Slutevaluering af opsøgende tandbehandling til særligt socialt udsatte. Indledning. Tandbusprojektet. Evalueringsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slutevaluering af opsøgende tandbehandling til særligt socialt udsatte. Indledning. Tandbusprojektet. Evalueringsrapport"

Transkript

1 Evalueringsrapport Slutevaluering af opsøgende tandbehandling til særligt socialt udsatte 14. juli 2015 J.nr.: P Plan og Projektstab Indledning Dette dokument er slutevaluering af Frederiksberg Kommunes tandbusprojekt. Det vil i det følgende blive vurderet, om projektet har nået de fastsatte mål. Tandbusprojektet er et treårigt projekt, der fokuserer på udsatte borgeres tandsundhed. Projektet er finansieret af puljemidler fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Formålet med Tandbussen er at sikre udsatte borgere, der ikke har modtaget tandpleje i adskillige år, tandpleje, og gøre dem i stand at fortsætte vedligeholdelse af tandsundhed selv, og indgå i den almindelige tandpleje. Tandbusprojektet startede august 2012 og havde første åbningsdag for borgere januar Projektet er treårigt og udløber december Projektet er samlet set et mindre projekt, med udlån af medarbejdere fra forskellige forvaltninger i kommunen og fra forskellige sociale indsatser. I det følgende beskrives først baggrunden for, og tankerne bag Tandbusprojektet. Dernæst beskrives projektet gennemførelse og endeligt evalueres indsatsen. Evalueringen tager dels udgangspunkt i kvantitative opgørelser af antal behandlinger, mødestabilitet mm., dels i kvalitative interviews med borgere og støttekontaktpersoner. Tandbusprojektet Tandbusprojektet har det overordnede formål at borgeren efter endt forløb i Tandbussen, integreres i den almindelige voksentandpleje i privat praksis. Der ud over er formålet, at afhjælpe borgernes massive tandproblematikker, i form af smertereduktion og forbedring af mundens funktionsniveau. Tandbusprojektet handler om tandbehandling, smertereduktion og vejledning om tand- og mundhygiejne. Tandbusprojekt er desuden et pædagogisk projekt, der skal ses i forlængelse, af de metoder der har været arbejdet med i Hjemløseplanen, hvor støtten blandt meget andet skal have et sigte på inklusion i samfundet og derfor er projektet indrettet, så det giver mulighed for, at borgeren via tæt samarbejde med støttekontaktpersonen og tandbehandlerteamet arbejder på, at opbygge kompetencer og mod til at kunne benytte privatpraktiserende tandlæge efter endt behandling i Tandbussen. Hvorfor tandpleje i en bus?

2 Tandbehandlingen foregår i den kommunale tandplejes Tandbus. Et af kriterierne for at komme i betragtning til puljemidlerne fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse var, at den kommunale tandpleje skulle inddrages i projektet. Tandbussen anvendes, udover den opsøgende indsats for særligt socialt udsatte, til dagligt dels i dele af skoletandplejen og dels i omsorgstandplejen, hvor den kører til kommunens plejecentre. Valget af Tandbussen som behandlingssted blev baseret på overvejelser om, at målgruppen ikke skulle indsluses på en af kommunens børnetandplejeklinikker. Dels skulle det undgås, at målgruppen følte sig sat tilbage til barndommen hvor de skulle ligge i behandlingsstolen og kigge op på børnetegninger, og dels for at målgruppen ikke skulle færdes på ventearealer på en skole sammen med børn, da vi antog at nogle borgere fra målgruppen kunne møde op til behandling i påvirket tilstand. Tandbussens placering tæt ved Sundhedscentret blev valgt for at vænne borgerne til at komme tæt på Sundhedscentret, for på den måde senere hen at skabe mulighed for at målgruppen for Tandbusprojektet finder det naturligt at benytte sig af tilbud i Sundhedscentret. En udfordring i forhold til målgruppen, er at de sjældent opsøger sundhedstilbud, herunder sundhedscenteret. Derudover er placeringen væk fra eget miljø, fx herberget eller boligområdet, valgt for at borgerne vænner sig til at bevæge sig hen til tandbehandling, ligesom hvis de skulle møde op hos en privatpraktiserende tandlæge. Hvorfor fokus på tandbehandling? Frederiksberg Kommune har de senere år haft mange og gode tilbud til blandt andet borgere, der har været ramt af hjemløshed tillige med svære sociale- og sundhedsmæssige problemstillinger. I forlængelse heraf vurderedes det at tændernes udseende og funktionsniveau kunne være stigmatiserende for borgere der ellers var på vej mod at orientere sig i nye miljøer. Derfor ønskede vi, at Tandbusprojektet kunne medvirke til at give borgeren smilet tilbage og dermed lette vejen til at turde opsøge nye miljøer og gebærde sig i nye sociale sammenhænge uden at blive sat i bås som tidligere hjemløs. Tandbusprojektet skulle dermed både skabe et billede af hvor mange af borgerne der benyttede Tandbusprojektet, der med støtte ville kunne benytte privatpraktiserende tandlæge et år efter endt behandlingsforløb i Tandbussen, hvilke borgere der havde et funktionsniveau svarende til målgruppen for Specialtandplejen og ikke mindst give borgeren smilet tilbage. At give smilet tilbage handler både om, at behandle og dermed genskabe tændernes funktionsniveau og udseende men også om, at give de borgere der ikke siden barndommen havde besøgt en tandlæge eller som led af tandlægeskræk, en god oplevelse hos tandbehandlerteamet og dermed kunne smile både inden og efter behandlingen. Målgruppe Tandbusprojektets målgruppe er særligt socialt udsatte borgere, der er i kontakt med Frederiksberg Kommunes indsatser, henvendt mod hjemløse og tidligere hjemløse, dvs. SKP ordningen herunder Hjemløseindsatsen, FKRC, Lindevangen og Lærkehøj. Desuden er det borgere, som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i praksistandplejen eller i omsorgstandplejen. På grund af målgruppens adfærd og funktionsniveau, vurderes denne at have særlige problemer med at benytte de sædvanlige tandplejetilbud og med at udvikle hensigtsmæssige tandplejevaner. Målgruppen har derfor behov for særlig behandlingsmæssig og pædagogisk støtte. Borgeren skal have et funktionsniveau, der fordrer, at en kontaktperson fra ovenfornævnte indsatser motiverer og følger borgeren til behandlinger i Tandbussen, fx borgere der ikke formår at overholde tider og gennemføre en 2

3 behandling hos privatpraktiserende voksentandlæge. Borgerne indstilles til tandpleje af personale fra de pågældende indsatser. Nærmere udspecificeret drejer det sig om socialt udsatte borgere, der på nuværende tidspunkt ikke er omfattet af omsorgs- og specialtandplejen. Dette er fx marginaliserede borgere, der har psykiske lidelser, men som ikke er diagnosticerede eller ikke vedkender sig diagnosen, samt borgere med misbrug tillige med sociale problemer - alle ude af stand til at tage vare på egen tand- og mundsundhed, eller indgå i andre typer tandbehandlingstilbud. Arbejdet i bussen Tandbussen holder en dag om ugen ved Frederiksberg Sundhedscenter. Tandbehandlingen i bussen er både diagnostiske undersøgelser af tænder, mund og kæber, tandrensning, individuel forebyggelse samt behandling af tandsygdomme og tandtab. Borgernes støttepersoner informerer og vejleder målgruppen om tandbehandlingstilbuddet i tæt samarbejde med tandbehandlingsteamet, støttepersonerne skaber rammerne for, at målgruppen opbygger evner til at handle og forandre i forhold til tand- og mundhygiejne. Projektets gennemførelse I det følgende gennemgås projektets gennemførelse, der lægges vægt på udfordringer og succeser, projektet har mødt undervejs. Har projektet ramt den rigtige målgruppe? Borgere, der er udenfor målgruppen, anvises sædvanlige behandlingstid. Dvs. borgere der ikke har behov for særlige behandlingsmæssige hensyn og borgere som ikke har behov for at have en kontaktperson med med andre ord dem, som ville kunne gøre brug af privatpraktiserende tandlæge. Målgruppens funktionsniveau har fordret en ændret tidsramme for undersøgelser og behandlinger end antaget i projektansøgningen. Antallet af behandlinger og undersøgelser har måttet revideres, på grund af længere tid pr. borger i tandlægestolen end først antaget. Undersøgelser og behandlinger tager længere tid på grund af de nødvendige hensyn til borgerens funktionsniveau, der skal tages. Den længere tid forårsages ydermere af trange arbejdsforhold for tandlæge og klinikassistent, forholdene langsommeliggør blandt andet processer omkring adskillelse af rent og urent udstyr samt røntgenoptagelser. Dette har betydet mere for kapaciteten end først antaget. Det vurderes, at projektet rammer den rigtige målgruppe. Praktiske udfordringer Den Kommunale tandpleje, hvor tandlægen, tandklinikassistenten og Tandbussen udlånes fra, følger skoleåret. Det vil sige, at Tandbusprojektet alene er åbent i skoleuger og derudover er Tandbussen nogle uger om året booket til særarrangementer. Der har desuden været dage, hvor det har været nødvendigt at aflyse på grund af bl.a. tekniske problemer og eller manglende personaleressourcer. Personalet i bussen består af et fast team, hvoraf to er behandlerpersonale og den tredje står for at åbne og lukke bussen morgen og eftermiddag. Arbejdet i bussen er specialiseret, så det er ikke muligt at anvende vikarer. Det betyder, at bussen ikke kan anvendes, hvis en af de faste medarbejdere mangler. Behandlerteamet består af en tandlæge og en klinikassistent fra Frederiksberg Kommunes tandpleje, som én dag om ugen er frikøbt til behandling i bussen. 3

4 Problemer med bussen Tandbussen har været ramt af driftsproblemer, der har medført mange aflysninger. Det er ikke muligt at erstatte aflyste tandbusdage, da den kommunale tandpleje bruger bussen til andre planlagte formål resten af tiden. Af tekniske problemer med Tandbussen kan nævnes frosne vandrør, strømsvigt og kompressorproblemer og senest blev Tandbussen ved syn i maj 2014 ikke godkendt på grund af bussens vægt. Det har betydet, at bussen har været på værksted - i første omgang i 3 måneder, dernæst i perioder af ugers varighed. Det har skabt udfordringer for Tandbusprojektet, da vi ikke har, kunne overflytte brugere af bussen til klinikkerne, med undtagelse af enkelte gange. Klinikkerne har i forvejen været overbelastet af et stigende antal børn generelt, samt af børn der ikke kunne bruge bussen på grund af de nævnte problemer. De tekniske problemer med Tandbussen har betydet lange perioder hvor bussen har været ude af drift. Bussen har således haft langt færre åbningsdage end de planlagte 42 uger om året. Hvilket afspejles i langt lavere antal behandlinger og undersøgelser, end det fra start af var projektets mål at gennemføre. På et halvt år har projektet, på grund af driftsproblemer med Tandbussen, kun kunne modtage 5 nye borgere. Evaluering Det overordnede mål med Tandbusprojektet er at øge målgruppens egne evner til handling og til at gribe forandrende ind i forhold til tand- og mundsundhed. Det er det målet med projektet, at give borgerne den oplevelse, gennem positive oplevelser med tandbehandling, at tandbehandling er en hjælp og indsatsen værd. Opbygning af et solidt tillidsforhold mellem tandbehandlingsteam og borgeren forventes at kunne reducere tandlægeskræk, som er meget almindelig i projektets målgruppe. Desuden skal borgerne nå et niveau for sund tandstatus, hvor det opleves relevant og nyttigt at etablere og opretholde forebyggende vaner i forbindelse med tand- og mundsundhed. Det endelige mål er, at borgeren i fremtiden skal kunne integreres i den almindelige voksentandpleje i privat praksis. For at vurdere projektets målopfyldelse er det opsat en række delmål, samt mål for antal af behandlinger og undersøgelser, der knytter an til ovenstående I projektrammen er det aftalt, at der udføres 168 behandlinger og 84 undersøgelser (i alt 252) pr år i 3 år. Projektet har udover målene for behandlinger og undersøgelser haft følgende hovedformål: Borgeren integreres i den almindelige voksentandpleje i privat praksis et år efter endt behandlingsforløb. Borgeren skal nå et niveau for sund tandstatus, hvor det opleves relevant og nyttigt at etablere/ opretholde forebyggende vaner i forbindelse med tand- og mundsundhed At give borgeren smilet tilbage Metode Der er anvendt en række forskellig metoder til at indsamle data og skabe et overblik over, om projektets mål er blevet nået. 4

