Vilkår for deltagelse i DataHub'en ELLEVERANDØR FORBRUG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for deltagelse i DataHub'en ELLEVERANDØR FORBRUG"

Transkript

1 Vilkår for deltagelse i DataHub'en ELLEVERANDØR FORBRUG mellem 18. september 2012 LRO/HSF Energinet.dk Tonne Kjærsvej Fredericia Som systemansvarlig operatør i Danmark med pligt til etablering og drift af en DataHub - herefter Energinet.dk - og Selskabsnavn Adresse Postnr. CVR-nr. xx xx xx xx - herefter elleverandøren - der ønsker at forestå leverance af elektricitet til slutkunder i Danmark. Dok _v1, Sag 10/3365 1/11

2 1. Baggrund og formål 1.1 Energinet.dk er i henhold til Elforsyningsloven 28, stk. 2, nr. 7 ansvarlig for etablering og drift af en DataHub til håndtering af måledata mv. Etablering og brug af DataHub'en som afløser for det hidtidige decentrale system for aktørkommunikation er obligatorisk for alle aktører i markedet, netvirksomheder, elleverandører og balanceansvarlige på det danske elmarked. 1.2 Som ansvarlig for drift af DataHub'en skal Energinet.dk fastsætte ikkediskriminerende og objektive vilkår for brugen heraf. Vilkår heri er således fastsat i henhold til Elforsyningslovens 28, stk. 2 nr. 11, og 31, stk. 2. Vilkårene gælder for elleverandørers optagelse og løbende brug af DataHub'en. 1.3 Vilkår i denne aftale er dermed fastsat med henblik på: - at skabe bedst mulige betingelser for konkurrence på markeder for produktion og handel med elektricitet, - at sikre krav til indrapportering og formidling af data og andre informationer af relevans for DataHub'en, og dermed et smidigt elmarked, og - at fastsætte nærmere vilkår for sikkerhedsstillelse for udgifter eller risiko for udgifter, som Energinet.dk påtager sig i forbindelse med elleverandørens saldoafregning. 2. Generelle vilkår 2.1 Ved underskrift af nærværende aftale, giver Energinet.dk elleverandøren adgang til optagelse og løbende brug af DataHub'en, som anført i Energinet.dk's til enhver tid gældende markedsforskrifter og på vilkår som anført heri. 2.2 Elleverandøren er forpligtet til at overholde de til enhver tid gældende markedsforskrifter, samt de anførte vilkår i denne aftale. Markedsforskrifterne er tilgængelige på 2.3 Når elleverandøren er oprettet i DataHub'en, får elleverandøren adgang til DataHub'ens webportal via et antal brugerprofiler, som er sikret med brugernavn og adgangskode. Elleverandøren har pligt til at træffe fornødne foranstaltninger til at sikre, at adgangsoplysninger alene er tilgængelig for elleverandøren, og at de ikke kommer uvedkommende til kendskab. 2.4 Hvis elleverandøren gennemfører en transaktion i DataHub'en, er elleverandøren bundet af transaktionen. 2.5 Energinet.dk er forpligtet til at forestå drift af DataHub'en i overensstemmelse med gældende lovgivning herunder særligt lov om behandling af personoplysninger samt god IT-skik. Energinet.dk er forpligtet til at træffe de nødvendige og tilstrækkelige tekniske (herunder IT) og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod at data i DataHub'en kommer uvedkommende til kendskab. Dok _v1, Sag 10/3365 2/11

3 3. Aktørstamdata og EDI kommunikation 3.1 I forbindelse med optagelse som aktør med adgang til brug af DataHub'en, skal elleverandøren oprette og validere de stamdata, der skal være registreret om elleverandøren. Kravene til disse stamdata er anført i Energinet.dk's markedsforskrift I. 3.2 Elleverandøren er til stadighed forpligtet til løbende at vedligeholde sine stamdata i DataHub'ens aktørstamdataregister. 3.3 Hvis elleverandøren ønsker at benytte EDI kommunikation til at meddelelsesudveksle med DataHub'en, skal elleverandørens system testes og godkendes hertil, som anført i Energinet.dk's markedsforskrift F. I denne forskrift er endvidere beskrevet krav til at foretage fornyet test og godkendelse ved efterfølgende væsentlige ændringer i elleverandørens system. 3.4 Såfremt elleverandøren jf. pkt 3.3 ønsker at benytte EDI kommunikation til at meddelelsesudveksle med DataHub'en, men kun har gennemført en aktørtest i begrænset omfang, forpligter elleverandøren sig til, udelukkende at benytte den funktionalitet som er testet og godkendt af Energinet.dks aktørtestsystem. 3.5 Hvis elleverandøren ønsker at starte forretningsprocesser, hente måledata m.m. i DataHub'en uden brug af EDI, kan dette ske ved anvendelse af DataHub'ens markedsportal. Krav til elleverandørens håndtering af forretningsprocesser i DataHub'en, blandt andet vedrørende tidsfrister, er ens uanset hvilken type kommunikation, som elleverandøren anvender. 4. Krav med hensyn til at handle på kundens vegne 4.1 Elleverandøren indestår overfor Energinet.dk for, at indhentelse af oplysninger om kunder og kommunikation med DataHub'en (f.eks. anmeldelse af leverandørskift, flytning mv.), sker med kundens samtykke og accept. Elleverandøren har pligt til at fremlægge dokumentation for elleverandørens aftale med kunden på Energinet.dk's anmodning. 4.2 Elleverandøren indestår endvidere for, at elleverandørens indhentelse og brug af oplysninger samt kommunikation i DataHub'en, sker i overensstemmelse med gældende lovgivning herunder særligt lov om behandling af personoplysninger. Elleverandøren er således særligt forpligtet til at sikre sig nødvendigt samtykke, hvis elleverandøren ønsker at behandle oplysninger, som er henførbare til en fysisk person. 4.3 Elleverandøren indestår for, at elleverandøren selv, eller ved tredjemand i overensstemmelse med gældende regler, varetager balanceansvaret forbundet med elleverandørens leverancer. 4.4 Elleverandøren indestår for, at have truffet de nødvendige og tilstrækkelige tekniske (herunder IT) og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger om kunder hændeligt eller ulovligt fortabes, forringes eller kommer uvedkommende til kendskab. Dok _v1, Sag 10/3365 3/11

4 5. Pligt til at informere 5.1 Begge parter skal bidrage til gennemførelsen af denne aftale. Begge parter skal derfor stille den nødvendige information til drift af DataHub'en til rådighed for hinanden uden ugrundet ophold. Hvis elleverandørens forhold ændres, skal elleverandøren straks informere Energinet.dk om ændringerne. 5.2 Hvis elleverandøren, ikke har stillet den i punkt 12 anførte sikkerhed, og ønsker at påbegynde levering af el til en skabelonafregnet kunde, skal elleverandøren kontakte Energinet.dk med henblik på at stille sikkerhed. 5.3 Såfremt Energinet.dk konstaterer, at der i DataHub'en er registreret andelstal for elleverandøren, uden at elleverandøren har stillet den i punkt 12 anførte sikkerhed overfor Energinet.dk, vil dette kunne betragtes som væsentlig misligholdelse af nærværende aftale. 6. Energinet.dk's adgang til og brug af oplysninger 6.1 Energinet.dk har til driftsmæssige formål og til opfyldelse af Energinet.dk s opgaver i henhold til Elforsyningsloven til enhver tid ret til nødvendig indsigt i elleverandørens oplysninger i DataHub'en, herunder oplysninger om elleverandørens kunder, transaktioner, aktørstamdata m.v. 6.2 Energinet.dk har desuden ret til at anvende DataHub'ens oplysninger til varetagelse af Energinet.dk's til enhver tid pålagte opgaver i henhold til lovgivningen. Dette omfatter blandt andet: - beregninger til brug for afregningsformål i elmarkedet, f.eks. nettoafregning, saldoafregning m.v. - statistik og analyse af markedsaktørernes handlinger og bevægelser/udvikling indenfor elmarkedet i øvrigt - fejlretning ved fejltransaktioner i DataHub'en - videreformidling af informationer fra DataHub'en efter gældende lov, offentlige pålæg m.v. 6.3 Energinet.dk foretager logning af alle transaktioner i DataHub'en af tekniske og sikkerhedsmæssige hensyn og med henblik på drift, sikkerhed, genetablering og dokumentation samt hensynet til kontrol af markedsaktørernes overholdelse af markedsforskrifterne og nærværende aftale. 6.4 Til varetagelse af de i punkt 6.3 anførte hensyn foretager Energinet.dk rutinemæssigt kontrol af loggen samt individuel kontrol i øvrigt i forbindelse med fx driftsnedbrud eller mistanke om grov eller gentagende overtrædelse af markedsforskrifterne. 6.5 Hvis dansk lov, offentlige pålæg eller lignende kræver det, har Energinet.dk ret til at videreformidle de oplysninger fra DataHub'en, som efterspørges. Dok _v1, Sag 10/3365 4/11

5 7. Erstatningsansvar 7.1 Begge parter er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler om erstatningsansvar. Der kan dog ikke kræves erstatning for indirekte tab, herunder driftstab, avancetab, tab af data og/eller følgeskader, med mindre dette skyldes groft uagtsomme eller forsætlige forhold fra den ansvarlige part. 7.2 Energinet.dk er ikke ansvarlig overfor aktøren for rigtigheden af de af aktørerne indmeldte oplysninger i DataHub'en. Energinet.dk er således ikke ansvarlig for, at aktørerne fremsender ufuldstændige eller fejlagtige oplysninger og undlader at rette disse inden for de til enhver tid gældende tidsfrister. Herunder at øvrige aktører måtte anvende sådanne oplysninger, som er indsendt af en anden aktør. 8. Ændringer i aftalen 8.1 Energinet.dk har ret til at foretage ændringer i denne aftale med 6 måneders varsel, med mindre der er tale om ændringer som anført i pkt nedenfor. Før ændringer foretages, skal Energinet.dk give elleverandøren anledning til at kommentere de ændringer som foreslås foretaget. 8.2 Energinet.dk har i øvrigt ret til i nødvendigt omfang at ændre itforudsætningerne for brug af DataHub'en, f.eks. ændringer i funktionalitet, konfigurering m.v. med et rimeligt varsel. Såfremt ændringerne har væsentlig indflydelse på elleverandørens systemopsætning eller forretningsgange, skal Energinet.dk tilstræbe så vidt muligt at informere elleverandøren om ændringerne med længst mulig og mindst 6 måneders varsel. Hvis ændringerne skyldes hensyn til DataHub'ens fortsatte tekniske eller sikkerhedsmæssige drift, vil dette varsel dog kunne være kortere. 8.3 Energinet.dk har desuden ret til med rimeligt varsel at foretage ændringer, som følge af ændringer i gældende lovgivning, som har betydning for Energinet.dk's drift af DataHub'en. Energinet.dk skal ved sådanne ændringer så vidt muligt konsultere elleverandøren og forsøge så vidt muligt at varsle de pågældende ændringer, dog således, at ændringerne under alle omstændigheder kan træde i kraft fra tidspunktet for lovændringernes ikrafttræden. 9. Ophør 9.1 Nærværende aftale kan af elleverandøren bringes til ophør med et opsigelsesvarsel svarende til varigheden af den længste af elleverandørens gyldige aftaler om elleverancer i Danmark tillagt 30 dage, og således at opsigelsen altid skal ske til den første i en måned. Kontrakten ophører dog senest samtidig med ophøret af elleverandørens aftale med balanceansvarlig aktør eller ophør af elleverandørens aftale om balanceansvar med Energinet.dk. 9.2 Energinet.dk har ret til at bringe nærværende aftale til ophør over for elleverandøren i tilfælde af elleverandørens væsentlige misligholdelse af Dok _v1, Sag 10/3365 5/11

6 sine forpligtelser i henhold til denne kontrakt. Som væsentlig misligholdelse anses: - Elleverandøren groft eller gentagne gange tilsidesætter de vilkår i Energinet.dk's markedsforskrifter, som kan sanktioneres af Energinet.dk med helt eller delvis udelukkelse fra DataHub en efter elforsyningsloven 31, stk. 3, som nærmere præciseret i markedsforskrifterne. - Elleverandøren ikke opfylder kravene om sikkerhedsstillelse. - Elleverandørens groft eller gentagne gange misligholder kravene til at kunne dokumentere at handle på kundens vegne som anført i punkt Ved væsentlig misligholdelse har Energinet.dk ret til helt eller delvist at ophæve og dermed helt eller delvist udelukke elleverandøren fra at have adgang til eller anvende DataHub'en indtil vilkåret opfyldes, jf. Elforsyningsloven 31, stk I tilfælde af væsentlig misligholdelse fremsender Energinet.dk skriftlig meddelelse til elleverandøren om, at elleverandøren vil blive udelukket helt eller delvist fra at have adgang til DataHub'en, såfremt den væsentlige misligholdelse ikke er bragt til ophør inden for et anført rimeligt varsel. 9.5 Energinet.dk's skriftlige meddelelse, jfr. pkt. 9.4 skal indeholde nærmere beskrivelse af den væsentlige misligholdelses karakter, hvorledes den er konstateret, samt hvilke konkrete konsekvenser den væsentlige misligholdelse vil udløse i forhold til helt eller delvis udelukkelse fra DataHub'en og eventuel ophævelse af nærværende aftale, såfremt den ikke er bragt til ophør inden det angivne varsel. 9.6 Foreligger den væsentlige misligholdelse således efter udløbet af det fremsendte varsel, fremsender Energinet.dk skriftlig meddelelse om, at elleverandøren herefter helt eller delvist bliver udelukket fra anvendelse af DataHub'en. Meddelelsen skal være vedlagt klagevejledning i henhold til elforsyningsloven 31, stk. 4 samt pkt. 9.8 nedenfor. 9.7 Ved Energinet.dk's ophævelse af nærværende aftale (eller elleverandøren i øvrigt udelukkes helt fra anvendelse af DataHub'en jf. ovenfor), er det nødvendigt at foretage skift af elleverandør for de målepunkter, som elleverandøren er ansvarlig for, jf. pkt nedenfor. 9.8 Energinet.dk's sanktioner, som anført i punkt Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.-9.6, kan af elleverandøren indbringes for Energitilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Herudover kan Energinet.dk s beslutning om at afregistrere elleverandøren, som bruger af DataHub en forlanges indbragt for domstolene inden 4 uger efter beslutningen er meddelt elleverandøren, jf. Elforsyningsloven 31, stk Ved denne kontrakts ophør, ophører herefter elleverandørens ret til adgang til og anvendelse af DataHub'en Elleverandøren har efter ophør ikke mulighed for at modtage måledata, foretage leverandørskift eller i øvrigt agere på elmarkedet. Aftaler med kunder, som forud for ophør af aftalen ikke er overgået til anden Dok _v1, Sag 10/3365 6/11

7 elleverandør, vil automatisk ophøre, idet elleverandøren ikke kan levere el til kunderne, og kunderne bliver automatisk overført til den forsyningspligtige elleverandør i det pågældende netområde, jf. elforsyningslovens 34, stk Overdragelse 10.1 Elleverandøren kan hverken helt eller delvist overdrage sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til nærværende aftale uden Energinet.dk's forudgående skriftlige samtykke. 11. Force majeure 11.1 Ingen af parterne skal i henhold til nærværende kontrakt anses for ansvarlig over for den anden part, for så vidt angår forhold, der ligger udenfor partens kontrol, og som parten ikke burde have taget i betragtning, og ej heller burde have undgået eller overvundet. Force majeure ved forsinkelse kan højest gøres gældende med det antal arbejdsdage, som force majeure situationen varer Parterne skal informere hinanden om force majeure begivenhedens indtræden samt afslutning uden ugrundet ophold. 12. Sikkerhedsstillelse 12.1 Elleverandøren skal stille sikkerhed for opfyldelse af sin til enhver tid værende betalingsforpligtelse over for Energinet.dk for saldoafregning, som beskrevet i markedsforskrifterne og i overensstemmelse med denne kontrakt. Den stillede sikkerhed omfatter alle aftaler om levering indgået frem til denne kontrakts ophør Sikkerheden sker som udgangspunkt ved kreditforsikring af aktøren. Såfremt forsikringsselskabet giver afslag eller tilbud om utilstrækkelig kreditramme, vil Energinet.dk om nødvendigt anmode aktøren om at stille en anfordringsgaranti, der modsvarer den manglende kreditramme Anfordringsgaranti skal stilles i danske kroner udstedt af et anerkendt pengeinstitut i Danmark eller ved indbetaling på en deponeringskonto i et anerkendt pengeinstitut i Danmark Sikkerhedsstillelsens etablering og størrelse beregnes i overensstemmelse med bilag 1 til denne kontrakt. Sikkerhedsstillelsen skal til enhver tid omfatte de forudgående 15 kalendermåneder. Den ifølge bilag 1 beskrevne beregning af sikkerhedsstillelsen i forbindelse med en elleverandørs indtræden på det danske marked vil være gældende frem til, at elleverandøren har været på markedet i 15 kalendermåneder Energinet.dk skal give elleverandøren meddelelse om Energinet.dk's anmodning om udbetaling under sikkerhedsstillelsen, og om hvilken eller hvilke forfaldne, ubetalte saldoafregningskrav det krævede beløb skal dække. Dok _v1, Sag 10/3365 7/11

8 12.6 Energinet.dk kan med et skriftligt varsel på 7 dage kræve sikkerhedsstillelsen ændret Efter denne kontrakts ophør foretager Energinet.dk endelig opgørelse overfor elleverandøren ved næstkommende saldoafregningsberegning (op til 15 måneder efter ophør). Når sådan opgørelse er endeligt foretaget, og det er konstateret, at elleverandørens betalingsforpligtelser i henhold til de således opgjorte saldoafregningskrav alle er opfyldte, frigiver Energinet.dk eventuelt tilbageværende sikkerhedsstillelse. 13. Værneting og lovvalg 13.1 Energinet.dk s beslutning om at bringe nærværende aktøraftale til ophør, jf. pkt , som medfører at aktørens ret til adgang til og anvendelse af DataHub'en ophører, kan inden 4 uger efter beslutningen er meddelt forlanges indbragt for domstolene af den aktør, som beslutningen vedrører, i henhold til reglerne i Elforsyningsloven 31, stk Øvrige tvister, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, og som parterne ikke ved fælles forhandling kan løse, skal først søges løst ved mediation mellem parterne. Mediationen skal ske i henhold til de til enhver tid gældende regler for mediation under Det Danske Voldgiftsinstitut (Danish Arbitration) Kan tvisten ikke løses efter ovennævnte procedure, og har Energitilsynet eller Energistyrelsen ikke kompetence til at afgøre tvisten, afgøres tvisten efter Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut (Danish Arbitration). Hver part udpeger en voldgiftsmand, mens voldgiftsrettens formand udnævnes af Instituttet. Hvis en part ikke inden 30 dage efter at have indgivet eller modtaget underretning om begæring om voldgift har udpeget en voldgiftsmand, udnævnes også denne af instituttet i overensstemmelse med ovennævnte regler Udgør sagens genstand mindre end kr , består voldgiften dog kun af ét medlem udpeget af Voldgiftsnævnet Voldgiftsretten skal i sine kendelser tage stilling til fordeling af sagsomkostningerne, herunder omkostninger til parternes advokater Voldgiftsafgørelsen er bindende og endelig for parterne. 14. Underskrifter Nærværende aftale er udfærdiget i to originale eksemplarer til henholdsvis aktøren og Energinet.dk. Energinet.dk Elleverandøren Dato: / 201x Dato: / 201x Dok _v1, Sag 10/3365 8/11

9 Dok _v1, Sag 10/3365 9/11

10 BILAG 1 1. Sikkerhedsstillelse Energinet.dk anvender som udgangspunkt kreditforsikringer - dvs. normalt vil aktøren ikke skulle stille sikkerhed over for Energinet.dk. Princippet ved forsikringsselskabets tildeling af kreditforsikring over for den enkelte aktør er beskrevet i afsnit 1.1 Såfremt forsikringsselskabet giver afslag eller tilbud om utilstrækkelig kreditramme, vil Energinet.dk om nødvendigt anmode aktøren om at stille en anfordringsgaranti, der modsvarer den manglende kreditramme, jf. afsnit Kreditforsikring Det generelle princip for forsikringsselskabernes tildeling af kreditrammer til de enkelte aktører er en objektiv vurdering af aktørens kreditværdighed ud fra gennemsigtige og ikke diskriminerende principper. Vurderingen af aktørens kreditværdighed foretages ud fra et pointsystem, som er baseret på en analyse af følgende kriterier: 1. Udviklingen i virksomhedens drift. 2. Udviklingen i virksomhedens likviditet. 3. Udvikling i virksomhedens soliditet. 4. Virksomhedens koncernstruktur og kapitalforhold. 5. Virksomhedens ejerkreds. 6. Virksomhedens forretningsgrundlag. 7. Betalingserfaringer med virksomheden. 8. Udviklingen i virksomhedens hjemland. - Ad 1) Forholdet fokuserer på virksomhedens historiske og aktuelle evne til at generere positive resultater. - Ad 2) Forholdet fokuserer på virksomhedens finansielle beredskab, herunder om virksomheden genererer fornødent cashflow til at honorere sine fremtidige forpligtelser. - Ad 3) Forholdet fokuserer på finansieringen af virksomhedens aktiviteter, størrelsen af virksomhedens gearing og dermed ejernes egen eksponering. - Ad 4) Forholdet fokuserer på selskabsform, hæftelsesforhold samt øvrige selskaber i koncernen, herunder performance af datter-, søster og moderselskaber. - Ad 5) Forholdet fokuserer på ejerens historik og tidligere ejerforhold. - Ad 6) Forholdet fokuserer på en analyse af aktørens fremtidige muligheder for at skabe/fastholde en sund forretning. - Ad 7) Forholdet fokuserer på erfaringer med virksomhedens evne til at indfri dets forpligtelser på det aftalte tidspunkt. Dok _v1, Sag 10/ /11

11 - Ad 8) Forholdet fokuserer på den samfundsmæssige udvikling i virksomhedens hjemland, som kunne have indflydelse på ovenstående forhold, herunder bl.a. politiske og økonomiske forhold. Forsikringsselskabet tildeler de enkelte kriterier point fra 0-10, hvor 10 er bedst point - ingen kreditforsikring point - delvis kreditforsikring point - fuld kreditforsikring. Dog tildeles ingen kredit, hvis der på ét af de otte kriterier scores 2 eller derunder. Pointtildelingen foretages som udgangspunkt på baggrund af offentligt tilgængeligt regnskabs- og informationsmateriale, men kan i særlige komplekse tilfælde kræve, at forsikringsselskabet retter henvendelse til Energinet.dk med henblik på indhentning af yderligere oplysninger omkring aktøren. Den fastsatte kreditramme kan ændres med en måneds varsel, såfremt forsikringsselskabet vurderer, at der er sket væsentlige forandringer i kreditvurderingens kriterier, som ændrer aktørens kreditværdighed. I tilfælde af forsikringsselskabets afslag eller nedregulering af kreditrammen er forsikringsselskabet overfor Energinet.dk forpligtet til at udarbejde en dokumenteret begrundelse for afslaget/nedreguleringen. 1.2 Nye elleverandører For nye elleverandører gælder særlige introduktionsvilkår. Såfremt elleverandøren har en Dun & Bradstreet (D&B) rating på mindst A (1A international), tildeler forsikringsselskabet den nye aktør en kreditramme på op til DKK 7,5 mio., dog maksimalt den af D&B anbefalede maksimale kredit. Forsikringsselskabet kan tilbagekalde den tildelte kreditramme med en måneds varsel med baggrund i de generelle kredittildelingskriterier, beskrevet i afsnit Bestemmelse af kreditramme Kreditrammen er et udtryk for elleverandørens forventede, maksimale udestående overfor Energinet.dk ved normal saldoafregning. Dok _v1, Sag 10/ /11

Forskrift C1 - Vilkår for balanceansvar 69494-10. Januar 2011. Rev. 3

Forskrift C1 - Vilkår for balanceansvar 69494-10. Januar 2011. Rev. 3 Forskrift C1 - Vilkår for balanceansvar Januar 2011 Rev. 3 Juli 2008 Juli 2008 Okt. 2008 Dec. 2008 DATE MRP 2008008 LEG HEP LSO NAME Dec. 2010 Jan. 2011 Jan. 2011 Jan. 2011 DATE HEP GMA GEE SDK NAME REV.

Læs mere

Kontrakt. Aftale om balanceansvar. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia. (i det følgende kaldet "Energinet.dk")

Kontrakt. Aftale om balanceansvar. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia. (i det følgende kaldet Energinet.dk) Kontrakt Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia (i det følgende kaldet "Energinet.dk") og «Aftalefirma langt_navn» «Aktør_adresse_1» «Aktør_adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende kaldet "aktøren")

Læs mere

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar ENERGITILSYNET Punkt 4 Energitilsynets møde den 19 marts 2013 Sekretariatet for Energitilsynet Energinet.dk s præcisering af balanceansvar Resumé 1. I denne sag anmodes Energitilsynet om at tage stilling

Læs mere

Rammeaftale 02.02 Computere. Rammeaftale 02.02 Computere

Rammeaftale 02.02 Computere. Rammeaftale 02.02 Computere Rammeaftale 02.02 Computere Rammeaftale 02.02 Computere Rammeaftale 02.02 Computere mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge 55 2300 København S. (herefter benævnt

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 mellem: Miljøstyrelsen Strandgade

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale om agronomisk og naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet mellem: Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Praktisk hjælp. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Praktisk hjælp. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Kontrakt Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune Praktisk hjælp Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kontraktens parter... 3 1. Kontraktens formål... 4 2. Kontraktens genstand...

Læs mere

Standardaftale. Bredbånd Basic. mellem TDC A/S XXX

Standardaftale. Bredbånd Basic. mellem TDC A/S XXX Aftale id: Standardaftale om Bredbånd Basic mellem TDC A/S og XXX INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BILAGSLISTE... 4 2 PRÆAMBEL... 5 3 PARTERNE... 5 4 AFTALENS IKRAFTTRÆDEN... 5 5 DEFINITIONER... 5 6 AFTALENS GENSTAND...

Læs mere

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008.

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008. TDC Webmore 2008 I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken &. XG Business Pro pakken - tillæg til : Produktbeskrivelse XG Business Pro pakken består af de fire produkter: Remote Backup

Læs mere

Leveranceaftale (Delaftale nr. x)

Leveranceaftale (Delaftale nr. x) Leveranceaftale (Delaftale nr. x) mellem Region Hovedstaden Den Præhospitale Virksomhed Telegrafvej 5 2750 Ballerup (herefter benævnt "ordregiver") og [ ] (herefter benævnt "leverandøren") om liggende

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem Bilag 1 Udkast til kontrakt Kontraktudkast Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Træder i kraft den 1.3.2013

Træder i kraft den 1.3.2013 Forskrift H2: Skabelonafregning mv. August 2012 Rev. 4.1 Træder i kraft den 1.3.2013 2010 Jun. 2011 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE PHQ JHH HBK PHQ NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE PHQ PHQ HBK

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Bilag 4 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk Den 26.april 2012 J.nr.: 044-00226 Ref.: bne Kontrakt

Læs mere

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Udkast til Kontrakt Vedrørende levering af Evaluering og afrapportering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens projekter vedrørende borgere med kroniske sygdomme og den

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende rammekontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt.

Læs mere

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Kontrakt Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune Personlig hjælp og pleje Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kontraktens parter... 3 1. Kontraktens formål... 4 2. Kontraktens

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om dokumentation af forgasning af husdyrsgødning på PURSUC-anlæg Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune T Kontrakt Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune Personlig hjælp og pleje Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kontraktens parter... 3 1. Kontraktens formål... 4 2. Kontraktens

Læs mere

GODKENDELSE AF METODER I DETAIL- MARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V)

GODKENDELSE AF METODER I DETAIL- MARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V) FORMANDENS AFGØRELSE DEN 28. APRIL 2015 GODKENDELSE AF METODER I DETAIL- MARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V) 28. april 2015 Detail & Distribution 14/10476, 14/10478, 15/00115 laa, lrn RESUMÉ 1. Som følge

Læs mere

Særlige betingelser. Sønderborg Kommune Vintertjeneste 2015 2019 Særlige Betingelser. Supplerende betingelser til AB-Service 2003

Særlige betingelser. Sønderborg Kommune Vintertjeneste 2015 2019 Særlige Betingelser. Supplerende betingelser til AB-Service 2003 Særlige betingelser AB- Service2003 A Indledende bestemmelser Anvendelsesområde 1 Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser (ABService) gælder ved aftaler om levering af serviceydelser, når

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende rammekontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende myndighed]

Læs mere

03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM

03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM 03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 5 2. DEFINITIONER... 6 3. LEVERANDØRENS LEVERINGSFORPLIGTELSER... 7 4. KUNDENS IT-MILJØ... 7 5. MODENHED...

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende rammekontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt.

Læs mere

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system arbejdsdokumentet skal tilpasses de konkrete forhold af en advokat Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af et IT-system indgået mellem ** og Kunden ** ** 200* 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side Bilagsfortegnelse

Læs mere

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet.

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet. Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Maj 2013 Rev. 1.0 Træder i kraft den 1.10.2014 2013 DATE NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED Energinet.dk 16954/11. Dok. 129089-13,

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere