MORKERT A IK LYSTEKNISKE OG VISUELLE FORHOLD PA VEJE UDEN FAST BELYSNING RAPPORT NR Problemformulering og projektforslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MORKERT A IK LYSTEKNISKE OG VISUELLE FORHOLD PA VEJE UDEN FAST BELYSNING RAPPORT NR. 3 1980. Problemformulering og projektforslag"

Transkript

1 LYSTEKNISK LABORATORIUM DANMARK VEJDIREKTORATET DANMARK VAG- OCH VATTENBYGGNADSSTYRELSEN FINLAND ELEKTRISITETSFORSYNINGENS FORSKNINGSINSTITUTT NORGE VEGDIREKTORATET NORGE STATENS VAG- OCH TRAFIKINSTITUT SVERIGE STATENS VAGVERK SVERIGE MORKERT A IK RAPPORT NR LYSTEKNISKE OG VISUELLE FORHOLD PA VEJE UDEN FAST BELYSNING Problemformulering og projektforslag o

2 FORHOLD PAVEJE MORKERTRAFIK RAPPORT NR LYSTEKNISK LABORATORIUM DANMARK VEJDIREKTORATET DANMARK VEGDIREKTORATET NORGE STATENS VAGVERK SVERIGE o LYSTEKNISKE OG VISUELLE UDEN FAST BELYSNING Problemformulering og projektforslag VAG- OCH VATTENBYGGNADSSTYRELSEN FINLAND STATENS VAG- OCH TRAFIKINSTITUT SVERIGE ELEKTRISITETSFORSYNINGENS FORSKNINGSINSTITUTT NORGE

3 . ~ Un Stougaard Jensen/København trykt på genbrugspapir

4 FORORD Udredningen er dermed søgt udformet, så den kan (EFI) - Norge synsbetingelser under mørketrafik. Denne udredning har til formål at gøre rede for I samarbejdet deltager: - Lysteknisk Laboratorium (LTL) - Danmark hvilke forhold, der indgår i de lystekniske og visuelle forhold ved mørkekørsel på veje uden fast på disse områder, samt, hvor denne viden er mangelfuld, at angive forslag til undersøgelser. - Vejdirektoratet (VD-DK) - Danmark - Vag- och Vattenbyggnadsstyrelsen (VVS) - Finland - Elektrisitetsforsyningens Forskningsinstitutt. belysning, at gøre rede for den eksisterende viden Arbejdet samordnes af en koordineringsgruppe, som Amundsen og Hans Ruud (TØI/VD-N), idet Transport- - Vegdirektoratet (VD-N) - Norge tjene som grundlaget for valg og koordinering af projekter på dette område inden for det nordiske forsknings- og udviklingssamarbejde vedrørende - Statens Vag- och Trafikinstitut (VTI) -Sverige - Statens Vagverk (VV) - Sverige for nærværende bestående af: - CivilingeniØr JØrgen Haugaard (VD-DK) - CivilingeniØr Kai SØrensen (LTL) - Overingeniør Pentti Hautala (VVS) - Lab.ingeniØr Hans-Henrik BjØrset (NTH/EFI) - Underdirektør Torkild Thurrnann-Moe (VD-N) Udarbejdelsen er forestået af en projektgruppe 1 med - Forskn. chef Kåre Rurnar (VTI) - Afd. direktør Karl-Olov Hedman (VV) deltagelse af Kai SØrensen (LTL), Erik Randrup Hansen (LTL), Hans-Henrik Bjørset (NTH/EFI), BjØrn Brekke (NTH/EFI), Gabriel Helmers (VTI) samt Finn

5 II Økonomisk Institutt (TØI) medvirkede som konsulenter for Vegdirektoratet - Norge. Arbejdet har endvidere været væsentligt påvirket og inspireret af Erik Frederiksen (LTL), som deltog i projektgruppen under den første del af arbejdet. Markku Salusjarvi (Statens Tekniska Forskningscentral, Vag- och Trafiklaboratoriet, Finland) har udarbejdet den finske oversættelse af resumeet. Yderligere har S. DØrum (VD-N) og B. Nygård (Rådet for Trafiksikkerhedsforskning - Danmark) bidraget med forslag og kornmentarer til rapporten. Koordineringsgruppen har gransket og godkendt rapportens indhold, og anbefaler at rapporten benyttes til videre planlægning og koordinering af forskning vedrørende lystekniske og visuelle forhold på veje uden fast belysning, inden for det nordiske samarbejde.

6 1. 2. INDHOLDSFORTEGNELSE Side RES U!1E INDLEDNING Oppsurnrnering ~~!:~~11~-~~E21~9_!:!1_2!:~~9~E~Si~~2!:~ ~~!~~EE~E~!:~E!2~2!2!:~E~~~~-Y!9~~ PARM1ETRE I DEN LYSTEKNISKE FUNKTION ULYKKESOVERS IKT Danmark ABSTRACT Norg~ YHTEENVETO Sverige Gjenstander på kjørebanen !!~l!S~E~-e~~Y!:!:~~~-2!:~~~~E9Si~~2!:~~9~E QY~E2!~!: Vejbelægningers refleksionsegenskaber ~~2~E!Y~!2~-~Y-~~-~~!!9-~Y-2!:~~~~ES9~ Konk l u s j aner Reflektanser Målevinklernes indflydelse.... Q~~!~!!:!~~~E.... ~!!.!!~~!:....

7 IV s ide Afhængighed af belægningens sammensætning Indflydelse af befugtning... ~... Konklusion Afmærkningen på kørebanen ~11!!~~!: Måleg~ometriens indflydelse Afmærkningsmaterialets og sliddets indflydelse Indflydelse af befugtning...!5~~~1~!~~.... Refleksanordninger.... QY~E~!~!: ~~!:EQE~~1~~!:~E~~~~-QEEI.!!~E~~!~S~E-E~ ~i~e~~~~~~ ~E~~!~~ ~!1!:... ~..... ~~~1~~~~E-E~_!:E~~!~~~!:~E-~S-~i~E~:!:~Y~E ~ Billyskastere.... ~E~Y-!:!1_1Y!~~E~~1!~s~-~~!:~E!~S

8 ~ Bilruder.... ~!.:æ~!!!:... o Rene, tørre ruder Rene, våde ruder..... Tilsmudsede ruder Snavs og dug på rudens inderside... ~~~!!~~!:!!!!!9:.... Side v 3. 8 Andra trafikanter Vågens orngivning Andre trafikanter.... Defekter i ruden Vagens linjeforing ~~~!:~~!!!9:-~Y-Y~9:~!!~-9:~~:æ~!:E!~~~-~!:: Sne og is Bakgrund Fårdtekniska grundvården ~~E~!!!9:_Y!~_EE~j~~!:~E!!!9: Svenska forhållanden Sarrunanfattning Utforrnning av varnings- och spårrlinjer 89 g!;;~~e~!!!!!9:-~y-~~9:e~!!~~~-~!~!:-~~~-hj~1e Kriterier for anvåndning av varnin~soch spårrlinjernarkering ~y_y~g:~~e~~e!!!9: ~E~~!~~~!:~!!~-~!~!:-~~~-~EE!~Y~!~~-~y g!:~~e~!!!!!9:-~y-y~9:~~-~~~-hi~!e-~y-y~9:: Sarrunanfattning och korrunentarer Y~9:~!!~_1!~i~~ E!!!9: 95 ~~!!!:~E~ ~!~~:!:~E~E

9 VI Side 3. 1 O Værforhold OS ~~!!~E~!:!: ±~~~ Synsforhold i tåke o. 4!!~ o e~eh~:!: ELEMENTER I DEN LYSTEKNISKE FUNKTION DrivsnØ Hvirvlende snø fra trafikk snø på kjørebanen o. s ~~~!!~E~S Synsfunksjonen o. 3 g~ g:!! o Y!!!~Y!!~_29:_:!:E~~!~!!~~~E~~:!: Synsforhold i regn ~2~~!!~E-~Y-!Y~!f~g~!i2!!~g Fallende snø Synbarheten hos hinder, som befinner E~E~~~~E~E-!2~Påy~~~~~--h5F~~~~-~~n: ~~h2y_29:_e~~!!!!!s!b!!!i~e-f2e_y!~~e~ ~g~~e!~~~!!~e Q~~~E!~~~!!~E-~Y-~!E~~:!:~E-Y~~-Y!!~~;b;b f~e!gg:_~!:!:~!! Visuel l føring !g!~~~!!!S sig på eller invid korbanan 125

10 VII Side 4 o 2 o 2 o1 Hinder och bakgrund o o o o. o o o o o o o o o o o o o 127 4_ o 2 o 2 o 2 Hinderstorlek o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 2 o 2 o 3 Hindrets ljushet o o o o o o o o o o. o o o o o o o 130 4o2o2o4 Adaptationsluminans oooooooooo : ooooooo 130 4o2.2o5 Blanding o 2 o 3 ~~~~!~9:-~Y-~Y~e~!:!!~!: o o. o o o o o o o o o o o o 133 4o2o3o1 Klassiska psykofysiska metoder o 2 o 3 o 2 Direkta skalmetoder o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 2 o 3. 3 Visibili ty level (VL) o o o o o o o o o o o o o o o o 134 4o2o3o4 Eastman Visibility Meter (EVM) o2o3o5 Visual task analyzer o o. o o o o o o o o o o o o o o 136 4o2o3o6 Siktstracka till hinder vid upptackt o 137 4o2o3o7 Reaktionstid o2o4 4o2.4o1 ~~Y~!:~~~~-~~~2~~E-~~9:~~~~~-!!!~~~!:~ ~Y~e~E!!~!:_!_~~E~~~2e~1Y~~!~g 140 Siktstracka som mått och sakerhetskri terium o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 14 O 4o2o4o2 Helljussiktstrackor uton fordensmate 140 4o2o4o3 Siktstrackor vid mate på helljus jamfort med halvljus o2o4o4 Siktstrackor vid mate på halvljus o2o4o5 Forsok att forlanga siktstrackorna vid mate o 00 o o o o o o o o 00 o o o o o o 00 o o o o o. o o o o o o 144 4o2o4o6 Forandringar hos strålkastarna o2o4o7 Forandringar hos fordanet o2o5 [~E~~~!~g~e~g~y o o o o o o o o o o o o o o o o o o o3 Bedamning av avstånd, rorelse och hastighet o o 00 o o o o o o o o o o o o o o o. o o o o o o 149 4o3o o3o2!~~E~!:!~~-e~~gE~~~

11 VIII E~E~~~~E~E-22~-!~Y~E~~E_E~-e~~ ~~!~g Side ~Y-~Y2~~~~L_feE~12~-2~~-~~~~!g~~~ 154 Vagens synbarhet Radiella objektroreiser Transversella objektroreiser Locomotion- egenrorelse Bedamning av fardriktning Slutsatser !.fØRKEULYKKER...., ~i~e~~~e~ Pararnetre i den lystekniske funktion (projekter A) Y~ie~1~g~!~g~f2_2g_y~j~~~~E~~!~g~E2 E~~1~~~!2~2~g~~2~~e~E-iEE2i~~~~E~~1 ~~~1~~~~~2E~~!~g~E-iEE2i~~~~E-~~l 172 ~!1E~~~E~-2E~!2~~-~g~~~~~e~E-iEE2i~~: ~~E-~il... ~.... o o o METODER FOR VURDERING AV TILTAK SOM MOTVIRKER 5. 1 Innledning Ulykkesundersøkelser KjØ~eatferd Kjøreopplevelse 166 INTRODUKTION TIL PROJEKTFORSLAG g_~~l.. ~ ~~!1~i~E!~g... ~ !~~E1~~2~E!~g ~~~ee~~2!~g

12 Side 6.2 Elementer i den lystekniske funktion Y~~~~~-Y!~~~!!~-!~~~!~g_1EE2i~~~-~1 2~h-~~.l ~!~~~E~-~y~~~Eh~~-1EE2i~~~-~~-2~h-~!.l ~~~~~!~g-~y-~y~~~~~l-e2e~!~~-2~h-h~~: ~!gh~~ Mer direkte undersøkelser av den lystekniske funksjon IX Bilag C: Projektforslag tilknytte.t kapitel 5. Metoder for vurdering af indgreb til modvirkning af mørkeulykker Bilag B: Projektforslag tilknyttet kapitel 4. Elementer i den lystekniske funktion 245 Bilag A: Projektforslag tilknyttet kapitel 3. Pararnetre i den lystekniske funktion 209 BILAG REFERENCER SUMl4ARY S~.fENFATNING 181

13

14 Titel: Lystekniske og visuelle forhold på veje uden fast belysning. Udgivere: Nordisk forskningssamarbejde vedrørende synsbetingelser i mørketrafik. Rapport nr. 3, (Rapporten kan bestilles hos Lystekni'sk Laboratorium, Bygning 325, Lundtoftevej 100, DK-2800 Lyngby). I rapporten skelnes mellem visuelle forhold, samt de lystekniske og andre forhold, som tilsammen bestemmer de visuelle forhold. Dette samspil betegnes som den lystekniske funktion, visuelle forhold omtales som elementer af den lystekniske funktion, mens lystekniske og andre forhold omtales som pararnetre i den lystekniske funktion. Der behandles følgende elementer, visuel føring, synlighed af forhindringer samt bedømmelse af afstand og bevægelse. Formålet med denne rapport er dels at angive stadet for den eksisterende viden på området og dels at tilvejebringe et grundlag for målrettede og koordinerede undersøgelser af forhold, som ikke er belyst i tilstrækkelig grad. Det er derfor bredt erkendt, at der nu er behov for en forøget forskningsindsats på dette område. Der er på nuværende tidspunkt en udtalt mangel på viden om lystekniske og visuelle forhold ved mørkekørsel på veje uden fast belysning. Samtidig er der et væsentligt behov for at supplere den eksisterende viden, med henblik på effektivitet af forholdsregler til forbedring af trafiksikkerheden og dermed på en rationel anvendelse af ressourcer til veje uden fast belysning, bl.a. til afmærkning og lyse v.ejbelægninger. RESU,t.lli

15 2 hlndringstyper, vejbelægningers refleksionsegenskaber o.s.v. Rapporten b_estår i en gennemgang af uheldsoversigter for ubelyste veje i de skandinaviske lande, en gennemgang af eksisterende v iden om de ovennævnte parametre og elementer og en omtale af effektmål af forholdsregler til forbedring af trafiksikkerheden. Endelig giver rapporten en ret omfattende serie projektforslag til undersøgelse af uafklarede forhold. Endvidere behandles en længere række parametre, for

