor, or if it is clear that the appliance is damaged. In such cases the appliance should be handed in for repair at the distributor where it was bought. 7. Use only new batteries of the correct size. Used batteries should always be removed, as they may leak chemicals which may damage the circuitry of the appliance. 8. The appliance is for domestic use only. 9. If the appliance is used for other purposes than intended, or is it not handled in accordance with the instruction manual, the full responsibility for any consequences will rest with the user. Any damages to the product or other things are not covered by the warranty. 16

17 Environmental considerations and disposal of batteries When substituting batteries it is essential to take the environment into consideration. Used batteries must never be disposed of with domestic garbage. Batteries marked with the symbol indicating separate waste collection must be returned to one of the authorized collection points. Batteries must be removed from the appliance before it is disposed of. Also take care that the batteries are not expired or become worn-out since there may then be a risk that the batteries will leak acid. Check the validity date printed on the batteries. Disposal of the appliance Legislation requires that all electrical and electronic equipment must be collected for reuse and recycling. Electrical and electronic equipment marked with the symbol indicating separate collection of such equipment must be returned to a municipal waste collection point. Warranty Claim according to valid law. Machine stamped receipt shall be enclosed if you wish to make a complaint. The appliance shall be returned to the store where it s purchased. OBH Nordica Sweden AB Box Spånga Tfn Technical data OBH Nordica 6251 Must be discarded as electronic waste Min 10 kg, max 150 kg with 100 g interval. Tolerance ± 1% LCD display. 3V lithiumbattery type CR2032 Auto shut off after 10 seconds. With reservation for running changes. 17

6251_ES_UVN_0915.indd 1 2015-09-30 11:47:43

6251_ES_UVN_0915.indd 1 2015-09-30 11:47:43 6251_ES_UVN_0915.indd 1 2015-09-30 11:47:43 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet - suomi...sivu 18-22 Instruction manual

Læs mere

6256_ES_UVN_0515.indd 1 2015-05-21 13:32:37

6256_ES_UVN_0515.indd 1 2015-05-21 13:32:37 6256_ES_UVN_0515.indd 1 2015-05-21 13:32:37 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-11 Bruksanvisning - norsk... side 12-15 Käyttöohjeet - suomi... sivu 16-20 Instruction

Læs mere

6271_ES_UVN_0915.indd 1 2015-09-16 15:42:58

6271_ES_UVN_0915.indd 1 2015-09-16 15:42:58 6271_ES_UVN_0915.indd 1 2015-09-16 15:42:58 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instruction manual

Læs mere

Wellness. nova light // personal scale // Type 6243. 100 g increments // Max 180 kg // Magic lens with red LED digits //

Wellness. nova light // personal scale // Type 6243. 100 g increments // Max 180 kg // Magic lens with red LED digits // Wellness nova light // personal scale // Magic lens with red LED digits // 100 g increments // Max 180 kg // Slim design (height: 25mm) // Low battery and overload indicator // Instant on function // Type

Læs mere

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use //

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use // Kitchen design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Dual timer // Jog dial for easy use // Count down of hours, minutes and seconds // Type 4933, 4934 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

Kitchen. café crema // cappuccino mixer // Type 6856. For cappuccino, café latte and hot chocolate // Bowl included // Froth milk in a few seconds //

Kitchen. café crema // cappuccino mixer // Type 6856. For cappuccino, café latte and hot chocolate // Bowl included // Froth milk in a few seconds // Kitchen café crema // cappuccino mixer // Froth milk in a few seconds // For cappuccino, café latte and hot chocolate // Bowl included // Type 6856 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

Wellness. nova light BMI // personal scale // Type 6244. Instant on function // Calculates BMI // LCD digits // Max 180 kg //

Wellness. nova light BMI // personal scale // Type 6244. Instant on function // Calculates BMI // LCD digits // Max 180 kg // Wellness nova light BMI // personal scale // Calculates BMI // LCD digits // Max 180 kg // Slim design (height: 25mm) // Low battery and overload indicator // Instant on function // Type 6244 Brugsanvisning

Læs mere

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3 4 5 6 7 OBH Nordica knivblok OBH Nordica

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

Balance Light BMI. Low battery and overload indicator. Calculates BMI. LED digits Max 150 kg Slim design (height: 25mm) Instant on function

Balance Light BMI. Low battery and overload indicator. Calculates BMI. LED digits Max 150 kg Slim design (height: 25mm) Instant on function Balance Light BMI Calculates BMI LED digits Max 150 kg Slim design (height: 25mm) Low battery and overload indicator Instant on function Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida

Læs mere

9843_ES_UVN_0915.indd 1 2015-09-16 15:40:30

9843_ES_UVN_0915.indd 1 2015-09-16 15:40:30 9843_ES_UVN_0915.indd 1 2015-09-16 15:40:30 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual english...

Læs mere

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393 KITCHEN CHEF Coffee Mill - Type 2393 Brugsanvisning - dansk... side 3 Bruksanvisning - svenska... side 4 Bruksanvisning - norsk... side 5 Käyttöohjeet - suomi... side 6 2 OBH NORDICA Coffee Mill Før brug

Læs mere

Kitchen. balance 5000 // kitchen scale // Type 9837. Capacity 5 kgs 1 g increment // Stainless steel platform // Large LCD display //

Kitchen. balance 5000 // kitchen scale // Type 9837. Capacity 5 kgs 1 g increment // Stainless steel platform // Large LCD display // Kitchen balance 5000 // kitchen scale // Capacity 5 kgs 1 g increment // Large LCD display // Stainless steel platform // Tare and on/off button // Fingerprint proof coating // With back light // Type

Læs mere

Wellness. neck massage // neck massage // Type 6036. Neck massage for increased wellbeing // Soft pile fabric // 2 settings //

Wellness. neck massage // neck massage // Type 6036. Neck massage for increased wellbeing // Soft pile fabric // 2 settings // Wellness neck massage // neck massage // Neck massage for increased wellbeing // Soft pile fabric // 2 settings // Detachable elastic ribbon // Battery operated 2 x AA batteries // Type 6036 1 Brugsanvisning

Læs mere

Kitchen 5.0 LCD 200 W. Type 9804. kitchen scale steel// hand mixer with 3 beaters// 3 beaters// 1.3 litres // settings// Stainless steel platform //

Kitchen 5.0 LCD 200 W. Type 9804. kitchen scale steel// hand mixer with 3 beaters// 3 beaters// 1.3 litres // settings// Stainless steel platform // Kitchen steel triple pro mixer // kitchen scale steel// hand mixer with 3 beaters// 3 Ultra slim 13 mm // 3 beaters// Tare Cord Function 1.85 m// 5.0 200 W Capacity 5 kgs 1 g increment // 1.3 litres //

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 3 6. Brugsanvisning dansk...side 7 10. Bruksanvisning norsk...side 11 14. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 3 6. Brugsanvisning dansk...side 7 10. Bruksanvisning norsk...side 11 14. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk...side 7 10 Bruksanvisning norsk...side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english... page 19 22 2 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

9837_AK_UVN_0515.indd 1 2015-05-20 15:13:50

9837_AK_UVN_0515.indd 1 2015-05-20 15:13:50 9837_AK_UVN_0515.indd 1 2015-05-20 15:13:50 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instruction manual

Læs mere

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english...

Læs mere

5.0. Kitchen. attraction // kitchen scale // LCD. Type 9807. Capacity 5 kgs 1 g increment // Ultra slim 17 mm // Glass platform // On/off button //

5.0. Kitchen. attraction // kitchen scale // LCD. Type 9807. Capacity 5 kgs 1 g increment // Ultra slim 17 mm // Glass platform // On/off button // Kitchen attraction // kitchen scale // 5.0 Ultra slim 17 mm // Capacity 5 kgs 1 g increment // Glass platform // LCD Tare Function // On/off button // Large LCD display // Type 9807 9807_CS_UVN_161213.indd

Læs mere

Kitchen. saturn steel saturn white // kitchen scale // 200 W. Type 9832/9833. 3 beaters// 1.3 litres // Height only 22 mm //

Kitchen. saturn steel saturn white // kitchen scale // 200 W. Type 9832/9833. 3 beaters// 1.3 litres // Height only 22 mm // Kitchen saturn steel saturn white // kitchen scale // 3 Height only 22 mm // 3 beaters// Tare Cord Function 1.85 m// 200 W Capacity 5 kgs 1 g increment // 1.3 litres // On/off Easy button to clean // //

Læs mere

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 OUTDOOR DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 Før De tager Deres nye fiskevægt i brug, beder vi Dem venligst gennemlæse denne brugsanvisning. Vi anbefaler

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction manual - english... page 19-22 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Kitchen. quick press // Type 6752. citrus juicer // Reversing motor // Easy to clean // Large capacity, 500 ml //

Kitchen. quick press // Type 6752. citrus juicer // Reversing motor // Easy to clean // Large capacity, 500 ml // Kitchen quick press // citrus juicer // Large capacity, 500 ml // Reversing motor // Easy to clean // Type 6752 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning -

Læs mere

6856_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-10-09 11:56:34

6856_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-10-09 11:56:34 6856_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-10-09 11:56:34 Bruksanvisning - svenska...sida 3-5 Brugsanvisning - dansk...side 6-8 Bruksanvisning - norsk...side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...sivu 12-14 Instruction manual

Læs mere

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056 TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja SE TRAKTOR MED LASTARE OBS! Innan traktorlastaren börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med traktorlastaren

Læs mere

Wave scale. Slim design (height: 24mm) Max 150 kg, 100 g increments. 6mm safety glass. Instant ON function. LCD with backlight

Wave scale. Slim design (height: 24mm) Max 150 kg, 100 g increments. 6mm safety glass. Instant ON function. LCD with backlight Wave scale Slim design (height: 24mm) 6mm safety glass 6264_6265_6266_ES_1012.indd 1 LCD with backlight Instant ON function Max 150 kg, 100 g increments Low battery and overload indicator 2012-11-08 12:49:50

Læs mere

Kitchen scale - Type 9850

Kitchen scale - Type 9850 TRIPOD Kitchen scale - Type 9850 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-10 2 OBH Nordica elektronisk køkkenvægt

Læs mere

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055 DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD SE DUMPER OBS! Innan dumpern börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med dumpern på rätt sätt, för att undvika skador.

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 HR7775, HR7774 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 EN DA DE EL ES FI FR IT NL NO PT SV TR English Dansk Deutsch Ελληνικα Español Suomi Français Italiano Nederlands Norsk Português Svenska Türkçe AR FA

Læs mere

Kitchen. mini quick // Type 6720. mini chopper // Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel //

Kitchen. mini quick // Type 6720. mini chopper // Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel // Kitchen mini quick // mini chopper // Knives in stainless steel // Removable bowl // Easy and quick chopping // Type 6720 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

Wellness. flexi massager // massager // Type 6070. 2 massage settings // Cordless // Colour indicator // Resilient massage head // Rechargeable //

Wellness. flexi massager // massager // Type 6070. 2 massage settings // Cordless // Colour indicator // Resilient massage head // Rechargeable // Wellness flexi massager // massager // 2 massage settings // Cordless // Rechargeable // Colour indicator // Resilient massage head // Type 6070 6070_PC_0308.indd 1 2008-05-08 10:11:13 Brugsanvisning -

Læs mere

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid //

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid // Kitchen coffee mill steel // coffee mill // Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Easy cleaning // Pilot lamp // Transparent lid // Type 2396 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

AIRLINE TOWER FAN 65 CM

AIRLINE TOWER FAN 65 CM AIRLINE TOWER FAN 65 CM Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-5 6-8 9-11 12-14

Læs mere

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET rt. 45-612 SE - RMRINGR OBS! För barn över 3 år som väger 18 30 kg. Ska sitta på överarmarna som stöd vid simträning. nvänd endast under vuxens konstanta överseende. Skölj av och torka efter användning.

Læs mere

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver SE Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Detaljbeskrivning.

Læs mere

Hushållsvåg. Husholdningsvekt. Keittiövaaka. Husholdningsvægt

Hushållsvåg. Husholdningsvekt. Keittiövaaka. Husholdningsvægt 28-051_manual.indd 2014-03-19, 14.23.14 Art. 28-051 Hushållsvåg Elektronisk våg med yta av härdat glas Husholdningsvekt Elektronisk vekt med veieflate av herdet glass Keittiövaaka Elektroninen vaaka, pinta

Læs mere

attraxion nose trimmer Type 5509 Washable Interchangeable trimming heads Storage stand

attraxion nose trimmer Type 5509 Washable Interchangeable trimming heads Storage stand attraxion nose trimmer Interchangeable trimming heads Washable Light Storage stand Type 5509 Brugsanvisning - dansk side...3-5 Bruksanvisning - svenska sida...6-8 Bruksanvisning - norsk side... 9-11 Käyttöohjeet

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

AIRLINE TOWER FAN 85 CM

AIRLINE TOWER FAN 85 CM AIRLINE TOWER FAN 85 CM Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-6 7-10 11-14

Læs mere

4778_KK_UVN_1114.indd 1 2015-01-07 14:54:14

4778_KK_UVN_1114.indd 1 2015-01-07 14:54:14 4778_KK_UVN_1114.indd 1 2015-01-07 14:54:14 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual english...

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Originalmanual 1 2016-03-01 Biltema Nordic Services

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 1 5831_ES_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 11:32:07 PM Brugsanvisning - svensk... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

2.8m power cord. rectangular. ceramic coating. tong. beach curls 10x15 mm

2.8m power cord. rectangular. ceramic coating. tong. beach curls 10x15 mm ceramic coating 2.8m power cord rectangular tong beach curls 10x15 mm Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

WAVE MAKER PROFESSIONAL

WAVE MAKER PROFESSIONAL WAVE MAKER PROFESSIONAL 5839_AE_0609.indd 1 2009-08-25 11:56:38 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-7 Bruksanvisning - norsk... side 8-10 Käyttöohjeet - suomi... sivu

Læs mere

6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54

6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54 6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54 Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-9 Bruksanvisning - norsk... side 10-12 Käyttöohjeet - suomi... sivu 13-15 Instruction

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 6077_ES_UVN_300613.indd 1 7/3/2013 4:18:18 PM Bruksanvisning

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere

mini straightener 185ºC fabulous

mini straightener 185ºC fabulous mini straightener 185ºC fabulous ceramic coating quick heat up time easy to bring along TYPE 3032 www.obhnordica.com Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

super mix// hand mixer //

super mix// hand mixer // Kitchen super mix// hand mixer // 230 W 230 watt motor // 5 Cord 1.0 m// Easy to clean // 5 speed settings// Type 6786 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat.

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. TELT Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. Opstillingstid: ca. 25 min. Krævet antal personer til opstilling: 2 Oversigt over dele Kabine Pløkker (18 stk.) Yderdug Bæretaske Ekstra

Læs mere

Kitchen. power mix 200 // W 5. handmixer // Type 6768. Powerful // 5 speed settings // Easy to clean // and hooks //

Kitchen. power mix 200 // W 5. handmixer // Type 6768. Powerful // 5 speed settings // Easy to clean // and hooks // Kitchen power mix 200 // handmixer // 200 W 5 Powerful // 5 speed settings // Easy to clean // Easy to store // Chromed beaters and hooks // Type 6768 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning -

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Anvisning till vattenpump RE

Anvisning till vattenpump RE Anvisning till vattenpump SV Vattenpump Låsring och vattenpumpsinstallationsverktyg bild 1 bild 2 1. Rensa vattenpumpshuset från smuts och o-ringsrester. 2. Placera låsringen i låsringsspåret på vattenpumpen,

Læs mere

Malmbergs LED Downlights

Malmbergs LED Downlights Malmbergs LED Downlights DK Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, -692 23 Kumla, Sweden info@malmbergs.com www.malmbergs.com DK Dæmpbare LED-downlights Energibesparende Lav varmeudvikling i forhold til

Læs mere

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE Art. -0 POWERPACK MED SOLCELL AURINKOKENNOVIRTAPANKKI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan, Helsingborg. Tel: +- 00 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks, 0 Lier. Tlf: +- 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB TRÄDGÅRDSBELYSNING SPECIFIKATIONER Lampa: G4, max 10 W Kabellängd: 10 m Kapslingsklass transformator:

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

Elektronisk brandskab

Elektronisk brandskab MODEL L 81090 90 1 ELEKTRONISK BRANDSKAB INSTRUCTION MANUAL DK 2 Brugsanvisning NO Elektronisk brannskap 3 Bruksanvisning Elektronisk Bruksanvisning brannskap Fremstillet i P.R.C. EU-Importør SE 4 SF 5