5 Mødestabilitet og antallet af behandlinger er opgjort ved hjælp af tandlægens elektroniske registrering af patienter. Derudover er der, for at vurdere de øvrige del- og hovedmål, blevet gennemført semistrukturerede interviews med nuværende og tidligere brugere af Tandbussen samt med støttekontaktpersoner. Delmål for undersøgelser og behandlinger Som nævnt ovenfor har der været en del problemer med selve bussen. Dette har desværre medført, at det ikke har været muligt at nå de antal behandlinger og undersøgelser, der var målsat. Som det ses i tabel 1, er målene for antallet af behandlinger og undersøgelser derfor ikke blevet nået Afvigelsen i 2013 skyldes særligt opstartsproblemer. Af tekniske problemer kan nævnes, at vandrørene frøs nogle af dagene i vinter, vand løb ud over bussens gulv, støttebenene (som stabiliserer bussen ) ikke ville køre ned. Desuden tog det tid at udvikle metoder til at understøtte behandlingen. Den betydelige afvigelse i 2015 skyldes særligt, at der har været vanskeligheder med bussen. Der har løbende været ønske om deltagelse blandt brugerne, ligesom der har været ventelister, så det er ikke manglende tilgang, der har været årsag til de store afvigelser fra måltallene.. Imidlertid vurderes det, at målene for mødestabilitet, reduktion af smerter og opfyldelse af forventninger, viden om tand- og mundhygiejne og endelig motivation for at tage hånd om egen tandsundhed er blevet opfyldt. Tabel 1 Målopfyldelse Delmål Mål Opnået afvigelse 1 Årligt/ 42 uger gennemføres 168 behandlinger + 84 undersøgelser 2013 antal behandlinger/ undersøgelser 2014 antal behandlinger/ undersøgelser 2015 antal behandlinger/ undersøgelser (1/1 15/5) Mødestabilitet for borgerne 60 % 83 % + 39 % 3 Reduktion af smerter og opfyldelse af borgerens forventninger for 60 % 80 % + 33 % tandlægebesøget 4 Viden om tand- og mundhygiejne 60 % 80 % + 33 % 5 Motivation for at tage hånd om egen tandsundhed 60 % 80 % + 33 % Grundlaget for vurderingen af målopfyldelsen: Delmål 1 og 2 er opgjort via tandlægens elektroniske registrering af patienter, mens delmål 3, 4 og 5 er skønnet ud fra tilbagemeldinger fra Borgerne/patienterne og kontaktpersoner Hovedformål I tabel 2 ses de tre tidligere nævnte hovedmål. Helt overordnet må det konkluderes, at målene for tandstatus og målet om at borgeren skal have smilet tilbage er nået, dog skal man holde sig for øje, at færre end forventet er blevet behandlet som følge af vanskelighederne med bussen. Hovedformålet om integration i den almindelige voksentandpleje i privat praksis et år efter endt behandlingsforløb har det vist sig vanskeligt at følge op på, da borgerne kan være vanskelige at finde efter et år, og desuden ikke har dukket op til aftaler om interviews. Derfor har der kun været afholdt interviews med to borgere, der har afsluttet behandling. Heraf havde den ene haft en aftale med en privatpraktiserende tandlæge, men havde ikke råd eller prioriteret det økonomisk. På grund af det begrænsede datamateriale er det ikke muligt at sige, om hovedformålet er opfyldt. 5

6 Tabel 2 - Hovedformål Hovedformål med projektet Borgeren integreres i den almindelige voksentandpleje i privat praksis et år efter endt behandlingsforløb Borgeren skal nå et niveau for sund tandstatus, hvor det opleves relevant og nyttigt at etablere/ opretholde forebyggende vaner i forbindelse med tand- og mundsundhed At give borgeren smilet tilbage Hvor langt er vi et halvt år før projektafslutning? 7 borgere har været færdigbehandlet i 1 år eller mere. Kun 2 af disse har ønsket at medvirke i interviews. Den ene har haft aftale med en privatpraktiserende tandlæge, men har ikke haft råd til / økonomisk prioriteret, et eftersyn. Det skønnes ud fra de nuværende og tidligere borgeres/ patienters funktionsniveau, at ca. 2/3 med støtte fra kontaktperson vil kunne gøre brug af privatpraktiserende voksentandlæge et år efter endt behandlingsforløb, og ca. 1/3 vil høre til målgruppen for specialtandpleje. Borgerne er glade og stolte over behandlingsresultaterne, og er motiverede for at opretholde tand- og mundsundhed. Borgerne oparbejder i behandlingsforløbet en mødestabilitet og vedholdenhed, hvilket blandt andet tydeliggøres af gennemsnitligt 10 behandlingsforløb pr borger, og ved at tandstatus og mundens funktion kan (gen)opbygges via tandlægebehandling fremfor blot at erstatte med protese her følges tandetiske retningslinjer og god tandlægeskik i forhold til bevarelse af borgerens egne tænder - hvilket er til fordel for den enkelte borger. 13 borgere der har afsluttet forløb i Tandbusprojektet har ved behandlingsafslutning en sund tandstatus, en god tyggefunktion og er der ud over smertefri. 13 borgere der har afsluttet forløb i Tandbusprojektet har ved behandlingsafslutning været tilfredse med udseende og har haft en tandstatus der ville gøre det muligt at smile med et pænt tandsæt. Mange af borgerne har dog i mange år ikke ønsket, at smile på grund af tændernes udseende og den deraf følgende stigmatisering. Det tager derfor en vis tid at bryde med en gammel vane, men borgere svarer på forespørgsel, at de er sikre på, at det blot handler om en tilvænningstid hvorefter de vil have det godt med at smile igen. Tilbagemeldinger Som nævnt er der gennemført en række interviews med personale og brugere. Nedenfor gengives en række sigende udsagn fra de interviewede brugere. Udsagnene stammaer både fra borgere, der var i behandlingsforløb under interviewet og Jeg har ingen smerter, jeg kan tygge det jeg vil og udseende er meget pænere. Jeg er i tvivl om jeg smiler mere, skal jo lige vænne mig til at mine tænder er pæne. Jeg forventer jeg kommer til at smile mere. 6

