Vilkår for deltagelse i DataHub'en ELLEVERANDØR FORBRUG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for deltagelse i DataHub'en ELLEVERANDØR FORBRUG"

Transkript

1 Vilkår for deltagelse i DataHub'en ELLEVERANDØR FORBRUG mellem 18. september 2012 LRO/HSF Energinet.dk Tonne Kjærsvej Fredericia Som systemansvarlig operatør i Danmark med pligt til etablering og drift af en DataHub - herefter Energinet.dk - og Selskabsnavn Adresse Postnr. CVR-nr. xx xx xx xx - herefter elleverandøren - der ønsker at forestå leverance af elektricitet til slutkunder i Danmark. Dok _v1, Sag 10/3365 1/11

2 1. Baggrund og formål 1.1 Energinet.dk er i henhold til Elforsyningsloven 28, stk. 2, nr. 7 ansvarlig for etablering og drift af en DataHub til håndtering af måledata mv. Etablering og brug af DataHub'en som afløser for det hidtidige decentrale system for aktørkommunikation er obligatorisk for alle aktører i markedet, netvirksomheder, elleverandører og balanceansvarlige på det danske elmarked. 1.2 Som ansvarlig for drift af DataHub'en skal Energinet.dk fastsætte ikkediskriminerende og objektive vilkår for brugen heraf. Vilkår heri er således fastsat i henhold til Elforsyningslovens 28, stk. 2 nr. 11, og 31, stk. 2. Vilkårene gælder for elleverandørers optagelse og løbende brug af DataHub'en. 1.3 Vilkår i denne aftale er dermed fastsat med henblik på: - at skabe bedst mulige betingelser for konkurrence på markeder for produktion og handel med elektricitet, - at sikre krav til indrapportering og formidling af data og andre informationer af relevans for DataHub'en, og dermed et smidigt elmarked, og - at fastsætte nærmere vilkår for sikkerhedsstillelse for udgifter eller risiko for udgifter, som Energinet.dk påtager sig i forbindelse med elleverandørens saldoafregning. 2. Generelle vilkår 2.1 Ved underskrift af nærværende aftale, giver Energinet.dk elleverandøren adgang til optagelse og løbende brug af DataHub'en, som anført i Energinet.dk's til enhver tid gældende markedsforskrifter og på vilkår som anført heri. 2.2 Elleverandøren er forpligtet til at overholde de til enhver tid gældende markedsforskrifter, samt de anførte vilkår i denne aftale. Markedsforskrifterne er tilgængelige på 2.3 Når elleverandøren er oprettet i DataHub'en, får elleverandøren adgang til DataHub'ens webportal via et antal brugerprofiler, som er sikret med brugernavn og adgangskode. Elleverandøren har pligt til at træffe fornødne foranstaltninger til at sikre, at adgangsoplysninger alene er tilgængelig for elleverandøren, og at de ikke kommer uvedkommende til kendskab. 2.4 Hvis elleverandøren gennemfører en transaktion i DataHub'en, er elleverandøren bundet af transaktionen. 2.5 Energinet.dk er forpligtet til at forestå drift af DataHub'en i overensstemmelse med gældende lovgivning herunder særligt lov om behandling af personoplysninger samt god IT-skik. Energinet.dk er forpligtet til at træffe de nødvendige og tilstrækkelige tekniske (herunder IT) og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod at data i DataHub'en kommer uvedkommende til kendskab. Dok _v1, Sag 10/3365 2/11

3 3. Aktørstamdata og EDI kommunikation 3.1 I forbindelse med optagelse som aktør med adgang til brug af DataHub'en, skal elleverandøren oprette og validere de stamdata, der skal være registreret om elleverandøren. Kravene til disse stamdata er anført i Energinet.dk's markedsforskrift I. 3.2 Elleverandøren er til stadighed forpligtet til løbende at vedligeholde sine stamdata i DataHub'ens aktørstamdataregister. 3.3 Hvis elleverandøren ønsker at benytte EDI kommunikation til at meddelelsesudveksle med DataHub'en, skal elleverandørens system testes og godkendes hertil, som anført i Energinet.dk's markedsforskrift F. I denne forskrift er endvidere beskrevet krav til at foretage fornyet test og godkendelse ved efterfølgende væsentlige ændringer i elleverandørens system. 3.4 Såfremt elleverandøren jf. pkt 3.3 ønsker at benytte EDI kommunikation til at meddelelsesudveksle med DataHub'en, men kun har gennemført en aktørtest i begrænset omfang, forpligter elleverandøren sig til, udelukkende at benytte den funktionalitet som er testet og godkendt af Energinet.dks aktørtestsystem. 3.5 Hvis elleverandøren ønsker at starte forretningsprocesser, hente måledata m.m. i DataHub'en uden brug af EDI, kan dette ske ved anvendelse af DataHub'ens markedsportal. Krav til elleverandørens håndtering af forretningsprocesser i DataHub'en, blandt andet vedrørende tidsfrister, er ens uanset hvilken type kommunikation, som elleverandøren anvender. 4. Krav med hensyn til at handle på kundens vegne 4.1 Elleverandøren indestår overfor Energinet.dk for, at indhentelse af oplysninger om kunder og kommunikation med DataHub'en (f.eks. anmeldelse af leverandørskift, flytning mv.), sker med kundens samtykke og accept. Elleverandøren har pligt til at fremlægge dokumentation for elleverandørens aftale med kunden på Energinet.dk's anmodning. 4.2 Elleverandøren indestår endvidere for, at elleverandørens indhentelse og brug af oplysninger samt kommunikation i DataHub'en, sker i overensstemmelse med gældende lovgivning herunder særligt lov om behandling af personoplysninger. Elleverandøren er således særligt forpligtet til at sikre sig nødvendigt samtykke, hvis elleverandøren ønsker at behandle oplysninger, som er henførbare til en fysisk person. 4.3 Elleverandøren indestår for, at elleverandøren selv, eller ved tredjemand i overensstemmelse med gældende regler, varetager balanceansvaret forbundet med elleverandørens leverancer. 4.4 Elleverandøren indestår for, at have truffet de nødvendige og tilstrækkelige tekniske (herunder IT) og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger om kunder hændeligt eller ulovligt fortabes, forringes eller kommer uvedkommende til kendskab. Dok _v1, Sag 10/3365 3/11

4 5. Pligt til at informere 5.1 Begge parter skal bidrage til gennemførelsen af denne aftale. Begge parter skal derfor stille den nødvendige information til drift af DataHub'en til rådighed for hinanden uden ugrundet ophold. Hvis elleverandørens forhold ændres, skal elleverandøren straks informere Energinet.dk om ændringerne. 5.2 Hvis elleverandøren, ikke har stillet den i punkt 12 anførte sikkerhed, og ønsker at påbegynde levering af el til en skabelonafregnet kunde, skal elleverandøren kontakte Energinet.dk med henblik på at stille sikkerhed. 5.3 Såfremt Energinet.dk konstaterer, at der i DataHub'en er registreret andelstal for elleverandøren, uden at elleverandøren har stillet den i punkt 12 anførte sikkerhed overfor Energinet.dk, vil dette kunne betragtes som væsentlig misligholdelse af nærværende aftale. 6. Energinet.dk's adgang til og brug af oplysninger 6.1 Energinet.dk har til driftsmæssige formål og til opfyldelse af Energinet.dk s opgaver i henhold til Elforsyningsloven til enhver tid ret til nødvendig indsigt i elleverandørens oplysninger i DataHub'en, herunder oplysninger om elleverandørens kunder, transaktioner, aktørstamdata m.v. 6.2 Energinet.dk har desuden ret til at anvende DataHub'ens oplysninger til varetagelse af Energinet.dk's til enhver tid pålagte opgaver i henhold til lovgivningen. Dette omfatter blandt andet: - beregninger til brug for afregningsformål i elmarkedet, f.eks. nettoafregning, saldoafregning m.v. - statistik og analyse af markedsaktørernes handlinger og bevægelser/udvikling indenfor elmarkedet i øvrigt - fejlretning ved fejltransaktioner i DataHub'en - videreformidling af informationer fra DataHub'en efter gældende lov, offentlige pålæg m.v. 6.3 Energinet.dk foretager logning af alle transaktioner i DataHub'en af tekniske og sikkerhedsmæssige hensyn og med henblik på drift, sikkerhed, genetablering og dokumentation samt hensynet til kontrol af markedsaktørernes overholdelse af markedsforskrifterne og nærværende aftale. 6.4 Til varetagelse af de i punkt 6.3 anførte hensyn foretager Energinet.dk rutinemæssigt kontrol af loggen samt individuel kontrol i øvrigt i forbindelse med fx driftsnedbrud eller mistanke om grov eller gentagende overtrædelse af markedsforskrifterne. 6.5 Hvis dansk lov, offentlige pålæg eller lignende kræver det, har Energinet.dk ret til at videreformidle de oplysninger fra DataHub'en, som efterspørges. Dok _v1, Sag 10/3365 4/11

5 7. Erstatningsansvar 7.1 Begge parter er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler om erstatningsansvar. Der kan dog ikke kræves erstatning for indirekte tab, herunder driftstab, avancetab, tab af data og/eller følgeskader, med mindre dette skyldes groft uagtsomme eller forsætlige forhold fra den ansvarlige part. 7.2 Energinet.dk er ikke ansvarlig overfor aktøren for rigtigheden af de af aktørerne indmeldte oplysninger i DataHub'en. Energinet.dk er således ikke ansvarlig for, at aktørerne fremsender ufuldstændige eller fejlagtige oplysninger og undlader at rette disse inden for de til enhver tid gældende tidsfrister. Herunder at øvrige aktører måtte anvende sådanne oplysninger, som er indsendt af en anden aktør. 8. Ændringer i aftalen 8.1 Energinet.dk har ret til at foretage ændringer i denne aftale med 6 måneders varsel, med mindre der er tale om ændringer som anført i pkt nedenfor. Før ændringer foretages, skal Energinet.dk give elleverandøren anledning til at kommentere de ændringer som foreslås foretaget. 8.2 Energinet.dk har i øvrigt ret til i nødvendigt omfang at ændre itforudsætningerne for brug af DataHub'en, f.eks. ændringer i funktionalitet, konfigurering m.v. med et rimeligt varsel. Såfremt ændringerne har væsentlig indflydelse på elleverandørens systemopsætning eller forretningsgange, skal Energinet.dk tilstræbe så vidt muligt at informere elleverandøren om ændringerne med længst mulig og mindst 6 måneders varsel. Hvis ændringerne skyldes hensyn til DataHub'ens fortsatte tekniske eller sikkerhedsmæssige drift, vil dette varsel dog kunne være kortere. 8.3 Energinet.dk har desuden ret til med rimeligt varsel at foretage ændringer, som følge af ændringer i gældende lovgivning, som har betydning for Energinet.dk's drift af DataHub'en. Energinet.dk skal ved sådanne ændringer så vidt muligt konsultere elleverandøren og forsøge så vidt muligt at varsle de pågældende ændringer, dog således, at ændringerne under alle omstændigheder kan træde i kraft fra tidspunktet for lovændringernes ikrafttræden. 9. Ophør 9.1 Nærværende aftale kan af elleverandøren bringes til ophør med et opsigelsesvarsel svarende til varigheden af den længste af elleverandørens gyldige aftaler om elleverancer i Danmark tillagt 30 dage, og således at opsigelsen altid skal ske til den første i en måned. Kontrakten ophører dog senest samtidig med ophøret af elleverandørens aftale med balanceansvarlig aktør eller ophør af elleverandørens aftale om balanceansvar med Energinet.dk. 9.2 Energinet.dk har ret til at bringe nærværende aftale til ophør over for elleverandøren i tilfælde af elleverandørens væsentlige misligholdelse af Dok _v1, Sag 10/3365 5/11

6 sine forpligtelser i henhold til denne kontrakt. Som væsentlig misligholdelse anses: - Elleverandøren groft eller gentagne gange tilsidesætter de vilkår i Energinet.dk's markedsforskrifter, som kan sanktioneres af Energinet.dk med helt eller delvis udelukkelse fra DataHub en efter elforsyningsloven 31, stk. 3, som nærmere præciseret i markedsforskrifterne. - Elleverandøren ikke opfylder kravene om sikkerhedsstillelse. - Elleverandørens groft eller gentagne gange misligholder kravene til at kunne dokumentere at handle på kundens vegne som anført i punkt Ved væsentlig misligholdelse har Energinet.dk ret til helt eller delvist at ophæve og dermed helt eller delvist udelukke elleverandøren fra at have adgang til eller anvende DataHub'en indtil vilkåret opfyldes, jf. Elforsyningsloven 31, stk I tilfælde af væsentlig misligholdelse fremsender Energinet.dk skriftlig meddelelse til elleverandøren om, at elleverandøren vil blive udelukket helt eller delvist fra at have adgang til DataHub'en, såfremt den væsentlige misligholdelse ikke er bragt til ophør inden for et anført rimeligt varsel. 9.5 Energinet.dk's skriftlige meddelelse, jfr. pkt. 9.4 skal indeholde nærmere beskrivelse af den væsentlige misligholdelses karakter, hvorledes den er konstateret, samt hvilke konkrete konsekvenser den væsentlige misligholdelse vil udløse i forhold til helt eller delvis udelukkelse fra DataHub'en og eventuel ophævelse af nærværende aftale, såfremt den ikke er bragt til ophør inden det angivne varsel. 9.6 Foreligger den væsentlige misligholdelse således efter udløbet af det fremsendte varsel, fremsender Energinet.dk skriftlig meddelelse om, at elleverandøren herefter helt eller delvist bliver udelukket fra anvendelse af DataHub'en. Meddelelsen skal være vedlagt klagevejledning i henhold til elforsyningsloven 31, stk. 4 samt pkt. 9.8 nedenfor. 9.7 Ved Energinet.dk's ophævelse af nærværende aftale (eller elleverandøren i øvrigt udelukkes helt fra anvendelse af DataHub'en jf. ovenfor), er det nødvendigt at foretage skift af elleverandør for de målepunkter, som elleverandøren er ansvarlig for, jf. pkt nedenfor. 9.8 Energinet.dk's sanktioner, som anført i punkt Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.-9.6, kan af elleverandøren indbringes for Energitilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Herudover kan Energinet.dk s beslutning om at afregistrere elleverandøren, som bruger af DataHub en forlanges indbragt for domstolene inden 4 uger efter beslutningen er meddelt elleverandøren, jf. Elforsyningsloven 31, stk Ved denne kontrakts ophør, ophører herefter elleverandørens ret til adgang til og anvendelse af DataHub'en Elleverandøren har efter ophør ikke mulighed for at modtage måledata, foretage leverandørskift eller i øvrigt agere på elmarkedet. Aftaler med kunder, som forud for ophør af aftalen ikke er overgået til anden Dok _v1, Sag 10/3365 6/11

7 elleverandør, vil automatisk ophøre, idet elleverandøren ikke kan levere el til kunderne, og kunderne bliver automatisk overført til den forsyningspligtige elleverandør i det pågældende netområde, jf. elforsyningslovens 34, stk Overdragelse 10.1 Elleverandøren kan hverken helt eller delvist overdrage sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til nærværende aftale uden Energinet.dk's forudgående skriftlige samtykke. 11. Force majeure 11.1 Ingen af parterne skal i henhold til nærværende kontrakt anses for ansvarlig over for den anden part, for så vidt angår forhold, der ligger udenfor partens kontrol, og som parten ikke burde have taget i betragtning, og ej heller burde have undgået eller overvundet. Force majeure ved forsinkelse kan højest gøres gældende med det antal arbejdsdage, som force majeure situationen varer Parterne skal informere hinanden om force majeure begivenhedens indtræden samt afslutning uden ugrundet ophold. 12. Sikkerhedsstillelse 12.1 Elleverandøren skal stille sikkerhed for opfyldelse af sin til enhver tid værende betalingsforpligtelse over for Energinet.dk for saldoafregning, som beskrevet i markedsforskrifterne og i overensstemmelse med denne kontrakt. Den stillede sikkerhed omfatter alle aftaler om levering indgået frem til denne kontrakts ophør Sikkerheden sker som udgangspunkt ved kreditforsikring af aktøren. Såfremt forsikringsselskabet giver afslag eller tilbud om utilstrækkelig kreditramme, vil Energinet.dk om nødvendigt anmode aktøren om at stille en anfordringsgaranti, der modsvarer den manglende kreditramme Anfordringsgaranti skal stilles i danske kroner udstedt af et anerkendt pengeinstitut i Danmark eller ved indbetaling på en deponeringskonto i et anerkendt pengeinstitut i Danmark Sikkerhedsstillelsens etablering og størrelse beregnes i overensstemmelse med bilag 1 til denne kontrakt. Sikkerhedsstillelsen skal til enhver tid omfatte de forudgående 15 kalendermåneder. Den ifølge bilag 1 beskrevne beregning af sikkerhedsstillelsen i forbindelse med en elleverandørs indtræden på det danske marked vil være gældende frem til, at elleverandøren har været på markedet i 15 kalendermåneder Energinet.dk skal give elleverandøren meddelelse om Energinet.dk's anmodning om udbetaling under sikkerhedsstillelsen, og om hvilken eller hvilke forfaldne, ubetalte saldoafregningskrav det krævede beløb skal dække. Dok _v1, Sag 10/3365 7/11

8 12.6 Energinet.dk kan med et skriftligt varsel på 7 dage kræve sikkerhedsstillelsen ændret Efter denne kontrakts ophør foretager Energinet.dk endelig opgørelse overfor elleverandøren ved næstkommende saldoafregningsberegning (op til 15 måneder efter ophør). Når sådan opgørelse er endeligt foretaget, og det er konstateret, at elleverandørens betalingsforpligtelser i henhold til de således opgjorte saldoafregningskrav alle er opfyldte, frigiver Energinet.dk eventuelt tilbageværende sikkerhedsstillelse. 13. Værneting og lovvalg 13.1 Energinet.dk s beslutning om at bringe nærværende aktøraftale til ophør, jf. pkt , som medfører at aktørens ret til adgang til og anvendelse af DataHub'en ophører, kan inden 4 uger efter beslutningen er meddelt forlanges indbragt for domstolene af den aktør, som beslutningen vedrører, i henhold til reglerne i Elforsyningsloven 31, stk Øvrige tvister, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, og som parterne ikke ved fælles forhandling kan løse, skal først søges løst ved mediation mellem parterne. Mediationen skal ske i henhold til de til enhver tid gældende regler for mediation under Det Danske Voldgiftsinstitut (Danish Arbitration) Kan tvisten ikke løses efter ovennævnte procedure, og har Energitilsynet eller Energistyrelsen ikke kompetence til at afgøre tvisten, afgøres tvisten efter Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut (Danish Arbitration). Hver part udpeger en voldgiftsmand, mens voldgiftsrettens formand udnævnes af Instituttet. Hvis en part ikke inden 30 dage efter at have indgivet eller modtaget underretning om begæring om voldgift har udpeget en voldgiftsmand, udnævnes også denne af instituttet i overensstemmelse med ovennævnte regler Udgør sagens genstand mindre end kr , består voldgiften dog kun af ét medlem udpeget af Voldgiftsnævnet Voldgiftsretten skal i sine kendelser tage stilling til fordeling af sagsomkostningerne, herunder omkostninger til parternes advokater Voldgiftsafgørelsen er bindende og endelig for parterne. 14. Underskrifter Nærværende aftale er udfærdiget i to originale eksemplarer til henholdsvis aktøren og Energinet.dk. Energinet.dk Elleverandøren Dato: / 201x Dato: / 201x Dok _v1, Sag 10/3365 8/11

9 Dok _v1, Sag 10/3365 9/11

10 BILAG 1 1. Sikkerhedsstillelse Energinet.dk anvender som udgangspunkt kreditforsikringer - dvs. normalt vil aktøren ikke skulle stille sikkerhed over for Energinet.dk. Princippet ved forsikringsselskabets tildeling af kreditforsikring over for den enkelte aktør er beskrevet i afsnit 1.1 Såfremt forsikringsselskabet giver afslag eller tilbud om utilstrækkelig kreditramme, vil Energinet.dk om nødvendigt anmode aktøren om at stille en anfordringsgaranti, der modsvarer den manglende kreditramme, jf. afsnit Kreditforsikring Det generelle princip for forsikringsselskabernes tildeling af kreditrammer til de enkelte aktører er en objektiv vurdering af aktørens kreditværdighed ud fra gennemsigtige og ikke diskriminerende principper. Vurderingen af aktørens kreditværdighed foretages ud fra et pointsystem, som er baseret på en analyse af følgende kriterier: 1. Udviklingen i virksomhedens drift. 2. Udviklingen i virksomhedens likviditet. 3. Udvikling i virksomhedens soliditet. 4. Virksomhedens koncernstruktur og kapitalforhold. 5. Virksomhedens ejerkreds. 6. Virksomhedens forretningsgrundlag. 7. Betalingserfaringer med virksomheden. 8. Udviklingen i virksomhedens hjemland. - Ad 1) Forholdet fokuserer på virksomhedens historiske og aktuelle evne til at generere positive resultater. - Ad 2) Forholdet fokuserer på virksomhedens finansielle beredskab, herunder om virksomheden genererer fornødent cashflow til at honorere sine fremtidige forpligtelser. - Ad 3) Forholdet fokuserer på finansieringen af virksomhedens aktiviteter, størrelsen af virksomhedens gearing og dermed ejernes egen eksponering. - Ad 4) Forholdet fokuserer på selskabsform, hæftelsesforhold samt øvrige selskaber i koncernen, herunder performance af datter-, søster og moderselskaber. - Ad 5) Forholdet fokuserer på ejerens historik og tidligere ejerforhold. - Ad 6) Forholdet fokuserer på en analyse af aktørens fremtidige muligheder for at skabe/fastholde en sund forretning. - Ad 7) Forholdet fokuserer på erfaringer med virksomhedens evne til at indfri dets forpligtelser på det aftalte tidspunkt. Dok _v1, Sag 10/ /11

11 - Ad 8) Forholdet fokuserer på den samfundsmæssige udvikling i virksomhedens hjemland, som kunne have indflydelse på ovenstående forhold, herunder bl.a. politiske og økonomiske forhold. Forsikringsselskabet tildeler de enkelte kriterier point fra 0-10, hvor 10 er bedst point - ingen kreditforsikring point - delvis kreditforsikring point - fuld kreditforsikring. Dog tildeles ingen kredit, hvis der på ét af de otte kriterier scores 2 eller derunder. Pointtildelingen foretages som udgangspunkt på baggrund af offentligt tilgængeligt regnskabs- og informationsmateriale, men kan i særlige komplekse tilfælde kræve, at forsikringsselskabet retter henvendelse til Energinet.dk med henblik på indhentning af yderligere oplysninger omkring aktøren. Den fastsatte kreditramme kan ændres med en måneds varsel, såfremt forsikringsselskabet vurderer, at der er sket væsentlige forandringer i kreditvurderingens kriterier, som ændrer aktørens kreditværdighed. I tilfælde af forsikringsselskabets afslag eller nedregulering af kreditrammen er forsikringsselskabet overfor Energinet.dk forpligtet til at udarbejde en dokumenteret begrundelse for afslaget/nedreguleringen. 1.2 Nye elleverandører For nye elleverandører gælder særlige introduktionsvilkår. Såfremt elleverandøren har en Dun & Bradstreet (D&B) rating på mindst A (1A international), tildeler forsikringsselskabet den nye aktør en kreditramme på op til DKK 7,5 mio., dog maksimalt den af D&B anbefalede maksimale kredit. Forsikringsselskabet kan tilbagekalde den tildelte kreditramme med en måneds varsel med baggrund i de generelle kredittildelingskriterier, beskrevet i afsnit Bestemmelse af kreditramme Kreditrammen er et udtryk for elleverandørens forventede, maksimale udestående overfor Energinet.dk ved normal saldoafregning. Dok _v1, Sag 10/ /11

Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER

Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER mellem 18. september 2012 LRO/HSF Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Som systemansvarlig operatør i Danmark med pligt til etablering og drift af en

Læs mere

Vilkår for deltagelse i DataHub'en NETVIRKSOMHED

Vilkår for deltagelse i DataHub'en NETVIRKSOMHED Vilkår for deltagelse i DataHub'en NETVIRKSOMHED mellem 18. september 2012 LRO/HSF Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Som systemansvarlig operatør i Danmark med pligt til etablering og drift

Læs mere

Vilkår for adgang til og brug af DataHub ELLEVERANDØR

Vilkår for adgang til og brug af DataHub ELLEVERANDØR Vilkår for adgang til og brug af DataHub ELLEVERANDØR November 2015 HBK/HLJ Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia - herefter Energinet.dk - systemansvarlig operatør i Danmark der ejer og driver

Læs mere

Vilkårene gælder for tredjeparter, som ønsker at indhente stam- og måledata via den kundestyrede adgang til data i DataHub.

Vilkårene gælder for tredjeparter, som ønsker at indhente stam- og måledata via den kundestyrede adgang til data i DataHub. 15. marts 2016 USS/ACH Vilkår for adgang til og brug af DataHub Tredjepart Vilkårene gælder for tredjeparter, som ønsker at indhente stam- og måledata via den kundestyrede adgang til data i DataHub. 1.

Læs mere

Kontrakt. Aftale om balanceansvar. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia. (i det følgende kaldet "Energinet.dk")

Kontrakt. Aftale om balanceansvar. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia. (i det følgende kaldet Energinet.dk) Kontrakt Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia (i det følgende kaldet "Energinet.dk") og «Aftalefirma langt_navn» «Aktør_adresse_1» «Aktør_adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende kaldet "aktøren")

Læs mere

Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen

Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen Maj 2014 Høringsudgave Version 1.0 Træder i kraft den 1.10.2015 Jan. 2014 April 2014 April 2014 DATE MFA HSF SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

Indhold. Anmeldelse af Sanktioner for overtrædelse af markedsforskrifterne. 1. Anmeldelse og baggrund. Til Energitilsynet

Indhold. Anmeldelse af Sanktioner for overtrædelse af markedsforskrifterne. 1. Anmeldelse og baggrund. Til Energitilsynet Til Energitilsynet Anmeldelse af Sanktioner for overtrædelse af markedsforskrifterne D1, F1, H1, H2 og I 18. september 2012 HSF/GEE/HBK Indhold 1. Anmeldelse og baggrund... 1 2. Hjemmelsmæssig sanktionering

Læs mere

Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse

Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Maj 2015 Version 1.3 Træder i kraft den 1.4.2016 April 2015 April 2015 Maj 2015 DATE LJD HSF MHS NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

BILAG 6. Markedsovervågning og sanktionering. 1. Markedsovervågning. 1.1 Kontinuerlige kontroller

BILAG 6. Markedsovervågning og sanktionering. 1. Markedsovervågning. 1.1 Kontinuerlige kontroller BILAG 6 Til Den Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub drift Markedsovervågning og sanktionering Dette notat indeholder en kort beskrivelse af, hvordan Energinet.dk overvåger detailmarkedet

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation med DataHub'en i elmarkedet 31. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal i følge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20.

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Metodeanmeldelse af Vilkår for adgang til og brug af DataHub - Tredjepart

Metodeanmeldelse af Vilkår for adgang til og brug af DataHub - Tredjepart Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af Vilkår for adgang til og brug af DataHub - Tredjepart USS/SHR 13. januar 2016 Energinet.dk skal ifølge Bekendtgørelse om netvirksomheders, regionale

Læs mere

Indkøb af gummihjulslæsser tons. Kontrakt

Indkøb af gummihjulslæsser tons. Kontrakt Indkøb af gummihjulslæsser 18-19 tons Kontrakt Dato: 27-09-2016 Dokument id: 51101 Version: 1.0 Udarbejdet af: RAO Kontrol: KAJ, PP, FA side 2 af 6 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren

Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren BILAG 3 Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren Aftale-id: Bilag 3: Rammeaftale for Gasleverandører 2 KONTRAKTSKLAUSUL Denne aftale er underlagt de til enhver

Læs mere

Udbud - Indkøb af gummihjulslæsser. Kontrakt

Udbud - Indkøb af gummihjulslæsser. Kontrakt Udbud - Indkøb af gummihjulslæsser Kontrakt Dato: 24. august 2015 Dokument id: 26655 Version: 1.0 Udarbejdet af: Rasmus Olsen Kontrol: KontrolAf Godkendt af: GodkendtAf side 2 af 6 Odense Renovation A/S

Læs mere

Legitime interessenters adgang til data

Legitime interessenters adgang til data Til Aktører i Elmarkedet April 2012 LRO/HSF Legitime interessenters adgang til DataHub'en vil indeholde en række informationer, som vil være interessante for en række forskellige aktører at få adgang til.

Læs mere

Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg

Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg FebruarJuni 20110 Version 21.0 1.0 2.0 6-6-2010 7-6-2010 30-6-2010 DATE LRO/MAA MBN JHH NAME 1-3-2011 1-3-2011 1-3-2011 DATE LRO ADA LRP

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Forskrift C1: Vilkår for balanceansvar 13/91893-7. Oktober 2013. Ver. 7. Energinet.dk. Juli 2008 Juli 2008 Okt. 2008 Dec.

Forskrift C1: Vilkår for balanceansvar 13/91893-7. Oktober 2013. Ver. 7. Energinet.dk. Juli 2008 Juli 2008 Okt. 2008 Dec. Forskrift C1: Vilkår for balanceansvar Oktober 2013 Ver. 7 Juli 2008 Juli 2008 Okt. 2008 Dec. 2008 DATE MRP LEG HEP LSO NAME Dec. 2010 Jan. 2011 Jan. 2011 Jan. 2011 DATE HEP GMA GEE SDK NAME Okt. 2011

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare Udgave Januar 2016 Der er krav om at klinikken har en databehandler hos den leverandør der lagre klinikkens data. Dvs. at hvis man har en udgave af

Læs mere

Aftale om registrering af certifikater

Aftale om registrering af certifikater Aftale om registrering af certifikater Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia herefter benævnt Energinet.dk og Aftalepartner Adresse herefter benævnt Brugeren har indgået følgende: 1. Baggrund

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Version 1.0 Den 17. maj 2006 GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER 1 ANVENDELSESOMRÅDE 1.1 Disse Generelle Vilkår og Betingelser gælder for alle Semler IT A/S' leverancer,

Læs mere

6. februar 2008. Reguleringsreserver. Tilbudsgivning for marts måned 2008. Dokument nr. 4555-08 Gert Elze 1/7

6. februar 2008. Reguleringsreserver. Tilbudsgivning for marts måned 2008. Dokument nr. 4555-08 Gert Elze 1/7 6. februar 2008 Reguleringsreserver Tilbudsgivning for marts måned 2008 Dokument nr. 4555-08 Gert Elze 1/7 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 2. Aftalegrundlag 3 3. Tilbudsgivning 4 3.1 Generelt 4 3.2

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet.

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet. Kontrakt Kontraktparadigme 2. oktober 2014 GEE/PBU Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia CVR-nr. 28980671 (herefter benævnt Energinet.dk ) og [ ] CVR-nr. [ ] (herefter benævnt Systemleverandøren

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi af typen kommunikationsrobotter

Levering af velfærdsteknologi af typen kommunikationsrobotter Kontrakt Levering af velfærdsteknologi af typen kommunikationsrobotter SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Mellem [navn på kommune] [adresse 1] [adresse 2] (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 FORMÅL 1.1

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren )

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Mellem [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) og Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg CVR-nr.: 29943176 (herefter Midttrafik

Læs mere

Aftale om køb eller reservation af infrastrukturkapacitet

Aftale om køb eller reservation af infrastrukturkapacitet Aftale om køb eller reservation af infrastrukturkapacitet mellem Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø CVR nummer: 18 63 22 76 (herefter kaldet Banedanmark) og YY CVR nummer: (herefter kaldet ansøgeren)

Læs mere

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Denne databehandleraftale (Aftale) er indgået mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa (Kommunen) Dataansvarlig og Leverandør Adresse Postnummer CVR nr.: (Leverandøren)

Læs mere

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab (Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne Deltagers navn Adresse Tlf.

Læs mere

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI )

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI ) BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI. dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 57900002758477 (herefter SKI ) og (Herefter Kunden

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation med DataHub i elmarkedet Juni 2014 HBK/ADA Energinet.dk skal ifølge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20. september

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift H2 - Skabelonafregning

Metodeanmeldelse af markedsforskrift H2 - Skabelonafregning Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift H2 - Skabelonafregning 30. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal ifølge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20. september 2010 anmelde sine

Læs mere

Levering af jordanalyser til Odense Nord Miljøcenter. Kontrakt

Levering af jordanalyser til Odense Nord Miljøcenter. Kontrakt Levering af jordanalyser til Odense Nord Miljøcenter Kontrakt Dato: 05-09-2017 Dokument id.: 70349 Version: 0.1 Udarbejdet af: RAO Kontrol: Godkendt af: side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21

Læs mere

Odense Renovation A/S Kontraktudkast for afhentning og bortskaffelse af klinisk risikoaffald og medicinaffald i Odense Kommune

Odense Renovation A/S Kontraktudkast for afhentning og bortskaffelse af klinisk risikoaffald og medicinaffald i Odense Kommune Odense Renovation A/S Kontraktudkast for afhentning og bortskaffelse af klinisk risikoaffald og medicinaffald i Odense Kommune Udkast til kontrakt (UK) Dato: d. 7. januar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PARTERNE

Læs mere

Indsamling af affald i Sorø Kommune

Indsamling af affald i Sorø Kommune Indsamling af affald i Sorø Kommune Bilag 3 Udkast til kontrakt Offentligt EU-udbud AffaldPlus Juni 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Kontraktparter... 3 2 Kontraktgrundlag... 3 3 Forventet årlig ydelse... 3

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer,

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer, INVESTERINGSAFTALE 2 Mellem [Navn og adresse på Investor] CVR nr. [xx xx xx xx] (herefter benævnt Investor ) og og og [øvrige aktionærer]..............................,...,... er herefter samlet benævnt

Læs mere

Engrosmodellen Væsentlige ændringer i BRS

Engrosmodellen Væsentlige ændringer i BRS Engrosmodellen Væsentlige ændringer i BRS Dialogforum 2. april 2014 Dato - Dok.nr. 1 BRS arbejdet hidtil Største delen af de BRS, som blev lavet i forbindelse med Engrosmodel projektets fase 1, er stort

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

BILAG 1 TIL VEDTÆGTERNE FOR AQUALIFE A/S, CVR-NR Vedrørende vilkår for warrants udstedt til bestyrelsens formand

BILAG 1 TIL VEDTÆGTERNE FOR AQUALIFE A/S, CVR-NR Vedrørende vilkår for warrants udstedt til bestyrelsens formand BILAG 1 TIL VEDTÆGTERNE FOR AQUALIFE A/S, CVR-NR. 26 05 86 51 Vedrørende vilkår for warrants udstedt til bestyrelsens formand INDHOLD Side 1 Beslutningen... 3 2 Vederlag, antal og tegningskurs... 3 3 Udnyttelse

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet.

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet. Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Maj 2013 Rev. 1.0 Træder i kraft den 1.10.2014 2013 DATE NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED Energinet.dk 16954/11. Dok. 129089-13,

Læs mere

Metodeanmeldelse af "Vilkår for betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse - Engrosmodellen" 1. Baggrund. Sekretariatet for Energitilsynet

Metodeanmeldelse af Vilkår for betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse - Engrosmodellen 1. Baggrund. Sekretariatet for Energitilsynet Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af "Vilkår for betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse - Engrosmodellen" September 2015 MFA/HSF 1. Baggrund Energinet.dk skal ifølge Bekendtgørelse

Læs mere

Forskrift C1 - Vilkår for balanceansvar 69494-10. Januar 2011. Rev. 3

Forskrift C1 - Vilkår for balanceansvar 69494-10. Januar 2011. Rev. 3 Forskrift C1 - Vilkår for balanceansvar Januar 2011 Rev. 3 Juli 2008 Juli 2008 Okt. 2008 Dec. 2008 DATE MRP 2008008 LEG HEP LSO NAME Dec. 2010 Jan. 2011 Jan. 2011 Jan. 2011 DATE HEP GMA GEE SDK NAME REV.

Læs mere

Konvertibelt gældsbrev 2009

Konvertibelt gældsbrev 2009 Jakob Schmidt Partner jsc@holst-law.com T +45 8934 1118 J.nr. 039450-0009 JSC/HJK/JN Konvertibelt gældsbrev 2009 mellem og DanTruck A/S Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt Udbud - kørsel med affaldscontainere Kontrakt Dato: 6. januar 2015 Udarbejdet af: OFD, PJH Kontrol: PJH Version: 1.0 Godkendt af: MEL side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 14/22729-6. Træder i kraft 1. oktober 2015. September 2014. Version 6.7

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 14/22729-6. Træder i kraft 1. oktober 2015. September 2014. Version 6.7 Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. September 2014 Version 6.7 Træder i kraft 1. oktober 2015 Sep. 2014 Sep. 2014 Sep. 2014 DATE HBK HLJ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED APPROVED

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING I Næstved kommune Mellem (i det følgende benævnt Kommunen ) Og Leverandør XX (i det følgende benævnt Leverandøren ) Side 1 af 5 Formål I henhold til

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Levering af miljøanalyser til Odense Nord Miljøcenter og Stige Ø. Kontrakt

Levering af miljøanalyser til Odense Nord Miljøcenter og Stige Ø. Kontrakt Levering af miljøanalyser til Odense Nord Miljøcenter og Stige Ø Kontrakt Dato: 02-10-2017 Dokument id.: 70293 Version: 0 Udarbejdet af: RAO Kontrol: FA, PSR, SH Godkendt af: side 2 af 7 Odense Renovation

Læs mere

Træder i kraft den

Træder i kraft den Forskrift C1: Vilkår for balanceansvar Opdateret 2015 som følge af indførelsen af engrosmodellen pr. 1.4.2016 Træder i kraft den 1.4.2016 2015 2015 2015 DATE HLJ PHQ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren)

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren) KONTRAKT Mellem [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Leverandøren) og [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer]

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Mellem A/S Storebælt Storebæltsvej 70, 4220 Korsør v./kontaktperson René Bøge Jensen, mobil: +45 61 15 48 41, mail: rbj@sbf.dk CVR nr.: 15 80 78 30 (herefter kaldet ordregiver)

Læs mere

AFTALE OM TILSLUTNING TIL DDB

AFTALE OM TILSLUTNING TIL DDB Danskernes Digitale Bibliotek Juli 2013 AFTALE OM TILSLUTNING TIL DDB Aftale (herefter Aftalen ) mellem Danskerens Digitale Bibliotek /v Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V (herefter

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse. Garantitekst

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse. Garantitekst Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@tbst.dk Maj 2016 Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse Garantitekst Generelt:

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

Kontrakt. Hovedaftale om levering af systemydelser. 1. Indledning

Kontrakt. Hovedaftale om levering af systemydelser. 1. Indledning Kontrakt Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia CVR nr.: 28980671 (herefter kaldet Energinet.dk) og XX A/S Vej nr. DK-yyyy By CVR nr.: xxxxxxxx (herefter kaldet leverandøren) har indgået følgende:

Læs mere

Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt

Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt Dato: 14. oktober 2013 Udarbejdet af: OFD Version: 1 Godkendt af: side 2 af 8 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren)

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) Udkast til kontrakt 1. Parterne Kontrakten indgås mellem: Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) og Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade

Læs mere

Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør

Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør Disse vilkår er i henhold til elforsyningslovens 73 b taget til efterretning af Energitilsynet den 10. december 2015.

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

Hovedaftale - EnergiLeasing

Hovedaftale - EnergiLeasing RUBAK Energy ApS DK-9670 Løgstør Mobil: +45 61 67 40 91 E-mail: rubak@rubakenergy.dk Web: www.rubakenergy.dk Hovedaftale - EnergiLeasing Projektnummer: 2015E000 MELLEM Rubak Energy ApS 9670 Løgstør CVR-Nr:

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1) BEK nr 1353 af 12/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under. En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet 1. Oversigten erstatter ikke de generelle vilkår Formålet med denne

Læs mere

Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem RAH Net 2 A/S cvr. 27 46 43 27 og Elleverandør

Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem RAH Net 2 A/S cvr. 27 46 43 27 og Elleverandør Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem RAH Net 2 A/S cvr. 27 46 43 27 og Elleverandør Disse vilkår er i henhold til elforsyningslovens 73 b taget til efterretning af Energitilsynet

Læs mere

Kontrakt. Afbrydelighedsaftale for 2011/ Grundlag. (Samlet betegnet som "Parterne")

Kontrakt. Afbrydelighedsaftale for 2011/ Grundlag. (Samlet betegnet som Parterne) Kontrakt Energinet.dk Lautruphøj 5-7 2750 Ballerup ( Energinet.dk Gastransmission ) og Navn: Adresse: ( Forbrugeren ) (Samlet betegnet som "Parterne") Afbrydelighedsaftale for 2011/2012 1 Grundlag Nærværende

Læs mere

Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv.

Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. HBK/SHR September 2015 September 2015 Dok. 15-08076-5 1/8 Indholdsfortegnelse Kapitel 3. Generelle

Læs mere