KonjunkturNYT - uge 50

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNYT - uge 50"

Transkript

1 KonjunkturNYT - uge 7. december. december Danmark Mindre fald i industriproduktionen i oktober Fald i dankortomsætningen i november efter stigning i oktober Lille stigning i bilsalget i november Vareeksporten faldt i oktober, men er generelt steget i Overskuddet på betalingsbalancen faldt i oktober Flere ledige stillinger i. kvartal Færre offentligt beskæftigede i. kvartal Uændret antal ledige stillinger og varslede afskedigelser i november Også lav forbrugerprisinflation i november Nationalbankens Kvartalsoversigt Internationalt Euroområdet: BNP-vækst på, pct. i. kvartal USA: Øget beskæftigelse og uændret ledighed trods stigning i antallet af nytilmeldte ledige Tyskland: Stigning i industriproduktionen Storbritannien: Uændret industriproduktion Sverige: Inflation på, pct. Japan: BNP-vækst på, pct. i. kvartal samt øget erhvervstillid Kina: Mindre stigning i inflationen Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder Olieprisen falder til under USD pr. tønde Bank of England fastholder renten Fald blandt de ledende internationale aktieindeks og i det danske OMXC-indeks Kronen er styrket Center for Konjunktur og Økonomisk Politik Redaktionen er afsluttet fredag kl. Henvendelse rettes til

2 DANSK KONJUNKTURNYT Mindre fald i industriproduktionen i oktober Industriproduktionen (i faste priser) faldt med, pct. i oktober, når der korrigeres for normale sæsonudsving, jf. figur.. Der er traditionelt store månedlige udsving i industriproduktionen, og faldet i oktober kommer efter et mindre fald i september og en kraftig stigning i august. Industriproduktionen har generelt været stigende siden og var i oktober,7 pct. højere end i oktober måned sidste år. Faldet i produktionen dækker over forskellige udviklinger i de enkelte brancher. I medicinalindustrien faldt produktionen med, pct. efter et stort fald i september (,9 pct.). Produktionen faldt ligeledes i elektronikindustrien og møbelindustrien, mens produktionen i transportmiddelindustrien (særligt fremstilling af skibe) og metalindustrien steg. Industriens omsætning (i løbende priser) faldt med, pct. fra september til oktober. Omsætningen faldt på både eksport- og hjemmemarkedet med henholdsvis, pct. og, pct. Både eksportmarkeds- og hjemmemarkedsomsætningen har ligget på et nogenlunde stabilt niveau de seneste måneder, jf. figur.. Figur. Industriproduktion Figur. Industriomsætning ( mdr. glidende gns.) Indeks (=) Indeks (=) Indeks (=) Indeks (=) mdr. glidende gennemsnit Industriproduktion Eksportmarked Hjemmemarked 9 Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

3 Fald i dankortomsætningen i november efter stigning i oktober Dankortomsætningen faldt med, pct. i november i forhold til oktober, når der tages højde for almindelige sæsonudsving og stigende udbredelse af pengeoverførsler. Faldet kommer efter en tilsvarende stigning i oktober. Betragtes de seneste tre måneder (september til november) med perioden juni til august er der en stigning i dankortomsætningen på,8 pct., jf. figur.. Priserne har været stort set uændrede i perioden, så realvæksten i dankortomsætningen er ligeledes,8 pct. Dankortomsætningen i slutningen af november kan være påvirket af et nyt handelsmønster, der flytter en del af julehandelen fra december til november. Nets fremhæver således, at Black Friday (7. november) havde en dankortomsætning, der var knap pct. større end sidste år, mens også Cyber Monday (. november) havde en markant fremgang i anvendelse af dankort til online handel. Dankortomsætningen har siden været påvirket af den stigende anvendelse af pengeoverførsler, der er vokset fra nærmest ingenting til ¾ mia. kr. i november, jf. figur.. I begyndelsen var disse transaktioner primært overførsler mellem privatpersoner, hvor der ikke var egentligt forbrug knyttet til overførslen. Derfor korrigeres dankortomsætningen for pengeoverførsler. En del af den seneste stigning i pengeoverførsler er dog knyttet til egentlige betalinger i butikker eller restauranter, hvor overførsel med mobilen fortrænger kontantbetalinger og traditionelle dankortbetalinger. Der er således i stigende omfang forbrug knyttet til udviklingen i pengeoverførslerne. Figur. Dankortomsætning, måneders glidende gennemsnit Figur. Pengeoverførsler med dankort Indeks (8M=) Indeks (8M=) Mio. kr. Mio. kr Dankortomsætning Renset for pengeoverførsler Anm.: Egen sæsonkorrektion af dankortomsætningen i figur.. Figur. er ikke sæsonkorrigeret, da serien er for kort. Kilde: Nets, Danmarks Statistik og egne beregninger. Pengeoverførsler er overførsler via mobilen, der ofte ikke er knyttet til egentligt privat forbrug, men blot er en afregning af mellemværender mellem private.