7 Jeg børster mine tænder mere regelmæssigt nu end tidligere, bestemt men der er, som man siger, stadig et udviklingspotentiale. For mange aflysninger men søde mennesker Jeg er tilfreds. Jeg var der mange gange, det var lidt træls men det er også 100 år siden jeg sidst var til tandlæge og mine tænder trængte til det. De hjalp mig med smerterne det var godt, men kan ikke rigtig tage mig sammen til at komme der hen igen jeg husker at aflyse. Jeg har ingen tider, men min kontaktperson kan ringe og få nye tider når jeg får taget mig sammen Jeg havde ingen forventninger, jeg havde ikke været til tandlæge siden jeg var 17 år, så tror ikke jeg havde forventet så meget. Jeg frygtede, de ville hive alle mine tænder ud, i stedet ordnede de dem - de hev kun to tænder ud - det var jeg glad for. De lyttede til mig og stoppede når jeg ikke orkede mere. Jeg lavede en aftale med min kontaktperson, om at gå til privatpraktiserende tandlæge halvårligt. Jeg ved også hvilken tandlæge, jeg vil bruge, men jeg er flyttet fra Herberg og har ingen kontaktperson længere. Jeg har ikke behov for kontaktperson som sådan, men lige med tandlægen får jeg ikke selv gjort noget ved det. Har ikke har penge og har ikke tandsmerter (ikke akut) og så er det jo svært, at bruge penge på tandlæge regning, jeg køber øl eller andet jeg har hørt om at man kan få tilskud når man får kontanthjælp, men kan sgu ikke overskue selv at skulle snakke med kommunen eller tandlægen om det. Ja, det er en god oplevelse. Rolige omgivelser og roligt personale, det er rart. Charlotte (tandlægen) er vanvittig god til at lægge bedøvelse, jeg mærker intet og den virker. Sammenfatning Tandbusprojektet har været til gavn for brugerne. Brugerne er glade for tilbuddet og for tandbehandlerteamet. Målgruppens borgere har for langt de flestes vedkommende ikke været til tandlæge i mange år og ud over dårlig tandstatus, er de oftest også udfordret af tandlægeskræk, hvorfor der bruges lang tid på, at opbygge et tillidsforhold og behandlingerne må foregå på borgernes præmisser med dertil følgende pauser. Støttepersonernes borgerrettede indsats er en stor del af projektet. Borgernes positive fremmøde statistik hænger uvægerligt sammen med støttepersonernes forarbejde. Trygheden under behandlingerne for både borgeren og behandlerteamet hænger sammen med støttepersonernes tilstedeværelse i bussen under behandlingerne der ud over kan behandlerteamet skabe rolige rammer for borgerene, når de på grund af støttepersonernes tilstedeværelse, selv er trygge ved borgere, som de i starten af behandlingsforløbet ikke kender. Vi er undervejs blevet positivt overrasket over borgernes mødestabilitet. Det antages at støttepersonernes indsats, behandlerteamets rolige og forstående måde at gribe behandlingerne an på, samt borgernes positive oplevelser i Tandbussen har stor indvirkning på mødestabiliteten. Tandbusprojektet kobler via samarbejdet mellem støttepersonerne og tandbehandlerteamet, den sundhedsfaglige indsats og den sociale indsats sammen. Målgruppens funktionsniveau og det deraf følgende behov for tæt støtte op til og efter behandlinger i tandbussen, nødvendiggør den tætte kobling mellem det sociale område og det sundhedsfaglige område. 7

8 Tandbusprojektet opbygning omkring Tandbussen, har desværre medført alt for mange aflysninger. Efter en start, med mange uforudsete udfordringer, var der en forhåbning om, at Tandbusprojektet kunne komme på rette kurs. Udfordringerne med bussen har dog været voldsomme det seneste år. De mange aflysninger på grund af bussen er yderst uheldige, når der arbejdes med en målgruppe, der skal lære at følge forløb og helst opleve et jævnt forløb uden for mange afbrydelser. Der ud over har vi på grund af bussens beskaffenhed ikke nået det antal behandlinger/ undersøgelser der var et af målene for Tandbusprojektet. Tandbussen er for ustabil til et projekt som dette. Når målgruppen i gennemsnit skal have 10 behandlinger og hver behandling er tidskrævende, da borgernes tandstatus og deres behov for ro under behandlingerne. Ydermere langsommeliggør pladsforholdene behandlingerne. Det har vist sig at 2/3 af borgerne med tæt støtte fra støtteperson kommer til aftaletid, melder afbud, og kan gennemføre et behandlingsforløb. 1/3 har et funktionsniveau (på trods af tæt støtte + roligt og dygtigt tandbehandlingsteam) kræver så meget speciel tilrettelagt behandlingsforløb, at de funktionsmæssigt må betegnes som målgruppe for specialtandpleje. Tandbehandlerteamet har gennem projektperioden opbygget en god erfaring med målgruppen. Borgerne er trygge ved Tandbehandlerteamet og glade for deres væremåde og behandlingsresultater. Der er ingen tvivl om, at der er behov for et tandbehandlingstilbud til særligt socialt udsatte, gerne i form af en sluse til privatpraktiserende tandlæge eller specialtandplejen. Der er mange borgere der ikke formår, at benytte sig af privatpraktiserende tandlæger uden tæt støtte og ej heller har økonomien eller evner/ overskud til at søge om økonomisk støtte. Konklusion Tandbussen har haft en positiv indvirkning på de medvirkende borgeres tandsundhed. Det er imidlertid vanskeligt at vurdere, om borgerne efterfølgende har været i stand til at opretholde en god tandsundhed og blive integreret i den almene voksen tandpleje i privatpraksis. Det lader dog til, at støttekontaktpersoner er meget væsentlige for at en eventuel integration kan lykkes. Tandbussen har desuden resulteret i en betydelig opbygning af faglighed hos det medvirkende tandpersonale. Selve bussen har givet en række problemer. De mange aflysninger besværliggjort arbejdet og betydet, at mange behandlinger har måtte aflyses. Desuden har bussen kun været til rådighed en gang om ugen, og dette har gjort kontakten med brugerne ufleksibel. 8

