Afgørelser om hjælp træffes på baggrund af de lovbestemte kvalitetsstandarder (serviceniveauet), som byrådet reviderer én gang årligt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgørelser om hjælp træffes på baggrund af de lovbestemte kvalitetsstandarder (serviceniveauet), som byrådet reviderer én gang årligt."

Transkript

1 Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr Brevid Ref. STPE Dir. tlf Notat om introduktion til sundheds- og omsorgsområdet 2. januar 2014 Notatet beskriver hovedopgaverne på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område. Notatet er opdelt, så det først beskriver de opgaver, der løses i forhold til hjemmepleje, plejecentre og træningsområdet, hvorefter opgaverne indenfor sundhed og forebyggelse beskrives. 1.Hjemmeboende borgere med behov for praktisk hjælp og eller personlig pleje I Roskilde Kommune modtager cirka hjemmeboende borgere henholdsvis praktisk hjælp og personlig pleje i henhold til servicelovens 83. Hjælpen til hver enkelt borger er udmålt på baggrund af en konkret og individuel vurdering. Afgørelser om hjælp træffes på baggrund af de lovbestemte kvalitetsstandarder (serviceniveauet), som byrådet reviderer én gang årligt. Når der er truffet en afgørelse om behov for hjælp, kan borgeren vælge mellem enten den kommunale hjemmepleje eller en af de private leverandører af hjælp, som er godkendt af Roskilde Kommune til at levere hjælpen. Siden 2003 har det været et lovkrav, at hjemmeboende borgere kan vælge mellem forskellige leverandører. Den udekørende hjemmepleje i Roskilde Kommune er organiseret i 6 geografiske områder. I Roskilde Kommune leveres hjælpen med udgangspunkt i, at borgeren kan blive helt eller delvis selvhjulpen. Dette er led i Roskilde Kommunes bestræbelser på at gå fra kompenserende hjælp til aktiv hjælp. I de sidste tre år har ca. 250 borgere om året haft gavn af omlægningen, der kendes som Hjælp til Selvhjælp. Roskilde Kommune har dags dato godkendt i alt 12 leverandører til praktisk hjælp og 7 leverandører til personlig pleje, herunder den kommunale hjemmepleje. I forhold til både indkøb og tøjvask har Roskilde Kommune godkendt to leverandører til hver ydelse. For at blive godkendt i Roskilde Kommune skal leverandøren leve op til de kommunale krav til blandt andet arbejdsmiljø, rammerne for levering af hjælpen, fakturering, uddannelse af elever, sociale forpligtigelser, økonomisk sikkerhedsstillelse, kvalitetssikring og beredskab. I oktober 2013 blev der leveret i alt timers hjemmehjælp pr. uge, heraf 807 timer af private leverandører. Sygepleje Alle personer, der bor eller midlertidigt opholder sig i Roskilde Kommune, kan efter behov få gratis sygepleje i hjemmet. Roskilde Kommune yder hjemmesygepleje til lægeordineret behandling, omsorg og almen sundhedsvejledning. Sygeplejen bliver afpasset efter den enkeltes behov. Hjemmesygeplejen hjælper også borgeren til at vedligeholde færdigheder eller støtte borgeren i at gennemføre en behandling.

