Integrationsrådet i Gentofte Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Integrationsrådet i Gentofte Kommune"

Transkript

1 Integrationsrådet i Gentofte Kommune Referat fra Integrationsrådets møde den 30. maj Deltagere: Maja Mølholm, Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i Gentofte, formand Amneh Hawwa, flygtninge-/indvandrerepræsentant Anne Hjorth, Kommunalbestyrelsen Ellen Margrethe Andersen, Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i Gentofte Erik Hamre, Handelsstandsforeningen Hanne Grønne Leth, SIG (Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte) Fra forvaltningen m.v.: Søren Bønløkke Jacob Berger Strønæs Karl Bøtker (referent) Oplægsholdere: Marianne Lincke Christiansen, Social & Handicap Birgitte Thybo Dahl, Jobcenter Gentofte Hanna Skov, Gentofte Hjemmepleje Janine Almy, Gentofte Hjemmepleje Afbud: Kirsten Kierkegaard, Kommunalbestyrelsen Ayesha Khwajazada, flygtninge-/indvandrerepræsentant, næstformand Niels Henrik Kromann, Børnerådet Fraværende: Per Johansen, Håndværkerforeningen Jeanette Guldhammer Rasmussen, Skolerådet 1. Nye flygtninge i Gentofte Kommune opfølgning fra sidste møde. V/Marianne Lincke Christiansen, Social & Handicap, og Birgitte Thybo Dahl, Jobcenter Gentofte Maja Mølholm bød indledningsvist Marianne Lincke Christiansen og Birgitte Thybo Dahl velkommen. Maja Mølholm henviste til, der på mødet den 20. september 2012 blev orienteret om modtagelse af nytilkomne flygtninge på Integrationsrådets møde den 20. september På mødet den 18. april 2013 besluttede rådet dog at drøfte emnet tildeling af kvoteflygtninge på nærværende møde, bl.a. fordi der var kommet flere nye medlemmer. Maja Mølholm anførte i fortsættelse af mødet den 18. april 2013, at flygtningene i Gentofte Kommune er karakteriseret ved at komme fra mange nationer, og spurgte til mulighederne for

2 kommunen får tildelt kvoteflygtninge fra få nationaliteter, idet det sandsynligvis ville gøre integrationsarbejdet også for kommunens medarbejdere mindre kompliceret i forhold til kendskab til problematikker i hjemlandene. Marianne Lincke Christiansen oplyste, at Udlændingestyrelsen, der tildeler kvoteflygtninge til de enkelte kommuner, en gang om året udsender et skema, hvor den enkelte kommune kan anføre forslag og ønsker vedrørende tildelingen af kvoteflygtninge. Gentofte Kommunes ønsker er dog hidtil ikke specielt imødekommet. Dette skyldes bl.a. ændringer i flygtningestrømme ude i verden. Gentofte Kommune har endvidere fremsat ønske om at få tildelt flere familier, men har overvejende fået tildelt enlige flygtninge. Marianne Lincke Christiansen orienterede herefter om, at hun er leder i Social & Handicap Myndighed, der forestår modtagelsen af flygtningene. Den praktiske boligplacering forestås af afdelingens boligsociale team. De enkelte flygtninge hentes på asylcenteret, og køres sammen med deres indbo til Gentofte Kommune. Her møder flygtningen sin sagsbehandler, og bliver kørt til sin bolig. Familier placeres i 3-4 værelses lejligheder, mens enlige placeres i 1-2 værelses lejligheder. En medarbejder med håndværksmæssig baggrund vejleder om affaldshåndtering og andre praktiske ting. Flygtninge får også råd og vejledning af to socialrådgivere. Generelt følges flygtninge tæt, og der er opsøgende arbejde. I nogle tilfælde hjælper medarbejderne den enkelte flygtning med at aflægge besøg hos læge eller tandlæge. Der ydes også hjælp til at hjælpe flygtninge med at forstå og finde rundt i infrastrukturen, ligesom der er arrangeret ture, f.eks. til Christiansborg og Nationalmuseet. Marianne Lincke Christiansen og Birgitte Thybo Dahl orienterede endelig om, at Social & Handicap Myndighed og Jobcenteret er begyndt at arbejde tættere sammen for at yde en mere helhedsorienteret hjælp til - bl.a. - flygtninge. Der holdes således møder med de enkelte flygtninge sammen med medarbejdere fra både Social & Handicap Myndighed og Jobcenteret, hvor det vurderes hvilke behov for hjælp flygtningen har, f.eks. mentorstøtte i forhold til uddannelse og job. Er job m.v. ikke realistisk, kan der indstilles til dag- eller døgntilbud. Dette sker dog kun i få tilfælde. Der rådgives også om muligheden for at benytte Netværkshuset. Maja Mølholm anførte, at der efter hendes erfaring også er behov for 1-1 kontakt med nogle flygtninge. Hun foreslog endvidere, at kommunen hjælper med at etablere kontakter med etniske danskere. Erik Hamre foreslog at der rettes henvendelse til Villabyerne herom. Maja Mølholm takkede afslutningsvis Marianne Lincke Christiansen og Birgitte Thybo Dahl for orienteringen. 2. Sundhed - Social- og sundhedshjælpernes arbejdsforhold i Gentofte Kommune med henblik på forebyggelse af nedslidning/sygdomme, samt mulighed for støtte til udviklings af det danske sprog i arbejdssituationen. V/afdelingsleder Hanna Skov og fællestillidsrepræsentant Janine Almy, Gentofte Hjemmepleje. Maja Mølholm bød indledningsvis Hanna Skov og Janine Almy velkommen til mødet. Maja Mølholm oplyste som baggrund for dagsordenspunktet, at hun var blevet bekendt med, at ca. 36 % af social- og sundhedshjælperne i Danmark havde flygtninge- og indvandrerbaggrund. Hun havde kontaktet fagforeningen FOA, hvorfra man oplyste, at nogle medarbejdere med anden etnisk 2

