MORKERT A IK LYSTEKNISKE OG VISUELLE FORHOLD PA VEJE UDEN FAST BELYSNING RAPPORT NR Problemformulering og projektforslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MORKERT A IK LYSTEKNISKE OG VISUELLE FORHOLD PA VEJE UDEN FAST BELYSNING RAPPORT NR. 3 1980. Problemformulering og projektforslag"

Transkript

1 LYSTEKNISK LABORATORIUM DANMARK VEJDIREKTORATET DANMARK VAG- OCH VATTENBYGGNADSSTYRELSEN FINLAND ELEKTRISITETSFORSYNINGENS FORSKNINGSINSTITUTT NORGE VEGDIREKTORATET NORGE STATENS VAG- OCH TRAFIKINSTITUT SVERIGE STATENS VAGVERK SVERIGE MORKERT A IK RAPPORT NR LYSTEKNISKE OG VISUELLE FORHOLD PA VEJE UDEN FAST BELYSNING Problemformulering og projektforslag o

2 FORHOLD PAVEJE MORKERTRAFIK RAPPORT NR LYSTEKNISK LABORATORIUM DANMARK VEJDIREKTORATET DANMARK VEGDIREKTORATET NORGE STATENS VAGVERK SVERIGE o LYSTEKNISKE OG VISUELLE UDEN FAST BELYSNING Problemformulering og projektforslag VAG- OCH VATTENBYGGNADSSTYRELSEN FINLAND STATENS VAG- OCH TRAFIKINSTITUT SVERIGE ELEKTRISITETSFORSYNINGENS FORSKNINGSINSTITUTT NORGE

3 . ~ Un Stougaard Jensen/København trykt på genbrugspapir

4 FORORD Udredningen er dermed søgt udformet, så den kan (EFI) - Norge synsbetingelser under mørketrafik. Denne udredning har til formål at gøre rede for I samarbejdet deltager: - Lysteknisk Laboratorium (LTL) - Danmark hvilke forhold, der indgår i de lystekniske og visuelle forhold ved mørkekørsel på veje uden fast på disse områder, samt, hvor denne viden er mangelfuld, at angive forslag til undersøgelser. - Vejdirektoratet (VD-DK) - Danmark - Vag- och Vattenbyggnadsstyrelsen (VVS) - Finland - Elektrisitetsforsyningens Forskningsinstitutt. belysning, at gøre rede for den eksisterende viden Arbejdet samordnes af en koordineringsgruppe, som Amundsen og Hans Ruud (TØI/VD-N), idet Transport- - Vegdirektoratet (VD-N) - Norge tjene som grundlaget for valg og koordinering af projekter på dette område inden for det nordiske forsknings- og udviklingssamarbejde vedrørende - Statens Vag- och Trafikinstitut (VTI) -Sverige - Statens Vagverk (VV) - Sverige for nærværende bestående af: - CivilingeniØr JØrgen Haugaard (VD-DK) - CivilingeniØr Kai SØrensen (LTL) - Overingeniør Pentti Hautala (VVS) - Lab.ingeniØr Hans-Henrik BjØrset (NTH/EFI) - Underdirektør Torkild Thurrnann-Moe (VD-N) Udarbejdelsen er forestået af en projektgruppe 1 med - Forskn. chef Kåre Rurnar (VTI) - Afd. direktør Karl-Olov Hedman (VV) deltagelse af Kai SØrensen (LTL), Erik Randrup Hansen (LTL), Hans-Henrik Bjørset (NTH/EFI), BjØrn Brekke (NTH/EFI), Gabriel Helmers (VTI) samt Finn

5 II Økonomisk Institutt (TØI) medvirkede som konsulenter for Vegdirektoratet - Norge. Arbejdet har endvidere været væsentligt påvirket og inspireret af Erik Frederiksen (LTL), som deltog i projektgruppen under den første del af arbejdet. Markku Salusjarvi (Statens Tekniska Forskningscentral, Vag- och Trafiklaboratoriet, Finland) har udarbejdet den finske oversættelse af resumeet. Yderligere har S. DØrum (VD-N) og B. Nygård (Rådet for Trafiksikkerhedsforskning - Danmark) bidraget med forslag og kornmentarer til rapporten. Koordineringsgruppen har gransket og godkendt rapportens indhold, og anbefaler at rapporten benyttes til videre planlægning og koordinering af forskning vedrørende lystekniske og visuelle forhold på veje uden fast belysning, inden for det nordiske samarbejde.

6 1. 2. INDHOLDSFORTEGNELSE Side RES U!1E INDLEDNING Oppsurnrnering ~~!:~~11~-~~E21~9_!:!1_2!:~~9~E~Si~~2!:~ ~~!~~EE~E~!:~E!2~2!2!:~E~~~~-Y!9~~ PARM1ETRE I DEN LYSTEKNISKE FUNKTION ULYKKESOVERS IKT Danmark ABSTRACT Norg~ YHTEENVETO Sverige Gjenstander på kjørebanen !!~l!S~E~-e~~Y!:!:~~~-2!:~~~~E9Si~~2!:~~9~E QY~E2!~!: Vejbelægningers refleksionsegenskaber ~~2~E!Y~!2~-~Y-~~-~~!!9-~Y-2!:~~~~ES9~ Konk l u s j aner Reflektanser Målevinklernes indflydelse.... Q~~!~!!:!~~~E.... ~!!.!!~~!:....

7 IV s ide Afhængighed af belægningens sammensætning Indflydelse af befugtning... ~... Konklusion Afmærkningen på kørebanen ~11!!~~!: Måleg~ometriens indflydelse Afmærkningsmaterialets og sliddets indflydelse Indflydelse af befugtning...!5~~~1~!~~.... Refleksanordninger.... QY~E~!~!: ~~!:EQE~~1~~!:~E~~~~-QEEI.!!~E~~!~S~E-E~ ~i~e~~~~~~ ~E~~!~~ ~!1!:... ~..... ~~~1~~~~E-E~_!:E~~!~~~!:~E-~S-~i~E~:!:~Y~E ~ Billyskastere.... ~E~Y-!:!1_1Y!~~E~~1!~s~-~~!:~E!~S

8 ~ Bilruder.... ~!.:æ~!!!:... o Rene, tørre ruder Rene, våde ruder..... Tilsmudsede ruder Snavs og dug på rudens inderside... ~~~!!~~!:!!!!!9:.... Side v 3. 8 Andra trafikanter Vågens orngivning Andre trafikanter.... Defekter i ruden Vagens linjeforing ~~~!:~~!!!9:-~Y-Y~9:~!!~-9:~~:æ~!:E!~~~-~!:: Sne og is Bakgrund Fårdtekniska grundvården ~~E~!!!9:_Y!~_EE~j~~!:~E!!!9: Svenska forhållanden Sarrunanfattning Utforrnning av varnings- och spårrlinjer 89 g!;;~~e~!!!!!9:-~y-~~9:e~!!~~~-~!~!:-~~~-hj~1e Kriterier for anvåndning av varnin~soch spårrlinjernarkering ~y_y~g:~~e~~e!!!9: ~E~~!~~~!:~!!~-~!~!:-~~~-~EE!~Y~!~~-~y g!:~~e~!!!!!9:-~y-y~9:~~-~~~-hi~!e-~y-y~9:: Sarrunanfattning och korrunentarer Y~9:~!!~_1!~i~~ E!!!9: 95 ~~!!!:~E~ ~!~~:!:~E~E

9 VI Side 3. 1 O Værforhold OS ~~!!~E~!:!: ±~~~ Synsforhold i tåke o. 4!!~ o e~eh~:!: ELEMENTER I DEN LYSTEKNISKE FUNKTION DrivsnØ Hvirvlende snø fra trafikk snø på kjørebanen o. s ~~~!!~E~S Synsfunksjonen o. 3 g~ g:!! o Y!!!~Y!!~_29:_:!:E~~!~!!~~~E~~:!: Synsforhold i regn ~2~~!!~E-~Y-!Y~!f~g~!i2!!~g Fallende snø Synbarheten hos hinder, som befinner E~E~~~~E~E-!2~Påy~~~~~--h5F~~~~-~~n: ~~h2y_29:_e~~!!!!!s!b!!!i~e-f2e_y!~~e~ ~g~~e!~~~!!~e Q~~~E!~~~!!~E-~Y-~!E~~:!:~E-Y~~-Y!!~~;b;b f~e!gg:_~!:!:~!! Visuel l føring !g!~~~!!!S sig på eller invid korbanan 125

10 VII Side 4 o 2 o 2 o1 Hinder och bakgrund o o o o. o o o o o o o o o o o o o 127 4_ o 2 o 2 o 2 Hinderstorlek o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 2 o 2 o 3 Hindrets ljushet o o o o o o o o o o. o o o o o o o 130 4o2o2o4 Adaptationsluminans oooooooooo : ooooooo 130 4o2.2o5 Blanding o 2 o 3 ~~~~!~9:-~Y-~Y~e~!:!!~!: o o. o o o o o o o o o o o o 133 4o2o3o1 Klassiska psykofysiska metoder o 2 o 3 o 2 Direkta skalmetoder o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 2 o 3. 3 Visibili ty level (VL) o o o o o o o o o o o o o o o o 134 4o2o3o4 Eastman Visibility Meter (EVM) o2o3o5 Visual task analyzer o o. o o o o o o o o o o o o o o 136 4o2o3o6 Siktstracka till hinder vid upptackt o 137 4o2o3o7 Reaktionstid o2o4 4o2.4o1 ~~Y~!:~~~~-~~~2~~E-~~9:~~~~~-!!!~~~!:~ ~Y~e~E!!~!:_!_~~E~~~2e~1Y~~!~g 140 Siktstracka som mått och sakerhetskri terium o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 14 O 4o2o4o2 Helljussiktstrackor uton fordensmate 140 4o2o4o3 Siktstrackor vid mate på helljus jamfort med halvljus o2o4o4 Siktstrackor vid mate på halvljus o2o4o5 Forsok att forlanga siktstrackorna vid mate o 00 o o o o o o o o 00 o o o o o o 00 o o o o o. o o o o o o 144 4o2o4o6 Forandringar hos strålkastarna o2o4o7 Forandringar hos fordanet o2o5 [~E~~~!~g~e~g~y o o o o o o o o o o o o o o o o o o o3 Bedamning av avstånd, rorelse och hastighet o o 00 o o o o o o o o o o o o o o o. o o o o o o 149 4o3o o3o2!~~E~!:!~~-e~~gE~~~

11 VIII E~E~~~~E~E-22~-!~Y~E~~E_E~-e~~ ~~!~g Side ~Y-~Y2~~~~L_feE~12~-2~~-~~~~!g~~~ 154 Vagens synbarhet Radiella objektroreiser Transversella objektroreiser Locomotion- egenrorelse Bedamning av fardriktning Slutsatser !.fØRKEULYKKER...., ~i~e~~~e~ Pararnetre i den lystekniske funktion (projekter A) Y~ie~1~g~!~g~f2_2g_y~j~~~~E~~!~g~E2 E~~1~~~!2~2~g~~2~~e~E-iEE2i~~~~E~~1 ~~~1~~~~~2E~~!~g~E-iEE2i~~~~E-~~l 172 ~!1E~~~E~-2E~!2~~-~g~~~~~e~E-iEE2i~~: ~~E-~il... ~.... o o o METODER FOR VURDERING AV TILTAK SOM MOTVIRKER 5. 1 Innledning Ulykkesundersøkelser KjØ~eatferd Kjøreopplevelse 166 INTRODUKTION TIL PROJEKTFORSLAG g_~~l.. ~ ~~!1~i~E!~g... ~ !~~E1~~2~E!~g ~~~ee~~2!~g

12 Side 6.2 Elementer i den lystekniske funktion Y~~~~~-Y!~~~!!~-!~~~!~g_1EE2i~~~-~1 2~h-~~.l ~!~~~E~-~y~~~Eh~~-1EE2i~~~-~~-2~h-~!.l ~~~~~!~g-~y-~y~~~~~l-e2e~!~~-2~h-h~~: ~!gh~~ Mer direkte undersøkelser av den lystekniske funksjon IX Bilag C: Projektforslag tilknytte.t kapitel 5. Metoder for vurdering af indgreb til modvirkning af mørkeulykker Bilag B: Projektforslag tilknyttet kapitel 4. Elementer i den lystekniske funktion 245 Bilag A: Projektforslag tilknyttet kapitel 3. Pararnetre i den lystekniske funktion 209 BILAG REFERENCER SUMl4ARY S~.fENFATNING 181

13

14 Titel: Lystekniske og visuelle forhold på veje uden fast belysning. Udgivere: Nordisk forskningssamarbejde vedrørende synsbetingelser i mørketrafik. Rapport nr. 3, (Rapporten kan bestilles hos Lystekni'sk Laboratorium, Bygning 325, Lundtoftevej 100, DK-2800 Lyngby). I rapporten skelnes mellem visuelle forhold, samt de lystekniske og andre forhold, som tilsammen bestemmer de visuelle forhold. Dette samspil betegnes som den lystekniske funktion, visuelle forhold omtales som elementer af den lystekniske funktion, mens lystekniske og andre forhold omtales som pararnetre i den lystekniske funktion. Der behandles følgende elementer, visuel føring, synlighed af forhindringer samt bedømmelse af afstand og bevægelse. Formålet med denne rapport er dels at angive stadet for den eksisterende viden på området og dels at tilvejebringe et grundlag for målrettede og koordinerede undersøgelser af forhold, som ikke er belyst i tilstrækkelig grad. Det er derfor bredt erkendt, at der nu er behov for en forøget forskningsindsats på dette område. Der er på nuværende tidspunkt en udtalt mangel på viden om lystekniske og visuelle forhold ved mørkekørsel på veje uden fast belysning. Samtidig er der et væsentligt behov for at supplere den eksisterende viden, med henblik på effektivitet af forholdsregler til forbedring af trafiksikkerheden og dermed på en rationel anvendelse af ressourcer til veje uden fast belysning, bl.a. til afmærkning og lyse v.ejbelægninger. RESU,t.lli

15 2 hlndringstyper, vejbelægningers refleksionsegenskaber o.s.v. Rapporten b_estår i en gennemgang af uheldsoversigter for ubelyste veje i de skandinaviske lande, en gennemgang af eksisterende v iden om de ovennævnte parametre og elementer og en omtale af effektmål af forholdsregler til forbedring af trafiksikkerheden. Endelig giver rapporten en ret omfattende serie projektforslag til undersøgelse af uafklarede forhold. Endvidere behandles en længere række parametre, for

16 3 ABSTRACT Title: Publisher: Optical and visual conditions on roads without fixed lighting. Nordie Research Co-operation for Night Traffic. Repart No. 3, (The repart can be obtained from the Danish Illuminating Engineering Laboratory, Building 325, Lundtoftevej 100, DK-2800 Lyngby). There is a pronounced lack of knowledge concerning relevant optical and visual conditions in night driving on roads without fixed lighting. Conse~uently, there is a substantial need to supplement existing knowledge of these conditions, especially regarding the efficiency of measures to improve traffic safety. This is necessary for the rational use of resources to roads without fixed lighting, among else to road markings and to light road surfaces. The pu~pose of this repart is partly to sumnarize the level of existing knowledge and based on that to outline purposeful and co-ordinated investigations into matters, which are not sufficiently studied. In the report, visual conditions are separated from optical plus other conditions, which together determine the visual conditions. The following elements of the visual conditions are discussed: visual guidance, visibility of obstacles and perception of distance and mavement relative to other road users. Purther is discussed a series of parameters of optical and other conditions e.g. types of obstacles, reflection properties of road surfaces etc. The repart gives a survey of accidents for unlit roads in the Scandinavian countries, an outline of existing knowledge of the above-mentioned parameters and.elements, and a discussion of various methods of moni-

17 4 toring the efficiency of measures to improve safety in night driving. Finally, the repart proposes and describes a fairly cornprehensive series of researchprojects in matters, where an unsatisfactory state of existing knowledge is pointed out.

