Strategi for den psykiatriske forskning i Psykiatrien i Region Nordjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for den psykiatriske forskning i Psykiatrien i Region Nordjylland"

Transkript

1 Strategi for den psykiatriske forskning i Psykiatrien i Region Nordjylland Forskningsstrategi

2 Forskningsstrategi Psykiatrien i Region Nordjylland Mølleparkvej Aalborg tlf December 2010 Læs mere om Region Nordjylland på 2

3 Mere forskning og flere forskningsaktive medarbejdere I Psykiatrien i Region Nordjylland skal der i de kommende år arbejdes målrettet for, at flere medarbejdere får interesse og mulighed for at engagere sig i klinisk forskning. Hermed foreligger Forskningsstrategien for Psykiatrien i Region Nordjylland Det er nu tredje gang vi har færdiggjort en strategi for forskning. De hidtidige erfaringer har vist, at det tager tid at opbygge en forskningskultur og at motivere medarbejdere til at blive en aktiv del heraf. Med denne nye strategi ønsker vi ikke mindst at styrke indsatsen for, at flere medarbejdere involverer sig i forskning. For de fleste vedkommende skal forskningen foregå som en integreret del af deres kliniske arbejde, idet målet netop er at opbygge en forskning, som direkte involverer patienterne og medvirker til at kvalificere den behandling, de kan tilbydes. Vi har desuden en generel målsætning om, at medarbejdere i Psykiatrien skal opleve og bidrage til et dynamisk fagligt miljø, hvor der er fokus på læring, udvikling og forbedring i et frugtbart samarbejde mellem de forskellige faggrupper. Mere forskning kommer ikke af sig selv, og vi er derfor parate til at investere både tid og penge i at få yderligere gang i en god udvikling med mere forskning og flere forskningsaktive medarbejdere. Akademiske medarbejdere skal gå forrest som dem, der skaber og driver forskningsprojekterne, men også andre faggrupper skal inddrages i projekterne og løbende oplæres i de principper og regelsæt, der gælder for god klinisk forskning. Forskningsstrategien skal med andre ord bane vej for, at den psykiatriske forskning kan vokse sig større og stærkere bl.a. ved at gøre deltagelse i forskningsaktiviteter til en helt naturlig del af det at være ansat i Psykiatrien i Region Nordjylland. Psykiatriledelsen og forskningschefen Aalborg, november

4 Klinisk forskning med relevans for patienterne Grundlæggende skelnes der mellem to typer forskning, grundforskning og anvendt forskning - herunder klinisk forskning: Grundforskning kan f.eks. beskæftige sig med at afdække, hvordan en given proces i en celles biokemi foregår. Anvendt forskning kan tilsvarende arbejde for at udvikle et nyt lægemiddel, der udnytter den viden om cellens biokemi, som grundforskningen har tilvejebragte. Som en del af den kliniske forskning indgår også det at afprøve et nyt medikaments virkning på sygdomme. Psykiatrien i Region Nordjylland har fokus på den kliniske forskning herunder bl.a. følgende: Hvem får en psykisk sygdom og hvorfor? Den kliniske forskning skal påvise årsagssammenhænge ved psykiske sygdommes opståen. Hvordan udvikler sygdommen sig? Den kliniske forskning skal undersøge, hvordan de psykiske sygdomme forløber herunder om der er faktorer, som prædikterer et givet forløb. Hvordan kan de psykiske sygdomme forebygges og behandles? Den kliniske forskning skal udvikle nye (forbedrede) behandlingsmetoder samt metoder til forebyggelse eller tidlig indgriben ved nye sygdomstilfælde. Klinisk forskning beskæftiger sig med individet, mens sundhedstjenesteforskning, der tidligere blev opfattet som klinisk forskning, efterhånden har skilt sig ud som en selvstændig disciplin. I det store hele følger den dog principperne for traditionel klinisk forskning - blot på systemniveau, (videnskabelig afprøvning af indførelse af ny behandlingsmetode i en organisation). Forskning, MTV og kvalitet Grænserne mellem forskning på den ene side og medicinsk teknologivurdering og kvalitetssikring på den anden side er flydende. Eksempelvis anvendes en del metoder fra forskning også i medicinsk teknologivurdering og kvalitetssikring. Der er dog en grundliggende og meget betydningsfuld forskel: Forskning tilvejebringer ny viden. Medicinsk teknologivurdering og kvalitetssikring vurderer konsekvenserne af en praktisk klinisk anvendelse af forskningsresultater og sikrer, at forskningsresultater omsat til klinisk praksis giver de forventede resultater (kvalitetsforbedring). Forskning baserer sig desuden på systematisk indsamling af data til formålet, hvilket ikke ubetinget er nødvendigt for medicinsk teknologivurdering og kvalitetssikring. 4