3 baggrund f.eks. havde svært ved at forstå undervisning om forebyggelse af fald på grund af sproglige problemer. FOA havde endvidere oplyst, at en del social- og sundhedsmedarbejdere blev afskediget på grund af manglende sprogkundskaber. Janine Almy oplyste indledningsvist, at hun som FOA-fællestillidsrepræsentant ikke oplevede, at Gentofte Kommune forskelsbehandler medarbejderne på grund af etnicitet. Med hensyn til danskkundskaber, har nogle medarbejdere en udfordring. Det kan f.eks. dreje sig om medarbejdere med flygtninge- eller indvandrerbaggrund, men det kan også gælde etniske danskere. Vurderes det, at en medarbejder har en eller flere mangelfulde kompetencer - eksempelvis sproglige problemer - bliver Janine Almy kontaktet som fællestillidsrepræsentant. Hun orienterede i anonymiseret form om to personalesager. I den ene sag blev en medarbejder indstillet til afsked grundet en række manglende kompetencer, herunder dårlige danskkundskaber. Samtidig hjalp kommunen den pågældende med at kontakte jobcenteret, der tilkendte hende en specialydelse, så hun kunne starte på social- og sundhedshjælperskole. I en anden sag hjalp kommunen en medarbejder med at komme på to måneders intensivt sprogskoleforløb. Medarbejderen modtog løn under forløbet, og klarede sig herefter fint på arbejdspladsen. Janine Almy oplyste at hun anvender en del ressourcer på sådanne sager, herunder med at finde løsninger, så man undgår afskedigelse. På spørgsmål fra Maja Mølholm oplyste Janine Almy, at det er forskelligt, hvor god den enkelte medarbejders danske sprogkundskaber er efter 3-5 års sprogskole. De fleste medarbejdere er dog blevet gode til dansk efter et sådant forløb. Søren Bønløkke gjorde opmærksom på, at mange medarbejdere ikke har bopæl i kommunen. Gentofte Kommune tager derfor som arbejdsgiver også kontakt med de enkelte medarbejderes hjemkommuner. Hanna Skov orienterede herefter om, at kommunens ledelse gør en stor indsats for at hjælpe svage medarbejdere uanset baggrund. Ledelsen ser det som en stor fordel at have ansatte fra mange lande og sprogområder. Medarbejdere med kendskab til andre sprog end dansk kan f.eks. tale med demente borgere, der kun kan tale deres oprindelige sprog. Den kommunale hjemmepleje er organiseret i lokalgrupper med 1 leder og ca. 15 medarbejdere. Man mødes om morgenen, til frokost og igen om eftermiddagen inden arbejdstids ophør, og medarbejderne har således mulighed for løbende at sparre med hinanden og lederen. Der er opsat storskærm hos hver gruppe, der er en god hjælp for medarbejdere med læsevanskeligheder, og bl.a. kan bruges til undervisning, f.eks. film om forflytning. Hjemmeplejen anvender desuden CD-ord, et skriveprogram, der giver forslag til ord, hvis man staver forkert. Endelig anvender hjemmeplejen piktogrammer, der eksempelvis illustrerer hvordan der skal udføres rengøring, så man bl.a. forhindrer arbejdsskader. Hanna Skov oplyste endvidere, at kommunen for nogle år siden ansatte en forflytningskonsulent, og der er uddannet en forflytningsvejleder i hver lokalgruppe. Statistikken på dette område viser en væsentlig nedgang i antallet af arbejdsskader. Amneh Hawwa anførte, at det er vigtigt, at man på en arbejdsplads udstråler etnicitetsmæssig lighed. Hanna Skov oplyste, at hjemmeplejen de seneste to år har arbejdet med anerkendende kultur. Det er nu godt indarbejdet, at man anerkender hvad ens kolleger føler og tænker også når man ikke er enig og taler pænt til hinanden. Maja Mølholm takkede afslutningsvis Hanna Skov og Janine Almy for deres deltagelse på mødet. 3

4 3. Gentofte Kommunes tværfaglige indsats over for børn med sprogproblemer - opfølgning fra sidste møde Som opfølgning på mødet den 18. april 2013 orienterede Jacob Berger Strønæs om, at forskellige faglige fora arbejder med at forbedre samarbejdet omkring børn og unges overgang fra daginstitution til skole m.v., ikke mindst i forhold til sproglige udfordringer. Eksempelvis har Bakkegårdsskolen et samarbejde med høre- og talepædagoger. Maja Mølholm anførte afslutningsvist, at hun ikke så grundlag for, at Integrationsrådet kommer med anbefalinger på dette område, da kommunen allerede arbejder med forbedringstiltag. 4. Valg af flygtninge- og indvandrerrepræsentanter til Integrationsrådet i februar 2014 Integrationsrådets vedtægt og valgprocedure var udsendt med dagsordenen. Søren Bønløkke orienterede om, at rådets tidligere formand Arne Madsen gjorde en stor indsats for at finde interesserede kandidater. Han anførte samtidig, at det ud over rekruttering måske også bør tænkes hvordan man kan fastholde valgte medlemmer i Integrationsrådet i hele den 4-årige funktionsperiode. Endelig oplyste han, at kommunen gerne orienterer om valg på formelt plan i Netværkshuset, hvis dette ønskes. Maja Mølholm fandt, at der også bør findes kandidater uden for Netværkshuset. Søren Bønløkke oplyste, at der tidligere har været en del indvandrerrepræsentanter i rådet. Det var dog hans opfattelse, at en del af disse oplevede, at rådet overvejende drøfte flygtningeemner. Integrationsrådet drøftede herefter muligheder for at skabe synlighed omkring valget af flygtningeindvandrerrepræsentanter. Der fremkom følgende forslag: - Plakat om valget. Erik Hamre oplyste at han ville undersøge hvordan en sådan plakat kan udformes m.v. - Det undersøges om der kan annonceres om det kommende valg på YouTube på forskellige sprog. - Amneh Hawwa oplyste, at hun gerne ville reklamere for valget i dansk-palæstinensisk kvindeforening, og gerne ville holde valgmøde, også på arabisk. - Der afholdes et møde i Netværkshuset om valg. Kommunen bidrager gerne til at orientere om de formelle ting, hvis der er behov herfor. 5. Fokus på unge kontakt til ungdomsklubber, unge i Netværkshuset o.a. vedrørende sex og sundhed v/amneh Hawwa Amneh Hawwa gjorde indledningsvist opmærksom på, at emnet tidligere har været drøftet i Integrationsrådet, men at emnet fortsat er vigtigt. Hun orienterede herefter om, at unge flygtninge og indvandrere har godt kendskab til seksualitet og prævention via internettet og undervisning. En interviewundersøgelse fra 1999 viste imidlertid, at mange unge har haft mangelfuld undervisning i krop og seksualitet. Problemet var - og er - særlig stort f.s.a. unge med flygtninge- eller indvandrerbaggrund, ikke mindst pigerne/de unge kvinder. Samtidig bliver nogle unge kvinder tvunget til sex, ufrivilligt gravide eller får abort i dølgsmål. Andre kvinder får en del børn og 4

5 forlader uddannelsessystemet for at blive husmødre. Endelig fandt hun det vigtigt at gøre især drenge opmærksom på risikoen for overførsel af kønssygdomme. Amneh Hawwa oplyste på denne baggrund, at hun gerne ville undervise unge med flygtninge- /indvandrerbaggrund i vigtigheden af, at de passer på deres krop både for deres egen og andres skyld. På spørgsmål fra Ellen Margrethe Andersen oplyste Amneh Hawwa, at det er vigtigt at der tales med såvel mødrene som de unge. Maja Mølholm foreslog at Amneh Hawwa også underviste de unge, der besøger Netværkshuset. Det blev aftalt at Jacob Berger Strønæs sender Amneh Hawwa kontaktoplysninger på relevante medarbejdere Ungdomsskolen og Bakkegårdsskolen. Maja Mølholm oplyste, at det på et møde i Netværkshuset har været drøftet, hvordan man kan finde unge kvinder født i perioden for at få dem vaccineret mod livmoderhalskræft. Villabyerne ville den 4. juni 2013 bringe en artikel herom, og samme aften ville Kræftens Bekæmpelse holde et lille møde om emnet i Netværkshuset. Endvidere arbejdedes der på at sundhedsformidlerne efterfølgende kunne vejlede om emnet. 6. Næste møde Da nogle medlemmer var forhindret i at deltage den 29. august, besluttede rådet at næste møde holdes torsdag den 22. august 2013 kl Orientering Fitness og unge på Ungdomsskolen (Maja Mølholm) DFUNKs arbejde på Ungdomsskolen og i Netværkshuset (Maja Mølholm) Årsmøde i Rådet for Etniske Minorieter (REM) (Ayesha Khwajazada) Tænketankmøde (Maja Mølholm) Jobbørs i Netværkshuset ultimo oktober/primo november 2013 (Ellen Margrethe Andersen) Integrationsrådets budget for 2013 Udsat til næste møde. 8. Eventuelt Maja Mølholm oplyste, at der afholdes Integrationstræf den 26. september Medlemmerne er velkomne til at kontakte hende, hvis de er interesserede i at deltage. Ellen Margrethe Andersen foreslog, at rådet på et møde i efteråret blev orienteret om kontanthjælpsog dagpengereformerne. 5

Integrationsrådet i Gentofte Kommune

Integrationsrådet i Gentofte Kommune Integrationsrådet i Gentofte Kommune Referat af Integrationsrådets møde den 31. maj 2012 Deltagere: Maja Mølholm, Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i Gentofte, formand Ayesha Khwajazada, flygtninge-/indvandrerrepræsentant,

Læs mere

FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS

FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS 2 BYDELSMØDREPROJEKT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 EVALUERINGSMETODE 5 SUCCESKRITERIER OG FORMÅL MED PROJEKTET 5 MÅLGRUPPEN 6-7 2. PROJEKTFORLØBET

Læs mere

Uledsagede mindreårige flygtninge - modtagelse og indsats i k ommunerne

Uledsagede mindreårige flygtninge - modtagelse og indsats i k ommunerne Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 54 Offentligt Ankestyrelsens undersøgelse af Uledsagede mindreårige flygtninge - modtagelse og indsats i k ommunerne December

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE

TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE UdviklingsForum, Aarhus Gentofte, www.udviklingsforum.dk TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE UdviklingsForum juni 2013 Eftertryk er tilladt

Læs mere

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Idekatalog.indd 1 25/02/10 15:18:27 Inspirationskatalog kan rekvireres hos: Socialt

Læs mere

DISCUS A/S RAPPORT. Kvalitativ undersøgelse af langtidssygemeldte i Aalborg kommune

DISCUS A/S RAPPORT. Kvalitativ undersøgelse af langtidssygemeldte i Aalborg kommune RAPPORT Kvalitativ undersøgelse af langtidssygemeldte i Aalborg kommune Marts 2006 Indhold Indledning 3 Formål... 3 Undersøgelsens metode... 3 Læsevejledning... 4 Resume 6 Anbefalinger 12 Profil af de

Læs mere

Integrationsrådet 2008

Integrationsrådet 2008 REFERAT Integrationsrådet 2008 Mødedato: Onsdag den 20-02-2008 Mødested: - Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Integrationsrådet 2008, 20-02-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere

Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere SSP Odense Første evalueringsnedslag Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere Det første evalueringsnedslag Fokus på projektets første fase - Vidensgrundlaget for projektstart - Opsøgende metoder - Motivation

Læs mere

REFERAT. Sagsbehandler: Stine Kjerckebye J.nr.: 6.kt. 2008/000590 27. januar 2009 MØDE I TURNUSUDVALGET 15. DECEMBER 2008

REFERAT. Sagsbehandler: Stine Kjerckebye J.nr.: 6.kt. 2008/000590 27. januar 2009 MØDE I TURNUSUDVALGET 15. DECEMBER 2008 REFERAT Sagsbehandler: Stine Kjerckebye J.nr.: 6.kt. 2008/000590 27. januar 2009 MØDE I TURNUSUDVALGET 15. DECEMBER 2008 Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra mødet den 25. juni 2008 2. Orientering

Læs mere

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 1. november, 2011 Acadre: 11/27834 Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Tilbuddets navn Opholdsstedet Nygård Esrumvej 269 3000

Læs mere

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN Evalueringsrapport Januar 2014 Udarbejdet af VIFIN Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Projektets forløb... 5 4. Metode og dataindsamling... 6 5. Projektets tilgang og metoder... 9 5.1 Værdier...