18 YHTEENYETO Otsikko: Julkaisija: Optiset ja visuaaliset olosuhteet teiiici, joilla ei ol e kiintecia va laistusta Pohjoismainen tutkimusyhteistyo pimean ajan liikennettci koskevissa kysymyksissci. Raportti no. 3, (Raporttia voi tileta osoitteesta: Lysteknisk Laboratorium 1 Bygning Lundtoftevej DK LYNGBY) 5 ja visuaalisia olosuhteita ajettaessa pimeilla teilla, joilla ei ole l itsee huomattava torve taydentaa olemassaolevaa tietornyste nciihin olosuhteisiin sovellettujen liikenneturvallisuustoimenpiteiden tehosta. NCiin e i voida olla varmoja siita 1 ettci voimavarat koh- kiinteaa valaistusta. Toma puute on myos ilmaistu. Samalia val. distetaan oikein pyrittaessci ehkeiisemaan pimecin ajan onnettomuuksia valaisemattomilta teiiici esim. ajoratamaalauksin ja vaaleiden pcialtysteiden avulta. Talia hetkeiici valtitsee puute tiedoista, jotka koskevat optisia Tornan raportin tarkoituksena on osaksi osoittaa nykyisen tiedon NCiista syistci on laajalti havaittu 1 etta vallitsee torve liscitci tutkimuspanosta tcitici a Iueetla. taso tcitici alueelta sekci osaksi luoda pohjaa tarkoituksenmukaisille ja koordinoiduille tutkimuksille, jotka kohdistuvat riittcimcittomcisti valotettuihin kysymyksiin. Raportissa erotetaan toisistaan visuaal iset omin~isuudet sekci ne val otekniset ja muut tekijat 1 jotka yhdessa maciracivcit visuaal iset tiolla, visuaaliset olosuhteet ovat valoteknisen funktion elementtejci 1 kun taas valoteknisia ja muita olosuhteita pidetacin val o- olosuhteet. TCitCi vuorovaikutusta kuvataan valoteknisella funk

19 6 teknisen funktion parametreina. Seuraavia elementteja kasitellaan: optinen j ohdatus1 esteiden nakyvyys seka etaisyyde n ja liikkeen arviointi. Lisaksi kasitellaan suurta joukkoa pararnetreje 1 erilaisia esteita 1 pacilysteen heijastusominaisuuksia jne. Raportti koostuu katsauksista Skandinavian maiden valaisemattomien teiden onnettomuustilanteeseen1 olemassaolevan tiedon kartoituksesta1 joka koskee edella mainittuja parametreja ja elementteja seka liikenneturvallisuustoimenpiteiden vaikutu~sia koskevista paatelmista. Lopuksi rapcrtisse esitetaan.koko lailla leaja sarja projek~ _iehdotuksia tutkimuksiksi 1 joissa selvitettaisiin puuttee Il i ses ti tunnettuja se i kkoj a.

20 1. INDLEDNING Af Kai SØrensen, LTL. fuld, at angive forslag til undersøgelser. det følgende betegnes med vejens lystekniske funktion. angående: - trafiksikkerhed. - kapacitet af vejen - kort rejsetid - rimelig komfort forhold af uheldsoversigter, foreløbige.målinger af billygter m.v. 7 suel føring; synlighed af forhindringer samt mulighed for bedømmelse af afstand og bevægelse. Disse Nærværende rapport har til formål at gøre rede for dens. omgivelser, vejret m.v. i et samspil, som i hvilke lystekniske og v ~suelle forhold, der har betydning ved' rnørkekørsel på veje uden fast belysning, at gøre rede for den eksisterende viden på disse områder, samt; hvor denne viden er rnangel af en række. lystekniske og andre forhold hos vejen, forhold anses på den anden side at være et resultat De vigtigste visuelle forhold anses for a~ være vi De krav, som kan stilles til den lystekniske funktion, fremgår af de primære krav til vejsysternet Med hensyn til rapportens indhold har der været - økonomi; som er afbalanceret med de ovenstående bl.a. bestået i litteraturindsamling, opstilling lagt følgende synspunkter til grund. For det første, at egentlige undersøgelser kun udføres i begrænset omfang. Sådanne undersøgelser har Endvidere, at emnerne ikke på forhånd er søgt be-

21 8 grænset til sådanne forho~d, metoder til en løsning. hvor der kan angives Yderligere, at rapporten af hensyn til dens omfang og klarhed ikke ~ndeholder egentlige litteratur~ oversigter, idet kun sådanne undersøgelser, som er relevahte og som i tilstrækkeligt omfang illustrerer de forskellige forhold, er omtalt. Endelig, at forslagene til. undersøgelser formuleres som ret indgående projektbeskrivelser, der yderligere er søgt afgrænset og koordineret i forhold til hinanden. Et videre formål med rapporten har derfor været at gøre samlet status over den nuværende vi'den o ver den lystekniske funktion på -ubelyste veje, samt at muliggøre en høj grad af koord~nering og målrettethed ved undersøgelser -over uafklarede forhold. Den eksisterende viden og resultaterne af de foreslåede undersøgelser skulle tilsammen være et godt grundlag for udarbejdelse af norme+ og regler for _den lystekniske fupktion på ubelyste veje. Me~ henblik på at vurdere betydningen af den lystekniske funktion og dennes elementer er.der i kapitel 2 opstillet og kommenteret uheldsoversigter tor Danmark, Norge og Sverige. Dette kapitel understreger den velkendte, forhøjede ulykkesrisiko ved kørsel i mørke, og viser bl.a., at risikoen vokser yderliger~, når der er dårlige vejrforhold. I kapitel 3 gennemgås forskellige parametre, som har betydning for den lystekniske funktion, d.v.s. lystekniske virkemidler, ydre forhold m.v. FØlgende parametre omtales i hvert sit afsnit: gen-

22 .funktionen. Forholdsregler til forbedring af den lystekniske omgivelser og vejrforhold). 9 Elementerne i den lystekniske funktion omtales i stande på kørebanen, vejbelægningers refleksionsegenskaber, afmærkningen på kørebanen, refleksanordninger, billygter, bilruder, vejtrace, vejens tion kunne beskrives, måles og kontrolleres. Endvidere bør der foreligge et rimeligt kendskab til omgivelser, andre trafikanter, vejrforhold og syns kunne benytte resultaterne som grundlag for regler på området, bør parametrene i den lystekniske funk Af hensyn til fortolkning af forsøg på at forbedre vejens primære funktion, og af herisyn til at kapitel 4, hvor der er opstillet definitioner, funktion vil bestå i ændringer i en eller flere parametre (vej~elægning, afmærkning, refleksanordning o.s.v.) eller i afbødning af andre parametres res. Der findes afsnit for visuel føring, synlighed af forhindringer på eller langs kørebanen, virkning eller uheldige egenskaber (f.eks. vejens parametrenes variationsområder. samt bedømmelse af afstand og bevægelse. elementernes afhængighed af parametrene diskute indvirkningen på den primære funktion omtales, og Forholdsregler til forbedring af den lystekniske se vejbelægninger tjener således til at gøre selve vejen synlig og letter formentligt bedømmelse funktion vil som regel sigte mod et eller flere Med henblik på en nøjere for~tåelse af forholdene af afstande og bevægelse hos trafikanterne og evt. også den visuelle føring. ved mørkekørsel på ubelyste veje bør der opnås nø- elementer i den lystekniske funktion. Brug af ly

23 10 jere kendskab til elementerne i den lystekniske kritiske, og hvorledes elementerne påvirkes af parametrene. Desuden bør elementerne kunne beskrives og evt. måles. Selve elementerne, f.eks. synlighed af genstande af en forholdsregel. d.v.s. uheldsundersøgelser, undersøgelse af køreadfærd samt af køreoplevelse. "halvdirekte" mål for virkningen, f.eks. registrering af forskellige former for køreadfærd. regel og virkning. Denne sammenhæng er søgt illustreret i fig hold til andre emner, men snarere de enkelte institutters tidligere og påtænkte engagementer i emnerne. ringer i antallet af mørkeuheld og evt. deres sværhedsgrad. Da sådanne direkte mål ikke altid kan kan naturligvis kun måles direkte ud fra deres I kapitel 5 omtales forskellige effektmål af forholdsregler til forbedring af trafiksikkerheden~ funktion. D.v.s. hvorledes elementerne påvirker vejens primære funktion, hvilke elementer der er Effektiviteten af aktiviteter eller forholdsregler på kørebanen, er naturligvis også værdifulde, indirekte eller halvdirekte, mål for effektiviteten benyttes, benyttes også, som omtalt i kapi~el S, sikkerheden kan s.åledes kun måles direkte ved ænd virkning overfor den primære funktion af vejsystemet. Virkningen af forsøg på f~rbedring af trafik Til kapitlerne 3, 4 og 5 bemærkes i øvrigt, at når Emnerne i kapitlerne 3, 4 og 5 udspænder således det ikke nødvendigvis disse emners vigtighed i for f.eks. afsnit 3.2 og 3.3 om hhv. vejbelægninger og den ret komplicerede sammenhæng mellem forholds afmærkningen på kørebanen er ret fyldige, afspejler

24 konklusioner. Sammenfatningen findes endvidere på engelsk i kapitel 8. Projektbeskrivelserne, som findes i bilag i rapporten, er opdelt i 3 hovedgrupper, A; B og C, svarende til emnerne for kapitlerne 3, 4 og 5 henholdsvis. 11 Projektforslagene introduceres i kapitel 6, og endelig i kapitel 7 sammenfattes rapportens hoved

25 !'V Parametre i den lystekniske funktion (lystekniske og ydre forhold) Vejbelægningers refleksionsegenskaber Afmærkningen på kørebanen Elementer i den lystekniske funktion (visuelle forhold) Visuel føring Synlighed af genstande Bedømmelse af afstand og bevægelse Effektmål af forholdsregler Uheldsundersøgelser KØreadfærd KØreoplevelse Vejrforhold Synsfunktionen Parameters (optical and ether conditions) Reflection properties of road surface s Road markings Elements (visual conditions) Visual. guidance Visibility of objects Perception of distance and mavement Methods of monitering the efficiency of measures Accidents Driver behaviour Driver opinion Weather conditions Vision Figur 1.1 Parametrene i den lystekniske funktion bestemmer elementerne i den lystekniske funktion, og den følgende virkning på vejens primære funktion bestemmes ved effektmål af forholdsregl~r. The parameters determine the elements, and the consiquent influence on the primary function of the road is monitored ny various methods.

