Rebild Tandpleje. Kontrakt Indledning. Mastrupvej 75 Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, ,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rebild Tandpleje. Kontrakt 2015-2016. Indledning. Mastrupvej 75 Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk"

Transkript

1 Kontrakt Rebild Tandpleje Mastrupvej 75 : Inge Hald, overtandlæge, , Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune. Vi tror på at beslutninger og dispositioner bedst træffes tæt på borgerne og brugerne. Det indebærer som overordnet styringsprincip, at det er tilstræbt at tillægge institutionsledelse mv. så store kompetencer det findes muligt og realiserbart i forhold til balance mellem decentral styring og centralt overblik. Formålet med kontraktstyring er: At brugeren/borgeren sættes i centrum for den kommunale opgaveløsning. At alle bidrager til fællesskabet inden for rammerne af de fælles politikker, retningslinjer og beslutninger. At tildelingen af fuld kompetence indenfor budgetrammen og de givne politikker til kontraktholder omsættes til levering af de bedste løsninger på institutionsniveau. At sikre en optimal ressourceanvendelse og økonomisk tankegang i organisationen ved at etablere en tæt sammenhæng mellem ansvar, kompetence og konsekvens i de daglige dispositioner. At styrke den decentrale ledelse og medarbejdertilfredsheden, ved at tydeliggøre kontraktholderens ansvar for den enkelte institutions mål, rammer og udvikling. At indarbejde kvalitetsstyring i den daglige dialog mellem politikere, forvaltning og institution, og på den måde at bidrage til den forsatte udvikling af den kommunale service.

2 Grundlæggende værdisæt for kontraktstyringen Dynamiske kontrakter mulighed for differentierede kontraktmål efter områder, og løbende justeringer af disse i løbet af kontraktperioden. Del af helheden i Rebild Kommune er alle en del af en helhed. På den baggrund forventes det, at institutionerne arbejder sammen for at nå kommunens prioriterede kontraktmål og de ønskede kommunale serviceydelser inden for den fælles økonomiske ramme. Prioriteret fokus på effekt mere fokus på effekt frem for proces fremmer innovation og nytænkning. De overordnede politiske målsætninger for kommunen har første prioritet, men de procesrelaterede ideer og innovative tiltag, der skabes ud fra kontraktstyringens metodefrihed i de enkelte institutioner, deles til gavn for hele organisationen. Udvidet kontraktstyring effekten af indsatsen prioriteres og følges løbende via kontraktmålene. Dette hierarki af kontraktmål har til formål at tydeliggøre kontraktholders primære ansvarsområde og sætte fokus på udviklingen heraf. Hvis det er muligt, inddrages eksisterende kvalitetsrapporteringer (f.eks. kvalitetskontrakter) i forbindelse med kontraktmålene. Økonomisk ramme Decentral ledelse styrkelse af medarbejdernes kompetencer ved at tildele ansvaret for den daglige drift til de enkelte institutioner. Dialogbaseret kontraktstyring tæt dialog mellem det politiske niveau og driftsniveauet. Det tætte samarbejde gør det muligt for politikerne at følge med i den løbende udvikling for kontraktmålene, og under hvilke vilkår de udføres i de enkelte institutioner. Side 2 af 9

3 Delstrategi og kontraktmål A) Strategiområde: Tandsundhed Fremme tandsundhed og forebygge. Vores brugere skal udvikle gode vaner, så de kan bevare et funktionsdygtigt tandsæt livet igennem. Generelt Den gode tandsundhed, der indtil nu er opnået, fastholdes Risikogrupper Tandsundheden ønskes forbedret for især risikogrupperne Der ydes service og information, der har til formål at påvirke brugernes adfærd og holdning til sund levevis. Forebyggelse integreres gerne ved hver kontakt, dels individuelt, dels ved undervisning gruppevis. Regelmæssige undersøgelser for den sunde gruppe med 16 måneders intervaller. Som ovenfor. Herudover tilbydes brugere med begyndende eller aktuel højere carieserfaring kortere individuelle undersøgelsesintervaller samt ekstra forebyggende indsatser. Der er i Rebild Tandpleje udarbejdet strategi og vejledning for undersøgelse og behandlingsplanlægning, der tilgodeser risikogruppen og i øvrigt følger sundhedsstyrelsens anbefalinger på området. Der evalueres årligt v.hj.af SCOR, SST s centrale odontologiske register, der afspejler tandsundheden. Den gode tandsundhed fastholdes som minimum for den sunde gruppe. SCOR-tallene afspejler foruden tandsundheden også begyndende huller og cariesforekomster. Talmaterialet giver mulighed for evaluering og planlægning. Vi målretter prioriterede indsatser for den mindre gruppe, der tilhører risikogrupperne. Også her ønsker vi som minimum at fastholde den eksisterende tandsundhed og om muligt forbedre tandsundheden. Særligt Sårbare Tidlig opsporing og tidlig indsats. Via den løbende direkte kontakt med vores brugere ønsker tandplejen at medvirke til tidlig opsporing og dermed også tidlige forebyggende indsatser, ligesom vi gerne deltager i tværfaglige samarbejder. Side 3 af 9

4 B) Strategiområde: Erosioner Forebyggelse af erosioner Som et ekstra indsatsområde har vi i tandplejen i 2015 og 2016 valgt at sætte yderligere fokus på det stigende antal erosioner eller syreskader som vi ligesom resten af landet ser. Vi vil udbygge informationen om erosioner og øge kendskabet til årsagerne dels individuelt og dels mere generelt. Ved undersøgelserne foretages de individuelle indsatser og der medgives brochurer. På skolerne opstilles montre med oplysningsmateriale og materialet inddrages i undervisningen. Der produceres artikelmateriale til presse. Side 4 af 9

5 C) Strategiområde: Omsorgstandpleje Omsorgstandpleje Omsorgstandplejen omfatter forebyggende og behandlende tandpleje til borgere, som på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. Tilbuddet om Omsorgstandpleje synliggøres løbende, således at de borgere, der har ret til ydelsen, også får tilbuddet om at blive visiteret. Vi ønsker desuden fortsat at udbrede viden om, at der er sammenhæng mellem lidelser i mundhulen, som f.eks. paradentose og forekomst af bl.a. diabetes, lungebetændelser og hjerte-kar-sygdomme og at en forbedret mundhygiejne kan medvirke til generel bedre sundhedstilstand. Det forventes at Sundhedsstyrelsen vil komme med et nyt oplæg om omsorgstandpleje efterår Brochuremateriale, ansøgning og hjemmesideinformationer er nyudviklede, opdateres efter behov og senest når det nye oplæg fra SST kommer. Tandplejen tilbyder undervisning om omsorgstandpleje til samarbejdspartnere, ældrecentre og til personale under uddannelse. Specielt opfølgning på Projektet Forbedret Mundhygiejne, hvor en tandplejer underviste og lavede sidemandsoplæring til relevant personale i kommunen. Evaluering af indsatsen på omsorgstandplejeområdet måles på antal brugere; det nuværende antal deltagere i omsorgstandplejen skal som minimum være stabilt og gerne stigende. Side 5 af 9

6 D) Strategiområde: Konkurrencebevidsthed Konkurrencebevidst og fleksibel organisation Vi ønsker at være en konkurrencedygtig og fleksibel organisation, der opfylder brugernes og Rebild Kommunes behov for tandpleje. Brugerne skal fortsat opleve god, kompetent professionel og sundhedsfremmende service med vægt på Tillid, Tryghed og Kvalitet. Høj faglighed fastholdes, medarbejderne deltager i relevante kurser, kompetenceudvikling, faglig sparring og kalibrering. Teamsamarbejde. Vores Mission er at fremme sundhed og forebygge, at undersøge og behandle. Vores Vision er at skabe mere tandsundhed, at være det naturlige valg, og at efterleve vores værdier, så det afspejles i høj service og kvalitet. Vi ønsker tilfredse brugere og tilfredse medarbejdere. Vi ønsker både at fastholde gode medarbejdere og når nødvendigt at kunne rekruttere nye. Medarbejdertilfredshed evalueres dels ved trivselsundersøgelse, dels ved stabilitet og ved lav sygefraværs-%. Brugertilfredsheden vurderes ved tilslutnings-% og på positive brugertilbagemeldinger samt på færrest mulige klager. Vi ønsker min. 97% deltager i den kommunale tandpleje heraf 95 % årige. Side 6 af 9

7 E) Strategiområde: Digitalisering Medvirken til øget brug af digitalisering og nedsætte antal udeblivelser. Tandplejen skal fremover lave indkaldelser via E- boks og nem sms. Vi har tidligere benyttet os af smsremindere. Tandplejens edb-system er netop i gang med synkronisering til E-boks, således at indkaldelser fremover kan ske via e-boks og nem sms. Systemet skal testes og derefter skal brugerne informeres grundigt om det nye system bl.a. via Rebild kommunes hjemmeside og i pressen. Da vi for år tilbage indførte sms-remindere oplevede vi et positivt fald i udeblivelserne. Efter en overgangsperiode med det system forventes det, at vi kan opleve et yderligere fald i antal udeblivelser. Side 7 af 9

8 Generelle og specielle kontraktvilkår Tandplejen udfører Rebild kommunes opgave i henhold til : Bekendtgørelse af sundhedsloven nr af 14. november 2014, Bekendtgørelse om tandpleje nr. 179 af 28. februar 2012 og Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje, Sundhedsstyrelsen 2006 samt Tillæg og Vejledninger. Kontraktområdets formål: Tandplejen har som del af Sundhedsvæsenet til formål at fremme befolkningens sundhed samt at forebygge og behandle sygdom, lidelse og funktionsbegrænsning for den enkelte. Tandplejens mål er, at befolkningen ved en god hjemmetandpleje og et sammenhængende tilbud om forebyggelse og behandling kan udvikle hensigtsmæssige tandplejevaner samt sunde tænder, mund og kæber og bevare disse i funktionsdygtig stand gennem hele livet. Kontraktområdets målgruppe: Børne-og ungdomstandpleje: Den vederlagsfrie forebyggende og behandlende tandpleje omfatter alle børn og unge under 18 år, der er tilmeldt folkeregistret i kommunen. Omsorgstandpleje: Forebyggende og behandlende tandpleje til personer, der er tilmeldt folkeregistret i kommunen, og som på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud Specialtandpleje: Specialiseret tandpleje tilbydes sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der er tilmeldt folkeregistret i kommunen, og som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller i omsorgstandplejen. Kontraktområdets kerneydelser: Børne- og ungdomstandplejen: Sundhedsfremme, Almen forebyggelse, herunder oplysningsvirksomhed. Individuel forebyggelse, herunder oplysning af den enkelte samt forældre. Undersøgelser af tand-, mund- og kæberegionens udvikling og sundhedstilstand. Behandling af anomalier, læsioner og sygdomme i tand-, mund og kæberegionen. Tandregulering efter sundhedsstyrelsens bekendtgørelse Omsorgstandplejen: Almen og individuel forebyggelse, hjælp til mundhygiejne, oplysning om samt instruktion i tandpleje til den enkelte og til relevant omsorgspersonale. Undersøgelse af tand-mund og kæberegionens sundhedstilstand. Behandlinger under hensyntagen til den enkeltes samlede tilstand. Specialtandplejen: Individuel og kollektiv forebyggelse, hjælp til og instruktion i tandpleje for den enkelte samt systematisk undervisning, oplysning m.v. til nøglepersoner. Undersøgelser at tand-, mund og kæberegionens sundhedstilstand. Behandlinger under hensyntagen til den enkeltes samlede tilstand. Side 8 af 9

9 I øvrigt: Drift og vedligehold af de kommunale klinikker Tværfagligt samarbejde i kommunen. Faglig rådgivning til kommunen v. ansøgning om hjælp til tandbehandling og ved behandling af ansøgninger om tandproteser. Kontraktområdets interne organisation: Tandplejen organiseres med en ledelse, bestående af overtandlægen og en souschef. Personalegruppen består herudover af specialtandlæge, tandlæger, tand plejere, klinikassistenter og rengøringspersonale. Ledelsens ansvar og kompetence har det overordnede ansvar for at målene nås gerne med innovation og nytænkning. Ledelsen sikrer, at økonomien overholdes med optimal ressourceanvendelse. Ledelsen medvirker endvidere til øget trivsel ved medarbejderinddragelse og uddelegering af opgaver. Side 9 af 9

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

Tandpleje til børn og unge

Tandpleje til børn og unge Tandpleje til børn og unge Sundhedsloven 127-134 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 5 Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde 512 Forebyggelse for Børn, Unge og Forebyggelse Børne og Ungdomstandpleje Sundhedsloven

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

Tandplejen. Årsrapport 2008

Tandplejen. Årsrapport 2008 Tandplejen Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Indledning s. 2 Nøgletal s. 3 Benchmarking Tandsundheden Intervaller Evaluering af Tandplejens Aftale 2008 Sundhedsfremme og forebyggelse i Specialtandplejen

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2013

Serviceprofil for Tandplejen 2013 Serviceprofil for Tandplejen 2013 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Forebyggende tandpleje og information

Læs mere

Tandplejen. Årsrapport 2009

Tandplejen. Årsrapport 2009 Tandplejen Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse: Indledning s. 3 Nøgletal Antal patienter, økonomi, effektivitet og fagligt s. 5 Evaluering af Tandplejens Aftale 2009 Tværfagligt, forebyggende arbejde i

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen:

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Kvalitetsstandard: Specialtandpleje Målgruppe Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Borgere

Læs mere

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenå, den 21. januar 2011 Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Baggrunden for dette notat er, at

Læs mere

Tandplejens Virksomhedsrapport 2012 2013. Store tandbørstedag den 12. september 2012

Tandplejens Virksomhedsrapport 2012 2013. Store tandbørstedag den 12. september 2012 Tandplejens Virksomhedsrapport 2012 2013 Store tandbørstedag den 12. september 2012 Udgivet marts 2013 Indholdsfortegnelse 1. FOKUSOMRÅDER I 2012 3 2. BØRNE/UNGE TANDPLEJEN 0 18 ÅR 5 5. OMSORGSTANDPLEJEN

Læs mere

OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE

OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE 2006 Vejledning Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje Vejledning Juni 2006 Vejledning om omfanget af og kravene

Læs mere

Sundhedsafdelingens årsrapport

Sundhedsafdelingens årsrapport Sundhedsafdelingens årsrapport 2010 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning side 05 Direktionens strategiplan side 07 Tandplejen side 09 Sundhedsplejen side 21 Seniorhuset Korsagergård side 27 Demenskoordinatoren

Læs mere

Ny struktur i Herning Kommunale Tandpleje en analyse af fremtidens udfordringer og behov

Ny struktur i Herning Kommunale Tandpleje en analyse af fremtidens udfordringer og behov Ny struktur i Herning Kommunale Tandpleje en analyse af fremtidens udfordringer og behov Januar 2013 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2 1.1 baggrund og formål med analysen 2 1.2 sammenfatning 2

Læs mere

SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016

SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016 SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016 Generelle anbefalinger: Børst 2 x daglig Brug tandpasta med 1450 ppm Fluor Skyl ikke efter tandbørstningen Børst tyggeflader på tværs af tandrækken INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 52 Offentligt. Møde med Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg 21.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 52 Offentligt. Møde med Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg 21. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 52 Offentligt Møde med Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg 21. oktober 2014 1 1. Tandpleje til socialt udsatte et muligt alternativ...

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010

TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010 TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010 Indholdsfortegnelse: Velkommen til tandplejens Sundhedsplan! 2 Lovgrundlag og rammer 2 Baggrund for tilrettelæggelsen af tandplejetilbuddet 2 Tandplejens Sundhedsplan:

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

2.1 Implementering af viden inden for sygeplejens specialistområder.

2.1 Implementering af viden inden for sygeplejens specialistområder. Indholdsfortegnelse Forord 1.0 Indledning 1.1 Præsentation af sygeplejeteamet 1.2 Budgetramme 1.3 Evaluering af udviklingsplanen for 2009-2011 2.0 Fokusområder 2.1 Implementering af viden inden for sygeplejens

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE OMSORGSTANDPLEJE. Årsrapport 2012/13

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE OMSORGSTANDPLEJE. Årsrapport 2012/13 STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE OMSORGSTANDPLEJE Årsrapport 2012/13 INDHOLD Indledning... side 2 Tilmelding visitation side 3 Målsætning.. side 4 Tilslutning...side 4 Tandpleje-teams...side 6 Tilbuddets tilgængelighed...side

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 1 Forord Frederikshavn Kommune har den store glæde at præsentere en samlet sundhedspolitik for kommunens borgere og medarbejdere. Sundhedspolitikken skal

Læs mere

Børne- og ungestrategien

Børne- og ungestrategien Børne- og ungestrategien Indhold Introduktion 3 1. Strategiens baggrund og målsætninger 3 2. Arbejdet med strategien 4 3. Strategiens indhold 5 4. Næste skridt - at omsætte strategien til handling 6 Fokusområde

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den fællesfaglige ramme...3 4.0 Institutionsrammen...4

Læs mere

Odder-modellen. En ændring af praksis

Odder-modellen. En ændring af praksis Odder-modellen. En ændring af praksis Tandpleje for børn og unge Forfattere: Marit Jøssing 1, Christina Krohn 1, Niels Hansen 2, Malene Herbsleb 3 1. Odder Kommunale Tandpleje. 2. Frederikshavn Kommunale

Læs mere

Aftale mellem Område Nord og sundheds- og omsorgschef Inge Bank

Aftale mellem Område Nord og sundheds- og omsorgschef Inge Bank Aftale mellem Område Nord og sundheds- og omsorgschef Inge Bank 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef

Læs mere