5 Målsætning Målsætningen for den psykiatriske forskning i Region Nordjylland er at tilvejebringe ny viden, som kan bidrage til at danne grundlag for forebyggelse, diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering af patienter med psykisk sygdom. Forskningen skal ligeledes bidrage til at forbedre patienternes livskvalitet. Målet er også at medvirke til at højne uddannelsesniveauet bredt blandt Psykiatriens medarbejdere og derved bidrage til en fortsat styrkelse af kvaliteten i Psykiatrien i Region Nordjylland. Den psykiatriske forskning ved Psykiatrien i Region Nordjylland karakteriseres ved følgende: Forskningen skal være klinisk relevant og brugbar, og det tilstræbes, at alle forskningsprojekter indeholder et forebyggelsesmoment. Forskningen skal være på internationalt niveau. Forskningen kan være såvel mono- som tværfaglig og udføres i hele regionen. Forskningen tilstræbes samlet i få, større forskningsprogrammer. Forskningen skal medvirke til at fremme rekruttering, fastholdelse og uddannelse af forskere - såvel i bredden som elitært. Det tilstræbes, at forskningen udføres i samarbejde med de øvrige psykiatriske/børne- og ungdomspsykiatriske sygehuse, andre lægefaglige specialer, relevante forskningsinstitutioner (herunder grundforskning), erhvervsliv, kommuner og andre offentlige instanser - nationalt såvel som internationalt. 5

6 Status for forskningen ved Psykiatrien i Region Nordjylland Et tilbageblik I 1998 blev der for første gang udarbejdet en egentlig forskningsstrategi for Psykiatrien i det daværende Nordjyllands Amt. Baggrunden var den hastige udvikling inden for psykiatrien og kravene om bedre, mere effektiv og integreret patientbehandling, hvilket gjorde det påkrævet at styrke forskningen gennem en mere bevidst styring og prioritering af forskningsindsatsen. Med denne første forskningsstrategi som løftestang lykkedes det at påbegynde opbygningen af et forskningsmiljø i hele Psykiatrien, og i 2003 opnåede Aalborg Psykiatriske Sygehus status som universitetshospital. I efteråret 2005 blev forskningsstrategien revideret og var herefter gældende for perioden Udgangspunktet var naturligt den oprindelige strategi for den psykiatriske forskning, og desuden byggede strategien på Strategi for Århus Universitetshospital og den række af aftaler, der udgjorde grundlaget for samarbejdet mellem Århus Universitet, Århus Amt og Nordjyllands Amt, nu Region Midtjylland og Region Nordjylland. Siden 1998 er der således arbejdet målrettet med at opbygge og udvikle forskningsmiljøet ved Psykiatrien i Region Nordjylland. Bestræbelserne har konkret resulteret i følgende: Enheden for Psykiatrisk Forskning I 2000 blev Enheden for Psykiatrisk Forskning etableret på Aalborg Psykiatriske Sygehus. Forskningsenhedens primære formål var - og er fortsat - at bidrage til at udvikle en tradition for at integrere forskningsaktiviteter i det daglige kliniske arbejde i Psykiatrien i Region Nordjylland. Målet er også at tilvejebringe ny viden og medvirke til at højne uddannelsesniveauet bredt blandt Psykiatriens medarbejdere og derved bidrage til en fortsat styrkelse af kvaliteten af psykiatrien i regionen. I maj 2004 blev der oprettet en fuldtidsstilling som ledende overlæge for Forskningsenheden. Udover den ledende overlæge og professor var Forskningsenheden ultimo 2009 bemandet med forskningssekretærer, biostatistiker, programmør, læger og sygeplejersker, heriblandt flere ph.d.-studerende og andre akademiske medarbejdere. Forskningsenheden finansieres af Region Nordjylland og havde ultimo 2009 et årligt basisbudget på 5,654 mio. kr. (2009 p/l-niveau). Hertil kommer eksterne bevillinger i varierende omfang. Professorater i klinisk psykiatri I 2000 blev der oprettet et midlertidigt professorat i klinisk voksenpsykiatri ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet. Professoratet blev gjort permanent pr. 1. maj Professoren i klinisk voksenpsykiatri er aktuelt også forskningschef for Psykiatrien i Region Nordjylland, voksenpsykiatri såvel som børne- ungdomspsykiatri. Den kliniske forskning blev styrket yderligere i 2008, hvor der pr. 1. september blev ansat en professor i børne- og ungdomspsykiatri. Universitetshospital Pr. 1. januar 1998 indgik Aarhus Universitet, Århus Amt og Nordjyllands Amt en samarbejdsaftale om Århus Universitetshospital. Aftalen blev siden videreført mellem Aarhus Universitet, Region Midtjylland og Region Nordjylland. 6

7 Gennem en målrettet indsats blev der i de følgende år opbygget et psykiatrisk forskningsmiljø. Det resulterede i, at Aalborg Psykiatriske Sygehus pr. 1. januar 2003 blev en del af Århus Universitetshospital, idet de påkrævede elementer vedr. uddannelse og forskning nu var opfyldt. Århus Universitetshospital er et samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet, Århus-hospitalerne i Skejby, Århus C og Risskov, BUC (Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Midtjylland), Aalborg Sygehus og Aalborg Psykiatriske Sygehus. Status som universitetshospital indebærer: Undervisning af medicinstuderende i betydeligt omfang Forskning af et betydeligt omfang Specialiseret behandling på lands- og landsdelsniveau Tæt samarbejde med et sundhedsvidenskabeligt fakultet. Samarbejdsrelationer Der er etableret en række nationale og internationale forskningsaktive samarbejdsrelationer. Et eksempel herpå er samarbejdet med Aalborg Sygehus om opbygningen af et neuroforskningscenter. Der er et løbende forskningssamarbejde mellem Aalborg Psykiatriske Sygehus, Århus-hospitalerne i Skejby, Århus C og Risskov og BUC (Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Midtjylland). Der er også et nært samarbejde mellem Aalborg Psykiatriske Sygehus og Brønderslev Psykiatriske Sygehus. Desuden er der igangsat flere forskningsprojekter i samarbejde med en række danske og internationale universitetsklinikker og psykiatriske afdelinger - heriblandt to EU-projekter med nordjysk deltagelse og et samarbejde om misbrugsforskning med Columbia University, New York. Enheden for Psykiatrisk Forskning har et samarbejde med det nordjyske erhvervsliv om et projekt om psykisk sundhed på arbejdspladsen. Specialisering Udviklingen inden for Psykiatrien i Region Nordjylland går i disse år i retning af øget specialisering, og der planlægges aktuelt nye og mere specialiserede tilbud. Det giver mulighed for at opbygge en målrettet forskningsindsats inden for disse områder. Organisering Forskningsprojekter, der foregår med deltagelse af Psykiatrien i Region Nordjylland, skal godkendes af Psykiatriens forskningschef, før de sættes i gang. Også psykiatriledelsen skal give sin godkendelse til, at projekterne må sættes i gang. Forskningschefen er ansvarlig for et givent projekts originalitet, design, metode og øvrige videnskabelige forhold. Projekter, der benytter organisationens kliniske ressourcer, skal godkendes af den/de relevante afdelingsledelse(r), før de sættes i gang. Afdelingsledelserne er ansvarlige for den del af de økonomiske ressourcer, der tilgår fra afdelingerne. Klinisk forskning kan iværksættes, når der er enighed mellem de relevante afdelingsledelser, forskningschefen og psykiatriledelsen. Hvad angår kliniske forhold og regionale ressourcer refereres der i det daglige forløb af et forskningsprojekt til afdelingsledelsen/psykiatriledelsen. Hvad angår videnskabelige forhold refereres der til de relevante professorer/forskningschefen. 7

8 Strategi for den psykiatriske forskning i Region Nordjylland For at sikre, at forskningen ved Psykiatrien i Region Nordjylland kan fortsætte sin udvikling, er der udarbejdet en strategi for årene Strategiens hovedelementer er følgende: Fortsat udbygning af forskningsmiljøet Udbygningen af forskningsmiljøet ved Psykiatrien i Region Nordjylland skal fortsættes. Derfor skal der sikres ressourcer til forskningen dels i form af tidssvarende grundbevillinger m.v. til Forskningsenheden og dels i form af normeringer og andre ressourcer til de psykiatriske sygehusafdelinger. Ressourcer og bevillinger skal tildeles på et tidssvarende niveau for et universitetshospital. Forskningsenheden Forskningsenhedens aktiviteter er finansieret dels af Region Nordjylland og dels via eksterne midler. Den regionale grundbevilling udgør aktuelt (2009) 5,654 mio. kr. årligt. En række af de projekter, som Forskningsenheden driver, finansieres delvist af eksterne midler. Den regionale bevilling anvendes primært i forbindelse med Forskningsenhedens egenforskning, rådgivning og servicering af kliniske forskere. Grundbevillingen må betragtes som et minimumsbeløb. Grundbevillingen skal danne basis for, at eksterne midler kan tilvejebringes. Psykiatrien i Region Nordjylland skal prioritere at tilvejebringe flere eksterne midler til psykiatrisk forskning gerne et beløb svarende til grundbevillingen. Organisationen stiller de nødvendige lokaler til rådighed. Afdelingerne Afdelingerne leverer forskning og forskningsstøtte svarende til 10 % af arbejdstiden for de akademiske medarbejdere. Arbejdet i afdelingerne tilrettelægges på en sådan måde, at øvrige forskningsinteresserede/-aktive medarbejdere kan anvende op mod 10 % af deres arbejdstid til forskningsarbejde. Afdelingerne prioriterer at tilvejebringe midler, så det er muligt at foretage studierejser, deltage i kongresser, invitere gæsteforskere/-forelæsere m.m. Fokus på forskningsprogrammer Forskningsindsatsen prioriteres på en sådan måde, at de ressourcer, der er afsat til forskning, udnyttes bedst muligt og i henhold til forskningsprogrammerne. Kvalitetskrav Kvalitet i forskningen sikres ved, at forskningschefen tidligt inddrages i tilrettelæggelsen og godkendelsen af forskningsprojekterne. For ph.d.-projekterne sikres en international standard ved, at der i alle forløb indgår en international kapacitet i vejledergruppen. Desuden skal der i alle forløb indgå et studieophold i udlandet af mindst en måneds varighed. Se også afsnittet om organisering på side 7. 8

