Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven"

Transkript

1 Til lovforslag nr. L 39 Folketinget Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 27. november 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven (Regelforenkling i den kommunale tandpleje, ophævelse af pensionisters tilskud til håndkøbslægemidler og ændring af kompetenceregler om apotekeres udnævnelse m.v.) [af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag)] 1. Ændringsforslag Ministeren for sundhed og forebyggelse har stillet 2 ændringsforslag, hvoraf 1 er om deling af lovforslaget. Ændringsforslaget om deling af lovforslaget er tiltrådt af udvalget. 2. Udvalgsarbejdet Lovforslaget blev fremsat den 24. oktober 2012 og var til 1. behandling den 1. november Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Møder Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder. Høring Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og ministeren for sundhed og forebyggelse sendte den 3. september 2012 dette udkast til udvalget, jf. SUU alm. del bilag 447 ( ). Den 24. oktober 2012 sendte ministeren for sundhed og forebyggelse de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget. Skriftlige henvendelser Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget 2 skriftlige henvendelser fra De Offentlige Tandlæger og Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere (LKT). Ministeren for sundhed og forebyggelse har over for udvalget kommenteret den førstnævnte skriftlige henvendelse til udvalget. Udvalget forventer, at ministeren for sundhed og forebyggelse kommenterer den sidstnævnte henvendelse inden 2. behandling. Deputationer Endvidere har De Offentlige Tandlæger og Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere (LKT) mundtligt over for udvalget redegjort for deres holdning til lovforslaget: Spørgsmål Udvalget har stillet 20 spørgsmål til ministeren for sundhed og forebyggelse til skriftlig besvarelse, hvoraf denne har besvaret de 19. Udvalget forventer svar på spørgsmål 20 inden 2. behandling. 3. Indstillinger Et flertal i udvalget (S, RV, SF og EL) indstiller det under A nævnte lovforslag til vedtagelse uændret og det under B nævnte lovforslag til vedtagelse med det stillede ændringsforslag. Et mindretal i udvalget (V, DF og KF) indstiller det under A og det under B nævnte lovforslag til forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet vil dog stemme for det under nr. 2 stillede ændringsforslag. Et andet mindretal i udvalget (LA) indstiller det under A nævnte lovforslag til forkastelse ved 3. behandling og det under B nævnte lovforslag til vedtagelse med det stillede ændringsforslag. 4. Politiske bemærkninger Venstres og Det Konservative Folkepartis medlemmer af udvalget kan ikke støtte det under A nævnte lovforslag om at afvikle det frie valg af tandlæge for både børn under 16 år og for personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap vanskeligt kan bruge de almindelige tandplejetilbud. Regeringen og Enhedslisten vil gøre op med det frie valg, og argumentationen er, at der kan spares administration i kommunerne. Venstre og Det Konservative Folkeparti fin- AX014461

2 2 der ikke, at der er tale om en betydelig afbureaukratisering, besparelse og forbedring for borgerne, som regeringen skriver, tværtimod vil regeringen afvikle det frie valg, som mange tusinde mennesker benytter sig af i hverdagen. Lovforslaget om ændret medicintilskud indebærer en ændring af førtids- og folkepensionisternes adgang til tilskud til håndkøbslægemidler. Det forventes, jf. bemærkningerne i lovforslaget, at 20 pct. af folkepensionisterne ikke længere vil få tilskud til håndkøbslægemidler, hvilket svarer til folkepensionister. Det indebærer en samlet besparelse på mellem 77 og 82 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med, at regeringen og Enhedslisten i finanslovsaftalen for 2012 øger bundskatten og nedsætter personfradraget, hvilket stiller førtids- og folkepensionisterne i en endnu ringere økonomisk situation. På den baggrund kan Venstre og Det Konservative Folkeparti heller ikke støtte det under B nævnte lovforslag. Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget kan ikke stemme for det under A nævnte lovforslag, da regelforenklingen i den kommunale tandpleje vil ramme børn, som ønsker det frie valg af tandlæge, og personer, der på grund af fysisk eller psykisk handicap vanskeligt kan bruge de almindelige tandplejetilbud. Forslaget tager alene udgangspunkt i økonomiske og administrative betragtninger og ikke i kvalitet og valgmulighed. Samtidig tager det ikke højde for, at man i tyndt befolkede områder har en fordel ved at kunne bruge fritvalgsordningen. Befolkningen i tyndt befolkede områder vil blive stillet ringere end tidligere. Dansk Folkeparti kan heller ikke tilslutte sig det under B nævnte lovforslag, da det økonomisk vil berøre pensionister, som har brug for håndkøbsmedicin, og som ikke har en kronisk sygdom, som gør, at de kan få udskrevet medicinen på recept. Det vil komme til at berøre over pensionister, som får en øget brugerbetaling. Øget brugerbetaling vil øge uligheden og have negative konsekvenser for den enkelte borger. Samtidig er Dansk Folkeparti meget skeptisk i forhold til vurderingen af lovforslagets økonomiske konsekvenser, hvor man skønner en besparelse på mio kr. årligt. Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen. En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen. 4. Ændringsforslag med bemærkninger Æ n d r i n g s f o r s l a g Af ministeren for sundhed og forebyggelse, tiltrådt af udvalget: a Ændringsforslag om deling af lovforslaget 1) Lovforslaget deles i to lovforslag med følgende titler og indhold: A.»Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven (Regelforenkling i den kommunale tandpleje og ændring af kompetenceregler om apotekeres udnævnelse m.v.)«omfattende 1, nr. 1-3, 5 og 6, og 2-6. B.»Forslag til lov om ændring af sundhedsloven (Ophævelse af pensionisters tilskud til håndkøbslægemidler)«omfattende 1, nr. 4, 3 og 6, stk. 1. [Forslag om deling af lovforslaget] b Ændringsforslag til det under B nævnte forslag Til 6 2) I stk. 1 udgår», jf. dog stk. 2«. [Konsekvens af deling af lovforslaget] B e m æ r k n i n g e r Til nr. 1 Det foreslås at dele lovforslaget i to forslag. Det ene forslag (A) vedrører regelforenkling i den kommunale tandpleje og ændring af kompetenceregler om apotekeres udnævnelse m.v. Det andet forslag (B) vedrører ophævelse af pensionisters tilskud til håndkøbslægemidler. Til nr. 2 Ændringsforslaget er en konsekvens af den foreslåede deling af lovforslaget. Annette Lind (S) Flemming Møller Mortensen (S) fmd. Julie Skovsby (S) Karen J. Klint (S) Sophie Hæstorp Andersen (S) Daniel Toft Jakobsen (S) Orla Hav (S) Camilla Hersom (RV) Sofie Carsten Nielsen (RV) Liv Holm Andersen (RV) Jonas Dahl (SF) Eigil Andersen (SF) Özlem Sara Cekic (SF) Stine Brix (EL) Per Clausen (EL) Hans Andersen (V) nfmd. Martin Geertsen (V) Jane Heitmann (V) Sophie Løhde (V) Hans Christian Schmidt (V) Eyvind Vesselbo (V) Fatma Øktem (V) Liselott Blixt (DF) Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) Karina Adsbøl (DF) Mette Hjermind Dencker (DF) Joachim B. Olsen (LA) Thyra Frank (LA) Benedikte Kiær (KF)

3 3 Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget. Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47 Socialdemokratiet (S) 44 Dansk Folkeparti (DF) 22 Radikale Venstre (RV) 17 Socialistisk Folkeparti (SF) 16 Enhedslisten (EL) 12 Liberal Alliance (LA) 9 Det Konservative Folkeparti (KF) 8 Inuit Ataqatigiit (IA) 1 Siumut (SIU) 1 Sambandsflokkurin (SP) 1 Javnaðarflokkurin (JF) 1

4 4 Bilag 1 Oversigt over bilag vedrørende L 39 Bilagsnr. Titel 1 Høringsnotat og høringssvar, fra ministeren for sundhed og forebyggelse 2 Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 3 Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 4 Materiale til De Offentlige Tandlægers foretræde den 20. november Ændringsforslag, fra ministeren for sundhed og forebyggelse 6 Udkast til betænkning 7 Henvendelse af 25/11-12 fra Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere (LKT) Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 39 Spm.nr. Titel 1 Spm. om antal brugere af fritvalgsordningen mellem 0 og 15 år, til ministeren for sundhed og 2 Spm. om, hvad det samlet set koster kommunerne at administrere afregningen af private tandlæger, til ministeren for sundhed og forebyggelse, 3 Spm. om, hvilke marginalomkostninger kommunerne har i forbindelse med afregningen af private tandlæger, til ministeren for sundhed og 4 Spm. om en oversigt over den andel af de 0-15-årige, som får tilskud til behandling hos en privat tandlæge, til ministeren for sundhed og 5 Spm., om kapaciteten skal øges i den kommunale skoletandpleje som følge af lovforslaget, til ministeren for sundhed og forebyggelse, og 6 Spm., om der i besparelsen på de 4,9 mio. kr. er indregnet merudgifter til den kommunale tandpleje, til ministeren for sundhed og forebyggelse, 7 Spm. om den forventede administrative besparelse på 4,9 mio. kr. årligt, til ministeren for sundhed og forebyggelse, og ministerens svar herpå 8 Spm. om kommunernes gennemsnitlige udgifter (tilskuddet på 65 pct.) pr. år pr. barn, som benytter en privat tandlæge, til ministeren for sundhed og 9 Spm., om merudgifter for pensionister, til ministeren for sundhed og 10 Spm. om, hvilke typer af medicin der ifølge lovforslaget ikke længere vil kunne gives tilskud til, til ministeren for sundhed og forebyggelse, 11 Spm. om at sikre en ordentlig tandpleje, til ministeren for sundhed og

5 12 Spm. om, hvilke ældre borgere der efter vedtagelsen af lovforslaget får frataget tilskuddet til håndkøbslægemidler, til ministeren for sundhed og 13 Spm. om, hvilke typer håndkøbsmedicin der bliver udskrevet på recept til ikkekronikere, til ministeren for sundhed og forebyggelse, og 14 Spm. om, hvorledes man definerer en kroniker, til ministeren for sundhed og 15 Spm. om de gennemsnitlige årlige merudgifter for de 5 pct. af pensionisterne, som med lovforslaget vil blive pålagt de største stigninger i egenbetalingen for håndkøbsmedicin, til ministeren for sundhed og 16 Spm., om der er taget højde for, at et større antal pensionister må forventes at søge egen læge for at få udskrevet recept på håndkøbslægemidler, til ministeren for sundhed og forebyggelse, og ministerens svar herpå 17 Spørgsmål om kommentar til materialet fra De Offentlige Tandlægers foretræde den 20/11-12, til ministeren for sundhed og forebyggelse, 18 Spm. om den gennemsnitlige merudgift for de patienter omfattet af lovforslaget, til ministeren for sundhed og forebyggelse, og 19 Spm. om tandreguleringsbehandling i den kommunale tandpleje, til ministeren for sundhed og 20 Spm. om kommentar til henvendelse af 25/11-12 fra Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere (LKT), til ministeren for sundhed og forebyggelse 5

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 1. Ændringsforslag Socialistisk Folkepartis

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven Til lovforslag nr. L 102 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 15. januar 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven (Ophævelse af den offentlige

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Til lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Til lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af By- og Boligudvalget den 29. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service Socialudvalget 2009-10 L 113 Bilag 4 Offentligt Til lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 24. december 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 165 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Læs mere

Til 42. [Mulighed for beregning af brutto- nettoudgift på baggrund af et standardfinansieringsforslag] Til kapitel 10

Til 42. [Mulighed for beregning af brutto- nettoudgift på baggrund af et standardfinansieringsforslag] Til kapitel 10 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 137 Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 00. april 2014 2. udkast

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning Til lovforslag nr. L 221 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 20. juni 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl. Til lovforslag nr. L 211 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven Til lovforslag nr. L 29 Folketinget 2003-04 Skatteudvalget (L 29 - bilag 41) (Offentligt) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. november 2003 Betænkning over Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom Erhvervsudvalget (2. samling) L 156 - Bilag 13 Offentligt Til lovforslag nr. L 156 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. juni 2005 4. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 29. marts 2006. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 29. marts 2006. Betænkning. over Arbejdsmarkedsudvalget L 153 - Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 29. marts 2006 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven Skatteudvalget 2011-12 L 199 Bilag 24 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2011-12 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 6. september 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af ligningsloven,

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald Til lovforslag nr. L 138 Folketinget 2013-14 Tillægsbetænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 9. april 2014 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og

Læs mere

Udkast. Betænkning. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 108 Bilag 4 Offentligt. Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 22. februar 2011.

Udkast. Betænkning. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 108 Bilag 4 Offentligt. Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 22. februar 2011. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 108 Bilag 4 Offentligt Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 22. februar 2011 Udkast til Betænkning over Forslag til lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 L 222 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. juni 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af toldloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af toldloven Skatteudvalget 2010-11 L 31 Bilag 13 Offentligt Til lovforslag nr. L 31 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 8. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af toldloven

Læs mere

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og skattekontrolloven

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og skattekontrolloven Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 80 Folketinget 2011-12 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts 2012 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning

Læs mere

Udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 L 51 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 51 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 0. december 2013 Udkast til Betænkning

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 224 Folketinget 2012-13. Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 19. juni 2013. over

Betænkning. Til lovforslag nr. L 224 Folketinget 2012-13. Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 19. juni 2013. over Til lovforslag nr. L 224 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 19. juni 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, SU-loven, lov om børnetilskud

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede. Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede. Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 19. januar 2010 Betænkning over Forslag til lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring Til lovforslag nr. L 131 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 20. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring (Faktureringspligt for regningsarbejde

Læs mere

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 14 Offentligt Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . december 2010 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 25 Offentligt Til lovforslag nr. L 76 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 8. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

OMTRYK 2. andre aktører, bedre løbende kontrol og inddragelse af tilfredshedsundersøgelser

OMTRYK 2. andre aktører, bedre løbende kontrol og inddragelse af tilfredshedsundersøgelser Til lovforslag nr. L 71 Folketinget 2010-11 OMTRYK Fejl i bilagstabel Tillægsbetænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 15. december 2010 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Bjarne Laustsen (S) m.fl.]

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Bjarne Laustsen (S) m.fl.] Til beslutningsforslag nr. B 120 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af yderligere studiepladser på

Læs mere

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 24 Offentligt Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . december 2010 3. udkast (Nyt ændringsforslag nr. 11 fra skatteministeren, der erstatter tidligere oversendte

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven Til lovforslag nr. L 123 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 23. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven (Tilpasning til det digitale

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2012-13 L 67 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 67 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 12. december 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af konkursloven og konkursskatteloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af konkursloven og konkursskatteloven Retsudvalget (2. samling) L 10 - Bilag 22 Offentligt Til lovforslag nr. L 10 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Retsudvalget den 28. april 2005 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere