6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: Forsikringens geografiske omfang: Forsikringens tidsmæssige omfang: 2.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2."

Transkript

1 0BKriminalitetsforsikring 4BAlmindelige betingelser KR Indholdsfortegnelse 5BDefinitioner Pkt. Side Forsikringstager: Virksomheden: Datterselskaber: Sikrede: Ansatte: Kriminel handling: Databedrageri: Tredjemands kriminelle handling: Forsikringsselskabet: Formuetab konstateret: Tredjemand: BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: Forsikringens geografiske omfang: Forsikringens tidsmæssige omfang: BUndtagelser Indirekte tab: Misligholdelse: Manglende forsæt til vinding: Fysiske skader på ting eller personer: Bøder mv.: Svind: Aktionærers kriminelle handlinger: Skader forvoldt efter at ledelsen kendte til ansattes kriminelle handlinger: BDækningssum Den maksimale årlige dækningssum: Sagsomkostninger: Udredningsomkostninger: BSelvrisiko Fradrag for selvrisiko: Skader der ikke overstiger selvrisikoen: BDatterselskaber Automatisk medforsikring: Omsætning eller antal ansatte i datterselskab: Ophør af dækning af datterselskab ved frasalg eller afvikling: 6.3 7, generalagenturet for Danmark

2 Indholdsfortegnelse - fortsat 11BFremgangsmåde i tilfælde af skade Anmeldelse og samarbejde i tilfælde af skader: Anmeldelse i tilfælde af erstatningskrav: BSerieskader Dækning i tilfælde af serieskader: BPræmiens betaling Forfald: Rykker og bortfald af forsikringsdækning: Rykkergebyr: BAndre forsikringer mod samme risiko Anden forsikring mod samme interesse: Anden forsikring med reservation: BForsikringens forlægnelse eller ophør Forsikringsperiode og fornyelse: Opsigelse i tilfælde af skade: BVærneting, lovvalg og voldgift Tvist omkring forsikringsaftalen: Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de for forsikringen gældende betingelser, generalagenturet for Danmark

3 2BKriminalitetsforsikring 1BSide 1 af 8 Almindelige betingelser KR i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Definitioner 1.1. Forsikringstager er den juridiske person, med hvem forsikringsselskabet har indgået forsikringsaftalen Virksomheden er forsikringstageren og de øvrige selskaber, der måtte være nævnt i policen Datterselskaber er de selskaber; hvori virksomheden besidder mere end 50 % af de stemmeberettigede ejerandele, eller hvori virksomheden besidder mere end 50 % af selskabets kapital, eller over hvilke virksomheden ifølge aftale eller med hjemmel i vedtægterne har kontrol, og som er fuldstændigt indkonsolideret i virksomhedens koncernregnskab, angående hvilke virksomheden ifølge aftale med andre aktionærer råder over mere end 50 % af de stemmeberettigede ejerandele, og som er fuldstændigt indkonsolideret i virksomhedens koncernregnskab. For datterselskaber (jf,. denne definition), der overtages eller stiftes i forsikringstiden, gælder særlige regler, se pkt. 6.0 nedenfor. 1.4 Sikrede er virksomheden og datterselskaberne. 1.5 Ved ansatte forstås: Enhver person der er, der har været eller som i fremtiden måtte indgå i et almindeligt ansættelsesforhold i virksomheden eller i datterselskabet, og overfor hvilke virksomheden eller datterselskabet i den anledning måtte have sædvanlige instruktions og kontrolbeføjelser Ethvert nuværende, tidligere og fremtidigt medlem af direktionen og bestyrelsen i virksomheden og datterselskaber., generalagenturet for Danmark