16 3 ABSTRACT Title: Publisher: Optical and visual conditions on roads without fixed lighting. Nordie Research Co-operation for Night Traffic. Repart No. 3, (The repart can be obtained from the Danish Illuminating Engineering Laboratory, Building 325, Lundtoftevej 100, DK-2800 Lyngby). There is a pronounced lack of knowledge concerning relevant optical and visual conditions in night driving on roads without fixed lighting. Conse~uently, there is a substantial need to supplement existing knowledge of these conditions, especially regarding the efficiency of measures to improve traffic safety. This is necessary for the rational use of resources to roads without fixed lighting, among else to road markings and to light road surfaces. The pu~pose of this repart is partly to sumnarize the level of existing knowledge and based on that to outline purposeful and co-ordinated investigations into matters, which are not sufficiently studied. In the report, visual conditions are separated from optical plus other conditions, which together determine the visual conditions. The following elements of the visual conditions are discussed: visual guidance, visibility of obstacles and perception of distance and mavement relative to other road users. Purther is discussed a series of parameters of optical and other conditions e.g. types of obstacles, reflection properties of road surfaces etc. The repart gives a survey of accidents for unlit roads in the Scandinavian countries, an outline of existing knowledge of the above-mentioned parameters and.elements, and a discussion of various methods of moni-

17 4 toring the efficiency of measures to improve safety in night driving. Finally, the repart proposes and describes a fairly cornprehensive series of researchprojects in matters, where an unsatisfactory state of existing knowledge is pointed out.

18 YHTEENYETO Otsikko: Julkaisija: Optiset ja visuaaliset olosuhteet teiiici, joilla ei ol e kiintecia va laistusta Pohjoismainen tutkimusyhteistyo pimean ajan liikennettci koskevissa kysymyksissci. Raportti no. 3, (Raporttia voi tileta osoitteesta: Lysteknisk Laboratorium 1 Bygning Lundtoftevej DK LYNGBY) 5 ja visuaalisia olosuhteita ajettaessa pimeilla teilla, joilla ei ole l itsee huomattava torve taydentaa olemassaolevaa tietornyste nciihin olosuhteisiin sovellettujen liikenneturvallisuustoimenpiteiden tehosta. NCiin e i voida olla varmoja siita 1 ettci voimavarat koh- kiinteaa valaistusta. Toma puute on myos ilmaistu. Samalia val. distetaan oikein pyrittaessci ehkeiisemaan pimecin ajan onnettomuuksia valaisemattomilta teiiici esim. ajoratamaalauksin ja vaaleiden pcialtysteiden avulta. Talia hetkeiici valtitsee puute tiedoista, jotka koskevat optisia Tornan raportin tarkoituksena on osaksi osoittaa nykyisen tiedon NCiista syistci on laajalti havaittu 1 etta vallitsee torve liscitci tutkimuspanosta tcitici a Iueetla. taso tcitici alueelta sekci osaksi luoda pohjaa tarkoituksenmukaisille ja koordinoiduille tutkimuksille, jotka kohdistuvat riittcimcittomcisti valotettuihin kysymyksiin. Raportissa erotetaan toisistaan visuaal iset omin~isuudet sekci ne val otekniset ja muut tekijat 1 jotka yhdessa maciracivcit visuaal iset tiolla, visuaaliset olosuhteet ovat valoteknisen funktion elementtejci 1 kun taas valoteknisia ja muita olosuhteita pidetacin val o- olosuhteet. TCitCi vuorovaikutusta kuvataan valoteknisella funk

19 6 teknisen funktion parametreina. Seuraavia elementteja kasitellaan: optinen j ohdatus1 esteiden nakyvyys seka etaisyyde n ja liikkeen arviointi. Lisaksi kasitellaan suurta joukkoa pararnetreje 1 erilaisia esteita 1 pacilysteen heijastusominaisuuksia jne. Raportti koostuu katsauksista Skandinavian maiden valaisemattomien teiden onnettomuustilanteeseen1 olemassaolevan tiedon kartoituksesta1 joka koskee edella mainittuja parametreja ja elementteja seka liikenneturvallisuustoimenpiteiden vaikutu~sia koskevista paatelmista. Lopuksi rapcrtisse esitetaan.koko lailla leaja sarja projek~ _iehdotuksia tutkimuksiksi 1 joissa selvitettaisiin puuttee Il i ses ti tunnettuja se i kkoj a.

20 1. INDLEDNING Af Kai SØrensen, LTL. fuld, at angive forslag til undersøgelser. det følgende betegnes med vejens lystekniske funktion. angående: - trafiksikkerhed. - kapacitet af vejen - kort rejsetid - rimelig komfort forhold af uheldsoversigter, foreløbige.målinger af billygter m.v. 7 suel føring; synlighed af forhindringer samt mulighed for bedømmelse af afstand og bevægelse. Disse Nærværende rapport har til formål at gøre rede for dens. omgivelser, vejret m.v. i et samspil, som i hvilke lystekniske og v ~suelle forhold, der har betydning ved' rnørkekørsel på veje uden fast belysning, at gøre rede for den eksisterende viden på disse områder, samt; hvor denne viden er rnangel af en række. lystekniske og andre forhold hos vejen, forhold anses på den anden side at være et resultat De vigtigste visuelle forhold anses for a~ være vi De krav, som kan stilles til den lystekniske funktion, fremgår af de primære krav til vejsysternet Med hensyn til rapportens indhold har der været - økonomi; som er afbalanceret med de ovenstående bl.a. bestået i litteraturindsamling, opstilling lagt følgende synspunkter til grund. For det første, at egentlige undersøgelser kun udføres i begrænset omfang. Sådanne undersøgelser har Endvidere, at emnerne ikke på forhånd er søgt be-

21 8 grænset til sådanne forho~d, metoder til en løsning. hvor der kan angives Yderligere, at rapporten af hensyn til dens omfang og klarhed ikke ~ndeholder egentlige litteratur~ oversigter, idet kun sådanne undersøgelser, som er relevahte og som i tilstrækkeligt omfang illustrerer de forskellige forhold, er omtalt. Endelig, at forslagene til. undersøgelser formuleres som ret indgående projektbeskrivelser, der yderligere er søgt afgrænset og koordineret i forhold til hinanden. Et videre formål med rapporten har derfor været at gøre samlet status over den nuværende vi'den o ver den lystekniske funktion på -ubelyste veje, samt at muliggøre en høj grad af koord~nering og målrettethed ved undersøgelser -over uafklarede forhold. Den eksisterende viden og resultaterne af de foreslåede undersøgelser skulle tilsammen være et godt grundlag for udarbejdelse af norme+ og regler for _den lystekniske fupktion på ubelyste veje. Me~ henblik på at vurdere betydningen af den lystekniske funktion og dennes elementer er.der i kapitel 2 opstillet og kommenteret uheldsoversigter tor Danmark, Norge og Sverige. Dette kapitel understreger den velkendte, forhøjede ulykkesrisiko ved kørsel i mørke, og viser bl.a., at risikoen vokser yderliger~, når der er dårlige vejrforhold. I kapitel 3 gennemgås forskellige parametre, som har betydning for den lystekniske funktion, d.v.s. lystekniske virkemidler, ydre forhold m.v. FØlgende parametre omtales i hvert sit afsnit: gen-

22 .funktionen. Forholdsregler til forbedring af den lystekniske omgivelser og vejrforhold). 9 Elementerne i den lystekniske funktion omtales i stande på kørebanen, vejbelægningers refleksionsegenskaber, afmærkningen på kørebanen, refleksanordninger, billygter, bilruder, vejtrace, vejens tion kunne beskrives, måles og kontrolleres. Endvidere bør der foreligge et rimeligt kendskab til omgivelser, andre trafikanter, vejrforhold og syns kunne benytte resultaterne som grundlag for regler på området, bør parametrene i den lystekniske funk Af hensyn til fortolkning af forsøg på at forbedre vejens primære funktion, og af herisyn til at kapitel 4, hvor der er opstillet definitioner, funktion vil bestå i ændringer i en eller flere parametre (vej~elægning, afmærkning, refleksanordning o.s.v.) eller i afbødning af andre parametres res. Der findes afsnit for visuel føring, synlighed af forhindringer på eller langs kørebanen, virkning eller uheldige egenskaber (f.eks. vejens parametrenes variationsområder. samt bedømmelse af afstand og bevægelse. elementernes afhængighed af parametrene diskute indvirkningen på den primære funktion omtales, og Forholdsregler til forbedring af den lystekniske se vejbelægninger tjener således til at gøre selve vejen synlig og letter formentligt bedømmelse funktion vil som regel sigte mod et eller flere Med henblik på en nøjere for~tåelse af forholdene af afstande og bevægelse hos trafikanterne og evt. også den visuelle føring. ved mørkekørsel på ubelyste veje bør der opnås nø- elementer i den lystekniske funktion. Brug af ly

23 10 jere kendskab til elementerne i den lystekniske kritiske, og hvorledes elementerne påvirkes af parametrene. Desuden bør elementerne kunne beskrives og evt. måles. Selve elementerne, f.eks. synlighed af genstande af en forholdsregel. d.v.s. uheldsundersøgelser, undersøgelse af køreadfærd samt af køreoplevelse. "halvdirekte" mål for virkningen, f.eks. registrering af forskellige former for køreadfærd. regel og virkning. Denne sammenhæng er søgt illustreret i fig hold til andre emner, men snarere de enkelte institutters tidligere og påtænkte engagementer i emnerne. ringer i antallet af mørkeuheld og evt. deres sværhedsgrad. Da sådanne direkte mål ikke altid kan kan naturligvis kun måles direkte ud fra deres I kapitel 5 omtales forskellige effektmål af forholdsregler til forbedring af trafiksikkerheden~ funktion. D.v.s. hvorledes elementerne påvirker vejens primære funktion, hvilke elementer der er Effektiviteten af aktiviteter eller forholdsregler på kørebanen, er naturligvis også værdifulde, indirekte eller halvdirekte, mål for effektiviteten benyttes, benyttes også, som omtalt i kapi~el S, sikkerheden kan s.åledes kun måles direkte ved ænd virkning overfor den primære funktion af vejsystemet. Virkningen af forsøg på f~rbedring af trafik Til kapitlerne 3, 4 og 5 bemærkes i øvrigt, at når Emnerne i kapitlerne 3, 4 og 5 udspænder således det ikke nødvendigvis disse emners vigtighed i for f.eks. afsnit 3.2 og 3.3 om hhv. vejbelægninger og den ret komplicerede sammenhæng mellem forholds afmærkningen på kørebanen er ret fyldige, afspejler

24 konklusioner. Sammenfatningen findes endvidere på engelsk i kapitel 8. Projektbeskrivelserne, som findes i bilag i rapporten, er opdelt i 3 hovedgrupper, A; B og C, svarende til emnerne for kapitlerne 3, 4 og 5 henholdsvis. 11 Projektforslagene introduceres i kapitel 6, og endelig i kapitel 7 sammenfattes rapportens hoved

25 !'V Parametre i den lystekniske funktion (lystekniske og ydre forhold) Vejbelægningers refleksionsegenskaber Afmærkningen på kørebanen Elementer i den lystekniske funktion (visuelle forhold) Visuel føring Synlighed af genstande Bedømmelse af afstand og bevægelse Effektmål af forholdsregler Uheldsundersøgelser KØreadfærd KØreoplevelse Vejrforhold Synsfunktionen Parameters (optical and ether conditions) Reflection properties of road surface s Road markings Elements (visual conditions) Visual. guidance Visibility of objects Perception of distance and mavement Methods of monitering the efficiency of measures Accidents Driver behaviour Driver opinion Weather conditions Vision Figur 1.1 Parametrene i den lystekniske funktion bestemmer elementerne i den lystekniske funktion, og den følgende virkning på vejens primære funktion bestemmes ved effektmål af forholdsregl~r. The parameters determine the elements, and the consiquent influence on the primary function of the road is monitored ny various methods.

26 2. ULYKKESOVERSIKT Av Finn Harald Arnundsen, TØI/VD-N i forhold til trafikkarbeidet skjer flere og alvorligere trafikkulykker i mørke enn tilfellet er i dagslys. En undersøkelse utført av Road Research Labaratory (OECD 1971) viser risikoen ved kjøring i mørke relatert til risikoen ved kjøring i dagslys. Risiko Ris k Dags- MØrke lys Darkness Da y- light God veg- Middels Dårlig Ingen belysning vegbelysn vegbelysn vegbelysn Good-road- Medium Po o r No Tabel! 2.1: Risikotall for kjøring i mørke different light conditions ten for at en ulykke skal resultere i ett eller flere dødsfall dobbelt så stor i mørke som i dagslys. og 3,7% i Spania. 13 Det er påvist gjennom en rekke undersøkelser at det Table 2.1: Table showing the risk of driving during Tabellen viser at risikoen for en personskadeulykke er dobbelt så stor i mørke, sett i forhold til risikoen for ulykke i dagslys. Statistikk fra Sverige viser videre at risikoen for trafikkulykker med dødelig utgang er ca 70% større UndersØkelser fra utlandet viser at trafikkulykker også ulykker med alvorlig personskade. I Norge er sannsynlighe i mørke enn i dagslys og at risikoen er ca 35% større for er overrepresentert -i tåke. I OECD 1976, 1 oppgis prosentandelen ulykker i tåke å være 3% i nsa, 1!% i Finland 1,0 1,3 1,6 1,8 2,0 lighting_ road light road light road li_ght

27 14 Videre er det utført en rekke undersøkelser for å påvise hvilken ef~ekt forskjellige tiltak ha~ når det gjelder å redusere trafikkulykkestallet i mørke. Tiltak som vegoppmerking og kantstolper har eksempelvis god effekt. Et omfattende. arbeid er utførtav Statens vagverk (Intern rapport nr 15) for å finne effekten av vegkantreflektorer -på snøstolper (brøytestikk). Det ble påvist at disse har en positiv effekt på trafikks~kkerheten både i mørke og dagslys. En rekke interessante undersøkelser er oppsummert i OECD 1970 og Vegdirektoratet, , samt Amundsen og Ruud, For å kunne sammenligne ulykkesforholdene i mørke i Danmark, Norge og Sverige, er det gjennomført en enkel ulykkesundersøkelse basert på data fra den offisielle statistikk. Formålet med denne oversikten er å vise om kjøring på ubelyst veg medfører særlig ulykkesrisiko under forskj~llige vær- og føreforhold. For hvert av de tre landene er personskade-ulykker på ubelyste veger utenfor tettbygd område i 1977 (i Norge dekker tabellen også 1978) tatt ut av det offentlige ulykkesregister. Det har imidlertid vært vanskelig å lage en felles tabell, siden inndelingen i ulykkestyper va~ rierer noe fra land til land. Landene er derfor behandlet hver for seg med en felles oppsummering. Uoppgitte ulykker og sykk~lulykker er holdt utenfor analysen. Andelen av det totale trafikkarbeid som utføres i mørke gjelder statlige veger. Som grense for mørke regnes her solnedgang. 2.1 Danmark Forholdet mellom ulykker i mørke og dagslys er. i gjennomsnitt 0,59 (M/D). Det tilsvarende forhold mel-