Midtvejsrapport. Opsøgende tandpleje til særligt socialt udsatte

Midtvejsrapport. Opsøgende tandpleje til særligt socialt udsatte Midtvejsrapport Opsøgende tandpleje til særligt socialt udsatte Frederiksberg Kommune 2014 1 Indhold Midtvejsrapport... 1 Opsøgende tandpleje til særligt socialt udsatte... 1 Frederiksberg Kommune 2014...

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet...3 Projektejer...3 Projektleder...3 Projektide...3 Baggrund...3 Formål (indhold og effekter)...3

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet... 3 Projektejer... 3 Projektleder... 3 Projektide... 3 Baggrund... 3 Formål (indhold og

Læs mere

Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljen til opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte afsat med satspuljeaftalen for

Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljen til opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte afsat med satspuljeaftalen for Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljen til opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte afsat med satspuljeaftalen for 2012-15. 29. februar 2012 Sagsbeh.: Majken Fuglsang mafu02@frederiksberg.dk

Læs mere

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD BESKRIVELSE Børne- og Familieafdeling Bellisvej 2 8766 Nørre-Snede Tlf.: 9960 4000 AF TANDPLEJENS TILBUD August 2009 Indholdsfortegnelse 1. Almen forebyggende og behandlende tandpleje til unge Side 3 2.

Læs mere

Budget 2013 Temaforslag drift Socialudvalget

Budget 2013 Temaforslag drift Socialudvalget Opsøgende tandpleje til særligt udsatte borgere 1.000 kr. 2013 2014 2015 2016 Drift 630 630 630 630 Anlæg Finansiering I alt 630 630 630 630 Resume: Etablering af et opsøgende tandplejetilbud for særligt

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj

Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj FREDERIKSBERG KOMMUNE Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj Rikke Holm 2014 FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER - FOREBYGGELSEN Indledning Der har fra april 2014 frem til juni 2014,

Læs mere

Vi giver den en tand til i København.

Vi giver den en tand til i København. Vi giver den en tand til i København. Dette projekt retter sig mod voksne socialt udsatte borgere som i daglig tale kategoriseres som hjemløse og som i en eller anden udstrækning benytter sig af kommunens

Læs mere

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen:

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Kvalitetsstandard: Specialtandpleje Målgruppe Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

Tandpleje til børn og unge

Tandpleje til børn og unge Tandpleje til børn og unge Sundhedsloven 127-134 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede

Læs mere

Godkendelse: Tandbehandling i henhold til lov om aktiv socialpolitik 82a

Godkendelse: Tandbehandling i henhold til lov om aktiv socialpolitik 82a Punkt 9. Godkendelse: Tandbehandling i henhold til lov om aktiv socialpolitik 82a 2014-003462 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalget orientering status på anvendelsen

Læs mere

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenå, den 21. januar 2011 Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Baggrunden for dette notat er, at

Læs mere

Serviceområde: Sundhedsområdet

Serviceområde: Sundhedsområdet Serviceområde: Sundhedsområdet Fokusområde: Genoptræning efter sundhedslovens 140. Hvilke behov dækker ydelsen: Vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt

Læs mere

Kvalitetsstandard for Specialtandpleje

Kvalitetsstandard for Specialtandpleje Samsø Kommune Kvalitetsstandard for Specialtandpleje 15.12.2015 Specialtandpleje er et specialiseret tandplejetilbud til børn og voksne, der på grund af psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse (handicap)

Læs mere

Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed.

Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed. 01. december 2011 Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed. På socialudvalgets temamøde med Misbrugsnetværket vedr. udsatteområdet i april 2011 blev temaet ulighed i sundhed sat på dagsordenen. Eet af

Læs mere

Marts 2015. Rapport om opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune. Børge Hede

Marts 2015. Rapport om opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune. Børge Hede Marts 2015 Rapport om opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune Børge Hede Baggrund Socialt udsatte borgere har generelt en ringere almen sundhedstilstand end den øvrige

Læs mere

Randers byråd har besluttet at der indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers kommune.

Randers byråd har besluttet at der indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers kommune. Formål med aftalen. Randers byråd har besluttet at der indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers kommune. De overordnede mål med aftalestyringen er effektiv service med høj kvalitet til borgerne,

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Sundhedsloven 2015 Indledning Fredensborg kommune tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til borgere, der på grund af

Læs mere

Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune

Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune Bilag 5 Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune Midtvejsevaluering (medio 2011) Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet igangsattes i marts 2010

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2015

Serviceprofil for Tandplejen 2015 Serviceprofil for Tandplejen 2015 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Sundhedsfremmende sparring og rådgivning

Læs mere

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem.

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Viborg Kommunes Handicappolitik I Viborg Kommune skal borgere med handicap i videst muligt omfang have de samme muligheder som

Læs mere

Aftale for Tandplejen 2009

Aftale for Tandplejen 2009 Aftale for Tandplejen 2009 Aftale for Tandplejen 2009 Indledning Denne aftale indgås mellem centerchefen og institutionslederen. Både centerchefen og institutionslederen kan tage initiativ til ændringer

Læs mere

Vi bevarer smilet... www.bevar-smilet.dk. Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 7400 Herning Tlf. 97 12 77 50. E-mail. tandplejen@herning.