2 Side2/5 Der er 4 sygeplejeklinikker i Roskilde Kommune. Klinikkerne findes på Bernadottegården, Astersvej, Æblehaven og Dronning Margrethes Vej. Efter aftale med hjemmesygeplejersken kan borgeren møde op på sygeplejeklinikken på et aftalt tidspunkt, og eksempelvis modtage medicin. Derved får borgeren større frihedsgrader og fleksibilitet i hverdagen. 2. Plejecentre Roskilde Kommune har 9 plejecentre med i alt 507 boliger, heraf 120 demensboliger og 41 rehabiliteringsboliger. Sidstnævnte boliger er fx målrettet ældre medicinske borgere, som udskrives fra sygehuset, men er for dårlige til at være i eget hjem. I et rehabiliteringsophold trænes borgeren op til igen at kunne være i eget hjem. Asterscenteret: 50 plejeboliger, hvoraf de 48 er målrettet borgere med demens samt 2 aflastningsboliger. Bernadottegården: 60 plejeboliger, hvoraf 3 er aflastningsboliger. Gundsø Omsorgscenter: 29 plejeboliger, hvoraf 10 er målrettet borgere med demens. Kastanjehaven: 66 plejeboliger, hvoraf 16 er rehabiliteringsboliger. Kristiansminde: 100 plejeboliger, hvoraf 40 er målrettet borgere med demens. Oasen: 24 plejeboliger, hvoraf de 22 er målrettet borgere med demens samt 2 aflastningsboliger. Sct. Jørgensbjerg: 47 plejeboliger. Toftehøjen: 24 plejeboliger, hvoraf 2 er aflastningsboliger. Trekroner: 107 plejeboliger, hvoraf 16 er rehabiliteringsboliger (med op til 32 pladser) og 4 boliger er subakutboliger til borgere udlagt fra Roskilde Sygehus. Margrethehjemmet: 37 boliger, Margrethehjemmet er et privat plejecenter, som Roskilde Kommune har driftsaftale med. Roskilde Kommune har desuden aftaler med det private plejecenter Himmelev Gl. Præstegaard om plejeboliger til borgere fra Roskilde Kommune. Daghjem Der er endvidere daghjem på 5 plejecentre og på 2 andre adresser. Der er særlige daghjemstilbud til borgere med demens, og et daghjem for blinde og svagtseende. Formålet med daghjemstilbuddet er at understøtte et sundt og aktivt liv for borgeren, hvor borgeren får bedre mulighed for at bruge ressourcer og færdigheder. Der arbejdes ud fra principperne om hjælp til selvhjælp, jf. ovenstående. Madservice Kommunen producerer og leverer mad til alle borgere på de kommunale plejecentre. Maden færdiggøres på alle plejecentre. For de plejecentre, der ikke selv har produktionskøkken, bliver maden forberedt i et af de øvrige kommunale produktionskøkkener. Hjemmeboende borgere, der er visiteret til mad kan vælge mad fra de private leverandører Din Private Kok samt KRAM Madservice. I områderne Ramsø og Gundsø kan de hjemmeboende borgere også vælge mad fra enten Toftehøjen eller Gundsø Omsorgscenter. 3. Træningsområdet Kommunen tilbyder genoptræning i henhold til sundhedslovens 140 efter sygehusophold på baggrund af en lægefaglig vurdering (genoptræningsplan). Derudover tilbydes genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til sygehusindlæggelse samt hjælp til vedligeholdelse af fysiske eller psykiske færdigheder i henhold til servicelovens 86. Området har også det økonomiske ansvar for vederlagsfri fysioterapi til borgere med kroniske eller progressive sygdomme, mens selve

3 Side3/5 træningen foregår hos privatpraktiserende fysioterapeuter. Forudsætningen for at få vederlagsfri fysioterapi er, at borgeren har en lægehenvisning. Der er træningscentre følgende steder: Bernadottegården, som har et varmtvandsbassin til genoptræning Kastanjehaven Kristiansminde Toftehøjen Æblehaven Trekroner Hvor mange borgere betjenes samlet på genoptræningsområdet? borgere fik i 2013 et genoptræningsforløb efter sygehusindlæggelse i henhold til sundhedslovens borgere fik i 2013 et vedligeholdende træningsforløb i henhold til servicelovens borgere fik i 2013 vederlagsfri fysioterapi på baggrund af lægehenvisning. 5. Hjælpemiddelområdet Kommunen bevilger støtte til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet kan afhjælpe varige følger af den nedsatte funktionsevne, lette den daglige tilværelse i hjemmet eller er nødvendigt for at borgeren kan udøve sit erhverv. Der træffes afgørelser vedrørende bl.a. følgende typer ydelser: - Personlige hjælpemidler såsom testmateriale til diabetikere, stomiartikler til stomiopererede, arme- og benproteser, ortopædiske sko og fodindlæg, støtte til invalidebiler m.v. - Genbrugshjælpemidler såsom el-kørestole, scootere, manuelle kørestole, rollatorer, lifte m.v. - Gennemførelse af boligændringer, såsom fjernelse af dørtrin inde i boligen ændring af indretning i køkken og badeværelse. Ændringerne foretages af Hjælpemiddelafsnittets egen tømrer. Hjælpemiddeldepotet, Gl. Darupvej i Roskilde, foretager udlevering, klargøring og reparation af genbrugshjælpemidler. Der er også en kvikservice-funktion, hvor borgerne kan møde op og med det samme få udleveret mindre hjælpemidler. Hvor mange borgere betjenes samlet på hjælpemiddelområdet? - Cirka borgere får årligt udbragt hjælpemidler. - Primo december 2013 har 3367 borgere over 60 år i 2013 fået et hjælpemiddel udlånt fra Hjælpemiddelafsnittet, mens borgere under 60 år har fået et hjælpemiddel. - Cirka borgere får årligt besøg af en medarbejder fra Hjælpemiddelafsnittet i forbindelse med sagsbehandling af ansøgning om hjælpemidler. - Cirka borgere får årligt foretaget reparationer og tilpasninger af deres hjælpemidler. - Cirka 700 borgere får årligt foretaget boligændringer i eget hjem. 6. Sundhedscentret - Sundhedsteamet. I henhold til 119 i sundhedsloven har kommunen ansvaret for at etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. I Roskilde Kommune sker dette bl.a. via Sundhedsteamet, som har fokus på både den patientrettede og den borgerrettede forebyggelse.

4 Side4/5 I forhold til den patientrettede forebyggelse har Sundhedscentret en række tilbud til borgerne i form af sundhedstjek, motionsvejledning, patientskole, stresshold samt forløbsprogrammer til borgere med kroniske sygdomme. Disse forløbsprogrammer indeholder indsatser som er udviklet af Sundhedsstyrelsen med initiativer i forhold til borgere med diabetes, KOL, kræft eller hjerte-kar sygdomme. Sundhedsteamet har et tæt samarbejde med en række andre aktører både eksternt i form af samarbejde med patientforeninger og andre frivillige aktører samt internt i kommunen i forhold til borgere, der også kommer i fx Genoptræningsområdet, Ældreområdet og Jobcenteret. I den forbindelse deltager Sundhedsteamet i en række temadage, herunder den årlige Sundhedsdag på Hestetorvet i Roskilde. I forhold til den borgerrettede forebyggelse har Sundhedsteamet har aktiviteter, der støtter borgerne i vægttab, rygestop, indtagelse af mindre alkohol og mere fysisk aktivitet. Det er disse såkaldte KRAM-faktorer (Kost, Rygning, Alkohol og Motion), der sammen med usund stress har stor indflydelse på helbreddet. 7. Sundhedsplejen I henhold til 120 og 121 i sundhedsloven skal kommunen bidrage til at sikre børn og unge i alderen 0 16 år en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse. Kommunen skal tilbyde alle børn og unge i den undervisningspligtige alder vederlagsfri forebyggende helbredsundersøgelser ved en læge eller en sundhedsplejerske. Der er cirka børn og unge i Roskilde Kommune tilknyttet Sundhedsplejen. Sundhedsplejen tilbud retter sig dels mod forældre, som skal have eller har fået barn, dels mod børn og unge, der går i skole. Det sker i form af en lang række tilbud såsom hjemmebesøg til gravide, adoptionsgrupper, tvillingegrupper, sorggrupper for børn og unge, som har mistet en far eller mor, temaaftener m.v. Det nyeste tiltag er familieforberedelse, der blev startet i midten af november og er et tilbud til borgere der venter deres første børn. Det strækker sig over 10 gange og omhandler en række emner såsom det at blive en familie, mælk til spædbarnet, samt udvikling, leg og bevægelse. 8. Tandplejen Alle børn og unge fra 0 18 år tilbydes gratis tandpleje på de kommunale klinikker, og tilbuddet omfatter forebyggelse, undersøgelse og alle nødvendige tandbehandlinger. Børne- og ungdomstandplejen er lokaliseret på 7 skoler i kommunen: Absalon Skole Klostermarksskolen Himmelev Skole Hedegårdenes Skole Lynghøjskolen Tjørnegårdsskolen Østervangsskolen På de 7 klinikker behandles årligt cirka børn og unge, og hertil kommer cirka bøn og unge, der behandles hos praktiserende tandlæger. Som en del af budgetforlig 2014 har Byrådet besluttet, at børn og unge i den nordlige og sydlige del af kommunen også skal tilbydes et gratis tandplejetilbud i lokalområdet. Dette søges løst ved at indgå aftale med privatpraktiserende tandlæger i lokalområderne i nord og syd.

5 Side5/5 Foruden den almindelige tandbehandling tilbyder kommune tandregulering til børn og unge, hvis der er risiko for skader på tandsættet, og hvis det er nødvendigt for en god tyggeevne. Tandstillingsfejl vurderes af kommunens specialtandlæge, og stort set alle børn og unge, som henvises til tandregulering, får foretaget dette på i kommunalt regi. Det foregår på Tandreguleringsklinikken på Stændertorvet i Roskilde, hvor cirka 350 børn og unge hvert år begynder et tandreguleringsforløb, som typisk strækker sig over flere år. Tandplejen varetager også specialtandpleje for sindslidende, udviklingshæmmede og andre som vanskeligt kan benytte tandpleje hos praktiserende tandlæge. Endelig tilbyder kommunen tandpleje til beboere på plejehjem og til hjemmeboende, som har svært ved at komme udenfor hjemmet, den såkaldte omsorgstandpleje. 9. Kommunal medfinansiering Hver gang en af Roskilde Kommunes borgere bliver indlagt på sygehuset, bliver behandlet hos egen læge eller tandlæge, eller går til fysioterapeut betaler kommunen en del af udgiften til behandlingen. Denne såkaldte kommunale medfinansiering omfatter alle sygehusbehandlinger og sygesikringsydelser, og Roskilde Kommunes udgift hertil var i 2013 cirka 270 mio. kr.

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Udkast til Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Indhold Indledning...4 Ældrepolitiske pejlemærker...4 Kvalitetsstandarder...5 Sundhed og forebyggelse...7 Demensvejledning...7 Forebyggende hjemmebesøg

Læs mere

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Generel information... 4 2.1 Vurdering af borgerens behov for hjælp... 4 2.2 Henvendelse samt levering af hjælpen... 5 2.2.1 Sagsbehandlingstider... 6 2.3 Midlertidig

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009 Høringsudkast Indhold Indhold...2 Kære borger i Københavns Kommune...3 Mål og værdier...4 Generel information...6 Personlig pleje...10 Praktisk hjælp...14 Hjemmesygepleje...18

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandarder. Lovgrundlag og kriterier for ydelser på ældre- og handicapområdet

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandarder. Lovgrundlag og kriterier for ydelser på ældre- og handicapområdet SOLRØD KOMMUNE Kvalitetsstandarder Lovgrundlag og kriterier for ydelser på ældre- og handicapområdet Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Værdigrundlag... 2 1.2 Visitationsprocedure... 3 1.3 Fleksibel hjemmehjælp...

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS

Læs mere

TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGTILBUD TIL VOKSNE HJEMMEVEJLEDNING FOR SENHJERNESKADEDE

TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGTILBUD TIL VOKSNE HJEMMEVEJLEDNING FOR SENHJERNESKADEDE TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGTILBUD TIL VOKSNE HJEMMEVEJLEDNING FOR SENHJERNESKADEDE BALLERUP KOMMUNE 2015 VELKOMMEN TIL BALLERUP KOMMUNE

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014

Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandarder 2014 Indhold Forord...3 Hvor henvender jeg mig?...4 1. Generel information 1.1 Overordnede mål, kvalitetsmål og opfølgning.... 6 1.2 Rehabilitering... 6 1.3 Teknologi og hjælpemidler...7

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation Myndighedsafdelingen Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede Serviceinformation Revideret november 2012 Gyldighedsperiode 2012 til 2014 Indholdsfortegnelse Forord...1 Værdier

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Udvalget for Social Omsorg

Udvalget for Social Omsorg Udvalgsmedlemmer Hans Jørgen Hansen (V) Formand OBS: Nyt medlem Daniel Toft Jakobsen (A) Næstformand Bent Poulsen (V) Hanne Grangaard (A) Birgit Jakobsen (K) Administrativ organisation Chef for Social

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 134 Struer

Læs mere

SPECIELLE BEMÆRKNINGER DRIFTBUDGET 2013-2016 SUNDHEDSUDVALGET

SPECIELLE BEMÆRKNINGER DRIFTBUDGET 2013-2016 SUNDHEDSUDVALGET INDHOLDSFORTEGNELSE Specielle bemærkninger Side/Farve Bind? Sundhedsudvalget - serviceområde???? 1 - Sundhedsudvalget Politikområder (serviceområde) Beløb Sundhed & Forebyggelse 133.119 Visitation & Rehabilitering

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed 2/52 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7 VURDERING AF DINE BEHOV... 7 KLAGEMULIGHEDER...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Træning

Kvalitetsstandard for Træning Kvalitetsstandard for Træning Lovgrundlag...3 Formålet med træning efter Serviceloven...3 Vurdering og visitering...3 Visitation... 3 Telefonnr. og telfontider til visitationen... 3 Din egen vurdering

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget (side 116-161) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Ældre og Sundhed. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar

Kvalitetsstandarder 2014 Ældre og Sundhed. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar Kvalitetsstandarder 2014 Ældre og Sundhed Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar 2/48 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7

Læs mere

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP Til Hjemmehjælpskommissionen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP 2 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om undersøgelsen 1

Læs mere

Kvalitetstandarder for plejeområdet. Center for Sundhed og Pleje. August 2013

Kvalitetstandarder for plejeområdet. Center for Sundhed og Pleje. August 2013 Kvalitetstandarder for plejeområdet Center for Sundhed og Pleje August 2013 1 Indholdsfortegnelse 0. Forord s. 3 1. Personlig hjælp s. 6 2. Praktisk hjælp s. 10 3. Mad, drikke, samt medicinering s. 15

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 Træning og Pleje

Kvalitetsstandarder 2015 Træning og Pleje Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2015 Træning og Pleje November 2014 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold INDLEDNING 8 Formål 8 Målgruppe 8 Kvalitetsstandardernes

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg 2013. Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt madservice, aflastning, træning og sygepleje

Center for Sundhed og Omsorg 2013. Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt madservice, aflastning, træning og sygepleje Center for Sundhed og Omsorg 2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt madservice, aflastning, træning og sygepleje Kvalitetsstandarder Slagelse kommune Indholdsfortegnelse Generel indledning...

Læs mere

Et bedre liv Sundhed og Omsorgs serviceniveau 2011 1

Et bedre liv Sundhed og Omsorgs serviceniveau 2011 1 Et bedre liv Sundhed og Omsorgs serviceniveau 2011 1 Indholdsfortegnelse Rådmandens forord s. 3 De grundlæggende tanker bag tilbuddene og hjælpen fra Aarhus Kommune s. 4 Tilbud, som du frit kan bruge s.

Læs mere

Kvalitetstandarder og Indsatser. Ældreområdet i Varde Kommune 2014

Kvalitetstandarder og Indsatser. Ældreområdet i Varde Kommune 2014 Kvalitetstandarder og Indsatser Ældreområdet i 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion til kataloget for Kvalitetsstandarder og Indsatser. 3 Kvalitetsstandarder 7 1. Personlige opgaver 8 2. Praktiske opgaver..

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. maj 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. maj 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. maj 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Formålspapir

Læs mere

Kvalitetsstandarder Ringkøbing-Skjern Kommune 2015

Kvalitetsstandarder Ringkøbing-Skjern Kommune 2015 er Ringkøbing-Skjern Kommune 2015 Indhold 2-hjulet cykel med hjælpemotor... 3 3-hjulet cykel med eller uden hjælpemotor... 4 Aflastningsophold... 5 Albuestok... 6 Alkoholbehandling... 7 Arm- og benproteser...

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Hjemmehjælp Træning Døgnrehabilitering og Døgnophold 2014 Hjemmeplejevisitationen Bernstorffsgade 21, 2. sal 1592 Kbh. V 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...43

Læs mere

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune Indsatskatalog Social omsorg Hedensted Kommune Indhold Formål... 3 Indsatser - kort beskrivelse.... 4 Dit hjem personalets arbejdsplads... 9 Hvem leverer indsatsen... 10 Klagemuligheder...11 Ordliste...

Læs mere