4 17BSide 2 af Ved ansatte forstås fortsat: Enhver person, der ikke er ansat i virksomheden, men som dog har lovlig adgang til virksomheden, f.eks. praktikanter, vikarer, gæster og lignende. Omfattet er også konsulenter, som virksomheden eller datterselskabet kontraherer eller har kontraheret med, uanset arten af den af konsulenten præsterede ydelse og uanset om denne har præsteret arbejde på virksomhedens eller datterselskabets forretningssted eller andetsteds Enhver person, der forvalter eller administrerer pensionsordninger eller andre medarbejderordninger for nuværende, tidligere eller fremtidige ansatte i virksomheden eller i datterselskabet. 1.6 Ved ansattes kriminelle handlinger forstås enhver handling eller undladelse udvist af en ansat hos sikrede, der er strafsanktioneret i det land hvor handlingen eller undladelsen begås eller i det land hvor resultatet af den strafbare handling eller undladelse viser sig, i det omfang den eller de, der har udvist denne handling har haft forsæt til at forvolde formuetab specifikt for virksomheden eller datterselskabet. 1.7 Ved databedrageri forstås det forhold, at nogen uberettiget ændrer, tilføjer eller sletter data eller programmer til elektronisk databehandling eller elektronisk dataoverførelse, for derved at ændrer resultatet af behandlingen eller overførelsen, og med forsæt til at forvolde et formuetab specifikt hos sikrede, der svarer til den tilsigtede uberettigede vinding. 1.8 Ved tredjemands kriminelle handlinger forstås følgende forhold begået af tredjemand: - Sikredes betalinger eller betalinger i sikredes navn til tredjemand, der ikke var berettiget til at modtage disse eller overfor hvem betalingen ikke var tilsigtet; - Sikredes fortabelse af rettigheder til ting, ejendom, ejerandele, omsætningsaktiver, penge eller pengerepræsentativer, når fortabelsen af rettigheden alene skyldes tredjemands strafbare handling eller undladelse; - Tredjemands betaling af varer eller ydelser med falske penge eller pengerepræsentativer. 1.9 Forsikringsselskabet er, der er dansk filial af det hollandske forsikringsselskab Nassau Verzekering Maatschappij nv, og som i Danmark driver forsikringsvirksomhed fra adressen Bredgade 73, 1260 København K eller enhver senere oplyst adresse i Danmark. behandler ethvert spørgsmål vedrørende policen og alle erstatningskrav anmeldt under policen fra kontor i Danmark., generalagenturet for Danmark

5 Side 3 af Et formuetab anses for konstateret på det tidspunkt, hvor virksomhedens eller datterselskabets ledelse eller andre ansatte i virksomheden eller datterselskabet, der har særlige forudsætninger for at iagttage uregelmæssigheder f.eks. intern revision eller controller første gang får kendskab til omstændigheder, der har eller med rimelig sandsynlighed må antages at ville medføre et formuetab, der er en følge af en kriminel handling omfattet af denne forsikring. Det forudsættes, at ingen af de der således konstaterer formuetabet har medvirket til fremkaldelsen heraf. I tilfælde af formuetab, der skyldes at virksomheden er forpligtet til at betale erstatning til tredjemand, anses formuetabet konstateret, på det tidspunkt hvor kravet første gang blev rejst mod sikrede Ved tredjemand forstås enhver person, der ikke er ansat i virksomheden eller datterselskabet eller som ikke indgår i virksomhedens bestyrelse eller i virksomhedens eller datterselskabets direktion, eller som ikke må identificeres med virksomheden eller datterselskabet. 2.0 Forsikringens omfang 2.1 Forsikringens dækningsomfang Forsikringen dækker direkte formuetab, som sikrede lider som følge af ansattes kriminelle handlinger med forsæt til egen vinding eller vinding for anden specifik tredjemand Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar overfor tredjemand, hvad angår formuetab som tredjemand lider som følge af ansattes kriminelle handlinger Forsikringen dækker sikredes direkte formuetab; som følge af tredjemands kriminelle handlinger, idet dette dog forudsætter, at sikrede i forhold til den disposition, der medfører formuetabet var i god tro og at formuetabet er opstået som led i sikredes almindelige lovlige forretningsdrift som følge af databedrageri begået af tredjemand Forsikringen dækker sikredes omkostninger til rekonstruktion af data og/eller software, når dette er beskadiget som følge af et af policen dækket databedrageri, dog under forudsætning af at sikrede har foretaget normal rutinemæssig back-up af data og at disse kan indgå i rekonstruktionen og under forudsætning af, at sikrede ikke har anvendt software, som sikrede ikke havde lovlige rettigheder til at anvende., generalagenturet for Danmark