Vi bevarer smilet... www.bevar-smilet.dk. Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 7400 Herning Tlf. 97 12 77 50. E-mail. tandplejen@herning. Ta n d p l e j e n s K o n t o r SUN-adVErTiSiNg a/s Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 Tlf. 97 12 77 50 Vi bevarer smilet... E-mail. tandplejen@herning.dk B e h a n d l i n g s k l i n i k

Læs mere

Kvalitetsstandard for specialtandpleje

Kvalitetsstandard for specialtandpleje Kvalitetsstandard for specialtandpleje Indholdsfortegnelse Formål med ydelsen... 4 Hvem kan modtage specialtandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse af ydelsen... 5 Transport... 6 Organisering... 6 Kvalitetskrav

Læs mere

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten.

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten. Egedal Kommunes Tandpleje Rapport 2013 Kort om 2013 Personalesituationen. På klinikken i Stenløse er der i 2013 ansat 3 nye medarbejdere, som alle er faldet godt ind i samarbejdet. Disse nye medarbejdere

Læs mere

Virksomhedsplaner i Ringsted Kommune. Virksomhedsplan. Ringsted Kommunale Tandpleje

Virksomhedsplaner i Ringsted Kommune. Virksomhedsplan. Ringsted Kommunale Tandpleje Virksomhedsplaner i Ringsted Kommune Virksomhedsplan Ringsted Kommunale Tandpleje For perioden 2014-2015 1. Beskrivelse af virksomheden hvem er vi? Ringsted Kommunale Tandpleje er en institution, der tilbyder

Læs mere

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune 10 Tandplejens Administration Dønnergårds Allé 221 2670 Greve Tlf. 43 97 33 10 mandag-torsdag kl. 8-15, fredag 8.20-15 e- mail: gkt@greve.dk Tandplejen for Børn og unge Hedely Tandklinik Dønnergårds Allé

Læs mere

Logo white_gray_white Logo white_gray_white

Logo white_gray_white Logo white_gray_white Behandlingsfilosofi Vores filosofi er ganske enkel Bevar dine egne tænder hele livet!. Målet for tandklinikken er at hjælpe dig bedst muligt med at bevare dine egne tænder hele livet. Forebyggende behandling

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2013

Serviceprofil for Tandplejen 2013 Serviceprofil for Tandplejen 2013 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Forebyggende tandpleje og information

Læs mere

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Velfærds- og Sundhedsudvalget den 1 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler:

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM 1 1 tilfredshed m ed den komm unale tandpleje 1 % andel 4 ja nej I 1 gennemførte tandplejen en spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af Den Kommunale

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

et sundt og velfungerende tandsæt og at give dem viden om tænder og tandpleje samt en

et sundt og velfungerende tandsæt og at give dem viden om tænder og tandpleje samt en Tandplejens brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Frederiksberg kommunes tandplejen ønsker din deltagelse i vores brugertilfredshedsundersøgelse. Tandplejens mål er, sammen med hjemmet, at sikre børn og

Læs mere

Kvalitetsstandard for specialtandpleje

Kvalitetsstandard for specialtandpleje Kvalitetsstandard for specialtandpleje Indholdsfortegnelse Formål med ydelsen... 4 Hvem kan modtage specialtandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse af ydelsen... 5 Transport... 6 Organisering... 6 Kvalitetskrav

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

Aftale for Tandplejen 2013

Aftale for Tandplejen 2013 Aftale for Tandplejen 2013 Aftale for Tandplejen 2013 Indledning Denne aftale indgås mellem centerchefen og institutionslederen. Både centerchefen og institutionslederen kan tage initiativ til ændringer

Læs mere

Rubrik. RuTandpleje til børn og unge. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet

Rubrik. RuTandpleje til børn og unge. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet Rubrik RuTandpleje til børn og unge urub Kvalitetsstandard Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede rammer 1.1. Formål Tandplejens mål er, at befolkningen ved en god

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 1 Indholdsfortegnelse Metode... 3 Resultater... 4 Overordnet tilfredshed med tandplejen... 4 Resultater - Tryghed, tillid og smertefri behandling...

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014 Evaluering i Tandplejen, efterår I følgende dokument fremgår gennemgang af Tandplejens evalueringer fra efteråret. Tandplejen har evalueret på følgende aftalemål fra og : Vi skaber bedre tandsundhed for

Læs mere

T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e

T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e T a n d p l e j e n S e r v i c e i n f o r m a T i o n T i d T i l d i T b a r n K v a l i T e T K o m p e T e n c e indholdsoversigt Sunde tænder hele livet 3 det kommunale tandplejetilbud 4 Tandplejens

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 4 Formål med ydelsen... 4 Hedensted Kommunes målsætning... 4 Hvem kan modtage omsorgstandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse

Læs mere

Tandsundhed for Særligt Socialt Udsatte

Tandsundhed for Særligt Socialt Udsatte Tandsundhed for Særligt Socialt Udsatte Billede fra rapport om det Opsøgende Tandplejeteam Hvem er vi? Kontorchef Mette Svarre,, MSB. Tidl. Souschef og tandlæge Flemming Pedersen, Tandplejen, MBU. Leder

Læs mere

Kvalitetsstandard. Sundhedsloven 131. Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard. Sundhedsloven 131. Omsorgstandpleje Kvalitetsstandard Sundhedsloven 131 Omsorgstandpleje Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder

Læs mere

Norddjurs Kommunale Tandpleje. Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Norddjurs Kommunale Tandpleje. Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Norddjurs Kommunale Tandpleje Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje 1. Hvad er s lovgrundlag 2. Hvilket behov dækker 3. Hvilke mål er der med Sundhedsloven 131 og 132 Forebyggelse og behandling af tand-/

Læs mere

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Projekt SMUK Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48 Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Slutevaluering projekt SMUK (resumé) Side 2 Projektperiode: 01.09.2009 31.05.2012 Sundhedsstyrelsens satspulje: Vægttab

Læs mere

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2015-2016. Indledning. Mastrupvej 75 Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2015-2016. Indledning. Mastrupvej 75 Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Kontrakt 2015-2016 Rebild Tandpleje Mastrupvej 75 : Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre

Læs mere

KVALITETSSTANDARD STØTTE- OG KONTAKTPERSON ORDNING LOV OM SOCIAL SERVICE 99

KVALITETSSTANDARD STØTTE- OG KONTAKTPERSON ORDNING LOV OM SOCIAL SERVICE 99 KVALITETSSTANDARD STØTTE- OG KONTAKTPERSON ORDNING LOV OM SOCIAL SERVICE 99 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Implantat en kunstig tandrod

Implantat en kunstig tandrod N R. 3 3 Implantat en kunstig tandrod Et implantat er en mulighed, hvis du mangler én eller flere tænder Implantat en kunstig tandrod Implantater Erstatning af mistede tænder med implantater er i dag en

Læs mere

Vi vil omsætte de nyeste

Vi vil omsætte de nyeste Storklinik Nytænkende klinikstruktur i Frederikshavn Ann-Louise Madvig, skribent. Finn Folsted, fotograf Et lille år efter TNT sidst var i Frederikshavn, er vi på besøg igen. Sidst så vi på tegninger og

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 4 Formål med ydelsen... 4 Hedensted Kommunes målsætning... 4 Hvem kan modtage omsorgstandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig rådgiver

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Et gruppeforløb efteråret 2012 Evalueringsrapporten er udarbejdet november 2012 af Irene Bendtsen 1 Resume 20 borgere deltager på kurset om sex og kærlighed,

Læs mere

TILBUD OG OVERSLAG PÅ TANDBEHANDLING.

TILBUD OG OVERSLAG PÅ TANDBEHANDLING. TILBUD OG OVERSLAG PÅ TANDBEHANDLING. DATO: 0.0. 00 Navn på Patient ØSTFYNS IMPLANTAT & KIRURGIKLINIK TORVET. DK. 800 NYBORG ØSTFYNS IMPLANTAT- OG KIRURGIKLINIK P P Februar 00. BEHANDLINGSPLANLÆGNING:

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Undgår du også tandlægen?

Undgår du også tandlægen? STYRK munden Undgår du også tandlægen? HJÆLPER DIG! Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk

Læs mere

Aftencafé et tilbud til friske beboere

Aftencafé et tilbud til friske beboere Aftencafé et tilbud til friske beboere - Evaluering af aftencaféprojektet på Betaniahjemmet Aftencafé et tilbud til friske beboere Indledning Ideen til projekt Aftencafé- et tilbud til friske beboere udsprang

Læs mere

Kirkens Korshærs Aktivitetscenter Silkeborg projekt 156

Kirkens Korshærs Aktivitetscenter Silkeborg projekt 156 Når viden skaber resultater --- Velfærdsministeriet Kirkens Korshærs Aktivitetscenter Silkeborg projekt 156 Det Fælles Ansvar II Case-rapport August 2008 Velfærdsministeriet Kirkens Korshærs Aktivitetscenter

Læs mere

Vejen Kommunale Tandpleje

Vejen Kommunale Tandpleje Vejen Kommunale Tandpleje 1 - sunde tænder hele livet Lay out: Vejen Kommune Tekst: Tandplejen, Vejen Kommune Fotos: Vejen Kommune, forsidefoto Comwell Oplag: 1000 stk Tryk: Vejen Kommune Udgivet: December

Læs mere

Lov om Social Service 99

Lov om Social Service 99 / Lov om Social Service 99 Støtte- kontaktperson Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Leverandører 3. Kvalitetsstandardens opbygning 4. Visitationspraksis 5. Ydelsesbeskrivelser for støtte-

Læs mere

Rubrik. RuOmsorgstandpleje. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet

Rubrik. RuOmsorgstandpleje. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet Rubrik RuOmsorgstandpleje urub Kvalitetsstandard Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Omsorgstandpleje 1. Overordnede rammer 1. Formål Formålet med omsorgstandpleje er - gennem opsøgende, regelmæssige undersøgelser,

Læs mere

Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet

Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Dette dokument indeholder en samlet beskrivelse af mål og evalueringsformer for undervisningen i faget Pædodonti

Læs mere

Mål og Midler Tandpleje

Mål og Midler Tandpleje Fokusområder Tandplejen har følgende fokusområder i 2013: Forebyggelse af huller i tænderne hos de 20 procent af børn og unge, der er mest udsat for at få karies. Det er i dag muligt at identificere de

Læs mere

Tilskud til Integrationspuljen - Ansøgningsskema til større projekter - Partnerskabsaftaler

Tilskud til Integrationspuljen - Ansøgningsskema til større projekter - Partnerskabsaftaler Fritid og Kultur Tilskud til Integrationspuljen - Ansøgningsskema til større projekter - Partnerskabsaftaler Projekttype 1. Der søges støtte til (Sæt kryds) Større integrationsprojekter med partnerskaber/samarbejder

Læs mere

Intentionerne bag og indholdet i Sundhedslovens 133 om specialtandpleje. Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d.

Intentionerne bag og indholdet i Sundhedslovens 133 om specialtandpleje. Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d. Intentionerne bag og indholdet i Sundhedslovens 133 om specialtandpleje Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d. Sundhedsstyrelsen 1986 kommunal omsorgstandpleje kan tilbydes! Kommunerne kan tilbyde

Læs mere

beggeveje Læringen går

beggeveje Læringen går VAGN ERIK ANDERSEN, journalist, SØREN WEILE, fotograf Læringen går beggeveje Tandlægestuderende er glade for praktikperioden i den kommunale tandpleje, men også overtandlægerne synes de lærer noget. Samtidig

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Horsens Kommunes strategi for tandsundhed

Horsens Kommunes strategi for tandsundhed Horsens Kommunes strategi for tandsundhed VELFÆRD OG SUNDHED 1 Tandplejen Horsens kommune. Vision: Sunde tænder i sunde munde for alle hele livet. Mission : Mest muligt tandsundhed for pengene. Dette opnås

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

TANDPLEJEN VI BEVARER SMILET... Næstved Kommune. Tandplejen Parkvej Parkvej Næstved Telefon

TANDPLEJEN VI BEVARER SMILET... Næstved Kommune. Tandplejen Parkvej Parkvej Næstved Telefon TANDPLEJEN Næstved Kommune Tandplejen Parkvej Parkvej 48 4700 Næstved Telefon 55881500 Tandplejen Karrebækvej Karrebækvej 80 4700 Næstved Telefon 55881580 VI BEVARER SMILET... VI BEVARER SMILET... Tandplejen