26 2. ULYKKESOVERSIKT Av Finn Harald Arnundsen, TØI/VD-N i forhold til trafikkarbeidet skjer flere og alvorligere trafikkulykker i mørke enn tilfellet er i dagslys. En undersøkelse utført av Road Research Labaratory (OECD 1971) viser risikoen ved kjøring i mørke relatert til risikoen ved kjøring i dagslys. Risiko Ris k Dags- MØrke lys Darkness Da y- light God veg- Middels Dårlig Ingen belysning vegbelysn vegbelysn vegbelysn Good-road- Medium Po o r No Tabel! 2.1: Risikotall for kjøring i mørke different light conditions ten for at en ulykke skal resultere i ett eller flere dødsfall dobbelt så stor i mørke som i dagslys. og 3,7% i Spania. 13 Det er påvist gjennom en rekke undersøkelser at det Table 2.1: Table showing the risk of driving during Tabellen viser at risikoen for en personskadeulykke er dobbelt så stor i mørke, sett i forhold til risikoen for ulykke i dagslys. Statistikk fra Sverige viser videre at risikoen for trafikkulykker med dødelig utgang er ca 70% større UndersØkelser fra utlandet viser at trafikkulykker også ulykker med alvorlig personskade. I Norge er sannsynlighe i mørke enn i dagslys og at risikoen er ca 35% større for er overrepresentert -i tåke. I OECD 1976, 1 oppgis prosentandelen ulykker i tåke å være 3% i nsa, 1!% i Finland 1,0 1,3 1,6 1,8 2,0 lighting_ road light road light road li_ght

27 14 Videre er det utført en rekke undersøkelser for å påvise hvilken ef~ekt forskjellige tiltak ha~ når det gjelder å redusere trafikkulykkestallet i mørke. Tiltak som vegoppmerking og kantstolper har eksempelvis god effekt. Et omfattende. arbeid er utførtav Statens vagverk (Intern rapport nr 15) for å finne effekten av vegkantreflektorer -på snøstolper (brøytestikk). Det ble påvist at disse har en positiv effekt på trafikks~kkerheten både i mørke og dagslys. En rekke interessante undersøkelser er oppsummert i OECD 1970 og Vegdirektoratet, , samt Amundsen og Ruud, For å kunne sammenligne ulykkesforholdene i mørke i Danmark, Norge og Sverige, er det gjennomført en enkel ulykkesundersøkelse basert på data fra den offisielle statistikk. Formålet med denne oversikten er å vise om kjøring på ubelyst veg medfører særlig ulykkesrisiko under forskj~llige vær- og føreforhold. For hvert av de tre landene er personskade-ulykker på ubelyste veger utenfor tettbygd område i 1977 (i Norge dekker tabellen også 1978) tatt ut av det offentlige ulykkesregister. Det har imidlertid vært vanskelig å lage en felles tabell, siden inndelingen i ulykkestyper va~ rierer noe fra land til land. Landene er derfor behandlet hver for seg med en felles oppsummering. Uoppgitte ulykker og sykk~lulykker er holdt utenfor analysen. Andelen av det totale trafikkarbeid som utføres i mørke gjelder statlige veger. Som grense for mørke regnes her solnedgang. 2.1 Danmark Forholdet mellom ulykker i mørke og dagslys er. i gjennomsnitt 0,59 (M/D). Det tilsvarende forhold mel-

28 15 lom trafikkarbeid *)i mørke og dagslys er 0,41. Dette viser at mørkeulykkene er overrepresentert i forhold til trafikken i mørke. Forholdet mellom ulykker i mørke og dagslys er videre 0,96 ved våt og glatt vegbane. De 1627 mørkeulykkene fordeler seg.på 49% i tørt føre, 38% i vått føre og 13% i glatt føre (is, snø, sludd). Det kan synes som om forholdsvis mange ulykker skjer på glatt og vått føre. Når det gjeld er ulykker i tåke, er spesielt kombinasjonen med vått føre farlig. I alt skjer lp% av mørkeulykkene i tåke. Fra tabellen på neste side fremgår det at forholdet mellom mørke- og dags-ulykker er større ved påkjørsel på vegstrekning enn i vegkryss. Dette kan skyldes at ube'lyste vegkryss oftest har liten -trafikk. Ved påkjørsel av fotgjengere er forholdet mellom mørke- og dagsulykker også stort. Ved påkjørsel av parkerte biler og dyr/faste hindringer, er mørke-ulykkesforholdet l, 38. Dette gjelder spesielt dyr øg faste hindringer. Typisk for disse grupper er at de er dårlig synlige i mørke. Når det gjelder singelulykker, skjer disse også ofte i mørke og hyppigst på våte veger. En medvirkende årsak til dette kan være dårlig visuel! føring, slik at førerne velger en for h~y fart etter forholdene. Utover selve mørke-dagslys-forholdet er også de absolutte tall av stor interesse. Det vises her klart fra tabellen at singelulykker er det største ulykkesproblemet i mørke. *) Trafikkarbeidet er her anslått på offentlige veger utenfor byområder, basert på foreliggende trafikktellinger.

29 l -' ~ 1-:3 PJ O'" CD 1-' rt 1-:3 < l-' c l-' l-' r-v r-v ::P<: PJ ru 1-' l-' to O'" l-flq '< o Cl) l-' l Cl) :;.r Cl).. Cl) :;.r ::::1 0 ~ CD a l-' m c.cl l-' m PJ 1-' ::r' '< o lic.cl o t-n:;.r<: :;.r::t~ -s.:;.rcd rtl-' li(l)li.. ::1 CDtntn c.q Hl rt 1-' ~ o'< :;.r CD rt li to rt PJ ::r' ::r' CD rtcd Olitil ::r' l-' o ro rt o..t-na li o o rt 1-' li < PJ PJ ' ::::11-' OCDtn 0.. PJ l-' CD PJ ::1rtli li. o a 00 Plt-00.. PJ 1-' li PJo Cl) :;.r CD ~ Hl 0::::1 1-'0 o rt 1-' li ::::1 tn :;.r tn 0.. CD :;.r 1-' O'" w. rt'< 1-'CD 1-' '< l-' o tn l ::::1 l tn Ulykkestyper Type of accidents Ulykker utenom vegkryss Accidents, intersections excluded Ulykker i kryss Accident& at intersections Fotgjengerulykker Pedestrian accidents PåkjØrsel av bil, dyr, fast hindring m m Accidents including animals, obstacles etc Singelulykker Single accidents Sum Total Vær- og føreforhold Lys- Weather and road conditions hold TØrt V&tt Is, snø, sludd Dry road we t road Slippery road Light- Klart Tå k e Klart N edb Tåke Klart N edb Tå k e ing Clear Fog_ Clear Rain Fog Clear Rain Fog D x) , ~ ~ ~ M x) D r ~----- ~----- M l D 107 l l 4 l ~----- ~-----r M ~-- D 52 o 7 7 l 2 3 o ~----- ~ M lo 7 l 5 3 D r ~----- ~--: M D ~ ~-----!'"_..:, M li/d 0,42 1,47 0,94 0,83 1,91 0,93 0,81 0,90 x) D Dagslys (Daylight) M = MØrke (Darkness) Total : ,59 M/D for- Totalt Darkness/ Da y- light 0,52 0,24 0,68 1,38 0,99.0, 59