28 15 lom trafikkarbeid *)i mørke og dagslys er 0,41. Dette viser at mørkeulykkene er overrepresentert i forhold til trafikken i mørke. Forholdet mellom ulykker i mørke og dagslys er videre 0,96 ved våt og glatt vegbane. De 1627 mørkeulykkene fordeler seg.på 49% i tørt føre, 38% i vått føre og 13% i glatt føre (is, snø, sludd). Det kan synes som om forholdsvis mange ulykker skjer på glatt og vått føre. Når det gjeld er ulykker i tåke, er spesielt kombinasjonen med vått føre farlig. I alt skjer lp% av mørkeulykkene i tåke. Fra tabellen på neste side fremgår det at forholdet mellom mørke- og dags-ulykker er større ved påkjørsel på vegstrekning enn i vegkryss. Dette kan skyldes at ube'lyste vegkryss oftest har liten -trafikk. Ved påkjørsel av fotgjengere er forholdet mellom mørke- og dagsulykker også stort. Ved påkjørsel av parkerte biler og dyr/faste hindringer, er mørke-ulykkesforholdet l, 38. Dette gjelder spesielt dyr øg faste hindringer. Typisk for disse grupper er at de er dårlig synlige i mørke. Når det gjelder singelulykker, skjer disse også ofte i mørke og hyppigst på våte veger. En medvirkende årsak til dette kan være dårlig visuel! føring, slik at førerne velger en for h~y fart etter forholdene. Utover selve mørke-dagslys-forholdet er også de absolutte tall av stor interesse. Det vises her klart fra tabellen at singelulykker er det største ulykkesproblemet i mørke. *) Trafikkarbeidet er her anslått på offentlige veger utenfor byområder, basert på foreliggende trafikktellinger.

29 l -' ~ 1-:3 PJ O'" CD 1-' rt 1-:3 < l-' c l-' l-' r-v r-v ::P<: PJ ru 1-' l-' to O'" l-flq '< o Cl) l-' l Cl) :;.r Cl).. Cl) :;.r ::::1 0 ~ CD a l-' m c.cl l-' m PJ 1-' ::r' '< o lic.cl o t-n:;.r<: :;.r::t~ -s.:;.rcd rtl-' li(l)li.. ::1 CDtntn c.q Hl rt 1-' ~ o'< :;.r CD rt li to rt PJ ::r' ::r' CD rtcd Olitil ::r' l-' o ro rt o..t-na li o o rt 1-' li < PJ PJ ' ::::11-' OCDtn 0.. PJ l-' CD PJ ::1rtli li. o a 00 Plt-00.. PJ 1-' li PJo Cl) :;.r CD ~ Hl 0::::1 1-'0 o rt 1-' li ::::1 tn :;.r tn 0.. CD :;.r 1-' O'" w. rt'< 1-'CD 1-' '< l-' o tn l ::::1 l tn Ulykkestyper Type of accidents Ulykker utenom vegkryss Accidents, intersections excluded Ulykker i kryss Accident& at intersections Fotgjengerulykker Pedestrian accidents PåkjØrsel av bil, dyr, fast hindring m m Accidents including animals, obstacles etc Singelulykker Single accidents Sum Total Vær- og føreforhold Lys- Weather and road conditions hold TØrt V&tt Is, snø, sludd Dry road we t road Slippery road Light- Klart Tå k e Klart N edb Tåke Klart N edb Tå k e ing Clear Fog_ Clear Rain Fog Clear Rain Fog D x) , ~ ~ ~ M x) D r ~----- ~----- M l D 107 l l 4 l ~----- ~-----r M ~-- D 52 o 7 7 l 2 3 o ~----- ~ M lo 7 l 5 3 D r ~----- ~--: M D ~ ~-----!'"_..:, M li/d 0,42 1,47 0,94 0,83 1,91 0,93 0,81 0,90 x) D Dagslys (Daylight) M = MØrke (Darkness) Total : ,59 M/D for- Totalt Darkness/ Da y- light 0,52 0,24 0,68 1,38 0,99.0, 59

30 Norge Forholdet mellom ulykker i mørke og i dagslys er 0,45. Det tilsvarende forhol~mellom trafikkarbeid i mørke og dagslys er 0,30. Trafikkarbeidet er beregnet på grunnlag av trafikktellinger. Dette viser at ulykker skjer hyppigere i mørke enn i dagslys. Forholdet mellom ulykker i mørke og i dagslys er over 0,7 på våt eller glatt vegbane. De 3559 mørkeulykkene fordeler seg på 38% i tørt føre, 21% i vått føre og 11% på glatt veg. Når det gjelder ulykker som skjer i tåke, utgjør de 1,0% av ulykkene i dagslys og 5,0% av ulykkene i mørke. Denne fordelingen synes å representere føreforholdene i Norge rimelig godt. Den ulykkesgruppe som skjer oftest i mørke er singelulykker og påkjøring av fast gjenstand. Dette kan ha sammenhang med dårlig visuel! føring og at gjenstander på kjørebanen ikke sees tidsnok. Ulykker mellom to kjøretøyer og påkjørsel av fotgjenger skjer forholdsvis sjelden i mørke. For Norges vedkommende er også singelulykker det klart største ulykkesproblemet i mørke sett i absolutte tall. 2.3 Sverige Forholdet mellom ulykker i mørke og i dagslys (H/D) er 0,43. Det tilsvarende forhold mellom trafikkarbeid i mørke og dagslys er 0,33. Dette viser at ulykker skjer noe hyppigere i mørke enn i dagslys. Forholdet mellom ulykker i mørke og i dagslys er 0,60 ved våt eller glatt vegbane.

Jeg vil gerne indledningsvist nævne, at jeg grundlæggende finder, at liberaliseringen af bilsynsmarkedet har været en succes.

Jeg vil gerne indledningsvist nævne, at jeg grundlæggende finder, at liberaliseringen af bilsynsmarkedet har været en succes. Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K Dato 28. august 2009 Dok.id 841265 J. nr. 413-8 Deres ref. 09-000410-5 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 33 92 33 55

Læs mere

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Danmarks TransportForskning/Ermelundsvej Ermelundsvej 101, 2820 Gentofte, Danmark Baggrund Pr. 1. marts 1998 blev promillegrænsen

Læs mere

Hvor mange er sikret parkeringsplads ved arbejdet i vore store byer?

Hvor mange er sikret parkeringsplads ved arbejdet i vore store byer? NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk noahtrafik@noah.d København den 13. marts 2012 Til Folketingets Transportudvalg og Skatte- og afgiftsudvalg Danske bilister sparer årlig

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340)

Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340) Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340) af Ivan Tafteberg Jakobsen Jakobsstaven er opfundet af den jødiske lærde Levi ben Gerson, også kendt under navnet Gersonides eller Leo de Balneolis, der

Læs mere

NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Helsinki den 24./25.

NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Helsinki den 24./25. NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Helsinki den 24./25. november 2008 Til stede: Peter Aalto (forsinket), Osmo Anttila (mødets

Læs mere

UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING

UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING HANS BENDTSEN, SENIORFORSKER, KOORDINATOR STØJ, VEJDIREKTORATET ERIK OLESEN, VEJDIREKTORATET HENRIK FRED LARSEN, VEJDIREKTORATET GILLES PIGASSE,

Læs mere

Resultat af Dækrazzia 2014

Resultat af Dækrazzia 2014 Resultat af Dækrazzia 2014 Rådet for Større Dæksikkerhed FDM Teknologisk Institut Fabrikantforeningen for Regummierede Dæk Rigspolitiet Dækimportørforeningen Dæk Specialisternes Landsforening Side 2 af

Læs mere

Samhandling og Tverrfaglig kommunikasjon

Samhandling og Tverrfaglig kommunikasjon Samhandling og Tverrfaglig kommunikasjon Opplegg om erfaringer fra Danmark Dere må oversætte.. 1 Dorte s bakgrunn Har arbejdet i 10 år inden for det kommunale område, med bl.a. Kommunesammenlægning, børn,

Læs mere

Brug af høj tavlevogn

Brug af høj tavlevogn Brug af høj tavlevogn Evaluering af hastighed og synlighed Foreløbig udgave Poul Greibe 2. juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Sammenfatning og konklusion... 3 2 Introduktion...

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter Havarikommissionen for Vejtrafikulykker 10 gode råd til motorvejstrafikanter H A V A R I K O M M I S S I O N E N Havarikommissionen for Vejtrafikulykker blev nedsat af Trafikministeren i 2001. Formålet

Læs mere

NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Reykjavik den 5./6.

NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Reykjavik den 5./6. NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Reykjavik den 5./6. maj 2008 Til stede: Peter Aalto, Osmo Anttila, Terje Giæver, Gabriel

Læs mere

HÅNDBOG I TRAFIKSIKKERHEDSINSPEKTION HÅNDBOG I TRAFIKSIKKERHEDSINSPEKTION MAJ 2014

HÅNDBOG I TRAFIKSIKKERHEDSINSPEKTION HÅNDBOG I TRAFIKSIKKERHEDSINSPEKTION MAJ 2014 HÅNDBOG I TRAFIKSIKKERHEDSINSPEKTION HVAD ER TRAFIKSIKKERHEDSINSPEKTION (TSI)? Systematisk gennemgang af eksisterende veje. Afdække forhold, som er til fare for trafikanterne Forslag til hvordan trafiksikkerheden

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Bilag 4.A s MASH. Indhold

Bilag 4.A s MASH. Indhold Bilag 4.A s MASH Indhold 1.1 Indledning 1 1.1.1 Formål med undersøgelsen 1 1.1.2 Beskrivelse af smash metoden 1 1.2 s MASH målinger (omfang, placering og resultater) 1.2.1 Undersøgelsens forløb 5 5 1.2.2

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG 3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG STATUS 3.4.1 FORVALTNING I GRØNLAND. MELLEM NATIONALSTAT OG KOMMUNE. ANNE SKORKJÆR BINDERKRANTZ Et ofte overset aspekt i nordisk forvaltningsforskning drejer

Læs mere

Faktorer. Et værktøj til at strukturere årsag/virkningsforhold ved udredning af trafikulykker. Henrik Værø civ.ing., ph.d. NVF Juni 2015 Silkeborg 1

Faktorer. Et værktøj til at strukturere årsag/virkningsforhold ved udredning af trafikulykker. Henrik Værø civ.ing., ph.d. NVF Juni 2015 Silkeborg 1 Faktorer Et værktøj til at strukturere årsag/virkningsforhold ved udredning af trafikulykker Henrik Værø civ.ing., ph.d. NVF Juni 2015 Silkeborg 1 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) har på 15

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

Solafskærmningers egenskaber Af Jacob Birck Laustsen, BYG-DTU og Kjeld Johnsen, SBi.

Solafskærmningers egenskaber Af Jacob Birck Laustsen, BYG-DTU og Kjeld Johnsen, SBi. Solafskærmningers egenskaber Af Jacob Birck Laustsen, BYG-DTU og Kjeld Johnsen, SBi. Indførelsen af skærpede krav til energirammen i det nye bygningsreglement BR07og den stadig større udbredelse af store

Læs mere

TRAFIKFORSKNING. de gamle køre bil

TRAFIKFORSKNING. de gamle køre bil TRAFIKFORSKNING an de gamle køre bil SIDE 8 PSYKOLOG NYT NR. 2 2011 Ældre bag rattet bliver ofte betragtet som farlige i trafikken, selv om de generelt er den sikreste gruppe af bilister. Det fastslår

Læs mere

Bestilling av uniformer: Slik går du frem:

Bestilling av uniformer: Slik går du frem: Bestilling av uniformer: Slik går du frem: Jeg gjør den delen av jobben som går mot Norges Røde Kors. Jeg bistår ikke med å finne rett størrelse. Jeg vedlikeholder en liste som viser hvem som har hvilke

Læs mere

Justitsministeriet Civil og politiafdelingen Slotsholmsgade 10 1216 København K. Att. Stinne Andersen 26.07.2012

Justitsministeriet Civil og politiafdelingen Slotsholmsgade 10 1216 København K. Att. Stinne Andersen 26.07.2012 Justitsministeriet Civil og politiafdelingen Slotsholmsgade 10 1216 København K. Att. Stinne Andersen 26.07.2012 Høringssvar vedr. sagsnr. 2011-802-0004 Kære Stinne Andersen Hermed Motorcykel-Forhandler

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

1. Tegningen er en kontrakt skrevet i symbolsprog

1. Tegningen er en kontrakt skrevet i symbolsprog 1 1. Tegningen er en kontrakt skrevet i symbolsprog En teknisk tegning er en (teknisk/juridisk) kontrakt. Tegningens geometriske krav til bl.a. overfladerne på emnet skal opfyldes af producenten. Kravet

Læs mere

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Vej- og trafikområdet, hne@vd.dk Civilingeniør Carsten Bredahl Nielsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

Skitsering og arkitektonisk planlægning med dagslys

Skitsering og arkitektonisk planlægning med dagslys Skitsering og arkitektonisk planlægning med dagslys september 2006 arkitekt maa Nanet Mathiasen Kunstakademiets Arkitektskole Institut for Teknologi Belysning Dagslysets parametre sollys himmellys reflekslys

Læs mere

Hvad er dagslys? Visuel komfort Energi og dagslys Analyse af behov Dagslysteknikker Dagslys i bolig og erhverv. Dagslys. Nokia Hvidt & Mølgaard

Hvad er dagslys? Visuel komfort Energi og dagslys Analyse af behov Dagslysteknikker Dagslys i bolig og erhverv. Dagslys. Nokia Hvidt & Mølgaard Hvad er dagslys? Visuel komfort Energi og dagslys Analyse af behov Dagslysteknikker Dagslys i bolig og erhverv Dagslys Nokia Hvidt & Mølgaard Dagslysseminar Esbensen Rådgivende Ingeniører Lyslaboratorium

Læs mere

Handlingsplan for støy. Utvidelse av Trondheim Havn Orkanger Versjon 1 Dansk

Handlingsplan for støy. Utvidelse av Trondheim Havn Orkanger Versjon 1 Dansk Handlingsplan for støy Utvidelse av Trondheim Havn Orkanger Versjon 1 Dansk Notat Trondheim Havn UDVIDELSE AF TRONDHEIM HAVN ORKANGER Handlingsplan vedrørende støjforhold 8. oktober 2014 Projekt nr. 217657-01

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Hvor nordiske er de nordiske lande i deres praktiske narkotikapolitik?