6 20BSide 4 af forsikringens dækningsomfang forsat Forsikringen dækker tillige kriminelle handlinger og undladelser, når den kriminelle person ikke kan identificeres. Medmindre det kan godtgøres, at den kriminelle handling eller undladelser er forvoldt af en ansat, dækker forsikringen dog alene i samme omfang som dækning ydes for databedrageri og tredjemands kriminelle handlinger (jf. definitionerne herpå). 2.2 Forsikringens geografiske omfang 3BForsikringen dækker skader, der er indtruffet i hele verden. 2.3 Forsikringens tidsmæssige omfang Forsikringen dækker sikredes formuetab, der konstateres i forsikringstiden Medmindre andet fremgår af policen, dækker denne forsikring alene formuetab vedrørende ansattes kriminelle handlinger, databedragerier eller tredjemands kriminelle handlinger, når disse er sin helhed er udvist efter forsikringens ikrafttræden. Er der tale om en serie af hinanden uafhængige handlinger eller undladelser, er formuetab der alene er en følge af de handlinger eller undladelser, der er udvist efter forsikringens ikrafttræden dog altid omfattet af forsikring Forsikringen dækker tillige formuetab, der konstateres i indtil 6 måneder efter forsikringens ophør, når disse i sin helhed kan henføres til ansattes kriminelle handlinger, databedragerier eller tredjemands kriminelle handlinger udvist i forsikringstiden, idet forsikringen dog i intet tilfælde dækker formuetab, der anmeldes til forsikringsselskabet mere end 12 måneder efter forsikringens ophør Såfremt forsikringen jf. pkt med påtegning af policen dækker formuetab vedrørende handlinger eller undladelser, der er udvist før forsikringens ikrafttræden, er det en betingelse, at sikrede godtgør at denne eller dennes ledelse ikke havde eller burde have kendskab til omstændigheder, der med sandsynlighed havde medført eller kunne medføre et sådant formuetab Vedrørende datterselskaber, dækker forsikringen ikke formuetab, der helt eller delvist kan henføres til ansattes kriminelle handlinger, databedragerier, eller tredjemands kriminelle handlinger, der er udvist før datterselskabet blev datterselskab af virksomheden. Datterselskaber, der ophører med at være datterselskaber i forsikringstiden er ikke dækket af forsikringen, hvad angår formuetab, der konstateres efter det tidspunkt, hvor datterselskabet er ophørt med at være datterselskab, idet pkt gælder tilsvarende i disse tilfælde., generalagenturet for Danmark

7 18BSide 5 af 8 3 Undtagelser Denne forsikring dækker ikke: 3.1 Indirekte tab så som avancetab, driftstab og ligende. 3.2 Sikredes misligholdelse af aftaler, medmindre misligholdelsen alene skyldes ansattes kriminelle handlinger, databedrageri eller tredjemands kriminelle handling. 3.3 Ansattes handlinger eller undladelser, der ikke blev udvist med henblik på egen eller tredjemands uberettigede vinding herunder, men ikke begrænset til handel med eller spekulation vedrørende valuta, værdipapirer, varer, kreditter mv. 3.4 Fysisk skade på ting, herunder men ikke begrænset til tab af eller skade på data eller software, skade på løsøre tilhørende sikrede, skade på sikredes bygninger, bortset fra skade på ting, der skyldes ansattes kriminelle handlinger. 3.5 Enhver form for bøde, bod eller anden pønal sanktion, herunder men ikke begrænset til punitive damages, exemplary damages eller lignende. 3.6 Almindeligt svind, der ikke kan henføres til konkrete kriminelle handlinger. 3.7 Formuetab der er forvoldt af ansatte eller tredjemand, der på tidspunktet for handlingen eller undladelsen kontrollerede mere end 15 % af de stemmeberettigede ejerandele, uanset om det kriminelle forhold blev begået alene, under medvirken af andre ansatte eller af tredjemand. 3.8 Formuetab der skyldes handlinger eller undladelser udvist efter det tidspunkt, hvor sikrede eller ledelsen i virksomheden eller datterselskabet, der ikke selv har medvirket ved til den kriminelle handling, første gang blev bekendt med, at en ansat havde begået en kriminel handling. Tilsvarende er undtaget formuetab, der er forvoldt ved kriminelle handlinger begået af ansatte om hvem sikrede vidste eller burde vide, at denne tidligere havde gjort sig skyldig i en strafbar berigelsesforbrydelse., generalagenturet for Danmark

8 4.0 Dækningssum 19BSide 6 af Dækningssummen på policen er den højest grænse for forsikringsselskabets forpligtelse overfor sikrede, hvad angår alle skader, der er konstateret inden for et forsikringsår, herunder krav der skyldes erstatningskrav fra tredjemand. 4.2 Policen dækker indenfor dækningssummen tillige sikredes omkostninger i forbindelse med behandlingen af et krav om erstatning fra tredjemand, herunder de sagsomkostninger, som sikrede måtte blive pålagt at betale til modparten. 4.3 Policen dækker indenfor dækningssummen med maksimalt 10 % af denne og efter forsikringsselskabets godkendelse tillige sikredes omkostninger i forbindelse med udredning i forbindelse med en af policen omfattet skade f.eks. udgifter til revisorbistand, udgifter til loss adjuster mv. 5.0 Selvrisiko 5.1 Erstatningen udbetales med fradrag af den for policen gældende selvrisiko pr. skade. 5.2 Såfremt tabet eller erstatningskravet ikke overstiger den for skaden gældende selvrisiko, deltager forsikringsselskabet ikke i behandlingen af kravet. 6.0 Datterselskaber 6.1 Såfremt sikrede i forsikringstiden stifter eller overtager nyt datterselskab er dette automatisk omfattet af forsikringen, idet dette forudsætter, at det nye datterselskabs årlige omsætning ikke overstiger 30 % af sikredes omsætning før overtagelsen af datterselskabet og at antallet af ansatte ikke overstiger 30 % af antallet af de i forvejen hos sikrede ansatte. 6.2 Såfremt det nye datterselskabs omsætning overstiger 30 % af sikredes omsætning før overtagelsen af datterselskabet og at antallet af ansatte overstiger 30 % af antallet af de i forvejen hos sikrede ansatte er datterselskabet automatisk omfattet af forsikringen idet sikrede i dette tilfælde senest 60 dage efter stiftelsen eller overtagelsen skal give meddelelse herom til forsikringsselskabet, der indenfor 30 dage herefter skal give sikrede meddelelse om hvilke præmiemæssige og dækningsmæssige konsekvenser medforsikringen af det nye datterselskab har. Herefter skal sikrede indenfor 30 dage efter modtagelsen af tilbudet fra forsikringsselskabet om medforsikring af datterselskabet meddele, om tilbudet ønskes accepteret. Hvis tilbudet ønskes accepteret er dette gældende fra tidspunktet for stiftelsen eller overtagelsen af datterselskabet. Såfremt tilbudet ikke ønskes accepteret ophører dækningen for datterselskabet på tidspunktet for udløbet af den sidste 30-dages frist., generalagenturet for Danmark