9 Udbygning af netværk og samarbejde også internationalt Der skal fortsat arbejdes for at etablere og udbygge samarbejdsrelationer og netværk, som er relevante for de til enhver tid værende forskningsprogrammer i Psykiatrien i Region Nordjylland herunder deltagelse i nationale og internationale forskningsaktiviteter. I det hele taget skal det internationale samarbejde prioriteres, eksempelvis skal der som nævnt være en international kapacitet i vejledergruppen i alle ph.d.-forløb. Formidling af resultater Med henblik på implementering skal resultater af den psykiatriske forskning synliggøres og formidles til videnskabelige miljøer for eksempel gennem internationale og danske videnskabelige tidsskrifter og gennem deltagelse i videnskabelige møder, kongresdeltagelse m.m. Resultaterne af den psykiatriske forskning skal ligeledes formidles til offentligheden og internt i organisationen. Forskningskultur et fælles ansvar Der er en forventning om, at alle medarbejdere ved Psykiatrien i Region Nordjylland bidrager til at opbygge en forskningskultur i organisationen. Tid til forskning Ambitionen er, at alle akademiske medarbejdere bidrager til forskning, og at de kan anvende op mod 10 % af deres arbejdstid til forskningsarbejde. Særligt interesserede og aktive akademiske forskere kan gives yderligere tid til forskning. For øvrige faggrupper gælder, at der for særligt interesserede og kyndige kan etableres forskningsaktiviteter i op til 10 % af arbejdstiden. Ledelsesmæssig opbakning Ledere skal motivere medarbejderne til at deltage aktivt i organisationens forskningsprogrammer. Afdelingerne skal deltage aktivt i de til enhver tid gældende forskningsaktiviteter, og det forudsættes, at samtlige medarbejdere i en afdeling understøtter og bidrager til den forskning, der foregår. Det har væsentlig betydning, at forskningsaktive medarbejdere har gode betingelser for at forske. Det kan for eksempel ske ved, at de frigøres fra andet arbejde i kortere eller længere perioder af deres arbejdstid. Mål Forskningen følger organisationens generelle principper for evaluering (mål- og handleplaner), men har følgende specifikke mål: Psykiatrien i Region Nordjylland tilstræber årligt at publicere et så stort antal internationale peer reviewed artikler som muligt. Artiklerne skal primært handle om klinisk forskning, der er udført i Region Nordjylland evt. suppleret med publikationer om registreringsforskning. Antallet af medarbejdere i Psykiatrien, der er i gang med et ph.d.-/disputatsforløb, bør være støt stigende, og det tilstræbes, at Psykiatrien i Region Nordjylland til stadighed deltager i mindst et nationalt og et internationalt forskningsprogram. Ph.d.-studerende og andre videnskabelige medarbejdere på højt niveau skal i forbindelse med deres projekter have mulighed for internationale studieophold af mindst en måneds varighed. 9

10 Jura og etik Den psykiatriske forskning i Region Nordjylland respekterer den til enhver tid gældende lovgivning for forskningsaktiviteter, f.eks. vedrørende videnskabsetiske komiteer, datahåndtering m.v. Forskningsudvalg Den overordnede koordination af forskningen inden for Psykiatrien i Region Nordjylland foretages af et forskningsudvalg. Forskningsudvalget i Psykiatrien i Region Nordjylland har til formål at: styrke det økonomiske grundlag for den psykiatriske forskning fremme og understøtte forskningen ved Psykiatrien i Region Nordjylland styrke samarbejdet mellem Psykiatrien i Region Nordjylland og nationale såvel som internationale forskningsorganisationer. Forskningsudvalgets permanente medlemmer er sammensat som følger: Den kliniske del af psykiatriledelsen, der udpeger udvalgets formand Ledende overlæge fra de to største voksenpsykiatriske afdelinger samt ledende overlæge ved børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling Ledende oversygeplejerske fra en af Universitetshospitalets afdelinger Professorer ansat ved det samarbejdende fakultet (p.t. Aarhus Universitet) Forskningschefen. Forskningsudvalgets valgte medlemmer er sammensat som følger: Fra forskerne deltager en yngre forsker fra hver af følgende faggrupper: læger, sygeplejersker og psykologer. Deltagerne skal være engageret i et væsentlig klinisk forskningsprojekt. Repræsentanterne fra de yngre forskere udpeges af psykiatriledelsen og forskningschefen i fællesskab. Valgperioden er 4 år. Forskningsudvalget holder tre møder om året. Udvalgets sekretariatsbetjenes af ledelsessekretariatet. Forskningsudvalget refererer til psykiatriledelsen. 10

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling på sundhedsområdet mellem Faculty of Health Sciences (Health), Aarhus Universitet og Region Midtjylland 1.

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Strategi for forskning i Hjerte-lungekirurgisk afdeling for perioden

Strategi for forskning i Hjerte-lungekirurgisk afdeling for perioden Strategi for forskning i Hjerte-lungekirurgisk afdeling for perioden 2012-2017. Baggrund. Aalborg sygehus opnåede i år 2003 status som universitetssygehus, og Aalborg Sygehus har siden været en del af

Læs mere

Forskningsstrategi

Forskningsstrategi Forskningsstrategi 2001-2005 Strategiplan for udvikling af forskningen ved Aalborg Sygehus Aalborg Sygehus er et af landets største sygehuse. Sygehusets primære opgave er at sikre behandling og pleje af

Læs mere

Notat. Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

Notat. Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Notat Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus JUNI 2009 BAGGRUND... 3 FORMÅL... 3 OMDØMME... 5 RESSOURCER... 5 Menneskelige ressourcer og kompetencer...

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne Sygehus Lillebælts forskningsstrategi 2014-2018 Forskning for og med patienterne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Sygehus Lillebælt - en rejse værd... 4 Fem klare mål på fem år!... 5 1. Patienter

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Lovkrav om forskning

Lovkrav om forskning Sundhedsforskning i Region Midtjylland Udvalget vedrørende forskning, teknologi og innovation i sundhedsvæsenet www.regionmidtjylland.dk Lovkrav om forskning Sundhedsloven 194: Regionsrådet skal sikre

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HØRINGSOPLÆG

AARHUS UNIVERSITET HØRINGSOPLÆG AARHUS UNIVERSITET HØRINGSOPLÆG Vedr. samarbejdet mellem Health, Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital, Risskov, Region Midtjylland om psykiatrisk forskning og registrering Dato: 14.06.2012

Læs mere

Forskningsstrategi OUH Svendborg Sygehus

Forskningsstrategi OUH Svendborg Sygehus Forskningsstrategi 2012-2015 OUH Svendborg Sygehus Forord OUH Svendborg Sygehus ønsker at styrke sundhedsforskningen til gavn for patienter, personale og samfundet som helhed. Lokalt forankret klinisk

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 20.februar 2015 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Forskning i Region Sjælland Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Knud Rasmussen Regional Forskningschef, dr. med. Speciallæge i Intern Medicin og Nefrologi Knud Rasmussen Speciallæge i Intern Medicin

Læs mere

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Godkendt den 4. december 2009 af Styregruppen for Forskningsinfrastruktur i Syddanmark. Revideret juni + november 2012 1. GCP-enhedens baggrund

Læs mere

Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Randers Forskningsstrategi Regionshospitalet Randers 2012-2014 Regionshospitalet Randers Indledning Forskningsstrategien skal medvirke til at udnytte hospitalets geografiske placering som en unik og positiv særstilling

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

20. december Side 1

20. december Side 1 20. december 2016 Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, udvikling og uddannelse på sundhedsområdet mellem Region Midtjylland, VIA University College, VIA Sundhed og Aarhus Universitet, Health

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 5. august 2014 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet.

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. 21. maj 2010 Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. Syddansk Universitet Syddansk Universitet er et 40 årigt

Læs mere

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus Indledning Etablering af en organisationsmodel for forskning, kvalitetsudvikling, kvalitetssikring, monitorering og dokumentation af ergoterapi, fysioterapi og sygepleje på Århus Sygehus har skabt rammerne

Læs mere

FORSKNINGSSTRATEGI FORSKNING OG UDVIKLING HVOR TIDEN ER AFGØRENDE SAMLET FORSKNINGSSTRATEGI FOR DEN LANDSDÆKKENDE AKUTLÆGEHELIKOPTERORDNING

FORSKNINGSSTRATEGI FORSKNING OG UDVIKLING HVOR TIDEN ER AFGØRENDE SAMLET FORSKNINGSSTRATEGI FOR DEN LANDSDÆKKENDE AKUTLÆGEHELIKOPTERORDNING FORSKNINGSSTRATEGI FORSKNING OG UDVIKLING HVOR TIDEN ER AFGØRENDE SAMLET FORSKNINGSSTRATEGI FOR DEN LANDSDÆKKENDE AKUTLÆGEHELIKOPTERORDNING 2015 2020 Forskningsstrategi: Forskning og udvikling hvor tiden

Læs mere

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Den 28. august 2013 Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Forskning i klinisk sygepleje vil i de kommende år være koncentreret om visioner og strategier indenfor områderne: Klinisk forskning

Læs mere

Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING

Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING 2017 2020 Indledning, vision og indsatsområder FORSKNING er en vigtig opgave for Psykiatrien i Region Syddanmark. Forskning

Læs mere

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Godkendt den 4. december 2009 af Styregruppen for Forskningsinfrastruktur i Syddanmark. Revideret april 2016 1. GCP-enhedens baggrund GCP står

Læs mere

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU Forskningsstrategi - Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed, OUH - Klinisk Institut, SDU - udviklingsversion: 30. dec. 2011 Side 1 af 7 Forskningsstrategi Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk

Læs mere

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, Region Sjælland FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, indgang E1, Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk Forskning

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet.

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet. Translationel forskning - et vigtigt fokus i SUNDs forskningsstrategi Syddansk Universitets og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets (SUND) naturlige samspil med omverdenen samt kvaliteten af forskningsmiljøerne

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

Styrket forskningssamarbejde i Aalborg Kommune KLs sundhedskonference 20. januar 2015

Styrket forskningssamarbejde i Aalborg Kommune KLs sundhedskonference 20. januar 2015 Styrket forskningssamarbejde i Aalborg Kommune KLs sundhedskonference 20. januar 2015 Tine Curtis, Forskningschef Lars Lund, Konsulent Center for Anvendt Kommunal Sundhedsforskning Hvorfor vil kommunen

Læs mere

EN SUNDHEDSFORSK- NINGSSTRATEGI SOM UDGANGSPUNKT FOR BEDRE SUNDHED OG BEDRE VELFÆRD

EN SUNDHEDSFORSK- NINGSSTRATEGI SOM UDGANGSPUNKT FOR BEDRE SUNDHED OG BEDRE VELFÆRD EN SUNDHEDSFORSK- NINGSSTRATEGI SOM UDGANGSPUNKT FOR BEDRE SUNDHED OG BEDRE VELFÆRD Et oplæg til Sundhedsforskningsstrategi 2014 2018 Region Nordjylland Version d. 28.11.2013 Jr.nr. 2011-120772 INDHOLD

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

Virksomhedsgrundlag for Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Virksomhedsgrundlag for Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Mission Forskning Vi udfører klinisk forskning i funktionelle Lidelser 1

Læs mere

Forskningsstrategi for Aalborg Sygehus 2012-2017

Forskningsstrategi for Aalborg Sygehus 2012-2017 Forskningsstrategi for Aalborg Sygehus 2012-2017 Målsætning Som universitetshospital vil vi gennemføre forskning ved alle sygehusets afdelinger med henblik på at forbedre forebyggelse, undersøgelse, diagnosticering,

Læs mere

KOMMUNESAMARBEJDE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER

KOMMUNESAMARBEJDE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER KOMMUNESAMARBEJDE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER SØREN KJÆRGAARD INSTITUT FOR FOLKESUNDHED AARHUS FACULTY OF HEALTH SCIENCES præsen TATION 1 HVORFOR SKAL VI ENGAGERE OS I ET SAMARBEJDE MED KOMMUNERNE? Kommunerne

Læs mere

Politik for sundhedsforskning Region Syddanmark, november 2011. regionsyddanmark.dk

Politik for sundhedsforskning Region Syddanmark, november 2011. regionsyddanmark.dk Politik for sundhedsforskning Region Syddanmark, november 2011 regionsyddanmark.dk Indhold Forord... side 3 Sundhedsforskning definition...side 4 Indledning og målsætninger...side 5 Stærke forskningsmiljøer...side

Læs mere

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien Psykiatri og Social Administrationen Til Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Sekretariat, kommunikation og HR Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk

Læs mere

Principnotat om universitetsklinikker

Principnotat om universitetsklinikker Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Principnotat om universitetsklinikker Med indgåelsen af et nyt aftalekompleks

Læs mere

Forskning LÆGEFORENINGEN. en nødvendig investering i fremtiden

Forskning LÆGEFORENINGEN. en nødvendig investering i fremtiden LÆGEFORENINGEN Forskning en nødvendig investering i fremtiden Bedre forebyggelse, diagnostik og rehabilitering forudsætter, at rammer og vilkår for lægers forskning og arbejde med innovation prioriteres

Læs mere

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland 22. maj 2015 Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland Bilag til aftalen: Aftale om professorer og akademiske koordinatorer

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Aftalegrundlaget er dynamisk og et udtryk for det aktuelle samarbejde og skal som sådan løbende ajourføres.

AARHUS UNIVERSITET. Aftalegrundlaget er dynamisk og et udtryk for det aktuelle samarbejde og skal som sådan løbende ajourføres. Aftale vedrørende samarbejde om forskning og undervisning mellem Health, Aarhus Universitet og regionshospitalerne, inkl. regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland 1. Indledning Blandt andet

Læs mere

J O B O G K R A V P R O F I L. Centerdirektør til Steno Diabetes Center Nordjylland. Region Nordjylland

J O B O G K R A V P R O F I L. Centerdirektør til Steno Diabetes Center Nordjylland. Region Nordjylland J O B O G K R A V P R O F I L Centerdirektør til Steno Diabetes Center Nordjylland Region Nordjylland 1 Baggrund Kort om baggrunden for Steno Diabetes Center Nordjylland og de øvrige Steno Centre i Danmark

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Sundhedsvidenskabelig Forskningsstrategi i Ringkjøbing Amt 2003-2008

Sundhedsvidenskabelig Forskningsstrategi i Ringkjøbing Amt 2003-2008 Sundhedsvidenskabelig Forskningsstrategi i Ringkjøbing Amt 2003-2008 Udkast 25.11.2003 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 2 FORSKNING. DEFINITION OG AFGRÆNSNING 3 3 3 NATIONALE MÅL 4 3.1 NATIONALE MÅL

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Hjerteforeningens nye bevillingsstruktur

Hjerteforeningens nye bevillingsstruktur 1 Hjerteforeningens nye bevillingsstruktur Soetkin Versteyhe, Forskningskonsulent https://hjerteforeningen.dk/forskning/soeg-stoette-til/ https://www.boernehjertefonden.dk/sygdomsinformation/forskning/ansogning-om-forskningsstotte

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital Rigshospitalets fremtid Region Hovedstaden Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2 2010 Rigshospitalets fremtid 3 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Læs mere