Hvor nordiske er de nordiske lande i deres praktiske narkotikapolitik? Lau Laursen KOLUMN Hvor nordiske er de nordiske lande i deres praktiske narkotikapolitik? Det viser sig ret hurtigt, når man analyserer og komparerer de nordiske landes narkotikapolitik, at Danmark skiller

Læs mere

Kompakte toplanskryds Geometri, ulykkesrisiko og vejvisning

Kompakte toplanskryds Geometri, ulykkesrisiko og vejvisning Kompakte toplanskryds Geometri, ulykkesrisiko og vejvisning Civ. ing. Puk Kristine Andersson, Trafitec. puk@trafitec.dk Civ. ing. Poul Greibe, Trafitec. pgr@trafitec.dk I relation til revidering af Vejregler

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning Grundejerforeningen Nørvang Vurdering af Stillevejsforanstaltninger COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Typer og placeringer

Læs mere

FRIVILLIG ORGANISERING I NORDEN

FRIVILLIG ORGANISERING I NORDEN Kurt Klaudi Klausen og Per Selle (red.) FRIVILLIG ORGANISERING I NORDEN TANO og Jurist- og Økonomiforbundets Forlag Indhold Forord 11 Kapittel 1 Frivillig organisering i Norden 13 Kurt Klaudi Klausen og

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Antal timer Varmebehov [kw] Udført for Energistyrelsen af Pia Rasmussen, Teknologisk Institut 31.december 2011 Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Følgende dokument giver en generel introduktion

Læs mere

Serviceniveau for fodgængere og cyklister

Serviceniveau for fodgængere og cyklister VEJFORUM Serviceniveau for fodgængere og cyklister Trafikanters oplevelser i trafikken er en særdeles væsentlig parameter i trafikpolitik, både lokalt, regionalt og nationalt. I faglige kredse benævnes

Læs mere

Vin og Spiritus Organisationen i Danmark

Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Børsen 1217 København K Telefon 33 74 65 59 Fax 33 74 60 80 vsod@vsod.dk www.vsod.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K November

Læs mere

Trafikmodellering* Claus Michelsen & Jan Alexis Nielsen. Syddansk Universitet

Trafikmodellering* Claus Michelsen & Jan Alexis Nielsen. Syddansk Universitet * Trafikmodellering* Claus Michelsen & Jan Alexis Nielsen Syddansk Universitet * Inspireret af Swetz, F. & Hartzler, J. S. (eds) 1991, Yellow Traffic Lights, in Mathematical Modeling in the Secondary School

Læs mere

Reklamer og trafikfare. Gode råd til din trafikale vurdering af reklameskilte på baggrund af norsk vejledning

Reklamer og trafikfare. Gode råd til din trafikale vurdering af reklameskilte på baggrund af norsk vejledning Reklamer og trafikfare Gode råd til din trafikale vurdering af reklameskilte på baggrund af norsk vejledning Reklamer og trafikfare Dette hæfte henvender sig til kommuner og politi og indeholder gode råd

Læs mere

Best sammen om kompetanse og rekruttering

Best sammen om kompetanse og rekruttering Best sammen om kompetanse og rekruttering Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, ressursgruppa Nettverksamling, Kompetanse Nord 14.-15. november Kommunen som framtidig arbeidsplass Sentral betydning

Læs mere

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse ulbe@si-folkesundhed.dk Alkohol-kemi Kalorisk værdi

Læs mere

Tilbudspriser ved bestilling

Tilbudspriser ved bestilling Tilbudspriser ved bestilling i nettbutikk! PLastkasser for alle behov Øk effektiviteten med smarte løsninger www.b2b.lis.no Eurokasser Plastkasser tilpasset europaller i størrelse, slik at de utnytter

Læs mere

24. maj 2015. Kære censor i skriftlig fysik

24. maj 2015. Kære censor i skriftlig fysik 24. maj 2015 Kære censor i skriftlig fysik I år afvikles den første skriftlig prøve i fysik den 26. maj, mens den anden prøve først er placeret den 2. juni. Som censor vil du normalt kun få besvarelser

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

#1 6. december 2012 Side 1 bil.di.dk

#1 6. december 2012 Side 1 bil.di.dk Reservedelssalget TEMA I FOKUS #1 6. december Side 1 bil.di.dk I har flere led i værdikæden været under pres, herunder også salget af reservedele. Årsagerne hertil er flere. I denne første udgave af Bilbranchens

Læs mere

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen Baggrund Formålet med introduktionen Disse krav skal altid overholdes og husk at påstande og udsagn skal kunne dokumenteres Særlige krav til de miljømæssige

Læs mere

Epidemiologi og Biostatistik

Epidemiologi og Biostatistik Kapitel 1, Kliniske målinger Epidemiologi og Biostatistik Introduktion til skilder (varianskomponenter) måleusikkerhed sammenligning af målemetoder Mogens Erlandsen, Institut for Biostatistik Uge, torsdag

Læs mere

Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK

Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK 2.udgave Januar 2011 Akkreditering af laboratorier DANAK påbegyndte akkreditering af laboratorier tilbage i 1973 som det daværende Statens Tekniske

Læs mere

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Medlemsorganisation med 600 medlemmer - producenter, ingeniører, arkitekter, designere m.fl. Ungt LYS siden 1999 www.ungtlys.dk Den hurtige genvej til viden om

Læs mere

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: Transportudvalget 2011-12 L 39 Bilag 1 Offentligt Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Høringsnotat Vedrørende forslag til lov om

Læs mere

Afsnittet her handler om, hvordan man finder ud af, om man har råd til at købe det nødvendige måleudstyr eller ej.

Afsnittet her handler om, hvordan man finder ud af, om man har råd til at købe det nødvendige måleudstyr eller ej. FIberMÅlerUDStYr Fibermåleudstyr Afsnittet her handler om, hvordan man finder ud af, om man har råd til at købe det nødvendige måleudstyr eller ej. Det er væsentligt af man fra starten af sine indkøb vurderer,

Læs mere

Alle uheld 64 48-25% Tilskadekomne 1,32 1,00

Alle uheld 64 48-25% Tilskadekomne 1,32 1,00 Else Jørgensen, Vejdirektoratet, TSM N.O.Jørgensen, Danmarks Tekniske Universitet, IVTB Sikkerhed i nyere danske rundkørsler. Siden midten af 1980'erne har der i mange europæiske lande - herunder i Danmark

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Evaluering af minirundkørsler i Odense

Evaluering af minirundkørsler i Odense Før-og-efter uheldsstudie af fem 3-benede vigepligtskryds, der blev ombygget til minirundkørsler Søren Underlien Jensen Juni 2007 Forskerparken Scion-DTU Diplomvej, Bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Af civilingeniør Søren Underlien Jensen Trafitec, suj@trafitec.dk Trafikanters oplevelser i trafikken er en vigtig parameter. I faglige kredse benævnes denne

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 292/2012 Tryg Forsikring A/S (advokat Frank Bøggild) mod Repono Holding AB og Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (advokat Lisbet Andersen for

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning Disposition Udførelse af jordankre: DS/EN 1537:2013 (indført 29/7 2013... ikke længere ny) Scope Bond type and compression type anchors Formål med

Læs mere

# $ % & ' % # ) * * + # ' # '

# $ % & ' % # ) * * + # ' # ' ! " " # $ % & ' ( &) % # ) + # ' # ', -. (. /! 0'$$ " 1 ) 1 2 & () 2 & 2 3 ) ) # & 2 3 ), ) 2 2 2 3 # 2 4 & 2 2 2 & 2 & 5 & & &) ) & & ) & ) 6&2 & ) & 2 ) ( & ) 2 3 2, ) & ) 2 & & Opgavens opbygning, afgrænsning

Læs mere

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 78 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Brannmur 100x130. Monteringsanvisning User manual. Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11

Brannmur 100x130. Monteringsanvisning User manual. Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11 Brannmur 100x130 NO GB DK Monteringsanvisning User manual Monteringsanvisning Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11 Nordpeis Brannmur 100x130 Nordpeis brannmursplate limes

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

Cyklens potentiale i bytrafik

Cyklens potentiale i bytrafik Civ.ing. Karen Marie Lei Krogsgaard,Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Civ. ing. Puk Kristine Nilsson, Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen. Cyklens potentiale i bytrafik

Læs mere

Modul opbygget usikkerhedsberegning for afprøvning af VA-komponenter. Nordtest, projektnr.: 1614-02 Teknologisk Institut, projektnr.