9 Side 7 af Datterselskaber fortsat Hvis sikrede ikke giver meddelelse om overtagelse af eller oprettelse af datterselskab som omfattet af denne bestemmelse, vil dækning for dette ophøre 60 dage efter stiftelsen eller overtagelsen. 6.3 Dækning for datterselskaber, der ophører med at være datterselskaber jf. definitionen i pkt. 1.3 ovenfor, ophører uden varsel på det tidspunkt, hvor selskabet ikke længere er datterselskab. 7.0 Fremgangsmåde i tilfælde af skade 7.1 Såfremt sikrede konstaterer et formuetab, der skyldes eller med rimelig sikkerhed må antages at skyldes en kriminel handling, et databedrageri eller tredjemands kriminelle handling, skal dette anmeldes til forsikringsselskabet med angivelse af; - detaljer om formuetabet og de omstændigheder, der har eller menes at have bidrage til formuetabet, samt fremskaffe nødvendige bevismidler herom, - samarbejde med forsikringsselskabet om at afgøre omfanget og arten af formuetabet og de til grund for formuetabet liggende omstændigheder. 7.2 Såfremt der rejses krav mod sikrede jf. pkt , skal sikrede anmelde dette til forsikringsselskabet og efter aftale med forsikringsselskabet om nødvendigt påtage sig en til forsvar af sikredes interesser egnet advokat. 8.0 Serieskader 8.1 Formuetab, der påføres sikrede eller skyldes sikredes erstatningspligt som følge af en sammenhængende serie af handlinger eller undladelser omfattet af nærværende forsikring, der er forvoldt af samme person eller samme personer, eller denne eller disse under medvirken af andre anses som én samlet skade under forsikringen, uanset at forholdet måtte være begået over flere år og uanset om de som følge af handlingen eller undladelsen forvoldte formuetab viser sig over flere år., generalagenturet for Danmark

10 21BSide 8 af Præmiens betaling 9.1 Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden, og senere præmie forfalder på de anførte forfaldsdage. 9.2 Betales præmien ikke rettidigt, sender Forsikringsselskabet en rykker herom. Betales præmien fortsat ikke bortfalder dækningen og forsikringsaftalen jf. Forsikringsaftalelovens regler herom. 9.3 Forsikringsselskabet er berettiget til at opkræve et rykkergebyr på kr. 100 i forbindelse med for sent betalt præmie Andre forsikringer mod samme risiko 10.1 I det omfang, der er tegnet anden forsikring, der helt eller delvist omfatter samme interesse, som er afdækket ved denne forsikring, bortfalder dækningen for denne interesse, i samme omfang Er det fastsat i anden forsikringsaftale, som dækker samme interesse, at ansvaret falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring er eller bliver tegnet andetsteds, gælder nærværende forsikring med samme indhold Forsikringens forlængelse eller ophør 11.1 Forsikringen tegnes for ét år ad gangen. Forsikringen fornyes dog automatisk, dersom forsikringen ikke senest én måned før hovedforfald opsiges af enten forsikringstageren eller forsikringsselskabet Inden én måned efter hel eller delvis udbetaling af erstatning eller efter afvisning af et krav, kan forsikringstageren såvel som forsikringsselskabet med 30 dages varsel opsige forsikringsaftalen Værneting, lovvalg og voldgift 12.1 Såfremt der opstår tvist omkring nærværende forsikringsaftale, skal tvisten afgøres ved byretten i København eller Østre Landsret efter dansk lov, medmindre parterne enes om at lade tvisten afgøres endeligt ved en voldgift., generalagenturet for Danmark

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01 TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring Forsikringsvilkår TE-KRI-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvornår dækker forsikringen 4.

Læs mere

Kriminalitetsforsikring Forsikringsbetingelser (CRI-01)

Kriminalitetsforsikring Forsikringsbetingelser (CRI-01) Kriminalitetsforsikring Forsikringsbetingelser (CRI-01) 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede under denne forsikring er koncernen. 1.2 Som koncern anses forsikringstageren og dennes datterselskaber. Ved datterselskaber

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger

Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger Side 1 af 13 Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger - Forenings- og produktansvarsforsikring - Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring - Underslæbsforsikring - Retshjælpsforsikring - Rådgivningsansvarsforsikring

Læs mere

Ansvarsbetingelser PI Miscellaneous

Ansvarsbetingelser PI Miscellaneous Ansvarsbetingelser PI Miscellaneous Indholdsfortegnelse Sikrede... 2 Forsikringens omfang... 3 Udvidelser... 3 Undtagelser... 5 Geografisk område... 6 Forsikringsperiode... 7 Forsikringssum... 7 Moms...

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for diverse virksomheder Forsikringsbetingelser (PI-MI-01)

Professionel ansvarsforsikring for diverse virksomheder Forsikringsbetingelser (PI-MI-01) Professionel ansvarsforsikring for diverse virksomheder Forsikringsbetingelser (PI-MI-01) 1. Sikrede 1.1. Sikrede under forsikringen er: (iii) koncernen. enhver tidligere, nuværende og fremtidig partner,

Læs mere

Ansvarsforsikring for boligselskaber

Ansvarsforsikring for boligselskaber Side 1 af 8 Ansvarsforsikring for boligselskaber Almindelige forsikringsbetingelser DOB-99-04 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker: 1. UDen

Læs mere

AdvoGuard. Modul A. Professionel advokatansvarsforsikring

AdvoGuard. Modul A. Professionel advokatansvarsforsikring Side 1 1. Hvem er sikrede AdvoGuard Modul A Professionel advokatansvarsforsikring Sikrede under forsikringen er den i certifikatet som forsikringstager nævnte advokatvirksomhed og samtlige forhenværende,

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser

Almindelige forsikringsbetingelser Nassau forsikring Almindelige forsikringsbetingelser Professionel ansvarsforsikring for teknisk rådgivning og bistand, TEK-01-01 1.0 Forsikringens omfang Denne forsikring dækker forsikringstageren og alle

Læs mere

Kriminalitetsforsikring i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler

Kriminalitetsforsikring i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Kriminalitetsforsikring i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1 Hvem er dækket? 1.1 De sikrede Sikrede er den virksomhed, der er anført på policen, samt datterselskaber, hvor virksomheden

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

DF20387-1 September 2014. Vilkår for bestyrelsesansvarsforsikring

DF20387-1 September 2014. Vilkår for bestyrelsesansvarsforsikring DF20387-1 September 2014 Vilkår for bestyrelsesansvarsforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for bestyrelsesansvarsforsikring DF20387-1 September 2014 2 Personoplysninger m.v Som kunde har du naturligvis

Læs mere

Direktions-, tilsynsråds- og bestyrelsesansvarsforsikring

Direktions-, tilsynsråds- og bestyrelsesansvarsforsikring Direktions-, tilsynsråds- og bestyrelsesansvarsforsikring 1.0 Sikrede 1.1 Bestyrelses-, tilsynsråds- og direktionsmedlemmer Sikrede er tidligere, nuværende eller kommende fysiske og lovligt udpegede medlemmer

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17 Afsnit Indhold Side 1 De sikrede... 1 2 Erhvervsansvar... 1 3 Produktansvar... 2 4 Afværgelse af skade... 3 5 Aftaler om ansvar og erstatning... 3 6 Geografisk dækningsområde... 4 7 Afgrænsning over for

Læs mere

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem 1.0 SIKREDE 1.1 Bestyrelses- og direktionsmedlemmer Sikrede er tidligere, nuværende eller kommende fysiske og lovligt udpegede

Læs mere

Professionel Ansvarsforsikring

Professionel Ansvarsforsikring Professionel Ansvarsforsikring Police nr. 59.0.001.411-04 1. Oplysninger om forsikringstager Forsikringstager : Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Århus N CVR : 30089456 2. Dækningsomfang Dækning : Professionel

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler ARKITEKTANSVARSFORSIKRING 1.0 FORSIKRINGENS OMFANG 1.1 Forsikringen

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 65-4 For forsikringen gælder reglerne i henhold til gældende lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring

Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring Erhvervs- & Produktansvarsforsikring Teknologi og Kommunikation 1. Sikrede Sikrede er forsikringstageren og ethvert datterselskab anført i forsikringsaftalen,

Læs mere

6. marts 2009 PBY Kundenr. 60375739

6. marts 2009 PBY Kundenr. 60375739 Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej 60 1790 København V Kolonihaveforbundet For Danmar Frederikssundsvej 304A 2700 Brønshøj Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 511007 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Indholdsfortegnelse 1 De sikrede...side 1 2 Erhvervsansvar...side 1 3 Produktansvar...side 2 4 Afværgelse af skade...side 2 5 Aftaler om ansvar og erstatning...side

Læs mere