30 Norge Forholdet mellom ulykker i mørke og i dagslys er 0,45. Det tilsvarende forhol~mellom trafikkarbeid i mørke og dagslys er 0,30. Trafikkarbeidet er beregnet på grunnlag av trafikktellinger. Dette viser at ulykker skjer hyppigere i mørke enn i dagslys. Forholdet mellom ulykker i mørke og i dagslys er over 0,7 på våt eller glatt vegbane. De 3559 mørkeulykkene fordeler seg på 38% i tørt føre, 21% i vått føre og 11% på glatt veg. Når det gjelder ulykker som skjer i tåke, utgjør de 1,0% av ulykkene i dagslys og 5,0% av ulykkene i mørke. Denne fordelingen synes å representere føreforholdene i Norge rimelig godt. Den ulykkesgruppe som skjer oftest i mørke er singelulykker og påkjøring av fast gjenstand. Dette kan ha sammenhang med dårlig visuel! føring og at gjenstander på kjørebanen ikke sees tidsnok. Ulykker mellom to kjøretøyer og påkjørsel av fotgjenger skjer forholdsvis sjelden i mørke. For Norges vedkommende er også singelulykker det klart største ulykkesproblemet i mørke sett i absolutte tall. 2.3 Sverige Forholdet mellom ulykker i mørke og i dagslys (H/D) er 0,43. Det tilsvarende forhold mellom trafikkarbeid i mørke og dagslys er 0,33. Dette viser at ulykker skjer noe hyppigere i mørke enn i dagslys. Forholdet mellom ulykker i mørke og i dagslys er 0,60 ved våt eller glatt vegbane.

DEL TA Lys & Optik DELTA Light & Optics. Belysning af trafikveje Kravspecifikationer, Eksempler og Synsbetingelser samt Vejbelregningens indflydelse

DEL TA Lys & Optik DELTA Light & Optics. Belysning af trafikveje Kravspecifikationer, Eksempler og Synsbetingelser samt Vejbelregningens indflydelse lnformationsgruppen The Information Service DEL TA Lys & Optik DELTA Light & Optics Notat 30 Note No. 30 Belysning af trafikveje Kravspecifikationer, Eksempler og Synsbetingelser samt Vejbelregningens

Læs mere

Analyse af solafskærmninger mht. termiske og visuelle egenskaber samt udsyn

Analyse af solafskærmninger mht. termiske og visuelle egenskaber samt udsyn Analyse af solafskærmninger mht. termiske og visuelle egenskaber samt udsyn BYG DTU, Danmarks Tekniske Universitet Eksamensprojekt udført af: Marianne Hornuff Helle Rasmussen Maj 2003 Vejledere: Svend

Læs mere

Konsekvenser af ny beregningsmetode for skorstenshøjder ved lugtemission

Konsekvenser af ny beregningsmetode for skorstenshøjder ved lugtemission Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Konsekvenser af ny beregningsmetode for skorstenshøjder ved lugtemission Faglig rapport fra DMU, nr. 327 Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Effekten af udvidet periodisk syn på person- og varebiler. Ninette Pilegaard Inger Marie Bernhoft

Effekten af udvidet periodisk syn på person- og varebiler. Ninette Pilegaard Inger Marie Bernhoft Effekten af udvidet periodisk syn på person- og varebiler Ninette Pilegaard Inger Marie Bernhoft December 2012 Effekten af udvidet periodisk syn af person- og varebiler Notat 8 2012 Af Ninette Pilegaard

Læs mere

Hvorfor sker trafikulykkerne?

Hvorfor sker trafikulykkerne? Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 75 Offentligt HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER December 2014 63 61 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER December 2014 1 H AVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKUL

Læs mere

MENINGER MED MENIGHEDSRÅD. Perspektiv på folkekirken nr. 3 2012

MENINGER MED MENIGHEDSRÅD. Perspektiv på folkekirken nr. 3 2012 MENINGER MED MENIGHEDSRÅD Perspektiv på folkekirken nr. 3 2012 Steen Marqvard Rasmussen Meninger med menighedsråd Hvad rådsmedlemmerne vil, synes og tror på Perspektiv på folkekirken nr. 3, 2012 - en

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Monitorering af forekomsten af fedme

Monitorering af forekomsten af fedme Monitorering af forekomsten af fedme Monitorering af forekomsten af fedme En rapport fra Motions- og Ernæringsrådet Af Thorkild I. A. Sørensen (formand) Pernille Due Bente Hansen Berit L. Heitmann Anne

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Ulykker med fodgængere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Ulykker med fodgængere Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Ulykker med fodgængere Rapport nr. 11, 2013 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Ulykker med fodgængere Rapport nr. 11, 2013 Temarapport 11 Ulykker med fodgængere

Læs mere

Hvorfor sker trafikulykkerne? Faktorer i 207 trafikulykker undersøgt af HVU

Hvorfor sker trafikulykkerne? Faktorer i 207 trafikulykker undersøgt af HVU HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Hvorfor sker trafikulykkerne? Faktorer i 27 trafikulykker undersøgt af HVU Titel: Hvorfor sker trafikulykkerne? Faktorer i 27 ulykker undersøgt af HVU Udgivet: 29

Læs mere

2. Modellen og dens brug

2. Modellen og dens brug 2. Modellen og dens brug Kapitel 2. Modellen og dens brug 11 ADAM er en empirisk makroøkonomisk model af den danske økonomi. En makroøkonomisk model er en forenklet, matematisk beskrivelse af de centrale

Læs mere

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Michael Ølund, s083237 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Afgangsprojekt, Januar 2012 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders

Læs mere

De små kommuner. De er ikk så ringe endda?

De små kommuner. De er ikk så ringe endda? De små kommuner. De er ikk så ringe endda? af Poul Erik Mouritzen Syddansk Universitet Odense Universitet AKF, Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut Nyropsgade 37, 1602 København V Telefon: 33110300,

Læs mere

Hver ulykke er én for meget

Hver ulykke er én for meget FÆRDSELSSIKKERHEDSKOMMISSIONEN Hver ulykke er én for meget Trafiksikkerhed starter med dig Mod nye mål 2001-2012 Udgivet af Trafikministeriet for Færdselssikkerhedskommissionen Layout Design og grafisk

Læs mere

Overvægt - må man se i øjnene.

Overvægt - må man se i øjnene. Overvægt - må man se i øjnene. Masterspeciale i Sundhedsantropologi, Institut for Antropologi, Københavns Universitet Udarbejdet af:, studienummer 05-03-129026 Vejleder: Vibeke Steffen Undervisere: Mette

Læs mere

Børn og unges relationsdannelse på en lokal døgninstitution

Børn og unges relationsdannelse på en lokal døgninstitution Børn og unges relationsdannelse på en lokal døgninstitution Helle Schjellerup Nielsen Karen Zobbe 2003 TMC 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Undersøgelsens grundlag... 4 Indledning... 4 Undersøgelsens fokus...

Læs mere

Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar

Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 01-00. Udkast. December 01 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens

Læs mere

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Inddragelse af brugerne er væsentlig for at sikre og udvikle kvaliteten af de leverede ydelser. Der gennemføres traditionelle brugerundersøgelser, der

Læs mere

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Vejen ud En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Studie af LED - Afprøvning og demonstration af LED-belysningssystemer i større offentlige bygninger

Studie af LED - Afprøvning og demonstration af LED-belysningssystemer i større offentlige bygninger Studie af LED - Afprøvning og demonstration af LED-belysningssystemer i større offentlige bygninger Rapport af delstudie vedrørende visuel komfort December 2013 Anne Lee 2, Jesper Pihl-Thingvad 1, Lars

Læs mere

Forældres brug af tid og penge på deres børn. Jens Bonke

Forældres brug af tid og penge på deres børn. Jens Bonke Forældres brug af tid og penge på deres børn Jens Bonke Forældres brug af tid og penge på deres børn Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag 2009 GRAFISK TILRETTELÆGGELSE: Kim Lykke

Læs mere

HD Finansiering. Copenhagen Business School. Afgangsprojekt forår 2012. Alternativer til VaR

HD Finansiering. Copenhagen Business School. Afgangsprojekt forår 2012. Alternativer til VaR HD Finansiering Copenhagen Business School Afgangsprojekt forår 2012 Alternativer til VaR Afleveringsdato: 14. maj 2012 Vejleder: Udarbejdet af: Robert Neumann Mie Birck Jensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

EN DANSK FATTIGDOMSGRÆNSE

EN DANSK FATTIGDOMSGRÆNSE EN DANSK FATTIGDOMSGRÆNSE analyser og forslag til opgørelsesmetoder EKSPERTUDVALG OM FATTIGDOM Indledning Regeringen nedsatte i maj 212 ekspertudvalget om fattigdom, der har haft til opgave at belyse forskellige

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Konsekvenserne for løn og beskæftigelse

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Konsekvenserne for løn og beskæftigelse Arbejdspapir 16 Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Konsekvenserne for løn og beskæftigelse Nikolaj Malchow-Møller Jakob Roland Munch Jan Rose Skaksen Rockwool Fondens Forskningsenhed København 2007 Udenlandsk

Læs mere

FORHØJET TOBAKSAFGIFT

FORHØJET TOBAKSAFGIFT en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk FORHØJET TOBAKSAFGIFT PÅVIRKNING AF TOBAKS- FORBRUG, GRÆNSEHANDEL SAMT STATENS AFGIFTSPROVENU

Læs mere

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER 05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 05-2013 CYKLISTFORBUNDET

Læs mere

Mere end en stofmisbruger

Mere end en stofmisbruger Mere end en stofmisbruger - ekstern evaluering af et tilbud til stofbrugere med børn udarbejdet af Kathrine Louise Bro Ludvigsen Behandlingscenter for Stofbrugere Københavns Amt 2003 FORORD Dette forord

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler

Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler Christina Bæksted, Charlotte Meilstrup og Line Nielsen. Forskningsprogrammet for Børn og Unges Sundhed og Trivsel. Statens Institut for

Læs mere