4 Lille stigning i bilsalget i november Det samlede antal nyregistrerede personbiler i november var godt 7.9, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Det svarer til en stigning på pct. i forhold til oktober, jf. figur.. Udviklingen skyldes en stigning i salget til erhverv på 8,9 pct., mens salget til husholdningerne er faldet med, pct. Bilsalget kan være påvirket af, at registreringsafgiften blev nedsat i forbindelse med aftalen om finansloven den 9. november. Udsvingene i bilsalget i november er dog ikke væsentligt større end de normale månedlige udsving. Bilsalget har generelt været aftagende henover efteråret, og sammenlignes den seneste tremåneders periode med den foregående, er bilsalget faldet,7 pct. Denne udvikling skyldes et fald i salget til husholdningerne på, pct., hvorimod salget til erhverv i samme periode er steget med, pct. Det samlede salg til husholdningerne er år til dato faldet med, pct. sammenlignet med samme periode sidste år. Dette dækker dog over, at en stadig større del af husholdningerne vælger at lease deres biler frem for at købe dem. Antallet af privatleasede biler er således i samme periode steget med pct. og udgør nu godt 7 pct. af den samlede tilgang til husholdningerne i år. Figur. Udvikling i nyregistrerede personbiler, sæsonkorrigerede. biler. biler Husholdningerne Husholdningernes køb og privatleasing Erhvervene I alt Anm.: Privatleasing er ikke sæsonkorrigeret. Kilde: Danmarks Statistik.

5 Vareeksporten faldt i oktober, men er generelt steget i Eksporten af varer (værdier, sæsonkorrigeret) faldt i oktober, jf. figur.. Set over de første ti måneder af året har vareeksporten imidlertid været godt pct. højere end i samme periode sidste år. På trods af udsving gennem året har eksporten således fulgt den stigende tendens siden starten af. Vareimporten har haft omtrent samme udvikling. Faldet i vareeksporten i oktober kan især tilskrives et faldt i eksporten af kemikalier (herunder medicin), mens eksporten af færdigvarer (beklædning, møbler mv.) også faldt. Betragtes de første ti måneder under ét, er de to varegrupper imidlertid steget med henholdsvis pct. og 7 pct., jf. tabel.. Eksporten af fødevarer (næringsmidler mv.) er omtrent uændret i samme periode. Både eksporten og importen af tjenester (værdier, sæsonkorrigeret) var uændrede i oktober. Tjenesteeksporten har generelt været faldende siden, men har alligevel været knap pct. højere i de første ti måneder af end i samme periode sidste år. Figur. Udenrigshandlen, varer (ekskl. energi, skibe og fly) Tabel. Vækst i vareeksport i de første måneder i forhold til samme periode sidste år Mia. kr. Mia. kr. Vareeksport i alt (ekskl. energi, skibe og fly) Maskiner (u. transportmidler) Kemikalier og kemiske produkter Vækst (pct.) Andel (pct.),,9, Næringsmidler mv. -, Færdigvarer og andre varer 7, 8 Forarbejdede varer -,7 9 Råstoffer (u. brændsel), Transportmidler, Eksport Import Anm.: Alle serier er sæsonkorrigeret. Kilde: Danmarks Statistik. Ekskl. skibe og fly mv. samt energi.

6 Overskuddet på betalingsbalancen faldt i oktober Den foreløbige opgørelse af betalingsbalancens løbende poster for oktober viser et overskud på ca. mia. kr., jf. figur.7. Det er godt ½ mia. kr. lavere end i september, hvilket i høj grad skyldes et fald i varebalancen. For året til dato udgør overskuddet på betalingsbalancen knap 9 mia. kr., hvilket stort set svarer til overskuddet på samme tidspunkt sidste år jf. figur.8. Den primære årsag er et solidt overskud på vare- og tjenestebalancen i de første ti måneder af året. Løn- og formueindkomster har også bidraget betydeligt til overskuddet på betalingsbalancen. Bidraget har dog været mindre end sidste år som følge af, at A.P. Møller- Mærsk A/S udbetalte ekstraordinære udbytter i marts. Figur.7 Betalingsbalancen og dens underkomponenter Figur.8 Saldo på betalingsbalancens løbende poster Mia. kr. Mia. kr. Mia. kr. Mia. kr Løn- og formueindkomst Varer og tjenester Overførsler Løbende poster Resterende måneder År til dato Anm.: Begge figurer er sæsonkorrigeret. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Sæsonkorrigerede tal.