Modul opbygget usikkerhedsberegning for afprøvning af VA-komponenter. Nordtest, projektnr.: 1614-02 Teknologisk Institut, projektnr. Modul opbygget usikkerhedsberegning for afprøvning af VA-komponenter Nordtest, projektnr.: 1614-02 Teknologisk Institut, projektnr.: 1043072 MAJ 2004 Modul opbygget usikkerhedsberegning for afprøvning

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0206 Klageren: XX på vegne YY 0590 Oslo, Norge. Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører:

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. Reklamejura RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 28. januar 2009 Sagsnr: 2008-0233 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter 1 M1 Isaac Newton 1. Kræfter Vi vil starte med at se på kræfter. Vi ved fra vores hverdag, at der i mange daglige situationer optræder kræfter. Skal man fx. cykle op ad en bakke, bliver man nødt til at

Læs mere

RAPPORT. Krav til vvs-måleudstyr. Projektrapport April 2012

RAPPORT. Krav til vvs-måleudstyr. Projektrapport April 2012 Krav til vvs-måleudstyr Projektrapport April 2012 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc.dk Krav til vvs-måleudstyr Jørgen

Læs mere

SOCIAL KONTROL. Tre definitioner og indfaldsvinkler til social kontrol

SOCIAL KONTROL. Tre definitioner og indfaldsvinkler til social kontrol SOCIAL KONTROL Tre definitioner og indfaldsvinkler til social kontrol Den brede: samfundets sammenhængskraft sammenligning og diskussion af samfundstyper (f.eks. Durkheim) Mellem: magt og magtudøvelse

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Hvad er lektier? Og fremmer eller hæmmer lektier elevernes læring? Dorte Østergren-Olsen, cand.pæd. i didaktik, Videreuddannelsen 24.

Hvad er lektier? Og fremmer eller hæmmer lektier elevernes læring? Dorte Østergren-Olsen, cand.pæd. i didaktik, Videreuddannelsen 24. Hvad er lektier? Og fremmer eller hæmmer lektier elevernes læring? Dorte Østergren-Olsen, cand.pæd. i didaktik, Videreuddannelsen 24. januar 2014 Hvad er lektier? Og fremmer eller hæmmer lektier elevernes

Læs mere

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk Lys og energiforbrug Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk uden lys intet liv på jord uden lys kan vi ikke se verden omkring os Uden lys kan vi ikke skabe smukke, oplevelsesrige bygninger med et godt synsmiljø

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning 29. november 2007 Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning Baggrund Vejdirektoratet har ønsket at forbedre trafiksikkerheden i krydset og har i forbindelse hermed hyret firmaet Hansen & Henneberg til at

Læs mere

Professionslæring i praksis

Professionslæring i praksis Martin Bayer Ulf Brinkkjær Professionslæring i praksis Nyuddannede læreres og pædagogers møde med praksis Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag Professionslæring i praksis Nyuddannede læreres og pædagogers

Læs mere

Resumé TALIS 2013. OECD s lærer- og lederundersøgelse

Resumé TALIS 2013. OECD s lærer- og lederundersøgelse Resumé TALIS 2013 OECD s lærer- og lederundersøgelse KAPITEL 1 Resumé Hvad er TALIS 2013? TALIS er OECD s internationale undersøgelse af forhold i og omkring undervisningen i grundskolen og på ungdomsuddannelser.

Læs mere

DEL TA Lys & Optik DELTA Light & Optics. Belysning af trafikveje Kravspecifikationer, Eksempler og Synsbetingelser samt Vejbelregningens indflydelse

DEL TA Lys & Optik DELTA Light & Optics. Belysning af trafikveje Kravspecifikationer, Eksempler og Synsbetingelser samt Vejbelregningens indflydelse lnformationsgruppen The Information Service DEL TA Lys & Optik DELTA Light & Optics Notat 30 Note No. 30 Belysning af trafikveje Kravspecifikationer, Eksempler og Synsbetingelser samt Vejbelregningens

Læs mere

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale.

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Vejle 031114 ulbe@si-folkesundhed.dk Alkohol-kemi Kalorisk værdi

Læs mere

Dvs. konklusionen er, at A får tildelt Vejle Fjord og B får tildelt Vestfyn, da denne kombination giver den højeste, vægtede sum af pointtal.

Dvs. konklusionen er, at A får tildelt Vejle Fjord og B får tildelt Vestfyn, da denne kombination giver den højeste, vægtede sum af pointtal. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. august 2014 14/08340-9 Leif Hald Pedersen lhp@vd.dk 7244 3606 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud PLA-PA.R001 og PLA-PA.R002 Ny bane

Læs mere

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Viborg Kommune Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Status: Endelig revisionsrapport Kommenteret af Grontmij Kommenteret af Viborg Kommune Beslutning og underskrevet

Læs mere

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Indhold 1. Kast med to terninger 2. Et pindediagram 3. Sumtabel 4. Median og kvartiler 5. Et trappediagram 6. Gennemsnit 7. En statistik 8. Anvendelse af edb 9.

Læs mere

Del 1 Ledelse. Kapitel 1 Den nødvendige ledelse

Del 1 Ledelse. Kapitel 1 Den nødvendige ledelse Del 1 Ledelse Kapitel 1 Den nødvendige ledelse Han havde for få måneder siden fået den ledige stilling som mellemleder i virksomheden. Hans tidligere kolleger var nu hans medarbejdere. Men han forstod

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Nordisk Guideline Certificering af personer, der udfører el-termografering Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Side 1 af 8 BF 1020:1 Forord De nordiske brandforsvarsforeninger er blevet enige om at

Læs mere

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3):

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3): Liter Kapitel 5.3 Alkoholforbrug 5.3 Alkoholforbrug Alkohol er en af de kendte forebyggelige enkeltfaktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden i Danmark. Hvert år er der mindst 3.000 dødsfald

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Politikerne gentager igen og igen, at høje danske lønomkostninger skader beskæftigelsen, og bruger påstanden som argument for nødvendigheden af lønnedgang.

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker - HVU - bidrager med ny og meget anvendelig viden om hvorfor ulykkerne sker.

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker - HVU - bidrager med ny og meget anvendelig viden om hvorfor ulykkerne sker. Hvad er årsagen til trafikulykkerne? Af civilingeniør Henrik Værø, Vejdirektoratet, HUV1@vd.dk og sekretariatsleder Hugo Højgaard, Havarikommissionen, hhj@vd.dk Der er ikke én årsag til, at trafikulykker

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

Oplevet mobildækning. Publikationen kan hentes på: www.erst.dk

Oplevet mobildækning. Publikationen kan hentes på: www.erst.dk Oplevet mobildækning Publikationen kan hentes på: www.erst.dk Maj 2013 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Ingen dækning 6 Delvis dækning 7 Opkaldsfejl pr. selskab 8 Opkaldsfejl pr. telefon

Læs mere