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

Evaluering af NADA-akupunktur

Evaluering af NADA-akupunktur Evaluering af NADA-akupunktur Et 14 ugers gruppeforløb 2013 Evalueringsrapporten er udarbejdet december 2013 Manja Jurkofsky 1 Indhold RESUME:... 3 OPSTILLEDE EFFEKTMÅL FOR DELTAGERNE:... 3 DEN INDSAMLEDE

Læs mere

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2013-14. Indledning. Mastrupvej 75, 9530 Støvring Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2013-14. Indledning. Mastrupvej 75, 9530 Støvring Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild. Kontrakt 2013-14 Rebild Tandpleje Mastrupvej 75, 9530 Støvring : Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner,

Læs mere

Resume af brugerundersøgelse i KABS. Af: Antropolog Kathrine Bro Ludvigsen, KABS 2014

Resume af brugerundersøgelse i KABS. Af: Antropolog Kathrine Bro Ludvigsen, KABS 2014 Resume af brugerundersøgelse i KABS Af: Antropolog Kathrine Bro Ludvigsen, KABS 2014 Baggrund og formål Nærværende notat er et resumé af den brugerundersøgelse, som blev gennemført i KABS januar 2014 marts

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Tandpleje til socialt udsatte borgere i Fredericia De skæve tænder

Tandpleje til socialt udsatte borgere i Fredericia De skæve tænder Tandpleje til socialt udsatte borgere i Fredericia De skæve tænder Opsamling Der har været 79 besøg på klinikken i perioden fra november 2014 til november 2015 viser optælling af journaler (nogle af dem

Læs mere

Modernisering af omsorgstandplejen. Velfærdsudvalget den 20. april 2017

Modernisering af omsorgstandplejen. Velfærdsudvalget den 20. april 2017 Modernisering af omsorgstandplejen Velfærdsudvalget den 20. april 2017 Albertslund Kommunale Tandpleje Børne og ungetandplejen 6.300 børn og unge fra 0-18 år Tandreguleringen Fælleskommunalt 60 selskab

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Rubrik. u Omsorgstandpleje. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet

Rubrik. u Omsorgstandpleje. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet Rubrik u Omsorgstandpleje urubindsatskatalog Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af omsorgstandpleje... 4 2 1. Indledning Byrådet har godkendt en kvalitetsstandard

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 46 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 35% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Notat. Arbejdsprojekt Gårdbutik Projekt 160. Projekt nr Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse Godkendt d.

Notat. Arbejdsprojekt Gårdbutik Projekt 160. Projekt nr Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse Godkendt d. Notat Projekt nr. 160 Rambøll Management Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. Line Dybdal Mads Sinding Jørgensen 29-10-2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 Direkte

Læs mere

AMELOGENESIS IMPERFECTA

AMELOGENESIS IMPERFECTA Aarhus Universitetshospital Afdeling for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi Odontologisk Landsdels- og Videncenter Tlf. 784 62885 Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C AMELOGENESIS IMPERFECTA Patientinformation Odontologisk

Læs mere

Omsorgstandpleje - visitation - ansøgning. 04 den 23. maj 07

Omsorgstandpleje - visitation - ansøgning. 04 den 23. maj 07 Omsorgstandpleje - visitation - ansøgning 04 den 23. maj 07 1 Omsorgstandpleje - visitation Formål med omsorgstandpleje. Formålet med omsorgstandpleje er at tilbyde forebyggende og behandlende tandpleje

Læs mere

EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG

EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG Fritagelse for frit valg på hjælpemidler ( 112) og boligændringer ( 116) Marts 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 1.1 Sammenfatning 2 1.2 Beskrivelse af forsøget 2 2.0 Evalueringsmetode

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson ordning efter Servicelovens 99 Servicelovens 99 paragraffens ordlyd Kommunen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET MED EVALUERINGEN

Læs mere

Omsorgstandplejen. Version: xx.xx.xxxx

Omsorgstandplejen. Version: xx.xx.xxxx Omsorgstandplejen Version: xx.xx.xxxx Det tilbyder vi Omsorgstandplejen er et tilbud til dig, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan benytte

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere BOLIG RELATIONER SUNDHED SYGDOM Muligheder for at indgå i samfundet Kommunens politik for socialt udsatte er rettet mod borgere, der lever i samfundets yderkanter, personer,

Læs mere

Sundhedsfremme og Forebyggelse til socialt udsatte

Sundhedsfremme og Forebyggelse til socialt udsatte Sundhedsfremme og Forebyggelse til socialt udsatte 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål med undersøgelsen... 3 1.2 Metodisk fremgangsmåde... 3 2. Rette kompetencer og rette indsatser...

Læs mere

Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan

Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan Nedenstående er en uddybende beskrivelse af forløb for de hjemløse, der har taget ophold i boliger etableret under

Læs mere

Evaluering af. projekt Aktiv Fritid. Evaluering af. projekt Aktiv Fritid

Evaluering af. projekt Aktiv Fritid. Evaluering af. projekt Aktiv Fritid Evaluering af Evaluering af projekt Aktiv Fritid projekt Aktiv Fritid Opfølgning på børn fra de to første - Opfølgning på børn fra de to første projektår projektår Lilhauge Lilhauge Svarrer Svarrer 01-08-2014

Læs mere

Tandplejens Brugerundersøgelse

Tandplejens Brugerundersøgelse Tandplejens Brugerundersøgelse Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2010 Byrådsservice Odder Kommune 2010 Dokumentnr.: 727-2010-72813 side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med

Læs mere

Livet som forældre. Interview med Markus moder Specialundervisning på Italiensk - No. 4

Livet som forældre. Interview med Markus moder Specialundervisning på Italiensk - No. 4 Lasse Rydberg / Foto Lasse Rydberg. København Livet som forældre. Interview med Markus moder Specialundervisning på Italiensk - No. 4 Det smukke er at se livet i et andet perspektiv Det er lykkedes at

Læs mere