7 Flere ledige stillinger i. kvartal Der var. ledige stillinger i den private sektor i. kvartal, hvilket er knap. flere end i kvartalet forinden, jf. figur.9. Fremgangen i antallet af ledige stillinger var bredt funderet på erhverv med de største stigninger i erhvervsservice og industri (egen sæsonkorrektion). Dog faldt antallet af ledige stillinger inden for handel og transport mv. efter et højt niveau kvartalet forinden. Stigningen i antallet af ledige stillinger bekræfter sammen med stigende beskæftigelse og en generelt faldende ledighed billedet af et opsving på arbejdsmarkedet. Det gælder også, når man ser på andelen af ledige stillinger i forhold til det samlede antal beskæftigede og ledige stillinger inden for erhvervet, jf. figur.. Generelt er andelen af ledige stillinger steget, men i. kvartal sammenlignet med. kvartal året før var den største stigning i andelen inden for information og kommunikation. Andelen af ledige stillinger er på det højeste niveau siden statistikkens start i. I. kvartal steg antallet af ledige stillinger i alle regioner (sammenlignet med. kvartal sidste år). Det var i Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Syddanmark, at der i størst omfang var fremgang i antallet af ledige stillinger, mens stigningen var mindst i Region Nordjylland. Figur.9 Ledige stillinger Figur. Andel ledige stillinger i erhverv i. kvartal. stillinger,,,,,,,, Industri mv. Handel og transp. Byggeri Information Finansiering mv. Erhvervsservice Antal Andel (h. akse) Anm.: Det faktiske antal ledige stillinger fra og med tredje kvartal er ikke direkte sammenligneligt med tidligere kvartaler pga. et forbedret opregningsgrundlag. Andelen af ledige stillinger vurderes ikke at være påvirket. Andelen af ledige stillinger opgøres som antallet af ledige stillinger i forhold til summen af ledige og besatte stillinger i erhvervet. Kilde: Danmarks Statistik. 7

8 Færre offentligt beskæftigede i. kvartal Beskæftigelsen i offentlig forvaltning og service faldt knap. fuldtidspersoner i. kvartal, når der korrigeres for sæsonudsving. Den offentlige beskæftigelse er generelt faldet siden midten af, og siden. kvartal er den offentlige beskæftigelse faldet med.9 fuldtidspersoner, jf. figur.. Udviklingen i. kvartal dækker over et fald i beskæftigelsen i kommunerne på. fuldtidspersoner og i regionerne på fuldtidspersoner i forhold til kvartalet før. Beskæftigelsen i staten steg derimod lidt. Beskæftigelsen i kommunerne har været aftagende siden. kvartal, og i. kvartal var der godt. færre beskæftigede sammenlignet med et år tidligere. Beskæftigelsen i regionerne har derimod været omtrent konstant over det seneste år, mens beskæftigelsen i staten er steget lidt, jf. figur.. Efter formål har der over det seneste år været fremgang i beskæftigelsen inden for offentlig orden og sikkerhed, økonomiske anliggender og sundhed samt undervisning, mens beskæftigelsen inden for især social beskyttelse er faldet. Den offentlige beskæftigelsesstatistik viser omtrent den samme udvikling som i nationalregnskabet, der også viste at fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal i forhold til kvartalet før. Nationalregnskabet tæller antal personer i beskæftigelse, uanset hvor mange timer den enkelte arbejder og kan blandt andet derfor ikke direkte sammenlignes med fuldtidsbeskæftigelsen i den offentlige beskæftigelsesstatistik. Figur. Offentlig fuldtidsbeskæftigelse Figur. Fuldtidsbeskæftigelse i stat, regioner og kommuner. personer. personer 7 7. personer. personer Stat Regioner Kommuner (h. akse) Anm.: Antal sæsonkorrigerede fuldtidsbeskæftigede opgjort på basis af arbejdsgivernes indberetninger til SKAT s eindkomst i overensstemmelse med statistikken for beskæftigelse for lønmodtagere. Strejken i foråret 8 og lærerkonflikten i foråret reducerede midlertidigt den offentlige beskæftigelse. Kilde: Danmarks Statistik. 8

9 Uændret antal ledige stillinger og varslede afskedigelser i november Antallet af ledige stillinger i Jobnet var omtrent uændret i november efter et hop opad i oktober. Når der korrigeres for almindelige sæsonudsving, faldt antallet med til. ledige stillinger i november. Antallet af ledige stillinger har generelt været stigende siden slutningen af, jf. figur.. Siden årsskiftet og frem til november var der gennemsnitligt 7. ledige stillinger om måneden, hvilket er. flere sammenlignet med den tilsvarende periode sidste år. De fleste ledige stillinger i november var inden for en række serviceerhverv, herunder især akademisk arbejde, sundhed og omsorg mv. samt kontor og regnskab mv. Antallet af varslede afskedigelser varierer en del fra måned til måned, men niveauet har overordnet set ligget lavt i, jf. figur.. Antallet af varslede afskedigelser var omtrent uændret i november på godt 8 personer. I faktiske, ikkesæsonkorrigerede tal var der knap. varslede afskedigelser i november. Handel og transport stod med godt for det største antal varslinger november, mens der var knap varslede afskedigelser i industrien. Figur. Antal stillinger slået op på Jobnet Figur. Antal varslede afskedigelser. stillinger. stillinger. personer. personer Varslede afskedigelser md. glidende gennemsnit Anm.: Egen sæsonkorrektion. Kilde: Jobindsats.dk. 9

10 Også lav forbrugerprisinflation i november Forbrugerprisinflationen udgjorde, pct. i november, jf. figur.. Årsstigningstakten i november var dermed en anelse mindre end i oktober, hvilket især afspejler lavere årlige prisstigninger på boligudstyr og fødevarer. I de første måneder af har forbrugerprisindekset ligget ca., pct. højere end i samme periode i. Den ret lave forbrugerprisinflation er sammensat af prisfald på varer og forholdsvis lave prisstigninger på tjenester set i historisk perspektiv, jf. figur.. Prisudviklingen på varer holdes aktuelt især nede af de lave og faldende priser på energi (herunder benzin, fjernvarme og fyringsolie) afledt af udviklingen i olieprisen, mens de forholdsvis lave prisstigninger på tjenester blandt andet skal ses i lyset af de senere års lave lønstigningstakter i servicesektoren, der generelt tilvejebringer produkter med højt lønindhold. Kerneinflationen (prisudviklingen ekskl. energi og ikke-forarbejdede fødevarer) udgjorde, pct. i november, hvilket er uændret i forhold til oktober jf. figur.. Årsstigningstakterne for kerneinflationen har dermed ret stabilt ligget i omegnen af ¼ pct. siden marts. Hvad angår de første måneder af, har kerneinflationen gennemsnitligt udgjort, pct. Figur. Forbrugerpriser og kerneinflation Figur. Forbruger-, vare- og tjenestepriser Forbrugerpriser Kerneinflation Forbrugerpriser Varepriser Tjenestepriser Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

11 Nationalbankens Kvartalsoversigt Nationalbanken (NB) har offentliggjort Kvartalsoversigt for. kvartal med en ny konjunkturvurdering. NB skønner en fremgang i BNP på, pct.,,8 pct. og, pct. i -7. I forhold til NB s prognose fra august er skønnene for BNP-væksten nedjusteret med, pct.-point i,, pct.-point i og opjusteret med, pct.-point i 7. Nedjusteringen skyldes blandt andet en vigende eksport i. kvartal og nedjusterede forventninger til eksportmarkedsvæksten i og. Stærke stimuli fra det lave renteniveau skubber ifølge NB sammen med udviklingen i oliepriserne og den effektive kronekurs imidlertid kraftigt på opsvinget. Prognosen indebærer fortsat, at ledighedsgabet (og produktionsgabet) bliver lukket frem mod 7. NB s prognose for BNP-væksten er på linje med den i Økonomisk Redegørelse (ØR), december, jf. tabel.. I forhold til ØR vurderer NB, at det private forbrug i prognoseperioden vil stige en del mere og forventer, at forbruget vil vokse hurtigere end indkomsten som følge af stigende boligpriser og aktiekurser. Omvendt skønner NB, at eksporten vil udvikle sig svagere end ventet i ØR. NB vurderer, at stramningen af finanspolitikken er tilpasset konjunktursituationen. Derimod kan den fastfrysning af grundskylden, som indgår i finansloven, ifølge NB medføre en destabiliserende effekt på boligmarkedet. Samtidig vurderer NB, at overskuddene på betalingsbalancen og opbygningen af udlandsformuen har reduceret det pengepolitiske rentespænd til euroområdet og dermed også niveauet for de pengepolitiske renter i Danmark på længere sigt. Tabel. Vækstskøn for Danmark ifølge Nationalbanken og Økonomisk Redegørelse 7 ØR NB ØR NB ØR NB Realvækst, pct BNP,,,9,8,, Privat forbrug,,,7,,8, Offentligt forbrug,8,,8,,, Offentlige investeringer, -, -,9 -, -,, Boliginvesteringer -, -,7,,,, Erhvervsinvesteringer,7,,7, 7,, Lagerinvesteringer -, -,,,,, Eksport, -,7,,,7, Import, -,,,,, af BNP Betalingsbalance 7,8 7, 8,7 7, 8, 7, Offentlig saldo -, -, -,8 -,8 -, -, personer Beskæftigelsen Bruttoledighed 8 8 Kilde: Kvartalsoversigt,. kvartal, og Økonomisk Redegørelse, december.

12 INTERNATIONALT KONJUNKTURNYT Euroområdet BNP-væksten i euroområdet var, pct. i. kvartal ifølge den foreløbige opgørelse af nationalregnskabet, jf. figur.. Blandt de største økonomier var det særligt Spanien, som oplevede fremgang med en vækst på,8 pct. I både Tyskland og Frankrig steg BNP med, pct., mens stigningen i Italien var på, pct. Det er. kvartal i træk, at euroområdet har positiv BNP-vækst. Figur. BNP-vækst, euroområdet (å/å) (k/k) Kvartalsvis BNP-vækst (h. akse) Årlig BNP-vækst Kilde: Thomson Reuters Eikon. USA Ledigheden var, pct. af arbejdsstyrken i november, hvilket er uændret i forhold til oktober, jf. figur.. En stigning i den private beskæftigelse var den primære årsag til, at den samlede beskæftigelse steg med knap. personer. Ledigheden har haft en generel faldende tendens siden tilbageslaget i 8-9 og er nu på det laveste niveau siden april 8. Antallet af nytilmeldte ledige steg med. personer i uge 9, jf. figur.. Antallet af nytilmeldte ledige er faldet betydeligt siden 9. Sammenligner man det nuværende niveau med samme uge sidste år, er der knap 7. færre personer, som har bedt om arbejdsløshedsunderstøttelse.

13 Figur. Ledighed, USA Figur. Nytilmeldte ledige, USA af arbejdsstyrken. personer Ændring (m/m) i beskæftigelse (h. akse) Ledighed. personer. personer Nytilmeldte ledige Historisk gnst. (siden 97) ugers glidende gnst. Kilde: Thomson Reuters Eikon. Tyskland Ifølge den foreløbige opgørelse steg industriproduktionen svagt i oktober, jf. figur.. Det sker efter to måneder, hvor industriproduktionen har været faldende. Storbritannien Ifølge den foreløbige opgørelse var industriproduktionen omtrent uændret i oktober, jf. figur.. Målt i forhold til samme tid sidste år er industriproduktionen steget med,7 pct. Figur. Industriproduktion, Tyskland Figur. Industriproduktion, Storbritannien Indeks (7M=) Indeks (7M=) Indeks (7M=) Indeks (7M=) Kilde: Thomson Reuters Eikon.

14 Sverige Inflationen, målt ved forbrugerprisindekset, var i oktober, pct., jf. figur.. Inflationen har ligget omkring pct. de seneste år. Den underliggende inflation, som er ændringen i forbrugerprisindekset renset for renteændringer og energipriser, var, pct. i oktober og har haft en stigende tendens siden starten af. Figur. Inflation, Sverige Forbrugerprisindeks Underliggende inflation Kilde: Thomson Reuters Eikon. Japan Ifølge den foreløbige opgørelse af nationalregnskabet steg BNP med, pct. i. kvartal, jf. figur.7. Dette skyldes bl.a., at det private forbrug og eksporten steg med hhv., og,7 pct. På årsbasis er BNP steget med,7 pct. Ifølge Thomsen Reuter s Tankan steg fremstillingsvirksomhedernes erhvervstillid i november til indeks 9 mod indeks i oktober, jf. figur.8. Erhvervstilliden er dog fortsat relativ lav set i forhold til det generelle niveau det seneste par år, og stigningen skal ses i lyset af, at niveauet i oktober var det laveste siden maj. Figur.7 BNP-vækst, Japan Figur.8 Erhvervstillid (Reuters Tankan), Japan (å/å) k/k) Indeks Indeks Kvartalsvis BNP-vækst (h. akse) Årlig BNP-vækst Kilde: Thomson Reuters Eikon.

15 Kina Inflationen, målt ved forbrugerprisindekset, steg med, pct.-point til, pct. i november, jf. figur.9. Inflationen ligger dog stadig på et lavt niveau i et historisk perspektiv. Figur.9 Inflation, Kina (å/å) 8 - (å/å) Kilde: Thomson Reuters Eikon.

16 RENTER, OLIEPRIS, VALUTA- OG AKTIEMARKEDER Olieprisen er siden sidste torsdag faldet med, USD til nu at koste 8, USD pr. tønde. Olieprisen har generelt været faldende det seneste par år, og det nuværende niveau er det laveste siden slutningen af 8. Bank of England valgte på deres rentemøde d.. december at fastholde det nuværende renteniveau på, pct. De ledende internationale aktieindeks, med undtagelse af det amerikanske S&P indeks, er svækket siden sidste torsdag, hvor både det japanske Nikkei indeks og det kinesiske Shanghai indeks er faldet med over, pct. Det danske OMXC indeks er ligeledes faldet med godt, pct. Den danske krone er siden sidste uge blevet styrket overfor den norske og svenske krone, mens den er omtrent uændret overfor den amerikanske dollar og det britiske pund. Tabel. Renter og valutakurser mv. Danske renter og valutakurser mv. Internationale renter og valutakurser mv. Torsdag Ændring ift. Torsdag / sidste torsdag / Ændring ift. sidste torsdag Renter, pct. p.a.: -md. pengemarkedsrente Ledende renter, pct. p.a.: -,, pct.point USA (federal funds rate),, pct.point Japan (unc. call rate),, pct.point Stat. -årig,79 -, pct.point Sverige (repo) -,, pct.point Realkreditrenter : Euroområdet,, pct.point Kort realkreditlån -,,7 pct.point Storbritannien (repo),, pct.point Langt realkreditlån,9, pct.point Rente på -årige statsobligationer, pct. p.a.: Nationalbankens satser: USA, -,8 pct.point Diskonto,, pct.point Japan,, pct.point Indskud på folio,, pct.point Tyskland,9, pct.point Indskudsbeviser -,7, pct.point Storbritannien,8,7 pct.point Udlån,, pct.point Valutakurser : Rentespænd til Tyskland (pct.-point): JPY/EUR,7,8 pct. Kort (-mdr.) -,8, pct.point GBP/EUR 8,8,8 pct. Langt (-årigt):,, pct.point USD/EUR 9, -, pct. CNY/EUR, -, pct. Aktiekurser (kursindeks): USD/CNY,, pct. OMXC (/7-89 = ) 99, -, pct. Aktiekurser (kursindeks): Valutakurser : USD, S&P, pct. EUR/DKK 7,9, pct. Japan, Nikkei 97 -,8 pct. USD/DKK 8,79 -, pct. Kina, Shanghai composite -, pct. SEK/DKK 8, -, pct. Euroomr., Eurostoxx indeks -, pct. NOK/DKK 78,88 -,89 pct. Storbritannien, FTSE 88 -,98 pct. GBP/DKK,9, pct. JPY/DKK,,8 pct. Oliepriser: Brent (USD) 8, -, USD Effektiv kronekursindeks (98 = ) 99,, point Brent (DKK) -,7 DKK ) Den korte realkreditrente består af et gennemsnit af realkreditrenter med - og -årig løbetid. Den lange realkreditrente består af et gennemsnit af -årige realkreditrenter. Realkreditrenterne offentliggøres ugentligt og med en uges forsinkelse. ) X/Y betyder pris i valuta Y for enheder af valuta X. Når tallet fx vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). Kilde: Thomson Reuters Eikon, Bloomberg og Danmarks Nationalbank.

17 Figur. Pengepolitiske renter Figur. Kort og lang rente og rentespænd i forhold til Tyskland USA Danmark¹ Euroområdet -point,,,,8,,,,,,,, -, -, -, -, -, -, -, -,8 -, -, dec apr aug dec apr aug dec -årig, rentespænd (h.a.) -mdr., rentespænd (h.a.) -årig, dansk -mdr., dansk Kilde: Thomson Reuters Eikon og Bloomberg. Figur. Rentespænd i forhold til Tyskland Figur. Prisen pr. tønde Brent-olie i USD og Euro -point -point - - nov mar jul nov mar jul nov Italien Spanien Irland Frankrig Portugal Euro Dollar dec apr aug dec apr aug dec Euro Dollar (h. akse) Kilde: Thomson Reuters Eikon og Bloomberg. Figur. Udvalgte aktieindeks Figur. Udvalgte valutakurser Indeks (=) Indeks (=) okt feb jun okt feb jun okt Eurostoxx Nikkei S&P OMX C (h.a.) Shanghai composite (h.a.) Kilde: Thomson Reuters Eikon og Bloomberg. EUR/USD JPY/USD,,,,,,,,,,,,,,,9,,9,,8 okt feb jun okt feb jun okt EUR/USD JPY/USD (h. akse) 7

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 7. september. september Danmark Fald i industriproduktionen i juli Stærk vareeksport i årets første syv måneder trods fald i juli Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 46

KonjunkturNYT - uge 46 KonjunkturNYT - uge 9. november. november Danmark Firmaernes salg omtrent uændret i september Både import og eksport faldt i september Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende poster i september

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016) KonjunkturNyt Uge (8.-. februar ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 2.-. oktober 217 Højere priser på lejligheder i juli Ejerlejligheder Enfamiliehuse 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 21 217 Danmark Fremgang i industriproduktionen og -omsætningen i august

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016)

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016) KonjunkturNyt Uge (7.-. marts ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.- 7. november 7 Fald i BNP i. kvartal 7 -, pct. 7 Danmark Fald i BNP i. kvartal 7 Bilsalget tilbage på normalt niveau i oktober Lønstigningstakten aftog moderat i. kvartal Renter, oliepriser,

Læs mere

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.-. oktober 7 Flere lønmodtagere i august +. personer 8 9 7 Danmark Flere lønmodtagere i august Detailsalget steg i september Lille stigning i dankortomsætningen i september Højere inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 24

KonjunkturNYT - uge 24 KonjunkturNYT - uge 9. juni 1. juni 1 Danmark Fortsat opadgående tendens for industriproduktionen, men fald i april Fald i firmaernes salg i april Stigning i beskæftigelsen og antallet af præsterede timer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Fortsat stigning i byggebeskæftigelsen i. kvartal Lidt flere ledige stillinger i september, men fremgangen er stagneret Fortsat lav forbrugerprisinflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016)

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. juni ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 7.-. november 7. flere lønmodtagere i september 7 +. personer 8 9 6 7 Danmark 9.6 flere lønmodtagere i. kvartal 7 Flere ledige og beskæftigede i. kvartal 7 ifølge AKU Fald i detailsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 9. december 13. december 213 Danmark Firmaernes samlede salg steg i oktober Genopretningen i Europa sikrer fremgang i både eksporten af varer og tjenester Fortsat stort overskud på

Læs mere

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 9.- 8. december 17 Fremgang i industriproduktionen i oktober +,5 pct. 8 9 1 11 1 13 1 15 16 17 Danmark Fremgang i industriproduktionen i oktober Færre konkurser, men flere tabte job i

Læs mere

KonjunkturNYT uge 32

KonjunkturNYT uge 32 KonjunkturNYT uge 7.-. august 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT uge 36

KonjunkturNYT uge 36 KonjunkturNYT uge 36 4.-8. september 217 Side 2 af 19 KonjunkturNyt Uge 36 217 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 1216 København