Læs mere

NOSE TRIMMER. Nosehairtrimmer - type 5508

NOSE TRIMMER. Nosehairtrimmer - type 5508 NOSE TRIMMER Nosehairtrimmer - type 5508 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 2 OBH Nordica Næsehårstrimmer

Læs mere

Køkken/brevvægt. Manual

Køkken/brevvægt. Manual Køkken/brevvægt Manual FUNKTIONER 1. Angiver mængden af vand og mælk 2. To vægt enhedssystemer: g og lb:oz 3. To volumen enhedssystemer ml og fl'oz 4. Lavt batteri / overbelastning indikation 5. Med høj

Læs mere

Kitchen. Mix n weigh // kitchen scale // Type 9835. Capacity 5 kg / 1 g increment // Dishwasher safe bowl // Detachable bowl //

Kitchen. Mix n weigh // kitchen scale // Type 9835. Capacity 5 kg / 1 g increment // Dishwasher safe bowl // Detachable bowl // Kitchen Mix n weigh // kitchen scale // Detachable bowl // Dishwasher safe bowl // Capacity 5 kg / 1 g increment // Tare / On/off button // Conversion from weight to volume // Large LCD display // Type

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

Skruemaskine Skruvdragare

Skruemaskine Skruvdragare Skruemaskine Skruvdragare Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

slim design ceramic coating quick heat up stylist straightener 200ºC www.obhnordica.com TYPE 3083

slim design ceramic coating quick heat up stylist straightener 200ºC www.obhnordica.com TYPE 3083 ceramic coating straightener 200ºC TYPE 3083 3083_CPE_1108.indd 1 slim design quick heat up stylist www.obhnordica.com 2008-12-17 08:57:28 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 5813, 5860, 5862, 5864_030408.indd 1 2008-04-03 15:48:18 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning -

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 13. Brugsanvisning dansk... side 14 25. Bruksanvisning norsk... side 26 36. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 13. Brugsanvisning dansk... side 14 25. Bruksanvisning norsk... side 26 36. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska... sida 3 13 Brugsanvisning dansk... side 14 25 Bruksanvisning norsk... side 26 36 Käyttöohjeet suomi...sivu 37 47 Instruction manual english... page 48 58 2 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... s t r a i g h t e n e r p ro e d i t i o n 1 3098_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 3:48:33 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Limpistol Limpistol Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3 TERRASSTVÄTT TERRASSEVASKER TERASSINPESULAITE TERRASSERENSER Original manual 2009 Biltema Nordic Services AB TERRASSTVÄTT MONTERING INTRODUKTION Läs manualen före användning och förvara den på en säker

Læs mere

MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM

MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... side 3-6. Bruksanvisning - dansk... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... side 3-6. Bruksanvisning - dansk... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - svenska... side 3-6 Bruksanvisning - dansk... sida 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction manual - english... page 19-22 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Wellness. shiatsu // pillow with heat // Type 6074 WITH HEAT. Shiatsu. Neck. massage // massage // With heat // Back. Shoulder. massage // massage //

Wellness. shiatsu // pillow with heat // Type 6074 WITH HEAT. Shiatsu. Neck. massage // massage // With heat // Back. Shoulder. massage // massage // Wellness shiatsu // pillow with heat // Shiatsu massage // Neck massage // Back massage // Shoulder massage // WITH HEAT With heat // Type 6074 6074_PC_0308.indd 1 2008-04-30 08:08:53 Brugsanvisning -

Læs mere

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning 07 LIMENTE asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning Tekniset tiedot ovat paketin päällä Technical data is printed on package Teknisk information

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21

6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21 6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21 Bruksanvisning - svenska...sida 4-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

If your Washer has an LCD screen, go to Settings, and select and activate Easy Connection. Smart Control On NOTE

If your Washer has an LCD screen, go to Settings, and select and activate Easy Connection. Smart Control On NOTE Smart Control Guide Usage of Smart Control Smart Control by app 1. Register Device Before run the app, Samsung Account is required. Set AP & Run App AP must be connected to the external Internet. (check

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere