UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i"

Transkript

1 UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE År 1997, den 18. februar blev i S BS. 226/1996 mod Andelsselskabet Reerslev Vandværk v/formand F afsagt sålydende DOM: Sagsøgeren, S blev i 1983 tilsluttet sagsøgte, Andelsselskabet Reerslev Vandværk. Sagsøgeren betalte et til-slutningsafgift og et bidrag til ledningerne. Herudover betalte sagsøgeren for stikket, der blev ført ind over hans grund. Sagsøgte skrev den 20. september 1983 til sagsøgeren, at de udover nævnte afgift skulle sagsøgeren give vandværket en kopi af regningerne for gravearbejdet for at kunne opnå refusion overfor nye andelshavere. Udgifterne for gravearbejdet er under denne sag opgivet at beløbe sig til ,23 kr. Den 11. august 1994 blev T tilsluttet sag-søgte, således at sagsøgerens ledning blev forlænget. I regulativ for sagsøgte af 19. april 1994 står anført at: "Forsyningsledninger anlægges af og tilhører vand-værket". Og endvidere står anført under punkt 4.2. i forbindelse med: "at en ejendom, der ikke tidligere har fået vand fra

2 vandværket tilsluttes en forsyningledning, skal ejendom-mens ejer betale anlægsbidrag til vandværkets hovedanlæg efter satserne i vandværkets takstblad. Når der er foretaget nyanlæg af en forsyningslednings-strækning på et sted, hvor vandværket ikke tidligere har haft forsyningsledning, kan vandværket forlange, at de ejere, hvis ejendom i første omgang sluttes til ledningsstrækningen, betaler udgifterne ved ledningsanlægget, således at de enkelte ejeres andel i betalingen beregnes i forhold til en faktorfordeling. Ved senere til-slutning til ledningsstrækningen betaler de nytilsluttede ejere deres andel af udgiften, reguleret på grundlag af forholdet mellem udgifterne til lægning af ledning på tilslutningstidspunktet og på tidspunktet for lednings-arbejdet". Under henvisning hertil og under henvisning til prisindekset for VVS-arbejder i 1983 og 1995, har sagsøgeren opgjort sine anlægsudgifter og forlangte halvdelen af disse med ,76 kr. af sagsøgte. Sagsøgte mente, at sagsøgerens anlægsomkostninger skulle afskrives med 5 % pr. år i 11 år, og hvorefter der skulle betaler 5.099,50 kr. til sagsøgeren, og sendte sagsøgeren en check på dette beløb. Denne check har sagsøgeren nægtet at modtage. Efter at sagen har været forelagt bl.a. for Miljøstyrelsen fandt man frem til at afskrivningsprocenten skulle være 2,5 % pr. år, og at sagsøgeren således skulle have 8.745,73 kr. Den 20. oktober 1995 skrev Foreningen af Vandværker på Sjælland, Lolland, Falster og Møn til sagsøgeren: "Som meddelt i vores brev af 30. august er den normale afskrivningstid for plastrør 40 år, det vil sige en af-skrivning på 2,5 %. Dette indebærer at hovedstolen fra 1983 på ,84 kr. i 1994 ville være nedskrevet til ,31 kr. Regulativet tager ikke stilling til rente-tillægget, og i mangel af bedre har jeg ved renteberegning brugt udgangspunktet i hvad hovedstolen ville være i dag, såfremt den havde været indsat i bank til normal indlånsrente. Dette giver et rentetillæg på ,67 kr.". Det samlede mellemværende udgjorde ,98 kr., og sagsøgeren skulle have ,49 kr. Sagsøgte skrev straks til sagsøgeren, at de ikke kunne god-kende, at der skulle svares rentetillæg som i ovennævnte skrivelse.

3 I det regulativ, der var gældende, da sagsøgeren blev til-sluttet vandværket udtales: "Forsyningsledninger: Findes der ikke forsyningsledning i gaden eller vejen udfor ejendommen, som har ret til at få indlagt vand, kan forsyningsledning lægges i gaden eller vejen af vandværket. Udgifterne hertil betales af grundejere, der herved op-når forsyning, idet fordelingen foretages i forhold til ejendommenes forbrug. Vandværket kan forlange, at de grundejere, der ønsker vand indlagt, stiller fornøden sikkerhed for betaling og står i forskud med bidragene for de grundejere, der eventuelt ikke ønsker forsyning på anlægstidspunktet. Ved eventuel senere tilslutninger forfalder de pågælden-de grundejeres bidrag med rentetillæg. De indkomne beløb fordeles mellem de oprindeligt tilsluttede grundejere i forhold til det indbetalte forskud.... Uanset grundejernes betaling for anlæg af forsyningsledninger ejes og vedligeholdes disse af vandværket, der tillige har den fulde dispositionsret over dem."... Sagsøgte har senere nået frem til, at anlægget skal afskrives over 25 år, det vil sige med 4 % årligt. Sagsøgeren har anlagt denne sag ved stævning af 16. februar 1996 og har ifølge sin endelige påstand påstået sagsøgte dømt til betaling af ,65 kr. med sædvanlig procesrente fra 10. august Sagsøgte har påstået frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af 5.584,- kr. uden procesrente, mere subsidiært mod betaling af 8.720,52 kr., og mest subsidiært mod betaling af et af retten fastsat beløb. Der er i retten afgivet forklaring af sagsøgeren og af Ø. Sagsøgeren har forklaret, at han kontaktede Ø, da han i 1983 ønskede tilslutning til vandværket. Sagsøgte ønsk-

4 ede at rørene skulle være af større dimension, hvis man en-gang skulle sammenlægges med et andet vandværk. Sagsøgte betalte denne ekstra udgift ville hans nye nabo have vand indlagt, og han viste ham hvor stophanen var. Der skete ikke noget fra sagsøgtes side, andet end han i efteråret blev tilsendt en normal opkrævning. Han ringede derfor til sagsøgte, og kort efter kom brev om, at han kunne få 45 % refusion medfølgende en check, som han nægtede at modtage. Han har ikke været med til generalforsamlinger i det sagsøgte vandværk og han har heller ikke været med til ekstraordinær general-forsamlinger. Ø har forklaret, at han har været formand for sagsøgte indtil 1992, hvorefter han rejste til udlandet. Da han kom tilbage i 1994 blev han bestyrelsesmedlem. De havde på et tidspunkt fra 1985 et regulativ med en regel om 5 års forældelse af anlægsbidrag, men dette ville Høng kommune ikke godkende. Det var sagsøgte, der opkrævede penge og fordelte disse siden Sagsøgeren har til støtte for sin påstand gjort gældende, at vandværket er rette sagsøgte, idet man indgik aftaler med vandværket, og dette bestemte, hvem der kunne tilslutte sig. Godtgørelsen til sagsøgeren skal beregnes efter regulativet fra 1994, hvor T blev tilsluttet. Der sondres ikke mellem forlængelse af en ledning og en indskæring af denne. Der står intet om afskrivninger i regulativerne, og det er reelt en ledningsadgang, som sagsøgeren har finansieret for sagsøgte, som således er ejer af ledningen. Da sagsøgeren har betalt inden regulativet af 1985 om 5 år forældelse, har sag-, søgeren erhvervet en ret til at få pengene tilbage i modsat fald er der tale om ekspropriation. Sagsøgte havde i regulativ bestemt, at der skulle ske en rentetilskrivning. Sagsøgte finder det urimeligt, at sagsøgeren skal have ,- kr. af de oprindelige ,- kr., han har betalt. Kravet er forældet senest i 1991, i henhold til de regler, der blev vedtaget på Generalforsamlingen i I almindelig praksis er forlængelser af ledninger ikke forpligtet til at betale.

5 . 4 Retten skal udtale at efter gennemgang af de relevante regulativer med mere, findes det ikke at være hensigten, at sagsøgte skulle fungere som en slags finansieringsinstitut. Hensigten har været, at de enkelte ejere selv skulle finansiere deres ledning for på den måde, at holde udgifterne for samtlige brugere nede. Retten finder ikke, at der i denne sag skal sondres mellem en indskæring på eller forlængelse af en eksisterende ledning. Herefter fin-der retten, at det sagsøgeren tilkomne beløb bedst kan beregnes som anlægsudgifterne indekseret til nyværdien i 1994, og hvorfra der går afskrivning af ledning i 11 år med 4 % år-ligt. Det sagsøgeren tilkomne beløb udgør her-efter 8.720,52 kr. Hvilket beløb forrentes med almindelige procesrenter fra 10. august Under hensyn til at sagsøgeren fik tilsendt delvis betaling i 1994, fastsættes de sagsøge-ren tilkomne sagsomkostninger som nedenfor. Thi kendes for ret: Inden 14 dage betaler sagsøgte, Andelsselskabet Reerslev Vandværk til sagsøgeren, S 8.720,52 kr. med proces-renter fra 10. august 1994 og til betaling sker samt 5.000,-kr. i sagsomkostninger.

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet.

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Vejledning nr. 342 03/2013 Emne: Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Generelle regler for lukning Vandværkets ret til at lukke for

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 15. januar 2015 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. C 319/12 (Ammassalik Kredsrets sagl.nr. 17-F-03-0007) F (advokat Jens Paulsen v/advokatfuldmægtig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 I sag nr.: AR2014.0579 Landsorganisationen i Danmark for HK Stat (advokat Peter Nisbeth) mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse 5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse En advokat klagede over at en politimester og i 2. instans vedkommende statsadvokat i en sag havde opgivet påtale efter retsplejelovens 721,

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris.

1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris. Love for Andelsselskabet Bjergby Mark Vandværk. 1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris. 2 Som medlem af selskabet

Læs mere

CIRKULÆRE OM BOLIGER, SOM STILLES TIL RÅDIGHED FOR SUNDHEDS- VÆSENETS PERSONALE M.V.

CIRKULÆRE OM BOLIGER, SOM STILLES TIL RÅDIGHED FOR SUNDHEDS- VÆSENETS PERSONALE M.V. PEQQISSUTSIMUT PISORTAQARFIK DIREKTORATET FOR SUNDHED NR. 16 CIRKULÆRE OM BOLIGER, SOM STILLES TIL RÅDIGHED FOR SUNDHEDS- VÆSENETS PERSONALE M.V. 1. Dette cirkulære regulerer de vilkår, hvorunder sundhedsvæsenets

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Retshjælpsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 13-05

Retshjælpsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 13-05 Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 13-05 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RETSHJÆLPSFORSIKRING Indholdsfortegnelse 1 Hvem er dækket (sikret) af retshjælpsforsikringen....3 2 Hvilke tvister er dækket

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling

Vejledning i brug af salgsopstilling Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 196/2013 (1. afdeling) TAKS (advokat Steffen Sværke) mod A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K (advokat Christian Andreasen for alle) I tidligere instanser

Læs mere

Leje af fast ejendom

Leje af fast ejendom Pensum: Formueretlige emner, 5. udg. kap. 9. + Mat.saml. Brugsret og servitutret Leje af fast ejendom - (begreber skal sidde fast, men ikke nødvendigvis omtales til eksamen) Brugsret: Ret til at råde over

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu?

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? Landsforeningen af Forsvarsadvokater Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? 1 Du er blevet fængslet. Det betyder ikke, at du er skyldig. Du har ret til en forsvarer. Din forsvarer skal alene tage

Læs mere

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse Af landsdommer Oliver Talevski og direktør for Voldgiftsinstituttet Steffen Pihlblad Voldgiftsinstituttet modtager ofte forespørgsler om, hvordan man rent praktisk udformer en voldgiftskendelse. For at

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER

klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER 1 Juni 2011 Domstolsstyrelsen Grafisk design og produktion: Rumfang.dk Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk Oplag: 12.800 stk.

Læs mere