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 8. december 12. december 21 Danmark Firmaernes salg faldt i oktober Vareeksporten steg i oktober Omtrent uændret overskud på betalingsbalancen i oktober Lille stigning i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 49 1. december 5. december 214 Danmark Stigning i industriproduktionen i oktober Prisen på enfamiliehuse og ejerlejligheder steg i september Færre tvangsauktioner i november Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge.. februar 7 Side af KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 8. september. september Danmark Firmaernes salg steg i juli Stigning i vare- og tjenesteeksporten i juli Lille stigning i betalingsbalance overskuddet i juli Stigning i bilsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 2

KonjunkturNYT - uge 2 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Fald i industriproduktionen i november Firmaernes salg steg lidt i november Vareeksporten er steget de første elleve måneder af Overskuddet på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 10

KonjunkturNYT uge 10 KonjunkturNYT uge.. marts 7 Side af 9 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge 8. januar. januar Danmark Stadig flere lønmodtagere i november Fald i forbrugertilliden i januar Fald i detailsalget i december Internationalt IMF World Economic Outlook update, januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7. september. september Danmark Eksporten af varer steg i juli Overskud på betalingsbalancen i juli Stigning i husholdningernes nyregistreringer og fald i erhvervenes i august Højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november 7. november Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i tember Fortsat beskedne private lønstigninger ifølge Danmarks Statistik Omtrent uændrede konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 38

KonjunkturNYT - uge 38 KonjunkturNYT - uge 8 1. september 18. september 1 Danmark Firmaernes salg faldt i juli Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 Stigning i producentpriserne og fald i importpriserne i august Ny prognose fra

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts. marts Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i januar Vareeksporten steg i januar, mens tjenesteeksporten fortsat faldt Lidt lavere overskud på betalingsbalancen i januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. oktober Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i august Fortsat faldende forbrugertillid i oktober Stigning i detailsalget i. kvartal efter fald i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 45 ( november 2016)

KonjunkturNyt. Uge 45 ( november 2016) KonjunkturNyt Uge (7.-. november ) Side af KonjunkturNyt Uge Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge 8. 4. februar 17 Side af 17 KonjunkturNyt Uge 8 17 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 116 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 45

KonjunkturNYT - uge 45 KonjunkturNYT - uge 45 2. november 6. november 215 Danmark Mindre fald i industriproduktionen i september Stigende boligpriser i august Lidt flere konkurser i oktober, men generelt faldende tendens Flere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 3. februar 7. februar 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i 4. kvartal trods fald i december Faldende priser på enfamiliehuse i november Fald i det påbegyndte byggeri

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge. december 9. december Danmark Lille fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Lille stigning i antal varslede afskedigelser og omtrent uændret antal ledige stillinger i november

Læs mere

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 9. januar-. februar 8 Ledigheden faldt i december -.8 personer 6 7 8 9 6 7 Danmark Ledigheden faldt i december Stigende forventninger i byggeriet, men fald i industrien i januar Renter,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 3 6. ust 1. ust Danmark Fald i industriproduktionen i juni Firmaernes samlede salg faldt i juni Fald i dankortomsætningen i juli Fald i det påbegyndte byggeri i. kvartal Stigning i

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 15 (11.-15. april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 15 (11.-15. april 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. april ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 26

KonjunkturNYT uge 26 KonjunkturNYT uge 6 6.-. juni 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 6 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7 9. februar. februar Danmark Firmaernes salg faldt i. kvartal, men priserne driller Uændret vareeksport, mens tjenesteeksporten steg i. kvartal Overskuddet på betalingsbalancen var

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016)

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016) KonjunkturNyt Uge (.-7. maj 6) Side af 8 KonjunkturNyt Uge, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19 6. maj 8. maj 213 Danmark Industriproduktionen steg i 1. kvartal Udenrigshandlen viser stigning i både eksporten af varer og tjenester i 1. kvartal Underskud på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32 4. august 8. august 214 Danmark Fremgang i industriproduktionen i 2. kvartal 214 Fortsat fald i bilsalget i juli Dankortomsætningen steg i juli Det påbegyndte byggeri faldt en anelse

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. november. december Danmark Lille fald i BNP i. kvartal Fald i ledigheden i oktober Boligpriserne faldt en anelse i september Stigning i antal konkurser i november Fald i antallet

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-9. april 6) Side af KonjunkturNyt Uge 7, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 41 ( oktober 2016)

KonjunkturNyt. Uge 41 ( oktober 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. oktober ) Side af KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 1. oktober 1. oktober 1 Danmark Færre varslede afskedigelser og lille stigning i antal ledige stillinger i september Lille fald i antallet af nyregistrerede personbiler i september

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 36 (5.-9. september 2016)

KonjunkturNyt. Uge 36 (5.-9. september 2016) KonjunkturNyt Uge 3 (.-9. september 1) Side af 1 KonjunkturNyt Uge 3, 1 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 118 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. - 9. december Danmark Industriproduktionen steg i oktober Svag stigning i både importen og eksporten Pænt overskud på betalingsbalancen i oktober, men bliver lavere end Bilkøbet

Læs mere

KonjunkturNYT uge 33

KonjunkturNYT uge 33 KonjunkturNYT uge.-8. august 7 Side af KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar 2017

KonjunkturNYT uge januar 2017 KonjunkturNYT uge. 7. januar 7 Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 19

KonjunkturNYT uge 19 KonjunkturNYT uge 9 8.-. maj 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 9 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed

Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed KonjunkturNYT uge. oktober.-. november 7 Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed 7.8 personer 7 8 9 7 Danmark Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med

Læs mere

KonjunkturNYT uge 18

KonjunkturNYT uge 18 KonjunkturNYT uge 8.-. maj 7 Side af KonjunkturNyt Uge 8 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 4 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016) KonjunkturNyt Uge 5 (1. - 5. februar 216) KonjunkturNyt Uge 5, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 1218 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. december 7. december Danmark Industriproduktionen er faldet tilbage i efteråret fra et højt niveau i sommeren Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal Stigning i dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 8. maj. maj Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Flere ledige stillinger og færre varslede afskedigelser i april Fortsat høj forbrugertillid i maj Flad

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 24 ( juni 2016)

KonjunkturNyt. Uge 24 ( juni 2016) KonjunkturNyt Uge (.-7. juni 6) Side af KonjunkturNyt Uge, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober 6. oktober Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i september Fald i forbrugertilliden i oktober Fald i pengeinstitutternes udlån til erhverv i september Uændret ledighed

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 15

KonjunkturNYT - uge 15 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i februar Lille stigning i industriproduktion og -omsætning i februar Stigning i vareeksporten i februar Stigning i overskuddet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge. -. december Danmark Stigende beskæftigelse i. kvartal ifølge arbejdstidsregnskabet Den offentlige beskæftigelse fortsatte med at falde i. kvartal Firmaernes salg var uændret igen i

Læs mere

KonjunkturNYT uge 25

KonjunkturNYT uge 25 KonjunkturNYT uge 9.-. juni 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 31 (1.-5. august 2016)

KonjunkturNyt. Uge 31 (1.-5. august 2016) KonjunkturNyt Uge 31 (1.-5. august 216) Side 2 af 13 KonjunkturNyt Uge 31, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni 7. juni 1 Danmark Stigning i dankortomsætningen i maj Industriproduktionen steg i april Højere lønstigningstakt i 1. kvartal på DA-området Stigende boligpriser i marts Lille stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts 1. marts Danmark Stigning i udenrigshandlen med varer i uar Fald i overskuddet på betalingsbalancen i uar Stigning i ledigheden for 3F ere i februar Svagt fald i beskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 8 ( februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 8 ( februar 2016) KonjunkturNyt Uge 8 (.-6. februar 6) Side af KonjunkturNyt Uge 8, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Pæn stigning i firmaernes salg i marts Stigning i dankortomsætningen i april Stærk vækst i handlen med udlandet i. kvartal Større overskud på vare- og tjenestebalancen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 40 (3.-7. oktober 2016)

KonjunkturNyt. Uge 40 (3.-7. oktober 2016) KonjunkturNyt Uge 4 (3.-7. oktober 216) Side 2 af 17 KonjunkturNyt Uge 4, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 4. februar 8. februar 213 Danmark Kraftigt faldende industriproduktion i 4. kvartal, men lå for 212 som helhed knap 1 pct. højere end i 211 Eksporten især af tjenester faldt i 4.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 1

KonjunkturNYT - uge 1 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Stort set uændret ledighed i november Konjunkturbarometre: Lille bedring i serviceerhvervene, men lidt svagere vurdering i industri samt bygge og anlæg Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT uge 21

KonjunkturNYT uge 21 KonjunkturNYT uge.-. maj 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 9. september 6. september Danmark Stigning i detailomsætningen i august Forbrugertilliden faldt i september, men ligger fortsat højt Inflationen i Danmark atter lavere end i euroområdet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 11 ( marts 2016)

KonjunkturNyt. Uge 11 ( marts 2016) KonjunkturNyt Uge (.-8. marts 6) Side af KonjunkturNyt Uge, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Lidt flere ledige i tember, men tendensen er nedadgående Fortsat opadgående forventninger til produktion og omsætning i oktober Stigende udlån til både husholdninger

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonkturNYT - uge. maj. maj Dank Lille fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Fald i AKU-ledigheden i. kvartal Lavere lønstigningstakter på DA-området i Lille stigning i prisen på engrosvarer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 37 ( september 2016)

KonjunkturNyt. Uge 37 ( september 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-. september ) Side af KonjunkturNyt Uge 7, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 47 ( november 2016)

KonjunkturNyt. Uge 47 ( november 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-. november 6) Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. november Danmark Stigning i ledigheden i september Vigende huspriser i august Konjunkturbarometre: Fremgang i serviceerhverv og byggeri, detailhandel uændret og fald i industrien

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 41

KonjunkturNYT - uge 41 KonjunkturNYT - uge 41. oktober 9. oktober 21 Danmark Stigning i industriproduktionen i august Firmaernes salg steg i august Vareeksporten steg i august og fortsætter stærk udvikling i året som helhed

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 1. december 1. december 1 Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i oktober Lille fald i eksporten over de seneste tre måneder Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i oktober

Læs mere