Læs mere

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre 1. Projekt Bydelsmødre, Akacieparken/Bispebjerg, side 2-36 2. Projekt Bydelsmødre, Nørrebro, side 37-72 3. Projekt Bydelsmødre, Sjælør/Kgs. Enghave, side 73-104 4.

Læs mere

Hjælp til Selvhjælp Herning Årsberetning 2012

Hjælp til Selvhjælp Herning Årsberetning 2012 Hjælp til Selvhjælp Herning Årsberetning 2012 Hjælp til Selvhjælp, Fredensgade 14, 7400 Herning Telefon 97 21 65 88 herning@hjaelptilselvhjaelp.dk - www.hjaelptilselvhjaelp.dk Hvem er vi? Hjælp til Selvhjælp

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012

Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012 Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012 Udarbejdet af Alice Storgaard Velfærdsstaben, Vejle Kommune Indhold Indledning... 3 1. Konklusion på tilsynet 2012... 3 1.1. Udviklingspotentialer...

Læs mere

PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE. Januar 2004

PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE. Januar 2004 PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE Januar 2004 Indhold Indledning...3 Baggrund og formål...3 Metode...3 Præsentation af resultaterne - læsevejledning...4 Fleksjobprofil...6 Personer...6

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

MUNDTLIG BERETNING 2008

MUNDTLIG BERETNING 2008 MUNDTLIG BERETNING 2008 Vi starter dette års beretning med en test. Den er hentet i den topstyrede, testbaserede folkeskole som blev født af partierne bag folkeskoleforliget sidste år Og denne gang er

Læs mere

Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp. DK-worker Hjælp til udenlandske arbejdstagere og deres familier

Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp. DK-worker Hjælp til udenlandske arbejdstagere og deres familier Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp DK-worker Hjælp til udenlandske arbejdstagere og deres familier Integrationsnet en del af Dansk Flygtningehjælp DK-worker Hjælp til udenlandske arbejdstagere

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Evaluering af uddannelseskampagnen i Haraldsgadekvarteret i København samt Korskærparken og Sønderparken i Fredericia

Evaluering af uddannelseskampagnen i Haraldsgadekvarteret i København samt Korskærparken og Sønderparken i Fredericia Evaluering af uddannelseskampagnen i Haraldsgadekvarteret i København samt Korskærparken og Sønderparken i Fredericia Brug for alle unge, Ministeriet for børn og undervisning Underoverskrift Januar 2013

Læs mere

Udslusning Boliger til borgere

Udslusning Boliger til borgere Udslusning Boliger til borgere med særlige behov Vejledningsmateriale for Skoler og uddannelsessteder Vejledningsmaterialet er udarbejdet og udgivet af BUS, Bo- og Udviklingsfonden for borgere med særlige

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Solstien Tilsynsbesøg Dato: 12. juni 2012 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Birgitte Larsen (leder), Rina Schwerdtfeger Roikjær (souschef), Hanne Carlsen

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Dansk på jobbet. 5 praksiseksempler. September 2008

Dansk på jobbet. 5 praksiseksempler. September 2008 Dansk på jobbet 5 praksiseksempler September 2008 Dansk på jobbet 5 praksiseksempler September 2008 ISBN: 978-87-92275-57-8 Elektronisk ISBN: 978-87-92275-58-5 Udgivet af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse af kommunernes erfaringer og udfordringer i forhold til den nye arbejdskraftindvandring

Notat vedrørende undersøgelse af kommunernes erfaringer og udfordringer i forhold til den nye arbejdskraftindvandring NOTAT Dato: 28. maj 2008 Kontor: Beskæftigelseskontoret J.nr.: 3678 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Kommuneanalyse Notat vedrørende undersøgelse af kommunernes erfaringer og udfordringer i forhold til den nye

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Resumé... 5 3. Resultater... 6 3.1 Omfanget af sygefravær... 7 3.2 Spørgsmål til langtidssyge

Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Resumé... 5 3. Resultater... 6 3.1 Omfanget af sygefravær... 7 3.2 Spørgsmål til langtidssyge 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Resumé... 5 3. Resultater... 6 3.1 Omfanget af sygefravær... 7 3.2 Spørgsmål til langtidssyge medlemmer... 11 3.3 Holdninger til arbejdspladsen...

Læs mere