Koncern HR MidtSim Region Midtjylland

Koncern HR MidtSim Region Midtjylland Koncern HR MidtSim Region Midtjylland Strategi Mission, vision, værdier og strategiske indsatsområder 2017-2019 Koncern HR MidtSim Træning i Virkeligheden Udarbejdet juli 2016 Koncern HR MidtSim Indholdsfortegnelse

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Bilag til aftalen: Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Indhold Side Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinisk lærestolsprofessor

Læs mere

Strategi for Forskning Juridisk Institut, Syddansk Universitet

Strategi for Forskning Juridisk Institut, Syddansk Universitet Strategi for Forskning 2011-2015 Juridisk Institut, Syddansk Universitet 1. Indledning I 1999 begyndte de første studerende på HA(jur.)-uddannelsen på SDU. Juridisk Institut blev selvstændigt den 1. januar

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Viden i skolen (VIS)

Viden i skolen (VIS) Viden i skolen (VIS) Abstrakt: Folkeskolereformen lægger vægt på at fremme praksisnær forskning til skolerne. Praksisnær forskning er en afgørende faktor til forbedringen af skolen. Det er en vanskelig

Læs mere

Ortopædkirurgisk Forskningsenhed Strategi 2012-2017

Ortopædkirurgisk Forskningsenhed Strategi 2012-2017 Ortopædkirurgisk Forskningsenhed Strategi 2012-2017 1. Introduktion Det er målet at iværksætte forskningsprojekter som er hypotesegenererende, har klinisk nytte til gavn for både patienterne og samarbejdspartnere

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler.

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Fakta om Kræftplan III Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Diagnostisk pakke: Der skal udarbejdes en samlet diagnostisk pakke for patienter med

Læs mere

Forskningsstrategi for klinisk sygepleje Patienten i front Forskning i centrum

Forskningsstrategi for klinisk sygepleje Patienten i front Forskning i centrum Forskningsstrategi for klinisk sygepleje 2013-2018 Patienten i front Forskning i centrum 2 FORSKNINGSSTRATEGI FOR KLINISK SYGEPLEJE 2013-2018 FORORD Forskningsstrategi for Klinisk Sygepleje 2013-2018 er

Læs mere

Hvem er Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark (BUP-DK) og hvad ønsker vi?

Hvem er Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark (BUP-DK) og hvad ønsker vi? Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 37 Offentligt Hvem er Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark (BUP-DK) og hvad ønsker vi? Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark står overfor

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinikprofessor ved Aalborg Universitetshospital... 2

Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinikprofessor ved Aalborg Universitetshospital... 2 Funktionsbeskrivelse for professorer Indhold Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinikprofessor ved Aalborg Universitetshospital... 2 Funktionsbeskrivelse for klinisk lærestolsprofessor ved Klinisk

Læs mere

Virkemidler. Regionale fonde og puljer til understøttelse af forskningssamarbejdet på folkesundhedsområdet

Virkemidler. Regionale fonde og puljer til understøttelse af forskningssamarbejdet på folkesundhedsområdet Virkemidler Regionale fonde og puljer til understøttelse af forskningssamarbejdet på folkesundhedsområdet Folkesundhed i Midten GENEREL PRÆSENTATION PRÆSENTATION AF SAMARBEJDSKONSTRUKTIONEN www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Forskningsstrategi Afdeling O

Forskningsstrategi Afdeling O Forskningsstrategi Afdeling O 2012-2017 Indledning Der stilles fra alle sider krav om, at sundhedsvæsenets ydelser skal være forskningsbaserede, og afdeling O har, i kraft af at være en del af et universitetshospital,

Læs mere

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D.

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. 1 AGENDA Ph.d. uddannelsen hvad er en ph.d.? hvordan får man tildelt en ph.d. grad?

Læs mere

Klinisk Kræftforskningscenter

Klinisk Kræftforskningscenter Klinisk Kræftforskningscenter STRATEGI ORGANISATION LEDELSE 2013-2015 Klinisk Kræftforskningscenter Aalborg Universitetshospital Forskningens Hus Sdr. Skovvej 15 9000 Aalborg www.kkfc.rn.dk / www.kkfc.aalborguh.dk

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/9 Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af

Læs mere

Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord

Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord Stillingsbeskrivelse: Navn Generelt Professorat i Videreuddannelsesregion Nord ved Center for Medicinsk Uddannelse

Læs mere

Forskningsafdelingen i Blå Kors Danmark

Forskningsafdelingen i Blå Kors Danmark Forskningsafdelingen i Blå Kors Danmark Juni 2008 - juli 2012 Blå Kors Danmarks afdeling for forskning, dokumentation og innovation Blå Kors Danmark (BKD) oprettede pr. 1. juni 2008 en forsknings-, dokumentations-

Læs mere

Vi hjælper din forskning og innovation på vej

Vi hjælper din forskning og innovation på vej AFDELINGEN FOR UNIVERSITETSHOSPITALSANLIGGENDER Vi hjælper din forskning og innovation på vej ÅRHUS UNIVERSITETSHOSPITAL AFDELINGEN FOR UNIVERSITETSHOSPITALS- ANLIGGENDER Afdelingen for Universitetshospitalsanliggender

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Klinisk undervisning for ergoterapeutstuderende

Klinisk undervisning for ergoterapeutstuderende Århus Universitetshospital, Risskov Klinisk undervisning for ergoterapeutstuderende Århus Universitetshospital Skovagervej 2, 8240 Risskov Indholdsfortegnelse Indledning...3 1.0 Beskrivelse af arbejdsstedet...3

Læs mere

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10:

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10: Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012 Program for Workshop nr. 10: I. 9.30-10.45 : Fra Handling til viden Kvalitetsudviklingsprojekter og forskning 9.30-9.50 Introduktion.

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Styrkelse af det psykologfaglige arbejde i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center. til Regionsrådets møde den 2.

Bilag. Region Midtjylland. Styrkelse af det psykologfaglige arbejde i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center. til Regionsrådets møde den 2. Region Midtjylland Styrkelse af det psykologfaglige arbejde i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bilag til Regionsrådets møde den 2. maj 2007 Punkt nr. 28 Regionshuset Viborg Psykiatri-social Skottenborg

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Strategi for en regional klinisk farmakologisk service

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Strategi for en regional klinisk farmakologisk service Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Strategi for en regional klinisk farmakologisk service 21.06.06 1 Baggrund: Strukturreformen vil betyde en væsentlig omorganisering af det danske sundhedsvæsen, herunder

Læs mere

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtægter for forskerskolen Danish Cardiovascular Research Academy (DaCRA) ved Københavns Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Med deltagelse af De Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aarhus

Læs mere

BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND

BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND Aftale om tilknytningsformer Regionshospitalerne, regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland er med

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Forslag til ny organisering af og ledelsesstruktur i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Midtjylland.

Forslag til ny organisering af og ledelsesstruktur i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Midtjylland. Regionshuset Viborg Planlægningsafdelingen Tingvej 15, 2 tv. Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 27-05-2009 Forslag til ny organisering af og ledelsesstruktur i børne-

Læs mere

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Version 1, August 2011 Aarhus Universitetshospital Organisation af patientsikkerhedsarbejdet Patientsikkerhedsarbejdet

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 I 2003 etablerede Onkologisk Afdeling Enheden Sygepleje, Uddannelse, Udvikling og Forskning (SUUF) (1).

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE SUM Kommissorium for udvalg om Psykiatri. Nedsættelse af udvalg om psykiatri - sum.dk

PRESSEMEDDELELSE SUM Kommissorium for udvalg om Psykiatri. Nedsættelse af udvalg om psykiatri - sum.dk SUM 01-04-2012 PRESSEMEDDELELSE For at skabe et solidt grundlag for den fremtidige indsats på psykiatriområdet har regeringen besluttet at nedsætte et udvalg, som skal komme med forslag til, hvordan indsatsen

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital. Beskrivelse af Interim Ledelsernes opgaver i DNU.

Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital. Beskrivelse af Interim Ledelsernes opgaver i DNU. Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 8850 projektafd@dnu.rm.dk

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland FORORD... 3 BAGGRUNDEN FOR STRATEGI FOR SYGEPLEJEN I PSYKIATRIEN I REGION NORDJYLLAND... 4 Nationale og regionale politiske strategier

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

I centret indgår 3 eller flere professorer/kliniske professorer, et antal lektorer med forskningsopgaver, postdocs og ph.d.-studerende.

I centret indgår 3 eller flere professorer/kliniske professorer, et antal lektorer med forskningsopgaver, postdocs og ph.d.-studerende. 25-03-2014 Indkaldelse af interessetilkendegivelser. Pulje til støtte af centre for klinisk excellence i Region Syddanmark 2014. Ansøgningsfrist 3. juni. 2014 kl. 8.00. Ansøgningsskema findes på : http://www.regionsyddanmark.dk/

Læs mere

Forskningspolitik og strategi på Nykøbing Falster Sygehus

Forskningspolitik og strategi på Nykøbing Falster Sygehus Forskningspolitik og strategi 2014-2016 på Nykøbing Falster Sygehus Godkendt af forskningsråd og sygehusledelse 4. september 2014. 1 Resume Nykøbing F. sygehus er et akutsygehus med elektive funktioner

Læs mere

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson.

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson. 1 Kompetenceprofiler Sundhed og omsorg og Socialområdet handicap og psykiatri Kompetenceprofil Forord Skrives af relevant ledelsesperson. - Den færdige introducerede medarbejder - Opdelt i generel profil

Læs mere

Psykiatriplan 2015-2020. Præsentation ved borgermøde i Thisted 9. april 2015

Psykiatriplan 2015-2020. Præsentation ved borgermøde i Thisted 9. april 2015 Psykiatriplan 2015-2020 Præsentation ved borgermøde i Thisted 9. april 2015 Hovedvision for Psykiatrien 2015-2020 Patienter og pårørende oplever sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Læs mere

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre Område: Psykiatri Administrationen Udarbejdet af: Berit Matzen Afdeling: Økonomi og Planlægningsafdelingen E-mail: Berit.Matzen@psyk.regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/5305 Telefon: 7664 6000 Dato: 17.

Læs mere

Notat om status for udvidelse af Center for Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen for Region Midtjylland

Notat om status for udvidelse af Center for Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen for Region Midtjylland Regionshuset Viborg Psykiatri og Social Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for udvidelse af Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere